Page 20

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 18 JANUARI 2013

PAGINA 20

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl Ruimtelijke ordening

Officiële Bekendmakingen - week 03 Bouwen

• Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam geven ingevolge artikel 3.8 Wabo kennis van de ontvangst van de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning: Ontvangstdatum: 9 januari 2013

Locatie / adres: Ginderdoorstraat 4, 4861 CC Chaam

Activiteit(en): Het renoveren/veranderen van het stalgedeelte van een boerderij

Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen op openingstijden worden ingezien op het gemeentekantoor te Alphen. Geadviseerd wordt om van tevoren telefonisch een afspraak over een inzage te maken met de front-office van de afdeling Publiekszaken.

Ruimtelijke ordening

• Ontwerpbestemmingsplan Stationstraat 12 – 18 Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van dinsdag 22 januari 2013 tot en met maandag 4 maart 2013, voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Stationstraat 12-18”, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.BPStationstraat12-OP01 met de bijbehorende bestanden. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van woningen op de percelen Stationstraat 12, 16 en 18. Stationstraat 14 is vanwege de gevolgen van een kleine grondtransactie voor de bestemming eveneens in het plan opgenomen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende

• Ontwerpbesluit bestemmingsplan ‘buitengebied Alphen-Chaam 2010, partiële wijziging Venweg 4’ Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij voornemens zijn op grond van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.6.5. van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ de bestemming van het perceel aan de Venweg 4 te 5131 NA Alphen, kadastraal bekend gemeente Alphen, sectie M, nummer 1042, te wijzingen in ‘Wonen’. De planwijziging heeft ten doel om de bestemming Agrarisch Agrarisch Bedrijf te wijzigen in de bestemming Wonen. Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van dinsdag 22 januari 2013 tot en met maandag 4 maart 2013 voor eenieder tijdens werkdagen ter inzage bij de frontoffice in het

COLOFON Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Tele foon: (013) 508 66 66 Fax: (013) 508 66 54 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl Openingstijden gemeentekantoor Burgerzaken Maandag: 13.30-19.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur Front-office vergunningen Maandag 13.30-16.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur WMO/WWB op afspraak 013-5083070 Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur Overige afdelingen Dinsdag t/m vrijdag

09.00-12.00 uur

Milieustraat Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Melding storing en calamiteit Buiten kantooruren: (06) 53 745 844 Spoedeisende milieumelding Buiten kantooruren: 073-6812821 Spreekuur B&W * Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten Op afspraak (013) 508 66 05 E-mail: m.lame@alphen-chaam.nl * Wethouder A.P.C.M. van de Heijning * Wethouder A.L.J. Braspenning Op afspraak: (013) 508 66 06 E-mail: p.derooij@alphen-chaam.nl Politie: Algemeen: 0900-8844 Wijkagenten Frie van Rijsbergen, wijkagent Alphen-Chaam, Paul Sintnicolaas, wijkagent Baarle-Nassau, Jelle van Abeelen, wijkagent Ulvenhout, vervangen elkaar bij afwezigheid: 0900-8844 Noodsituatie: 112

gemeentekantoor te Alphen, op maandag tussen 13.30 en 16.00 uur. Op dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en op afspraak. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.alphen-chaam.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u tijdens openingstijden zonder afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, mevr. De Roij, tel.: 013-5086691.

Overige informatie

• Carnavalsmaandag 11 februari gemeentekantoor beperkt open Op Carnavalsmaandag 11 februari is het gemeentekantoor ‘beperkt’ open. Dat wil zeggen dat Receptie, Vergunningen en Burgerzaken geopend zijn van 13.30 tot 16.00 uur. Er is die maandag dus géén avondopenstelling. Ook Carnavalsdinsdagmiddag is het gemeentekantoor gesloten voor publiek. Deze informatie en de overige Sluitingsdagen 2013 vindt u ook op www.alphen-chaam.nl

bovengenoemde periode voor eenieder tijdens werkdagen ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Het gemeentekantoor is geopend op maandagen van 13.30 tot 16.00, op de overige werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak. Tevens is het plan raadpleegbaar via www. ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u zonder afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak gemaakt te worden met de behandelend medewerker, mevrouw M. Korst tel.: 013 - 5086697.

Bijzondere wetten

• Vraag uw evenement op tijd aan om extra kosten te voorkomen Vanaf 1 januari 2013 loont het in Alphen-Chaam om tijdig een vergunning aan te vragen voor een evenement. Als de vergunning minder dan 6 weken voordat het evenement plaatsvindt wordt aangevraagd, zijn vanaf komend jaar dubbele leges verschuldigd. Het liefst ziet de gemeente dat een vergunning 14 weken van tevoren wordt aangevraagd. Als u een evenement aanvraagt, moet een aantal

zaken geregeld worden om voor u alles in goede banen te leiden. Aan verschillende instanties (o.a. politie, brandweer) wordt advies gevraagd en het evenement wordt op de evenementenkalender geplaatst. Dit alles kost tijd. Vandaar dat wij graag willen dat u op tijd, bij voorkeur tenminste 14 weken van tevoren, uw evenement aanvraagt. Als u op tijd uw evenement aanvraagt kunnen wij u beter van dienst zijn en betaalt u niet teveel.

Milieu

• Gladheidsbestrijding De gemeente Alphen-Chaam doet ook deze winter - samen met de omliggende gemeenten en de provinciale waterstaat - haar uiterste best om de wegen weer zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl

• Tips ter voorkoming van vastgevroren gft-afval • leg grof droog gft-afval op de bodem van de gftcontainer (bijvoorbeeld takjes, snijbloemen); • laat het gft-afval eerst uitlekken of drogen voordat u het in de gft-container doet; • stamp het gft-afval in de container niet aan; • zet, indien mogelijk, de gft-container de avond vóór de ledigingsdag binnen (garage/berging) en pas op de ledigingsdag buiten, vanaf 07.30 uur; • steek op de ledigingsdag met een schop of schep langs de wanden om het gft-afval los te

maken • gebruik géén plastic containerzakken om bevriezing tegen te gaan maar eventueel papieren containerzakken. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Afdeling Publiekszaken van het gemeentekantoor te Alphen, tel. 013-5086666 maandag van 13.30 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Ook tips en aanbevelingen zijn hier van harte welkom.

Overige informatie

• Expositie Frederik Zoon in het gemeentekantoor Alphen-Chaam Vrijdag 25 januari 2013 om 16.00 uur opent burgemeester Nuijten in de hal van het gemeentekantoor de expositie van Frederik Zoon. De expositie is te bezichtigen tot 17 mei 2013 tijdens openingstijden van het gemeentekantoor en op afspraak. Frederik Zoon, geboren te Breda, tekent en schildert al vanaf jonge leeftijd. Niet alleen doeken en prenten maar ook decorstukken en boekillustraties. Niet beperkt door een genre of stijl beweegt hij zich tussen alle creatieve mogelijkheden door. Persoonlijke ervaringen De ideeën voor zijn werk haalt hij uit zijn persoonlijke ervaringen en zijn directe omgeving. Zijn werk leest dan ook als een soort dagboek van emoties. Ogenschijnlijk eenvoudige composities zijn vaak psychisch geladen en verwijzen naar innerlijke spanningen en conflicten. Zijn eigenzinnige persoonlijkheid wordt weerspiegeld in een door hem geconstrueerde werkelijkheid die soms ontmoedigt maar ook verwondert. Ogenschijnlijk rustgevend In deze expositie van recent werk toont hij ons ogenschijnlijk rustgevende portretten van onbekende en bekende mensen waarin herkenning en kwetsbaarheid een dialoog aangaan. Je vraagt je constant af wat hij nou eigenlijk laat zien en je wil doen geloven. Iets wat als een rode draad door zijn werk loopt.

• Wilt u niets missen? Kijk voor méér informatie op

www.alphen-chaam.nl Wilt u niets missen? Abonneer u op de gratis e-mailservice Bekendmakingen en ontvang wekelijks de door u gewenste bekendmakingen in uw e-mailbox.

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Ons Weekblad 18-01-2013  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten