Page 13

V E R V O L G P A G I N A

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “’S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3E FASE, 2013â€? Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “’s-Heer Abtskerke, gedeelte Colenshoek II, 3e fase, 2013â€? samen met het ontwerp besluit vanaf 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013 ter inzage ligt. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van zowel vrijstaande, tweeaaneengebouwde als aaneengebouwde woningen in aansluiting op de bestaande bebouwing van In de Boogerd. Inzage U kunt het ontwerp bestemmingsplan via www. ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannenâ€?. Vul in het venster “IDâ€? de volgende LGHQWLÂżFDWLHFRGHLQ1/,052 BPHACII3F2013-0002. U kunt de stukken ook bekijken op de gemeentelijke website via www. borsele.nl. Daarnaast ligt het ontwerp besluit samen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis in Heinkenszand. Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn van terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over het plan ter inzage legt. Zienswijzen Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Borsele. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk ĂŠĂŠn week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu. De DIGHOLQJLVEHUHLNEDDURS   Informatie Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu op  

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “KERN OVEZANDE, (+(5=,(1,1*´ Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij voor de “Kern Ovezande, H KHU]LHQLQJ ´ HHQ EHVWHPPLQJVSODQ LQ voorbereiding hebben. Inhoud bestemmingsplan In het centrum van Ovezande ligt aan de Schutterstraat de ‘oude’ basisschool, welke momenteel niet meer als zodanig in gebruik is. De gemeente Borsele heeft het gebouw gedurende de verbouw van het gemeentehuis in Heinkenszand in gebruik genomen. Het

W W W . B O R S E L E . N L gebouw zal op termijn worden gesloopt en er zal woonbebouwing in de vorm van een appartementengebouw worden gerealiseerd. Het complex is primair bedoeld voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De woningen worden echter zodanig ingericht dat deze eventueel ook voor regulier wonen zouden kunnen worden gebruikt. Het nieuwe bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk. Inzage Vanaf 29 augustus 2013 t/m 11 september 2013 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis in Heinkenszand. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Selecteer op deze website het tabblad “Bestemmingsplannen�. Vul dan in het venster “Naam� de naam van het bestemmingsplan in. De plancode van GLW EHVWHPPLQJVSODQ LV 1/,052 %32=+= Het voorontwerp bestemmingsplan is daarnaast in te zien op de gemeentelijke website via www.borsele.nl. Inspraak Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie naar voren brengen. Deze schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu op  

WET MILIEUBEHEER, INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER FINLANDWEG 7 TE NIEUWDORP Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn de vergunning in te trekken voor het perceel Finlandweg 7 in Nieuwdorp, op JURQGYDQDUWLNHOYDQGH:HWPLOLHXEHKHHU op verzoek vergunninghouder. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Ook kunt u de ontwerpvergunning inzien op www.borsele.nl. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Beroep Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de datum waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Middelburg, p/a Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, SRVWEXV3$%UHGDGRRU ‡ %  HODQJKHEEHQGHQ GLH ]LHQVZLM]H KHEEHQ ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. ‡ $  GYLVHXUVGLHJHEUXLNKHEEHQJHPDDNWYDQ de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

‡ %HODQJKHEEHQGH DDQ ZLH UHGHOLMNHUZLMV niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet worden ondertekend en PRHWWHQPLQVWHEHYDWWHQQDDPHQDGUHVYDQGH indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waar tegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. De beschikking wordt QD DÀRRS YDQ GH EHURHSVWHUPLMQ YDQ NUDFKW tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Ook het verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij Rechtbank Middelburg, p/a Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, SRVWEXV3$%UHGD

VERVANGEN AFVALCONTAINERS LEWEDORP Het inzamelen van plastic en glas in Lewedorp gaat veranderen. Op dit ogenblik staan in de Sloestraat twee bovengrondse containers voor plastic en een exemplaar voor glas. De locatie van de afvalbakken is echter onhandig. Regelmatig komen onveilige situaties voor die veroorzaakt worden door automobilisten die in de nabijheid van de bakken parkeren en hierbij weggebruikers hinderen. De gemeente Borsele heeft er voor gekozen om twee ondergrondse afvalbakken te plaatsen op het plein aan de Burgemeester Lewestraat. De capaciteit van de bakken is groter dan de drie bovengrondse bakken aan de Sloestraat. De praktijk wijst uit hoe vaak de containers worden geleegd. De ondergrondse afvalbakken ZRUGHQLQGHZHHNYDQDXJXVWXVJHSODDWVW Na het plaatsen en het in werking stellen van deze bakken, verwijderen wij de bovengrondse afvalbakken aan de Sloestraat. Tevens wordt het tegelplateau, waar de bovengrondse bakken op staan, verwijderd. Het plantsoen wordt netjes afgewerkt en ingezaaid met gras.

PLAK EEN BAK GEMEENTE BORSELE GAAT STICKERS OP AFVALCONTAINERS PLAKKEN 9DQ  WP  VHSWHPEHU  NULMJHQ GH afvalcontainers in ‘s-Gravenpolder een sticker. Op 30 september 2013 worden de afvalcontainers van de woningen aan de Landingsweg in Baarland (Scheldeoord) voorzien van een sticker. De afvalcontainers in de andere kernen en het buitengebied hebben al een sticker gekregen. Bewoners en de bedrijven die meeliften worden per brief geĂŻnformeerd op welke dag de gemeente langs komt om de afvalcontainers te stickeren.

blauwe (oud papier en karton) afvalcontainer. Huishoudens betalen afvalstoffenbelasting. Ook kleinere bedrijven en verenigingen kunnen, tegen betaling van reinigingsrecht, hun afval laten ophalen tijdens de inzamelroute voor huishoudens. Alle afvalcontainers krijgen een sticker met een unieke streepjescode. Met deze streepjescode wordt de afvalcontainer gekoppeld aan het adres waarbij de afvalcontainer hoort. Voor het registeren van de afvalcontainers heeft de gemeente een nieuw systeem geĂŻntroduceerd. De sticker met een unieke streepjescode wordt door medewerkers van de gemeente op de containers geplakt. Meer informatie kunt u vinden op www.borsele.nl.

GEMEENTERAAD 29 augustus 2013: Raadspresidium en gemeenteraadsspreekuur 5 september 2013 Raadsvergadering Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden op donderdag 5 september 2013 om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof Stenevate in Heinkenszand. A. 1. 2. 3. B. 1. 2.

3. 

7. 8.

 De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval van particuliere huishoudens op te halen. Elk huishouden, enkele adressen uitgezonderd, beschikt standaard over ĂŠĂŠn grijze (restafval), ĂŠĂŠn groene (groente-, fruit- en tuinafval) en ĂŠĂŠn

Gemeente helpt met opplussen

C. D.

Opening. Spreekrecht publieke tribune. Vaststelling van de agenda. Orde van de vergadering. Besluitvorming. Ingekomen stukken. Voorstel tot het vaststellen van de beheersverordening “Kern Hoedekenskerke 2013â€?. Voorstel tot het niet indienen van het plan nieuwe basisscholen en geen stichting openbare basisschool in de periode HQ 9RRUVWHO WRW KHW YDVWVWHOOHQ YDQ KHW programma van eisen voor de selectie van de accountant voor de begrotingsjaren 2013-2018. 9RRUVWHO WRW KHW LQVWHPPHQ PHW GH jaarrekening 2012 van SaBeWa. 9RRUVWHO WRW KHW EHVFKLNEDDU VWHOOHQ YDQ een krediet voor de verwerving van de locatie Dorpsstraat 82 in Heinkenszand en voor de bijkomende kosten. Voorstel tot het instemmen met het milieujaarverslag 2012. Voorstel tot het instemmen met de EHJURWLQJ  YDQ GH *HPHHQ schappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool. 9  RRUVWHO WRW KHW YDVWVWHOOHQ YDQ GH H begrotingswijziging 2013. Vragenuurtje. Sluiting.

Extra aandacht speciale thema’s

HEINKENSZAND - Hoge opstapjes? Gladde vloeren? U wilt zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen? Dan is het verstandig om de woning met een kritische blik te bekijken. Eenvoudige aanpassingen maken uw huis HEINKENSZAND - Tussen september In de cyberroom kunt u als 55-plusser veilig en comfortabel. De gemeente Borsele wil inwoners helpen bij het realiseren van dergelijke aanpassingen. Daarom is de Woon+++regeling in het leven geroepen. Het project is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder en mensen met een beperking. De regeling geldt voor inwoners van de gemeente Borsele die in een eigen huis of huurhuis wonen. Naast gratis advies stelt de gemeente ook een kleine ďŹ nanciĂŤle bijdrage beschikbaar voor aanpassingen.

Wanneer u zich voor deze regeling aanmeldt bij het VrijwilligersHuis, komt er een vrijwillig adviseur met een bouwkundige achtergrond op bezoek. Samen met de adviseur loopt u aan de hand van een inventarisatielijst de woning door. Hij geeft een advies op basis van de inventarisatie. U kunt zelf kiezen of u het advies al dan niet opvolgt. Wanneer u het advies heeft opgevolgd en dit heeft geleid tot de aanpassing die de adviseur adviseerde, komt

hij nogmaals op bezoek. De adviseur controleert of de werkzaamheden op een goede manier zijn uitgevoerd en vult met u het gereedmeldingsformulier in. Daarna wordt de subsidie uitgekeerd. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 1000 euro. U kunt zich voor een vrijblijvend adviesbezoek aanmelden via het VrijwilligersHuis: 0113-311999, e-mail: vwsborsele@vrijwilligershuis.nl of binnenlopen aan de Poelvoordestraat 1 in ‘s-Gravenpolder.

en november worden er tijdens de inloopochtenden van de Cyberroom bepaalde thema’s extra belicht.

In de maand september worden vragen met betrekking tot e-mailen behandeld. In oktober komen vragen rondom Word aan bod en in november gaat het over internet. Kom met uw vragen naar de cyberroom. De vrijwilligers helpen u graag tijdens de gezellige inloopochtenden.

iedere donderdagmorgen terecht om te internetten, computervragen te stellen en tegelijkertijd een gezellig babbeltje te maken en een kopje kofďŹ e te drinken. Er is een vrijwilliger aanwezig die u helpt. Op deze wijze kunt u uw computervaardigheden oefenen en verder uitbreiden. Deze ochtend is bedoeld om van elkaar te leren. Cyberroom in De Stenge, Stengeplein 1 te Heinkenszand. Iedere donderdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur.

Vrijwilligers en vacatures gezocht

Cursus koken voor 55-plusmannen HEINKENSZAND - De cursus ‘Koken voor mannen van 55 jaar en ouder’ is bedoeld voor mannen die het leuk vinden om te leren koken of hun kennis op het gebied van het bereiden van een eenvoudige en voedzame maaltijd op te vijzelen. Onder deskundige leiding van een ervaren docent, leert u een complete maaltijd te bereiden. Achteraf wordt er gezamenlijk gegeten. De cursus verhoogt de zelfredzaamheid.

De cursus, die georganiseerd wordt door de Seniorenraad Borsele, bestaat uit acht bijeenkomsten op de donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur. De cursus is bestemd voor mannen in de gemeente Borsele. De

locatie is Pontes Het Goese Lyceum aan de Bergweg 14 in Goes. De groep bestaat uit tien deelnemers. Zie voor deelnemersvoorwaarden www. vrijwilligershuis.n. PAGINA 13

HEINKENSZAND - Bent u als vereniging, stichting of organisatie op zoek naar een vrijwilliger voor een bepaalde functie? Of kan uw verenging wel wat extra handjes gebruiken? Meld dan uw vacature aan bij het VrijwilligersHuis. Uw vacaturemelding wordt gratis opgenomen in de vacaturebank via www.vrijwilligershuis.nl. GeĂŻnteresseerden die zich via

de website melden of binnenlopen in het VrijwilligersHuis maken wij attent op de beschikbare vacatures. Wilt u graag de handen uit de mouwen steken? Bent u op zoek naar een zinvolle invulling van uw vrije tijd? Of wilt u iets betekenen voor een ander? Kijk dan in onze vacaturebank naar het aanbod vrijwilligersvacatures binnen de gemeente Borsele. Meer informatie: www.vrijwilligershuis.nl.

Dbv 20130828  
Dbv 20130828