Page 21

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 MAART 2012

PAGINA 21

Ondertekening convenant ‘Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten’ Op maandag 12 maart vond de feestelijke ondertekening plaats van het regionale convenant ‘Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015’. Dit convenant wordt zoals gebruikelijk getekend door het ministerie van OCW, de onderwijsbesturen uit de regio West-Brabant en door de wethouder Onderwijszaken van de gemeente Breda, als contactgemeente namens de 18 regiogemeenten. Wethouder Vermeer was bij de ondertekening aanwezig namens de gemeente Baarle-Nassau en wethouder van de Heijning namens de gemeente Alphen-Chaam.

samenwerking. Het regionaal bureau leerplicht zal bijdragen aan meer eenduidigheid van de aanpak, snellere actie, verbetering van de continuïteit bij de functie invulling en door onder andere centrale administratie van de regionale gegevens ontstaat er een sterke gesprekpartner voor het onderwijs.

De ondertekening

Minister Bijsterveldt had al eens aangegeven graag persoonlijk bij de ondertekening van het convenant aanwezig te willen zijn. Daarmee wil ze landelijk de start van de nieuwe convenantperiode markeren en doet dat graag in West-Brabant! De keuze voor onze regio is onder andere gebaseerd op de goede resultaten van het afgelopen jaar, een prestatie waaraan door de scholen en gemeenten zo hard en succesvol is gewerkt! Bij het ROC , Scala, Meulenspie 2 te Teteringen was het the place to be voor deze bijzondere bijeenkomst. Leerlingen van de leerlingenraad vormden het ontvangstcomité voor de vele gasten uit de regio. Bestuurders en directies van scho-

Een stralende minister tussen de medeondertekenaars

len waren in grote getale daar naar toe gekomen om het heugelijke feit mee te vieren. Heugelijk jazeker want de minister kon duidelijk haar genoegen met de gang van zaken in deze regio laten blijken. Met stevige percentages ónder de landelijke gemiddelden bleek dat de aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten in ieder geval zeer geslaagd is. Voor Alphen- Chaam en Baarle Nassau was het percentage zelfs een van de laagste van de regio. Voor het vervolg van het project waarvoor dus het Convenant getekend werd is voor de komende 3 jaar ruim 5 mil-

joen euro beschikbaar alleen al voor de regio West Brabant. Kortom door de indringende samenwerking van allerlei organisaties op het terrein van het onderwijs en de overheden zijn goede resultaten geboekt en is er zeker een goed toekomstperspectief. Let wel we hebben het hier over forse cijfers. In onze regio moeten we aandacht hebben voor 150.000 leerlingen, waarvan er nog zo’n 1500 voortijdig hun studie afbreken. Dit aantal moet minstens terug gebracht worden tot 1300 in 2015. Partijen hebben zich met het tekenen gecommitteerd aan deze doelstelling.

Leerplicht en handhaving

Dat samenwerking vruchten afwerpt is duidelijk geworden met voorgaand project. Maar gemeenten worstelen nog geregeld met de invulling van de functie van leerplichtambtenaar en de handhaving. De kleine schaal van veel gemeenten maakt de invulling nog eens extra moeilijk. Dus wat ligt meer voor de hand? Inderdaad de regionalisering van de leerplicht. De regio West-Brabant is met 18 deelnemende gemeenten in het land het grootste samenwerkingsverband op dit gebied! Dus ook vandaag bij Scala aandacht voor de verdere intensivering van deze

Het mag duidelijk zijn. Een overheid die op onderdelen toch vasthoudt aan forse bezuinigingen op het onderwijs biedt ook kansen om via samenwerking veel voor de jeugd en hun toekomst te doen. De acties tegen de bezuinigingen bereikte Breda wel middels een spandoek, maar omdat de minister een gesprek met een delegatie van de actievoerders had toegezegd werd de bijeenkomst niet verstoord. Een goed initiatief van een minister die natuurlijk toch wel behoorlijk onder vuur ligt als het om de centen gaat. Kordaat zoals ze aandacht had voor de leerlingen van de leerlingenraad, waardering uitsprak voor een leerling die haar eigen schoolverzuim overwonnen had en haar verhaal in diverse klassen ging vertellen. En zeker ook de regio West Brabant als voorbeeld stelt voor de rest van Nederland. Sterker nog ze wil de systematiek van het project zoals dat bij ons is uitgevoerd en invulling heeft gegeven ook toe gaan passen op noodzakelijke veranderingen in het proces naar passend onderwijs. Wim Pijnacker.

Hoog Reggefibergehalte

23 zienswijzen ingediend

Glasvezel het gesprek van de dag

Plannen reconstructie weg Baarle tot Belgische grens moeten anders!

Wanneer je je oor, gewild of ongewild, te luisteren legt in Baarlese ‘openbare ruimte’, dan hoor je opvallend veel gesprekken over de glasvezel, Reggefiber en de aanleg in het buitengebied en het herstraten na aanleg van de kabel. Meng je je dan ook nog in het gesprek dan wordt er nieuws gemaakt en dat willen we onze lezers niet onthouden.

In totaal werden 23 zienswijzen, zowel uit Nederland als uit België, ingediend in het kader van de inspraakprocedure voor het ‘saneringsprogramma wegreconstructie traject Baarle tot Belgische grens (N260). Genoemde wegreconstructie is onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied 2008. Omwonenden hebben een zienswijze ingediend met betrekking tot de reconstructie en als vervolg daarop beroep aangetekend bij de Raad van State. Provincie en gemeente Baarle-Nassau hebben op de zitting van de Raad van State erkend dat de nieuwe inrichting van de weg niet zal voldoen aan het concept Duurzaam Veilig. Ook hebben ze erkend dat eerst een geluidssaneringsprogramma moet worden opgesteld en overeengekomen voor een elftal woningen die sinds 1996 op de lijst staan voor te treffen geluidsmaatregelen. In het besluit van 1996 was opgenomen dat de te treffen geluidsmaatregelen binnen 30 (!) jaar dienden te worden uitgevoerd.

Het straatwerk

Je hoort in je eigen buurt en elders opmerkingen, er worden vragen gesteld in de raadsvergadering en ook de lokale omroep besteedt er in de uitzending ‘Te gast bij’ aandacht aan. Kortom een hot item. Maar ja wat wil je na een periode van veel regen en daar dan flinke vorst achteraan. Maar los daarvan de verantwoordelijke wethouder , Peter Antonis, kent deze problemen ook en weet iedereen gerust te stellen. “We zitten er boven op, elke week wordt er kort op de bal gespeeld. We hebben dat met Reggefiber afgesproken en daar houden we ze aan. Onaanvaardbare situaties worden wekelijks direct aangepakt en een half jaar na afloop van de werkzaamheden gaan we evalueren en wordt, waar nodig, herstraat naar onze normen”, aldus de wethouder. Buitengebied

De gemeenteraad heeft in een motie dd 9 november 2011 het college opgedragen om samen met Reggefiber te onderzoeken of er mogelijke oplossingen zijn voor het buitengebied. Verder , zo werd het college opgedragen, moet alles in het werk gesteld worden dat de bewoners van het buitengebied zich melden zodat er voor Reggefiber duidelijkheid komt over de wensen in het buitengebied. Ook zouden alle mogelijkheden voor subsidies (Europees, landelijk of provinciaal) onderzocht moeten worden. Het college heeft de raad laten weten dat ze geen rol heeft in de keuze en de grootte van het aansluitgebied. De firma Reggefiber is nl. een investeringsmaatschappij die verantwoording moet afleggen aan haar aandeelhouders. Daarom werken zij op basis van businesscases ( studies die bepalen of een bepaald aansluitgebied zal renderen of niet). De gemeente heeft geen enkele rol bij het bepalen van de grootte van het aansluitgebied. De gemeente neemt alleen een instemmingsbesluit over het tracé dat door de Reggefiber ( de initiatiefnemer) wordt aangevraagd. Televisiesignaal buiten het aansluitgebied

Zoals bekend stopt Telenet per 1 augustus aanstaande met het doorgeven van

het TV signaal aan de inwoners van Baarle-Nassau. Reggefiber is momenteel naarstig op zoek naar verschillende mogelijkheden voor alternatieven zodat men ook in het buitengebied en de enclaves in de kom van Baarle naar de TV kan blijven kijken zoals iedereen dat nu gewend is. Door Reggefiber is hiervoor in januari een veldonderzoek gehouden en wordt momenteel per aansluiting bekeken welk type netwerkaansluiting technisch en juridisch mogelijk is. De gemeente Baarle-Nassau en de betrokken inwoners zullen over de conclusies en de oplossingen door Reggefiber schriftelijk worden geïnformeerd. Burgerinitiatieven

Door verschillende buurtschappen zijn intussen burgerinitiatieven opgestart om de haalbaarheid van de aanleg van glasvezel te onderzoeken. Voor Reggefiber is het belangrijk dat er één gezamenlijk burgerinitiatief wordt opgezet zodat ze een goed totaalbeeld krijgen van de glasvezelaansluitingen voor een haalbare businesscase. Het is namelijk landelijk gebleken dat een dergelijk gezamenlijk burgerinitiatief succesvol is gebleken. De gemeente spoort de belanghebbenden aan om de krachten te bundelen en zo één gezamenlijk aanspreekpunt aan te wijzen. Weliswaar zal de gemeente niet deelnemen in dat burgerinitiatief maar is wel bereid om re faciliteren door bijv. vergaderruimten beschikbaar te stellen. Subsidies

Zowel gemeenten, provincies, het Rijk en ook Europa zien de opkomst van glasvezel als een positieve ontwikkeling. Maar tot nu worden hiervoor (nog) geen subsidies beschikbaar gesteld. Tot slot

Fractievoorzitter Cees de Jong van de CDA fractie meende zich te herinneren dat destijds de kabelvoorziening in het buitengebied deels op kosten van de gemeente was aangelegd. Hij had gezocht naar de huidige boekwaarde van deze investering, maar had daarover niets kunnen vinden. Ook de wethouder moest hem het antwoord schuldig blijven, maar zegde toe dat uit te gaan zoeken. Uit de antwoorden op vragen

van de fractievoorzitter werd ook duidelijk dat er momenteel gewerkt aan het behoud van het tv signaal in het buitengebied. Cees de Jong signaleerde in dit verband dat het buitengebied het gebied is waar behoefte is aan snelle internetverbindingen om bedrijfsprocessen vlot te laten verlopen. F.T.

Begin de lente goed!

Vervelen hoeft niet! Verveling maakt dat wezens die elkaar zo weinig liefhebben als de mensen, elkaar toch ijverig achterna lopen: ze is de bron van alle gezellige omgang. Schopenhauer Duits filosoof 1788-1860.

Even niets te doen dit weekend? Het Skac biedt uitkomst! Ga er eens lekker op uit en blijf niet thuis zitten! Pak de fiets of gewoon de benenwagen en zet koers richting Gilzeweg 12. Op zaterdag 17 maart a.s. hebben wij tussen 13:00 en 15:00 uur de Nationale SKAC PLANT DAG! Breng uw overbodig geworden stekje, plantje, struikje, bolletje naar ons plein, plant het vervolgens zelf in de door ons aangewezen plek en u ontvangt een lekker kopje koffie of thee met een verassing. Dit alles in het kader: NL.Doet! zie: www.nldoet.nl Op zondag 18 maart a.s. hebben wij ter ere van de boekenweek 2012 samen met de bibliotheek “Theek5” een 2de hands boekendag georganiseerd. Kom eens lekker snuffelen tussen een diversiteit aan boeken. U bent van harte welkom tussen 10:30 en 17:00 uur. Voor kinderen is er een gezellige knutseltafel aanwezig! Voor meer info: info@skac.nl Tot ziens Bestuur, SKAC.

Zienswijzen gaan verder dan aangenomen motie

De raad nam in haar laatste vergadering (woensdag 29 februari) een motie aan dat er gepleit zou worden voor het gebruik van sterk geluidswerend asfalt bij de reconstructie van de weg. In de motie, ingediend door raadslid Severijns van de Vooruitstrevende Partij Baarle, was ook opgenomen om het gedeelte van N260 vanaf de Zevenhuizenbaan tot de rijksgrens in te richten als een doorgaande weg met een maximum snelheid van 50 km. per uur. Voor dit laatste werd geen meerderheid gevonden. De indieners van de zienswijzen stellen o.a. vast dat naast de 11 woningen (waaronder de ‘zevenhuizen’) van de lijst uit 1996 alle woningen langs de N260 (ook de Belgische) een te hoge geluidsbelasting hebben. Ze zijn van mening dat de combinatie van het gebruik van hetzelfde asfalt als dat straks wordt gebruikt bij de omlegging van de N260 rond Baarle voor een extra reductie van de geluidsbelasting zal zorgen. Of de voorgestelde snelheidsverlaging tot 60 km. per uur ( de gemeente heeft hier in overleg met de provincie al besloten) voor reductie van de geluidsbelasting zal zorgen is de vraag. Handhaven is geen vanzelfsprekendheid en daarom zijn snelheidsremmende wegaanpassingen noodzakelijk aldus de indieners van de zienswijzen. Ook zijn ze van mening dat de reconstructie het uitgelezen moment is om de veiligheid van overstekende fietsers (schoolkinderen) en voetgangers te verbeteren. Voorstel

In de zienswijzen wordt o.a. voorgesteld. - Het verdient, aldus de indieners aanbeveling om op het reconstructietraject op zijn minst te kiezen voor een sterk geluidsreducerend asfalt zoals dat zal worden toegepast op het omleggingstraject rond Baarle of beter..

- Er zal in het kader van de goede betrekkingen tussen Nederland en België goed nabuurschap getoond moeten worden. Dit kan door in het saneringsplan op te nemen dat de geluidsbelasting voor de Belgische woningen op hetzelfde niveau gebracht wordt als waartoe besloten zal worden voor de Nederlandse woningen. Volgens de indieners kan dat door te kiezen voor een sterk geluidsreducerend asfalt zoals al eerder aangehaald èn door het instellen van een bebouwde kom situatie met een max. snelheid van 50 km per uur. - De noodzakelijke veiligheid vanaf de Zevenhuizenbaan tot aan de rijksgrens voor fietsers en voetgangers het best gewaarborgd is middels de inrichting van dat gedeelte als een doorgaande weg door de bebouwde kom met 50 km. per uur. - Als een inrichting als 50 km zone niet mogelijk is dat zullen er snelheidsverminderende elementen moeten worden aangebracht die een maximale snelheid van 60 km. zowel voor zware vrachtverkeer als het overige verkeer garanderen. - Ook zal de weg zo ingericht dienen te worden dat het overduidelijk is dat een zone met relatief intensieve bebouwing wordt binnengereden. - Men verwacht dat er ook aandacht zal worden gegeven aan het trillingvrij maken van de N260 door aanpassingen in de ondergrond of fundering van de weg. Hoe nu verder?

Het college zal de ingekomen zienswijzen beoordelen, het saneringsprogramma vaststellen en daarna zal het worden voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu die de te treffen maatregelen definitief vast zal stellen. Dit besluit van de minister wordt te zijner tijd gepubliceerd en staat open voor bezwaar en beroep. F.T.

Ons Weekblad 16-03-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten