Page 25

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 MAART 2012

PAGINA 25

Informatie en publicaties Diverse vergunningen/ontheffingen: • Ontheffing van het verbod tot het zonder vergunning verstrekken van zwakalcoholische drank bij concert Young Voices op zaterdag 26 mei 2012 op de locatie Bernardusstraat 15 te Ulicoten (gymzaal) ten name van K.J.J. Geerts. • ontheffing voor Stichting Ondernemend Baarle, Werkgroep Animatie, voor het houden van de activiteit “muziek in de straten van het centrum” op de volgende zondagen in 2012: 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december; • vergunning voor Stichting Ondernemend Baarle, Werkgroep Animatie, voor het houden van de volgende activiteiten: 1. maandag 9 april 2012 (Tweede Paasdag): paashazen lopen rond, versiering van lantaarnpalen in paasstijl; 2. vrijdag 26 oktober 2012 (Halloween): straatversiering in stijl; 3. vanaf half november 2012 tot 7 december 2012 (Sint Nicolaas): Sint Nicolaasversiering aan lantaarnpalen; 4. vanaf 7 december 2012 tot begin januari 2013 (Kerst): kerstversiering aan lantaarnpalen. INTREKKING STANdPlAATSvERGUNNING Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben onderstaande standplaatsvergunning ingetrokken: - voor de verkoop van Turkse specialiteiten/snacks op vrijdagmiddag (uitgezonderd feestdagen) van 13.00 uur tot 18.00 uur op de locatie Loswal te Baarle-Nassau ten name van G. Kanata.

een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders is ingediend. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u hierover nader informeren.

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend. Reguliere procedure: Desiree Geeraertstraat 20, te Baarle-Nassau, (OV 2012-0032), 12 maart 2012, Bouwactiviteit: het veranderen van een voorgevel. Eikelenbosch 3, 5111 EL, te Baarle-Nassau, (OV 2011-0012), 7 maart 2012, bouwactiviteit: het oprichten van een loods; planologische afwijkingsactiviteit: het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan i.v.m. de goot- en bouwhoogte sloopactiviteit: het slopen van een varkensstal. Boschoven 4, 5111 XG te Baarle-Nassau, (OV 2012-0035), 7 maart 2012, Sloopactiviteit: het geheel slopen van vier varkensstallen inclusief het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen van deze stallen en van een schuur/garage.

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders en moet bovendien ten minste bevatten: - naam en adres van de indiener; - datering en ondertekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en - de motivering van het bezwaar.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voorwaarde is dan wel dat tevens een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders is ingediend. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u hierover nader informeren.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf 7 maart 2012), op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep in stellen bij de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Deze vergunningen/ontheffingen/toestemmingen liggen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van Baarle-Nassau, cluster Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op 0135075200.

Verleende bouwvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft onderstaande bouwvergunning verleend: Maaijkant 3, 5113 BC te Ulicoten (F2 2012-0001), het vergroten van twee pluimveestallen; Tegen bovengenoemd(e) besluit(en) kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders en moet bovendien ten minste bevatten: - naam en adres van de indiener; - datering en ondertekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en - de motivering van het bezwaar. Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voorwaarde is dan wel dat tevens

Uitgebreide procedure De Lichtert 1, 5111 VX te Baarle-Nassau, (UV 2011-0186), 7 maart 2012, Gebruiksactiviteit: het brandveilig gebruik van de locatie De Lichtert.

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat onderstaande aanvragen zijn ontvangen. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Desiree Geeraertsstraat 8, 5111 CH te Baarle-Nassau, 8 maart 2012, Bouwactiviteit: het vergroten van de woning; Planologische Afwijking: het vergroten van de woning. Meerleseweg 7, 5113 BL te Ulicoten, (OV 2012-0034), 2 maart 2012, Bouwactiviteit: het oprichten van een spuitloods. Boschoven 4, 5111 XG te Baarle-Nassau, (OV 2012-0035), 29 februari 2012, Sloopactiviteit: het geheel slopen van vier varkensstallen inclusief het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen van deze stallen en van een schuur/garage. Kievit 12 b 144, 5111 HD te Baarle-Nassau, (OV 2012-0036), 6 februari 2012, Bouwactiviteit: het oprichten van een garage/ berging.

Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 13 maart 2012 Subsidieverzoek schietvereniging Bernardus. De vereniging vraagt subsidie omdat ze een startkapitaal nodig heeft. Er is een begroting opgesteld.

Het college besluit: Geen subsidie te verstrekken aan schietvereniging Bernardus; Wijziging legesverordening i.v.m. inwerkingtreding Bouwbesluit 2012. De bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening over slopen vervallen. Dat betekent dat de tariefbepalingen in de legesverordening die op dit slopen betrekking hebben, vervallen. Voortaan volstaat een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012. Legesheffing voor een sloopmelding is niet mogelijk Het college besluit: - De gemeenteraad voor te stellen de 3e wijziging van de Legesverordening 2011 conform besluit vast te stellen; - Deze wijziging te publiceren in Ons Weekblad en op de website. WEEE-(Waste of Electrical and Electronical Equipment) overeenkomst. Gemeenten die afgedankte elektr(on)ische apparatuur inzamelen kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen is de gemeente hiervoor een overeenkomst aangegaan met Wecycle en ICT-milieu, met een looptijd tot 1-1-2012. Door het nog niet in werking treden van de nieuwe Nederlandse WEEE-wetgeving dient deze overeenkomst te worden verlengd. Het college besluit: De WEEE-overeenkomst met ICT-milieu en Wecycle (v/h Stichting NVMP) in drievoud te ondertekenen door de burgemeester en toe te zenden aan Wecycle Verlenen van een gewijzigde drank- en horecavergunning voor Sporthotel Bruurs i.v.m. wijzigingen in het personeelsbestand. De nieuwe leidinggevenden voldoen aan alle eisen. Er zijn dus geen bezwaren tegen het op de vergunning plaatsen van de leidinggevenden. Het college besluit: 1. De gevraagde gewijzigde vergunning te verlenen; 2. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen; 3. Te bepalen dat de vergunning geacht wordt te zijn verleend indien gedurende de terinzagetermijn geen zienswijzen worden ontvangen. Standplaatsvergunning voor verkoop Turkse specialiteiten/ snacks. Betrokkene heeft gemeld dat hij geen gebruik meer maakt van de aan hem verleende standplaatsvergunning Het college besluit: Op grond van artikel 1:6.e APV de verleende standplaatsvergunning in te trekken; Dossier terugoverdracht van twee in het kader van de ruilverkaveling overgedragen stroken grond, welke grenzend aan zijn huisperceel zijn gelegen. Er is een patstelling ontstaan over de verkoopprijs. Door beide partijen zal water bij de wijn worden gedaan Het college besluit - het besluit van 18 oktober 2011, voor zover dit betrekking heeft op de verkoopprijs, in te trekken; - De verkoopprijs te bepalen op € 58,65 k.k.. Beslissing op bezwaar planschadeverzoek Een zitting van de bezwaarschriftencommissie heeft plaatsgevonden en de commissie heeft advies uitgebracht. De afhandeling van dit planschadeverzoek is nog een raadsbevoegdheid. Het college besluit: De raad voor te stellen om het advies van de Commissie voor bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar ongegrond te verklaren. Aanbesteding MFA Het college besluit: 1. Het werk voor nieuwbouw van de MFA in Ulicoten te gunnen aan Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen voor een aanneemsom van € 2.429.385,- excl. BTW 2. Ter bekrachtiging van dit besluit het aannemerscontract te ondertekenen.

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau T.K: appels en peren. Bergenstraat 5 - Minderhout. Ma t/m vrij 13-19u; zat 9-17u; zon- en feestd. gesl. +32(0)33157337.

Te koop: Grasbollen en voederbieten bij Jos van Dun Nieuwe Strumptsebaan 4 Ulicoten tel. 013-5199340.

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

www.abc-goud.nl = hoogste prijs Inkoop Goud _ Zilver _ Munten Bestek Legitimatie verplicht!

076-5872910

Ons Weekblad 16-03-2012  
Ons Weekblad 16-03-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten