Page 26

Nytt Popmusikk på 1700-tallet Lite slo lutten på 1600 og 1700-tallet. Det viser arbeidet til Robin Rolfhamre, som tidligere i høst disputerte med avhandlingen The Popular Lute. An Investigation of the Function and Performance of Music in France between 1650 and 1700 på doktorgradsprogrammet ved UiAs Fakultet for kunstfag, med spesialisering i rytmisk musikk. På 1600 og 1700-tallet var lutt-musikk datidens populærmusikk. Rolfhamre bruker en kulturbasert innfallsvinkel når han ser på lutt-musikken som sosialt fenomen, og avdekker blant annet hvordan musikken fungerte overfor forskjellige samfunnsgrupper i datidens samfunn i Frankrike. Han undersøker også hvordan musiker og musikk passer inn og oppfyller oppfatningen av 1700-tallets populærmusikk.

Svart maskulinitet i hip-hop-videoer Mainstream hip-hop-videoer har lenge vært kjent for sine bilder av lettkledde kvinner, ekstrem materialisme, og kvinnefiendtlige og homofobe tekster. I avhandlingen til Marita Buanes Djupvik på doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag, med spesialisering i rytmisk musikk, fokuserer hun på hvordan disse videoene representerer svart maskulinitet, særlig gjennom kombinasjonen av deres musikk og tekster med sine bilder, og på hvilke måter vokal stil, korte, repeterende melodiske motiver, særegne rytmer og studioeffekter er i stand til å betegne bestemte aspekter av både kjønn og etnisitet.

Finnskoglitteratur i en brytningstid Doktorgradsarbeidet til Eva-Marie Syvertsen, som i november disputerte på Fakultet for humaniora og pedagogikks doktorgradsprogram med spesialisering i litteraturvitenskap, viser at utviklingen av det moderne samfunnet skapte en dyp kløft mellom fortid og nåtid. Avhandlingen, med tittelen Skogen, hjemmet og veien. Kulturelle erindringssteder i Finnskoglitteraturen 1920 – 1940, undersøker forbindelsen mellom kultur, sted og erindring i et litterært perspektiv, basert på litteratur fra Finnskogene i Norge og Sverige mellom 1920 og 1940. Avhandlingen viser bl.a. hvordan litterære steder hos disse forfatterne representerer kulturell erindring i en tid da mange kulturtradisjoner stod under press. Utviklingen av det moderne samfunnet skapte en dyp kløft mellom fortiden og nåtiden, noe som gjorde det vanskelig å huske det som hadde vært før. 26  TEFT

Når roboter kolliderer Industriroboter som jobber på offshore oljerigger har et tøft arbeidsmiljø. Plutselig kan banen de bruker være blokkert. Når slike situasjoner oppstår, kan 3D-sensorer oppdage hindringene og styre roboten rundt dem. Det viser avhandling Industrial Robot Collision Handling in Harsh Environments til Knut Berg Kaldestad, som tidligere i høst disputerte for ph.d-graden på Fakultet for teknologi og realfags doktorgradsprogram i mekatronikk. I avhandlingen peker Kaldestad blant annet på at når situasjonen oppstår kan en avgjørelse kan bli tatt ved å sammenligne nåværende bilde med et tilsvarende bilde uten hinder.

Kontraktstyring i fremvoksende markeder I fremvoksende markeder, som i Polen og i Tanzania, har konteksten kontrakten inngås i mye å si for både kontraktstyring og tilfredshet i kontraktsutveksling. Det viser arbeidet til Emmanuel James Chao, som i høst disputerte med avhandlingen Contractual governance. Perspectives in Emerging Markets på doktorgrasprogramemt i International management ved Handelshøyskolen ved UiA. Avhandlingen synliggjør bl.a. at kontraktstyring fortjener økt oppmerksomhet i dagens forretningsverden fordi et sluttprodukt ofte berører forskjellige firmaer. En slik trend vil trolig fortsette, ikke mist i framvoksende markeder i en økende globalisert verden.

Bedre mobilkommunikasjon Alireza Borhani disputerte for ph.d-graden tirsdag 25. november med avhandlingen Modelling and Analysis of Non-stationary Mobile Fading Channels Using Brownian Random Trajectory Models. Alireza Borhani har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i IKT. I arbeidet sitt har han fokusert på ikke-stasjonære aspekter knyttet til kommunikasjonsteknologi. Ikke bare statistiske ikke-stasjonære kanaler, men også fysiske ikke-stasjonære kanaler, slik som kjøretøy-til-kjøretøyet kanaler i nærvær av bevegelige sprederne, er undersøkt. Arbeidet er et bidrag til blant annet mer robust mobilteknologi i fremtiden.

Teft desember2014 web  

Teft Forskingsmagasin, utgjevar: Universitetet i Agder. I denne utgaven: Krisebeslutninger Æresdoktor, Fremragende senter, Portrettet: Tina...

Teft desember2014 web  

Teft Forskingsmagasin, utgjevar: Universitetet i Agder. I denne utgaven: Krisebeslutninger Æresdoktor, Fremragende senter, Portrettet: Tina...

Advertisement