Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

lijst

1

lijst

2

ALGEMEEN BELANG

PRO

RUIMTE Verzorgde openbare ruimte. Versnellen woningbouw voor diverse groepen. Potentiële bouwlocaties inzetten, leegstaand vastgoed benutten. Anti-speculatiebeding voor starterswoningen met gemeentegeld. Visie ontwikkelen op toekomstige invulling buitengebied. Gebouwen daar inventariseren en leegstand aanpakken. Gezondheid voorop in veehouderijbeleid. Geurverordening met GGD-normen. Aanpak voor dichtbij dorpsgrens liggende veehouderijen. Recreatieparken revitaliseren en herschikken.

PRO SOCIAAL PrO stelt een functionaris aan die de sociale behoeften in wijken gaat monitoren. Wijkgerichte activiteiten moeten PrOfessioneel worden ondersteund. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op (tijdelijke) verlichting van hun zorgtaken, door voldoende respijtzorg en laagdrempelige dagopvang, ook voor inwoners die nog geen indicatie hebben.

SOCIAAL Eigen kracht en zelfredzaamheid bevorderen. Sociale basisstructuur en – voorzieningen versterken. Hulp dichtbij en toegankelijk maken. Huisartsenpost in Oisterwijk realiseren. Initiatieven van inwoners moeten medewerking van gemeente krijgen. Bij bepalen van beleid en uitvoering de inwoners die het betreft betrekken. Openbare gebouwen en ruimte senior- en gehandicaptenproof maken.

PRO GEZOND PrO is bezorgd over de uitstoot van te veel ammoniak, stankoverlast en fijnstof. Dit schaadt ieders gezondheid. PrO wil daarom de intensieve veehouderij verder terugdringen. Een strengere geurnorm is een must! PrO geeft prioriteit aan langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers boven het autoverkeer. Goed onderhoud aan voet- en fietspaden is van essentieel belang.

VEILIGHEID Parkeerdruk verminderen. Veilige wandelroutes en fietspaden. Verkeersveiligheid rond de scholen vergroten. Sluip- en vrachtverkeer, met name in centrum Moergestel, tegengaan. Uitbreiding camerabewaking , buurtapps en sociale controle. Verdere terugdringing van woninginbraken. Aanpakken van de criminaliteit, ook in het buitengebied, en de ondermijning door criminelen. Nightliner inzetten voor veilig vervoer jongeren.

PRO SAMEN WONEN PrO wil meer betaalbare woningen voor alle inwoners uit Oisterwijk. Daarom moeten er per jaar 70 extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd. PrO houdt Oisterwijk vitaal door de nadruk te leggen op de realisatie van grondgebonden en goedkope woningen voor starters.

DUURZAAMHEID Gemeente heeft voorbeeldfunctie in het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals gasloos bouwen. Stimuleren van energiezuinige maatregelen in woningen. Ondernemers wijzen op hun rol op duurzaamheidsgebied. Regels, die duurzame acties beletten, waar mogelijk aanpassen. Inventarisatie door gemeente van de financieringsmogelijkheden en subsidiepotjes op het gebied van duurzaamheid.

PRO SAMEN LEVEN PrO vindt dat iedereen mee moet kunnen doen! Meer initiatieven opstarten om armoede en eenzaamheid tegen te gaan. Eén informatiepunt waar inwoners met hun hulpvraag terecht kunnen. Ondersteuning op maat aan alle inwoners die dat nodig hebben. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op een (tijdelijke) verlichting van hun zorgtaken.

ECONOMIE Behoud van bedrijven en werkgelegenheid voor Oisterwijk. Versterken van het ondernemersklimaat. Alvast plannen maken voor uitbreiding bedrijventerrein(en). Investeren in startersorganisaties om startende ondernemers netwerken te bezorgen. Beleid nodig om Zzp-ers te ondersteunen. Jeugdwerkloosheid terugdringen. Veel aandacht geven aan mensen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt.

PRO VEILIGHEID PrO staat voor een veilig en leefbaar Oisterwijk! Het bestrijden van rampen en zware ongevallen vereisen een goede voorbereiding. Adequate brandbestrijding en hulpverlening hebben onze hoogste prioriteit. Sociale veiligheid, met name voor de oudere inwoners, blijft hoog op de agenda. Fysieke veiligheid omtrent treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren, blijft gewaarborgd.

VRIJE TIJD Breed aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden belangrijk. Verenigingsleven in stand houden met subsidies. Sportdeelname voor iedereen mogelijk maken. Zorgen voor goede sportaccommodaties. De cultuurcentra moeten hun eigen identiteit en betrokkenheid bij de kern behouden. Onderzoek nodig naar alternatieve bestuursvorm van Den Boogaard. Aandacht voor inzet vrijwilligers. Controle door gemeente van cultuurcentra.

PRO GROEN PrO is trots op het Oisterwijkse groen! Dat moet zo blijven. Gemeentelijke gebouwen en voertuigen worden energieneutraal. Nieuwe bebouwing in het buitengebied, als andere bebouwing verdwijnt. Het stimuleringsfonds van € 500.000,00 komt inwoners tegemoet om klimaatmaatregelen te treffen. Biodiversiteit wordt groter. Oisterwijk wil binnen 5 jaar tot de TOP 50 van klimaat neutrale gemeenten behoren.

Gemeentenieuws

lijst

3

PARTIJ GEMEENTE BELANGEN PGB LUISTERT! PGB ziet de inwoners als opdrachtgever. Daarom moet de gemeente goed naar ze luisteren. Dat is voor PGB de rode draad. Dat betekent dat inwoners altijd aan de voorkant mogen meedenken en meepraten over alles wat er speelt. En dat we inwonersinitiatieven stimuleren en faciliteren. Echt luisteren dus!

SAMEN Inwoners weten het beste wat er speelt in de eigen leefomgeving. Daarom willen wij leefbaarheidsplannen door en voor inwoners met eigen budget. De dienstverlening moet beter, zodat je als inwoner weet wie je vraagt behandelt en wanneer je reactie krijgt. En daarnaast dat er een track & trace-systeem komt.

LOKAAL Oisterwijk blijft zelfstandig en regelt zoveel mogelijk lokaal. Het dorpse karakter en de eigen identiteit moeten behouden blijven. Dat geldt ook voor de monumenten en het religieus erfgoed. Meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. En een structurele oplossing voor de cultuurcentra, want die hebben al heel veel geld gekost.

LEEFBAARHEID Een extra impuls voor onderhoud van de openbare ruimte (wegen en groen). Extra aandacht voor verkeersveiligheid en parkeren in het centrum. Daarnaast wil PGB minder overlast van de veehouderij via duurzame krimp: gezondheid voorop. Betere ondersteuning van verenigingen door aangepast subsidiebeleid. En veel meer inzetten op energiebesparende maatregelen.

SOCIAAL Inzetten op versterking zelfredzaamheid, maar wel zo nodig vereiste zorg bieden, dichtbij en makkelijk toegankelijk. Extra aandacht voor mensen die net boven het minimum zitten (armoedeval). Actief benaderen van ouderen om hulp aan te bieden. Doelgerichte subsidies om jongeren mee te laten doen. En ontwikkeling van scholen tot integrale kindcentra.

REALISTISCH Het huishoudboekje van de gemeente blijft op orde. Maar gemeenschapsgeld oppotten is niet nodig. Daarom teruggeven aan de inwoners door OZB niet te verhogen. Maar ook door leges waar mogelijk te verlagen. Onnodige regels afschaffen en extra inzet op handhaving: zo mogelijk preventief, maar waar nodig streng doch rechtvaardig.

Nieuwsklok 14-03-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 14-03-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren