__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020

PAGINA 6

Gemeentenieuws Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Gemeenteraadsverkiezingen 18 november 2020 lijst

1

Samen Inwoners weten het beste wat er speelt in hun leefomgeving. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Daarom leefbaarheidsplannen voor én door inwoners, met eigen budget. Laat inwoners altijd aan de voorkant meedenken en meepraten over wat er speelt. Stimuleer en ondersteun eigen initiatieven. De gemeentelijke dienstverlening moet beter, zowel persoonlijk als digitaal.

Lokaal Oisterwijk blijft zelfstandig. Behoud dorps karakter en eigen identiteit vier kernen, evenals monumenten en religieus erfgoed. Extra betaalbare woningen voor jong en oud. Ondersteun initiatief sportpark Stokeind en behoud Staalbergven. Cultuurcentra meer voor en door inwoners. Aanpak verkeersknelpunten in dorpen en wijken, prioriteit voor langzaam verkeer, minder overlast van spoor.

Bouwen voor de toekomst Iedereen moet in onze gemeente kunnen blijven wonen. Er is al jaren een tekort aan betaalbare woningen. Daarom vindt PRO dat we duurzame en betaalbare huizen moeten bouwen zodat iedereen, zowel jong als oud, in Oisterwijk kan blijven wonen.

Duurzame ontwikkeling als leidraad PRO vindt het belangrijk dat we in onze gemeente duurzaamheid voorop zetten. We moeten samen zorgen dat Oisterwijk een leefbare gemeente blijft. De wereldwijde duurzaamheidsagenda is voor ons de leidraad voor het gemeentelijke beleid. Hierbij is een gezonde natuur en behoud van biodiversiteit onmisbaar. Gezonde natuur zorgt voor gezonde mensen.

Gemeentehuis Haaren Wonen en maatschappelijk gebruik? In het gemeentehuis komt het samen! Algemeen Belang wil het gemeentehuis, onder voorwaarden, verkopen aan een projectontwikkelaar. Woningbouw en maatschappelijke functies, waaronder een dependance van het gemeentekantoor Oisterwijk, politiepost en maatschappelijk werk, zijn van belang om op deze locatie te ontwikkelen.

Verkeersveiligheid Oisterwijk Baerdijk: geen ongelukken meer, hier stoppen, niet verkeerd. Al ruim 20 jaar is het kruispunt op de Baerdijk een gevaarlijk verkeerspunt. Onlangs zijn er borden geplaatst “Ik kijk naar jou.. kijk jij naar mij?”. Algemeen Belang gelooft niet in deze oplossing. Een stoplicht dat helpt!

Financiën en veiligheid op orde • Niet structureel meer uitgeven dan er binnenkomt • Beheersing uitgaven WMO en jeugdzorg • Ontwikkelen eigen bouwlocaties, zoals de Leye • Streven naar 20% kostenbesparing door schaalvergroting met Haaren erbij • OZB zo laag mogelijk houden • Veiligheid handhaven door inzet van BOA’s en technologische middelen, zoals camera’s

Fijn wonen in onze kernen • Bouwen naar behoefte en vraag en passend bij beoogde locaties • Stimuleren en faciliteren van het ontwikkelen van bouwlocaties, zoals Haarendael, Nettorama, Oostelvoortjes, Copal/Driehoeven, Heroriëntatie gemeentekantoren Oisterwijk en Haaren, Dubbelbestemming de Noenes

Woningbouw • Een goede mix voor jong en oud, betaalbaar voor alle doelgroepen • Voldoende betaalbare huur en koopwoningen voor starters bouwen. Huur / koop minimaal 30% a 40% goedkoop

Landbouw & Natuur • De agrarische sector waarderen. Een sector die open, transparant en innovatief is. De meest vooruitstrevende regio van Europa blijven • Ruimte blijven geven aan onze agrarische ondernemers en boomkwekerijen • Groene buffers behouden tussen de dorpen; geen industrie ertussen

Daadkrachtig en transparant bestuur De gemeente is een toegankelijke organisatie. De afgelopen periode lijkt de afstand tussen inwoners en de politiek groter geworden. Dat is onwenselijk. Inzetten op een beter politiek klimaat waarin er ruimte is voor dialoog, meer ruimte voor initiatieven van inwoners, en waarin we afspraken maken over verantwoording en debat.

Wonen In Oisterwijk kun je betaalbaar, duurzaam en gezond wonen. Er zijn voldoende betaalbare woningen en meer duurzame woningen. Er moet extra aandacht komen voor starters en senioren op de woningmarkt. Er wordt geen groen opgeofferd voor stenen. Natuurinclusief wonen op sommige recreatieparken moet mogelijk zijn.

(Agrarisch) ondernemerschap De tijd is aangebroken om te stoppen met het micromanagen van (agrarische) ondernemers. Laten we ze vertrouwen en ruimte geven om op hun manier en in hun tempo te werken aan een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Nut en noodzaak daarvan wordt allang ingezien. Geef ze rust en regelruimte!

Woningbouw Bouwprojecten moeten een kortere doorlooptijd krijgen door bureaucratische hobbels weg te nemen en ideologische gedreven toetsingskaders zoveel mogelijk achterwege te laten. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om tot een haalbaar en passend stedenbouwkundig plan te komen. Ieder initiatief om binnenstedelijk woningen (generatieproof) te bouwen mag worden toegejuicht.

PARTIJ GEMEENTE BELANGEN

lijst

2

PRO

lijst

3

ALGEMEEN BELANG

lijst

4

VVD

lijst

5

CDA

lijst

6

D66

lijst

WIJ! OISTERWIJK

Gemeentenieuws

7

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 11-11-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 11-11-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren