Page 5

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 MAART 2012

PAGINA 5

Zondag 1 april, 11.00 uur

Palmpasen-/gezinsviering in O.L.V. Van Bijstandskerk te Baarle-Nassau Hallo jongens en meisjes, Op zondag 1 april vieren we Palmpasen, om 11.00 uur tijdens de gezinsdienst. We herdenken dan de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen mogen dan met hun versierde Palmpaasstokken in processie door de kerk lopen. Na de dienst kun je je Palmpasenstok cadeau doen aan iemand die ziek of eenzaam is. Je mag hem natuurlijk ook cadeau geven aan je opa of oma. protestantse gemeente chaam c.a.

Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam. e-mail: info@ledevaertkerk.nl Indien u contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of schrijf naar de Scriba van de Ledevaertkerk: mevrouw J. van Oordde Zeeuw, telefoon: 076.560.21.55 of 06.21.591.112, e-mail: jokevanoord@ ziggo.nl Voor actuele informatie : www.ledevaertkerk.nl Zondag 18 maart 2012

Dienst van Schrift en Gebed om 10.00 uur,

voorganger ds. Max Staudt.

Zondag 25 maart 2012

Dienst van Schrift en Gebed om 10.00 uur,

voorganger mw. Gaasbeek. Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11/12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10.00 uur. Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Blik op de week

Ben Wentink De benzineprijzen stijgen de pan uit en we hebben dat onder meer te danken aan de vijandige situatie in het MiddenOosten. Israël ziet met grote bezorgdheid naar de toenemende dreiging uit Iran. De Amerikaanse president Obama heeft daar weliswaar begrip voor, maar wil beslist (nog) niet ingrijpen. Ook het uitblijven van ingrijpen ten behoeve van de geterroriseerde bevolking van Syrië leidt tot onzekerheid en angst en stijgende brandstofprijzen. Geweld, in welke vorm dan ook, leidt doorgaans tot nog meer geweld en onbeheersbare situaties. Vanuit het Christelijke denken is geweld verwerpelijk en dus niet toepasbaar. Deelnemers aan de conferentie van de Wereldraad van Kerken in het Duitse Hofgeismar Spraken zich uit over dit thema.

Kerken zeggen: Geen geweld meer in de naam van God

“Voor God en de gemeenschap belijden wij, dat wij verantwoordelijkheid dragen tegenover Joden voor de historische en huidige vormen van antisemitisme, tegenover de Palestijnen voor de Nakba, tegenover de islamitische buren die te maken hebben met islamofobie, tegenover personen die kwetsbaar zijn, en tegenover de slachtoffers van de koloniale verovering. Die verantwoordelijkheid drukt zich uit in een interpretatie van de Bijbel die op het doen van gerechtigheid gericht is.” Dat stellen de deelnemers van een conferentie van de Wereldraad van Kerken in het Duitse Hofgeismar, waaraan namens de Protestantse Kerk dr. Marieke den Braber, prof. dr. Klaas Spronk en prof. dr. Leo Koffeman deelnamen. De conferentie bracht tientallen christelijke en joodse geleerden, theologen en studenten uit Noord-en Zuid-Amerika, Azië, Afrika, Europa en het MiddenOosten bijeen. Samen werkten zij aan het thema “Geweld in de Naam van God? Jozua in wisselende contexten.” Centraal stond de vraag: hoe kan recht worden gedaan aan de betekenis van dit Bijbelboek in de eenentwintigste eeuw? Nadenkend over Jozua kwam de conferentie tot de conclusie dat een normatieve interpretatie van dit Bijbelboek tot gevaarlijke gevolgtrekkingen kan leiden. Lang werd het Bijbelboek Jozua gebruikt om veroveringen en uitbuiting te rechtvaardigen. Dit boek werd gebruikt in theologische debatten van de 16e eeuw rond de kolonisatie van Midden- en Zuid-Amerika en door de Afrikaner-ideologen die Zulu’s “zwarte Kanaänieten” noemden.

Zelfs vandaag wordt het boek gebruikt door sommige christenen en joden om het beleid van Israël te rechtvaardigen. Sprekers op de conferentie benadrukten dat er, uitgaande van verschillende contexten, meerdere geldige interpretaties van de tekst mogelijk zijn. Ze waren het erover eens dat gerechtigheid als uitgangspunt de sleutel is tot een juiste uitleg van de tekst. De deelnemers stellen echter in hun slotverklaring: “De Bijbel mag niet worden gebruikt om onderdrukking te rechtvaardigen of als simplistisch commentaar op hedendaagse gebeurtenissen, waardoor het (Israëlisch-Palestijnse) conflict tot iets sacraals gemaakt wordt en de sociaal-politieke, economische en historische achtergronden genegeerd worden.” Wilt u de volledige tekst lezen over dit onderwerp, ga dan naar http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/ wcc-programmes/public-witnessaddressing-power-aff irming-peace/ middle-east-peace/message-from-conference-in-hofgeismar-germany.html, maar u komt er ook al als u www.pkn. nl aanklikt.

Als je niet goed weet hoe je een Palmpaasstok moet maken, of je vindt het leuker om dit samen met andere kinderen te doen, kun je op zaterdag 31 maart komen knutselen. Je mag dan om 13.30 uur in het patronaat je eigen Palmpaasstok komen maken. Je hoeft alleen een kruis van hout mee te brengen. Voor de versiering wordt gezorgd. Dit kost je dan € 4,- Rond 15.00 uur denken we klaar te zijn.

Geef je op door het strookje in te vullen en samen met het geld in te leveren voor dinsdag 27 maart bij: José Verhoeven, Gen. Maczeklaan 23, Baarle-Nassau. Dus: Zondag 1 april: om 11.00 uur gezinsdienst met de kerkuiltjes in de kerk. Zaterdag 31 maart: om 13.30 uur Palmpaasstokken maken in het patronaat. Werkgroep gezinsdiensten

Naam:................................................ Leeftijd:............................................. Tel.nr.:............................................... wil graag mee knutselen op zaterdag 31 maart.

evangelische gemeente baarle-nassau

DAARVOOR WAS HIJ NIET GEKOMEN

“Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.” [I Timoteüs 4:10]... In het slotvers van het vorige hoofdstuk, spreekt Paulus over het geheimenis der godsvrucht, dat dit geheimenis buiten alle twijfel, groot is. Groot; omdat de Christus de inhoud ervan is. Die, zegt hij; Zich geopenbaard heeft in het vlees, gerechtvaardigd door de Geest, aan de engelen is verschenen, verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, en is opgenomen in heerlijkheid. [3:16]... Groot; omdat Christus Jezus, als Middelaar tussen God en mens en Zaligmaker, een nu geopenbaarde verborgenheid is, zoals Paulus dit in zijn tweede brief aan Timoteüs schrijft: “Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie.” [1:10]... Groot; omdat Christus Jezus opgenomen is in heerlijkheid: “En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.” [Joh.3:13]... Omdat de Geest tot hem gezegd heeft, dat in latere tijden zullen afvallen van het geloof, door dwaalgeesten en leringen van boze geesten en leugensprekers na te volgen, wijst Paulus op het geheimenis der godsvrucht, en de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid zijn gekomen, te bevelen, zich afkerig te houden van menselijke instellingen, die tegen Gods woord ingaan, als het verbieden van het huwelijk en verbod en onthouding van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging door de gelovigen te worden gebruikt. Ook van ascese, om tot zogenaamde hogere volmaaktheid te komen. Laat niemand, zegt hij daarover in een anders brief tot de gelovigen, u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.... Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.” [Kol.16:22]...Zulk een oefening van het lichaam is van weinig nut, zegt Paulus,

Andere jaren werden er ook mooie Palmstokken geknutseld, dus kom ook !!!

Algemene Ledenvergadering van KBO 21 maart De Algemene Ledenvergadering van KBO Baarle-Nassau vindt op woensdag 21 maart 2012 in de Lindeboom plaats. De vergadering begint om 12.00 uur met een korte overweging, gevolgd door een koffietafel. Het formele gedeelte van de vergadering begint om 13.30 uur. De agenda vermeldt o.a. het jaarverslag 2011, een toelichting op de financiële stukken 2011, het verslag van de kascommissie, de goedkeuring van de jaarstukken 2011 en de begroting 2012. Naast de bestuursverkiezingen zijn er ook mededelingen van de werkgroep “Toekomst KBO Baarle-Nassau” te verwachten. De heer Memet Ataman, de nieuwe ouderenadviseur van WIJ, zal deze middag aanwezig zijn om zich voor te stellen. Het informele gedeelte wordt opgeluisterd door de muzikanten van het Enclavekoor. Aanmelden voor deze vergadering kan vanaf 12 maart maar voor 17 maart bij mw. J.Jansen-v.d.Veeken, Frederikstraat 1 te Baarle-Nassau. Er wordt een bijdrage van €. 5,00 per persoon voor de koffietafel gevraagd. (C.R.) doch de oefening in de godsvrucht is nuttig tot alles, omdat zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst. Dit woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Ja,hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij, benadrukkend waarom de oefening in de godsvrucht nuttig is tot alles, onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Voor hen is Hij de Zaligmaker. De levende God, zo zei Paulus tot de Atheners, laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij Zelf aan allen leven en adem en alles geeft. [Hand.17:25]... Onzer aller hoop moet gevestigd zijn op de levende God; want de Zoon des mensen, het geheimenis der godsvrucht, was niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. [Matt.20:28]... Ev. Gem. p/a Klokkenstraat 10 5111 HL Baarle-Nassau.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij

Informatie-avond 8-daagse Lourdesreis Op woensdag 21 maart zal er een informatie-avond worden gehouden over de 8-daagse Lourdesreis van maandag 30 april t/m maandag 7 mei. deze avond wordt gehouden in de zaal van Hotel Café Restaurant Den Brouwer en begint om 19.30

uur. Pastor S. de Koning, geestelijk begeleider, Jack de Kort, de chauffeur, en mede organisator Joop de Vuijst zullen tijdens deze avond uitleg geven over deze reis. Voor de aangeklede koffie wordt gezorgd en u bent van harte welkom.

Stichting Jeugdwerk Baarle

Knutselen bij de Kroko Afgelopen zaterdag hebben we het weer lekker bont gemaakt! Jullie hebben een spel gespeeld waarbij je geblinddoekt etenswaren moest voelen. Ook konden jullie spekhappen en geblinddoekt een boterham smeren en lekker opeten. Op het einde mochten jullie de leiding vla voeren! Volgende week gaan we KNUTSELEN! Door omstandigheden gaat de stormbaan (die normaal volgende week zou plaatsvinden) niet door. Dit programma is VERPLAATST NAAR 7 APRIL 2012!!! Hopelijk zien we jullie volgende week weer. Nog een belangrijk aandachtspunt: wij verzoeken de ouders/verzorgers om uw kind(eren) boven bij de entree af te zetten en ze daar om 16:30 uur

weer op te halen. Dit i.v.m. de veiligheid van uw kind(eren). De KROKOKLUB is er (bijna) iedere zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur in onze jeugdwerklokalen. Er worden verschillende dingen voor jullie georganiseerd, elke week weer wat anders. Een middagje KROKO kost normaal gezien voor niet-leden € 1,50 en voor leden €1,-.

Ons Weekblad 16-03-2012  
Ons Weekblad 16-03-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten