Page 5

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 18 JANUARI 2013

KerkKerk evangelische gemeente Baarle-Nassau NIET DAT WIJ MAAR DAT HIJ “Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan; toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewag te maken bij Farao, en breng mij uit dit huis. Want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën, en ook hier heb ik niets gedaan, waarom ze mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten.” [Genesis 40:14-15]... Jozef was de elfde- en lievelingszoon van aartsvader Jakob: “En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was; en hij maakte hem een pronkgewaad.” Als de broers zien, dat hun vader Jozef boven hen liefhad, haatte zij hem en kon er geen vriendelijk woord meer tegen hem af. Dat verergerde toen hij zijn dromen die hij kreeg, tegen hun en zijn vader ging vertellen, dromen, waarin hij boven hen allen verheven was. Jakob neemt hem terzijde, en vraagt aan Jozef verdere uitleg: “Wat voor een droom is dat, dat gij gehad hebt? Zullen soms ik , uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broers benijdden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.” Jacob dacht er over na, ook zijn broers, maar die dachten wat anders dan hun vader. Jozef moest uit de weg. Hun eerste optie was hem doden. Doch één van de broers wist dit te voorkomen door de anderen te waarschuwen, geen bloed te vergieten. Een voorbijtrekkende karavaan van kooplieden bracht uitkomst. Voor twintig zilverstukken werd Jozef aan hen verkocht, die hem later op een Egyptische markt aan de overste van de lijfwacht van de Farao verkochten. [Genesis 37]... Het hele verhaal van het leven van Jozef aan het Egyptische hof, waar hij tot onderkoning werd verheven, kan door archeologische ontdekkingen volledig worden bevestigd. Het bijbelse verhaal komt nauw overeen met de gevonden teksten en afbeeldingen uit die tijd. Jakob moet door Jozef's dromen aangevoeld hebben, dat Jozef hem gegeven was tot uitvoering van een goddelijke opdracht. Had hij immers te Betel ook niet een wonderbare droom gehad, waarin de Here hem beloofde, hem niet te zullen verlaten, totdat de Here gedaan had, wat hem was toegezegd. [Genesis 28:10-15]... Was Jozef misschien een goddelijke schakel, in de vervulling van die belofte? Jozef kan zonder meer gezien worden als een voortype van de Here Jezus. Hij

xxl Vlooien markt zondag 20 januari van 10 tot 17 uur

stadssPortHaL tiLBurg

Goirleseweg 44 5026 PC Tilburg (Achter WII Stadion)

info: 0161-456291

PAGINA 5

berichten

is gebruikt geweest, van het in leven houden van het volk Israël, om daarmede de komst van Messias, veilig te stellen; “Want het heil is uit de Joden' [Johannes 4:22]... Bij het zich bekendmaken van Jozef aan zijn broers, die wegens gebrek aan voedsel door de al twee jaar durende zware hongersnood, naar Egypte waren gedreven, omdat daar nog koren verkrijgbaar was, zeide hij tot hen, niet zo verdrietig en ontsteld te zijn, omdat zij hem hierheen verkocht hadden. Het was God, zei hij, die hem vooruitgezonden had, om hen een voortbestaan te verzekeren op de aarde, en om voor hen een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dat dus zij het niet geweest waren die hem naar Egypte hadden gezonden, maar God, die hem tot Farao's vader, tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte gesteld had. [Genesis 45:5-8]... Zo heeft de Here erin voorzien, zijn volk Israël, waaruit Christus Jezus zou, en is voortgekomen, in het leven te behouden: “Want in Hem, zegt de Jood Johannes, heeft God zijn liefde ook jegens ons geopenbaard, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven in Hem. Hierin is de liefde, dat niet wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.” [I Johannes 4:9-10]...Ev. Gem. p/a Klokkenstraat 10 5111 HL Baarle-Nassau.

Ledevaertkerk Chaam Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam.email: info@ledevaertkerk.nl Indien u contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of schrijf naar de Scriba van de Ledevaertkerk: mevrouw J. van Oord-de Zeeuw, telefoon: 076.560.21.55 of 06.21.591.112, e-mail: jokevanoord@ziggo.nl Voor actuele informatie : www. ledevaertkerk.nl Voor reacties op de inhoud van dit artikel: Ds. M. Staudt, telefoon 0161.233723

Zondag 20 januari 2013 Dienst van Schrift en Tafel om

10.00 uur,

voorganger Ds. Staudt.

Zondag 27 januari 2013 Dienst van Schrift en Gebed om

10:00 uur,

voorganger ds. J.A.H. Timmers.

“Vragen staat vrij” open spreekuur voor gelovige en ongelovige vragen over de kerk, geloof, christendom: elke vrijdag van 19.00-19.45 uur (in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk). Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11/12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10.00 uur. Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Kijk op de week door Ben Wentink Afgelopen zondag vierden we tezamen met onze katholieke vrienden een mooie Oecumenische dienst in de Ledevaertkerk in Chaam. Dat dit begrip inmiddels heel wat teweeg brengt, moge blijken uit het navolgende stukje van ds. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. “Oecumene blijft een spannende aangelegenheid. Onlangs kwam mij ter oren dat het Vaticaan een aanvraag heeft ingediend om in het digitale verkeer de extensie katholiek exclusief voor de Rooms- Katholieke kerk te mogen gebruiken.

Deze aanvraag is gedaan met de volgende motivering: 'De term katholiek wordt universeel en consequent gebruikt als aanduiding van de Universele Kerk, die geleid wordt door de paus als de Hoogste Pontifex, en de daarmee verbonden instituten en personen.' Allereerst: wie nu katholiek (volgens het woordenboek 'algemeen, over de hele aardbodem verspreid') intypt op Google krijgt ook bijna uitsluitend verwijzingen naar rooms-katholiek. Verder: de werkelijkheid wordt niet bepaald door een extensie op het internet. Dat laat onverlet dat ik dit verzoek geen goede zaak vind en oecumenisch gezien een verkeerd signaal. Uiteraard wil ik de Rooms-Katholieke kerk niet de titel katholiek ontzeggen. Het is een kerk die wereldwijd is en die een grote continuïteit kent, de eeuwen door – al lang voordat de kerk rooms was. Katholiek is echter meer en er is meer dat zich katholiek noemt. Echt katholiek is alleen Jezus Christus. Hij is degene in wie het universele heil ligt. Het lichaam van Jezus Christus is het echte katholieke lichaam. Dat lichaam is namelijk verbonden met Jezus Christus en is daarom universeel. 'In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord'. En zo belijden we met de apostolische geloofsbelijdenis: Ik geloof in de 'heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen. Helaas is dit lichaam verscheurd. De Rooms-Katholieke kerk is niet de hele kerk. De binding aan de bisschop van Rome is niet hét kenmerk van de katholiciteit van de kerk. Dat is historisch niet vol te houden. Het is ook vanuit het geloof niet vol te houden. Alsof de binding aan Christus zomaar gelijk te stellen is aan de formele binding aan de bisschop van Rome. Protestanten zijn terecht zeer bezorgd dat zo de kerk in plaats van Christus komt. De kerk van Rome zou zich die zorg serieuzer moeten aantrekken. Wij protestanten leggen terecht de nadruk op de binding met Jezus Christus. We zijn daarbij vaak het belang van eenheid vergeten. Protestanten richten in een handomdraai een nieuwe kerk op. Kerken met lokale pausen die soms zeer tiranniek zijn. Rome heeft terecht het belang van kerkelijke eenheid vastgehouden. Protestanten moeten zich dat laten gezeggen. Ze moeten daarom bereid zijn serieus de eenheid met de kerk van Rome te zoeken. Zo blijven we in discussie over katholiciteit. Het gaat echter niet aan dat één kerk exclusief 'katholiek' opeist. Met name protestantse kerken worden door de Rooms- Katholieke kerk geen kerk genoemd, maar geloofsgemeenschappen waar 'elementen van heiligheid en waarheid' in kunnen zijn. Daarmee is een zeer groot deel van de christenheid geen 'kerk' meer. Dit is voor protestantse kerken niet aanvaardbaar. Het leidt mijns inziens heel gemakkelijk tot machtsdenken, een gevaar dat niet denkbeeldig is. 'Wij zijn de echte kerk want wij zijn verbonden met de paus van Rome'. Het kritische tegenover dreigt in zo'n kerk weg te vallen, met alle gevaren van dien. Het grootste gevaar is dat Christus als het kritische tegenover wegvalt. Laten we in de oecumene elkaar recht in de ogen blijven kijken. Exclusieve rechten helpen daarbij niet, zeker niet in het huidige tijdsgewricht. Ze helpen niet verder om de opdracht van Christus om in Hem een te zijn te vervullen. En daar zal het ons om moeten gaan.” Dit speelt dus alles af op hoog niveau terwijl de oecumenische gedachte juist wordt gedragen door het “kerkvolk” en vele betrokken voorgangers. Laat daarom deze gedachte zich verder ontwikkelen en hopelijk in de toekomst leiden naar een sterke eenvormige kerk waar alle mensen zich thuis mogen voelen.

Geef uw zoekertje online op via: www.uitgeverijemdejong.nl

Ja wel hoor, Oudheidkundig Streekmuseum (Alphen) véél te klein

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst hkk. Carel de Roy, Oost-Europese kerststallen, Driekoningen zingen. Zondag 6 januari 2013; het druilerige weerbeeld houdt je niet tegen. We gaan op pad... naar de Nieuwjaarsbijeenkomst van heemkundekring Carel de Roy. Een 35-tal heemlieden kwamen bijeen in het museum om elkaar een Voorspoedig Nieuwjaar te wensen en uiteraard wat bij te kletsen. Zelfs ons 'jongste' heemlid uit Mokum was er en heeft volop genoten van het Brabantse. De koffie was net ingeschonken of de eerste Driekoningen stonden al binnen. En dan te weten dat de jongste koning nog maar amper kan lopen en 's middags zijn slaap hard nodig heeft (dat valt niet mee op de kameel...). Uit volle borst zongen ze (met ouderlijke hulp) het bekende 'hoedenliedje' maar volgend jaar zal het repertoire uitgebreid worden is mij ter ore gekomen. Een complete verrassing voor ons; de aanwezigen vonden het geweldig! Na de gebruikelijke speeches van de (vice)voorzitters van het

Byzantijnse Driekoningen Oudheidkundig Streekmuseum en heemkundekring Carel de Roy bracht men een toast uit op 2013. Hopelijk zal het net zo succesvol zijn als het afgelopen jaar. Ondertussen liep het museum al aardig vol met de laatste kerststalbezoekers. Enkelen waren al voor de 3e keer hier. Opvallend waren de vele 'Alfse meensen' die op de valreep de unieke Midden- en Oost-Europese kerstgroepen niet wilden missen. Stond 's morgens de teller nog op 1076 bezoekers, bij het afsluiten was de stand 1288. Een geweldige opsteker voor de heemkundekring en het museum mede door het grote aantal kinderen dat de expositie heeft bezocht. Vanaf zondag 8 december a.s. kunt u de 4e kerststallententoonstelling bezoeken. Noteer in uw agenda! Omstreeks half drie hadden de Byzantijnse koningen, na een lange reis via Tilburg, hun kamelen bij het museum gestald en lieten ons genieten van hun Oost-Europees repertoire. Toepasselijker kon het niet zijn op de sluitingsdag van onze exposi-

tie. Hopelijk is hun 'goede gaven doos' na hun bezoeken aan de kerk, het museum en 'De Hoogt' te klein geweest om hun goede doel financieel te ondersteunen. Toen kwamen de 'Alfse' Een (met herder)-Drie- of Vierkoningen pas los. Mooi kleurrijk uitgedoste, hele jonge en oudere koningen die ons lieten genieten van hun lied. Na afloop konden de acht groepen koningen hun dorstige keeltjes smeren met warme chocomelk en lekker snoepend hun reis naar de stal weer vervolgen. Kunnen we volgend jaar nog meer Driekoningen verwachten? We zijn benieuwd! Een ander groot succes was de Lampionnenoptocht afgelopen zaterdag, georganiseerd door de 'Scouting', 'Alphen Vooruit' en 'Carel de Roy'. Bij het museum deelden de Driekoningen hun Oosterse reiservaringen met bijna 400 luisterende toeschouwers. Hopelijk wordt dit ook zo'n traditie die niet meer verloren mag gaan, net als het Driekoningen zingen! Kijk voor foto's van deze dag maar eens op onze website: www.heemkundecarelderoy.nl

a.s. Zaterdagavond 19 januari 19.00 uur in de Willibrorduskerk

Een eucharistieviering met als thema: VER-WONDER-EN

Kinderkoor “DeKrekeltjes”

Verwonderen doet iedereen zich wel eens over iets in zijn omgeving. En soms roep je zelfs dat het een wonder is. Bijvoorbeeld: als er een baby is geboren of kleine lammetje, een plant die je dacht dat hij niet meer groeide en dan zomaar weer blaadjes krijgt. Ook Jezus verrichtte in Zijn leven verschillende wonde-

ren. Daar gaan we in deze viering ook een verhaal over horen. Het kinderkoor de Krekeltjes zal van zich laten horen met vrolijke liedjes. Wij hopen dat jullie onze uitnodiging aannemen en niet voorbij laten gaan. Tot zaterdagavond Groetjes werkgroep gezinsvieringen

Kerststal Stichting Ondernemend Baarle Het comité Kerststal centrum Baarle, dankt al de vrijwilligers die jaarlijks de kerststal bouwen. Ondanks het gure herfst- en winterweer, lukt het hen telkens om toch in een gezellige sfeer de kerststal te bouwen en na Driekoningen terug op te bergen. Het is niet alleen bouwen, maar

ook inrichten. De beelden moeten gekleed worden, verlichting aangebracht, installeren van de muziekinstallatie et cetera. Gelukkig kunnen wij rekenen op tal van vrijwilligers. Jan Gulickx, Pierre de Kok, Stan Grooten, Ad Jansen, Karel Versmissen, Ad Haneveer, Soit Vermeeren, Har-

rie van Tilburg, Dré en Sander Clijmans, Stan Adriaensen, Hennie Stoffelen, Eric Holdtgrefe, Ben van der Voort, Martien van Gool, Toon Jongenelis, Herman van Craenendonck. Proficiat en hopelijk tot de volgende Kerst. 

Fons Cornelissen.

Ons Weekblad 18-01-2013  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten