Page 1

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ АГЕНТСТВОМ «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ»

№ 1(10) ЯНВАРЬ 2009

¶ £ §¤§œ ¡ ° žª £ ™ ¸ œ™ ž «™ ¨ ž © ¥ ¡ ¡ ¨ ž © ¥ ª £ §œ§ £ ©™ ¸

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! Мы настолько привыкли к этому приветствию, что не задумываемся над его значением. А ведь именно так мы ежедневно желаем другим здоровья

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 1 января — Всемирный день мира. Провозглашенный Павлом VI, отмечается с 1968 г 11 января — День заповедников и национальных парков В 1916 году впервые в истории российского государства учрежден Баргузинский заповедник. Основная цель заповедников — сохранение среды обитания особо ценных пушных зверей, воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, редких особей орнитофауны, занесенных в Красную книгу. Сегодня в стране 100 заповедников и 35 национальных парков, занимающих 3% площади России.

½ÇÉǻվ t ÖËÇ ȾɆ »¹ØÁ»¹¿Æ¾ÂѹØÈÇËɾº† ÆÇÊËÕ оÄÇ»¾Ã¹  ½ÇÉǻվ ÈÇÅǼ¹¾Ë ƹÅ »ÔÈÇÄÆØËÕ ƹÑÁÈĹÆÔ ÌÊȾÑÆÇɾ† ѹËÕ ¿ÁÀƾÆÆÔ¾ À¹½¹ÐÁ ÈɾǽÇľ»¹ËÕ ËÉ̽ÆÇÊËÁ ¨ÉÁ »ÊËɾйΠ ɹÊÊ˹»¹† ÆÁØÎ Ê ºÄÁÀÃÁÅÁ Á ½ÇÉdž ¼ÁÅÁ Ä×½ÕÅÁ ÅÔ ¿¾Ä¹¾Å ÁÅ ½ÇºÉǼÇ Á ÃɾÈÃǼÇ À½ÇÉÇ»ÕØ ˹à ùà ÖËÇ t ÇÊÆÇ»ÆǾÌÊÄÇ»Á¾ÁÀ¹ÄǼ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ Á ÊйÊËÄÁ† »Ç¿ÁÀÆÁ ›ÃĹ½ ž½ÁÏÁÆÔ » À½ÇÉǻվ Ä×½¾Â ÊÇÊ˹»† ÄؾË »Ê¾¼Ç ÄÁÑÕ ÇÃÇÄÇ t Á ÈÇÐËÁ ÈÉÁÎǽÁËÊØ ƹ ƹÊľ½Ê† Ë»¾ÆÆÇÊËÕ ǺɹÀ ¿ÁÀ† ÆÁ »ÃÄ×йØ ÈÁ˹ÆÁ¾ Á ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ͹ÃËÇÉÔ  ½ÇÉǻԠǺɹÀ ¿ÁÀÆÁ ½ÄØ ¿Á˾ľÂ ºÇÄÕÑÁÎ ¼ÇÉǽǻ Á ÁƽÌÊËÉÁ¹ÄՆ ÆÔÎ ÀÇÆ t ¾½ÁÆÊË»¾Æ† ÆÔ ɾ¹ÄÕÆÔ ÊÈÇÊǺ Èǽ½¾É¿¹ÆÁØ À½ÇÉÇ»ÕØ ½ÇļÇľËÁØ Á Ë»ÇÉоÊÃÇ ¹ÃËÁ»ÆÇÊËÁ £ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÅÆdž ¼Á¾ ƾ ÊǺÄ×½¹×Ë ʹÅÔÎ ÈÉÇÊ˾ÂÑÁÎ ÆÇÉÅ À½ÇÉdž »Ç¼ÇǺɹÀ¹¿ÁÀÆÁ§½ÆÁ Ê˹ÆÇ»ØËÊØ ¿¾ÉË»¹ÅÁ ŹÄÇÈǽ»Á¿ÆÇÊËÁ ¼ÁÈdž ½ÁƹÅÁÁ »ÔÀÔ»¹×Ò¾Â

Èɾ¿½¾»É¾Å¾ÆÆǾ Ê˹ɾ† ÆÁ¾ ½É̼Á¾ ÁÀÄÁѾÊ˻̆ ×Ë»¾½¾ ËɾËÕÁƾÌž×Ë Ç˽ÔιËÕ Ç˻ľùËÕÊØ ÇË ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎ Á ºÔ† ËÇ»ÔÎ À¹ºÇË »¾ÐÆÇ º¾Ê† ÈÇÃÇØËÊØ ƾɻÆÁй×Ë ¦¾ÃÇËÇÉÔ¾ Èǽ½¹»ÑÁÊÕ ÈÉÁ»ÔÐþ à ÃÌɾÆÁ× Á ¹ÄÃǼÇÄ× ¹ÃËÁ»ÆÇ ÌÃdž ɹÐÁ»¹×ËÊ»Ç׿ÁÀÆÕ › ù¿½ÇÅ ÁÀ ƹÊ ¿Á† »¾Ë »ÆÌËɾÆÆÁ ½ÇÃËÇÉ «¾ÄǾ¿¾Ê¾ÃÌƽÆǽÇÃņ ½Ô»¹¾Ë Ç ʹÅÇÐÌ»ÊË»ÁÁ Á¾ÊÄÁÐËÇƾ˹à »Ô½¹¾Ë Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÔ¾ Àƹ† ÃÁ ¦Ç ƹÅ ǺÔÐÆÇ ƾ†

ÃǼ½¹ÃÇÆϾÆËÉÁÉÇ»¹ËÕÊØ ƹ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ÊÁ¼Æ¹Ä¹Î t ÊÄÁÑÃÇÅ À¹ÆØËÔ ʻdž ÁÅÁ ½¾Ä¹ÅÁ ¹ºÇËÁËÕÊØ Ç ʻǑÅ À½ÇÉǻվ Ä×½Á ƹÐÁƹ×Ë ËÇÄÕÃÇ ÈÇʆ ľ ËÇ¼Ç ùà ƾ½Ì¼ ½¹ÊË Ç ʾº¾ ÀƹËÕ £¹ÃÇ ºÔ ÊÇ»¾ÉѾÆÆÇ ÆÁ ºÔĹ ž½ÁÏÁƹ Çƹ ƾ ÅÇ¿¾Ë ÁÀº¹»ÁËÕù¿½Ç¼ÇÇ˻ʾΠºÇľÀƾ žÊÄÁ оÄÇ»¾Ã ƾ ºÌ½¾Ë Ä׺ÁËÕ ¿ÁÀÆÕ ºÇÉÇËÕÊØ À¹ ½ÌÎÇ»ÆǾ Á ÍÁÀÁоÊÃǾ ½ÇļÇľËÁ¾ ËÇ ÆÁùÃÁ¾ ľùÉÊË»¹ Á ɾϾÈËÔ ƾ ÈÇÅǼÌË °¾† ÄÇ»¾ÃtʹÅË»ÇɾÏʻǾ†

ТИБЕТСКИЙ «РЕЦЕПТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ» „¦¾ľÐÁºÇľÀÆÕ ľÐÁÊ»Ç׿ÁÀÆÕ ƾ½Ç»Ç½Á ˾ÄÇÁ½ÌνÇÊËɹ½¹ÆÁØ ¿Á»ÁÈÇÀ¹ÃÇƹÅÈÉÁÉÇ½Ô ɹÀÌŹÁžÉÔ žÑÕÅÆǼÇËɹ»ÁŹÄÇÅØʹšÌ½ÕËɹ»ÇؽÆÔÅ ƾºÌ½ÕÃÉÇ»ÇؽÆÔÅ §ÐÁҹ ˾ÄÇ ÇË »Æ¾Ñƾ Á »ÆÌËɾÆƾ ¼ÉØÀÁ ¨ÌÊËÕÈÁҹ˻ÇØƾÀ¹ÊÇÉؾË˾ºØ §ÐÁҹ ½ÌÑÌ ÇË ÅɹÐÆÔÎ ÅÔÊľÂ Á ½ÌѾ»ÆÇ ¼ÉØÀÁ ÇËÀ¹»ÁÊËÁ ÀĹ ¼ÇɽÔÆÁ »ÔÊÇÃÇžÉÁØ ¨ÇÄÌй»Ä׺»Áɹ½ÇÊËÕÁƹÊĹ¿½¾ÆÁ¾ŸÁ»Á ÈÇÀ¹ÃÇƹÅÄ׺»Á ›Ê˹»¹ÂÌËÉÇÅÊɹ½ÇÊËÕ× ÄÇ¿ÁÊÕÊȹËÕÊÌÄÔº† ÃÇ «Ô ɹ½Ì¾ÑÕÊØ ÌÄÔº¹¾ÑÕÊØ t ÀƹÐÁË ËÔ À½Ç† ÉÇ»”

¼Ç À½ÇÉÇ»ÕØ ª ɹÆƾ¼Ç »ÇÀɹÊ˹ƾǺÎǽÁÅÇ»¾Ê† ËÁ¹ÃËÁ»ÆÔÂǺɹÀ¿ÁÀÆÁ À¹Ã¹ÄÁ»¹ËÕÊØ À¹ÆÁŹËÕÊØ ÍÁÀÃÌÄÕËÌÉÇÂÁÊÈÇÉËÇÅ ÊǺÄ×½¹ËÕ Èɹ»ÁĹ ÄÁІ ÆÇ ¼Á¼Á¾ÆÔ t ÊÄÇ»ÇÅ ½ÇºÁ»¹ËÕÊØ ÈǽÄÁÆÆÇ ¼¹ÉÅÇÆÁÁÀ½ÇÉÇ»ÕبÉÁ† ½¾É¿Á»¹ØÊÕ À½ÇÉǻǼÇ ǺɹÀ¹ ¿ÁÀÆÁ ›Ô Èǽ¹† ½Á˾Ê»ÇÁŽ¾ËØÅÈÉÁžÉ ¼ÇɹÀ½ÇºÇľ¾ϾÆÆÔ½ÄØ ÁοÁÀÆÁ оÅŹ˾ÉÁ¹ÄՆ ÆÔ½ÇÊ˹ËÇà ¦¹ÉǽƹØ Å̽ÉÇÊËÕ ¼Ä¹ÊÁË„ ½ÇÉǻվs»Ê¾¼Ç ½ÇÉÇ¿¾” „ ½ÇÉǻվ ƾ ÃÌÈÁÑÕ ¾¼ÇɹÀÌŽ¹ÉÁ˔ ¤¾¿¹ ƹ ½Á»¹Æ¾ À½ÇÉÇ»ÕØ ʾº¾ƾ½Çº¹»ÁÑÕ ½Äؾ¼Ç ÊÇÎɹƾÆÁØ ÆÌ¿ÆÇ ËÉ̆ ½ÁËÕÊØ ¡À»¾ÊËÆÇ ËÇ ÐËÇ ƾɹºÇ˹¾ËsÉ¿¹»¾¾Ë«¹Ã ÁƹѾ˾ÄÇsº¾À½»Á¿¾† ÆÁØ º¾À ÈÇÊËÇØÆÆÇ ƹ† ¼ÉÌÀÃÁÇÆÇ„É¿¹»¾¾Ë”«¹Ã ÐËÇ s ɹ½Á ʻǾ¼Ç À½ÇÉdž »ÕØ ɹ½Á ʹÅÇ ¿ÁÀÆÁ s ˹ÆÏÌÂ˾ ÃÉÌËÁ˾ Ⱦ½¹ÄÁ »¾ÄÇÊÁȾ½¹ Ê˹ÆÇ»Á˾ÊÕ ƹ ÄÔ¿Á ÇËÈɹ»ÄØÂ˾ÊÕ ¼ÌÄØËÕ ƹ Ê»¾¿Á »ÇÀ½ÌÎ ¦¹ÐÁƹÂ˾½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕ Ÿ¾Ä¹¾Å ›¹Å À½ÇÉdž »ÕØ ©º½ÊøŸ©¢¦¨¦­¦œ

14 января — Василий, покровитель свиней, Василий-свинятник В Дании есть гранитная композиция, посвященная свинье. Дело в том, что в Дании животноводство представлено в основном откормом свиней и производством бекона. В Польше в 2004 г. также воздвигли памятник свинье. Местные жители приняли решение увековечить хрюшку в благодарность за то, что это животное является источником их благосостояния. Подобный памятник есть и на Украине. И не один. В центре Полтавы в 2003 г. установили памятник свинье с надписью: «Вечной кормилице украинского народа».

17 января в Испании празднуется День защиты домашних животных В этот день на улицах испанской столицы много кошек и собак. Это объясняется тем, что ежегодно в день покровителя домашних животных, Святого Антония, тысячи испанцев ведут своих питомцев к священнику, который совершает обряд их благословения.

29 января — День мобилизации против угрозы ядерной войны


2

ÝÊÎ

СТРАНИЦА

ÇÀÊÎÍ

ÑÀÌÛÉ ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «Здоровье» – без всякого преувеличения, важнейший из всех запущенных в России национальных проектов ºÉÇÓиÄ ÀÅ̽ÂÎÀÀ §Æ ÈƼƺÓÄ ɽÈÊÀÌÀ¸ʸÄ ÇÆÉÊËÇÀÃÆ  ÄÃÅ È˹ ™Ã¸»Æ¼¸È× ÕÊÆÄË ÇÀʸ† ÅÀ½ º ÈƼÀÃÔÅÆÄ Æʼ½Ã½† ÅÀÀ ÉʸÃÆ ¹Æý½ ¸ϽÉʆ º½ÅÅÓÄ À ȸ¿ÅÆƹȸ¿ÅÓÄ ¾½ÅÑÀÅÓ ÇÆÃËϸÖÊ ¹½ÉÇøÊÅÓ½ ÇȽǸȸÊÓ ¾½Ã½¿¸ ¥¸ ƹ½ÉǽϽÅÀ½ ý¸ÈÉʺ¸ÄÀ ÃÔ»ÆÊÅÀÂƺ ȸÁÆÅ ÇÆÃËÏÀà ¹Æý½  ÄÃÅ È˹ šÉ½ ÕÊÀ ÎÀÌÈÓ »ÆºÆÈ×Ê ɸÄÀ ¿¸ ɽ¹× À × Ÿ¼½ÖÉÔ ÏÊÆ ÉÃƾŸ× ÉÀÊ˸ÎÀ× º ÕÂÆÅÆÄÀ½ Ž ÇƺÃÀ×½Ê Ÿ ¼¸ÃÔŽÁÐËÖ Ƚ¸ÃÀ¿¸ÎÀÖÇÈƽÂʸ“ „¦¹ÏÈÉǾÃË ºÌ½¾Ë ÈÉǽÇÄ¿¹ËÕÊØ Á ÆÁù† ÃÁÎ ÌɾÀ¹ÆÁ » ÍÁƹƆ ÊÁÉÇ»¹ÆÁÁƾºÌ½¾Ë¶ËÇ ùʹ¾ËÊØ ˾Î ƹÈɹ»† ľÆÁ  ÃÇËÇÉÔ¾ Áž×Ë ½ÇļÇÊÉÇÐÆÔ ιɹÆ „¥¸ÎÇÈƽÂÊÓ ¹Ë¼ËÊ Ƚ¸ÃÀ¿Æº¸ÅÓ º ÇÆÃÅÆÄ ƹҽĽ Žº¿Àȸ× ÅÀ Ÿ ¸ÂÀ½ ÇÈƹýÄÓ À ÉÃƾ† ÅÆÉÊÀ“tǺÖËÇÅÀ¹Ø»ÁÄ ÅÁËÉÁ ¥¾½»¾½¾» ƹ À¹Ê¾½¹ÆÁÁ ªÇ»¾Ë¹ ÈÉÁ ¨É¾ÀÁ½¾Æ˾ ©ÇÊÊÁÁ ÈÇ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉÁÇÉÁ† ˾ËÆÔÎ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔÎ ÈÉǾÃËÇ» Á ½¾ÅǼɹÍÁ† оÊÃÇ ÈÇÄÁËÁþ „›ÃƆ ¹¸ÃÔÅÓÁ ÂÈÀ¿ÀÉ ŽÉÄÆʆ È× Ÿ ŽƹÍƼÀÄÆÉÊÔ ÂÆÈȽÂÊÀÈƺ¸ÊÔ ÇøÅÓ Ž Äƾ½Ê ¹ÓÊÔ ÆÉÅƺ¸† ÅÀ½Ä ¼Ã× ɺÆȸÏÀº¸ÅÀ× ÉÆÎÀ¸ÃÔÅÓÍ ÇÈƻȸÄē sÇËžËÁÄÇÆ ›¼»©ÇÊÊÁÁÉdž ½ÁÄÇÊÕƹËÔʽ¾Ë¾Â ºÇÄÕѾ оÅ » †Å ¹ ÃÇÖÍÍÁÏÁ¾ÆË ¾Ê˾ʈ »¾ÆÆÇ ̺ÔÄÁ ƹʾľ† ÆÁØ ÊÆÁÀÁÄÊØ ºÇľ¾ оÅ » ½»¹ ɹÀ¹ „¤Ó ƹ½Éǽ† ÏÀÃÀ ÇÈÀÈÆÉÊ ŸɽýÅÀ× ÇÈÀ¹ÃÀ¿ÀʽÃÔÅÆ Ÿ “ s ÈÇØÊÆÁÄ ¨É¾ÀÁ½¾ÆË ¦¾Å¹ÄÌ× À¹ÊÄ̼Ì » ½Ç† ÊËÁ¿¾ÆÁÁ ˹ÃÁÎ ÈÇù† À¹Ë¾Ä¾Â ¼Ä¹»¹ ¼ÇÊ̽¹Éʆ Ë»¹ »Á½ÁË » ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ƹÏÁÇƹÄÕÆǼÇ ÈÉǾÃ˹ „ ½ÇÉǻվ” ¦¹ÏÈÉǾÃË À¹½ÌÅԆ »¹ÄÊØ ùà ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÁ » ¼Ä¹»ÆÔÂùÈÁ˹ÄÊËɹÆÔ t » ƹʾľÆÁ¾ ª¾ÂÐ¹Ê ¾ÊÄÁ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÖÃdž ÆÇÅÁоÊÃÁ¾ ˾ÉÅÁÆÔ ÈÇØ»ÁĹÊÕ Ⱦɻ¹Ø ÈÉÁ† ºÔÄÕ ÇË ÖËÁÎ ÁÆ»¾ÊËÁ† ÏÁ › s ¼¼ ƹ ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÉdž ¾Ã˹ ÁÀ ;½¾É¹ÄÕÆǼÇ º×½¿¾Ë¹ ºÔÄÇ ƹÈɹ»† ľÆÇ  ÅÄɽ É̺ » †ÅsÅÁÄÄÁ¹É½¹ ©¹ÊÎǽÔ ƹ ¼Ç½ À¹† ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÔ » ɹÀžɾ ÅÄɽÉ̺›ƹÊË̆ ÈÁ»Ñ¾Å ¼Ç½Ì ƹÏÈÉǾÃË

ºÌ½¾Ë ɹÊÑÁÉ¾Æ ÈÇ؆ »ÁËÊØÉؽÆÇ»ÔÎƹÈɹ»† ľÆÁ›ɹÅùÎÈÉǾÃ˹ ÈÉǻǽÁËÊØ ǼÉÇÅÆǾ ÃÇÄÁоÊË»Ç ɾÍÇÉÅ » ǺĹÊËØÎ ½¾ÅǼɹÍÁÁ ǺҾ¼ÇÀ½ÇÉÇ»ÕØ ǺÌʈ ÉÇÂÊË»¹ ÃÄÁÆÁà Á ºÇÄՆ ÆÁÏ ¨ÉÇ»¾½¾Æ¹ ŹÊц ˹ºÆ¹Ø ȾɾÈǽ¼ÇËǻù ž½ÁÏÁÆÊÃǼÇ ȾÉÊÇƹ† Ĺ ¬½¹ÐÆÇ ÇùÀ¹Ä¹ÊÕ ÈÉǼɹÅŹÉǽǻÔÎʾɆ ËÁÍÁùËÇ» › ©­ ÈÇØ»† ÄØ×ËÊØ ÇÊƹҾÆÆÔ¾ ÈÇ ÈÇÊľ½Æ¾ÅÌ ÊÄÇ»Ì ˾Ά ÆÁÃÁ½Á¹¼ÆÇÊËÁоÊÃÁ¾Á ÎÁÉÌɼÁоÊÃÁ¾ϾÆËÉÔ › ¨¾ÉÅÊÃÁ Ãɹ » ɹÅùÎ ƹÏÈÉǾÃ˹ „ ½ÇÉǻվ” ÈÇÊËÌÈÁÄÇ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ƹ ÊÌÅÅÌ Ê»ÔѾ ÅÄÆ É̺ľÂ §ÊÆÇ»ÆÔ¾ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÈÉÁÑÄÁÊÕ ƹ † ¼¼ ¹ÖËǻɾÅØ»ɾ¼ÁÇÆ ÈÇÊËÌÈÁÄÁ ¹»ËÇÅdž ºÁľÂ„ÊÃÇÉÇÂÈÇÅÇÒÁ”  ¾½ÁÆÁÏ ž½Ë¾ÎÆÁÃÁ ›Ê¾ ÐËÇ ºÔÄÇ À¹ÈĹÆÁ† ÉÇ»¹ÆÇ ¨¾ÉÅÊÃÁ Ãɹ ÈÇÄÌÐÁÄ » ÈÇÄÆÇÅ Ǻӆ ¾Å¾ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ËÇÄÕÃÇ » ›¾É¾Ò¹¼ÁÆÊÃÁ ɹÂÇÆ ÈÇÊËÌÈÁÄÇ ŹÑÁÆÔ „ÊÃÇÉÇ ÈÇÅÇÒÁ” ÏÁ͆ ÉǻǠɾÆ˼¾ÆÇ»ÊÃÁ ŹÅÅÇ¼É¹Í ÏÁÍÉǻǠÍÄ×ÇÉÇ¼É¹Í Ã×»¾À ½ÄØ »Ôι¿Á»¹ÆÁØ ƾ½ÇÆdž ѾÆÆÔÎ ÆÇ»ÇÉÇ¿½¾Æ† ÆÔÎ ĹºÇɹËÇÉÆdž½Á¹† ¼ÆÇÊËÁоÊÃǾ ǺÇÉ̆ ½Ç»¹ÆÁ¾ Á ˽ ›Ê¾¼Ç ÁÀ ;½¾É¹ÄÕÆǼǺ׽¿¾Ë¹» ɹÂÇÆ ÈÇÊËÌÈÁÄÇ ÅÄÆ ËÔÊÉ̺ľÂ ¨Ç ÊÄÇ»¹Å ¼Ä¹»ÆǼÇ »É¹Ð¹ ›¾É¾Ò¹¼ÁÆÊÃÇ ɹÂÇÆÆǺÇÄÕÆÁÏÔ›¹† ľÉÁØ ¤ÁË»ÁÆÇ»¹ „ÇÈƆ ½ÂÊÇÆ¿ºÆÃÀÿŸÏÀʽÃÔÅÆ ËÃËÏÐÀÊÔ ĸʽÈÀ¸ÃÔÅƆ

˾ɔ t ¼Ç»ÇÉÁË ÅÁ† ÆÁÊËÉ À½É¹»ÇÇÎɹƾÆÁØ ¨¾ÉÅÊÃǼÇ ÃɹØ ª¾É¼¾Â ©Ô¿¹ÃÇ» °ËÇ ùʹ¾ËÊØ ɾ¹ÄÁ† À¹ÏÁÁ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ÈÉǾÃ˹ „£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆǾ À½É¹»ÇÇÎɹƾÆÁ¾” ËÇ »Ç »Ê¾Î ˾ÉÉÁËÇÉÁØÎ ¨ÉÁ† ùÅÕØ À¹ ÊоË Êɾ½ÊË» Ãɹ¾»Ç¼Ç º×½¿¾Ë¹ Á½¾Ë ɾÅÇÆË ž½ÁÏÁÆÊÃÁÎ ÌÐɾ¿½¾ÆÁ „µÊÆÊ ÇÈƽÂÊ ÇÆ¿ºÆÃÀà ȽÐÀÊÔ ÇÈƹýÄË ÇƼ»ÆÊƺÂÀ Ľ¼ËÏȽ¾¼½ÅÀÁ  ÃÀνņ ¿ÀÈƺ¸ÅÀÖ ºǽȺËÖÆϽ† Ƚ¼Ô ̽ÃԼнÈÉÂƆ¸Âˆ нÈÉÂÀÍ ÇËÅÂÊƺ ™Æý½ ¬˜§Æº˾½ÇÆÃËÏÀÃÀ ÃÀνſÀÀŸĽ¼ÀÎÀÅÉÂËÖ ¼½×ʽÃÔÅÆÉÊԓ t ÇËž† ËÁĪ¾É¼¾Â©Ô¿¹ÃÇ» «¹Ã ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ ÈÉdž ¾ÃËÌ » °¹ÂÃÇ»ÊÃÇÅ

ÈÇÄÆÇÊËÕ× ÇËɾÅÇƆ ËÁÉÇ»¹Æ¹ ϾÆËɹÄÕƹØ ¼ÇÉǽÊùØ ÈÇÄÁÃÄÁÆÁ† ù §ºÒ¹Ø ÊÌÅŹ À¹ËɹË ƹ ɾÅÇÆË ÊÇÊ˹»ÁĹ ÅÄÆ É̺ľ  ºÇÄÕѹØ йÊËÕÊɾ½ÊË»tÇÃÇÄÇ ÅÄÆt»Ô½¾Ä¾Æ¹ÁÀÃɹ† ¾»Ç¼Ç º×½¿¾Ë¹ ¨ÇÅÁÅÇ ùоÊË»¾ÆÆǼÇɾÅÇÆ˹» ÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃÌ À¹ÃÌÈľÆÇ ÊǻɾžÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹† ÆÁ¾ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ Èdž žҾÆÁØÈÇÀ»ÇÄÁĹÌ»¾† ÄÁÐÁËÕ ÃÇÄÁоÊË»Ç žÊË » ½Æ¾»ÆÇÅ Ê˹ÏÁÇƹɾ ª¾ÂйÊ » ÈÇÄÁÃÄÁÆÁþ ¾ÊËÕ »Ê¾ ÐËǺÔ »É¹ÐÁ Á ȹÏÁ¾ÆËÔ ÐÌ»Ê˻ǻ¹ÄÁ ʾºØÃÇÅÍÇÉËÆÇ › °¾É½ÔÆÁ Á½¾Ë ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ÎÁÉÌɆ ¼ÁоÊÃǼÇ Ç˽¾Ä¾ÆÁØ ɹÂÇÆÆÇ ºÇÄÕÆÁÏÔ £É¹¾»Ç º×½¿¾Ë » ÖËÇÅ ¼Ç½Ì ƹÈɹ»ÁÄ ƹ ÖËÁ ϾÄÁ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇ  ÅÁÄÄÁÇÆÇ» É̺ľÂ ©¾† ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ɹºÇÄՆ ÆÁÏÔ t ÇоÆÕ »¹¿ÆÔ ½ÄØ ¼ÇÉǽ¹ ÈÉǾÃË ¨Ädž Ò¹½¾Â ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¼Ç ÎÁÉÌɼÁоÊÃǼÇ ÃÇÉÈÌʹ ƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÈÇÖËÇÅÌ Á½¾Ë »ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ ÈÉÁ† ÊËÉÇØƹÃǾà £¹¿½Ç ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ÃɹØ ¾ÊËÕ À¹ ÐËÇ ÈǺņ ¼Ç½¹ÉÁËÕ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔ ÈÉǾÃË › ϾÄÇÅ À¹ ËÉÁ ¼Ç½¹ ƹ ¾¼Ç ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ× ÁÀ º×½¿¾Ë¹ ɾ¼ÁÇƹ ƹ† Èɹ»Ä¾ÆÇºÇľ¾ ÅÄɽ É̺ľÂ §ÈÀÇƼ»ÆÊƺ½ ÀÉÇÆÃԿƺ¸ÅÓĸʽÈÀ¸ÃÓ ÇȽÉɆÉÃ˾¹Ó »Ë¹½ÈŸÊÆȸÂȸ×

ʽÍÅÀϽÉÂËÖ ¹¸¿Ë Ľ¼Ëφ Ƚ¾¼½ÅÀÁ ȸÁÆŸ šÈ¸ÏÀ À Ľ¼È¸¹ÆÊÅÀÂÀ ÇÆÏ˺Ɇ ʺƺ¸ÃÀ ÏÊÆ ÀÍ ÊÈ˼ ¼½ÁÉʺÀʽÃÔÅÆ ¿Å¸ÏÀÄ ¼Ã× »ÆÉ˼¸ÈÉʺ¸ º » ºÓÇøÊÓ ËϸÉÊÂƺÓÄ ºÈ¸Ï¸Ä À Ľ¼É½ÉÊÈ¸Ä ºÈ¸Ï¸Ä ƹѽÁ ÇȸÂÊÀÂÀ ȸ¹ÆÊÅÀ¸Ä „ÉÂÆÈÆÁ ÇƆ ÄÆÑÀ“À¬˜§ÆºÉÆÉʸºÀ† ÃÀ ¹Æý½ ÄÃÅ ÊÓÉ È˹ ¥¸ ¼ÆÇÆÃÅÀʽÃÔÅËÖ ¼ÀÉǸÅɽÈÀ¿¸ÎÀÖ Ÿɽ† ýÅÀ× ÇÈÀÐÃÆ ÆÂÆÃÆ ÊÓÉÈ˹ ÊÓÉ×ÏsŸ ¼ÀÉǸÅɽÈÀ¿¸ÎÀÖ ¼½Ê½Á† ÉÀÈÆÊ «»Ã˹ýÅÅÓ½ ÆɆ ÄÆÊÈÓ ÇÆÄÆ»ÃÀ ÇÆÃËÏÀÊÔ Ƚ¸ÃÔÅÓÁ ÉȽ¿ ÉÆÉÊÆ×ÅÀ× ¿¼ÆÈƺÔ× ŸɽýÅÀ× œÃ× ¹½ÉÇøÊÅÆÁ ÀÄÄËÅÀ¿¸ÎÀÀ ŸɽýÅÀ׺ȸÁÆÅÇÆÉʈ ÇÀÃÆ ÊÓɼƿº¸ÂÎÀ† ÅÓ ÇÈÆÊÀº »½Ç¸ÊÀʸ š ÆÂÆÃÆÊÓɼƿsÇÈÆÊÀº »ÈÀÇǸµÊÆÇƼ»ÆÊƺÀÃÆ ŸɽýÅÀ½  ºÆ¿ÄƾÅÓÄ Центральная районная больница г. Верещагино


ÝÊÎ

ÏÐÎÑÏÅÊÒ

СТРАНИЦА

3

БЛИЦОПРОС

ÎÒ×ÅÃÎ ÁÎËÅÞÒ ÄÅÒÈ? À¹ÆØËÔ ɹºÇËÇ Á Ê»ÇÁ† ÅÁ „»ÀÉÇÊÄÔÅÁ”½¾Ä¹ÅÁ ¹ºÇËÌ Ç À½ÇÉǻվ Ê»ÇÁÎ й½ ÇÊ˹»ÄØ×Ë ƹ ÇËÃÌÈ »ÇÊÈÁ˹˾ÄØÅ » ½¾ËÊÃÁÎ ʹ½¹Î ÑÃÇÄÕÆÔÅȾ½¹¼Ç† ¼¹Å ¾Ò¾ÃÇÅ̆ËǦǻʾ ƹÐÁƹ¾ËÊØÊʾÅÕÁ

Сегодня почти 90% маленьких жителей Пермского края имеют серьезные функциональные отклонения и хронические недуги. Самые распространенные диагнозы — болезни органов дыхания, нервной системы и пищеварения. Отчего нет здоровья у малышей и подростков, мы спросили взрослых. ™ÄÕºÁƹ ¦¾ÃɹÊÇ»¹ ȾÆÊÁÇƾÉù t ¶ÃÇÄǼÁØ ¡ ÆÁÀ† ÃǾ ž½ÁÏÁÆÊÃǾ ǺÊÄ̆ ¿Á»¹ÆÁ¾ ƾ»ʹÅǨ¾É† ÅÁ ÃÇƾÐÆÇ ¹»ƾºÇÄՆ ÑÁÎ ÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˹Î ¡ ÇоÆÕ ÈÄÇÎǾ ùоÊË»Ç ÈÁËÕ¾»Ç »Ç½Ô ¹¿¾ ÁÀ ÃÄ×ÐÁù Çȹʹ¾ÅÊØ ÈÁËÕ ƾÃÁÈØоÆÌ×»Ç½Ì ª»¾ËĹƹ žÄȹÆÇ»¹ ÌÐÁ˾ÄÕ ƹйÄÕÆÔÎ ÃĹʆ ÊÇ» t ¨ÄÇιØ ÖÃÇÄǼÁØ ƾÈɹ»ÁÄÕÆǾ ÈÁ˹ÆÁ¾ 

ƾùоÊË»¾ÆƹØ ž½ÁÏÁ† ƹ žÒ¾ ÉǽÁ˾ÄÁ À¹Ð¹Ê† ËÌ× ƾ ÅǼÌË ÈÇÀ»ÇÄÁËÕ ʾº¾ ÃÌÈÁËÕ ½¾ËØÅ ÅÆǼÇ ÍÉÌÃËÇ» ÁÄÁ ÎÇÉÇÑÁ¾ »Á˹ÅÁÆԝ¹Á»ɾ½ÃÁÎ ʾÅÕØÎ ÊÈÇÉËÇÅ À¹ÆÁŹ† ×ËÊØÁ»ÀÉÇÊÄÔ¾ Á½¾ËÁ

͹ÄÕË Á ʾÉÔ¾ ÃÇÉǺÃÁ ½ÇÅÇ» ¾Ä¾ÆÁŹÄÇ ¦¹Ë¹ÄÕØ ¤ÌÃÁÆÔÎ ÌÐÁ˾ÄÕÁÆÍÇÉŹËÁÃÁ

¨¹»¾Ä «¾Ë¾ÆÇ» Êľ† ʹÉÕ™ª

t ªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ ½¾ËÁ ÊÄÁÑÃÇÅ ÅÆǼÇ »É¾Å¾ÆÁ ÈÉǻǽØË À¹ ÃÇÅÈÕ×˾† ÉÇŨǼÌÄØÄÁºÔÄÌÐѾ ›ÈÉÇоŠ ÁÅ Á ¼ÌÄØËՆËÇ ËÇÄÃÇÅ ƾ¼½¾ s »¾À½¾ ¹Ê†

t °ËǺÔ ɾº¾ÆÇà ƾ ºÇÄ¾Ä Ê ÆÁÅ ÆÌ¿ÆÇ ¼Ì† ÄØËÕ £¹Ã ÅÁÆÁÅÌÅ † ɹÀ¹ » ½¾ÆÕ ¡ ÄÌÐѾ » ȹÉþÁÄÁ»Êû¾É¾¦Çƾ ̻ʾξÊËÕ˹ùØ»ÇÀÅÇ¿† ÆÇÊËÕ ¦¹½¾¿½¹ ™À¹ÆÇ»¹ ½Ç† ÅÇÎÇÀØÂù t ›Ç†È¾É»ÔÎ Ì ƹÊ ÖÃÇÄǼÁØ Ì¿¹ÊÆ¹Ø ŹÄÇ

À¾Ä¾ÆÁ ¹ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄՆ ÆÇ Á ÐÁÊËǼÇ »ÇÀ½Ìι ¬ žÆØ ʹÅÇ ½¾ËÁ ºÇľ×Ë йÊËÇ › ϾÆËɾ ƹÈÉÁ† Å¾É ¹ËÅÇÊ;ɹ ËØ¿¾Ä¹Ø »ÔºÉÇÊÔÇËÈɾ½ÈÉÁØËÁ Á¹»ËÇËɹÆÊÈÇÉ˹™»ÇË» À¾Ä¾ÆÔÎÀÇƹν¾ËÁžÆՆ ѾºÇľ×Ë ˹ÅÐÁÒ¾ ˹Å ľÊ ›Ç†»ËÇÉÔÎ ÅÔ ƾ À¹Ã¹ÄÁ»¹¾Å Ê»ÇÁÎ ½¾Ë¾Â ƾ ÈÇ»Ôѹ¾Å Ì ÆÁÎ Áņ ÅÌÆÁ˾Ë ™Ä¾ÃʹƽÉ ¨ÇÈÇ» »É¹Ð t §ÊÆǻƹØ ÈÉÁÐÁ† ƹ ƹÅÇ»À¼Äؽ »ÈÄdž ÎÇ ÖÃÇÄǼÁÁ ÈÉÇÅÔц ľÆÆÔÎ ÀÇÆ » ùоÊË»¾ »Ç½ÇÈÉǻǽÆÇ »Ç½Ô »Ç »É¾½ÆÔÎ ÁÀÄÌоÆÁØÎ ºÔ† ËÇ»ÔÎ ÈÉÁºÇÉÇ» ¦¹ »Ëdž ÉÇÅ žÊ˾ ƾÈɹ»ÁÄÕÆǾ ÈÁ˹ÆÁ¾ Á ƾ½ÇÊ˹ËÇà ÍÁÀÁоÊÃÁÎ ƹ¼ÉÌÀÇà ©Ç½Á˾ÄÁŹÄÇ»ÆÁŹÆÁØ Ǻɹҹ×Ë ƹ ½¾Ë¾Â ›Ê¾

›¹Ä¾ÉÁ «ÁÌÆÇ» ÁƆ ¿¾Æ¾ÉÊ»ØÀÁ

t ½ÇÉǻվ ½¾Ë¾Â ÈǽÉÔ»¹×Ë ºÇÄÕÑÁ¾ ÑÃÇÄÕÆÔ¾ƹ¼ÉÌÀÃÁ§ÆÁ ŹÄÇ À¹ÆÁŹ×ËÊØ ÊÈÇɆ ËÇÅ ŹÄÇ ½»Á¼¹×ËÊØ ¨ÇÐËÁ»¾ÊÕ½¾ÆÕÈÉǻǽØË À¹ÌоºÆÁùÅÁÁÄÁÅÇÆÁ† ËÇɹÅÁ ÃÇÅÈÕ×˾ÉÇ» ¦¾ ËÇÄÕÃÇ ÀɾÆÁ¾ ÈÇÉËØË ÆÇ ÁÈÇÄÌй×˺ÇÄÕÑÁ¾½ÇÀÔ »É¾½ÆǼÇÁÀÄÌоÆÁØ œ¹ÄÁƹŸ½¹ÆÇ»¹ Êdž ËÉ̽ÆÁꥡ t ›¹¿ÆǾ ÀƹоÆÁ¾ Áž¾Ë ùоÊË»Ç Á ɾ†

¿ÁÅÈÁ˹ÆÁØ ÇÊǺ¾ÆÆÇ Ì ÑÃÇÄÕÆÁÃÇ» ªÃ¹† ÀÔ»¹¾ËÊØ ƾ½ÇÊ˹ËÇà »Á˹ÅÁÆÇ» ÍÉÌÃËÔ ÎÇÉÇÑÁ¾ ÊÇÃÁ ½ÇÉǼdž »¹ËÔ ¾ËÁ ÁÊÈÔËÔ»¹† ×Ë ÅÆǼÇ ÊËɾÊÊÇ» ÈÉÁ ÈÉÇÊÅÇËɾ ÊǻɾžƆ ÆÔÎ ˾ľȾɾ½¹Ð ™ Édž ½Á˾ÄÁÁÎÈÇоÅ̆ËÇÇË ÖËǼÇƾǼɹ¿½¹×Ë 

¨Ç ÅƾÆÁ× ºÇÄՆ ÑÁÆÊË»¹ ÇÈÉÇѾÆÆÔÎ À¹¼ÉØÀƾÆÁ¾ ¹ËÅÇÊ;† ÉÔ Á »Ç½Ô t ÐÌËÕ ÄÁ ƾ ¼Ä¹»Æ¹Ø ÈÉÁÐÁƹ ƾÀ½Ç† ÉÇ»ÕØ ƹʾľÆÁØ ¼ÇÉǽ¹ ™ ºÇÉÇËÕÊØ Ê ÖËÁÅ Èǽ ÊÁÄÌ ÄÁÑÕ ½¾É¾»ÕØÅ Á ÃÌÊ˹ÉÆÁùÅ £Ç¼½¹†ËÇ ¨¾ÉÅÕÌËÇȹĹ»À¾Ä¾ÆÁ ª¾¼Ç½ÆØ ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔÎ ½ÄØ ¿ÁÀÆÁ ˾ÉÉÁËÇÉÁ »Ê¾žÆÕѾÁžÆÕѾ

ÝÊÎËÎÃÈß È ÇÄÎÐÎÂÜÅ По мнению врачей, на состояние здоровья людей влияет неправильный и малоподвижный образ жизни, курение и употребление алкоголя, невнимательность к симптомам болезней, переедание. И — плохая экология. ¹ ÊÌËÃÁ оÄÇ»¾Ã »½Ôι¾Ë ÇÃÇÄÇ † Å ÃÁÊÄÇÉǽ¹ ¹ »Å¾Ê˾ Ê ÆÁÅ ÈÔÄÕ ÇÃÊÁ½ ̼ľ† Éǽ¹ ½ÁÇÃÊÁ½ ¹ÀÇ˹ ¹ÅÅÁ¹Ã ʾÉǻǽÇÉǽ ʾÉÇ̼ľÉǽ Á ˽ ªÇ† ½¾É¿¹ÒÁ¾ÊØ»¹ËÅÇÊ;ɾ »É¾½ÆÔ¾ »¾Ò¾ÊË»¹ ȹ† ¼ÌºÆÇ »ÄÁØ×Ë ƹ оÄdž »¾Ð¾ÊÃÁ Çɼ¹ÆÁÀÅ Èdž ɹ¿¹×ËÇɼ¹ÆÔÀɾÆÁØÁ ǺÇÆØÆÁØ ¹ »ÇÀ½¾ÂÊË»ÌØ ƹ ÊÄÁÀÁÊËÌ× ǺÇÄÇÐÃÌ ¼ÇÉ˹ÆÁ ÅǼÌË »ÔÀ»¹ËÕ ÊȹÀÅÔ ¼ÇÄÇÊÇ»ÔÎ ʻ؆ ÀÇà ¦Ç ºÇÄÕѾ йÊËÕ× À¹¼ÉØÀƾÆÆÔ »ÇÀ½ÌÎ ɹÀ½É¹¿¹¾Ë ½Ôι˾ÄÕÆÔ¾ ÈÌËÁ »ÔÀÔ»¹Ø ºÉÇÆÎÁË ÖÅÍÁÀ¾ÅÌ ¹ÊËÅÌ ¡ÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁØ ÈÉÇ»¾½¾ÆÆÔ¾ » ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁÁ ÈÇù† À¹ÄÁ ÇоÆÕ ˾ÊÆÌ× Ê»ØÀÕ ž¿½Ì ¹ËÅÇÊ;ÉÆÔÅ À¹† ¼ÉØÀƾÆÁ¾Å Á ÊžÉËÆÇʆ ËÕ×Ç˺ÉÇÆÎÁËÇ» ¨¾ÉÅÊÃÁ Ãɹ Lj ÆÇÊÁËÊØ Ã ÐÁÊÄÌ ˾ÉÉÁ† ËÇÉÁÂ Ê »Ôɹ¿¾ÆÆÇ ˾ÎÆǼ¾ÆÆÇ ƹ¼ÉÌÀÃÇ › ɾ¼ÁÇƾ ƹÊÐÁËÔ»¹¾Ë† ÊØ ºÇľ¾ ½»ÌÎ ËÔÊØÐ Îdž ÀØÂÊË»Ì×ÒÁÎ Ê̺ӾÃËÇ» Áž×ÒÁÎ ÁÊËÇÐÆÁÃÁ ƾ¼¹ËÁ»ÆǼÇ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØ

ƹ À½ÇÉǻվ оÄÇ»¾Ã¹ › ¼ ¨¾ÉÅÕ »ÇÑĹ » ȾɻÌ×½¾ÊØËÃÌƹÁºÇľ¾ ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ ƾºÄ¹¼Ç† ÈÇÄÌÐÆÔÎ ¼ÇÉǽǻ ©Çʆ ÊÁÁ ¤ÁÑÕ ÇÃÇÄÇ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¨¾ÉÅÊÃǼÇ ÃÉ¹Ø » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ʾ»¾É† ÆÔ¾ ɹÂÇÆÔ ÇË»¾Ð¹×Ë ÌÉÇ»Æ× ÖÃÇÄǼÁоÊÃÇ ÆÇÉÅÔ  ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ƹÎǽØËÊØ » ÀÇƾ ÖÃÇÄdž ¼ÁоÊÃǼÇ ÉÁÊù Á sƹÌÉǻƾÃÉÁÀÁʹ ¨Ç ½¹ÆÆÔÅ ¹Æ¹ÄÁÀ¹ ÈÉÇ»¾½¾ÆÆǼÇ ¨¾ÉÅÊÃÁÅ ¼Á½ÉÇž˾† ÇϾÆËÉÇÅ ÌÉÇ»¾ÆÕ À¹† ¼ÉØÀƾÆÁعËÅÇÊ;ÉÆǼÇ »ÇÀ½Ìι ¡ ™ » ¨¾ÉÅÁ » ËÉÁ ɹÀ¹ Èɾ»Ôѹ¾Ë ÆÇÉÅÌ ¨ÉÁ ÆÇÉž ¡ ™ ɹ»ÆÇ  » ¨¾ÉÅÁ Lj žоÆ ÈÇùÀ¹Ë¾ÄÕ  žÊÄÁÊɹ»ÆÁ»¹ËÕ¨¾ÉÅÕÊ ½É̼ÁÅÁÃÉÌÈÆÔÅÁ¼ÇÉdž ½¹ÅÁ ËÇ»£¹À¹ÆÁÁƽ¾ÃÊ À¹¼ÉØÀƾÆÁØ ¹ËÅÇÊ;ÉÔ ÊÇÊ˹»ÄؾË  » ¬Í¾ s  » ¦¹º¾É¾¿ÆÔÎ °¾ÄƹÎ s  žÃ¹Ë¾† ÉÁƺÌɼ¾s ™Æ¹ÄÁÀ ÖÃÇÄǼÁоʆ ÃǼÇ ÊÇÊËÇØÆÁØ À¾Å¾ÄÕ ÈÇùÀÔ»¹¾Ë ƹɹÊ˹ÆÁ¾ ˾ÅÈÇ» ½¾¼É¹½¹ÏÁÁ Á

À¹¼ÉØÀƾÆÁØ ÈÇл ¦¾† ÃÇËÇÉÔ¾ ÁÀ ÎÁÅÁоÊÃÁÎ ÊǾ½ÁƾÆÁ »ËÇÅÐÁÊľ ùÆϾÉǼ¾ÆÆÔ¾ ̼ľ»Ç† ½Ô ÅǼÌË ÈǼÄÇÒ¹ËÕÊØ ÁÀ ÈÇлÔ ɹÊ˾ÆÁØÅÁ ¹ À¹Ë¾Å оɾÀ ÅÇÄÇÃÇ Á ÅØÊÇ ÈÇȹ½¹ËÕ » Çɼ¹† ÆÁÀÅ оÄÇ»¾Ã¹ »ÔÀÔ»¹Ø ÁÀžƾÆÁØ » ÊÇÊËÇØÆÁÁ À½ÇÉÇ»ÕØ ¨Ç»¾ÉÎÆÇÊËÆÔ¾»Ç½Ô » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ À¹¼ÉØÀÆØ׈ ÊØƾÍ˾ÈÉǽÌÃ˹ÅÁ ;† ÆÇĹÅÁ ÊǾ½ÁƾÆÁØÅÁ ËØ¿¾ÄÔÎ ž˹ÄÄÇ» ¹ÀÇ˹ ¹˹ÿ¾ÊȾÏÁÍÁоÊÃÁÅÁ À¹¼ÉØÀÆØ×ÒÁÅÁ »¾Ò¾Êˆ »¹ÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÊËÌȹ† ×Ë ÊÇ ÊËÇÐÆÔÅÁ »Ç½¹ÅÁ Èɾ½ÈÉÁØËÁÂʾÄÕÊÃǼÇÁ ÃÇÅÅÌƹÄÕÆǼÇ ÎÇÀØÂʆ Ë»¹ ¹˹ÿ¾ÁÀ¼ÇÉǽÊÃÇ ½ÇÉÇ¿ÆÇ ʾËÁ ¦Ì¿ÆÇ ÄÁ ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç »É¾½ÆÇÅ »ÄÁØÆÁÁ ¼ÉØÀÆÇ »Ç½Ô ƹÇɼ¹ÆÁÀÅоÄÇ»¾Ã¹ ¬Ê˹ÆǻľÆÇ ÐËÇ Ê ƾºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÇ ÖÃdž ÄǼÁоÊÃÇ ǺÊ˹ÆÇ»ÃÇ ʻØÀ¹ÆÇ ÇÃÇÄÇ  »Ê¾Î ÊÄÌй¾» À¹ºÇľ»¹ÆÁ ®ÁÅÁоÊÃÁ¾ ÊǾ½ÁƾÆÁØ ƹùÈÄÁ»¹×ËÊØ » ƹѾÅ Çɼ¹ÆÁÀž Á Ê˹ÆÇ»ØËÊØ ÈÉÁÐÁÆÇÂϾÄÔκÌþËÇ»

ɹÀÄÁÐÆÔÎºÇľÀƾ¨dž ÉÇ»ɹÐÁƾÅǼÌËÇÈɾ† ½¾ÄÁËÕ ÈÇоÅÌ оÄÇ»¾ÃÌ ËÉ̽ÆÇ ½¹×ËÊØ ÍÁÀÁ† оÊÃÁ¾ ƹ¼ÉÌÀÃÁ ÁÀ†À¹ о¼Ç »ÇÀÆÁù×Ë ¹Æ¾ÅÁÁ ÁÅÅÌÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ƹ† ÉÌѾÆÁØ ¹ÄľɼÁоÊÃÁ¾ ɾ¹ÃÏÁÁ  ÎÉÇÆÁоÊÃÁ¾ À¹ºÇľ»¹ÆÁØ ȾоÆÁ Á ¿¾Ä̽ÇÐÆdžÃÁѾÐÆǼÇ ËɹÃ˹ ÖƽÇÃÉÁÆƹØ ȹ† ËÇÄǼÁØ §È¹ÊÆÇÊËÕ ÖÃdž ÄǼÁоÊÃǼÇ ÇËɹ»Ä¾ÆÁØ » ËÇÅ Á ÊÇÊËÇÁË ÐËÇ о† ÄÇ»¾Ã ƾ ÊɹÀÌ ÇÒÌÒ¹¾Ë ¾¼ÇÈÇÊľ½ÊË»ÁئÇÈÉÁ ÊÁÊ˾ŹËÁоÊÃÇÅ ÇËɹ»† ľÆÁÁ » Çɼ¹ÆÁÀž ÈÉdž ÁÊÎǽØË ƾǺɹËÁÅÔ¾ ÁÀžƾÆÁØ ž¿¾¼Ç½ÆÇ Ì»¾ÄÁÐÁ† »¹¾ËÊØÐÁÊÄÇÀ¹ºÇľ»ÑÁÎ ɹÀÄÁÐÆÔÅÁ ÍÇÉŹÅÁ ¹ÄľɼÁÁ ©¹Ê˾Ë ÃÇÄÁ† оÊË»ÇÇÆÃÇÀ¹ºÇľ»¹ÆÁ ª †Î ¼Ç½Ç» ÐÁÊÄÇ Ä׆ ½¾Â ÊËɹ½¹×ÒÁÎËÇÂÁÄÁ ÁÆÇ ÍÇÉÅÇ ¹ÄÇȾÏÁÁ »Ôȹ½¾ÆÁ¾ »ÇÄÇÊ Ǻ† ÄÔʾÆÁ¾ Ì»¾ÄÁÐÁÄÇÊÕ ÈÇÐËÁ » ɹÀ »¹½Ï¹ËÕ ľËƹÀ¹½ÈǽǺÆÔ½Á¹¼† ÆÇÀ ºÔÄ ºÇÄÕÑÇ ɾ½† ÃÇÊËÕ× ™ ÈÉÁÐÁÆÌ Êľ† ½Ì¾Ë ÁÊùËÕ » ÁÀžÆÁ»† ÑÁÎÊØ ÌÊÄÇ»ÁØÎ ÇÃÉÌ¿¹† ×Ò¾ÂÊɾ½Ô £ÉÁËÁоÊùØ ÊÁË̆ ¹ÏÁØ ÊÄÇ¿ÁĹÊÕ ÊÇ À½Ç† ÉǻվÅ ½¾Ë¾Â ¦¾ºÄ¹¼Ç† ÈÉÁØËƹØ ÖÃÇÄǼÁØ ÈÄdž ÎǾÈÁ˹ÆÁ¾ ÍÁÀÁоÊÃÁ¾ 

ƾɻÆÇsÈÊÁÎÁоÊÃÁ¾ Ⱦɾ¼ÉÌÀÃÁ » ÑÃÇĹÎ Á ½ÇÑÃÇÄÕÆÔÎ ÌÐɾ¿½¾ÆÁ† ØÎ ÊËɾÊÊÔt»Ê¾ÖËǺ¾À† ¿¹ÄÇÊËÆÇ ÇËɹ¿¹¾ËÊØ ƹ ÊÇÊËÇØÆÁÁƹÑÁν¾Ë¾Â ¨Ç ɾÀÌÄÕ˹˹Å »Ê¾† ÅÁÉÆÇ ½ÁÊȹÆʾÉÁÀ¹† ÏÁÁ ËÇÄÕÃÇ ½¾Ë¾Â ÅÇ¿ÆÇ ÊÐÁ˹ËÕ ÈɹÃËÁ† оÊÃÁ À½ÇÉÇ»ÔÅÁ › ¨¾ÉÅÊÃÇÅ Ãɹ¾ Ì ½¾Ë¾Â Á ÈǽÉÇÊËÃÇ» ÇËžй† ¾ËÊØ ÉÇÊË »Ê¾Î »Á½Ç» ȹËÇÄǼÁÁ »ÆÌËɾÆÆÁÎ Çɼ¹ÆÇ» §ÊǺ¾ÆÆÇ ƹ† ÊËÇɹ¿Á»¹¾Ë Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ÃÇÄÁоÊË»¹À¹ºÇľ»¹ÆÁ  Áž×ÒÁÎ ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ ǺÌÊÄǻľÆÆÌ× À¹»Á† ÊÁÅÇÊËÕ ºÉÇÆÎÁ¹ÄÕƹØ ¹ÊËŹ ¹ÄľɼÁоÊÃÁ ÉÁÆÁË ɾÊÈÁɹËÇÉÆÔ¾ ¹ÄľɼÇÀÔ ÉÇÊË ÁÎ ÈÉdž ÁÀÇѾÄ ƹ  §ºÒ¹Ø ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÆÇÊËÕ ¹Ä† ľɼÇȹËÇÄǼÁÁ ËÇÄÕÃÇ Èǽ¹ÆÆÔÅÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ Ê˹ËÁÊËÁÃÁÈǨ¾ÉÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ÊÇÊ˹»ÁĹ ºÇľ¾ £ÇƾÐÆÇ ¿ÁËÕ » ºÇÄÕÑÇÅ ¼ÇÉǽ¾ Á ÁÀº¾† ¿¹ËÕ¾¼Çȹ¼ÌºÆǼÇ»ÄÁ؆ ÆÁØƹÀ½ÇÉǻվƾɾ¹ÄՆ ÆÇ ¥Ç¿ÆÇ ÃÇƾÐÆÇ ǺÇÉ̽ǻ¹ËÕ û¹ÉËÁÉÌ ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ ÐÁÊËÔÅÁ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ƹ ÇÃƹÎ ÁÍÁÄÕËÉÔƹÃɹƹÎ¦Ç ÅÁÉ ƾ ǼɹÆÁÐÁ»¹¾ËÊØ Ê˾ƹÅÁ û¹ÉËÁÉÔ ¹

ÈÇÉǼÇÅ t ÌÄÁϹ ÑÃdž Ĺ ɹºÇ˹ ª¾¼Ç½ÆØ »¹¿ÆÇ »Ç† ȾɻÔÎ ½ÔѹËÕ ÐÁÊËÔÅ »ÇÀ½ÌÎÇÅ »Ç†»ËÇÉÔÎ Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÐÁÊËÌ× »Ç½Ì »†ËɾËÕÁÎ ƾºÔËÕÈǼɾ† º¾ÆÆÔÅÁ Èǽ ÈÉÇÅÔц ľÆÆÔÅÁ Á ºÔËÇ»ÔÅÁ ÇËÎǽ¹ÅÁ ÄØ ɾѾÆÁØ ÖËÁÎÀ¹½¹ÐÆÌ¿ÆÔÊǻɾ† žÆÆÔ¾ ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ º¾ÀÇȹÊÆÔ¾ ÖƾɼÇʺ¾† ɾ¼¹×ÒÁ¾ ÈÉÇÅÔÑľƆ ÆÔ¾ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦¾Å¹† ÄÌ×ÉÇÄÕÁ¼É¹¾ËÁÈǻԆ ѾÆÁ¾ ÌÉÇ»ÆØ ÖÃÇÄǼÁ† оÊÃÇ ÊÇÀƹ˾ÄÕÆÇÊËÁ ƹʾľÆÁØ ¤×ºÇ»Õ à ÇÃÉÌ¿¹×Ò¾ÂÊɾ½¾ÁÈdž ÆÁŹÆÁ¾ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÎ ÈÉǺľÅ ÆÌ¿ÆÇ »ÇÊÈÁ† ËÔ»¹ËÕʽ¾ËÊË»¹ „£¹¿½ÔÂÁž¾ËÈɹ»Ç ƹ ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÌ× ÇÃÉ̆ ¿¹×ÒÌ× Êɾ½Ì ½ÇÊËdž »¾ÉÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ¾¾ ÊÇÊËÇØÆÁÁ Á ƹ »ÇÀžҾ† ÆÁ¾ÌҾɺ¹ ÈÉÁÐÁƾÆÆǼÇ À½ÇÉÇ»Õ× ÁÄÁ ÁÅÌÒ¾ÊË»Ì ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁÅ Èɹ»Çƹ† ÉÌѾÆÁ¾Å” £ÇÆÊËÁËÌÏÁØ ©­ ÊË  ¬»Ô ªÇÊËdž ØÆÁ¾ ÇÃÉÌ¿¹×Ҿ Êɾ½Ô ƹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¨¾Éņ ÊÃǼÇ ÃɹØ »ÔÀÔ»¹¾Ë »Ê¾ ºÇÄÕÑÌ× ÇÀ¹ºÇоÆÆÇÊËÕ ¹ Èɹ»Ç ƹ »ÇÀžҾÆÁ¾ ÌҾɺ¹ ÈÉÁÐÁƾÆÆǼÇ À½ÇÉÇ»Õ× ÈɹÃËÁоÊÃÁƾ ɾ¹ÄÁÀ̾ËÊØ ©º½ÊøŸ©¢¦¨¦­¦œ


4

СТРАНИЦА

ÝÊÎ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß

ÊÎÃÄÀ ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÀÍÅÒ ßÂÜÞ… ªÇºÊË»¾ÆÆÇ ¼Ç»ÇÉØ ½ÇÊÁÎÈÇÉƾËǽÆÇÀƹІ ÆǼÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ ˾Ɇ ÅÁƹ „ƹÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁؔ §½ÆÇ ÁÀ ʹÅÔÎ ÈÇÈÌÄØɆ ÆÔÎ ǺÓØÊƾÆÁ ˹Ãdž »Ç s ÖËÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔ¾ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ŹÆÁÈÌÄÁ† ÉÇ»¹ÆÁØ »¾Ò¾ÊË»ÇÅ ƹ ÅÇľÃÌÄØÉÆÇÅÁ¹ËÇÅÆÇÅ ÌÉǻƾ ¥Ô ÎÇÉÇÑÇ Àƹ† ¾Å ÐËÇʹÆËÁžËÉsÊÇ˹Ø ½ÇÄØžËɹ ÅÁÄÄÁžËÉs ËÔÊØÐƹØ™ƹÆÇtÈÉÇʆ ËÇ ǺÇÀƹй¾Ë ÅÁÄÄÁ¹É† ½ÆÌ× ½ÇÄ× о¼Ç†ÄÁºÇ ¦¹ÆÇžËÉsÅÁÄÄÁ¹É½Æ¹Ø йÊËÕžËɹ °ËÇ ˹ÃǾ ÃÉÁÊ˹Ć ÄÁоÊùØ ɾёËù ÁÄÁ ÊËÉÌÃËÌɹ ÎÁÅÁоÊÃÇ ÅÇľÃÌÄÔ ÌÐÁÄÁ ÅÆǼÁ¾ §Ë»À¹ÁÅÆǼÇɹÊÈÇÄÇ¿¾† ÆÁØÁÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆǼÇÃdž ÄÁоÊË»¹ ¹ËÇÅÇ» À¹»ÁÊØË ƾ ËÇÄÕÃÇ Ê»ÇÂÊË»¹ ÆÇ Á ʹÅÇ ÈÇÄÌоÆÆǾ »¾Ò¾Êˆ »Ç §½ÆÁ Á ˾ ¿¾ ¹ËÇÅÔ ̼ľÉǽ¹ » ǽÆÇ ÊËÉÌÆ ËÌɾǺɹÀÌ×˼ɹÍÁË ¹» ½É̼Ç s ¹ÄŹÀ ›Ê¾¼Ç ÁÀ ËɑÎ ¹ËÇÅÇ» s ̼ľÉǽ¹ ÃÁÊÄÇÉǽ¹ Á »Ç½ÇÉǽ¹ Ê ƾºÇÄÕÑÁÅÁ ½Çº¹»Ã¹ÅÁ ÊËÉÇØËÊØ »Ê¾ Çɼ¹ÆÁоʆ ÃÁ¾»¾Ò¾ÊË»¹ º¹Ã˾ÉÁÁÁ »ÁÉÌÊÔ ½¹ÁÅÔʹÅÁ«¹Ã »ÇË ÖËÁ¹ËÇÅÔÁž×ËɹÀ† žÉ ùà ɹÀ ÈÉÁžÉÆÇ » ǽÆÌ ÅÁÄÄÁ¹É½ÆÌ× ½ÇÄ× žËɹ¡ƹÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ɹºÇ˹×Ë Ì¿¾ƾÊ»¾Ò¾ÊË»ÇÅ ¹Ê¾¼Ç ÊÇÊ˹»ÆÔÅÁ йÊËÁϹÅÁ s ¹ËÇŹÅÁ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁØ ÈÇÀ»ÇÄؾËÊÇÀ½¹»¹ËÕ¹ºÊdž Ä×ËÆÇ ÆǻԾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ê À¹½¹ÆÆÔÅÁ Ê»ÇÂÊË»¹ÅÁ ŹÆÁÈÌÄÁÉÌØÇ˽¾ÄÕÆÔÅÁ ¹ËÇŹÅÁ»¾Ò¾ÊË»¹ ¹ƹ† ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁØÅÁºÌ½ÌÒ¾¾ ƹÆÇÉǺÇËÔ ºÌ½ÌË ÈÉÇÊËÇ ɹÀºÁɹËÕ ›Ê¾Ä¾ÆÆÌ× ƹ ¹ËÇÅÔ ÁÈÇËÇÅÁÀÖËÁο¾ ¹ËÇÅÇ»ÊÃĹ½Ô»¹ËÕ ¡Ë¹Ã ¼½¾ ÅÇ¿ÆÇ Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÈÉǽÌÃËÔ ƹÆÇ ¡Î ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇƆ ÆÔ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä ǼÉÇÅ¾Æ ¹ ǺĹÊËÕ ÈÉÁžƾÆÁØ ÊËɾÅÁ˾ÄÕÆÇ ɹÊÑÁ† ÉؾËÊعÖÉÇÃÇÊÅÁоÊÃ¹Ø ¹»ËÇÅǺÁÄÕÆ¹Ø ÖľÆ ËÉÇÆƹØ ÈÉÇÅÔÑľƆ ÆÇÊËÕ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ Á ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ˾ÎÆdž ÄǼÁÁ ª¾¼Ç½ÆØ ÅÇ¿ÆÇ ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç ÈÇػľÆÁÁ ÆǻǼÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØ sƹÆÇž½ÁÏÁÆÔ §ºÄ¹ÊËÕ ÈÉÁžƾ† ÆÁØ ƹÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁ » ž½ÁÏÁƾ ǺÑÁÉƹ ƹ† ÊËÇÄÕÃÇ ƹÊÃÇÄÕÃÇ Ǻ† ÑÁÉƹ ʹŹ ž½ÁÏÁƹ ÇË ÈÇÃɹÊÃÁ ºÇÄÕÆÁÐÆÔÎ Ê˾Æ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÅÁ º¹Ã† ˾ÉÁÏÁ½ÆÔÅÁ ÃɹÊùÅÁ Êǽ¾É¿¹ÒÁÅÁ ƹÆÇйʆ ËÁÏÔʾɾºÉ¹½ÄغÇÉÕºÔ ÊÁÆ;ÃÏÁØÅÁÁÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹ÆÁØ ÇȾɹÏÁÇÆÆǼÇ º¾ÄÕØ ÁÀ º¹Ã˾ÉÁÏÁ½ÆÔÎ ËùƾÂ Ê ƹÆÇƹÈÔľÆÁ† ¾Å ½ÄØ ÌžÆÕѾÆÁØ ÈÇʆ ľÇȾɹÏÁÇÆÆǼÇ ÁÆÍÁ† ÏÁÉÇ»¹ÆÁØ ½Ç ÊÇÀ½¹ÆÁØ

В 1959 г. в Калифорнийском технологическом институте всемирно известный физик Ричард Фейман прочитал свою знаменитую лекцию «Внизу полным-полно места». Ученый имел в виду уровень атомов и молекул. В лекции Фейман говорил о том, что существует «поразительно сложный мир малых форм, а когда-нибудь люди будут удивляться тому, что до 1960 г. никто не относился серьезно к исследованиям этого мира». Он описал те фантастические перспективы, которые открываются в области нанотехнологий и наноструктур.

ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» Á ¹»ËÇÆÇÅÆÔÎ ÅÁÃÉÇt Á ƹÆÇÊÁÊ˾Å ½Á¹¼ÆÇÊËÁÃÁ ÁľоÆÁØ›ºÄÁ¿¹ÂѾÅ ºÌ½ÌҾŠºÌ½ÌË ÊÇÀ½¹ÆÔ ÌÆÁùÄÕÆÔ¾ Êɾ½ÊË»¹ ½Á¹¼ÆÇÊËÁÃÁ Á ÎÁÅÁÇ˾† ɹÈÁÁ ÖľÃËÉÇùɽÁÇʆ ËÁÅÌÄØËÇÉÔ ºÁÇÐÁÈÔ Èǽ½¾É¿Á»¹×ÒÁ¾ ÌÉdž »¾ÆÕ ÁÆÊÌÄÁƹ » ÃÉÇ»Á ÊÄÌÎǻԾ ¹ÈȹɹËÔ ½¹Ë† ÐÁÃÁ ÌÉÇ»ÆØ ¼Ä×ÃÇÀÔ ÃÉÇ»ØÆǼÇ Á ¹É˾ÉÁ¹ÄՆ ÆǼÇ ½¹»Ä¾ÆÁØ Á ÅÆǼǾ ÅÆǼǾ ½É̼Ǿ ™ ¹½É¾Ê† ƹØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ľùÉÊË» ÈÇÀ»ÇÄÁË ž½ÁùžÆ˹Å ÈÇȹ½¹ËÕ ËÇÄÕÃÇ » ºÇÄՆ ÆÔ¾Çɼ¹ÆÔ ÁÀº¾¼¹ØÀ½Ç† ÉǻԾ ¦¹ ÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁ

ÈÇÊľ½ÆÁÎ ľË ÌоÆÔ¾ ɹºÇ˹×Ë ƹ½ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾Å ÅÁÃÉǽ¹ËÐÁÃÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ºÌ½ÌËÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊؽÄØ ǺƹÉÌ¿¾ÆÁØ»Çɼ¹ÆÁÀž ɹÃÇ»ÔÎÃľËÇÃÁºÇÉÕºÔ Ê ÖËÇ ÊËɹÑÆÇ ºÇľÀ† ÆÕ× ­¹Æ˹ÊËÁù ÆÇ Ã ÖËÇÅ̻ʾÁ½¾Ë ©¹ÀɹºÇËÃÁ ÊȾÏÁ¹† ÄÁÊËÇ» ƾ ÇÊ˹ƹ»ÄÁ»¹† ×ËÊØ ƹÈÉÇËÁ» Ê ù¿† ½ÔÅ ½Æ¾Å ½ÇÊËÁ¼¹×Ë »Ê¾ ÆÇ»ÔÎ Á ÆÇ»ÔÎ »¾ÉÑÁÆ °¾É¾À ƾÊÃÇÄÕÃÇ ½¾Ê؈ ÃÇ» ľË ÀƹÆÁØ ƹÃÇȆ ľÆÆÔ¾ ƹÆÇž½ÁÏÁÆÇ  »ÇÈÄÇËØËÊØ»¿ÁÀÆÕ ¡ËǼ½¹¨É¾½Ê˹»Õ˾ ʾº¾ ÐËÇ ›Ô Èǽλ¹ËÁÄÁ ¼ÉÁÈÈ «ÌË ¿¾ Êɾ¹¼ÁÉ̆

¾Ë ÊÁÊ˾Ź ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÇ ÌÊÁľÆÆǼÇ ÁÅÅÌÆÁ˾˹ t½¾ÊØËÃÁËÔÊØÐƹÆÇÉdž ºÇËÇ» » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ ÊÇ ʻǾ »ÆÌËɾÆƾ º¹ÀÇ ½¹ÆÆÔÎ ƹÐÆÌË ɹÊÈÇÀ† ƹ»¹ËÕ »ÁÉÌÊ ¼ÉÁÈȹ Á À¹ ÊÐÁ˹ÆÆÔ¾ ÅÁÆÌËÔ ÆÁ ǽÆǼÇ»ÁÉÌʹ»ÃÉÇ»Áƾ ºÌ½¾Ë ¡ÄÁ Ì ›¹Ê ƹйÄÊØ ɹÆÆÁ ¹Ë¾ÉÇÊÃľÉÇÀ Á ƹÆÇÉǺÇËÔ ÈÇÈÇÄÀÌË ÈÇ ÊÇÊ̽¹Å ÊɾÀ¹Ø ÎÇľÊ˾† ÉÁÆǻԾºÄØÑÃÁ ™ ̼ľÉǽÆÔ¾ ƹ† ÆÇËÉ̺ÃÁ ÅǼÌË Ê˹ËÕ ÈɾÃɹÊÆÇ ÇÊÆǻǠ½ÄØ ÉÇÊ˹ÃÇÊËÆÇÂËùÆÁ¦Ç† »¹Ø ˾ÎÆÇÄǼÁØ ÈÇÀ»ÇÄÁË ÁÀžÆÁËÕ ÊÈÇÊǺ »Çʆ

Ê˹ÆǻľÆÁØ ÊÄÇŹÆÆÔÎ ÃÇÊ˾ Á ÌÊÃÇÉÁËÕ ÖËÇË ŹÄÇÈÉÁØËÆÔÂÈÉÇϾÊÊ £Ä×о»Ç ÈÉǺľ† ÅÇ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ ÖËÁÎ ÈÇɹÀÁ˾ÄÕÆÔÎ ɾÀÌÄՆ ˹ËÇ» Ø»ÄؾËÊØ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ŹÑÁÆ ɾÅÇÆ˹ ÃľËÇà Êƹº¿‘ÆÆÔÎ ÈÇÄÆÔÅ ÇÈÁʹÆÁ¾Å оÄÇ»¾Ð¾ÊÃdž ¼Ç ˾Ĺ Ê ËÇÐÆÇÊËÕ× ½Ç ¹ËÇŹ¶ËÁÉǺÇËÔ½ÇÄ¿† ÆÔÌžËÕÅÆǼǾt»Ôɹ† ÒÁ»¹ËÕ ËùÆÕ ʾɽ¾ÐÆÇ ÅÔÑÏÔ Á À¹Å¾ÆØËÕ ¾× ÌйÊËÃÁ ÈÇɹ¿¾ÆÆÔ¾ƾ† ÃÉÇÀÇÅ »ÇÊÊ˹ƹ»ÄÁ»¹ËÕ ÃÇÊËÆÌ× ËùÆÕ Ĺ˹ËÕ ÃÉÇ»¾ÆÇÊÆÔ¾ ÊÇÊ̽Ô šÉÁ¼¹½¹ƹÆÇÉǺÇËÇ»Çʆ ÅÇËÉÁË »Ê¾ »ÆÌËɾÆÆÁ¾

Çɼ¹ÆÔ »Ê¾ËùÆÁÁ ¾ÊÄÁ ¾ÊËÕ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ ËÇ ǺÆÇ»ÁËÁΧËÇȾɹÏÁ ƹ Çɼ¹Æ¹Î ÅÔ Ⱦɾ½‘Å Ã ÇȾɹÏÁØÅ ƹ ÅÇľÃ̆ ĹΠ ¼½¾ ÅÁÄÄÁÇÆÔ ÉǺdž ËÇ» ÊÅǼÌË »ÇÊÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ɹÀÉÌѾÆÆÔ¾ » Çɼ¹ÆÁÀ† ž ÈÉÇϾÊÊÔ §ÆÁ ºÌ½ÌË ÌÆÁÐËÇ¿¹ËÕ ºÇľÀÆÁ ¾Ò¾ » ÅÇžÆË ÁÎ À¹ÉÇ¿½¾ÆÁØ Á»ÇÀ»É¹Ò¹ËÕÅÇÄǽÇÊËÕ «¹Ã ž½ÁÏÁƹ ÁÀ ǺÇÉÇÆÁ˾ÄÕÆÇ Ê˹ƾË ƹÊËÌȹ˾ÄÕÆÇ Á ½¹¿¾ ÌÈɾ¿½¹×Ҿ £Ç¼½¹ÈĹÆÔÁžÐËÔ »ÇÈÄÇËØËÊØ»¿ÁÀÆÕ ¨Ç† »Á½ÁÅÇÅÌËǼ½¹ ÃǼ½¹ºÌ† ½¾Ë ÊÇÀ½¹Æ ȾɻÔ ƹÆdž ŹÆÁÈÌÄØËÇÉ ÈÇÄÆÇÊËÕ× ÌÈɹ»ÄؾÅÔ оÄÇ»¾ÃÇÅ ÁÄÁ ÈÉǼɹÅÅÁÉ̾ÅÔ ÃÇÅÈÕ×˾ÉÇÅ ¨Çù ¾¼Ç ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ÈĹÆÁÉ̾ËÊØ ƹ ¼Ç½ ¨ÇËÇÅ ƹ º¹À¾ ƹÆÇŹÆÁÈÌÄØËÇɹ Á Ì¿¾ ¼ÇËǻǼÇ Ã ËÇÅÌ »É¾Å¾ÆÁ ƹÆÇÃÇÅÈÕ×˾ɹ ÅÇ¿ÆÇ ºÌ½¾Ëʽ¾Ä¹ËÕȾɻÔÂƹ† ÆÇÉǺÇË ÊÈÇÊǺÆÔ Êdž ºÁɹËÕÄ׺Ծ»¾ÒÁ ¡Ë¹Ã ʾɾ½Áƹ ƹ† Ѿ¼Ç »¾Ã¹ t »É¾ÅØ ½Ç ÃÇËÇÉǼÇ ƹÅ ƾǺÎǽÁ† ÅÇ ½Ç¿ÁËÕ «Ç¼½¹ Ê˹ƾË »ÇÀÅÇ¿ÆÔÅ ÈÇÐËÁ »Ê‘ ƹ ÐËÇ ËÇÄÕÃÇ ÊÈÇÊǺÆÇ о† ÄÇ»¾Ð¾ÊÃǾ »ÇǺɹ¿¾ÆÁ¾ ¦¹ÆÇž½ÁÏÁƹ ƾ ½¹ÊË оÄÇ»¾ÃÌ º¾ÊÊžÉËÁØ ÆÇ Çƹ ʽ¾Ä¹¾Ë ˹à ÐËÇ ÅÔ ºÌ½¾Å ¿ÁËÕ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ½ÇÄÕѾ оÅ ǺÔÐÆÇ ¡Ê† ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ ƹÆÇž½ÁÏÁÆÔ ÊƹйĹ ÈÉÁÇÊ˹ÆÇ»ÁË ºÁÇÄǼÁ† оÊÃǾ Ê˹ɾÆÁ¾ ¹ À¹Ë¾Å ÊÇÃɹËÁËƹѺÁÇÄǼÁоʆ ÃÁ»ÇÀɹÊË §ÆĸʽÈÀ¸Ã¸Ä ÕýÂÊÈÆÅÅÓÍ©¤


ÝÊÎ

ÝÊÑÏÅÐÒ

СТРАНИЦА

5

ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÀÑÒÅÍÈß ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß ›¹¿ÆÇ ÊÔÉÕ¾»Ç º¹ÀÇ ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹˹ÃÁÎÈɾȹ† ɹËÇ» Ø»ÄØ×ËÊØ ½ÁÃÇɹÊËÌÒÁ¾ ľùÉÊË»¾ÆÆÔ¾ɹÊ˾ÆÁØ›ƹ† ÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØºÇľ¾Ǻӆ ¾Å¹ľùÉÊË»¾ÆÆǼÇɹÊËÁ˾ÄՆ ÆǼÇ ÊÔÉÕØ À¹¼Ç˹»ÄÁ»¹¾ËÊØ » ÈÉÁÉǽÆÔιÊÊÇÏÁ¹ÏÁØÎ ¦¹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¨¾ÉÅÊÃdž ¼ÇÃɹØ»ÊËɾй×ËÊØÇÃÇÄÇ »Á½Ç» ½ÁÃÇɹÊËÌÒÁÎ ľùÉʆ Ë»¾ÆÆÔÎ ɹÊ˾ÆÁ  »ÃÄ×оƆ ÆÔÎ » œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ɾ¾ÊËÉ ľùÉÊË»¾ÆÆÔÎ Êɾ½ÊË» ©­ ¨ÉÁоÅÅÆǼÁ¾Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÁ ľùÉÊË»¾ÆÆÇ ÍÄÇÉÔ À¹ÆÁŹ† ×Ë ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÈÄÇÒ¹½Á Á ÅǼÌË ºÔËÕ ÁÊËÇÐÆÁùÅÁ ϾƆ ÆǼÇ ÊÔÉÕØ ƾǺÎǽÁÅǼÇ ½ÄØ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ľùÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÈɾȹɹËÇ»ÁºÁÇÄǼÁоÊÃÁ¹Ã† ËÁ»ÆÔνǺ¹»Çà ¡ÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ÊÇËÉ̽ÆÁ† ÃÇ» ù;½ÉÔ ͹ÉŹÃǼÆÇÀÁÁ ¨¾ÉÅÊÃÇ ͹ÉŹù½¾ÅÁÁ Èdž ùÀ¹ÄÁ ÐËÇ ¨¾ÉÅÊÃÁ Ãɹ ÅÇ¿¾Ë ÈÇÄÆÇÊËÕ× Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ Ê»ÇÁ ÈÇËɾºÆÇÊËÁ ÈÇ ϾÄÇÅÌ ÉؽÌ »Á½Ç» ľùÉÊË»¾ÆÆǼÇ ɹÊËÁ˾ÄÕÆǼÇ ÊÔÉÕØ ¦Ç ½ÄØ ɹÏÁÇƹÄÕÆǼÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ÈÉÁÉǽÆÔÎɾÊÌÉÊÇ»ƾǺÎǽÁ† ÅÔÀƹÆÁØÈÇÇÊǺ¾ÆÆÇÊËØÅÁÎ À¹¼ÇËÇ»ÃÁ ¹¼ÇËÇ»ÃÌÊÔÉÕØÈÉǻǽØË» ɹÏÁÇƹÄÕÆÔ¾ÊÉÇÃÁ¶ËÇ˹ÃÇ ÊÉÇà ÃǼ½¹»ÊÔÉÕ¾Êǽ¾É¿ÁËÊØ ŹÃÊÁŹÄÕÆǾÃÇÄÁоÊ˻ǺÁdž ÄǼÁоÊÃÁ ¹ÃËÁ»ÆÔÎ »¾Ò¾ÊË» Á ÃǼ½¹ À¹¼ÇËǻù ƾ »ÔÀÔ»¹¾Ë ÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÁØÀ¹ÉÇÊľÂ ›Ô½¾ÄØ×Ë ùľƽ¹ÉÆÔ¾ ÊÉÇÃÁ ›¾Ê¾ÆÆÁ ȾÉÁǽ ŹÉË sŹ ¶ËÇȾÉÁǽƹйĹ»¾† ¼¾Ë¹ÏÁÁ ɹÊ˾ÆÁ  ȾÉÁǽ Êdž Ãǽ»Á¿¾ÆÁØ ªÇºÁɹ×Ë ÈÇІ ÃÁ ÃÇÉÔ ÀÁÅÌ×ÒÁ¾ ÄÁÊËÕØ ƾÃÇËÇÉÔ¾ »Á½Ô ÈǽÀ¾ÅÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ¤¾ËÆÁ ȾÉÁǽ Á×ÆÕ s Á×ÄÕ ›É¾ÅØ »¾¼¾Ë¹ÏÁÁ Á Ï»¾Ë¾ÆÁØ ªÇºÁɹ×Ë ÄÁÊËÕØ Ï»¾ËÃÁ Ëɹ»Ô §Ê¾ÆÆÁÂȾÉÁǽ ¹»¼ÌÊËs ʾÆËغÉÕ ›É¾ÅØɹÀÅÆÇ¿¾ÆÁØ ɹÊ˾ÆÁªǺÁɹ×ËÈÄÇ½Ô ʾ† žƹ ÈǽÀ¾ÅÆÔ¾Çɼ¹ÆÔ › ɹÀÄÁÐÆÔÎ ËÇÐùÎ ¹É¾¹Ä¹ ùľƽ¹ÉÆÔ¾ÊÉÇÃÁÅǼÌËʽ»Á† ¼¹ËÕÊØ ¶ËÇ À¹»ÁÊÁË ÇË ¼¾Ç¼É¹† ÍÁоÊÃǼÇ͹ÃËÇɹÁÇËÈǼǽ† ÆÔÎÌÊÄÇ»ÁÂ˾ÃÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹ ªÃÇÉÇ ƹÊËÌÈÁË »¾Ê¾ÆÆÁ ȾÉÁǽÀ¹¼ÇËÇ»ÃÁÊÔÉÕØ›ÖËÇ »É¾ÅØƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ¨¾ÉÅÊÃdž ¼ÇÃɹØ»ÇÀÅǿƹÀ¹¼ÇËǻùÈdž оú¾É¾ÀÔÁÊÇÊÆÔ ÃÇÉs½Ìº¹ ùÄÁÆÔ ÃÉÌÑÁÆÔ

Береза повислая, Береза пушистая ©½Ä½ÁÉʺƹ½È½¿ÆºÓ½

¹¼ÇËǻù ȾɻÁÐƹØ Ǻ† ɹºÇËù Á ÊÌÑù ¨ÇÐÃÁ Êdž ºÁɹ×Ë ɹÆƾ »¾ÊÆÇ ½Ç ÁÎ ɹÊÈÌÊùÆÁØ ½ÇɹÊÎÇ¿½¾ÆÁØ

В России, как и во многих других странах, наблюдается повышение интереса к фитотерапии и, соответственно, увеличение спроса на лекарственные препараты растительного происхождения.

Сосна лесная

©½Ä½ÁÉʺÆ©ÆÉÅƺӽ

¹¼ÇËǻþ Èǽľ¿¹Ë ÈÇÐÃÁ »¾¼¾Ë¹ËÁ»ÆÔ¾ ˾ À¹Ð¹ËÇà Èdž º¾¼¹»Å¾Ê˾ÊÃÉÇ×ÒÁÅÁÄÁÊËՆ ØÅÁ ªºÇÉ »¾½ÌË ÃǼ½¹ ÈÇÐÃÁ ƹºÌι×Ë Ê˹ÆÇ»ØËÊØ ÊÇÐÆԆ ÅÁ ÃľÂÃÁÅÁ ÆÇ ƾ ƹйÄÁ ɹÊÈÌÊùËÕÊØ ¨ÇÐÃÁ ÊÇÊÆÔ ÊɾÀ¹×Ë Çʆ ËÉÔÅ ÆÇ¿ÇÅ » »Á½¾ ÃÇÉÇÆÃÁ Ê ÈǺ¾¼ÇÅƾ½ÄÁÆƾ¾ÅÅ ¹¼Ç† ËÇ»ÃÌ»¾½ÌËǺÔÐÆÇ»ÅÇÄǽÔÎ ÈÇʹ½Ã¹ÎÊÇÊÆÔ ÊɾÀ¹ØÈÇÐÃÁÊ ÆÁ¿ÆÁκÇÃÇ»Ôλ¾Ë»¾Â¦¾½Ç† ÈÌÊËÁÅÇ ÊɾÀ¹ËÕ »¾ÉÎÌѾÐÆÔ¾ ÈÇÐÃÁ ®ÁÅÁоÊÃÁ ÊÇÊ˹» ¨ÇÐÃÁ ÊÇÊÆÔÊǽ¾É¿¹ËÖÍÁÉÆǾŹÊÄÇ ÊÅÇÄÔ ½ÌºÁÄÕÆÔ¾»¾Ò¾ÊË»¹ ®É¹Æ¾ÆÁ¾ ®É¹ÆØË » ÊÌÎÁÎ ÈÉÇÎĹ½ÆÔÎ ÈÇžҾÆÁØÎ Lj ½¾ÄÕÆÇ ÇË ½É̼ÁÎ »Á½Ç» ÊÔÉÕØ ªÉÇüǽÆÇÊËÁ¼Ç½¹

оÑ̾à ƹ »¾ÉÎÌÑþ ÈÇÐÃÁ ¡Î ʺÇÉ ÈÉÇÁÀ»Ç½ØË ËÇÄÕÃÇ ƹ ÌйÊËùÎ ľʹ Èɾ½Æ¹† ÀƹоÆÆÔÎ ½ÄØ »ÔÉ̺ÃÁ ÁÄÁ ÇË»¾½¾ÆÆÔÎľÊÎÇÀ¹ÅÁ½ÄØÀ¹† ¼ÇËÇ»ÃÁ Å¾Ë¾Ä Ê ɹÀɾѾÆÁØ ľÊÆÁоÊË» ›¾ËÃÁ ƹ ÃÇËdž ÉÔÎÁž×ËÊØÈÇÐÃÁ ÊɾÀ¹×Ë Ê»ØÀÔ»¹×ËÈÌÐÃÁ žËÄÔ Á» ˹ÃÇÅ »Á½¾ ÊÌѹË » ˾оÆÁ¾ † ƾ½¾ÄÕ ƹ ÇËÃÉÔËÇÅ »ÇÀ† ½ÌξÁÄÁ»ÎÇÉÇÑÇÈÉÇ»¾ËÉÁ† »¹¾ÅÇÅ ÈÇžҾÆÁÁ ¨ÇÊľ ÊÌÑÃÁ ÈÇÐÃÁ ǺÅÇĹÐÁ»¹×Ë À¹Ë¾ÅÇÐÁÒ¹×ËÇËÈÉÁžʾ ®ÁÅÁоÊÃÁ ÊÇÊ˹» ¨ÇІ ÃÁº¾É¾ÀǻԾÊǽ¾É¿¹ËÖÍÁɆ

ÆǾŹÊÄǚǼ¹ËÔÇÆÁ˹ÿ¾ ÊÅÇÄÁÊËÔÅÁ»¾Ò¾ÊË»¹ÅÁ ®É¹Æ¾ÆÁ¾ ªÔÉÕ¾ ÎɹÆØË » ÊÌÎÁÎ » ÎÇÉÇÑÇ ÈÉÇ»¾ËÉÁ»¹† ¾ÅÔÎ ÈÇžҾÆÁØÎ ƹ Ê˾Äņ ¿¹ÎÁÄÁÈǽËÇ»¹ÉÆÁùÎÇ˽¾† ÄÕÆÇ ÇË ½É̼ÁÎ »Á½Ç» ÊÔÉÕØ ªÉÇüǽÆÇÊËÁÈÇоüǽ¹

ÆǾ Á º¹Ã˾ÉÁÏÁ½ÆǾ Êɾ½Ê† Ë»Ç ¨ÉÁÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÇÂƾ† ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÊËÁ ÈÇоà ÈÉÁž† ÆØËÕ ƹÊËÇÁ ÈÇоà º¾É¾ÀÔ ƾ ɾÃÇžƽ̾ËÊØ ˹ÃùûÆÁÎ Êǽ¾É¿¹ËÊØ ÊÅÇÄÁÊËÔ¾ »¾† Ò¾ÊË»¹ ÃÇËÇÉÔ¾ ÇùÀÔ»¹×Ë ɹÀ½É¹¿¹×Ò¾¾½¾ÂÊË»Á¾

¡ÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾¨ÇÐÃÁº¾† ɾÀǻԾ » ¹È˾ÃÁ ÈÇÊËÌȹ×Ë » ͹ÊÇ»¹ÆÆÇÅ »Á½¾ »ÎǽØË » ÊÇÊ˹» ʺÇÉÇ» ¨ÉÁžÆ؆ ×Ë ÈÇÐÃÁ » »Á½¾ ƹÊËǾ» ùà ½ÁÌɾËÁоÊÃǾ ÈɾÁÅÌҾʈ »¾ÆÆÇ ÈÉÁ Ç˾ùÎ ʾɽ¾ÐÆǼÇ ÈÉÇÁÊÎÇ¿½¾ÆÁØ ¿¾Äо¼ÇƆ

¨ÉÇËÁ»ÇÈÇùÀ¹ÆÁØ ÇË»¹É ÁÄÁ ÊÈÁÉËÇ»Ì× ƹÊËÇÂÃÌ ÁÀ ÈÇоà º¾É¾ÀÔ ƾ ɾÃÇžƽ̆ ¾ËÊØ ÈÉÁžÆØËÕ ÈÉÁ ƹÄÁÐÁÁ ÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÇ ƾ½ÇÊ˹† ËÇÐÆÇÊËÁ ÈÇоà ¦¾½ÇÈÌÊËÁÅ ½ÄÁ˾ÄÕÆÔ ÃÌÉÊ ľоÆÁØ ÈÇÐùÅÁº¾É¾ÀÔ

¡ÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ¨ÉÁžÆ؆ ×Ë»ùоÊË»¾ÇËιÉÃÁ»¹×Ò¾¼Ç Á½¾ÀÁÆÍÁÏÁÉÌ×Ò¾¼ÇÊɾ½ÊË»¹ ÈÉÁ ÎÉÇÆÁоÊÃÁÎ ºÉÇÆÎÁ˹Î » ÍÇÉž ƹÊËÇØ » ÊÇÊ˹»¾ ʺdž ÉÇ» ƹÉÌ¿ÆÇs½ÄØÁƼ¹ÄØÏÁ 'PMJVN 1JOJ s λÇØ ÊÇÊÆÔ ÊǺÁɹ¾ËÊØ » »Á½¾ „ĹÈÇÔ » Ä׺Ǿ»É¾ÅØƹľÊÇʾùΪdž ½¾É¿Á˽ÇÖÍÁÉÆǼÇŹÊĹ Êǽ¾É¿¹Ò¾¼Ç ¹†ÈÁÆ¾Æ ÄÁÅdž Æ¾Æ ºÇÉƾÇÄ ºÇÉÆÁĹϾ˹Ë Á ½É ½Ç  ÃÁÊÄÇËÔ ¹ÊÃÇɆ ºÁÆǻǠ ÊÅÇÄÌ ½ÌºÁÄÕÆÔ¾ »¾Ò¾ÊË»¹ ¡À λÇÁ ÈÇÄÌй×Ë ÖÍÁÉÆǾ ŹÊÄÇ s 0MFVN 1JOJ §ÆÇ »ÎǽÁË » ÊÇÊ˹» Èɾȹɹ† ËÇ»„¨ÁƹºÁƔÁ„­ÁËÇÄÁÀÁƔ ¨ÇÄÕѹ ÈÉÁžÆؾÅÔÎ » ù† оÊË»¾ÈÉÇËÁ»Ç»ÇÊȹÄÁ˾ÄÕÆÔÎ Á ÊȹÀÅÇÄÁËÁоÊÃÁÎ Êɾ½ÊË» Á ÈÉÁ ÈÇоÐÆdžùžÆÆÇ ºÇ† ľÀÆÁ ¥¹ÊÄÇ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë ½ÄØ ÁƼ¹ÄØÏÁÁ ÈÉÁ À¹ºÇľ»¹ÆÁØÎ ľ¼ÃÁÎÁ½ÄØÇÊ»¾¿¾ÆÁØ»ÇÀ½Ìι »ºÇÄÕÆÁÐÆÔÎÈÇžҾÆÁØÎ ¡À λÇÁ Á ĹÈÇà ÊÇÊÆÔ ÈÇÄÌй×Ë ÖÃÊËɹÃË ½ÄØ ÌÃɾȆ ÄØ×ÒÁÎ »¹ÆÆ Á ÃÇÆϾÆËÉ¹Ë Êǽ¾É¿¹ÒÁ ÃÁÊÄÇËÌ ¹ÊÃÇɺÁ† ÆÇ»Ì× ©¹Ê˾ÆÁ¾ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØ »¼ÇžÇȹËÁÁ ¡À½É̼ÁÎÈÉǽÌÃËÇ»ÊÇÊÆÔ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë ½¾¼ÇËÕ s ÈÉǽÌÃË ÈÇÄÌй¾ÅÔ » ɾÀÌÄÕ˹˾ Ê̆ ÎÇÂȾɾ¼ÇÆÃÁÊËÉÌ¿ÃÁÊÇÊÆdž »Ç ½É¾»¾ÊÁÆÔ Á ÊÇÊËÇØÒÁ ¼Ä¹»ÆÔÅ ǺɹÀÇÅ ÁÀ ;ÆÇÄÇ» ¾¼ÇËÕǺĹ½¹¾Ë½¾ÀÁÆÍÁÏÁÉ̆ ×ÒÁÅ ÁÆʾÃËÁÏÁ½ÆÔÅÁžʆ ËÆÇɹÀ½É¹¿¹×ÒÁÅ ½¾ÂÊË»Á¾Å Á »ÎǽÁË » ÊÇÊ˹» ŹÀ¾Â Á ÄÁ† ÆÁžÆËÇ» ÈÉÁžÆؾÅÔÎ ÈÉÁ ÃÇ¿ÆÔÎ À¹ºÇľ»¹ÆÁØÎ ÖÃÀ¾Å¾ ÁоÊÇËþ ¨ÉÇËÁ»ÇÈÇùÀ¹ÆÁØ ˹ÃÁ¾ ¿¾ ùÃÁÌÈÇоú¾É¾ÀÔ šœ™£¦¥¦›¦š˜ ¿¸º½¼ËÖѸ׸̽¼ÈÆÁ ̸ÈĸÂÆ»ÅÆ¿ÀÀ›¦« š§¦§›¬˜¨ÆÉ¿¼È¸º¸


6

ÝÊÎ

СТРАНИЦА

КРАСНАЯ КНИГА ПЕРМСКОГО КРАЯ „ªÆÃÔÂÆ ÆÊ ÉƺĽÉÊÅÓÍ ¼½ÁÉʺÀÁ ºÉ½Í ¾Àʽ† ýÁŸн»ÆÂȸ×ÇÆÉÆÍȸŽÅÀÖÇÈÀÈƼÅƻƼÆÉÊÆ׆ ÅÀ× ¹½È½¾ÅÆ»ÆÆÊÅÆнÅÀ×ÂÇȽ¼ÉʸºÀʽÃ×ÄËÅÀ† ¸ÃÔÅÆÁÀºÊƾ½ºÈ½Ä×ÆϽÅÔÍÈËÇÂÆÁÀȸÅÀÄÆÁ ËȸÃÔÉÂÆÁÇÈÀÈƼÓ¿¸ºÀÉÀÊ ÉÄƾ½ÄÃÀÄÓÉÆÍȸ† ÅÀÊÔ À ǽȽ¼¸ÊÔ ¹Ë¼ËÑÀÄ ÇÆÂÆýÅÀ×Ä ÇÈÀÈƼÅÓ½ ¹Æ»¸ÊÉʺ¸ ÏÊÆ º ɺƽ ºÈ½Ä× ÄÓ ŸÉý¼Æº¸ÃÀ ÆÊ ÇȽ¼Ó¼ËÑÀÍÇÆÂÆýÅÀÁ“ ¦¹Ð¹ÄÕÆÁÃÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÈÇÇÎɹƾÇÃÉÌ¿¹×Ò¾ÂÊɾ½Ô ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹ÈÉÁÉǽÆÔÎɾÊÌÉÊÇ» ¨¾ÉÅÊÃǼÇÃɹؤ¡®™©¬¦ ¤¾º¾½Õ ÃÄÁÃÌÆ ιÉÁÌÊ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁ  ʾɹØ ÃÌÉÇȹËùÁ¾Ò¾Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂ¿Á»ÇËÆǼÇÁ ɹÊËÁ˾ÄÕÆǼÇ ÅÁɹ »ÇÑÄÁ » ȾɾоÆÕ £É¹ÊÆÇ ÃÆÁ¼Á¨¾ÉÅÊÃǼÇÃÉ¹Ø »ÔѾ½Ñ¾Â»Ê»¾Ë»ÃÇÆϾ ¼Ç½¹ ›ÔÊÇùعÆËÉÇÈǼ¾ÆƹØƹ¼ÉÌÀùƹÖÃÇÊÁʆ ˾ÅÔ ¨ÉÁùÅÕØ Ê˹Ĺ ÈÉÁÐÁÆÇ ÌËɹËÔ ϾÄǼÇ Éؽ¹ »Á½Ç» ¿Á»ÇËÆǼÇ Á ɹÊËÁ˾ÄÕÆǼÇ ÅÁɹ ÄØ ÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ȾɾÐÆØ ɾ½ÃÁÎ ¿Á»ÇËÆÔÎ Á ɹÊ˾ÆÁ ÌоÆÔ¾ ÃĹÊÊÁоÊÃǼÇ Á Ⱦ½¹¼Ç¼Áоʆ ÃǼÇÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÇ»¨¾ÉÅÁÈÉÇ»¾ÄÁŹÊÑ˹ºÆǾ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾ ÐÁÊľÆÆÇÊËÁ Á ÊÇÊËÇØÆÁØ ÈÇÈ̆ ÄØÏÁ › ÁËǼ¾ »Á½¹ ɹÊ˾ÆÁ  ¿Á»ÇËÆÔÎ Á ½É̼ÁÎ Çɼ¹ÆÁÀÅÇ» »ÇÑÄÁ » ȾɾоÆÕ £É¹ÊÆÇ ÃÆÁ¼Á¨¾ÉÅÊÃǼÇÃɹØ ¶ËÇ ȾɻÔ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁ ½ÇÃÌžÆË ƹ Çʆ ÆÇ»¹ÆÁÁÃÇËÇÉǼÇÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÁ¾½¹¿¾¾½ÁÆÁÐÆÔÎ ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÇ»ºÌ½¾ËÈɾÊľ½Ç»¹ËÕÊØÈÇÀ¹ÃÇÆÌ

ÄÎÌ

ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÆÈÒÅËÈ В прошлом году пермяки с удивлением обнаружили в черте города большое количество лесных белок. А в городских лесах и парках стали появляться куницы. Они не боятся людей и не отказываются от угощения. В Перми также зарегистрировано 8 новых видов птиц: мухоловки-пеструшки, поползни, вертишейки и т.д. §Ã¹ÀÔ»¹¾ËÊØ ľʆ ÆÔ¾ ¿Á˾ÄÁ ÈÇØ»ÁÄÁÊÕ » ¼ÇÉǽ¾ ƾ ÊÄÌйÂÆÇ ©¹ºÇ˹ ÈÇ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ× ƾǺÔÐÆÔÎ ½ÄØ ž¼¹Èdž ÄÁʹ ÈËÁÏ Á ¿Á»ÇËÆÔÎ »¾½¾ËÊØ ƾ ȾɻÔ ¼Ç½ ¨¾ÉÅÊÃÁ¾ ÖÃÇÄǼÁ À¹† ½¹ÄÁÊÕ ϾÄÕ× Ì»¾ÄÁÐÁËÕ »Á½Ç»Ç¾ ɹÀÆÇǺɹÀÁ¾

ÈËÁÏ Á ¿Á»ÇËÆÔÎ ¿Á† »ÌÒÁÎ ƹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¼ÇÉǽ¹ Á » ¾¼Ç ÇÃɾʈ ÆÇÊËØΡ»ÇËÈÇØ»ÁÄÁÊÕ ȾɻԾ ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÔ¾ ɾÀÌÄÕ˹ËÔ ŸÁ»ÇËÆÔÎ ÇËÊľ¿Á»¹×Ë ÈǽùÉņ ÄÁ»¹×Ë Á ÊÇÀ½¹×Ë ÁÅ ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ ÇÇÄǼÁɾÃÇžƽÌ×Ë

ªË¹ËÌÊ›¨¾ÉÅÊÃÇÅÃɹ¾ÊÇÊËÇØÆÁ¾»Á½¹Êdž ÇË»¾ËÊ˻̾Ë*ù˾¼ÇÉÁÁɾ½ÃÇÊËÁ£É¹ÊÆÇÂÃÆÁ¼Á ©­ §ÎɹÆؾËÊØ £ÇÆ»¾ÆÏÁ¾Â Ǻ ÇÎɹƾ ½ÁÃÇ ͹ÌÆÔ Á ÍÄÇÉÔ Á ÈÉÁÉǽÆÔÎ Êɾ½ ǺÁ˹ÆÁØ » ž»ÉÇȾ ¹ ˹ÿ¾ ¥¾¿½ÌƹÉǽÆÔÅ ÊÇ×ÀÇÅ ÇÎɹ† ÆÔÈÉÁÉǽÔ £É¹ËÃǾÇÈÁʹÆÁ¾ »¾É¾ÃɹÀžÉÇÅÊÃÉÌÈÆÌ× ÃÉÔÊÌ ľ¼ÃÇÌÀƹ»¹¾ÅÈǽÄÁÆÆÇÅÌÈǽ»Á¿ÆÇÅÌ ÎǺÇËÃ̝ÄÁƹ˾Ĺ½ÇÊÅ λÇÊ˹tÇÃÇÄÇ ÊŦ¹ĹȹÎȾɾÈÇÆÃÁ λÇÊ˼ÇÄÔ ÊÈÄ×ÊÆ̆ ËÔÂʺÇÃÇ»›¾½¾Ë»Ç½ÆÔÂǺɹÀ¿ÁÀÆÁ ©¹ÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾©¹ÊÈÉÇÊËɹƾƹ»º¹ÊʾÂƾ ›ÇļÁ Çƹ Á ¬É¹Ä¹ ¦¹ ÊÇʾ½ÆÁÎ Ê ¨¾ÉÅÊÃÁÅ Ãɹ¾Å˾ÉÉÁËÇÉÁØÎÁÀɾ½Ã¹»ÊËɾй¾ËÊØ»¬½ÅÌɆ ËÁÁ š¹ÑÃÁÉÁÁÁ£ÁÉÇ»ÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¥¾Ê˹ǺÁ˹ÆÁØÁºÁÇÄǼÁاºÁ˹¾Ë»À¹ÉÇʆ ÑÁÎÈÇžÆÆÔÎÇÀ¾É¹Î Ê˹ÉÁϹÎÁɾÐÆÔÎÀ¹»Ç† ½ØΪ»¾½¾ÆÁØǺǺÁ˹ÆÁÁ»ÔÎÌÎÇÄÁ»¨ÉÁùÅÕ¾ ÁÀ½¹»Æ¹ ÇËÆÇÊÁÄÁÊÕ Ã ׼džÀ¹È¹½ÆÔÅ ɹÂÇƹÅ °¹ÂÃÇ»ÊÃÇÅÌ Á £Ì¾½ÁÆÊÃÇÅÌ ǽƹÃÇ ÊȾÏÁ¹† ÄÁÊËÔ¾¾˹ÅƾƹºÄ×½¹ÄÁ °ÁÊľÆÆÇÊËÕ ÄÁÅÁËÁÉÌ×ÒÁ¾͹ÃËÇÉԝ¹ÆÆÔ¾Ç ÊǻɾžÆÆÇÅÊÇÊËÇØÆÁÁ»Á½¹»¨¾ÉÅÊÃÇÅÃɹ¾Lj ÊÌËÊË»Ì×˧ºÁ˹ÆÁ¾»ÔÎÌÎÇÄÁ»Ãɹ¾ƾ½ÇùÀ¹ÆÇ ¥¾ÉÔ ÇÎɹÆÔ ¦¾ ÈÉÁÆÁŹÄÁÊÕ » Ê»ØÀÁ Ê ÇËÊÌËÊË»Á¾Å½ÇÊËÇ»¾ÉÆÔÎÊ»¾½¾ÆÁÂǺǺÁ˹ÆÁÁ »Á½¹»¨¾ÉÅÊÃÇÅÃɹ¾ ©ÆÉʸºÀʽÃÔ˜ °§£´ ¼ÆÂÊÆȹÀÆÃÆ»ÀϽÉÂÀÍŸË ÇÈÆ̽ÉÉÆȸ̽¼ÈÓ ¿ÆÆÃÆ»ÀÀÇÆ¿ºÆÅÆÏÅÓÍÀÕÂÆÃÆ»ÀÀ §½ÈÄÉÂƻƻÆÉ˼¸ÈÉʺ½ÅÅÆ»ÆËÅÀº½ÈÉÀʽʸ

½ÁËÕÃÇÉÅÌÑÃÁÊÀ¾ÉÆÇÅ Ä׺ÔÅÁ ÇɾιÅÁ ʾžІ ùÅÁ ÊÌιÉÁùÅÁ ™ »ÇË ÊĹ½ÇÊËÁÀ»¾ÉÕùÅÁÈËÁ† Ϲź̽ÌËƾƹÈÇÄÕÀÌ

ООПТ

ÎÇÅÐÎ ×ÓÑÎÂÑÊÎÅ Самое крупное озеро Пермского края — Чусовское. Расположено на севере Чердынского района и имеет проточный характер: в него впадают несколько рек и ручьев, берет начало река Вишерка.

©¬ªª£™¸›´®¬®§¤µt%FTNBOBNPTDIBUB §ËÉؽƹʾÃÇÅÇؽÆÔ¾t*OTFDUJWPSB ª¾Å¾ÂÊ˻ǛÔÎÌÎÇľÂt%FTNPOJEBF

¼ÇÉÇ¿¹Æ¹Å ÈÇÅÇÐÕ „ºÉ¹† ËÕØÅ ƹÑÁÅ žÆÕÑÁŔ ºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÆÇ ȾɾÀÁÅdž »¹ËÕ»¼ÇÉǽÊÃÁÎÌÊÄÇ»ÁØÎ sƾÈÇľÆÁËÕÊØÁÊÇÇÉ̆

§À¾ÉÇ ºÄ׽ϾǺɹÀ† ÆÇ ÍÇÉÅÔ ÈÉÇËØÆÌÄÇÊÕ Ê ʾ»¾É¹ ƹ ×¼ ºÇľ¾ оÅ ƹ ÃÁÄÇžËÉÇ» ¨Ädž Ò¹½ÕÀ¾ÉùĹ ûÃÅ ¥¹ÃÊÁŹÄÕƹØ ¼Ä̺Áƹ žËÉÇ» Êɾ½ÆØØ s † žËɹ›Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ÀÁÅÔ ÇÀ¾ÉÇ йÊËÁÐÆÇ ÈÉÇžɆ À¹¾Ë½Ç½Æ¹ ›ÇÃÉ̼ ÇÀ¾É¹ °ÌÊÇ»† ÊÃǼÇ ɹÊÃÁÆÌÄÁÊÕ Êdž

ÊÆǻԾºÇÉÔ žÊ˹ÅÁÊÇ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ÈÉÁžÊÕ× º¾É¾ÀÔ Á ÇÊÁÆÔ š¾É¾† ¼¹ À¹ÉÇÊÄÁ ËÉÇÊËÆÁÃÇÅ ÇÊÇÃÇ Á žÄÃÁÅ ÃÌʆ ˹ÉÆÁÃÇÅ ›½ÇÄÕ À¹È¹½† ÆǼÇ Á »ÇÊËÇÐÆǼÇ º¾É¾† ¼Ç» ÊÈÄÇÑÆÇ ÈÇÄÇÊÇ ËØÆÌËÊØ ÐÁÊËÔ¾ ȾÊÃÁ ϾÆËɹÄÕƹØйÊËÕÀ¹ÆØ˹ оÉÆÔÅÁÄÇÅÅÇÒÆÇÊËÕ× ½ÇÅÁºÇľ¾›Ç½¹¼Á½†

ÉÇùɺÇƹËÆdžÎÄÇÉÁ½Ædž ƹËÉÁ¾»¹Ø ºÇ¼¹Ë¹Ø ÇɆ ¼¹ÆÁÃÇ  ÈÇÖËÇÅÌ Áž¾Ë ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»ÔÂÏ»¾Ë ¦¹Ê¾Ä¾ÆÆÔÎ ÈÌÆÃËÇ» »ÇÀľ ÇÀ¾É¹ Æ¾Ë ¹ ÈÇËdž ÅÌ žÊ˹ À½¾ÊÕ ÃɹÊÁ† »¾ÂÑÁ¾ ºÇ¼¹ËÔ¾ ÉԺǠ ÈËÁϾ  ؼǽ¹ÅÁ Á ¼ÉÁ† º¹ÅÁ §À¾ÉÇ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹¾Ë Ç˽Ôι×ÒÁÎ ÉÔº¹ÃÇ» Á ÇÎÇËÆÁÃÇ» °ÌÊÇ»ÊÃǾ s ÃÉÌÈƾÂѾ¾ ƹ ʾ»¾É¾ ÃɹØ ƾɾÊËÁÄÁÒ¾ Á ǽ† ÆǻɾžÆÆÇ »¾ÄÁÃÇľȆ ÆÔ ƹ¼ÌÄÕÆÔ »Ç½Ç¾Å ½¾ÊÕ ƾɾÊËÁËÊØ Ê̽¹Ã Ä¾Ò ÒÌù ÇÃÌÆÕ ØÀÕ ÈÄÇË»¹ ƹÄÁÅ ȾÊùÉÕ Á ½É ÆÇ ÇÀ¾É¹ ÊÁÄÕÆÇ

À¹ÁľÆÇ ÐËÇ ÊÇÀ½¹¾Ë » ÀÁÅƾ¾ »É¾ÅØ ÈÉǺľÅÔ ÊÃÁÊÄÇÉǽÇÅtÈÇÖËÇÅÌ ÀÁÅÇ»ÇÀ¾É¾ÉÔºÔŹÄÇ §Æ¹ ÌÎǽÁË » ÈÉÁËÇÃÁ ÊùËÔ»¹¾ËÊØ»›ÁѾÉÃÌÁ £ÇÄ»Ì ›Ç »É¾ÅØ »¾Ê¾ÆÆÁÎ Á ÇʾÆÆÁÎ ÅÁ¼É¹ÏÁ ÇÀ¾ÉÇ Ê˹ÆÇ»ÁËÊØžÊËÇÅÊÃÇȆ ľÆÁØ »Ç½ÇÈĹ»¹×ÒÁÎ Á ÇÃÇÄǻǽÆÔÎÈËÁÏ ½¾ÊÕ ˹ÿ¾ ¼Æ¾À½ØËÊØ »Á½Ô À¹Æ¾Ê¾ÆÆÔ¾ » £É¹ÊÆÌ× ÃÆÁ¼ÌÊÃÇȹ оÉÆÇÀǺ¹Ø ¼¹¼¹É¹ °ÌÊÇ»ÊÃǾ ÇÀ¾ÉÇ Ø»ÄؾËÊØ ÇÎɹÆؾÅÔÅ ĹƽѹÍËÇÅ ɾ¼ÁÇƹÄՆ ÆǼÇÀƹоÆÁØ


ÝÊÎ

ÄÎÊÒÎÐ

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÇÓÁÛ — ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÒÅËÎ Новогодние и рождественские праздники — это обильные застолья с неизменным «оливье», сельдью «под шубой» и мясными блюдами. Как Вы думаете, какой из органов человека в эти дни испытывает максимальную нагрузку? Желудочно-кишечный тракт? Печень? Им, конечно, тоже здорово достается, но во время праздничных застолий все же больше всего приходится работать… зубам!

Немного истории

¦¹ ȾɻÔ »À¼Äؽ ƾÈÇÆØËÆÇ ùÃ Ì оÄÇ»¾Ã¹ ÅǼÄÁ ɹÀ»ÁËÕÊØ ½»¹ Éؽ¹ ÃɹÊÁ»ÔÎ ÉÇ»ÆÔÎ À̺ǻ »¾½Õ Ì ÅľÃÇÈÁ˹×ÒÁÎ À̺Ô À¹ÃĹ½Ô»¹† ×ËÊØ » ƾÊÃÇÄÕÃÇ Éؽǻ ¬ ÃÇÑÃÁ ÊǺ¹ÃÁ ÄÇѹ½Á »Á½ÆÔ ƑºÆÔ¾ »¹† ÄÁÃÁsÇÊ˹ËÃÁƾ½ÇɹÀ»ÁËÔÎÀ̺ǻ ¬Ä×½¾ÂÇÆÁÀ¹Å¾ËÆÔËÇÄÕÃÇ»Åņ ½¾ÆоÊÃÇÅ »ÇÀɹÊ˾ ¨É¾½ÃÁ оÄdž »¾Ã¹ ÁžÄÁ ÀÌºÔ ιɹÃ˾ÉÆÔ¾ ½ÄØ »Ê¾Ø½ÆÔÎ ¿Á»ÇËÆÔÎ £É¾ÈÃÁ¾ À̺Ô ÁÅǼÌÐÁ¾оÄ×ÊËÁºÔÄÁÈÉÁÊÈÇÊǺ†

ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО… t ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØÅÁ ºÔÄÇ ½ÇùÀ¹ÆÇ ùùdžÈÇÉÇÑÇà »ÎǽØÒÁ»ÊÇÊ˹»ÑÇÃÇĹ½¹ Êǽ¾É¿ÁË »¾Ò¾ÊË»¹ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈɾÈØËÊË»Ì×Ë ǺɹÀÇ»¹ÆÁ× ùÉÁ¾Ê¹ t¾ÊÄÁÌǽÆǼÇÁÀǽÆdž ØÂϾ»ÔκÄÁÀƾÏÇ»ƾλ¹Ë¹† ¾ËùÃǼdžËÇÀ̺¹ ùÃÈɹ»Á† ÄÇ ˹ÃÇ¿¾À̺ÇËÊÌËÊ˻̾ËÁ ̽É̼ǼǺÄÁÀƾϹ tÀ̺ƹØȹÊ˹ºÔĹÁÀǺ† ɾ˾ƹ¾¼ÁÈËØƹÅÁÈÉÁžÉÆÇ ľËƹÀ¹½ÁÈɾ½Ê˹»ÄØĹ ÊǺÇ ʞÊÕ »Áƹ Á ȾÅÀÔ ªÇ »É¾Å¾Æ ɹÆƾ ©ÁÅÊÃÇ ÁÅȾÉÁÁ Á ½Ç »¾Ã¹ ÅÇй ºÔĹ ǽÆÁÅ ÁÀ ÇÊÆÇ»ÆÔÎ ÃÇÅÈÇƾÆËÇ» À̺ÆÇ ȹÊËÔ Ëà Êǽ¾É¿¹ÒÁÂÊØ » ƾ ¹Å† ÅÁ¹Ã ǺĹ½¹¾Ë ÈɾÃɹÊÆÔÅÁ ÇÐÁÒ¹×ÒÁÅÁÊ»ÇÂÊË»¹ÅÁ

ľÆÔ ½ÄØ À¹ÒÁËÔ Á ƹȹ½¾ÆÁØ ½ÄØ ½ÉǺľÆÁØÊÔÉÇÂÁ¼É̺ÇÂÈÁÒÁ ¬ À¹ÉǽÔѹ оÄÇ»¾Ã¹ À¹Ð¹ËÃÁ À̺ǻ ɹÀ»Á»¹×ËÊØ » ÅؼÃÇ Ëù† ÆÁ ½¾Ê¾Æ › ȾɻԾ žÊØÏÔ ¿ÁÀÆÁ ÅĹ½¾ÆϹ ÍÇÉÅÁÉÌ×ÒÁ¾ÊØ À̺Ô ÈÉǽ»Á¼¹×ËÊØÃÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ½¾ÊÆÔ ÁÈÉÇɾÀ¹×ËÊضËÇÅÇÄÇÐÆÔ¾À̺Ô ¦¹À»¹ÆÁ¾ „ÅÇÄÇÐÆÔ¾” À̺Ô ½¹Ä œÁÈÈÇÃɹË ªÅ¾Æ¹ ÅÇÄÇÐÆÔÎ À̺ǻ Ì оÄÇ»¾Ã¹ Á Ǻ¾ÀÕØÆ ÈÉÇÁÊÎǽÁË ǽÁÆ ɹÀ ¬ ÅÆǼÁÎ ½É̼ÁÎ ÅľÃdž ÈÁ˹×ÒÁÎ ÈÉÇÁÊÎǽÁË ÅÆǼÇÃɹˆ ƹØÀ¹Å¾Æ¹À̺ǻ ̺Ô s ÖËÇ Ǻƹ¿¾ÆƹØ йÊËÕ Êþľ˹

Зуб – живой орган

Ê ÎÇÉÇѾ ֏ľ»Ç À¹ÒÁËÇ £Ç† ÉÇÆù À̺¹ ÈÇÃÉÔ˹ ºÇ¼¹ËÇ ƾÇɆ ¼¹ÆÁоÊÃÁÅÁÊÇÄØÅÁËùÆÕ×sÖŹ† ÄÕ×›ƾÂƾËƾɻÆÔÎÇÃÇÆйÆÁ £ÇÊËƹØ ŹÊʹ À̺¹ Èǽ ÖŹÄÕ× ÊÇÊËÇÁË ÁÀ ½¾ÆËÁƹ ÈÉÁžÉÆÇ ˹† ÃǼÇ¿¾ÊÇÊ˹»¹ÁÈÉÇÐÆÇÊËÁ ùÃÁ ǺÔÐƹØ ÃÇÊËÕ ¨ÉÇÐÆÇÊËÕ À¹»ÁÊÁË ÇËÅÁƾɹÄÕÆÔÎÊǾ¦ǻɹÊ˻dž ɾ ÊÇÄØÆÇ ÃÁÊÄÇËÔ À̺Ô ɹÀÅؼ† й×ËÊØ ˾ÉØØ ÅÁƾɹÄÕÆÔ¾ ÊÇÄÁ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ: t ÈÇ À¹ÃÇÆÌ ¹Å¾ÉÁùƆ ÊÃǼÇ Ñ˹˹ ›¾ÉÅÇÆË ¿¾Æ† ÒÁƹ ƾ Áž¾Ë Èɹ»¹ ÆÇÊÁËÕ À̺ÆÔ¾ÈÉÇ˾ÀÔº¾ÀÈÁÊÕžƆ ÆǼÇɹÀɾѾÆÁؾ¾ÅÌ¿¹ t ¿Çɽ¿ ›¹ÑÁƼËÇÆ Ì ÃÇËÇÉǼÇ ÈÇÐËÁ ƾ ºÔÄÇ À̆ ºÇ» ÇоÆÕËҹ˾ÄÕÆÇÊľ½ÁÄ À¹ ÊÇÊËÇØÆÁ¾Å À̺ǻ Ê»ÇÁÎ ѾÊËÁÄÇѹ½¾Â§ÆÈÉÁùÀԆ »¹Ä ù¿½Ô ½¾ÆÕ ÐÁÊËÁËÕ ÁÅ À̺Ô t ¥¹Ç ¯À¾½ÌÆ ÇËùÀԆ »¹ÄÊØ ÐÁÊËÁËÕ À̺Ô ›Å¾ÊËÇ ÖËǼÇÇÆÈÇÄÇÊùÄÉÇËй¾ÅÁ Ⱦɾ¿¾»Ô»¹Ä йÂÆÔ¾ ÄÁÊËÕØ „ ¹Ð¾Å ÐÁÊËÁËÕ ©¹À»¾ ËÁ¼É ÃǼ½¹†ÆÁºÌ½Õ ÐÁÊËÁË ÀÌºÔ ” t¼Ç»ÇÉÁÄÇÆ

ОКАЗЫВАЕТСЯ: t À̺ƹØ ÖŹÄÕ s ʹŹØ Ë»¾É½¹Ø ËùÆÕ » Çɼ¹ÆÁÀž оÄÇ»¾Ã¹ ÇÊËÉÁ¾ ʹºÄÁ ÈÉÁ ̽¹É¾ Ç À̺ÆÌ× ÖŹÄÕ ËÌÈÁˆ ÊØ ¨Ç Ë»¾É½ÇÊËÁ ¾¾ ÅÇ¿ÆÇ Êɹ»ÆÁËÕÊû¹ÉϾÅ tÈÇÄÇ»ÁƹƹʾľÆÁØо† ÄÇ»¾Ð¾ÊË»¹Áž¾ËËÇÄÕÃǽ»¹ ¹ ƾоËÔɾÀ̺¹Å̽ÉÇÊËÁ t À¹ ÊÌËÃÁ Ì оÄÇ»¾Ã¹ »Ô½¾ÄؾËÊØ » Êɾ½Æ¾Å ÄÁËÉ ÊÄ×ÆÔ t ƾÊÅÇËÉØ ƹ ËÇ ÐËÇ ùÄÕÏÁÂƾǺÎǽÁŽÄØÃÇʈ ÆÔÎËùƾ ¾¼ÇƹÎǽÁˆ ÊØ»À̺¹Î t À̺ t ¾½ÁÆÊË»¾ÆƹØ йÊËÕоÄÇ»¾Ð¾ÊÃǼÇÇɼ¹ÆÁÀ† Ź ÃÇËÇɹØƾÊÈÇÊǺƹÃʹ† ÅÇ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ× t ¾ÊÄÁ »Ô Èɹ»Ñ¹ ËÇ ºÇÄÕÑÌ× йÊËÕ ÈÁÒÁ »Ô Ⱦ† ɾ¿¾»Ô»¹¾Ë¾ ƹ Èɹ»Ç ÊËdž ÉÇƾ оÄ×ÊËÁ Á ƹǺÇÉÇË ¾ÊÄÁ»Ôľ»Ñ¹ ËÇƹľ»Ç ¾ÆËÁÆ s ¿Á»¹Ø ËùÆÕ ®ÇËØ ÇÆ Á ÊÎÇ¿ÈÇÊÇÊ˹»ÌÊÃÇÊËÕ× ÆÇƾ˹à ÈÇÉÁÊË›ËÇÄÒÌÊ˾ÆÇý¾ÆËÁƹÈÇ ÇÊǺÔÅ ùƹÄÕϹÅ »ÎǽØË ÇËÉÇʈ ÃÁ ½¾ÆËÁÆÆÔÎ ÃľËÇà ¾ÆËÁÆÆÔ¾ ÃľËÃÁǺ¾ÊȾÐÁ»¹×Ë¿ÁÀÆÕÀ̺¹ £ÇɾÆÕ À̺¹ ÈÇÃÉÔË ½É̼ÁÅ ÃÇÊËÆÔÅ »¾Ò¾ÊË»ÇÅ s ϾžÆËÇÅ £ÇɾÆÕ ÇÃÉÌ¿¾Æ ʾËÕ× ƾɻÆÔÎ ÇÃÇÆйÆÁÂ

Здоровые зубы – здоровое тело

½ÇÉǻվÀ̺¹À¹»ÁÊÁËÇËϾÄÇʆ ËÁ ÖŹÄÁ ÃÇËÇɹØ ƾ »Ô½¾É¿Á»¹¾Ë ɾÀÃÇ ʞÆÔ ˾ÅȾɹËÌÉÔ ÈÁÒÁ ½¾ÂÊË»ÁØ ÃÁÊÄÇË ËɾÆÁØ Ç ž˹Ć ÄÁоÊÃÁ¾Èɾ½Å¾ËԫɾÒÁÆÔÖŹ† ÄÁ ÅǼÌË »ÇÀÆÁùËÕ ÇË ƹÉÌѾÆÁ ÈÁ˹ÆÁØ ƾ½ÇÊ˹Ëù »Á˹ÅÁÆÇ» Á ÅÁƾɹÄÕÆÔÎÊǾ §ÊÆÇ»ÆǾ ÌÊÄÇ»Á¾ ÊÇÎɹƾÆÁØ À½ÇÉÇ»ÕØ À̺ǻ s ÈÇÄÆÇϾÆƹØ ÈÁÒ¹§ÊǺ¾ÆÆÇÀ̺¹ÅƾǺÎǽÁÅÔ »Á˹ÅÁÆÔ%Áª ›ËÇÉǾ ÌÊÄÇ»Á¾ s ¼Á¼Á¾Æ¹ Èdž ÄÇÊËÁ É˹ ¦¾ÇºÎǽÁÅÇÊËÕ ÌÎǽ¹ À¹ À̺¹ÅÁ »È¾É»Ô¾ ǺÇÊÆÇ»¹Ä » 97** »¾Ã¾ ¼ÇÄĹƽ¾Ï ™ ¤¾»¾Æ¼Ìà Ǻƹ† ÉÌ¿Á»ÑÁ ÅÆÇ¿¾ÊË»Ç ÅÁÃÉǺǻ Ì ʾºØ »Ç ÉËÌ ÈÇÊľ Ëҹ˾ÄÕÆǼÇ ÈÉÇËÁɹÆÁØ À̺ǻ ÊÇÄÕ× ¤¾»¾Æ¼Ìà ÊÁÉÇÆÁ¾Â¼Ç»ÇÉÁÄ ÐËǻǻʾŪdž ¾½ÁƾÆÆÇÅ£ÇÉÇľ»ÊË»¾ƾƹ½¾Ë† ÊØÊËÇÄÕÃÇ¿Á˾ľ ÊÃÇÄÕÃÇ¿Á»ÔÎ À»¾ÉÕÃÇ»ƹÎǽÁËÊØ»¾¼ÇÊǺÊË»¾Æ† ÆÇÅ ÉËÌ ™ ÊÃÇÄÕÃÇ ÁÎ ɹÀ»¾½¾ËÊØ ¾ÊÄÁÀ̺ÔƾÐÁÊËÁËÕ ¥¹Ä¾ÂÑÁ¾ ËɾÒÁÆÃÁ ƹ À̺¾ À¹Ê¾ÄØ×ËÊØÅÁÃÉÇÇɼ¹ÆÁÀŹÅÁ À̺ »Ê¾ ºÇÄÕѾ Á ºÇÄÕѾ ɹÀÉÌѹ¾ËÊØ žÊÄÁ À̺Ô ÈÄÇÎÁ¾ ÈÄÇÎÇ Ǻɹº¹† ËÔ»¹¾ËÊØÈÁÒ¹ªÇÀ½¹¾ËÊغÇÄÕѹØ ƹ¼ÉÌÀùƹ¿¾Ä̽ÇèÇÖËÇÅÌÀ¹À̆ º¹ÅÁƾǺÎǽÁž¿¾½Æ¾»ÆÔÂÌÎǽÁ ÈÇÊËÇØÆÆÔ»ɹоºÆÔÂÃÇÆËÉÇÄÕ ¹ ºÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÄ×½¾ÂƾÄ׆ ºØËÈÇʾҹËÕÊËÇŹËÇÄǼ¹¦ÇËÇÄՆ ÃǻɹІÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÈÇÅÇ¿¾ËÊdž ÎɹÆÁËÕÀ̺ÔÀ½ÇÉÇ»ÔÅÁ ¹ÌÄÔºÃÌ sÈÉÁ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÇÂ

СТРАНИЦА

7

НОВОСТИ КРАЯ ‹ªÖËǼǼǽ¹ÍÌÆÃÏÁÁ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹¼É¹½Ç† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÁɹÀ»ÁËÁØÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ¨¾Éņ ÊÃǼÇÃɹØ»ǺĹÊËÁÇÎɹÆÔÇÃÉÌ¿¹×Ò¾ÂÊɾ½Ô ¨¾ÉÅÊÃǼÇÃɹØȾɾ½¹ÆÔ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»ÌÈÉÁÉǽ† ÆÔÎ ɾÊÌÉÊÇ» ¨¾ÉÅÊÃǼÇ ÃɹØ ›ÇÀ¼Ä¹»ÄؾË ÌȆ ɹ»Ä¾ÆÁ¾ÈÇÇÎɹƾÇÃÉÌ¿¹×Ò¾ÂÊɾ½Ô¤×½ÅÁĹ ¡»¹Æǻƹ®¹ÉÌÆ ‹¨Ç½»¾½¾ÆÔÁËǼÁ7***ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÃÇƆ ÃÌÉʹ ÈÉÁÉǽÇÇÎɹÆÆÔÎ ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁÎ ÇËÉؽǻ » ÃÇËÇÉÇÅ ÌйÊ˻ǻ¹ÄÁ ǺӾ½ÁƾÆÁ ÌйÒÁΆ ÊØ ÁÀ ˾ÉÉÁËÇÉÁ ÃɹØ ¨Çº¾½Á˾ÄØÅÁ Ê˹ÄÁ ×ÆƹËÊÃÁ ÃÄ̺ „¤¶›¡ª” £ÌƼÌÉÊÃǼÇ Ɇƹ ÆÇÅÁƹÏÁØ„¶ÃÇÄǼÁоÊÃǾºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÁ¾žÊ˹ ÈÉÇ¿Á»¹ÆÁؔ ÃÄ̺„¶ÃÇѹ”ª·¦¼›¾É¾Ò¹¼ÁÆÇ ÆÇÅÁƹÏÁØ„¶ÃÇÄǼÁоÊÃǾÈÉÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾Áɹʆ ÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾ÈÉÁÉǽÇÇÎɹÆÆÔÎÁ½¾Â” Á½¾ËÊÃÁ ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ ÃÄ̺ „™ºÉÁʔ ¼°¹ÂÃÇ»ÊÃÁ Ædž ÅÁƹÏÁØ„ªÇÎɹƾÆÁ¾»Ç½ÆÔÎÖÃÇÊÁÊ˾Ŕ §Ëо† ËÔÈǺ¾½Á˾ľÂÃÇÆÃÌÉʹƹÈɹ»Ä¾ÆÔ½ÄØÌйÊËÁØ »Ç›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃǹÃÏÁÁ„¤¾ËÇÈÁÊսǺÉÔν¾ÄÈÇ ÊÇÎɹƾÆÁ×ÈÉÁÉǽԔ ‹ ›ËÇÉÇ ¼Ç½ ÈǽÉؽ » ¨¾ÉÅÊÃÇÅ Ãɹ¾ ʹ† ÅÔ¾ ÄÌÐÑÁ¾ ½¾ËÊÃÁ¾ ÈÉǾÃËÔ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔ¾ ƹ ÌÄÌÐѾÆÁ¾ÖÃÇÄǼÁоÊÃÇÂǺÊ˹ÆÇ»ÃÁÁÌÊÁľÆÁ¾ ÈÉÁÉǽÇÇÎɹÆÆǼÇ ÈÉÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ÈÇÄÌй×Ë Èǽ† ½¾É¿ÃÌ ÁÀ Ãɹ¾»Ç¼Ç º×½¿¾Ë¹ › ƹйľ ¼Ç½¹ ×ÆÔ¾ Ä׺Á˾ÄÁ ÈÉÁÉǽÔ ¨ÉÁùÅÕØ ÊǺɹÄÁÊÕ ÐËǺԻԺɹËÕƹÁºÇľ¾ÁÆ˾ɾÊÆÔ¾ÖÃÇÄǼÁоʆ ÃÁ¾Á½¾Á ¨ÇɾѾÆÁ×ÖÃÊȾÉËÆÇÂÃÇÅÁÊÊÁÁÄÌÐÑÁÅÁ ÈÉÁÀƹÆÔÈÉǾÃËÔ„œÇÄ̺ǾÇ¿¾É¾ÄÕ¾”°¾É½ÔÆʆ ÃǼÇ ɹÂÇÆÆǼÇ ½¾ËÊÃǼÇ ÖÃÇÄǼÁоÊÃǼÇ ½»Á¿¾† ÆÁØ „(SFFO MJGF” „ª»¾Ë ÉǽÆÔÎ º¾É¾À” ƹÌÐÆǼÇ ǺҾÊË»¹ ÌйÒÁÎÊØ „™ËĹÆËÁ½¹” §ÃËغÉÕÊÃǼÇ ɹÂÇƹÁ„™Ä¾ÆÕÃÁÂÏ»¾ËÇоԜ̺¹ÎÁÆÊÃǼÇÅdž Äǽ¾¿ÆǼÇÖÃÇÄǼÁоÊÃǼÇϾÆËɹ„¶Ã»¹ËÇɔ ‹›¨¾ÉÅÊÃÇÅÀÇÇȹÉþÊ˹ÉËÇ»¹Ä†Â;ʆ ËÁ»¹ÄÕ t ÃÇÆÃÌÉÊ ¹ÆÁŹÄÁÊËÁоÊÃÇ ÊÃÌÄÕÈË̆ ÉÔ „ ÇÇȹÉà Êƾ¿ÆÔÎ À»¾É¾Â” «¾Å¹ ;ÊËÁ»¹ÄØ „®ÁÒÆÔ¾ÅľÃÇÈÁ˹×ÒÁ¾”»ÔºÉ¹Æ¹ƾÊÄÌйÂÆÇ ¥¾¿½ÌƹÉǽÆÔªÇ×ÀÇÎɹÆÔÈÉÁÉǽÔǺÓØ»ÁÄ ¼Ç½„œÇ½ÇÅÎÁÒÆÔÎÅľÃÇÈÁ˹×ÒÁοÁ»Çˆ ÆÔΔ¨¾É»Ô¾ɹºÇËÔÌ¿¾ÈÇØ»ÄØ×ËÊØƹ˾ÉÉÁËdž ÉÁÁÀÇÇȹÉù ‹ ›ÔѾÄ » Ê»¾Ë „¨Ì˾»Ç½Á˾ÄÕ ÈÇ ƹÏÁdž ƹÄÕÆÔÅȹÉùŔ ÇËÃÉÔ»¹×ÒÁÂʾÉÁ×ÁÀ½¹ÆÁ  ÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆÔÎÇÊǺÇÇÎɹÆؾÅÔÅÈÉÁÉǽÆÔÅ˾Ɇ ÉÁËÇÉÁØÅÊËɹÆÔ¨Ì˾»Ç½Á˾ÄÕÈɾ½Ê˹»ÄؾËÁƆ ˾ɾÊ ½ÄØ Ä׺Á˾ľÂ ÌÆÁùÄÕÆÔÎ ÃɹÊÇË ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÀÇ»¾ËÁÎÊÇ»¾ÉÑÁËÕƾǽÆÇÈÌ˾ѾÊË»Á¾»¾¾ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔ¾ȹÉÃÁ¡À½¹ÆÁ¾ÈÉÁÌÉÇоÆÇÆ ľËÁ×ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂÀ¹ÈÇ»¾½ÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ ‹ŸÁ˾ÄÁ¨¾ÉÅÁÅǼÌËÈÇÄÌйËÕº¾ÊÈĹËÆÌ× ÈÇÄÁÃÄÁÆÁоÊÃÌ×ÁÊËÇŹËÇÄǼÁоÊÃÌ×ÈÇÅÇÒÕ ¹ ˹ÿ¾ÃÇÆÊÌÄÕ˹ÏÁÁÌÀÃÁÎÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»»йÊËÆÔÎ ÃÄÁÆÁùΣ¹ÃÊÇǺÒÁÄÁ»ÌÈɹ»Ä¾ÆÁÁÀ½É¹»ÇÇÎɹ† ƾÆÁع½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ¨¾ÉÅÁ ½ÄØÖËǼÇ»˾ÃÌҾŠ¼Ç½Ì À¹ÃÄ×оÆÔ ÃÇÆËɹÃËÔ Ê ½¾ÊØËÕ× йÊËÆÔÅÁ ÃÄÁÆÁùÅÁ «¹Ã¹Ø ÈÇÅÇÒÕ ÇùÀÔ»¹¾ËÊØ » ɹÅùÎ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆǼÇž½ÁÏÁÆÊÃǼÇÊËɹÎÇ»¹ÆÁØ ‹¾ËÊË»ÇÅÆǼÁÎȾÉÅØÃÇ»ÈÉÇÑÄÇ»ǺҾ† ÆÁÁÊ»ÔÈÌÊùÅÁ¹ÄÕŹƹ鄧ÄØÈù”›Ä׺ÇÂʾ† ÅÕ¾ ¼½¾ÊÇÎɹÆÁĹÊÕÎÇËÕǽƹÃÆÁ¼¹ÊÈǽǺÆÔÅ ƹÀ»¹ÆÁ¾Å ƾƹ½ÇǺÓØÊÆØËÕ ùùØÈËÁÐù½¹Ä¹ ¾Â ʻǾ ÁÅØ ¦Ç»Ô ¿ÌÉƹÄ „§¤¸¨£™ s ” Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÐÁ˹˾ÄØÅØÆ»¹ÉØ»¨¾ÉÅÊÃÇÂÃɹ† ¾»Ç½¾ËÊÃǺÁºÄÁÇ˾þÁŤ¡£ÌÀÅÁƹ«É̽† ÆÇȾɾÐÁÊÄÁËջʾ ÐËÇÌžÊËÁÄÇÊÕƹÊËɹÆÁϹÎ Çоɾ½ÆǼÇ»ÔÈÌÊù­ÇÉŹǺɹҾÆÁØÃɾºØ˹Å À¹ÆÁŹ˾ÄÕƹ Á ÁÆ˾ɹÃËÁ»Æ¹ ù¿½Ô Ź˾ÉÁ¹Ä ÊÇÈÉǻǿ½¹¾ËÊØ ÊÇ»¾Ë¹ÅÁ Ç оÅ ÈǽÌŹËÕ Á ÐËÇ ÈÇÈÉǺǻ¹ËÕʽ¾Ä¹ËÕʹÅÇÅÌ


8

ÌÈØÊÀ

СТРАНИЦА

ИНТЕРЕСНО НА ПРОГУЛКУ — ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! „¤ÆÈÆ¿ÀÉÆÃÅν ¼½ÅÔÏ˼½ÉÅÓÁc“ ™ª¨ÌÑÃÁÆ

Вы думаете, активно отдыхать, закаляться, общаться с друзьями и при этом получать максимум удовольствия можно только летом? А для зимнего оздоровительного отдыха подойдут лишь санатории? Предлагаем Вам несколько заманчивых идей, как можно с пользой для здоровья провести зимний отпуск или «уик-энд».

ÎÒÄÛÕÀÅÌ ÀÊÒÈÂÍÎ! ÁÀ žÊØϾ» t ÀÁŹ ™ Ä׺Ǿ ÄÔ¿ÆǾÊƹÉØ¿¾ÆÁ¾»Ê¾¼½¹ÅÇ¿ÆÇ »ÀØËÕƹÈÉÇùË

¦ÔƾÑÆÁ¾ÀÁÅÔƾйÊËǺ¹ÄÌ×ËƹÊ˹ÃÁÅÁ ½¾ÆÕùÅÁ «Ç ½Ç¿½Õ Á ÊÄØÃÇËÕ ËÇ ȹÊÅÌÉÆÇ ËÇ ÊÄÁÑÃÇÅÎÇÄǽÆÇc¦Ç¾ÊÄÁʾ¼Ç½ÆØùÃɹÀËÇË ʹÅÔÂÃĹÊÊÁоÊÃÁ½¾ÆÕsÀƹÐÁË ʹÅǾ»É¾ÅØ ÇËÈɹ»ÄØËÕÊØ »Ê¾Â ʾÅվ ƹ ÀÁÅÆ×× ÈÉǼÌÄÃÌ ª»¾¿Á »ÇÀ½ÌÎ Á ÈÉÁÉǽ¹ ™ ÈÉÁ½ÌŹËÕ ÁÆ˾† ɾÊÆÔ¾ À¹ÆØËÁØ Á ɹÀÆÇǺɹÀÁËÕ ÁÎ „ÍÁÑùÅÁ” sÈÉÇÒ¾ÈÉÇÊËǼÇ ¨Ç½»Á¿ÆÔ¾Á¼ÉÔƹÈÉÁÉǽ¾À¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÔ Ì¿¾ʹÅÁÈÇʾº¾™¾ÊÄÁ½Çº¹»ÁËÕÃÖËÇÅÌÀ¹Ã¹† ÄÁ»¹×ÒÁ ÁÅÅÌÆÇÊËÁÅÌÄÁÉÌ×ÒÁÂÖÍ;ÃËÇË ºÇ½ÉØÒ¾¼ÇÅÇÉÇÀÆǼÇ»ÇÀ½Ìι ËÇÈÇÄÇ¿Á˾ÄՆ ÆÔÂɾÀÌÄÕ˹ËƾÀ¹Ê˹»ÁËʾºØ½ÇļÇ¿½¹ËÕ¦¾ ʾÃÉ¾Ë ÐËǽ¾ËÁ ¼ÌÄØ×ÒÁ¾»Ä׺Ì×ÈÇ¼Ç½Ì ºÇ† ľ×Ë ɾ¿¾ оÅ ÁÎ ˾ÈÄÇÄ׺Á»Ô¾ Ê»¾ÉÊËÆÁÃÁ š¾É¾Å ʹÆÃÁ ÄÔ¿Á ÃÇÆÕÃÁ ƾ À¹ºÔ»¹¾Å ÈÉÇ ÍÇËǹÈȹɹË Á ÇËÈɹ»ÄؾÅÊØ » À¹Êƾ¿¾ÆÆÔ ȹÉà À¹¼ÇÉǽÆÔÂÄ¾Ê ÃÊÃÇ»¹ÆÆÇÂÄÕ½ÇÅɾþ ÁÄÁÈÉÇÊËǻǽ»ÇÉ ®ÇоÑÕƾÎÇоÑÕ ¹ƹÅÇÉÇÀ¾ÆÌ¿Æǽ»Á† ¼¹ËÕÊØ ¡Æ¹Ð¾ ƾ ÈÇÅÇ¿¾Ë ½¹¿¾ ʹŹØ ˾ÈĹØ ǽ¾¿½¹ £¹Ë¹ÆÁ¾ ƹ ʹÆùÎ s ÑËÌù ƾ ËÇÄÕÃÇ ÈÉÁ† ØËƹØÁÄ׺ÁŹØ½¾ËÕÅÁ»Ê¾Î»ÇÀɹÊËÇ» »ÃÄ׆ йØŹÅÌÁȹÈÌ ÆǾҾÁÈÇľÀƹØ›¾½Õ ùà ÁÀ»¾ÊËÆÇ Ä׺ÁÑÕ ù˹ËÕÊØ s Ä׺Á Á ʹÆÇÐÃÁ »ÇÀÁËÕ«¹Ã¹ØÀ¹ÉؽùƹÊ»¾¿¾ÅÅÇÉÇÀÆÇÅ»ÇÀ† ½ÌξsÎÇÉÇѹØËɾÆÁÉǻùÅÔѾÐÆÇÂÁ½Ôι† ˾ÄÕÆÇÂÊÁÊ˾Å £¹Ã¹ØʹŹØ»¾Ê¾Ä¹ØÀÁÅÆØØÁ¼É¹ £ÇƾÐÆÇ Êƾ¿ÃÁ«ÌË˾º¾ÁÈǺ¾¼¹ËÕÅÇ¿ÆÇ Á»žËÃÇʆ ËÁÈÇËɾÆÁÉÇ»¹ËÕÊØ¡¼É¹ËÕÅÇ¿ÆǺ¾ÀÈɹ»ÁÄ ǺÃÁ½Ô»¹Ø½É̼½É̼¹Êƾ¼ÇÅ ÆǼÇɹÀ½ÇÁÆ˾† ɾÊƾÂÈÇÈɹ»ÁĹÅ „›ÔľÈÁ šÔù” › ¼Ç½Ì ¹ÃË̹ÄÕÆÇ ľ† ÈÁËÕƾÊƾ¼Ç»ÁÃÇ» ¹ºÔÃÇ» ÃÇÉÇ»Á˾ÄØˬʆ ËÉÇÂ˾ÃÇÆÃÌÉÊƹÄÌÐÑÌ×Êƾ¿ÆÌךÌɾÆÃÌ Á ÈÌÊËÕù¿½ÔÂÐľÆʾÅÕÁ»ÔľÈÁËÊ»Çך̽¾Ë À½ÇÉÇ»Ç ¾ÊÄÁ»¹ÑÊƾ¼Ç»ÁÃÊ˹ƾ˻ԼǽÆÇLj ÄÁйËÕÊØÇ˽É̼ÁÎÊǺɹËÕ¾»¥Ç¿ÆÇÈÉÁǽ¾ËÕ ¾¼Ç»Ê˹ÉÔ¾ѹÉÍÁÑÄØÈÌ ÌÃɹÊÁËÕºÌʹÅÁÁ ˽ £Ç¼½¹ ÍÁ¼ÌÉÔ ¼ÇËÇ»Ô ½Çº¹»ÁÅ ÁÅ Ï»¾Ë¹ ÄØ ÖËǼÇ ÆÌ¿ÆÇ À¹É¹Æ¾¾ ÈÉÁ¼ÇËÇ»ÁËÕ Ãɹʆ ÃÁ™Ã»¹É¾ÄÕɹÀžѹÂ˾»»Ç½¾ÁɹÀľÂ˾ÈÇ ÈĹÊËÁÃÇ»ÔÅ ºÌËÔÄùÅ › ÃÉÔÑùÎ ʽ¾Ä¹Â˾ ÇË»¾ÉÊËÁØÁ ɹÀºÉÔÀ¼Á»¹ØÈǽÃɹѾÆÆÌ×»Ç½Ì ƹ Êƾ¿ÆÔ¾ ÍÁ¼ÌÉÔ ʽ¾Ä¹Â˾ оÉÆdžº¾ÄÔ ÅÁÉÏ»¾ËÆÔÅ °ËÇ ¾Ò¾ ÅÇ¿ÆÇ ÈÇÊËÉÇÁËÕ ÁÀ Êƾ¼¹ £É¾† ÈÇÊËÕÁÄÁ½¹¿¾ϾÄÔ½ÇÅsÊÇÊƾ¿ÆÔÅÁÊ˾† ƹÅÁ ÇÃÆÇÅ Á ½»¾ÉÕ× ¹ »ÆÌËÉÁ s ƹÊËÇØҾ ľ½ØÆÇ žº¾ÄÕ× šÌ½¾Ë ˹à ÁÆ˾ɾÊÆÇ ÈÇÊÁ† ½¾ËÕ»ÖËÇÂľ½ØÆÇÂÁÀºÌÑþ Èɾ½Ê˹»ÄØØʾºØ ªÆ¾¿ÆÇ£ÇÉÇľ»ÇÂc¡ƾÊÇÅƾ»¹Â˾ÊÕ ½¾ËÁ ½ÇļǺ̽ÌËÈÇÅÆÁËÕǺÖËÇÅ ™ ¾Ò¾ ƹ ¼Ä¹½ÃÇÅ Êƾ¼Ì ÅÇ¿ÆÇ ʽ¾Ä¹ËÕ ¹ÈÈÄÁùÏÁ× ÁÀ ÈǽÉÌÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» › Îǽ ÈǽÌË»¾ËÃÁ λÇØ ؼǽÔÉغÁÆÔ ÑÁÑÃÁ Ã̆ ÊÇÐÃÁÃÇÉÔ À¹ÊÇÎÑÁ¾ÄÁÊËÕØÁËɹ»ÁÆÃÁ¬Êˆ ÉÇÂ˾ÃÇÆÃÌÉÊƹÄÌÐÑÌ×ɹºÇËÌÁÄÁÊÇÀ½¹Â˾ Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔÂѾ½¾»É»Ê¾»Å¾Ê˾ ¥¹ÄÔÑÁ ÇоÆÕ Ä׺ØË Á¼É¹ËÕ » Êľ½ÇÈԆ ËÇ»™ÀÁÅÇÂÖËǽ¾Ä¹ËÕÈÉÇÒ¾»Ê¾¼Ç§ºÉ¹ËÁ˾ »ÆÁŹÆÁ¾ɾº¾ÆùƹÊľ½ÔƹÊƾ¼Ì¨ÌÊËÕÇÆ ÈǽÌŹ¾Ë ÈËÁϹÁÎÇÊ˹»ÁĹÁÄÁÀ»¾É¾Ã¨ÇȆ ÉǺÌÂ˾ÈÇÊľ½¹ÅÇÈɾ½¾ÄÁËÕ »ùÃÌ×ÊËÇÉÇÆÌ ƹÈɹ»ÁÄÊØËÇË ÃËÇÁÎÇÊ˹»ÁÄ ÈÉǽÁ˾ÊÕÈÇ ¾¼Ç½ÇÉǿþ £ÇƾÐÆÇ ÖËÇ ½¹Ä¾ÃÇ ƾ »Ê¾ ÀÁÅÆÁ¾ Á¼ÉÔ s»ÔʹÅÁÅÇ¿¾Ë¾ÈÉÁ½ÌŹËÕ¾Ò¾ÊÇËÆ×›½Ç† »¾ÉѾÆÁ¾ »¾Ê¾ÄÔÎ À¹º¹» ʽ¾Ä¹Â˾ ƾºÇÄÕÑÇ ÍÇËÇɾÈÇÉ˹¿ ÁÄÁ »Á½¾ÇÉÇÄÁÃ Ç À¹Å¾Ð¹Ë¾ÄՆ ÆÇ »ÇÊÃɾÊÆÇ ÈÉǼÌÄþ °ËǺÔ »ÊÈÇÅÁƹËÕ ùà »¾Ê¾ÄÇ Á ƾǺÔÐÆÇ ÈÉÇ»¾ÄÁ »Ô »É¾ÅØ Á ÃÇƾÐÆÇ ¿½¹ËÕÊƾ˾ÉȾÆÁ¾ÅÊľ½Ì×ÒÁλԆ ÎǽÆÔÎ

ÝÊÎ

Покори сноуборд!

На лыжах: c гор и по равнине

›¹Å ƾ λ¹Ë¹¾Ë »É¾Å¾ÆÁ Á ½¾† ƾ¼ ƹ ÈÇʾҾÆÁ¾ À¹É̺¾¿ÆÔÎ ¼ÇÉÆÇÄÔ¿ÆÔÎ ÃÌÉÇÉËÇ» ¦¾ º¾½¹ » ¨ÉÁùÅÕ¾ ¾ÊËÕ Ê»ÇÁ „ȾÉÅÊÃÁ¾ ™ÄÕÈԔ ¼ÇÉÆÇÄÔ¿ÆÔ¾ ϾÆËÉÔ œÌº¹ÎÁ ¨ÇĹÀÆÔ ÃÇÅÈľÃÊÔ „Ÿ¾ºÉ¾Á” „™Ñ¹ËÄÁ” „ª»¾ËÄ؆ ÐÇÔ Á ˽ œÇÉÆÇÄÔ¿ÆÔ ÊÈÇÉË Ê˹ÆÇ»ÁËÊØ »Ê¾ ºÇľ¾ ÈÇÈÌÄØɆ ÆÔÅ ÃÇÄÁоÊ˻ǼÇÉÆÇÄÔ¿ÆÁÃÇ» »ÔÎǽØÒÁÎ ƹ ÊÃÄÇÆÔ ɹÊ˾Ë Ê ù¿½ÔÅ ¼Ç½ÇÅ ¡Å¾ÆÆÇ ÖÃÊËɾ† ŹÄÕÆÔ¾ »Á½Ô Ç˽Ôι ùà ƾÄÕÀØ ÄÌÐѾ ÈÇÀ»ÇÄØ×Ë Ä×½ØÅ ÊÆØËÕ „ÊÄÌ¿¾ºÆǾ” ƹÈÉØ¿¾ÆÁ¾ ɹÊÊņ ºÁËÕÊ؝¹ÁÃоÅ̾ҾÅÇ¿¾Ëľ† ¿¹ËÕ½ÌѹÌ¿Á˾ľÂɾ¼ÁÇƹ ¼½¾

¤ÌÐÑÁ ÊÈÇÊǺ ƾÀ¹ºÔ»¹¾ÅÇ ÈÉÇ»¾ÊËÁ ÌÁÆÖƽ t ÇËÈɹ»ÁËÕÊØ ƹÊƾ¿ÆÔÂÊÃÄÇÆÊÇÊÆÇ̺ÇɽÇÅ s „Êƾ¿ÆÇ ½ÇÊÃÇ” Èɾ½Æ¹Àƹ† оÆÆÇ ½ÄØ ÊÃÇÉÇÊËÆǼÇ ÊÈÌÊù £¹ÃºÔÈÉÁÊÃÇɺÆÇÖËÇƾÀ»ÌйÄÇ ½ÄØÄ׺Á˾ľÂ¼ÇÉÆÔÎÄÔ¿ ÊÌ»¾† ɾÆÆÇÊËÕ× ÅÇ¿ÆÇ ÊùÀ¹ËÕ ÊÆÇ̆ ºÇɽÁƼÀ¹»Ç¾»Ô»¹¾Ë»Ê¾ºÇÄÕÑÌ× ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊË՛ʑÐËÇÇË»¹ÊÆÌ¿† ÆÇtÖËÇƾÅÆǼÇÌ»¾É¾ÆÆÇÊËÁ Á оËùØ ϾÄÕ t ƹÌÐÁËÕÊØ ÎÇÉÇÑÇ ù˹ËÕÊØ ¡ Êƾ¿ÆÔ¾ ÊÈÌÊÃÁ Ì¿¾ ÆÁÃǼ½¹ ƾ Ê˹ÆÌË ˹ÃÁÅÁ ÅÇÆdž ËÇÆÆÔÅÁ ùÃÁÅÁ ºÔÄÁ ɹÆÕѾ ™½É¹Â»¹†ËÇÊÃÇÄÕÃÇ

Научиться финтам на льду —

ÖËÇ ÄÌÐÑÁ ÊÈÇÊǺ ÈÇÄ׺ÁËÕ ÀÁÅÌ Á Ê˹ËÕ ǺĹ½¹Ë¾Ä¾Å À½ÇÉdž »Ç¼ÇÉÌÅØÆϹ£¹¿½Ô¾»ÔÎǽÆÔ¾ Ìʾ»ÑÁÊÕ Ⱦɾ½ ˾ľ»ÁÀÇÉÇÅ ›Ô Êľ½ÁÄÁ À¹ ȾÉÁȾËÁØÅÁ ÈÇÈ̆ ÄØÉÆÔÎ ľ½Ç»ÔÎ ÑÇÌ ¦Ç оÅ ›Ô ÎÌ¿¾ ÀƹžÆÁËÇÊ˾  š¾ÉÁ˾ Ê ÆÁÎ ÈÉÁžÉ t Á º¾¼ÇÅ ƹ ùËÇà œÄ¹»ÆǾ ÌÊÄÇ»Á¾ s ƾ ºÇØËÕÊØ »ÇÀÅÇ¿ÆÔÎ ÊÁÆØÃÇ» Á ÑÁѾà ¨É¹»½¹ »Ô»ÉؽÄÁºÌ½¾Ë¾ù˹ËՆ ÊØùÃÄÌÐÑÁ¾ŹÊ˾ɹÍÁ¼ÌÉÆǼÇ ù˹ÆÁØ ÈÇÊ»ØËÁËÕ ÇË˹ÐÁ»¹ÆÁ×

ÈÉÔ¿ÃÇ» »É¹Ò¾ÆÁ Á ѹ¼Ç» ÊËÇÄÕÃÇ »É¾Å¾ÆÁ ÊÃÇÄÕÃÇ ÖËÇÅÌ ÈÇÊ»ØËÁÄ ž»¼¾ÆÁ ¨Ä×Ò¾ÆÃÇ ÈÉÇÊËÇ оÄÇ»¾Ã ƾ » ÊÇÊËÇØÆÁÁ ¦ÇÈÇÌÐÁËÕÊØÇ˽¾ÄÕÆÔÅÖľžƆ ˹ÅŹÊ˾ÉÊË»¹ÅÇ¿Æǻʾ¼½¹ š¾À о¼Ç ƾÄÕÀØ Èɾ½Ê˹»ÁËÕ ʾº¾ÀÁÅÌs˹ÃÖËǺ¾ÀÊƾ¼¹ ÄÕ½¹ Á ÅÇÉÇÀ¹ £ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× » ÈÇÊľ½† ÆÁ¾¼Ç½ÔÈǼǽ¹»ÖËÇÅÇËÆÇѾÆÁÁ Ê˹Ĺ ùÈÉÁÀÆ¹Ø ÆÇ »Ê¾†Ë¹ÃÁ ¾Ò¾ ÅÇ¿ÆÇ ƹÂËÁ Á ùËÃÁ Á Ê̼ÉÇºÔ s ÈÇÖËÇÅÌ ½¹»¹Â˾ ÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ ÅÇžÆËÇÅ ™ Ç˽ÔÎ » ȹÆÊÁÇƹ˾ ÇÊ˹»ÁÅ ½ÄØ ˾Π ÃËÇ ÎÇоË ÈÉdž »¾ÊËÁ ɹÀžɾÆÆÔ Á ÊÈÇÃÇÂÆÔ ÀÁÅÆÁ ÇËÈÌÊà ÈǽÔѹËÕ Ê»¾¿ÁÅ »ÇÀ½ÌÎÇÅ ÈÇÐÁ˹ËÕÁ»ÔÊȹËÕÊØ

¬Ðɾ½Á˾ÄÕÁÁÀ½¹Ë¾ÄÕ§§§©¡™„¨ÉÇÅÔÑľÆƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕÁÖÃÇÄǼÁؔ ¼¨¾ÉÅÕª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’ ­ª†Ç˹ÈɾÄؼ»Ô½¹ÆǬÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å­¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿ºÔÈÇƹ½ÀÇÉÌÀ¹ÊǺÄ×½¾ÆÁ¾ÅÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹»Ê;ɾŹÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂÁÇÎɹƾÃÌÄÕËÌÉÆǼÇƹÊľ½ÁØÈǨÉÁ»ÇÄ¿ÊÃÇÅÌ;½¾É¹ÄÕÆÇÅÌÇÃÉ̼̥ƾÆÁ¾¹»ËÇÉÇ»ÅÇ¿¾ËƾÊǻȹ½¹ËÕÊÅƾÆÁ¾Åɾ† ½¹ÃÏÁÁ©¾½¹ÃÏÁØƾƾʾËÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕÁËÇÐÆÇÊËÕÊ»¾½¾ÆÁ Êǽ¾É¿¹ÒÁÎÊØ»¹»ËÇÉÊÃÁÎÈ̺ÄÁùÏÁØÎ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾ ɾÃĹÅÔÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾʾËɾÃĹÅǽ¹Ë¾ÄÕ¨¾É¾È¾Ð¹ËùÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»º¾ÀÈÁÊÕžÆÆǼÇɹÀɾѾÆÁØ ɾ½¹ÃÏÁÁÀ¹ÈɾҾÆÔ™½É¾Êɾ½¹ÃÏÁÁÁÌÐɾ½Á˾ÄØ ¼¨¾ÉÅÕ Ìĝ¹ÆÒÁƹ ÇÍÁÊ«¾Ä  ††  †† «¾Ä͹ÃÊ  †† ›¾º†Ê¹ÂË XXXQSPNCF[DPN &†NBJM JOGP!QSPNCF[DPN SFLMBNB!QSPNCF[DPN œ¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ ½ÁɾÃËÇÉ ™ª ¹ÂϾ»©¾½¹ÃËÇɪ›ªÃÇÉÇÎǽ¨¾Ð¹ËÕ§™§¡¨£„ªÇÄÁùÅÊÔ ¼ªÇÄÁùÅÊà ÌĪÇÄÁùÅÊÃǾÑÇÊʾ «¾Ä†† ††  ¹Ã¹À’¨Ç½ÈÁʹÆÇ»ȾйËÕ¼ ËÁɹ¿ÖÃÀ

Экология - 1 (2009)  

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! ВАЖНЫЕ ДАТЫ Мы настолько привыкли к этому приветствию, что не задумываемся над его значением. А ведь именно так мы ежедневно ж...