Page 1


titulka: Peek&Cloppenburg

Znaãka a jej príbeh

Svet Ïenskej krásy

Pestr˘ Ïivot bábiky Barbie

Zlat˘ poklad z pomaranãov

4

23 Obchodné sekcie

Zdravá v˘Ïiva

Vianoãná atmosféra v Auparku

Sila skrytá v strukovinách

6

24 Vianoãné in‰pirácie

Fit mix

Tipy na darãeky

Zelené potraviny

8

26 OsobnosÈ v Auparku

Aulife

Vianoce s Tonym

Novinky a zaujímavé informácie zo Ïivota Auparku

10

29 Fotopríbeh

Kultúra

·t˘lové doplnky znaãky Things*

Novinky zo sveta kníh, CD, DVD, kinematografie a kultúrnych podujatí

12 16 18 VáÏení ãitatelia, priaznivci Auparku! Správne odpovede a v˘hercovia z minulého ãísla: 1. Aulandia: V jesenn˘ch mesiacoch ste si mohli dopriaÈ v Aulandii ãokoládovú masáÏ ãi hroznov˘ kúpeº. Vstup do zóny SPA s ãokoládovou masáÏou získavajú: K. Cibulka, Bratislava; J. Ulrychová, Îilina; M. Loviãková, Borovce. 2. L’Occitane: Cenu – darãekovú poukáÏku v hodnote 1 000 Sk na nákup tovaru v predajni L’Occitane – za vtipn˘ príbeh získava: M. Martincová, Bratislava. 3. Aulife: Darãekové poukáÏky Auparku si môÏete zakúpiÈ na informaãnom pulte. Darãekovú poukáÏku v hodnote 500 Sk na nákup tovaru v oznaãen˘ch predajniach Auparku získavajú: M. Filípková, Bratislava; N. ·paÀúrová, Bratisla-

30 Rozhovor

Cestovanie

Zimné snenie s hereãkou Ankou ·i‰kovou

Magická exotika s Magic travel

32

Wellness

Pre deti

Pohodová Aulandia Aqua & Spa Paradise

Rie‰enie úloh a zábava pre najmen‰ích

38

va; J. âermáková, Solo‰nica; L. Bónová, Trstená na Ostrove; J. ·inko, Martin; L. Havránková, Bratislava; ª. Pospechová, Bratislava; E. Kubalíková, Bratislava; D. ProsÀáková, Stupava; E. ·imoniãová, Sládkoviãovo. 4. Kultúra (kniha): Herci z divadelnej hry English is easy pôsobia v divadle GUnaGU. Darãekovú poukáÏku Panta Rhei na nákup tovaru v hodnote 500 Sk získava: A. Váradiová, Malacky. 5. Kultúra (film): Film Casino Royale je uÏ v poradí dvadsiatou druhou bondovkou. Dve voºné vstupenky na film podºa vlastného v˘beru v multikine Palace Cinemas získavajú: S. Petras, KeÏmarok; M. ·ivová, Bratislava; M. Kováãová, Îilina; R. Brünnler, Bratislava; A. Steinerová, Bratislava. Prevádzkovateºom súÈaÏe je Aupark, a. s., a poskytovateºmi v˘hier sú majitelia prevádzok v tomto nákupnom centre. O v˘hre vás upovedomíme telefonicky alebo po‰tou. Úãastníkom súÈaÏe nevypl˘va z úãasti na súÈaÏi Ïiaden právny nárok na v˘hru.

Aupark Aulife Vydáva: Aupark, a. s. • Adresa vydavateºa: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava • Adresa redakcie: Nákupné centrum Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, telefón: 02/68 266 200, fax: 02/68 266 269, e-mail: info@aupark.sk • ·éfredaktor: Îelmíra Rácová • Zástupca ‰éfredaktora: Renáta Hrobárová • Redakãná rada: Silvia Halu‰icová, Robert Kántor, Michaela Ilãíková • Tlaã by vavex s. r. o., Lí‰ãie nivy 23, 821 08 Bratislava • Grafika: LEBO creative, s. r. o. • Registrácia: MK SR reg. ã. 2804/2002 zo dÀa 18. 6. 2002, ISSN 1336-0868. Vychádza ‰tvrÈroãne. âíslo 4/2006. Nepredajné.

!

NÁVRATKA Meno a priezvisko: _____________________________________________________

Odpovede: 1. Barbie: ______________________________________________________________

telefónne číslo: _______________________________________________________

2. Things: _______________________________________________________________________

Adresa bydliska: ______________________________________________________

3. Aulandia: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Kultúra (kniha): ________________________________________________________________

Postrehy a názory na časopis Aulife a nákupné centrum Aupark:

5. Kultúra (film): _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Návratku alebo kore‰pondenãn˘ lístok s odpoveìami posielajte do 15. marca 2007 na adresu: AUPARK, a. s., manaÏment, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.

zima 2006 / 3


Pestr˘ Ïivot bábiky

U nás v Európe bola Barbie po prv˘ raz predstavená v roku 1959. V súãasnosti ju predávajú vo viac ako 150 ‰tátoch po celom svete. Pozná ju snáì úplne kaÏd˘, ale málokto vie o v‰etk˘ch jej tajomstvách a perliãkách zo súkromia. Barbie Millicent Roberts, ako znie jej celé meno, je fenomén uÏ niekoºko rokov. Poìme spolu poodhaliÈ zákulisie tejto slávnej a dievãatkami obºúbenej bábiky Barbie.

Zrod bábiky Barbie Vynálezcom bábiky Barbie bola Ruth Handlerová, spoluzakladateºka firmy Mattel. Bábike dala meno podºa svojej dcéry Barbary, u ktorej si pri hre s papierov˘mi bábikami v‰imla, Ïe preferuje tie s v˘zorom dospelého ãloveka pred podobou dieÈaÈa a dáva im úlohy dospel˘ch. Hmlistú predstavu o budúcej kráºovnej hraãiek nosila Ruth v mysli vy‰e osem rokov. Jej predstavy sa zaãali zhmotÀovaÈ, keì natrafila vo v˘klade jedného z obchodov v ‰vajãiarskom Luzerne na bábiku Lilli so vzhºadom dospelej dievãiny. Ruth Handlerová zaãala po objavení Lilli intenzívne pracovaÈ na jej úprave podºa svojich predstáv. Novej bábike dala omnoho nevinnej‰í v˘zor, no mohutné prsia jej zachovala. V Matteli pre Àu navrhli skutoãné ‰aty, topánky a takisto aj vlasy. ZovÀaj‰ok bábiky sa niekoºkokrát menil, no najbadateºnej‰ie v roku 1971, keì jej pôvodn˘ pohºad do boku nahradil pohºad priamo pred seba. Prvú bábiku Barbie pre Mattel vyrobili v roku 1959 japonskí v˘robcovia. Verejnosti ju predstavili na Medzinárodnom veºtrhu hraãiek v New Yorku presne 9. marca 1959. Tento dátum je povaÏovan˘ za oficiálne „narodeniny“ Barbie. Uvádzacia cena bola iba neuveriteºné tri doláre. Poãas prvého roka bolo predan˘ch 351 000 kusov a spoloãnosti Mattel trvalo takmer tri roky, k˘m dokázala uspokojiÈ dopyt po tejto bábike. Ako si bábika získavala srdcia mal˘ch dievãatiek v ostatn˘ch krajinách sveta, zmenila nielen v˘zor, ale aj farbu pleti a vlasov. Na trh pri‰la ‰ikmooká âíÀanka, Malajzijãanka a v roku 1980 vznikla dokonca prvá Barbie ãerno‰ka, obleãená v tradiãnom africkom odeve. Bábiku si obºúbili aj deti v Iráne. To sa v‰ak nepáãilo teheránskemu úradu na ochranu detí a bábiku oznaãil za trójskeho koÀa západného vplyvu v krajine. V Iráne, kde sa Ïeny nemôÏu objaviÈ na verejnosti bez pokr˘vky hlavy a kde muÏi a Ïeny môÏu bazény a pláÏe nav‰tíviÈ iba oddelene, pôsobila Barbie v plavkách ãi minisukni priveºmi provokatívne. 4 au


Niekoºko zaujímavostí

Barbie a jej priatelia Barbie sa môÏe pochváliÈ veºkou rodinou, do ktorej patria jej sestry, priateºky, lásky a tieÏ, samozrejme, domáci maznáãikovia. Zaãneme pri jej najbliωích: Barbie má päÈ sestier – Skipper (z roku 1964), Tutti (dvojãa z roku 1966), Stacie (1992), Kelly (1995) a Krissy (1999). Na svojho prvého priateºa Barbie ãakala dva roky. Vesel˘ ‰portovec Ken sa na svet dostal v roku 1961. Ken dostal svoje meno po synovi zakladateºov Mattela – Ruth a Elliotta Handlerov˘ch. Od roku 1963 sa stala najlep‰ou priateºkou Barbie tehotná bábika Midge. Má oddeliteºné bru‰ko s dieÈatkom vo vnútri a na ruke snubn˘ prsteÀ. Do série patrí aj jej manÏel Alan a ich spoloãn˘ trojroãn˘ syn Ryan. V roku 1997 na trh uviedli kamarátku Becky, ktorá je prvou bábikou od Mattela, ão sedí na invalidnom vozíku. Prv˘m zvieracím maznáãikom Barbie bol kôÀ Dancer. Okrem neho má aj 21 psov, 14 koní, 3 poníky, 6 maãiek, papagája, ‰impanza, pandu, levíãa, Ïirafu a dokonca aj zebru.

Barbie v rôznych profesiách Barbie sa predstavila vo viac ako osemdesiatich rôznych profesiách. Poznáme ju napríklad ako slávnu top modelku, rockovú hviezdu, kandidátku na prezidentku, olympijskú atlétku, kozmonautku, ‰portovkyÀu i Barbie vojaãku. Aby jej armádne obleãenie ão najviac kore‰pondovalo s vojensk˘mi uniformami, Mattel si ich dal odsúhlasiÈ priamo Pentagónom. Fanú‰ikovia Barbie sa postarali aj o to, aby sa z Barbie stala hereãka. V roku 2001 nakrútila Barbie svoj prv˘ film Barbie v Luskáãikovi. V roku 2002 bol nakrúten˘ film RuÏenka Barbie a v roku 2003 pritancovala v rozprávke Barbie z Labutieho jazera. ëal‰ím jej filmom bola rozprávka O princeznej a krajãírke, minul˘ rok rozprávka Barbie a kúzlo Pegasu. V roku 2006 Barbie vstúpila do roly víly Eliny vo filme plnom zázraãn˘ch podmorsk˘ch dobrodruÏstiev s názvom Barbie, morská víla.

• KaÏdú sekundu sa na svete predajú 3 bábiky Barbie! Od uvedenia Barbie na trh aÏ dodnes sa ich predalo viac ako miliarda. ·tatisti dokonca zistili, Ïe typické americké dievãa do 10 rokov vlastní desaÈ bábik Barbie. Jej zbieranie sa stalo druhou najroz‰írenej‰ou zberateºskou mániou v Amerike, priãom na prvom mieste pred Barbie sa stále drÏí zbieranie po‰tov˘ch známok. • Najpredávanej‰ou bábikou Barbie v histórii bola Totally Hair Barbie. Bábika s vlasmi, ktoré jej siahali aÏ po päty, bola na trh uvedená v roku 1992 a zaradila sa medzi najúspe‰nej‰ie predávané modely Barbie. Od roku 1992 do roku 1995 sa ich na celom svete predalo takmer jeden milión kusov a stala sa tak detsk˘m hitom. Totally Hair Barbie vytvorila rekord v dæÏke a úspe‰nosti predaja v histórii predaja hraãiek vôbec. • Pre Barbie a jej kamarátov bolo od roku 1959 vytvoren˘ch vy‰e miliardy módnych návrhov. KeìÏe základom inovácii na bábike Barbie sú prevaÏne ‰aty, spotrebovalo sa na ne viac neÏ 96 miliónov metrov látky. Aby Barbie drÏala krok so svetov˘mi módnymi trendmi, v Matteli si priz˘vali k spolupráci na návrhoch aj také zvuãné mená ako Gucci, Givenchy ãi Versace. A ão topánky? Barbie ich mala na nohách uÏ viac ako jednu miliardu párov. • Internetovú stránku www.barbie.com nav‰tívi mesaãne viac ako 51 miliónov náv‰tevníkov, ktorí na nej strávia v priemere 42 minút za jednu náv‰tevu. Táto stránka sa te‰í najvy‰‰ej obºube práve dievãenského publika. • âo v‰etko e‰te k príbehu bábiky Barbie neodmysliteºne patrí? Napríklad fotoaparát. Barbie Polaroid I-zone je ‰peciálny Barbie fotoaparát, ktor˘ umoÏÀuje sleãnám vytváraÈ vlastné mini fotografie a zábavné obrázky. SúãasÈou tohto mini fotoaparátu je puzdro so zrkadielkom a hrebeÀom, v jeho spodnej ãasti, na r˘chlu poslednú úpravu pred stlaãením spú‰te. • Preão sa nezahraÈ na módneho návrhára? CD-ROM s módnym programom „Barbie Fashion Designer“ sa stal najpredávanej‰ím softvérov˘m titulom poãas prázdnin v roku 1996. Táto hra je skutoãnou zábavou pre v‰etky vekové kategórie. • Bábika Barbie dobila svet a srdcia mlad˘ch sleãien na celom svete. R. Handlerová investovala do reklamy spolu okolo päÈstotisíc dolárov, aby získala reklamn˘ priestor poãas obºúbeného detského televízneho programu Mickey Mouse Club. Riziko bolo veºké, no vyplatilo sa. TrÏby sa za krátky ãas strojnásobili, ão vytvorilo kapitálové zázemie potrebné na zavádzanie nov˘ch hraãiek do doteraz neexistujúcich trhov˘ch segmentov. Tak zaãali vznikaÈ mnohé variácie obºúbenej Barbie a jej priateºov. • Napriek mnoh˘m problémom, ktoré postihli Barbie na ceste za slávou, svoje publikum si získala. âelila útokom feministick˘ch hnutí, rôznym ‰trajkom v Matteli, niãivému poÏiaru krátko pred vianoãn˘mi sviatkami v roku 1968, ktor˘ priniesol firme veºké finanãné problémy. V roku 1975 musela Ruth Handlerová opustiÈ Matel, kvôli obvineniu z manipulácie s firemn˘m úãtovníctvom a z nepovolan˘ch obchodov s akciami. Napriek jej obrane pred súdom verdikt súdu znel: pokuta 57-tisíc dolárov a 2 500 hodín verejnoprospe‰n˘ch prác. Firma sa v‰ak z problémov dostala a bábika Barbie sa o svoju budúcnosÈ obávaÈ urãite nemusí. Vzhºadom na jej obºúbenosÈ a túÏbu v srdciach mal˘ch dievãat staÈ sa krásnou princeznou, si svoje miesto nepochybne udrÏí e‰te dlhé roky.

Súťaž: Napí‰te nám, kedy oslavuje Barbie svoje narodeniny. ·tyria vyÏrebovaní v˘hercovia získajú bábiku Barbie. zima 2006 / 5


Vianoãná

atmosféra

Keì sa op˘tate detí, ão pre nich znamenajú Vianoce, dychtivé odpovede na seba nenechajú dlho ãakaÈ. Slová „stjomãek“, „dajãeky“ a „kapje“ sa z detsk˘ch ústoãiek zaãnú valiÈ ako vysokohorská lavína. My dospelí, ktorí zarábame a na darãeky od JeÏi‰ka uÏ nie sme odkázaní, vidíme za predstavou Vianoc uÏ ãosi iné. Rodinné stretnutia s prekvapením, varenie tradiãnej dedu‰kovej kapustnice, úprimné a dlhé rozhovory pri praskajúcom kozube... Vianoãná atmosféra je pojem, ktor˘ v sebe zah⁄Àa viacero v˘znamov. Pre kaÏdého z nás teda predstavuje nieão iné. Rozdielne záÏitky, pocity, chute, vône, spomienky... Aká atmosféra vládne v predajniach v Auparku? A ão v‰etko vám na‰e prevádzky ponúkajú na obzvlá‰tnenie atmosféry va‰ich Vianoc?

ixáxÄ° i|tÇÉvx4 Da Vinci Vianoce pre kreatívnych! – v takomto duchu prebiehajú nákupy v hypertvorivej predajni Da Vinci. V˘ber prevádzky je naozaj ‰irok˘... V prípade, Ïe by sa vám z neho zakrútila hlava, poproste o pomoc ochotn˘ personál. Od pôvabn˘ch su‰en˘ch kvetov cez veselé ‰i‰ky, kokosy, citróny, jabæãka ãi su‰ené pomaranãe aÏ po rôzne exotické orechy a in‰pirujúce lotosové kvety. V predajni nájdete tie najzaujímavej‰ie doplnky na vytvorenie nezabudnuteºnej vianoãnej atmosféry. Zapojte celú rodinu, fantáziu a urobte si v období adventu vlastnoruãné originálne svietniky, ãarokrásne ozdoby, darãekové ‰katuºky, gelové svieãky, mozaikové stromãeky... Sklo, vata, drevo, hodváb, sadra, slama, modurit ãi dokonca umel˘ sneh! Urobte z „obyãajn˘ch“ vecí svojich „vianoãn˘ch ‰kriatkov“. A potom sa môÏete celé sviatky pred známymi chváliÈ, akí ste ‰ikovní...

Biopotraviny biobio

Giftisimo

Radi si poãas sviatkov nieão chutné zama‰krtíte, no máte problémy s trávením? TúÏite si spestriÈ tradiãnú ponuku vianoãného stola o nieão v˘Ïivné a súãasne originálne? PredajÀa biobio vám dáva svojím sortimentom alternatívu sviatoãného hodovania, zo ‰irokej ponuky mısli koláãikov, rôznych zmesí orie‰kov, v˘Ïivn˘ch bio koláãikov, kokosov˘ch venãekov, zázvorníkov, marokániek a in˘ch chutn˘ch ma‰k⁄t si môÏete vybraÈ, ão vá‰mu zraku i chutiam bude najsympatickej‰ie. Príjemné teplo domova vám osladia aj ãajíky – ãi uÏ ruÏov˘, biely, babiãkin domáci ãaj, alebo ãaj rodinn˘. V‰etky dobroty sú, samozrejme, bez cukru, Ïivoãí‰nych produktov a chemick˘ch konzervácií. Naberte druh˘ dych s biopotravinami a darujte svojmu telu relax...

Na prv˘ pohºad je to nenápadn˘ stánok. Na druh˘ pohºad – optimálne rie‰enie pre zabalenie vytúÏen˘ch darãekov. Personál Giftisima nie je ani náhodou obyãajn˘, ku svojmu povolaniu pristupuje kreatívne a príjemne uvoºnene. Nesúì knihu podºa obalu! Tento v˘rok si v Giftisime veru zamestnanci k srdcu neberú. Pri svojom tvorivom balení vyuÏívajú a kombinujú pestrú ‰kálu kvalitn˘ch baliacich papierov, mil˘ch stuÏiek, rozko‰n˘ch ma‰liãiek ãi originálnych papierov˘ch ruÏiãiek. V‰etko vyhotovené podºa vkusu a nárokov akéhokoºvek zákazníka. Ponorte Ïelania svojich blízkych do exkluzívnych, hrav˘ch obalov a farieb prevádzky Giftisimo.

6 au


Kvetinárstva Green Art a Rhapis Kvety nepatria len na lúku. Naopak, odpradávna dodávajú harmonickú atmosféru na‰im domovom. Ani v zime nemá pestrá flóra ãervenú... Vianoãnú náladu v na‰ich príbytkoch príjemne zv˘razní v˘skyt rozprávkov˘ch vianoãn˘ch ruÏí ãi mäkuãk˘ch vianoãn˘ch kaktusov. Pre milovníkov klasiky si kvetinárstva v Auparku pripravili ãarovné vianoãné aranÏmány, vkusné dekoraãné misky ãi elegantné svietniky na podtrhnutie vianoãnej romantiky. V predajniach so zeleÀou nebudú ani tohto roku ch˘baÈ vianoãné ozdoby, ‰ikovné doplnky a umelé stromãeky!

Z Art Gallery Aj keì nie ste romantici, rozprávková atmosféra predajne Z Art Gallery si vás zaruãene podmaní. Pri prechádzaní sa pomedzi majestátne regály a staroÏitné skrinky naplnené t˘mi najoriginálnej‰ími umeleck˘mi predmetmi sa budete cítiÈ nielen ako v inej dobe, ale ako v úplne inom svete. Ruãne vyrobené vianoãné dekorácie a predmety z perleti, zlata, striebra, skla ãi v˘‰ivky vás uchvátia na pohºad aj na dotyk. Vበvkus iste neohrnie nos ani nad ãist˘mi ãi vycibrene zdoben˘mi vianoãn˘mi stromãekmi vo v˘‰ke 0,5 aÏ 2 metre. PremeÀte svoj byt s pomocou najrozmanitej‰ích druhov girlánd, adventn˘ch vencov, alpakov˘ch, mosadzn˘ch ãi kovov˘ch svietnikov, zvonãekov, pozláten˘ch kvetín a pozitívnych anjelikov na krajinu krásnych vianoãn˘ch snov uÏ dnes!

Sanny ãaje Ako vonia zimná rozprávka? Trochu ako ibi‰tek, jabæãko, ‰ípky, hrozienka, pomaranãová kôra, klinãek, kvety ruÏe, slamienka piesoãná a kardamón. To je odpoveì optimistickej predajne Sanny. Pre t˘ch symbolick˘ch je v ponuke ‰peciálna sada Anjeli Vianoc. Svojim blízkym môÏete tak˘mto spôsobom darovaÈ pomyselného anjela lásky, nádeje, odpustenia ãi uzdravenia. Náv‰tevníci, ktorí si ãaj radi vychutnávajú s my‰lienkou tradície, budú iste nad‰ení pri zhliadnutí tradiãného anglického porcelánu Royal Alberty – mimoriadne vkusná sada. O v˘bere voÀav˘ch aromalámp, vonn˘ch olejov a svieãok ani nehovoriac. Doprajte si vôÀu Vianoc náv‰tevou predajne Sanny ãaje.

Keramis a Rainforest Náv‰teva t˘chto útuln˘ch predajní vás aj cez tohtoroãné sviatky pote‰í v˘berom umeleck˘ch predmetov urãen˘ch na zútulnenie domáceho prostredia. Od oku lahodiacich zaujímav˘ch svietnikov cez veselé svieãky v tvare stromãekov, chalúpok, dedov mrázov ãi farebne pozitívne aromalampy s nevtierav˘mi vonn˘mi olejmi aÏ po aromatické vonné tyãinky s príchuÈou PiÀa Colady, vanilky, pomaranãa ãi vianoãného punãu. Nevynechajte pri túlaní sa po na‰om nákupnom centre prívetiv˘ Keramis a Rainforest. MoÏno zistíte, Ïe ste hºadali nieão, ão uÏ viac hºadaÈ nemusíte...

Supermarket Terno Supermarket Terno ponúka svojim zákazníkom nielen poãas Vianoc, ale aj poãas celého roka tradíciu a klasiku, na ktorú sú jeho náv‰tevníci zvyknutí. âo si predstavíte pod slovami Vianoce? Kapry? Klobásky? Vajeãn˘ koÀaãik? Alebo ãajové peãivko? Veºmi dobre. Terno svojim zákazníkom v‰ak neponúka len jedlo a sladkosti, v jeho ponuke nájdete aj nezanedbateºné vianoãné gule, vianoãné svieãky ãi najmä u detí obºúbené ãokoládové kolekcie. Ak sa rozhodnete v ktoromkoºvek obchode v Auparku zakúpiÈ aj nejak˘ darãek, personál v Terne vám ho ochotne zabalí. Milí Slováci, ráãte si vychutnaÈ tradíciu so supermarketom Terno.

zima 2006 / 7


Aupark Darãekové poukáÏky v nominálnej hodnote 500 Sk a 1 000 Sk

Swarovski HrebeÀ do vlasov 3 200 Sk Náramok 6 100 Sk

Dráãik Magnetická dráha Hot Wheels Rev-ups BeÏná cena 1 090 Sk / Akciová cena 990 Sk Cena pre drÏiteºov Rozprávkovej karty 799 Sk

Dráãik Vesel˘ psík Lapaj BeÏná cena 1 890 Sk / Akciová cena 1 190 Sk Cena pre drÏiteºov Rozprávkovej karty 990 Sk 8 au


Sisley Panta Rhei Kniha Napoleónske války 1 480 Sk

Pletená ãiapka 899 Sk

Humanic Dámska kabelka 799 Sk

Marionnaud Darãekov˘ set Lancôme 1 060 Sk

Elektrodom Nay Digitálny fotoaparát Olympus FE-170, CCD 6 Mpix, 3 x optick˘ zoom, 38 mm - 114 mm, f3,1 - 5,9, 6,4 cm/2,5“ LCD, slot na xD, uzávierka 1/2 -1/2000 s, ISO 64 - 400, videosekvencie, napájanie 2 x AA + puzdro 4 990 Sk

Orange Mobiln˘ telefón Sony Ericson K750i 7 999 Sk

Luis Keramické misky 360 Sk / ks

Sanny ãaje âajová súprava Keemun (ãajník, 4 misky, prestieranie) 1 180 Sk


Vianoce

s Tonym Aj keì sa nám to obãas nezdá, i celebrity sú len obyãajní ºudia. Ako my v‰etci aj oni sa v slab˘ch chvíºkach zasnívajú nad t˘m, aké podarúnky od blízkych ich v zimn˘ ·tedr˘ veãer zahrejú. Spomínaní „blízki“ v‰ak majú akútny problém. âo darovaÈ hviezde? Samozrejme, problém by sme nenaãrtli, keby nemal rie‰enie. Tipy a rady na záludné darãeky nám priniesol známy celebriÈácky „JeÏi‰ko“ Tony Mojsés.

Môj domov „Lampa je pre Ibiho, aby si jeho fanú‰ikovia mohli od svojho idola vyp˘taÈ autogram aj v noci na ulici.“

Panta Rhei „Touto pouãnou publikáciou som sa rozhodol urobiÈ radosÈ svojej frajerke.“ „JeÏi‰ko“ Tony vyhlasuje, Ïe tohtoroãn˘m vianoãn˘m tradiãn˘m nápojom sa stáva „ãaj zo sto bylín“. Nech sa páãi.

Maxima „Takéto krásne topánky si zaslúÏi najviac moja fenka. Nech je pre mÀa aj v zime trendy.“

Amazon „Obojok by mal niekto darovaÈ Yxovej Ïene, aby Yxa drÏala pekne na uzde.“ Muziker „Klavír kupujem sebe. S ním budem e‰te lep‰ie brnkaÈ na frajerkine nervy.“

Cadillac „Cadillac je pre moju maminu, pretoÏe si ho zaslúÏi.“

10 au

Dráãik „ParochÀu kupujem pre mladého Labudu, lebo je neúnosne ple‰at˘.“


‰t˘lové doplnky V predajni s názvom Things* nájdete ‰irokú ponuku ‰t˘lovej biÏutérie a doplnkov pre moderne zaloÏené Ïeny, muÏov aj deti. Sú to drobnosti na rôzne príleÏitosti alebo jednoducho pre vlastné pote‰enie, lebo byÈ „in“ je v móde. PredajÀu s módnymi doplnkami Things* pochádzajúcich z Malty, ostrova leÏiaceho v srdci Stredozemia, sme s nad‰ením privítali v Auparku zaãiatkom októbra tohto roka. Things* sa stala obºúbenou predajÀou najmä vìaka svojej ‰irokej a pestrej ponuke. Jej cieºom je ponúknuÈ zákazníkom kvalitu za v˘hodnú cenu. V‰etky produkty sú navrhované v línii medzinárodn˘ch módnych trendov, farieb a ‰t˘lov. Originálny tovar je oznaãen˘ ‰títkom znaãky Things*, ãím je zaruãená

exkluzivita kolekcie, ktorú zaruãene nenájdete nikde inde. Znaãka Things* pozná potreby zákazníkov, ich ‰t˘l a dokonca presne vie, ão hºadajú. Toto dokáÏe následne premeniÈ do svojej ponuky v obchodoch a vyjsÈ tak v ústrety tisíckam spokojn˘ch zákazníkov. Things* v Auparu je obchod h˘riaci mnoÏstvom Ïiariv˘ch farieb, ktor˘ víta elegantnou ponukou doplnenou ‰t˘lov˘mi doplnkami. Pri v˘bere sú k dispozícii ‰armantné asisten-

tky predaja. So svojím citom pre módu vám rady poradia a zároveÀ nájdu vhodnú in‰piráciu. PredajÀa pravidelne v t˘ÏdÀov˘ch intervaloch dopæÀa nov˘ tovar, takÏe zákazníci si v ponuke vÏdy nájdu nieão zaujímavé. Zimná kolekcia Things* predstavuje biÏutériu a zimné módne doplnky podºa najnov‰ích trendov, farieb a ‰t˘lov za zaujímavé ceny. Nájdete tu ‰ály, rukavice a ta‰ky pre kaÏdú príleÏitosÈ. Na beÏné nosenie, ale aj na slávnostné podujatia. Things* navy‰e

ponúka rozsiahlu ‰kálu vlasov˘ch doplnkov, ako sú ‰tipce, ihlice do vlasov a ãelenky podºa najnov‰ích trendov priamo z módnych prehliadok. KeìÏe Vianoce sú uÏ za dverami a vy iste hºadáte zaujímav˘ darãek, ktor˘m by ste pote‰ili svojich najbliωích, neváhajte a nav‰tívte obchod Things* – tu sa totiÏ fantázii medze nekladú. Nechajte sa in‰pirovaÈ a rozdávajte radosÈ z krásnych drobností Things*.

Súťaž: Z akej krajiny pochádza biÏutéria znaãky Things*? Desiati z vás, ktorí správne zodpovedajú otázku, získajú darãekovú poukáÏku na nákup tovaru v predajni Things* v hodnote 100 Sk.

12 au


Keì privriete oãi a zapoãúvate sa do jej hlasu, ocitnete sa pri studniãke na ãistinke. Krásna, dobrá víla vám rozpráva ãarovn˘ príbeh. Úspe‰ná hereãka Anka ·i‰ková má nielen upokojujúci a príjemn˘ hlas, no aj svojím krehk˘m vzhºadom pripomína vílu. Poãas ná‰ho snenia sme v‰ak neboli vôbec ìaleko od reality. Stretli sme sa v útulnej bratislavskej kaviarniãke, kde mi Anka ·i‰ková prezradila svoj vzÈah k rozprávkam, dozviete sa o vianoãn˘ch tradíciách v Ankinej rodnej dedine ·tefanovej a o jej

16 au

Zimné snenie s hereãkou Ankou ·i‰kovou

Rozprávková

Popolu‰ka

plánoch na budúci rok.

Nielen pre ãesk˘ seriál Letisko, kde hrá jednu z hlavn˘ch úloh, ale najmä kvôli pracovn˘m povinnostiam v Prahe i Bratislave môÏe rok 2006 pokojne nazvaÈ ako rozlietan˘. Hereãka s âesk˘m levom, prestíÏnym ocenením, ktoré ako prvá priniesla na Slovensko, nominovaná na Oskara za film Musíme si pomáhaÈ, okúsila na ãervenom koberci aj hviezdny hollywoodsky prach. Najlep‰ie sa v‰ak cíti v spoloãnosti dvoch dospel˘ch dcér Dorotky a Terezky a s priateºom, ãesk˘m reÏisérom Jifiím Chlumsk˘m. Trápi dilema vianoãn˘ch darãekov pre svojich najbliωích aj Anku ·i‰kovú? ,,Príli‰ vopred darãeky nenakupujem. Závisí to najmä od ãasu, keì mám nejak˘ deÀ voºno vyberiem sa jednoducho na nákupy. VÏdy sa te‰ím na to, ako sa budú radovaÈ tí, ktorí si ich pod stromãekom rozbalia. Pre moje dcéry i pre moje netere sa mi nakupuje dobre, lebo sa rady parádia, takÏe preberám rôzne sukniãky ãi v‰akovaké triãká. Hor‰ie je to s chlapmi. Darãek bratom aj partnerovi sa veºmi ÈaÏko vym˘‰ºa. Nikdy neviem, ão mám kúpiÈ. VÏdy mám z toho veºkú hlavu. Pamätám sa, Ïe minul˘ rok som hekticky vyberala darãeky v poslednej chvíli, pretoÏe som bola v jednom kolotoãi, hoci rada by som si na nakupovanie urobila ãas, pretoÏe si ho viem vskutku vychutnaÈ.“ Bratislava ãi Praha? Kde rad‰ej nakupujete? ,,V Bratislave obºubujem nákupné centrá. PraÏská Národní tfiída je zasa plná obchodov a rada nakupujem aj u Andûla. OpäÈ to v‰ak závisí od toho, kedy mám práve ãas.“ Vyrastali ste v ·tefanovej, dedine zasadenej do krásnej malofatranskej prírody, ktorá je vzdialená asi sedem kilometrov od Terchovej. Aké sú vianoãné tradície v Jáno‰íkovom kraji, kde Ïil ch˘rny zbojník, ão bohat˘m bral a chudobn˘m dával? ,,Celé Vianoce sa nesú v náboÏenskom duchu. Narodil sa JeÏi‰ko, takÏe my sme sa vÏdy modlili. Na ‰tedroveãernom stole sme mali samé dobrôtky. Niekoºko bezmäsit˘ch chodov, ako makové pupáky, polievka plná v‰akovakej zeleniny, biela kapustnica so zemiakmi, no a, samozrejme, ryba. Aj tohtoroãné menu bude pozostávaÈ z rovnak˘ch jedál, pretoÏe vianoãné tradície stále dodrÏiavam. Keì som bola dieÈaÈom, myslela som si, Ïe v‰etci majú rovnaké zvyky. Keì som pri‰la do Bratislavy, zistila som, Ïe nie kaÏdá rodina má rovnak˘ vianoãn˘ rituál. Som zvedavá, ãi tieto milé zvyky budú dodrÏiavaÈ aj moje dcéry. Z rodnej ·tefanovej mi v pamäti utkvela e‰te jedna nádherná tradícia. Po ·tedrej veãeri chodievali po dedine koledníci a zvolávali v‰etk˘ch dedinãanov. Zo ·tefanovej sme potom i‰li pe‰o dlhú ‰treku do Terchovej na polnoãnú om‰u. Po ceste sme spievali vianoãné koledy. Nedávno som Terchovú nav‰tívila so svojou tetou a na om‰u sa zozbieralo asi 40


Z rúk Emílie Vášáryovej preberá herecké ocenenie

huslistov a hudobníkov, takÏe v kostole znel ºúbozvuãn˘ orchester a ºudia úplne prirodzene spievali dvoj- ãi trojhlasné árie. Terchová miluje muziku. Väã‰ina má hudobn˘ dar a talent, hrá na rôzne hudobné nástroje. Bol to pre mÀa nádhern˘ záÏitok nielen duchovn˘, ale aj umeleck˘.“ Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, ãas naãerpaÈ nové sily. Napriek pracovnej vyÈaÏenosti budú aj va‰e Vianoce pokojné? „Ja ãerpám sily aj pri práci, a teraz nemám na mysli nakrúcanie a hranie, ale nesmierne rada varím a peãiem. Som síce úplne unavená, ale ‰Èastná, Ïe som pripravila pre mojich najbliωích nieão mimoriadne. Vlastne prameÀ sily do ìal‰ieho Ïivota vychádza z toho, Ïe sme spolu. Taká milá spolupatriãnosÈ rodiny. No a tohtoroãn˘ ·tedr˘ veãer budem urãite tráviÈ s Terezkou a mojím priateºom. Star‰ia dcéra Dorotka je v Indii, takÏe mi bude veºmi ch˘baÈ. No a poãas sviatkov ponav‰tevujeme rodinu. UÏijem si svojho brata, u ktorého poãas sviatkov aj prespávam. Spoloãné chvíle strávime u priateºovej mamy.“ Spomeniete si na úsmevn˘ vianoãn˘ záÏitok? ,,Môj brat, ktor˘ Ïil v Sokolove, pozval celú rodinu na ·tedr˘ veãer a bolo nás veºa ... maminka, ‰tyri deti. Veãer brat zabil a nasolil kapry. Na druh˘ deÀ, keì sa odleÏali, tak sme ich vysmaÏili, no a potom nasledovala veºká veãera so v‰etk˘mi moÏn˘mi chodmi. V‰etko prebiehalo úplne úÏasne, aÏ k˘m nepri‰iel na stôl kapor. V‰etk˘m sa slinky zbiehali, no a vtedy sme zistili, Ïe

Ako uhorská kráľovná Mária na Bratislavských korunovačných slávnostiach

brat ich ich neosolil, ale pocukril. A bolo po chuti... (Anka pridala aj ìal‰í záÏitok spojen˘ s vianoãnou atmosférou.) ...VÏdy si potrpím na vianoãnú atmosféru. Raz sme pripravovali stôl, nuÏ som poprosila deti, aby dotvorili vianoãnú náladu a pustili kazetu M‰e ãeská, nádhernú organovú muziku. Terezka vybrala kazetu, na ktorej bolo napísane Om‰a, v‰etci sme sa preÏehnali, i‰li sme sa pomodliÈ a z kazeÈáku sa zaãali valiÈ ãudesné zvuky. Zostali sme poriadne zaskoãení a aÏ po chvíli sme zistili, Ïe ide o Terezkinu nahrávku. Keì mala asi päÈ rokov, zorganizovala s deÈmi zo ‰kôlky v izbiãke koncert, hrali sa na kapelu a ako hudobné nástroje pouÏili pokrievky, ktor˘mi o seba búchali. Keì sme zistili, o ão ide, tak sme sa v‰etci schuti zasmiali.“ K vianoãnej pohode patria i rozprávky. V ochotníckom divadle v Púchove ste stvárnili na zaãiatku úspe‰nej divadelnej kariéry rozprávkovú Popolu‰ku ... ,,Áno, spomínam si, Ïe som mala obrovskú trému a úplne nemoÏného princa, ktor˘ nevedel povedaÈ ani jednu vetu. Veºmi som sa zaÀho hanbila a nechcela som s ním hraÈ. Vybavujem si scénku, kde som tancovala valãík s topánkami, ktoré mi dali ãistiÈ. VÏdy som milovala rozprávky, aj som si ich písala, i deÈom som zasa vym˘‰ºala rozprávky. Musím sa priznaÈ, Ïe som ich ãítala do pätnástich rokov, takÏe to bola moja úchylka na rozprávky, ktorej sa mi v‰etci smiali. S veºkou láskou som neskôr nahovorila v rozhlase rozprávkové princezné, popolu‰-

ky ãi malú morskú pannu a som na to nesmierne py‰ná. Rozprávky dodnes pozerám aj v televízii.“ Máte rada zimné mesiace? „A viete, Ïe to súvisí asi s vekom...? Skúste sa op˘taÈ star‰ieho ãloveka, ãi má rád zimu. KaÏd˘ vám povie, Ïe nie. No ako dieÈaÈu mi to bolo úplne jedno, ãi je zima alebo leto. Padal sneh, guºovali sme sa a vôbec som nevnímala, Ïe by sa mi to nepáãilo. âím som star‰ia, najmä teraz, keì mám problémy s chrbticou, som háklivá na chlad. Naozaj sa lep‰ie cítim v lete, najmä preto, Ïe som dlh‰ie vonku, prechádzam sa, ºahnem si na zem a nasávam teplo, kúpem sa a celkovo si môÏem viac uÏiÈ prírody. Ale aj taká zimná lyÏovaãka, biele lesy a príroda má svoje ãaro. Pred dvoma rokmi som silvestrovala na Rozsutci. To bol obrovsk˘ záÏitok. Boli sme tam s na‰ím kamarátom, horolezcom JoÏkom, ktor˘ pracuje v Horskej sluÏbe, a oni usporadúvajú v˘stupy na Mal˘ a Veºk˘ Rozsutec. Ja som si zvolila Mal˘ Rozsutec, ale liezli sme aj v maãkách, v ºade, hmle, po skalách a bála som sa zísÈ dolu. Tento rok sa kvôli zdravotn˘m problémom vyberiem asi do Vrátnej doliny a poãas dlh˘ch zimn˘ch prechádzok si budem vychutnávaÈ krásy prírody.“ âo zimná móda ... „V zime sa neparádim, skôr si obliekam tmav‰ie farby a vÏdy som zababu‰ená do teplej bundy. Teraz musím tro‰ku meniÈ ‰atník, pretoÏe som nosila krátke bundiãky a svetríky a kvôli chrbtici si musím kúpiÈ dlhú bundu pod zadok. No a najrad‰ej mám otepºovaãky.“

Nov˘ rok, nov˘ ‰tart, novoroãné predsavzatia. Dávate si ich? ,,Novoroãné predsavzatia si nedávam, pretoÏe by som bola zo seba stra‰ne sklamaná. Ale zasa na konci roka v‰etko rekapitulujem. To si uvedomuje asi kaÏd˘ ãlovek s príchodom nového roku. Ako som Ïila, ão som spravila dobré, ão zlé, ão by som mohla zmeniÈ, a tak celkovo myslím na budúcnosÈ, ãi budeme zdraví, ãi budeme e‰te spolu, ão sa v‰etko zmenilo. Také my‰lienky mi vÏdy v⁄tajú v hlave. KaÏd˘ chce byÈ trochu lep‰í. A najmä myslím na to, ãi rok uplynul zmysluplne, ãi sme si na‰li ãas na to, ão povaÏujeme za najdôleÏitej‰ie, lebo niekedy to uteãie ako piesok pomedzi prsty. Hovorím si, Ïe zavolám neskôr kamarátovi, lebo teraz musím urobiÈ iné ,,doleÏitej‰ie“ veci. A medzit˘m sa navzájom vzdialite od seba. To nie je len o rodine, ale aj o priateºstvách, Ïe vlastne ãlovek sa nenazdá a môÏe niekoho stratiÈ.“ Rok 2007 a va‰e plány? „Mám toho veºmi veºa. Do konca mája nakrúcam v Prahe seriál Letisko. Medzit˘m dokrútky v seriáli Miesto v Ïivote, kdem hrám takisto jednu z hlavn˘ch úloh. Okrem toho mám v bratislavskej Astorke predstavenia, hrám aj v Prahe, kde na jar zaãneme skú‰aÈ ìal‰ie predstavenie. âaká ma e‰te jeden pekn˘ film, ktor˘ má krásny scenár. Nemá presn˘ názov, ale mala by som v Àom hraÈ so svojou mlad‰ou dcérou Terezkou a mal by ho reÏírovaÈ v˘born˘ ãesk˘ reÏisér Zdenûk Tyc. Terezka nikdy nehrala vo filme, takÏe je to pre Àu v˘zva, nová príleÏitosÈ.“ Andrea Zererová zima 2006 / 17


relax a najväã‰ie celoroãné v˘hody v Aulandii získate zakúpením jednej zo ‰tyroch typov Aulandia Card. Doprajte si s Aulandiou krásne Vianoce!

Vianoce aj pre firmy

S príchodom zimy prv˘ sneh zakryje poslednú sivú tvár jesene a odrazu pocítime pokoj, oddych a relax. V‰etko sa spomalí a my sa snaÏíme uÏiÈ si v plnej kráse vianoãné sviatky, Silvester s oslavou Nového roka a dlhé dva najchladnej‰ie mesiace. 18 au

Vianoce v pohode Práve predvianoãn˘ zhon zháÀaním a kupovaním vianoãn˘ch darãekov nám neumoÏní zaÏiÈ nástup zimy v tej pravej pohode. Aby sme vás zbavili tohto vianoãného stresu a pomohli vám pri v˘bere toho, ão tieto Vianoce podarujete pod stromãek, nav‰tívte Aulandiu a v pokoji si vyberte z bohatej ponuky sluÏieb. Rodinám s deÈmi, ktoré obºubujú vodnú zábavu, odporúãame podarovaÈ vstupy do zóny AQUA. Ak poznáte niekoho, kto Ïije wellnes ‰t˘lom, zakúpte mu permanentku SPA, alebo v‰etk˘m „vodníkom“, ão nadov‰etko milujú vodu, podarujte permanentku AQUA. Keì v‰ak máte doma tzv. „fajn‰mekra“, ktor˘ si rád vychutná kúpele so v‰etk˘m, ão k tomu patrí, ako sú masáÏe, zábaly ãi iné sluÏby, vyberte si z radu darãekov˘ch balíkov s programom, ktoré nájdete pod názvom Pakety. MôÏete si zvoliÈ od základného paketu Classic cez roz‰íren˘ paket Relax aÏ po luxusn˘ Exlusive Day ãi najobºúbenej‰í paket pre dvojice pod názvom Romantic Day. Pokiaº v‰ak nemáte úplne jasno, ão by si vበblízky doprial z bohatej ponuky Aulandie, k dispozícii sú darãekové poukáÏky v hodnote 500 Sk a 1 000 Sk. No najlep‰í

Aulandia Aqua & Spa Paradise ponúka svoje sluÏby nielen pre verejnosÈ, ale pre aj rôzne spoloãnosti a firmy v rámci sociálneho programu ãi benefitov pre zamestnancov. Vianoãné teambuildingy ãi eventy sú vítanou novinkou pre firmy, ako sa poìakovaÈ svojim zamestnancom za celoroãnú prácu a dopriaÈ im v˘nimoãn˘ relax a oddych. Ak uÏ nestihnete spraviÈ pre va‰ich zamestnancov vianoãn˘ event, zaãnite nov˘m rokom práve v Aulandii. Prípadne zabezpeãte svojim zamestnancom celoroãnú regeneráciu za zv˘hodnen˘ch podmienok. Viac informácií získate na info@aulandia.sk alebo na www.aulandia.sk.

Objavte v novom roku exotiku Aulandie Keì sa zima prihlási v plnej váÏnosti svojimi mraziv˘mi a krátkymi dÀami, moÏno kaÏd˘ si uÏ aspoÀ raz v Ïivote pomyslel: „ÍsÈ tak niekam na super dovolenku, kde je teplo a pohoda...“ Radi by ste na chvíºu vypli z povianoãného a novoroãného kolotoãa, ale nemáte ãas a ani prostriedky na dvojt˘ÏdÀovú dovolenku k moru do exotick˘ch krajín? Zastavte sa a nezúfajte. Tam, kde obãas hºadáme zloÏité rie‰enie, staãí, keì sa pozrieme na vec z iného uhla pohºadu. V Aulandii si môÏete dopriaÈ v˘let za exotikou a staãia vám k tomu iba ‰tyri hodiny... Nav‰tívte zónu SPA a razom sa ocitnete v rímskych kúpeºoch s ãarom japonského orientu. Práve pojem SPA pochádza od Rimanov a znamená „salus per aqua“, ãiÏe v preklade „zdrav˘ vodou“. Ani si to veºakrát neuvedomujeme, no práve voda je tou najlep‰ou cestou a aj prevenciou pre zba-

venie sa kaÏdodenného stresu. Ponorením sa do vody, ãi uÏ vo vírivke, alebo v perliãkovom kúpeli va‰e telo pôsobením tepla, vztlaku a hydromasáÏe získava okamÏit˘ pocit uvoºnenia, harmónie a odstránenia napätia. A keì k tomu pridáte aj pobyt v ‰peciálnom kúpeli, ktor˘ je doplnen˘ o rôzne bylinné extrakty ãi éterické esencie, ovplyvní to nielen va‰e telo, ale aj myseº. PouÏívanie fytoterapie ãi aromaterapie v kúpeºoch poznali uÏ aj v Egypte, a preto veºmi radi vyuÏívali ich blahodarné úãinky. Cudzie krajiny tieÏ objavíte v saunovom svete – arabská bylinková sauna alebo parná soºná sauna, ktorú pouÏívali uÏ v strednej Amerike, ale aj v Ríme, ãi snáì najznámej‰ia severská fínska suchá sauna, v ktorej podºa keltskej legendy Ïijú dobrí ‰kriatkovia starajúci sa o va‰e zdravie. Pravú chuÈ exotiky si môÏete vychutnaÈ aj na masáÏach. V ponuke sú masáÏe s lávov˘mi kameÀmi La Stone alebo turecká masáÏ Hamam. Chcete cestovaÈ ìalej na v˘chod? Aulandia vám ponúka indickú lieãiteºskú masáÏ Ajurveda ãi thajskú masáÏ Thai alebo japonskú Shiatsu. Av‰ak tou top novinkou, ktorú si môÏete vychutnaÈ v zimnom období, je masáÏ polynézskych ‰amanov – havajská masáÏ Lomi-lomi (nájdete ju pod najznámej‰ím havajsk˘m pozdravom „ALOHA“). TakÏe nemusíte cestovaÈ ìaleko... Staãí prísÈ do Aulandie a nechaÈ sa exoticky rozmaznaÈ aj poãas tejto zimy!

Súťaž: Napí‰te názov najobºúbenej‰ieho paketu pre dvojice a názov na‰ej horúcej novinky – havajskej masáÏe. Dvaja v˘hercovia získajú spomínan˘ paket a jeden v˘herca získa vstup do SPA aj s havajskou masáÏou.


Slneãn˘ sprchov˘ gél Sprchov˘ gél svojou jemnou konzistenciou a vôÀou pripomína lahodn˘ pomaranãov˘ dÏús a priná‰a slastné pote‰enie a vitalitu. 250 ml 496 Sk

Jemné telové mlieko Toto bohaté, ale nemastné mlieko udrÏuje pokoÏku jemnou a perfektne hydratovanou i v zime. Obohatené extraktom z pomaranãa a v˘Ïivn˘m 10-percentn˘m bambuck˘m maslom zanecháva pokoÏku jemnou, vláãnou a prevoÀanou. 250 ml 775 Sk

V zimn˘ch mesiacoch sa vìaka miernej klíme stredozemného regiónu pomaranãovníky v Seville krá‰lia svojím

Jemn˘ telov˘ peeling

zlatist˘m ovocím a ako

Telov˘ peeling s konzistenciou pripomínajúcou pomaranãov˘ dÏem sa svojimi zrnkami cukru jemne stará o pokoÏku. Navy‰e je obohaten˘ o esenciálny olej zo sladk˘ch mandlí a marhúº. PokoÏku zanecháva neuveriteºne vláãnu a jemnú. 400g 1 125 Sk

malé slnieãka oÏarujú sady a ulice mesta. Sevillské pomaranãovníky sú vych˘rené ‰iroko-ìaleko vìaka

Pomaranãov˘ lesk na pery

svojej neobyãajnej jemnosti

Lesk na pery obohaten˘ 10-percentn˘m bambuck˘m maslom je nenahraditeºn˘ spoloãník na zimné obdobie. Lahodná receptúra spája zvodn˘ lesk s pikantnou chuÈou pripomínajúcou pomaranãov˘ sorbet. 15 ml 455 Sk

a neodolateºnej vôni. L’Occitane vám priná‰a na zimné mesiace iskrivé pomaranãové pote‰enie – nové produkty s jemnou a upokojujúcou vôÀou, ktoré neÏne pohladia va‰u pokoÏku v mrzut˘ch chladn˘ch dÀoch. Neodolateºná vôÀa obsahuje kokteil esenciálnych olejov z citrusov˘ch plodov sevillského horkého pomaranãa, sicílskeho sladkého pomaranãa a mandarínky a citrónov z Kalábrie.

Mydlo Mydlo obohatené koncentrátom jemnej pomaranãovej duÏiny ‰etrne zm˘va pokoÏku a zanecháva ju svieÏou a príjemne prevoÀanou. 50g 95 Sk

Zlat˘ poklad

z pomaranãov PredajÀu L’Occitane nájdete na prízemí Auparku. Vstúpte, in‰pirujte sa a nechajte si poradiÈ prav˘mi odborníkmi na starostlivosÈ o pleÈ.

zima 2006 / 23


Sila

skrytá v strukovinách

Strukovina ako príloha

V celej potravinovej histórii ºudstva tvorili obilniny a strukoviny neoddeliteºnú dvojicu. V Ázii to bola ryÏa a sója, na Strednom v˘chode tvrdé druhy p‰enice a cícer alebo bôb, v Afrike p‰eno a fazuºa a v Európe veºmi rôznorodé dvojice, napríklad krúpy a hrach. 24 au

Takéto spojenie rastlinn˘ch bielkovín prostredníctvom obilia a strukovín dodá organizmu úplnú bielkovinu. Bielkovina zo strukovín dopæÀa bielkovinu z celozrného obilia a dokopy dávajú celkovú vyrovnanosÈ vo v‰etk˘ch esenãn˘ch aminokyselinách bez toho, Ïe by sme museli siahnuÈ na Ïivoãí‰nu stravu. V strukovinách majú zastúpenie prirodzené tuky, minerálne látky, vitamíny a stopové prvky. Sú mimoriadne bohaté na bielkoviny, uhºohydráty, Ïelezo. Pre pravidelnú spotrebu volíme men‰ie a kompaktnej‰ie druhy, ako sú fazule azuki, cícer ãi ‰o‰ovica. Pri príprave strukovín je dôleÏité ich dostatoãné namáãanie, dôkladné varenie bez soli v závere spolu so zeleninou, varenie s riasou kombu a podávanie v malom mnoÏstve (asi jedna polievková lyÏica na tanier). Toto v‰etko napomáha k dokonalému tráveniu strukovín. Okrem ‰o‰ovice sa musia v‰etky druhy strukovín namáãaÈ (najlep‰ie cez noc). Spôsobov varenia strukovín je viacero. Pri metóde ‰okom sa poãas varu opatrne prilieva po stenách hrnca trocha studenej vody. ëal‰ou metódou je var pod tlakom. MôÏeme variÈ aj bez tlaku v hrnci s ÈaÏk˘m dnom. Trvá to dlh‰ie, ale takto uvarené strukoviny sú ºah‰ie stráviteºné. Strukoviny varíme bez soli. Soº pridávame aÏ pri konci varenia. Veºmi dobré je asi 15 minút pred koncom varenia pridaÈ zeleninu. Nedostatoãne uvarené strukoviny môÏu byÈ ÈaÏko stráviteºné. ·peciálne sójové bôby boli z tohto dôvodu vo svojich dlh˘ch dejinách pouÏívania na ìalekom v˘chode pred prípravou upravované mnoh˘mi spôsobmi, aby bola moÏná asimilácia ich v˘Ïivn˘ch látok. Takto vzniklo tofu, sójov˘ syr tempeh, natto, sójová omáãka (shoyu, tamari), pasta miso.

Lieãivé vlastnosti niektor˘ch strukovín sú viac známe najmä v˘chodn˘m civilizáciám. Slovo azuki znamená „malé fazule“. Azuki posilÀujú pohlavné orgány, ºadviny a moãov˘ mechúr. Sójové bôby varené s riasou kombu a v závere s mrkvou, cibuºou a misom podávame pri nadmernej strate hmotnosti, nedostatku vitality alebo slabej sexuálnej energii. âierne sójové bôby sú dobré na zmiernenie ka‰ºa a astmy a pomáhajú pri regenerácii pohlavn˘ch orgánov. Natto (produkt zo sójov˘ch bôbov) pomáha pri trávení a reguluje peristaltiku. Tofu je v˘borná potravina, no tieÏ veºmi úãinn˘ vonkaj‰í lieãebn˘ prostriedok. Ak zmie‰ame tofu s bielou múkou a strúhan˘m ãerstv˘m zázvorom, vytvoríme tofu náplasÈ, ktorú pouÏívame pri horúãkach, zápalov˘ch procesoch, opuchoch, popáleninách koÏe. Strukoviny v kombinácii s obilninami chránia srdce a cievy, zniÏujú hladinu ‰kodlivého cholesterolu a posilÀujú funkciu ãriev. Îelezo obsiahnuté v strukovinách sa najlep‰ie vstrebáva v prítomnosti organick˘ch kyselín. Preto je dobré strukoviny dopæÀaÈ zelen˘mi vÀaÈami, kvasenou zeleninou alebo kyslou kapustou. Buìme opatrní v mnoÏstvách. Telo si nevie bielkoviny ukladaÈ do zásoby, a preto, ak ich zjete veºa, zaÈaÏia obliãky. Pre väã‰inu ºudí je veºmi ÈaÏko stráviteºná kombinácia fazule a mäsa alebo údeniny dokopy v jednom jedle. PouÏívaním odporuãeného postupu pri varení, dobr˘m preÏúvaním, správnou kombináciou so zeleninou a pokojom pri stolovaní dosiahneme vyuÏitie obrovskej sily, ktorá je skrytá v dvoch základn˘ch prírodn˘ch produktoch sprevádzajúcich ºudstvo od nepamäti.

Šošovicový nákyp Suroviny: 1 1/2 šálky malej zelenej šošovice, kúsok riasy kombu (5 cm, namočenej v troške vody aspoň na 5 minút), 1 hubka shitake, 2 stredné cibule nakrájané na kocky, 2 lyžice sezamového oleja, 2 lyžice sójovej omáčky shoyu, 1 lyžička sušného ligurčeka, 1/2 lyžičky sušeného tymiánu, 2 lyžice čerstvej nasekanej petržlenovej vňate, 2 lyžice šťavy z čerstvo nastrúhaného zázvoru, olej na vymazanie plechu (misy), ovsené vločky na vysypanie plechu (misy), 3 šálky vody. Postup: ·o‰ovicu prepláchneme. Do hrnca vloÏíme namoãenú riasu kombu a na Àu nasypeme ‰o‰ovicu a hubku shitake. Privedieme do varu a na miernom ohni varíme 20 aÏ 30 minút. Keì je ‰o‰ovica mäkká a ostalo veºa tekutiny, dáme ju na sitko odkvapkaÈ. Pridáme cibuºku orestovanú na sezamovom oleji, sójovú omáãku a korenie (ligurãek, tymián, zázvorovú ‰Èavu). V‰etky suroviny spolu dôkladne rozmixujeme. Ak je nákyp veºmi riedky, zahustíme ho instantnou obilnou ka‰ou (napríklad kukuriãnou). Mal˘ plech alebo misu vytrieme olejom a vysypeme jemn˘mi ovsen˘mi vloãkami. Hmotu nalejeme na plech a zapeãieme v predhriatej rúre, aÏ k˘m sa nákyp nezaãne oddeºovaÈ od okrajov pekáãa. Necháme zºahka vychladnúÈ, nakrájame a podávame.


Strukovina ako hlavné jedlo Hustá cícerová polievka Strukovina ako dezert Krém z fazuliek azuki Suroviny: 200 g fazuliek azuki v kvalite Hokkaido, 200 g sušených marhúľ namočených cez noc, 50 g sušených prepláchnutých hrozienok, štipka soli, 5 polievkových lyžíc riasy agar, 3 lyžice orieškového masla, 1 1/2 litra vody, lúpané mandle na ozdobu.

Suroviny: 1 šálka cíceru (namočeného cez noc v 3 šálkach vody), kúsok riasy kombu (5 cm, namočenej v troške vody aspoň na 5 minút), 1 cibuľa nakrájaná na kocky, 1 zelerová stopka pokrájaná, 1 lyžica olivového oleja, hrsť ryžových rezancov vermicelli, 1 lyžica čerstvej citrónovej šťavy, štipka sušeného šafranu, soľ a mleté čierne korenie podľa chuti, 1 lyžica čerstvej koriandrovej vňate jemne nasekanej, 1 lyžica čerstvej petržlenovej vňate jemne nasekanej. Postup: Prepláchnut˘ a namoãen˘ cícer vlejeme do hrnca aj s vodou, v ktorej bol namoãen˘. Na dne hrnca uÏ máme 5cm riasy kombu. Privedieme do varu a varíme 1 aÏ 1 1/2 hodiny na miernom ohni. Ak nechceme riasu konzumovaÈ, vyberieme ju z hotovej polievky a pouÏijeme v inom jedle. Asi 15 minút pred dovarením cícera si na oleji orestujeme zeleninu. Zaãneme cibuºou. Pridáme ‰tipku soli a podlejeme tro‰kou vody. Zeleninu dusíme asi 10 minút do zmäknutia. Do uvareného cícera pridáme soº a mleté ãierne korenie podºa chuti, citrónovú ‰Èavu, ‰tipku ‰afranu, udusenú zeleninu a vermicelli. Polievku varíme e‰te niekoºko minút. Do horúcej vmie‰ame nasekanú koriandrovú a petrÏlenovú vÀaÈ a podávame.

Postup: Do tlakového hrnca dáme fazuºky azuki, precedené zmäknuté marhule, hrozienka, soº, agar a vodu. Pod tlakom varíme 45 minút. Obsah hrnca necháme vychladnúÈ (stuhnúÈ) a potom zmie‰an˘ s orie‰kov˘m maslom zmixujeme na hladk˘ krém. Nalejeme do mi‰tiãiek a ozdobíme mandºami alebo mandºov˘mi lupienkami.

Strukovina ako nápoj Nápoj z fazuliek azuki alebo čiernej sóje Suroviny: 1/3 šálky fazuliek azuki v kvalite Hokkaido (alebo čiernej sóje), 2 šálky vody, niekoľko kvapiek kvalitnej sójovej omáčky shoyu. Postup: V tlakovom hrnci privedieme vodu s fazuºkami do varu. MôÏeme pridaÈ mal˘ kúsok kombu, aby sme skrátili ãas varenia. Od natlakovania varíme 30 minút (ãierne sójové bôby varíme trochu dlh‰ie, asi do 1 hodiny). Do horúceho nápoja kvapneme sójovú omáãku. UÏívame 1 ‰álku nápoja denne poãas 1 aÏ 2 t˘ÏdÀov. Uvarené fazule môÏeme ìalej pouÏívaÈ v in˘ch jedlách.

Nápoj z fazuliek azuki alebo ãiernej sóje posilÀuje obliãky a pohlavné orgány.

Strukovina ako šalát Dusená červená repa s chrenom a tofunézou. Suroviny: 1 stredne veľká červená repa nakrájaná na tenké pásiky, 2 lyžice strúhaného chrenu, štipka soli, 1 lyžička umeoctu, tofunéza podľa chuti. Postup: Na dno hrnca nalejeme asi pol centimetra vody. Privedieme do varu a orestujeme na nej jemne nakrájanú ãervenú repu. Pridáme ‰tipku soli a prikryté dusíme do zmäknutia. Na záver pridáme strúhan˘ chren a umeocot. Chvíºu podusíme. Podávame teplé alebo studené, poliate tofunézou.

Tofunéza Suroviny: Kocka bieleho tofu, slnečnicový olej, umeocot, citrónová šťava (množstvo závisí od toho, akú chuť a konzistenciu má mať hotová tofu omáčka). Postup: V mixéri rozmixujeme v‰etky suroviny na hladkú omáãku. zima 2006 / 25


Zelené potraviny Zelené potraviny (Green foods) Hovorí sa: „Povedz mi, ão je‰, a ja ti poviem, ako dlho bude‰ ÏiÈ.“ Podºa MUDr. Miloslava Lacinu, ktor˘ sa venuje ‰túdiu úãinkov zelen˘ch potravín na organizmus, by k tejto vete e‰te doplnil „a ako je‰“. Teórií o správnej v˘Ïive je mnoho, správna cesta je v‰ak len jedna. Je to cesta „zelená“ a tá prospieva organizmu po v‰etk˘ch stránkach. Svetov˘ trend zelen˘ch potravín vychádza z poznatku, Ïe nám tieto potraviny katastrofálne ch˘bajú, a aj z toho, Ïe si ich vyãerpan˘ organizmus sám p˘ta. Naãúvajme teda hlasu svojho tela! MUDr. Lacina opisuje zelené potraviny ako zázrak, ktor˘ nám dala príroda ako pomocnú ruku na ceste von z bludného kruhu Ïivotného ‰t˘lu a zhor‰ujúceho sa zdravotného stavu.

Mlad˘ jaãmeÀ nie je liek a predsa lieãi Pomoc v ‰irokej ‰kále chorôb ukazuje, Ïe rastlinná miazga podporuje optimálne fungovanie tela a nezameriava sa na urãité ochorenia ako lieky. Je zrejmé, Ïe produkt, pôsobiaci proti obezite a ekzémom, rovnako ako proti srdcov˘m chorobám a rakovine, je buì neuveriteºne zázraãn˘ liek, alebo liek vôbec Ïiadny. Mlad˘ jaãmeÀ vykonáva skutoãn˘ zázrak – pomôÏe telu, aby sa lieãilo samo.

KoÏa ako zrkadlo zdravia Stav pokoÏky je indikátor telesného zdravia. KoÏné problémy a vyráÏky sú spôsobené Ïalúdoãn˘mi a ãrevn˘mi ÈaÏkosÈami. Krémy na vonkaj‰ie pouÏitie a koÏné lieky síce môÏu pomôcÈ, ale koÏu ozdravíme jedine zlep‰ením celkového zdravia. DôleÏitá je strava bohatá na minerály, enz˘my a vitamíny, ktorá omladí bunky vnútorn˘ch orgánov aj koÏe. Mlad˘ jaãmeÀ omladzuje pokoÏku práve prostredníctvom vplyvu na vnútorné orgány.

O tom, Ïe Fit mix ponúka zdravé ãerstvé ovocné a zeleninové ‰Èavy, rôzne kokteily a ãerstvé ovocné ‰aláty, sme uÏ na stránkach Aulife hovorili. KeìÏe najlep‰ím pomocníkom na ceste za zdravím je „Ïivé“, teda ãerstvé ovocie a zelenina, radi by sme upriamili va‰u pozornosÈ na ìal‰í nov˘ produkt, o ktor˘ Fit mix roz‰íril svoju ponuku. Sú to zelené potraviny alebo tzv. green foods. Dbajte o svoje telo, myseº aj ducha a Ïite v zmysle kréda „Milujem svoje telo a dám mu to najlep‰ie“.

Pomoc pri nadváhe Nadváha vedie k vysokému krvnému tlaku, srdcov˘m ochoreniam a arterioskleróze. Na‰a beÏná strava obsahuje tuk a olej, lúpanú ryÏu, biely chlieb a biely rafinovan˘ cukor v mnoÏstve, v ktorom sa v tele spáli len veºmi ÈaÏko. Ak spaºovanie nepracuje správne, Ïiviny sa nerozloÏia, ale uloÏia sa vo forme tuku. Ak podporíte enz˘my napomáhajúce metabolizmus tukov aktívnymi zloÏkami ‰Èavy z mlad˘ch listov jaãmeÀa, môÏete svoju nadváhu redukovaÈ.

ÚãinnosÈ proti zápche Dobré jedlo, dobr˘ spánok a dobré vyprázdÀovanie sú tri barometre zdravia. Pokiaº nie sú v poriadku, môÏete ºahko ochorieÈ. Dlhotrvajúca zápcha vedie k nechutenstvu, bolestiam hlavy, závratom a naru‰í spánok. Aktívne zloÏky mladého jaãmeÀa (najmä draslík) podporujú pohyb tráviaceho ústrojenstva a posilÀujú vyprázdÀovacie svaly.

ChudokrvnosÈ (anémia) V˘skyt chudokrvnosti v poslednej dobe rapídne narastá. âo je príãinou? Pre krvotvorbu sú potrebné ionty Ïeleza, medi, draslíka, kyselina listová a bielkoviny. Dokonca i potraviny prirodzene bohaté na vitamíny urobia málo, ak ich tepelne spracujete. Varením sa vitamíny niãia a Ïelezo sa premieÀa na ÈaÏko vstrebateºn˘ oxid. Mlad˘ jaãmeÀ v‰ak obsahuje Ïelezo, ktoré je organicky viazané a tráviaci trakt ho okamÏite vstrebe.

Úºava pri ìal‰ích ÈaÏkostiach Mlad˘ jaãmeÀ priná‰a úºavu v rade ìal‰ích chorôb. Obzvlá‰È vysoká koncentrácia draslíka prospieva pri obehov˘ch a srdcov˘ch problémoch i ochorení peãene, keì obvykle predpisované lieky podporujú vyluãovanie draslíka v takej miere, Ïe niekedy ohrozujú pacientovo zdravie. Mlad˘ jaãmeÀ preventívne pôsobí proti ukladaniu cholesterolu na stenách ciev. Vysok˘m obsahom chlorofylu je nesmierne úãinn˘ proti vonkaj‰ím i vnútorn˘m zápalom. Preto je úspe‰n˘ pri lieãbe gastritídy, vredov˘ch ochoreniach a zápale pankreasu. K t˘mto stavom je nutné pristupovaÈ váÏne, lebo ãasto súvisia s rakovinou. 26 au

·Èava z mladej jaãmennej trávy: • je známa uÏ 2 500 rokov, uvedená aj v Biblii a pouÏívaná v ãínskej medicíne • je to komplexná potravina, tzv. „r˘chle obãerstvenie z prírody“ • úspe‰ne napomáha lieãbe ochorení podmienen˘ch v˘Ïivou – ponúka ná‰mu telu v‰etky vitálne látky, ktoré v na‰ej strave uÏ nie sú dostatoãne k dispozícii, a takto posilnen˘ imunitn˘ systém sám môÏe napomôcÈ k uzdravovaniu.

·Èava z mladej jaãmennej trávy obsahuje: • 2-krát viac vápnika ako kravské mlieko • 5-krát viac Ïeleza ako ‰penát • v‰etky vitamíny okrem vitamínu D, ktor˘ si telo vytvára samo • 2-krát viac vitamínu C ako pomaranã • chlorofyl – dvojiãka k hemoglobínu (na‰e krvné farbivo) • magnézium – ochrana pri stresov˘ch situáciách • je ºahko zásadit˘ a t˘m zniÏuje prekyslenie organizmu atì... Kokteil z mladého jaãmeÀa jemnej chuti dostanete vo Fit mixe vo forme prá‰ku (100 % prírodn˘ koncentrát), rozpusteného v neperlivej vode, prípadne 100-percentnej ovocnej ‰Èave, ktorá s ním veºmi dobre spolupracuje v boji s dôsledkami neblah˘ch stravovacích návykov. Viac informácií získate na I. poschodí v prevádzke Fit mix v Auparku.


FOTO: MFF BRATISLAVA

8. MEDZINÁRODN¯ FILMOV¯ 1. december - 9. december Palace Cinemas / AUPARK FESTIVAL BRATISLAVA 2006

1. 1. Dara Rolins na MFF 2005 2. Víťaz diváckej ceny Zlatý bažant 2005 3. Prezident MFF Milan Kňažko 4. Festivalové živé sochy

AK NEPRÍDE·, NEZAÎIJE·! Na 8. roãníku Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa ‰tyrom porotám a ‰irokej verejnosti predstaví vy‰e dvesto snímok z celého sveta. Festival potrvá od 1. decembra do 9. decembra 2006 uÏ tradiãne v multiplexe Palace Cinemas. Medzinárodn˘ filmov˘ festival Bratislava je jedin˘m filmov˘m festivalom, ktor˘ od roku 2000 reprezentuje Slovensko v Koordinácii európskych filmov˘ch festivalov.

PROGRAM: Medzinárodná súÈaÏ prv˘ch a druh˘ch hran˘ch filmov Made in Europe Proti prúdu Svetov˘ ãas Profil: Michael Winterbottom Národné hity Focus: In˘ Balkán Slovenské filmy 2006 Azyl – krátkometráÏna tvorba Mikulá‰: detské filmy Zvlá‰tne uvedenie 28 au

Hlavnou programovou sekciou Medzinárodného filmového festivalu Bratislava je medzinárodná súÈaÏ prv˘ch a druh˘ch hran˘ch filmov z celého sveta. Do súÈaÏe je moÏné prijaÈ iba hrané filmy na 35 mm filmovom nosiãi, priãom musia byÈ nakrútené v podmienkach profesionálnej alebo nezávislej produkcie. Filmy zároveÀ musia byÈ v dæÏke nad 60 minút. O v˘bere filmov do súÈaÏe rozhoduje programov˘ riaditeº festivalu Peter Nágel. SúÈaÏné filmy posudzujú tri poroty. Medzinárodná odborná porota, ktorá udeºuje Grand prix za najlep‰í film, Zvlá‰tnu cenu za réÏiu, Cenu za najlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon a Cenu za najlep‰í muÏsk˘ hereck˘ v˘kon. MFF Bratislava je jedin˘m filmov˘m festivalom na Slovensku, kde uÏ tradiãne pôsobí aj porota FIPRESCI (deleguje zástupcov Svetovej federácie filmov˘ch kritikov) a Ekumenická jury. Náv‰tevníci festivalu sa opäÈ môÏu te‰iÈ na skutoãné filmové hody. SúÈaÏ ponúkne konfrontáciu vynikajúcich filmov, z ktor˘ch boli mnohé ocenené na najprestíÏnej‰ích svetov˘ch prehliadkach. MôÏeme spomenúÈ aspoÀ tri tituly – rumunsk˘ film A fost sau na fost?, ktor˘ vyhral na festivale v Cannes Zlatú kameru, belgicko-nemeck˘ Khadak – najlep‰í debut na festivale v Benátkach, ãi ãer-

stvého víÈaza zo San Sebastianu, francúzsku snímku Mon fil á moi. V nesúÈaÏnej ãasti festivalu si nároãnej‰í, ale aj beÏní diváci budú môcÈ pozrieÈ filmy v sekciách venovan˘ch európskym filmom, nezávislému filmu, balkánskej tvorbe ãi slovensk˘m snímkam nakrúten˘m v roku 2006. Minul˘ rok sa úspe‰ne ujala sekcia s názvom Národné hity, ktorej prvorad˘m kritériom pre zaradenie do sekcie je komerãná úspe‰nosÈ. Na festivale sa tak predstavia filmy, ktoré dokázali v domovskej krajine zaujaÈ veºk˘ poãet divákov a veºakrát boli úspe‰nej‰ie neÏ hollywoodske „megafilmy“. Aj tento rok sa Zlat˘ BaÏant ako generálny partner MFF Bratislava postará o to, aby festivalová atmosféra neostala len doménou kinosál. Pre náv‰tevníkov Auparku, ako aj pre obyvateºov Bratislavy pripravil viaceré tradiãné i nové sprievodné podujatia. Za vstupenky diváci tento rok zaplatia od 69,- do 99,- Sk. V siedmich kinosálach sa budú hraÈ ‰tyri predstavenia denne. Na prv˘ blok, ktor˘ zaãne okolo obeda, budú k dispozícii lístky za 69,- Sk, pri kaÏdom ìal‰om sa cena jedného lístku zdvihne o 10,- Sk. Teda na poslednú skupinu predstavení sa budú predávaÈ lístky za 99,- Sk.

2.

3.

4.


au

life

Detsk˘ festival ‰edého medveìa

OTVÁRACIE HODINY POâAS VIANOâN¯CH SVIATKOV

Od 13. 12. do 17. 12. zaÏijete v Auparku ãarovné dni. Poz˘vame vás na program pln˘ zaujímavostí: Workshopy Transport design (dizajn áut a lietadiel) V˘tvarn˘ ateliér (maºba a tvorba priestorov˘ch objektov) âarovné veciãky (tvorba drobn˘ch krásnych veciãiek a vianoãn˘ch darãekov) Divadeln˘ ateliér (divadelné improvizácie, ãítanie rozprávok) Reportéri (ateliér mal˘ch fotografov a Ïurnalistov, ktorí pripravujú festivalov˘ spravodaj) Denne od 15.00 do 19.00 hod. Detsk˘ filmov˘ festival Pásmo najobºúbenej‰ích filmov˘ch rozprávok Doba ºadová, Garfield atì..., predstavenia poãas pracovn˘ch dní sa zaãínajú o 14.00, 16.00, 18.00 hod., cez víkend o 11.00 hod. Koncerty Na hlavnom pódiu sa uskutoãnia spevácke, hudobné a taneãné vystúpenia detí – ‰tudentov základn˘ch umeleck˘ch ‰kôl s vianoãn˘m programom denne v ãase od 16.00 do 18.00 hod., cez víkend od 15.00 do 19.00 hod. V˘stavy V˘stavy umeleck˘ch diel mal˘ch autorov, ktoré vznikli poãas letného kempu ‰edého medveìa, priateºov zo základn˘ch umeleck˘ch ‰kôl i detsk˘ch domovov, denne vystavené exponáty, ktoré vznikajú vo workshopoch poãas festivalu. Charitatívny trh Neziskové organizácie budú predávaÈ veciãky od mal˘ch i väã‰ích autorov. V˘ÈaÏok z predaja bude pouÏit˘ na charitatívne ciele.

9. – 23. decembra 24. decembra 25. – 26. decembra 31. decembra 1. januára 2007

Prvé Majstrovstvá Slovenska v zimnom lezení v Auparku V nedeºu 17. decembra sa na lezeckej veÏi Aupeak uskutoãní uÏ ‰tvrt˘ roãník medzinárodn˘ch pretekov v „drytoolingu“ – netradiãnej disciplíne, kde sa lezie po umelej horolezeckej stene za pomoci horolezeck˘ch ãakanov a maãiek. Lezecké cesty, ktoré horolezci beÏne zdolávajú vo vysok˘ch horách v zime, kde zasekávajú ãakany a stúpacie Ïelezá (tzv. maãky) do ºadu, budú horolezci zdolávaÈ na umelo vytvoren˘ch podmienkach na lezeckej stene uprostred mesta. Tu budú sekaÈ do dreva a umelo vytvoren˘ch chytov a stupov. Preteky uÏ tradiãne priÈahujú do Bratislavy silnú zostavu ºadov˘ch lezcov nielen zo Slovenska, ale i z âiech, Maìarska, Poºska, Rakúska a Nemecka. V tomto roku sú preteky v Auparku vyhlásené ako oficiálne Majstrovstvá Slovenska. Pretekmi v drytoolingu sa otvorí zimná lezecká sezóna v Auparku. Upravené trate budú k dispozícii skúsen˘m ºadov˘m lezcom ako tréningová aréna pre prípravu na ìal‰ie zimné akcie a preteky a na objednávku aj odváÏlivcom z radov verejnosti pod dozorom in‰truktorov. Viac informácií získate na info@horyamesto.sk alebo na www.aupeak.sk

od 09.00 do 22.00 hod. od 09.00 do 16.00 hod. ZATVORENÉ od 09.00 do 16.00 hod. ZATVORENÉ

PoradÀa Nezábudka znova v Auparku Liga za du‰evné zdravie po dlh‰ej prestávke znovu otvorila v priestoroch Auparku PoradÀu Nezábudka. PoradÀa poskytuje moÏnosÈ nadviazania prvého kontaktu a bezplatného odborného poradenstva. Sociálno-právna poradÀa je otvorená kaÏd˘ ‰tvrtok od 16.00 do 20.00 hod. MôÏete tu získaÈ rôzne formy sociálnej pomoci pri du‰evn˘ch problémoch a poruchách. PoradÀa o poruchách príjmu potravy je k dispozícii kaÏd˘ utorok od 16.00 do 20.00 hod. Nájdete tu odpovede na najãastej‰ie kladené otázky o príznakoch, príãinách a moÏnostiach lieãby porúch príjmu potravy, ktor˘mi sú najãastej‰ie anorexa, bulímia a záchvatovité prejedanie. Psychologická poradÀa funguje cez víkend od 14.00 do 20.00 hod. Poradenstvo na témy: vzÈah k partnerovi /partnerke, v˘chova detí, problémy v manÏelstve a rodine v‰eobecne, v medziºudsk˘ch vzÈahoch, v spoloãensk˘ch kontaktoch, v sexuálnej oblasti, pri pocitoch smútku, úzkostiach a napätí, trémy, vnútornej neistoty a nízkej sebadôvery alebo o ãomkoºvek, ão vás trápi a suÏuje.

Vianoãné remeselné trhy Vianoãnú atmosféru Auparku dotvoria aj tento rok remeselné vianoãné trhy. Príìte sa pozrieÈ a vyberte si zo ‰irokej ponuky remeseln˘ch v˘robkov. Nájdete tu medové svieãky, ozdoby vyrobené z dreva, cínu, porcelánu, keramiky, striebra ãi ‰úpolia, patchwork, obrusy s vianoãnou tematikou, ºudové odevy, tradiãnú vianoãnú medovinu alebo chutné nakladané syrové v˘robky. zima 2006 / 29


KNIHY

CD Adela Banášová, Matej „Sajfa“ Cifra Veci, o ktor˘ch viete pomerne málo (Vydavateľstvo Kelion) Moderátori Adela Baná‰ová a Matej „Sajfa“ Cifra vydali knihu absurdného humoru z popoludÀaj‰ieho vysielania Fun rádia s názvom Veci, o ktor˘ch viete pomerne málo. V knihe sa doãítate aj o tom, ako sa staÈ svät˘m. „Zaãnite v zime chodiÈ v sandáloch a deºte sa o jedlo s nejak˘m zvieratkom, nesúloÏte, a keì uÏ, tak len s neÏiv˘m objektom, na hlave si vyhoºte sviatostnú franti‰kánsku ple‰inu a pokúste sa prinútiÈ chromého chodiÈ“, odporúãajú Adela so Sajfom. Na úspe‰nú knihu Dana Browna Da Vinciho kód v‰ak nenadväzujú, ako tvrdí Adela. Ak, tak maximálne v predajnosti.

Táňa Keleová-Vasilková Modr˘ dom (Vydavateľstvo Ikar) Príbeh knihy sa odohráva na samote, v modrom dome, kde sa stretáva veºká rodina. Postupne sa tu odkr˘vajú nielen osudy, ale aj charaktery ºudí, ktor˘ch spája svojská a silná osobnosÈ – ich matka. Stará pani má sedemdesiatsedem rokov a jej správanie je pre‰pikované múdrosÈou a láskou, no napriek tomu, Ïe svoje deti miluje, vidí aj ich nedostatky a slabosti. Osudy ãlenov jednej rodiny sa odkr˘vajú poãas vianoãn˘ch sviatkov. Niekedy staãia len tri dni na to, aby sa v Ïivote toºko zmenilo.

Haruki Murakami Tancuj, tancuj, tancuj (Vydavateľstvo Slovart) Tancuj, tancuj, tancuj je voºn˘m pokraãovaním bestselleru Hon na ovcu. Hrdina príbehu sa vracia na Hokkaido, kde pred rokmi zaÏil dobrodruÏstvo pri hºadaní tajomnej ovce. ZároveÀ tam pri‰iel o svoju priateºku, ktorá zmizla z hotela Delfín bez stopy a uÏ sa k nemu nikdy nevrátila. Rozhodne sa nájsÈ ju. Pri hºadaní stretáva Gotanda, známu filmovú hviezdu. Príbeh poukazuje na jednu z tienist˘ch stránok súãasného Ïivota, ktorou je neúmerne veºk˘ vplyv masmédií.

DVD Robbie Williams Rude box Charizmatick˘ sex symbol Robbie Williams uvádza na trh dlho oãakávan˘ nov˘ album. Ako vÏdy je opäÈ in˘, no stále jedineãn˘. In‰piroval sa hudobn˘mi trendmi sedemdesiatych a osemdesiatych rokov a dokonca do svojich pesniãiek prepoÏiãal celé motívy vtedaj‰ích hitov. Tak˘mto spôsobom sa rozhodol vzdaÈ hold svojim idolom, ak˘mi sú napríklad Madonna ãi Pet Shop Boys, ktorí sa dokonca na príprave tohto projektu aktívne podieºali.

Hapka & Horáček StráÏce plamene Legendárna autorská dvojica Petr Hapka a Michal Horáãek prichádza po piatich rokoch s nov˘m, dlho oãakávan˘m albumom StráÏce plamene. Pravdepodobne v najväã‰ej tvorivej forme a s najsilnej‰ou zostavou interprértov. Na albume sa podieºali zvuãné mená, ako Hana Hegerová, Jana Kirschner, Szidi Tobias, Daniel Landa, Jaromír Nohavica, Franti‰ek Segrado, Bára Basiková...

30 au

Skvelá atmosféra koncertov Depeche Mode se vracia na DVD – Touring the Angel Live in Milan. Turné na podporu albumu Playing The Angel bolo jedno z najväã‰ích, najúspe‰nej‰ích a najlep‰ích hudobn˘ch turné v tomto roku. DVD sa natáãalo na koncertoch v Miláne, kde kapela vystupovala v plnej forme.

Wanastowi Vjeci Torpédo Po ‰esÈroãnej odmlke pripravila dvojica Robert Kodym a P.B.CH. novinku s názvom Torpédo, ktorá priná‰a trinásÈ piesní a bonus Nahá 2006. Materiál na tento hudobn˘ poãin formácie Wanastowi Vjecy vznikal pribliÏne rok a definitívnu podobu dostal v auguste a septembri tohto roka v ‰túdiu Sono.

Depeche mode The Best of Kapela Depeche Mode po tohtoroãnom úspe‰nom koncertnom turné, ktoré vzhliadlo viac ako 2,5 miliónov fanú‰ikov, vydáva na trh prv˘ diel svojich najväã‰ích hudobn˘ch hitov – The best of, Volume 1. Obsahuje sedemnásÈ singlov vrátane novinky Martyr.

Slovenské klasické rozprávky (Vydavateľstvo Belimex) Súbor 33 klasick˘ch slovensk˘ch rozprávok doplnen˘ch krásnymi ilustráciami, kde po nebi lietajú draci, strigy a zhavranení bratia; po zemi sa plazia zakliati princovia, prechádzajú krásne princezné a v lesoch zbíjajú zbojníci; v riekach plávajú zakliate devy a cez jazerá sa brodia udatní junáci; v podzemí vládnu trpaslíci a ãerti a na v‰etko cez deÀ dozerá v‰evidiace Slnieãko, v noci jeho brat Mesiaãik. Vojdite do sveta, kde má zlo hrozivo veºkú moc aj mnoho zdanlivo krásnych i stra‰n˘ch tvárí a poraziÈ ho môÏu len statoãné, dobré srdcia a úprimná, verná láska.

Depeche Mode Live in Milan – Touring the Angel

Ron Howard ·ifra mistra Leonarda (Da Vinciho kód) Svetov˘ bestseller Dana Browna prichádza vo filmovej podobe. Pridajte sa k symbológovi Robertovi Langdonovi a kryptologiãke Sophii Neveu a sledujte ich pátranie, ktoré zr˘chºuje tep. Z Francúzska ich zavedie do Anglicka a pod rú‰kom záhadného prastarého spoloãenstva odhalia tajomstvo stráÏené od Kristov˘ch ãias. Aj vìaka excelentn˘m hereck˘m v˘konom Sira Iana McKellena, Alfreda Molinu a Jeana Rena oznaãujú kritici toto filmové dielo za strhujúci a fascinujúci prvotriedny thriller.

Súťaž: Adela Baná‰ová a Matej „Sajfa“ Cifra sú moderátormi jedného známeho rádia. Napí‰te nám ktorého. Jeden vyÏrebovan˘ v˘herca získa darãekovú poukáÏku Panta Rhei na nákup tovaru v hodnote 500,- Sk.


FILMY ëakujeme, Ïe fajãíte

Eragon

Premiéra: 14. 12. 2006 RéÏia: Jason Reitman Hrajú: Adam Brody, Sam Elliott, Katie Holmes, Rob Lowe Nick Taylor pracuje v tabakovej firme ako odborník na komunikáciu s verejnosÈou. Jeho úlohou je vyzdvihovaÈ kladné stránky fajãenia (alebo ich vym˘‰ºaÈ). Je vtipn˘, zhovorãiv˘ a odzbrojujúci, takÏe ho mnohí prirovnávajú k samotnému diablovi. Je schopn˘ otoãiÈ kaÏdú námietku na adresu svojho zamestnávateºa v jeho prospech. Ale ãasy sa menia a je jasné, Ïe PR ma‰inérie tabakov˘ch firiem skoro narazia na zjavnú, ale stále jasnej‰iu preukázateºnú súvislosÈ medzi fajãením a smrÈou. Kovboj s cigaretou je na tom skrátka zle a Nick cíti potrebu byÈ lep‰ím vzorom pre svojho syna. Ale bude to maÈ ÈaÏké, zvlá‰È, keì jeho dvaja najlep‰í priatelia sú právny zástupca zbrojárskej firmy a lobista pre spoloãnosÈ vyrábajúcu alkohol.

Premiéra: 14. 12. 2006 RéÏia: Stefen Fangmeier Hrajú: Ed Speleers, John Malkovich, Jeremy Irons, Djimon Hounsou, Robert Carlyle, Sienna Guillory a i. Po Pánovi prsteÀov prichádza na plátna kín ìal‰ia fantastická trilógia, tentoraz o draãích jazdcoch. Veºkolepé dobrodruÏstvo Eragon vzniklo podºa celosvetového kniÏného bestselleru z pera iba 22-roãného Ameriãana Christophera Paoliniho a v titulnej úlohe sa predstavuje 18-roãn˘ anglick˘ debutant Edward Speleers, ktor˘ v konkurze porazil neuveriteºn˘ch 180-tisíc ìal‰ích adeptov na túto rolu. Osud mladého muÏa v jeho podaní sa zmení vo chvíli, keì sa dozvie, Ïe je súãasÈou elitnej jednotky Draãích jazdcov. Hlavn˘ hrdina Eragon je vzápätí vtiahnut˘ do sveta mágie a sily, priãom zistí, Ïe môÏe zachrániÈ – alebo, naopak, zniãiÈ – celú Rí‰u.

Prázdniny

Flyboys

Premiéra: 21. 12. 2006 RéÏia: Nancy Meyers Hrajú: Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet Amandu, bohatú a sympatickú Ameriãanku, práve podviedol jej priateº. Nechce o chlapoch ani poãuÈ a potrebuje zmeniÈ prostredie. Spojí sa teda cez internet s Iris – chudobnou, ale úplne totoÏne postihnutou dedinãankou, ktorej najväã‰ia láska sa práve bude ÏeniÈ a ani jej to nepovedal. Vydajú sa teda naprieã kontinentmi. Na ceste ich ãaká fatálne zistenie: I keì sa pred chlapmi snaÏia utiecÈ cez pol sveta, oni sú proste v‰ade. Nie náhodou sa obe proti svojej vôli zamilujú. T˘mi ‰Èastn˘mi do milostného ‰tvoruholníka sú uhladen˘, úspe‰n˘, podnikav˘ Jude Law a trochu ÈaÏkopádny, ale za v‰etk˘ch okolností ukecan˘ a vtipn˘ Jack Black.

RéÏia: Blake Evans Premiéra: 11. 1. 2007 Hrajú: James Franco, Martin Henderson, David Ellison, Jenifer Decker, Jean Reno Akãná dráma z atraktívneho prostredia stíhacích pilotov 1. svetovej vojny. DobrodruÏstvo Lafayettovej eskadry tvorenej mlad˘mi americk˘mi pilotmi, ktorí sa dobrovoºne prihlásili do bojov vo Francúzsku. Akãné zábery leteck˘ch sekvencií boli vytvorené pomocou celkom nov˘ch digitálnych kamier a technologick˘ch postupov. Meno producenta Deana Devlina (DeÀ nezávislosti, Godzilla) sºubuje veºkolepé predstavenie.

DIVADLO

Sean Paul Incheba Expo aréna, Bratislava, 13. 12. 2006 Bratislava privíta ìal‰iu svetovú hviezdu. V metropole Slovenska bude maÈ koncert v súãasnosti najpopulárnej‰í dancehallov˘ a hiphopov˘ spevák Sean Paul, ktor˘ v rámci strednej Európy vystúpi iba na Slovensku. Brány Incheba Expo arény sa 13. decembra otvoria pred 18.00 h a zaãiatok koncertu sa oãakáva okolo 20.00 hodiny.

Súťaž: Napí‰te nám, kto bol autorom predlohy k filmu Eragon. Piati vyÏrebovaní v˘hercovia získajú dve voºné vstupenky do kina Palace cinemas v Auparku.

Legendy v Steel Aréne Steel Aréna, Košice, 16. 12. 2006 V ko‰ickej Steel Aréne sa predstaví v˘ber slovensk˘ch hokejov˘ch legiend v zápase proti v˘beru legiend z âeska, Ruska, Fínska, ·védska a Nemecka. Hokejové osobnosti: Jozef Golonka, Dárius Rusnák, Vincent Lukáã, Peter Slanina, Vladimír Svitek, Igor Liba, Jifií Králik, Pavel Richter, Jifií Hrdina, Jaroslav Benák, Milan Nov˘, Oldfiich Válek, Radek Svoboda, Alois Schloder, Gerd Trunschka a veºa ìal‰ích. Po exhibiãnom zápase bude nasledovaÈ dvojhodinov˘ koncert skupiny Elán, poãas ktorého zaznejú najslávnej‰ie hity tejto legendárnej kapely.

Rodinná slávnosÈ Divadlo Aréna, Bratislava, premiéra 20. 1. 2006 Oslava 60. narodenín Helgeho Klingenfeldt-Hansena je príleÏitosÈou stretnutia rodinného kruhu a najbliωích priateºov. Pre kaÏdého, kto prichádza do vidieckeho sídla, je tento veãer z rôznych dôvodov v˘nimoãn˘ a dôleÏit˘. Len jeden ãlovek vie, Ïe je to posledné rodinné stretnutie. Nad „rodinn˘m kruhom“ visí temné, ‰pinavé tajomstvo, ktoré ako jed preniká pradivom vzÈahov medzi protagonistami tragédie. Keì ráno vyjde slnko, v‰etko je inak... Inscenácia vznikla v spolupráci Divadla Aréna a praÏského âinoherného klubu. V rôznych alternáciách sa na oboch javiskách stretnete s viac ako tridsiatkou slovensk˘ch a ãesk˘ch hercov.

zima 2006 / 31


Magická exotika Cestovná kancelária Magic travel s niekoºkoroãnou tradíciou sa ‰pecializuje na organizovanie zájazdov do t˘ch najexotickej‰ích krajín sveta. Svojim klientom zabezpeãuje nezabudnuteºné záÏitky spojené s maximálnym komfortom.

Pokiaº váhate alebo plánujete cestu do niektorého z exotick˘ch kútov sveta, nechajte sa in‰pirovaÈ krátkym priblíÏením miest, ktoré spæÀajú predstavy o pozemskom raji. T˘m, ktor˘m sa splní sen nav‰tíviÈ takéto miesta, zostávajú v pamäti Ïivé obrázky krásy, farieb, kvetov a vôní, slnka, mora, azúrového neba, noãnej oblohy plnej hviezd, spomienky, ktoré nikdy nevymiznú. Na svete zrejme uÏ zostáva málo miest, ktoré naplÀujú v‰etky predstavy o skutoãnom raji na zemi. Ostrovy Francúzskej Polynézie k tak˘mto miestam bezpochyby patria. Ako vzácne ãierne perly vybrané z útrob perlorodiek sa bl˘skajú vo vodách juÏného Pacifiku tieto desiatky ostrovov, ostrovãekov a atolov, ktoré tvoria celú oblasÈ Francúzskej Polynézie. Miesta, ktoré treba aspoÀ raz v Ïivote vidieÈ. Tahiti – slovo voÀajúce diaºkou a exotikou, miesto, ktoré u mnoh˘ch vá‰niv˘ch cestovateºov zostáva len nenaplnen˘m snom. „La Orana“, to sú zrejme prvé slová, ktoré budete poãuÈ po prílete na ostrovy Francúzskej Polynézie. A je to zrejme aj prvé, ão sa nauãíte od usmievav˘ch Polynézanov, ktorí vás privítajú kvetinov˘mi vencami. Kvetiny sú neoddeliteºnou súãasÈou ich kaÏdodenného Ïivota. Cesta do Francúzskej Polynézie nie je rozhodne krátka, urãite v‰ak stojí zato. 32 au

Nበtip: Kombinácia pobytu na ostrovoch Moorea a Huahine alebo najkraj‰ieho polynézskeho ostrova Bora Bora. Melanézske súostrovie FidÏi je známe niekoºk˘mi atribútmi, neuveriteºne zelené ostrovy a snehobiele pláÏe mnoÏstva ostrovãekov, vynikajúce potápanie hlavne pre t˘ch, ktorí obºubujú mäkké koraly, kanibalské kmene, ktoré v minulosti na FidÏi skutoãne Ïili, a bohatá kultúra indick˘ch prisÈahovalcov, ktorí FidÏi dodávajú orientálnu príchuÈ. Je jedno, pre ktor˘ ostrov sa rozhodnete, FidÏi vás nemôÏe sklamaÈ. Nበtip: Novootvorené stredisko The Westin Denerau Island Resort & Spa, zasaden˘ v nádhernom prostredí tropick˘ch záhrad, ponúka svojim klientom najväã‰ie kúpeºné stredisko na ostrove FidÏi. HosÈom je k dispozícii aj 10 tenisov˘ch kurtov a neìaleké 18-jamkové golfové ihrisko. Viac na www.magictravel.sk. Zanzibar, tento ostrov klinãekov a vanilky je veºmi odli‰n˘ od ostatn˘ch ostrovov Indického oceánu. Nie sú to v‰ak prírodné krásy, ktoré by nedosahovali kvalít Maurícia alebo Seychel, práve naopak, je to jedineãná história a pretrvávajúca kultúra ostrova, ktoré ho robia e‰te zaujímavej‰im. Ak sa teda hosÈom zunujú prechádzky po bielych pieskov˘ch pláÏach, oddych pod

palmou alebo plávanie v tyrkysovo modrom oceáne, môÏu sa vybraÈ napríklad do Kamenného mesta – Stone Town, kde nájdu skutoãnú tvár Zanzibaru. Zanzibar je totiÏ kriÏovatka, kde sa pred stároãiami stretli kultúry hlavne Afriky a Arábie, neskôr sa k nim pridali aj európski moreplavci, aby spolu vytvorili to, ão je na Zanzibare najlep‰ie. Nበtip: Luxusn˘ rezort svetoznámej skupiny Zamani Kempinski Resort, svojou unikátnou polohou, najmodernej‰ou architektúrou a prvotriednymi sluÏbami je zaujímav˘ aj pre najnároãnej‰iu klientelu. Viac na www.magictravel.sk Najv˘chodnej‰í z ostrovov v˘chodného Karibiku, Barbados, patrí medzi najznámej‰ie. Má totiÏ v‰etko, ão od svojho dovolenkového sna môÏete oãakávaÈ: biele pláÏe s jemn˘m pieskom, mnoÏstvo kvalitn˘ch hotelov v‰etk˘ch kategórií, zaujímavé historické miesta a obrovsk˘ v˘ber aktivít a v˘letov. Nájdete tu siln˘ vplyv Veºkej Británie od záhrad aÏ po obºúbené ‰porty. Tu sa v‰ak analógia s Anglickom konãí a zaãína sa tropická dovolenka. Obyvatelia totiÏ majú korene v rôznych kútoch sveta, od Afriky po Indiu, a denn˘ Ïivot naberá na dynamike, ãi uÏ je to pouliãn˘ ruch alebo malé obchodíky na vidieku. MôÏete tu stráviÈ aktívnu dovolenku, ale je to aj ideálne

miesto na to, aby ste nerobili vôbec niã, len si uÏívali tento raj na zemi. Nበtip: Elegantné hotely siete Almond Resorts uÏ od 69 990 Sk na 7 nocí s all inclusive programom. Viac na www.magictravel.sk Ostrov v Karibskom mori, Jamajka, ak by sme prirovnali k maºbe, bolo by to majstrovské dielo tropickej nádhery. Jamajka je rajom pre cestovateºov hºadajúcich mnoÏstvo unikátnych prírodn˘ch pokladov, ktoré ostrov ponúka. Je ohraniãená vysok˘mi horami Blue Mountain, plná exotick˘ch kvetín a rastlín, lúk a údolí. Neoddeliteºnou súãasÈou Jamajky sú usmievaví ºudia s vrkoãmi, farebn˘m obleãením a chuÈou neustále sa rozprávaÈ, ktorí sú v‰ade okolo vás. A e‰te jeden poznávací znak vás okamÏite upúta a nikdy naÀ nezabudnete, a t˘m je muzikálnosÈ t˘chto ºudí. V‰ade hrá typické reagge a ºudia bez rozdielu veku a pohlavia neustále tancujú. Nበtip: Rezorty svetoznámej siete Sandals, urãené v˘luãne pre páry a Beaches, vhodné najmä pre rodiny s deÈmi na báze all inclusive. Viac na www.magictravel.sk Pokiaº si vyberiete z ponuky cestovnej kancelárie Magic travel, máte jedineãnú moÏnosÈ poznaÈ tento vzdialen˘ svet a nav‰tíviÈ najkraj‰ie miesta na zemi.


B

C

Zoraì správne balóniky a zapí‰ písmenká do príslu‰ného ‰tvorãeka.

1. DOPLŇOVAČKA

A

D E

2. ČERTÍKOVA TIEŇOHRA Ktor˘ z tieÀov patrí ãertíkovi?

Milé deti, poìte sa s nami zabaviÈ! Usporiadajte farebné balóniky a zistite, aké písmenká sa skr˘vajú v jednotliv˘ch políãkach. Potom sa zahrajte s ãertíkom Bertíkom a jeho tieÀmi. Uhádnete, ktor˘ mu patrí? Nakoniec pospájajte ãísla na obrázku a odhaºte jeho tajomstvo, ktoré skr˘va. Ak radi kreslíte, vymaºujte si ho podºa vlastnej fantázie. Troch z vás, ktorí nám po‰lú správne rie‰enia, odmeníme pekn˘mi cenami. Prajeme príjemnú zábavu a krásne Vianoce! Redakcia

3. SPOJ BODY a vymaľuj Pospájaj ãísla od 1 po 99. Aké zvieratko je na obrázku? Vymaºuj si ho podºa vlastnej fantázie. Ak radi rie‰ite takéto zábavné úlohy, odporúãame vám kniÏku z vydavateºstva MATYS, za pomoci ktorej sme vytvorili aj túto stránku

Z jesenného vydania ãasopisu Aulife sme vyÏrebovali t˘chto troch úspe‰n˘ch rie‰iteºov úloh: S. Ondrá‰ek, Bratislava; M. Trnková, ·urany; E. Kavická, Trenãín. V˘hercom blahoÏeláme a posielame im kniÏky z vydavateºstva Fragment.

Meno a priezvisko: _____________________________________________________

Správne riešenia: 1. ____________________ 2. ______________________________

Adresa bydliska: ______________________________________________________

Správne riešenia: 3. ____________________________________________________

! NÁVRATKA

38 au

Návratku alebo kore‰pondenãn˘ lístok s odpoveìami posielajte do 15. marca 2007 na adresu: AUPARK, a. s., manaÏment, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.


AuLife: Zima 2006  

Kultúra Pre deti Znaãka a jej príbeh Svet Ïenskej krásy Fit mix Aulife Zdravá v˘Ïiva Pohodová Aulandia Aqua & Spa Paradise Vianoãné in‰p...