Page 13

?

STUD IE &O PLEID ING2014

VOORTGEZET ONDERWIJS BIEDT HEEL VEEL MOGELIJKHEDEN

Welke nieuwe school kies jij? Ga je na de zomer naar een nieuwe school? Leuk! Maar ook spannend… De overstap naar het voortgezet onderwijs is een indrukwekkend moment in je leven. En niet alleen voor jou, ook voor je ouders. Jongens en meiden willen vaak naar dezelfde nieuwe school als hun vrienden en vriendinnen. Maar de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer in het gebouw en de manier van lesgeven zijn ook belangrijk. Wat het beste bij je past, is voor iedereen anders. Gelukkig zijn er een heleboel mogelijkheden.

In Nederland zijn er verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Ze variëren in schooltype, godsdienst en levensovertuiging en onderwijskundige stroming.

kort uit van onderwijs gebaseerd op de behoeften van het kind. De leerlingen werken bijvoorbeeld individueel en in het eigen tempo en de docent stimuleert hen en bekijkt waaraan de jongen of het meisje behoefte heeft. Het Jenaplan-onderwijs is vernoemd naar de woonplaats van de bedenker: de Duitse pedagoog Peter Petersen uit Jena. Bij dit type onderwijs is bijvoorbeeld zelfstandigheid en samenwerken belangrijk. De leerlingen werken vaak met projecten. Het Dalton-onderwijs richt zich in hoofdlijnen op de keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Het is vernoemd naar de plaats Dalton, waar de bedenker, de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst, ermee werkte. Célestin Freinet (1896-1966) was een Franse onderwijzer die merkte dat kinderen in zijn klas nauwelijks geïnteresseerd waren in de droge leerstof. Daarom ging hij op zoek naar andere werkwijzen. Dat werd met de kinderen op pad gaan om bedrijfjes in het dorp en de natuur in de omgeving te bekijken. Freinet ontwikkelde samen met de kinderen en zijn collega’s nieuwe technieken. Op Freinet-scholen zijn ervaringen van de kinderen uitgangspunt voor het onderwijs. De organisatie van het klassenleven ligt meer in handen van de kinderen. Ook staat het leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen en culturen centraal. Hierbij schept de leraar diepte en brengt structuur aan.

Schooltype

Speciaal

COLOFON Deze special is een uitgave van

Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Tel. +31 (0) 76 599 81 11 www.internetbode.nl EDITIE Zeeland: Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Vlissingen, Middelburg, Veere TOTALE OPLAGE 480.000 exemplaren REDACTIE Britta Janssen Monique Jansen Sophie van der Velde ACQUISITIE John van Aert Bert Paauwe OPMAAK EN VORMGEVING Jan Bastiaenen

DRUK Drukkerij Vorsselmans Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Tel. +31 (0) 76 599 81 11 uwkrant@drukkerijvorsselmans.nl www.drukkerijvorsselmans.nl VERSPREIDING Axender Roosendaal

Voor jongeren die moeite hebben een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen is er het praktijkonderwijs. Dit duurt zes jaar en leidt jongens en meiden meteen op voor de arbeidsmarkt, omdat de leerstof hierop is afgestemd. Praktijkonderwijs kan bijvoorbeeld uitkomst bieden aan jongeren met een lager IQ dan gemiddeld. Naast de reguliere vakken krijg je praktische trainingen, zoals koken, klussen, sociale omgang en financiën regelen. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs). Voor extra begeleiding op het vmbo is er het lwoo (leerwegondersteunend onderwijs). De havo duurt vijf jaar en stoomt je klaar voor het hbo (hogere beroepsopleiding). Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) leidt scholieren in zes jaar op voor een universitaire studie. Je kunt dan kiezen voor het atheneum of gymnasium. Op een gymnasium zijn Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw en één van deze talen is verplicht als examenvak. Voor het atheneum geldt dit niet.

Godsdienst en levensovertuiging In het voortgezet onderwijs zijn er openbare en bijzondere scholen, waarin een bepaalde godsdienst of levensovertuiging centraal staat. Openbare scholen werken niet vanuit zo’n visie, maar staan wel open voor alle kinderen. Leerlingen kunnen op een openbare school vaak wel godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs volgen. Bijzondere scholen zijn er bijvoorbeeld met een roomskatholieke, reformatorische, islamitische of protestantschristelijke grondslag.

Onderwijskundige stroming De scholen hebben allemaal een visie op de beste van manier van lesgeven. Hierbij komen allerlei opvoedings- en onderwijsmethoden aan bod. Voorbeelden zijn Montessori, Jenaplan, Freinet en Dalton. Het Montessori-onderwijs is gebaseerd op het idee van Maria Montessori en gaat in het

Leerlingen met een beperking of een langdurig ziekte kunnen baat hebben bij speciaal onderwijs. Net zoals die er zijn in het basisonderwijs, bestaat er ook speciaal voortgezet onderwijs. Ook zijn er steeds meer scholen die rekening houden met kinderen die op hoog niveau sporten. Het Regionaal Expertise Centrum (REC) en Mee – een landelijke organisatie die mensen met een beperking steunt - kunnen kinderen en ouders adviseren bij de keuze voor een speciale school.

Meer informatie Kijk voor meer informatie over de verschillende soorten onderwijs op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ voortgezet-onderwijs en www.netwerksovo.nl Bron: Rijksoverheid.nl en netwerksovo.nl.

OPEN DAG EN

Er is veel informatie beschikba ar over he onderwijs t voortgeze in het alge meen en d t bijzonder. e s c h olen in het Daarnaast is h e t bij het ma keuze voor ken van ee je nieuwe n school leu interessan k en leerza te scholen a m o m te bezoeken. dag kun je Tijdens ee met je oud n open ers vrijblijve op scholen nd een kijk die je leuk je nemen lijken. Kijk hiervoor b op de web ijv o o rbeeld site van de school waarnaar je belangs telling uitgaat.

Dbv 20140101