Page 1

( PA R A ) M E D I S C H // P S YC H O L O G I E // L O G O P E D I E // S O C I A LW O R K

19-20


Beste lezer, Bij ACCO Uitgeverij zijn we gepassioneerd door kennis. ACCO is altijd op zoek naar nieuwe en inspirerende titels en is dé schakel tussen wie kennis bezit en wie deze wil verwerven. Daarom werken wij graag samen met jou. Samen met professionals, docenten en studenten gaan we op zoek naar kennis die het waard is om gedeeld te worden. Daarbij zien wij professionaliteit, passie en persoonlijkheid als onze kernwaarden. In deze catalogus presenteren we ons aanbod van nieuwe en recente titels. In Nederland leggen we onze focus op (Ortho)pedagogiek, Onderwijs, Didactiek, (Ontwikkelings)psychologie, Logopedie en (Para)medische wetenschappen. Gepresenteerd in twee aparte catalogi. Enthousiast naar meer? Neem een kijkje op onze website: www.accouitgeverij.nl. Hier vind je alle titels uit ons aanbod; niet alleen handboeken ter ondersteuning bij lesmateriaal, maar ook vakliteratuur die jouw kennis versterkt en up-to-date houdt binnen je vakgebied. Ons doel is innovatieve uitgaven en multimediale publicaties te maken die gebruikmaken van nieuwe technologieën, leermethodes en onderwijsvormen. Met ons uitgebreide netwerk in Vlaanderen en Nederland en onze nauwe samenwerkingen met boekhandels, bibliotheken, vakverenigingen en pers, komt de uitgave bij de juiste personen terecht. Misschien heb jij wel een mooi idee voor een nieuwe uitgave? Ben je benieuwd hoe onze samenwerking eruit zou kunnen zien? Wij wisselen hierover graag met jou uit en staan open voor jouw ideeën. Kom kennis maken met ACCO! Ik wens je alvast veel lees- en leerplezier. Namens het ACCO-team,

Carianne Burema, Uitgeefmanager

VOORWOORD | 3


Inhoudsopgave PSYCHOLOGIE

Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie

GERD CLAES, JOHAN MAES E.A.

Onzichtbaar verdriet LARISSA VAN DER MOLEN

Psychologie van levensloop

6 7 8

POL CRAEYNEST

CONTEXTUELE PSYCHOLOGIE

Budir’s journey in contextual work

RACHEL JOYCE, GRETA ROBERTS, RUSS PARKER, SCOTT M KRASNER

Met mensen werken vanuit je authentieke grondhouding

13 14

GERRIE REIJERSEN VAN BUUREN

MEDISCH

Mangomoment KRIS VANHAECHT

Health literacy

MIRA MEEUS EN NICK GEBRUERS

RUDY BAUMANS EN KATRIN GILLIS

Brein & zorg

Van hygiëne tot infectiepreventie

17 18 19 20

MIA VANDE PUTTE

PARAMEDISCH

Werken met een lichaam die moeilijk doet

JOERI CALSIUS

Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen ANNE-MARIE DENOLF EN JO DAEMS

Ergotherapie en fysieke revalidatie

ANNE DEJAGER, LIEVE DEBACKERE EN GREET STEYAERT

Inleiding tot de medische filosofie IGNAAS DEVISCH 4 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

28 29 30 31


LOGOPEDIE

Logisch leren lezen KLOP EN KIPPEL

Spraakontwikkelingsdyspraxie VEERLE WAELKENS

Mini-kids, stottertherapie bij jonge stotterende kinderen (2-6)

VEERLE WAELKENS

Vertaalwetenschap [AUTEURS] Basisbegrippen Taalkunde. Morfologie en syntaxis SMESSAERT

35 36 37 38 38

SOCIAL WORK

Superdiversiteit DIRK GELDOF

Sociaal Werk en mensenrechten

 

44 46

SIEBREN NACHTERGAELE, DIDIER REYNAERT E.A.

INHOUDSOPGAVE | 5


PSYCHOLOGIE

Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie HARIËT TE MODDERMAN

Dit boek laat een nieuwe benadering zien, gebaseerd op de nieuwste inzichten over verlies en rouw. Er wordt ruimte gemaakt voor verlies en rouw door het verlies een volwaardige plaats te geven in de nieuwe identiteit of het levensverhaal van de rouwende. In dit boek delen ervaren therapeuten praktijkgerichte technieken en interventies voor de verlies- en rouwtherapie. Die kunnen ook waardevol zijn om tijdens een therapie met een andere aanmeldingsklacht ruimte te maken voor de impact van verlies en rouw op die klacht. Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie is een must have voor elke therapeut en rouwconsulent, die hiermee zijn repertorium van vaardigheden en methodieken kan uitbreiden om de rouwende beter te kunnen bijstaan. • Biedt een uitgebreid overzicht van therapeutische vaardigheden en methodieken om de rouwende beter te kunnen bijstaan • Met meer dan twintig bijdragen van experts uit Vlaanderen en Nederland, waaronder Paul Boelen, Nathalie Cardinaels, Riet Fiddelaars-Jaspers, Christine Janssens, Annelies Onderwaater, Peter Rober, Tineke Rodenburg, Ilse Smets, Jakob van Wielink, e.a.

ISBN 978 94 6344 242 8 392 p.| € 40,70 Maart 2018

6 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

is gestalttherapeut, rouwtherapeut en oprichtster van De Kanteling, een therapeutische groepspraktijk voor rouw, verlies en veerkracht. johan maes is psychotherapeut, rouwtherapeut en coördinator van het postgraduaat Verlies- en rouwconsulent van de Arteveldehogeschool. harriëtte modderman is psychosociaal therapeut en is gespecialiseerd in rouw en trauma. gerd claes

Zie ook: Gerd Claes | dekanteling.be Johan Maes | johanmaes.co Harriëtte Modderman | minskenwurk.nl/ Maatwerk Lifestream | maatwerk-lifestream.nl


PSYCHOLOGIE

Onzichtbaar verdriet Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties L A R I S S A VA N D E R M O L E N

Dit boek is voor iedereen die meer wil weten over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij een (naderend) en vaak onzichtbaar verlies. Het gaat in op hoe je verlies en rouw vorm kan geven in het dagelijkse leven. De verlieservaringen die opgenomen zijn in dit boek richten zich op ‘verlies bij leven’ ofwel ‘levend verlies’.

• Met de creatieve opdrachten worden gedachten, belevingen en gevoelens bespreekbaar gemaakt. • De opdrachten zijn geschikt om individueel of samen met anderen te maken. • Het kan worden ingezet om op school verlies en rouw bespreekbaar te maken maar kan ook creatieve handvatten bieden voor (jong)volwassenen, ouders, begeleiders, verzorgers, leerkrachten, hulpverleners, of grootouders.

ISBN 978 94 9239 818 5 180 p. | € 29,95 September 2018

is maatschappelijk werker en creatief therapeut. Vanuit haar praktijk De Troostboom begeleidt zij sinds 2006 kinderen, jongeren volwassenen en gezinnen bij verlies en rouw.

larissa van der molen

Larissa geeft regelmatig lezingen en workshops Zie: www.detroostboom.nl

PSYCHOLOGIE | 7


PSYCHOLOGIE

De psychologie van levensloop Inleiding in de ontwikkelingspsychologie POL CRAEYNEST

Wat ervaart een kind wanneer het pas geboren is? Waarom kunnen wij ons niets meer herinneren uit onze eerste levensjaren? Is het verstandig om een kind tegelijk verschillende talen aan te leren? Wat kan je ondernemen tegen pestgedrag? Klopt het dat de puberteit op steeds jongere leeftijd begint? Is blijvende groei mogelijk in de volwassenheid? Bestaat er zoiets als een mannelijke menopauze? Valt er iets te doen tegen de cognitieve achteruitgang bij het ouder worden? In elke levensfase krijg je een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van motoriek, lichaamsbeleving, cognitie, sociaal en emotioneel leven en toekomstverwachtingen. De auteur verzamelt de belangrijkste theoretische inzichten uit het vakgebied en illustreert die met herkenbare voorbeelden en observaties uit het alledaagse leven. • Geheel herziene versie • Systematisch overzicht van hoe de mens evolueert van de wieg tot het graf, in tien hoofdstukken

pol craeynest was vele jaren al s docent verbonden aan de bacheloropleidingen toegepaste psychologie en sociaal werk in de hogescholen van Brussel en Kortrijk. Voordien werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Koninklijke Universiteit Leuven. Hij is auteur van meerdere handboeken op het gebied van gedragswetenschappen.

• Zeer bruikbare theoretische inzichten uit het vakgebied voor studenten en professionals

ISBN 978 94 6344 381 4 416 p. | € 40,70 September 2018 | Herwerking

8 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

Eerder verschenen in deze serie: Sociale psychologie | Pol Craeynest | 978 94 6292 549 6 Algemene psychologie | Pol Craeynest e.a. | 978 94 6344 190 2 Onze genen | Pol Craeynest e.a. | 978 90 3348 556 5


PSYCHOLOGIE

Vitamines voor groei Ontwikkeling voeden vanuit de zelf-determinatie theorie M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E E N B A R T S O E N E N S

De ontwikkeling van kinderen en jongeren staat in onze snel evoluerende maatschappij onder druk. Het is voor kinderen niet vanzelfsprekend om een stevig verankerd intern kompas op te bouwen dat hun persoonlijke interesses en overtuigingen weerspiegelt. Ook ouders worden op de proef gesteld om hun kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Vitamines voor groei is in de eerste plaats een handboek, maar het beoogt ook een naslagwerk te zijn voor iedereen die betrokken is in het stimuleren van de groei van kinderen en jongeren. Het boek kan dan ook een bron van inspiratie zijn voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. ISBN 978 94 6292 286 0 | 712 p. | € 56,15| 2016

Motiverend coachen in de sport N AT H A L I E A E LT E R M A N , G E R T-JA N M U Y N C K , L E E N H A E R E N S , G E R T B R O E K E N M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E

Het boek nodigt elke sportcoach uit tot zelfrelflectie en bevat talrijke authentieke voorbeelden uit de dagelijkse coachpraktijk, verweven met relevant wetenschappelijk onderzoek. Er worden concrete aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol motiverend kunnen handelen. Thema’s zoals de (de)motiverende rol van keuze en feedback, het motiverend stellen van grenzen en de impact van druk komen aan bod. ISBN 978 94 6292 717 9 | 200 p. | € 25,70 | 2017

Coaching in de studententijd Over o.a. persoonlijke groei, seksualiteit, religie, relaties, burn-out, begaafdheid LO U I S S O M M E L I N G

Idealiter zijn studenten als ze de universiteit verlaten al voor een deel hun toekomstige zelf op het spoor gekomen. Dit boek biedt daarbij een helpende hand. De relatie met ouders, relaties en seksualiteit, burn-out, pesten, rouw, hoogbegaafdheid, depressie en verslaving; allemaal onderwerpen waar studenten in meerdere of mindere mate mee te maken krijgen. Dit boek behandelt de steeds vaker voorkomende vragen naar zingeving, ook voor niet-westerse studenten. Ook wijdt de auteur een hoofdstuk aan het oplossen van leerproblemen met een psychologische achtergrond. ISBN 978 94 9239 808 6 | 201 p. |€ 25,95 | 2017

PSYCHOLOGIE | 9


PSYCHOLOGIE

Consumentenpsychologie G U I D O VA L K E N E E R S

Het boek biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van het consumentengedrag. Dit gedrag kan bestaan uit het verwerken van informatie over producten en diensten, het beslissingsproces, het aankoopgedrag, het gebruik en het afdanken van producten. Het boek biedt marketeers, psychologen en andere professionals de nodige inzichten om het gedrag van consumenten te begrijpen. In het kader van een toenemend belang van klantentevredenheid worden deze inzichten voor de professionals steeds belangrijker. ISBN 978 94 6344 117 9 | 190 p. | € 32,95 | Herwerking 2019

Sociale psychologie Een inleiding POL CRAEYNEST

Hoe ontstaan conflicten en wat kan men doen om er een positieve wending aan te geven? Wat zijn de typische fouten die mensen maken als ze zich een idee proberen te vormen van elkaar, en hoe kunnen we tot een meer correcte beeldvorming komen? Welke mechanismen liggen aan de basis van sociale beïnvloeding? Hoe kunnen ze ingeschakeld worden om mensen te sensibiliseren en wat kunnen we doen om onszelf te beschermen tegen al te opdringerige vormen van beïnvloeding? Dat zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die in dit boek aan bod komen. Ze tonen aan hoe veelzijdig het huidige onderzoeksgebied van de sociale psychologie wel is. Het beperkt zich immers niet tot het interindividuele gedrag, maar probeert ook inzicht te krijgen in de dynamiek van groepen, evenals in de strategieën waarmee onzichtbare instanties het denken en handelen van mensen proberen te sturen. ISBN 978 94 6292 549 6 | 408 p. | € 45,90 | 2016

Black dog Leven met depressie M AT T H E W J O H N S TO N E

De term Black Dog werd dankzij Winston Churchill bekend als metafoor voor de vlagen van depressie waaraan hij leed. Matthew Johnstone, ook het slachtoffer van depressies, schreef en illustreerde in dit prentenboek zijn eigen aangrijpende verhaal. Hij beschrijft zijn leven met een Black Dog die hij leerde te temmen. Dit boek is niet zozeer bedoeld als zelfhulpboek, maar brengt mooi in beeld wat het is om aan een depressie te lijden. Het kan helpen om beter te uiten wat jij zelf of anderen doormaken. Het is een boek om te delen met je partner, je ouders, je vrienden en zelfs dokters en therapeuten. ISBN 978 90 3348 581 7 | 50 p. | € 14,95 | 2011 10 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


PSYCHOLOGIE

Samen werken aan herstel Gids voor cliënten en hulpverleners G R AC E V E R W E E N E N F I L I P A BT S

Er bestaan heel wat theoretische boeken over herstel, herstel ondersteunende zorg en krachtgericht werken. Ook zijn er verschillende herstelverhalen gepubliceerd die heel inspirerend en hoopgevend kunnen zijn. Maar er ontbrak nog een echt werkboek: een boek dat houvast en richting kan geven aan het individuele herstelproces. Herstellen doe je zelf, maar daarom niet alleen. Lotgenoten, familie, vrienden en hulpverleners kunnen zorgen voor een herstel ondersteunend klimaat. ISBN 978 94 6292 177 1 | 144 p. | € 22,65 | 2015

Creatieve therapie JOOST DEMUYNCK EN ABE GELDHOF

Creatieve therapie is geen nieuwe discipline. In hun werk met kinderen en volwassenen die psychisch lijden, zetten psychoanalytici en psychotherapeuten al lang media in zoals tekenen, schilderen, drama, muziek of dans. Welke uitdagingen gaan gepaard met het inzetten van een medium in de therapeutische setting? Wat zijn de moeilijkheden en welke oplossingen hebben therapeuten en patiënten daarvoor uitgevonden? Hoe kan de psychoanalyse als theoretisch kader dienen voor de creatieve therapie? En wat kunnen we van kunstenaars leren? De auteurs van dit boek gaan elk op hun manier deze vragen te lijf. ISBN 978 94 6344 117 9 | 190 p. | € 32,95 | 2017

Gezinstherapie in praktijk

Over ontmoeting, proces en context PETER ROBER

Het gezin komt in therapie. Ze zitten nog even in de wachtkamer. De juf had moeder erop attent gemaakt dat er iets was. Ook de huisarts vond het zinvol dat het gezin er met een therapeut over zou praten. Daar is de therapeut. Hij geeft elk gezinslid een hand. Hij voelt meteen wie wil praten, en wie aarzelt. Dit boek gaat over de praktijk van de gezinstherapie. De ontmoeting tussen de therapeut en de gezinsleden staat centraal, alsook het proces dat dan op gang komt. De therapeut luistert en probeert te begrijpen. De gezinsleden vertellen hun verhaal, maar er is ook iemand die zucht, iemand wordt kwaad en iemand begint te huilen. Hoe kan de therapeut iedereen een stem geven in het gesprek? Er wordt in dit boek ingezoomd op de kleine details van de ontmoeting, maar er worden ook theoretische concepten aangeboden die de therapeut in de sessie kunnen helpen dingen op te merken en te benoemen. ISBN 978 90 3348 821 4 |220 p. | € 32,95 | 2012

PSYCHOLOGIE | 11


PSYCHOLOGIE

Herstel als antwoord op euthanasie ANN CALLEBERT

Ongeveer de helft van vragen naar euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden wordt ontvankelijk verklaard. Van die helft kiest meer dan een vijfde alsnog voor het leven. Is het de mogelijkheid van een zachte, waardige dood die deze patiënten voldoende gemoedsrust geeft? Of spelen ook andere aspecten een rol? Dit boek staat stil bij de redenen die patiënten aandragen voor hun tweede levensadem en haalt daaruit ideeën en handvatten voor een antwoord op de doodswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Hiermee sluit de auteur ook aan bij de herstelvisie in de geestelijke gezondheidszorg, die streeft naar een zo groot mogelijke levenskwaliteit, ondanks de beperkingen van een psychische kwetsbaarheid. ISBN 978 94 6292 550 2 | 152 p. | € 25,75 | 2017

Naar een herstelondersteunende verslavingszorg Praktijk en beleid WO U T E R VA N D E R P L A S S C H E N E N F R E YA L A E N E N

Herstel staat de afgelopen jaren steeds meer centraal als doelstelling van verslavingszorg en -preventie. In het buitenland groeide de ‘herstelbeweging’ de afgelopen jaren uit tot een belangrijke hoeksteen van het drugsbeleid. De auteurs stellen vast dat de theorievorming over en het wetenschappelijk onderzoek naar herstel nog in volle ontwikkeling zijn. De werkvloer staat voor de uitdaging om - meer - herstelgericht te werken. Valkuilen hierbij zijn het gelijkstellen van herstel aan abstinentie of het doorschuiven van de zorgverantwoordelijkheid naar de cliënt en zijn niet altijd even draagkrachtig netwerk. Met dit boek willen de auteurs het begrip ‘herstel’ conceptueel verdiepen en duiden. ISBN 978 94 6344 109 4 | 296 p. | € 36,05 | 2017

Vandaag koop ik alle kleuren Hoe een kunstenaar zijn psychoses overwint KARIN ANEMA

Beeldend en meeslepend is het schrijfster Karin Anema gelukt de mens achter schizofrenie bloot te leggen. Het boek, ‘Vandaag koop ik alle kleuren’, neemt de lezer mee in de fascinerende wereld van Ton. Van het slachthuis van zijn vader waar hij als jongen werkt, via psychoses, een gedwongen opname en een leven in opvanghuizen, tot het wonen in een eigen huis en het vinden van een baan. Een wereld waarin hij zich uiteindelijk staande houdt met een Spartaanse levensstijl en vrij van medicatie. ISBN 978 94 9239 809 3 | 250 p. | € 23,50| 2017 12 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


CONTEXTUELE PSYCHOLOGIE

Budir’s Journey in contextual work About finding your voice...risking your truth...listening to hear R AC H E L J OYC E , G R E TA R O B E R T S , R U S S PA R K E R , S C OT T M K R A S N E R

This book is Barbara R. Krasner PhD’s (Budir’s) journey, a long-time quest to make Contextual Work a household word, more fully grasped, owned and embraced. It is also meant to extend Ivan Boszormenyi-Nagy’s fierce determination to clarify the intended meaning of words spoken here and heard there. It is the product of our yearning to uncover and clarify, tease out and sharpen the essentials of Contextual Work. This book contains Budir’s personal stories and life events that reveal her passions. We offer insights through her personal life. Stories include family events, growing up, academic studies, marriage, children and more but also global and societal events like women’s rights, civil rights, and inter-religious dialogue. This book is a memoir, not a program and not a chronology. The stories and life events in this book embody Contextual insights and reflections related to family dynamics.

CONTEXTUELE PSYCHOLOGIE | 13


CONTEXTUELE PSYCHOLOGIE

Met mensen werken vanuit je authentieke grondhouding Recht doen aan jezelf en de ander G E R R I E R E I J E R S E N VA N B U U R E N

De grondhouding van de hulp- en dienstverlener wordt in z’n oorsprong gelegd in het gezin van herkomst, vanuit het gevend kind zijn. In de loop van het leven komen daar verwachtingen, overtuigingen, opleidingen, levenservaringen etc. bij die deze grondhouding verder (ver)vormen. Dit is veelal geen bewust proces. Binnen de mensgerichte beroepen, waarbij je de ander nodig hebt om verder te komen, is het cruciaal je van je grondhouding bewust te zijn, te weten hoe deze is gevormd en welke rol je parentificatie, loyaliteiten en je destructief gerechtigd zijn, daarbij nog spelen in het uitoefenen van je professie. Zonder kennis van en bewust omgaan met je grondhouding zul je er niet achter komen waarom je relatie met je cliënt stagneert, of hem of haar niet bereiken kunt, of je het liefst die ene patiënt zou willen doorverwijzen. [Alinea] Dit boek geeft je praktische handvatten, vanuit de ervaring van de auteur, om vanuit een volwassen houding en professie je eigen grondhouding bewust te kennen, ontwikkelen en passend in te zetten, zodat je naast het recht doen aan je cliënt, jij ook zelf tot je recht komt.

gerrie reijersen van buuren is contextueel therapeut, systeemtherapeut en trainer ‘Therapie in beeld’. Ze heeft een eigen praktijk waar ze naast individuele therapie ook trainingen en workshops geeft.

Eerdere boeken van deze auteur(s) Verlangen naar erkenning ISBN 978 94 9239 816 1 Verlangen naar verbinding ISBN 978 94 9239 804 8

14 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


CONTEXTUELE PSYCHOLOGIE

Verlangen naar erkenning Therapie in beeld G E R R I E R E I J E R S E N VA N B U U R E N

Wanneer je als kind geen ruimte krijgt jezelf te zijn, verberg je het meest wezenlijke van jezelf. Je ontwikkelt je sterke kanten en je verstopt je kwetsbaarheid. Je doet alsof je sterk bent, maar dat ben je niet. Dit houd je doorgaans lang vol... totdat je klachten krijgt. De poppetjestherapie helpt je om weer dichter bij jezelf te komen en te zijn wie je bent. ISBN 978 94 9239 816 1 | 160 p. | € 21,00 | 2018 | herwerking

Verlangen naar verbinding Grondbeginselen om de relatie met jezelf en de ander te onderhouden G E R R I E R E I J E R S E N VA N B U U R E N

Verbindingen tussen mensen, wat we relaties noemen, bestaan, worden gelegd, onderhouden, gekozen en ook genegeerd of verbroken. Je loopt er allerlei soorten pijn aan op: afwijzing, niet gezien of gevoeld worden, niet jezelf kunnen zijn, angsten, onzekerheid tot ernstige pathologie toe. Of juist het tegenovergestelde: je tot op het bot erkend weten en gezien voelen. Het is deze erkenning die de verbinding maakt. Verbinding die jij dan zelf ook kunt leggen en onderhouden. Dit boek biedt handreikingen voor hoe jij jouw aandeel voor de kwaliteit van je relatie(s) op je kunt nemen en hoe je de ander daarbij kunt betrekken, zodat je beiden in verbondenheid tot je recht komt. ISBN 978 94 9239 804 8 | 150 p. | € 23,95 | 2017

Het miskende kind in onszelf G A BY S T R O EC K E N E N R I E N V E R D U LT

Het miskende kind in onszelf is vooral een boek over de ervaringen in onze (vroegste) kindertijd en hoe die van doorslaggevende invloed zijn op ons latere leven. Reeds vanaf ons prenatale bestaan kunnen we in min of meerdere mate verwond en gekrenkt geraken door miskenning van onze natuurlijke behoeften. Deze miskenning komt het duidelijkst naar voren in de verstoring van ons gevoelsleven. De onderdrukking van gevoelens is de pijn van het Kind in de volwassene. Dit boek wil de lezer uitnodigen om weer in contact te komen met zijn eigen miskende kind. Bewust worden, doorleven en verwerken van onze vroegste ervaringen is de enige manier om af te rekenen met het verleden en om uit onechte patronen te komen. ISBN 978 90 3349 799 5 | 264 p. | € 26,80 | 2014

CONTEXTUELE PSYCHOLOGIE | 15


CONTEXTUELE PSYCHOLOGIE

Leren over leven in loyaliteit Handboek contextuele therapie M . M I C H I E L S E N , W. VA N M U L L I G E N E N L . H E R M K E N S

Om cliënten te kunnen helpen bij hun individuatie in verbondenheid, is een langdurige training noodzakelijk: de hulpverlener moet immers een evenwicht kunnen vinden tussen verbinden en scheiden, mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en op hun grenzen, hun belangen en die van de andere. In dit boek wordt met name het begrippenkader van de contextuele theorie (zoals uiteengezet door psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy) verduidelijkt en uitgediept. ISBN 978 90 3344 009 0 | 288 p. | € 36,60 | 2011

Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit C . D U C O M M U N- N AGY

Sinds het verschijnen van het eerste grote werk van Ivan Boszormenyi-Nagy Invisible Loyalties (1973) is loyaliteit een centraal begrip in de contextuele benadering. Het boek werd vertaald in het Duits, Spaans en Italiaans, maar niet in het Frans of Nederlands. Daarom schreef Catherine Ducommun-Nagy Les Loyautés qui nous libèrent. Zij volgt hierin de ideeën van de originele tekst van Invisible Loyalties en verbindt deze verder met elementen van recenter verschenen andere werken zoals Between Give and Take en Foundations of Contextual Therapy en met inzichten uit andere wetenschapsdomeinen, zoals de antropologie, de biologie en de neurologie. ISBN 978 90 3347 087 5 | 206 p. | € 20,60 | 2008

Ontwikkelingen in de contextuele therapie De kracht van geven en nemen in relatie T. D. H A R G R AV E E N F. P F I T Z E R

Contextuele familietherapie is een diepgaande en verstrekkende benadering, die een omvattende theorie biedt om autonomie en verbondenheid te integreren en in balans te brengen. Ze stelt therapeuten in staat om problemen in menselijke relaties te behandelen door de krachten van vertrouwen, rechtvaardigheid en vrijheid aan te spreken. In een bondige en heldere taal en met toegankelijke voorbeelden laat dit boek zien dat de contextuele theorie toegepast kan worden bij verschillende individuele en gezinsproblemen, zoals depressie, angst, druggebruik, langdurige emotionele pijn en relationele moeilijkheden. De auteurs demystificeren de contextuele theorie door haar basiselementen uit te leggen en te verhelderen en te focussen op de effectieve toepassing ervan in de klinische praktijk. ISBN 978 90 3345 932 0 | 165 p. | € 29,50 | 2005

16 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


MEDISCH

Mangomoment Met een klein gebaar naar warmere zorg K R I S VA N H A EC H T

Het inmiddels bekende fenomeen Mangomoment ontstond in een Belgisch ziekenhuis, maar verovert nu in snel tempo zowel de Belgische als de Nederlandse gezondheidszorg. Iedereen heeft behoefte aan warme zorg. Maar dat is niet vanzelfsprekend in deze drukke tijden. Dit boek helpt je op weg om in het dagelijkse leven, zowel persoonlijk als professioneel, kleine momenten van grote meerwaarde te creëren voor de mensen om je heen en zo hun geluk en je eigen voldoening te vergroten Tal van waargebeurde verhalen, voorzien van prachtige portretfoto’s, inspireren en motiveren je in je zoektocht naar warmere zorg, meer veerkracht en positiviteit. Daarnaast bieden reflecties van internationale experts inzicht in de zin en haalbaarheid van Mangomomenten. Dit mag ergens gecentreerd tussen of juist onder de alinea; Mangomomenten: momenten van grote waarde die ontstaan via kleine, onverwachte gebaren die geen of weinig tijd, geld en moeite kosten.

(KU Leuven) doceert kwaliteit en patiëntveiligheid in de gezondheidszorg. Hij ontwikkelde en onderzocht het concept Mangomoment samen met zijn team van medeauteurs en met de steun van Kom Op Tegen Kanker en vele zorgorganisaties in Vlaanderen en Nederland.

kris vanhaecht

Verschijnt juni 2019 ISBN; 978946379247 Prijs Circa €23,50

MEDISCH | 17


MEDISCH

Health literacy From reference to review MIRA MEEUS EN NICK GEBRUERS

Health literacy is the ability to obtain, read, understand and use health care information to make appropriate health decisions and follow instructions for treatment. This handbook is a practical manual and instruction for asking case relevant questions, searching for relevant literature, critically reflecting on research, drawing conclusions, communicating the evidence, reporting formally and implementing the evidence. Thus the book is ideally suited for students, clinicians, researchers and lecturers active in health care

is professor Rehabilitation Sciences and Physiotherapy at the University of Antwerp and Ghent University (Belgium). nick gebruers, physical therapist, is professor at the University of Antwerp, faculty of Medicine and Health Sciences, department of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy. His field of research is breast cancer related morbidities including lymphatic disorders. mira meeus

• Basic principles of research methodology are clarified and different study designs are elaborated • Tip and tricks are provided for searching scientific databases PubMed and Web of Science • Risk of bias assessment and levels of evidence are explained to draw conclusion for both clinical application (critical appraised topics) and scientific reports (systematic reviews).

ISBN 978 94 6292 752 0 248 p. | € 55,60 September 2016

18 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

Eerdere boeken van deze auteur Chronische vermoeidheid | Mira Meeus, Daphne Kos, Jo Nijs en Bihiyga Salhi | 9789033488023


MEDISCH

Brein & zorg De verpleegkundige uitdaging R U DY B AU M A N S E N K AT R I N G I L L I S

De zorg voor patiënten met een neurologische aandoening en voor hun entourage kent vele dimensies. Geen enkel specialisme is dan ook zo interdisciplinair als de neurowetenschappen. In het boek Brein & zorg leggen meer dan 20 experts uit hoe de hersenen werken en wat er precies misgaat bij de meest voorkomende neurologische ziektebeelden. Ze doen dat in een begrijpbare taal, maar steeds wetenschappelijk onderbouwd. Neurologische aandoeningen hebben vaak ernstige fysieke en cognitieve gevolgen voor de patiënt, wat hem bijzonder kwetsbaar maakt. De verpleegkundige heeft daarbij een centrale rol als observator en compagnon. Een goede basiskennis van de belangrijkste neurologische aandoeningen én bijzondere aandacht voor de relatie met de patiënt zijn dan ook onontbeerlijk. Het online leerplatform Sofia biedt nuttige handvaten om op een gepaste manier met deze patiënten om te gaan. Sofia maakt het bovendien mogelijk om in te spelen op de snel veranderende neurologische wetenschap. • Meer dan 20 experts leggen uit hoe de hersenen werken en wat er precies misgaat bij de meest voorkomende neurologische ziektebeelden • In begrijpbare taal, maar steeds wetenschappelijk onderbouwd • De auteurs beiden verpleegkundige experts in de neurologie en engageren zich als bestuurslid in de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen

heeft meer dan 35 jaar ervaring in de zorg voor neurologische patiënten. Hij is hoofdverpleegkundige neurologie en neurochirurgie in UZ Antwerpen en bevlogen docent neurologie aan de Karel de Grote Hogeschool en Thomas More. katrin gillis heeft 12 jaar klinische ervaring als neuroverpleegkundige in België en Nederland. Ze is docent neurologie in de opleiding verpleegkunde van Odisee Hogeschool. rudy baumans

ISBN 978 94 6292 756 8 304 p. | € 51,45 Maart 2017

MEDISCH | 19


MEDISCH

Van hygiëne tot infectiepreventie Handboek voor verpleegkundigen en vroedvrouwen M I A VA N D E P U T T E

Dit referentiehandboek voor verpleeg- en vroedkundigen zet alle aspecten van hygiëne en infectiepreventie op didactische wijze uiteen, zowel voor de basiszorg als voor gespecialiseerde handelingen, en dat in de settings van de acute, de chronische en de thuiszorg. Bij elk onderwerp komen verschillende pijlers van kwaliteitszorg aan bod, zoals geschikte materiële voorzieningen, procesbewaking en resultaatopvolging. Deze nieuwe editie biedt een grondige actualisering van alle onderwerpen verwant aan hygiëne en infectiepreventie, en integreert de recentste aanbevelingen handhygiëne en preventie van urineweginfecties van de Belgische Hoge Gezondheidsraad (2017). • Dit handboek zet alle aspecten van infectiepreventie duidelijk uiteen, zowel voor de basiszorg als voor gespecialiseerde verpleegtechnische handelingen. • Uitgebreide digitale verrijking. • Didactische opbouw maakt het een excellent handboek; daarnaast ook handig naslagwerk voor professional

ISBN 978 94 6344 205 3 360 p. | € 38,65 September 2017 | Herwerking

20 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

is stafmedewerker op de dienst Ziekenhuishygiëne van UZ Leuven, en verzorgt opleidingen over de preventie van ziekenhuisinfecties aan de KU Leuven.

mia vande putte


MEDISCH

Leerboek slaap en slaapstoornissen J O H A N V E R B R A EC K E N , B E R T I E N B U YS E , H A N S H A M B U R G E R , V I V I A N VA N K A S T E E L E N R E I N D E R T VA N S T E E N W I J K

Dit handboek geeft een overzicht van de fundamentele aspecten van slaap en de belangrijkste slaapstoornissen. Er is veel aandacht voor zowel de fysiologie, pathofysiologie als de klinische benadering en behandeling van slaapstoornissen, die overzichtelijk en vlot leesbaar gepresenteerd worden. Het boek richt zich in de eerste plaats tot professionals in de (slaap)geneeskunde, zowel artsen, biomedici en paramedici (bijvoorbeeld slaaplaboranten, nurse practitioners, longfunctieanalisten), maar het kan ook nuttig zijn voor fundamentele wetenschappers, psychologen, studenten en leken die zich willen verdiepen in slaap. Tevens wordt bijzondere aandacht besteed aan de diagnostiek en de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen. ISBN 978 90 3348 924 2 | 744 p. | €90,10 | 2013 (Engelse herwerking gepland 2020)

Transgenderzorg G U Y T ’ S J O E N , M I C K VA N T R OT S E N B U R G E N LU K G I J S

Het subjectieve gevoel ‘ik ben een jongen, een man’ of ‘ik ben een meisje, een vrouw’ is voor de meesten onder ons vanzelfsprekend. Sommige personen ervaren echter een conflict tussen hun biologische geslacht en de genderidentiteit. Het woord ‘gender’ weerspiegelt de psychosociale aspecten van het geslacht. Een transgender persoon ervaart een vorm van genderdysforie, een gevoel van onbehagen dat wordt toegeschreven aan de kloof tussen de genderidentiteit en zijn of haar genitale kenmerken. Dit boek is bestemd voor transgenderpersonen, hun familie en nabije omgeving, hun hulpverleners en iedereen die zich wilt verdiepen in dit fascinerende onderwerp. ISBN 978 90 3348 927 3 | 180 p. | €38,20 | 2017

Praktisch handboek voor medische intensieve zorgen A L E X A N D E R W I L M E R , G R E E T G E R M A N S E N WO U T E R M E E R S S E M A N

Op een dienst Medische Intensieve Geneeskunde worden niet-operatieve kritiek zieke patiënten met een grote verscheidenheid aan aandoeningen opgenomen. Dit handboek stelt gestandaardiseerde diagnostische en therapeutische schemata of protocollen voor, gesteund op evidencebased medicine. Dit Praktisch handboek voor medische intensieve zorgen benadert de basisaspecten van intensieve zorgen en van frequent voorkomende problemen op een wetenschappelijk gefundeerde manier. Voor artsen in opleiding en verpleegkundigen op Intensieve Zorgen en op Spoedgevallen/Spoedeisende Hulp is het een praktische leidraad voor het dagelijkse werk. ISBN 978 90 3349 561 8 | 248 p. | € 35,55 | 2016 MEDISCH | 21


MEDISCH

Handboek systeemziekten DA N I E L B LO C K M A N S

Systeemziekten zijn aandoeningen die meer dan één orgaan aantasten. Ze overschrijden dus per definitie ook het specifieke interesseveld van de orgaanspecialist. Dit boek is geschreven door een vertegenwoordiger van een zeldzaam wordend species, de algemeen internist, en is bestemd voor algemeen internisten, huisartsen, de verschillende orgaanspecialisten, studenten of artsen in opleiding, en verpleegkundigen met interesse in systeemziekten. Ook patiënten kunnen er een houvast in vinden, tegenover de lawine van oncontroleerbare berichten over deze aandoeningen op het internet, waartoe zij vaak in eerste instantie hun toevlucht nemen. SBN 978 94 6292 587 8 | 200 p. | € 32,75 | 2016

Handboek verloskunde Y V E S JAC Q U E M Y N , M O N I K A L AU B AC H , R O L A N D D E V L I EG E R E N K R I S T I E N R O E L E N S

Dit Handboek verloskunde geeft een overzicht van de basisbegrippen uit de hedendaagse verloskunde vandaag en steunt daarbij hoofdzakelijk op evidence-based standpunten. Naast de puur verloskundige aandoeningen gaat er ook aandacht naar de vele andere gezondheidsproblemen waarmee zwangere vrouwen geconfronteerd kunnen worden, de zogenaamde obstretic medicine. Het verloskundig handelen is van een zuiver manuele vaardigheid uitgegroeid tot een meer rationele, technisch onderbouwde activiteit, waarbij ook de psychosociale component een plaats moet krijgen. ISBN 978 94 6292 300 3 | 400 p. | € 46,85 | 2015

Handboek gynaecologie H E R M A N D E P Y P E R E , Y V E S JAC K U E M Y N , P H I L I P P E D E S U T T E R E N I G N A C E V E R G OT E

Het Handboek Gynaecologie is een initiatief van de hoogleraren gynaecologie en verloskunde van de Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met een aantal experten ter zake. De vier redacteurs zetten dit initiatief om in een overzichtelijk en compleet handboek. ISBN 978 94 6344 256 5 | 304 p. | € 46,35 | 2017

22 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


MEDISCH

Dringende medische hulpverlening door verpleegkundigen B AU D E W I J N O O S T E R LY N C K , J O H A N D E K N O C K E N P E T E R B O U C K H O U T

Verpleegkundigen die dringende medische hulpverlening verstrekken, staan dag in dag uit voor een grote uitdaging. Van hen wordt verwacht dat zij levensbedreigende toestanden herkennen en efficiënt ingrijpen om bedreigde levens te redden. In dit boek hebben de auteurs de wetenschappelijke achtergrond van de dringende medische hulpverlening en de noodzakelijke praktijkkennis tot een overzichtelijk en bruikbaar geheel gebundeld. Dit boek richt zich zowel tot de student in de verpleegkunde als tot de verpleegkundige die zijn/haar kennis wil verruimen. ISBN 978 90 3349 568 7 | 484 p. | €60,25 | 2015

De hoofdverpleegkundige Inspirator voor kwaliteitsvolle zorg MARC VERSCHUEREN

Hoofdverpleegkundigen spelen een cruciale rol in de gezondheidszorg. Zij leiden de grootste groep van zorgprofessionals en vormen de centrale schakel tussen de patiënten, hun bezoekers en de zorgverleners. Hoofdverpleegkundigen hebben dan ook een grote impact op de kwaliteit van de zorg. Dit boek biedt beschouwingen over een aantal knelpunten waarmee hoofdverpleegkundigen geconfronteerd worden, zoals samenwerking en verandering. Verder geeft het een aantal concrete houvasten voor de dagelijkse praktijk. Het boek wordt samengevat in 10 geboden voor leiderschap en kwaliteit. ISBN 978 94 6344 187 2 | 212 p. | € 28,80 | 2017

Zorglogistiek Basisboek L I L I A N E P I N T E LO N , F R A N K VA N P U Y V E L D E

Logistiek is niet iets dat een organisatie, in casu een ziekenhuis of verzorgingsinstelling, zomaar overkomt. Logistiek kan geanalyseerd, gepland én geoptimaliseerd worden. Dit boek reikt een aantal concepten en technieken aan die hierbij kunnen helpen. Logistieke problemen die aangepakt kunnen worden, zijn bv. het managen van wachttijden van patiënten bij medische beeldvorming; de distributie van geneesmiddelen van loskade tot bij de patiënt; het optimaliseren van de fysieke lay-out van een dienst en het organiseren van staalopslag en -transport. Het boek is interessant voor zowel studenten ziekenhuismanagement als voor praktijkmensen (ziekenhuisdirectie, diensthoofden, hoofdverpleegkundigen, ...). ISBN 978 90 3348 239 7 | 272 p. | € 49,70 | 2011 MEDISCH | 23


MEDISCH

Leiderschap in de gezondheidszorg Van theorie naar praktijk NEREE CLAES

De zorgsector is volop in beweging en het eindpunt is nog niet in zicht. De uitdagingen zijn bovendien gigantisch. Er is dan ook een enorme behoefte aan artsen en hoofdverpleegkundigen met leiderschapsvaardigheden: zij moeten een toekomstvisie kunnen uitdenken én een strategie om die visie te realiseren. Artsen en hoofdverpleegkundigen zijn dan wel opgeleid om uitstekende zorg te verlenen, zij kunnen niet altijd meteen terugvallen op reeds ontwikkelde leiderschapscompetenties. Die competenties kan je wel leren. Dit boek biedt daarop een antwoord en vult daarmee een grote leemte op. ISBN 978 94 6292 561 8 | 232 p. | €30,80 | 2016

Geneesmiddelen Wat de bijsluiter niet verteld G E R T L A E K E M A N E N LU C L E YS S E N S

Geneesmiddelen moeten ons beter maken, maar roepen ook heel wat vragen op. Het blijft een hele klus om je een weg te banen door de meer dan 7.000 beschikbare, gecommercialiseerde geneesmiddelen. Dit boek wil je coach zijn bij de omgang met medicijnen. ISBN 978 94 6344 255 8 | 240 p. | € 24,55 | 2018

Medisch engels voor artsen S T E P H A N E O S T Y N E N H E R L I N DA V E K E M A N S

Door de toegenomen migratie en diversiteit komen Nederlandstalige artsen meer en meer in aanraking met patiënten die zich in het Engels uitdrukken of behelpen. Dit boek wil de arts een waaier van vragen aanreiken die aan de Engelstalige patiënt tijdens de algemene en gespecialiseerde anamnese kunnen worden voorgelegd. Het boek is een handig hulpmiddel voor de eerstelijnsconsultatie. Het eerste deel brengt de medische basiswoordenschat van het Engels aan in overzichtelijke kaders. Bijzondere aandacht gaat uit naar de taal die patiënten gebruiken. Daarna komt de eerstelijnsanamnese uitgebreid aan bod in praktisch opgevatte vragenlijsten. ISBN 978 94 6344 113 1 | 176 p. | € 30,60 | 2017

24 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


MEDISCH

Klinisch redeneren Van model naar competentie J E F VA N D E N E N D E

Evidence-based medicine is vandaag gemeengoed. Niet enkel data, maar ook het redeneerproces van de arts vraagt om een wetenschappelijke onderbouw. Klinisch redeneren is terecht een volwaardige discipline in de artsenopleiding en krijgt ook steeds meer aandacht in de navorming van artsen op de werkvloer. Dit leerboek versterkt het klinisch redeneren van de arts. Voor studenten geneeskunde, huisartsen en specialisten is het een heldere basis voor hun (toekomstige) dagelijkse diagnostische werk. Het boek is niet normatief, maar prescriptief opgevat en bevat redeneertechnieken die de kans op redeneerfouten verlagen. ISBN 978 94 6344 713 3 | 128 p. | €36,00 | Februari 2018

Eetproblemen bij kinderen en adolescenten LIEN GOOSSENS EN ELLEN MOENS

Eetproblemen kunnen opduiken op verschillende leeftijden gedurende de ontwikkeling van kleuter tot adolescent. Ze kunnen zowel medische als psychosociale gevolgen met zich meebrengen. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek binnen dit domein het laatste decennium is toegenomen, zijn er nog veel onduidelijkheden en misvattingen met betrekking tot deze problematiek, zowel bij de betrokken gezinnen als bij hulpverleners. ISBN 978 94 6344 015 8 | 152 p. | € 25,75 | 2017

Neurologische aandoeningen Klinisch en functioneel onderzoek W I L LY D E W E E R DT

Dit vlot geschreven boek heeft een unieke invalshoek: zonder te focussen op complexe diagnosen, belicht de auteur het klinisch onderzoek en de symptomen van neurologische aandoeningen, om zo inzicht te bieden in de effecten op het dagelijks functioneren van patiënten met een neurologisch deficit. Zo kan iedereen die een bijdrage levert aan de behandeling, revalidatie en begeleiding van deze patiënten, op gepaste wijze reageren. Het boek richt zich daarom niet alleen tot neurologen en neurochirurgen, maar ook tot andere artsen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, (thuis)verpleegkundigen, sociaal en pastoraal werkers. ISBN 978 94 6344 264 0 | 184 p. | € 45,30 | 2017

MEDISCH | 25


MEDISCH

Chronische vermoeidheid Een praktische handleiding voor de revalidatie van kanker, MS, fibromyalgie en CVS DA P H N E KO S , J O N I J S , M I R A M E E U S E N B I H I YG A S A L H I

Chronische vermoeidheid is een veel voorkomende en ernstig invaliderende klacht bij mensen die lijden aan of herstellend zijn van kanker, multiple sclerose (MS), het chronische-vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie. Dankzij het wetenschappelijk onderzoek naar chronische vermoeidheid bij deze patiëntengroepen is de behandeling ervan het laatste decennium aanzienlijk verbeterd. Dit handboek slaat een brug tussen dat wetenschappelijk onderzoek en het klinische werkveld (kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatieartsen, psychologen, enz.). ISBN 978 90 3348 802 3 | 248 p. | € 10,30 | 2013

Mindfulness bij borstkanker Gids tijdens en na je behandeling N AT H A L I E C A R D I N A E L S

Dit boek is bedoeld voor mensen die getroffen zijn door borstkanker en meer bewust in het leven willen staan. Door middel van de oefeningen en tips in het boek leer je anders om te gaan met de gevolgen van je borstkanker door rust te vinden in de onrust. Verder wordt onder andere ook aandacht besteed aan intimiteit en seksualiteit, borstkanker bij mannen en hoe de omgeving best met jouw situatie omgaat. Hulpverleners kunnen dit boek gebruiken om samen met de persoon met borstkanker mindfulnessvaardigheden te trainen. ISBN 978 90 3348 583 1 | 184 p. | € 21,85 | 2011

Mildheid bij kanker Compassie als hulp in de uitdagende tijden G U Y A . J. TO P S

In plaats van jezelf verwijten te maken, kan je beter meer begrip tonen voor jezelf en je eigen beste vriend(in) worden. Maar hoe begin je daaraan? Dit boek helpt je op weg om jezelf met meer vriendelijkheid en mildheid te behandelen en jezelf te leren dragen op emotioneel moeilijke momenten. Zelfzorg betekent niet alleen sterk zijn, maar ook je kwetsbaarheid durven tonen, al was het maar aan jezelf. Dit boek is geschikt voor mensen bij wie kanker is vastgesteld, voor hun omgeving en voor hulpverleners die mensen met kanker ondersteunen tijdens en na hun ziekte. ISBN 978 94 6344 017 2 | 168 p. | € 29,35 | 2017 26 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


MEDISCH

Omgaan met kanker Een emotionele handleiding voor mensen met kanker en hun omgeving N AT H A L I E C A R D I N A E L S

Je leeft je leven en plots word je door een diagnose als kanker helemaal onderuit gehaald. Hoe je het ook draait of keert, je leven verandert grondig. Je kunt niet anders dan erdoor geraakt worden. Dit boek wil hierbij een emotionele handleiding zijn voor jou en je omgeving, over hoe je zo goed mogelijk deze ziekte en alles wat erbij komt kijken kan leren dragen. Het is ook een leidraad voor hulpverleners om mensen met kanker te begeleiden doorheen hun verwerkingsproces. ISBN 978 90 3349 542 7 | 168 p. | €26,80 | 2014

Als amor de draad kwijt raakt Over de seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie N E L L E F R E D E R I X , S A B I N E B O E R JA N E N C H R I S T I A N V E R E L S T

Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Deze begrippen zijn even dynamisch als het leven zelf: ze evolueren mee met de eigen, unieke levensloop en komen op verschillende manieren tot uiting. Het boek prikkelt, stimuleert en ondersteunt iedereen die met dit niet-evidente thema geconfronteerd wordt en aan de slag wil. ISBN 978 94 6344 241 1 | 136 p. | €25,70 | 2017

Palliatieve zorg in de praktijk Zakboekje voor hulpverleners Hulpverleners worden bij de zorg voor de palliatieve patiënt dagelijks geconfronteerd met zeer diverse vragen over pijn- en symptoomcontrole, zowel op lichamelijk als op psychosociaal en spiritueel vlak. Vragen gaan onder andere over praktische informatie, over mogelijkheden van palliatieve ondersteuning thuis, in het woon- en zorgcentrum en in het ziekenhuis. In deze tweede herwerkte uitgave is meer aandacht besteed aan vroegtijdige zorgplanning, spiritualiteit, zorgvuldige communicatie en procesbevordering. De geformuleerde adviezen zijn zo breed mogelijk toepasbaar, zowel in de thuiszorg, de woon- en zorgcentra als in het ziekenhuis. ISBN 9789463790857 | 200 p. | €23,50 | 2019 herwerking

MEDISCH | 27


PARAMEDISCH

Werken met een lichaam dat moeilijk doet Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie JOERI CALSIUS

Dit boek kijkt op een andere manier naar het psychosomatische lichaam in therapie. Het gaat niet mee in een tegennatuurlijke opdeling tussen lichaam en geest, maar zet juist in op de verbindende kracht van lichaamsgerichte psychotherapie. Hiertoe wordt het trans disciplinaire werkkader ‘experiëntieel lichaamswerk’ geïntroduceerd, dat bouwt op theorieën en wetenschappelijke bevindingen over het psychosomatische lichaam binnen diverse disciplines, zoals de klinische psychologie, de filosofie, psychotherapeutische stromingen, myofasciale lichaamstherapieën en neurowetenschappen. Dit boek over lichaamsgerichte psychotherapie biedt een conceptueel en therapeutisch werkkader aan alle therapeuten die dagelijks aan de slag gaan met het complexe, maar ook intrigerende psychosomatische lichaam zoals dat verschijnt bij angst en depressie, stress en burn-out, maar evenzeer bij trauma en lichamelijk onverklaarbare klachten.

• Een vernieuwende blik op (therapie bij) psychosomatische klachten • Integratie van psychotherapie én lichaamswerk • Een Nederlandstalig boek over lichaamsgerichte psychotherapie dat klinische expertise en wetenschap verbindt

ISBN 978 94 6344 245 9 208 p. | € 30,85 Oktober 2017

28 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

joeri calsius, PhD, is klinisch psycholoog en kinesitherapeut. Daarnaast studeerde hij ook cultuurfilosofie. Hij specialiseerde zich in lichaamsgerichte, psychodynamische psychotherapie en osteopathie. In zijn groepspraktijk heeft hij bijzondere aandacht voor de geïntegreerde benadering van het psychosomatische lichaam.

Zie ook: www.therapiecentrum-daimon.be


PARAMEDISCH

Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening A N N E-M A R I E D E N O L F E N J O DA E M S

Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening vertrekt vanuit het Person Environment Occupation-model. De nadruk ligt op de mogelijkheden van personen met ontwikkelingsproblemen en het creëren van kansen om die mogelijkheden te benutten. Ondersteuning op maat, cliënt- en contextgerichtheid zijn ingrediënten voor een maximale fit tussen de persoon, zijn omgeving en de activiteiten, met maximale participatie als ultieme doel.

• Dit boek vertrekt vanuit handelingsproblemen binnen verschillende levensdomeinen en legt in casusvoorbeelden de link met problematieken en diagnoses. • De auteurs hebben dit boek verrijkt met duiding, extra informatie, casussen en oefeningen in de digitale leeromgeving Sofia.

ISBN 978 94 6344 860 4 304 p. | € 40,70 September 2018 | Herwerking

jo daems (red.) werkt sinds 1997 als docente ergotherapie en als onderzoekster aan de Thomas More Hogeschool in Geel. Zij werkte van 1982 tot 1998 achtereenvolgens bij volwassenen met een verstandelijke beperking en jongeren met een autismespectrumstoornis. anne-marie denolf (red.) werkt sinds 1999 als docente ergotherapie aan de Katholieke Hogeschool VIVES in Brugge. Zij was van 1983 tot 2005 achtereenvolgens tewerkgesteld in een MPI en in een voorziening voor mensen met een hoge ondersteuningsnood.

PARAMEDISCH | 29


PARAMEDISCH

Ergotherapie in de fysieke revalidatie Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening A N N E D E JAG E R , L I E V E D E B AC K E R E E N G R E E T S T E YA E R T

Dit boek dient als basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening geeft handvatten voor de dagelijkse praktijk van de ergotherapeut in de fysieke revalidatie. Het biedt een overzicht van het professionele redeneerproces, assessment, benaderingswijzen en methodieken. Handelingsproblemen en het ergotherapeutische proces bij verschillende doelgroepen worden telkens geïllustreerd met een casus, waarbij de verschillende stappen van het methodisch handelen uitgewerkt zijn. Dit handboek is een handige tool voor studenten die de opleiding ergotherapie volgen en inzicht willen krijgen in het werkdomein van de fysieke revalidatie. Voor collega’s werkzaam binnen dit domein is het een boeiend naslagwerk.

• Biedt een overzicht van het professionele redeneerproces, assessment, benaderingswijzen en methodieken • Handelingsproblemen en het ergotherapeutische proces bij verschillende doelgroepen worden geïllustreerd met een casus, waarbij de verschillende stappen van het methodisch handelen uitgewerkt zijn

ISBN 978 94 6344 706 5 248 p. | € 35,55 September 2018 | Herwerking

30 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

lieve debackere werkt

sinds 1996 als docent en later ook als opleidingshoofd van de opleiding ergotherapie aan de Katholieke Hogeschool Vives. anne dejager werkte van 1995 tot 2013 als ergotherapeut op een revalidatiedienst binnen de fysieke revalidatie. greet steyaert heeft tien jaar ervaring als ergotherapeut in een algemeen ziekenhuis en ze heeft ook een vijftal jaar als zelfstandige in bijberoep gewerkt.


PARAMEDISCH

Inleiding tot de medische filosofie IGNAAS DEVISCH

De medische wereld stelt ons voor talloze uitdagingen: genetica, neurowetenschappen, predictieve geneeskunde, de impact van leefstijl, medicalisering... Het lijstje is lang en vraagt om diepgaande analyses. Het terrein van de medische filosofie en ethiek probeert daarop een antwoord te bieden door te kijken naar wat er vandaag en morgen op het spel staat. Maar ook door terug te blikken in onze denktradities en vast te stellen dat filosofie en geneeskunde meer met elkaar te maken hebben dan velen vermoeden. De focus ligt op de wederzijdse wisselwerking tussen die twee terreinen in de tijd, en ook op de culturele en maatschappelijke context waarbinnen die zich steeds wijzigende verhouding zich heeft afgespeeld. Hoe is nagedacht over thema’s zoals lichamelijkheid, ziekte of gezondheid vanuit filosofische hoek? En hoe heeft de evolutie van de geneeskunde een impact gehad op de filosofie? Die vragen vormen de rode draad in dit boek.

is als filosoof verbonden aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Hij doceert er medische filosofie, ethiek en bio-ethiek.

ignaas devisch

• Thema’s als lichamelijkheid, ziekte of gezondheid vormen de rode draad van dit boek, vanuit filosofische hoek • Biedt zowel een terugblik als vooruitblik

ISBN 978 94 6344 831 4 224 p. | € 35,September 2018 | Herwerking

PARAMEDISCH | 31


PARAMEDISCH

Burnout bij hulpverleners Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden N AT H A L I E C A R D I N A E L S

Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen. “Burn-out bij hulpverleners” is een handleiding voor de hulpverlener, collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en ademruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen of behandelen. ISBN 978 94 6292 277 8 | 151 p. | € 22,15 | 2016

Palpatie van het locomorische stelsel Handleiding bij de anatomie in vivo K . S TA P PA E R T S E N F. S TA E S

Deze volledig herziende editie geeft een overzicht van palpabele structuren, met bijzondere aandacht voor de wijze van palperen. Het palperen van botstructuren, ligamenten, musculatuur, bloedvaten en zenuwen wordt uitvoerig beschreven per regio. Het boek is rijkelijk voorzien van foto’s en, nieuw in deze uitgave, van anatomische tekeningen. Dit boek gaat, net als de vorige uitgave, uit van bestaande literatuur inzake anatomie en kinesiologie, alsook van palpatiemethoden uit de orthopedische geneeskunde en manuele therapie. Deze compilatie wordt kritisch becommentarieerd en ruim aangevuld met ervaringen uit de eigen praktijk. ISBN 978 90 3346 258 0 | 188 p. | € 33,30 | 2016

Stress Preventie, reductie en ontspanning; twaalf methoden M A R I J K E K A M P E N , M I R JA M V E R VA E K E

Deze nieuwe editie - volledig geactualiseerd en met toegevoegd digitaal materiaal - heeft niet als doel om de zoveelste theorie over stress op de lezer los te laten, maar wel om kennis te laten maken met twaalf lichaamsgeoriënteerde methoden om stress te reduceren. Naast de definitie van elke techniek, de achtergronden en de indicaties worden de methoden en praktische richt- lijnen beschreven. Er wordt ook aandacht besteed aan de wetenschappelijke waarde van elke techniek. Voor kinesitherapeuten, psychologen, psychomotorische therapeuten, artsen, leraars of pedagogen vormt het een basis van waaruit dieper op de verschillende technieken kan worden ingegaan. ISBN 978 90 3349 560 1 | 184 p. | € 24,55 | 2014 32 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


PARAMEDISCH

Aromatherapie in de zorgverlening PAT R I C I A R O G G E

De aromatherapie heeft, net als andere alternatieve geneeswijzen, zijn plaats verworven in de huisapotheek. Meer en meer mensen kiezen voor natuurlijke middelen die het lichaam stimuleren en ondersteunen om af te rekenen met allerhande kwalen. Binnen enkele jaren zal de zorgverlening geconfronteerd worden met zorgvragers voor wie de aromatherapie deel uitmaakt van hun dagelijks leven. Die zorgvragers zullen, ook als ze opgenomen worden in een zorginstelling, zelf willen kiezen hoe en met welke middelen ze behandeld worden. Dit boek biedt een algemene inleiding in etherische oliën en aromatherapie. Het gaat daarnaast concreet in op de mogelijkheden en de implementatie van aromatherapie in de zorgpraktijk. ISBN 978 90 3348 480 3 | 236 | € 10,30 | 2011

Kinesitherapeutisch onderzoek van onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom F I L I P S TA E S , D I E T E R A S S C H E E N S I M O N B R U M A G N E

Dit volledig geüpdatete handboek geeft een overzicht van het basis kinesitherapeutisch onderzoek ter hoogte van de extremiteiten en de wervelkolom. De auteurs besteden aandacht aan de opbouw van de anamnese en het klinisch onderzoek. Voor de anamnese houden ze rekening met de biopsychosociale benadering van de patiënt. Het kinesitherapeutisch onderzoek vertrekt van een onderzoeksopbouw die gebruikt kan worden voor zowel extremiteiten als wervelkolom. De uitwerking van het kinesitherapeutisch onderzoek richt zich voornamelijk op lokaal niveau. Uitgewerkte voorbeelden illustreren het geheel. Dit handboek is een basiswerk primair gericht op studenten van de bacheloropleiding ISBN 978 94 6344 356 2 | 200 p. | € 45,85 | 2018

Schouder en elleboog Chirurgie en postoperatieve revalidatie ROGER RIET EN OLIVIER VERBORGT

Chirurgie en revalidatie zijn erg nauw met elkaar verbonden. Dit boek licht de revalidatie na frequente schouder- en ellenboogingrepen toe, waarbij zowel de basisprincipes als specifieke chirurgische en revalidatietechnieken aan bod komen. In een eerste deel zal anatomie, biomechanica en klinisch onderzoek van de schouder en ellenboog besproken worden. In een tweede deel zal dieper ingegaan worden op de huidige concepten omtrent diagnostiek, indicaties en chirurgische technieken. Meer specifiek wordt er aandacht gegeven aan mobilisatie, immobilisatie en anti-inflammatoire modaliteiten zowel vanuit het oogpunt van de chirurg als van de revalidatiearts en kinesitherapeut. Ten slotte worden ook algemene principes van de postoperatieve revalidatie, alsmede de perioperatieve pijnstilling gedetailleerd beschreven. Het doelpubliek bestaat niet enkel uit orthopedische chirurgen en fysiotherapeuten, maar ook uit huisartsen, sportartsen en kinesitherapeuten, kortom zorgverstrekkers die frequent geconfronteerd worden met de nazorg van patiënten na schouder- en elleboogchirurgie. ISBN 978 90 3348 656 2 | 184 p. | € 20,60 | 2012 PARAMEDISCH | 33


PARAMEDISCH

Ergotherapie in de geriatrie Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening KO E N G E E N E N

De geriatrie is voor ergotherapeuten een zeer divers werkdomein, dat de laatste jaren sterk geëvolueerd is. Niet alleen de generatie ouderen verandert, maar ook hun verwachtingen en noden. De ergotherapie evolueert met die maatschappelijke tendensen mee. In die context biedt dit boek de ergotherapeut een stevige basis voor de dagelijkse praktijk. Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteitsvol handelen en redeneren in alle ergotherapeutische interventies bij de meest voorkomende pathologieën. Daarbij staan betrokkenheid en empowerment van de oudere centraal, maar ook positief ouder worden, ondanks de aanwezige beperkingen. ISBN 978 94 6292 298 3 | 320 p. | € 29,50 | 2015

Musculoskeletale aandoeningen Orthopedie en traumatologie J O H A N B E L L E M A N S , JA N V I C TO R

Vrijwel elke zorgverlener komt in contact met pathologie van het bewegingsstelsel. Voor artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten en podologen is een goede basiskennis van de orthopedie en traumatologie dan ook van groot belang. Dit boek komt aan deze nood tegemoet en geeft een up-to-date beschrijving van de belangrijkste orthopedische aandoeningen en traumata van het bewegingsstelsel. De inhoud is gebaseerd op de basiskennis die de zorgverlener hierover moet kunnen verwerven, en is daarom uitermate geschikt als cursustekst bij de lessen orthopedie en traumatologie in de diverse afstudeerrichtingen. Het duidelijke taalgebruik en de talrijke illustraties maken dit werk vlot leesbaar, waardoor het een handig naslagwerk is voor iedereen die geïnteresseerd is in musculoskeletale letsels. In deze tweede editie wordt de voetpathologie verder uitgewerkt en besteden we nog ruimer aandacht aan de sporttraumatologie. ISBN 9789463443890 | 250 p. | € 77,25 | 2017

Onderzoek en behandeling van spierverkortingen K . S TA P PA E R T S E N F. S TA E S

Deze nieuwe uitgave van Onderzoek en behandeling van spierverkortingen bevat een volledig herziende versie wat betreft de biomechanische en neurofysiologische aspecten verbonden aan het verlengen van spieren. Deze werd aangepast aan de meest recente inzichten aangaande het gebruik van verlengingstechnieken. Naar analogie met de vorige uitgave wordt het principe van oriënterende en specifieke lengtetest voor de meeste spieren behouden. Daarnaast is er bijkomend meer aandacht besteed aan het gebruik van dwarse rek. Het boek blijft vooral een praktische gids voor studenten, kinesitherapeuten en andere geïnteresseerden uit het sportmilieu. ISBN 978 90 3346 119 4 | 86 p. | € 24,55 | 2017 34 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


LOGOPEDIE

Logisch Leren Lezen Nieuwe inzichten over de klank-letter-koppeling M A R JA N K L I P P E L E N N A N DA K LO P

Hoe fantastisch zou het zijn als steeds meer kinderen met plezier leren lezen. Als iedereen de leestaken die in het dagelijks leven nodig zijn zelfstandig uit kan voeren. Dan zou iedereen functioneel geletterd zijn en iedereen zou met plezier lezen. Hoe frustrerend is het dat er momenteel juist een toename is van het aantal laaggeletterde en dyslectische leerlingen in het onderwijs. De leesvaardigheid ontwikkelt zich dus niet voor alle leerlingen in het basisonderwijs vanzelf of optimaal. De vele onderzoeken, artikelen, boeken, programma’s en methodieken ten spijt blijven veel kinderen en volwassenen verstoken van de motivatie of de mogelijkheid om te leren lezen. Ze verwerven geen toereikende leestechniek. Over de oorzaak daarvan is in de wetenschappelijke wereld nog steeds geen consensus. Dit boek is geschreven om aan zoveel mogelijk logopedisten en leerkrachten uit te leggen waarom de klank-letter-koppeling het grootste struikelblok is voor leerlingen om te leren lezen. Inzicht in de complexiteit van de Klank-Letter-Koppeling is een noodzakelijke voorwaarde in het leesonderwijs.

ISBN 978 9492398208

marjan klippel Orthopedagoge

en leerkracht en studeerde orthopedagogiek en neuropsychologie. Ze werkte in het basisonderwijs als leerkracht en in het voortgezet speciaal onderwijs en VMBO als leerkracht, remedial teacher, leerlingbegeleider en orthopedagoog. Ze was daarnaast docent aan de Post HBO-opleiding RTVO (Remedial Teaching in het Voortgezet Onderwijs) en is medeauteur van het artikel Neuropsychological Functioning of Children and Youth with Acquired Brain Injury 2 Years after Onset. nanda klop Leerkracht/logopedist en expert op het gebied van de Klank-Letter-Koppeling. Ze werkte 32 jaar in het gewoon en het speciaal onderwijs, in basisscholen, in het voortgezet onderwijs en cluster 2 onderwijs en als eerstelijns logopedist in diverse samenwerkingsverbanden. Nu is zij coach en docent bij De Leesvlinder, expertiseen opleidingscentrum voor de Klank-Letter-Koppeling voor (na)scholing van leesspecialisten (leerkrachten, logopedisten en andere leeshulpverleners).

LOGOPEDIE | 35


LOGOPEDIE

Spraak ontwikkelings dyspraxie V E E R L E WA E L K E N S

Spraakontwikkelingsdyspraxie is een complexe spraakontwikkelingsstoornis die in de praktijk veel vragen oproept. Research levert nog veel vragen en dilemma’s op, die het ‘maatwerk’ in de praktijk niet makkelijk maken. Dit boek biedt studenten en logopedisten in het werkveld een theoretisch onderbouwd denkkader voor procesgerichte differentiaaldiagnostiek en evidencebased therapie op maat. Het theoretisch denkkader in dit boek geeft houvast en inzicht en leidt tot een concept voor een onderzoeksbatterij en een beslissingsboom voor diagnostiek.

• Geeft een samenvatting van en kritische kijk op recente literatuur • Aangepast op basis van feedback tijdens workshops en studiedagen • Geïllustreerd met casusmateriaal

ISBN 978 94 6344 191 9 414 p. | € 41,20 Sept. 2017

36 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

is lector aan de opleiding Professionele Bachelor in de Logopedie en de Audiologie van de Arteveldehogeschool (Gent), staff member en lector aan de European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF) en de training European Fluency Specialist (EFS). Gedurende 16 jaar was ze werkzaam in het centrum voor ambulante revalidatie Ter Eecken in Oudenaarde. Ze leidt sinds 2005 de praktijk voor differentiaaldiagnose spraakstoornissen – stotteren – broddelen en spreekangst.

veerle waelkens


LOGOPEDIE

Mini-kids, stottertherapie bij jonge stotterende kinderen (2-6) Basisideeën, werkwijze en materialen V E E R L E WA E L K E N S

Stottertherapie bij jonge stotterende kinderen biedt een praktische werkwijze en een bruikbare leidraad aan om op een directe manier te werken met jonge kinderen die stotteren. Dit handboek is gebaseerd op het therapieconcept voor directe stottertherapie bij jonge kinderen (Mini-KIDS). Dr. Phil. Patricia Sandrieser en Peter Schneider omschreven reeds in verschillende drukoplages het therapieconcept KIDS en Mini-KIDS, Stottern in Kindesalter, 2015. Het handboek kan als basis dienen om therapeuten op te leiden, te begeleiden en om op termijn de effecten voor dit therapieconcept te meten. • Praktisch handboek met bruikbare tips en videofragmenten ter illustratie zijn beschikbaar als download • Komt tegemoet aan grote vraag van Nederlandse en Vlaamse stottertherapeuten • Gebaseerd op het therapieconcept KIDS en Mini-Kids van Dr. Phil. Patricia Sandrieser en Peter Schneider • Ook heel geschikt voor therapeuten in opleiding

ISBN 978 94 6344 192 6 392 p. | € 46,35 Mrt. 2018

is lector aan de opleiding Professionele Bachelor in de Logopedie en de Audiologie van de Arteveldehogeschool (Gent), staff member en lector aan de European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF) en de training European Fluency Specialist (EFS). Gedurende 16 jaar was ze werkzaam in het centrum voor ambulante revalidatie Ter Eecken in Oudenaarde. Ze leidt sinds 2005 de praktijk voor differentiaaldiagnose spraakstoornissen – stotteren – broddelen en spreekangst.

veerle waelkens

LOGOPEDIE | 37


LOGOPEDIE

Vertaalwetenschap Dit boek biedt een actueel, wetenschappelijk, Nederlandstalig overzicht van de belangrijkste inzichten in de diverse domeinen van vertalen en vertaalstudie, geschreven door diverse experts aan Belgische en Nederlandse universiteiten. Dit boek biedt het noodzakelijke inzicht in de wereld van het vertalen en tolken in al zijn diversiteit, welke belangrijke rol vertalen heeft gespeeld in de (westerse) geschiedenis en bij de ontwikkeling van talen en culturen, en welke inzichten het vertaalwetenschappelijke onderzoek heeft opgeleverd. Het is een onmisbare bron voor iedereen die geĂŻnteresseerd is in vertalen, talen en culturen in het algemeen of in een van de specifieke vertaaldomeinen in het bijzonder.

Basisbegrippen Taalkunde Morfologie en syntaxis H A N S S M E S S A E R T, J E R O E N VA N C R A E N E N B R O EC K , G U I D O VA N D E N W Y N G A E R D

De morfologie is de wetenschappelijke studie van de structuur en de vorming van woorden. Dit boek biedt een beknopt maar systematisch overzicht van de basisbegrippen Morfologie die de taalkunde hanteert om die structuur te beschrijven en te bestuderen. Het boek veronderstelt geen taalkundige voorkennis en is bedoeld voor al wie grondig kennis wil maken met de verschillende aspecten van de woordstructuur van het Nederlands. Voor studenten Taalkunde of Logopedische en Audiologische Wetenschappen kan het fungeren als studiemateriaal bij een inleidende module Morfologie. Deze nieuwe editie werd verder uitgebreid met een inleiding tot de syntaxis van het Nederlands. ISBN: 9789463446839 Prijs: Circa â‚Ź 48,-

38 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


LOGOPEDIE

Basisbegrippen Taalkunde Semantiek en pragmatiek HANS SMESSAERT

De semantiek is de wetenschappelijke studie van de betekenis van woorden en zinnen, terwijl de pragmatiek bestudeert hoe de concrete context waarbinnen we uitingen gebruiken een invloed heeft op hun betekenis. Semantiek en pragmatiek biedt een beknopt maar systematisch overzicht van de basisbegrippen die taalkundigen hanteren om die betekenis te beschrijven en te bestuderen. Dit boek veronderstelt geen taalkundige voorkennis en richt zich tot iedereen met een belangstelling voor woord- en zinsbetekenis en voor de rol van de context, onder meer filosofen en psychologen. Voor studenten taalkunde of logopedische en audiologische wetenschappen kan het fungeren als studiemateriaal bij inleidende modules semantiek en pragmatiek. ISBN 978 94 6379 0987 | 200 p. | € 36,00 | 2019 Herwerking

Basisbegrippen Fonetiek en Fonologie H A N S S M E S S A E R T E N W I V I N E D EC O S T E R

Dit boek biedt een systematisch overzicht van de basisbegrippen fonetiek en fonologie die de taalkunde hanteert om het domein van de klankstructuur wetenschappelijk te beschrijven. Het boek veronderstelt geen taalkundige voorkennis en is bedoeld voor al wie grondig kennis wil maken met de verschillende aspecten van het gesproken Nederlands. Voor studenten Taalkunde of Logopedische en Audiologische Wetenschappen kan het fungeren als studiemateriaal bij een inleidende module Fonetiek en Fonologie. ISBN 978 94 6344 051 6 | 304 p. | € 49,70 | 2017

Afwijkende mondgewoonten Inleiding, onderzoek en behandeling K I N O JA N S O N I U S -S C H U LT H E I S S , L I E V E VA N C O P P E N O L L E E N E L S M . M . L . B E YA E R T

Afwijkende mondgewoonten kunnen ontstaan door het niet goed functioneren van lippen, tong, wangen, gehemelte en kaak of door een stoornis in de vorm van het spraakapparaat. Bij kinderen kan men denken aan klachten over kwijlen, mond ademen, duimzuigen en tongpersen. Volwassenen kunnen klachten hebben over verslikken, een gebitsprothese die niet past of pijn in de kaakgewrichten. ISBN 978 90 3342 438 0 | 256 p. | € 32,75 | 1999 | Herwerking gepland 2020 LOGOPEDIE | 39


LOGOPEDIE

Articulatiestoornissen: fenomenen, oorzaken en behandeling RENE STES

Dit handboek geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen in dit vakgebied. De auteur gaat daarbij dieper in op zowel theorie, als diagnostiek en behandeling van articulatiestoornissen bij kinderen én volwassenen. Het is dan ook zeer geschikt als studieboek voor logopedisten, artsen, tandartsen, orthodontisten, psychologen en pedagogen, en een belangrijke informatiebron voor al wie met articulatiestoornissen geconfronteerd wordt, zoals hulpverleners, ouders en leerkrachten. ISBN 978 90 3343 574 4 | 448 p. | € 51,85 | 1999

Articulatie in de praktijk: vocalen en diftongen G R E E T H U Y B R EC H T S

Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de klinkers (vocalen) en de tweeklanken (diftongen) van het Nederlands. Alle klinkers en tweeklanken worden doorgelopen in begin-, middenen eindpositie en zowel in lettergrepen en woorden als op het niveau van zinnen en teksten. Naast gemengde oefeningen worden ook discriminatieoefeningen aan de hand van minimale paren en wisselrijen aangeboden. ISBN 978 90 3344 031 1 | 128 p. | € 24,55 | 1999

Articulatie in praktijk: consonanten G R E E T H U Y B R EC H T S

Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de medeklinkers of consonanten van het Nederlands. Alle medeklinkers en hun verbindingen worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie en zowel in lettergrepen en woorden als op het niveau van zinnen en teksten. Naast gemengde oefeningen worden ook discriminatieoefeningen aan de hand van minimale paren en wisselrijen aangeboden. ISBN 978 90 3344 030 4 | 280 p. | € 37,15 | 1999

40 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


LOGOPEDIE

Basisbegrippen logopedie Deel 2. Communicatiestoornissen: Articulatiestoornissen J O H N VA N B O R S T E L

Dit boek geeft een overzicht van de oorzaken en types van articulatiestoornissen en van de manier waarop deze stoornissen kunnen gediagnosticeerd en behandeld worden. Het is op de eerste plaats bedoeld voor beginnende studenten in de logopedie maar zal zeker ook artsen en andere paramedici uit de revalidatiesector interesseren. ISBN 978 90 3347 645 7 | 88 p. | € 15,30 | 2009

Basisbegrippen Logopedie Deel 2. Communicatiestoornissen: Niet-verbale logopedische stoornissen J O H N VA N B O R S E L

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor beginnende studenten in de logopedie maar kan wellicht ook artsen en andere paramedici uit de revalidatiesector interesseren. De publicatie maakt deel uit van de serie Basisbegrippen logopedie, deel 2: Communicatiestoornissen. Samen met het eerder verschenen Basisbegrippen logopedie, deel 1: logopedie en communicatie biedt deze serie een geïntegreerd overzicht van de logopedie als klinische wetenschap. ISBN 978 90 3349 829 9 | 336 p. | € 51,- | 2017

Basisbegrippen logopedie Deel 2. Communicatiestoornissen: Tests en testgebruik J O H N VA N B O R S E L

Dit boek biedt een theoretische inleiding op tests en testgebruik en geeft een overzicht van de belangrijkste tests op vlak van communicatiestoornissen die momenteel voorhanden zijn in ons taalgebied. Het is op de eerste plaats bedoeld voor beginnende studenten in de logopedie maar kan wellicht ook artsen en andere paramedici uit de revalidatiesector interesseren. ISBN 978 90 3347 654 9 | 136 p. | € 17,50 | 2009

LOGOPEDIE | 41


LOGOPEDIE

Spraaktaal Gids voor jongeren met een taalstoornis JET ISARIN

Jongeren met een taalstoornis (ESM, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans. ISBN 978 90 3349 181 8 | 176 p. | €31,-| 2013

Gehoord worden Omgaan met slechthorendheid ANNEMIEK DEIJ

Dit boek is bedoeld om iedereen die te maken heeft met slechthorendheid te informeren over de invloed van gehoorverlies op de ‘gewone’ dingen waarmee een mens te maken krijgt in het leven. Gewone dingen, die voor elk mens toch heel bijzonder en belangrijk zijn: leren praten, naar school gaan, vrienden maken, sporten, werken enzovoort. Er komt zowel de theorie als de praktijk aan bod. Slechthorenden leggen in dit boek uit wat het betekent om een gehoorverlies te hebben. Ze vertellen waar ze goed in zijn en waar ze moeite mee hebben. Ouders van slechthorende kinderen beschrijven hoe zij hun ouderschap beleven, hoe zij bepaalde zaken hebben aangepakt en wat hun kind hen meegeeft in het leven. ISBN 978 90 3349 223 5 | 232 p. | € 32,75 | 2013

42 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


LOGOPEDIE

Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie J O H N VA N B O R S E L

Logopedie is niet alleen een klinisch vakgebied maar ook een wetenschapstak die de kennis over communicatie en communicatiestoornissen wil uit te breiden. Elke logopedist steunt bij onderzoek en behandeling van zijn patiënten voortdurend op kennis die door wetenschappelijk onderzoek werd opgedaan. Dit boek is bedoeld als een kennismaking met de methodologie van wetenschappelijk onderzoek in de logopedie. Het biedt een inleiding die nuttig kan zijn zowel voor de logopedist als consument van wetenschappelijk onderzoek, als voor degene die zelf wetenschappelijk actief wenst te zijn als producent van wetenschappelijk onderzoek. ISBN 978 94 6292 174 0 | 276 p. | € 41,20 | 2015

Jouw publicatie bij ACCO Ben je deskundige op jouw vakgebied of docent in het hoger onderwijs? En overweeg je om jouw werk of lesmateriaal te publiceren? ACCO Uitgeverij is altijd op zoek naar nieuwe en inspirerende titels. Onze kennis op het gebied van uitgeven zetten wij in om jouw inhoudelijke kennis om te zetten naar een publicatie van hoge kwaliteit. Vanuit ons kantoor in Nederland geven wij alleen boeken uit binnen de fondsen Onderwijs & Pedagogiek en Psychologie.

Deel je ideeën met ons via info@accouitgeverij.nl

Meer titels? Bestel onze catalogus (Ortho)Pedagogiek

LOGOPEDIE | 43


SOCIAL WORK

Superdiversiteit Hoe migratie onze samenleving verandert DIRK GELDOF

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe, ook al proberen regeringen verdere migratie krampachtig af te remmen. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie al de meerderheid van de stadsbewoners. Superdiversiteit verlegt de bakens van een vastgelopen ideologisch debat over de al-of-niet wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan. Vanuit een actief pluralisme kan leven in superdiversiteit niet zonder debat, samenspraak en tegenspraak. Het vraagt wederzijdse betrokkenheid. Het boek geeft niet alleen een synthese van hedendaags onderzoek naar diversiteit in het hart van Europa, maar is ook een blikopener en opstap naar de noodzakelijke normalisering van superdiversiteit. Het geeft een kader voor de interculturalisering die we in onze samenleving en in alle maatschappelijke sectoren nodig hebben. • Volledig geactualiseerde zesde druk • Zeer actueel onderwerp en bruikbaar handboek voor studenten sociologie

dirk geldof, doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (UA), is docent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (UA), lector aan de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee), onderzoeker bij het Kenniscentrum Hoger Instituut Gezinswetenschappen (Odisee) en lector aan de opleiding Sociaal Werk (KDGHogeschool Antwerpen).

• Dient als blikopener en opstap naar de noodzakelijke normalisering van superdiversiteit

ISBN 9789463448451 € 23,50 | 2019 | Herwerking

44 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

“Aan te bevelen voor elke sociaal werker, voor elke burger eigenlijk.” Hilde Vlaeminck en Koen Hermans

Eerdere boeken van deze auteur Onzekerheid | Dirk Geldof ISBN 978 94 6292 742 1 Transmigratie | Dirk Geldof, Mieke Schrooten, Sophie Withaeckx en Margot Lavent | ISBN 978 94 6292 271 6


SOCIAL WORK

“Hoe we superdiversiteit en de gevolgen ervan voor beleid, professionele praktijk of onderzoek begrijpen, is ‘work in progress’. Dit wetenschappelijk boek zet een significante stap vooruit. Het schetst de impact in het hart van Europa en levert zo een kader om de veranderingen in alle westerse steden te begrijpen. De reikwijdte, actualiteit en toegankelijkheid van dit uiterst leesbare boek vraagt om een breed lezerspubliek.” Charlotte Williams, professor en vice-decaan Sociaal Werk (RMIT’s) aan de School of Global, Urban and Social Studies, Universiteit van Melbourne

“De kracht van Dirk Geldofs bijdrage is dat hij het eerder abstracte begrip van superdiversiteit kan toepassen als een bril om de nieuwe demografische realiteit te helpen begrijpen in steden als Brussel, Antwerpen of iedere andere ‘majority-minority’-stad in Europa. Dit boek helpt om verder te denken hoe we met deze nieuwe realiteiten omgaan, zodat onze samenlevingen kunnen bloeien én tegelijk een veilige thuis kunnen bieden voor mensen die onverdraagzaamheid en geweld zijn ontvlucht. Maurice Crul, professor Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Eerdere boeken van deze auteur Onzekerheid

Transmigratie

DIRK GELDOF

D I R K G E L D O F, M I E K E S C H R O OT E N , S O P H I E W I T H A EC K X E N M A R G OT L AV E N T

ISBN 978 94 6292 742 1

ISBN 978 94 6292 271 6

SOCIAL WORK | 45


SOCIAL WORK

Sociaal werk en mensenrechten S I E B R E N N AC H T E R G A E L E , D I D I E R R E Y N A E R T E . A .

Mensenrechten staan vandaag steeds vaker ter discussie. Ze moeten opboksen tegen maatschappelijke tendensen zoals de afbouw van de verzorgingsstaat, de voorwaardelijkheid van sociale grondrechten, zelfverantwoordelijkheid of vermarkting. Diezelfde mensenrechten zijn echter een fundamentele bouwsteen voor het sociaal werk. Ondanks het belang van het thema voor het werkveld is er weinig inzicht in de manier waarop grondrechten vorm geven aan het sociaal werk. Er is ook weinig degelijk en praktijkgericht leermateriaal voor studenten en praktijkwerkers. Dit boek dicht de leemte. Sociaal werk en mensenrechten laat zien hoe mensenrechten doorwerken in het sociaal werk. Het reikt een handelingskader aan met handvatten om mensenrechten als hefboom voor sociaal werk in de praktijk om te zetten. Het boek bevat bovendien interviews, observaties en inspirerende, innoverende projecten. De inzichten in dit leerboek zijn gebaseerd op twee jaar praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door de vakgroep sociaal werk van Hogeschool Gent, i.s.m. met de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van Universiteit Gent en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Schreven mee aan dit boek: Siebren Nachtergaele, Didier Reynaert, Hildegard Gobeyn, Nadine De Stercke en Rudi Roose. • Eerste boek over sociaal werk en mensenrechten • Op basis van degelijk empirisch onderzoek • Bijzonder praktijkgericht

ISBN 978 94 6344 124 7 120 p. | € 24,20 2018

46 | ACCO CATALOGUS 2019-2020

De inzichten in dit leerboek zijn gebaseerd op twee jaar praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door de vakgroep sociaal werk van Hogeschool Gent, i.s.m. met de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van Universiteit Gent en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Siebren Nachtergaele, Didier Reynaert, Hildegard Gobeyn, Nadine De Stercke en Rudi Roose schreven mee aan dit boek.


SOCIAL WORK

Gewone helden Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk K AT R I E N S C H AU B R O EC K

Vrijwilligers verrichten goed werk. Wat zij doen is bewonderenswaardig. Het is bovendien een weldaad voor de samenleving. Verschillende psychologische en sociologische studies bogen zich eerder al over vrijwilligerswerk. Er zijn terecht veel interessante filosofische vragen te stellen. De antwoorden in Gewone helden bouwen verder op wat hedendaagse filosofen zoals Martha Nussbaum, Harry Frankfurt en Peter Singer denken over samenleving, geluk en moraliteit. Maar de theorie is veel sterker als de praktijk haar illustreert. Net daarom worden opvattingen van grote filosofen in dit boek afgewisseld met getuigenissen van gewone helden over hun ervaringen met vrijwilligerswerk. ISBN 978 94 6292 766 7 | 160 p. | € 19,05 | 2016

Dus, want, maar en tenzij Over kritisch denken, argumenteren en debatteren in het onderwijs JA N D E M A E Y E R

Kritisch denken, debatteren, betogen, filosoferen en argumenteren hebben heel wat met elkaar gemeen. Om kritisch te kunnen denken moet men weten welke argumenten ertoe doen om zinnig te kunnen oordelen. In een debat kan men de andere pas overtuigen als argumenten worden aangebracht die relevant zijn. In een betoog proberen we anderen te overtuigen van een standpunt, met argumenten. Filosoferen lijkt misschien een buitenbeentje, maar ook hier moeten we argumenteren. Kritisch denken en argumenteren zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. In het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren argumenteren (en dus kritisch denken) binnen diverse vakken. Kennis over basisbegrippen argumenteren is dan ook noodzakelijk. ISBN 978 94 6292 707 0 | 208 p. | € 25,65 | 2016

Over stoute dingen doen Een inleiding criminologische psychologie S T E F D EC O E N E

Over stoute dingen doen is het eerste Nederlandstalige handboek criminologische psychologie dat vanuit de meest recente psychologische kennis beschrijft hoe een persoon zo ver kan komen dat hij (ernstig) normoverschrijdend handelt. Het boek neemt expliciet afstand van een psychopathologische visie op daders (ze zijn gestoord) en van morele verwerping (ze zijn slecht), maar toont hoe gewone psychologische processen kunnen leiden tot normoverschrijdend handelen. Het handelen is ‘stout’ eerder dan gestoord of slecht: het conformeert niet aan de morele en ethische verwachtingen die we als sociale groep hebben. Hoe vreselijk de gevolgen ook vaak zijn, de dader is noch ziek noch des duivels. ISBN 978 94 6292 571 7 | 352 p. | € 59,75 | 2016

SOCIAL WORK | 47


Ontdek de nieuwste educatieve wetenschappelijke content voor het (hoger) onderwijs

• Wil je als docent de beste mogelijkheden bieden en blijvend motiveren? • Wil je inzetten op activerend leren? • Wil je de nieuwste educatieve content ontdekken? Neem dan contact met ons op! Voor vakinhoudelijke vragen en extra downloads kun je contact opnemen met onze accountmanager hoger onderwijs, Marie-Louise Willems. Zij geeft je graag advies over onze uitgaven en is altijd bereid langs te komen op locatie.

Gepresenteerd op de NOT 2019 Er is nu een tafelmodel thermometer bij Het Vollehoofdenboek beschikbaar. Een mooie aanvulling op het boek. Grijp je kans om deze te bemachtigen!

Niets meer missen van ACCO? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: www.accouitgeverij.nl/nieuwsbrief. En volg ons op social media

AccoUitgeverij

Te koop op onze stand bij vakgerichte beurzen waar wij aanwezig zijn, neem contact met ons op voor meer informatie!

@accouitgeverij

€ 14,95

Acco Uitgeverij www.accouitgeverij.nl

48 | ACCO CATALOGUS 2019-2020


Maak kennis met ACCO Jouw publicatie bij ACCO Ben je deskundige op jouw vakgebied of docent in het hoger onderwijs? En overweeg je om jouw werk of lesmateriaal te publiceren? ACCO Uitgeverij is altijd op zoek naar nieuwe en inspirerende titels. Onze kennis op het gebied van uitgeven zetten wij in om jouw inhoudelijke kennis om te zetten naar een publicatie van hoge kwaliteit. Vanuit ons kantoor in Nederland geven wij alleen boeken uit binnen de fondsen Onderwijs & Pedagogiek en Psychologie. Uitgeefmanager Carianne Burema carianne@accouitgeverij.nl

Docentexemplaar hoger onderwijs Als docent, studiecoördinator of onderwijsontwikkelaar (hogeschool, universiteit en volwassenenonderwijs) kun je een docentenexemplaar aanvragen wanneer je overweegt het boek voor te schrijven als verplichte literatuur. Wij stellen hiervoor de volgende voorwaarden: De uitgave is relevant voor het vak en het niveau van de opleiding waaraan de aanvrager verbonden is • Het vak wordt door minstens 20 studenten gevolgd • Maximaal 3 verschillende titels per aanvraag • Het boek wordt met 100% korting geleverd, wel worden de verzendkosten verrekend met de aanvrager. Wordt het boek reeds voorgeschreven? Dan betreft het een gebruikersexemplaar, en ontvang je het boek tegen 50% korting. Ook sturen wij een evaluatieformulier toe, die wij graag ingevuld retour ontvangen. Met de feedback van de verschillende gebruikers kunnen wij onze uitgaven verbeteren en zo goed mogelijk laten aansluiten bij opleiding. Als wij de aanvraag niet kunnen toekennen of vragen hebben, nemen wij contact op. Voor meer informatie, ga naar:

www.accouitgeverij.nl/content/docentexemplaar-hoger-onderwijs. | 49


Verschijningsdata en prijzen zijn onder voorbehoud. Kijk voor de meest actuele informatie op www.accouitgeverij.nl ACCO UITGEVERIJ Westvlietweg 67F 2495 AA Den Haag 070 386 88 54 info@accouitgeverij.nl www.accouitgeverij.nl

ACCOUNTMANAGER Marie-Louise Willems marielouise@accouitgeverij.nl ACCO BELGIË www.acco.be AccoUitgeverij @accouitgeverij Acco Uitgeverij www.accouitgeverij.nl

Profile for Uitgeverij Acco

ACCO Nederland catalogus (para)medisch, psychologie, logopedie, social work  

ACCO Nederland catalogus (para)medisch, psychologie, logopedie, social work

ACCO Nederland catalogus (para)medisch, psychologie, logopedie, social work  

ACCO Nederland catalogus (para)medisch, psychologie, logopedie, social work

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded