Issuu on Google+

"1)11:0\1" C.\\II'IlEl.l.,

C~n'~'.

a" i"'llOrlan, rog ill l h \'a"d.1 m.~hin... a",1 hi., .hili,y ··,hop •..m in·· ....·...1 ",or.. ,b." o,,~ ga"'... ("~n an·Xonb • .,.;t "l)en","

,,-u

'0

"~Ql·rXT\··

lIl'",TElt. C.I"ai" an,1 !'o,,,-ard. "~I";"'Y·· a.·.,.geo or'" iO een' of hi. fr.... ,hrowa, i. be.. 1i.. ~1 ,oal '''' ,b.. ,eam.

I"" .",1

,h.

.h..,

·I'I{EX" l.INDT.E\".

el1.,d.

··",u" b'ok.. np .." .. r)·,hin( ,h., ..."'.. IIi. "'y ,'uri", ,he ",a...",; ""n' • ha..k.., {In"" in a "hil...' .. ell.

«111....

"110" \lOE., For•• rd. "110" i5 ."olber all-Xorlh· we', man. Iii. sp«d ..na· bl..d him '0 pl.y ..irde. • ","",1 hi. K"."ls. .\11 uen· ra'" .h{l' a' "·ell.

"UIlC"" E\·.\XS. For••"I.

''Chirk'' ...... ,h.. "nly .ub to ......k.hi. leuer. .",1 he u,n...1 it. 1'1.)·...1 . Itron( aU'e's;"'" ,ame .n ,he ,in,...

Page 101

"r;t:Xt:·· lin,.:. Gnard. e.I".i".." '. •.{"...".... i"h its 'he eap· taincy .nd hi. t.>asko-tbal1 .bil• i,y f'{lm .\<lcn_i• • h.rd figll, ... ",,,I • /{o"d 1...01.. ,.


1919 Gem of the Mountains, Volume 16 - University of Idaho Yearbook