LannooCampus Academia Press - Hoger Onderwijs 2018-2019

Page 1

LANNOOCAMPUS ACADEMIA PRESS HOGER ONDERWIJS  2018 | 2019

n

400 titels in zes vakgebieden

n

50 digitale handboeken

n

n

Een bereik van 100.000 studenten Verspreid over 50 onderwijsinstellingen in VL en NLInhoud in zes kleuren

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

6

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

66

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

124

GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

208

HUMANE WETENSCHAPPEN

254

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

316

— 1 —


Hoe gebruik ik deze catalogus?

In deze catalogus staan zes kleuren centraal. Die kleuren verwijzen naar verschillende kennisdomeinen. Deze catalogus bevat alle handboeken van LannooCampus en Academia Press voor de periode 2018-2019. Alle relevante gegevens worden per handboek opgesomd:

Omslag

Titel

Inhoud

Auteursinformatie

Pluspunten Opleiding Technische info

Extra materiaal

— 2 —


Wie zijn we?

LannooCampus en Academia Press zijn uitgeverijen waar kennis centraal staat, voor academicus, docent en student. Kennis die diepgravend is en wetenschappelijk onderbouwd, maar altijd helder en toegankelijk gepresenteerd.

Op zoek naar lesmateriaal? Deze gezamenlijke onderwijscatalogus bevat maar liefst 400 handboeken hoger onderwijs. In onze gekende Mondriaanstijl worden de verscheidene titels, in zes categorieën, met inhoud en extra’s in de kijker geplaatst.

Zelf publiceren? Onze uitgevers en redacteurs staan altijd klaar om naar je voorstel te luisteren, een ontwerp van tekst na te lezen en advies te geven. Wat mag je concreet van ons verwachten? Vooraf: luisteren Wat is je boodschap? Voor wie wil je schrijven? Met welk doel voor ogen? Tijdens schrijfproces: feedback en sturing Met interne en externe reviews geven we voortdurend info en hulp tijdens het schrijven van handboeken en syllabi. Voor handboeken organiseren we adviesraden met experts. Bij uitgave: professioneel advies Elk type boek vraagt een eigen lay-out. Samen bekijken we hoe we je boodschap het beste vorm geven en met welke promotionele actie we het boek het beste in de markt zetten. Analoog én digitaal Met ons onderwijsplatform eCampus Learn slaan we de brug tussen papier en beeldscherm. Onze online verrijking maakt de leerstof nog toegankelijker, gemakkelijker te delen en efficiënter te verwerken.

Wij wensen je een geslaagde ontdekkingstocht, De teams van LannooCampus en Academia Press

— 3 —


Digitaal leren met succes! www.ecampuslearn.com

Vanaf academiejaar 2018-2019

UNIEK n Integratie binnen Toledo, Minerva, Chamilo, Canvas en andere LMS-systemen n Studenten leren en werken binnen hun vertrouwde omgeving n Handig voor zelfstudie: oefeningen met terugverwijzing naar het digitale handboek

Voor de STUDENT een studiehulp: n E-reader met zoekfunctie, mogelijkheid om notities te maken en te delen n Personalisering: maak je eigen cursus gebaseerd op het e-boek n Interactieve oefeningen met feedback en terugverwijzing naar relevante hoofdstukken

n Digitale extra’s zoals filmpjes, PowerPointpresentaties en interactieve figuren

Voor de DOCENT een ondersteuning in voorbereiding en opvolging: n Functie om klasgroepen aan te maken en opdrachten toe te wijzen n Tool om de leervordering van de studenten op te volgen n Extra downloads enkel voor docenten: PowerPoint, oefeningen, extra’s

— 4 —


50 digitale handboeken vanaf academiejaar 2018-2019 op www.ecampuslearn.com

Ontdek in deze brochure via de icoon bovenaan over welke handboeken het gaat.

— 5 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfseconomie Dankzij talrijke voorbeelden en een praktijkgerichte aanpak stelt dit handboek de lezer in staat om de financiële situatie van een onderneming te beoordelen. Een eerste element in deze beoordeling is de kosten- en opbrengstberekening. De auteur laat zien hoe de basisbegrippen van deze berekening de beleidsbeslissingen ondersteunen en gaat in op de bepaling van de kostensoorten, het onderscheid tussen constante en variabele kosten, de problematiek van de verdeling van de indirecte kosten, de kostenbeheersing, het verkoop- en productieplan en een aantal investeringsvraagstukken. Een tweede belangrijke factor is het financieringsprobleem. Dankzij de handleiding voor een financiële analyse van de onderneming kan de gebruiker de financiële situatie van het bedrijf begrijpen en beoordelen. De meeste onderwerpen worden verduidelijkt door middel van getallenvoorbeelden (breakeven-afzet, direct costing, verschillenanalyse, ratio-analyse). Daarnaast krijgt de lezer enkele goed uitgewerkte voorbeelden en probleemstellingen om de theorie in de praktijk te oefenen. Bedrijfseconomie is in eerste instantie te gebruiken als handboek in het hoger onderwijs. Daarnaast is het een nuttig naslagwerk voor iedereen die zich voor bedrijfseconomie interesseert.

Inhoud Kosten- en opbrengstberekening ter ondersteuning van beslissingen n Financiering n

Ivan De Cnuydt studeerde economische wetenschappen en ontwikkelingsplanning en -economie aan de Universiteit Gent. Hij is docent algemene economie aan de Arteveldehogeschool.

Pluspunten Veel illustratiemateriaal en praktijkgerichte oefeningen

n

Opleiding Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, sociaal werk, toegepaste informatica

n

Ivan De Cnuydt Bedrijfseconomie 9de editie — Een inleiding EAN 978 90 382 2592 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 236 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789038 225920 — 8 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie vandaag 2018 Economie vandaag slaat een brug tussen economische theorie en actualiteit. Op die manier is het een aantrekkelijk instrument om op een gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economisch leven en zijn samenhangen te verwerven. De auteurs besteden uitgebreid aandacht aan thema’s zoals armoede, vergrijzing, milieu, ontwikkeling, schuldgraad, enzovoort. Mede dankzij de medewerking van economische en financiële instanties zijn de meest recente cijfers opgenomen en tot net voor de publicatie aangepast. Het boek is gestructureerd rond tien belangrijke kernthema's. Ieder onderdeel staat op zich, maar kan door middel van een handig register gemakkelijk met de andere modules in verband worden gebracht. Door die gestructureerde aanpak leent het handboek zich uitstekend tot zelfstudie. De student kan online de theorie oefenen aan de hand van dynamische grafieken. Door de oefeningen en online toetsen kan de student steeds zijn eigen vooruitgang in kaart brengen. Economie vandaag biedt de meest complete en uitgebalanceerde inleiding tot het opleidingsonderdeel economie in het hoger onderwijs.

Inhoud Consumenten, producenten en prijsvorming n Macro-economische grootheden n Nationaal inkomen en werkgelegenheid n Geld, monetair beleid en inflatie n Internationaal betalings- en handelsverkeer n Conjunctuur, groei en milieu n

Sonia De Velder is licentiaat in de bedrijfseconomische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Pluspunten n Nieuwe editie met uniek en recent cijfermateriaal n Zelftoetsmodule voor studenten op www.economievandaag.be n Docentenpakket met aanvullend materiaal op het platform eCampus Learn n Elektronische verrijking voor docent en student Opleiding Bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, toegepaste informatica, marketing, office management, rechtspraktijk, sociaal werk, journalistiek, toerisme

n

Sonia De Velder & Ivan De Cnuydt Economie vandaag 2018 EAN 978 94 014 5264 9 n September 2018 21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 380 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 32,50

9 789401 452649 — 9 —

Ivan De Cnuydt studeerde economische wetenschappen en ontwikkelingsplanning en -economie aan de Universiteit Gent. Hij is docent algemene economie aan de Arteveldehogeschool.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie als menswetenschap Wat is economie? Hoe zit economie in elkaar? En welke impact hebben economische problemen op ons dagelijks leven? Economie als menswetenschap legt de kern en de context van deze vraagstukken bloot. De economie is gestoeld op een uniek mens- en wereldbeeld. Christophe Timbremont laat studenten kennismaken met economische denkers als Adam Smith, Karl Marx en John Maynard Keynes. Tegen die theoretische achtergrond bespreekt hij de economische kringloop, belastingen en inkomens. Dit boek gaat in op de individuele keuzes van consumenten en producenten, maar ook op het bekendste economische fenomeen: geld. Dit alles roept kritische vragen op over ons economisch systeem en de richting(en) die het uitgaat. Economie als menswetenschap staat vol voorbeelden, achtergrondinformatie, interessante links en uitgewerkte casussen. Het is op maat gemaakt voor studenten en andere lezers die inzicht willen krijgen in maatschappelijk-economische problemen en hun plaats binnen de menswetenschappen.

Inhoud Belastingen, inkomens en nationale rekeningen n Het gedrag van de consument en producent n Geldschepping, krediet, inflatie en index n Cases: pensioenen, de huizenmarkt en de Europese schuldencrisis n

Pluspunten Specifieke voorbeelden en actuele casestudy's n Boordevol oefeningen en weblinks n

Opleiding Sociaal werk, toegepaste psychologie

n

Christophe Timbremont Economie als menswetenschap EAN 978 90 382 2632 3 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 254 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 27,50

9 789038 226323 — 10 —

Christophe Timbremont is docent aan de Arteveldehogeschool. Naast economie doceert hij er politicologie, arbeids- en rechtssociologie.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vakdidactiek voor leraren economie Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren heeft elke leraar, naast een algemeen didactische en pedagogische vorming, nood aan een specifieke vakdidactiek. Op basis van hun jarenlange ervaring met startende leerkrachten economie in de lerarenopleidingen stelden de auteurs dit helder en sterk praktijkgericht basiswerk vakdidactiek op. Het boek focust uiteraard op hoe een les economie wordt opgebouwd, maar wil een stap verder gaan. Via een gestructureerd denkschema doet Vakdidactiek voor leraren economie het didactisch denken binnen het vakdomein stapsgewijs uit de doeken. Verdieping in werkvormen, didactische principes, evaluaties en mediagebruik gebeurt door middel van een reeks didactische fiches. Thematische hoofdstukken zorgen ten slotte voor de nodige verbreding.

Inhoud Stand van zaken in het economie-onderwijs n Hoe maak ik een les economie? n Didactische fiches, taalgericht vakonderwijs, onderzoekscompetenties en evaluatie n Boekhouden, bedrijfsbezoeken en duurzaam ondernemen n

Pluspunten Een praktisch werkinstrument n Veel voorbeelden uit de lespraktijk n Innovatieve methode met denkschema en didactische fiches n Houvast voor leraren economie in functie én voor studenten in de lerarenopleiding n

Opleiding Lerarenopleiding economie

Lucien Fastré is docent en coördinerend verantwoordelijke Vakdidactiek Economie binnen de Academische Lerarenopleiding van Universiteit Hasselt.

n

Veerle Tulleneers doceert Vakdidactiek Economie binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Karolien Vlayen is docent vakdidactiek Handel-Burotica binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg en praktijkassistent binnen de Academische Lerarenopleiding van Universiteit Hasselt.

Lucien Fastré, Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen Vakdidactiek voor leraren economie — Een praktijkgerichte benadering EAN 978 94 014 4445 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Didactiek n € 24,99

9 789401 444453 — 11 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vakdidactiek economie Onderwijzen is een kunst, maar wel een kunst die aan te leren is. In Vakdidactiek economie komt daarom de nodige theoretische basis aan bod om de leraar economie bij te staan in de dagelijkse lespraktijk. Het bevat concrete aanwijzingen om de specifieke leerdoelstellingen te behalen, en geeft uitleg over de meest verantwoorde didactische aanbreng en verwerking. Dit boek bespreekt aangepaste leermiddelen en verschillende hanteerbare evaluatievormen voor het vak economie. Het is een onmisbaar fundament voor zowel de praktijkopleiding van de aankomende leraar als voor de verdere zelfvervolmaking van de meer ervaren leraar.

Inhoud Het werkterrein van de leraar economie n Didactische werkvormen n Het gebruik van onderwijsmedia n Jaarplanning, lesvoorbereiding en permanente vorming n Didactiek van het boekhoudonderwijs n Evaluatie in het economieonderwijs n

Pluspunten Neemt het perspectief in van de leraar als begeleider van de lerende, niet als overdrager van informatie n Gaat gepaard met aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampus Learn n

Kristof De Witte is verantwoordelijke van de academische lerarenopleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, KU Leuven.

Opleiding Lerarenopleiding economie

n

Wouter Schelfhout is docent aan de Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen, waar hij de academische lerarenopleiding economie coördineert.

Kristof De Witte & Wouter Schelfhout Vakdidactiek economie EAN 978 94 014 2806 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 338 pp. Didactiek, algemene economie n € 39,99

9 789401 428064 — 12 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing Wie een economische bril op heeft, ziet overal keuzes. Persoonlijke keuzes, zoals een nieuwe job of een riskante belegging, maar ook de relatie tussen die keuzes en productiecapaciteit, arbeidskracht en andere factoren. Dit oefeningenboek economie laat toe om die concepten grondig in te oefenen en de verbanden ertussen te ontdekken. Dit handboek werpt nieuw licht op vier concepten die centraal staan in de economie: technologie, schaarste, voorkeuren en strategie. Die complexe fenomenen worden gevat in wiskundige formules en principes waarmee studenten meteen aan de slag kunnen. Zo leren ze bijvoorbeeld analyseren hoe markten werken en hoe overheidsmaatregelen de economie beïnvloeden. Ook specifieke markten, zoals de arbeidsmarkt en de wisselmarkt, komen uitgebreid aan bod. Hieruit vloeit de bespreking van een aantal vraagstukken omtrent economische groei en macro-economische beleid voort. Economie ontrafeld richt zich in de eerste plaats op studenten van het hoger economisch onderwijs, maar is evengoed een gids voor al wie de wiskundige bouwstenen van de economie wil begrijpen en toepassen. Dankzij de talrijke oefeningen vormt het een ideaal studietool.

Inhoud Bouwstenen n De marktwerking n Overheidsoptreden n Specifieke markten n Economische groei en macro-economisch beleid n

Pluspunten Een heldere weergave van de nodige bouwstenen in elk hoofdstuk n Volledig uitgewerkte oefeningen per topic n Per domein aanvullende en samenvattende oefeningen met oplossing n Geschikt voor zelfstudie n

Opleiding Economie, handelswetenschappen

n

Trudo Dejonghe & Wim Van Opstal Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing — Wegwijs met bouwstenen uit de economie EAN 978 94 014 5397 4 n September 2018 17cm x 24cm n Paperback n 205 pp. Wiskundige economie n € 24,99

9 789401 453974 — 13 —

Trudo Dejonghe studeerde economische wetenschappen en geografie aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 2001 zijn doctoraat aan dezelfde instelling. Momenteel is hij docent algemene economie, internationale economie en sporteconomie aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Wim Van Opstal studeerde handelswetenschappen (Lessius Hogeschool) en economische wetenschappen (KU Leuven) en was na zijn studies als assistent verbonden aan de Lessius Hogeschool. Momenteel doceert hij economie, sociaal beleid en sociaal ondernemen aan de UC Leuven-Limburg en is hij actief als adviseur voor sociale ondernemingen en socialprofitorganisaties.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Boekhouden Op het einde van deze verkenningstocht doorheen de praktijk en principes van het dubbel boekhouden zullen termen zoals een balans- of resultatenrekening voor de lezer geen geheimtaal meer zijn. Je begrijpt wat er op een boekhoudafdeling gebeurt en welke verbindingen er zijn met andere bedrijfsafdelingen. Dergelijke competenties zullen zeker hun nut bewijzen op de arbeidsmarkt. Het boek vangt aan met een kennismaking met de instrumenten en principes van het dubbel boekhouden, behandelt daarna courante registraties in een handelsonderneming, en enkele boekingen verbonden aan de vaste activa en aan leningen op lange termijn, om uit te monden bij de verrichtingen bij het einde van een boekjaar. Veel zorg werd besteed aan een transparante en stapsgewijze opbouw, begrijpelijke taal en voldoende ondersteunende voorbeelden en oefeningen. Per hoofdstuk worden leerdoelen geformuleerd. Een online leerplatform biedt studenten extra oefeningen met oplossingen. Docenten kunnen gebruik maken van allerlei extra didactisch materiaal: extra oefeningen, oplossingen, afbeeldingen uit het boek, een presentatie en bijkomende leerinhouden (topics).

Inhoud Basisbegrippen en boekhoudinstrumentarium n Aan- en verkopen van handelsgoederen, btw, personeelskosten n Handelsverrichtingen met het buitenland n Dubieuze vorderingen n Vaste activa n Leningen op meer dan een jaar n Einde boekjaar: correctieboekingen, resultatenverwerking, jaarrekening

Crescentia Bonne is afgestudeerd als licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen en tot op heden docente aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie en faculteit Natuur en Techniek.

Pluspunten Online leerplatform voor studenten n Breed aanbod aan extra didactisch materiaal voor docenten n De leerinhoud is beheersbaar en gefocust n Veel oefeningen

Karel Saenen was als docent en opleidingshoofd verbonden aan de opleiding toegepaste informatica van de KH Leuven (nu UC Leuven-Limburg). Ook in bedrijfsomgevingen is hij actief geweest.

n

n

Opleiding Office management, toegepaste informatica, rechtspraktijk, vastgoed, lerarenopleiding, marketing, toerisme

n

Crescentia Bonne & Karel Saenen Boekhouden — Een kennismaking EAN 978 94 014 4514 6 n Verschenen 21cm x 29,5cm n Paperback n 279 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 24,99

9 789401 445146 — 14 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vastgoedonderzoek In de vastgoedsector komen vaardigheden uit verscheidene domeinen samen. Kennis van de bouw- en architectuurwereld wordt daarin gecombineerd met praktische managementvaardigheden. Vastgoedonderzoek geeft een breed en compleet overzicht van deze veelzijdige sector. Naast een algemene inleiding tot het werkveld behandelt het boek de drie cruciale domeinen binnen de vastgoedsector: bouwwetenschappen, rechtsleer en beroepspraktijk. Een uitgewerkte casestudy dient daarbij als praktische gids. Het boek bevat bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals en is bedoeld als studieboek voor studenten vastgoed of als naslagwerk voor de vastgoedmakelaar.

Inhoud Bouwwetenschap n Rechtsleer n Beroepspraktijk n Contractenrecht n Commerciële training n

Pluspunten Met onderzoeksvoorbeelden en oefeningen voor diverse (bedrijfs) economische domeinen op het platform eCampus Learn

n

Koen Van Damme is docent vastgoed en landmeetkunde aan de Hogeschool Gent.

Opleiding Vastgoed, makelaardij

n

Koen Van Damme Vastgoedonderzoek — Start hier EAN 978 94 014 2648 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Bedrijfskunde algemeen, bedrijfseconomie n € 39,99

9 789401 426480 — 15 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Human Resource Management HR-managers kennen de basistechnieken van Human Resource Management niet meer. Daarom zet Filip Lievens de essentiële technieken van HRM op een rijtje in deze volledig geactualiseerde editie van het succesvolle handboek Human Resource Management. Human Resource Management biedt een evidencebased overzicht van de belangrijkste technieken binnen HR-domeinen als rekrutering, selectie, prestatiebeoordeling en functiewaardering. Bovendien is deze nieuwe editie compleet met de laatste ontwikkelingen in het HRM-landschap. De auteur gaat in op het steeds toenemende belang van branding, technologie, employability, netwerken en human capital management. Human Resource Management is hét basiswerk HRM voor studenten uit het hoger onderwijs, maar evengoed voor HR-professionals die de basics willen (her)ontdekken.

Inhoud Functiestudie en competentiemanagement n Rekrutering en employer branding n Selectie en assessment n Beloning n Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement n Loopbaanmanagement n

Pluspunten Extra digitaal materiaal: extra cases, slides, opdrachten, vragen en video's op het platform eCampus Learn n Gebruikt op diverse Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten n Back-to-basicsbenadering van HRM n

Opleiding Personeelswerk, handelswetenschappen, bedrijfskunde, hotelmanagement, sociaal werk, psychologie (vak personeelsmanagement), postgraduaat bedrijfskunde, sociale wetenschappen, bedrijfsorganisatie, toegepaste psychologie, bedrijfspsychologie

n

Filip Lievens Human Resource Management — Back to basics EAN 978 94 014 2640 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 488 pp. Personeel en organisatie n € 49,99

9 789401 426404 — 16 —

Filip Lievens is doctor in de Psychologische Wetenschappen en is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent waar hij Human Resource Management doceert. Door talrijke publicaties in buitenlandse tijdschriften staat hij bekend als een internationale autoriteit op het vlak van rekrutering, selectie en assessment.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Personeel in goede handen Goed personeelsbeleid, Human Resource Management (HRM), is in veel arbeidsorganisaties een belangrijk onderdeel van het strategisch beleid geworden. Vanuit organisatieperspectief is er nood aan breed inzetbaar en adequaat opgeleid personeel dat probleemloos inspeelt op veranderingen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast doelt het medewerkersperspectief, behalve bestaanszekerheid en materiële welstand, vooral op zingeving en ontplooiing in de werkomgeving. Het doel van succesvol HRM is dan ook om beide perspectieven zo op elkaar af te stemmen dat zowel de individuele medewerkers als de organisatie meerwaarde ervaren. Personeel in goede handen geeft een overzicht van verschillende basismodellen en -begrippen van HRM, telkens vergezeld van talrijke voorbeelden en oefeningen. Dit basishandboek richt zich op studenten in een professionele bacheloropleiding en toekomstige HR-medewerkers en wil hen voorzien van een visie op en een eerste kennismaking met de verschillende domeinen van HRM.

Inhoud Definitie en basisbegrippen HRM n Basismodellen HRM n Rekrutering, selectie, introductie en onthaal n Beoordelen, evalueren en belonen n Ontwikkeling en uitstroom n

Pascal Roskam is maatschappelijk assistent en socioloog. Hij is als lector/onderzoeker verbonden aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent.

Pluspunten Oefeningen en casestudy's bij elk hoofdstuk n Overzichtbare tabellen en rijk illustratiemateriaal n

Opleiding Sociaal werk, facilitair management, bedrijfsorganisatie

n

Paskal Roskam Personeel in goede handen — Basishandboek human resource management EAN 978 90 382 2492 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Personeel en organisatie n € 24,99

9 789038 224923 — 17 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Ethisch ondernemen duurt het langst Het is vandaag erg in om het over ethisch en duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord of betrokken ondernemen te hebben. Ook de term sociaal ondernemen heeft zijn intrede gedaan. Nochtans worden we voortdurend geconfronteerd met bedenkelijke praktijken in de bedrijfswereld. Dit boek toont aan dat ethisch en succesvol ondernemen elkaar niet hoeven uit te sluiten. Anne Marie Van Onsem wil studenten bewust maken van de economische, sociale en ecologische grenzen van onze samenleving. Filosofie is daarbij een must om een rationeel antwoord te krijgen op specifieke maatschappelijke vragen.

Inhoud Filosofie en ethiek n Waarom bewust en betrokken maatschappelijk ondernemen? n Ethische competentie en ethische modellen in westerse zakenethiek n Hoe ga je om met bedrijfsethische problemen? n

Pluspunten Actuele voorbeelden en cases om de theorie inzichtelijk te maken n Online documentatiemateriaal n Ook een Engelse editie beschikbaar: Ethical Business Is Good Business – Why Companies Should Act Ethically n

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management, business management

n

Anne Marie Van Onsem Ethisch ondernemen duurt het langst — Handboek bedrijfsethiek editie 2015

Anne Marie Van Onsem is een licentiate Germaanse filologie die zich verdiepte in filosofie en ethiek. Zij is docente aan de Arteveldehogeschool in de opleidingen bedrijfs- en officemanagement en in de Engelstalige opleiding International Business Management.

EAN 978 90 382 2508 1 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 150 pp. Sociale kennistheorie & ethiek n € 24,99

9 789038 225081

Anne Marie Van Onsem Ethical Business Is Good Business — Why Companies Should Act Ethically EAN 978 90 382 2538 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 152 pp. Sociale kennistheorie & ethiek n € 31,99

9 789038 225388 — 18 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Goed verzekerd?! Goed verzekerd?! De basis schetst een totaalbeeld van het moderne verzekeringslandschap. Aan de hand van een praktijkgerichte en toegankelijke aanpak biedt dit boek een overzicht van de relevante wetgeving en de beginselen van verzekeringstechniek. Ook het maatschappelijke en economische belang van verzekeringen wordt in heldere taal toegelicht. Deze herziene editie vormt een basiswerk voor studenten, huidige en toekomstige verzekeraars en makelaars.

Inhoud Maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen n Verzekeringstechniek n Basisbegrippen uit de verzekeringssector n Basisoverzicht verzekeringsproducten n Wetgeving n

Pluspunten Volledig herzien en up-to-date standaardwerk over verzekeringen n Schetst een totaalbeeld van het verzekeringslandschap n Bevat casestudy's n Met meerkeuzetesten en digitale aantekeningen op het platform eCampus Learn n

Opleiding Bedrijfsmanagement, financie- en verzekeringswezen

Geert Dehouck is commercieel directeur bij de onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S.

n

Bert De Paep is verzekeringsmakelaar. Hij geeft verzekeringsadvies aan particulieren en bedrijven. Johan Baert is opleidingshoofd Financie-/ immobiliën- en verzekeringswezen aan VIVES. Miek De Graeve is lector recht en verzekeringen aan UC Leuven-Limburg. Rudi Goris is lector financiën en verzekeringen aan UC Leuven-Limburg. Marlies Gyselaers is opleidingscoördinator bedrijfsmanagement aan UC Leuven-Limburg. Christel Leemans is als docent verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool. Zij is hoofdzakelijk actief binnen de richting financie- en verzekeringswezen. Luc Rosiers doceert aan AP Hogeschool over beleggingsleer, financiële actualiteit en vennootschapsrecht. Anja Vanderspikken is als onderzoeker verbonden aan UC Leuven-Limburg.

Geert Dehouck & Bert De Paep Goed verzekerd?! — De basis EAN 978 94 014 3617 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 352 pp. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 39,99

9 789401 436175 — 19 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Verzekeringen: wetgeving en conventies Deze codex bundelt de wetgeving betreffende verzekeringen, en reikt tevens de belangrijkste conventies aan.

Inhoud Wetgeving n Conventies n Nuttige cijfers n

Pluspunten Duidelijk overzicht van Wetten en Koninklijke Besluiten inzake verzekeringen n Bevat de evolutie van het abex-indexcijfer en van de loongrens (arbeidsongevallen) n

Opleiding Bedrijfsmanagement, rechtspraktijk, bank- en verzekeringswezen

n

Ann Deferme is docent verzekeringswezen in bedrijfsmanagement aan Thomas More en zelfstandig consultant verzekeringen.

Ann Deferme Verzekeringen: wetgeving en conventies EAN 978 94 014 5497 1 n September 2018 16cm x 24cm n Paperback n ca. 335 pp. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 24,99

9 789401 454971 — 20 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financieel management De nv XYZ is een commercieel bedrijf, gespecialiseerd in de productie en verkoop van voedingswaren. Wat kunnen we concluderen op basis van de jaarrekeningen van de voorbije jaren van het bedrijf? Financieel management bevat een overzicht van de belangrijkste elementen in het financiële beheer van een onderneming. Behalve een uitvoerige beschrijving van alle basisbegrippen, biedt het boek ook inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van een financieel beleid. Deze nieuwe versie werd opgemaakt op basis van de meest recente cijfers en trends. Theorie, diepgaande analyse en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af en maken van het geheel een toegankelijke basis. Zo is dit boek geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in het thema of voor wie zijn kennis wil verdiepen, van studenten hoger onderwijs tot beleidsmakers in bedrijven.

Inhoud Financiële analyse: liquiditeit, rendabiliteit, solvabiliteit, marktwaarde ratio's n Budgettering: verkoopbudget, productiebudget, investeringsbudget, personeelsbudget, financieringsbudget, marketingbudget, globaal budget n Investeringsanalyse: netto actuele waarde, Pay Back-periode, Internal Rate of Return n

Pluspunten Hét basisboek financieel management n Behandelt de belangrijkste aspecten van financieel beleid en hun onderling verband n Praktijkvoorbeelden maken de theorie concreet n Volledige update n

Jan Van hoe was relatiebeheerder bij Bacob bank en financieel stafmedewerker bij de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Momenteel is hij docent aan UC Leuven-Limburg. Christel Lammens was senior dealer Asset & Liability Management bij Paribas bank België en dealer geldmarkt bij Bacob bank. Momenteel is ze docent aan UC Leuven-Limburg.

Opleiding Bedrijfsmanagement

n

Steven Vanderhaegen was werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en is momenteel director van het bedrijfsrevisorenkantoor Vanderhaegen & Co.

Jan Van Hoe, Christel Lammens & Steven Vanderhaegen Financieel management — De essentie EAN 978 94 014 4893 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 262 pp. Bedrijfseconomie n € 24,99

9 789401 448932 — 21 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financieel management Financieel management houdt zich bezig met twee belangrijke soorten beslissingen: financieringsbeslissingen en investeringsbeslissingen. In eerste instantie gaat dit boek in op de inhoud en de analyse van de voornaamste boekhoudkundige rapporteringsstaten. Vervolgens komen de financieringskeuze van ondernemingen en de basisprincipes van de kostprijsanalyse en de investeringsanalyse aan bod. De auteur opteert in dit werk bewust voor een gecombineerde aanpak vanuit bedrijfseconomisch, juridisch en financieel oogpunt.

Inhoud Financiële verslaggeving n Financiële analyse n Financieringskeuze n Kostprijsanalyse n Investeringsanalyse n

Pluspunten Ideale basishandboek voor financieel management n Theoretische benadering aangevuld met tal van voorbeelden n Dankzij oefeningen kan de student de verworven kennis meteen testen n

Opleiding Bedrijfsmanagement, economie, financieel management

n

Harald De Muynck Financieel management EAN 978 94 014 4505 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 263 pp. Bedrijfseconomie n € 29,99

9 789401 445054 — 22 —

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Integrale gevalstudie boekhouden In tegenstelling tot andere boeken in het vakgebied, geeft Integrale gevalstudie boekhouden een inzicht in de ‘globale’ transactiestromen binnen een onderneming. De bedoeling van dit werkboek is de boekhouding van een fictief bedrijf bij te houden voor de maand december en vervolgens het boekjaar af te sluiten. Integrale gevalstudie boekhouden is het resultaat van een samenwerking tussen een team van gebruikers, lectoren van diverse hogescholen, vormingscentra en praktijkmensen. Het is een ideale aanvulling op de gebruikelijke boekhoudpakketten die in een KMO aangewend worden.

Inhoud Aankoop- en verkoopverrichtingen n Bank- en kasverrichtingen n Diverse verrichtingen n De BTW-maandaangifte en de IC-opgave n De maandelijkse centralisatie n Het grootboek n Eindejaarsverrichtingen n

Pluspunten Praktijkgericht handboek

n

Opleiding Bedrijfsmanagement, toegepast bedrijfsbeleid

Jos Frederix is belastingconsulent.

n

Rob Frederix is Master in Business Administration, licentiaat handels- en financiële wetenschappen, gegradueerde boekhouden–informatica en boekhoudkundig expert. Hij is deeltijds als lector verbonden aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Zijn onderwijsopdrachten en publicaties situeren zich vooral in het domein van het Toegepast bedrijfsbeleid. Dave Hendriks is directeur Financiën en Facilitair beheer aan de hogeschool PXL in Limburg.

Jos Frederix, Rob Frederix & Dave Hendriks Integrale gevalstudie boekhouden EAN 978 90 382 1764 2 n Verschenen 21cm x 29,6cm n Paperback n 155 pp. Accountancy en administratie n € 24,99

9 789038 217642 — 23 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bank- en beurswezen in België Na de financiële crisis van 2007 twijfelt niemand nog aan de invloed en complexiteit van het Belgische bank- en beurswezen. Maar hoe werken onze kredietinstellingen? Wat zijn hun kerntaken? Hoe ziet het financiële landschap er op dit moment uit? Bank- en beurswezen in België beantwoordt deze fundamentele vragen. Dit handboek geeft een overzicht van de belangrijkste banken en financiële producten, zoals kredietkaarten en leningen. De algemene werking en structuur van de beurs worden besproken, maar ook concrete activiteiten zoals pensioensparen en de handel in aandelen. De auteurs staven deze bespreking met recente cijfers en feiten die speciaal zijn opgevraagd bij Febelfin, de Nationale Bank van België en andere financiële instanties. Bank- en beurswezen in België staat boordevol voorbeelden en is helder geschreven. Het is op maat gemaakt voor studenten en geïnteresseerde lezers die voor het eerst kennismaken met de ingewikkelde wereld van bank en beurs.

Inhoud De kredietinstellingen n De activiteiten van de kredietinstellingen n De beleggingsvormen n De beurs n

Pluspunten Geïllustreerd met talrijke tabellen, grafieken en illustraties

n

Opleiding Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, bank- en verzekeringswezen

n

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en werkt als stagiair gerechtsdeurwaarder.

Harald De Muynck & Kevin de Muynck  Bank- en beurswezen in België EAN 978 94 014 5401 8 n September 2018 17cm x 24cm n Paperback n ca. 375 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789401 454018 — 24 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bank, verzekeringen, beurs Wat zijn de nieuwe uitdagingen waarmee de financiële sector geconfronteerd wordt? Hoe werken de verschillende bank- en verzekeringsproducten? En waarvoor dient de beurs precies? Bank, verzekeringen, beurs verenigt het financiële luik met het verzekeringsluik en laat je kennismaken met het Belgisch financiewezen en de bijhorende instellingen. Leen Carrijn belicht zowel de klassieke spaarproducten en populairste verzekeringen als beleggingen, aandelen, obligaties en afgeleide producten. Het boek staat ook stil bij de algemene tendensen in de financiële wereld, de distributiekanalen en het financieel toezicht. Dit boek is gericht aan iedereen die zijn kennis over de financiële wereld wil verruimen, en informeert ook professionals uit kredietinstellingen over de belangrijkste begrippen uit de verzekeringswetgeving. De vele praktijkvoorbeelden verduidelijken en illustreren tevens de theorie. Bank, verzekeringen, beurs verschijnt jaarlijks in een herwerkte editie, waardoor alle cijfers up-to-date blijven.

Inhoud De bank: betalingssystemen, spaarproducten, financiële diensten n Instellingen voor collectieve beleggingen n Verzekeringen n De beurs: aandelen, obligaties en producten n

Pluspunten Actuele praktijkvoorbeelden n Opdrachten voor de lezer

Leen Carrijn behaalde een master in de economische wetenschappen (Universiteit Gent). Ze doceert de opleidingsonderdelen Bank en Verzekering en Private Banking in de professionele bacheloropleiding bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool. Ze is tevens curriculumcoach van de afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen.

n

Opleiding Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, bank- en verzekeringswezen

n

Leen Carrijn Bank, verzekeringen, beurs EAN 978 94 014 5363 9 n September 2018 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 600 pp. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 39,99

9 789401 453639 — 25 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financiële audit Dit boek geeft een globaal overzicht van de praktijk van de financiële audit, in het bijzonder de audit van de jaarrekening, met specifieke aandacht voor de Belgische situatie. Hierbij wordt uitgegaan van de algemene benadering van een externe controle-opdracht, volgens de internationale auditstandaarden die worden voorgesteld door de International Federation of Accountants. De tekst volgt, na een aantal hoofdstukken die betrekking hebben op definiëring, historische ontwikkeling en organisatie van het beroep, de globale structuur van het auditproces. Dat wil zeggen dat in grote lijnen achtereenvolgens aandacht besteed wordt aan planning, evaluatie van interne beheersing en het uitvoeren van gegevensgerichte controles. Bovendien worden enkele methodes voor statistische streekproeven geïntroduceerd. Voor de eigenlijke controlewerkzaamheden is uitgegaan van de grote ondernemingscycli (aankopen, verkopen, investeringen en financiering), waarbij de klemtoon op een globale benadering ligt. De nadruk in dit boek ligt op de beschrijving van cycli, de algemene auditbenadering, de risico's die zich stellen en de controleprocedures en -doelstellingen die in de gegeven situatie het meest geëigend zijn, met bespreking van de voor- en nadelen van deze procedures. De doelstelling van dit werk is om aan de lezer inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van een externe auditor en de aan de basis van deze activiteiten liggende principes. Ignace De Beelde doceert Financiële Audit aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij is er voorzitter van de vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering en diensthoofd van het Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit. Hij heeft zich gespecialiseerd in interne en externe audit en financiële rapportering.

Inhoud n De externe audit in België: institutionele aspecten en doelstellingen n Auditplanning en cijferanalyses n Statistische steekproeven n Controle van de opbrengsten en uitgaven n Controle van investeringen en financiering n Het verslag van de bedrijfsrevisor Pluspunten Overzichtswerk n Volgens internationale standaarden n

Opleiding Economie, bedrijfskunde

n

Ignace De Beelde Financiële audit EAN 978 90 382 2397 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789038 223971 — 26 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financiële wiskunde Financiële wiskunde is een standaardwerk dat studenten wegwijs maakt in financiële berekeningen. Essentieel is het eerste deel over intrestberekening, waarin enkelvoudige en samengestelde intrest, de equivalente rentevoet, discontoberekening en het centraliseren van schulden aan bod komen. De volgende delen bespreken annuïteiten, financiering met leningen, levensverzekeringswiskunde en tot slot het werken met rekenbladprogramma’s. Elk deel wordt afgesloten met een oefeningenreeks. Daarnaast wordt er online aanvullend materiaal aangeboden: rekenen met Excel, boeiende lectuur, wiskundige opfrissing en extra oefeningen met oplossingen.

Inhoud Intrestberekening n Annuïteiten n Leningen n Elementaire levensverzekeringswiskunde n Financiële berekeningen online n

Pluspunten Online materiaal en oefeningen beschikbaar

n

Opleiding Bedrijfsmanagement, economie en bedrijfswetenschappen, Young Professionals uit de financiële sector, actuariaat

n

Christa Sys, doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Gent), is verbonden aan de Universiteit Antwerpen, departement Transport en Ruimtelijke Economie en aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij doceerde jarenlang het opleidingsonderdeel financiële wiskunde in het avondonderwijs. Karine Van Biesen, licentiaat Economische Wetenschappen (Universiteit Gent), is verbonden aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij doceert economie en financieel rekenen en staat voor deze opleidingsonderdelen ook in voor het afstandsleren en het monitoraat.

Christa Sys & Karine Van Biesen Financiële wiskunde — Met uitwerking in Excel EAN 978 94 014 5398 1 n September 2018 21cm x 29,5cm n Paperback n ca. 270 pp. Wiskundige economie n € 29,99

9 789401 453981 — 27 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Impactgedreven ondernemen Het uitgangspunt van een sociale onderneming is de creatie van sociale meerwaarde. Tegelijkertijd moeten ze, alleen al om te overleven, ook oog hebben voor economische en financiële aspecten. De auteurs ontwikkelden een businessmodel dat de sociale en economische doelstellingen integreert. Met dit werkboek kan je dan ook aan de slag om een Impact Driven Business Modelling toe te passen op je eigen sociale onderneming.

Inhoud Voedingsbodem van sociaal ondernemerschap n Naar een impactgedreven businessmodel n Verankering van sociale doelstellingen n

Pluspunten Hoe een impactgedreven businessmodel te gebruiken voor je sociale onderneming n Businessmodel met oog voor zowel sociale als financiële doelstellingen n Geïllustreerd met verschillende cases n

Opleiding Bedrijfsmanagement, economie, marketing

n

Pol Bracke werkt sinds 2012 binnen de Hogeschool Gent aan onderzoeksprojecten inzake sociaal ondernemen. Hij specialiseerde zich in arbeidsmarkt en HR-thema's, in sociaaleconomische onderwerpen en in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tom Van Wassenhove is binnen de Hogeschool Gent sinds 2001 vooral actief in de context van management- en ondernemerschapsonderwijs, onder meer als lector strategische planning en ERP. Op het gebied van onderzoek was hij betrokken bij onderzoeksprojecten rond Sociaal Ondernemerschap in Vlaanderen en rond Zorgbouw.

Pol Bracke & Tom Van Wassenhove Impactgedreven ondernemen — Aan de slag met sociale businessmodellen EAN 978 90 382 2451 0 n Verschenen 16cm x 24cm n 146 pp. Economie en bedrijf algemeen n € 24,99

9 789038 224510 — 28 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Heldenmerk Reclamemensen en marketeers krijgen niet om het even wat verkocht, en ze zijn niet de enigen die een merkimago bepalen. Hoe efficiënte beeldvorming dan wel verloopt, doet voormalig reclamemaker Guillaume Van der Stighelen in dit boek uit de doeken. Heldenmerk vat samen hoe we naar reclame kijken, maar ook hoe marketeers daar verstandig op kunnen inspelen. Hoe worden personen en merken bijvoorbeeld onsterfelijk? Wat onderscheidt een heldenmerk van de concurrentie? Met herkenbare voorbeelden biedt Van der Stighelen een overzicht van de mechanismen van sterke reclame en communicatie. Want enkel wie de bouwstenen kent, heeft pas echt een heldenmerk in handen.

Inhoud Game, name, fame & claim n ‘Know why’ in business n Merkenarchitectuur n Creativiteit als biologisch verschijnsel n

Pluspunten Boordevol praktische tips n Eigenzinnige visie op merkidentiteit n

Guillaume Van der Stighelen was medeoprichter van het reclamebureau DuvalGuillaume. Zelf is hij niet meer actief in de sector. Vandaag is hij een bekend columnist voor onder andere De Morgen, Gazet van Antwerpen en Knack, waar hij schrijft over leven en samenleven.

Opleiding Marketing, communicatie

n

Guillaume Van der Stighelen Heldenmerk EAN 978 94 014 2641 1 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 170 pp. Marketing n € 24,99

9 789401 426411 — 29 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De strijd om talent Employer branding is een krachtig wapen in de war for talent. Wil je het juiste talent aantrekken voor je organisatie? Dan heb je nood aan inzichten over hoe je jezelf als werkgever aantrekkelijk kan maken én kan onderscheiden van de rest. In de praktijk nemen organisaties hierover vaak beslissingen uit de losse pols en op basis van intuïtie. Nochtans reikt het wetenschappelijk onderzoek over employer branding heel wat bruikbare tips aan. De auteurs bieden je met dit boek een gefundeerde aanpak voor je bedrijf. De e-tool en inspirerende praktijkvoorbeelden helpen je concreet op weg. De strijd om talent helpt je om je bedrijf in de kijker te zetten en zo talent aan te trekken. Dit boek is onmisbaar voor elke werkgever.

Inhoud Wat is employer branding? n Bouwstenen van een aantrekkelijk en onderscheidend employer brand n Wat brengt employer branding op? n Een evidencebased stappenplan voor employer branding n Interne branding n Externe branding n Succesfactoren en valkuilen n

Pluspunten Praktische handleiding voor studenten en professionals n Evidencebased n Bijhorende tool beschikbaar op digitaal platform n

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management, bedrijfsorganisatie, psychologie, personeelsmanagement

n

Eveline Schollaert is doctor in de Psychologie. Sinds 2013 is zij verbonden aan de Hogeschool Gent als lector en onderzoeker binnen het vakgebied HRM en organisatieontwikkeling, bij de vakgroep Commerciële Economie en Ondernemerschap. Greet Van Hoye is docent Human Resource Management aan de Universiteit Gent. Verder is ze lid van de Editorial Board van het tijdschrift Personnel Assessment and Decisions. Bart Van Theemsche is sinds 2008 docentonderzoeker binnen de vakgebieden Marketing en HRM en organisatieontwikkeling aan de Hogeschool Gent. Ook is hij erkend Kerntalenten-analist.

Eveline Schollaert, Greet Van Hoye, Bart Van Theemsche & Gerd Jacobs De strijd om talent — Employer branding in theorie en praktijk EAN 978 94 014 4328 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Marketing n € 22,50

9 789401 443289 — 30 —

Gerd Jacobs behaalde een MBA General Management aan de Vlerick Business School. Zij is lector aan de Hogeschool Gent en specialiseerde zich binnen het domein van Marketing en Strategie.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Reinventing organizations Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management, vertrouwde modellen schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder? Reinventing organizations biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij tot een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt Reinventing organizations een venster op de organisatie van de toekomst. Een theoretische en praktische handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal wil benutten.

Inhoud De structuren, praktijken en culturen van cyane organisaties n Historisch en ontwikkelingsperspectief n De opkomst van cyane organisaties n

Pluspunten ‘Het belangrijkste en meest inspirerende managementboek dat ik ooit heb gelezen’ (New York Times) n Allerlei bijlagen met onderzoeksvragen, tabellen en illustratiemateriaal n Ook een geïllustreerde versie beschikbaar n

Opleiding Schoolontwikkeling, management, bedrijfskunde, lerarenopleiding

n

Frederic Laloux is consultant en adviseert organisaties en managers die op zoek zijn naar een fundamenteel andere managementaanpak. Hij was eerder Associate Principal bij McKinsey & Company. Hij behaalde een MBA aan INSEAD, en een degree in coaching aan het Newfield Network in Boulder, Colorado.

Frederic Laloux  Reinventing organizations EAN 978 90 823 4770 8 n Verschenen 19cm x 25cm n Integraalband n 390 pp. Personeel en organisatie n € 34,99

9 789082 347708

Frederic Laloux  Reinventing organizations — geïllustreerde versie EAN 978 90 823 4771 5 n Verschenen 19cm x 25cm n Integraalband n 172 pp. Personeel en organisatie n € 29,99

9 789082 347715 — 31 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Inspirerend coachen Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot nieuwe dynamiek en enthousiasme. In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen en voorbeelden herzien en uitgebreid om de nieuwste inzichten in coaching te illustreren.

Inhoud Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven n Inspirerend coachen: het samenspel van de 7 vaardigheden n Structuur van een coachingsgesprek en -interventie n Constructief conflict stimuleren n Enthousiasme is onze natuurlijke manier van zijn n

Pluspunten Toegankelijk geschreven n Geactualiseerd n Breed toepasbaar n

Opleiding Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

n

Jef Clement Inspirerend coachen — De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren EAN 978 94 014 2930 6 n Verschenen 16cm x 25cm n Paperback n 162 pp. Bedrijfseconomie, bedrijfskunde algemeen n € 24,99

9 789401 429306 — 32 —

Jef Clement is een ervaren consultant, trainer en coach. Hij startte zijn praktijk in 1969 en ontwikkelde een breed actieterrein. Hij werkt zowel met profit- als met socialprofit- en non-profitorganisaties: onderwijs, culturele organisaties, ziekenhuizen, overheid, vakbonden en een groot aantal bedrijven.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Durven ondernemen Het bedrijfsleven is complex, zeker voor beginnende professionals. Wie zelfstandige wil worden moet door een juridisch hindernissenparcours; jonge werknemers komen terecht in een wereld vol rechten en plichten. Dit handboek maakt beginnende ondernemers vertrouwd met een waaier aan economische en juridische termen en ideeën uit de bedrijfswereld. De auteurs bekijken deze termen vanuit een praktisch perspectief. Zo bespreken ze bijvoorbeeld welke impact wettelijke en economische voorwaarden hebben op het starten van een bedrijf en het personeelsbeleid van een onderneming. Durven ondernemen bereidt studenten en jonge professionals voor op de uitdagingen van het bedrijfsleven. Omdat dit boek sterk gericht is op de bedrijfskundige praktijk blijft het vlot leesbaar, ook voor lezers met een minimale economische achtergrond. Het is een verhelderend overzicht van alle theoretische en praktische zaken die jonge ondernemers (in spe) moeten weten.

Inhoud Starten met een eigen zaak n Financiële aspecten n Het personeelsbeleid n Bedrijfseconomische aspecten n Fiscale aspecten n

Pluspunten n Oefeningen n Doelstellingen worden bij elk hoofdstuk geformuleerd Opleiding Bedrijfskunde, handelswetenschappen, bedrijfsmanagement

n

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen. Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en werkt als stagiair gerechtsdeurwaarder.

Harald De Muynck & Kevin De Muynck Durven ondernemen EAN 978 94 014 4865 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 363 pp. Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n € 29,99

9 789401 448659 — 33 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Omnichannel in retail We leven met zijn allen in een digitaal tijdperk. De retailmanager beseft als geen ander dat dit een grote verandering teweegbrengt voor de fysieke winkel. Maar wat houdt die verandering precies in? In dit boek reikt Gino Van Ossel een concrete oplossing aan. Hij breekt een lans voor omnichannel in retail door niet langer de winkel, maar wel de klant centraal te stellen. Met pertinente vragen, heldere modellen en handige checklists maakt Van Ossel voor iedereen duidelijk op welke manier retailers en merkartikelfabrikanten een juist antwoord kunnen bieden op maat van het eigen bedrijf en de eigen sector. Dit boek is dan ook geschikt voor zowel de marketeer van vandaag als die van de toekomst.

Inhoud De invloed van het digitale tijdperk op de handel n Het bedrijfsmodel van e-commerce n Winkelnetwerk en distributiekanalen n Analoge en digitale marketingcommunicatie n De juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) n

Pluspunten Praktisch en actueel n Online zelftest n Winnaar van de PIM Marketingprijs 2014 n Franse versie beschikbaar: Omnichannel dans le retail n Winnaar managementboek van het jaar n

Gino Van Ossel is marketingprofessor aan de Vlerick Business School. Daarnaast is hij de bezieler van het Retail & Trade Marketing Research Centre.

Opleiding Marketing, business-, winkel- en retailmanagement

n

Gino Van Ossel Omnichannel in retail — Het antwoord op e-commerce EAN 978 94 014 1670 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 416702 — 34 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Verkopen en klantenrelaties In de boeken Verkopen, Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers en Wat als de klant nee zegt toont Geert Delobelle hoe je kan scoren bij je prospects en klanten. Hij legt uit hoe je het maximum uit je verkoop kan halen door je sterktes te benutten en geeft helder aan hoe je het best om kan gaan met weerstand. De drie boeken doen je aan de hand van een stappenplan en vele voorbeelden kennismaken met alle denkbare aspecten van verkopen: van het eerste contact tot het ondertekende contract. Aan de hand van zijn tips leer je in een handomdraai alle knepen van het vak. Zo zijn deze boeken de ideale praktijkgidsen voor iedereen die in aanraking komt met klanten.

Geert Delobelle Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers — De slimme gps voor zelfsturende verkoopteams EAN 978 90 209 9375 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

9 789020 993752

Geert Delobelle Verkopen — Van afspraak tot klant EAN 978 90 209 8136 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 212 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

9 789020 981360

Geert Delobelle Wat als de klant nee zegt? — Praktische gids met antwoorden op alle bezwaren EAN 978 94 014 2646 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Management algemeen, marketing n € 19,99

9 789401 426466 — 35 —

Geert Delobelle is zelfstandig business consultant voor Thomas International, een belangrijke speler op de markt van humanresourcestools. Hij is docent aan VIVES (studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde). Geert deelt zijn ervaring al jaren via trainingen en advies met belangstellende commerciële en technische medewerkers, hun leidinggevenden en ondernemers.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Storytelling Storytelling is een belangrijke vaardigheid in een tijd die gekenmerkt wordt door interactieve en menselijke communicatie, met mondige consumenten. Verhalen verduidelijken content, geven een extra dimensie aan een merk. In Storytelling bundelt de auteur meer dan twee decennia ervaring in marketing en communicatie in een vlot leesbaar geheel dat geen enkel aspect van storytelling onbesproken laat. Na vier succesvolle edities is het tijd voor een update. Meer voorbeelden, meer inzichten over het toepassen van Storytelling in hr, marketing, service en corporate communicatie. Maar ook, nieuwe hoofdstukken over visual storytelling, rich content en het belang ervan.

Inhoud Content management n Content strategy n Content met toegevoegde waarde n CAST-model: content, audience, story, telling n Organizational storytelling n Storytelling in het tijdperk van sociale media n

Pluspunten Bundeling van meer dan twee decennia ervaring in marketing, communicatie en copywriting n Laat geen enkel aspect van storytelling onbesproken: van personages tot doelpubliek, van basisplots tot social media n

Opleiding Marketing, communicatie, brandmanagement

n

Guido Everaert Storytelling — Verhalen maken merken EAN 978 94 014 4458 3 n Juni 2018 14cm x 22cm n Paperback n 240 pp. Communicatie, marketing n € 24,99

9 789401 416696 — 36 —

Guido Everaert studeerde aan Universiteit Gent en is als lector verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool. Darnaast is hij ook gastdocent aan verschillende internationale hogescholen en geeft hij workshops en seminars over het onderwerp bij grote en kleine bedrijven. Hij bouwde zijn carriere uit bij bedrijven als Nielsen, Ogilvy, IBM, Philips Europe en Duval Guillaume corporate. Als blogger www.justguidooohh.com en columnist werkte hij voor De Morgen, De Volkskrant, VDAB en tal van andere bedrijven.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Influencers De gebundelde krachten binnenin een bedrijf vormen, net als bij het hout van een haardvuur, de solide basis van een onderneming. Maar die zijn niet genoeg om een bedrijf succesvol te maken. Wat elk bedrijf nodig heeft, is een plan om zijn influencers te vinden die het vuur doen ontvlammen. Influencers leert studenten, beslissingnemers en uitvoerende marketeers hoe ze een influencer strategy omzetten in de praktijk en hoe ze duurzame relaties opbouwen met toonaangevende bedrijven. Zo is het het eerste boek in ons taalgebied dat de onderbelichte influencer marketing in Europa helder in kaart brengt.

Inhoud Influencer marketing als onderdeel van innovatieve marketing n Bepalen van een doeltreffende influencer marketing strategie n Studie van het actieterrein n Taakverdeling en tools n (Co)creatie en influencerrelaties n

Pluspunten Met cases, doe-opdrachten en inzichten van relevante experts n Praktische en toepasbare gids voor studenten n Engelstalige versie beschikbaar n

Opleiding Marketing, communicatie, management

Carole Lamarque is stichtend vennoot van Duval Union Consulting. Daarnaast heeft ze 20 jaar ervaring in innovatieve en zeer competitieve marketing bij bedrijven als Shell, Proximus, Sanoma Media en Telenet.

n

Carole Lamarque Influencers — Wie zijn ze? Waar vind je hen? En hoe ontsteken zij de vlam? EAN 978 94 014 4103 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Integraalband n 200 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 441032 — 37 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De Conversation Company De Conversation Manager De bestseller De Conversation Manager toont u hoe u van adverteerder naar Conversation Manager kan evolueren. De Conversation Manager heeft een frisse visie op hoe merken succesvol opereren in samenwerking met de hedendaagse consument. Converseren met consumenten staat daarbij centraal. Deze bestseller blijft niet bij een theoretisch denkkader, maar biedt praktische tools om uw veranderingsproces binnen de 48 uur te starten. Vervolgens reikt Steven Van Belleghem u een handleiding aan om uw bedrijf om te vormen tot een Conversation Company waar klanten en medewerkers uw potentiële woordvoerders zijn. Aan de basis ligt een open, authentieke en positieve bedrijfscultuur. De focus ligt op de vier C's (customer experience, conversatie, content en collaboratie) en op sociale media.

Inhoud Over de hedendaagse bedrijfscultuur en bedrijfsparadoxen n Integratie van klantgericht denken en sociale media n Customer experience, conversatie, content en collaboratie in digitale context n

Pluspunten Gebaseerd op marktonderzoek van InSites Consulting, aangevuld met diepgaande literatuurstudie n Haalde zilver bij de verkiezing van Beste Marketingboek van 2013 n

Opleiding (Digitale) marketing, (marketing)communicatie, (bedrijfs)management, event- en projectmanagement

n

Steven Van Belleghem is professor Marketing aan Vlerick Business School. Hij heeft zijn eigen consultancybedrjif B-conversational en is een veelgevraagd spreker en coach.

Steven Van Belleghem De Conversation Company — Hoe sociale media, bedrijfscultuur en mensen het verschil maken EAN 978 90 815 1633 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Integraalband n 252 pp. Marketing n € 29,99

9 789081 516334

Steven Van Belleghem De Conversation Manager — De kracht van de hedendaagse consument EAN 978 90 815 1638 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Integraalband n 240 pp. Marketing n € 29,99

9 789081 516389 — 38 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing Succesvolle marketing speelt in op een veranderende omgeving en luistert naar de wensen en behoeften van de klant. Adverteren op de traditionele manier werkt niet langer en als marketeer heb je nood aan een duidelijke handleiding om op deze constante verandering in te spelen. In Marketing. De nieuwe principes biedt Steven Van Belleghem alles wat je moet weten om als marketeer in te spelen op je consument en dit om te zetten in duurzaam succes voor je merk, bedrijf of organisatie. Het resultaat is een helder en toegankelijk basiswerk dat een theoretisch kader combineert met praktische voorbeelden. Als handboek zet het de krijtlijnen uit voor de toekomst van marketing.

Inhoud Marketing en marketingstrategie n De digitale consument n Merkidentificatie n De vier C's van de conversatiefilosofie n

Pluspunten Gebaseerd op marktonderzoek van InSites Consulting, aangevuld met diepgaande literatuurstudie n Basiswerk voor marketing en communicatie n

Opleiding Marketing, management, communicatie, mediadesign

n

Steven Van Belleghem is professor Marketing aan Vlerick Business School. Hij heeft zijn eigen consultancybedrjif B-conversational en is een veelgevraagd spreker en coach.

Steven Van Belleghem Marketing — De nieuwe principes EAN 978 90 820 3372 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Integraalband n 324 pp. Marketing n € 49,99

9 789082 033724 — 39 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Een digitaal marketingplan in 100 dagen De wereld van de online marketing en communicatie is zeer complex. Hoog tijd voor duidelijkheid dus! Het ‘100 dagen’- stappenplan toont precies hoe ver je staat in je digitale marketing en communicatie, en welke stappen je kunt nemen om het volgende niveau te bereiken.

Inhoud Digitale marketing en online communicatie n Content marketing n Search engine optimization (SEO) n Meetbaar adverteren n Marketing voor start-ups en groeibedrijven n Growth hacking n

Pluspunten Methodologisch stappenplan n Herziene uitgave met extra hoofdstukken voor start-ups en groeibedrijven n Extra materiaal is te vinden op www.digitaalmarketingplan.be of www.digitaalmarketingplan.nl n

Opleiding Communicatie, marketing, management, social media

n

Bert Van Wassenhove is marketingman in hart en nieren. Als ‘uitgever van ondernemingen’ en co-founder van ‘THINK with people’ en ‘The CoFoundry’, helpt hij innovatieve ondernemers bij het uitbouwen van hun bedrijf.

Bert Van Wassenhove Een digitaal marketingplan in 100 dagen — Digitale marketing transformatie in de praktijk EAN 978 94 014 3671 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 436717 — 40 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing voor de mad men van morgen In de digitale wereld van vandaag staan marketeers voor een forse uitdaging. Door de steeds groeiende berg aan data, de invasie van algoritmes in onze levens en een consument die liever ontsnapt aan reclame, verliezen reclamecampagnes steeds meer hun effect. Maar de oorzaak ligt vooral bij onszelf als marketeer. In plaats van de sector proberen te heruitvinden, moeten we onze aanpak aanpassen aan de veranderingen in de digitale wereld. Het TapForwardcommunicatiemodel is daarbij een stap in de juiste richting: mensen die zich actief achter het merk scharen en dat ook uiten op de sociale media, leveren sterk resultaat op. Aan de hand van veertig succescampagnes bouwt dit boek een nieuw model uit dat de uitdagingen van reclame in de 21ste eeuw aanpakt. Zo krijgt innovatieve marketing van morgen de nodige roots om merken sterker te maken en de verkoopcijfers de hoogte in te jagen.

Inhoud Een nieuw besturingssysteem n Waarom reclame zich moet aanpassen n Op de schouders van reuzen staan n Het negatieve effect van kortetermijndenken n De drie pijlers van het TapForward-model n

Pluspunten Bijbehorende website n Talrijke voorbeelden met foto's en video's

Wim Vermeulen is Directeur Strategie en Innovatie bij Dentsu Aegis Network. Hij is een veelgevraagd spreker en geeft regelmatig gastcolleges aan Solvay Business School.

n

Opleiding Communicatie, management, marketing

n

Wim Vermeulen Marketing voor de mad man van morgen — Sterke merken in een wereld van algoritmes EAN 978 94 014 4721 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 447218 — 41 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Digital marketing like a pro Digital marketing like a pro is een makkelijk te volgen stappenplan om je marketing via alle digitale kanalen te optimaliseren. Boordevol informatie en voorbeelden om tot succes te komen, vrij van inhoudsloze paginavulling, zodat je direct met het boek aan de slag kan. Zowel voor de minder ervaren marketeer als de professional die zijn skills wilt boosten en updaten: dit handboek digitale marketing helpt je jouw marketingdoelen te bereiken.

Inhoud Email marketing n Versturen n Optimaliseren n

Pluspunten Geschreven in toegankelijk en helder Engels n Met qoutes en tips van experts uit het vak n Bevat relevante bedrijfscases n

Opleiding Communicatie, management, marketing

n

Clo Willaerts is marketingexperte met meer dan 30 000 Twittervolgers en extensieve ervaring in e-business. Ze verdiept zich in nieuwe media en digitale technologie sinds de revolutie ervan, en blijft de impact ervan op ons dagelijks leven bestuderen en aanleren aan anderen.

Clo Willaerts Digital marketing like a pro — Prepare. Run. Optimize. EAN 978 94 014 5371 4 n September 2018 17cm x 24cm n Paperback n ca. 420 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 453714 — 42 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing Door de steeds snellere technologische veranderingen die onze tijd kenmerken, is de gemiddelde consument onzekerder en wispelturiger dan ooit geworden. Die ‘Flowing Consumer’ drijft door de markt, op zoek naar wat hij kan vertrouwen en naar merken die zijn behoeften (instant) bevredigen. Daarbij maakt hij gebruik van verscheidene realiteiten, door zowel fysiek als via desktop en mobiel te kopen en gebruiken. Vertrekkend vanuit dat veranderde consumentengedrag reikt dit handboek een volledig nieuw marketingmodel aan. Door de consument vanuit drie strategische disciplines te benaderen – Content, Conversatie en Conversie – werken merken immers slimmer en effectiever. Het model richt zich op content als ‘digitale verpakking’, op conversatie als ‘no brainer’ en bron van business intelligence, en op conversie om de ‘Flowing Consumer’ dichter bij klant- en merkwaarde te brengen. Marketing Flow laat je op een heldere manier nadenken over marketing. Zowel voor de marketingtalenten van morgen als voor de marketeer van vandaag.

Inhoud Veranderingen in technologie, mediagebruik, sociale netwerken en levensritme n Aankoopgedrag en de customer decision journey n Marktonderzoek, productontwikkeling, communicatiestrategie n Bestaat dé consument nog? n Onderzoek en technologische ontwikkeling in tijden van verandering n

Pluspunten Stelt paradigmashift voor tegenover Principes van Marketing van Kotler n Biedt met ‘Customer Flow’ een innovatief marketingmodel n Behandelt verandering op alle domeinen, zowel bij de klant als op de marketingafdeling n Aandacht voor onderzoek en technologische ontwikkeling n

Opleiding Marketing, bedrijfsmanagement, retailmanagement, eventmanagement, multimediamanagement

n

Philip De Cleen Marketing — Go with the flow EAN 978 94 014 4107 0 n Verschenen 17cm x 24cmn Paperback n 200 pp. Management algemeen, marketing n € 34,99

9 789401 441070 — 43 —

Philip De Cleen heeft een ruime ervaring als marktonderzoeker, consultant, verkoper en marketeer bij verscheidene internationale bedrijven zoals Lay's, Henkel, Thomas Cook en Duval Guillaume. Hij is docent marketing aan Karel de Grote Hogeschool en Antwerp Management School.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Content marketing Consumenten zijn mondiger en kritischer geworden. Ze geloven niet meer in mooie praatjes, maar willen graag geïnformeerd worden. Sterke marketing durft die evolutie te omarmen. De 21e-eeuwse marketeer overtuigt klanten niet op een opdringerige manier, maar gaat na aan welke informatie zijn consumenten nood hebben. Content marketing laat je de essentiële elementen binnen het contentmarketingproces ontdekken. Via heldere cases en praktische tips reikt het boek templates en actieplannen aan die je leren hoe je content marketing structureel kan inzetten in je bedrijf of organisatie. Met straffe voorbeelden van grote merken als AS Adventure, Albert Heijn, Red Bull, Proximus en Axa, maakt de lezer op een concrete manier kennis met de 21e-eeuwse marketing. Het resultaat is een inspirerend handboek voor wie stapsgewijs wil leren van een merk een succesverhaal te maken.

Inhoud Content marketing en marketingstrategieën n De mondige consument n Het bedenken, optimaliseren en verspreiden van sterke content n

Pluspunten Doorspekt met interessante internationale praktijkvoorbeelden n Basiswerk voor content marketing n

Opleiding Communicatie, marketing, management, media

n

Bart Lombaerts is voormalig hoofdredacteur van Media Marketing en communicatiemanager van Kom op tegen Kanker. Samen met Wouter Temmerman, freelance journalist voor onder andere Trends en Media Marketing, leidt hij het contentproductiehuis SPYKE. Koen Denolf specialiseert zich met zijn bureau The Fat Lady in het integreren van content en advertising. Michel Libens werkt op het snijvlak van marketing en uitgeven.

Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf & Michel Libens Content marketing — Van marketeer tot uitgever EAN 978 94 014 3818 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 184 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 438186 — 44 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Eventplanner Eventplanner is een complete leidraad voor alle aspecten die bij de organisatie van evenementen en feesten komen kijken: van de voorbereiding tot het evenement zelf en de evaluatie achteraf. Het boek zit boordevol praktische tips en handige checklists voor zowel zakelijke events als privéfeesten. In deze compleet herziene versie van de bestseller Events2 gaat Kevin Van der Straeten in op de nieuwste trends in de eventsector. Zo houdt het de vinger aan de pols, en blijf je op de hoogte van de belangrijkste factoren bij moderne events.

Inhoud Return on investment n Projectmanagement n Logistiek n Techniek n Beveiliging n Vergunningen en verzekeringen n

Pluspunten Gebaseerd op ruime praktijkervaring n Zowel geschikt voor de ervaren als voor de onervaren organisator n Met medewerking van tientallen professionals uit de eventsector en docenten eventmanagement n

Opleiding Communicatie, management, evenementorganisatie, onthaal en PR, hospitality, marketing, leisure management

n

Kevin Van der Straeten Eventplanner — De standaard voor het organiseren van evenementen EAN 978 94 014 4105 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Management algemeen, marketing n €¹34,99

9 789401 441056 — 45 —

Kevin Van der Straeten is oprichter van eventplanner.be/.nl, al ruim vijftien jaar dé website voor opdrachtgevers en organisatoren van (bedrijfs)evenementen. Daarnaast is hij de presentator van het online tv-kanaal eventplanner.tv


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

We Love Events Vandaag de dag nemen eventbezoekers deel aan twee events: het realtime-event – de beleving van het werkelijke fysieke event – en het conversatie-event, dat volop leeft en roddelt op het internet. Een eventmanager moet dan ook in staat zijn deze twee events te managen. In We love events toont Peter Decuypere hoe een conversatieevent uitgroeit tot een succesvol en waardevol event. Aan de hand van onderbouwde recente marketinginzichten brengt hij gevatte analyses van I Love Techno, Tomorrowland, Music for Life, Couleur Café en talrijke andere herkenbare cases. Verder toont dit boek hoe een conversatie-event succesvol in de markt wordt geplaatst. Het biedt direct inzetbare methodes en is een must voor iedereen die meer over eventmarketing wil leren.

Inhoud Eventmarketing n De DNA-structuur van een evenement n Het realtime-event en het conversatie-event n De eventmanagementcirkel n Strategisch management n Contentchecks en -optimalisaties n Community management n

Pluspunten Methodes zijn op alle mogelijke events van toepassing n Talrijke cases die tot de verbeelding spreken n Geschreven door de oprichter van I Love Techno n Extra materiaal is te vinden op www.weloveevents.be

Peter Decuypere is marketingconsultant, founding father van I Love Techno, en docent eventmarketing en eventmanagement aan Karel de Grote Hogeschool en Hogeschool PXL.

n

Opleiding Marketing, eventmanagement, leisure management

n

Peter Decuypere We love events — Een gedurfde kijk op marketing EAN 978 94 014 2186 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Communicatiekunde algemeen, marketing n € 29,99

9 789401 421867 — 46 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Projecten begrijpen en organiseren Projectmanagement wordt vaak in één woord genoemd met ‘grote projecten’ en ICT-projecten. Maar ons leven zit vol allerlei kleine en grote projecten, gaande van de verbouwing van je huis, over een huwelijksfeest tot de projecten waarmee je op je werk te maken krijgt. We realiseren ons vaak niet dat ook deze projecten een plan van aanpak verdienen, en gooien er ons enthousiast – maar vaak onwetend – in. An Gaublomme en Rudi Madalijns bieden een kader aan iedereen die een dergelijk project met meer kennis van zaken (en meer kans op succes) wil aanpakken. Met praktijkgerichte voorbeelden en tips overlopen ze alle schakels in de cyclus van zowel grote als kleine projecten. Bovendien bekijken ze het project niet alleen vanuit het oogpunt van de projectleider, maar bieden ze een houvast aan alle deelnemers van het project.

Inhoud De projectcyclus: concept, planning en organisatie, implementatie, afsluiten en controle n Projectcompetenties: communicatie, dagelijkse organisatie, change management n

Pluspunten Een uniek algemeen kader voor diverse projecten n Met talloze voorbeelden uit de praktijk n Zowel voor studenten als professionals n Niet alleen voor de projectleider maar voor alle deelnemers aan het project n

An Gaublomme is docent projectmanagement aan de Hogeschool Gent bij de vakgroep commerciële economie en ondernemerschap.

Opleiding Projectmanagement, bedrijfsorganisatie, brandmanagement, bedrijfskunde

Rudi Madalijns is verbonden aan de faculteit bedrijf en organisatie van de Hogeschool Gent. Hij heeft ervaring in Change Management en Business Development projecten bij verscheidene multinationals. Hij behaalde een MBA aan Villanova University, USA.

n

An Gaublomme & Rudi Madalijns Projecten begrijpen en organiseren — De weg naar een geslaagd project EAN 978 90 382 2660 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Management algemeen n € 22,50

9 789038 226606 — 47 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Essentials Onderhandelen – Teamwerk – Beslissen Communicatie – Leiderschap – Management Veranderen – Negotation

Met Essentials word je een succesvol manager in een handomdraai. In negen handige boekjes kom je alles te weten over thema's waar managers van vandaag niet omheen kunnen. De reeks is geschreven door auteurs van Vlerick Business School. Ze sluit aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten, maar reikt evengoed tal van praktische tips en adviezen aan.

Katia Tieleman & Marc Buelens Essentials – Onderhandelen

Herman Van den Broeck & Jasmijn Verbrigghe Essentials – Teamwerk

Marc Buelens & Herman Van den Broeck Essentials – Beslissen

EAN 978 94 014 3512 3 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback 144 pp. n Onderhandelen en vergaderen n € 19,99

EAN 978 90 774 3246 4 n Verschenen  15cm x 21cm n Paperback 174 pp. n Management algemeen € 19,99

EAN 978 90 774 3249 5 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback  168 pp. n Management algemeen € 19,99

9 789401 435123

9 789077 432464

9 789077 432495

— 48 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Karlien Vanderheyden & Veronique Warmoes Essentials – Communicatie

Marc Buelens & Katleen De Stobbeleir Essentials – Leiderschap

Marc Buelens & Annick Van Rossem Essentials – Management

EAN 978 90 774 3248 8 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback 148 pp. n Management algemeen, communicatiekunde algemeen n € 19,99

EAN 978 90 774 3247 1 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback 160 pp. n Leidinggeven, coachen, management algemeen n € 19,99

EAN 978 90 774 3252 5 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback 168 pp. n Management algemeen € 19,99

9 789077 432488

9 789077 432471

9 789077 432525

Herman Van den Broeck & Dave Bouckenoghe Essentials – Veranderen

Katia Tieleman & Marc Buelens Essentials – Negotation

EAN 978 94 014 3511 6 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback  172 pp. n Management algemeen  € 19,99

EAN 978 94 014 0295 8 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback 156 pp. n Onderhandelen en vergaderen, management algemeen n € 19,99

9 789401 435116

9 789401 402958

— 49 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Six Batteries of Change In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Maar de kans op mislukking blijft ontzettend hoog. Six Batteries of Change biedt een verrassend eenvoudig model voor effectieve verandering. Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste resultaten te bekomen, identificeren de auteurs zes punten in organisaties die extra energie verdienen. Dit boek maakt duidelijk hoe de verscheidene ‘batterijen’ op te laden, maar ook hoe je die energie kan inzetten om transformatiecompetenties te ontwikkelen die je organisatie nog wendbaarder maken. Met een grondig onderbouwd model, toegankelijk uitgelegd en rijk geïllustreerd met talrijke cases, zet Six Batteries of Change elke organisatie op weg naar duurzame verandering.

Inhoud Overzicht van de zes batterijen van verandering n Het team n Strategie en infrastructuur n Duidelijkheid bij plannen n Band met werknemers n Boosten van energie n

Pluspunten Een eenvoudig en grondig onderbouwd model n Talrijke cases uit verscheidene sectoren n Doordrongen van heldere schema's en illustraties n

Peter De Prins is Professor of Management Practice in Change Management, Coaching en Leiderschap aan Vlerick Business School.

Opleiding Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

Kurt Verweire is Associate Professor Strategic Management en Partner aan Vlerick Business School.

n

Geert Letens is docent Management aan de Koninklijke Militaire School en trainer voor diverse Fortune Global 500-bedrijven.

Peter De Prins, Kurt Verweire & Geert Letens Six Batteries of Change — Laad je bedrijf op voor verandering EAN 978 94 014 4718 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Hardback n 288 pp. Management algemeen n € 34,99

9 789401 447188 — 50 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Performance Management Elk bedrijf moet op een efficiënte manier met gegevens omgaan. Een geïntegreerd gebruik van relevante informatie via analytische intelligentie geeft ondernemingen immers de mogelijkheid hun strategie beter te formuleren, te concretiseren, op te volgen en proactief te sturen. Deze boeken behandelen de volgende thema’s: een bedrijfsstrategie formuleren op basis van bedrijfs- en marktgegevens, een marktstrategie opstellen op basis van kwantitatieve beleidsondersteuning en het menselijk kapitaal verhogen door de medewerkers te laten uitgroeien tot een gemotiveerd en uitgebalanceerd team.

Opleiding Marketing, management

n

Dries Van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen & Philippe Devos Systemisch Performance Management — Met mensen naar duurzame verandering EAN 978 94 014 0093 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 568 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 45

9 789401 400930

Dries Van Nieuwenhuyse & Dave Vanhoudt Performance Management — Van prestatiemeting naar prestatiemanagement door de toepassing van analytische intelligentie EAN 978 90 209 7697 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 488 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 39,99

9 789020 976977 — 51 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Strategisch performance management Continu en duurzaam waarde creëren met je organisatie, hoe doe je dat? Strategie wordt doorgaans gezien als een bewust proces van idee tot plan tot realisatie en (bij)sturing. Dit laat vermoeden dat het maken van een schitterend plan en dito ontwerp, de sleutel tot wederkerend succes is. Maar is dat wel zo? Strategisch performance management biedt een concrete aanpak voor (her)startende ondernemers bij het formuleren van de strategie en de implementatie ervan. Daarbij reikt het inzichten aan voor ondernemers om een duurzaam evenwicht te vinden tussen het creative bottom-up ‘ontdekken’ en het planmatige top-down ‘ontwerpen’. Die twee richtingen kunnen immers niet zonder elkaar. Dit boek wil een leidraad zijn voor (her)startende ondernemers die vooral met vragen zitten omtrent hoe daar nu daadwerkelijk aan te beginnen. Het boek leert je de belangrijke aspecten van succesvol ondernemen te zien en daarin zelf doordachte beslissingen te nemen. Het biedt je een plan om zelf aan de slag te gaan, sleutels om realistische doelstellingen op te stellen zonder de creativiteit uit het oog te verliezen. Zo helpt dit boek je om je dromen om te zetten in duurzame en succesvolle verwezenlijkingen.

Inhoud Het doel en nut van strategisch performance management n Strategieformulering n Strategie vertalen naar de praktijk n Een routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie n

Pluspunten Een uitgebreid overzicht van de verschillende stappen en instrumenten bij het uitschrijven en uitvoeren van een strategie n Boordevol tips en concrete methoden om zelf aan de slag te gaan n

Opleiding Marketing, strategisch management

Dries Van Nieuwenhuyse doceert Strategisch Management aan Hogeschool Gent. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de programmacyclus Corporate Performance Management aan de EHSAL Management School (Odisee), waar hij ook gastdocent is. Hij combineert zijn academische loopbaan met zelfstandige adviesverlening rond strategieformulering en -realisatie. Ann-Sophie Bouckaert startte haar loopbaan als onderzoeker rond (her)startende ondernemers. Ze doceert onder meer Strategisch Management aan Hogeschool Gent en leidt onderzoeksprojecten rond fondsenwervingsstrategie in non-profitorganisaties.

n

Dries van Nieuwenhuyse & Ann-Sophie Bouckaert Strategisch performance management — Hoe beginnen we daar nu aan? EAN 978 94 014 1854 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 504 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 39,99

9 789401 418546 — 52 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Strategisch management Strategisch management. Strijd om voorsprong biedt een zo volledig mogelijk overzicht van het denken rond strategisch management. De tekst steunt op de pijlers theorie, research, inzichten vanuit de praktijk en cases. De tekst reikt ook een ‘handleiding’ aan voor het opstellen van een strategisch plan of businessplan. De auteur schetst een genuanceerd beeld van wat leeft in de strategische managementwetenschap en laat hier en daar een kritische noot horen op algemeen aanvaarde opvattingen. Praktijkmanagers zullen voordeel halen uit deze kritische bedenkingen. Dit boek is bedoeld voor een ruim publiek: studenten, wetenschappers en bedrijfsmensen.

Inhoud Strategie en strategisch management n Strategische analyse n Strategieformulering en -vorming n Strategie-implementatie en -evaluatie n Strategisch plan of businessplan n

Pluspunten Met diverse casestudy's uit verschillende sectoren

n

Opleiding Economie, handelswetenschappen, management

Noël Houthoofd is doctor in de toegepaste economische wetenschappen. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar de weerslag van de raakvlakken tussen de strategie, de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsomgeving op bedrijfsprestaties.

n

Noël Houthoofd  Strategisch management — Strijd om voorsprong EAN 978 90 382 1808 3 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 586 pp. Management algemeen n € 49,99

9 789038 218083 — 53 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Business en ethiek De recente crisis in de bankwereld heeft eens te meer de behoefte aan ethiek in het bedrijfsleven bevestigd. Bedrijfsethiek is echter meer dan een kwestie van loze kreten of morele verontwaardiging. Het vereist het aanleren van analyse-instrumenten en methodes van ethisch argumenteren. Al meer dan vijftien jaar biedt Business en ethiek een handboek dat geschikt is voor een cursus bedrijfsethiek. In deze nieuwe uitgave krijgt de lezer een veel duidelijker zicht op de verschillende verschijningsvormen van bedrijfsethiek en op de modellen van ethisch argumenteren. Daarbij wordt de deugdenethiek beter geïntegreerd.

Inhoud Modellen van bedrijfsethiek en ethisch argumenteren n Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten n Markteconomie als ethiek n Human Resources Management n Rechten en plichten van aandeelhouders n Ecologische ethiek n Onderneming en maatschappij n

Pluspunten Standaardwerk voor zowel economie als ethiek n Herziene editie die inspeelt op actuele thema's n

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management, handelswetenschappen, TEW, accountancy en fiscaliteit, bestuurs- en organisatiewetenschap

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zijn specialisaties zijn: bedrijfsethiek, spiritualiteit en leiderschap, katholiek sociaal denken en vredesethiek.

n

Luc Van Liedekerke doceert bedrijfsethiek aan de KU Leuven. Hij is tevens voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network).

Johan Verstraeten & Luc Van Liedekerke Business en ethiek — Spelregels voor ethisch ondernemen EAN 978 90 209 7924 4 n Verschenen 17cm x 25cm n Paperback n 280 pp. Sociale kennistheorie en ethiek, economie en bedrijfskennis algemeen n € 29,99

9 789020 979244 — 54 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Praktijkboek strategie Strategiebepaling blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Bij managers is de verleiding groot om snel te grijpen naar modieuze concepten, waardoor bedrijven vaak een solide basis missen om te beslissen welke mogelijkheden tot duurzaam succes kunnen leiden. Dankzij de stapsgewijze aanpak van Praktijkboek strategie zet je strategisch denken om in praktisch doen. Op basis van jarenlange consultancyervaring stelden de auteurs dit werkinstrument samen om in team een strategie te ontwikkelen en met succes uit te voeren. Praktijkboek strategie biedt een handig en verantwoord stappenplan om op een gefaseerde manier het strategisch denken in praktisch doen om te zetten. Het gedrukte boek beperkt zich tot de essentie. Wie verdieping zoekt, vindt deze op het uiterst toegankelijke online leerplatform. Zo kan iedereen op zijn eigen ritme en behoefte met dit boek aan de slag.

Inhoud Vijf concurrentiekrachten in de taakomgeving n Strategische alternatieve opties: de groeimatrix van Ansoff, de generieke strategieën volgens Porter, de waardedisciplines van Treacy en Wiersema, de Blauwe Oceaan-aanpak van Kim en Mauborgne n Strategische logica: het businessmodel, het organisatiemodel, de kernprocessen n Kritieke succesfactoren (KSF's) en kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) n

Pluspunten Werkbladen om de theorie meteen in de praktijk om te zetten n Extra materiaal is te vinden op het online leerplatform www.praktijkboekstrategie.com. Een unieke code in het boek levert je daarvoor gratis toegang. n

Opleiding Accountancy & fiscaliteit, communicatiemanagement, strategisch management, bedrijfsmanagement

n

Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke & Simonne Vermeylen Praktijkboek strategie — Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie EAN 978 90 774 3253 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 34,99

9 789077 432532 — 55 —

Aimé Heene is erebuitengewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, en daarnaast gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en het Europacollege te Brugge. Verder is hij zaakvoerder van Top Management Services. Johan Vanhaverbeke is docent aan de KU Leuven (campus Brussel) en Odisee, Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Daarnaast is hij wetenschappelijk adviseur van STIMA EDUCATION en EMS-professor marketingmanagement. Simonne Vermeylen doceert strategisch management aan de KU Leuven (campus Brussel) en is gastdocent aan de KU Leuven. Als zaakvoeder van Sun Tzu begeleidt ze bedrijven in de formulering en uitvoering van hun strategie.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfskunde Bedrijfskunde is in volle evolutie. De basisvragen rond management, leiderschap, ondernemerschap en bedrijfswetenschappen worden dagelijks opnieuw gesteld. Klassieke concepten houden stand, maar ook vele nieuwe begrippen kennen het daglicht. Deze herziene editie biedt de gemotiveerde student en de geïnteresseerde professional een overzicht van de meest actuele inzichten in management, leidinggeven, ondernemerschap en innovatie in de verschillende bedrijfswetenschappen.

Inhoud Financieel beheer n Human resource management n Operationeel beheer n Kwaliteitszorg n Marketing n Ondernemerschap n Innovatie n Strategie n

Pluspunten Volledige update n Basiswerk over bedrijfskunde n Met bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals n

Mieke Audenaert doceert aan de Universiteit Gent.

Opleiding Bedrijfskunde, management

n

Marc Buelens is professor emeritus aan de Vlerick Business School. Hij is columnist en opiniemaker in verschillende media. Mirjam Knockaert doceert aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Oslo. Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de UGent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending average Leadership.

Mieke Audenaert, Marc Buelens, Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck Bedrijfskunde EAN 978 94 014 5381 3 n Augustus 2018 17cm x 24cm n Paperback n 304 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 34,99

9 789401 453813 — 56 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Resultaat in het kwadraat Als je succesvol wilt ondernemen, is het essentieel dat je de factoren kent die daar invloed op hebben. Vervolgens kun je daar de aandacht en inspanningen op focussen. Het gevolg is dat je bewuster, effectiever en efficiënter zult presteren. Je verheft jouw resultaat tot het kwadraat. Je kunt dit boek van begin tot einde lezen als een projectplan. De volgorde komt overeen met het traject van idee tot realisatie. Resultaat in het kwadraat is het praktijkboek dat je nodig hebt. Het eerste deel vertelt wat je moet weten om succesvol te zijn. Het tweede deel legt uit hoe je jouw doel bereikt.

Inhoud Ondernemerschap n Bedrijfsbeheer n Projectmanagement n Timemanagement n

Pluspunten Praktische tips en nuttige methodes

n

Opleiding Bedrijfsbeheer, interne opleidingen KMO's

n

Cedric Heyndrickx is sinds 2012 zaakvoerder van Ansel bvba en voltijds actief op het vlak van training en advies. Hij richtte eerder ook zelf twee bedrijven op en werkte als productmanager bij Niko.

Cedric Heyndrickx Resultaat in het kwadraat — Doel/project/onderneming Sneller/beter/gemakkelijker EAN 978 90 382 2039 0 n Verschenen 22,3cm x 22,1cm n Hardcover n 216 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 29,99

9 789038 220390 — 57 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Technische bedrijfsvoering Technische bedrijfsvoering of operations management is verantwoordelijk voor het efficiënt verloop van operaties in een bedrijf, en bepaalt daarom het organisatorisch kader waarbinnen kaderleden moeten opereren. Een basiskennis in de technische bedrijfsvoering is daarom een absolute meerwaarde. Dit handboek focust op de belangrijkste componenten van operations management. De aandacht gaat naar een aantal belangrijke technische en functionele probleemgebieden en de bijhorende beheertechnieken, waaronder logistieke processen en productiestructuren. Daarnaast gaat het boek dieper in op Integrale Kwaliteitszorg, een concept dat binnen elke bedrijfscontext niet meer weg te denken is. Met deze beknopte, maar toch diepgaande thematiek, is Technische bedrijfsvoering een grondslag voor studenten en professionals die zich in operations management willen bekwamen. Inhoud Logistiek beheer en voorraadbeheer n Economisch model n Projectplanning n Productiestructuren en lay-out n Integrale kwaliteitszorg n

Pluspunten Basiswerk operations management n Aandacht voor belangrijke technisch-functionele probleemgebieden en beheerstechnieken n Ook geschikt voor niet-economische opleidingen n Sluit aan bij het handboek Bedrijfskunde en ondernemen dat de basisbegrippen van ondernemerschap en bedrijfskunde belicht n

Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Opleiding n Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

Ludo Gelders & Dirk Cattryse Technische bedrijfsvoering EAN 978 94 014 3900 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp Economie, recht en bedrijfskunde n € 19,99

9 789401 439008 — 58 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfskunde en ondernemen Ondernemerschap en bedrijfskunde gaan hand in hand. De kunst van het ondernemen moet ondersteund worden door concrete bedrijfskundige technieken om een succesvolle organisatie te creëren. Ook wie niet economisch opgeleid is, kan die nodige basiskennis verwerven. Dit handboek is ontwikkeld voor een publiek dat geen specialisatie beoogt in specifieke bedrijfskundige technieken, maar dat wel voldoende kennis, inzicht en vaardigheden wenst te ontwikkelen om in een onderneming efficiënt te kunnen opereren. Bedrijfskunde en ondernemen richt zich onder andere op innovatie en toekomstdenken, maar ook bondig op economische aspecten als boekhouden. De vele voorbeelden maken het boek inzichtelijk voor studenten en kaderleden die hun bedrijfskundige vaardigheden scherp willen stellen. Inhoud Ondernemerschap, ondernemersplan en organisatiestructuren n Innovatie en productlevenscyclus n Algemene boekhouding n Financiële analyse en financiering n Kostprijssystemen, budgettering en kasplanning n Investeringsanalyse n

Pluspunten Ook geschikt voor niet-economische opleidingen n Brede behandeling van de bedrijfskunde n Theorie met uitgewerkte, inzichtelijke voorbeelden n Sluit aan bij het handboek Technische bedrijfsvoering dat de basisbegrippen van operations management belicht n

Opleiding Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

n

Ludo Gelders & Dirk Cattryse Bedrijfskunde en ondernemen EAN 978 94 014 3899 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n € 24,99

9 789401 438995 — 59 —

Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vennootschapsrecht in België Om een economische activiteit te kunnen uitoefenen, grijpt men vaak terug naar een bepaalde vennootschapsvorm. Die moeten dan voldoen aan een aantal voorwaarden die strikt wettelijk bepaald zijn. Dit handboek heeft als hoofddoel de lezer kennis te laten maken met de basisprincipes van het vennootschapsrecht. Eerder dan in te gaan op technische details en juridische spitsvondigheden, maakt het de lezer wegwijs in de hoofdkenmerken van een vennootschap in het algemeen en de voornaamste vennootschappen in het bijzonder. Achtereenvolgens worden de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vennootschappen, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschappen besproken. Er wordt eveneens stilgestaan bij minder gekende vormen van genootschappen, zoals tijdelijke en stille vennootschappen, alsook bij verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk. Vennootschapsrecht in België is uitermate geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in een vlot leesbare en toch vrij volledige inleiding in het vennootschapsrecht.

Inhoud Gekende vennootschappen n Vennootschappen met een sociaal oogmerk n De landbouwvennootschap n De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille vennootschap n De vzw, de stichting en de Corporate Governance n

Harald De Muynck studeerde economie, is docent in het hoger onderwijs en directeur in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over tal van economische, financiële en juridische onderwerpen. Als geen ander brengt De Muynck telkens weer complexe materie in een leesbare synthese samen.

Pluspunten Duidelijke samenvattingen bij elk hoofdstuk n Diverse bijlages en voorbeelden n

Opleiding Bedrijfsbeleid, handelswetenschappen, business management

n

Harald De Muynck & Kevin De Muynck Vennootschapsrecht in België EAN 978 94 014 5402 5 n September 2018 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n €29,99

9 789401 454025 — 60 —

Kevin De Muynck is Master of Laws in het Economisch Recht en werkt als stagiair gerechtsdeurwaarder.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

De sportcoach Als coach moet je kunnen leiden en je spelers zeggen wat er te doen staat. Coachen is ook de kunst om de juiste vragen te stellen en de sporters zelf het antwoord te laten vinden. In elk geval zorgt een goede coach ervoor dat zijn tussenkomst leidt tot iets positiefs: de atleet en het team doen groeien. Om coaches op weg te helpen, biedt De sportcoach tal van direct toepasbare tips aan. Met veel gevoel voor stijl combineert dit boek een breed gamma aan coachingstechnieken en cognitieve stijlen met voorbeelden uit diverse sporten. Daarom is het geschikt voor iedereen die wil leren hoe je een succesvol en dynamisch team vormt.

Inhoud Non-verbale communicatie n Basiskrachten: kennen, plannen, samenwerken, bedenken n Zes coachingstijlen: de expert, de uitvinder, de raadgever, de doordrijver, de realisator, de gangmaker n Sociale en emotionele intelligentie n Hoe het niet moet: overmatig dubben, dure eden zweren en in de schoenen schuiven n Hoe het wel moet: aandacht geven, mogelijkheden, optimisme n

Pluspunten Voor coaches en leiders in alle mogelijke domeinen n Het eerste werk over de begeleidende rol van de sportcoach n Talrijke casestudy's verduidelijken de theorie n

Opleiding Lerarenopleiding lichamelijke opvoeding, kinesitherapie, sportmanagement

n

Herman Van den Broeck De sportcoach — Praktijkgids EAN 978 94 014 0813 4 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 288 pp. Management algemeen, lichamelijke opvoeding en sportonderwijs + in onderwijssetting n € 19,99

9 789401 408134 — 61 —

Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending average Leadership.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Thinking Futures In de onzekere en voortdurend veranderende omgeving waarin we ons bevinden, is toekomstdenken onmisbaar. Het vormt de basis van een visie waarmee politici en bedrijfsleiders een duurzaam beleid ontwikkelen. Als domein steunt het op multidisciplinair onderzoek rond leiderschap, strategie en besluitvorming in onzekere omstandigheden. Thinking Futures bewijst dat nadenken over de toekomst niet steeds moet uitdraaien op utopische denkbeelden, maar juist essentieel is om welvaart en welzijn op lange termijn te garanderen. Het bevat inzichten over proactief handelen en tips om toekomstdenken in het beleid van organisaties en overheden te introduceren. Dit boek reikt de instrumenten aan om relaties te ontdekken tussen op het eerste gezicht niet-verbonden elementen. Het overbrugt de grenzen tussen experts, strategen en uitvoerders, tussen jong en oud, en tussen student en professional.

Inhoud Believers en non-believers n Vier methodes: voorspellen, toekomstverkenning, backcasting en kritische toekomsten n Een nieuw model van leiderschap n De theorie van de causale textuur n

Pluspunten Engelstalig en internationaal geörienteerd n Bevat een draaiboek in tien stappen om het toekomstdenken meteen toe te passen

Derrick Gosselin is hoogleraar en directeur van het Center voor Toekomstverkenning aan Universiteit Gent. Hij is fellow van de Oxford Martin School en van Green Templeton College aan de Universiteit van Oxford.

n

Opleiding Marketing en management

n

Bruno Tindemans doet postdoctoraal onderzoek rond visievorming en ondernemerschap in turbulentie. Hij is verbonden aan Universiteit Gent en is gastdocent aan de Saïd Business School van de Universiteit van Oxford.

Derrick Gosselin & Bruno Tindemans Thinking Futures — Strategy at the Edge of Complexity and Uncertainty EAN 978 94 014 2668 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 214 pp. Management algemeen, bestuurs- en beleidskunde n € 29,99

9 789401 426688 — 62 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Fashion management De economische context veroorzaakte ingrijpende veranderingen in de mode-industrie: door globalisering en groeiende concurrentie wonnen luxemerken en -ketens aan belang, digitalisering en online verkoop zorgden dan weer voor een omwenteling van de traditionele waardeketen. Tegelijk weerklinkt de roep om een duurzaam productieproces steeds luider. Fashion management bevat de kennis en kunde die noodzakelijk is om op deze ontwikkelingen in te spelen. Naast een bespreking van de grote spelers in de sector en de fundamenten van degelijk management, heeft dit boek aandacht voor de zogenaamde ‘micropreneurs’: winkels die focussen op een specifieke niche, waarbij fenomenen als crowdsourcing en pop up-stores een belangrijke rol spelen.

Inhoud Modemanagement in het globaliseringstijdperk n Social media en corporate social responsibility n Internationale strategieën n Moderecht n Financiële besluitvorming n Een onafhankelijk label beginnen n

Pluspunten Internationaal gericht n Engelstalig n Met bijdrages van gerenommeerde professoren n

Annick Schramme is opleidingsverantwoordelijke van de master cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Ze is tevens docent aan de Antwerp Management School.

Opleiding Fashion management en marketing, modeopleidingen

n

Annick Schramme Fashion Management EAN 978 94 014 1238 4 n Verschenen 21cm x 26cm n Paperback n 238 pp. Management algemeen n € 49,99

9 789401 412384 — 63 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Toerisme Reizen is ontzettend populair. De keuze aan bestemmingen en reisformules is dan ook overweldigend. Niet alleen is het voor reizigers moeilijk een keuze te maken uit het enorme aanbod, ook voor de reissector is het een uitdaging om het juiste product aan de juiste reiziger aan te bieden. Toerisme, dat tot stand kwam na intensief overleg met topmensen uit de sector, geeft een toegankelijk overzicht van de complexe toeristische markt en de transportmiddelen. Als handboek biedt het een degelijke basis en goede ondersteuning bij de vorming van toekomstige medewerkers in de toeristische sector.

Inhoud De geschiedenis van de reismarkt n Reisagent of travel consultant n Reisorganisator of touroperator n De huidige marktsituatie n Beroepsvereniging voor reisagenten en touroperators n Transport over land, water en in de lucht n

Pluspunten Herziene editie, aangepast aan de behoeften van de snel evoluerende sector n Gebaseerd op de ervaring van zowel academici als professionals uit de praktijk n

Opleiding Toerisme en recreatiemanagement, leisure management

Ivo Siebens doceert al meer dan twintig jaar toeristische vakken in de opleiding toerisme en recreatiemanagement (Thomas More Mechelen).

n

Martine Addiers is praktijklector luchtvaart en business travel (Thomas More Mechelen). Griet Troukens is praktijklector toeristische vakken (Thomas More Mechelen). Daarnaast is ze actief in de privéreissector. Dominique Verbeeck leidde haar eigen reisorganisatie Skipy Tours en is nu docent toerisme- en recreatiemanagement (Thomas More Mechelen).

Ivo Siebens, Martine Addiers, Griet Troukens & Dominique Verbeeck Toerisme — Overzicht van de reissector en de transportmiddelen EAN 978 94 014 1062 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 368 pp. Reizen algemeen, economie en bedrijf algemeen n € 34.99

9 789401 410625 — 64 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Toerismecodex Op reis gaan is het moment bij uitstek om eens te ontspannen. Maar om het hele reisgebeuren in goede banen te leiden, is er een batterij aan regels in stelling gebracht. En er is veel toeristische wetgeving: vergunningsplichten, passagiersrechten, kwaliteitsnormen, hotelcontracten, vervoersverordeningen, enzovoort. Al deze wetgeving is opgenomen in de Toerismecodex. Het is een bronnenboek, een basis waarmee je door het bos de bomen kan zien. Enkel door de spelregels te kennen, kun je immers zelf een toeristische dienstenverstrekker worden. In de Toerismecodex worden alle wetteksten bijeengebracht die voor de sector en voor reizigers het verschil maken. In het boek komen de diverse beleidsniveaus aan bod, zowel Vlaams, federaal, Europees als internationaal.

Inhoud Publiekrecht n Privaatrecht n

Pluspunten Uitgegroeid tot een belangrijk naslagwerk in de reissector n Bevat inhoudelijke commentaar van de auteurs n Herwerkte editie n

Jos Speybrouck is advocaat, voorzitter van een arbitraal College van de Geschillencommissie Reizen en is emeritusdocent bij VIVES en KU Leuven.

Opleiding Reisrecht, toerisme, hotelmanagement

n

Marianne Van Eetvelt is docente aan de Thomas More Hogeschool, waar ze o.a. in de opleiding toerisme- en recreatiemanagement het opleidingsonderdeel toeristische en recreatieve wetgeving doceert.

Jos Speybrouck & Marianne Van Eetvelt Toerismecodex EAN 978 94 014 4593 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 382 pp. Recht algemeen n €¹29,99

9 789401 445931 — 65 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Klassieke sociologen en hun erfenis Nooit liet het sociologisch denken zo'n ideeënrijkdom zien als bij haar grondleggers: Comte, Marx, Durkheim, Weber en Mead. Stuk voor stuk ambitieuze, gevaarlijke denkers, van wie de ideeën tot op vandaag ons beeld van de maatschappij bepalen. Klassieke sociologen en hun erfenis schetst de ideeën van deze denkers en hun klassiek sociologisch kader. Het boek volgt de sociologen op het moment dat ze hun meest gedurfde denkstappen zetten en nodigt uit om mee te denken en zelf verder te gaan. Dit boek laat zien hoe invloedrijk deze denkers waren en hoe belangrijk ze tot op vandaag blijven. Daarom is het in de eerste plaats geschikt voor de student die zich wil bekwamen in de grondslagen van de sociologie.

Inhoud Saint-Simon en Comte – sociologie als een positieve wetenschap n Kennis als strijd, strijd als kennis – de wereld volgens Karl Marx n De sociologische verbeelding van Emile Durkheim n Het tragisch verstehen van Max Weber n Het sociale als het nieuwe – het optimisme van G.H. Mead n

Pluspunten Basiswerk over de grondleggers van de sociologie n Focus op individuele sociologen en hun werk n

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen.

Opleiding n Sociologie en cultuurkritiek n Sociologie algemeen

Walter Weyns Klassieke sociologen en hun erfenis EAN 978 94 014 1893 5 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Sociologie algemeen n € 27,99

9 789401 418935 — 68 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologische verbeelding als kracht Het sociale is voor de mens wat water is voor de vis; het is levensnoodzakelijk en tegelijk zo vanzelfsprekend dat we er ons niet van bewust zijn. Het vraagt verbeelding om het sociale te onderzoeken en te begrijpen hoe sociologie zo wezenlijk verbonden is met wie en wat we als mens zijn. Sociologische verbeelding als kracht biedt een kennismaking met sociologie en beschrijft wat sociologen bestuderen en hoe ze dat doen, wat de basisconcepten zijn en welke stromingen of paradigma’s er voorkomen. Het moedigt aan om vooral zélf te blijven nadenken over het sociaal handelen in professionele contexten. Met dit boek willen de auteurs hun visie op sociologie delen en een kritisch sociaal bewustzijn doorgeven aan volgende generaties.

Inhoud Sociologisch vizier op de samenleving n Basisconcepten n Referentiekaders n

Pluspunten Voorbeelden uit de zorgsector en management

n

Opleiding Sociaal werk, sociale wetenschappen, handelswetenschappen

n

Agnes Verbruggen doceert sociologie aan de Hogeschool Gent. Hilde Maelstaf doceert sociologie en methoden voor praktijkonderzoek aan de Artesis-Plantijn Hogeschool.. Daarnaast werkt ze als onderzoeker bij het kenniscentrum sociaal werk. Frank Stevens is verbonden aan de opleiding Sociaal Werk aan de Hogeschool WestVlaanderen waar hij onder andere sociologie en onderzoeksmethoden geeft. Greetje Desnerck is maatschappelijk assistente en doctor in de sociale gezondheidswetenschappen. Ze is lector in de opleiding maatschappelijk werk aan de Hogeschool West-Vlaanderen, departement Vesalius-HISS.

Veranderen naar: Agnes Verbruggen, Hilde Maelstaf, Frank Stevens, Greetje Desnerck Sociologische verbeelding als kracht EAN 978 90 382 2574 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 341 pp. Sociologie algemeen n € 27,99

9 789038 225746 — 69 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologie voor economen Dit basishandboek sociologie mikt vooral op studenten uit (bedrijfs-) economische richtingen. De auteur behandelt systeemtheorie, sociale systemen, sociaal handelen, cultuur- en microsociologie. Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan groepen, netwerken en organisaties. Een bespreking van de samenleving als sociaal systeem sluit het geheel af.

Inhoud Algemene systeemtheorie als basis voor het sociologisch denken n Sociale systemen en sociaal handelen n Microsociologie van de persoonlijke interactie n Netwerken en collectiviteiten n Samenlevingen als macrosociologische sociale systemen n

Pluspunten Didactisch opgevat en met uitgewerkte voorbeelden n Editie 2015 n

Opleiding Sociale wetenschappen, (bedrijfs)economie,

n

Alex Vanderstraeten is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Daar doceert hij onder meer Strategisch Human Resource Management en organisatieleer. Daarnaast is hij programmadirecteur van de School voor Social Profit en Publiek Management. In zijn onderzoek gaat de aandacht voornamelijk uit naar Employee Performance Management en Human Resource Management meetsystemen.

Alex Vanderstraeten Sociologie voor economen — Een inleiding in sociologisch denken EAN 978 90 382 2456 5 n Verschenen 19,5cm x 26cm n Paperback n 261 pp. Sociologie algemeen n € 24,99

9 789038 224565 — 70 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociologie De wereld verandert razendsnel. Het zwaartepunt van de economie verschuift van West naar Oost, we staan voor ecologische uitdagingen, de vergrijzing en ontgroening doen de welvaartsstaat kraken, jongens én meisjes volgen massaal hoger onderwijs, de kerken lopen leeg en wellnesscentra vol, het huwelijk maakt plaats voor een verscheidenheid aan samenleefvormen, depressie lijkt alomtegenwoordig, maar we leven langer dan ooit tevoren … Het is niet eenvoudig om de betekenis, de oorzaken en de gevolgen van die fenomenen te begrijpen. Misschien kan de sociologie, als wetenschap die de samenleving bestudeert, daarbij een handje helpen. Sociologie, een hedendaagse inleiding is een eerste kennismaking met de studie van de samenleving. Het boek streeft ernaar om theoretisch inzicht en praktische toepassing te combineren. Aan de hand van illustraties en actuele voorbeelden tonen de auteurs hoe de sociologie kan bijdragen tot een beter begrip van de samenleving, en haar impact op ons leven.

Inhoud Cultuur en sociale structuur n Institutionalisatie en socialisatie n Sociale controle en deviantie n Sociale stratificatie n Religie n Sociale verandering n

Pluspunten n Boordevol illustraties en actuele voorbeelden

De auteurs zijn allen verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent.

Opleiding Politieke en sociale wetenschappen, economie, geschiedenis, psychologie en pedagogiek

Piet Bracke verricht onderzoek naar onderwerpen uit de gezins- en gezondheidssociologie.

n

Bart Van de Putte specialiseert zich in sociale demografie, sociale stratificatie en historische sociologie. Mieke Van Houtte is werkzaam in de onderwijssociologie, en onderzoekt onder andere schooleffecten, schoolculturen en sociale ongelijkheid. Hans Vermeersch specialiseert zich in gender, risicogedrag en de nature-nurture problematiek. Piet Bracke, Bart Van de Putte, Mieke Van Houtte & Hans Vermeersch Sociologie — Een hedendaagse inleiding EAN 978 94 014 5396 7 n September 2018 21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 350 pp. Sociologie algemeen n € 34,99

9 789401 453967 — 71 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De samenleving bekijken Dit overzichtswerk bespreekt de voornaamste begrippen, theorieën en onderzoeksmethoden van de sociologie. Het staaft de theoretische inzichten aan de hand van recente sociologische studies en voorbeelden uit diverse maatschappelijke domeinen. Daarnaast zijn ook heel wat recente kranten- en tijdschriftenartikels opgenomen. De samenleving bekijken is een handboek sociologie voor studenten in een professionele bacheloropleiding.

Inhoud Het ontstaan van georganiseerd samenleven n Socialisatie n Sociologie als wetenschap n Sociologische benaderingen n Sociale stratificatie n Sociale controle en deviantie n

Pluspunten Recente kranten- en tijdschiftenartikels n Hedendaagse voorbeelden n

Opleiding Journalistiek, verpleegkunde, maatschappelijk werk, onderwijs, communicatie

n

Jaak Trips is lector sociologie aan de Arteveldehogeschool.

Jaak Trips De samenleving bekijken — Een sociologische kennismaking EAN 978 90 382 1757 4 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 135 pp. Sociologie algemeen n € 19,99

9 789038 217574 — 72 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Methodologie van de sociale wetenschappen Resultaten en bevindingen van sociaalwetenschappelijk onderzoek vind je tegenwoordig overal: in de populaire media, op blogs, op websites of in het nieuws. Ook zelf gebruik je principes en inzichten uit het sociaalwetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om alledaagse beslissingen te nemen, om argumenten te stofferen in discussies met familie, vrienden en collega's of om je inbreng in het lokale verenigingsleven te onderbouwen. Kortom, wetenschappelijk onderzoek is lang niet het monopolie van professoren of studenten aan de universiteit; het is alomtegenwoordig in het dagelijkse leven. Dit boek neemt je mee op een boeiende tocht doorheen het rijke en gevarieerde instrumentarium dat sociale wetenschappers tot hun beschikking hebben om menselijk gedrag te observeren. Zo passeren onder meer surveyonderzoek, participerende observatie, experimentele ontwerpen en historisch-vergelijkend onderzoek de revue. Daarnaast bespreekt het boek hoe je diverse theoretische kaders gebruikt, welke redeneringen steek houden, hoe wetenschap ingebed is in bredere filosofische discussies en welke ethische richtlijnen je dient te respecteren. Dit handboek, dat rijkelijk geïllustreerd is met klassieke en meer hedendaagse voorbeelden uit diverse disciplines, wil de onderzoeker in spe kennis laten maken met de do's and don’ts van het sociaalwetenschappelijke bedrijf.

Henk Roose is verbonden aan de vakgroep Sociologie van Universiteit Gent. Hij doceert er methodologie van de sociale wetenschappen, sociale ongelijkheid en cultuursociologie. Zijn onderzoek situeert zich op het vlak van sociale ongelijkheid, culturele leefstijlen en surveyonderzoek.

Inhoud Basisbegrippen n Planning en voorbereiding van empirisch onderzoek n Kwantitatieve methodes n Kwalitatieve methodes n

Pluspunten Actuele voorbeelden en kleurrijke illustraties

n

Bart Meuleman werkt als docent onderzoeksmethodologie en statistiek aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven. Aan de hand van internationale surveygegevens onderzoekt hij publieke opinies over migratie en de welvaartsstaat.

Opleiding n Sociale wetenschappen

Henk Roose & Bart Meuleman Methodologie van de sociale wetenschappen — Een inleiding EAN 978 94 014 4344 9 n Verschenen 20cm x 26cm n Hardcover n 392 pp. Sociologie algemeen n € 33,00

9 789401 443449 — 73 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek Overheidscommunicatie Hoe kun je als overheid goed communiceren met de burger? Hoe kun je eenzijdige communicatie ombuigen tot een gesprek zodat er een dialoog ontstaat waarin ook de burger een actieve rol heeft? Machteld Weyts kent als experte de knepen van het vak en toont vanuit haar ervaring hoe communicatie een essentiële rol speelt in de democratie. Zij legt met dit handboek de basis voor een strategische communicatieaanpak in een overheidscontext. Het boek is doorspekt met actuele voorbeelden en getuigenissen van professionals. Overheidscommunicatie maakt studenten, startende (communicatie)ambtenaren en medewerkers van communicatieadviesbureaus wegwijs in de structuur, basisbeginselen en domeinen van overheidscommunicatie. Het is een onmisbare inleiding voor wie beter, gerichter en sprekender wil communiceren in overleg met de burger.

Inhoud Overheidscommunicatie n Strategische communicatie n Dialoog burger-overheid n

Pluspunten Actuele voorbeelden n Getuigenissen van professionals n

Machteld Weyts is lector voor de bachelor Communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool.

Opleiding n Communicatiemanagement, communicatiebeheer, overheidscommunicatie

Machteld Weyts Handboek Overheidscommunicatie — Zuurstof voor de democratie EAN 978 90 382 2575 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 181 pp. Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99

9 789038 225753 — 74 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Een plattegrond van de macht Politiek regelt het maatschappelijk verkeer. Zo zorgt politiek er bijvoorbeeld voor dat de vele behoeften, belangen en doelen van een samenleving op een specifieke manier samenkomen. Omdat er uiteenlopende visies bestaan over hoe we onze samenleving moeten organiseren, en omdat de middelen beperkt zijn, ontstaan er conflicten. Die worden doorgaans opgevangen met samenwerkingen tussen en binnen instellingen, die elk hun eigen spelregels volgen. Dit inleidend handboek belicht basisvragen, kernbegrippen en fundamentele processen van de politicologie. Ook de voornaamste politieke actoren en instellingen worden besproken. Met Een plattegrond van de macht worden essentiële inzichten en bouwstenen voorgesteld die lezers in staat stellen om zelf kritisch en gefundeerd na te denken over politiek en politieke en sociale wetenschappen.

Inhoud Ideologieën n Macht n Partijen en partijsystemen n De regering n Verkiezingen en kiessystemen n Internationale politiek n

Pluspunten Volledig overzichtswerk

Carl Devos is hoogleraar politieke wetenschappen en voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is een ervaren Wetstraatanalist, columnist, bekend van politieke analyses op radio en televisie en een veelgevraagd spreker.

n

Opleiding Politieke wetenschappen, geschiedenis, economie

n

De volgende auteurs leverden een bijdrage aan het boek: Tony Valcke, Kristof Stuyvers, Catharina Dehullu, Nicolas Bouteca, Filip De Rynck, Bart Maddens, Bram Wauters, Jan Orbie, Thijs Van de Graaf en Goedele De Keersmaeker.

Carl Devos (red.) Een plattegrond van de macht — Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen EAN 978 94 014 4506 1 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 642 pp. Politicologie n € 45

9 789401 445061 — 75 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Politicologie In dit handboek worden politiek en beleid benaderd vanuit een sociaal perspectief. Het boek is vooral gericht op professionals (in opleiding) in de brede sociale sector, die meer inzicht willen krijgen in de dynamiek van politiek en beleid. Bij de uitwerking werd gekozen voor sociaal relevante thema’s, casussen en voorbeelden. Een belangrijke invalshoek is de actieve inbreng van burgers en hun organisaties in de vormgeving van de samenleving. Het eerste deel, ‘politieke fundamenten’, behandelt de elementen die het belangrijkst zijn om de dynamiek van de politiek te kunnen begrijpen: politiek en beleid, macht, democratie, openbaar bestuur en de relatie tussen politiek en samenleving. Dat wordt verder uitgediept in het tweede deel, ‘politieke niveaus’, waarin de bevoegdheden, bestuurlijke organisatie en politieke besluitvorming van het lokale, Vlaamse, Belgische, Europese en mondiale politieke niveau aan bod komen.

Inhoud Fundamenten n Lagen n

Pluspunten Essentiële inzichten in politiek en beleid vertaald naar concrete praktijken n Casussen, voorbeelden en fotomateriaal n

Bart Van Bouchaute, Christophe Timbremont en Marijke Pruyt doceren politicologie en politiek en beleid in de opleiding sociaal werk van de Arteveldehogeschool. Ze zijn actief in onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en onderzoek en zijn op diverse manieren betrokken bij het werkveld.

Opleiding n Politieke wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen

Marijke Pruyt, Christophe Timbremont, Bart Van Bouchaute Politicologie — Politiek en beleid in sociaal perspectief EAN 978 94 014 5364 6 n September 2018 21cm x 27,5cm n Paperback n ca. 440 pp. Politicologie n € 32,50

9 789401 453646 — 76 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Van de nood een deugd maken Ontwikkelingshulp wordt meestal geassocieerd met internationale hulp, omdat het voornamelijk georganiseerd wordt in ramp- en conflictgebieden. Door schrijnende beelden van vluchtelingenkampen, gestrande vluchtelingen, noodlijdende kinderen en voedselbedelingen die we in de media zien, krijgen we een notie van wat humanitaire hulp en noodhulp inhouden. Zowel in derdewereldlanden als dichter bij huis. Bruno De Cordier wil een goed inzicht verschaffen in de even veelzijdige, controversiële als boeiende realiteit achter de berichtgeving over internationale hulpoperaties. Zo biedt hij een antwoord op de vraag wat humanitaire hulp en noodhulp betekenen en hoe ze zich tot ontwikkelingshulp in het algemeen verhouden. Wie zijn de voornaamste geldschieters en wie zijn de belanghebbenden? Naar welke landen en via welke kanalen gaat de meeste humanitaire bijstand? Van de nood een deugd maken leidt de lezer door de complexe wereld van humanitaire hulp. Het is de ideale inleiding in humanitaire hulp voor alle studenten die internationale hulp bestuderen of als vrijwilliger of stagiair te plaatse gaan helpen.

Inhoud Soorten activiteiten van humanitaire hulp n Achtergrond en geschiedenis van hulpverlening n De actoren van humanitaire organisaties n Voedselhulp n Donoren van hulp n

Bruno De Cordier is verbonden aan de Vakgroep voor Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent. Daarvoor werkte hij meer dan acht jaar voor het humanitaire coördinatiebureau en het voedselprogramma van de VN en enkele ngo’s.

Pluspunten Duidelijke uitleg zonder vakjargon n Stelt kritische vragen n

Opleiding Sociaal werk, sociale pedagogiek, orthopedagogiek, zorg-opleidingen met stage in de Derde Wereld

n

Bruno De Cordier Van de nood een deugd maken — Hoe humanitaire hulp werkt EAN 978 90 382 2627 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 164 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 19,99

9 789038 226279 — 77 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Taal en rechtvaardigheid De snel toenemende verspreiding van het Engels over de hele wereld brengt vragen met zich mee over taaldominantie en de voordelen en nadelen die daarmee gepaard gaan. Wanneer leidt taaldominantie tot onrechtvaardigheid? Welk beleid moeten we voeren om die onrechtvaardigheid aan te pakken? Kan de status van het Engels als lingua franca helpen om onrechtvaardigheid te bestrijden, of net niet? Taal en rechtvaardigheid toont aan dat een wereldwijde lingua franca onrechtvaardigheid degelijk kan bestrijden, maar enkel als het de oneerlijke situaties die het zelf creëert, aanpakt. Zo kan de dominantie van een taal nadelig zijn voor sprekers van andere talen of kan ze native speakers bevoordelen. Dit boek bundelt duidelijke principes en belangrijke bijbehorende beleidsimplicaties om deze onrechtvaardigheid zoveel mogelijk te beperken. Het creëert een perspectief om de arrogantie van de machtigen te ondermijnen en de verontwaardiging van de machtelozen te versterken.

Inhoud Lingua franca n Taalrechtvaardigheid n Taalterritorialiteit n Taaldiversiteit n

Pluspunten n Nederlandse versie van het invloedrijke en controversiële succeswerk n Genuanceerde analyse van een onderschat probleem Opleiding Politieke en sociale wetenschappen, taal- en letterkunde

n

Philippe Van Parijs Taal en rechtvaardigheid — In Europa en de wereld EAN 978 94 014 2633 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 304 pp. Politicologie n € 29,99

9 789401 426336 — 78 —

Philippe Van Parijs is hoogleraar aan de Universiteit van Louvain-la Neuve (UCL), waar hij sinds 1991 de Hoover-leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek bezet. Nadat hij jarenlang filosofie aan Harvard University doceerde, is hij tegenwoordig gasthoogleraar in Leuven en Oxford. Hij is voorzitter van de Internationale Raad van het Basic Income Earth Network (BIEN). Daarnaast is hij samen met Paul De Grauwe coördinator van Re-Bel (Re-Thinking Belgium's institutions in the European Context).


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Met woorden verleiden Schrijven is praten met papier ertussen. Maar hoe komt het dan dat de kracht van een persoonlijke dialoog soms verloren gaat in een tekst? In Met woorden verleiden geeft Mark Van Bogaert je een openhartige inkijk in de interne keuken van de copywriter. De dialoogmethode en al zijn schrijftips leveren je tekst extra aandacht en respons op. Dit boek helpt je om alle mogelijke tekstvormen te verbeteren: verkoopbrieven, e-mails en andere webteksten, maar ook vergaderverslagen, persberichten en powerpointpresentaties. Het is geschikt voor elke student die zijn schriftelijke communicatie wil optimaliseren.

Inhoud Persoonlijk en positief leren schrijven n Dialoogkracht in allerlei tekstsoorten n Antwoorddocumenten voor meer respons n Teksten voor advertenties n Schrijven voor het goede doel n Schrijven voor verschillende leeftijden n

Pluspunten A/B-tests bewijzen dat de tips effectief werken n De auteur won twee keer de Gouden Veer n Gebaseerd op casestudy's n

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.

Opleiding Direct marketing, bedrijfs- en officemanagement, copywriting, professionele communicatie

n

Mark Van Bogaert Met woorden verleiden — Schrijftips voor uw presentaties, mailings en andere wervende teksten EAN 978 94 014 1063 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 410632 — 79 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Scanbaar schrijven Hoe kijkt uw lezer? Hoe leest uw kijker? En hoe trekt u uw lezer met weinig tijd toch uw tekst in? In dit boek vindt u de basisregels om een tekst professioneler en lezersvriendelijker vorm te geven, ook met eenvoudige hulpmiddelen als Word of PowerPoint. U kijkt eerst hoe kranten het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maken. En dan hoe u de KRANT-methode (Koppen, Reliëf, Accenten, Navigatiestructuur en Tekstblokjes) toepast op uw eigen teksten: van memo tot cv, van e-mail tot vergaderverslag, van uitnodiging tot persbericht. Scanbaar schrijven leert u te kiezen voor een geschikt lettertype, voor goede illustraties, voor blikvangers met plakfactor.

Inhoud Van informatierijkdom krijg je aandachtsarmoede n Kijk eens naar de krant n Presenteer uw tekst in zapklare brokjes n Psychologie van de letter n Scanbaar schrijven voor verschillende tekstsoorten n Meepraten over lay-out? Dure woorden! n

Pluspunten Stimuleert nadenken over elke zin, elk woord, elk leesteken om tot een vloeiende tekst te komen

n

Opleiding n (Direct) marketing, bedrijfs- en office management, copywriting, professionele communicatie, taal- en letterkunde

Mark Van Bogaert Scanbaar schrijven — Aandacht vangen van lezers met weinig tijd EAN 978 94 014 1852 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789401 418522 — 80 —

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen Zoals de titel aangeeft focust dit handboek op het ‘lezen en schrijven’ binnen de wetenschappelijke discipline van de communicatiewetenschappen. Het is geen theoretisch werk, maar een concrete introductie tot de praktijk van het communicatiewetenschappelijk zoeken naar informatie en de verwerking ervan. De tools die dit boek aanreikt, introduceren de lezer tot de academische literatuur en tot het schrijven van academische teksten. Er wordt ook aandacht besteed aan de bronnen binnen de communicatiewetenschappen en bevat een introductie tot het bibliografische referentieprogramma Endnote. Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen is bestemd voor communicatiewetenschappers in wording, studenten die geïntroduceerd willen worden tot het opzetten en uitvoeren van (literatuur)onderzoek enerzijds, het schriftelijke presenteren van de onderzoeksresultaten anderzijds.

Inhoud Academisch schrijven binnen de communicatiewetenschappen n Bronnen binnen de communicatiewetenschappen n De academische paper n

Pluspunten Inleidend handboek n Handig werkinstrument met voorbeelden en tips n

Annelore Deprez doceert ‘Academisch rapporteren in de communicatiewetenschappen’ aan de Universiteit Gent. Ze is lid van het Center for Journalism Studies (CJS) en publiceerde over conflictberichtgeving en aspecten van framing.

Opleiding Communicatiewetenschappen, alle bachelorstudenten die een eindwerk moeten schrijven

n

Sofie Van Bauwel is docent mediastudies aan de Universiteit Gent waar ze lid is van CIMS (Centre for Cinema and Media Studies). Ze doet onderzoek naar gender en media, film- en televisiestudies. Roel Vande Winkel is docent film en tv studies aan de KU Leuven en aan de LUCA School of Arts. Hij verricht media- en cultuurhistorisch onderzoek over audiovisuele media, politiek en propaganda.

Annelore Deprez, Sofie Van Bauwel & Roel Vande Winkel Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen EAN 978 94 014 5365 3 n September 2018 16cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp. Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99

9 789401 453653 — 81 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Public relations en marketingcommunicatie voor organisaties Een organisatie zal voor haar communicatie public relations en marketing inzetten. Bij public relations gaat het om het planmatig en systematisch bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar interne en externe publieksgroepen door middel van communicatie. Terwijl in public relations de organisatie in de communicatie centraal staat, is dit in marketingcommunicatie het product of de dienst. Met marketingcommunicatie wil je de keuze van externe doelgroepen beïnvloeden ten voordele van het product of de dienst. Dit handboek behandelt organisaties en hun communicatie, en dan vooral profit-, non-profit- en ledenorganisaties. Het heeft een duidelijke rode draad, want de auteurs bundelen public relations en marketingcommunicatie onder de term ‘corporate communication’. Dit houdt een geïntegreerde aanpak van alle interne en externe communicatiemiddelen in. Communiceren doe je immers vanuit een bepaalde strategie, de boodschap en instrumenten die je inzet, stem je altijd op elkaar af. Het doel van dit boek is de lezer inzicht te bieden in public relations en marketingcommunicatie, en hem te boeien en warm te maken voor verdere lectuur rond specifieke thema's. Het is een uitstekende theoretische uitvalsbasis voor studenten communicatie- en bedrijfsmanagement.

Ina Cool doceert communicatiemanagement en media-analyse aan de Arteveldehogeschool.

Inhoud Organisatie n Public relations n Marketingcommunicatie n Gemeenschappelijke instrumenten n

n

Isabelle Wittebroodt doceert communicatiemanagement, overheidscommunicatie en communicatieonderzoek aan de Arteveldehogeschool.

Opleiding n Communicatiemanagement, bedrijfsmanagement

Chris Van Zaelen doceert communicatiemanagement en overheidscommunicatie aan de Arteveldehogeschool.

Pluspunten Handboek met hand-outs n Handige bladwijzer met kernwoorden

Gregory Callebaut, Ina Cool, Chris Van Zaelen & Isabelle Wittebroodt  Public relations en marketingcommunicatie voor organisaties — Een inleiding EAN 978 90 382 2371 1 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 220 pp. Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99

9 789038 223711 — 82 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Auteursrecht en pers Dagelijks levert de pers informatie die uiterst toegankelijk en beschikbaar is. Toch vereist het gebruik en het verspreiden van deze informatie een bepaalde juridische omgang: het auteursrecht. Op een toegankelijke manier toont Auteursrecht en pers de fijne kneepjes van dit soms moeilijk te ontwarren domein. Compleet met een stappenplan, mogelijke valkuilen en herkenbare casestudy's. Vanuit tal van voorbeelden uit de mediasector en met aandacht voor detail vertelt dit handboek over de basics, de belangrijke nuances en de achterpoortjes in het auteursrecht. Dankzij die helderheid is het boek bruikbaar voor studenten en iedereen die creatief met media bezig is.

Inhoud Geschiedenis van het auteursrecht n De plaats van het auteursrecht in het recht n De exploitatie van auteursrechten n Auteurscontracten n De pers en het auteursrecht n

Pluspunten Verhelderend voor iedereen die omgaat met de pers n Dit boek werd getoetst aan verscheidene standaardwerken over auteursrecht en onderworpen aan een peerreview n

Wim Criel doceerde auteursrecht en pers aan Thomas More Mechelen. Daarvoor werkte hij als verantwoordelijk uitgever van Roularta Media Group, bekend van Knack en Trends.

Opleiding n Journalistiek en (commerciële) communicatie

Wim Criel Auteursrecht en pers EAN 978 94 014 0282 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Journalistiek, recht algemeen n € 27,99

9 789401 402828 — 83 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek auteursrecht Auteursrecht is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je komt ermee in contact bij het downloaden van je favoriete muziek, het plaatsen van video's op Facebook, het beluisteren of bekijken van nieuwsberichten en reclameboodschappen op radio en televisie, het lenen van een boek in de bibliotheek, of bij het kopen van een ticket in de bioscoop. Dit handboek is een kennismaking met de basisprincipes van het auteursrecht en gerelateerde rechten, en hun toepassingen in verschillende media (journalistiek, film, theater, reclame en het internet). De vermogensrechten en morele rechten worden uitgebreid toegelicht, net zoals het contractenrecht en uitzonderingen op het auteursrecht. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal oefenvragen over de materie die in dat hoofdstuk aan bod kwam. Dit Handboek auteursrecht is in de eerste plaats bestemd voor studenten, maar is tegelijkertijd een waardevol naslagwerk voor iedereen die meer te weten wil komen over auteursrecht.

Inhoud Geschiedenis, grondslagen en situering van het auteursrecht n Het auteurswerk, de auteur n Beschermingsduur van het auteursrecht n De vermogensrechten n De morele rechten n Het contractenrecht n

Pluspunten Oefeningen bij elk hoofdstuk n Concordantietabel als bijlage

Katrien Van der Perre is praktijkassistent auteursrecht aan de Universiteit Gent (vakgroep Communicatiewetenschappen) en doceert auteursrecht en mediarecht aan het RITS.

Opleiding Communicatiewetenschappen, communicatiebeheer, toegepaste communicatie, public relations en voorlichting, journalistiek, audiovisuele kunsten, media en communicatie, media- en cultuurwetenschappen, communicatiemanagement of rechten

Eva Lievens is docent Recht & Technologie aan de Universiteit Gent (faculteit Rechtsgeleerdheid) en doceert mediarecht en auteursrecht in de opleiding communicatiewetenschappen.

n

n

Dirk Voorhoof doceert Europees mediarecht aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij is verbonden aan het Human Rights Centre van de Universiteit Gent en het European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).

Katrien Van der Perre, Eva Lievens & Dirk Voorhoof Handboek auteursrecht EAN 978 94 014 4507 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 338 pp. Recht algemeen n € 29,99

9 789401 445078 — 84 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Journalistiek Bereid je je voor op een journalistieke carrière of heb je altijd al willen weten hoe journalisten te werk gaan? Deze nieuwe editie van Journalistiek geeft je een geactualiseerde inkijk in het journalistieke bedrijf, de media en de verschillende redactiefuncties en leert je hoe je concreet aan de slag kunt met verschillende genres. Dit basiswerk voor beginnende journalisten is geschreven vanuit de praktijk, in een begrijpbare taal en met tal van voorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met een interview waarin een ervaren journalist bevraagd wordt. Deze relevante stemmen zijn onder meer Rudi Vranckx, Liesbeth Van Impe en Faroek Özgünes.

Inhoud Wegwijs in het Vlaamse medialandschap n Wat is een goed interview? n Van idee tot eindredactie n Leren uit gesprekken met ervaren journalisten n Wetgeving, deontologie en bronnengeheim in journalistiek n

Pluspunten Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod n Aandacht voor alle facetten van de journalistiek: van tekst en opmaak tot wetgeving n Ervaringsdeskundigen aan het woord n

Ria Goris is zelfstandig journalist en lector journalistiek aan Erasmushogeschool Brussel. Ze publiceerde onder meer in Knack, De Standaard, Humo, Libelle en Psychologies.

Opleiding Journalistiek

n

Guy Delforge is freelance journalist, docent en consultant media en communicatie. Hij werkte als journalist en manager voor verschillende dagbladen, magazines en televisie.

Ria Goris & Guy Delforge Journalistiek — Inleiding tot het vak EAN 978 94 014 3912 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 324 pp. Journalistiek n € 27,99

9 789401 401906 — 85 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociale media en journalistiek Menig journalist gebruikt sociaalnetwerksites om zich te informeren. Niet alleen over het wel en wee van vrienden, maar ook van politici en andere beroemdheden van het land. Toch beperkt hun kennis zich vaak tot de basistechnieken. Sociale media en journalistiek focust op de bekendste sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube, maar ook minder bekende platformen als Foursquare en CouchSurfing komen aan bod. Het boek legt uit hoe sociale media een mooie aanvulling bieden op de traditionele tools om nieuws te researchen en te verspreiden, en om in dialoog te treden met het publiek. Voor de journalist van de toekomst is het daarom een onmisbare gids.

Inhoud Sociale media als researchtool n Sociale media als presentatietool n Journalistieke output monitoren via sociale media n Sociale media als communicatie- en interactietool n Sociale media en de journalistieke deontologie n

Pluspunten Bundeling van de journalistieke aspecten van sociale media n Aanvulling op de traditionele researchtools n

Michaël Opgenhaffen doceert nieuwe media en journalistiek aan de KU Leuven. Daarnaast is hij lector aan de Universiteit Leiden.

Opleiding Journalistiek, communicatie

n

Bart Van Belle was jarenlang webredacteur bij De Standaard en werkt nu als Online Community Manager bij Pasar.

Michaël Opgenhaffen & Bart Van Belle Sociale media en journalistiek EAN 978 90 209 8478 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Journalistiek n € 24,99

9 789020 984781 — 86 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Schrijven voor radio en tv Radio- en tv-teksten worden maar een keer beluisterd. Ze mogen dus niet te snel gaan of onduidelijk zijn, en moeten de kijker-luisteraar onmiddellijk aanspreken én bij de zaak houden. Schrijven voor radio en tv bevat de ongeschreven wetten, technieken en vuistregels om teksten te maken voor nieuwsuitzendingen, reportages, documentaires op radio en televisie. Het boek bevat bovendien talloze tips en aanbevelingen van ervaren journalisten-tekstschrijvers, geïllustreerd met honderden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het is het ideale handboek voor de journalist in opleiding.

Inhoud Journalistieke radioteksten n Journalistieke tv-teksten n Opbouw en structuur van een tekst n Het perspectief van de kijker en de luisteraar n

Pluspunten Overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk n Basisboek voor de beginnende en handig vademecum voor de ervaren journalist n

Opleiding Journalistiek, communicatie

Patrick Pelgrims is lector redactie radio en televisie aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij coördineert er de bachelor journalistiek.

n

Patrick Pelgrims Schrijven voor radio en tv — Praktijkboek voor de journalist EAN 978 94 014 0095 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 300 pp. Journalistiek n € 29,99

9 789401 400954 — 87 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Echte mediaprimeurs Vroeger viel het fysieke lichaam van de mens samen met zijn communicatiemiddel, zoals bijvoorbeeld lichaamstaal en gesproken taal. Geleidelijk aan ontwikkelde de mens via het geschrift technologische communicatie-instrumenten die zich buiten zijn lichaam bevonden. Nu lijkt het erop dat mens en mediamachine in elkaar gaan overvloeien. Wie Echte mediaprimeurs doorneemt, stoot niet alleen op de fascinerende ontstaansgeschiedenis van diverse media, maar ook op de manier waarop de mens zichzelf vormgeeft en anders maakt. Zo groeit deze communicatiegeschiedenis uit tot een beknopte beschavingsgeschiedenis waarin lichaamstaal, gesproken taal, schriftcultuur, beeldcultuur en cybercultuur hun juiste plaats krijgen. Wie meegaat in dit verhaal van oudste, oude, nieuwe en nieuwste media krijgt niet alleen een duidelijk antwoord op deze vragen, maar begrijpt meteen de cultuurhistorische invloed van al deze media.

Inhoud Mediageschiedenis n Lichaamscultuur n Typografische revolutie n Commerciële nieuwsindustrie n Van multi- tot hypermedia: doorbraak van de cybercultuur n

Pluspunten Een historische benadering van een actueel thema n Gebaseerd op de praktijkervaring van de auteur

Frank Hellemans doceert mediageschiedenis en journalistiek aan Thomas More Mechelen. Daarnaast is hij redacteur van de boekensite voor het weekblad Knack.

n

Opleiding Journalistiek, communicatiewetenschappen

n

Frank Hellemans Echte mediaprimeurs — Een communicatiegeschiedenis EAN 978 90 209 5496 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 112 pp. Communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789020 954968 — 88 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

How to story Verhalen vertellen is moeilijk. Vreselijk moeilijk. Toch heeft iedereen een verhaal dat, eens je de nodige tips en tricks op zak hebt, in beeld gebracht kan worden. Door hard werk, de juiste keuzes, maar ook door kennis van de opbouw van verhalen kun je de kunst van het storytelling wel degelijk aanleren. Daarom nemen de auteurs van How To Story je mee achter de schermen van het beeldverhaal. Ze geven je de basics van storytelling mee en waarschuwen je voor valkuilen. Maar wat How To Story vooral wil doen, is je als lezer zin geven om goede verhalen te vertellen. Kort en krachtig, maar met aandacht voor zowel inhoud als tactiek, leer je in dit boek van auteurs met tonnen ervaring alles wat je moet weten om je publiek te boeien – en geboeid te houden. Tegelijkertijd kijkt het boek ook naar morgen en stoomt het beeldjournalisten en journalistiekstudenten klaar voor een voortdurend veranderend journalistiek landschap.

Inhoud Een goed verhaal, wat doet dat in je brein? n Essentiële verhaalelementen n De techniek van het vragen n Monteren en redigeren n Formats: televisie, mobiel, online n Het journalistieke proces versus het journalistieke product n

Pluspunten Tien handige meeneemtips n Met checklists en handige voorbeelden uit de actualiteit n Extra materiaal is te vinden op www.howtostory.be n

Opleiding Journalistiek, communicatie

Tim Verheyden is journalist bij de VRT-nieuwsdienst. Hij is chef storytelling voor Het Journaal en was presentator van het duidingsprogramma Panorama. In het verleden bracht hij vanuit binnen- en buitenland verslag uit voor nieuws- en duidingsprogramma's. Tom Rumes doceert reeds vijftien jaar storytelling en regie aan Thomas More Mechelen. Vanuit zijn ruime ervaring als cameraman en monteur geeft hij gastcolleges over storytelling en nieuwe mediatrends in binnen- en buitenland.

n

Andries Fluit is freelance verslaggever en heeft een uitgebreide ervaring als journalist voor zowel audiovisuele als geschreven media. Tim Verheyden, Tom Rumes & Andries Fluit How to story — Storytelling voor journalisten EAN 978 94 014 1892 8 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 200 pp. Journalistiek n € 19,99

9 789401 418928 — 89 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media en ethiek Media-ethiek is een vorm van toegepaste ethiek waarbij de gebeurtenissen en probleemsituaties die zich voordoen in de media geanalyseerd en beoordeeld worden aan de hand van morele basisprincipes. In dit boek gaat het dus niet over meta-ethiek (waar komen ethische principes vandaan?) of descriptieve ethiek (waarom handelen mensen op moreel vlak op deze of geen manier?), maar over de manier waarop de media al dan niet ethisch correct handelen. Onder media verstaat de auteur alle middelen tot communicatie als dragers van informatie, zowel gedrukte media (kranten, tijdschriften, boeken, pamfletten, fotografie, enz.), gesproken media (radio, televisie, film, enz.) als nieuwe media (internet, interactieve telefonie, sociale netwerksites, enz.) en hybride media (combinaties van de gedrukte, gesproken en nieuwe media). Dit handboek is gericht op de houding van personen die dergelijke media gebruiken, niet op de media als zodanig.

Inhoud Ethische systemen n Vormen van informatieverspreiding n Ethische methodiek n Media-ethiek in de praktijk n

Pluspunten Jaarlijks herwerkt n Actuele voorbeelden

Dirk Verhofstadt is verbonden als docent media en ethiek aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is auteur van heel wat boeken.

n

Opleiding Communicatiemanagement, film- en televisiestudies, journalistiek, nieuwe media en maatschappij

n

Dirk Verhofstadt  Media en ethiek EAN 978 90 382 2667 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 336 pp. Journalistiek n € 22,50

9 789038 226675 — 90 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media en mentaliteit Media doen meer dan inspelen op individuele voorkeuren. Elke krant, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profiel van een doelgroep. Als publiek kiezen we voor het medium waarvan het imago representatief is voor onze eigen referentiegroep. Zo genereert elk medium een particuliere groepsmentaliteit die past bij een specifiek doelpubliek. In Media en mentaliteit zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en over de manier waarop massamedia een publieke sfeer in de hand werken. De auteur heeft daarbij oog voor de mediagebruiker in de moderne communicatiemaatschappij. Dit boek is noodzakelijke lectuur voor communicatie- en cultuurwetenschappers en voor journalisten die inzicht willen krijgen in de invloed van media op de samenleving.

Inhoud Interactiepatronen n Douglas' typologie n Het perspectief van het individu n Ideologiekritiek n De verantwoordelijkheid van de media n

Pluspunten Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod n Wetenschappelijke inzichten toegepast op modern mediagebruik n

Bart Pattyn is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek, KU Leuven. Hij zet zich in voor interdisciplinaire discussies over maatschappelijk relevante thema's binnen het overlegorgaan Metaforum.

Opleiding n Communicatiewetenschappen

Bart Pattyn Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 288 pp. Journalistiek, sociale kennistheorie & ethiek n € 27,99

9 789401 412896 — 91 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden Elke dag informeert het journaal ons over belangrijke gebeurtenissen die ons allemaal in meer of mindere mate beïnvloeden. Maar welke feiten hadden de laatste dertig jaar zo'n grote impact dat ze onze wereld of de manier waarop we ernaar kijken drastisch veranderden? Dit boek heeft aandacht voor (inter)nationale politiek, economie, cultuur, sport, wetenschap, lifestyle, milieu, ... Zo biedt 500 gebeurtenissen een venster op op de hele wereld doorheen de voorbije drie decennia, in een kort en krachtig overzicht.

Inhoud Binnenlandse politiek n Cultuur en media n Economie en arbeid n Lifestyle n Milieu n Samenleving binnenland en buitenland n Sport n Wetenschap n

Pluspunten Naslagwerk door en voor journalisten n Overzichtelijk lexicon n

Opleiding Communicatie, journalistiek, marketing, lerarenopleiding

n

Marc Hendrickx studeerde rechten, wijsbegeerte en politieke en sociale wetenschappen. Hij doceerde sociologie en psychologie, politieke structuren en inleiding tot de journalistiek in de opleidingen journalistiek aan Thomas More Mechelen. Uit bijna dertig jaar leservaring groeide de behoefte aan een overzichtswerk. Jo Bastiaens studeerde politieke wetenschappen en menselijke ecologie, en doctoreerde over hoger onderwijs en internationale samenwerking. Hij was als beleidsonderzoeker en docent actief in Shanghai, Jakarta en New York. Bij Thomas More Mechelen adviseert hij het onderwijsbeleid en doceert hij sociologie, interculturele communicatie en internationale studies in verschillende opleidingen.

Marc Hendrickx & Jo Bastiaens 500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden EAN 978 94 014 3540 6 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 216 pp. Sociale wetenschappen n € 19,99

9 789401 435406 — 92 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Om de actualiteit beter te begrijpen is het van belang de mensen te kennen die omwille van hun status of machtspositie een grote invloed uitoefenen op de samenleving. Dit boek bundelt de 500 mensen die nu al, bij leven, een begrip zijn.

Marc Hendrickx & Thijs Delrue 500 mensen die vandaag een begrip zijn EAN 978 94 014 1679 5 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 168 pp. Journalistiek n € 19,99

9 789401 416795

Kennis van enkele basisbegrippen wapent je om de brede actualiteit in de media te volgen en te begrijpen. Dit boek biedt de lezer de sleutel tot inzicht in het journalistieke jargon, met tekst en uitleg bij de belangrijkste termen in de meest uiteenlopende domeinen en bijdragen van een resem beroepsjournalisten.

Marc Hendrickx & Werner Goossens 500 woorden die iedereen moet kennen — Om de actualiteit te begrijpen EAN 978 94 014 1042 7 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 172 pp. Journalistiek n € 19,99

9 789401 410427

De islam is de laatste tijd een veelbesproken topic in het nieuws. Dit boek biedt een toegankelijk overzicht van de meest essentiële begrippen van deze godsdienst. Het geeft tekst en uitleg bij de verschillende strekkingen van de islam, en schenkt ook aandacht aan de religieuze kernwaarden van de wereldgodsdienst.

Hind Fraihi De islam in 500 woorden EAN 978 94 014 2645 9 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 208 pp. Filosofie algemeen n € 19,99

9 789401 426459 — 93 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

The floor is yours Geef jij regelmatig lezingen voor een groot of klein publiek? Zou je eindelijk eens die perfecte presentatie willen kunnen geven waarbij niemand in slaap valt, iedereen geboeid is en die nog resultaat oplevert ook? In The Floor is Yours geven presentatietrainers Toon Verlinden en Hans Van de Water hapklare tips om te scoren met je presentatie. Weinig tijd? Een saai en complex thema? Last van stress? Te introvert? Hans en Toon geven je voor elk probleem een goede oplossing. En omdat slechte presentaties zo herkenbaar is, geven ze er met humoristische blik de voorbeelden bij van hoe je het zeker niet moet doen. Dit boek is een hulpmiddel voor iedereen die graag met zelfvertrouwen voor een publiek wil staan en zijn onderzoek, scriptie of verhandeling met impact wil brengen voor een publiek.

Inhoud De start van je presentatie n Opbouw van verhaal n Kies een focus n Help: slides! n Omgaan met vragen uit het publiek n

Pluspunten Zeer praktisch gericht vol bruikbare tips n Herkenbare voorbeelden n Nog meer oefenen: de auteurs geven workshops voor extra hulp en tips n Engelse versie beschikbaar n

Opleiding Professionele communicatie, (direct) marketing, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, doctoral schools, individuele studenten die een paper moeten presenteren

n

Hans Van de Water & Toon Verlinden The floor is yours — Leren presenteren van brainstorm tot applaus EAN 978 94 014 4353 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 220 pp. Communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789401 443531 — 94 —

Toon Verlinden en Hans Van de Water zijn internationale presentatiecoaches en experten wetenschapscommunicatie. Samen richtten ze The Floor is Yours op. Met hun bedrijf trainden ze al duizenden geïnteresseerden op congressen, studie- en onderzoeksdagen.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beeld en visuele waarneming Beeld en visuele waarneming biedt een overzicht van het actuele wetenschappelijke onderzoek rond de visuele perceptie van natuurlijke en artificiële beelden (foto’s, schilderijen, films, strips, …) vanuit een interdisciplinaire benadering. Dit boek presenteert de biologische en psychologische onderbouw van de perceptie, zonder cultuur, emotie en context van het beeld uit het oog te verliezen. Ook vertellen met beelden en het waarheidsgehalte van documentaires komt daarbij aan bod. Met talrijke voorbeelden uit verscheidene culturen en tijden, een verklarende woordenlijst en aandacht voor het meest recente onderzoek vormt dit boek een diepgaande handleiding voor iedereen die in visuele waarneming geïnteresseerd is of zelf met beelden aan de slag gaat.

Inhoud Waarneming van natuurlijke scènes n Waarneming van beelden n Esthetiek en het brein n

Pluspunten Introductie tot de multidisciplinaire studie van beeld n Een empirische blik op de artistieke visuele trukendoos n Met illustrerend beeldmateriaal n

Opleiding Audiovisuele en grafische technieken, communicatie

n

Pascal Lefèvre is doctor in de communicatiewetenschappen en al meer dan dertig jaar geboeid door beelden in al hun variëteiten. Hij doceert sinds 1998 aan diverse Vlaamse kunstscholen en momenteel aan LUCA School of Arts (campus Sint-Lukas Brussel).

Pascal Lefèvre Beeld en visuele waarneming — Een interdisciplinaire benadering EAN 978 94 014 4813 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789401 448130 — 95 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beter academisch communiceren Hoe schrijf je een academisch artikel, rapport of onderzoeksvoorstel? Wat houdt visueel, digitaal of online communiceren precies in? Beter academisch communiceren biedt een waaier aan essentiële tips om te publiceren en te presenteren op wetenschappelijk niveau. De auteurs doorlopen met jou stap voor stap, van concept tot feedback, hoe je je prestaties het best kan communiceren. Dit boek reikt doeltreffende presentatietechnieken aan voor alle studenten in het hoger onderwijs. Het is eveneens bruikbaar in de beroepspraktijk of in communicatieworkshops.

Inhoud Alle stappen om een goed communicatief plan op te stellen n Beoordelen van bronnen n Doelpubliek en media selecteren n Visuele presentatie van onderzoek n

Pluspunten Handige e-tools n Concrete voorbeelden met beoordeling n Helder geschreven n

Opleiding Professionele communicatie, (direct) marketing, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement

n

André Mottart, Dieter Verstraete en Carl Boel zijn verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent en doceren academische communicatievaardigheden aan onder meer ingenieurs, informatici, pedagogen en gezondheidswetenschappers.

André Mottart, Dieter Verstraete & Carl Boel Beter academisch communiceren EAN 978 90 382 2656 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 138 pp. Toegepaste communicatiekunde n € 22,50

9 789038 226569 — 96 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Effectief communiceren en samenwerken Binnen het hoger onderwijs staat het ontwikkelen van communicatie- en sociale vaardigheden steeds meer centraal. Studenten moeten na het afstuderen niet alleen een bepaalde inhoudelijke expertise opgebouwd hebben in hun vakgebied, maar moeten ook onmiddellijk kunnen functioneren binnen een team in hun professionele werkomgeving. Daarnaast is het voor bedrijven vandaag cruciaal om te beschikken over creatieve medewerkers die innovatieve producten ontwikkelen en in staat zijn om in team snel nieuwe werkmethoden te creëren. Dit handboek biedt studenten hoger onderwijs een toegankelijke inleiding in communicatie-, sociale en innovatievaardigheden. De inzichten en suggesties in het boek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt in elk hoofdstuk een experiment toegelicht dat rechtstreeks toepasbare kennis oplevert over sociale vaardigheden. Bovendien wordt er telkens naar recente wetenschappelijke studies verwezen. Effectief communiceren en samenwerken onderscheidt zich van vele andere werken doordat de auteur bewust kiest voor een evidencebased aanpak. Het verwerven van die cruciale competenties zal studenten uit verschillende disciplines toelaten om de professionele loopbaan met vertrouwen tegemoet te stappen.

Inhoud Communicatie n Feedback n Vergaderen n Onderhandelen n Creativiteit en innovatief gedrag n Teamwork

Frederik Anseel is verbonden aan de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Door zijn talrijke wetenschappelijke publicaties en lezingen staat hij bekend als een internationale autoriteit inzake feedbackgesprekken.

n

Pluspunten Wetenschappelijk onderbouwde standpunten n Praktijkgerichte vaardigheden

Voor deze editie kreeg hij de medewerking van Koen Beirens, Michiel Crommelinck, Toon Devloo, Marjolein Feys en Cedric Velghe.

n

Opleiding Bedrijfspsychologie, communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie

n

Frederik Anseel Effectief communiceren en samenwerken EAN 978 90 382 1568 6 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 196 pp. Communicatiekunde (algemeen) n € 22,50

9 789038 215686 — 97 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Even uw aandacht Presenteren is goed voorbereid improviseren. Gekke titel, denk je? En toch, om je publiek te boeien en te overtuigen moet je vlot en spontaan overkomen, moet je verhaal niet alleen uit je hoofd komen maar ook uit je buik. Alsof het een geïmproviseerd verhaal is dus. Maar vergis je niet: je moet verduiveld goed voorbereid zijn, je publiek goed kennen en weten wat het te weten wil komen. En dat vraagt om een perfecte voorbereiding. Je moet je inhoud goed beheersen en afstemmen op je doelgroep. Want een presentatie is pas efficiënt als het publiek je boodschap begrijpt, geloofwaardig vindt en onthoudt. Even uw aandacht helpt je in korte, overzichtelijke hoofdstukken door de verschillende aspecten van het presenteren: materiaal verzamelen en structureren, een verhaal bouwen, de zaal organiseren en uiteraard de presentatie zelf. Naast verbale en non-verbale presentatietechnieken leer je hoe je teksten, grafieken en beelden vormgeeft op dia’s en hoe je projectieapparatuur kiest en gebruikt. Praktijktips, inspirerende anekdotes en herkenbare voorbeelden maken van dit boek een prettig en praktisch werkinstrument.

Inhoud Materiaal verzamelen en structureren n De presentatie uitwerken n Vormgeving van projectiedia's n De presentatie geven n Beeldweergave-apparatuur en presentatiesoftware n

Marc Mombaerts en Tania Van den Bergh zijn docent aan de Arteveldehogeschool.

Pluspunten Aandacht voor verbale en non-verbale communicatietechnieken n Tips om een boeiende presentatie te geven n

Opleiding Communicatiemanagement, toegepaste communicatie, journalistiek

n

Marc Mombaerts & Tania Van den Bergh Even uw aandacht — Presenteren is goed voorbereid improviseren EAN 978 90 382 2370 4 n Verschenen 17cm x 25cm n Paperback n 192 pp. PR & voorlichting n € 24,99

9 789038 223704 — 98 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Goed voor druk De drukkunst heeft haar eigen plaats binnen de beeldcultuur. In tegenstelling tot vluchtige reclame- en filmbeelden, is ze bestemd voor een geduldig en geoefend oog. Ze behoort tot de cultuur van de stilte. In dit boek worden de nieuwste technische methodes en reproductieprocessen helder en begrijpelijk uiteengezet. De auteurs gaan ervan uit dat de krijtlijnen van de grote ‘digitale’ grafische omwentelingen nu getrokken zijn. Naast waardevolle aanbevelingen voor werkmethodes, offerteaanvragen en beoordelingscriteria voor originelen en drukwerk, bevat het boek ook ook parameters voor de beoordeling van ontwerpen en richtlijnen om continuïteit in de bedrijfsidentiteit te verzekeren. Daarnaast wordt een ‘andere’ benadering van de typografie voorgesteld. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen, schema’s, checklists en een viertalige woordenlijst. De uitgebreide index maakt van dit boek een uitstekend naslagwerk voor op de werktafel. Goed voor druk is een handig referentiepunt voor iedereen die betrokken is bij de productie van grafische producten (boeken, tijdschriften, folders, handelsdrukwerk, enz.). Het is een goede hulp voor vormgevers, inkopers van drukwerk, productiechefs, redacteurs, product- en marketingverantwoordelijken, kortom voor iedereen die beelden, woorden en cijfers op papier, schermen of transparanten zet.

Misjel Vossen is grafisch vormgever, seniorlector aan de Arteveldehogeschool en regelmatig gastprofessor aan binnen- en buitenlandse opleidingen.

Inhoud Briefen n Beoordelen n Begeleiden n Budgetteren n Beheren n

Marc Mombaerts is lector aan de Arteveldehogeschool en onafhankelijk grafisch deskundige. Hij voert als consulent en trainer opdrachten uit binnen de communicatie- en de grafische sector, en doceert voor diverse opleidingsinstituten.

Pluspunten Uitgebreid overzichtswerk n Toegankelijk geschreven n Handige index n

Opleiding Communicatiewetenschappen, journalistiek, grafische vormgeving, reclame

n

Marc Mombaerts & Misjel Vossen Goed voor druk — Een praktische gids voor grafische communicatie en technieken EAN 978 90 382 1930 1 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Hardcover n 451 pp. Grafische technieken n € 49,99

9 789038 219301 — 99 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media in beweging Het communicatievak en de media zijn de laatste jaren volop in beweging. De stormachtige evolutie leidt ook bij de adverteerder tot heel wat onzekerheid. Dit boek biedt een stevig houvast voor iedereen die professioneel met media bezig is. Dit boek bevat een unieke blik achter de schermen van de mediasector met de meest recente cijfers en cases. Hoe gaan journalistieke redacties, marketingdepartementen en commerciële afdelingen om met de constante maatschappelijke en technologische evoluties? Gesprekken met tientallen mediaprofessionals uit diverse gebieden dragen bij tot een heldere analyse van hoe de mediasector vandaag functioneert. Media in beweging draagt wezenlijk bij tot een beter begrip van hoe de mediawereld echt functioneert. Een mustread voor elke mediaprofessional of al wie droomt van een toekomst in de sector.

Inhoud Het medialandschap n Marktontwikkelingen n Strategische keuzes in een mediabedrijf n Media strategisch en tactisch vermarkten n Media-aanbod en nieuws managen n Mediaruimte commercialiseren n

Pluspunten Verbindt business met journalistiek n Overzichtelijk, logisch opgebouwd en vlot leesbaar

Iris Musschoot is zelfstandig mediaprofessional. Voordien was ze onder andere marketingmanager van Canvas en Ketnet en mediadocente aan Erasmushogeschool Brussel.

n

Opleiding Journalistiek, communicatie, management, media

n

Bart Lombaerts was voormalig hoofdredacteur van Media Marketing. Bart leerde ook de kneepjes van PR en communicatie bij Kom op tegen Kanker. Hij richtte het contentproductiehuis SPYKE op.

Iris Musschoot & Bart Lombaerts  Media in beweging — Handboek voor de professional EAN 978 94 014 0289 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 488 pp. Communicatiekunde algemeen, Media en computercommunicatie n € 34,99

9 789401 402897 — 100 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociale agogiek Sociale werkpraktijken behoren tot de dagelijkse leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen. Toch is kennis over de geschiedenis en de inherente problemen van het sociaal werk versplinterd en weinig concreet. Discussies over professionalisering en methodiekontwikkeling worden vaak losgekoppeld van hun ruimere sociaal-politieke inzet. Nu de verzorgingsstaat onder druk staat, neemt de nood aan een hernieuwde aandacht voor de betekenis van de sociale agogiek toe. Dit werk draagt bij tot die toenemende zoektocht naar een wederzijdse oriëntatie van sociale werkpraktijken en wetenschappelijk onderzoek. Dit boek biedt de lezer een mogelijk kader om de, door hen vaak als vanzelfsprekend ervaren, context van de verzorgingsstaat te leren analyseren in zijn historische ontwikkeling, inclusief onderliggende probleembenaderingen en hiermee verbonden praktijken van het sociaal werk.

Inhoud Sociale agogiek: de zoektocht naar een theoretisch kader voor het sociaal werk n Sociaal werk en de verzorgingsstaat n Sociaal werk en de constructie van sociale problemen n Praktijkontwikkeling in het sociaal werk n Sociaal werk en/in onderzoek n

Pluspunten Toegankelijk werk over de sociaal-agogische discussie

Maria Bouverne-De Bie is doctor in de staats-en bestuurswetenschappen en sinds 1974 verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen). Centrale thema's in haar onderzoek zijn participatie en de relatie tussen hulp en recht. Haar onderzoek betreft het jeugdbeleid, de studie van de praktijken van het sociaal werk en de samenlevingsopbouw.

n

Opleiding Sociale agogiek, sociaal werk, sociale pedagogiek

n

Maria Bouverne-De Bie  Sociale agogiek — Een sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werk EAN 978 90 382 2519 7 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 183 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 22,50

9 789038 225197 — 101 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Algoritmen voor onderzoek Informatie wordt vaak aangebracht alsof ze onbetwijfelbaar is. Zeker als iemand schrijft “uit onderzoek blijkt”, en daar nog cijfers en grafieken aan koppelt, krijgt een bewering een gezaghebbend, wetenschappelijk allure. Toch is het belangrijk om te beseffen dat ook cijfers maar een taal zijn waarmee we de sociale werkelijkheid proberen te begrijpen. De auteurs van Algoritmen voor onderzoek helpen je om je deze taal eigen te maken. Eens je het onder de knie hebt, wordt statistisch onderzoek een veelzijdig middel om vragen te stellen en antwoorden te vinden. Dit boek zorgt ervoor dat je vanuit eigen praktijkervaring zelf sociaalwetenschappelijk onderzoek kunt opzetten. De auteurs lichten uitgebreid toe hoe je de ruwe data en literatuur kan verzamelen, verwerken en selecteren. Algoritmen voor onderzoek is een handleiding die zich richt tot kritische studenten en praktijkwerkers die vanuit degelijke informatiebronnen tot eigen inzichten en doordachte conclusies willen komen.

Inhoud Hoe te beginnen aan onderzoek als sociaal werker n Hoe om te gaan met bronnen n Hoe kwantitatief onderzoek aan te pakken n

Pluspunten Uiteenzetting van onderzoeksstrategieën in de praktijk n Tips om de talrijke informatiebronnen kritisch te benaderen n Helpt de student inzicht te krijgen in bronnenverwerking n Behulpzame en heldere voorbeelden en casussen n

Opleiding Sociale wetenschappen, sociaal werk, statistiek, communicatie, onderzoeksmethodologie

n

Johan De Clus & Stijn Van de Perre Algoritmen voor onderzoek — De sociale werkelijkheid ontcijferd EAN 978 94 014 5367 7 n Februari 2019 17cm x 24cm n Paperback n ca. 350 pp. Mens en maatschappij hoger onderwijs n € 29,99

9 789401 453677 — 102 —

Johan De Clus en Stijn Van de Perre zijn verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool, waar zij studenten introduceren in het wetenschappelijk onderzoek.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen De reeks Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen kijkt onder de motorkap van statistische softwarepakketten: het wil namelijk de statistische principes blootleggen waarop die pakketten gebaseerd zijn. In Wat vooraf komt frist de auteur de voorkennis op die noodzakelijk is om multivariate analysetechnieken goed te beheersen, en bouwt daarop verder. Zo gaat hij in op het toetsen van hypothesen, correlatieanalyse en andere technieken. In Variantieanalyse worden de basisprincipes van de variantieanalyse uitgelegd aan de hand van de enkelvoudige variantieanalyse. Ook de meervoudige variantieanalyse en de de multivariate (co)variantieanalyse komen aan bod. In Logistische regressie, ten slotte, wordt onder andere een regressiemethode voor niet-continue variabelen uiteengezet. Er wordt ook gekeken naar softwaretoepassingen. Deze reeks is in de eerste plaats geschreven voor studenten uit de sociale wetenschappen, maar is tevens een handige inleiding voor iedereen die multivariate analysetechnieken onder de knie wil krijgen.

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Wat vooraf komt EAN 978 90 382 1165 7 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 311 pp. Statistiek n € 12,99

9 789038 211657

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Logistische regressie EAN 978 90 382 1549 5 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 207 pp. Statistiek n € 19,99

Ronan Van Rossem is hoofddocent Sociologie aan de Universiteit Gent en verbonden aan de onderzoeksgroep POS+ (Participation, Opportunities, Structures).

9 789038 215495

Ronan Van Rossem Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen — Variantieanalyse EAN 978 90 382 1296 8 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 164 pp. Statistiek n € 14,99

9 789038 212968 — 103 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Handboek forensisch welzijnswerk Zowel het justitiële veld als het welzijnswerk staan niet stil en worden gevat in ontwikkelingen die een belangrijke impact hebben op organisatie en praktijk. Deze ontwikkelingen maken een actuele status van de organisatie en de discussie over forensisch welzijnswerk noodzakelijk. De auteurs hanteren een ruime benadering van forensisch welzijnswerk, waarbij ook politionele en justitiële praktijken aan bod komen. Er wordt ingegaan op de historische ontwikkelingen, met extra aandacht voor de opkomst van het herstelrecht en de positie van de slachtoffers in het eerste deel. Ook het overheidsbeleid en de organisatie van het forensisch welzijnswerk in zowel de privésector als de overheidssector worden uitgediept. In het laatste deel van deze publicatie, dat volledig nieuw is, worden concrete praktijkverhalen voorgelegd. Zo krijgen de lezers die niet vertrouwd zijn met het forensische werkveld meer voeling met deze complexe realiteit. Handboek forensisch welzijnswerk wil een inspirerend leerboek zijn voor studenten aan hogescholen en universiteiten en voor mensen uit het brede praktijk- en beleidsveld.

Inhoud Historische ontwikkeling n Overheidsbeleid n Organisatie van welzijnswerk n

Ivo Aertsen is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).

Pluspunten n Met inspirerende verhalen uit de praktijk n Ook geschikt voor beleidsmedewerkers

Rudi Roose is verbonden aan het departement Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent.

Opleiding Criminologie, orthopedagogiek

n

Leo Van Garsse is werkzaam bij de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent. Freya Vander Laenen is verbonden aan het departement Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de Universiteit Gent.

Rudi Roose, Freya Vander Laenen, Ivo Aertsen, & Leo van Garsse Handboek forensisch welzijnswerk — Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk EAN 978 90 382 2020 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 414 pp. Welzijnswerk n € 29,99

9 789038 220208 — 104 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Samen aan de slag Dit handboek is geschreven voor iedereen die ondersteuning geeft aan personen met een beperking, zowel binnen als buiten de context van een voorziening. Het vertrekt vanuit de nood aan meer duidelijkheid omtrent de fases, stappen en rollen in een persoonsgericht ondersteuningsproces. De stap van theorie naar praktijk vertaalt zich in praktische tips en concrete richtlijnen. Een aantal what if- situaties trachten een antwoord te bieden op concrete en in de praktijk vaak voorkomende problemen. Samen aan de slag is een hulp voor trajectbegeleiders, casemanagers, orthopedagogen, begeleiders, persoonlijk assistenten, familieleden en vrienden van personen met een beperking, maar ook voor managers of leidinggevenden van voorzieningen.

Inhoud Theoretisch kader n Van theorie naar praktijk n Vraagverduidelijking, planning, monitoring en evaluatie n

Pluspunten Praktische tips en concrete richtlijnen n Casestudy's n Plaats om bevindingen neer te pennen n

Opleiding Orthopedagogiek, sociaal werk

Rilke Broekaert is voormalig werknemer aan de Hogeschool Gent, departement Sociaalagogisch werk.

n

Claudia Claes is lector en decaan aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Ze is tevens lid van de vakgroep Orthopedagogiek. Stijn Vandevelde is tenure track docent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Hij is als medelesgever betrokken bij een aantal andere opleidingsonderdelen die door de vakgroep Orthopedagogiek worden ingericht.

Rilke Broekaert, Claudia Claes & Stijn Vandevelde Samen aan de slag — Naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces EAN 978 90 382 2276 9 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 126 pp. Orthopedagogiek n € 24,99

9 789038 222769 — 105 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Wissels Welke betekenis geven we aan sociaal-cultureel werk en welke bijdrage levert het aan mens en samenleving? Dit boek toont dat het nodig is om de vraag naar de betekenis van het sociaal-cultureel werk opnieuw te stellen, te onderzoeken welke maatschappelijke uitdagingen op de sector afkomen en na te gaan wat de sector kan bijdragen tot de aanpak ervan. Wissels bundelt essays van experts binnen het vakgebied – theoretici, onderzoekers en mensen uit de praktijk – die uitnodigen om over maatschappelijke vragen rond sociaal-cultureel werk in discussie te treden. Op die manier benadert het boek dit debat vanuit verschillende invalshoeken. Wissels richt zich tot praktijkwerkers, beleidsmakers, docenten en studenten uit het brede veld van de sociaal-culturele praktijk en sociaal-agogische beroepen.

Inhoud Duurzaamheid n Diversiteit n Technologische vernieuwing n Stedelijkheid n Burgerschap en sociale cohesie n Armoede n

Pluspunten Zes uitdagingen voor het werkveld toegelicht

De redactieleden Frank Cockx, Hugo De Blende, Gunter Ghere, Gie Van den Eeckhaut en Griet Verschelden staan garant voor een kwaliteitsvolle publicatie. De bijna veertig auteurs die aan Wissels meewerkten, hebben een brede kijk op het sociaal-cultureel werken met volwassenen.

n

Opleiding Sociaal werk, sociaal-agogisch werk

n

Frank Cockx, Hugo De Blende, Gunter Gehre, Gie Van den Eeckhaut & Griet Verschelden (red.) Wissels — Handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen EAN 978 90 382 1585 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 606 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 24,99

9 789038 215853 — 106 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Horen, zien en tolken Door de toenemende globalisering zijn sociale tolken meer dan ooit belangrijk om de communicatiekloof te dichten. Voor mensen die een beroep doen op sociale tolken in noodsituaties, is hun hulp vaak van levensbelang. Sociale tolken zijn immers een onzichtbare brug tussen het verhaal van de cliënt en de dienstverlening van de hulpverlener. Daarbij is het belangrijk dat de tolk neutraal blijft en de vertaling zo letterlijk mogelijk houdt. In Horen, zien en tolken systematiseert Raïssa De Keyser haar ervaringen als sociaal tolk. Aan de hand van casussen toetst ze de theorie aan de praktijk. De lezer stapt in de leefwereld van cliënten afkomstig uit verre oorden. Hij of zij proeft van de dagdagelijkse praktijk van de sociaal-medische zorgwereld. Via soms ontroerende en waargebeurde verhalen toont dit boek hoe de tolk groeit in zijn of haar beroep en toch gevoelig blijft voor de mens achter de cliënt.

Inhoud Hoe doorzichtig is de toren van Babel? n Van maandag tot vrijdag n Beroepsethiek n De dagdagelijkse praktijk n Daverende fundamenten n

Pluspunten Een blik achter de schermen bij de sociale tolk n Concrete cassussen n

Raïssa De Keyser is arabiste en slaviste, heeft jarenlang in het buitenland gewoond en spreekt naast Nederlands, Frans en Engels, Arabisch, Swahili en Russisch. Sinds 1999 is ze werkzaam als tolk Russisch in de sociale sector en heeft zich gespecialiseerd in medisch tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Ze geeft als praktijkdocente sociaal tolken les aan (student)tolken en hulp- en/of dienstverleners.

Opleiding Sociaal werk, sociaal tolken

n

Raïssa De Keyser Horen, zien en tolken — Werken als tolk in de sociale sector EAN 978 90 382 0940 1 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 110 pp. Interculturele communicatie n € 19,99

9 789038 209401 — 107 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk Sociaal werkers worden bij de uitoefening van hun vak onvermijdelijk geconfronteerd met keuzes. De beslissingen die zij in zulke situaties nemen moeten niet enkel gestoeld zijn op theoretische inzichten, ervaringen met methodes en toepassingen van regels en codes, maar moeten ook vanuit een moreel oogpunt verdedigbaar zijn. Sociaal werkers moeten met andere woorden niet alleen hun job goed doen, maar ook het ‘goede’ kiezen in concrete situaties. Ethische knopen door/hakken is een hulpmiddel voor het maken van ethisch onderbouwde beslissingen in de sociale sector. De praktijkervaring van beroepskrachten en studenten sociaal werk staat centraal. De auteurs gebruiken voorbeelden en vragen uit de praktijk om ethische kwesties in het sociaal werk zichtbaar en bespreekbaar te maken. Dit boek kan zowel gebruikt worden in opleidingen als in de praktijk van het sociaal werk. Het zet namelijk geen zuiver theoretisch discours op over ethiek, maar ontwikkelt een denkkader dat vlot toepasbaar is in concrete professionele situaties.

Inhoud Het denkkader n Verschillende toepassingen van het denkkader in verschillende casussen n Vuistregels en valkuilen bij het gebruik van het denkkader n

Kris Stas, Agnes Verbruggen en Hilde Vlaeminck zijn als lector beroepsethiek verbonden aan verschillende opleidingen professionele bachelor in het sociaal werk (te Gent en Antwerpen). Alle drie hebben zij ook professioneel veel voeling met het werkveld.

Pluspunten n Gebaseerd op examencasussen van studenten en veldcasussen van praktijkmensen n Praktijkvoorbeelden en reflectievragen Opleiding Sociaal werk

n

Kris Stas is ook stafmedewerkster bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Kris Stas, Agnes Verbruggen & Hilde Vlaeminck Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk EAN 978 90 382 1953 0 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 101 pp. Welzijnswerk n € 19,99

9 789038 219530 — 108 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociaal >weer<werk Sociaal werk betekent: steeds opnieuw vorm geven aan de principes van het vakdomein in een particuliere, concrete context. Sociaal werk begint vanuit het concrete appel, begint waar de cliënt is, maar stopt daar niet. Voor, tijdens en na dat concrete handelen is er een bereidheid en bekwaamheid om te zoeken naar een principiële grondslag voor dat handelen. Het betekent dat sociaal werk verantwoording kan en wil geven voor hoe met ‘macht’ in al zijn facetten is omgegaan. Het doel van dit boek is om de morele deskundigheid van (toekomstige) maatschappelijk assistenten te versterken. Daarbij wordt bewust gezocht naar een standpunt dat aansluit bij de specifieke beroepspositie van een maatschappelijk assistent. Bijna alle maatschappelijk assistenten begonnen dit werk vanuit een wil om anderen te helpen, een eerlijkere wereld te maken, kortom: het verlangen om een verschil te maken. Aan de hand van feitelijke, wettelijke en ethische argumenten wordt in dit boek geschetst wat ‘goed’ sociaal werk is, kan en/of moet zijn. Sociaal>weer<werk wil bijdragen aan de bereidheid en bekwaamheid van maatschappelijk assistenten om om te gaan met hun professionele vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is tevens een pleidooi om in organisaties in het sociaal werk structureel plaats te maken voor een communicatieve dialoog. Deze zoektocht naar wijsheid in het uitoefenen van sociaal werk is een noodzakelijke aanzet tot een morele deskundigheid in sociaal werk. Agnes Verbruggen, Pascal Tuteleers, Dieter Gryp en Freya Ponteur zijn allen lector beroepsethiek in de opleiding bachelor in het sociaal werk van de Hogeschool Gent.

Inhoud Sociologisch kader n Juridisch kader n Ethisch kader n

Pluspunten Geïllustreerd aan de hand van artikels en voorbeelden

n

Opleiding Sociaal werk, beroepsethiek

n

Agnes Verbruggen, Pascal Tuteleers, Dieter Gryp & Freya Ponteur  Sociaal >weer< werk — Positionering vanuit beroepsethiek EAN 978 90 382 1938 7 n Verschenen 19,5cm x 27cm n Paperback n 197 pp. Welzijnswerk n € 24,99

9 789038 219387 — 109 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden Jonge juristen hebben er baat bij om rechtsgeschiedenis te studeren. Net daar waar de jonge jurist praktijkervaring mist, vertelt de rechtsgeschiedenis het verhaal van diegenen die in het verleden met recht bezig waren aan de hand van hun ervaringen, successen en mislukkingen. Dit boek bestudeert de historische achtergrond van het privaatrecht. Het eerste deel behandelt de ontwikkeling van het recht in het verleden: de verschillende ontwikkelingsfasen van het Romeins recht in de oudheid, het gewoonterecht van de middeleeuwen, het ius commune, de periode van de grote codificaties, het recht in de negentiende en de twintigste eeuw, en tot slot een vooruitblik op toekomstige evoluties. Het tweede deel behandelt de afzonderlijke rechtsinstellingen. Daarbij komen vooral rechtsregels aan bod die kunnen bijdragen tot een beter begrip van het hedendaags recht.

Inhoud Extern recht n Intern recht n

Pluspunten Exhaustieve geschiedenis van het privaatrecht n Link naar het hedendaagse recht n

Opleiding Recht, geschiedenis

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academia Europea, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis en redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro memorie.

n

Dirk Heirbaut Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden EAN 978 90 382 2200 4 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 428 pp. Recht algemeen n € 16,99

9 789038 222004 — 110 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België Rechtshistorici concentreren zich meestal op het privaatrecht in de enge zin van het woord, het publiekrecht en het strafrecht. De geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht blijft grotendeels onderbelicht. Dit boek vormt een eerste verkenning van die drie grote domeinen van het recht. Dit werk gaat in op de achtergrond van het sociaal, economisch en fiscaal recht in België. Het behandelt eerst de geschiedenis van het collectief arbeidsrecht, het arbeidsovereenkomstenrecht, het arbeidsbeschermingsrecht en de arbeidsrechtbanken. Dit deel wordt afgesloten met een overzicht van de ontwikkeling van het socialezekerheidsrecht. In het tweede deel wordt ingegaan op de historische wortels van onder andere vennootschappen, het faillissement, het bankwezen, de beurs en het markt- en verzekeringsrecht. Het boek eindigt met een schets van de fiscale geschiedenis, die loopt van de Romeinse tijd tot het heden.

Inhoud Sociaal recht n Economisch recht n Fiscaal recht n Rechtsgeschiedenis n

Pluspunten Uniek overzicht van zowel de sociale, de economische als de fiscale rechtsgeschiedenis n Beknopt geschreven, maar met een weloverwogen bibliografie voor verdere lectuur en onderzoek n

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academia Europea, voorzitter van het Wetenschappelijk Comite Rechtsgeschiedenis en redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Pro memorie.

Opleiding Recht, geschiedenis, economie

n

Dirk Heirbaut Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België EAN 978 90 382 2233 2 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 172 pp. Recht algemeen n € 14,99

9 789038 222332 — 111 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Recht: principes en praktijk Recht: principes en praktijk vertrekt van de basisidee dat recht niet draait om regels, maar om inzicht en techniek. De relevantie van de theorie wordt dan ook aangetoond aan de hand van alledaagse voorbeelden. Bovendien wordt de rechtstaal naar begrijpelijke taal vertaald. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een reeks tekstvragen en een reeks discussie- en denkvragen. Bovendien zijn er per hoofdstuk tien zelfevaluatieoefeningen opgesteld die op verzoek van de docent online beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarnaast vertaalt het boek de belangrijkste rechtstermen naar het Frans en Engels om tegemoet te komen aan de tweetaligheid van de Belgische rechtscultuur en de toegenomen mobiliteit binnen de Europese ruimte. Dit boek is een algemene inleiding tot het recht die breekt met alle bestaande tradities. Het is het ideale handboek om bachelorstudenten op een heldere en aangename manier te laten kennismaken met de basisprincipes van het recht.

Inhoud De politieke, rechterlijke en burgerlijke wereld n Verbintenis en overeenkomst n Bewijs n Geldigheid van rechtshandelingen n Aansprakelijkheid n

Pluspunten n Klare en duidelijke inleiding tot het recht n Overzichtelijke mindmap per hoofdstuk n Gebaseerd op praktijkervaring n Begrijpelijke gevalstudies met vragen n Up-to-date informatie n Bruikbare index n Zelfevaluatieoefeningen die, op aanvraag bij de docent, op een digitaal leerplatform kunnen worden geplaatst Opleiding Toerisme, hotelmanagement, communicatiemanagement

n

Jos Speybrouck Recht: principes en praktijk EAN 978 94 014 5366 0 n September 2018 21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 250 pp. Recht algemeen n € 32,50

9 789401 453660 — 112 —

Jos Speybrouck is advocaat, en heeft aan de balie te Brugge onder andere meegewerkt aan de eerstelijns justitiehulp (in het justitiehuis) en aan de tweedelijns hulp (de zogenaamde pro-Deowerking) als voorzitter van een bureau voor juridische bijstand. Tevens is hij emeritus-docent aan VIVES en aan de KU Leuven.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Kwantitatieve criminologie Binnen het domein van de criminologie worden verschillende kwantitatieve methoden en technieken gebruikt om een veelheid aan onderzoeksvragen te beantwoorden. Het zijn niet de methoden zelf die de kwantitatieve criminologie uniek maken, maar de manier waarop ze worden toegepast. Het spreekt voor zich dat daarbij een aantal basisregels in acht moeten genomen worden. De klemtoon in dit boek ligt op de mogelijkheden en beperkingen van de klassieke kwantitatieve methoden, met name het surveyonderzoek met vragenlijsten onder diverse modaliteiten (faceto-face, telefoon, online, enz.), het experimentele design en de steekproeftrekking en uitval. Daarnaast besteedt het handboek aandacht aan regels voor het opstellen van vragenlijsten, worden vaak gebruikte statistische technieken voorgesteld en wordt aandacht besteed aan de rapportage van resultaten uit kwantitatief onderzoek. Het is de bedoeling van de auteur om de meest gebruikte methoden in het kwantitatieve criminologische onderzoek te introduceren en uiteen te zetten aan de hand van vakspecifieke voorbeelden.

Inhoud De probleemformulering en het ontwerp van een onderzoeksplan n Waarnemingsfouten, betrouwbaarheid en geldigheid n De keuze voor een gepaste analysetechniek n Wetenschappelijke rapportage van resultaten uit kwantitatieve analyses n Deontologische overwegingen n

Pluspunten Zoomt in op kwantitatieve methoden die toegepast kunnen worden in criminologisch onderzoek n Aandacht voor gebruik n Vakspecifieke voorbeelden n

Opleiding Criminologie, recht

n

Lieven Pauwels Kwantitatieve criminologie — Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek EAN 978 94 014 4508 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 479 pp. Strafrecht en strafprocesrecht n € 34,99

9 789401 445085 — 113 —

Lieven Pauwels is criminoloog, master in Quantitative Analysis (KU Brussel, 2002) en doctor in de criminologie (Universiteit Gent, 2006). Hij is directeur van de onderzoeksgroep IRCP en lid van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van de criminologie verzorgt.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelovertredend gedrag Sinds jaar en dag heeft de mens geprobeerd ‘de crimineel’ te begrijpen en een (rationele dan wel gedetermineerde) verklaring te geven voor diens gedrag. In dit boek maakt de lezer kennis met de belangrijkste etiologische criminaliteitstheorieën. Het is de hoop van de auteur dat zij een vertrekpunt vormen voor verdere kritische discussie rond dit thema. Dit boek belicht causale mechanismen en verklaringen voor criminaliteit. Het boek vertrekt van wat alle vormen van criminaliteit met elkaar verbindt, namelijk moral rule breaking. Dat principe van regelovertredend gedrag vormt de basis van het boek en wordt aan de hand van conceptueel heldere verklaringsmodellen toegelicht. De hamvraag daarbij is: hoe zorgen causale factoren die inwerken op het individu ervoor dat de kans op overtreding toeneemt? Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelovertredend gedrag is een handig overzichtswerk dat vanuit verschillende disciplines de etiologie van de criminaliteit bespreekt.

Inhoud Etiologische theorieën n Sociaal-ecologische en psychologische theorieën over criminaliteit n Gedragsgenetica en criminaliteit n Pleidooi voor de interdisciplinaire etiologie n

Pluspunten Wetenschappelijke verklaringen voor regelovertredend gedrag

n

Opleiding Criminologie, recht

n

Lieven Pauwels  Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelovertredend gedrag EAN 978 94 014 4509 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 552 pp. Strafrecht en strafprocesrecht n € 49,99

9 789401 445092 — 114 —

Lieven Pauwels is criminoloog (2000, Universiteit Gent), master in Quantitative Analysis (KU Brussel, 2002) en doctor in de criminologie (Universiteit Gent, 2006). Hij is directeur van de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse en lid vakgroep Strafrecht en Criminologie verandert in Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van de criminologie verzorgt.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Fiscaliteit anders bekeken Lokale belastingen Iedere dag wordt de belastingplichtige in zijn dagelijkse praktijk geconfronteerd met lokale belastingen. De tijd dat de lokale belastingen als het kleine broertje van de fiscaliteit werden aanzien, is definitief voorbij. Ook voor internationale ondernemingen begint de last van de lokale belastingen door te wegen, zeker nu vele staatskassen (bijna) volledig leeg zijn. Dit handboek heeft als doel om een eerste handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de lokale belastingen. De lokale belastingen worden anders bekeken, voornamelijk vanuit de rechten en verweermiddelen.

Inhoud De verschillende soorten heffingen n Fiscale autonomie n (Grond)wettelijke bevoegdheidsbeperkingen n Beperkingen door algemene rechtsbeginselen n Beperkingen omwille van het administratief toezicht n Formeel fiscaal recht: gemeente- en provinciebelastingen n

Pluspunten Aan de hand van relevante wetsteksten wordt de theorie inzichtelijk gemaakt.

n

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

n

Thierry Lauwers Fiscaliteit anders bekeken Lokale belastingen — Gemeentelijke en provinciale belastingen anders bekeken EAN 978 90 382 2594 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 201 pp. Fiscaal recht n € 48,00

9 789038 225944 — 115 —

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA).


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Fiscaliteit anders bekeken Regionale belastingen Dit handboek heeft als doel een handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de regionale belastingen. Het biedt inzicht in de voornaamste bronnen die de financiering regelen van de gemeenschappen en de gewesten. Aan de hand van relevante wetsartikels uit die bronnen, wordt het belastingswezen inzichtelijk gemaakt. Het handboek geeft tevens een overzicht van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Inhoud De autonome fiscale bevoegdheid n De toegewezen fiscale bevoegdheid n De toegekende financieringsmiddelen n Het rechterlijk toezicht n Bespreking diverse regionale belastingen en regelgevingen n Vlaamse Codex Fiscaliteit n

Pluspunten Geïllustreerd met concrete voorbeelden en artikels uit wetteksten

n

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

n

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA).

Thierry Lauwers Fiscaliteit anders bekeken — Regionale belastingen EAN 978 90 382 2593 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 242 pp. Fiscaal recht n € 48,00

9 789038 225937 — 116 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Fiscaliteit anders bekeken Internationaal fiscaal recht Het internationaal fiscaal recht staat bekend als een vakgebied dat tot de moeilijkste domeinen van het fiscaal recht behoort. Het kan omschreven worden als het geheel van de fiscale regels die de situaties regelen met een grensoverschrijdend element. Zoals iedere staat zijn eigen internationaal privaatrecht heeft, heeft iedere staat zijn eigen fiscaal recht bestaande uit enerzijds regels van het interne recht en anderzijds regels van internationaal recht. Internationaal fiscaal recht behandelt eerst de dubbelbelastingsverdragen aan de hand van het OESO-Modelverdrag, gekoppeld aan de omzetting in diverse bilaterale dubbelbelastingverdragen en de weergave ervan in de Belgische fiscale wetgeving. In het tweede deel van het boek wordt de grondig hervormde belasting van de niet-inwoners geanalyseerd.

Inhoud Dubbelbelastingverdragen n Belasting der niet-inwoners n

Pluspunten Geïllustreerd met concrete voorbeelden en artikels uit wetteksten

n

Opleiding Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

n

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA).

Thierry Lauwers Fiscaliteit anders bekeken — Internationaal fiscaal recht EAN 978 90 382 2595 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 237 pp. Fiscaal recht n € 48,00

9 789038 225951 — 117 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Meten en weten over zweten Sporten is meten. Denk alleen al aan de vele chronometers en meetlatten die gesprongen hoogtes, gelopen afstanden, gezwommen tijden en bijgevolg ook winnaars en verliezers vastleggen. Ook binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek worden uiteenlopende factoren gemeten: gedragingen, beslissingsprocessen, attitudes en meningen, interacties, waarnemingen, emoties, motieven, sociale normen, lichamelijke belevingen, enzovoort. Dit boek wil een goede basiskennis geven over de regels, procedures en methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Het boek tracht een systematisch overzicht te geven van de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Twee toepassingen maken de theorie concreet: het meten van actieve sportdeelname en het segmenteren van de sportmarkt. Meten en weten over zweten richt zich voornamelijk tot beginnende wetenschappers in sociaalwetenschappelijk sportonderzoek, maar ook tot de meer ervaren onderzoekers of beleidsmakers in een overheidscontext of in de sportsector.

Inhoud Kwantitatief onderzoeksdesign n Kwalitatief onderzoeksdesign n Triangulatie en onderzoeksrapportage n

Pluspunten Voorbeelden uit wetenschappelijke onderzoeken

n

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

n

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven. Hij staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en doceert onder meer sportbeleid, sportpolitiek, sportsociologie en vrijetijdsstudies. Charlotte Van Tuyckom is coördinator van de bachelor sport- en bewegingsleer aan de aan de Hogeschool West-Vlaanderen van toegepaste wetenschappen.

Charlotte Van Tuyckom, Steven Vos & Jeroen Scheerder Meten en weten over zweten — Methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek EAN 978 90 382 1818 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Statistiek en methodologie n € 24,99

9 789038 218182 — 118 —

Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beweging in beleid/Beleid in beweging Sport en lichaamsbeweging evolueerden van een randactiviteit tot een populaire en wijdverspreide vorm van (vrije)tijdsbesteding. Fysieke activiteit is nu een essentieel onderdeel van de sociale werkelijkheid en wordt als waardevol gepercipieerd. Dit impliceert dat sport ook vanuit beleidsperspectief steeds meer aandacht krijgt. In dit boek wordt de rol van de overheid met betrekking tot sport en beweging geëxpliciteerd en verduidelijkt, en waar nodig ook in vraag gesteld. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe het beleid tot stand komt en over welke instrumenten de overheid beschikt om de vooropgestelde beleidsintenties te verwezenlijken. Zowel topsport, breedtesport als andere vormen van bewegingscultuur komen aan bod. Beweging in beleid/Beleid in beweging richt zich tot studenten, beleidsmakers, bestuurders en andere professionals die actief zijn in het werkveld of interesse hebben in aspecten van het publieke sport- en bewegingsbeleid. Het stelt de lezer in staat om met een kritische blik naar de complexe, maar boeiende relatie tussen sport, overheid en beleid te kijken en een eigen onderbouwde visie te ontwikkelen.

Inhoud Het speelveld n De spelregels n Het spel n

Jeroen Scheerder en Hanne Vandermeerschen zijn beide professor aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid aan de KU Leuven.

Pluspunten Standaardwerk dat fundamentele vraagstukken tracht te beantwoorden n Focus op basisdriehoek sport-overheid-beleid n Grote actualiteitswaarde n

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

n

Jeroen Scheerder & Hanne Vandermeerschen Beweging in beleid/Beleid in beweging — Het publieke beheer van de sport- en bewegingssector EAN 978 90 382 2406 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 529 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

9 789038 224060 — 119 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De regels van het spel Sport, en bij uitbreiding beweging, is in de afgelopen decennia opgeschoven van de marge naar het centrum van de samenleving. Die ontwikkeling heeft voor heel wat veranderingen in het sport- en bewegingslandschap gezorgd. Zo is er niet enkel een grote verscheidenheid aan sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook een brede waaier aan aanbieders. In dit boek staat het strategisch, tactisch en operationeel management van organisaties die sport en beweging aanbieden centraal. Het betreft organisaties uit de publieke, commerciële en non-profitsector. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de balans die sport- en bewegingsorganisaties moeten vinden tussen hun externe omgeving en de eigen interne werking. Daarnaast wordt ingegaan op aspecten zoals het Human Resources Management in sport- en bewegingsorganisaties, het opzetten van samenwerkingsverbanden, het effectief en efficiënt leiden van organisaties en andere aspecten van sport- en bewegingsmanagement. De auteurs werpen nieuw licht op deze aspecten en reiken tools en modellen aan die het mogelijk maken om hun inzichten toe te passen in de praktijk. De regels van het spel is voornamelijk geschreven voor studenten, beleidsmakers en professionals die actief zijn en/of interesse hebben in het managen van sport- en bewegingsorganisaties.

Inhoud De eigenheid van het sport- en bewegingsmanagement in de Lage Landen n Sport- en bewegingsorganisaties en hun omgeving n Meten en optimaliseren n

Pluspunten Tools en modellen voor sportmanagement in Vlaanderen en Nederland

n

Opleiding n Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

Steven Vos & Jeroen Scheerder De regels van het spel — Management van sport en beweging EAN 978 90 382 2313 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 204 pp. Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 29,99

9 789038 223131 — 120 —

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven. Hij staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en doceert onder meer sportbeleid, sportpolitiek, sportsociologie en vrijetijdsstudies. Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven).


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beleid en organisatie van sport Vlaanderen voert sinds meer dan vier decennia een autonoom sportbeleid. Dat heeft een impact op hoe het Vlaamse sportlandschap gestructureerd is. In het voorliggende werk staan de organisatie en de planning van de sport en het sportbeleid in Vlaanderen centraal. In het eerste deel van het boek wordt een beeld gegeven van de beleidsruimte. Hier worden eerst ontwikkelingen geschetst inzake sportparticipatie, sportaanbod, sporttewerkstelling, alsook de economische betekenis van sport in Vlaanderen. Vervolgens wordt ingegaan op de organisatie van de sport, met name de omgeving van de sport en de sportsector zelf. Heel wat (sport)actoren en hun onderlinge relaties passeren daarbij de revue. Het tweede deel focust op de beleidsontwikkeling. Het boek beschrijft de evolutie van het sportbeleid in Vlaanderen, het beleidsproces en het instrumentarium dat gehanteerd wordt om tot besluitvorming, en beleidsvoering in het algemeen, te komen. Dit boek richt zich tot studenten die inzicht wensen te verwerven in hoe sport(beleid) in Vlaanderen georganiseerd is. Ook beleidsmakers, sportmanagers en andere professionals die interesse hebben voor sport hebben met dit werk een handig overzicht en interessant naslagwerk.

Inhoud Beleidsruimte: het speelveld van het sportbeleid in Vlaanderen n Beleidsontwikkeling: het tot stand komen van het sportbeleid in Vlaanderen n

Pluspunten Beoogt het bevorderen van samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld n Bevat figuren waarin concepten en modellen schematisch worden weergegeven. n

Opleiding n Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie, rechten

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven. Hij staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en doceert onder meer sportbeleid, sportpolitiek, sportsociologie en vrijetijdsstudies. Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en behaalde een mastergraad in de sociale en de organisatiepsychologie (KU Leuven). Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Julie Borgers is doctor in de bewegingswetenschappen en is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven).

Jeroen Scheerder, Steven Vos & Julie Borgers Beleid en organisatie van sport EAN 978 94 014 4587 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Sportorganisatie n € 29,99

9 789401 445870 — 121 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen Het kwaliteitsvol uitbouwen van het sportaanbod staat hoog op de beleidsagenda in Vlaanderen. Sportfederaties vervullen daarbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd staan sportfederaties voor heel wat uitdagingen, en dit zowel op het vlak van organisatie als innovatie. Om die uitdagingen succesvol aan te kunnen, hebben sportorganisaties nood aan een kritische blik op hun werking. In het boek Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen wordt uitgebreid gerapporteerd over de bevindingen van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0 (VSFP2.0). Dat onderzoek laat toe om op een wetenschappelijk onderbouwde manier aspecten van good governance, dienstverlening en innovatie met betrekking tot de sportfederaties in Vlaanderen te bestuderen. Bestuurders, managers, beleidsmakers, maar ook vrijwilligers en studenten kunnen inspiratie putten uit de resultaten die in het voorliggende werk gebundeld worden.

Inhoud Sportfederaties bestudeerd n Sportfederaties in cijfers n Transparantie en communicatie n Good governance n Dienstverlening n Innovatie n

Jeroen Scheerder, Elien Claes en Erik Thibaut zijn als professor verbonden aan de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven.

Pluspunten n Unieke invalshoek en cijfermateriaal Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie, rechten

n

Jeroen Scheerder, Elien Claes & Erik Thibaut Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen — Resultaten van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0 EAN 978 90 382 2507 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 422 pp. Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 40,00

9 789038 225074 — 122 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sport in de wereld Waar en wanneer zijn de moderne sporten ontstaan? Waarom zijn wielrennen en veldrijden – volgens vele Belgen wereldsport – eigenlijk regionale sporten? Waarom is in de Verenigde Staten American football populairder dan voetbal? Sport in de wereld brengt de verspreiding van de verschillende sporten in kaart en onderzoekt de betekenis van sport in de hedendaagse samenleving. Trudo Dejonghe toont aan hoe sport, binnen een globale populaire cultuur gekenmerkt door onderlinge competitie onze lokale of nationale identiteit belichaamt. Dit boek coacht studenten tijdens sportgerelateerde opleiding, en doet ook dienst als basislectuur voor professionals in de sportwereld en geïnteresseerden.

Inhoud Het begrip sport n De innovatie moderne sport n De ruimtelijke verspreiding van de moderne sport n Het huidige wereldsportstelsel n De voetbalsporten in dit kader n

Pluspunten Praktische trefwoordenlijst

n

Trudo Dejonghe behaalde een doctoraat rond de problematiek van het topvoetbal in België. Hij is docent algemene economie, internationale economie en sporteconomie aan de faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen Campus Antwerpen van de KU Leuven. Hij geeft gastcolleges ‘Sporteconomie’ en ‘Sport in de wereld’ aan diverse binnenlandse en buitenlandse instellingen. Zijn publicaties handelen voornamelijk over de relatie tussen sport en economie.

Opleiding Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

n

Trudo Dejonghe Sport in de wereld — Ontstaan, evolutie en verspreiding EAN 978 90 382 2618 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 325 pp. Sport en spel algemeen n € 22,99

9 789038 226187 — 123 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Sociale psychologie Dit boek brengt een algemene inleiding in de sociale psychologie. Na een algemene schets van het vakgebied gaat de auteur in op enkele kernthema's. Meer bepaald wordt er aandacht besteed aan de sociale basis van het zelf, sociale perceptie en sociale beïnvloeding. Het tweede deel van het boek gaat in op fundamentele theorievorming over sociale cognitie en attitudes, waarbij toepassingen in de reclamewereld eveneens aandacht krijgen. Het volgende deel handelt over interpersoonlijke processen en groepsprocessen, waarbij onder andere hechte relaties en groepsprestaties aan bod komen. De relaties tussen groepen worden behandeld onder de vorm van hoofdstukken over stereotypen, vooroordelen en discriminatie, de multiculturele samenleving en conflict. Ten slotte wordt er ingegaan op toepassingen van de sociale psychologie in de rechterlijke en politieke wereld.

Inhoud Kernthema's n Sociale cognitie en attitudes n Interpersoonlijke en groepsprocessen n Toegepaste sociale psychologie n

Pluspunten Actuele voorbeelden n Kleurrijke illustraties n Herziene editie n

Opleiding n Politieke en sociale wetenschappen, criminologie en rechten

Alain Van Hiel & Arne Roets Sociale psychologie EAN 978 94 014 4512 2 n Verschenen 20,5cm x 26,5cm n Hardcover n 720 pp. Sociale psychologie n € 60,00

9 789401 445122 — 126 —

Alain Van Hiel en Arne Roets zijn verbonden aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent, Alain van Hiel als hoogleraar en Arne Roets als hoofddocent.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Test meten en metend rekenen De Test meten en metend rekenen is een praktisch meetinstrument dat peilt naar de rekenvaardigheid van leerlingen. In een theoretisch deel wordt de kennis van metend rekenen getoetst en in een praktisch deel wordt aan kinderen gevraagd om meetopdrachten effectief uit te voeren. Deze box bestaat uit een handleiding met instructies en een testboek met de testen en correctiesleutels. Van elke test is één exemplaar als afzonderlijk blad bijgevoegd. De TMMR is ontwikkeld op basis van de eindtermen wiskunde en werd uitgewerkt voor het tweede tot en met het zesde leerjaar.

Inhoud Bevat een handleiding en een testboek n Testitems overlopen lengte, gewicht, inhoud, tijd, geld en temperatuur n

Pluspunten Ontwikkeld op basis van de eindtermen wiskunde n Gebruik binnen het rekenvaardigheidsonderzoek n Ontstaan uit een samenwerking tussen Arteveldehogeschool (opleiding ergotherapie) en CAR De Kindervriend n Duidelijke verschuiving in complexiteit van de opgaven n

Opleiding Ergotherapie, pedagogiek, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

n

Diane Van De Steene is docent bij de opleiding ergotherapie aan Arteveldehogeschool en kinderergotherapeut bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie SintLievenspoort Gent. Ze is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen met gehoorstoornissen en kinderen met dyslexie en dyscalculie. Ilse Vervenne en Ine Vannieuwenhuyze zijn meer dan vijftien jaar werkzaam als ergotherapeutes in het Revalidatiecentrum De Kindervriend in Rollegem-Kortrijk. Zij geven rekentherapie aan kinderen met leer-en ontwikkelingsstoornissen en zijn lid van de werkgroep ‘rekenstoornissen’ van SIG Gijzegem.

Diane Van De Steene, Ilse Vervenne, Ine Vannieuwenhuyze, Robin Willaert, Delphine Melsens, Steffi D'haeyer & Jolien De Rycke Test meten en metend rekenen EAN 978 90 382 2647 7 n Verschenen 21cm x 29,7cm Onderwijs algemeen n € 135,00

9 789038 226477 — 127 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar Dit uitgebreid oefenpakket is het ideale hulpmiddel om de spellingvaardigheid bij leerlingen uit de lagere school te testen. De box bestaat uit een handleiding en scoreformulieren. De test hanteert methodes die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en diepgaande pilootfases, en is op maat gemaakt voor het basisonderwijs en het werkveld. De ST1-6 speelt in op de nood aan een nieuwe, onderbouwde en handelingsgerichte Vlaamse spellingtest. Via dictees meet de test de spellingvaardigheid aan de hand van zowel bestaande woorden als pseudowoorden. Op basis daarvan kunnen kinderen met spellingproblemen opgespoord worden.

Inhoud Handleiding met theoretische achtergrond en instructies n Scoreformulieren per dictee n

Pluspunten Sluit aan bij het Vlaamse leerplan n Genormeerd op meer dan 3600 kinderen n Opgenomen in de limitatieve lijst voor logopedisten n

Opleiding Logopedie en audiologie, pedagogiek, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

n

Christel Van Vreckem is lector aan de opleiding Logopedie en Audiologie van de Arteveldehogeschool. Annemie Desoete is hoogleraar bij de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Gent en lector aan de Arteveldehogeschool.

Christel Van Vreckem & Annemie Desoete Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar EAN 978 90 382 2646 0 n Verschenen 21cm x 29,7cm Onderwijs algemeen n € 135,00

9 789038 226460 — 128 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Vlaamse test begrijpend lezen Goed leren lezen en aansluitend goed begrijpend lezen zijn belangrijke aandachtspunten in het basisonderwijs. Kinderen die hiermee problemen hebben, moeten in de eerste plaats op de juiste wijze gediagnosticeerd worden. De VTBL meet het begrijpend lezen van kinderen aan de hand van meerkeuzevragen bij een verhaal. De testmethode is gefundeerd op jarenlang onderzoek en werd uitgebreid getest.

Inhoud Bevat een handleiding, een boek met scoreformulieren, en afzonderlijke exemplaren van het testmateriaal n Batterij van 13 testen n

Pluspunten Voor individueel onderzoek of in groep n Voor het eerste tot zesde leerjaar uit gewoon lager en buitengewoon onderwijs n Inclusief antwoordboekjes en verhalen n Meerkeuzevragen bij verhalende teksten n Technisch lezen, begrip op zinsniveau en begrip op tekstniveau n Gebaseerd op evidence-basedprincipes n Grondige literatuurstudie en praktijkervaring n

Opleiding Logopedie en audiologie, orthopedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

n

Christel Van Vreckem is lector aan de opleiding Logopedie en Audiologie van de Arteveldehogeschool. Annemie Desoete is hoogleraar bij de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Gent en lector aan de Arteveldehogeschool.

Christel Van Vreckem, Annemie Desoete, Lieve De Paepe & Herman Van Hove Vlaamse test begrijpend lezen EAN 978 90 382 2645 3 n Verschenen 21cm x 29,7cm Onderwijs algemeen n € 85,00

9 789038 226453 — 129 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Begrijpend lezen beter begrijpen Begrijpend lezen is een sleutelvaardigheid voor het functioneren van kinderen op school en daarbuiten. Tegelijk loopt het verwerven van deze vaardigheid niet bij alle kinderen van een leien dakje. Deze box komt tegemoet aan de behoefte van hulpverleners en leerkrachten naar een oefenprogramma dat aansluit bij de Vlaamse test begrijpend lezen. Dit uitgebreide oefenpakket kwam tot stand na een grondige literatuurstudie en dankzij jarenlange praktijkervaring. De gekozen thema’s spelen in op de leefwereld van kinderen.

Inhoud Bevat per thema een handleiding, werkbladen, leesmateriaal en eventueel extra materiaal in didactische spelvorm

n

Pluspunten Heel gebruiksvriendelijk dankzij uitgeschreven leidraad per activiteit n Op maat gemaakt voor het basisonderwijs en het werkveld n

Opleiding Logopedie en audiologie, orthopedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

n

Christel Van Vreckem, Barbara Axters & Barbara Linsen Begrijpend lezen beter begrijpen — Thematisch en functioneel oefenprogramma EAN 978 90 382 1890 8 n Verschenen 21cm x 29,7cm Onderwijs algemeen n € 185,00

9 789038 218908 — 130 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Breinzicht Ons brein is misschien wel ons belangrijkste orgaan: het regelt zowat alles wat we, al dan niet bewust, doen en niet doen. Wanneer iemands hersenen worden aangetast door een ongeval of ziekte, kan dat een enorme invloed hebben op zowel de persoon zelf als op zijn of haar directe omgeving. Zo’n niet-aangeboren hersenletsel of NAH is zeer complexe materie, want elk letsel is uniek en elk slachtoffer verwerkt dat op een andere manier. Dit boek biedt de lezer informatie over de werking van de hersenen, over de cognitieve functies zoals geheugen en spraak, en over de emotionele en gedragsmatige gevolgen van een NAH. Aan de hand van theorie over de hersenen en het zenuwstelsel, getuigenissen van patiënten, voorbeelden uit het echte leven en behandelingsadviezen bieden de auteurs een cruciaal overzicht aan studenten in de gezondheidszorg, mantelzorgers en zelfs de meer ervaren clinicus. Maar Breinzicht is net zo goed een houvast voor familieleden van patiënten.

Inhoud Algemene principes en inleiding n Cognitieve stoornissen na NAH n Emotionele en gedragsmatige gevolgen van NAH n

Pluspunten Draagt bij tot een meer geïndividualiseerde NAH-aanpak n Toegankelijk geschreven en rijkelijk geïllustreerd n

Opleiding Psychologie, toegepaste psychologie

n

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan de NAH-unit van het Psychiatrisch Centrum Caritas. Binnen de hersenletselpraktijk begeleidt en behandelt hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) problemen, vooral ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsels. Noortje Hermans studeerde Neuro- en Revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is als lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More, waar ze verschillende opleidingsonderdelen doceert en er onderzoek doet binnen het neuropsychologisch veld.

Wouter Lambrecht & Noortje Hermans Breinzicht — Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel EAN 978 94 014 5258 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 321 pp. Psychologie algemeen n € 29,99

9 789401 452588 — 131 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit is dyscalculie In Dit is dyscalculie wordt er op een toegankelijke manier inzicht gegeven in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyscalculie. Dyscalculie is een stoornis van het rekenen die steeds meer aandacht krijgt. Om in de school het onderwijs af te stemmen op de zwakke rekenaar, is van leerkrachten en schoolbreed veel kennis en kunde nodig. Van Luit laat zien hoe leerlingen met dyscalie kunnen worden ondersteund en welke geschikte interventies er zijn. ‘Er zit rekenen in alles, van geschiedenis en aardrijkskunde tot economie. Als je op basis van alleen je rekenproblemen te laag wordt ingeschat, kan dat een grote misrekening van talent zijn. Voor jou en de maatschappij.’ – Prof.dr. Hans van luit

Inhoud Stellen van de diagnose n Wat is de herkomst van dyscalculie n Rol van de ouders en docenten n

Pluspunten Compleet handboek n Nieuwste inzichten n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN

Hans van Luit is hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht.

n

Hans van Luit Dit is dyscalculie — Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 5109 3 n Juni 2018 17cm x 24cmn Paperback n 240 pp. Onderwijs n € 29,99

9 789401 451093 — 132 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit is dyslexie In Dit is Dyslexie geeft dyslexie-expert prof. dr. Aryan van der Leij op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyslexie, zowel op school als thuis. In dit complete handboek komen alle aspecten van dyslexie aan de orde: van de oorzaken, het brein en diagnostiek tot een compleet overzicht van (digitale) methoden van aanpak met concrete voorbeelden. Speciale aandacht is er in het boek voor vroege signalering van dyslexie, omdat bij vroegtijdig ingrijpen leesproblemen vaak kunnen worden voorkomen. Van der Leij laat zien hoe dit kan worden aangepakt, welke geschikte interventies er zijn en hoelang de ondersteuning moet worden volgehouden om een blijvend positief effect te hebben. Ook komt aan de orde wat de werkzame factoren zijn in dyslexie interventies en hoe in het brede aanbod van methoden het kaf van het koren gescheiden kan worden. Het boek bevat een handig overzicht met links naar online voorbeelden. Ten slotte geeft de auteur een overzicht van de trends rond dyslexie en aanbevelingen voor de toekomst. Dit is dyslexie is een onmisbaar boek en waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyslexie: leerkrachten, (ortho)pedagogen, psychologen, intern begeleiders, remedialteachers, schooldirecteuren, onderwijskundigen, beleidsmakers, ouders en verzorgers, en uiteraard dyslectici zelf. Aryan van der Leij is psycholoog en em. hoogleraar Orthopedagogiek (in het bijzonder leerproblemen) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is expert in dyslexie en leesproblemen, auteur van verscheidene boeken, het brein achter het leeshulpprogramma ‘Bouw!’ en veelgevraagd spreker op congressen.

Inhoud n Met de juiste hulp zijn leesproblemen in veel gevallen te voorkomen n Wat is de herkomst van dyslexie? n Stellen van de diagnose n Hoe uit dyslexie zich? n Rol van de school en van ouders Pluspunten Nieuwe inzichten over preventie van dyslexie n QR-codes van informatieve filmpjes n Compleet handboek n

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, pabo, lerarenopleiding, minor/master dyslexie, master SEN, master passend onderwijs

n

Aryan van der Leij  Dit is dyslexie — Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 3256 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Psychologie Algemeen n € 24,99

9 789401 432566 — 133 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Dat betekent dat iedere leraar ermee te maken krijgt en dat gemiddeld in elke klas van dertig kinderen twee kinderen een TOS hebben. Het komt hiermee vaker voor dan ADHD en veel vaker dan autisme. In dit praktische boek staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis is, hoe je het kunt herkennen en wat je als leraar kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. In het boek staan volop praktische tips die direct in de klas kunnen worden toegepast. De vele voorbeelden uit de praktijk laten zien wat je als leraar in de klas precies kunt doen. Onmisbare informatie voor een (toekomstige) leraar in het basis- voortgezet onderwijs

Inhoud Wat is een taalontwikkelingsstoornis? n Hoe herken je deze stoornis? n Wat kun je als leraar doen om de leerling te ondersteunen? n

Pluspunten Heldere uitleg over deze complexe stoornis n Praktische tips voor in de klas n Veel voorbeelden uit de klassepraktijk n Voor docenten in PO en VO n

Bernadette Sanders is orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider (cluster 2) in het basisen voortgezet onderwijs en mbo. Voor InHolland heeft zij gastmodules gegeven over dyslexie, het jonge kind en leesonderzoek. Zij werkte bijna twintig jaar als leerkracht en intern begeleider op verschillende scholen in Rotterdam-Zuid. Zij geeft lezingen en workshops onder meer vanuit haar eigen praktijk SMARTonderwijs.

Opleiding Pabo, lerarenopleiding, taalbeheersing, master SEN

n

Bernadette Sanders Taalontwikkelingsstoornissen in de klas — Praktische handelingsadviezen en tips EAN 978 94 014 4434 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Onderwijs n € 24,99

9 789401 444347 — 134 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

(On)gewoon doen/(On)gewoon zijn Kunst en cultuur bieden ons een venster op de wereld, waardoor we die wereld beter kunnen begrijpen. De beoefening van de kunsten en het tot uiting laten komen van de creativiteit is bovendien enorm waardevol en verrijkend voor de persoonsvorming. Met andere woorden, creativiteit bepaalt voor een stuk wie we zijn. (On)gewoon doen/(On)gewoon zijn bestaat uit een doeboek en een kijkboek. Het doeboek zet de lezer aan om zelf creatief aan de slag te gaan aan de hand van talrijke tips, creatieve ideeën en opdrachten. Het kijkboek bevat beelden, speelse schrijfsels, fantasietjes en ideeën over kunsteducatie om de lezer te inspireren. In al zijn speelsheid en ingetogenheid is deze publicatie eigenzinnig, durft ze ‘anders’ te zijn en wil ze creativiteit in haar lezers stimuleren, niet alleen inhoudelijk maar ook vormelijk. Ze weerspiegelt de openheid die we nastreven, de creativiteit die we belichamen in ons ‘anders-zijn’.

Inhoud Tips om de (teken)kriebels van te krijgen n Ex-stress yourself n Please read between my lines n Poppen, poëzie en prikkelende perikelen n Paintball & bubbels n

Pluspunten Doeboek en kijkboek n Tips om creatief te zijn n Boordevol materiaal om inspiratie op te doen n Kleurrijke foto's, inspirerende quotes

Hilde Duyck is docente Beeldende Expressie en praktijklector Orthopedagogiek aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn.

n

Opleiding Orthopedagogiek

n

Hilde Duyck (On)gewoon doen/(On)gewoon zijn — Doeboek-kijkboek EAN 978 90 382 2183 0 n Verschenen 34,5cm x 32cm n Hardcover n 301 pp. Creatief denken n € 34,99

9 789038 221830 — 135 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Klas met een hoek af Onze lesmethodes en –hulpmiddelen zijn door de transformerende digitale maatschappij de voorbije jaren sterk veranderd. Maar onze schoolgebouwen zelf hinken achterop. Lokalen zijn onveranderd gebleven, zijn stilaan verouderd geraakt, en ondanks de focus op het belang van communicatie, betrokkenheid en creativiteit in onze lespraktijken zien onze klassen er nog steeds hetzelfde uit als decennia geleden. Klas in beweging behandelt deze onveranderde leeromgeving en doet nadenken over nieuwe manieren van inrichten. Dat doet het aan de hand van een uitgewerkte methode om de eigen identiteit en filosofie van de school uit te stralen naar leerlingen, leraren en ouders. Aan de hand van een focus op de verscheidene domeinen waarop inrichting impact heeft, helpt dit boek elke school inrichten met een visie die inspireert, communicatie makkelijker maakt en blijft werken op lange termijn.

Inhoud De nieuwe klas n De CONTENT-methode n Flexibele inrichting n

Pluspunten Innovatieve blik op minder belicht onderdeel van lesgeven n Een duidelijke en diepgaande uitleg van de CONTENT-methode n Talrijke voorbeelden als inspiratie voor flexibele klasinrichting n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

n

Inge Nuyens Klas met een hoek af — Hoe een flexibele klasinrichting leren stimuleert EAN 978 94 014 4711 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Onderwijs & opvoeding n € 24,99

9 789401 447119 — 136 —

Inge Nuyens heeft meer dan 25 jaar ervaring in het inrichten van scholen en leeromgevingen. Ze is ontwerper van vernieuwende meubelvormen, als antwoord op een sterk veranderende onderwijswereld.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Relaxed voor de klas Als leerkracht is het niet altijd even eenvoudig om dag in dag uit conflicten in de klas, moeilijke leerlingen of gespannen situaties op de juiste manier aan te pakken. Aan de hand van toegankelijke anekdotes en een helder kader gaat Relaxed voor de klas op zoek naar manieren om om te gaan met storende leerlingen of spanning die in de klas leeft. Dit boek gaat onder meer in op manieren om blijvende regels te creëren, het effect van beloningen en straffen te maximaliseren en een optimale leercontext voor alle leerlingen te creëren. Daarmee biedt Relaxed voor de klas een houvast voor zowel nieuwe als ervaren leerkrachten en studenten in de lerarenopleiding.

Inhoud Relatie leerkracht-leerling n Observeren n Afspraakcocktail n Stimuleren n Corrigeren n

Pluspunten Verruimende en verrassende informatie voor leerkrachten van elk niveau n Helder en praktisch kader n Doorspekt met anekdotes n Samenvatting op het einde van elk hoofdstuk n

Stefaan Vanparys is trajectbegeleider in het onderwijs. Na zelf tien jaar voor de klas gestaan te hebben in zowel kleuter- als lager onderwijs, deelt hij onderwijsinzichten en ‘good practices’ met andere leerkrachten via workshops.

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

n

Stefaan Vanparys Relaxed voor de klas — Van stimuleren tot corrigeren EAN 978 94 014 4712 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 447126 — 137 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Krachtige leeromgevingen De startcompetenties van beginnende leraren vragen om een grondige reflectie over de eigen keuzes met betrekking tot processen, variabelen en actoren die het succes van onderwijs beïnvloeden. ‘Wat werkt in het onderwijs?’ is een complexe vraag, waarbij leerkrachten hun eigen opvattingen en verwachtingen kritisch moeten bekijken om tot een antwoord te komen. Hoe staan ze bijvoorbeeld tegenover hun lesdoelen, leerstof, werkvormen, beschikbare media en evaluatievormen? En vooral: hoe houden ze bij hun keuzes rekening met de kenmerken van hun leerlingen? De rode draad van dit handboek is diversiteit. Meertaligheid, inclusief onderwijs, sociaaleconomische verschillen, gender en andere kenmerken stellen beginnende leerkrachten namelijk voor lastige uitdagingen. Dit handboek is bedoeld als een inspiratiebron die leerkrachten helpt om keuzes te maken en die vervolgens samen met het schoolteam uit te testen in de eigen klaspraktijk.

Inhoud Betekenisgericht, interactief en samenwerkend leren n Participatie en zelfsturing van leerkrachten n Diversiteit in het onderwijs n Leefwereld van kinderen en jongeren betrekken n

Pluspunten Bijzondere aandacht voor het benutten van diversiteit op school en in de klas n Basiscompetenties voor leraren n Inzichten uit leertheorieën vertalen naar aanpakken voor instructie n

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding

n

Martin Valcke Krachtige leeromgevingen — Omgaan met diversiteit in de klas EAN 978 90 382 2621 7 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 253 pp. Onderwijskunde n € 34,99

9 789038 226217 — 138 —

Martin Valcke is professor Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en hoofd van het Department of Educational Studies. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het geïntegreerd gebruik van Information and Communication Technologies (ICT). Hij coördineert een twintigtal nationale en internationale projecten.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Klasmanagement en reflectie Vraag een willekeurige leerkracht ‘Wat is de grootste uitdaging van je job?’ en je zal vaak hetzelfde antwoord krijgen: het klasmanagement. Een weloverwogen klasmanagement is namelijk een voorwaarde om de leerdoelen te bereiken. Dat klasmanagement gaat niet alleen maar over de na te volgen gedragsregels en het schoolreglement. Innovatieve visies op klasmanagement benadrukken dat klasmanagement alle beslissingen omvat die een leerkracht neemt bij de planning en implementatie van instructies. Daarom beklemtoont dit boek het belang van onder meer een verstandige selectie van leerdoelen, een doordachte keuze van leerstof, een participatieve insteek bij de werkvormen, aandacht voor de klasopstelling en -inrichting, een proactieve visie op takenuitwerking en taakverdeling. De auteurs bespreken in dit boek concrete modellen, beslissingspaden en een grote waaier aan ideeën die (student)leerkrachten kunnen toepassen in hun klaspraktijk. Er is expliciet niet gekozen voor een opstapeling van vrijblijvende ‘tips en tricks’. Daarvoor is een leer- en instructiesituatie te complex en negeren die ‘tricks’ hoe beslissingen bij één aspect een invloed hebben op andere beslissingen. Overigens zet het boek aan tot reflectiemomenten om de geziene leerstof bewust te betrekken op de eigen praktijk en aanpak. Klasmanagement en reflectie vormt een inspirerende handleiding voor de realisatie van een adequaat klasmanagement. Martin Valcke is professor Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en hoofd van het Department of Educational Studies. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het geïntegreerd gebruik van Information and Communication Technologies (ICT). Hij coördineert een twintigtal nationale en internationale projecten.

Inhoud Een systematische benadering van klasmanagement n Klasmanagement en motivatie n Klasmanagement en de relatie leerkracht-leerling n Externaliserend probleemgedrag en klasmanagement n Leeromgevingen en klasmanagement n Ouders en klasmanagement n

Pluspunten Onderwijskundig referentiekader n Positieve inslag n Uitgebreide verrijkte versie op het platform eCampus Learn n

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding

n

Martin Valcke & Brigitte De Craene Klasmanagement en reflectie — Naar een schoolbrede aanpak EAN 978 94 014 4313 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 273 pp. Onderwijskunde n € 32,50

9 789401 443135 — 139 —

Brigitte De Craene was universitair docent aan de Open Universiteit Nederland.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Een leraar voor een lege klas? In talrijke publicaties heerst een klaagdiscours over de achteruitgang van de kennis, lees- en schrijfcultuur in de klas. Als er aan de ene kant zoveel leerlingen met een leerachterstand worstelen en aan de andere kant de gebruikswaarde van de kennis die de leraar aanbrengt op de helling komt te staan, dan moet de praktijk in vraag gesteld worden. Dat wordt in dit boek gedaan op het niveau van interactie en communicatie en wat die zouden kunnen betekenen voor een upgraden van de klas- en opvoedingspraktijk. Jordi Casteleyn en André Mottart formuleren handelingsoriëntaties vanuit de vele perspectieven die in de lespraktijk aan bod komen. Ze zoomen telkens in op een perspectief en bespreken wat het ons leert over taal- en communicatievaardigheden. Zo nemen ze de standpunten in van de lesgever/opvoeder als pedagoog, de toegepaste linguïst, de psycholoog, de manager en de visueel ontwerper als ervaringsdeskundige. Een leraar voor een lege klas? is een boek vol handelingsvoorstellen voor mensen die in een educatieve praktijk op zoek zijn naar tips om beter te communiceren met hun leerlingen.

Inhoud Taal- en communicatievaardigheden vanuit verschillende perspectieven n Interactie en communicatie in klas- en opvoedingsverband n

Pluspunten n Interdisciplinair perspectief op communicatie in een leeromgeving n Overzichtelijk boek vol handelingsoriëntaties Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, lerarenopleiding, bedrijfsmanagement, communicatiewetenschappen

Jordi Casteleyn is lesgever aan de Universiteit Gent (vakgroep Onderwijskunde) en Arteveldehogeschool (opleiding Bedrijfsmanagement). Hij specialiseert zich in communicatievaardigheden, en visuele communicatie in het bijzonder.

n

André Mottart is verbonden aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Hij doceert didactiek van taalonderwijs en educatieve interactie en communicatie in de universitaire lerarenopleiding, communicatievaardigheden in de faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en academische geletterdheid in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Jordi Casteleyn & André Mottart Een leraar voor een lege klas? — Handleidingsoriëntaties voor educatieve interactie en communicatie EAN 978 90 382 1896 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 125 pp. Onderwijs algemeen n € 19,99

9 789038 218960 — 140 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding Discussies over de rol, functie en positie van de leraar zijn van alle tijden. De laatste jaren staan de leraar en de lerarenopleiding steeds meer in het middelpunt van het maatschappelijk debat. Als antwoord op die discussies worden nationaal en internationaal nieuwe visies voor lerarenopleidingen gepresenteerd waarbij meteen ook nieuwe centrale concepten naar voren worden geschoven. In dit boek presenteren 35 auteurs in 23 essays hun persoonlijke reflectie bij een aantal actuele thema’s met betrekking tot de toekomst van de lerarenopleiding. Zeven thema’s passeren de revue die de ‘problemen’ met de huidige lerarenopleiding in kaart brengen. Met deze essays willen de auteurs de lezer uitnodigen tot reflectie, maar willen ze ook bijdragen aan het ruimer maatschappelijk debat over de toekomst van de leraar en zijn/haar opleiding.

Inhoud Identiteit van leraren en hun basiscompetenties n Werkplekleren en professionalisering n Onderzoek in de lerarenopleiding n Vakdidactisch onderzoek n Professionalisering van lerarenopleiders n Diversiteit in de lerarenopleiding n Lerarenopleiding: verleden en toekomst n

Pluspunten Gevarieerde selectie van auteurs uit verschillende sectoren n Vernieuwende ideeën over actuele kwesties omtrent de lerarenopleiding n

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, lerarenopleiding

n

Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa Tuytens, Kris Rutten, Ilse Ruys, Ronald Soetaert & Martin Valcke (red.)  Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding EAN 978 90 382 2225 7 n Verschenen 14cm x 20cm n Paperback n 286 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 22,50

9 789038 222257 — 141 —

Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa Tuytens, Kris Rutten, Ilse Ruys, Ronald Soetaert & Martin Valcke (Red.) waren bij publicatie verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Opgroeien in het hedendaagse gezin De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door zeer veel factoren van binnen en buiten het gezin. Dit boek beoogt (toekomstige) professionals en beleidsmakers op een heldere wijze inzicht te geven in de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin. Thema's die aan bod komen, zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, kunstmatige bevruchting (bijvoorbeeld ivf en draagmoederschap), (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, tienermoeders, eenoudergezinnen, kinderopvang, opvoedingsvaardigheden, rol van vaders, invloed van (sociale) media, broertjes/zusjes en peers en de rol van grootouders in de opvoeding. Geschreven door deskundigen met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk. Frank van der Horst is historicus en pedagoog. Hij ontwikkelt onderwijs op het gebied van gezinspedagogiek en forensische pedagogiek. Tevens is hij werkzaam als behandelaar in de forensische psychiatrie.

Inhoud n Wat is pedagogiek? n De geschiedenis van het gezin n Opvoedstijlen en -vaardigheden n Gezinssamenstelling n Interculturele invloeden n Invloeden van buitenaf n Media n Peers

Nicole Lucassen is gezinspedagoog. Zij geeft onderwijs over interculturele opvoeding en mediaopvoeding en doet onderzoek naar de rol van vaders in het gezin.

Pluspunten Een compleet overzicht van de belangrijkste thema's in de gezinspedagogiek n Meest recente wetenschappelijke inzichten

Rianne Kok is neuropsycholoog. In haar onderwijs heeft zij aandacht voor neurobiologische aspecten van ontwikkelingsstoornissen.

n

Opleiding Pedagogiek, pabo, universitaire pabo, SPH, lerarenopleiding

n

Frank van der Horst, Maartje Luijk, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Miranda Sentse, Lieneke Jooren Opgroeien in het hedendaagse gezin — Inleiding in de gezinspedagogiek

Miranda Sentse is orthopedagoog. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de relaties van jongeren met hun leeftijdgenoten en op het onderwerp pesten. Lieneke Jooren is gezinspedagoog en docent bij Gezinspedagogiek. Haar onderwijs en onderzoek richten zich op niettraditionele gezinsvormen en op de ontwikkeling van geadopteerden. Maartje Luijk is gezinspedagoog. Zij ontwikkelt onderwijs rondom de grondbeginselen van de pedagogiek en voorlichting en advies aan ouders.

EAN 978 94 014 2612 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Pedagogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs n € 34,99

De auteurs zijn werkzaam aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

9 789401 426121 — 142 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Groot worden Groot worden is een onmisbare handleiding voor iedereen die met kinderen samenleeft en -werkt: (toekomstige) leerkrachten, opvoeders, verzorgers en ouders. Zowel met een eenvoudige beschrijving van theoretische modellen als met authentieke voorbeelden uit onderwijssituaties geeft dit boek een uitvoerig overzicht van de ontwikkeling van het kind. Op een logische, begrijpbare en herkenbare manier geven de auteurs de grote ontwikkelingsstappen weer die het kind doormaakt als baby, peuter, kleuter, lagereschoolkind en adolescent. Telkens komen verschillende ontwikkelingsdomeinen aan bod. De samenstelling van Groot worden gebeurde in functie van de lerarenopleiding en werd proefondervindelijk getest. Op basis van ervaringen van docenten uit meerdere disciplines werd de inhoud bijgestuurd, wat resulteerde in deze vernieuwde editie.

Inhoud De verschillende ontwikkelingsfases van het kind n Lichamelijke en motorische ontwikkeling n Perceptuele en tekenontwikkeling n Cognitieve en taalontwikkeling n Sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling n Persoonlijkheids- en morele ontwikkeling n Schoolse en spelontwikkeling n

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en is als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel).

Pluspunten n Bespreekt iedere ontwikkelingsfase in al zijn aspecten n Theoretische modellen en wetenschappelijke inzichten worden eenvoudig beschreven

Marlies Baeten is onderwijskundig pedagoog en is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (Universiteit Antwerpen).

Opleiding n Lerarenopleiding, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ontwikkelingspsychologie

Eva Kyndt is als docent verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling, en Levenslang Leren (KU Leuven). Eline Sierens is onderwijskundig pedagoog en directeur van het Sint-FranciscusXaveriusinstituut te Brugge. Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eva Kyndt & Eline Sierens Groot worden — De ontwikkeling van baby tot adolescent EAN 978 90 209 8357 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek n € 27,99

9 789401 428279 — 143 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Jong met een hart voor familie Over jongeren praten we al te gemakkelijk in stereotypen. Jonge mensen zijn ‘naïef’, ze leven in hun eigen wereld. Of ze betekenen alleen maar overlast. Dat beeld klopt niet. Dit boek bundelt de reacties van tientallen jongeren op de vraag hoe ze tegenover hun gezin staan en welk gezin ze voor zichzelf dromen. Keer op keer blijkt uit hun getuigenissen hoe sterk jonge mensen zich engageren, voor hun gezin maar ook voor hun buurt en hun omgeving. Jong met een hart voor familie brengt gefundeerde onderzoeksresultaten en herkenbare verhalen van jongeren uit diverse en flexibele gezinnen van vandaag. Geen probleem-, hang- of radicaliserende jongeren, maar gewone meisjes en jongens die de gezinnen van morgen zullen vormgeven.

Inhoud Identiteitsontwikkeling bij jongeren uit migratiegezinnen n Copingstrategieën bij adolescenten en ouders uit verschillende-inkomensgezinnen n De autonomie van jongeren in jeugdsportclubs ondersteunen n

Pluspunten Verschillende visies over actuele thema's over jongeren n De adolescent als competente en geëngageerde jongere n

Opleiding n Gezinswetenschappen, lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Kathleen Emmery Jong met een hart voor familie — Hoe jongeren denken over gezinnen EAN 978 94 014 2901 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 196 pp. Onderwijs algemeen n € 24,99

9 789401 429016 — 144 —

Kathleen Emmery is master in de Criminologie en coördinator van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de hogeschool Odisee. Ze voert er onderzoek naar gezinsbeleid in Vlaanderen. Eerder publiceerde het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen al onderzoek in nauwe samenwerking met studenten in de boeken Zin in gezin, Waanzin van het gezin en Vaders in soorten.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Mama, papa, weet je…? Ik heb kwaliteiten! Met dit boek ontdekken ouders, leraren en begeleiders de kwaliteiten bij jonge kinderen. De taal van ‘kwaliteiten’ biedt zowel jong als oud de kansen om samen te leren van én met elkaar. Deze visie versterkt een positief zelfbeeld en een goed gevoel bij kinderen, maar het zet ook de volwassenen rondom het kind aan om het kind anders te benaderen. Met een oplossingsgericht model en een kernkwadrantenmodel bieden de auteurs een verrassende kijk op het gedrag van kinderen. Leer hoe je de kwaliteiten van jonge kinderen kan ontdekken en onderschrijven. Bij dit inspiratieboek is er tevens een spannend prentenboek beschikbaar: Bob en Pablo (met illustraties van Ruth Van Wichelen).

Inhoud Inspirerende denkkaders n Train jezelf n Spelend leren n Mooie praktijkvoorbeelden n

Pluspunten Inspirerend boek voor ouders, leraren en opvoeders n Met medewerking van Daniel Ofman (bezieler kernkwadradantenmodel) en Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove (kinderpsychiater) n

Opleiding Orthopedagogiek

Liesbet Moortgat werkt als oplossingsgericht therapeut/coach binnen het Eerstelijnshuis te Deinze. Ze heeft ruime ervaring met kinderen, ouders, leraren en begeleiders.

Liesbet Moortgat & Chris Van Dam Mama, papa, weet je…? Ik heb kwaliteiten! — Een inspirerend boek voor ouders, leraren en opvoeders over het ontdekken en ervaren van kwaliteiten bij jonge kinderen

Chris Van Dam werkt als praktijklector aan de Hogeschool Gent en is staflid in het Korzybski Instituut te Brugge. Hij is vooral actief als gecertificeerd trainer kernkwadranten, oplossingsgericht trainer en coach. Zijn vroegere ervaring in het werken met kleuters met gedrags- en emotionele problemen en als groepsleider in de kinderen jeugdpsychiatrie, vormden voor hem een belangrijke drijfveer om dit project te realiseren.

n

EAN 978 90 382 2463 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 159 pp. Pedagogiek n € 19,99

9 789038 224633

E. Rabe, M. Stevens, N. Debergh, N. Ruyters, I. Devlaminck, S. Evrard, N. Pauwels, Jana Larivière, Joyce Larivière & J. Vandecasteele Bob en Pablo EAN 978 90 382 2461 9 n Verschenen 20,5cm x 20,5cm n Hardcover n 40 pp. Prentenboeken (< 6 jaar), (> 6 jaar) n € 19,99

9 789038 224619 — 145 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De lichtheid van het opvoeden Als het over opvoeden gaat, zijn we vandaag erg onzeker over wat we moeten en kunnen doen. We klampen ons vast aan alles wat gezag en controle lijkt te garanderen. Tegelijk weten we ons geconfronteerd met de eis van steeds meer en beter. De lichtheid van het opvoeden wil een handboek zijn dat een kijkmethode biedt ter voorbereiding van het concrete, pedagogische handelen. De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de aanzet en inzet van het boek. Op toegankelijke wijze brengt dit handboek die pedagogische houding in kaart. Het biedt daarvoor ook de nodige oefeningen. De lichtheid van het opvoeden richt zich daarom in het bijzonder tot studenten en docenten in opleidingen voor pedagogische beroepen.

Inhoud De oneigentijdse meester-als-leerkracht n Aandacht en initiatie n Gelijke kansen en gelijkheden n Spreken als empowerment n

Pluspunten Met gratis dvd Le Fils van de gebroeders Dardenne n Theorie over pedagogie gecombineerd met toegankelijke verwijzingen naar de film n

Jan Masschelein (red.) leidt het Laboratorium voor Educatie en Samenleving en is tevens diensthoofd van de onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving, beide aan de KU Leuven.

Opleiding n Orthopedagogiek, lerarenopleiding

Jan Masschelein De lichtheid van het opvoeden — Een oefening in kijken, lezen en denken EAN 978 90 209 7184 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Pedagogiek n € 29,99

9 789020 971842 — 146 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Remedial teaching en psychomotoriek Remedial teaching en psychomotoriek is een praktische handleiding voor iedereen die meer wil weten over psychomotorisch onderzoek en de begeleiding van kinderen die daaruit ontstaat. Het is een pleidooi voor al doende leren, want leren is dingen ervaren. Het boek brengt een combinatie van inzichten uit onderwijs en therapie. Niet alleen het wat, maar ook het waarom en het wat dan van leermoeilijkheden komen aan bod. Zo krijg je een volledig beeld van hoe je een kind als ouder of leraar optimaal kunt ondersteunen, zowel op motorisch vlak als op het vlak van leermoeilijkheden. Want als we weten wat er aan de hand is, hebben we het allemaal in ons om te helpen.

Inhoud Definitie en indeling van het vakdomein psychomotoriek n Van aanmelding naar intake en anamnese n Differentiaal diagnostisch onderzoek n Procesmatige begeleiding n Grootmotorische en fijnmotorische lateralisatie n Motorische schrijfproblemen n Fijnmotorische, visuomotorische en visueelruimtelijke vaardigheden n Geheugenvaardigheden n Probleemoplossende vaardigheden n Leerpotentieel n

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeute, leerkracht in het basisonderwijs en veelgevraagd deskundige op het vlak van ervaringsgericht en het al doende aanpakken van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Pluspunten n Boordevol concrete tips, handvatten en oefeningen Opleiding Lerarenopleiding, ergotherapie, pedagogische wetenschappen, psychomotoriek, pabo, CLB's

n

Wendy Peerlings Remedial teaching en psychomotoriek — Effectief leren door te doen EAN 978 90 209 7535 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 608 pp. Pedagogiek, Opvoeding van kinderen en jongeren n € 39,99

9 789020 975352 — 147 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties Moeilijk gedrag van adolescenten en kinderen kunnen zorgverleners, leraren en ouders niet aan zich laten voorbijgaan. Toch is het niet evident om kwetsbare kinderen te helpen. Ze gedragen zich immers moeilijk met een reden. De sleutel ligt in het aangaan van interne relaties, waardoor het kind de balans in zichzelf zal terugvinden. In Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties speelt de link tussen theorie en praktijk een belangrijke rol. Vanuit heldere cases stellen de auteurs een implementatiemodel voor dat je een inkijk geeft in het gedrag en de noden van ‘probleemkinderen’ en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hen efficiënt te kunnen helpen.

Inhoud Omgaan met moeilijk gedrag n Interne relaties n Conflictpositieve organisaties n

Pluspunten Vertrekkend vanuit boeiende cases n Met praktische methode en model n

Opleiding Sociaal agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo

n

Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent. Bram Soenen is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij werkt als directeur van vzw Martens-Sotteau in Oostakker. Eline Spriet en Katrien Sel werken in het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent en geven trainingen bij het vormingscentrum Create.

Franky D’Oosterlinck, Bram Soenen, Eline Spriet & Katrien Sel Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties EAN 978 94 014 3802 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 112 pp. Pedagogiek n € 19,99

9 789401 438025 — 148 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Een stille leerling in je klas Als leraar kun je een enorm positieve invloed hebben op de ontwikkeling van mishandelde of verwaarloosde leerlingen. Uit onderzoek onder oudere leerlingen op de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs blijkt dat een kwart van hen aangaf met mishandeling te maken hebben gehad. In Een stille leerling in je klas wordt op praktische manier beschreven, hoe je als leraar – naast de ouders – een zeer ‘betekenisvolle andere’ in het leven van een kind kunt zijn. Het verhaal is opgetekend uit de mond van Paul, die zegt: ‘Ik heb veel gehad aan enkele leraren, omdat ze me zagen, me het gevoel gaven dat ik iemand was en ze me waardeerden’. Voor een kind kan deze aanwezigheid en aandacht een groot verschil maken.

Inhoud Praktische informatie n Handelingsadviezen n Verhaal van een ervaringsdeskundige n

Pluspunten Kindermishandeling op de agenda n Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling n Onderbouwing met literatuur n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, (ortho)pedagogiek, master SEN

n

Peter Mol Een stille leerling in je klas — De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling EAN 978 94 014 4657 0 n Verschenen 18cm x 24cmn Paperback n 192 pp. Onderwijs en (ortho)pedagogiek n € 24,99

9 789401 446570 — 149 —

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragpunt, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende en schrijft artikelen en boeken over pedagogisch vakmanschap en Passend Onderwijs.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De traumasensitieve school In onze scholen lopen veel meer kinderen met een traumatische ervaring rond dan we dachten, in elke klas gemiddeld één. Een ongeluk, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling: als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken, kan dat tot trauma kan leiden. Met kennis van zaken en grote empathie schetst de auteur het gedrag van kinderen die aan mishandeling blootstaan en hoe gemakkelijk je als leraar hun gedrag verkeerd kunt interpreteren. Dit praktische boek gaat in op dat gedrag en hoe je daar als leraar het best mee kunt omgaan. ‘Een boek boordevol informatie en met veel gereedschap. Het kan je helpen om kinderen die aan jou zijn toevertrouwd weer het leven te laten leiden dat voor hen was weggelegd, voor ze beschadigd raakten.’ – Prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie De traumasensitieve school biedt diepgaande kennis over de achtergrond van trauma en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van het kinderbrein. De vele voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het een buitengewoon praktisch boek dat leraren en leidinggevendenkunnen gebruiken om de school traumasensitief te maken. Daarbij is het onmisbaar voor studenten en iedereen die werkt met kinderen en jongeren met een trauma.

Inhoud n Inzicht in verandering van de hersenen n Omgaan met het gedrag van kinderen met een trauma n Adviezen voor traumasensitief maken van een school Pluspunten Voor docenten en leidinggevenden n Wetenschappelijk onderbouwde adviezen n Met voorwoord en een inhoudelijk review door kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Frits Boer (em.) n Veel praktische voorbeelden n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN

n

Anton Horeweg De traumasensitieve school — Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas EAN 978 94 014 4288 6 n Verschenen 17cm x 24cmn Paperback n 352 pp. Onderwijs en Psychologie n € 34,99

9 789401 442886 — 150 —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN), coach en ruim dertig jaar leraar in hetbasisonderwijs. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs, die als verplichte literatuur gelden bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Ook de website www.gedragsproblemenindeklas.nl is van zijn hand. Verder heeft Horeweg zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP) en is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties Werken met kinderen en jongeren die ‘storen’, gedragsproblemen vertonen of als ‘gedragsgestoord’ worden bestempeld, is een moeilijke opdracht. Grenzen worden overtreden, intense emoties worden geuit, conflicten ontstaan. Er wordt aan volwassenen geappelleerd, maar zij weten niet altijd hoe de situatie te hanteren. Dit boek brengt met life space crisis intervention (LSCI) een methodiek naar voren die toont hoe iemand gericht met heftige reacties moet omgaan, op welke manier een relatie met een jongere wordt opgebouwd en wat er nodig is om zelfdestructief gedrag te stoppen. Via het systematisch doorlopen van de verschillende LSCI-fasen worden conflicten gehanteerd als leermoment, eerder dan ze te willen vermijden. De uiteindelijke doelstelling is het kind of de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Inhoud Stress, conflict en crisis n De structuur van LSCI: ontladen, tijdlijn, centrale thema, inzicht, nieuwe vaardigheden, transfer van het leren n LSCI toepassen op patronen van zelfvernietigend gedrag n

Pluspunten De vele en volledig uitgewerkte voorbeelden geven een duidelijk beeld van de concrete toepassing van LSCI n Nederlandse vertaling van het internationaal gewaardeerde boek Life Space Crisis Intervention n

Opleiding Sociaal-agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie

n

N.J. Long, M.M. Wood & F.A. Fecser Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties — Life Space Crisis Intervention EAN 978 90 209 5495 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Orthopedagogiek, klinische psychologie n € 39,99

9 789020 954951 — 151 —

N.J. Long, M.M. Wood, en F.A. Fecser zijn verbonden aan The Institute of Life Space Crisis Intervention in de Verenigde Staten.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gender op school Discussies rond schoolwerk, leergedrag en lesgeven leggen steevast de nadruk op verschillen tussen jongens en meisjes. Die redenering heeft een impact op advies voor leerkrachten en creëert vaak een beeld van stereotypering. Verschillen binnen de jongens- en meisjesgroep worden daardoor vaak over het hoofd gezien. Gender op school definieert het belang van inter- en intraseksuele verschillen en van individuele genderidentiteit en -expressie bij jongeren in de eerste graad secundair onderwijs. Zo biedt het boek aan leerkrachten en directieleden een startpunt voor een beter begrip van gender op school. Gender speelt immers een rol bij het onderwijsproces en schoolresultaten, en is dus ook van belang voor de algemene onderwijskwaliteit. Dit boek biedt een onderbouwde en genuanceerde kijk op de belangrijkste aspecten rond gender op school, of het nu gaat om de relatie tussen leerlingen en leerkracht, de betrokkenheid van leerlingen of verschillen in het ontwikkelingsproces tussen individuele jongeren.

Inhoud Gender op school in perspectief n Jongens en meisjes op school n Meer dan een jongens-meisjeskwestie n Gender en de leerkracht n Een genderperspectief in functie van onderwijskwaliteit n

n

Dimitri Van Maele is als doctor in de Sociologie verbonden aan de Universiteit Gent en coördineert het onderzoeksluik van het project.

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, psychologie, pedagogiek, CLB’s

Nathalie Michalek is als gedetacheerd leraar verbonden aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs van de KU Leuven en coördineert het valorisatieluik.

Pluspunten Leerkrachten aan het woord n Cijfers uit recent onderzoek n Aanbevelingen voor scholen en leerkrachten

n

Nadine Engels is opleidingshoofd Onderwijskunde aan de Vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Ferre Laevers is hoogleraar en directeur van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs aan de KU Leuven. Dimitri Van Maele, Nathalie Michalek, Nadine Engels, Ferre Laevers, Koen Lombaerts & Mieke Van Houtte Gender op school — Meer dan een jongens-meisjeskwestie EAN 978 94 014 2911 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 260 pp. Pedagogiek n € 24,99

Koen Lombaerts is voorzitter van de Vakgroep Educatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Mieke Van Houtte is hoogleraar en hoofd van de onderzoeksgroep CuDOS aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent.

9 789401 429115 — 152 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren Kinderen die niet geïnteresseerd lijken? Leerlingen die na vijftien minuten de klas op stelten zetten? Je hebt het gevoel dat je een kind of jongere niet kan bereiken of motiveren? Dit boek biedt je een kader om leerlingen zin te doen krijgen in de les en reikt handvatten aan om met alle soorten leerlingen en collega's op school om te gaan: het Process Communication Model (PCM). Dit model, ontwikkeld door Kahler, verklaart waarom bepaald gedrag van leerlingen je motiveert of ergert. Het model helpt je inzien dat er soorten leerlingen zijn en dat je communicatie ertoe doet. Dit boek maakt duidelijk hoe je kinderen met heel verschillende persoonlijkheden kan bereiken.

Inhoud De psychometrische waarde van het Process Communication Model (PCM) n De mogelijkheden van PCM in uiteenlopende contexten en een aantal Gentse scholen n Verschillende PCM-profielen en de relatie met kinderen en adolescenten n Getuigenissen en resultaten van PCM n

Pluspunten Handleiding om leerlingen betrokken en gemotiveerd te maken en houden n Sterk communicatiemodel om leerlingen te bereiken en te reflecteren over je eigen psychologische behoeften in de klas n

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding, psychologie

n

Edwin Hantson, M. Claire Van de Velde & Annemie Desoete (red.) Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren — Theorie, praktijk en onderzoek van Process Communication Model EAN 978 90 382 2555 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 209 pp. Pedagogiek n € 29,99

9 789038 225555 — 153 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

DoodGewoon Een overlijden heeft impact op iedereen, ook op de allerjongsten. Vooral kinderen vragen tijdens een rouwperiode een specifieke aanpak om afscheid en verdriet te duiden. DoodGewoon is de ideale leidraad om kinderen te begeleiden in het rouwproces. Het geeft leraren, hulpverleners en ouders tot in de details uitleg over hoe kinderen deze moeilijke periode meemaken en kunnen doorstaan. Het boekt bespreekt de verschillende fasen van het rouwproces en doet beroep op de meest recente inzichten uit de psychodiagnostiek en de psychopathologie. Het heeft daarbij speciale aandacht voor de opvang op school.

Inhoud Omgaan met chronische verlieservaringen n Traumabehandeling n Visualisatieoefeningen n De fasen in het rouwproces n

Pluspunten Moeilijk thema bespreekbaar gemaakt n Praktische leidraad met uitleg, tips en oefeningen n

Opleiding Pedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo, CLB's, crisisbeheer, verpleegkunde

Lies Scaut is maatschappelijk werkster en gezinstherapeute. Ze specialiseerde zich in de verwerking van acute en chronische verlieservaringen en werkt als zelfstandig psychotherapeute in De Weg Wijzer – Centrum voor Psychotherapie.

n

Lies Scaut DoodGewoon — Kinderen begeleiden bij rouw EAN 978 94 014 2653 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Geestelijke gezondheidszorg n € 24,99

9 789401 426534 — 154 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Samen schooluitval voorkomen Probleemgedrag bij leerlingen leidt vaak tot een uitsluiting op school. Wanneer de oorzaak van het probleem niet aangepakt wordt, zal de leerling op zijn nieuwe school mogelijks in hetzelfde gedrag hervallen. Dat kan leiden tot definitieve schooluitval. Samen schooluitval voorkomen biedt praktische werkmodellen voor leraren, hulpverleners en ouders om jongeren een volwaardige toekomst in het onderwijs te garanderen. Het boek belicht de uiteenlopende sociale oorzaken van schooluitval en toont aan hoe innoverende onderwijstechnieken dit fenomeen voorkomen.

Inhoud Leerproblemen bij jongeren n Emotionele en gedragsstoornissen n Coöperatief leren n Kwalitatief en innoverend onderwijs n

Pluspunten Project ‘Tijdstap’ als vernieuwende benadering om schooluitval aan te pakken n Concrete en direct toepasbare werkmodellen n

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding, psychologie, pabo, CLB's

n

Stijn Vandevelde is hoogleraar aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ te Gent. Katrien Sel werkt als orthopedagoog in het OC ‘Nieuwe Vaart’ te Gent en geeft trainingen bij het vormingscentrum Create. Elke Cole is als onderzoeker verbonden aan het OC ‘Nieuwe Vaart’ te Gent en aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent.

Stijn Vandevelde, Franky D’Oosterlinck, Katrien Sel & Elke Cole Samen schooluitval voorkomen EAN 978 94 014 2721 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 142 pp. Pedagogiek n € 19,99

9 789401 427210 — 155 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

‘Is dat iets voor mij, juf?’ De overgang van basis- naar secundair onderwijs is een cruciaal scharnierpunt in de schoolloopbaan van jongeren. Leerlingen en hun ouders staan er niet alleen voor de keuze van een school, maar moeten ook vaak al kiezen voor een aantal optie-uren die een grote impact kunnen hebben op hun latere keuzemogelijkheden. Dit boek reikt concrete handvatten aan om te werken aan die overgang. Studiekeuze naar het secundair onderwijs is immers nog steeds sterk gebaseerd op de resultaten voor taal en wiskunde, terwijl andere kwaliteiten van kinderen minder doorwegen, en de sociale achtergrond van leerlingen speelt nog steeds een belangrijke rol in het keuzeproces. Dit handboek biedt een concrete gids voor iedereen die betrokken is bij school- en studiekeuze, en bevat een onderbouwd perspectief op de toekomst.

Inhoud Keuzes en het Vlaamse onderwijssysteem n De leerling en zijn belevenis n Ouders zoeken houvast n Leerkracht als begeleider van de overgang n Voorbereiden van leerlingen door basisscholen n

Pluspunten Vertrekt van de huidige situatie om praktische aanbevelingen te maken n Gebaseerd op grootschalig onderzoek bij leerlingen, leerkrachten, directies en ouders n Bevat talrijke praktijkverhalen

Karin Goosen is leerkracht lager onderwijs en onderwijswetenschapper. Ze is als coördinator van het praktijkgerichte luik van het IWT SBO-project TRANSBASO en als onderzoeker verbonden aan het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent.

n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo

Simon Boone is doctor in de sociologie (Universiteit Gent, 2013) en is als coördinator van het onderzoeksluik van het IWT SBO-project TRANSBASO verbonden aan de vakgroep politieke wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

n

Karin Goosen & Simon Boone Is dat iets voor mij, Juf? — Leerlingen versterken in het keuzeproces van basis naar secundair EAN 978 94 014 4503 0 n Verschenen 17cm x 24cm n 176 pp. n Paperback Onderwijs & opvoeding n € 24,99

9 789401 445030 — 156 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Cultuur en wereldburgerschap in onderwijs Jongeren voorbereiden op de samenleving wordt een grote uitdaging voor het onderwijs van de 21ste eeuw. De vraag om als leraar in te zetten op competenties rond wereldburgerschap en cultuur klinkt dan ook steeds luider. Dit boek is een leidraad voor kwaliteitsvol werken rond cultuur en samenleving. Naast een denkkader rond cultuur- en wereldburgerschapseducatie, waarin de auteurs de doelstellingen expliciteren, stelt het ook een ontwerpkader voor met enkele algemene didactische principes als houvast voor iedere leeractiviteit. De praktische insteek en cases uit dit boek maken het onmiddellijk bruikbaar voor vakonderwijs, maar ook voor vakoverschrijdende projecten en extracurriculaire activiteiten.

Inhoud Wereldburgerschap: een nieuw denkkader n Didactische principes voor elke leeractiviteit n Overzicht van de meest bruikbare methodes en benaderingen n Filosoferen met jongeren, muzisch werken n Systeemdenken, creatief denken n Discussietechnieken n

Pluspunten Inzicht in kerncompetenties n Handige didactische principes voor cultuuren wereldburgerschapscompetenties n Concrete en direct toepasbare methodieken en benaderingen voor in de klas- en schoolpraktijk n

Opleiding Lerarenopleiding lager onderwijs derde graad, lerarenopleiding secundair onderwijs eerste en tweede graad, pabo

Leen Alaerts is als lector geschiedenis en onderzoeker verbonden aan de lerarenopleiding Secundair Onderwijs en de opleiding Sociaal Werk van UC Leuven-Limburg. Ze is auteur van verscheidene boeken over cultuureducatie en praktijkonderzoek.

n

Katrien Goossens is als lector en onderzoeker verbonden aan de lerarenopleiding Lager Onderwijs van UC LeuvenLimburg. Ze coördineert ook de banaba cultuurmanagement. Kim Tintel is als lector project kunstvakken en muzische vorming verbonden aan de lerarenopleiding Secundair Onderwijs en Kleuteronderwijs van UC Leuven-Limburg.

Leen Alaerts, Katrien Goossens & Kim Tintel Cultuur en wereldburgerschap in onderwijs EAN 978 94 014 4496 5 n September 2018 17cm x 24cm n 200 pp. n Paperback Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 444965 — 157 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Flexibele leerwegen Elke leerling zou op school alle kansen moeten krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Daarom moet het onderwijs toegankelijk zijn voor leerlingen met verschillende achtergronden, mogelijkheden en behoeften. Zonder het gemeenschappelijke curriculum uit het oog te verliezen, kunnen scholen nog een stuk groeien in het afstemmen van hun programma op de groeiende diversiteit in de leerlingenpopulatie. Dit boek brengt het verhaal van acht basisscholen en acht secundaire scholen die ervoor kiezen hun onderwijs toe te spitsen op de noden van iedere leerling. Hun verhalen illustreren hoe flexibele leerwegen vorm kunnen krijgen, wat de voordelen zijn, maar ook met welke valkuilen scholen te maken krijgen.

Inhoud Leerwegen in het Vlaamse onderwijs: een stand van zaken n Hoe het watervalsysteem tegen te gaan n Uitdagingen in het omgaan met zeer diverse leerlingen n Flexibele leerwegen als antwoord n

Pluspunten Praktijkvoorbeelden uitgelicht n Toegespitst op de noden van elke leerlingen n Wisselwerking tussen theorie en praktijk n Inspiratie om zelf aan de slag te gaan n

Machteld Vandecandelaere is FWO-postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie aan de KU Leuven en Campus Kulak Kortrijk.

Opleiding n Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Goedroen Juchtmans is senior onderzoeker aan de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren aan het HIVA – KU Leuven. Bieke De Fraine is hoofddocent aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie aan de KU Leuven.

Machteld Vandecandelaere, Goedroen Juchtmans, Bieke De Fraine, Margo Vandenbroeck & Naomi Van den Branden Flexibele leerwegen — Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs EAN 978 94 014 3718 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 184 pp. Onderwijsvormen en schooltypen n € 24,99

9 789401 437189 — 158 —

Margo Vandenbroeck is in datzelfde centrum tewerkgesteld als onderzoeker en Naomi Van den Branden werkt er aan haar doctoraat.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Flexibel lesgeven Het lager onderwijs kent momenteel twee cruciale uitdagingen: de toenemende diversiteit binnen de leerlingenpopulatie en de overgang tussen het lager en secundair onderwijs. Flexibel lesgeven toont dat het antwoord op die uitdagingen gevonden kan worden in een personeelsbeleid waarin competenties van leraren gericht ingezet en ontwikkeld worden. Daarvoor beschrijft dit boek acht praktijkvoorbeelden, waarin gefocust wordt op de vakkennis van leraren, verhoogde vormen van samenwerking of variaties in taakinvulling. Bovendien brengt het boek die aspecten in verband met de ervaringen van leerlingen, leraren en directieleden. Zo biedt het boek belangrijke krachtlijnen om de competenties van leraren te blijven ontplooien.

Inhoud Competenties van leraren inzetten en ontwikkelen n Gedetailleerde praktijkvoorbeelden n Inzicht in randvoorwaarden voor implementatie n Focus op diversiteit en overgang tussen lager en secundair onderwijs n

Pluspunten Peer-reviewprocedure doorlopen die aan internationale wetenschappelijke standaarden beantwoordt (GPRC-review) n Vertrekt vanuit reële praktijken n Belangrijke krachtlijnen en aanbevelingen die onmiddellijk toepasbaar zijn n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

n

Elke Struyf, Aster Van Mieghem, Mathea Simons, Ellen Vandervieren, Jordi Casteleyn & Tom Smits Flexibel lesgeven — Leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van lerarencompetenties in het lager onderwijs EAN 978 94 014 4443 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Pedagogiek n € 24,99

9 789401 444439 — 159 —

Auteurs Elke Struyf, Aster Van Mieghem, Mathea Simons, Ellen Vandervieren, Jordi Casteleyn, Tom Smits zijn allen werkzaam aan de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen en verbonden aan de onderzoeksgroep Edubron resp. Didactica van de Faculteit Sociale Wetenschappen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Onderzoekende leraren Leraren zijn tijdens hun loopbaan voortdurend op zoek naar oplossingen voor uitdagingen in hun school- of klaspraktijk. Omgaan met een moeilijke klasdynamiek, diversiteit of digitalisering zijn maar enkele voorbeelden. Meestal volgen leraren daarbij hun buikgevoel. Ze zoeken naar antwoorden in de literatuur of proberen zelf iets uit, vaak met wisselend succes. Onderzoekende leraren wil leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren. Het boek beschrijft de onderzoekscompetenties die daarvoor nodig zijn en bevat technieken, instrumenten en voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Op die manier kan de leraar zelf of in teamverband de meest geschikte oplossing creëren voor elk specifiek probleem.

Inhoud Hoe het maximale uit je klaspraktijk halen n Omgaan met uitdagingen als klasdynamiek, diversiteit en digitalisering n Ontwikkelen van onderzoekscompetenties n Voel je bekwaam om met elke klassituatie om te springen n

Pluspunten Methode voor elk onderwijsprobleem n Met praktische technieken, instrumenten en voorbeelden n Extra digitale mogelijkheden via het platform eCampus Learn n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen en Lijne Vloeberghs zijn als lector-onderzoeker verbonden aan de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

n

Greet Decin is onderzoekscoördinator binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen, Lijne Vloeberghs & Greet Decin Onderzoekende leraren — Leidraad voor praktijkonderzoek op school EAN 978 94 014 3290 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Onderwijskunde, didactiek n € 19,99

9 789401 432900 — 160 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Onderzoekscompetent in de klas Het is belangrijk om leerlingen vertrouwd te maken met het discours van een wetenschapsdomein en het grote belang van onderzoeksvaardigheden en probleemoplossend denken. Deze gidsen willen het abstracte concept ‘onderzoekscompetentie’ omzetten naar praktische hulpmiddelen voor leerkrachten en leraren in opleiding in de wetenschappen, moderne en klassieke talen. Bovenal houdt het begrip ons een spiegel voor: wat willen we juist bereiken met onze leerlingen, wat is haalbaar en wat niet? Onderzoekscompetent in de klas gaat een essentiële uitdaging aan. Als leerlingen de smaak te pakken krijgen, staat de deur open naar een rijk gevulde (academische) carrière. Dit is belangrijk voor onze kennismaatschappij, waar de nood aan wetenschappelijk geschoolde mensen groter is dan ooit.

Inhoud Algemene uitgangspunten n Vaardigheden, evaluatie en reflectie n Uitgewerkte voorbeelden n Bijlages en referentielijst n

Pluspunten Combinatie van ‘leren onderzoeken’ en ‘onderzoekend leren’ n Waaier aan werkvormen en opdrachten n Aandacht voor voorkennis n Lessuggesties die persoonlijk ingevuld kunnen worden n

Opleiding Lerarenopleiding

n

Katrien Strubbe, Binke D'Haese, John De Poorter, Hans Vanhoe Onderzoekscompetent in de klas — Praktische gids voor de vakken biologie, chemie en fysica in het secundair onderwijs EAN 978 90 382 1917 2 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 110 pp. Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 19,99

Katrien Strubbe en Hans Vanhoe zijn verbonden aan het Department of Inorganic and Physical Chemistry van de Universiteit Gent. Binke D'Haese is verbonden aan de vakgroep Biochemie en Microbiologie van de Universiteit Gent.

9 789038 219172

André Mottart & Hilde Lauwers Onderzoekscompetent in de klas — Praktische gids voor de moderne en klassieke talen in het secundair onderwijs EAN 978 90 382 2458 9 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 128 pp. Nederlandse taal en letterkunde algemeen n € 24,99

9 789038 224589 — 161 —

John De Poorter behaalde een doctoraat in de toegepaste wetenschappen rond niet-invasieve thermometrie met behulp van magnetische resonantie beeldvorming (MRI).


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Communiceren en motiveren in de klas Docenten die de kunst van in verbinding communiceren beheersen, hebben fijne klassen, belanden het minst in conflicten met hun leerlingen en hun ouders, creëren een band van onderling vertrouwen en respect met hun klas, zijn zelfverzekerder, en hebben goede leerresultaten. We weten allemaal dat het nodig is om contact te maken met leerlingen, maar: Hoe doe je dat? En wat doe je bij moeilijk gedrag of problemen? In dit handboek leer je hoe je praktische gesprekstechnieken kunt inzetten in de klas. Het boek biedt een kennismaking met gesprekstechnieken uit TA, NLP, verbindende communicatie en motiverende gespreksvoering en laat zien hoe je dit op een effectieve manier in de klas kunt toepassen.

Inhoud TA n NLP n Verbindende communicatie n Motiverende gespreksvoering n Laat zien hoe je dit op een effectieve manier in de klas kunt toepassen. n

Pluspunten Alles over gesprekstechnieken voor leraren n De beste tips uit NLP, Motiverende gespreksvoering en verbindende communicatie n Geeft inzicht in je eigen (vaak onbewuste) communicatiepatronen n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

n

Ingrid van Essen Communiceren en motiveren in de klas — Handboek voor leraren en begeleiders EAN 978 94 014 5418 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 288 pp. Paperback n Onderwijs n € 34,99

9 789401 454186 — 162 —

Ingrid van Essen was jarenlang docent in het voortgezet onderwijs, onderwijsbegeleider en jongerencoach. Vanuit haar praktijk Young Identity Coaching verbindt zij jongeren, ouders en docenten. Daarnaast is zij een veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praten met ouders Als je beroepshalve met kinderen aan de slag bent, dan heb je uiteraard af en toe een gesprek met hun ouders. Soms in de vorm van een spontaan praatje, op andere momenten dan weer in een formeel gesprek zoals tijdens een oudercontact op school. De ervaring leert dat die communicatie niet altijd even vlot verloopt. Dit boek wijst je de weg om te komen tot doelgericht communiceren met ouders. Het helpt je om je bewust te worden van het communicatief proces dat zich in gesprekken afspeelt en toont je hoe je een boodschap duidelijk kunt overbrengen. In plaats van inzicht te verschaffen in hoe het fout kan lopen, toont Praten met ouders vooral hoe je aan de hand van herkenbare voorbeelden iedereen een stem kunt geven.

Inhoud Perspectiefverandering n Kinderen met probleemgedrag n Slechtnieuwsgesprekken n Van ‘Problem Solving’ naar ‘Outcome Designing’ n Helpende gesprekken n

Pluspunten Met casussen die de inhoud meteen duidelijk en toepasbaar maken n Theorie gebaseerd op praktijkervaring van de auteurs n

Opleiding n Lerarenopleiding, psychologische en pedagogische wetenschappen, pabo, CLB's, sociaal werk, kind- en jeugdhulp

Rik Prenen werkt voor VCLB-Limburg en is als gastdocent verbonden aan de associatie van de KU Leuven. Maurits Wysmans is opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn (UC LeuvenLimburg). Hij blikt terug op twintig jaar praktijkervaring in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en diverse bijkomende opleidingen.

Rik Prenen & Maurits Wysmans Praten met ouders — Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en leerlingenbegeleider EAN 978 94 014 1680 1 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 192 pp. Onderwijs algemeen, communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789401 416801 — 163 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Omgaan met ouders Ondanks alle inspanningen verloopt de communicatie tussen school en ouders vaak gebrekkig en soms ronduit problematisch. Men is het oneens, het contact raakt verstoord en bij onopgeloste conflicten tussen ouders en leraren zijn beide partijen (en het kind) de verliezers. Dit boek biedt een antwoord op vragen zoals: Hoe knoop je het gesprek aan met ouders? Hoe breng je het best slecht nieuws aan hen over? Hoe kun je gerichte informatie verkrijgen van de ouders? Hoe motiveer je hen tot het nemen van moeilijke beslissingen? Omgaan met ouders schetst een plattegrond in de opbouw van de dialoog, waardoor je geen essentiële stappen overslaat. Het boek legt mogelijke valkuilen bloot en toont aan hoe je een potentieel negatief overleg kunt ombuigen naar een constructief gesprek.

Inhoud Het gesprek aangaan met ouders n Communicatiekanalen op school n Gespreks- en communicatietechnieken n Sociale rolneming of perspectiefneming n Omgaan met woede, agressie, spanning en angsten n

Pluspunten Met talrijke praktijkvoorbeelden n Gebaseerd op onderzoek met input van directies en leerkrachten n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen, pabo, CLB's

n

Leen Ryckaert Omgaan met ouders — Hoe het gesprek voeren? EAN 978 94 014 2652 7 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 120 pp. Onderwijskunde, communicatie n € 19,99

9 789401 426527 — 164 —

Leen Ryckaert studeerde psychologie en pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze was onder andere wetenschappelijk medewerker aan de universiteit en psychopedagogisch consulent bij een CLB-centrum. Ze werkt als zelfstandig klinisch psycholoog.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Scholen slim organiseren Ons onderwijs staat onder druk: leerlingenpopulaties zijn divers, de toekomst is onvoorspelbaar en het innovatief vermogen van het onderwijs wordt uitgedaagd. Leraren en directies voelen zich, hoe gemotiveerd ze ook zijn, vaak overrompeld door honderdeneen dingen en zeggen sneller het onderwijs vaarwel. In Scholen slim organiseren pleiten de auteurs voor een nieuwe organisatiestructuur: van een bureaucratische onderwijsorganisatie die hiërarchisch en functioneel is opgebouwd, naar een flexibele en evenwichtige onderwijsorganisatie. Daar werken multidisciplinaire teams samen voor een community van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen. Zo kunnen teams de talenten van leerlingen ten volle ontplooien. Dit boek is het resultaat van intervisies en lerende netwerken van onderwijsinstellingen die gestart zijn om visiegedreven hun school te reorganiseren. Het richt zich tot degenen die de beslissingen nemen in scholen, scholengroepen en koepels en netten, en tot al wie interesse heeft in de organisatie van de school: pedagogische begeleidingsdiensten, leraren, ouders, vakorganisaties, lerarenopleidingen, diensten voor leerlingenbegeleiding en overheidsdiensten.

Inhoud Leraren en scholen van de toekomst n Van visie naar organisatieontwerp n Zelfsturend en effectief teamwerk n KWIC-visie: kindgericht en kwaliteit, werkproces, integer en identiteit, collegiaal n Authentiek leiderschap voor een nieuwe cultuur n

Tom Van Acker is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en projectleider bij Flanders Synergy. Hij is gespecialiseerd in het visiegedreven organiseren.

Pluspunten Stapsgewijze weergave van een veranderingsproces n Bevat instrumenten en tools die helpen in het verandertraject n

Opleiding Lerarenopleiding, CLB's

n

Tom Van Acker & Yves Demartelaere Scholen slim organiseren — Anders werken met goesting EAN 978 94 014 2131 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Onderwijskunde n € 29,99

9 789401 421317 — 165 —

Yves Demartelaere is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie, professioneel bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, en algemeen directeur van de onderwijsinstellingen bij de Broeders van Liefde.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Hoe coach ik mijn klas? Lesgeven is een mooi maar veeleisend beroep. Om te kunnen leren van je eigen ervaringen en je eigen manier van lesgeven, moet je er af en toe over nadenken. Nu doen leraars dat wel dagelijks, maar vaak ontbreekt hen de tijd om dat echt grondig te doen. Hoe coach ik mijn klas? wil langer stilstaan bij de vraag wat goed lesgeven nu eigenlijk inhoudt. Dit boek biedt daarvoor heel wat informatie en inspiratie, en helpt je daarnaast ook meteen verder met concrete tips en handige lijstjes. Deze herziene editie verkent ook onderwerpen als talentontwikkeling, het puberbrein, opbrengstgericht werken enzovoort. Het is een onmisbaar boek voor beginnende en ervaren leerkrachten uit zowel het basis- als secundair/voortgezet onderwijs.

Inhoud Wat is goed lesgeven? n Didactische kerncompetenties n Onderwijsvernieuwing n Focus op talenten, behoeften en positieve feedback n

Pluspunten Handig overzichtswerk n Direct bruikbaar in de praktijk n

Danny Wyffels is onderwijspedagoog. Hij is al 30 jaar actief in de lerarenopleiding in Torhout (VIVES) en publiceert geregeld over thema’s uit de opvoeding en het onderwijs. Hij geeft ook communicatietraining aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Odisee.

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo, CLB's

n

Danny Wyffels Hoe coach ik mijn klas? EAN 978 94 014 1273 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 412735 — 166 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Opvoeden in de klas Hoe ga je goed om met leerlingen in de klas? Een vraag die voor leraren, van het primair of kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, een hele loopbaan lang relevant blijft. Opvoeden in de klas wil iedere lesgever helpen bij zijn of haar dagelijkse job. Het boek is doorspekt met tips om je interactiestijl te perfectioneren, en gaat in op kernthema's als assertiviteit, omgaan met pesten en het belang van emotionele intelligentie. Daarnaast biedt deze derde editie belangrijke nieuwe inzichten aan, onder meer rond ‘flipping the classroom’, constructieve feedback en flow. Het boek beschrijft concrete vaardigheden waarmee leraren aan de slag kunnen om hun eigen aanpak te verrijken. Het besteedt ook de nodige aandacht aan een goede samenwerking met collega's binnen de school.

Inhoud De 180-gradenbocht: leren belangrijker dan lesgeven n Communicatietechnieken n Feedback geven en krijgen n Negatief klasgedrag en assertief optreden n Straffen n Positief omgaan met emoties n Wat is jouw stijl? n

Pluspunten Herziene editie met de recentste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek rond klasmanagement en een reeks denkoefeningen waarmee de lezer meteen aan de slag kan

n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo

n

Herman Van den Broeck Opvoeden in de klas EAN 978 94 014 2784 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Pedagogiek n € 24,99

9 789401 427845 — 167 —

Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending average Leadership.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Wat stuitert daar door je klas? Het gedrag van kinderen met ADHD kan hoge eisen stellen aan de leraar, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Andersom stelt de schoolomgeving hoge (soms onmogelijke) eisen aan een kind met ADHD. De leraar heeft de taak de eisen ‘passend’ te maken, dit boek kan daarbij helpen. Het biedt achtergrondinformatie over ADHD, ADD en bijkomende stoornissen, gecombineerd met herkenbare verhalen uit de praktijk en waardevolle tips voor in de klas. Doel van dit boek is het gedrag van kinderen en jongeren met ADHD beter leren begrijpen. Begrip voor het gedrag is overigens niet hetzelfde als alles goed vinden. Als je begrijpt waarom een kind bepaald gedrag vertoont en weet dat het daar niet voor ‘kiest’, kijk je vaak al anders naar de situatie. Wat stuitert daar door je klas biedt de benodigde achtergrondkennis. Het geeft docenten handvatten voor het maken van een plan ter verbetering van de situatie.

Inhoud Brein en gedrag van kinderen met AD(H)D n Bijkomende stoornissen n Wat kun je doen in je klas? n ADHD en de schoolvakken n Overleg met ouders, kind en behandelaars n

Pluspunten Handvatten voor de praktijk n Voor leerkrachten en docenten in het po en vo n Leert docenten kijken naar eigen gedrag

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/ coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

n

Opleiding Pabo, lerarenopleiding, master SEN

n

Anton Horeweg Wat stuitert daar door je klas? — Over kinderen met ADHD en hun leraren EAN 978 94 014 4151 3 n Verschenen 17cm x 22cm n Paperback n 192 pp. Onderwijs n € 24,99

9 789401 441513 — 168 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Anders evalueren In het onderwijs staat de totale persoonlijkheidsontwikkeling steeds meer centraal. Behalve kennis verwerven, moeten leerlingen en studenten kennis kunnen toepassen, leren samenwerken, leren nadenken en leren de eigen oplossingsstrategieën verwoorden. De evaluatie van de leerlingen kan dan ook niet meer worden beperkt tot het toetsen van de gereproduceerde kennis. Anders evalueren geeft aan hoe het onderwijs de overgang maakt van een toetscultuur naar een assessmentcultuur waarin ook de metacognitieve, de sociale en de dynamisch-affectieve vaardigheden worden geëvalueerd. Dit handboek vertelt welke methodes hier het meest voor geschikt zijn. Het is geschreven voor leraren in opleiding.

Inhoud Veranderende ideeën over evaluatie n Soorten assessment: vaardighedenassessment, overalltoetsen, authentieke assessment, portfolio, selfassessment, peer assessment, co-assessment n Feedback geven n Werk- en tijdsdruk n

Pluspunten Opgevat als praktische handleiding vol concrete richtlijnen, werkschema's, verduidelijkende voorbeelden en modellen van werkbladen

n

Opleiding n Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, sociaal-agogisch werk, CLB's

Filip Dochy is verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren van de KU Leuven. Wouter Schelfhout is verbonden aan de Specifieke Lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen en aan de onderzoeksgroep Didactica, gericht op vakdidactisch onderzoek en professionalisering van leraren. Steven Janssens is professor emeritus aan de KU Leuven. Hij begeleidde diverse cursussen in de pedagogische wetenschappen.

Filip Dochy, Wouter Schelfhout & Steven Janssens Anders evalueren — Assessment in de onderwijspraktijk EAN 978 90 209 5348 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp. Onderwijskunde n € 19,99

9 789020 953480


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — handboek en werkboek Dit boek biedt leerkrachten en leerkrachten in opleiding een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan. Het begint met het onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Hierna beschrijft ieder hoofdstuk een gedragsprobleem of gedrags- of ontwikkelingsstoornis die je in de klas kunt tegenkomen, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Het beantwoordt vragen als: hoe kun je kinderen ondersteunen die ondanks hun beperkingen moeten functioneren op de gewone basisschool? Wat kun je doen? Het bijbehorende werkboek is in samenwerking met docenten van diverse pabo's samengesteld en sluit perfect aan bij de opleiding. Het bevat opdrachten waarmee de studenten de stof uit het handboek direct in de praktijk kunnen brengen en bevat voorbeelden en filmpjes uit de onderwijspraktijk.

Inhoud Per gedragsprobleem een praktische aanpak n Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven op de basisschool n

Pluspunten Zeer compleet overzicht van gedragsproblemen en aanpak n Handboek en werkboek met opdrachten voor studenten van elke pabo n QR-codes met filmpjes n Digitale docentenhandleiding n

Opleiding Pedagogiek, pabo, master SEN

n

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — Werkboek EAN 978 94 014 4152 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 120 pp. Onderwijs n € 14,99

9 789401 441520

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — Een praktisch handboek EAN 978 94 014 3218 4 n Verschenen n 4de druk 17cm x 24cm n Paperback n 315 pp. Onderwijs, orthopedagogiek n € 34,99

9 789401 432184 — 170 —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/ coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — handboek en werkboek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs is een handboek voor studenten van de lerarenopleiding. Het biedt een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij leerlingen in het voortgezet onderwijs kunt tegenkomen en biedt de kennis om deze leerlingen optimaal te begeleiden. Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs–Werkboek sluit volledig aan bij het handboek. Het bevat duidelijke opdrachten die de student actief aan het werk zet met de theorie. Van docenten wordt steeds meer verwacht dat ze kunnen omgaan met gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek daagt studenten uit te kijken wat er achter die problemen schuilt. En ten slotte misschien wel het belangrijkste: het leert studenten dat hun eigen houding naar de leerlingen veel verschil kan maken.

Inhoud Opdrachten per hoofdstuk n Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven in het VO en MBO n

Pluspunten Met medewerking van meerdere prominente deskundigen n Geschikt voor docenten voortgezet onderwijs, MBO, leerlingenbegeleiders, mentoren, studenten n Digitale versie voor docenten met antwoorden, extra materiaal en filmpjes n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, master SEN

n

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — Werkboek EAN 978 94 014 3534 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 120 pp. Onderwijs, orthopedagogiek n € 14,99

9 789401 435345

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — Een praktisch handboek EAN 978 94 014 2578 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Onderwijs n € 34,99

9 789401 425780 — 171 —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/ coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Lees eerst de vraag Al te vaak maken kinderen bij het uitvoeren van een opdracht fouten die te wijten zijn aan het onzorgvuldig lezen van de instructie. Ze bekijken de vraag even en gaan onmiddellijk aan de slag. Of ze bekijken de vraag zelfs helemaal niet. Lees eerst de vraag toont stap voor stap hoe je een instructie leest, analyseert en verwerkt vooraleer je aan de uitvoering begint. Het boek staat boordevol nuttige tips en oefenmateriaal voor het individuele werk of werken in groepsverband. Dit boek is geschikt voor leraren, leraren in opleiding en al wie werkt met kinderen en jongeren.

Inhoud De plaats van de vraag in het oplossingsproces n De werkhouding van jongeren n Soorten vragen en hun antwoorden n Leerlingen met aandachtsproblemen n

Pluspunten Het tweede deel van dit boek is volledig opgebouwd uit praktijkmethoden, opdrachten en checklists n De perfecte handleiding om leerlingen gestructureerd en nauwkeurig te laten kijken en luisteren naar de vraag in opdracht n

Opleiding Pedagogische wetenschappen, lerarenopleiding, pabo, master SEN

Kaat Timmerman is lector aan de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Ze runt tevens een privépraktijk waar ze onderzoek doet en kinderen en jongeren met leermoeilijkheden begeleidt.

n

Kaat Timmerman Lees eerst de vraag — Analyseer de opdrachten en vermijd addertjes EAN 978 94 014 1064 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Pedagogiek, onderwijskunde, opvoeding van kinderen en jongeren n € 19,99

9 789401 410649 — 172 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Werkhouding bij kleuters Het kleuteronderwijs bereidt kinderen voor op de basisschool: ze krijgen schrijf-, kijk- en luisteroefeningen en leren al wat rekenen. Maar het is minstens even belangrijk dat kleuters een intense voorbereiding krijgen op de werkhouding die van hen verwacht wordt vanaf de basisschool. Kaat Timmerman ontwikkelde een complete methode om die werkhouding aan te leren. Op een gestructureerde, maar speelse manier moeten kinderen leren dat er een houding hoort bij ‘werkjes maken’ en dat er een andere houding hoort bij spelen en experimenteren. Om die werkhouding te kunnen aanleren, moeten kinderen eerst een algemene houding leren aannemen die ‘werken’ mogelijk maakt: niet rondlopen, niet door elkaar praten, vinger opsteken ... De methode in Werkhouding bij kleuters leert kinderen het verschil ontdekken tussen ‘spelen’ en ‘werken’. Het is een basisboek voor iedereen die vanuit zijn opleiding of functie met kleuters te maken krijgt.

Inhoud Methode leerlijn leren-leren n Algemene houding en respect n Een nauwkeurige kijk- en luisterhouding n Verkennen en probleembesef n Systematisch en nauwkeurig werken n Geheugen en geheugenstrategie n

Kaat Timmerman is pedagoge en lector aan de lerarenopleiding van UC LeuvenLimburg. Ze runt een privépraktijk waar ze onderzoek doet en kinderen en jongeren met leermoeilijkheden begeleidt.

Pluspunten De oefeningen en principes uit het boek en online zorgen ervoor dat jonge kinderen op een speelse en gestructureerde wijze een opdracht leren uitvoeren

n

Opleiding Lerarenopleiding kleuteronderwijs, pedagogische wetenschappen, pabo

n

Kaat Timmerman Werkhouding bij kleuters — Toegepast in de klas en thuis EAN 978 90 209 7724 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp. Pedagogiek n € 19,99

9 789020 977240 — 173 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Meer zorg voor kleuters via contractwerk Als kleuteronderwijzer merk je dat sommige kinderen zich niet ontwikkelen zoals je had verwacht. Je weet waar het schoentje knelt en je wilt je kleuters extra zorg geven, maar het is steeds zo druk in de klas. Hoe kun je elk kind toch een aanbod geven op zijn niveau? Meer zorg voor kleuters via contractwerk laat je toe om meer aandacht te besteden aan kleuters met specifieke noden. Het legt uit hoe je via maatwerk het kind opdrachten geeft die aansluiten bij zijn niveau. Op het starten met contractwerk wordt in dit boek geen leeftijd geplakt. De diverse stappen in de opbouw worden wel aangegeven: welke stappen zet je eerst en wat doe je bij kleuters die reeds verder staan in hun ontwikkeling? Als praktijkboek is het een must voor elke kleuteronderwijzer in opleiding.

Inhoud Wat is contractwerk? n Pedagogisch-didactische principes n Het contractbord als hulpmiddel n De rol van de leerkracht n

Pluspunten Essentieel item bij de invoering van de leerzorg n Sluit perfect aan bij de apart verkrijgbare en gelijknamige cd-rom n

Opleiding Lerarenopleiding kleuteronderwijs, pabo

n

Miet Fournier is deeltijds docent aan Thomas More en deeltijds zorgcoördinator in een kleuterschool.

Miet Fournier Meer zorg voor kleuters — Via contractwerk EAN 978 90 209 7335 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 80 pp. Didactiek n € 19,99

9 789020 973358

Miet Fournier Meer zorg voor kleuters — Via contractwerk – Cd-rom EAN 978 90 209 7403 4 n Verschenen 12cm x 14cm n Cd-rom Didactiek n € 55,99

9 789020 974034 — 174 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding De mogelijkheid om door spelen te leren is de meest kenmerkende eigenschap van kinderen. Toch zijn er kinderen die niet uit zichzelf tot spelen komen. Bovendien stimuleert onze prestatiegerichte maatschappij noch de ouders, noch de leerkrachten om kinderen veel en vrij te laten spelen. Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding gaat back to basics. Spelen is opnieuw het doel en niet louter een werkvorm bij andere activiteiten. Het boek biedt een complete aanpak voor toekomstige kinderverzorgers, kleuterleiders en zorgcoördinatoren om kinderen te ondersteunen in hun (leren) spelen, om zo te evolueren en andere ervaringen op te doen.

Inhoud Theoretisch kader van het spel n Ontwikkelen van een spelvriendelijke omgeving n De zorgpiramide n Hoe betrek je ouders bij het spel van hun kinderen? n Speltherapie, speltraining en spelsimulering n

Pluspunten Een stappenplan, voorbeelden uit de praktijk en allerlei tips maken de inhoud van dit boek meteen toepasbaar

n

Miet Fournier is deeltijds docent aan Thomas More en deeltijds zorgcoördinator in een kleuterschool.

Opleiding n Lerarenopleiding kleuteronderwijs, pabo

Miet Fournier Meer zorg voor kleuters — Via spelbegeleiding EAN 978 94 014 0037 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 172 pp. Didactiek n € 19,99

9 789401 400374 — 175 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Emoties in de kleuterklas In ‘Het Toverbos’ zijn kleuters niet langer kleuters, maar dieren. Hier wordt tijd gemaakt om samen te spelen en te experimenteren met oplossingen voor de situaties die ze ervaren. De kleuterleider speelt mee en krijgt zo inzicht in de belevingswereld van de kleuters. Emoties in de kleuterklas illustreert hoe ‘Het Toverbos’ de sociaalemotionele ontwikkeling van kleuters bevordert. Ontdek wat de methode precies inhoudt en hoe je er concreet mee aan de slag kunt in de kleuterklas/groep 1 en 2. Een niet te missen boek voor kleuteronderwijzers, kleuteronderwijzers in opleiding en zorgcoördinatoren.

Inhoud Theoretische achtergrond n Uitleg over ‘Het Toverbos’ n Begeleiden van kinderen met specifieke noden n

Pluspunten Bevat theoretische achtergronden, cases, videofragmenten, zelfreflectieopdrachten, voorbeelden en tips

n

Opleiding RZL & godsdienst, lerarenopleiding kleuteronderwijs, pabo

n

Catherine Malfait is onderwijspedagoge, lector opvoedkundige wetenschappen en onderzoeker aan Odisee. Binnen Odisee onderzocht ze de effecten van ‘Het Toverbos’. Niki Jeannin werkt op de dienst kinderpsychiatrie UZ Leuven, Gasthuisberg. Onder supervisie van Peter Adriaenssens ontwikkelde ze de methode van ‘Het Toverbos’.

Catherine Malfait & Niki Jeannin Emoties in de kleuterklas — Oefenen met de methode van ‘Het Toverbos’ EAN 978 94 014 0320 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 204 pp. Pedagogiek n € 24,99

9 789401 403207 — 176 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Zwemmen zonder zwembad Terwijl meer en meer kinderen op zwemles gaan, zijn ze daar steeds minder op voorbereid. Ongeoefend in spel, en vaak nog met angst voor water staan ze aan de rand van het bad de leraar aan te kijken die het allemaal moet oplossen. Zwemmen zonder zwembad biedt het antwoord aan elke opvoeder die de kinderen zwemklaar naar de eerste zwemles wil brengen. Vakkundig onderbouwd, maar met een volledig stappenplan en een grote hoeveelheid spelvormen moedigt Tine Sleurs ouders en opvoeders aan om zelf de eerste stappen te zetten in de richting van zwemplezier en zwemveiligheid. Met opdrachten die leuk genoeg zijn voor een verjaardagsfeestje en uitdagend genoeg voor een turnles is het geen opdracht meer om een kindje correct en aangenaam op die eerste zwemles voor te bereiden.

Inhoud Voor Jan en alleman n Blij in bad n Dol op douchen n Zalig in 't zwembad n Wild van water n Zot van zwemles n Sterk in spelen n

Tine Sleurs is lector lichamelijke opvoeding in de lerarenopleiding van UC LeuvenLimburg. Daarnaast geeft ze vanuit haar praktijkervaring in het bewegen en zwemmen met jonge kinderen navormingen voor verschillende organisaties.

Pluspunten n Concrete oefeningen n Meteen bruikbaar in de praktijk van turnles, klas en buitenschoolse opvang Opleiding Lerarenopleiding, kinesitherapie, orthopedagogiek

n

Tine Sleurs Zwemmen zonder zwembad — Alles wat je moet weten vóór de eerste zwemles EAN 978 94 014 4345 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 150 pp. Sport, spel (< 12 jaar) n € 19,99

9 789401 443456 — 177 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Vroeger gaat niet over Herinneringen aan oorlogen en massamoorden blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Hoewel ze achter ons liggen, kleuren deze historische gebeurtenissen het publieke historische bewustzijn. Dat dwingt ons om moeilijke vragen te beantwoorden: welke plaats geven we aan collectieve herinneringen? Kunnen we eruit leren? En hoe geven we herinneringen door aan de volgende generatie? Vroeger gaat niet over wil als inspiratieboek een antwoord geven op deze en meer vragen. Het onderzoekt kritisch de meerwaarde van ‘dragers van herinneringen’ en licht de uitgebreide mogelijkheden van herinneringseductie toe via getuigenissen en casestudy's. Bovendien bevat het concrete tips over hoe je in je klas, op je school of met je organisatie aan de slag kunt met herinneringseducatie.

Inhoud Hoe breng je het verleden kwaliteitsvol in de klas? n Kritische reflectie op historische gebeurtenissen n Geschiedenis als kritisch-moreel of maatschappelijk vraagstuk n

Pluspunten Op basis van jarenlange ervaring en expertise n Unieke samenwerking van diverse experten n Best practices van herinneringseducatie n

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding, pabo

Marjan Verplancke is pedagogisch verantwoordelijke bij vzw Kazerne Dossin.

n

Ann Dejaeghere is beleidsmedewerker bij het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming. Simon Schepers is projectmedewerker bij het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. Maarten Van Alstein is senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut.

Marjan Verplancke, Ann Dejaeghere, Simon Schepers & Maarten Van Alstein Vroeger gaat niet over — Herinneringseducatie als pedagogische praktijk EAN 978 94 014 2830 9 n Verschenen 17cm x 24 cm n 240 pp. n Paperback Geschiedenis algemeen n € 24,99

9 789401 428309 — 178 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De leraar die de wolken meet Ons onderwijs is er vandaag vooral op gericht om kinderen en jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Kunst en creatieve vakken staan vaak niet op dezelfde hoogte als wetenschap, wiskunde of taal en worden dikwijls stiefmoederlijk behandeld. De leraar die de wolken meet houdt precies een betoog voor meer kunst op school. Kunstvakken bieden leerlingen immers de kans om hun wereld open te breken, om nieuwe vormen te ontdekken en visies te ontwikkelen die hun beeld van de hedendaagse mens en maatschappij ingrijpend kunnen veranderen. Door de combinatie van genuanceerde theoretische beschouwingen van experts en talrijke praktijkvoorbeelden door leraren, directies en andere betrokkenen, vormt dit boek een leidraad voor een nieuwe visie op kunsteducatie. En dat zowel voor lerarenopleidingen als voor leraren, directies en beleidsorganisaties.

Inhoud Een nieuwe visie op kunsteducatie: introductie n Creativiteit in de kleuterschool n Muzische vorming in het basisonderwijs n Het belang van beeldende competenties n Muzikale opvoeding n De toekomst van het vak esthetica n Krijtlijnen voor de toekomst n

Pluspunten n Met bijdragen van ervaringsdeskundigen en experts n Doorspekt met praktijkvoorbeelden en illustrerende cases n Met aanbevelingen en tips van grote namen uit de kunstwereld Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, kunsteducatie, kunst- en cultuurmanagement

n

Jos Maes De leraar die de wolken meet — Een pleidooi voor kunsteducatie EAN 978 94 014 4441 5 n Verschenen 17cm x 24cm n 152 pp. n Kartonomslag Kunst algemeen, onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 444415 — 179 —

Jos Maes is coördinator van Muzes, organisatie van leraren kunst en muzische vorming, en van sociaal-artistiek centrum Klankendaal in Mechelen. Bij Klankendaal ontwikkelt hij innovatieve opleidingen voor muziek met jonge kinderen. Als kunstwetenschapper en muziekpedagoog is hij actief als lector Kunst aan de KU Leuven.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Wat we kinderen echt kunnen leren De voortdurende evolutie van pedagogische en onderwijskundige wetenschappen zorgt voor een overaanbod aan nieuwe inzichten en mogelijke toepassingen. Dat maakt het voor ouders, onderwijsprofessionals en beleidsmakers moeilijk om te bepalen welke conclusies ze moeten trekken en welk raad ze moeten volgen. Alle adviezen lijken gebaseerd op onderzoek, maar de resultaten spreken elkaar vaak tegen. In dit boek toont bestsellerauteur Daniel T. Willingham hoe je feit van fictie kunt onderscheiden. Hij beschrijft wat goede wetenschap is, hoe je die kunt herkennen en waarom we slecht onderbouwde en foute claims zo vaak geloven. Wat we kinderen echt kunnen leren biedt een praktische methode om bewust te leren omgaan met onderwijsonderzoek en -voorschriften. Zo kun je als ouder of onderwijsprofessional door de bomen het bos weer zien.

Inhoud Waarom we zo gemakkelijk geneigd zijn om slechte wetenschap te geloven n De eenvoudige oplossing n Goede wetenschap voor goed onderwijs n

Pluspunten Nederlandse versie van internationale bestseller n Ontmaskert hardnekkige mythes en scheidt waarheid van leugen n Toegankelijke stijl, meteen toepasbaar n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

n

Daniel T. Willingham doceert psychologie aan de University of Virginia. Zijn onderzoek is gericht op de toepassing van cognitieve psychologie bij educatie. Hij is columnist voor American Educator en schreef de bestsellers Why Don’t Students Like School? en Raising Kids Who Read. Zijn werk is vertaald in veertien talen. Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Hij is coauteur van De jeugd is tegenwoordig, Jongens zijn slimmer dan meisjes en Ik was 10 in 2015.

Daniel T. Willingham & Pedro De Bruyckere Wat we kinderen echt kunnen leren — Over feiten en fictie in het onderwijs EAN 978 94 014 3542 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Onderwijs algemeen n € 24,99

9 789401 435420 — 180 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Klaskit Lesgeven kun je niet aan de hand van een checklist. Er is geen lijst van recepten die ervoor zorgt dat leerlingen dag na dag een geijkt stappenplan doorlopen en aan het eind van het schooljaar de juiste leerstof kunnen opdreunen. Niet alles werkt bij iedereen met hetzelfde resultaat of in dezelfde context. Maar dat betekent niet dat er geen hulpmiddelen zijn die impact hebben. In dit boek gaat pedagoog Pedro De Bruyckere vanuit die gedachte op zoek naar methoden die écht werken, en onderzoekt hij in welke omstandigheden ze werken, voor welke doelgroep, en waarom. Klaskit levert een praktisch beeld op van wat leren inhoudt en schept overzicht in de massa aan tegenstrijdige ideeën over onderwijs. Want wie onder meer weet hoe je effectieve feedback geeft, hoe je het best een relatie opbouwt met je leerlingen en wat een sterke schoolvisie kan opleveren, heeft de tools in handen om een topleraar te worden.

Inhoud Kennis van de docent n Denken, leren en oefenen n Geef feedback n Het hebben van een visie n Liefde voor je leerlingen n

Pluspunten n Internationaal bekend auteur n Heldere blik op de basisprincipes van onderwijs en leren n Aandacht voor samenvattingen, nuttige extra informatie en de juiste modellen Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

n

Pedro De Bruyckere Klaskit — Tools voor topleraren EAN 978 90 825 4226 4 n Verschenen 17cm x 24cmn Paperback n 138 pp. Onderwijs & opvoeding n € 19,99

9 789082 542264 — 181 —

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Jongens zijn slimmer dan meisjes XL Wanneer het over onderwijs gaat, doen de gekste mythes de ronde. Het probleem daarbij is dat mensen die mythes voor waar aannemen en ze in het onderwijs toepassen. Met alle nare gevolgen van dien … Dit boek neemt clichés over onderwijs en leren onder de loep, en laat er de meest recente wetenschappelijk onderbouwde inzichten op los. Zo sneuvelen onder andere de onterecht hoog ingeschatte leerstijlen, blijken herinneringen nooit waterdicht te zijn en wordt het voor eens en altijd duidelijk dat jongens echt niet beter zijn in wiskunde. Jongens zijn slimmer dan meisjes is een must voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leerkrachten en ouders tot managers en opleidingsverantwoordelijken of onderwijsbestuurders. Deze nieuwe en uitgebreide versie biedt nog meer duiding en is verder aangescherpt met inzichten uit recent onderzoek.

Inhoud Concrete mythes over onderwijs en leren naderbij bekeken n Op welke principes kan goed onderwijs steunen n

Pluspunten Ontkracht hardnekkige mythes n Met onderbouwing van recentste studies rond leren en onderwijs n

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Hij is coauteur van De jeugd is tegenwoordig en Ik was 10 in 2015. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven.

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

n

Paul Kirschner is universiteitshoogleraar onderwijspsychologie. Hij is expert op het terrein van onderwijsontwerp en leerprocessen, levenslang leren, ontwikkeling van interactie in het onderwijs, computerondersteund samenwerkend leren en assessment. Casper Hulshof is psycholoog en is als docent onderwijskunde verbonden aan de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht. Hij heeft ruime ervaring met experimenteel onderwijskundig onderzoek en is een veelgevraagd spreker over de rol van media en internet in het huidige onderwijs.

Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof Jongens zijn slimmer dan meisjes XL — 35 mythes over leren en onderwijs EAN 978 90 825 4220 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Onderwijskunde, didactiek n € 19,99

9 789082 542202 — 182 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Leren. Hoe? Zo! Leerkrachten, studiecoaches, adolescenten en ouders kunnen in dit boek terecht voor alles wat ze willen weten over leren leren. Deze nieuwe editie van hét standaardwerk over leren biedt nog meer inzichten om jezelf een doeltreffend leerpatroon aan te meten en je leren in eigen handen te nemen. Leren. Hoe? Zo! is een handig zapboek dat jongeren op een wetenschappelijk onderbouwde manier wil helpen om een gepaste studiemethode te vinden en hun leren in eigen handen te nemen. Het boek bevat twee delen die elkaar perfect aanvullen. In ‘Goed om te weten’ gaat de auteur dieper in op hoe je brein en geheugen functioneren, wat het belang is van intelligentie en welke fysieke en mentale factoren een invloed hebben op je leerproces. In ‘Aan de slag’ kom je vervolgens te weten welke vaardigheden je onder de knie moet hebben om optimaal aan de slag te gaan tijdens de les, het verwerken van de leerstof en de examens. Leraren, studiecoaches en studenten kunnen in dit boek terecht voor alles wat ze willen weten over het ideale leerproces.

Inhoud De werking van het brein en het geheugen n De maakbaarheid van intelligentie n Faalangst doorbreken n Schematiseren en mindmapping n Overtuigend presenteren n

Pluspunten Standaardwerk over leren leren n Inclusief login tot leeromgeving www.lerenhoezo.be n

Opleiding Pedagogische wetenschappen, lerarenopleiding, pabo, CLB's

n

Tommy Opgenhaffen Leren. Hoe? Zo! EAN 978 94 014 0827 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 337 pp. Onderwijskunde, didactiek n € 29,99

9 789401 408271 — 183 —

Tommy Opgenhaffen is licentiaat ermaanse Talen. Hij heeft een ruime ervaring als leerkracht, studiecoach en verantwoordelijke van het opleidingscentrum ‘Leren. Hoe? Zo!’. Tommy is leercoach in het hoger onderwijs en biedt ondersteuning bij digitaal leren. Hij is ook vaak gastspreker over leren, zowel voor leerkrachten als voor ouders.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Mind the map Jongeren krijgen op school heel wat informatie te verwerken. Daarbij moeten ze nagaan wat belangrijk is of niet, maar ook hoe concepten zich verhouden tot elkaar en tot wat ze eerder leerden. Mind The Map biedt een overzicht van verschillende inzichten, noteerstrategieën en mappingtechnieken die leerlingen ondersteunen bij het visualiseren en actief verwerken van de leerstof en bij het kritisch nadenken over de lesinhoud en hun leerproces. Op een wetenschappelijk onderbouwde manier brengt dit boek de kracht en beperkingen van elke aanpak in kaart en vertaalt die naar heel wat concrete tips en lessuggesties waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. Bovendien reikt Mind The Map heel wat digitale tools aan die je individueel of samen met je leerlingen kunt inzetten.

Inhoud Cornell Note Taking, Sketchnoting, Concept Mapping n Knowledge Mapping, Mindmapping, Thinking Maps n Interactive Notebooks, Wordclouds, Infografieken n Leerstof visualiseren n Maps en netwerken in het brein n Geheugenopslag en leergedrag n

Pluspunten Inclusief login tot leeromgeving www.lerenhoezo.be n Best practices gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek n Ontdek via www.mapthemind.be extra informatie, voorbeelden, tutorials en weblinks n

Opleiding Pedagogische wetenschappen, lerarenopleiding, pabo, CLB's

n

Tommy Opgenhaffen Mind the map — Krachtige tools om leerstof beter in beeld te brengen EAN 978 94 014 1851 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n ca. 288 pp. Onderwijskunde, didactiek n € 24,99

9 789401 418515 — 184 —

Tommy Opgenhaffen is master in Germaanse Talen. Hij heeft een ruime ervaring als leerkracht, studiecoach en verantwoordelijke van het opleidingscentrum Docentes-Campus en Leren. Hoe? Zo!. Tommy verzorgt nascholingen en lezingen over leren en digitale tools, zowel voor leerkrachten als voor ouders.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Aandacht en geheugen Aandacht en geheugen richt zich op de psychologische functieleer, de studie van de psychologische functies en verrichtingen aan de hand van een empirisch-wetenschappelijke methode. Het doel is om studenten theorieën en modellen te laten ontwikkelen, te toetsen en toe te passen in praktische situaties. Dit handboek is opgesplitst in twee grote delen. Het deel in verband met aandacht is onderverdeeld in hoofdstukken over arousal, selectieve aandacht, de besteding van en de controle over hulpmiddelen, automatische en gecontroleerde informatieverwerking, en controle van de eigen plannen en acties. De geheugenproblematiek wordt uitgediept in het tweede deel met hoofdstukken over het sensorisch geheugen, het kortetermijngeheugen, het werkgeheugen, het episodisch langetermijngeheugen, de representatie en opslag van kennis en de interactie tussen de opslag van nieuwe en reeds aanwezige kennis. Bevat een uitgebreide bibliografie, personenregister en trefwoordenregister.

Inhoud Historische achtergrond van psychologische functieleer n Uiteenzetting van arousal en selectieve aandacht n

Pluspunten Glossarium met belangrijke en minder gebruikte termen n Ruimte in marge om notities te maken n Aanbevelingen voor extra lectuur n

Opleiding Psychologie, toegepaste psychologie

n

André Vandierendonck Aandacht en geheugen EAN 978 90 382 1216 6 n Verschenen 22cm x 28cm n Hardback n 323 pp. Functieleer n € 39,99

9 789038 212166 — 185 —

André Vandierendonck is hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Experimentele psychologie aan de Universiteit Gent.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Belevend leren Overal waar mensen willen leren, kan een beroep worden gedaan op creativiteit om te leren vanuit de beleving. Dit boek gaat daarom eerst en vooral over creativiteit, daarna over improvisatie en drama en pas dan over rollenspel. Er bestaan tal van creatieve methodieken die een aanzet zijn tot rollenspel, waarbij kunnen en durven improviseren dan weer basisvoorwaarden zijn. In het deel over improviseren steunt het boek op twee grondleggers: Keith Johnstone en Henk Hofman. Drama, een werkvorm waarbij de deelnemers met enkel maar zichzelf tot expressie komen, brengt ons een stap dichter bij rollenspel. Het boek biedt hierbij een checklist om tijdens het rollenspel te benoemen wat er in beeld komt. Ook de link naar coaching wordt gelegd bij de besprekingen van deze belevingsvormen. Met heel wat concrete voorbeelden wordt duidelijk hoe rollenspel, drama en improvisatie nieuwe inzichten bieden in opleiding, training en coaching.

Inhoud Toepassingen van improvisatie n Drama in professionele context n Begeleiden van een rollenspel n Doelstellingen van rollenspel n Rollenspel als methodiek in training, opleiding en coaching n

Christina Pauwels is sinds 2001 als praktijklector verbonden aan de opleiding Bachelor in de Orthopedagogiek van de Hogeschool Gent. Ze weeft al jaren creatieve werkvormen doorheen de ernst van opleidingen, trainingen en coaching.

Pluspunten n Concrete situaties n Auteur met professionele ervaring n Geeft inzicht in leefwereld van kinderen en jongeren n Verduidelijkende voorbeelden Opleiding Orthopedagogiek, psychologie, sociaal-agogisch werk

n

Christina Pauwels Belevend leren — Improvisatie, drama en rollenspel in opleiding, training en coaching EAN 978 90 382 2069 7 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 158 pp. Psychotherapie en andere therapieen n € 24,99

9 789038 220697 — 186 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Creativiteit werkt Creatief zijn dient te worden ingebed in de cultuur van een organisatie en maakt hulpverleners en begeleiders tot oplossingsgerichte en dynamische krachten die durven en doen. Een mensenleven is immers vollediger, rijker en mooier als het een pakkend toneelstuk, een workshop dans of een mooi gedicht mag aanschouwen. Cultuur verrijkt de opleiding van creatieve burgers, geeft kleur aan het leven en drukt de kosten voor zorg. Dit boek wil studenten orthopedagogiek en sociaal werk, onderwijzers, hulpverleners en begeleiders van groepen en individuen in het jeugdwerk en daarbuiten inspireren en aanmoedigen om de creatief agoog in zichzelf te ontdekken door te denken en te doen. Het wil je stof tot nadenken geven en kaders aanreiken alvorens onbezonnen aan de slag te gaan.

Inhoud Wat is creatief agogisch werken? n De muzische domeinen n Creativiteit in een veranderende samenleving n De attitudes van de creatief agoog n Belangrijke kernbegrippen n Functies en principes n Activiteiten – rustig vs. dynamisch n Activiteiten – groep vs. individu n Drijfzand in het creatief agogisch werk n Inspirerende getuigenissen uit het werkveld n

Pluspunten Bevat per hoofdstuk voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie n Inclusief zelftests om de aangeboden inhoud op maat toe te passen n

Opleiding Orthopedagogiek, sociaal werk, secundair onderwijs

n

Peter Boone & Bart D'Hauwe Creativiteit werkt — Bouwstenen voor de creatief agoog EAN 978 94 014 4341 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 152 pp. Agogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs n € 17,99

9 789401 443418 — 187 —

Peter Boone en Bart D'Hauwe zijn verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Hogeschool Gent en zijn beiden creatief agoog en supervisor. Daarvoor werkten ze verschillende jaren als opvoeders/begeleiders in het orthoagogisch werkveld.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Creatief in de klas met natuurwetenschappen Creativiteit is doelgerichte verbeeldingskracht. Outside the boxdenken is daarbij het halve werk. Voor wie creatief is, is exacte wetenschap een krachtig middel. Albert Einstein was zonder creativiteit niet tot de relativiteitstheorie gekomen. Creativiteit is dan ook één van de belangrijkste fundamenten van de natuurwetenschap. Dit boek toont leerkrachten hoe creativiteit geïmplementeerd kan worden in het onderwijs. Door leerlingen creatief te leren omgaan met natuurwetenschappen, krijgen ze meer interesse in het vak. Bovendien ontwikkelen ze hun creatief vermogen, wat voor de rest van hun leven een belangrijke vaardigheid is. Enkele specifieke cases en concrete voorbeelden maken het voor de leerkracht eenvoudig om creativiteit in de lessen aan te moedigen en te ontwikkelen. Met wetenschappelijk onderbouwd bewijs tonen de auteurs hoe creativiteit gemeten en geëvalueerd kan worden, om zo uiteindelijk optimaal door te groeien naar een creatieve klas.

Inhoud Creativiteit in onderwijs n Het creatieve denkproces n Inspiratiemateriaal: creatieve wetenschappelijke activiteiten n Uitgewerkte casussen n

Pluspunten Specifieke casussen en voorbeelden n Wetenschappelijk onderbouwd n Scherpe inzichten over onderzoekend leren en de nature of science

Bea Merckx, Jan De Lange, Thomas Remerie en Kirsten Devlieger zijn verbonden als docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool (in de bacheloropleiding in het kleuter, lager en secundair onderwijs). Ze zijn eveneens actief binnnen het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest van dezelfde hogeschool.

n

Opleiding Lerarenopleiding natuurwetenschappen

n

Bea Merckx, Jan De Lange, Thomas Remerie & Kirsten Devlieger Creatief in de klas met natuurwetenschappen — De leraar als hefboom voor een originele aanpak EAN 978 90 382 2478 7 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 123 pp. Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 19,99

9 789038 224787 — 188 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Effectief en affectief lesgeven aan pubers Middelbare scholieren groeien op in een heel andere wereld dan de generaties voor hen. Van docenten en docenten in opleiding vereist dit nieuwe vaardigheden. Dit boek gaat over de affectieve, ‘zachte’ kant van het onderwijs en geeft een antwoord op vragen als: hoe zorg ik ervoor dat de jongere zich gezien en veilig voelt? Hoe kan ik hem inspireren en motiveren? Hoe help ik hem met problemen? Dit boek leert (toekomstige) docenten hoe ze jongeren kunnen helpen die te herkennen en zo wezenlijk contact te maken. Behalve heldere theorie en veel voorbeelden en oefeningen biedt het een volledige werkmethode voor de (mentor)lessen.

Inhoud Communiceren en contact maken met pubers n Motiverende gespreksvoering n Groepsdynamische processen n Conflicten n Werkvormen n

Pluspunten Heldere theorie n Direct toepasbare lesplannen n Aanvullend lesmateriaal n Downloads beschikbaar n

Ingrid van Essen was jarenlang docent in het voortgezet onderwijs, vertrouwenspersoon, onderwijsbegeleider en pubercoach. Vanuit haar coachings- en trainingspraktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Zij is auteur van het boek Pubermania – handboek voor een ontspannen puberteit.

Opleiding n Pedagogiek, lerarenopleiding

Ingrid van Essen Effectief en affectief lesgeven aan pubers — Verdieping van pedagogische vaardigheden voor docent en mentor EAN 978 94 014 1481 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Onderwijs n € 29,99

9 789401 414814 — 189 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden (herziene editie) De herziene editie van dit veelgebruikte boek biedt docenten en docenten in opleiding, hulpverleners en psychologen handvatten om faalangst, examenvrees en sociaal onhandig gedrag bij jongeren te signaleren en hen te begeleiden bij het opgroeien tot sociaal vaardige en zelfverzekerde volwassenen. Gebrek aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen kan leiden tot negatief gedrag. Dit zeer praktisch handboek biedt effectieve oefeningen en adviezen voor het opzetten van een training. De thematische kaarten van de speciaal voor dit boek ontwikkelde oefening ‘Dobbelen voor het leven’ zijn online beschikbaar.

Inhoud Theorie faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden n Signaleren en diagnosticeren n Rol van ouders n Rol van de trainer n Plek binnen school n Toelichting oefeningen n

Pluspunten Met extra online oefeningen n Complete informatie voor het opzetten van een training n Inclusief praktische werkbladen n

Herberd Prinsen is een ervaren onderwijsbegeleider, trainer en was ruim twintig jaar docent in het voortgezet onderwijs. Hij begeleidt vanuit HPC – zijn praktijk voor psychotherapie, training en advies – jongeren, hun ouders en docenten. Daarnaast verzorgt hij trainingen voor onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Opleiding n Pedagogiek, lerarenopleiding, psychologie

Herberd Prinsen Trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden (herziene editie) — Een praktisch handboek voor trainers in en buiten het onderwijs EAN 978 94 014 2173 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Onderwijs algemeen, didactiek n € 29,99

9 789401 421737 — 190 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Actief schoolbeleid Het schoolbestuur heeft een grote invloed op het werk van de leraar in de klas. De kwaliteit van Passend Onderwijs hangt af van de keuzes die een schoolbestuur maakt. In Actief schoolbeleid worden waardevolle suggesties gedaan om beleid te formuleren en worden concrete handvatten gegeven om dat beleid vorm te geven met het team. Actief schoolbeleid is bedoeld voor leidinggevenden, beleidsmakers, managers en samenwerkingsverbanden in schoolbesturen, scholen en scholengemeenschappen. Voor onderwijsmanagers die de hobbels in hun praktijk van Passend Onderwijs herkennen en geïnspireerd willen worden om dit beter invulling te geven. Peter Mol: ‘Dit boek richt zich op regelgeving en besturen en de invloed daarvan op de praktijk. Dat ontslaat scholen echter niet van de plicht om binnen de mogelijkheden het onderwijs echt passend te maken..... Het kan wanneer de school het welzijn van alle leerlingen als doel stelt. En als middel: leraargedrag.’

Inhoud Van aangepast naar passend onderwijs n De rol van samenwerkingsverband en bestuur n Concreet aan de slag in de school n Werken aan kwaliteit n Externe hulp en verwijzing n Ouders als partner n Opleidingen n

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten te enthousiasmeren.

Pluspunten Praktisch boek voor onderwijsmanagers n Toont docenten hoe zij hun eigen talent en enthousiasme kunnen inzetten n Helpt bestuurders beleid vorm te geven met het team n

Opleiding Schoolleidersopleiding, onderwijskunde, pabo, lerarenopleiding

n

Peter Mol Actief schoolbeleid — Hoe je passend onderwijs echt in de praktijk kunt brengen EAN 978 94 014 3832 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 438322 — 191 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs Dit is het eerste pedagogische en didactische handboek voor instructeurs, onderwijsassistenten en docenten in het beroepsonderwijs: een compleet en praktisch boek dat je leert doordacht te handelen in de onderwijspraktijk. René van Kralingen bespreekt gevarieerde aspecten van het beroep, zoals samenwerken met docenten en assistenten in een team, begeleiden van leerlingen of studenten, instructies geven, het overnemen van lessen, het vormen van studenten, het registreren van vorderingen. Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs bevat praktische voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten, uitgevoerd met tekeningen en kleurenfoto’s.

Inhoud De lessen n De samenwerking met studenten n Het begeleiden van studenten n Het overnemen van lessen van docenten n Samenwerking met docenten in een onderwijsteam n Houdt spiegels voor en reikt methoden aan waardoor je streng naar jezelf en overwogen naar beroepsproblematiek leert kijken n

Pluspunten Vele docenten van verschillende opleidingen hebben bijgedragen aan en ondersteunen het boek n Mooie illustratieve kleurenfoto’s en tekeningen n Dit boek vormt met haar voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten een afspiegeling van het beroepsonderwijs. Iedere mbo-docent, instructeur en onderwijsassistent herkent zich hierin. n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

n

René van Kralingen Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs — Voor ondersteuners uit onderwijsteams EAN 978 94 014 5266 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 388 pp. Onderwijs n € 34,99

9 789401 526630 — 192 —

René van Kralingen is verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Pedagogische Technische Hogeschool en onderwijskunde aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij zelfstandig opleider bij Onderwijsadviesbureau van Kralingen. Hij houdt zich bezig met de professionalisering van leraren en schoolleiders en geeft trainingen, adviezen en lezingen op het terrein van leidinggeven, timemanagement, vergaderen, didactiek en toetsing.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Passend onderwijzen Passend onderwijs kan alleen een succes worden wanneer leerkrachten hier vanuit hun vakmanschap invulling aan kunnen geven. Dit vakmanschap wordt gevormd door kennis en ervaring, maar ook door de ‘feeling’ van de leerkracht, die vaak gedurende vele jaren in de praktijk wordt opgebouwd. Dit boek bevat geen kant-en-klare oplossingen voor allerlei gedragsproblemen, maar laat aan de hand van praktijkervaringen zien hoe je, soms door heel simpele handelingen, je vakmanschap vergroot. Door je bewust te zijn van de invloed die je zelf uitoefent op de leerlingen en door proactief te handelen, kun je als leerkracht probleemgedrag voorkomen en een goede werksfeer opbouwen. Onderwijs is in de eerste plaats het vakmanschap van de man of vrouw die voor de klas staat. Dit vakmanschap is niet af te dwingen of te vatten in regels, procedures of plannen van bovenaf, maar kan wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dit boek is daarbij een welkome inspiratiebron.

Inhoud Passend onderwijzen n Invalshoeken n Protocollen en procedures n Reactief en proactief gedrag n Relatie leerkracht–leerling n Pedagogische tact n Probleemgedrag n Stoornissen n Ouderbetrokkenheid en zorg n

Pluspunten Direct toepasbare tips voor studenten en leerkrachten basis- en speciaal onderwijs n Met bijdragen van bekende namen uit de onderwijswereld n

Opleiding Pedagogiek, pabo, universitaire pabo, master SEN, master passend onderwijs

n

Peter Mol Passend onderwijzen — Pedagogisch vakmanschap in de klas EAN 978 94 014 2591 9 n Verschenen 16cm x 22cm n Paperback n 176 pp. Onderwijs n € 22,99

9 789401 425919 — 193 —

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten te enthousiasmeren.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Passend voortgezet onderwijs Dit boek laat aan de hand van praktijkervaringen zien hoe je je pedagogisch vakmanschap vergroot. Door je bewust te zijn van de invloed die je uitoefent op de leerling en door proactief te handelen, kun je een band opbouwen met de leerlingen en een goede werksfeer creëren. Passend onderwijs kan alleen een succes worden wanneer leraren hier vanuit hun pedagogisch vakmanschap invulling aan geven. Peter Mol laat op humoristische wijze zien dat theorie oké is als het klopt met wat in de praktijk al is uitgevonden. Onderwijs is in de eerste plaats het vakmanschap van degene die voor de klas staat. Dat vakmanschap is niet af te dwingen of te vatten in regels, maar kan wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dit boek is daarbij een welkome inspiratiebron. Het is een ode aan alle lerende kinderen.

Inhoud De theorie van passend onderwijzen n Geeft vele voorbeelden uit de praktijk n Aandacht voor probleemgedrag en stoornissen n Pedagogische tact en communicatie n Ouders en school n Veranderplan n

Pluspunten Direct toepasbare tips voor studenten n Makkelijk leesbaar n Bijdragen van deskundigen uit de onderwijswereld n

Opleiding Lerarenopleiding, master SEN, master passend onderwijs

n

Peter Mol  Passend voortgezet onderwijs — Pedagogisch vakmanschap in de klas EAN 978 94 014 3301 3 n Verschenen 16cm x 22cm n Paperback n 224 pp. Onderwijs n €24,99

9 789401 433013 — 194 —

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten enthousiast te maken.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderwijs Dit boek beschrijft hoe participatief onderzoek met kinderen en jongeren op een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde wijze uitgevoerd kan worden. Er worden vragen beantwoord als: hoe richt je een onderzoeksproces zo in dat de stem van kinderen en jongeren echt boven tafel komt? Wat is ethisch verantwoord onderzoek met kinderen en jongeren? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat het oplevert om kinderen en jongeren te betrekken in onderzoek. Dit boek geeft een aanzet tot een discussie tussen onderzoekers over het actief betrekken van kinderen en jongeren bij onderzoek en het daagt ervaren onderzoekers uit om een stap verder te zetten in de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van participatief onderzoek.

Inhoud Kinderen en onderzoek n Richtlijnen voor verantwoord participatief onderzoek n Ethische overwegingen n Methodologische keuzes n Opbrengsten van onderzoek n Uitdagingen in de praktijk n Kwaliteitsdiscussie n Implementatie n Grenzen aan participatie n

Pluspunten Unieke interdisciplinaire visie op op participatie van kinderen en jongeren in onderzoek n Inclusief casussen

Dit boek is een initiatief van het Nederlands/ Vlaams Platform Researching Children.

n

Christine Dedding is als docent/onderzoeker verbonden aan het Athena Instituut van de VU Amsterdam.

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding, pabo

n

Kitty Jurrius is directeur van Stichting Alexander, een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek. Xavier Moonen is verbonden aan de Koraalgroep, en als docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en is onder meer voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Christine Dedding, Kitty Jurrius, Xavier Moonen & Leo Rutjes Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderwijs — Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd EAN 978 94 014 0651 2 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 192 pp. Pedagogiek n € 29,99

9 789401 406512 — 195 —

Leo Rutjes is directeur van Stichting Alexander, een niet-commercieel landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

In 7 stappen naar zinvol leren Dit boek laat zien hoe persoonlijk leren op school kan worden toegepast. Het nieuwe leren of zinvol leren, laat kinderen ontdekken wie ze zijn, waar ze van dromen en waar hun talenten liggen. Vanuit die aandacht voor zelfsturing, vertrouwen en zelfverwezenlijking ontwikkelt het kind de beste motivatie om actief te leren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: een veilige en inspirerende schoolomgeving bieden, zorgen voor verbinding, creatievaardigheden stimuleren, dromen en talenten ontdekken en realiseren, doelen bepalen, een bestemming vinden, jezelf zijn, authentiek zijn, levensvervulling ervaren. Aansluitend bij dit boek is een werkboek voor kinderen verkrijgbaar: Ontdek je passie en talenten. Hiermee kan het nieuwe leren direct worden toegepast op school.

Inhoud Zelfverwezenlijking, waarom leren we? n Jezelf zijn, oefeningen voor authenticiteit n Dromen, oefeningen om een doel te vinden n Creëren, de creatiespiraal n Verbinden, veilige & inspirerende omgeving n Leren met plezier n

Pluspunten Nieuwe benadering van leren n Persoonlijk Leren n Oefeningen voor in de klas n Zingeving en motivatie

Chantal Trigallez is leerprogrammaontwikkelaar, schrijfster en directeur van het Talenten Theater, een talent-ontwikkelingsschool gebaseerd op expressievakken, creatie en co-creatie. Zij geeft internationaal lezingen en trainingen over zinvol leren en begeleidde honderden kinderen en jongeren bij het ontdekken van hun talenten en dromen en de realisatie hiervan.

n

Opleiding Pabo, onderwijskunde, lerarenopleiding

n

Chantal Trigallez In 7 stappen naar zinvol leren — Leer kinderen hun passie en talenten te ontdekken op school EAN 978 94 014 3846 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 120 pp. Onderwijskunde n € 19,99

9 789401 438469 — 196 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De 7 vaardigheden van de inspirerende leraar Wat doe je als leraar als kinderen met tegenzin naar school gaan, moeite hebben om op te letten in de les of opstandig worden? En wat doe je als je merkt dat je hierdoor zelf ook je motivatie en plezier kwijt bent, als lesgeven moeizaam wordt? Dit boek staat boordevol oefeningen, tips en verhalen om de sociale en emotionele vaardigheden te trainen. Het laat zien hoe je zelf gemotiveerd en geïnspireerd kunt blijven en tegelijk ook de leerlingen kunt helpen hun innerlijke motivatie te vinden. De oefeningen helpen de leraar en de leerlingen enthousiast te maken, moeilijk gedrag in de klas te voorkomen en te ontdekken wat ieders talenten, dromen en drijfveren zijn.

Inhoud Ontdek je talenten en kwaliteiten n Werken en leren vanuit je dromen, doelen en innerlijke drijfveren n Keuzes maken met hoofd en hart n Hoe werk je beter samen en versterk je relaties? n Creatief en oplossingsgericht denken n In beweging komen en initiatief nemen n Vergroten van veerkracht, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen n

Pluspunten Leren door te doen n Oefeningen voor in de klas n Inspiratie en motivatie voor leerkracht én leerlingen

Michel Linthorst werkt ruim 20 jaar als leraar en trainer in het onderwijs en ontwikkelde de succesvolle 7 Life Skills-training samen met haptonoom Mart Blokland. Ze trainden al vele leraren in binnen- en buitenland.

n

Opleiding Pabo, lerarenopleiding, onderwijskunde

n

Michel Linthorst De 7 vaardigheden van de inspirerende leraar — Verhalen, tips en oefeningen om het beste uit jezelf en je leerlingen te halen EAN 978 94 014 4155 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 441551 — 197 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Een eerlijke kans Wie aan leerkrachten vraagt hoe ze kijken naar kinderen in kansarmoede, krijgt vooral structurele kenmerken als antwoord: voedseltekort, weinig geld, bedreigde gezondheid, ... Wie luistert naar hoe de kansarme zijn basisschool heeft ervaren, krijgt een ander verhaal: verstoorde identiteitsontwikkeling, stress, cognitieve disfuncties, ... Hoewel er over de thematiek veel wordt gepubliceerd, is het opmerkelijk dat er zelden wordt vertrokken vanuit het kind in kansarmoede. Een eerlijke kans komt aan die lacune tegemoet en neemt precies de ontwikkeling van het kansarme kind als uitgangspunt. Getuigenissen en bevragingen van zowel leerkrachten als personen in kansarmoede vertellen over de kloof tussen beide belevingswerelden en hoe die te overbruggen. Dit boek is dan ook geschikt voor iedereen die actief is in het onderwijs of die daarin een functie ambieert.

Inhoud Getuigenissen van het kansarme kind n Stress n Persoonlijke identiteitsontwikkeling n Cognitieve disfuncties n De bejegeningsmethode n

Pluspunten Bevat praktijkoplossingen om het ontwikkelingsbedreigde kind zo goed mogelijk te ondersteunen n Gefundeerd op theorieën uit de pedagogiek n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, sociaal-agogisch werk, CLB's

n

Albert Janssens & Daniël Trimbos Een eerlijke kans — Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede EAN 978 94 014 1714 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 160 pp. Onderwijs algemeen, welzijnswerk n € 24,99

9 789401 417143 — 198 —

Albert Janssens was onderwijzer en lector aan de UC Leuven-Limburg en richtte in 1992 met CeSMOO zijn eigen vormingscentrum op. Daniël Trimbos is opgeleid ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Via vorming en voordrachten informeert hij vormingswerkers, leerkrachten en beleidsmensen over kansarmoede.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit ben ik in Brussel Dit ben ik in Brussel is intercultureel lesmateriaal dat de diversiteit van jonge kinderen in de klas zichtbaar en bespreekbaar wil maken. Vijf levensechte verhalen op elk tien kamishibaiplaten vertellen over het dagelijks leven van kinderen in Brussel: Otman, Lia, Flynn, Choesang en Daniel Felipe.

Mamma Mi a! F L Y NN i s al gr oot

Ola c ar amb a! L I A en R u x andr a

De verhalen zijn het vertrekpunt van waaruit de diversiteit van de kinderen in de klas verkend wordt. Fotomateriaal van thuis, de thuistaal, de religie, betekenisvolle voorwerpen, muziek, gewoonten zullen hun plaats krijgen in de klas, letterlijk en figuurlijk. Werken met dit materiaal brengt een dynamiek op gang in het contact tussen school en ouders.

flynn.indd 1

12/02/13 16:11

¡ S or p r es a! E en v er r as s i ng v oor D ANI EL F EL I P E en J elle

Door meer erkenning te geven aan de sociaal-culturele bagage van de kinderen in de grootstad, kan men hun meervoudige identiteitsontwikkeling en groei naar een positief zelfbeeld meer kansen geven.

lia.indd 1

21/02/13 09:28

T ou c he, t ou c he! OT M AN en z i j n b r oer s

Inhoud Leren omgaan met aanwezige diversiteit n Het leven zoals het is in de grootstad n Aandacht voor talensensibilisering en levensbeschouwing n

Pluspunten n Bevordert interacties tussen kinderen die bijdragen tot een positief beeld van anderen n Sluit aan bij de concrete leefwereld in de grootstad n Doet recht aan de gelaagdheid in de identiteitsontwikkeling Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

n

Verschenen 42,5cm x 30cm n 10 vertelplaten n Recto verso Pedagogiek n € 29,99

Touche touche EAN 978 94 014 5302 8

Mamma mia

9 789401 453035

EAN 978 94 014 5303 5

Oh! My god

9 789401 453004

EAN 978 94 014 5300 4

Ola caramba

9 789401 453011

EAN 978 94 014 5301 1

Sorpresa

9 789401 452984

EAN 978 94 014 5298 4

— 199 —

12/02/13 16:15

“Oh! My god!” CHOESANG en Namdol

otman.indd 1

choesang.indd 1

Brigitte Puissant – Odisee Hogeschool Dit ben ik in Brussel — Met de diversiteit van je klas aan de slag

9 789401 453028

danielfelipe.indd 1

19/02/13 11:21

19/02/13 11:23

Het materiaal is uitgewerkt door de Odisee Hogeschool met de financiële steun van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid en met de medewerking van talrijke partners en medewerkers.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Leren omgaan met diversiteit in de klas Steeds meer klassen in Vlaamse scholen moeten leren omgaan met diversiteit in onderwijsbehoeften. Er wordt verwacht dat iedereen kan participeren binnen de klasgroep en dat de leraar de touwtjes in handen houdt. Het concept GOL(L)D geldt daarbij als activerende ondersteuning: gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit. De auteurs gaan dieper in op de vernieuwde onderwijssituatie na de invoering van het M-decreet en het opstarten van de ondersteuningsnetwerken. Hun bijdragen bieden inzicht en concrete handvaten in het denken rond diversiteit en ondersteuning en staan stil bij de positie van de verschillende ondersteuners binnen de school.

Inhoud Onderwijsactualiteit n Diversiteit: verschil inzetten n Het GOL(L)D-concept n Concrete voorbeelden n Navorming en opleidingen n

Pluspunten Gericht op alle opleidingen die binnen het nieuwe ondersteuningsmodel aan de slag kunnen gaan n Voor zorgcoördinatoren, leraren, beleidsmedewerkers, brugfiguren, CLB-medewerkers, competentiebegeleiders, personen uit de waarborgregeling, enz. n Met extra audiovisuele praktijkvoorbeelden en concrete tools voor een optimale implementatie van het GOL(L)D-concept n

Opleiding Lerarenopleiding, zorg en remediëringen, schoolontwikkeling, orthopedagogiek, logopedie

n

Inge Van de Putte & Elisabeth De Schauwer (red.) Leren omgaan met diversiteit in de klas — Het GOL(L)D-concept in de praktijk EAN 978 94 014 4586 3 n September 2018 17cm x 24cm n Paperback n ca. 230 pp. Onderwijs algemeen n € 29,99

9 789401 445863 — 200 —

Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer zijn beiden werkzaam in de vakgroep orthopedagogiek en Disability Studies van de Universiteit Gent en ondersteunen verschillende inclusietrajecten. Inge Van de Putte is coauteur van het in 2010 gepubliceerde Klassewerk, over het GOL(L)D-concept.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Laat leraren schitteren Het secundair onderwijs bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Maar niet alleen dat: het moet jonge mensen laten openbloeien en zo open, brede en sterke persoonlijkheden ontwikkelen. Over de manier waarop dat moet gebeuren, lopen de meningen echter uiteen. Laat leraren schitteren wil een constructieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de hervorming van het secundair onderwijs. De auteurs onderzochten de huidige stand van zaken in de lerarenopleiding en laten hun licht schijnen over mogelijke veranderingen. Het resultaat van dit onderzoek toont vijf veranderende verantwoordelijkheden voor leraren aan. Zo is de leraar van de toekomst meer dan alleen kennisoverdrager, en treedt hij ook op als competentieontwikkelaar, diversiteitsbegeleider, maatschappelijk geëngageerd vakdeskundige en leer- en keuzebegeleider.

Inhoud Hervormen en innoveren in het secundair onderwijs, en de implicaties daarvan n De leraar als maatschappelijk geëngageerde vakdeskundige, leer- en keuzebegeleider, competentieontwikkelaar en diversiteitsbegeleider n De lerarenopleiding als professionele leergemeenschap n

Pluspunten n Dit boek bundelt bevindingen uit literatuur, interviews met experts en gesprekken met lerarenopleiders en schoolleiders n Introducties in het thema, praktijkverhalen, actieve werkvormen en methodieken dienen als leidraad n Extra materiaal is te vinden op www.laatlerarenschitteren.be

Ruth Wouters is als onderwijskundige verbonden aan de bacheloropleiding secundair onderwijs van de UC Leuven-Limburg. Rudi Haven is school- en vakbegeleider en is daarnaast verbonden aan de DSKO. Annemie Winters is onderzoeker onderwijseffectiviteit en -evaluatie aan de KU Leuven.

Opleiding n Lerarenopleiding, pedagogiek, CLB's

Bieke De Fraine is hoofddocent aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie aan de KU Leuven. Bregt Henkens is verbonden aan de lerarenopleiding van de KU Leuven.

Ruth Wouters, Rudi Haven, Annemie Winters, Bieke De Fraine & Bregt Henkens Laat leraren schitteren — Inspiratiegids voor leraren en lerarenopleidingen van morgen EAN 978 94 014 1846 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 418461 — 201 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor leraren Van leerkrachten en opvoeders wordt ontzettend veel verwacht. Ze moeten altijd paraat zijn, eeuwig geduldig, steeds zorgbereid, immer evenwichtig, nooit uit het lood te slaan, mild maar rechtvaardig ... Geen wonder dat burn-out in het onderwijs piekt. Gekkenwerk gaat hier tegenin en pleit voor een streven naar het ‘goed genoeg’, door leerkrachten die niet uitblinken in morele perfectie maar die de moed hebben om hun kleine ondeugden te (h)erkennen en ze een plaats te geven in hun dagelijkse werk.

Inhoud Empathie, sympathie en antipathie en hun belang voor de leerkracht n Kwetsbaarheid en vooroordelen n Het recht op middelmatigheid n

Pluspunten Een eigenzinnige, onderbouwde blik op het onderwijs n Geschreven door eminente ethici n

Opleiding Lerarenopleiding, (ortho)pedagogiek, filosofie, ethiek

n

Linus Vanlaere VIVES Verpleeg- en vroedkunde. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. aan de Scholengroep RHIZO in Kortrijk. Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinasonderzoeker (KU Leuven). Hij is lid van meerdere ethische commissies in de welzijns- en zorgsector. Nathalie Janssens de Bisthoven is coach en psychotherapeut, voormalig leraar en oprichter van Ignited, een organisatie die het welbevinden en leiderschap in het Belgische onderwijs wil versterken.

Linus Vanlaere, Roger Burggraeve & Nathalie Janssens de Bisthoven Gekkenwerk — Kleine ondeugden voor leraren EAN 978 94 014 3800 1 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 160 pp. Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 19,99

9 789401 438001 — 202 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

EduNext We praten elke dag over wat er beter kan in onze scholen: lesmethoden, technologie, leertrajecten… Maar in die discussies vergeten we vaak de leerling zelf. Daar brengt EduNext verandering in. Dit boek biedt inspiratie voor out-of-the-boxdenkers in het moderne onderwijs. Door moeilijk haalbare provocaties te herdenken, door te focussen op de afzonderlijke delen van het transformatieproces, maar ook door inspiratie te halen uit scholen die verder durven te gaan, kunnen we werken aan een echte vernieuwing van onze scholen.

Inhoud Het doorbreken van patronen n Het transformatierad n De changemakers: leerling, leraar, directeur,... n

Pluspunten Heldere blik op het broodnodige transformatieproces n Behandelt elk aspect van het leerproces n Betrekt alle stakeholders in het transformeren van onze scholen n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB's

n

Dirk De Boe is oprichter van Creashock, waar hij organisaties en hun mensen creatief helpt na te denken via pedagogische en visievormende studiedagen of trajecten. Hij is auteur van de boeken Edushock, Creashock en Egoshock

Dirk De Boe EduNext — Transformeer je school van binnenuit EAN 978 94 014 4717 1 n Verschenen 17cm x 24cmn Paperback n 202 pp. Onderwijs & opvoeding n € 24,99

9 789401 447171 — 203 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Reradicaliseren Een opeenvolging van extremistische aanslagen dreigt onze samenleving in het defensief te dringen. We zijn koortsig op zoek naar snelle antwoorden, in de samenleving en in het onderwijs. Maar stellen we wel de juiste vragen? Durven we ook lessen te leren van de extremisten zelf? Hoe komt het toch dat zij zo succesvol zijn in het winnen van de harten en de hoofden van onze jeugd? Is het hun verderfelijke programma? Zijn het hun gewiekste technieken? Of hebben wij als samenleving de jeugdige vechtlust voor verankering, verbeelding, en verbetering collectief onderschat? Reradicaliseren biedt een antwoord op al deze vragen voor leerkrachten, pedagogen en ouders, en roept op om gebruik te maken van deze kennis en ze positief te gebruiken: radicaal voor democratie, participatie of klimaatneutraliteit.

Inhoud Oorzaken en antwoorden op radicalisering n Positief activisme: conflicten uitvechten zonder de tegenstander te vernietigen n Advies voor pedagogen, ouders, beleid en jongeren n

Pluspunten Op basis van jarenlang onderzoek en gesprekken met geradicaliseerde jongeren n Oproep tot positief activisme, los van clichés of wollige taal n Praktisch en onderbouwd: auteur is actief als academicus en adviseur (Nederlandse kabinet, Europese Commissie, ...) n

Opleiding Pedagogiek, lerarenopleiding, pabo

n

Stijn Sieckelinck Reradicaliseren — Ronselen voor een betere wereld EAN 978 94 014 4269 5 n Verschenen 13,5cm x 21,5cm n 288 pp. n Paperback Mens en maatschappij algemeen, onderwijs en opvoeding n € 19,99

9 789401 442695 — 204 —

Stijn Sieckelinck is pedagoog, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij ligt aan de basis van de succesvolle Nederlandse training Omgaan met (extreme) Idealen. Hij adviseert binnen- en buitenlandse overheden en het Nederlandse kabinet op dit thema. Hij is bestuurslid van de Quality Board en ‘researcher in residence’ binnen het EU-Radicalisation Awareness Network (RAN), opgericht door de Europese Commissie.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Het kind van onze dromen Statistieken, percentielen, ontwikkelingsschema's ... het zijn de instrumenten bij uitstek waarmee we kinderen vandaag in kaart brengen. Dit lijken we echter vooral te doen om onszelf als volwassene een spiegel voor te houden. Hoe verhouden wij ons tot de verschillende beelden van kinderen die er bestaan? En ook: wat zegt dat over onszelf? Het kind van onze dromen bestaat niet uit uitgesponnen, langdradige essays. Via korte ‘spiegels’ en opvallend beeldmateriaal schetst Bruno Vanobbergen een beeld van de diversiteit in de manieren waarop onze samenleving naar kinderen kijkt. Dit boek is de ideale gids voor iedereen die in functie van zijn beroep of opleiding met kinderen omgaat: van arts en onderwijzer, tot jurist en pedagoog.

Inhoud Pedagogisering: kinderen beschermen n Medicalisering: kinderen ontwikkelen n Commercialisering: kinderen gelukkig maken n Kinderrechten n

Pluspunten Bespreekt de opvallende evolutie van de rol van het kind in de twintigste eeuw n Toegankelijk aangebrachte pedagogische inzichten n

Bruno Vanobbergen is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is Vlaams kinderrechtencommissaris en is als gastdocent verbonden aan de Universiteit Gent.

Opleiding Lerarenopleiding, logopedie, pedagogische wetenschappen, pabo, master SEN, CLB's

n

Bruno Vanobbergen Het kind van onze dromen EAN 978 94 014 1847 8 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 240 pp. Pedagogiek n € 19,99

9 789401 418478 — 205 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Mediawijs online Het klikt tussen jongeren en sociale media. Om contact te houden met vrienden, maar ook voor informatie en ontspanning hebben sociale media een belangrijke plaats in hun leven verworven. Mediawijs online gaat in op de unieke kansen die sociale media aan jongeren bieden op persoonlijk en sociaal vlak. Tegelijk schenkt het veel aandacht aan de risico's die deze moderne communicatievormen inhouden en hoe leraren ermee moeten omgaan. Dit boek informeert jongeren over hun digitale voetafdruk en leert hen hoe ze hun onlinereputatie en privacy beschermen. Het is de ideale gids voor leraren die jongeren willen bijstaan met toepasbaar advies.

Inhoud Cyberpesten, sexting en grooming n Cyberliefde – verliefdheid en sociaalnetwerksites n Het delen van je locatie op sociaalnetwerksites n Reclame op sociaalnetwerksites n Het belang van een goede onlinereputatie n

Pluspunten Opgesteld in samenwerking met leerkrachten en praktijkdeskundigen n Praktijkgerichte tips voor leerlingen en leerkrachten n Eerste Nederlandstalige uitgave die een grondig overzicht biedt van alle kennis over jongeren en sociale media n

Opleiding Communicatie, journalistiek, lerarenopleiding, pedagogiek

n

Michel Walrave doceert communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep MIOS. In zijn onderzoek focust hij op het ICT-gebruik van jongeren en gerelateerde privacy- en andere risico's. Joris Van Ouytsel voert bij MIOS een doctoraatsonderzoek uit naar online self-disclosure van persoonlijke informatie op sociaalnetwerksites door adolescenten.

Michel Walrave & Joris Van Ouytsel Mediawijs online — Jongeren en sociale media EAN 978 94 014 1701 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Media en computercommunicatie n € 24,99

9 789401 417013 — 206 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praktijkboek innoverend hoger onderwijs De voorbije jaren heeft het hoger onderwijs verscheidene veranderingen doorgemaakt: de vorming van associaties tussen instellingen, de inkanteling van opleidingen naar de universiteit en de manier waarop naar het onderwijs wordt gekeken. Dat betekent ook dat de taken en doelstellingen van het onderwijzend personeel anders benaderd worden. Dit boek biedt docenten hoger onderwijs of docenten in opleiding een stevige basis om die innovaties door te voeren in hun onderwijspraktijk. Het sluit aan bij de recentste beleidsbepalingen en gaat achtereenvolgens in op onderwijsontwikkeling en toetsing, onderwijsuitvoering en -evaluatie, en participatie in de onderwijsorganisatie. Praktijkboek innoverend hoger onderwijs is zowel geschikt voor het vormgeven of aanpassen van een concreet opleidingsonderdeel, als voor het leveren van een innoverende bijdrage op het niveau van een opleiding als geheel.

Inhoud Onderwijsprofessionalisering n Competentiegericht onderwijzen n Competentiegericht toetsen n Competentie in de praktijk: van congruentietabel tot peer assessment van opdrachten n Onderwijsuitvoering en evaluatie van onderwijs n Participatie in het onderwijs n

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content n Gebaseerd op het recentste onderzoek

Peter Van Petegem (red.) is gewoon hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij is er ook voorzitter van het ECHO, het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs, waar alle co-editors werkzaam zijn.

Opleiding Lerarenopleiding, onderwijskunde

Jelle Geyskens is master in de onderwijspsychologie.

n

n

Ann Stes is doctor in de onderwijskunde. Sara Van Waes is master in de opleidingsen onderwijswetenschappen en in de taalen letterkunde. Christel Verdurmen is master in de onderwijskunde.

Peter Van Petegem et al. Praktijkboek innoverend hoger onderwijs EAN 978 94 014 1825 6 n Verschenen 18cm x 24cm n Paperback n 220 pp. Onderwijskunde n € 24,99

9 789401 418256 — 207 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


GEZONDHEIDS ZORG EN GENEESKUNDE


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Klinische hematologie Dit handboek is bedoeld als inleiding tot de klinische hematologie. Op basis van de richtlijnen van ‘evidence based medicine’ bundelt dit boek de ontwikkelingen in de hematologie van de afgelopen decennia. Tegelijk licht het een tip van de sluier van meer experimentele benaderingen en mogelijke toekomstscenario's in het onderzoek. Alle relevante aspecten van de volwassen en pediatrische klinische hematologie komen in dit boek aan bod. Klinische hematologie is geschikt voor studenten in de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, medische laboratoriumtechnologie en andere paramedische richtingen.

Inhoud Aangeboren of erfelijke afwijkingen van het bloed en beenmerg n IJzer- en vitaminetekorten n Leukemieën n Lymfeklierkankers en myelomen n Diagnostische technieken n Moleculaire en cytogenetische aspecten n Klinische transfusie n Stollingsstoornissen n Stamceltransplantatie n Verpleegkundige aspecten n

Marc Boogaerts is erehoogleraar hematologie aan de KU Leuven, is werkzaam in het UZ Gasthuisberg en is directeur van de Leuvense Navelstrengbloedbank.

Pluspunten n Een complete update van het basiswerk hematologie n Gebaseerd op de meest actuele kennis en evidencebased richtlijnen Opleiding n Geneeskunde, medische laboratoriumtechnieken, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, huisartsen in opleiding, andere paramedische richtingen

Marc Boogaerts & Gregor Verhoef Klinische hematologie EAN 978 94 014 2161 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Medische handboeken n € 29,99

9 789401 421614 — 210 —

Gregor Verhoef is hoogleraar hematologie aan de KU Leuven en werkzaam in het UZ Gasthuisberg als diensthoofd van de afdeling Klinische hematologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Verloskunde Verloskunde, en in feite de geneeskunde in haar geheel, is en blijft in continue evolutie. Zo maakt de individuele arts-patiëntbenadering vandaag de dag plaats voor een pluridisciplinaire benadering met zorgplannen, protocollen en zorgpaden. Dit praktijkboek bundelt alle meest relevante basisinformatie voor artsen en vroedvrouwen en wie daartoe wordt opgeleid. Bovendien biedt het gratis materiaal op het digitale platform extra multimediale content, zoals filmpjes, weblinks en een interactieve quiz om de kennis van de leerstof zelf te toetsen. Ook het maken en delen van aantekeningen behoren tot de functionaliteiten van het digitale platform. Alle aantekeningen blijven beschikbaar en kunnen ook gemakkelijk doorzocht worden.

Inhoud Diagnose van zwangerschap en prenatale zorg n Specifieke zwangerschapsaandoeningen bij vrouwen met een vooraf bestaande ziekte n Arbeid en bevalling n Herhalingstoets n

Pluspunten Gebaseerd op de meest actuele kennis n Mogelijkheid tot digitaal noteren en delen van notities op het platform eCampus Learn n

Bernard Spitz is als arts-gynaecoloog verbonden aan het UZ en de KU Leuven.

Opleiding Geneeskunde en vroedkunde/verloskunde

Kristel Van Calsteren is staflid verloskunde aan het UZ Leuven.

n

Johan Verhaeghe is verbonden aan het UZ Leuven en is gespecialiseerd in gezondheid en zwangerschap.

Bernard Spitz, Kristel Van Calsteren & Johan Verhaeghe Verloskunde — Praktijkboek voor artsen en vroedvrouwen EAN 978 94 014 1667 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Specialistische geneeskunde: algemeen n € 29,99

9 789401 416672 — 211 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek acute verloskunde Een verloskundige calamiteit komt gelukkig niet vaak voor. Toch, op het moment dat er iets aan de hand is met moeder en kind, moet je er staan als hulpverlener, als team. Dit handboek leert je als verloskundige of gynaecoloog systematisch het acute probleem in de verloskundige zorg te herkennen en te benaderen. Alle situaties worden behandeld, o.a.: pre-eclampsie, schouderdystocie, fluxus post partum, reanimatie van de neonaat. Er wordt ook aandacht besteed aan teamvorming en communicatie. Het boek bevat duidelijke schema's en instructiefilmpjes. Voor verloskundigen, obstetrie- en ambulanceverpleegkundigen, arts-assistenten en Spoedeisende Hulp Artsen (SEH)

Inhoud Schouderdystocie n Pre-eclampsie en eclampsie n Stuitbevalling n Reanimatie van de neonaat n Vaginaal bloedverlies n Uitgezakte navelstreng n Fluxus post partum n

Pluspunten Inbreng van verloskunde academies n Met schema's en actieplannen n Gestoeld op (nieuwste) wetenschappelijke inzichten n Voor opleiding en praktijk

Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg en Jeroen van Dillen zijn gynaecoloog. Marrit Smit is klinisch verloskundige.

n

Opleiding Verloskunde, geneeskunde, verpleegkunde

n

Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg, Jeroen van Dillen & Marrit Smit Handboek acute verloskunde — Vaardigheden in spoedeisende situaties voor verloskundigen en verpleegkundigen EAN 978 94 014 4156 8 n Juni 2018 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Geneeskunde n € 49,99

9 789401 441568 — 212 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Algemene ziekteleer Pathologie of ziekteleer is eigenlijk de kern van de geneeskunde. Verpleegkundigen zijn volwaardige medewerkers van de arts die actief betrokken moeten worden in het therapeutische beleid. Maar om die rol ten volle te kunnen spelen, moeten verpleegkundigen zich verdiepen in de pathologie. Vooreerst moeten ze het vakjargon leren om met artsen te kunnen communiceren. En natuurlijk kunnen ze enkel een zinnige bijdrage tot een therapeutisch beleid leveren als ze de basiskennis van de ziekteleer beheersen. Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen uit de algemene interne en heelkundige ziekteleer. Het is een handig studieboek en een naslagwerk voor elke paramedicus (de algemeen verpleegkundige, de diëtist, de ergotherapeut, de logopedist, de klinisch laborant, de apotheker).

Inhoud Basisbeginselen van de ziekteleer n Algemene ziekteleer n Bijzondere ziekteleer n

Pluspunten Specifiek gericht op paramedische beroepen n Verheldering medisch vakjargon n Handig naslagwerk n

Opleiding Verpleegkunde, dieetkunde, ergotherapie, logopedie, klinisch laborant, apotheker

Jan Vandewynckele studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en werkt sinds 1978 als huisarts. Hij doceerde pediatrische en algemene ziekteleer aan het departement gezondheidszorg ‘Vesalius’ van de Hogeschool Gent. Voor het schrijven van dit boek combineerde hij zijn jarenlange ervaring en continu bijgeschoolde kennis als arts met zijn ervaring als lesgever.

n

Patricia Horton studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en doceert communicatievaardigheden aan het departement Bedrijfsinformatie van de Hogeschool Gent. Zij vertaalde het ingewikkelde vakjargon naar begrijpelijke taal.

Jan Vandewynckele & Patricia Horton Algemene ziekteleer — Handboek voor paramedische beroepen EAN 978 94 014 5403 2 n September 2018 16cm x 24cm n Paperback n ca. 420 pp. Paramedisch algemeen n € 39,99

9 789401 454032 — 213 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

EHBO De doelstelling van EHBO – Vaardigheden en praktijkinstructies bij reanimatie en dringende hulpverlening is de student aan de hand van een schematisch overzicht de essentiële en correcte reanimatieen eerste hulpvaardigheden aan te reiken. De technieken worden stap voor stap omschreven en duidelijk geïllustreerd met foto’s. Deze praktische gids is aangepast aan de nieuwe EHBO-richtlijnen 2015 en is bedoeld als aanvulling op het studieboek EHBO – Handboek voor reanimatie en hulpverlening van dezelfde auteurs. Voor een meer gedetailleerde theoretische achtergrond wordt verwezen naar dat studieboek. Dit naslagwerk is uitermate duidelijk en makkelijk te gebruiken, niet alleen voor artsen en studenten, maar voor iedereen die zich wil informeren over eerstehulpverlening.

Inhoud Richtlijnen voor de studenten tijdens de practica EHBO n Richtlijnen en leerdoelen van de V-lijn partim EHBO n Basis cardiopulmonaire reanimatie (CPR) bij het volwassen slachtoffer n Basis CPR bij kinderen en zuigelingen n Evacuatietechnieken en verbanden n

Pluspunten Inclusief cd n Telkens geïllustreerd met duidelijke kleurenfoto's n

Opleiding Geneeskunde, tandheelkunde, gezondheidswetenschappen

n

Luc Herregods EHBO — Vaardigheden en praktijkinstructies bij reanimatie en dringende hulpverlening EAN 978 90 382 2605 7 n Verschenen 21cm x 27cm n Paperback n 88 pp. Geneeskunde algemeen n € 17,99

9 789038 226057 — 214 —

Luc Herregods studeerde af te Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1982. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen in 1987. Na vele aanvullende opleidingen is hij nu kliniekhoofd aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep Anesthesiologie. Als sectorvoorzitter kritieke diensten in het UZ Gent coördineert hij de zorg voor de patiënt over de verschillende diensten binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, enz.). Hij is actief in de Belgische vereniging voor anesthesie en reanimatie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

EHBO De overlevingskans voor een patiënt met een hart- of ademhalingsstilstand is het grootst als een omstaander, leek of professional de reanimatie start. Het boek EHBO — Handboek voor reanimatie en hulpverlening beschrijft op een didactische manier de verschillende noodzakelijke vaardigheden en richtlijnen van de basis- en gespecialiseerde reanimatie. De auteurs besteden ook aandacht aan de externe defibrillatie en respiratoire ondersteuning. Verschillende hoofdstukken behandelen specifieke slachtofferafhankelijke reanimatietechnieken, het bevrijden en verplaatsen van slachtoffers en het aanleggen van verbanden. EHBO — Handboek voor reanimatie en hulpverlening is gebaseerd op de meest recente internationale richtlijnen en wordt als leidraad gebruikt tijdens lezingen die gegeven worden in het kader van de bacheloropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent. Mede door de talrijke illustraties is dit boek een nuttig en gemakkelijk te gebruiken naslagwerk, niet alleen voor de leek of de student in verschillende fasen van de opleiding, maar ook voor artsen.

Inhoud Cardiopulmonaire reanimatie van een volwassene, kinderen en zuigelingen n Bevrijden en verplaatsen van een slachtoffer n Verbanden n

Pluspunten Inclusief cd n Engelstalige terminologie n Talrijke illustraties n

Opleiding Geneeskunde, tandheelkunde, gezondheidswetenschappen

n

Luc Herregods EHBO — Handboek voor reanimatie en hulpverlening EAN 978 90 382 2604 0 n Verschenen 21cm x 27cm n Paperback n 143 pp. Geneeskunde algemeen n € 22,50

9 789038 226040 — 215 —

Luc Herregods studeerde af te Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1982. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen in 1987. Na vele aanvullende opleidingen is hij nu kliniekhoofd aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep Anesthesiologie. Als sectorvoorzitter kritieke diensten in het UZ Gent coördineert hij de zorg voor de patiënt over de verschillende diensten binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, enz.). Hij is actief in de Belgische vereniging voor anesthesie en reanimatie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten Voor veel voorkomende klachten als hoofdpijn, chronische pijn, vermoeidheid en duizelingen wordt vaak geen oorzaak gevonden. Toch zijn er behandelmogelijkheden. In dit handboek beschrijven specialisten de nieuwste inzichten in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding. Dit complete handboek is bedoeld voor huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Aan de orde komen zowel breed toepasbare methoden als specifieke interventies en innovaties.

Inhoud Diagnostiek, monitoring en verwijzing n Breed toepasbare methoden en interventies zoals: leefstijladviezen, behandeling van ouderen, migranten en kinderen n Behandeling en interventies zoals: ACT, EMDR, ergotherapie, systeemtherapie n

Pluspunten Een overzicht van de gangbare evidence based behandelmethoden n Bespreking nieuwe en veelbelovende behandelmethoden n Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek daarnaar n Casussen en verbatum n

Opleiding Geneeskunde, psychologie, fysiotherapie

Jaap Spaans is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Altrecht Psychosomatiek.

n

Henriëtte van der Horst is hoogleraar Huisartsgeneeskunde en huisarts bij VUmc in Amsterdam. Judith Rosmalen is hoogleraar Psychosomatiek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Yanda van Rood is GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog bij Leids Universitair Medisch Centrum.

Jaap Spaans, Henriëtte van der Horst, Judith Rosmalen, Yanda van Rood & Sako Visser Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten — Actuele en innovatieve behandelmethoden EAN 978 94 014 3749 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Hardback n 492 pp. Psychologie algemeen n € 49,99

9 789401 437493 — 216 —

Sako Visser is hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie bij de Universiteit van Amsterdam.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Akoestiek en psycho-akoestiek De belangrijkste functie van het gehoor bij de mens is het verstaan van spraak. Het overgrote deel van de communicatie verloopt immers door middel van de gesproken taal. Bovendien verwerven we het gros van onze kennis die we voor het functioneren in de maatschappij nodig hebben via spraak. Vanuit dat standpunt zouden we geluid kunnen definiëren als informatiedrager bij de gesproken taal. Het is echter niet eenvoudig om een sluitende definitie van geluid te geven, omdat geluid op verschillende manieren benaderd kan worden. In het eerste deel van dit naslagwerk wordt vooral ingegaan op de begrippen uit de akoestiek die noodzakelijk zijn voor een goede basis in de opleidingen logopedie en audiologie. Bij de opbouw is gekozen voor een overwegend beschrijvende aanpak, aangevuld met een wiskundige insteek, wanneer die een meerwaarde biedt. In het tweede deel wordt uitvoerig aandacht besteed aan de psychoakoestiek en wordt er een link gelegd met de fysiologie van het gehoor. Beide delen zijn voorzien van een aantal denk- en rekenvragen die noodzakelijk zijn om tot een ruimere kennisverwerving en essentiële rekenvaardigheden te komen. Dit naslagwerk richt zich niet alleen tot logopedisten en audiologen, maar ook tot personen die in aanraking komen met milieuen gezondheidsproblemen gerelateerd aan geluid. Voor wie de materie in zelfstudie wil verwerken, zijn in bijlage de oplossingen en antwoorden opgenomen. Johan Rijckaert is verbonden aan de Arteveldehogeschool (Logopedie en Audiologie) en aan de Universiteit Gent (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie).

Inhoud Harmonische en niet-harmonische trillingen n Geluidsgolven en complexe geluiden n Resonantievolumes n Psycho-akoestische ervaring van toonhoogte, timbre, dynamiek en geluidssterkte n Fysiologische aspecten van psycho-akoestiek n

Pluspunten Grafieken, formules en tabellen ter illustratie n Denk- en rekenvragen n

Opleiding Audiologie, logopedie

n

Johan Rijckaert Akoestiek en psycho-akoestiek EAN 978 94 014 5395 0 n April 2018 17cm x 24cm n Paperback n 165 pp. Paramedisch algemeen n € 29,99

9 789401 453950 — 217 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgethiek in praktijk De kwaliteit van onze zorg staat of valt met de relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken immers ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professionals. Dit boek helpt studenten en leidinggevenden om te groeien als ‘zorgethisch coach’, concretiseert wat zorgethiek inhoudt en maakt duidelijk hoe studenten en professionals kunnen groeien door op de juiste manier in relatie te gaan. Het vertrekt daarbij steeds vanuit de realiteit waarin zorgpraktijken vandaag vorm moeten krijgen.

Inhoud Zorgethiek n De competentie van zorgethisch handelen n Stimuleren van zorgethische groei n De ZEC n De rol van leidinggevenden en managers n De learning community n

Pluspunten Concreet en praktisch handboek voor leidinggevenden en studenten n Vertrekt vanuit de concrete dagelijkse praktijk n Gebaseerd op decennialange ervaring n

Opleiding Verpleegkunde, gezondheidswetenschappen, sociaal werk

n

Mieke Grypdonck is emeritus professor verpleegkunde verbonden aan Universiteit Gent. Eerder was ze als hoogleraar ook verbonden aan Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Linus Vanlaere is als ethicus verbonden aan RHIZO Kortrijk. Hij is docent ethiek in de opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde bij VIVES en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Theologie van de KU Leuven. Madeleine Timmermann is theoloog en zorgethica en werkzaam als trainer op gebied van zorg, zorgethiek presentie, dementie, spiritualiteit en palliatieve zorg. Daarnaast is ze verbonden als geestelijk verzorger aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann Zorgethiek in praktijk — De basis EAN 978 94 014 5053 9 n September 2018 17cm x 24cm n Paperback n 170 pp. Welzijnswerk n € 19,99

9 789401 450539 — 218 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Recht en bio-ethiek De kost van de gezondheidszorg wordt betaald door de samenleving, die toezicht uitoefent op de besteding daarvan. Dat heeft geleid tot een enorm arsenaal aan juridische regels. Zonder te vervallen in technische details, geeft Recht en bio-ethiek alle noodzakelijke juridische inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven. Dit boek biedt een antwoord op vragen waar al wie een beroep in de gezondheidszorg uitoefent of daarvoor studeert, weleens mee te maken krijgt.

Inhoud Juridische waarborgen voor deskundige zorg n De rechtspositie van de patiënt n Het einde van het leven n Medisch-wetenschappelijk onderzoek en donaties n Bescherming van het beroepsgeheim en het privéleven n Het klachtrecht en schadevergoeding n

Pluspunten Behandelt actuele thema's als euthanasie bij jongeren, de vertegenwoordiging van wilsonbekwame meerderjarige patiënten en de gewijzigde regels voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg

n

Herman Nys is gewoon hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven.

Opleiding n Voedings- en dieetkunde, biomedische laboratoriumtechnologie, geneeskunde, ziekenhuiswetenschappen, rechten, gezondheidsrecht

Herman Nys Recht en bio-ethiek EAN 978 94 014 2168 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Recht algemeen, geneeskunde algemeen n € 24,99

9 789401 421683 — 219 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Medische keuzes De patiënt van vandaag wil in toenemende mate meebeslissen over zijn medische behandeling en is daar, mede dankzij scholing en het internet, steeds beter op voorbereid. De informatie die hij nodig heeft, behoort immers niet langer tot het exclusieve domein van de expert. Tevens zorgen evoluties in de medische wetenschap ervoor dat er vaak meerdere en gelijkwaardige vormen van zorg mogelijk zijn. Het gevolg is dat de relatie tussen arts en patiënt fundamenteel wijzigt en dat verschillende soorten kennis het best bijdragen tot de beste keuze voor een behandeling. Medische keuzes maakt duidelijk dat de klassieke arts-patiëntrelatie, waarin een arts op basis van zijn expertenkennis advies geeft, niet meer beantwoordt aan de noden van de huidige maatschappij. In de plaats daarvan stelt het boek een benadering voor waarbij persoonsgerichte zorg en kiezen in overleg centraal staan. Het vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt, houdt rekening met hun beide perspectieven, en biedt informatietools en beslissingshulpen aan om de communicatie tussen hen te versterken. Een aanrader voor iedereen die wil kennismaken met nieuwe communicatiestijlen in de geneeskunde en zorgverlening.

Inhoud Persoonsgerichte geneeskunde n Het belang van autonomie n Het overlegmodel onder de loep n Participatie in de zorgorganisatie en het zorgbeleid n Toekomstperspectieven in de geestelijke gezondheidszorg n

Pluspunten De vrucht van jaren academisch denk- en onderzoekwerk in zorgonderzoek en consultancy n Met voorbeelden van beslissingshulpen en option grids om zorgverleners bij te staan in het overleg n

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde

n

Chantal Van Audenhove Medische keuzes — Praktische gids voor overleg tussen zorgverstrekker en patiënt EAN 978 94 014 2150 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Medische handboeken (professioneel) n € 29,99

9 789401 421508 — 220 —

Chantal Van Audenhove is buitengewoon hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Ze is directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector De gezondheids- en welzijnszorg krijgt steeds vaker te maken met complexe uitdagingen met een strategische dimensie. Denk maar aan de vergrijzing, de medische ontwikkeling, de budgettaire schaarste, het cliëntenbewustzijn‚ … Daarom is een goed onderbouwde strategische visie de beste manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het succesvolle boek Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector werd volledig herwerkt en is helemaal up-to-date, met aandacht voor de nieuwste trends en inzichten uit de praktijk. Een onmisbaar instrument voor iedereen die wil leren wat de rol van manager in de welzijns- en gezondheidszorg precies inhoudt.

Inhoud Soorten managementtaken en algemene trends in managementland n Strategisch managementproces n De organisatie van zorg- en welzijnsorganisaties: structuren en verandering n Verantwoordelijke organen voor het strategisch management n

Pluspunten Geeft antwoord op de uitdagingen van de socialprofitsector n Een complete update van het basisboek n Herziene editie n

Opleiding Geneeskunde, psychologie, sociologie, verpleegkunde, ziekenhuiswetenschappen, management en beleid in de gezondheidszorg

n

Raf De Rycke & Paul Gemmel Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector EAN 978 94 014 5355 4 n September 2018 17cm x 24cm n Paperback n 336 pp. Gezondheid algemeen, management n € 39,99

9 789401 453554 — 221 —

Raf De Rycke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en werkt sinds 1969 in de organisatie van de Broeders van Liefde. Momenteel is hij voorzitter van de organisatie. Hij doceert aan Odisee en bekleedt verscheidene bestuursmandaten in social-profitorganisaties. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder. Paul Gemmel studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en behaalde een doctoraat aan de Universiteit Gent, waar hij werkt als hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij doceert vooral over management van diensten- en zorgorganisaties en is verantwoordelijk voor de masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Hij is tevens Senior Fellow van de Vlerick Business School, waar hij het onderzoekscentrum MINOZ ondersteunt.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychopathologie De klassieke benadering van psychiatrische diagnostiek staat onder druk. In tijden waarin deze vaststaande modellen niet noodzakelijk meer een onaantastbare leidraad vormen, is er nood aan kritische reflectie en nuancering. Psychopathologie biedt een overzicht van psychiatrische toestandsbeelden bij volwassenen en ouderen. Naast een kritische reflectie rond de psychiatrische diagnostiek, de algemene visie op pathologie en enkele behandelingsprincipes, wordt vooral de klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen uitgebreid beschreven. Dit boek biedt een heldere gids van de belangrijkste aspecten in de moderne psychopathologie, aangevuld met praktische cases en uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Zo is het geschikt als handboek voor studenten psychologie, paramedische wetenschappen en verpleegkunde, maar ook als naslagwerk voor de professional.

Inhoud Psychiatrische diagnostiek: een stand van zaken n Pathologie en de belangrijke behandelingsprincipes n Klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen n

Pluspunten Wetenschappelijke extra’s in bondige kenniskaders n Met aandacht voor concrete verwijzingen naar interessante films, boeken en strips

Pascal Sienaert is psychiater en psychotherapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum – KU Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor de opnamedienst Stemmingsstoornissen en het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie. Hij is voorzitter van het Europees Forum voor ECT en auteur van onder meer Manischdepressief! Een gids voor patiënt, hulpverlener en betrokkene.

n

Opleiding Psychiatrie, psychiatrische verpleegkunde, psychologie, paramedische opleidingen

n

Pascal Sienaert Psychopathologie EAN 978 94 014 4108 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Psychologie, psychiatrie n € 29,99

9 789401 441087 — 222 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychose anders bekeken Jacques Lacan ontwikkelde een uniek denkkader om psychotische ervaringen te bestuderen en te behandelen. Globaal onderscheidt auteur Stijn Vanheule in dit boek vier periodes in Lacans oeuvre over psychosen. Door middel van gevallenstudies voor elk van deze periodes krijgt de lezer een toegankelijk inzicht in de complexe redeneringen van de beroemde Franse psychoanalyticus. Lacans volledige oeuvre komt aan bod, met bijzondere aandacht voor het klinische materiaal waar hij van vertrekt en met oog voor zijn kritische dialoog met andere disciplines en theorieën.

Inhoud Psychose als stoornis op het niveau van het imaginaire n Structurele benadering van de psychose n De forclusietheorie n Benadering van hallucinaties n Het object a en jouissance in de psychose n Verknoping in de psychose n

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content n Dit boek is een grondige bewerking van de internationale bestseller The Subject of Psychosis: a Lacanian Perspective, eveneens van Stijn Vanheule n

Opleiding Psychologie, psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie

n

Stijn Vanheule Psychose anders bekeken — Over het werk van Jacques Lacan EAN 978 94 014 1067 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Psychologie, psychiatrie n € 39,99

9 789401 410670 — 223 —

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM Om psychische problematieken te diagnosticeren, gebruiken hulpverleners veelal de DSM-5 of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, een handboek dat wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association. In Psychodiagnostiek anders bekeken stelt psychoanalyticus Stijn Vanheule dat de wetenschappelijke waarde van de DSM-5 echter sterk wordt overschat. De idee dat de DSM-5 een betrouwbaar diagnostisch instrument zou zijn, berust op een vertekende interpretatie van statistische gegevens. Bovendien leidt het instrument tot een beperkte kijk op psychische problemen. De DSM-5 houdt vast aan een strikt biomedische benadering en brengt niet in rekening hoe allerlei context- en belevingsfactoren mee vorm geven aan psychische klachten en symptomen. Vanuit de fenomenologische psychiatrie en de lacaniaanse psychoanalyse geeft de auteur aan hoe het anders kan. Daartoe stelt hij een kwalitatieve casusgerichte diagnostiek voor, die streeft naar goede reflexiviteit, betrouwbaarheid en validiteit binnen het diagnostische proces.

Inhoud De wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van de DSM n Voorbij diagnostiek op basis van tekens: symptomen als persoonlijke constructies n Functiegerichte diagnostiek n Reflexiviteit en kwalitatief onderzoek n

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content n Actuele en relevante kritiek op de ‘bijbel’ van de psychiatrie n

Opleiding Psychologie, psychiatrie, sociaal werk, orthopedagogiek, ergotherapie, creatieve therapie

n

Stijn Vanheule Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM — Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek EAN 978 94 014 2122 5 n Verschenen 13,5cm x 21cm n Paperback n 224 pp. Psychologie, psychiatrie n € 24,99

9 789401 421225 — 224 — — 224 —

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychiatrie Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgt iedereen ooit te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Je wordt zelf psychisch ziek, of een dierbare, of een collega. We moeten erkennen dat we allemaal niet enkel lichamelijk, maar ook psychisch kwetsbaar zijn. Psychiatrie ontsluit op een vernieuwende manier een moeilijk toegankelijke en vaak moeilijk bespreekbare wereld. Na een helikopterblik op onze geestelijke gezondheidszorg gaan auteurs Raf De Rycke en Bernard Sabbe in op alle mogelijke psychiatrische thema's. Om de psychiatrie, los van alle misverstanden, eindelijk helder en volledig in kaart te brengen.

Inhoud Ziektebeelden n De verscheidenheid aan behandelingsmogelijkheden n De plaats van de psychiatrische patiënt in de samenleving n De psychiatrie vandaag n Aanbod en organisatie n Beschermingsmaatregelen n

Pluspunten De auteurs bundelen decennia aan kennis en ervaring n Basiswerk over de geestelijke gezondheidszorg n Herziene editie n

Opleiding Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Raf De Rycke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en werkt sinds 1969 in de organisatie van de Broeders van Liefde. Momenteel is hij voorzitter van de organisatie. Hij doceert aan Odisee en bekleedt verscheidene bestuursmandaten in social-profitorganisaties. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

n

Bernard Sabbe is gewoon hoogleraar psychiatrie aan de faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.

Raf De Rycke & Bernard Sabbe Psychiatrie — Wat je moet weten EAN 978 94 014 5354 7 n Augustus 2018 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie n € 29,99

9 789401 453547 — 225 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek psychofarmacotherapie De psychofarmacologische revolutie die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw effectieve antidepressiva en antipsychotica opleverde, heeft het aanzien van de psychiatrie totaal veranderd. Tot op vandaag geldt dat een goede beheersing van de psychofarmacotherapie datgene is wat een psychiater tot psychiater maakt. In dit boek ligt het accent op de farmacologische aspecten van de besproken farmaca en minder op de theoretische achtergrond van de ziektebeelden. Er werden een aantal nieuwe hoofdstukken ingevoegd zoals de farmacologische benadering van ADHD en autisme, educatie in correct psychofarmacagebruik, de ethiek van het voorschrijven, de toekomstperspectieven van de farmacogenetica, het interpreteren van onderzoek- en studieresultaten en een kort historisch overzicht van deze nog relatief jonge discipline. Het handboek Psychofarmacotherapie is geschikt als handboek in het (hoger) onderwijs en als naslagwerk. Het is een leidraad voor de geneesheer in opleiding (psychiaters, maar ook huisartsen en neurologen), de apotheker, de farmaceutische industrie en alle andere professionelen die geïnteresseerd zijn in de materie.

Inhoud Historiek van de psychofarmacotherapie n Neurobiologische en psychofarmacologische basiskennis n Psychofarmaca tijdens zwangerschap en borstvoeding n Psychofarmacotherapie bij kinderen en jongeren n Psychofarmaca bij mentale handicap n Ethiek in de psychofarmacotherapie n

Pluspunten Recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen.

n

Stephan Claes is verbonden aan de onderzoeksgroep Psychiatrie van de KU Leuven.

Opleiding Psychiatrie en andere geneeskundige opleidingen

n

Eric Constant is werkzaam als psychiater aan het UCL in Brussel. Paul Cosyns is verbonden aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Antwerpen.

Stephan Claes, Eric Constant, Paul Cosyns, André De Nayer, Michel Dierick & Daniel Souery Handboek psychofarmacotherapie EAN 978 90 382 1858 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Hardcover n 621 pp. Farmacie, farmacotherapie n € 60,00

André De Nayer is verbonden aan het departement Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel. Michel Dierick is psychiater. Daniel Souery is psychiater en directeur van het Europees centrum voor medische psychologie.

9 789038 218588 — 226 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen Praktische farmacotherapie bij diabetes In Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet welke medicatie wordt voorgeschreven en hoe deze gebruikt moet worden, maar onder andere ook welke bijwerkingen er kunnen zijn, wat de interactie is met andere geneesmiddelen en wat de contra-indicaties zijn. Het boek geeft een praktisch antwoord op vele vragen over de behandeling met longmedicatie. Een onmisbare gids voor longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere geïnteresseerden. Het boek Praktische farmacotherapie bij diabetes geeft een antwoord op vele vragen rondom de behandeling met diabetesmedicatie. Welke medicaties worden gebruikt bij diabetes? Hoe werkt insuline? Welke medicatie moet je gebruiken bij het schommelen van bloedglucosewaarden? Wanneer moet de dosering aangepast worden? Wat mag er gebruikt worden bij zwangerschap of nierfalen? Kortom, dit boek is een onmisbare gids voor diabetesverpleegkundigen, artsen, apothekersassistenten en andere geïnteresseerden.

Inhoud Compleet overzicht van beschikbare medicatie n Overzicht van onder andere interactie met andere medicijnen, bijwerkingen en contra-indicatie n Medisch onderbouwd n De nieuwste inzichten n

Pluspunten Voor artsen die met diabetes en longaandoeningen te maken krijgen n Voor diabetes- en long-verpleegkundigen/praktijkondersteuners n

Opleiding Verpleegkunde, geneeskunde, farmacie

n

Heshu Abdullah-Koolmees studeerde farmacie aan de Universiteit van Utrecht. Ze is ziekenhuisapotheker in opleiding in het Diakonessenhuis/UMC Utrecht en promoveerde in 2015 op het onderwerp ‘Continuïteit van farmaceutische zorg voor psychiatrische patiënten’.

Erwin Vasbinder Praktische farmacotherapie bij longaandoeningen EAN 978 94 014 3603 8 n Juni 2018 13cm x 21cm n Paperback n ca. 150 pp. Farmacie n € 29,99

Erwin Vasbinder doorliep de opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam en is sinds begin 2010 als ziekenhuisapotheker verbonden aan het Groene Hart Ziekenhuis. Hij promoveerde aan het Erasmus MC te Rotterdam op therapietrouw aan inhalatiecorticosteroïden bij kinderen met astma.

9 789401 436038

Heshu Abdullah-Koolmees Praktische farmacotherapie bij diabetes EAN 978 94 014 3300 6 n Mei 2018 13cm x 22cm n Paperback n 150 pp. Farmacie, farmacotherapie n €29,99

9 789401 433006 — 227 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Praktische farmacotherapie bij ADHD Hoe werken stimulantia nu eigenlijk? Wanneer moet de dosering aangepast worden? Welke bijwerkingen zijn er te verwachten en welke maatregelen moeten daarbij genomen worden? Over ADHDmedicatie zijn veel vragen. ADHD is een bekende aandoening bij kinderen. Medicatie kan een positief effect hebben op de aandacht en het concentratievermogen en daarbij impulsief gedrag aanzienlijk verminderen. De farmacotherapeutische behandeling van ADHD is nog steeds een thema dat discussie uitlokt: kinderen behandelen met medicatie omdat ze te druk zijn wordt terecht met argusogen gevolgd, maar deze argwaan overschaduwt ook de positieve effecten van medicatie, waardoor de afwegingen en beslissingen om wel of niet te behandelen, en hoe dan, lastig zijn. Dit boek biedt handvatten voor die beslismomenten met aansprekende praktijkvoorbeelden. In de casus wordende kernpunten en hoofdzaken kort samengevat in het kader van de praktijk.

Inhoud ADHD gaat vaak samen met andere aandoeningen n De nieuwste inzichten n Positieve effecten van behandeling met medicatie n Casussen uit de praktijk n

Pluspunten Medisch onderbouwde beschrijving van de positieve effecten van behandeling met medicatie

Glenn Dumont is klinisch farmacoloog, universitair docent ‘farmacologie en farmacotherapie’ aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Hogeschool Zuyd. Daarnaast is hij directeur van Dumont praktische psychofarmacologie en redacteur van het vaktijdschrift Psyfar. Glenn Dumont publiceert regelmatig in nationale en internationale vaktijdschriften en boeken.

n

Opleiding Geneeskunde, farmacie, verpleegkunde, psychologie, psychotherapie, psychiatrie

n

Glenn Dumont Praktische farmacotherapie bij ADHD EAN 978 94 014 3299 3 n Verschenen 13cm x 22cm n Paperback n 104 pp. Farmacie, farmacotherapie n €29,99

9 789401 432993 — 228 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Van klacht naar kracht Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waarbij niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen. Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de vele perspectiefgevende vragen kun je zelfs zonder materiaal aan de slag. Van klacht naar kracht stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

Inhoud Schatkisten, symbolen van kracht, hoop en perspectief n Visualiseren en vraagstelling gaan hand in hand n Bouwstenen voor een oplossingsgericht gesprek n Waarin wil je nog beter worden? n De materialen n

Pluspunten Reflectie, nuttige vragen en tussenkomsten n Bijlage met template voor een notitieblad n

Elke Gybels is verbonden aan UC LeuvenLimburg, groep Gezondheid en Welzijn.

Opleiding Gezondheidszorg, welzijn

Rik Prenen is ROC coördinator bij het VCLB-Limburg en gastdocent aan de associatie KU Leuven. Beiden hebben meerjarige opleidingen afgerond in contextuele en gedragstherapie en in het oplossingsgericht werken. Ze leiden hun eigen praktijk De Content, coachen teams, en trainen en geven supervisie in hulpverleningsorganisaties en onderwijs.

n

Elke Gybels & Rik Prenen Van klacht naar kracht — Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden EAN 978 94 014 2719 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 198 pp. Welzijnswerk n € 24,99

9 789401 427197 — 229 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Gekkenwerk Van hulpverleners en mantelzorgers wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede, en ongehoorzaamheid te staan. Al deze ‘kleine ondeugden’ kunnen soms helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander. Gekkenwerk brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt hardnekkige stereotypen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op zorgrelaties. Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine ondeugden. Voor elke (toekomstige) hulpverlener is Gekkenwerk een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van feilbare mensen.

Inhoud Ethiek in de zorg n Antipathie als hefboom voor zorg die deugt n Tijd en tijdbeleving n Filosofische uitweidingen over middelmatigheid, hypocrisie, woede en ongehoorzaamheid n

Pluspunten Een eigenzinnige en prachtig verwoorde visie op de zorg

n

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

n

Linus Vanlaere is als ethicus verbonden aan RHIZO en aan VIVES Verpleeg- en vroedkunde. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinasonderzoeker (KU Leuven). Hij is lid van meerdere ethische commissies in de welzijns- en zorgsector.

Linus Vanlaere & Roger Burggraeve Gekkenwerk — Kleine ondeugden voor zorgdragers EAN 978 94 014 5182 6 n Verschenen 14cm x 23cm n Paperback n 170 pp. Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 19,99

9 789401 451826 — 230 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Mijn held is een hulpverlener Migratie is van alle tijden, maar de diversiteit van onze maatschappij kent vandaag een hoogtepunt. Die superdiversiteit roept bij veel mensen onzekerheid, verwarring en weerstand op. Ook in de zorg rijst de vraag hoe we met deze ingrijpende veranderingen kunnen omgaan. Mijn held is een hulpverlener brengt een inspirerend antwoord op het vraagstuk van de huidige diversiteit met een optimistische leidraad: love, peace en I-scream. ‘Love’ staat daarbij voor de talenten van een interculturele hulpverlener, ‘peace’ voor de vijf waardevolle praktijken die diversiteitsbewuste professionals beoefenen, en ‘I-scream’ voor de innerlijke leerweg die een hulpverlener kan volgen.

Inhoud Een nieuwe benadering van superdiversiteit in de zorg n Optimisme in tijden van onzekerheid en angst n

Pluspunten Praktische tools n Herkenbare getuigenissen n Met oog voor de gevoelswereld n

Opleiding Verpleegkunde, gezondheidszorg

n

Fanny Matheusen is transitiepedagoog. Ze begeleidt mensen en/in groepen wanneer verschil ertoe doet via haar bedrijf Goesthing. Daarnaast is ze coördinator van het postgraduaat Interculturele Hulpverlening aan Thomas More.

Fanny Matheusen Mijn held is een hulpverlener — Over zorg in een superdiverse wereld EAN 978 94 014 3539 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Welzijnswerk, verpleegkunde en ziekenverzorging n € 24,99

9 789401 435390 — 231 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Preventie van klachten van het bewegingsstelsel bij hulpverleners Het Manutentieteam UZ Gent heeft sinds 1990 een ruime ervaring opgebouwd in het opleiden van hulpverleners. De basismethode van Dotte evolueerde in de richting van een meer multidisciplinaire aanpak en houdt rekening met de hulpvrager, hulpverlener, maar ook de omgeving. De auteurs reiken in dit handboek een hele reeks basisprincipes aan die bij verplaatsing van personen en lasten worden gebruikt. De hulpverleners krijgen stimulansen om creatief om te gaan met deze basisregels. Vanuit verschillende invalshoeken leert de gezondheidswerker omgaan met de risico’s die zich kunnen voordoen en een actie te bepalen die veilig en comfortabel is voor alle partijen. De ervaring leert dat deze werkwijze goede resultaten oplevert. Hulpverleners in de ziekenhuissector, bejaardensector en thuiszorg vinden in dit boek zonder twijfel creatieve oplossingen op heel wat verplaatsingsproblemen.

Inhoud Verscheidene situaties en oplossingen voor hulpverleners n Handelingen stap voor stap uitgelegd met foto's n Tips om bewegingsstelsel te verbeteren n

Pluspunten Ondersteunende illustraties en foto's n Verschillende casussen n

Opleiding Gezondsheidszorg, gezondheidswetenschappen, verpleegkunde, geneeskunde

n

Manutentie UZ Gent Preventie van klachten van het bewegingsstelsel bij hulpverleners — Creatief omgaan met basisprincipes bij het verplaatsen van personen: een vernieuwende praktijkgerichte aanpak EAN 978 90 382 0779 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 347 pp. Medische handboeken (professioneel) n € 29,99

9 789038 207797 — 232 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Hoogsensitief Hoogsensitiviteit is in de eerste plaats een kenmerk, geen ziekte. Vaak zijn mensen zich niet eens bewust van hun hoogsensitiviteit of herkennen ze het niet bij anderen. Dit boek ijvert voor een juist begrip van hoogsensitiviteit als karaktertrek. Het biedt een wetenschappelijk onderbouwde visie op dit gegeven en reikt praktische tips aan die helpen om met hoogsensitiviteit om te gaan, bij jezelf en bij anderen. Vragen zoals ‘Hoe ga ik om met mijn eigen hoogsensitiviteit?’, ‘Hoe ga ik om met een volwassene met hoogsensitiviteit?’, ‘Hoe vang ik een kind op met hoogsensitiviteit in het onderwijs?’ en ‘Wat met pesten en werkvraagstukken?’ vindt u allemaal in dit boek.

Inhoud De biologie van hoogsensitiviteit n Hoogsensitiviteit gedefinieerd via bestaande persoonlijkheidsmodellen en -vragenlijsten n Hoogsensitiviteit in de werkomgeving en het onderwijs n

Pluspunten Onderbouwd en beargumenteerd, maar toegankelijk geschreven n Handige leidraden voor het herkennen van en omgaan met hoogsensitiviteit n Tips en oefeningen kant-en-klaar n

Elke Van Hoof is als klinisch psycholoog gespecialiseerd in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is ze gastspreker in verscheidene opleidingen, bezieler van het Huis voor Veerkracht en veelgevraagd expert in diverse media.

Opleiding n Psychologie, pedagogiek, geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Elke Van Hoof Hoogsensitief EAN 978 94 014 2669 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Psychologie algemeen n € 24,99

9 789401 426695 — 233 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Burn-out in de zorg Het stigma op burn-out blijft groot, ook in de zorg. Hardnekkig blijft ook bij zorgverleners de illusie bestaan dat alles wel vanzelf zal overgaan. Burn-out is echter meer dan vermoeidheid. Het gaat om emotionele uitputting, depersonalisatie en een gevoel van verminderde bekwaamheid. Dit boek doet zorgverleners zeer open naar burn-out kijken. Het vertrekt daarvoor vanuit enkele persoonlijke getuigenissen en koppelt die aan inzichten van experts. Uit hun wetenschappelijk onderzoek halen de auteurs tips om burn-out tegen te gaan, zowel voor individuen als voor zorgorganisaties. Want om dit probleem aan te pakken, is er meer nodig dan ‘een beetje rust’.

Inhoud Burn-out bij zorgverleners n Mentale en fysieke symptomen van burn-out n Preventie, ondersteuning en re-integratie n

Pluspunten Hoe burn-out te herkennen en te behandelen n Tips voor individu én organisatie n Met persoonlijke getuigenissen n Sterke theoretische onderbouwing n

Opleiding Psychologie, pedagogiek, geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Gorik Kaesemans is stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro.

n

Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Lode Godderis is geassocieerd professor aan het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. In 2011-2012 was hij verantwoordelijk voor een onderzoeksproject rond burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen.

Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis & Erik Franck Burn-out in de zorg EAN 978 94 014 2899 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Psychologie algemeen n € 24,99

9 789401 428996 — 234 —

Erik Franck is geassocieerd professor aan de Universiteit Antwerpen en doceert er binnen de master Verpleegkunde en Vroedkunde. Erik is hoofd van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg aan de Karel de Grote Hogeschool.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

De maakbare baby Voor wie medische hulp nodig heeft om zwanger te raken, bestaan er al meerdere mogelijkheden. De wetenschap zorgde voor het bestaan van IVF, zaad- en eiceldonatie, draagmoederschap en baarmoedertransplantatie. Maar daar stopt het niet bij, de vruchtbaarheidsrevolutie komt eraan. De maakbare baby geeft een overzicht van alle mogelijke behandelingen en gaat het maatschappelijk debat aan met internationaal bekende wetenschappers en filosofen. Want wanneer is de limiet van mogelijkheden bereikt? Tot hoe ver wilt men gaan om kinderen te krijgen? Dit boek haalt zowel de wetenschap aan, als de daarbij horende ethiek. Ook een menselijke kant komt aan bod doordat jonge (wens) ouders hun verhaal over hun grote kinderwens kunnen doen.

Inhoud In-vitrofertilisatie n Donatie n Draagmoederschap en baarmoedertransplantatie n Gezinsvormen n Eicellen invriezen en embryoselectie n Genetische modificatie n

Pluspunten Informatie over meerdere mogelijkheden bij vruchtbaarheidsproblemen n Met hulp van verschillende experts n Echte verhalen van mensen met een kinderwens n Debat over ethiek n

Opleiding Geneeskunde, vroedkunde/verloskunde, verpleegkunde

n

Petra De Sutter is arts-gynaecoloog, senator en parlementslid bij de Raad van Europa, hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde in het UZ Gent en professor aan de Universiteit Gent. Als fertiliteitsdeskundige is ze een bekend opiniemaker op het vlak van vruchtbaarheid en ethiek. Eline Delrue is freelance journaliste met een voorliefde voor de menselijke verhalen achter de grote wetenschap. Je leest haar vooral in De Morgen.

Petra De Sutter & Eline Delrue De maakbare baby — Een onbegrensd verlangen? EAN 978 94 014 4343 2 n Verschenen 17cm x 24cmn Paperback n 240 pp. Specialistische geneeskunde: algemeen n € 24,99

9 789401 443432 — 235 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Begeleiding van vrouwen met een miskraam Als een vrouw haar prille zwangerschap verliest, weet ze vaak niet hoe ze die ervaring goed kan verwerken. Dan heeft de verloskundige of echoscopist een belangrijke rol. Maar hoe begeleid je als hulpverlener de vrouwen met een miskraam of abortus ook goed op psychologisch emotioneel gebied? Dit boek staat vol met praktische tips, praktijkvoorbeelden, ervaringsverhalen, stappenplannen en checklists.

Inhoud Optimale begeleiding van vrouwen na een miskraam: wat kun je doen, wat kun je zeggen, wat kun je doen voor de kinderen in het gezin, wat kun je doen bij een nieuwe zwangerschap n Handige checklists n Praktische tips n Interviews n

Pluspunten Ervaringsverhalen van verloskundigen en moeders n Aandacht voor de emotionele kant n Interviews van verloskundigen en ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap n Met een voorwoord van rouwdeskundige Manu Keirse n Handige extra hulpmiddelen zijn online te downloaden n

Opleiding Verloskunde, gynaecologie, verpleegkunde, echoscopie

n

Miriam van Kreij Begeleiding van vrouwen met een miskraam — Hoe je vrouwen helpt met hun verlies te leven EAN 978 94 014 4658 7 n Verschenen 17cm x 24cmn Paperback n 200 pp. Verloskunde en echoschopie n € 24,99

9 789401 446587 — 236 —

Miriam van Kreij geeft de training ‘Vrouwen met een miskraam goed begeleiden’. Deze training is geaccrediteerd door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland). Ze is daarnaast (gast)docent bij diverse opleidingen voor verloskundigen, echoscopisten en coaches en is oprichtster van ‘Miskraambegeleiding Nederland’.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Te vroeg geboren Wanneer een baby te vroeg geboren wordt of kritisch ziek is en moet worden opgenomen op een afdeling neonatale intensieve zorgen, betekent dit voor ouders het bruuske einde van een mooie droom en vaak het onverwachte begin van een periode vol angst, onzekerheid en teleurstelling. Te vroeg geboren wil zowel ouders als (toekomstige) zorgverleners in zulke overweldigende momenten bijstaan. Het biedt daarom meer uitleg over de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de neonatologie en toont aan waarom een betrokken omgeving voor het pasgeboren kind van levensbelang is. Het boek is het ideale hulpmiddel om zich in de bijzondere leefwereld van het gezin te verplaatsen en zo isolement op een zeer kwetsbaar moment te vermijden.

Inhoud Van strikt medische zorg naar ontwikkelingsgerichte zorg op maat n Medische gevolgen van vroeggeboorte n Ontwikkeling van de hersenen en de zintuiglijke ervaringen van foetus en pasgeborene n

Pluspunten Leert op een praktische manier hoe de gezondheid en ontwikkeling van een pasgeborene wordt bevorderd n Gebaseerd op jarenlange ervaring van de auteurs n

Opleiding Geneeskunde, neonatologie, vroedkunde, verloskunde, verpleegkunde

n

Christine Vanhole werkt op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven. Tevens doceert zij aan de UC Leuven-Limburg en aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Sarah Van Ransbeek is kinder- en jeugdpsychiater en werkt op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven.

Christine Vanhole & Sarah Van Ransbeek Te vroeg geboren — Zorg voor premature baby's EAN 978 94 014 1704 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 144 pp. Geneeskunde algemeen, paramedisch algemeen n € 19,99

9 789401 417044 — 237 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Anders en toch gewoon Zwanger worden is niet voor iedereen evident. Om een kinderwens te vervullen kunnen alleenstaanden, lesbische koppels of heteroseksuele koppels met een vruchtbaarheidsprobleem kiezen voor donorconceptie. Je gezin vormen met de hulp van een eicel-, sperma- of embryodonor gaat echter vaak gepaard met vragen en twijfels. Dit boek gaat in op de verborgen vragen van (wens)ouders van donorkinderen. Het biedt inzicht in zeer diverse situaties, levensfasen en gezichtspunten, van ouders met een kinderwens tot professionele hulpverleners die gezinnen met (volwassen) donorkinderen begeleiden. Zo brengt Anders en toch gewoon een helder overzicht van de belangrijke psychosociale aspecten van donorconceptie.

Inhoud Donorconceptie n Vragen rond technologische vooruitgang in de zorg n Gevolgen van kunstmatige inseminatie n Psychosociale facetten van wensouderschap n

Pluspunten Levensechte getuigenissen n Inzicht in de psychische beleving van donorconceptie n Diverse perspectieven aan het woord n Ervaringen uit verscheidene levensfasen n

Opleiding Geneeskunde, vroedkunde/verloskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Astrid Indekeu is psychologe, seksuologe en doctor in de Biomedische Wetenschappen. Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker aan het Karolinska Institutet in Stockholm en is fellow aan de KU Leuven. Ze is wetenschappelijk adviseur voor vzw Donorfamilies en vzw Donorkind.

n

Astrid Indekeu Anders en toch gewoon — Families na donorconceptie EAN 978 94 014 3288 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 184 pp. Gezondheidswetenschappen, zwangerschap en opvoeding algemeen (populair) n € 24,99

9 789401 432887 — 238 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek geboortezorg bij verschillende culturen Verloskundigen en kraamverzorgenden hebben in de praktijk vaak al ervaring opgedaan in de omgang met etnisch-cultureel diverse aanstaande moeders en kraamgezinnen. Toch bestaat er veelal weinig theoretisch kennis over de achtergrond van migranten (en kinderen van) en culturele en religieuze gewoonten van de grootste migrantengroepen in de Nederlandse samenleving. De zorgprofessional heeft niet altijd inzicht in waarom een bepaalde benadering tot de (aanstaande) moeder en haar netwerk juist wel of juist niet werkt. Het kan lastig zijn om risicovol gedrag dat voortkomt uit de cultuur of de religie van de vrouw en haar sociale netwerk te bespreken. Geboortezorg bij verschillende culturen geeft achtergrondinformatie over culturele en religieuze verschillen bij diverse bevolkingsgroepen. Het boek biedt inzicht en geeft een handvat in cultureel competent zorghandelen.

Inhoud Verschillen in geboortezorg bij verschillende culturen n Achtergrondinformatie over benadering en aanpak n Theoretische achtergronden n Religieuze en culturele verschillen van de grootste migrantengroepen in Nederland n

Pluspunten Praktische informatie uit de praktijk n Aansprekende praktijkvoorbeelden n Theoretische achtergrond

Fadua el Bouazzaoui is oprichter van de Stichting Voorlichters Gezondheid. Samen met het team Voorlichters Perinatale Gezondheid zet zij zich in voor het doorbreken van taboes en veronderstellingen over de perinatale gezondheid. El Bouazzaoui geeft door middel van trainingen en workshops voorlichting over verschillende onderwerpen binnen de gezondheidszorg.

n

Opleiding Verloskunde, kraamzorg, (wijk)verpleegkunde, huisartsgeneeskunde

n

Ingrid Peters is projectleider van het interculturalisatie programma Klaar voor een kind aan het Erasmus MC en coördinerend stafadviseur bij Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland.

Fadua el Bouazzaoui & Ingrid Peters Handboek geboortezorg bij verschillende culturen EAN 978 94 014 3605 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Hardcover n 240 pp. € 45,00

9 789401 436052 — 239 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Family Medicine and Primary Care Huisdokterspraktijken en eerstelijnsgezondheidszorgcentra hebben in onze moderne maatschappij steeds meer te kampen met een doordringende angstcultuur. Die angst beschadigt de principes van solidariteit en sociale rechtvaardigheid waarop de gezondheidszorg is gebaseerd, en legt de nood aan een nieuwe visie pijnlijk bloot. Daarbij plaatst dit boek de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg in perspectief tegenover de voortdurend veranderende maatschappij van vandaag en morgen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld omgaan met het stijgende aantal uitdagingen dat gepaard gaan met multimorbiditeit? En hoe blijft gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk en duurzaam? Familiy Medicine and Primary Care beantwoordt de meest dringende vragen die huisdokters vandaag hebben, op basis van concrete getuigenissen en een diepgravende analyse van relevante casestudies.

Inhoud Geschiedenis van eerstelijnsgezondheidszorg n Multimorbiditeit n Kwaliteit van gezondheidszorg n Internationale context n

Pluspunten Geschreven door dé Europese expert op het vlak van family medicine n Concrete gids voor een beroep in verandering n Met inzichten van experten en patiënten

Jan De Maeseneer is hoofd van het departement Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Daarnaast is hij directeur van het Internationaal Centrum voor Eerstelijnsgezondheidszorg en Huisartsgeneeskunde. Hij is ook lid van het Wonca International Classification committee en erelid van het Royal College of General Practitioners (Londen, VK). In 2014-2015 bekleedde hij de Francqui-Leerstoel.

n

Opleiding Geneeskunde, gezondheidswetenschappen

n

Jan De Maeseneer Family Medicine and Primary Care — At the Crossroads of Societal Change EAN 978 94 014 4446 0 n Verschenen 17cm x 24cmn Paperback n 200 pp. Geneeskunde algemeen n € 29,99

9 789401 444446 — 240 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgen voor kwaliteit In de non-profitsector is het begrip ‘kwaliteit’ een modieus thema geworden. Dat blijkt uit de vele studiedagen, cursussen en onderzoeken die aan het thema worden gewijd. Toch blijven vele vragen onbeantwoord en tegenstellingen onopgelost. Zorgen voor kwaliteit plaatst de kwaliteitshype in een bredere maatschappelijke context en verruimt de traditionele visie op kwaliteitszorg tot een benadering die compatibel is met de kernopdracht van non-profitorganisaties. Het boek heeft vooral als doelstelling methodieken en instrumenten aan te reiken die helpen in het proces van permanente kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Het is, naast een handboek voor mensen in de praktijk, bijzonder geschikt als studieboek in de opleidingen die een loopbaan in de onderwijs-, sociale, culturele, welzijns- en gezondheidssector voorbereiden.

Inhoud Een empirische en waarderende benadering van kwaliteit n Kwaliteitsmodellen (EFQM, TRIS, CAF, INK, …) n Kwaliteitsinstrumenten (oorzaak-gevolganalyse, besluitvorming, planningstechnieken) n Kwaliteitsontwikkeling als relationele praktijk n

Pluspunten Het ideale referentiekader dat houvast en richting biedt bij het streven naar kwaliteitsontwikkeling

n

Opleiding Sociaal werk, organisatiemanagement, verpleegkunde, maatschappelijk werk en dienstverlening

n

Guido Cuyvers Zorgen voor kwaliteit — Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties EAN 978 90 209 6949 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Organisatiepsychologie n € 34,99

9 789020 969498 — 241 —

Guido Cuyvers was jarenlang departementshoofd van het departement sociaal werk aan Thomas More. Zijn expertises zijn onderwijsontwikkeling, kwaliteitsdenken, organisatieontwikkeling, netwerken, relationele praktijken en het gedeelde leiderschap.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Met het einde in zicht Voor hulpverleners is het vaak lastig om een gesprek te voeren met de patiënt over het levenseinde. Hoe voer je zo'n gesprek, waarover praat je, en op welk moment? Want er komt een moment waarop genezing niet meer mogelijk is. In die fase kunnen hulpverleners veel betekenen voor hun patiënten. Door tijdig een gesprek over het levenseinde te voeren, wordt duidelijk wat de patiënt denkt en verwacht en wat de hulpverlener kan bieden. Zo'n gesprek mag niet worden uitgesteld. Wat is nodig om de kans op een betekenisvolle laatste levensfase en een waardig sterven te bevorderen?

Inhoud Spelregels voor het voeren van een slechtnieuws-gesprek n Wat kun je als hulpverlener bijdragen zodat de patiënt weloverwogen keuzes kan maken tijdens de laatste levensfase? n Indringende verhalen over loslaten, verdriet en moed n Hoe kan je de prognose betrouwbaar inschatten? n Checklist met bespreekpunten n

Pluspunten Geeft handvatten hoe je om kunt gaan met hulpvragen van patiënten in de laatste levensfase n Krachtig en insprerend boek n

Willemjan Slort is huisarts. In 2014 is hij aan de VU te Amsterdam gepromoveerd op onderzoek over de huisarts-patiënt communicatie in de palliatieve zorg. Hij is huisartsopleider voor de Huisartsopleiding van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en lid van het dagelijks bestuur van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg voor Moerdijk-Drimmelen.

Opleiding Geneeskunde, geriatrie, SPH

n

Jeroen Wapenaar is auteur en freelance wetenschapsjournalist gezondheidszorg.

Willemjan Slort, Jeroen Wapenaar Met het einde in zicht — Communiceren in de palliatieve zorg EAN 978 94 014 3826 1 n Mei 2018 17cm x 24cm n Paperback n 160 pp. Geneeskunde algemeen n € 29,99

9 789401 438261 — 242 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Dit boek bereidt studenten verpleegkunde voor op het diverse en complexe werk in de ouderenzorg aan de hand van een selectie van gerontologische en geriatrische onderwerpen. Het eerste deel focust op gerontologie. Biologische gerontologie zoekt een antwoord op een aantal essentiële vragen over het lichamelijke verouderingsproces. In het tweede deel wordt de focus verlegd naar oudere zorgvragers en het domein van de geriatrie. Het thema ‘beeldvorming’ loopt als een rode draad doorheen beide boekdelen. Via verwerkingsopdrachten toetsen studenten hun competenties en communiceren zij met medestudenten over ouderenzorg. Dat daagt studenten uit in hun persoonlijke en professionele groei.

Inhoud Beeldvorming n Biologische, sociale en psychogerontologie n Kenmerken van de geriatrische patiënt n Comprehensive geriatric assessment n Vallen, delirium en depressie n Dementie n

Pluspunten Verwerkingsopdrachten

n

Opleiding Verpleegkunde, ouderenzorg, psychologie

n

Pascale Vander Meeren is van opleiding gegradueerde/bachelor in de sociale verpleegkunde en master in de gerontologie. Ze was lang werkzaam in de ouderenzorg en is als lector verbonden aan de opleiding bachelor in de verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool.

Pascale Vander Meeren De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Deel 1: Gerontologie EAN 978 90 382 2147 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 29,99

9 789038 221472

Pascale Vander Meeren De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen Deel 2: Geriatrische verpleegkunde capita selecta EAN 978 90 382 2263 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 458 pp. Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 34,99

9 789038 222639 — 243 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Urologische verpleegkunde Dit boek is geschreven door zorgverstrekkers die bijna uitsluitend urologische patiënten behandelen. De algemene basiskennis over de anatomie en fysiologie komt aan bod en de basis urologische handelingen worden beschreven. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan belangrijke alarmsymptomen waarvoor iedereen alert moet blijven. De laatste hoofdstukken behandelen de meer gespecialiseerde zorgen, afhankelijk van waar de verpleegkundige behandeling wordt uitgevoerd: bij de patiënt die op consultatie komt bij de uroloog vóór, tijdens of na de urologische heelkunde, of bij de zieke die op de urologische afdeling gehospitaliseerd ligt. Het handboek Urologische verpleegkunde is in de eerste plaats bedoeld voor studenten verpleegkunde. Kennis van de inhoud moet hen in staat stellen om alle aspecten van de urologische verzorging te beheersen.

Inhoud Anatomie n Fysiologie n Basis urologische handelingen n De polikliniek n Het operatiekwartier n Hospitalisatie n

Pluspunten Veel foto's en tekeningen in kleur

n

Antony Verbaeys is decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent.

Opleiding n Verpleegkunde

Antony Verbaeys (red.) Urologische verpleegkunde EAN 978 90 382 1510 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 185 pp. Medische handboeken (professioneel) n € 39,99

9 789038 215105 — 244 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Vignetten in de tandheelkunde Gezondheid van de mond is belangrijk voor een gezond lichaam. De mond is de entree van het innerlijke lichaam. In de tandheelkunde is het van belang ‘om elkaar te weten vinden’. Aan de hand van vignetten wordt getoond hoe je het beste resultaat kunt krijgen door samen te werken. Vignetten die worden behandeld zijn: * spleten tussen tanden * scheve tanden * scheve kaken* te weinig tanden * verwaarloosd gebit * angst voor de tandarts * slechte mondhygiëne. In de vignetten worden de nieuwste inzichten op tandheelkundig gebied verwerkt.

Inhoud Spleten tussen tanden n Scheve tanden n Scheve kaken n Te weinig tanden n Verwaarloosd gebit n Angst voor de tandarts n Slechte mondhygiëne n

Pluspunten Met medewerking van vele disciplines in de tandheelkunde: tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen n De vignetten zijn multi-disciplinair van opzet n Vele illustratieve kleurenfoto’s n Sluit aan bij de integrale tandheelkunde in de opleidingen n

Johanna Maertens is verbonden aan de opleiding tandheelkunde van de Radboud universiteit in Nijmegen. Ze heeft samen met haar man een orthodontiepraktijk in Venray.

Opleiding n Tandheelkunde, mondzorgkunde

Johanna Maertens Vignetten in de tandheelkunde EAN 978 94 014 5419 3 n September 2018 17cm x 24cmn Paperback n 168 pp. Tandheelkunde n € 44,99

9 789401 454193 — 245 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Affectinterpretatie en emotieregulatie Emotieregulatie staat centraal in de klinische psychologie. Een belangrijk deelproces daarvan is affectinterpretatie, of de wijze waarop mensen betekenis geven aan gevoelens. De I Feel Pictures-test, die in dit handboek wordt uitgelegd, brengt deze concepten op unieke wijze in kaart. Het is een test die de gebruiker ervan via foto's van gelaatsuitdrukkingen zicht geeft op de aspecten van het emotionele leven die ontregeld zijn. Dit is het ideale handboek voor de clinicus of clinicus in wording om inzicht te krijgen in de methode en achtergronden van de test.

Inhoud Conceptueel kader over affectinterpretatie als deelproces van emotieregulatie n Lexicon van emotiewoorden in het Nederlands en hun affectcategorie n Normtabellen voor affectinterpretatie n Test die de interpretatie van foto's van gelaatsexpressies meet en op die wijze inzicht verschaft in de wijze van emotieregulatie bij een bepaald persoon n

Pluspunten Bevat de meest recente onderzoeksbevindingen over affectinterpretatie n De uitgebreide beschrijving van de test, het lexicon en de normtabellen maken van het boek ook een praktijkhandboek n

Opleiding Gezinswetenschappen, pedagogiek, klinische psychologie, verpleegkunde, orthopedagogiek

n

Patrick Meurs is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Daarnaast doceert hij aan Odisee te Brussel. Nicole Vliegen is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Tot haar expertise behoort het onderzoek naar adoptie.

Patrick Meurs & Nicole Vliegen Affectinterpretatie en emotieregulatie — I Feel Pictures Test EAN 978 90 209 7925 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Psychologische testen en onderzoek, geestelijke gezondheidszorg n € 24,99

9 789020 979251 — 246 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Waarden in dialoog Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Het fundament van ethiek wordt gelegd in de zorgrelatie en in het relationeel personalisme. Daaruit volgen drie pijlers van ethiek: waarden, dialoog en grondhoudingen. Zorgverleners kunnen met dit model zelf ethisch reflecteren over de zorgpraktijk. Bovendien wordt de praktische toepasbaarheid van het model ruim behandeld en toegepast op verschillende aspecten van samenwerken in de zorg. Waarden in dialoog is geschreven voor docenten en studenten van het vak ethiek in alle opleidingen rond zorg en welzijn en net zo goed voor alle zorgverleners.

Inhoud Relationeel personalistische ethiek n Het ethische model in de praktijk n Gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid n Toestemming en wilsbekwaamheid n Informatie en beroepsgeheim n

Pluspunten Herziene editie n Praktisch toepasbare ethiek n

Opleiding n Verpleegkunde, geneeskunde, psychiatrie, psychologie, (ortho)pedagogiek, maatschappelijk werk, paramedische beroepen, theologie en ethiek

Axel Liégeois Waarden in dialoog — Ethiek in de zorg EAN 978 94 014 1705 1 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 192 pp. Sociale kennistheorie, ethiek en geestelijke gezondheidszorg n € 19,99

9 789401 417051 — 247 —

Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorgethiek en praktische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Werken is genezen Nooit eerder steeg het aantal langdurig thuisblijvende zieken zo snel, vooral bij oudere werknemers. Het doktersattest is daarbij noodzakelijk om mensen rust te gunnen en te genezen. Maar hoe langer ze afwezig zijn, hoe moeilijker ze genezen en het werk hervatten. Willen we ziekte voorkomen en langdurig zieken succesvol re-integreren, staan we maar beter stil bij de bijwerkingen van het doktersbriefje en onze invulling van de werkomgeving. Met concrete aanbevelingen voor artsen, beleidsmakers, werkgevers en werknemers vormt Werken is genezen de cruciale aanzet voor een ander voorschrijfgedrag en een betere werkcultuur.

Inhoud Het nijpend probleem van arbeidsongeschiktheid n Werken is gezond n Ziekteverzuim als maatschappelijk fenomeen n Werken aan en ‘wel-zijn’-beleid en re-integratie n

Pluspunten Blik op een van de grote problemen op de werkvloer n Aanbevelingen voor artsen en werkgevers n Concreet advies voor succesvolle re-integratie n

Opleiding Geneeskunde, gezondheidswetenschappen, verpleegkunde

n

Lode Godderis is hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en directeur kennis, informatie en onderzoek bij IDEWE. Hij leidt verschillende studies naar de relaties tussen beroep, gezondheid en re-integratie. Hij is coauteur van het boek Burn-out in de zorg.

Lode Godderis Werken is genezen — Over de bijwerkingen van het doktersbriefje EAN 978 94 014 4447 7 n Verschenen 14cm x 21cm n Paperback n 200 pp. Gezondheid algemeen n € 24,99

9 789401 444477 — 248 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Dit is ADHD Deze geheel herziene versie van het succesvolle Dit is ADHD geeft een actueel en compleet verhaal over alles wat er zich rond ADHD afpeelt. Met deze kennis kan iedereen aan de slag om het gedrag van kinderen met ADHD beter te begrijpen en te begeleiden. Het boek begint met de kenmerken, oorzaken, gevolgen, signalering en diagnostiek van ADHD. Het schetst wat het voor het gezin betekent als een of meer gezinsleden ADHD hebben en geeft praktische tips over de aanpak van het gedrag. Onderwerpen die aan bod komen: gedragstherapie, een aantal cognitieve trainingen, de voor- en nadelen van medicatie bij ADHD en alternatieve behandelvormen. Ten slotte komt de school aan de orde, met tips hoe school en ouders kunnen samenwerken wanneer er een kind of jongere met ADHD in de klas zit. Dankzij de vele praktijkverhalen van ‘lotgenoten’ biedt Dit is ADHD veel herkenning. De inhoud is zoveel mogelijk conform de huidige wetenschappelijke opvattingen, zoals de classificatie van ADHD volgens de DSM-5.

Inhoud Wat we weten over ADHD n Heeft mijn kind ADHD? n Gedragstherapie n ADHD in het gezin n Medicatie bij ADHD n ADHD in het onderwijs n

Jan Buitelaar is hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum St-Radboud Nijmegen en hoofd van Karakter, expertisecentrum voor complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook is hij voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum KJP.

Pluspunten Conform de huidige wetenschappelijke inzichten n Met praktijkverhalen van lotgenoten n Praktische tips n

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, psychiatrie

Arga Paternotte (†) was adviseur bij oudervereniging Balans en het tijdschrift BalansMagazine. Ze heeft veel geschreven over kinderen met Dyslexie, zat in diverse commissies om de hulp aan deze kinderen te verbeteren en was medebestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland.

n

Jan Buitelaar & Arga Paternotte Dit is ADHD — Alles over kenmerken, diagnostiek, behandeling en aanpak thuis en op school EAN 978 94 014 0428 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie n € 24,99

9 789401 404280 — 249 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek ADHD en comorbide stoornissen Nieuw onderzoek laat zien dat ADHD vaak samen gaat met andere stoornissen. Dit maakt het stellen van de diagnose ADHD veel moeilijker en vraagt om een andere aanpak in de behandeling. In dit boek bespreken negen topdeskundigen, van verschillende Nederlandse universiteiten en GGZ-centra, welke comorbide stoornissen voorkomen bij ADHD. De laatste kennis uit de wetenschap komt voor het voetlicht en er wordt beschreven wat de gevolgen zijn voor diagnostiek en behandeling. Aan de orde komen: leerstoornissen, autismespectrumstoornissen (ASS), gedragsstoornissen (ODD, CD), ticstoornissen, genetische stoornissen, motorische stoornissen (DCD) en verslaving.

Inhoud Compleet en actueel overzicht over kenmerken, diagnose en behandeling van ADHD en comorbide stoornissen n Nieuwe onderzoeksresultaten n Met medewerking van topdeskundigen n Biedt praktische handvatten n

Pluspunten Gebaseerd op nieuwste wetenschappelijke inzichten n Met casuïstiek n

Jan Buitelaar (red.) is hoogleraar Kinderen Jeugdpsychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum St-Radboud Nijmegen en hoofd van Karakter, expertisecentrum voor complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook is hij voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum KJP.

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, psychiatrie

n

Constance Dolman (red.) was jarenlang kinder- en jeugdpsychiater bij onder meer Uva-Virenze, Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind en bij Stichting De Praktijk. Daarnaast was zij auteur en redactielid van de reeks Kinderpsychologie in Praktijk.

Jan Buitelaar & Constance Dolman Handboek ADHD en comorbide stoornissen EAN 978 94 014 2117 1 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 160 pp. Psychologie n € 29,99

9 789401 421171 — 250 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek EMDR bij kinderen en jongeren EMDR is een succesvolle behandeling voor de verwerking van emotioneel belastende herinneringen aan traumatiserende of stresserende ervaringen. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat zich exclusief richt op de behandeling van kinderen en jongeren met EMDR. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bewezen effectief bij volwassenen met een PostTraumatische StressStoornis (PTSS). De resultaten bij kinderen en jongeren zijn veelbelovend. Dit complete handboek beschrijft de toepassing van EMDR bij kinderen en jongeren. Ook is er aandacht voor de toepassing bij specifieke psychopathologie, specifieke doelgroepen en in verschillende settings. Een onmisbaar boek voor psychologen, pedagogen en psychiaters die werken met EMDR bij kinderen en jongeren, en zij die hiertoe in opleiding zijn.

Inhoud Faalangst n Doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis n Autisme n Verstandelijke beperking n Borderline persoonlijkheidsstoornis n Gedragsproblemen n Hechtingstrauma n Vluchtelingengezinnen n

Pluspunten Team van gespecialiseerde en gerenommeerde auteurs n Aandacht voor diagnostiek en behandeling n Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek n Casussen n

Renee Beer (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut en was jarenlang coördinator van het Traumacentrum van de Bascule. Zij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor docent verbonden aan diverse opleidingen. Carlijn de Roos (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en coördinator van het Psychotraumacentrum, GGZ Kinderen en Jeugd, Rivierduinen te Leiden. Zij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor verbonden aan diverse opleidingen.

Opleiding n Psychologie, psychiatrie

Renee Beer & Carlijn de Roos (red.) Handboek EMDR bij kinderen en jongeren EAN 978 94 014 1490 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Hardcover n 528 pp. Pscychologie, psychatrie n € 55,00

9 789401 414906 — 251 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Verward in Nederland Nederland lijkt de afgelopen jaren een stuk verwarder geworden. De politie meldt jaarlijks meer ‘verwarde personen’. Ernstige incidenten met mensen met een psychische stoornis zorgen voor een gevoel van onveiligheid en professionele hulp lijkt er steeds minder te zijn. Tegelijkertijd zijn Nederlanders de gelukkigste mensen van Europa. Maar we zijn ook ontevreden, angstig en somber: ieder jaar heeft bijna één op de vijf een psychische stoornis. Is er reden voor paniek, zijn er steeds meer ‘verwarden’? Weten we over wie het gaat als we over ‘verwarde’ mensen praten? Doet de Nederlandse zorg wel voldoende voor deze mensen, en voor de mensen om hen heen? Bauke Koekkoek stelt 61 goede, lastige en onmogelijke vragen. De antwoorden zetten aan tot nadenken over hoe we in onze maatschappij omgaan met psychische stoornissen. Het slothoofdstuk schetst een perspectief voor een andere aanpak waar niet alleen mensen met een stoornis, maar de hele samenleving baat bij kan hebben.

Inhoud 35 goede vragen, als: ‘Is verslaving een ziekte?’ n 18 lastige vragen, als: ‘Is de GGZ voor iedereen even toegankelijk?’ n 8 onmogelijke vragen en reflectie, als: ‘Waarom gebruiken steeds meer mensen pillen?’ n Antwoorden verbinden diverse onderzoekgebieden n

Bauke Koekkoek werkt als lector Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg, senior-onderzoeker op het terrein van ernstige psychische aandoeningen en verpleegkundige in de crisisdienst.

Pluspunten n Een voorwoord van prof. dr. Paul Schnabel n Informatieve infographics n Beeldende casuïstiek n Een uitgebreide wetenschappelijke verantwoording n Interviews met deskundigen Opleiding Psychiatrie, psychologie, SPH, psychiatrische verpleegkunde

n

Bauke Koekkoek Verward in Nederland — Hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen EAN 978 94 014 4153 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 304 pp. Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie n € 24,99

9 789401 441513 — 252 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Draagkracht en veerkracht in de zorg Als hulpverlener in de gezondheidszorg wil je je werk goed doen, maar hoe zorg je tegelijkertijd voor jezelf? Dit boek biedt hulpverleners en begeleiders in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuizen, psychiatrie, jeugdzorg, pedagogen, psychologen en zij die hiervoor in opleiding zijn inzicht in hoe zij de eigen draagkracht en veerkracht kunnen bewaken en vergroten. Met dit boek laten de auteurs zien dat goed contact en verbinding helend is voor de zorgvrager en uitputting van de zorgverlener voorkomt. Het is een warm betoog voor de erkenning van waarden zoals betrokkenheid, waardering en presentie binnen de zorg. De vele praktijkvoorbeelden en praktische adviezen maken duidelijk hoe je als hulpverlener je eigen grenzen bewaakt.

Inhoud Contact en verbinding n Basispresentie en grenzen n Omgaan met gevoelens en emoties n Kenmerken en gevolgen van affectief tekort n Trauma en oude pijn n Grensoverschrijdend gedrag n Visie in de gezondheidszorg n

Pluspunten Bevat veel praktijkvoorbeelden en praktische adviezen n Toegankelijk geschreven n

Opleiding Ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, psychologie, psychiatrie, jeugdzorg

Anna Blokhuis werkt als GZ-psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij is trainer communicatie voor hulpverleners en auteur.

n

Anna Blokhuis & Dieuwke Talma Draagkracht en veerkracht in de zorg — Professioneel zorgen met aandacht voor je eigen grenzen EAN 978 94 014 1485 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

9 789401 414852 — 253 —

Dieuwke Talma is GZ-haptotherapeut en auteur en heeft een eigen praktijk voor haptonomie en coaching. Daarnaast is ze als docent verbonden aan de Academie voor Haptonomie in Doorn.


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


HUMANE WETENSCHAPPEN


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Great Plays Waarom zijn theaterstukken van grote meesters als Seneca, Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca en Racine vandaag nog relevant? Wat maakt dat stukken als Elkerlijc, De rovers en Freule Julie het nog steeds goed zouden doen op de planken? Of wat wilde men precies kwijt tijdens het Iraans passiespel? En wat maakt van Samuell Beckett’s Eindspel nu precies zo’n krachtige theatertekst? De auteurs bieden op deze en andere vragen een antwoord door op een heldere manier duidelijk te maken waarom eeuwenoude toneelstukken nog regelmatig opgevoerd worden in moderne theaters, en hoe je de liefde voor drama kunt overbrengen naar je studenten.

Inhoud Great Plays en canonisering n Trojaanse vrouwen, Elckerlijc, De koopman van Venetië, Het leven een droom, Phèdre, De rovers, Freule Julie, de Ta’ziyeh, Eindspel. n

Pluspunten De beroemdste theaterstukken aanstekelijk besproken n Korte, heldere teksten die de liefde voor het theater bijbrengen n

Opleiding Letterkunde, secundair onderwijs

n

Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de vakgroep Letterkunde, afdelingen Latijn & Grieks van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting Characters. Heroes and Heroines in the Ancient Greek Novel (Oxford Univerisity Press 2014). Alexander Roose doceert Franse literatuur aan de Universiteit Gent en doet nu vooral onderzoek naar de Franse renaissance- en barokliteratuur. Julie Van Pelt is onderzoekster aan de vakgroep Letterkunde, afdeling Grieks, en bestudeert performance in het vroegByzantijnse rijk vanuit het oogpunt van christelijke heiligenliteratuur. Koen De Temmerman Great Plays — Houden van beroemde toneelstukken EAN 978 90 382 2652 1 n Oktober 2018 17 x 24cmn Paperback n ca. 119 pp. Literatuur n € 24,99

9 789038 226521 — 256 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Great Books Wat moet u weten van de Ilias van Homeros, de Aeneis, Van den vos Reynaerde, Divina Commedia, en De Brief van de Vergiffenis van al-Ma'arri? Waarom moet u toch Don Quichot, De prinses van Clèves, Faust, The Portrait of a Lady, en Oorlog en vrede nog eens een kans geven? En waarom moet u tickets boeken wanneer Hamlet en Spoken op de affiche staan? Waar draait het om in die boeken? En is de film niet beter? De auteurs tonen op meeslepende wijze waarom deze titels nog altijd belangrijk zijn, en hoe u de liefde voor deze boeken kunt overbrengen naar uw studenten.

Inhoud Great Books en canonisering n Ilias, Aeneis, De Brief van de Vergiffenis, Van den vos Reynaerde, Divina commedia, Don Quichot, Hamlet, De prinses van Clèves, Faust, Oorlog en vrede, The Portrait of a Lady, Spoken n

Pluspunten De mooiste boeken aanstekelijk besproken n Korte, maar heldere teksten die vooral de liefde voor het lezen bijbrengen n

Opleiding Letterkunde, secundair onderwijs

n

Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de Vakgroep Letterkunde, afdeling Latijn & Grieks van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting Characters. Heroes and Heroines in the Ancient Greek Novel (Oxford University Press 2014). Alexander Roose doceert Franse literatuur aan de Universiteit Gent en doet nu vooral onderzoek naar de Franse renaissance- en barokliteratuur.

Koen De Temmerman & Alexander Roose (red.) Great Books — Houden van beroemde boeken EAN 978 90 382 2628 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 319 pp. Literatuur n € 24,99

9 789038 226286 — 257 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Great Poems Weet je niet wat zeggen over Les fleurs du mal van Baudelaire? Wil je graag de Edda nog een kans geven, maar verloopt de kennismaking stroef? En wat hadden Emily Dickinson en Georg Trakl ook alweer te zeggen in hun gedichten? Praat mee over al deze taalwonderen en laat jezelf in verleiding brengen om steeds meer (over) gedichten te lezen. Bovendien: neem je studenten mee op een meeslepende route langs de mooiste literatuur. Twaalf specialisten en literatuurliefhebbers maken je wegwijs in de begeestering van de dichtkunst. Ze laten de mooiste passages tot je spreken, geven gedichten klank en betekenis via uitleg over de context en geven tal van verwijzingen naar film, literatuur en muziek.

Inhoud Toegankelijke analyses van de belangrijkste gedichten uit de literatuurgeschiedenis

n

Pluspunten De mooiste gedichten aanstekelijk besproken n Korte, maar heldere teksten die vooral de liefde voor het lezen bijbrengen n

Opleiding Letterkunde, secundair onderwijs

n

Alexander Roose doceert Franse literatuur aan de Universiteit Gent. Zijn recentste publicaties gaan voornamelijk over de Franse renaissance en barokliteratuur. Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de Vakgroep Letterkunde, afdeling Latijn & Grieks van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting Characters. Heroes and Heroines in the Ancient Greek Novel (Oxford University Press 2014). Julie Van Pelt is onderzoekster aan de Vakgroep Letterkunde, afdeling Grieks, en bestudeert performance in het vroegByzantijnse rijk vanuit het oogpunt van christelijke heiligenliteratuur. Alexander Roose, Koen De Temmerman & Julie Van Pelt (red.) Great Poems — Houden van beroemde gedichten EAN 978 90 382 2651 4 n Oktober 2018 17cm x 24cm n Paperback n ca. 320 pp. Literatuur n € 24,99

9 789038 226514 — 258 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Schrijven: van verslag tot eindwerk do's & don'ts Een eindwerk schrijven is voor veel studenten een nachtmerrie. Onsamenhangende inhoud, gedrochten van zinnen, draken van taalfouten, chaotische opmaak, … Tussen ‘helder in het hoofd’ en ‘helder op papier’ ligt een lange weg, en zonder een betrouwbare gids met veel aandacht voor detail wordt het algauw een zattemansgang die eindigt in de goot. Schrijven: van verslag tot eindwerk geeft een antwoord op verschillende vragen die opduiken tijdens het schrijfproces. Hoe begin je bijvoorbeeld te schrijven? Hoe moet je correct verwijzen naar bronnen? Welke stijl moet je hanteren? Hoe breng je structuur aan in je ideeën? Welke vormgeving en opmaak zijn verplicht? Deze handleiding is vooral een praktisch naslagwerk waarmee studenten uit het hoger onderwijs elke schrijfopdracht tot een goed einde kunnen brengen. De nieuwe, uitgebreide digitale schrijfhulp maakt academisch schrijven bovendien ook leuk en interactief.

Inhoud Bezin voor je begint n Overwin je schrijfangst in vijf stappen n Deel je eindwerk correct in en refereer zoals het hoort n Formuleer je ideeën juist n Structureer je ideeën duidelijk n Lay-out aantrekkelijk n

Pluspunten n Met digitale schrijfhulp en instructiefilmpjes n Interactieve oefeningen en handige extra's voor zowel student als docent op het platform eCampus Learn n Schrijfwijzer voor een kwaliteitsvol eindwerk n Geïllustreerd door Herr Seele en ingeleid door Roos Van Acker Opleiding Alle opleidingen die beoordeeld worden met academische papers, bachelorproeven of masterproeven

n

Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk – do's & don'ts EAN 978 94 014 5259 5 n April 2018 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 29,99

9 789401 452595 — 259 —

Leen Pollefliet, licentiate Germaanse filologie (Universiteit Gent), doceert al meer dan twintig jaar communicatie, aanvankelijk aan de Hogeschool Gent en nu aan de Universiteit Gent (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Ze geeft ook regelmatig gastcolleges over presenteren en over het schrijven van eindwerken aan hogescholen en universiteiten.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Schrijven Taal, observatie en durf. Dat is de heilige drievuldigheid van het schrijven. Maar hoe ga je om met die drie belangrijke elementen? Schrijven – Kun je dat leren? gaat in op gekende kwesties en struikelblokken, maar ook op minder vanzelfsprekende aspecten van een sterke tekst. Van openhartigheid van de schrijver tot het juiste evenwicht tussen expliciet en impliciet, van de subtiliteit van de vrije indirecte rede tot de kracht van het juiste detail. Op basis van haar decennialange ervaring en aan de hand van teksten van haar studenten schept Kristien Hemmerechts met dit boek een beeld van wat een tekst krachtig maakt. Schrijven is een talent – maar wel een dat je kunt aanscherpen en oefenen.

Inhoud Praktische schrijftips n Foutieve en stroeve zinnen beter schrijven n Feedback op voorbeeldzinnen van studenten n

Pluspunten Schrijftips om de kunst en kunde van het schrijven aan te scherpen

n

Opleiding Taal- en letterkunde, communicatie

n

Kristien Hemmerechts is auteur en docent creatief schrijven aan de Hogeschool Antwerpen (Departement Dramatische Kunst) en aan de KU Leuven. Ze werd meermaals bekroond voor haar literair werk, onder meer met de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap en de eerste Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.

Kristien Hemmerechts  Schrijven — Kun je dat leren? EAN 978 94 014 3547 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 152 pp. Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 24,99

9 789401 435475


HUMANE WETENSCHAPPEN

Handboek/Werkboek Nederlands Met een grondige beheersing van het Nederlands kom je overal goed voor de dag, of je nu het woord moet voeren of een belangrijke tekst moet indienen. Handboek Nederlands en Werkboek Nederlands helpen het taalgebruik van studenten hoger onderwijs terug op te krikken. Deze boeken vormen een brede basis waarop ze hun hele professionele leven kunnen bouwen. Het handboek behandelt grammatica, spelling en taalzuivering en spitst zich toe op stijl en communicatieve vaardigheden. Bovendien bevat het talloze voorbeelden en praktijkgerichte suggesties. Het werkboek biedt tientallen oefeningen op grammatica, spelling, taalzuivering en woordenschat. Om zowel lesgeven als instuderen te vergemakkelijken sluit dit boek naadloos aan bij de theorie uit het handboek.

Inhoud Grammatica n Spelling n Taalzuivering n Stijl n Vaardigheden n

Pluspunten Veel voorbeelden n Opfriscursus voor moedertaalsprekers n

Opleiding Communicatiemanagement, journalistiek

n

Danielle De Smet & Liesbet De Vuyst Handboek Nederlands — Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid EAN 978 94 014 4540 5 n Verschenen 21,5cm x 29,5cm n Paperback n 288 pp. Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 19,99

9 789401 445405

Danielle De Smet & Liesbet De Vuyst  Werkboek Nederlands — Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid EAN 978 94 014 5260 1 n September 2018 21cm x 29,5cm n Paperback n ca. 260 pp. Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 24,99

9 789401 452601 — 261 —

Danielle De Smet en Liesbet De Vuyst doceren Nederlands, respectievelijk in de opleidingen Communicatiemanagement en Journalistiek van de Arteveldehogeschool.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Werken met taaltaken in de lessen NT2 In het taalonderwijs is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor behoeftegericht werken. Dankzij de methode van Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch en Ester Dewil is het mogelijk om binnen een klasgroep te differentiëren en elke student aan zijn of haar eigen rol en taalbehoeften te laten werken. Het pakket bevat voor elke rol meerdere functionele taaltaken die gebaseerd zijn op de nieuwe opleidingsprofielen. De taaltaken zitten niet vast in een handboek maar vormen afzonderlijke pakketjes. Zo kunnen de studenten hun persoonlijke rol oefenen in reële taalgebruikssituaties. Om hun zelfstandigheid te vergroten, zijn er leerversterkers (zoals een spiekkaart, woordenboekje en grammaticaboekje) en evaluatiefiches. Het leerproces van elke student kan nauwgezet bijgehouden worden in een gebruiksvriendelijke portfolio. Op die manier kan de lesgever begeleiding op maat aanbieden.

Inhoud Studentenmap met twintig taaltaken n Portfolio n Woorden- en grammaticaboekje n Cd met luisterfragmenten n Evaluatiefiches en spiekkaart n Docentenmap met een handleiding, observatiefiches, een jaarvorderingsplan en een cd met luisterfragmenten n

Pluspunten Elke student kan werken aan zijn eigen rol en taalbehoeften

n

Opleiding Alle opleidingen Nederlands voor anderstaligen

n

— 262 —

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch en Ester Dewil hebben jarenlange ervaring als lesgever NT2 aan het CVO Brussel.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A1 – Studenten

Ilse Gesquiere, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A1 – Docenten

EAN 978 90 382 2512 8 n Verschenen Map (A4) n Onderwijs algemeen n € 24,00

EAN 978 90 382 2513 5 n Verschenen Map (A4) n Onderwijs algemeen n € 40,00

9 789038 225128

9 789038 225135

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A2 – Studenten

Ilse Gesquiere, Elisabeth Devisch & Ester Dewil Werken met taaltaken in de lessen NT2 — Niveau A2 – Docenten

EAN 978 90 382 2514 2 n Verschenen Map (A4) n Onderwijs algemeen n € 24,00

EAN 978 90 382 2515 9 n Verschenen Map (A4) n Onderwijs algemeen n €40,00

9 789038 225142

9 789038 225159 — 263 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Taal leren Hoe leren kinderen, jongeren en volwassenen het Nederlands als tweede taal? Hoe kunnen we een leeromgeving creëren waarin anderstaligen tot de beste leerresultaten komen? En op welke manier stimuleren (of verhinderen) onze ideeën over taal en onderwijs zo’n leeromgeving? Taal leren biedt leraren in spe, leraren(opleiders) en pedagogische begeleiders inzicht in de verwerving van het Nederlands als tweede taal bij kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen. Dit handboek beschrijft tweedetaalverwerving als een sociaal gedreven proces, waarvan het succes afhankelijk is van een aantal factoren. Die factoren omvatten onder andere de wijze waarop we taal en onderwijs percipiëren, de manier waarop interactie in de klas opgezet wordt en de mate waarin er sprake is van een leeromgeving waarin het goed gedijen is en veel geëxperimenteerd mag worden. Maar hoe zorgen we voor zo'n leeromgeving? Daarnaar gaat dit handboek op zoek.

Inhoud Nederlands als tweede taal voor kleuters tot volwassenen n Taalbeleid, meertaligheid, taakgericht onderwijs en gelijke onderwijskansen n Wereldbeelden over taal en onderwijs n

Pluspunten Combinatie van theoretische diepgang en concrete praktijkvoorbeelden n Peer reviewed door lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland

Koen Jaspaert (1956-2017) was hoogleraar aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven en academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven. Hij was algemeen secretaris van de Taalunie en is oprichter van het Steunpunt NT2, het eerste expertisecentrum Nederlands als tweede taal in Vlaanderen.

n

Opleiding Lerarenopleiding, taal- en letterkunde

n

Carolien Frijns (red.) is onderzoeker aan hetzelfde centrum. Ze heeft ervaring met verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten gericht op jonge tot volwassen NT2-leerders.

Koen Jaspaert & Carolien Frijns Taal leren – Van kleuters tot volwassenen EAN 978 94 014 4442 2 n Verschenen 17cm x 24cm n 240 pp. n Paperback Taalonderwijskunde n € 24,99

9 789401 444422 — 264 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Uitgelezen jeugdliteratuur Kinder- en jeugdliteratuur is in de loop van de laatste drie decennia een belangrijke speler in het culturele veld geworden. Op esthetisch en artistiek vlak, maar ook als wetenschappelijke discipline groeit de erkenning. Uitgelezen jeugdliteratuur laat de lezer kennismaken met de belangrijkste genres en vraagstellingen die een rol spelen in de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Het is opgebouwd rond tien ontmoetingen: van het samenspel tussen woord en beeld in het prentenboek tot de confrontatie tussen heden en verleden in de historische roman. Theoretische perspectieven worden concreet in verband gebracht met het meest recente werk van bekende auteurs en illustratoren. Het is een basiswerk voor alle vakmensen binnen dit dynamische veld, evenals voor studenten lerarenopleiding en (jeugd)literatuur.

Inhoud Communicatie in de kinder- en jeugdliteratuur n Functies van het fantasieverhaal n Sprookjesbewerkingen n Dierenverhalen: de ontmoeting tussen het dierlijke en het menselijke n De realistische roman en het probleemboek n Initiatieroman voor adolescenten n Ontmoeting met andere culturen n

Pluspunten De literatuurwetenschappelijke benadering maakt van dit boek een basiswerk n Met besprekingen van het werk van J.K. Rowling, Dirk Bracke, Carll Cneut, Sylvia Vanden Heede en vele anderen n

Opleiding Taal- en letterkunde, lerarenopleiding, jeugdliteratuur

n

Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs Uitgelezen jeugdliteratuur — Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing EAN 978 90 807 9339 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Literatuurwetenschap n € 24,99

9 789080 793392 — 265 —

Vanessa Joosen is professor Engelse literatuur aan de Universiteit Antwerpen en docent jeugdliteratuur aan de Universiteit Tilburg. Zij is literatuurcriticus voor De Standaard. Katrien Vloeberghs focust in haar onderzoek op kindbeelden in literaire en filosofische teksten van de twintigste eeuw. Zij verricht eveneens onderzoek naar onder meer multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust vanuit een kindperspectief.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Writing in English Heb je ooit naar je computerscherm gestaard, omdat je er maar niet in slaagde om de eerste zin van een Engels essay op papier te zetten? Heb je ooit getwijfeld of de toon van e-mail aan een Engelstalige professor wel goed zat? Heb je ooit tevergeefs gezocht naar belangrijke informatie in je Engelse notities? Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, weet je al dat het erg moeilijk is om te schrijven in een taal die niet je moedertaal is. Dit handboek, dat volledig in het Engels is geschreven, is een leidraad voor studenten die hun Engelse schrijfvaardigheid naar een gevorderd niveau willen tillen. In het eerste deel komen fundamentele schrijfvaardigheden aan bod, zoals parafraseren of het nemen van notities. Het tweede deel bevat een waaier aan oefeningen, met sleutel, die studenten helpen om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om efficiënt en doeltreffend te communiceren in geschreven Engels. Writing in English is vooral bedoeld voor Nederlandstalige universiteits- en hogeschoolstudenten die hun Engelse schrijfvaardigheid in verschillende genres willen verbeteren.

Inhoud Notities nemen en parafraseren n Samenhang en coherentie n Register n Uitdrukking en leestekens n Précis, abstracts en essays n Brieven en e-mails n Recensies n

Pluspunten Twee boeken: theorieboek en exhaustief oefenboek met oplossingen n Waaier aan authentieke bronteksten n Audio-cd ingesproken door native speakers n

David Chan is lector aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.

Opleiding Engels, niveau drie

Lieve Jooken is hoofddocent aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.

n

Paul Robberecht was verbonden aan de afdeling Toegepaste Taalkunde van de Hogeschool Gent. David Chan, Lieve Jooken & Paul Robberecht Writing in English — Advanced English Writing Skills for Dutch Speakers EAN 978 90 382 2622 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback + audio-cd n 386 pp. Taalbeheersing n € 39,99

9 789038 226224 — 266 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Email for College and Business De opkomst van digitale communicatiemedia heeft de stijl van het academisch Engels en business English grondig veranderd. Vandaag is de stijl van Engelse e-mails dynamisch, en zijn ze opgebouwd rond korte zinnen en informele woorden. Email for College and Business bevat een selectie van authentieke, talige materialen, geplukt uit de bedrijfswereld. De auteur gebruikt tekstuele voorbeelden, lijsten van spreekwoorden en zegswijzen, en een waaier aan oefeningen om veelvoorkomende taalgebruiken te illustreren. Onder de hoofding ‘False Friends and Common Errors’ en ‘Dos and don’ts’ geeft de auteur advies over professionele taaletiquette.

Inhoud Jezelf en je bedrijf voorstellen n Informatie vragen n Een vergadering vastleggen n Een project beschrijven n Offerte, bestelling, levering, betaling n

Pluspunten Veel oefeningen n Overzicht van veelgemaakte fouten n

Opleiding Bedrijfsmanagement, Engelse taalvaardigheid

Julien Vermeulen doceert Engels aan VIVES – Departement Technologie en Informatica (VHTI) en publiceerde over postkoloniale literaturen en tekstgenese.

n

Julien Vermeulen Email for College and Business EAN 978 90 382 1925 7 n Verschenen 21cm x 27,5cm n Paperback n 163 pp. Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 27,50

9 789038 219257 — 267 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Academic English: Writing a Research Article Ben je een doctoraatstudent in de natuurwetenschappen, kunsten, humane wetenschappen, rechten, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg of (bio)ingenieurswetenschappen? Wil je leren hoe je je onderzoek kunt presenteren op een gestructureerde en vlot leesbare manier? De reeks Academic English: Writing a Research Article toont hoe je de impact van je artikel zo groot mogelijk kunt maken. In deze Engelse handboeken geven Catherine Verguts, Katrien L.B. Deroey, Dominique Neyts en Leen De Boom een gedetailleerde bespreking van academische schrijfstijlen en woordenschat. Ze leggen bijvoorbeeld uit hoe je secundaire bronnen in een academische paper integreert, of hoe je een inleiding opbouwt. Daarnaast tonen ze hoe onderzoekers hun resultaten en data het beste presenteren in een proefschrift of abstract. De boeken van deze reeks, die elk zijn afgestemd op een specifiek onderzoeksveld, bevatten een waaier aan oefeningen. Studenten ontwikkelen hun Engelse schrijfvaardigheid bijvoorbeeld door invuloefeningen te maken, door zinnen en paragrafen te herschrijven, of door peer-to-peer feedback te geven. Waar relevant wordt ook aandacht besteed aan grammatica en andere taalkundige aspecten. De bibliografie is verrijkt met extra informatie en voorbeelden die specifiek zijn voor bepaalde disciplines.

Inhoud Oefeningen n Bibliografie n

Pluspunten Task-based oefeningen n Aandacht voor grammatica n Oefeningen voor verschillende onderzoeksvelden n

Opleiding Natuurwetenschappen, kunsten, humane wetenschappen, rechten, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg en (bio)ingenieurswetenschappen

n

Catherine Verguts, Dominique Neyts en Leen De Boom geven ‘Advanced Academic English’ aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Catherine Verguts is gespecialiseerd in de humane wetenschappen, de sociale wetenschappen en de gedragswetenschappen. Dominique Neyts heeft expertise opgebouwd in geneeskunde en gezondheidszorg. Leen De Boom is vooral vertrouwd met de (bio)ingenieurswetenschappen en natuurwetenschappen. Ze hebben alle drie ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor ‘Languages for Specific Purposes’. Katrien L.B. Deroey geeft academisch schrijven en Engelse taalvaardigheid aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent.

— 268 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Catherine Verguts Academic English: Writing a Research Article — Arts, Humanities & Law

Catherine Verguts Academic English: Writing a Research Article — Social and Behavioural Sciences

EAN 978 90 382 2242 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 307 pp. Engelse taal, letterkunde en cultuur € 29,99

EAN 978 90 382 2243 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 310 pp. Onderwijs algemeen € 29,99

9 789038 222424

9 789038 222431

Katrien L.B. Deroey & Dominique Neyts Academic English: Writing a Research Article — Life Sciences & Medicine

Leen De Boom & Katrien L.B. Deroey  Academic English: Writing a Research Article — (Bioscience) Engineering

Leen De Boom Academic English: Writing a Research Article — Natural Sciences

EAN 978 90 382 2181 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 294 pp. Engelse taal, letterkunde en cultuur € 29,99

EAN 978 90 382 2180 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 335 pp. Onderwijs algemeen € 29,99

EAN 978 90 382 2241 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 396 pp. Engelse taal, letterkunde en cultuur € 29,99

9 789038 221816

9 789038 221809

— 269 —

9 789038 222417


HUMANE WETENSCHAPPEN

English for Medical Practitioners Professionals uit de medische sector, zoals huisdokters, specialisten, studenten geneeskunde, verpleegkundigen, tandartsen of fysiotherapeuten, weten hoe ze met patiënten, collega’s en medische instellingen moeten omgaan. Ze weten echter niet altijd hoe ze zich correct en doeltreffend moeten uitdrukken in het Engels, bijvoorbeeld wanneer ze een patiënt helpen die (enkel) Engels spreekt, of wanneer ze werken in een internationale omgeving. English for Medical Practitioners bespreekt alle taal- en communicatievaardigheden die je nodig hebt in de medische sector. Met dit boek kunnen medische professionals hun Engelse taalvaardigheid naar een hoger niveau tillen, en zo met meer vertrouwen en doeltreffendheid omgaan met patiënten. Dit handboek leert hen hoe ze het Engels het best gebruiken in verschillende praktijksituaties.

Inhoud Medische opleiding en praktijk n Eerste contact met patiënten n Anatomie n Patiënten onderzoeken n Gedetailleerde woordenschatlijsten n Typische uitdrukkingen uit de medische praktijk n Grammatica n

Pluspunten Gebaseerd op authentieke professionele situaties n Intensieve, gevorderde cursus n Diepgaande achtergrondinformatie n Gedetailleerde woordenschatlijst n Veelgebruikte zinswendingen uit de medische praktijk n Een hoofdstuk over grammatica n

Opleiding Geneeskunde en gezondheidswetenschappen

n

Catherine Verguts & Dominique Neyts English for Medical Practioners — Not Only for Emergencies EAN 978 90 382 2284 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 302 pp. Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 29,99

9 789038 222844 — 270 —

Zowel Dominique Neyts als Catherine Verguts geven les aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Ze zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van lesmateriaal voor ‘Languages for Specific Purposes’, onder andere voor de geneeskunde en gezondheidswetenschappen.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Modern English Pronunciation Modern English Pronunciation bevat oefeningen waarmee Vlaamse studenten met een gemiddelde tot gevorderde kennis van het Engels een moderne Britse uitspraak kunnen leren. Het boek leert studenten hoe ze Engels klinkers en medeklinkers moeten uitspreken, en geeft hen informatie over intonatie, klemtoon en andere aspecten van Engelse spreektaal. Die oefeningen helpen studenten om hun uitspraak te verbeteren op de vlakken die er het meeste toe doen. In de oefeningen wordt extra aandacht besteed aan aspecten die moeilijk zijn voor Nederlandstalige studenten met een Vlaams accent. De oefenzinnen zijn ingedeeld volgens moeilijkheidsgraad, en laten studenten toe om klanken te imiteren in verschillende contexten. Dit boek is geschikt voor lesgevers die uitspraakoefeningen in de klas willen gebruiken, of in een taallaboratorium. Het is echter ook uitstekend geschikt voor zelfstudie. Regelmatig oefenen met MEP en de bijbehorende audio-cd is de beste manier om de uitspraak van studenten Engels snel te verbeteren.

Inhoud Medeklinkers n Klinkers n Context, intonatie en andere aspecten van spreektaal n Foutenanalyse: moeilijkheden voor Nederlandstalige sprekers n

Pluspunten Woordenschatlijst

Anne-Marie Vandenbergen is emeritus hoogleraar aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent.

n

Beverley Collins heeft Engelse fonetiek en fonologie gegeven aan de universiteiten van Lancaster en Leiden. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Opleiding n Engelse taalkunde en andere opleidingen die gericht zijn op taalbeheersing

Anne-Marie Vandenbergen & Beverley Collins Modern English Pronunciation — A Practical Guide for Speakers of Dutch EAN 978 90 382 0255 6 n Verschenen 15cm x 22cm n Paperback + cd n 120 pp. Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 19,99

9 789038 202556 — 271 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

You'll Be the Judge of That You’ll Be the Judge of That! – A Guide to Legal English wil studenten in de rechten gespecialiseerde vaardigheden meegeven voor ze instromen naar de arbeidsmarkt. Dit handboek bevat een algemene inleiding op juridisch Engels, en is opgedeeld in zes thema’s. Er is een uitgebreide woordenlijst voorzien voor elk thema, en authentieke teksten. Die leren studenten om op een snelle en efficiënte manier teksten in ‘legalese’ te verwerken. Het handboek ontwikkelt hun communicatievaardigheden ook door middel van rollenspellen, testen en luisteroefeningen. Ten slotte wijst dit handboek studenten de weg naar nuttige bronnen en bevat het richtlijnen die hen helpen om een heldere en grammaticaal correcte schrijfstijl te ontwikkelen. Dit handboek is geschikt voor studenten met een bovengemiddelde tot gevorderde kennis van het Engels. Het is vooral afgestemd op de noden van Nederlandstalige studenten.

Inhoud Het juridische veld n Zes thema's: ‘The Legal Profession’, ‘Criminal Law’, ‘Contract Law’, ‘Family Law’, ‘Employment Law’ en ‘European Law’ n

Pluspunten Oefeningen met sleutel

n

Opleiding n Engelse taalkunde, rechten, criminologische wetenschappen en andere opleidingen in de rechtsgeleerdheid

Kristin Van den Eede You'll Be the Judge of That — A Guide to Legal English EAN 978 90 382 1954 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 203 pp. Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 219547 — 272 —

Kristin Van den Eede ontwerpt opleidingen en geeft communicatietraining aan de Universiteit Gent, zowel op master- als doctoraatsniveau. Ze is gespecialiseerd in de sociale en gedragswetenschappen. Ze geeft ook ‘Legal English’ en ‘Academic English’ aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent. Daarnaast redigeert ze ook artikels en geeft ze Engels aan studenten criminologie in de vakgroep Taal en Communicatie.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ich hätte eine Frage … Op basis van jarenlange ervaring hebben Carine De Pau, Bea Paelman en Daniela Dora een methode uitgebouwd om Duits aan te leren op maat van hogeschoolstudenten. Er wordt ingezoomd op beroepsgerichte inhouden, zoals de juiste taal voor telefoneren en e-mails en informatie over de economie, toerisme en producten van Duitstalige landen. De verwerving van beroepsgerichte woordenschat is geordend per thema en werd opgemaakt aan de hand van realistische situaties en de leefwereld van de student. De grammatica wordt uitgelegd aan de hand van helder beeldmateriaal en activerende oefeningen, met speciale aandacht voor het oefenen van conversaties. Dankzij het online oefentool en de ondersteunende powerpoints wordt de leerstof tot leven gebracht. Door de actuele inhoud die aansluit bij de noden en interesses van studenten is dit een helder hand- en oefenboek om de Duitse taal onder de knie te krijgen.

Inhoud Inleiding n Uitgebreide lijst met woordenschat n

Pluspunten Met informatie over het gebruik van woordenboeken

n

Opleiding Duitse taalkunde, bedrijfskunde, office management, communicatie, human resource management

n

Carine De Pau & Bea Paelman Ich hätte eine Frage … — Deutsch im geschäftlichen Bereich – interaktives Lehrwerk

Carine De Pau is lector aan de Arteveldehogeschool.

EAN 978 90 382 2635 4 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 202 pp. Duitse taal, letterkunde en cultuur n € 19,99

Bea Paelman is verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Daniela Dora is verbonden aan de afdeling Duits van de Universiteit Gent.

9 789038 226354

Carine De Pau, Bea Paelman & Daniela Dora Ich hätte eine Frage … — Wortschatz, Redemittel, Grammatik EAN 978 90 382 2634 7 n Verschenen 27,5cm x 22cm n Map n 241 pp. Duitse taal, letterkunde en cultuur n € 19,99

9 789038 226347 — 273 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Nieuwe Spaanse grammatica Nieuwe Spaanse grammatica is een volledig nieuwe uitgave van het standaardwerk van de Spaanse grammatica voor een Nederlandstalig publiek. Er wordt enige voorkennis verwacht van de gebruiker. Zoals voorheen is de spraakkunst in hoofdzaak beschrijvend. Het boek bestaat uit een basis van hedendaagse teksten als lectuur en bijkomende mondelinge getuigenissen of kranten- en tijdschriftartikels als gegevensbron. Deze publicatie bevat inzichten die gepubliceerd werden in twee recente standaardiserende grammaticale bronnen (Nueva Gramática de la Lengua Española, 2009 en de Diccionario panhispánico de dudas, 2005). Iedere Nederlandstalige die zich wil verdiepen in de uitgebreide facetten van de fundamentele Spaanse taalstudie zet dit boek best op zijn boekenplank.

Inhoud Elke woordsoort helder uitgelegd n Letters en klanken n Woordvorming n Woordvolgorde n

Pluspunten Standaardwerk n Aandacht voor bijzondere problemen in verband met het Spaanse werkwoord n Hedendaagse voorbeelden n

Jacques De Bruyne was emeritus professor aan de Universiteit Gent en professor aan de Universiteit Antwerpen. Verder was hij directeur van het Instituto de Estudios Hispánicos, lid van de Real Academia Española, erelid van de Real Academia de Jurisprudencia en correspondent van de Academia Norte Americana de la lengua Española. Daarnaast bouwde hij een academische carrière uit in andere vakgebieden: hij was doctor in de rechten en licentiaat in het zeevaartrecht, het notariaat en de criminologie.

Opleiding Spaanse taalkunde, vertalen, tolken en communicatie

n

Jacques De Bruyne Nieuwe Spaanse grammatica EAN 978 90 382 2171 7 n Verschenen 17cm x 24cmn Hardback n 820 pp. Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 70

9 789038 221717 — 274 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

A Ver… Deze twee handboeken, die voortbouwen op elkaar, geven een praktische inleiding op de morfologie, syntaxis, wijzen en tijden van de Spaanse taal. Het eerste deel bespreekt de Spaanse woordsoorten en het tweede de Spaanse zinsstructuren. Elk boek is voorzien van een uitgebreide reeks oefeningen, die studenten helpen om de stof in te studeren. De twee boeken zijn volgens hetzelfde stramien opgebouwd. Eerst leren de studenten woordsoorten en zinsstructuren in alle vormen en toepassingen te observeren aan de hand van verschillende, zorgvuldig geselecteerde fragmenten uit Spaanse en LatijnsAmerikaanse teksten, telkens voorzien van de gepubliceerde Nederlandse vertaling. Vervolgens worden alle vormen stelselmatig in kaart gebracht en wordt het gebruik geïllustreerd aan de hand van invuloefeningen, met authentieke, idiomatische en communicatieve voorbeeldzinnen. Deze reeks is in de eerste plaats opgesteld voor studenten vertaler, tolk en communicatie.

Inhoud Theorie met oefeningen n Nederlandse vertaling van Spaanse grammaticale termen n Sleutels n

Pluspunten Beknopte metataal n Authentiek materiaal n Alle voorbeelden en oefeningen zijn voorzien van de Nederlandse gepubliceerde vertaling n

Opleiding Spaanse taalkunde, vertalen, tolken en communicatie

n

Anna Vermeulen A ver... Deel 1 - Spaanse woordsoorten. Handboek met oefeningen EAN 978 90 382 2545 6 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 209 pp. Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

Anna Vermeulen is werkzaam aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent, in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Patricia Vandenbulcke is verbonden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent.

9 789038 225456

Patricia Vanden Bulcke A ver… Deel 2 — Spaanse zinsstructuren. Handboek met oefeningen EAN 978 90 382 2421 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 223 pp. Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

9 789038 224213 — 275 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Manual de expresión escrita en español Het Manual de expresión escrita en español laat studenten Spaans kennismaken met taalstructuren die frequent gebruikt worden in academische en professionele teksten in het Spaans, zoals papers, onderzoeksrapporten, verslagen en professionele brieven. Het bestaat uit een theorieboek, een oefenboek voor internationale, Engelstalige studenten en een oefenboek voor Nederlandstalige studenten. Het theorieboek besteedt onder andere aandacht aan argumentatiestructuren, revisietechnieken en strategieën om progressief complexere zinnen te bouwen. Het biedt daarnaast ook een handig repertorium van kant-en-klare zinsstructuren voor onderzoeksrapporten en brieven. In de praktijkboeken worden deze technieken en structuren intensief ingeoefend, aan de hand van vertaal-, invul- en reviseeroefeningen, en korte schrijfopdrachten. Het Manual de expresión escrita en español is geschikt voor gevorderde studenten Spaans (niveau B2-C1).

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Técnicas de escritura para estudiantes universitarios (B2-C1) EAN 978 90 382 1766 6 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 293 pp. Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 217666

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Libro de actividades para estudiantes anglófonos (B2-C1) EAN 978 90 382 1908 0 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 329 pp. Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 219080

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno Manual de expresión escrita en español — Libro de actividades para estudiantes neerlandófonos EAN 978 90 382 1767 3 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 329 pp. Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 217673 — 276 —

Patrick Goethals, Carine De Groote, Renata Enghels, Jasper Vandenberghe en Ana Ibáñez Moreno zijn Nederlands- en Spaanstalige universitaire docenten en assistenten die deze intensieve methode ontwikkeld hebben op basis van hun jarenlange ervaring met opleidingen Spaanse schrijfvaardigheid. Zij steunen hierbij op eigen en bestaand onderzoek over de didactiek van het Spaans, de Spaanse taal en de Spaanse schrijfstijl.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Au secours! Dit boek is bedoeld voor al wie geconfronteerd wordt met de semantische en syntactische uitdagingen van medisch Frans. Het is een praktische gids die onmisbaar is voor iedereen die in de medische sector werkt. Of je nu dokter, verpleegster, kinesitherapeut of tandarts bent, dit werk zal goed van pas komen in dagelijkse contacten met Franstalige patiënten. Au secours! Mon patient parle français is een communicatiegericht en functioneel handboek. De nadruk ligt op dialogen, niet op woordenschat of grammatica. Die benadering maakt het makkelijk voor de lezer om zich op een actieve manier vertrouwd te maken met de eigenaardigheden van het medisch Frans. Daarnaast is het boek gekoppeld aan een website waar de lezer sleutels vindt voor de oefeningen en extra informatie over de thema’s die aan bod komen in het boek.

Inhoud Bij de dokter n Het menselijk lichaam n Eerste hulp n

Pluspunten Woordenschatlijsten en oefeningen

n

Opleiding Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Franse taalkunde

n

Elke Weylandt & Nele Noë Au secours! — Mon patient parle français EAN 978 90 382 2616 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 151 pp. Franse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 226163 — 277 —

Elke Weylandt en Nele Noë zijn allebei assistent aan de vakgroep Taalkunde van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Ze geven er ook les aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs, waar Elke Weylandt verantwoordelijk is voor de afdeling Romaanse talen en de externe en interne communicatie. Ze hebben allebei veel ervaring met opleidingen medisch Frans en met het ontwikkelen van opleidingsspecifiek lesmateriaal.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Le travail universitaire en littérature française Dit handboek is een praktische gids voor studenten Franse letterkunde met tips om een paper of essay te schrijven. De klemtoon ligt op het schrijven van een bachelor- of masterproef, maar ook andere tekstschrijvers zullen hier hun voordeel mee doen. Klassieke onderwerpen zoals het formuleren van een probleemstelling, literatuurnotities, bibliografie en tekstverzorging komen aan bod.

Inhoud Verkennend onderzoek n Onderzoekonderwerp afbakenen n Een bibliografie samenstellen n Werkschema aanpassen n Schrijven en nalezen n Afwerking n

Pluspunten Specifiek bedoeld voor studenten Franse Letterkunde n Ook voor papers die korter zijn dan een bachelor- of masterthesis n Alle stadia van het onderzoeks- en schrijfproces komen aan bod n

Opleiding Franse taal- en letterkunde

n

Pierre Schoentjes en Griet Theeten zijn verbonden aan de afdeling Franse Letterkunde van de Universiteit Gent.

Pierre Schoentjes & Griet Theeten (avec la collaboration de Kayo Quintens) Le travail universitaire en littérature française — La recherche: méthodologie et outils EAN 978 90 382 2466 4 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 120 pp. Franse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

9 789038 224664 — 278 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Lexique de base Deze referentiewerken bevatten de basiswoordenschat Frans rond journalistiek, actualiteit, communicatie en public relations. Ze zijn uitermate geschikt voor jongeren en volwassenen die hun kennis van de woordenschat en het vakjargon rond deze thema's willen uitbreiden. Lexique de base du journalisme et de l'actualité richt zich tot studenten journalistiek. Lexique de base de la communication et des relations publiques is gericht op studenten communicatie en public relations. Beide boeken zijn uiteraard ook uitermate geschikt als naslagwerken voor professionals.

Inhoud français - néerlandais n néerlandais - français n

Pluspunten Basiswoordenschat Frans-Nederlands en woordenlijst Nederlands-Frans n Handig om geschreven documenten of geluidsfragmenten te begrijpen n Handig om documenten te vertalen, artikels op te stellen of zelf het woord te nemen n Selectie van woorden en uitdrukkingen op basis van actuele teksten in het Frans n

Opleiding Communicatiemanagement, journalistiek, communicatiewetenschappen, commerciële communicatie, public relations

n

Leon Gittes & Brigitte Luyten Lexique de base du journalisme et de l'actualité EAN 978 90 382 1261 6 n Verschenen 14,8cm x 21cm n Paperback n 135 pp. Franse taal, letterkunde en cultuur n € 12,99

9 789038 212616

Leon Gittes & Brigitte Luyten Lexique de base de la communication et des relations publiques EAN 978 90 382 1459 7 n Verschenen 14,8cm x 21cm n Paperback n 97 pp. Franse taal, letterkunde en cultuur n € 10,99

9 789038 214597 — 279 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Russische grammatica voor gevorderden Dit leerboek bevat vijftien lessen met gegeneraliseerd theoretisch materiaal over de moeilijkste aspecten van de Russische grammatica en oefeningen om deze te verwerken en te activeren. De oefeningen en de opdrachten in het boek zijn inhoudelijk verbonden aan actuele en belangrijke maatschappelijke thema's. De lessen worden gradueel opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. Hetzelfde geldt voor de oefeningen. Het einde van elke les voorziet oefeningen voor mondelinge communicatie waar de geziene leerstof wordt geactiveerd. Dit leerboek is bestemd voor gevorderde studenten Russisch en voor vertalers.

Inhoud Kwalificatie en classificatie van een voorwerp n De benaming van een voorwerp, verschijnsel, persoon n Uitdrukking van modale betekenissen n Actieve en passieve constructies n Formulering m.b.t. bijwoordelijke, bijvoeglijke en verklarende bepalingen n Directe en indirecte rede n Formulering m.b.t. bepalingen van doel, voorwaarde, toegeving, vergelijking, tegenstelling, hoeveelheid en causale bepalingen n Formulering m.b.t. bepaling van tijd in een enkelvoudige en samengestelde zin n

Pluspunten Biedt studenten Russisch een gradueel leertraject aan n Bevat oefeningen bij elke les n Inclusief een lijst van Russische linguïstische termen met vertaling naar het Nederlands n

Opleiding Oost-Europese talen en culturen, Russisch

n

Nina Basko & Olga Novitskaja Russische grammatica voor gevorderden EAN 978 90 382 1638 n Verschenen 12cm x 18cm n Paperback n 200 pp. Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 24,99

9 789038 216386 — 280 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Recht & criminaliteit woordenboek Russisch-Nederlands/Nederlands-Russisch Dit woordenboek bevat de Nederlandse vertaling of verklaring van meer dan 1300 vaak gebruikte Russische termen en uitdrukkingen uit de juridische sfeer en wetgevende praktijk. Het geeft een overzicht van algemene woorden en figuurlijke uitdrukkingen die vaak voorkomen in de geschreven en gesproken rechtstaal. Het correct gebruik van de termen wordt steeds geïllustreerd aan de hand van voorbeelden, waarbij grammaticale en stilistische aantekeningen de bijzonderheden van het gebruik van Russische woorden aantonen. Het boek is bestemd voor Belgische en Nederlandse juristen, politiefunctionarissen, zakenlui en vertalers/tolken die de Russische rechtstaal beter willen leren begrijpen. Ook is het handig voor studenten rechten, sociologie en filologie die hun loopbaan willen linken aan Rusland.

Inhoud Nederlandse vertaling van Russische rechtstermen en uitdrukkingen n Lijst met afkortingen van juridische termen n

Pluspunten Duidelijke voorbeeldzinnen n Alle vakjargon n Grammaticale aantekeningen om het gebruik beter te begrijpen n

Opleiding Slavistiek, recht, sociologie

n

Nina Basko, Pieter Breughe & Nele Ninclaus Recht & criminaliteit woordenboek — Russisch-Nederlands/ Nederlands-Russisch EAN 978 90 382 0310 2 n Verschenen 12cm x 18cm n Paperback n 218 pp. Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 19,99

9 789038 203102 — 281 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Grammatica van het Afrikaans Sinds de democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994 zijn de culturele en academische banden tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen aangehaald en is de belangstelling voor het Afrikaans in Vlaanderen sterk toegenomen. In het academiejaar 2007-2008 werd aan de Universiteit Gent dan ook gestart met het vak ‘Afrikaans: Taal- en Letterkunde’. Grammatica van het Afrikaans is een direct uitvloeisel van dat initiatief. Deze grammatica is bedoeld voor Nederlandstaligen die Afrikaans willen leren. Het boek bevat een woordenlijst en een uitgebreide inleiding over de geschiedenis van Zuid-Afrika en het ontstaan en de kenmerken van het Afrikaans. De grammatica werd samengesteld met de hulp van twee vooraanstaande ZuidAfrikaanse taalgeleerden: Wannie Carstens (Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus) en Alfred Jenkinson (Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein).

Inhoud Geschiedenis van Zuid-Afrika en het Afrikaans n Uitspraak n Spelling n Woordsoorten n Syntactische constructies n Woordenschat n

Pluspunten Woordenlijst n Uitgebreide inleiding over de geschiedenis van Zuid-Afrika en het Afrikaans

Annelies Verdoolaege is licentiate in de Germaanse filologie en doctor in de Afrikaanse talen en culturen. Ze werkt in de vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen van de Universiteit Gent als postdoctoraal wetenschappelijk medewerker.

n

Opleiding Taal- en letterkunde, Afrikaanse talen en culturen

n

Jacques Van Keymeulen is licentiaat in de geschiedenis en doctor in de Germaanse filologie. Hij is verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en doceert er historische taalkunde en variatielinguïstiek. Beiden zijn verantwoordelijk voor het partim ‘Taalkunde van het Afrikaans’ in het vak ‘Afrikaans: Taal- en Letterkunde’.

Jacques Van Keymeulen & Annelies Verdoolaege Grammatica van het Afrikaans EAN 978 90 382 2227 1 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 162 pp. Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 22,99

9 789038 222271 — 282 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws Voor iemand die geïnteresseerd is in de Bijbel of het jodendom is een goede kennis van het Bijbels-Hebreeuws onontbeerlijk. Het is namelijk onmogelijk om werkelijk te begrijpen wat in de Bijbel staat, als je de taal van de Hebreeuwse Bijbel niet meester bent. Ook vertalingen schieten op dat vlak tekort. Het Hebreeuwse taaleigen is gewoon te verschillend van het Nederlandse. Het aanleren van een taal die zo afwijkend is, kan een uitdaging of een struikelblok zijn. Daarom is deze leergrammatica op een speciale manier ontworpen. De tekst is zo geschreven en vorm gegeven dat studenten de stof zo efficiënt mogelijk kunnen instuderen. Geen overbodige details dus, maar precies wat je moet weten om zelf met de Hebreeuwse Bijbel aan de slag te gaan. Met deze eigentijdse grammatica wordt het heel aangenaam om Bijbels-Hebreeuws te leren lezen en begrijpen.

Inhoud Schrift & klankleer n Vormleer n Syntaxis n

Pluspunten Visueel overzichtelijk

n

Opleiding Theologie n Cursus Bijbels Hebreeuws

Klaas A.D. Smelik is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, Vakgroep Talen en Culturen.

n

Karolien Vermeulen werkt aan de Universiteit Antwerpen.

Klaas A.D. Smelik & Karolien Vermeulen Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws EAN 978 90 382 1679 9 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 204 pp. Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 29,99

9 789038 216799 — 283 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Filosofie voor economen Economie is geen exacte wetenschap. Ze bestudeert, voorspelt en stuurt op een aparte manier menselijk gedrag. De economie levert interessante en nuttige kennis op, maar tegelijk is de mens niet zomaar tot een homo economicus te herleiden. Met filosofische tradities inzake kenleer, van Plato tot Kant, geeft dit boek uitdieping aan studenten economie en handelsingenieurs, economen en zakenlui.

Inhoud De mens op zoek naar kennis n Menswetenschappen als wetenschap n Economische rationaliteit en menselijke redelijkheid n Redelijk omgaan met economische rationaliteit n Historisch overzicht van de wijsbegeerte n

Pluspunten Filosofische verkenning van de mogelijkheden en de grenzen van de economie n Geschreven door de bekendste filosoof-econoom in Vlaanderen n Tast de grenzen af van wat economie voor ons betekent n

Opleiding Economie, filosofie en ethiek

n

Patrick Loobuyck is hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

Patrick Loobuyck Filosofie voor economen — Inleiding tot de economie als menswetenschap EAN 978 90 382 2631 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 214 pp. Filosofie algemeen n € 22,50

9 789038 226316 — 284 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Het geweld van geld Lang geleden ontstond geld in de religieuze en juridische sfeer, waar het bijvoorbeeld diende om de schuld af te betalen die was ontstaan door doodslag. ‘Vergelding’ was zo een remedie voor het geweld. Tegelijk was er altijd al het gevoel dat geld ook geweld uitoefent op de ziel van mensen en dingen. Als alles te gelde kan worden gemaakt, waar is dan nog plaats voor waarden en authentieke menselijkheid? En is die economische berekening wel zo dominant als de meeste mensen denken? Het geweld van geld gaat op zoek naar de grenzen van de economische rationaliteit, en doet dat op basis van een genuanceerde visie en jarenlange expertise. Zo overbrugt het de aangenomen grenzen tussen praktijk en theorie, tussen economie en ethiek.

Inhoud De filosofie van het geld: een korte geschiedenis n Wat kun je kopen voor geld? n Loont het om eerlijk te zijn? n De economie en filosofie van geluk n Filosofie van de sociale zekerheid n Wereldwijde rechtvaardigheid n Het nut van de homo oeconomicus n

Pluspunten Met aandacht voor een breed scala aan ethische vraagstukken n Toegankelijk geschreven, zonder aan diepgang in te boeten n Vertrekt vanuit een praktisch perspectief n Aandacht voor belangrijke hete hangijzers zoals het basisinkomen, de notie van eerlijkheid en rationaliteit in economie, de rol van geld bij draagmoederschap, ... n

Opleiding Economie, ethiek en filosofie, sociale wetenschappen

n

Antoon Vandevelde Het geweld van geld — Op zoek naar de ziel van de economie EAN 978 94 014 4497 2 n Verschenen 14cm x 22cm n Hardcover n 288 pp. Sociale kennistheorie & ethiek, economie en bedrijf algemeen n € 19,99

9 789401 444972 — 285 —

Antoon Vandevelde is econoom en filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Economie en Ethiek en aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Het leven met een sofist Deze inleiding in de kritische filosofie toont dat het tijdperk van de filosofie nog lang niet voorbij is. Ze is gestoeld op de gedachte dat de grootste mogelijkheden van het denken liggen in haar begrenzing. Het leven met een sofist geeft een verfrissende, originele kijk op de geschiedenis van de wijsbegeerte, bekeken door de lens van het kritische project van Immanuel Kant en Edmund Husserl. De auteurs benaderen de cartesiaanse situering van het kennende subject in de moderniteit als een scharniermoment. Met dat uitgangspunt in gedachten treden ze op episodische wijze in dialoog met onder meer Plato, Willem van Ockham, David Hume, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre en Michel Foucault.

Inhoud De dood van de wijsbegeerte? n Plato, Van Ockham, Descartes, Hume, Kant, Husserl, Heidegger, Sartre, Foucault, Wittgenstein n Het leven met een sofist n

Pluspunten Originele insteek n Kritische filosofie n

Opleiding Wijsbegeerte, communicatiewetenschappen

Gertrudis Van de Vijver is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Gent). Ze is directeur van het Centrum voor Kritische Filosofie.

n

Jens De Vleminck is als doctorassistent verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Gent). Hij is lid van het Centrum voor Kritische Filosofie.

Gertrudis Vandevijver & Jens De Vleminck Het leven met een sofist — Een inleiding in de kritische wijsbegeerte EAN 978 90 382 2281 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 283 pp. Filosofie algemeen n € 29,99

9 789038 222813 — 286 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek en bedrijf In de moderne economie speelt ethiek een steeds belangrijkere rol. Toch brengen weinigen deze twee domeinen met elkaar in verband. Wereldwijd stemmen vele filosofen, economen en leken zelfs in met de separation thesis, de idee dat beide systemen niet interfereren. Ethiek en bedrijf slaat een brug tussen beide vakgebieden. Via een historische schets van de bedrijfs- en techniekethiek onderzoekt dit handboek de rol van ethiek in de moderne bedrijfswereld. Relevante modellen en inzichten van onder meer Aristoteles, Kant en Rawls worden afgewisseld met enkele bekende cases die de link naar de dagelijkse praktijk leggen.

Inhoud Bedrijfs- en techniekethiek n De mens achter de machine n Stakeholdersmodel n Hoe omgaan met ethische dilemma’s in een bedrijf? n

Pluspunten Overzichtswerk dat vanuit het verleden de pijlen op de toekomst richt n Aansluitend bij de huidige globalisering en organisatiestructuur n Met internationale praktijkvoorbeelden n

Opleiding Ethiek, theologie, religiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen

Frederik Glorieux doceert toegepaste ethiek, RZL en HRM aan VIVES en is wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij behoort daar tot de Onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewetenschap.

n

Noël Selis doceerde toegepaste ethiek en HRM aan VIVES en is er momenteel directeur van het studiegebied onderwijs.

Frederik Glorieux & Noël Selis Ethiek en bedrijf EAN 978 94 014 3819 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 120 pp. Economie en bedrijf algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 19,99

9 789401 438193 — 287 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek. De basis Iedereen heeft met ethiek te maken: morele vragen, dilemma's en thema's duiken op in de media en ieders persoonlijk leven. Vooronderstellingen en achterliggende motieven zijn daarin vaak doorslaggevend. Ook vandaag leidt dit tot hevige debatten. Ethiek. De basis biedt een stevige achtergrond om de actuele discussies te begrijpen en daaraan te participeren. Je maakt kennis met kernauteurs als Aristoteles, Kant, Levinas en Habermas en krijgt inzicht in een aantal belangrijke opvattingen. Een heldere achtergrond voor studenten en docenten uit het hoger onderwijs en een uitnodiging, aan iedereen, om zelf op verkenningstocht te gaan in het veld van de ethiek.

Inhoud Problemen voor een normatieve ethiek n Geluk als grondnorm n De menselijke persoon als grondslag n De ‘Diskurs-ethik’ van Jürgen Habermas n Mensenrechten als ethiek n Consequentialisme: het effect als norm n Ethiek en samenleving: Rawls en Nussbaum n

Pluspunten De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische traditie en de ethische vraagstelling

n

Opleiding Wijsbegeerte, theologie, ethiek, geschiedenis en literatuur

n

Bart Raymaekers Ethiek — De basis EAN 978 94 014 2639 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 140 pp. Sociale kennistheorie en ethiek n € 19,99

9 789401 426398 — 288 —

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Wijsbegeerte Wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een eerste of een hernieuwde kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. De auteurs vertrekken van een grondvraag die als een rode draad doorheen de hele tekst loopt: de vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Tijdens elk van de grote periodes uit de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en telkens anders beantwoord. Het boek is chronologisch te gebruiken, maar de verschillende delen en hoofdstukken kunnen ook afzonderlijk als vertrekpunt dienen. De lezer vindt verschillende ingangen in het uitgestrekte veld van de filosofie. De auteurs, met elk een jarenlange ervaring in het verzorgen van filosofieonderwijs, slaagden erin om moeilijke kwesties naar een toegankelijke taal en structuur te vertalen.

Inhoud Het ontstaan van wijsbegeerte in de oudheid n Geloof en weten in de middeleeuwen n De wending naar het subject in de moderne tijd n De decentrering van het subject in de hedendaagse tijd n

Pluspunten Het basisboek over wijsbegeerte n Met een lexicon waarin alle moeilijke termen worden uitgelegd n

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers en Gerd Van Riel zijn als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Ze doceren alle drie, naast hun eigen specialisatie, sinds geruime tijd een ‘inleiding tot de wijsbegeerte’ aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.

Opleiding Wijsbegeerte, humane wetenschappen

n

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers & Gerd Van Riel Wijsbegeerte EAN 978 90 209 8864 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Filosofie n € 29,99

9 789020 988642 — 289 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek, recht en samenleving Altijd opnieuw hebben mensen geprobeerd om hun samenleven te organiseren. Ze laten zich daarbij leiden door wat ze waardevol vinden: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, participatie, gelijke kansen, democratie, … In de wirwar van ideeën is het niet eenvoudig om de grote lijnen vast te houden, om basisideeën te onderscheiden van tijdelijke en steeds veranderende contouren. Dit boek brengt het grensgebied tussen ethiek, recht, politiek en samenleving in kaart. Het besteedt aandacht aan klassieke figuren als Plato, Hobbes, Macchiavelli, Locke, Rousseau en Kant, maar evengoed aan hedendaagse denkers als Habermas, Rawls, Lefort en Dworkin. De lezer maakt kennis met de kernmomenten uit de ethische traditie en vraagstelling en ontdekt zo de ethische dimensie van de hedendaagse samenlevingsproblemen. Ethiek, recht en samenleving is in de eerste plaats bedoeld als handboek voor studenten uit opleidingen waarin de ethisch-maatschappelijke component een belangrijk onderdeel vormt.

Inhoud Basisthema's uit de ethiek n De grondslagen van de democratische rechtstaat n Recht en ethiek: een complexe ethiek n Ethiek en sociale rechtvaardigheid n

Pluspunten Vernieuwde editie n De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische vraagstelling en de ethische traditie n

Opleiding Wijsbegeerte, ethiek, rechten, politieke en sociale wetenschappen

n

Bart Raymaekers Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 2831 6 n December 2018 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Sociale kennistheorie en ethiek n € 27,99

9 789401 428316 — 290 —

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen. Hij is coauteur van het succesvolle handboek Wijsbegeerte.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Praktische theologie Het religieuze veld kent in de laatmoderne samenleving geen centrum meer. Het is uiteengevallen in verschillende eilandjes, met de katholieke kerk als een eiland naast alle andere. Religie, kerk en pastoraat zijn daardoor in transitie en worden geconfronteerd met nieuwe grenzen. Praktische theologie laat zien hoe mensen in de hedendaagse samenleving religie beleven en welke uitdagingen dit stelt voor de katholieke kerk en voor praktisch theologen. Aan de hand van de grensmetafoor nemen de auteurs de lezer mee op verkenning. Daarbij komen vier thema's exemplarisch aan bod: kinderen, gevangenisaalmoezeniers, macht en hoop. Dit boek biedt een inleiding in de praktische theologie en in de hedendaagse beleving van religie in Vlaanderen en Nederland. Het is geschikt voor de student theologie en religiewetenschappen.

Inhoud Geïndividualiseerde religie, kerk en pastoraat in Nederland en België n Methodologische vragen in de praktische theologie n Praktische theologie van, over en met kinderen n De grenzen van mogelijkheden en macht in het pastoraat n

Pluspunten De enige Nederlandstalige inleiding in de praktische theologie vanuit katholiek perspectief n Elk thema is gekoppeld aan een methodologische benadering binnen de praktische theologie n

Annemie Dillen is hoofddocent pastoraaltheologie en empirische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Opleiding Theologie en religiewetenschappen

Stefan Gärtner is universitair docent praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg, Nederland.

n

Annemie Dillen & Stefan Gärtner Praktische theologie EAN 978 94 014 2638 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Theologie algemeen n € 29,99

9 789401 426381 — 291 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Gerechtstolken In de geglobaliseerde en multiculturele maatschappij word je regelmatig geconfronteerd met mensen die jouw taal niet spreken. Wat als die mensen in aanraking komen met het gerecht? Hoe vervullen advocaten, politiemensen en rechters hun taak wanneer zij niet met de verdachte, de getuige of het slachtoffer kunnen spreken? De gerechtstolk kan dit communicatieprobleem oplossen. In dit handboek krijg je een totaalbeeld van de rol en het belang van de gerechtstolk tijdens een juridische procedure. Gerechtstolken is bovendien voornamelijk gestuurd door praktische overwegingen. Een concrete case helpt je om inzicht te krijgen in de manier waarop je als rechtskundige of politiemedewerker efficiënt met een tolk kunt werken. Gerechtstolken is bedoeld voor de student vertaler-tolk, de rechtenstudent en personen die een opleiding tot agent volgen.

Inhoud Tolken: een noodzakelijk grondrecht n Het politieverhoor met een tolk n De zitting op de rechtbank n De advocaat in verschillende settings met een tolk n

Pluspunten Winnaar van de Language Industry Award 2015: Beste Taalpublicatie 2014 n Bevat een hoofdstuk met best practices n Gestoeld op de jarenlange praktijkervaring van de auteurs n

Opleiding Rechten, criminologie, politieschool, vertaler-tolk

Heidi Salaets is voorzitter van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en docent tolken en tolkwetenschap aan dezelfde campus.

n

Katalin Balogh is coördinator van de opleiding Gerechtsvertalen en -tolken aan de KU Leuven (campus Antwerpen). Dirk Rombouts is gepensioneerd politiecommissaris van de lokale recherche in Antwerpen en docent aan de Nationale Rechercheschool.

Heidi Salaets, Katalin Balogh & Dirk Rombouts Gerechtstolken — Handleiding voor politie en rechtskundigen in een meertalige context EAN 978 94 014 1818 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Taal en cultuur algemeen, recht n € 24,99

9 789401 418188 — 292 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Interpreter-mediated Child Interviews Interpreter-mediated Child Interviews bevat een praktische leidraad voor begeleiders bij de Co-Minor training. Die opleiding is specifiek gericht op professionals die al ervaring hebben met het (ver)horen van kinderen. Dit handboek bevat een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten en te volgen stappen bij getolkte kinderverhoren, en dit vanuit verscheidene professionele invalshoeken. Daarnaast bevat het concrete tips en oefeningen voor begeleiders van interprofessionele training. Zo biedt dit boek zowel een leidraad om vertrouwd te raken met de basisprincipes achter de opleiding als een inspiratie rond hoe begeleiders zelf een training kunnen organiseren. Dit handboek verschijnt in vijf talen: aankoop van het Engelstalige handboek verschaft toegang tot een Nederlandse, Franse, Italiaanse en Hongaarse digitale versie van het boek.

Inhoud Introductie tot getolkte kinderverhoren n Wat is de Co-Minor training? n Stappenplan bij tolken n Inspiratie om zelf training voor tolken te organiseren n

Pluspunten Bevat link naar digitale versie in vier talen n Verhelderend voor alle betrokkenen bij tolken: tolken, politie, jurist, begeleider, … n Met concrete tips en oefeningen n Onderzoek uitgevoerd met medewerking van de Europese Commissie n

Katalin Balogh is coördinator van de opleiding voor de Gerechtsvertalers en -tolken aan de KU Leuven, campus Antwerpen. Ze is ook zelf werkzaam als gerechtstolk en is betrokken als projectcoördinator bij verscheidene Europese projecten rond gerechtstolken.

Opleiding Vertaler-tolk, tolkwetenschap, gerechtsvertalen

n

Heidi Salaets is voorzitter van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap en docent tolken en tolkwetenschap aan de KU Leuven, campus Antwerpen. Ze is betrokken als projectcoördinator bij verscheidene Europese projecten rond gerechtstolken. Dominique Van Schoor is lid van de onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de KU Leuven, campus Antwerpen. Als onderzoeksassistente werkte ze mee aan het TraiLLD-project en de CO-Minor-IN/QUESTprojecten rond getolkte verhoren van minderjarigen.

Katalin Balogh, Heidi Salaets & Dominique Van Schoor Interpreter-mediated child interviews — Tools for interprofessional training EAN 978 94 014 5500 8 n Juni 2018 17cm x 24cm n Paperback n 152 pp. Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n €24,99

9 789401 455008 — 293 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Cultuurmanagement Net als alle andere sectoren moeten kunst en cultuur worden gemanaged. De culturele sector vereist echter een bijzondere aanpak: een cultuurmanager moet zorgen voor de juiste klik tussen zaken en inhoud. In Cultuurmanagement vind je alles wat je als cultuurmanager moet weten. Van de rol van overheid en beleid, over de belangrijkste managementaspecten tot de juridische vraagstukken en cultureel ondernemerschap. Per thema geven de specialisten je alle informatie en tools die je nodig hebt om aan de slag te gaan. Cultuurmanagement is een complete leidraad voor iedereen met interesse in het management van kunst en cultuur. Het is in het bijzonder geschikt voor studenten die zich de kunst van het managen van kunst en cultuur eigen willen maken.

Inhoud Cultureel ondernemerschap n Cultuur, overheid en beleid n Algemeen en strategisch management n Financieel management n Accountancy n Marketing management n De meerwaarde van Human Relations Management n Juridische vraagstukken n

Annick Schramme is opleidingsverantwoordelijke van de master Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Ze is tevens docent aan de Antwerp Management School.

Pluspunten Gericht op Nederland en Vlaanderen n Basishandboek n Zorgt voor een breed begrip van cultuur n

Opleiding Cultuurmanagement, office management, management in de kunstensector, kunsten, leisure management, kunstbeleid- en management, culturele studies

Bruno Verbergt doceert algemeen en strategisch management aan de Universiteit Antwerpen. Verder is hij lid van de Adviescommissie Kunsten van de Vlaamse Overheid.

n

Dirk De Corte doceert cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Als managing partner bij ImproveMenT ontwerpt en faciliteert hij leadershipprogramma's voor diverse bedrijven. Patrick De Pelsmacker doceert cultuurmarketing en -communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is als buitengewoon hoogleraar ook verbonden aan de Universiteit Gent.

Annick Schramme, Bruno Verbergt, Dirk De Corte & Patrick De Pelsmacker Cultuurmanagement — De regels van de kunst EAN 978 90 209 9296 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 512 pp. Bedrijfskunde, kunst algemeen n € 39,99

9 789020 992960 — 294 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

De cultuurmanager In discussies rond succesvol leiderschap worden inspirerende voorbeelden uit de culturele wereld vaak overgeslagen. Ten onrechte, want in onze steeds complexer wordende economie kunnen praktijken uit de culturele en creatieve sector een enorme meerwaarde bieden. Goede cultuurmanagers laten hun organisatie zowel op het artistieke als het zakelijke vlak schitteren. Dit boek bevat inspirerende en praktische antwoorden van experts op moeilijke vragen. Zo vergt het aanwerven en begeleiden van creatieve mensen een bijzondere aanpak. En wat met de onzekere financiering van kunst? Hoe ga je als leider om met het debat rond de waarde van cultuur? Via succesverhalen en inzichten uit onder meer ballet, architectuur, kleine theatergezelschappen of de uitgeverswereld schetst De cultuurmanager een beeld van heden en toekomst. Daarbij biedt het onmisbare leiderschapsvaardigheden voor de verdere ontwikkeling van een bloeiende kunst- en cultuursector, maar toont het vooral hoe je die inzichten in de praktijk kunt inzetten.

Inhoud De kunst van gedeeld leiderschap n Cultureel leiders zijn gespreksleiders n Auteurs en uitgevers n Creatief leiderschap in de sportwereld n Het managen van creativiteit bij les ballets C de la B n

Annick Schramme is hoogleraar en coördinator van de master Cultuurmanagement en het Competence Centre Management, Culture & Policy aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is ze Academic Director van het Competence Centre Creative Industries aan de Antwerp Management School. Ze vervult verschillende bestuurs- en adviesfuncties binnen de culturele sector in binnen- en buitenland.

Pluspunten Praktijkvoorbeelden uit de culturele sector

n

Opleiding Culturele studies, cultuurmanagement

n

Annick Schramme De cultuurmanager — Regels van de kunst voor leiderschap in de culturele en creatieve sector EAN 978 94 014 2924 5 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 168 pp. Leidinggeven, coachen, kunst algemeen n € 19,99

9 789401 429245 — 295 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Theater Theater. Een westerse geschiedenis deelt de transformatie van het westerse theater in vijf grote periodes in: het theater in de oudheid, het toneel in de middeleeuwen, het vroegmoderne, het laatmoderne en het hedendaagse theater. Gedreven door jarenlange ervaring met wetenschappelijke theaterstudie benaderen de auteurs het toneel vanuit een breder cultuurhistorisch perspectief. Op die manier presenteren ze een nieuw en actueel handboek dat perfect aansluit bij de recentste ontwikkelingen in het vakgebied. Dit boek biedt meer dan een anekdotische beschrijving van de geschiedenis van het theater. Theater is immers geen eenzijdige studie van de gesproken tekst, maar biedt een integraal perspectief op de historische spektakelcultuur, met alle sociale, esthetische, culturele en materiële implicaties van dien.

Inhoud Het Griekse en Romeinse theater: rite en theater n Toneel in de middeleeuwen: toneel als object n Het vroegmoderne theater n Het laatmoderne theater n Het hedendaagse theater n

Thomas Crombez doceert kunstfilosofie, theatergeschiedenis en performance aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en aan Sint-Lucas Antwerpen.

Pluspunten Eerste gepubliceerde geschiedenis van het theater in het Nederlands sinds 1969 n De rijkdom aan duidend fotomateriaal geeft naast een tekstuele ook een visuele geschiedenis weer n Guaranteed Peer Reviewed Content n

Jelle Koopmans is universitair hoofddocent Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Opleiding Kunstwetenschappen, dramaopleidingen, theaterwetenschap, media en cultuur

Luk Van den Dries is sinds 1980 werkzaam op het gebied van de theaterstudie: eerst aan de Vrije Universiteit Brussel, momenteel als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

n

Karel Vanhaesebrouck doceert theater- en cultuurgeschiedenis aan de Université libre de Bruxelles en aan RITS | School of Arts. Hij is tevens gastprofessor aan het ESACT te Luik. Thomas Crombez, Jelle Koopmans, Frank Peeters, Luk Van den Dries & Karel Vanhaesebrouck Theater — Een westerse geschiedenis EAN 978 94 014 1895 9 n Verschenen 22cm x 28cm n Hardcover n 346 pp. Theatergeschiedenis n € 39,99

9 789401 418959 — 296 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Eerlijke wetenschap Het ene na het andere geval van wetenschappelijke fraude haalt de media. In binnen- en buitenland reageren de universitaire wereld en de maatschappij met onbegrip, ongeloof en verontwaardiging. Het debat over wetenschappelijke integriteit en de nefaste invloed van de toenemende publicatiedruk woedt volop. Eerlijke wetenschap presenteert waarden aan studenten en criteria aan wetenschappers om misbruiken, fraude en plagiaat te voorkomen. Het biedt een genuanceerd en onderbouwd antwoord op een beschamende realiteit, voorbij intuïtieve en emotionele uitspraken.

Inhoud Wetenschap en ethiek n De cultuur van het management en de academische ontmenselijking n Redenen om te frauderen n Faling van de traditionele wetenschapsfilosofie n Naar een humanistische academie n

Pluspunten Een bondige, maar noodzakelijke bespreking van een actueel thema n Guaranteed Peer Reviewed Content n

Gustaaf Cornelis is hoofddocent wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.

Opleiding Wetenschapsfilosofie

n

Gustaaf Cornelis Eerlijke wetenschap — Waarom hebben wetenschapsmensen een geweten nodig? EAN 978 94 014 1331 2 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 144 pp. Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie, onderwijs algemeen n € 19,99

9 789401 413312 — 297 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

God in India India staat bij velen bekend als het land van spiritualiteit en religiositeit. Toch komen Indische religies vaak vreemd over op westerlingen. Vaak wordt zelfs de vraag gesteld of westerlingen wel in staat zijn om de Indische religies te bevatten. God in India toont aan dat heel wat beelden die in het Westen over de Indische religies leven, gebaseerd zijn op historisch gegroeide stereotypes. Tevens biedt het een nieuwe kijk op het hindoeïsme, sikhisme, boeddhisme en jainisme door dieper in te gaan op twee aspecten die een centrale rol spelen in die religies: diversiteit en devotie. Het boek bevat de achtergrond en de verhalen die nodig zijn om de Indische religies te begrijpen, en stelt de lezer in staat om westerse voorstellingen van die religies kritisch te bevragen. Precies dat maakt God in India een onmisbaar boek voor iedereen die op een kritische en diepgaande manier wil kennismaken met Indische religies.

Inhoud Geschiedenis van de Indische religies n Hindoeïsme n Sikhisme n Boeddhisme n Jainisme n

Pluspunten Referentiewerk voor Indische religies n Gebaseerd op jarenlang academisch onderzoek

Joris Gielen is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Daarnaast is hij assistant professor aan Duquesne University (Pittsburgh, USA).

n

Opleiding Theologie en religiewetenschappen

n

Joris Gielen God in India — Diversiteit en devotie in de Indische religies EAN 978 94 014 0572 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Oosterse religies waaronder boeddhisme en hindoeïsme n € 27,99

9 789401 405720 — 298 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Tot waar de beide zeeën samenkomen Meer dan ooit is er behoefte aan interculturele dialoog. Kinderen kunnen best van jongs af in die dialoog opgevoed worden. Het onderwijs zou de grote voortrekker moeten zijn. Maar waar halen leraren hiervoor de inspiratie? Vertrekkend vanuit zijn persoonlijk verhaal en rijke levenservaring betrekt Marc Colpaert de lezer op zijn zoektocht naar de plaats en de betekenis van de ander. Martin Buber, Emmanuel Levinas en Ivan Boszormenyi-Nagy worden op een ongebruikelijke manier voorgesteld en getoetst op hun betekenis voor de interculturele dialoog. Zij zijn een opstap naar nieuwe manieren van werkelijkheidsbeleving. De conclusie is dat je de werkelijkheid niet alleen kunt vatten met de taal van de rede, de logos, maar ook de verbeelding nodig hebt, de mythos. Het boek richt zich tot alle leraren en leraren in opleiding en zet hen aan om het mythische en muzische aspect in de vorming niet uit het oog te verliezen.

Inhoud Martin Buber en Emmanuel Levinas n Cultuur: de narratieve identiteit die betekenis geeft n Tussen mythos en logos: de tao van de mens n De Koran als taal van de mythos n

Pluspunten Specifieke aandacht voor de interculturele dialoog met de islam n Bij dit boek hoort een dvd met getuigenissen van schrijvers en kunstenaars n

Opleiding Antropologie, pedagogiek, lerarenopleiding, sociaal agogisch werk

n

Marc Colpaert Tot waar de beide zeeën samenkomen — Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden EAN 978 90 209 6939 9 n Verschenen 16cm x 25cm n Paperback n 160 pp. Multiculturalisme, agogiek n € 24,99

9 789020 969399 — 299 —

Marc Colpaert specialiseerde zich als journalist in Zuidoost-Azië. De Aziatische culturen brachten hem in contact met hun grote levensbeschouwingen en filosofieën.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Alternatieve mainstream Er is in de muziekwereld een duidelijk verschil tussen front- en backstage. Een groep op het podium communiceert direct met zijn publiek, maar achter de schermen worden er volop reputaties van artiesten gemaakt of gekraakt. Maar wat zijn de precieze criteria die maken dat sommige artiesten doorbreken en andere niet? Alternatieve mainstream biedt inzicht in de selectiemechanismen van de muziekwereld en dan specifiek bij muziek die zich afzet tegen ‘echte’ mainstreammuziek. De auteur creëerde de term ‘alternatieve mainstream’ voor muziek die undergroundwaarden cultiveert, maar tegelijk ook gecommercialiseerd wordt. Dit boek geeft een totaalbeeld van de Vlaamse muziekindustrie, met vele off the record-getuigenissen van programmatoren/ programmeurs, managers, radiomakers en andere actoren. Het is geschikt voor studenten in opleidingen over de muziekindustrie en -wetenschappen.

Inhoud Mainstream versus underground n Alternatieve mainstream als culturele constructie n Digitalisering, selectiedruk en onzekerheid in het beslissingsproces n Economisch rendement en populariteit n Het sociale proces van tweede-ordeselectie n

Pluspunten Grote aandacht voor het Vlaamse en Nederlandse muziekcircuit n Studie van de muziekindustrie langs de productie- en distributiezijde n

Opleiding Master of Arts in de muziek, muziekgeschiedenis en muziekindustrie, culturele studies

n

Gert Keunen Alternatieve mainstream — Over selectiemechanismen in het popmuziekcircuit EAN 978 94 014 0841 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Muziek algemeen n € 29,99

9 789401 408417 — 300 —

Gert Keunen is docent, publicist en muzikant. Hij is doctor in de sociologie en doceert muziekgeschiedenis in Tilburg, Hasselt, Brussel en Gent.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Vrouwenwerk Veel bedrijven en organisaties besteden vooral aandacht aan culturele, etnische en leeftijdsdiversiteit op het werk. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk lijkt voor sommigen al een feit, maar niets is minder waar: loopbaanprofielen en doorstromingskansen voor mannen en vrouwen blijven erg verschillend. Met Vrouwenwerk wil Veerle Draulans mensen in Vlaanderen en Nederland motiveren om concrete stappen te zetten naar meer v/mdiversiteit op alle – en dus ook de hoogste – organisatieniveaus. Ze biedt tal van theoretische inzichten, suggesties voor concrete acties en herkenbare praktijkervaringen. Het boek is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de genderstudies en innoverend management.

Inhoud Mannelijkheid en vrouwelijkheid n Leiderschap n Glazenplafondfenomeen n Het belang van evenwicht op hogere beleidsniveaus n De ambigue houding tegenover feminisme: waarom? n Genderdiversiteit in de praktijk: suggesties voor wie concreet aan het werk wil n

Pluspunten Interviews met leidinggevende Vlaamse en Nederlandse vrouwen zorgen voor een persoonlijke toets. Het gaat onder meer om Marike van Lier Lels, Monica De Coninck, Joan Ferrier, Yvonne van Rooy en Inge Vervotte n Maakt deel uit van de reeks Enerzijds/Anderzijds n

Opleiding Sociale wetenschappen, genderstudies

n

Veerle Draulans Vrouwenwerk — Voor meer v/m diversiteit op het werk EAN 978 90 209 9864 1 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 304 pp. Mens en maatschappij algemeen, management algemeen n € 24,99

9 789020 998641 — 301 —

Veerle Draulans doceert genderstudies aan de KU Leuven en Tilburg University.


HUMANE WETENSCHAPPEN

De grote onleesbare ‘Hij leerde zijn volk lezen.’ Met deze gevleugelde woorden eerde Vlaanderen ooit zijn eerste volwaardige romanschrijver Hendrik Conscience (1812-1883). Tegenwoordig is de publieke opinie minder aardig voor de auteur van onder andere De Leeuw van Vlaenderen, De Boerenkrijg en De loteling. Zijn oeuvre zou zelfs ronduit onleesbaar zijn. In dit boek nodigen een vijftiental historici en literatuurwetenschappers de lezer uit om Consciences werk en meteen ook zijn kwalijke reputatie te ‘her-denken’.

Inhoud Sociale en geschiedkundige context n Receptie van Hendrik Conscience n Herdenkingen en nalatenschap van Conscience n Filmadaptaties n

Pluspunten Interessante achtergrond van Conscience n Verschillende nieuwe perspectieven n

Opleiding Literatuurgeschiedenis, literatuurwetenschappen, Nederlandse letterkunde

n

Kris Humbeeck is gewoon hoogleraar moderne Nederlandstalige letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Kevin Absillis is docent moderne Nederlandstalige letterkunde eveneens verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Janneke Weijermars is universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kris Humbeeck, Kevin Absillis & Janneke Weijermars De grote onleesbare — Hendrik Conscience herdacht EAN 978 90 382 2624 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 350 pp. Letterkunde n € 39,99

9 789038 226248 — 302 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Verhaal en verbeelding In de jaren dertig van de twintigste eeuw legde Michael Bachtin de basis voor de historische studie van de narratieve verbeelding. Zijn ‘historische poëtica’ spitste zich toe op de verbeeldingsconstructies die hij tijdruimten of chronotopen noemde. Dit boek is een poging om de theoretische inzichten en suggesties van Bachtin te systematiseren en te verrijken met recentere theorieën uit de literatuurwetenschap. De aandacht gaat daarbij naar de kern van het chronotoopconcept, namelijk het ‘denken in beelden’ en het feit dat tijdsconcepten bij zulke denkprocessen een hoofdrol spelen. Chronotopen kan men op drie verbeeldingsniveaus aan het werk zien: dat van de narratieve gebeurtenissen en situaties, de globale processen op het niveau van de plotruimte, en dat van de impliciete wereldbeelden en ideologieën. Verhaal en verbeelding geeft een overzicht van chronotopen op elk van die niveaus, en brengt zo de voornaamste tendensen in de ontwikkeling van de westerse verhaalcultuur ter sprake.

Inhoud De bouwstenen van de narratieve verbeelding n Tijdsconcepten en chronotopen n Plotruimte en moraal in de westerse verhaalcultuur n

Pluspunten Verrijkt Bachtins chronotoopconcept met recente literatuurtheorieën n Bespreking van de narratieve verbeelding op verschillende niveaus n Systematisch n Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de westerse literatuurgeschiedenis n

Opleiding Taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie, OostEuropese talen en culturen, kunstwetenschappen

n

Bart Keunen Verhaal en verbeelding — Chronotopen in de westerse verhaalcultuur EAN 978 90 382 1071 1 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 171 pp. Literatuurwetenschap n € 14,99

9 789038 210711 — 303 —

Bart Keunen doceert Europese literatuurgeschiedenis, vergelijkende literatuurwetenschap en literaire sociologie aan de Universiteit Gent.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Historici en hun métier Dit handboek presenteert een methode om kritisch om te gaan met de overvloed aan informatie waarmee we vandaag geconfronteerd worden, en met de projectie van deze situatie naar een ver en nabij verleden. In het eerste deel worden een aantal cruciale vragen beantwoord. Hoe zoek je bijvoorbeeld naar bronnen? En hoe benader je bronnen kritisch, niet het minst wanneer ze tegenstrijdige informatie bevatten? In het tweede deel wordt ingegaan op de historische synthese, en meer bepaald op de manier waarop het verleden in de loop der eeuwen voorgesteld is door verschillende samenlevingen. Ook de ontwikkeling van de ‘geschiedenis’ als autonoom wetenschapsgebied komt aan bod. De vraag wordt dan: in welke mate hebben ideologische, politieke en filosofische overtuigingen mee gestalte gegeven aan het beeld van het verleden? Historici en hun métier presenteert een methode die niet enkel bruikbaar is voor beoefenaars van de geschiedenis, maar bij uitbreiding ook voor vele onderzoekers uit de mens- en sociale wetenschappen.

Inhoud De bron, de bouwstof voor de kennis van het verleden n Technische analyse van de bron n De historische bewijsvoering: van klassiek historisme naar interdisciplinariteit n De historische synthese of het specifieke van historische kennis n

Pluspunten Veel illustraties

n

Opleiding Geschiedenis, archeologie, taal- en letterkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, politieke wetenschappen, sociologie, wijsbegeerte, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, criminologische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen

n

Marc Boone Historici en hun métier — Een inleiding tot de historische kritiek EAN 978 90 382 2528 9 n Verschenen 16,5cm x 25cm n Hardcover n 372 pp. Geschiedenis algemeen n € 24,99

9 789038 225289 — 304 —

Marc Boone is gewoon hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doceerde als gastprofessor aan de Université de Bourgogne (Dijon) in 2000, aan de École des Hautes Études et Sciences Sociales (Parijs) in 2005 en aan de Sorbonne (Parijs) in 2007. In 2006 bekleedde hij een binnenlandse Francqui leerstoel aan de ULB (Brussel). Hij verricht onderzoek over stadsgeschiedenis en over de sociaal-politieke geschiedenis van de Bourgondische periode.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Hoe de mens de wereld vormgaf Geschiedenis lijkt vooral de geschiedenis te zijn van groepen mensen die hun eigen samenleving proberen op te bouwen of, om het in moderne termen te formuleren, van naties. Die samenleving is de sociaal-politieke, maar ook vaak culturele en economische context waarbinnen ieder van ons zijn of haar leven betekenis geeft. Dankzij het verdwijnen van de interne grenzen en dankzij de euro groeide ook Europa uit tot een steeds meer beleefde ruimte. De Europese geschiedenis wordt concurrent voor de ‘klassieke’ nationale geschiedenis. Dat nationaal of Europees verhaal speelt zich echter niet af in een vacuüm. Het is altijd deel van een groter geheel. De wereld die ons dorp is staat centraal in dit boek. Met een breed blikveld wordt de menselijke geschiedenis sinds de homo sapiens gebundeld. Het chronologisch opgebouwde verhaal dat hier wordt gebracht, neemt de mens en zijn samenleving onder de loep vanuit een mondiaal perspectief en legt de klemtoon op politieke en sociale veranderingsprocessen.

Inhoud De geschiedenis van het ontstaan van de mens tot de opkomst van Europa n De grote sprong voorwaarts: de industrialisering n De 21ste eeuw, een nieuwe wereld in wording n

Pluspunten Kaarten, grafieken, tabellen en schema's

Frank Caestecker is doctor in de geschiedenis van het Europees Universitair Instituut (Firenze). Hij is verbonden aan de vakgroep Handels- en Bestuurswetenschappen van de Universiteit Gent (faculteit Economie en Bedrijfskunde). Hij is ook verbonden aan de bacheloropleiding in de toegepaste taalkunde (vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie), waar hij wereldgeschiedenis doceert.

n

Opleiding Politieke en sociale wetenschappen, geschiedenis

n

Frank Caestecker Hoe de mens de wereld vormgaf EAN 978 90 382 2457 2 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Geschiedenis algemeen n € 22,50

9 789038 224572 — 305 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Studiepakket De weg naar een federaal land / De komst van de massademocratie Dit pakket van twee handboeken biedt een algemeen en multidisciplinair overzicht van de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en van het huidige België, met aandacht voor de Europese context. De weg naar een federaal land legt uit hoe België evolueerde van een eenheidsstaat naar een federale staat tegen de achtergrond van belangrijke sociaaleconomische, maatschappelijke en partijpolitieke ontwikkelingen. De komst van de massademocratie biedt een oriënterende geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden van de late middeleeuwen tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, toen de weg naar de massademocratie geplaveid werd.

Inhoud Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en België n Ontwikkeling van democratie, partijen en zuilen n Het federaliseringsproces n

Pluspunten Multidisciplinair n Overzichtswerk n

Opleiding Communicatiemanagement, geschiedenis, politieke wetenschappen

n

Eric Van de Casteele  De weg naar een federaal land EAN 978 94 014 5390 5 n September 2018 16cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp. Geschiedenis algemeen n € 23

9 789401 453905 Eric Van de Casteele is docent geschiedenis en actualiteit aan de Arteveldehogeschool. Hij was voordien als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Brussel en is medewerker van Knack. In 2008 ontving hij Het Gouden Lampje, de mediaprijs van de Leuvense Universitaire Werkgroep Literatuur en Media.

Eric Van de Casteele  De komst van de massademocratie EAN 978 90 382 1796 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 253 pp. Geschiedenis algemeen n € 23

9 789038 217963

Studiepakket EAN 978 94 014 5391 2 n September 2018 16cm x 24cm n Paperback n ca. 450 pp. Geschiedenis algemeen n € 39,99

9 789401 453912 — 306 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Een geschiedenis van België België kampt vandaag met interne verdeeldheid, de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis en een proces van Europese schaalvergroting. Heden en verleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in twee richtingen. Enerzijds beïnvloedt de snel veranderende wereld onze kijk op de geschiedenis van dit kleine land in het hart van Europa. Anderzijds beïnvloedt de geschiedenis de manier waarop we naar het heden en de toekomst kijken. In dit boek werpen vier historici licht op het veelarmige kruispunt dat België heet door het ‘nationale’ verleden kritisch te bekijken. De nadruk ligt daarbij op de politieke en sociale breuklijnen die de Belgische maatschappij verdelen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de internationale context die mee het ontstaan en de ontwikkeling van het kleine koninkrijk in het hart van Europa heeft vormgegeven. Een geschiedenis van België wil een grondige, maar leesbare en overzichtelijke inleiding zijn op de geschiedenis van België.

Inhoud België avant la lettre n Van ancien régime naar moderne natiestaten n De Belgische Revolutie en de triomf van de liberale natiestaat n Kolonisatie en dekolonisatie van Congo n België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog n België na 1950: tussen breuk en compromis n

Pluspunten Originele bronnen, historische kaarten en cijfergegevens uit historisch onderzoek n Literatuurverwijzingen voor thematische verdieping

Gita Deneckere is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent.

n

Tom De Paepe is als assistent verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent.

Opleiding Geschiedenis, archeologie, kunstwetenschappen, taal- en letterkunde

Bruno De Wever is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent.

n

Guy Vanthemsche is hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel.

Gita Deneckere, Tom De Paepe, Bruno De Wever & Guy Vanthemsche Een geschiedenis van België EAN 978 90 382 2657 6 n Verschenen 18cm x 26cm n Paperback n 320 pp. Vaderlandse geschiedenis n € 24,99

9 789038 226576 — 307 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Gouden eeuwen Tussen 1100 en 1600 vormden de Lage Landen één van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel, Doornik, Gent, ’s Hertogenbosch, Luik, Utrecht en vele andere steden ontwikkelden zich tot bruisende economische en culturele centra. De stedelijke middengroepen vervulden hierin een centrale rol: deze kleine producenten en handelaars, die in ambachten georganiseerd waren, maakten van de Lage Landen een unieke regio. Gouden Eeuwen benadert de kenmerken van deze stedelijke samenleving vanuit verschillende perspectieven: economie, samenleven, politiek, religie, ruimtelijkheid, materiële cultuur en kennis. Niet één stad wordt onder de loep genomen, maar het hele netwerk van grote steden en kleine stadjes.

Inhoud Sociale en historische achtergrond van de verstedelijking n Onderwijs in de Lage Landen n Vergelijking met de rest van Europa n Identiteit in de stad n

Pluspunten Fascinerende afbeeldingen n Zeer verhalend geschreven n

Anne-Laure Van Bruaene doceert cultuurgeschiedenis van de vroeg moderne tijd aan de Universiteit Gent.

Opleiding Geschiedenis, neerlandistiek

n

Bruno Blondé doceert sociaal-economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Antwerpen. Marc Boone doceert middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent.

Anne-Laure Van Bruaene, Bruno Blondé & Marc Boone (red.) Gouden eeuwen — Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600 EAN 978 90 382 2589 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Regionale en stadsgeschiedenis n € 34,99

9 789038 225890 — 308 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap Het boeddhisme is zonder twijfel een van de grote wereldreligies. In de tweeënhalf millennia die verstreken zijn sinds de geboorte van de historische Boeddha, heeft zijn leer zich verspreid naar Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië. Het boeddhisme heeft het filosofische en religieuze leven van verschillende volkeren diepgaand beïnvloed of is zelfs een integraal deel van hun traditionele cultuur geworden. Ook in de Verenigde Staten en Europa is er steeds meer belangstelling voor het boeddhisme. In Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap wordt de geschiedenis van het boeddhisme geschetst. Daarbij is er aandacht voor het levensverhaal van de historische Boeddha, voor de filosofie van de vroegste leer, en voor de filosofische en religieuze ontwikkelingen in de verschillende gebieden waar de leer van de Boeddha verspreid raakte. Ook de organisatie van het kloosterleven krijgt veel aandacht. Het boek is aangevuld met een uitgebreide bibliografie.

Inhoud De historische Boeddha n De leer n De gemeenschap n

Pluspunten Met een leidraad voor de uitspraak van Indische en Chinese woorden n Lijst van kaarten n

Opleiding Oosterse talen en culturen, wijsbegeerte, moraalwetenschappen, archeologie, geschiedenis en kunstwetenschappen

n

Bart Dessein & Ann Heirman Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap — Een inleiding tot geschiedenis, filosofie en kloosterleven EAN 978 90 382 1709 3 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 373 pp. Oosterse religies n € 29,99

9 789038 217093 — 309 —

Bart Dessein en Ann Heirman zijn beiden professor Chinese taal en cultuur aan de Universiteit Gent.


HUMANE WETENSCHAPPEN

China In dit werk wordt de feitengeschiedenis van China aan de hand van verschillende vormen van mobiliteit besproken. In het deel ‘Interne mobiliteit’ wordt de geschiedenis van de Chinese cultuur vanuit demografisch en economisch oogpunt besproken, en wordt ingegaan op de sociale en politieke ontwikkelingen die hiermee verbonden zijn. Het deel ‘Externe mobiliteit’ behandelt de interactie van de Chinese cultuur met de culturen waar zij mee in contact kwam. In het derde deel wordt de Chinese filosofie geïnterpreteerd in het licht van de algemene geschiedenis van China. In de overvloed aan Chinese en westerse historische bronnen en studies van de geschiedenis van China is dit boek een algemeen basiswerk van de geschiedenis van de Chinese cultuur voor iedereen die in het land geïnteresseerd is.

Inhoud Geografische mobiliteit n Economische mobiliteit n Sociale mobiliteit n Politieke mobiliteit n Culturele mobiliteit n Filosofische mobiliteit n

Pluspunten Doorspekt met citaten uit de klassiek-Chinese literatuur n Bevat talrijke historische kaarten ter verduidelijking van territoriale evolutie n Bevat een bibliografie als leidraad voor verdere lectuur, een algemene index van eigennamen en een index van klassieke werken n

Opleiding Oosterse talen en culturen, geschiedenis, filosofie

n

Ann Heirman, Bart Dessein & Dominiek Delporte China — Een maatschappelijke en filosofische geschiedenis van de vroegste tijden tot de twintigste eeuw EAN 978 90 382 1218 0 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 357 pp. Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 29,99

9 789038 212180 — 310 —

Ann Heirman, Bart Dessein en Dominiek Delporte zijn alledrie werkzaam aan de Universiteit Gent, vakgroep Talen en Culturen van Zuid- en Oost-Azië.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw Geschiedenis is er niet enkel voor historici die zich thuis voelen in stoffige archieven. Geschiedenis is er voor iedereen die de wereld om zich heen wil begrijpen, voor iedereen die wil weten waar de wortels liggen van de conflicten en problemen die de actualiteit beheersen. Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw biedt een gestructureerd, helder overzicht van de geschiedenis van de vorige eeuw. Naast klassieke onderwerpen als de wereldoorlogen komt ook de geschiedenis van de regio's die vandaag de actualiteit domineren uitgebreid aan bod. Dat maakt het een essentieel boek voor al wie een basiskennis van de hedendaagse geschiedenis wil verwerven.

Inhoud Het breukvlak van twee eeuwen en de periode van de grote dreiging n De Tweede Wereldoorlog n De naweeën van de Tweede Wereldoorlog n

Pluspunten Boordevol prenten en kaarten

n

Opleiding Journalistiek, communicatiemanagement, geschiedenis, lerarenopleiding

n

Martine Smets is licentiate in de hedendaagse geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel), kandidate in de rechten (Vrije Universiteit Brussel) en licentiate in de communicatiewetenschappen (Universiteit Gent). Aan de Arteveldehogeschool doceert ze de vakken ‘Internationale Geschiedenis van de Twintigste Eeuw’ en ‘Europa en de Wereld’. In het Communication Management Programme geeft ze les in de module ‘Trends in Europe’ en in het Erasmusprogramma. Aurèle Looman is licentiaat en geaggregeerde HSO in de Geschiedenis (Universiteit Gent). Hij was onder meer leraar geschiedenis en is nog steeds wetenschappelijk medewerker voor de lerarenopleiding geschiedenis van de Universiteit Gent. Martine Smets & Aurèle Looman  Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw — De eerste helft van de 20ste eeuw EAN 978 90 382 2554 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 330 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

9 789038 225548 — 311 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Lexicon — Een verklaring van historische en actuele maatschappelijke concepten Klaus Schwab zei ooit: ‘We leven in een schizofrene wereld. Hij wordt steeds complexer en steeds moeilijker om te begrijpen.’ Om de complexe informatiestroom die dagelijks op ons afkomt via de massamedia te duiden, hebben we instrumenten nodig. Dit lexicon is een hulpmiddel om achter de feiten te leren kijken. Dit boek wil de maatschappelijke realiteit begrijpelijk(er) maken door de historische ontwikkeling en actuele vorm van enkele cruciale concepten te duiden. Daarbij putten de auteurs uit verschillende vakgebieden, zoals politiek, internationale betrekkingen, demografie, economie en cultuur. Lexicon is een onmisbaar hulpmiddel bij actualiteitsvakken en een handig geheugensteuntje bij het lezen van vakliteratuur of zelfs de krant.

Inhoud Demografie n Politiek n Economie n Internationale machtsverhoudingen en menselijke veiligheid n Cultuur n

Pluspunten Tevens verkrijgbaar in een Franstalige editie n Lemma's ingedeeld per maatschappelijk domein n Kleurcode per domein n Overzichtelijke index n Rijk geïllustreerd met tabellen en grafieken n

Opleiding Geschiedenis, politieke en sociale wetenschappen

n

Carl Devos & Paul Vandepitte Lexicon — Een verklaring van historische en actuele maatschappelijke concepten EAN 978 90 382 1662 1 n Verschenen 14cm x 20cm n Paperback n 301 pp. Mens en maatschappij algemeen, Geschiedenis algemeen n € 22,99

Carl Devos is hoogleraar politieke wetenschappen en voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is een ervaren Wetstraatanalist en columnist, bekend van politieke analyses op radio en televisie en een veelgevraagd spreker. Paul Vandepitte is historicus en zelfstandig onderzoeker. Min Reuchamps is professor politieke wetenschappen aan de UCL.

9 789038 216621

Paul Vandepitte, Min Reuchamps & Carl Devos Lexique — Une explication de concepts historiques et actuels EAN 978 90 382 2168 7 n Verschenen 14cm x 20cm n Paperback n 335 pp. Geschiedenis algemeen n € 24,99

9 789038 221687 — 312 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen De geschiedenis van de middeleeuwen fascineert al generaties lang vele onderzoekers. Om meer te weten over de gedragingen, de leefwereld en de ideeën van de middeleeuwse mannen en vrouwen, beschikt de historicus over een brede waaier aan geschreven bronnen. Deze teksten zijn vaak mondelinge tradities die via onrechtstreekse getuigenissen op schrift werden gesteld. Deze bronnen zijn doorgaans moeilijk te vinden en te interpreteren. Dit boek bespreekt de methodes om deze bronnen op te sporen en analyseert de verschillende soorten teksten waarover we nu nog beschikken om de geschiedenis van de Nederlanden en omstreken te reconstrueren. De lezer wordt vertrouwd gemaakt met de voornaamste geschreven bronnen uit de West-Europese middeleeuwen. De auteurs wijzen op de mogelijkheden en beperkingen die de studie hiervan met zich meebrengt.

Inhoud Over de orale tegenhanger van het geschreven woord n Geschreven bronnen uit de middeleeuwen: geen vanzelfsprekendheid n Beknopt overzicht van repertoria en zoekinstrumenten voor de studie van de middeleeuwen n Typologie van de middeleeuwse geschreven bronnen n

Pluspunten Concrete methodes om middeleeuwse bronnen op te sporen en te bestuderen n Overzicht van de voornaamste bronnen uit de West-Europese middeleeuwen n

Steven Vanderputten is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Zijn specialisatie is de sociale en religieuze geschiedenis van de volle middeleeuwen. Jelle Haemers doceert politieke en sociale geschiedenis van hoofdzakelijk de late middeleeuwen aan de KU Leuven.

Opleiding Geschiedenis

n

Tim Soens is hoofddocent middeleeuwse geschiedenis en ecologische geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.

Steven Vanderputten, Jelle Haemers & Tim Soens Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen EAN 978 90 382 2617 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 188 pp. Middeleeuwen n € 19,99

9 789038 226170 — 313 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Wereldgeschiedenis Wereldgeschiedenis is groots. Groots omdat het tijdsperspectief en de ruimtelijke dimensie ongemeen breed zijn, omdat het aantal thema’s binnen de wereldgeschiedenis vrijwel oneindig is, omdat de bronnen over en de kennis van de wereldgeschiedenis onoverzichtelijk lijken, en omdat het analytische instrumentarium om deze informatie te begrijpen heel divers is. Deze inleiding reikt de hulpmiddelen aan die nodig zijn om het grote verhaal van de menselijke reis te kunnen lezen en begrijpen. Ze leert dat wereldgeschiedenis geen totaalverhaal is, maar een perspectief, een manier van kijken, van denken en van doen. Dit boek gaat in op het waarom, wat en hoe van de hedendaagse wereldgeschiedenis. De auteur stelt grote vragen over de wereldgeschiedenis, en bij uitbreiding de wereld van vandaag. Dit boek laat de lezer aan de hand van tien parallelle en geïntegreerde historische verhalen en een uitgebreide literatuurwijzer kennis maken met de ongemeen boeiende wereld van de menselijke geschiedenis.

Inhoud Wereldgeschiedenis: een geschiedenis van de wereld? n Een menselijke wereld, een natuurlijke wereld n Een agrarische, politieke, goddelijke wereld n Een gescheiden wereld: The West and The Rest n Een globale en gepolariseerde wereld n Een wereld in stukken: eenheid en fragmentatie n

Pluspunten Hulpmiddel om inzicht te krijgen in de menselijke geschiedenis n Overzicht van het onderzoek naar wereldgeschiedenis n Literatuurwijzer voor verdiepende studie n

Opleiding Archeologie, toegepaste taalkunde, wijsbegeerte, geschiedenis, moraalwetenschappen, oosterse talen en culturen, politieke wetenschappen, Afrikaanse talen en culturen

n

Eric Vanhaute Wereldgeschiedenis — Een inleiding EAN 978 90 382 1898 4 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 229 pp. Geschiedenis algemeen n € 24,99

9 789038 218984 — 314 —

Eric Vanhaute is hoogleraar economische en sociale geschiedenis en wereldgeschiedenis aan de Universiteit Gent, en publiceert vooral over rurale geschiedenis. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Wereldgeschiedenis: Communities/ Comparisons/Connections. Hij gaf les en deed onderzoek aan het Fernand Braudel Center in Binghamton, de Universiteit Utrecht, het Netherlands Institute for Advanced Studies in Wassenaar, de University of California in Berkeley, het Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Wenen, het Institute for Social Economy and Culture van Peking University, The Weatherhead Institute van Harvard University and Re:Work Research Center van Humboldt Universität.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Hoe word ik Einstein of Da Vinci? Wetenschappers verschijnen bijna dagelijks in het nieuws met een belangrijke ontdekking. Terwijl de ene onderzoeker zegt dat hij een geneesmiddel heeft gevonden dat een dodelijke ziekte uit de wereld moet helpen, verklaart de andere dat hij met een op afstand bestuurd ruimteschip een robot op Mars heeft gedropt. Hoe meer de kennis van wetenschappers toeneemt, hoe minder we zelf het overzicht bewaren. Het onderzoek met stamcellen vinden we weliswaar interessant, maar we weten niet welk effect dit precies heeft op ons dagelijkse leven. Tegelijk begrijpen we niet waarom een architect door het ontwerpen van een stadsstructuur de ongelijkheid uit de samenleving probeert weg te werken. Dankzij Hoe word ik Einstein of Da Vinci? zijn de grote vragen uit de wetenschap straks voor iedereen te begrijpen. Op begrijpelijke en verhelderende toon kaarten meer dan vijftig bevlogen docenten van de KU Leuven in dit boek tal van kwesties aan: van de mysterieuze uitdijing van het heelal, over de determinatie door ons brein en onze genen tot het creëren van leven op basis van erfelijk materiaal. Het is de ideale gids voor iedereen die streeft naar gefundeerde en betrouwbare algemene kennis.

Inhoud Het westerse denken over kennis n Ontstaan van materie en leven n Economische groei, crisis en de welvaartsstaat n Taal en taalverandering n Biodiversiteit en global change n Genetica en biotechnologie n

Dit boek is een initiatief van Metaforum, de interdisciplinaire denktank waarmee de KU Leuven wil bijdragen aan het maatschappelijk debat.

Pluspunten Kennis op hoog niveau door gerenommeerde specialisten n Afbeeldingen, gedichten en tijdlijnen maken de inhoud begrijpelijk en aantrekkelijk n Ieder onderwerp vanuit verschillende disciplines belicht n

Opleiding Vak studium generale en alle opleidingen hoger onderwijs

n

Hoe word ik Einstein of Da Vinci? — Een inleiding tot wetenschappen vandaag voor de homo universalis van morgen EAN 978 94 014 2632 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Hardback n 584 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 34,99

9 789401 426329 — 315 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Geschiedenis van de wetenschap Wat is wetenschap? Hoe is wetenschap ontstaan? Hoe evolueert wetenschap en waarom evolueert ze zo? Deze vragen staan centraal in dit werk. Wie wil achterhalen hoe wetenschap evolueert, denkt meteen aan schitterende ingevingen van briljante wetenschappers, aan nieuwe experimenten van vooruitstrevende onderzoekers, aan technische innovaties die de wetenschappen naar een hoger niveau tillen. Dit boek belicht hoe deze, maar ook geheel andere elementen zoals toeval, hardnekkige vooroordelen of bijvoorbeeld het karakter van een wetenschapper bepalen of nieuwe ideeën al dan niet doorbreken. Dit boek beschrijft hoe de wetenschap evolueert, hoe succes en vooruitgang zijn geboekt in de wetenschap en hoe we vandaag denken over wetenschappelijke kennis.

Inhoud Wetenschapsleer n Ontwikkeling van de klassieke mechanica n Van barnsteen en magneet tot een theorie voor elektromagnetisme n De relativiteitstheorie n De fascinerende hemel door de eeuwen heen n Het succes van de geneeskunde n

Pluspunten n Open blik naar alle factoren die de evolutie en successen in de wetenschap bepalen n Wetenschapsevolutie stap voor stap verkend n Voorbeelden en tendensen uit mechanica, elektromagnetisme, relativiteitstheorie, sterrenkunde en geneeskunde Opleiding Natuur en techniek, exacte wetenschappen, natuurwetenschappen, geneeskunde, geschiedenis, wijsbegeerte

n

Hans Vanlanduyt Geschiedenis van de wetenschap EAN 978 90 382 2583 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 133 pp. Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen

n

€ 19,99

9 789038 225838 — 318 —

Hans Vanlanduyt is verbonden aan de Hogeschool Gent, waar hij o.a. het vak Geschiedenis van de wetenschap geeft.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Algemene chemie De samenstelling en de eigenschappen van de materie worden besproken in het eerste deel van Algemene chemie. In het tweede deel van dit studieboek staat de chemische reactie centraal. Het boek munt uit door zijn duidelijke structuur en heldere formuleringen. Naast het verwerven van kennis van de theoretische begrippen leert het ook deze kennis toepassen voor het oplossen van concrete problemen. Algemene chemie is bedoeld voor studenten in een hbo-opleiding en in het wetenschappelijk, hoger en universitair onderwijs. Het vormt de basis voor chemisch georiënteerde vakken in de verdere opleiding. Als aanvulling bij dit boek hoort Algemene chemie – Tabellen, dat een volledig overzicht biedt van de chemische tabellen. Het is cruciaal voor een beter begrip van de scheikundige elementen en chemische reacties.

Inhoud De atoomstructuur en de periodieke eigenschappen n Intermoleculaire krachten n Chemische reacties: zuurbasereacties, oxidoreductiereacties, neerslag- en complexatiereacties n Het chemisch evenwicht: zuurbase-evenwicht, oplosbaarheidsen complexatie-evenwicht, oxidoreductie-evenwicht n

Pluspunten Met schematische en visuele verduidelijking

n

Opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, chemie

n

Lucien Viaene Algemene chemie EAN 978 90 209 6681 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 440 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs n € 39,99

9 789020 966817

Lucien Viaene Algemene chemie – tabellen EAN 978 90 209 6713 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 36 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs n € 14,99

9 789020 967135 — 319 —

Lucien Viaene was van 1975 tot aan zijn emeritaat hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceerde algemene chemie en organische chemie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Experimentele vaardigheden Deel I en II Experimentele vaardigheden deel I en II richt zich op bachelor- en masterstudenten van universiteiten en hogescholen die in aanraking komen met chemische en biochemische practica. De auteurs stellen zich tot doel een vademecum op te stellen gebaseerd op bestaande theoretische cursussen, maar met grotere nadruk op de praktische vaardigheden en competenties die doorheen de jaren opgebouwd dienen te worden.

Inhoud Veiligheid en basisvaardigheden n Chemische vaardigheden n Microbiologische vaardigheden n Biochemische vaardigheden n

Pluspunten Handige tips en aandachtspunten n Uitgewerkte voorbeelden n Uitvoerig geïllustreerd met foto's, tekeningen, schema's en tabellen in kleur n

Opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, chemie, biochemie en biotechnologie

n

Sylvia Dewilde, Eva Geuens, Luc Moens, Kathy Reyniers Experimentele vaardigheden Deel 1 — Veiligheid, algemene, chemische en microbiologische vaardigheden EAN 978 90 382 1611 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 296 pp. Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen

n

€ 29,99

9 789038 216119

Sylvia Dewilde, Eva Geuens, Luc Moens, Els Van Doorslaer Experimentele vaardigheden Deel 2 — Biochemische vaardigheden EAN 978 90 382 2419 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen

n

€ 29,99

9 789038 224190 — 320 —

Eva Geuens, Els Van Doorslaer, Sylvia Dewilde en Luc Moens zijn verbonden aan de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA).


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor IT Dit boek biedt een opfrissing basiswiskunde met aandacht voor functies, logaritmen en booleaans rekenen om met deze kritische voorkennis probleemloos over te gaan tot een selectie aan toepasbare ideeën voor de IT-professional en aan inzetbaar gereedschap voor de IT-ontwikkelaar. Via talstelsels en de gehele en reële getalopslag in computers herontdekken we dat deze binaire machines in essentie rekentoestellen blijven. Met de lineaire vercijfering als een historische initiatie in de cryptografie gaat het richting publieke RSA-versleuteling, de moderne priemkrommencryptografie en het symmetrische AES als wereldstandaard van Vlaamse makelij. Ook klutsfuncties, de sleuteluitwisseling en het digitaal handtekenen krijgen de vereiste aandacht. Van de codeersystemen die beschermen tegen storingen komen zowel enkele algemene ontwerpen als lineaire coderingen en cyclische tests aan bod.

Inhoud Logaritmen, functies, getalformaten n Getallen in computer en booleaanse wiskunde n Inleiding tot cryptografie n RSA, DSA, AES n Codeersystemen n

Pluspunten Levende online wiskundeomgeving op www.wiskundevoorit.be met continue updates n Bruikbare downloads zoals de modelantwoorden op alle oefeningen n Auteurs combineren ruime academische en didactische ervaring n

Opleiding Toegepaste informatica, toegepaste wiskunde

n

Ivo De Pauw & Bieke Masselis Wiskunde voor IT EAN 978 94 014 2100 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 416 pp. Wiskunde algemeen n € 34,99

9 789401 421003 — 321 —

Ivo De Pauw en Bieke Masselis zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor multimedia en Multimedia Maths Wiskunde voor multimedia biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijk inzetbare ideeën voor de pixelliefhebber. Het gidst de lezer langs de voor de hand liggende wiskundige thema's als de gulden snede, coördinaatsystemen, vectoren en parameters, maar bevat ook een verrassende en aan de realiteit getoetste studie van botsingsdetectie. Bovendien ligt elke 2D- en 3D-beeldmanipulatie binnen handbereik dankzij het uitgebreide gamma aan standaardtransformaties via matrices. De auteurs geven ook aan de multimediaal relevante onderwerpen zoals quaternionrotatie, Bézierkrommen en B-splines de diepgaande en figuratieve aandacht die ze verdienen.

Inhoud Instapwiskunde en vergelijkingen n Stelsels, coördinaatsystemen, functies en goniometrie n De gulden snede n Vectoren, matrices en parameters n Botsingsdetectie n

Pluspunten Wiskunde voor multimedia is naar het Engels vertaald onder de titel Multimedia Maths n Meer informatie is te vinden op www.wiskundevoormm.be n

Opleidingen Toegepaste informatica, new multimedia en toegepaste wiskunde

n

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Wiskunde voor multimedia EAN 978 94 014 3792 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 232 pp. Wiskunde algemeen n € 29,99

9 789401 437929

Ivo De Pauw & Bieke Masselis Multimedia Maths EAN 978 94 014 3821 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 232 pp. Wiskunde algemeen n € €29,99

9 789401 438216 — 322 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Animation Maths Animation Maths offers the required maths fundamentals to enable a successful mastering of the professional content for animation programming. After refreshing arithmetics, solving systems and trigonometry fundamentals, the book guides its readers through some standard topics such as the golden section, coordinate systems, vectors and matrices. In addition to exploring the golden section, Animation Maths surprisingly offers programmable kinematics as well, leading to reality-based insights brought to the screen. These physics of motion are programming oriented and calculus-free, without violating their true nature and designed to add realism to your games and animations. Finally, screen effects and image handling are taken to a professional level by a detailed outline of all the basic transformations, expressed both in matrices as by quaternions. Furthermore, the book brings the parameter equations of lines and planes, both for programming purposes as to reveal the true nature of bezier curves. This book is an excellent tool for multimedia professionals, animation programmers, game developers, educators and technologists.

Inhoud Arithmetic Refresher, Linear Systems, Trigonometry, Functions n The Golden Section, Coordinate Systems, Vectors, Matrices n Parameters, Kinematics, Linear Transformations n Hypercomplex Numbers, Bezier Pluspunten n

Pluspunten Covers all maths and kinematics for game developing n Useful for teaching as well as for distant learning n Programming oriented and calculus-free approach + Does not require any background in physics nor maths n Comes with a companion site: www.animationmaths.be n

Opleiding Applied Computer Science, Digital Arts, Multimedia Technology, Webdesign, Mobile Gaming

n

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Animation Maths EAN 978 94 014 3204 7 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 336 pp. Wiskunde algemeen n € 29,99

9 789401 432047 — 323 —

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor ontwerpers Hoe ontwerp je een motief op een voetbal? Hoe creëer je een patroon als design voor inpakpapier? En hoe zit die intrigerende kroonluchter in elkaar? In Wiskunde voor ontwerpers vind je het antwoord op deze en vele andere vragen. Dit is een praktijkgericht wiskundeboek waarin het analyseren en het creëren van vlakke en ruimtelijke figuren centraal staan. Naast de klassieke oefeningen komen ook heel wat uitgebreide atelieroefeningen aan bod. Zo is het meteen duidelijk hoe theoretische begrippen gebruikt worden in de praktijk. Wiskunde voor ontwerpers is een aanrader voor (interieur)architecten, vormgevers en ontwerpers. Tevens is het de ideale leergids binnen elke opleiding waarin met CAD wordt gewerkt.

Inhoud Vectoren n Patronen n Symmetrie n Rijen en proporties n Krommen n

Pluspunten Bruikbare downloads op www.wiskundevoorontwerpers.be n Basisboeken voor het werken met CAD n

Bavo Langerock was docent wiskunde aan Sint-Lucas. Momenteel werkt hij voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie in Ukkel.

Opleiding n Grafische en digitale media, architectuur en interieurarchitectuur, industrieel product ontwerpen

Bavo Langerock Wiskunde voor ontwerpers EAN 978 90 209 9834 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Wiskunde algemeen n € 27,99

9 789020 998344 — 324 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Elektronische vermogencontrole Deel 1 en 2 De bedoeling van deze boeken is om de beginselen en toepassingen van de elektronische vermogencontrole te behandelen. Ze bestrijken alle onderwerpen van het vakgebied, maar treden ook in detail met duidelijk uitgewerkte numerieke praktijkvoorbeelden. Deel 1 spitst zich toe op vermogenselektronica, terwijl deel 2 handelt over elektronische motorcontrole. Met meer dan achthonderd overzichtelijke tekeningen en schema's, zelfevaluatievragen en kaderstukken in elk boek, richten deze boeken zich zowel op studenten als op de grote groep geïnteresseerden, die ze kunnen gebruiken als zelfstudiemateriaal.

Inhoud Deel 1: Vermogenselektronica n Deel 2: Elektronische motorcontrole n

Pluspunten Rijk geïllustreerd met tekeningen en schema's n Zelfevaluatievragen n Ruime aandacht voor nieuwe technologieën n Ook in een Engelse editie beschikbaar: Electronic power control 1 & 2 n

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, elektronica-ICT

n

Jan Pollefliet is de auteur van meerdere studieboeken, waaronder IC-opamps en Vermogenelektronica. Daarnaast was hij coauteur van de volgende boeken: Inleiding tot de Industriële Elektronica en Procestechnieken en Engineering. Jan Pollefliet Elektronische vermogencontrole 1 — Vermogenelektronica EAN 978 90 382 2518 0 n Verschenen 20,5cm x 26,5cm n Hardcover n 510 pp. Technische wetenschappen algemeen n € 28,00

Ook in een Engelse editie beschikbaar: Electronic Power Control 1 EAN 978 90 382 2525 8 n € 28,00 Electronic Power Control 2 EAN 978 90 382 2526 5 n € 25,00

9 789038 225180

Jan Pollefliet Elektronische vermogencontrole 2 — Elektronische motorcontrole EAN 978 90 382 2527 2 n Verschenen 20,5cm x 26,5cm n Hardcover n 394 pp. Technische wetenschappen algemeen n € 25,00

9 789038 225272 — 325 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Digitale elektronica Digitale elektronica is een vlot leesbaar handboek, dat in eerste instantie geschreven is voor de opleiding master in de industriële wetenschappen – elektronica-ICT. Thema's als logische poorten, talstelsels, rekenlogica, finite state machines, ADC, DAC en nog veel meer komen aan bod. Het laatste hoofdstuk behandelt de werking van computer hardware zoals harde schijven, SSD’s, geheugens, dvd’s, enzovoort. Dit handboek is zowel geschikt voor studenten als voor iedereen die meer wil weten over digitale elektronica.

Inhoud Logische functies n Talstelsels en coderingen n Combinatorische standaardfuncties n Rekencircuits n Sequentiële schakelingen n Programeerbare logica n Technologie n ASIC's n PC hardware n

Pluspunten Boordevol foto's en illustratiemateriaal in kleur n Uitgebreide bijlage n

Koen Lostrie is afgestudeerd als industrieel ingenieur elektronica in 1998. Hij werkte tot 2002 bij Alcatel Microelectronics waaronder twee jaar in de VS. Zijn ervaring als ASIC designer bracht hem bij de Karel de Grote Hogeschool, waar hij les gegeven heeft tot 2013, onder andere over chip design (VHDL) en digitale elektronica in het algemeen. Vanaf oktober 2013 is de opleiding echter ingekanteld in de Universiteit Antwerpen waar hij sindsdien les geeft in de faculteit toegepaste ingenieurswetenschappen.

Opleiding n Industriële wetenschappen, elektronicaICT, ingenieurswetenschappen

Koen Lostrie Digitale elektronica EAN 978 90 382 2297 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 366 pp. Exacte en toegepaste wetenschappen

n

€ 34,99

9 789038 222974 — 326 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Pompen & compressoren Dit handboek is het eerste werk dat de onderwerpen pompen en compressoren bundelt en op encyclopedische manier benadert. In samenwerking met bedrijven, ingenieurs en technici geeft de auteur een helder overzicht van alle toestellen die op de markt zijn. De talloze kleurenfoto’s en figuren werpen een duidelijk licht op hun toepassingen en eigenschappen. Ten slotte komen ook de correcte terminologie en het wiskundige luik van de werking op overzichtelijke wijze aan bod. Pompen & compressoren is een essentieel naslagwerk voor elke ingenieur of technicus. Ook voor studenten industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen en elektromechanica is dit boek een belangrijk referentiewerk.

Inhoud Zuigerpompen, radiale turbopompen, axiale turbopompen, roterende pompen n Hydraulische pompen, pompen met drijfmiddel, afdichtingen n Zuigercompressoren, roterende verdringercompressoren, turbocompressoren n De ejector, vacuümpompen, koelcompressoren n

Pluspunten Volledig encyclopedisch naslagwerk n Foto's, tabellen en grafieken in kleur n

Opleiding n Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen

Marc Borremans Pompen & compressoren EAN 978 94 014 5246 5 n Verschenen 21cm x 29,7cm n Paperback n 358 pp. Technische wetenschappen algemeen

n

€ 45,00

9 789401 452465 — 327 —

Marc Borremans is burgerlijk werktuigkundigelektrotechnisch ingenieur en burgerlijk ingenieur informatica. Hij was tot 2011 verbonden aan de Erasmushogeschool, en heeft 35 jaar onderwijservaring bij ingenieursstudenten. Hij schrijft ook boeken over Autodesk Inventor.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Ecodesign Ecodesign staat voor het integreren van ecologie in het ontwerpproces van alle mogelijke producten: van speelgoed, verpakkingen, allerhande huis-, tuin- en keukenproducten tot heel technische producten zoals vorkliften of medische scanners. Ecodesign gaat uit van het levenscyclus-denken, waarbij gestreefd wordt om voor elke fase, van het ontginnen van de materialen tot het afdanken van het product, de milieu-impact te minimaliseren. Het boek ondersteunt de ontwerper daarin en bespreekt grondig de ecodesign hulpmiddelen die ingezet kunnen worden tijdens het ontwerpproces. Die hulpmiddelen worden gebruikt om enerzijds bestaande producten te screenen op hun milieu-impact, en anderzijds de ontwerper te leiden bij het ontwerpen van milieuverantwoorde producten. Daarnaast komen een aantal actuele trends aan bod, zoals de circulaire economie en biomimicry, die gericht zijn op een duurzame maatschappij en die de ontwerper kunnen inspireren. Een overzichtelijk, compleet en direct implementeerbaar handboek voor de ontwerper die ecodesign wenst te integreren in het ontwerpproces. Dit is een herwerkte, ge-peer-reviewde editie.

Inhoud Noodzaak van ecodesign n Inzicht en kadering van de diverse begrippen in verband met ecodesign n Ecodesign integreren in het ontwerpproces n Duurzaam besturen n Duurzaam consumeren n

Karine Van Doorsselaer is industrieel ingenieur chemie met specialisatie kunststoffen, licentiate in de Ecologie en doctor in de Menselijke Ecologie. Ze is docente Materialenleer en Ecodesign aan de opleiding Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, waarbij ze de toekomstige ontwerpers wegwijs maakt in de wereld van de materialen en hoe ze producten op een milieuverantwoorde manier kunnen ontwerpen.

Pluspunten Boordevol infobronnen, quotes, tips, cartoons en ander illustratiemateriaal

n

Opleiding Ontwerpen, industriële wetenschappen en technologie, TEW, bedrijfsmanagement

n

Els Du Bois is master in de productontwikkeling en doctor in Industrial Design Engineering. Ze is werkzaam als doctorassistent binnen de opleiding productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, waar ze studenten coacht in het ontwerpen van duurzame producten en onderzoek omtrent ecodesign uitbouwt. Karine Van Doorsselaer & Els Du Bois Ecodesign — Ontwerpen voor een duurzame en circulaire economie EAN 978 94 014 4592 4 n September 2018 17cm x 24cm n Paperback n ca. 230 pp. Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

9 789401 445924 — 328 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Bouw- en planologisch compendium Dit compendium behandelt uitvoerig de meest courante termen uit de bouwkunde, bouwfysische begrippen, de stedenbouw en ruimtelijke planning, het bouwrecht, de vele bouwreglementen en aanverwante reglementering. Alle bouw- en planologische termen worden uitvoerig gedefinieerd, uitgelegd en verklaard. Dit boek is in de eerste plaats gericht op architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen en planologen. Maar het boek is evenzeer geschikt voor al wie verbouwingen uitvoert. Aannemers, uitvoerders, makelaars, projectontwikkelaars en landmeters worden immers dagelijks geconfronteerd met technologie en reglementering. Daarnaast is het ook voor ambtenaren, rechters, juristen, deskundigen en commissieleden een handig naslagwerk. Ten slotte vindt ook de opdrachtgever of bouwheer in deze publicatie ongetwijfeld een schat aan informatie.

Inhoud Bouw- en planologische termen van A tot Z n Gedefinieerd, uitgelegd en verklaard n

Pluspunten Alfabetische termenlijst n Vergezeld van illustraties en tekeningen n

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, architectuur

Johan Rutgeerts heeft jarenlange ervaring als architect en urbanist. Hij richtte in 2008 samen met architect Liesbeth De Paepe B-111 architectenassociatie op, een bureau dat zich richt op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hij was ook gedurende enkele jaren zeer actief in de beroepsvereniging NAV. Sinds 1994 doceert Johan Rutgeerts aan het departement architectuur van LUCA School of Arts campus SintLucas Gent en Brussel.

n

De cartoons zijn het werk van Simon De Meulenaer.

Johan Rutgeerts Bouw- en planologisch compendium EAN 978 90 382 2025 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 1055 pp. Technische wetenschappen algemeen n € 65,00

9 789038 220253 — 329 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Betonbouw Berekenen – Dimensioneren – Constructie Deze vierdelige reeks over betonbouw wil tegemoetkomen aan de noden van het hoger onderwijs en tevens diensten bewijzen aan wie de praktijk van het beton berekenen beoefent. Het doel daarbij is om het omvangrijke domein van materiaalkennis, technologie, duurzaamheid en renovatie te synthetiseren tot een bredere basiskennis, die een student of een gebruiker in staat stelt om die kennis te allen tijde autonoom verder uit te breiden in gespecialiseerde domeinen. Concrete rekenvoorbeelden zijn daarbij onontbeerlijk om de theorie beter te begrijpen.

Jan Ritzen & Robert Smet Betonbouw Deel 1 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Grondbegrippen – Courante gevallen EAN 978 90 382 1885 4 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 256 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 218854

Jan Ritzen & Robert Smet Betonbouw Deel 2 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Scheurgedrag vervorming – Bijzondere gevallen EAN 978 90 382 1972 1 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 185 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 219721

Jan Ritzen Betonbouw Deel 3 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Voorgespannen beton – Basisbegrippen – Theorie en praktijk EAN 978 90 382 2285 1 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 230 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 222851

Jan Ritzen  Betonbouw Deel 4 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie — Materiaalstudie, Technologie – Duurzaamheid, Renovatie EAN 978 90 382 0650 9 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom 289 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 206509 — 330 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Univariate, bivariate en multivariate statistiek met R Statistiek vormt een krachtig instrument om mens- en maatschappijwetenschappelijke problemen op te lossen. Statistiek is gestoeld op wiskundige principes, maar is geen wiskunde op zich. Toch heerst bij veel studenten uit de mens- en maatschappijwetenschappen een angst voor cijfers. De hoofdbedoeling van deze handboeken is de meest gangbare univariate, bivariate en multivariate analysetechnieken in de mensen maatschappijwetenschappen te introduceren. De auteurs doen dit op activerende en toegepaste wijze, waarbij de behandelde technieken door de lezer worden toegepast op reële datasets. Daarbij wordt het opensource softwarepakket R gehanteerd, een softwarepakket dat recent onder onderzoekers aan populariteit heeft gewonnen. Het openleerpakket gidst je doorheen de basisprincipes van de univariate, bivariate en multivariate statistiek en maakt je vertrouwd met R.

Inhoud Univariate, bivariate en multivariate statistiek n Softwarepakket R n Analysetechnieken n

Pluspunten Gids doorheen de basisprincipes n Toegepast op reële data n

Opleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen, statistiek

n

Sven De Maeyer, Jan Ardies en Liesje Coertjens zijn verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Sven De Maeyer, Tine van Daal & Ellen Vandervieren Univariate statistiek voor de menswetenschappen — Een openleerpakket in R EAN 978 94 014 5092 8 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 260 pp. Statistiek en methodologie n € 29,99

Tine van Daal is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

9 789401 450928

Sven De Maeyer, Liesje Coertjens & Jan Ardies Bivariate en multivariate statistiek met R — Een openleerpakket EAN 978 90 382 1912 7 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 433 pp. Statistiek en methodologie n € 45,00

9 789038 219127 — 331 —

Ellen Vandervieren is wiskundige met een PhD in statistiek. Ze is docent statistiek en kansrekening aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de vakdidactieken wiskunde en informatica binnen de Specifieke Lerarenopleiding aan de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Laden en lossen in de binnenvaart Laden en lossen is een belangrijk onderdeel van de operationele activiteiten verbonden aan de binnenvaart. Dit handboek verschaft inzicht in de verschillende regelgevingen in België en in de buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk) over laden, lossen en overliggen van binnenvaartschepen. Dankzij de praktijkvoorbeelden belicht dit boek de regelgeving van laden, lossen en overliggen op een duidelijke, beknopte manier voor studenten, lectoren uit het hoger onderwijs en andere geïnteresseerden.

Inhoud De verschillende gebruikte wettelijke regelgevingen in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk n De verschillen tussen de gebruikelijke (sector) regelgevingen en contractueel bedongen clausules n Aandacht voor het Antwerps gebruik (nl. de Antwerpse Voorwaarden 1951) n

Pluspunten Maakt studenten wegwijs in de regelgeving n Referentiewerk voor binnenvaartondernemers, expediteurs, scheepsagenten en rederijen n Illustratie van theorie met talrijke praktijkvoorbeelden n Zelfstandige studie mogelijk dankzij stapsgewijze uitwerking van de praktijkvoorbeelden n

Opleiding Transporteconomie, bedrijfsmanagement, logistiek management

n

Christa Sys Laden en lossen in de binnenvaart — Onderhandeling, regelgeving of gebruik? EAN 978 90 382 2444 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 269 pp. Productie, inkoop, logistiek n € 49,99

9 789038 224442 — 332 —

Christa Sys is houder van de BNP Paribas Fortis Leerstoel Transport, Logistiek en Havens en was voorheen directeur van het Steunpunt Goederen- en Personenvervoer (voormalig Steunpunt Goederenstromen) aan de Universiteit Antwerpen, Departement Transport en Ruimtelijke Economie. Bijkomend doceert zij transportgebonden opleidingen aan de Hogeschool Gent, Faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij is samen met Karine Van Biesen ook auteur van Financiële wiskunde. Met uitwerking in excel.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Perspectieven op het landschap Vanuit diverse hoeken is er een groeiende belangstelling voor het landschap. Die interesse gaat echter gepaard met een groeiende bezorgdheid, want het landschap verandert steeds ingrijpender en sneller. Het landschap behoort tot ons gemeenschappelijk onroerend erfgoed, maar we weten nog niet altijd goed hoe we moeten omgaan met al de nieuwe landschappen die verschijnen. Perspectieven op het landschap biedt achtergronden om de hedendaagse landschappen te lezen en te begrijpen. Het reikt een kader aan om het landschap te analyseren op een holistische, dynamische en interdisciplinaire manier. Het boek schetst de visies op het landschap vanuit de geografie, landschapsecologie, geschiedenis, archeologie en landschapsarchitectuur. Belangrijke thema’s zijn de waarneming en beleving van het landschap, de natuurlijke en historische bouwstenen, de ecologische en culturele dynamiek, de landschapstypes en de criteria tot het waarderen ervan.

Inhoud Aandacht voor het landschap van vroeger en nu n Benaderingen en basisconcepten in het landschapsonderzoek n Landschapsdynamiek en -genese n Analyse van landschappelijke patronen n Landschapsclassificatie n Landschapsarchitectuur n Landschapszorg n

Pluspunten Rijk geïllustreerd met figuren en foto’s n Bijlagen met uitgebreide referenties naar gespecialiseerde literatuur, verenigingen die actief zijn in het landschapsonderzoek en belangrijke verdragen n

Opleiding Geografica, geomatica, landmeetkunde, archeologie

n

Marc Antrop Perspectieven op het landschap — Achtergronden om landschappen te lezen en te begrijpen EAN 978 90 382 0939 5 n Verschenen 21,5cm x 26,5cm n Paperback n 326 pp. Aardwetenschappen algemeen n € 45,00

9 789038 209395 — 333 —

Marc Antrop is werkzaam aan het departement Geografie aan de Universiteit Gent.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Geologie van Vlaanderen Duizenden mensen zijn vandaag tewerkgesteld in de sector van het hydrogeologisch onderzoek, het bodemonderzoek en de bodemsanering. Dat levert een dagelijkse stroom aan gegevens, adviezen en beslissingen op, die allemaal op dezelfde systematische wijze geïnterpreteerd moeten worden. Voor het boek Geologie van Vlaanderen werkten verschillende specialisten ter zake samen om een overzichtelijke en mooie synthese te brengen van wat er zich in de Vlaamse ondergrond heeft afgespeeld. Dit boek biedt een referentiekader dat noodzakelijk is om gegevens over de Vlaamse ondergrond te interpreteren. Het zorgt er ook voor dat iedereen die betrokken is bij geologisch en hydrogeologisch onderzoek dezelfde taal kan spreken. Bijzondere aandacht gaat naar de kust en het Belgische deel van de Noordzeebodem, en naar actuele onderwerpen zoals geothermie, geologische opslag van CO2, offshore windmolenparken en schalieglas. Het is rijkelijk geïllustreerd en bevat tientallen nieuwe en unieke afbeeldingen en foto’s. Geologie van Vlaanderen is een onmisbaar studieboek en naslagwerk voor elke geoloog in het Nederlandse taalgebied. De publicatie richt zich in het bijzonder ook tot academici, leraren aardrijkskunde en wetenschappen; iedereen die actief is in de bodemsanering en het bodemonderzoek, stabiliteit en geotechniek, hydrogeologie en bodemkunde; MER-deskundigen, aannemers, boorfirma’s; openbare instellingen zoals de OVAM, het VITO en de VMM; het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (lne) en het Vlaams Instituut voor de Zee. Uiteraard is het boek ook geschikt voor elke hobbyist en sterk geïnteresseerde lezer.

Inhoud n Van Onder-Paleozoïcum tot Cenozoïcum n Bodem n Kust en zee n Hydrogeologie Pluspunten Overzichtelijke synthese door verschillende experten n Actuele onderwerpen n Rijkelijk geïllustreerd n

Opleiding Geologie

n

Michael Borremans Geologie van Vlaanderen EAN 978 90 382 2433 6 n Verschenen 22cm x 28,5cm n Hardcover n 491 pp. Geologie n € 65,00

9 789038 224336 — 334 —

Michael Borremans (geoloog en project manager bij Technum-Tractebel) verzorgde de redactie van dit boek. Hij kon rekenen op de medewerking van een groep academici en wetenschappers.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Ruimte en planning Ruimte en planning heeft als objectief een aantal invalshoeken te verkennen op het vlak van de theorievorming in de ruimtelijke planning in het algemeen en de benadering van de planning als planningsproces in het bijzonder. Daarbij wordt niet gestreefd naar een exhaustief overzicht van de discipline ruimtelijke planning. Het boek wil de lezer veeleer laten kennismaken met een aantal reflecties over de beoefening van de discipline, met Vlaanderen als kapstok. De vele verwijzingen naar relevante bronnen kunnen dienen als inspiratie tot verdere persoonlijke verdieping. De rode draad van dit boek is de naoorlogse ontwikkeling van het denken rond planning in Vlaanderen. Deze ontwikkeling kan uiteraard niet los gezien worden van haar sociale, economische en politieke context. De context in Noord-Amerika en West-Europa wordt dan ook in het handboek belicht, met de focus op de ruimtelijke planning. Het boek bespreekt planningsprocessen die in de naoorlogse periode (jaren 1950 tot vandaag) in Vlaanderen werden uitgevoerd, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Inhoud De verwetenschappelijking van de planologie vanuit planningstheoretische visies n Planologie in Vlaanderen n Regionale ruimtelijke planning n Strategisch ruimtelijke planning n Van ontwikkelingsplanologie naar gebiedsontwikkeling n

Pluspunten Historisch en actueel perspectief op de discipline planologie n Voorbeelden van planningsprocessen met de focus op Vlaanderen n Schema's, illustraties en voorbeelden n

Opleiding Ingenieurswetenschappen, stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur

n

Georges Allaert Ruimte en planning — Van planningstheorie tot Vlaamse planningspraktijk EAN 978 90 382 1233 3 n Verschenen 21,5cm x 27,5cm n Paperback n 294 pp. Aardwetenschappen algemeen n € 39,99

9 789038 212333 — 335 —

Georges Allaert is emeritus hoogleraar ruimtelijke economie en ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent en is hoofd van de afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van dezelfde universiteit. Hij is tevens voorzitter van het IDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) en deed binnen- en buitenlandse onderzoeksopdrachten naar havenplanning, stedelijke en regionale planning, mobiliteitsplanning en ruimtelijk-economische impactanalyse.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Lucht, water en bodem Lucht, water en bodem beschrijft de milieukwaliteit in onze streken en de daarmee verbonden problemen, zoals fijn stof, zure regen, waterverontreiniging, maar net zo goed de aantasting van de ozonlaag en de opwarming van de aarde. De oorzaken en de gevolgen voor mens en natuur worden op een rijtje gezet, samen met een overzicht van de technologieën om de problemen op te lossen én te voorkomen. Compleet met een bondig overzicht van de relevante milieuwetgeving en aangevuld met praktijkvoorbeelden over de relatie tussen milieu enerzijds en industrie en technologie anderzijds. Lucht, water en bodem is geschreven voor ingenieurs en technici – al dan niet in opleiding – en andere geïnteresseerden.

Inhoud Luchtverontreiniging en -zuivering n Waterverontreiniging en -zuivering n Bodemverontreiniging en -sanering n Relatie tussen milieu, industrie en technologie n Behandelt bronnen van verontreiniging, effecten, remediëring en zuiveringstechnieken n

Pluspunten Meermaals bekroond met het gouden krijtje voor de ‘beste zelfgeschreven cursus’ aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven n Bij het boek horen kant-en-klare presentaties voor docenten die dit boek voorschrijven als verplicht cursusmateriaal n

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, milieutechnologie, milieukunde, agro- en biotechnologie, omgevingswetenschappen

n

Carlo Vandecasteele & Chantal Block Lucht, water en bodem — Over milieuproblemen en hun oplossing EAN 978 94 014 0555 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Milieutechniek en milieutechnische wetenschappen n € 39,99

9 789401 405553 — 336 —

Carlo Vandecasteele is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Chemische Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Chantal Block is gastprofessor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Zorgsystemen Managementsystemen worden belangrijker voor elke organisatie in de chemie, metaalverwerkende nijverheid en voeding, maar ook in dienstverleningsbedrijven en ziekenhuizen. Medewerkers in de organisatie zijn meer en meer op de hoogte van klantentevredenheid, arbeidsongevallen of ongewenste mileueffecten. Die kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten kunnen beter worden beheerst via een managementsysteem volgens internationale standaarden. De normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001 zijn internationale standaarden voor kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement in de organisatie. Met een geïntegreerd zorgsysteem volgens deze normen kunnen organisaties hun kwaliteits-, veiligheids- en milieurisico's beheersen. Dit boek biedt een duidelijk overzicht van de kernpunten van deze normen, en onderzoekt hoe ze in de praktijk betere resultaten opleveren. Zo kan het dienen als theoretisch naslagwerk, maar ook als praktische gids bij concrete vragen.

Inhoud Kennismaking met de normen rond kwaliteit, milieu en veiligheid n Certificatie van de organisatie volgens ISO 9001, 14001 en 45001 n

Pluspunten Vertrekt vanuit de praktijk om de belangrijkste normen te bespreken n Opgemaakt op basis van een eenvoudig, handig drielagen- en vierfasenmodel n

Opleiding Ingenieurswetenschappen, fysica, chemie, biotechnologie, elektronica, elektromechanica

n

Jan Dillen Zorgsystemen — Een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid en milieu EAN 978 94 014 4457 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 154 pp. Milieutechnieken en milieutechnische wetenschappen

n

€ 24,99

9 789401 444576 — 337 —

Jan Dillen is ingenieur, preventieadviseur niveau 1 en milieucoördinator niveau A. Hij is auditor voor ISO 14001, 9001 en 45001.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Netwerken Netwerken biedt een heldere beschrijving van de installatie en configuratie van je eigen netwerk. Daarbij ligt de focus op het configureren van een klein netwerk, dat eventueel kan worden uitgebreid naar een groot professioneel bedrijfsnetwerk. Met dit boek kun je als ICT'er zowel een thuisnetwerk als een bedrijfsnetwerk installeren en configureren. Hoe je een netwerk opstelt, wordt duidelijk beschreven aan de hand van de essentiële theoretische achtergrond, duidelijk omschreven stappen, voorbeelden én illustraties. Bijgevolg is Netwerken uiterst toegankelijk. Het leent zich dan ook uitstekend tot zelfstudie.

Inhoud Netwerkprotocollen n Beveiliging van een netwerk n Het ontwerpen, monitoren en beheren van een netwerk n Back-up- en restore-procedures n Troubleshooting n Cloud computing n

Pluspunten Bevat direct toepasbare instructies en materiaal

n

Opleiding Informatica, netwerkbeheer, industriële wetenschappen

n

Gunther Van Bleyenbergh Netwerken — Praktijkboek installatie, configuratie en troubleshooting EAN 978 94 014 0313 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Datacommunicatie en netwerken n € 29,99

9 789401 403139 — 338 —

Gunther Van Bleyenbergh is informaticus. Na jaren ervaring in het bedrijfsleven is hij nu docent netwerken en projectmanagement.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Standaard Sql Standaard Sql is een toegankelijk theorie- en praktijkboek over veelvoorkomende standaard sql-instructies die de basis vormen van heel wat sql-dialecten. Om de taal op een eenvoudige manier onder de knie te krijgen, worden de instructies steeds in combinatie met het select-commando toegelicht. Zo is het achteraf gemakkelijker om op een snelle en overzichtelijke manier de instructies update, insert, delete, create-, alter- en drop table te gebruiken. Het boek bevat zowel eenvoudige als meer complexe oefeningen, samen met de typeoplossingen. Zo kun je de aangeleerde vaardigheden achteraf eenvoudig toetsen. Standaard Sql is een overzichtelijk basiswerk voor studenten informatica in het secundair, voortgezet en hoger onderwijs, en een helder naslagwerk voor iedereen die actief is in de IT-sector. Bij dit boek horen extra oefeningen. De opgaven en de oplossingen zijn enkel beschikbaar voor docenten die dit handboek als cursusmateriaal gebruiken. De oefeningen kunt u downloaden via www.lannoocampus.be.

Inhoud Theorie- en praktijkboek over de standaard sql-instructies n Gegevens in een database consulteren en manipuleren aan de hand van sql n

Pluspunten Het boek geeft in een minimumbestek een maximumoverzicht van de sql-taal

n

Opleiding Informatica, netwerkbeheer; industriële wetenschappen

n

Peter Spaas Standaard Sql — Basisboek EAN 978 90 815 1631 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Programmeertalen n € 19,99

9 789081 516310 — 339 —

Peter Spaas is informaticus. Hij bouwde een loopbaan uit in de overheidssector, waarbij het beheren van data in de ruime zin van het woord een van zijn taken is. Daarnaast is hij lector programmeren en databanken in het hoger en volwassenenonderwijs.


Wie is wie bij LannooCampus?

UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS BELGIË Erasme Ruelensvest 179 bus 101 B-3001 Leuven T +32 (0)16 300 110 info@lannoocampus.be Uitgeverij LannooCampus @LannooCampus www.lannoocampus.be Directeur-Uitgever Hilde Vanmechelen T +32 (0)16 300 110 hilde.vanmechelen@lannoocampus.be

Uitgever Niels Janssens T +32 (0)16 300 117 niels.janssens@lannoocampus.be @NLKJanssens

Verantwoordelijke hoger onderwijs Leen Wouters T +32 (0)16 300 111 M +32 (0)474 074 879 leen.wouters@lannoocampus.be @wouters_leen

Commercieel directeur Katrien Beeusaert T +32 (0)51 424 211 katrien.beeusaert@lannoo.be

UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS NEDERLAND Papiermolen 14-24 NL-3994 DK Houten T +31 (0)30 799 83 53 info@lannoocampus.nl Uitgeverij LannooCampus @LannooCampusNL www.lannoocampus.nl Uitgeefdirecteur Nicole van Hoorn T +31 (0)30 799 83 73 M +31 (0)6 466 48 489 nicole.vanhoorn@lannoocampus.nl

Acquirerend redacteur Marije Roefs T +31 (0)30 799 83 53 M +31 (0)6 212 53 155 marije.roefs@lannoocampus.nl

Verantwoordelijke hoger onderwijs Miranda Bolten T +31 (0)30 799 83 74 M +31 (0)6 460 379 12 miranda.bolten@lannoocampus.nl

Sales- en Marketing Manager Jenneke van Mourik M +31 (0)6 54 36 89 42 jenneke.vanmourik@terralannoo.nl

— 340 —


Wie is wie bij Academia Press?

UITGEVERIJ ACADEMIA PRESS Prudens Van Duyseplein 8 B-9000 Gent T +32 (0)9 233 80 88 Academia Press @AcademiaPress www.academiapress.be

Uitgever Lies Poignie T +32 (0)486 75 05 83 lies.poignie@academiapress.be

Verantwoordelijke hoger onderwijs Leen Wouters T +32 (0)16 300 111 M +32 (0)474 074 879 leen.wouters@academiapress.be @wouters_leen

Commercieel directeur Katrien Beeusaert T +32 (0)51 424 211 katrien.beeusaert@lannoo.be

Prijs, omvang en verschijningsdata van de boeken worden onder voorbehoud meegedeeld. Alle prijzen zijn inclusief btw. De samenstelling van deze aanbieding werd afgesloten op 21 maart 2018. Artikelnummer catalogus: 03655

Auteursindex A

Abdullah-Koolmees, Heshu 227 Absillis, Kevin 302 Addiers, Martine 64 Aertsen, Ivo 104 Alaerts, Leen 157, 160 Allaert, Georges 335 Anseel, Frederik 97 Antrop, Marc 333 Ardies, Jan 331 Audenaert, Mieke 56 Axters, Barbara 130

B

Baert, Johan Baeten, Marlies Balogh, Katalin Basko, Nina Bastiaens, Jo Beer, Renee

19 143 292-293 280-281 92 251

Beirens, Koen Block, Chantal Blokhuis, Anna Blondé, Bruno Boel, Carl Boer, Frits Bonne, Crescentia Boogaerts, Marc Boone, Marc Boone, Peter Boone, Simon Borgers, Julie Borremans, Marc Borremans, Michaelw Bouckaert, Ann-Sophie Bouckenoghe, Dave Bouteca, Nicolas Bouverne-De Bie, Maria Bracke, Piet Bracke, Pol

— 341 —

97 336 253 308 96 150 14 210 304, 308 187 156 121 327 334 52 49 75 101 71 28

Braeckman, Antoon Breughe, Pieter Broekaert, Rilke Buelens, Marc Buitelaar, Jan Burggraeve, Roger

C

Caestecker, Frank Callebaut, Gregory Carrijn, Leen Casteleyn, Jordi Cattrysse, Dirk Chan, David Claes, Claudia Claes, Elien Claes, Stephan Clement, Jef Cockx, Frank Coertjens, Liesje

289 281 105 48-49, 56 249-250 202, 230

305 82 25 140, 159 58-59 266 105 122 226 32 106 331


Auteursindex

Cole, Elke Collins, Beverley Colpaert, Marc Constant, Eric Cool, Ina Cornelis, Gustaaf Cosyns, Paul Criel, Wim Crombez, Thomas Crommelinck, Michiel Cuyvers, Guido

D

155 271 299 226 82 297 226 83 296 97 241

De Beelde, Ignace 26 De Blende, Hugo 106 De Boe, Dirk 203 De Boom, Leen 268-269 De Bruyckere, Pedro 180-182 De Bruyne, Jacques 274 De Cleen, Philip 43 De Clus, Johan 102 De Cnuydt, Ivan 8-9 De Cordier, Bruno 77 De Corte, Dirk 294 De Craene, Brigitte 139 De Fraine, Bieke 158, 201 De Graeve, Miek 19 De Groote, Carine 276 De Keersmaeker, Goedele 75 De Keyser, Raïssa 107 De Lange, Jan 188 De Maeseneer, Jan 240 De Maeyer, Sven 331 De Meulenaer, Simon 329 De Muynck, Harald 22, 24, 33, 60 De Muynck, Kevin 24, 33, 60 De Nayer, André 226 De Paep, Bert 19 De Paepe, Lieve 129 De Paepe, Tom 307 De Pau, Carine 273 De Pauw, Ivo 321-323 De Pelsmacker, Patrick 294 De Poorter, John 161 De Prins, Peter 50 de Roos, Carlijn 251 De Rycke, Jolien 127 De Rycke, Raf 221, 225 De Rynck, Filip 75 De Schauwer, Elisabeth 200 De Smet, Danielle 261 De Stobbeleir, Katleen 49 De Sutter, Petra 235 De Temmerman, Koen 256-258 De Velder, Sonia 9 De Vleminck, Jens 286 De Vuyst, Liesbet 261 De Wever, Bruno 307 De Witte, Kristof 12 Decin, Greet 160 Decuypere, Peter 46

Dedding, Christine Deferme, Ann Dehouck, Geert Dehullu, Catharina Dejaeghere, Ann Dejonghe, Trudo Delforge, Guy Delobelle, Geert Delporte, Dominiek Delrue, Eline Delrue, Thijs Demartelaere, Yves Deneckere, Gita Denolf, Koen Deprez, Annelore Desnerck, Greetje Desoete, Annemie Dessein, Bart Devisch, Elisabeth Devlieger, Kirsten Devloo, Toon Devos, Carl Devos, Philippe Dewil, Ester Dewilde, Sylvia D'Haese, Binke D'haeyer, Steffi D'Hauwe, Bart Dierick, Michel Dillen, Annemie Dillen, Jan Dochy, Filip Dolman, Constance D'Oosterlinck, Franky Dora, Daniela Draulans, Veerle Du Bois, Els Dumont, Glenn Duyck, Hilde

E

El Bouazzaoui, Fadua Emmery, Kathleen Engels, Nadine Enghels, Renata Everaert, Guido

F

Fastré, Lucien Fecser, F.A. Feys, Marjolein Fluit, Andries Fournier, Miet Fraihi, Hind Franck, Erik Frederix, Jos Frederix, Rob Frijns, Carolien

— 342 —

195 20 19 75 178 13, 123 85 35 310 235 93 165 307 44 81 69 128-129, 153 309-310 262-263 188 97 75, 312 51 262-263 320 161 127 187 226 291 337 169 250 148, 155 273 301 328 228 135

239 144 152 276 36

11 151 97 89 174-175 93 234 23 23 264

G

Gärtner, Stefan Gaublomme, An Gelders, Ludo Gemmel, Paul Gesquière, Ilse Geuens, Eva Geyskens, Jelle Ghere, Gunter Gielen, Joris Gittes, Leon Glorieux, Frederik Godderis, Lode Goethals, Patrick Goosen, Karin Goossens, Katrien Goossens, Werner Goris, Ria Goris, Rudi Gosselin, Derrick Gryp, Dieter Grypdonck, Mieke Gybels, Elke Gyselaers, Marlies

291 47 58-59 221 262-263 320 207 106 298 279 287 234, 248 276 156 157 93 85 19 62 109 218 229 19

H

Haemers, Jelle 313 Hantson, Edwin 153 Haven, Rudi 201 Havenith, Barbara 212 Heene, Aimé 55 Heirbaut, Dirk 110-111 Heirman, Ann 309-310 Hellemans, Frank 88 Hemmerechts, Kristien 260 Hendrickx, Marc 92-93 Hendriks, Dave 23 Henkens, Bregt 201 Hermans, Noortje 131 Herregods, Luc 214-215 Heyndrickx, Cedric 57 Horeweg, Anton 150, 168, 170-171 Horton, Patricia 213 Houthoofd, Noël 53 Hulshof, Casper 182 Humbeeck, Kris 302

I

Ibáñez Moreno, Ana Indekeu, Astrid

J

Jacobs, Gerd Janssens de Bisthoven, Nathalie Janssens, Albert Janssens, Steven Jaspaert, Koen Jeannin, Niki Jooken, Lieve Jooren, Lieneke Joosen, Vanessa

276 238

30 202 198 169 264 176 266 142 265


Auteursindex

Juchtmans, Goedroen Jurrius, Kitty

K

Kaesemans, Gorik Keunen, Bart Keunen, Gert Kirschner, Paul Knockaert, Mirjam Koekkoek, Bauke Kok, Rianne Koopmans, Jelle Kyndt, Eva Deroey, Katrien L.B.

L

Laevers, Ferre Laloux, Frederic Lamarque, Carole Lambrecht, Wouter Lammens, Christel Langerock, Bavo Lauwers, Hilde Lauwers, Thierry Leemans, Christel Lefèvre, Pascal Letens, Geert Libens, Michel Liégeois, Axel Lievens, Eva Lievens, Filip Linsen, Barbara Linthorst, Michel Lombaerts, Bart Lombaerts, Koen Long, N.J. Loobuyck, Patrick Looman, Aurèle Lostrie, Koen Lucassen, Nicole Luijk, Maartje Luyten, Brigitte

M

Madalijns, Rudi Maddens, Bart Maelstaf, Hilde Maertens, Johanna Maes, Jos Malfait, Catherine Marie Van Onsem, Anne Masschelein, Jan Masselis, Bieke Matheusen, Fanny Melsens, Delphine Merckx, Bea Metaforum Meuleman, Bart Meurs, Patrick Michalek, Nathalie Moens, Luc

158 195

234 303 300 182 56 252 142 296 143 268-269

152 31 37 131 21 324 161 115-117 19 95 50 44 247 84 16 130 197 44, 100 152 151 284 311 326 142 142 279

47 75 69 245 179 176 18 146 321-323 231 127 188 91, 315 73 246 152 320

Mol, Peter Mombaerts, Marc Moonen, Xavier Moortgat, Liesbet Mottart, André Musschoot, Iris

149, 191, 193-194 98-99 195 145 96, 140, 161 100

N

Neyts, Dominique Ninclaus, Nele Noë, Nele Novitskaja, Olga Nuyens, Inge Nys, Herman

O

Opgenhaffen, Michaël Opgenhaffen, Tommy Orbie, Jan

P

Paelman, Bea Pattyn, Bart Pauwels, Christina Pauwels, Lieven Peerlings, Wendy Peeters, Frank Pelgrims, Patrick Peters, Ingrid Pollefliet, Jan Pollefliet, Leen Ponteur, Freya Prenen, Rik Prinsen, Herberd Pruyt, Marijke Puissant, Brigitte

R

Raymaekers, Bart Remerie, Thomas Reuchamps, Min Reyniers, Kathy Rijckaert, Johan Ritzen, Jan Robberecht, Paul Roets, Arne Rombouts, Dirk Roose, Alexander Roose, Henk Roose, Rudi Rosiers, Luc Roskam, Pascal Rosmalen, Judith Rots, Isabel Rumes, Tom Rutgeerts, Johan Rutjes, Leo Rutten, Kris Ruys, Ilse Ryckaert, Leen

— 343 —

268-270 281 277 280 136 219

86 183-184 75

273 91 186 113-114 147 296 87 239 325 259 109 163, 229 190 76 199

288-290 188 312 320 217 330 266 126 292 256-258 73 104 19 17 216 141 89 329 195 141 141 164

S

Sabbe, Bernard Saenen, Karel Salaets, Heidi Sanders, Bernadette Scaut, Lies Scheerder, Jeroen Schelfhout, Wouter Schepers, Simon Schoentjes, Pierre Schollaert, Eveline Schramme, Annick Sel, Katrien Selis, Noël Sentse, Miranda Siebens, Ivo Sieckelinck, Stijn Sienaert, Pascal Sierens, Eline Simons, Mathea Sleurs, Tine Slort, Willemjan Smelik, Klaas A.D. Smet, Robert Smets, Martine Smit, Marrit Smits, Tom Soenen, Bram Soens, Tim Soetaert, Ronald Souery, Daniel Spaans, Jaap Spaas, Peter Speybrouck, Jos Spitz, Bernard Spriet, Eline Stas, Kris Stes, Ann Stevens, Frank Strubbe, Katrien Struyf, Elke Struyven, Katrien Stuyvers, Kristof Sys, Christa

T

225 14 292-293 134 154 118-122 12, 169 178 278 30 63, 294-295 148, 155 287 142 64 204 222 143 159 177 242 283 330 311 212 159 148 313 141 226 216 339 65, 112 211 148 108 207 69 161 159 143 75 27, 332

Talma, Dieuwke Temmerman, Wouter Theeten, Griet Thibaut, Erik Tieleman, Katia Timbremont, Christophe Timmerman, Kaat Timmermann, Madeleine Tindemans, Bruno Tintel, Kim Trigallez, Chantal Trimbos, Daniël Trips, Jaak Troukens, Griet Tulleneers, Veerle

253 44 278 122 48-49 10, 76 172-173 218 62 157 196 198 72 64 11


Auteursindex

Tuteleers, Pascal Tuytens, Melissa

V

109 141

Valcke, Martin 138-139, 141 Valcke, Tony 75 Van Acker, Tom 165 Van Alstein, Maarten 178 Van Audenhove, Chantal 220 Van Bauwel, Sofie 81 Van Belle, Bart 86 Van Belleghem, Steven 38-39 Van Biesen, Karine 27, 332 Van Bleyenbergh, Gunther 338 Van Bogaert, Mark 79-80 Van Bouchaute, Bart 76 Van Bruaene, Anne-Laure 308 Van Calsteren, Kristel 211 van Daal, Tine 331 Van Dam, Chris 145 Van Damme, Koen 15 Van de Casteele, Eric 306 Van de Graaf, Thijs 75 Van de Perre, Stijn 102 Van de Putte, Bart 71 Van de Putte, Inge 200 Van De Steene, Diane 127 Van de Velde, Claire 153 Van de Vijver, Gertrudis 286 Van de Water, Hans 94 Van den Bergh, Tania 98 Van den Branden, Naomi 158 Van den Broeck, Herman 48-49, 56, 61, 167 Van den Dries, Luk 296 Van den Eeckhaut, Gie 106 Van den Eede, Kristin 272 van der Horst, Frank 142 van der Horst, Henriëtte 216 van der Leij, Aryan 133 Van der Perre, Katrien 84 van der Ploeg, Jacobien 212 Van der Stighelen, Guillaume 29 Van Der Straeten, Kevin 45 van Dessel, Jo 160 van Dillen, Jeroen 212 Van doorslaer, Els 320 Van Doorsselaer, Karine 328 Van Eetvelt, Marianne 65 van Essen, Ingrid 162, 189 Van Garsse, Leo 104 Van Hiel, Alain 126 Van Hoe, Jan 21 Van Hoof, Elke 233-234 Van Houtte, Mieke 71, 152 Van Hove, Herman 129 Van Hoye, Greet 30 Van Keymeulen, Jacques 282 van Kralingen, René 192 van Kreij, Miriam 236 Van Liedekerke, Luc 54

van Luit, Hans 132 Van Maele, Dimitri 152 Van Mieghem, Aster 159 Van Nieuwenhuyse, Dries 51-52 Van Opstal, Wim 13 Van Ossel, Gino 34 Van Ouytsel, Joris 206 Van Parijs, Philippe 78 Van Pelt, Julie 256, 258 Van Petegem, Peter 207 Van Ransbeek, Sarah 237 Van Riel, Gerd 289 van Rood, Yanda 216 Van Rossem, Annick 49 Van Rossem, Ronan 103 Van Schoor, Dominique 293 Van Theemsche, Bart 30 Van Tuyckom, Charlotte 118 Van Vreckem, Christel 128-130 Van Waes, Sara 207 Van Wassenhove, Bert 40 Van Wassenhove, Tom 28 Van Zaelen, Chris 82 Vande Winkel, Roel 81 Vandecandelaere, Machteld 158 Vandecasteele, Carlo 336 Vandenbergen, Anne-Marie 271 Vandenberghe, Jasper 276 Vandenbroeck, Margo 158 Vandenbulcke, Patricia 275 Vandepitte, Paul 312 Vander Laenen, Freya 104 Vander Meeren, Pascale 243 Vanderhaegen, Steven 21 Vanderheyden, Karlien 49 Vanderlinde, Ruben 141 Vandermeerschen, Hanne 119 Vanderputten, Steven 313 Vandersmissen, Tim 160 Vanderspikken, Anja 19 Vanderstraeten, Alex 70 Vandervieren, Ellen 159, 331 Vandevelde, Antoon 285 Vandevelde, Stijn 105, 155 Vandewynckele, Jan 213 Vandierendonck, André 185 Vanhaesebrouck, Karel 296 Vanhaute, Eric 314 Vanhaverbeke, Johan 55 Vanheule, Stijn 223-224 Vanhoe, Hans 161 Vanhole, Christine 237 Vanhoudt, Dave 51 Vanlaere, Linus 202, 218, 230 Vanlanduyt, Hans 318 Vannieuwenhuyze, Ine 127 Vanobbergen, Bruno 205 Vanparys, Stefaan 137 Vanthemsche, Guy 307 Vasbinder, Erwin 227 Velghe, Cedric 97

— 344 —

Verbaeys, Antony Verbeeck, Dominique Verbergt, Bruno Verbrigghe, Jasmijn Verbruggen, Agnes Verdoolaege, Annelies Verdurmen, Christel Verguts, Catherine Verhaeghe, Johan Verheyden, Tim Verhoef, Gregor Verhofstadt, Dirk Verlinden, Toon Vermeersch, Hans Vermeulen, Anna Vermeulen, Julien Vermeulen, Karolien Vermeulen, Wim Vermeylen, Simonne Verplancke, Marjan Verschelden, Griet Verstraete, Dieter Verstraeten, Johan Vervenne, Ilse Verweire, Kurt Viaene, Lucien Visser, Sako Vlaeminck, Hilde Vlayen, Karolien Vliegen, Nicole Vloeberghs, Katrien Vloeberghs, Lijne Voorhoof, Dirk Vos, Steven Vossen, Misjel

W

Walrave, Michel Wapenaar, Jeroen Warmoes, Veronique Wauters, Bram Weijermars, Janneke Weylandt, Elke Weyns, Walter Weyts, Machteld Willaert, Robin Willaerts, Clo Willingham, Daniel T. Winters, Annemie Wittebroodt, Isabelle Wood, M.M. Wouters, Ruth Wyffels, Danny Wysmans, Maurits

244 64 294 48 69, 108-109 282 207 268-270 211 89 210 90 94 71 275 267 283 41 51, 55 178 106 96 54 127 50 319 216 108 11 246 265 160 84 118, 120-121 99

206 242 49 75 302 277 68 74 127 42 180 201 82 151 201 166 163Waar kan ik als docent terecht? WWW.LANNOOCAMPUS.BE WWW.LANNOOCAMPUS.NL WWW.ACADEMIAPRESS.BE Docenten kunnen zich via deze url snel en eenvoudig registreren om docentenexemplaren van onze handboeken op te vragen.

Registratie

n

Krijg persoonlijke toegang tot onze diensten.

n

Download extra studiemateriaal.

n

Zoek per vakgebied.

n

Vraag online een docentenexemplaar aan.

n

Vul online het evaluatieformulier in.

n

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

n

Lever materiaal of suggesties voor een nieuw handboek.

      