Page 6

WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

Natuur rond het Markdal

PAGINA 6

Info: 06-40007219

Vallei van het Merkske Op de grens van Brabant en is met grote potenties voor stille Vlaanderen ligt een prachtig narecreatie om van de natuur te getuurgebied. Aan een kronkelend nieten. Dat is een kip met gouden grensriviertje ‘het Merkske’. Die eieren, die ga je toch niet opofferen aan mega kippenstallen? grens is ook zijn behoud. Daardoor bleef het zijn natuurlijke vrij meanderende loop houden. MEER PRIJZEN VOOR GOED Want voor rechttrekken -zoals VOORSPELDE DATUM ooit helaas de mode was- moesEERSTE KOEKOEKSROEP ten Nederland en België het saIN MARKDAL-MERKSKE. men eens worden. En dat lukte gelukkig niet! Het Merkske ontJaar van de Koekoek. Raad springt in een paar bronnen, zo- s Knuppelpad door Vlaamse de eerste Koekoeksroep! Nog beemden van het Merkske als het Eindegoor onder Baarle twee extra prijzen: Dubbel Nassau en het Moer aan het beCombimix Vogelvoerpakgin van de zijtak Noordermark nu maximaal moeten inspannen ket van Boerenbond (Baarin Vlaanderen. Het eerste deel voor behoud en versterking van le Nassau) en Cadeaubon a via Schouwloop en Marksken is natuur en waterkwaliteit. € 7,50 van Dierenspeciaalzaak helaas rechtgetrokken, dat kon Nu willen gemeente HoogstraSprangers (Chaam). Totaal vijf prijzen. Tot 1 maart rawant het ligt helemaal in Neder- ten en Provincie Antwerpen land. Maar het tweede deel van ondanks veel protesten daar vijf den wanneer eerste Koekoek Noordermark tot zijn monding in mega kippenstallen van elk bijna gehoord wordt in Markdal of Merkske. Voorspelde dade Mark is de grens waar de na- 150 meter lang op de smalle noortuur in de ‘Vallei van het Merks- doever van het Merkske laten tum voor 1 maart mailen aan ke’ al kronkelend zijn kansen bouwen. Dus zocht de Vlaamse j.a.van.riet@hccnet.nl. grijpt. Het Merkske is hemels- natuurvereniging Natuurpunt Succes! breed zo’n 12 km lang, maar met alle meanderbochten misschien wel 20 km! Bij Castelre komt het Merkske als grote zijbeek in de Mark en het Markdal uit. Aan beide kanten van de grens is er veel aandacht voor de mooie Vallei. Het Vlaamse Agentschap voor Bos en Natuur heeft wandelpaden als ‘knuppelpaden’ op vlonders over de zompige beemden van de oevers van het Merkske aangelegd. Om zo te genieten van de prachtige grensna- s Focus op monumentaal Landgoed Klokkenberg. tuur. Aan de Nederlandse kant is Staatsbosbeheer actief met zo’n Markvallei steun bij het WaterMONUMENT KLOKKENBERG 1000 ha natuur langs Merkske schap Brabantse Delta. Vanuit IN HET NIEUWS. en op de Castelreesche heide. het gezamenlijke belang om Vooral de herstelde vennen zijn risico’s voor waterkwaliteit en BN de Stem meldt dat er nu zelfs twee kopers voor Momagneten voor vogels. Een klein natuur te voorkomen. Zoals de nument Landgoed de Klokparadijs met boomkikker, wie- ventilatoren die de ammoniak kenberg zijn. Met nieuwe lewaal, nachtegalen, bloeiende van de 100.000 kippen over het ontwikkelingsplannen. Mobeemden, pinksterbloemen, Merkske en in de Castelreesche nument staat al te lang leeg oranjetipje, ratelaar, knolsteen- natuur blazen. Het beroep van en verpietert. Vereniging breek, slanke sleutelbloem, Natuurpunt Markvallei was in Markdal bericht (zie www. moesdistel, reeën, bunzingen, Hoogstraten afgewezen en moet verenigingmarkdal.nl onder kamsalamander, bosbeekjuffer nu behandeld worden door de en nog veel meer. Vlaamse minister van Leefmili‘Nieuws’) dat plannen en aanpak in de visie voor het MarkHaast de wereld op zijn kop. Ook eu. De Vlaamse insprekers van dal moeten passen. Sommige letterlijk want hier ligt Vlaande- Natuurpunt bij het waterschap verontrustende plannen pasren in het noorden en Nederland Brabantse Delta noemden als sen daar niet in. in het zuiden. Het Merkske is de probleem dat de burgemeester enige plek in Nederland waar dat van Hoogstraten tegelijk de landzo is. bouw belangen in het Vlaams MARKANDALLETJES parlement behartigd. De Dijk- * IVN Voorjaarscursus. Om met Aan de Vlaamse kant zijn in het graaf van Waterschap Brabantse andere ogen te kijken, te ontdekken en je te verwonderen structuurplan van de gemeen- Delta had eerder van provincie over natuur in je omgeving. te Hoogstraten al plannen voor bestuur Antwerpen gehoord Start dinsdag 28 maart. Bavel meer natuur in de Vallei van het dat er wel strikte vergunningen Merkske. Maar amai, amai, toch afgegeven werden, maar dat er ’t Klooster. Zeven dinsdagavonzijn er daar vlakbij de monding geen toezicht en handhaving den en vier excursies. Opgeven van het Merkske in de Mark in- geregeld werd. Direct is aangevia cursussen@ivn-markeneens vergunningen afgegeven boden om dat dan door het Nedonge.nl. Boeiend en ook mooie voor vijf mega kippenstallen van derlandse waterschap te laten opstap voor Natuurgidsencurin totaal meer dan 100.000 kip- doen….. Het Waterschapsbesus 2018. pen. Met vermoedelijk daarna stuur was verbaasd en vond het * Tuinvogeltelling is voorbij. Nu nog meer. Dat is ook de wereld na het inspreken van Natuurpunt meer vogels in tuinen! Bijna op zijn kop! Vreemd want dit is onverkwikkelijk dat alle investe1000 Kolganzen in Merkske aantasting van het landschap ringen voor waterkwaliteit in het zag Stijn Leestmans en ook 34 en geeft risico’s voor water en Markdal en het Merkske door de kwetterende winterse Kramsnatuur in deze mooie grens val- bouw van megakippenstallen in vogels. Leuk elftal Wintertalinkjes geteld door Harry van lei. Vlaanderen toonde al eerder gevaar kunnen komen. Dijkgraaf Vugt bij Bieberg. Eenzame dit een bijzonder mooi gebied te en Waterschap gaan zich daarvinden bij de toepassing van de om nog maximaal inspannen in Ooievaar daar gespot door Bas europese Kader Richtlijn Water gesprekken met de Vlaamse beGerrits, net als eenzame Grote (KRW). Die verplicht landen om stuurders om die risico’s tegen Zilverreiger door Martin van samen te werken aan water en te gaan. Het woord is nu aan de Leest. Achttal zomerse Putters natuur, juist in grensgebieden. Vlaamse regering en de miniskwetterden bij Henk Eland op Dankzij Vlaanderen kreeg het ter van Leefmilieu om deze onBouvigne. En Ria Lambregts zag al een Aalscholver met Merkske (als enige in Brabant) de gewenste ontwikkeling tegen te broedvlek! Is er al helemaal hoogst beschermde status ‘Na- gaan. Tot 2 maart kan er beroep tuur’ in plaats van het ‘kunstma- aangetekend worden. klaar voor! Pas half februari, in tige’ dat Nederland makkelijker Het is iedereen duidelijk dat het een vroeger klimaat was er dan vond. Terecht werd het benoemd grensgebied van de Vallei van het wel eens een Elfstedentocht. als een ongerepte natuurlijke ri- Merkske een prachtig bewaard vier, waardoor beide landen zich gebleven natuurlijk landschap Joop van Riet, natuurgids IVN.

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Officiële Bekendmakingen - week 6 / 2017 • Omgevingsvergunningen

• Onsalphenchaam

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 31 januari 2017, Schaanstraat 6, 4861 RE plaatsen tijdelijke woonunit 31 januari 2017, Commanderiestraat, 5121 CE kappen 4 bomen 31 januari 2017, Withagen 42, 4861 AR tijdelijk huisvesten tandartspraktijk 3 februari 2017, Goedentijd 21B, 5131 AR kappen 10 bomen 3 februari 2017, Markweg 15, 4856 AC wijzigen bedrijf 6 februari 2017, Withagen 42, 4861 AR Interne verbouwing uitbreiding tandartspraktijk Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Onsalphenchaam is een online dorpsplein waarop van alles te vinden is: lokaal nieuws, informatie over verenigingen, een rubriek hulp gevraagd, maar ook hulp geboden, winkels, organisaties, een agenda, gemeentenieuws, buurtfoto’s, aanbiedingen en nog veel meer.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 1 februari 2017, Weegbree 2, 5131 HH bouwen woning en aanleggen uitrit 1 februari 2017, Bosweg 8, 4861 PG bouwen woning met bijgebouw en aanleggen uitrit 6 februari 2017, Strijbeekseweg 42, 4856 AB kappen 3 bomen 6 februari 2017, Borgersstede 5, 5131 NX kappen 2 bomen Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit. Volledige meldingen 2 februari 2017, Goedentijd 59, 5131 NS verwijderen asbesthoudende golfplaten van stal 6 februari 2017, Stationstraat 43 , 5131 BM Alphen verwijderen asbesthoudend plaatmateriaal en vinyl uit woning 6 februari 2017, Geerakker 15, 4861 AZ verwijderen asbesthoudende platen 7 februari 2017, Baarleseweg 79, 5131 BB gedeeltelijk slopen bedrijfspand Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• “Effe Buurten” in Alphen en Chaam Op zaterdag 1 april vinden de officiële openingen plaats van het project “Effe Buurten” in Alphen en in Chaam. Vanaf dinsdag 14 februari bent u echter al van harte welkom.

• Sectorplan West-Brabant helpt al 150 mensen aan het werk Door de krachten van bedrijven, werknemers en opleiders te bundelen vanuit het Sectorplan WestBrabant, zijn al 150 mensen aan de slag. Werkzoekenden en zij-instromers hebben de kans gekregen zich te laten bij- of omscholen en hebben een baan gevonden in de logistiek of techniek. Dit zorgt voor meer slagkracht in West-Brabant. Ook aan de slag? Ben jij op zoek naar werk? Of wil je graag de overstap maken naar techniek of logistiek? Ook voor jou zijn er in de regio volop mogelijkheden. Het Sectorplan West-Brabant brengt je in contact met geïnteresseerde bedrijven en zij zorgen samen voor jouw om- of bijscholing. Meer weten? Bekijk jouw kansen op www.sectorplanwestbrabant.nl.

Effe buurten is een nieuw project in onze gemeente. Het biedt gratis dagbesteding aan iedereen; niet alleen mantelzorgers of mensen die mantelzorg krijgen, maar iedereen is van harte welkom: jong en oud. Voor een praatje, een kopje koffie of glaasje ranja, een spelletje of om andere mensen te ontmoeten. Bezoekers kunnen zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. “Effe Buurten” kan op twee locaties: in Alphen bij het Cultureel Centrum Den Heuvel en in Chaam bij Taxandria aan de Gilzeweg, elke dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en elke woensdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Er is een vrije inloop en u hoeft niet de hele tijd te blijven. De officiële openingen van Effe Buurten zijn dus op zaterdag 1 april. In Den Heuvel in Alphen zal dat om 12.30 uur zijn en in het SKAC in Chaam om 14.30 uur. Wethouder Corry Janssen zal de openingen verrichten.

• Wet bodembescherming Beschikking BUS-evaluatie Nieuwstraat ong. te Alphen. De beschikking en bijbehorende stukken liggen van 20 januari tot en met 3 maart 2017 ter inzage in de bibliotheek van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en bij de balie van het gemeentekantoor Alphen- Chaam. De bezwaarprocedure vindt u terug in de beschikking.

• Meld problemen in de buitenruimte via de BuitenBeter app Geef met uw smartphone eenvoudig en snel problemen die u buiten tegen komt door. Een losse stoeptegel, vernielingen of kapotte straatverlichting kunt u via de mobiele telefoon melden. Stuur een foto mee, zodat direct duidelijk is wat er aan de hand is. Op deze manier kunnen onze medewerkers sneller actie ondernemen om het probleem op te lossen. Ze hoeven niet altijd meer op locatie te gaan kijken, op de foto is immers al duidelijk waar het om gaat. Download de app via www.buitenbeter.nl of via de appstore. Of scan de QR-code

COLOFON Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Telefoon: 14 013 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl Gemeente Alphen-Chaam werkt op afspraak Voor alle persoonlijke contacten moet een afspraak gemaakt worden. Dat kan digitaal via www.alphen-chaam.nl of telefonisch (14 013). Openingstijden zijn: Maandag van 09.00 tot 19.30 uur; Dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur; Op vrijdag is het gemeentekantoor gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Overige informatie op: www.alphen-chaam.nl

s Wat is dat? Mol met ADHD.

De website is nog volop in ontwikkeling. Dit betekent dat er nog steeds nieuwe mogelijkheden bij komen en verbeteringen plaatsvinden. Zijn er vragen, suggesties, of wil je mee helpen aan de opbouw? Neem dan contact met ons op. Dit kan per telefoon, 06-51248345, per mail info@onsalphenchaam.nl of kom langs tijdens het inloopmoment op maandagochtend in ‘Het Trefpunt ‘ in Alphen, Heuvelstraat 5. Iedereen is zonder afspraak welkom! Neem eens een kijkje op www.onsalphenchaam.nl en doe mee om ‘Onsalphenchaam’ tot een succes te maken!

• Kijk voor meer informatie op

• Word Supporter Cittaslow De gemeente is trots op het keurmerk Cittaslow en deelt dit graag met ondernemers en organisaties. Deze kunnen supporter worden van Cittaslow Alphen-Chaam. Niet alleen producenten van streekproducten, horecaondernemers, recreatieondernemers en agrariërs komen daarvoor in aanmerking, maar ook ondernemingen, verenigingen en organisaties van binnen en buiten de gemeente, die de kernwaarden van Cittaslow onderschrijven en op een positieve manier uitdragen. U kunt uw aanvraag indienen via www.alphen-chaam.nl/cittaslow

www.alphen-chaam.nl

Weekblad Nieuw Ginneken 15-02-2017  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Bavel, Ulvenhout, Galder, Strijbeek en Breda-zuid

Weekblad Nieuw Ginneken 15-02-2017  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Bavel, Ulvenhout, Galder, Strijbeek en Breda-zuid