Issuu on Google+


4 6 8 10 12 14 20

História módy

Recepty

Osemdesiate roky alebo kto koho ovplyvňuje

Príprava rýb v netradičnom štýle

24

Obchodné sekcie

Aulife

Prehľad predajní so šperkami a hodinkami

Novinky zo života Auparku

26

Predstavujeme

Cestovanie

Novootvorené predajne v Auparku a ich ponuka

Dobrodružná cesta naprieč Arktídou

30

Vianočné darčeky

Benetton

Tipy na nákup darčekov pre celú rodinu

História značky Benetton a jej posolstvá

32

Osobnosť v Auparku

Domáci miláčik

Matej Landl a jeho obľúbené obchody

Leguány v teráriách

34

Rozhovor

Šport

Veronika Žilková, žena mnohých tvárí

Správna výbava skialpinistu

35

Svet ženskej krásy

Zeleň v byte

Prírodná kozmetika s vôňou Provenskálska

Vianočné aranžmány pre krajšie bývanie

VáÏení ãitatelia, priaznivci Auparku, Správne odpovede a v˘hercovia z minulého ãísla: 1. Fitnes: Îen‰en znamená „sila zeme v podobe ãloveka“. V˘robky znaãky Röhnisch získava: M. Kudláãková, Bratislava. 2. Filmy: R. Zellweger stvárnila hlavnú úlohu aj vo filmoch Chicago alebo Návrat do Cold Mountain. Dve voºné vstupenky na film podºa vlastného v˘beru v multikine Palace Cinemas získavajú: F. K. DubáÀová, Bratislava; D. âimová, Galanta; E. Mátéffyová, ·aºa; S. Orságová, Bratislava; E. Roj-

36

ko, Bratislava. 3. Znaãka: Yves Rocher pochádza z mesteãka La Gacilly. Kozmetick˘ balíãek v hodnote 1 000,- Sk získava D. Podskoãová, Bratislava. 4. Fotenie: Fotografia získa staroruÏov˘ tón vìaka „sépii“. Fotoaparát FUJIFILM ZOOM DATE 76S získava E. Kri‰tofiãová, Bratislava. 5. KríÏovka: „Nikdy nie je neskoro na cestu k náprave“. Triãko Aupark získavajú: S. Mati‰íková, Sereì a D. âekovská, Spi‰ská Belá. 6. Detská tajniãka: Prídi sa na nás pozrieÈ do predajne, ãakáme na teba, tvoje drevené hraãky z Daddy toys. Drevené hraãky získavajú: M. Mikita, Bratislava; P. MáÈu‰, Bratislava; F. Oláh, Bratislava; J. Miháliková, Ko‰ice; D. Balacenková, Bratislava.

Aupark Aulife Vydáva: Aupark, a. s. • Adresa vydavateºa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava • Adresa redakcie: Nákupné centrum Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, telefón: 02/68 266 200, fax: 02/68 266 269, e-mail: info@aupark.sk • ·éfredaktor: Ivan Garãár • Zástupca ‰éfredaktora: Îelmíra Rácová • Redakãná rada: RNDr. ·tefan Duchoslav, CSc., Miroslav Danko • Tlaã by vavex s. r. o., Lí‰ãie Nivy 23, 821 08 Bratislava • Grafika: L.E.B.O. advertising, s.r.o. • Registrácia: MK SR reg. ã. 2804/2002 zo dÀa 18. 6. 2002, ISSN 13360868. Vychádza ‰tvrÈroãne. âíslo 4/2004. Nepredajné.

NÁVRATKA Meno a priezvisko: _____________________________________________________

Odpovede:

telefónne číslo: _______________________________________________________

1. L’Occitane: _________________________________________________________________

Adresa bydliska: ______________________________________________________

2. Hviezda zimy: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Filmy: _____________________________________________________________________

Postrehy a názory na časopis Aulife a nákupné centrum Aupark:

4. Značka: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Návratku alebo kore‰pondenãn˘ lístok s odpoveìami posielajte do 11. marca 2005 na adresu: AUPARK, a.s., manaÏment, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava. Prevádzkovateºom súÈaÏe je Aupark, a.s., a poskytovateºmi v˘hier sú majitelia prevádzok v tomto nákupnom centre. Úãastníkom súÈaÏe nevypl˘va z úãasti na súÈaÏi Ïiaden právny nárok na v˘hru.


ovplyvňuje

Kto koho

Osemdesiate roky

Kapitoly z histórie módy alebo Módne vynálezy 20. storočia

V predchádzajúcich dekádach to bolo jednoduché. Haute couture

1981

vnucovala móde svoj diktát, ale

Giorgio Armani uviedol na trh svoju novú kolekciu. Jej pozitívom, okrem mnoh˘ch inovatívnych módnych prvkov, boli najmä niωie ceny. Práve on od‰tartoval etapu pribliÏovania sa veºkej módy k publiku. Tzv. modelová konfekcia slávi úspech a zaãína sa éra znaãiek.

v osemdesiatych rokoch minulého storočia prebrala štafetu v tvorbe módnych trendov ulica. Módni návrhári vychádzajú zo svojich kancelárií do londýnskych a parížskych ulíc. Hľadajú inšpiráciu. Snoria na bulvároch a snažia sa zistiť, ako si módu a jej najnovšie trendy predstavuje obyčajný človek. Prichádza obdobie zbližovania. V štvrtej časti nášho seriálu si povedzme viac o móde osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. 4 au

Christian Lacroix a jeho šaty v štýle haute couture

1982 Francúzsky minister kultúry Jack Lang vyhovel Ïiadosti organizátorov a povolil módnu prehliadku v Louvri. Dvakrát do roka tu od‰tartovali doslova módne preteky. Módni návrhári sa predháÀali, ktor˘ z nich urobí veºkolepej‰ie defilé svojich kolekcií. Ale po ãase je uÏ aj Louvre pritesn˘, a tak si paríÏska móda hºadá nové miesta na prezentáciu. âím zvlá‰tnej‰ie, t˘m lep‰ie. Raz je to opustená stanica, inokedy stará továreÀ ãi park. Aj to moÏno chápaÈ ako krok k ºuìom, pretoÏe stanicu ãi park dôverne poznajú. Nadobúdajú dojem, Ïe móda prichádza priamo k nim, pretoÏe sa prezentuje na dôverne známych miestach. Stáva sa ºudskej‰ou.

1983 Jean-Paul Gaultier – enfant terrible francúzskej i svetovej módy – slávi úspech. Je geniálny v spájaní extrémov, z ktor˘ch vzídu vzne‰ené odevy plné humoru a vÏdy prekvapujúce divákov. Patrí medzi najtalentovanej‰ích vo svojej generácii. Jeho in‰piráciou je ulica, predov‰etk˘m paríÏska.

Uviedol sukne pre muÏov, podprsenky – kuÏelky pre Ïeny, do ktor˘ch obliekol aj Madonnu pri príleÏitosti jej svetového koncertného turné. Bola extravagantná, ale objavná. O jej kost˘me sa vtedy popísalo mnoÏstvo ãlánkov. Súhlasn˘ch, ale aj odmietav˘ch. A práve to táto v˘stredná Ameriãanka potrebuje. Módny dom Chanel zveril umelecké vedenie prehliadok Karlovi Lagerfeldovi. Tento génius ‰tylizmu pracoval aj pre Fendiho, no nezabudol ani na svoju vlastnú znaãku. V Taliansku Franco Moschino otvoril butiky pod svojím menom a spôsobom jemu vlastn˘m znovu predstavil indické sarí, chanelovsk˘ kabátik, dÏínsy ãi look zvodnej Ïeny.

1984 Mal˘ Tunisan Azzedine Alaia dob˘ja ParíÏ. Je detailista. Robí odevy priliehajúce k telu a jeho obºúben˘mi zákazníãkami sú hviezdy populárnej hudby. Medzi nimi je napríklad aj Tina Turner. UÏ o rok neskôr dostáva dvoch Oskarov módy – cenu Tvorca roku a ‰peciálnu cenu za jedineãnosÈ. V polovici osemdesiatych rokov vzniká nov˘ fenomén – ‰tylistické kancelárie. V˘robcovia a obchodníci si „podávajú kºuãky“ t˘chto úradovní. KaÏd˘ sem chodí ako za ve‰tkyÀou. NáplÀou ãinnosti ‰tylistick˘ch kancelárií je predpovedaÈ budúcnosÈ módy. V‰etci chcú vedieÈ, ão sa bude predávaÈ v krátkej budúcnosti. Ak v‰etky ‰tylistické kancelárie


1. Veľkolepá prehliadka Thierryho Muglera, kolekcia jar-leto 1986. 2. Avantgardný Karl Lagerfeld pre módny dom Chanel. 3. Jedinečný Benetton a jeho reklama. 4. Extravagantný korzet v podaní Jeana-Paula Gaultiera.

1.

5.

6.

vyhlásia, Ïe o rok sa bude nosiÈ oranÏová, stane sa tak. Benetton a jeho francúzska reklamná agentúra ohromila svet geniálnym sloganom – United Colors of Benetton. Bol to reklamn˘ Èah na odevy, ktor˘ doteraz nikto neprekonal. Ale majiteº známeho odevného impéria nezostal iba pri slogane. Pripravil jedineãnú reklamnú kampaÀ, ktorou oslovil priam kaÏdého. Emotívne fotografie pod znaãkou Benetton posunuli hranice ºudsk˘ch zábran.

1986

2.

Módne prehliadky Thierry Muglera inscenované ako veºké show utkveli v pamäti. Tento v‰eumelec s neobyãajn˘m talentom je v˘stredn˘, no zároveÀ mimoriadne kultivovan˘. Jeho odev pre Ïeny je zruãne vymodelovan˘. Plecia sú zv˘raznené, pás stiahnut˘ korzetom, materiály sú ãasto trblietavé. Modelky na jeho prehliadkach, pre ktoré si sám pripravil fotografie i choreografiu, sa predstavujú raz ako barbarelly, inokedy ako Ïeny pavúky ãi hrdinky z televíznych seriálov. Helmut Lang prv˘ raz predviedol svoje modely v ParíÏi a od‰tartoval éru minimalizmu. Paleta tlmen˘ch farieb vychádzajúca z ãiernej a bielej a minimum detailov na dlhé roky ovplyvnili ‰atník muÏov i Ïien na celom svete.

1987

3.

Móda ulice dostáva pomenovanie streetwear. âo sa za t˘mto pomenovaním skr˘va? Vlastne v‰etko to, ão prijala za svoje generácia adolescentov osemdesiatych rokov – surfwear, snowwear, rapwear, clubwear, workwear a e‰te navy‰e aj nieão z vojensk˘ch uniforiem. A tento mix vyúsÈuje do pri‰irok˘ch nohavíc, priúzkeho triãka a ‰portovej ãiapky. Marc Audibet objavil lycru, ktorou priniesol do módy pohyb, pohodlie, jednoduchosÈ a prevrátil celkom naruby nበdovtedaj‰í spôsob naÏívania s odevom. Nová modernita vìaka materiálu je na svete.

1988

4.

V ãase, keì sa haute couture vyhlasovala za m⁄tvu, Christian Lacroix vstúpil medzi veºk˘ch a urobil dobre – zrodil sa neobyãajn˘ talent. Svojou húÏevnatosÈou opätovne zmobilizoval záujem o veºkú módu. Úspech v tlaãi bol okamÏit˘ a jeho barokov˘ ‰t˘l si zo sezóny na sezónu na‰iel ãoraz viac obdivovateliek. Jeho umiernenej‰ia línia modelovej konfekcie nedala na seba dlho ãakaÈ. PhDr. Dana Lap‰anská

7. 5. Elegantné večerné šaty z dielne Azzedina Alaiu. 6. Modely z letnej kolekcie Azzedina Alaiu, leto 1992. 7. Šaty s lycrou uzreli svetlo sveta vďaka Marcovi Audibetovi.

zima 2004 / 5


šperk

najlepší priateľ ženy Bejouchka PredajÀa ponúka klasickú i trendovú vysokokvalitnú biÏutériu s kri‰táºom a polodrahokamami. Jej ‰pecialitou sú umelecké ‰perky jedineãné tak svojím dizajnom, ako i prevedením, vyrábané v maximálnom poãte troch kusov. PredajÀa má vynikajúcu ponuku ruãne vyrában˘ch vlasov˘ch ozdôb z lisovanej bavlny. VybraÈ si môÏete aj luxusnú biÏutériu od Swarovského ãi extravagantnú biÏutériu znaãky Adreani. Ak hºadáte „nieão, ão ste e‰te nevideli“, urãite to nájdete v Bejouchke.

Gold point Brilianty, perly, zlato, platina – rôzne klenoty pochádzajúce z Izraela, Talianska, âeskej i Slovenskej republiky si môÏete zakúpiÈ v predajni Gold point. Odborn˘ personál vám isto poradí pri v˘bere zo ‰irokej ‰kály náhrdelníkov, náramkov, náu‰níc, prsteÀov, spôn na viazanky, zlat˘ch hodiniek i obrúãok. K zakúpenému tovaru vám predajÀa poskytne opravu aj ãistenie ‰perkov bezplatne. Ak si vyberiete ‰perk, ktorého veºkosÈ vám nesadne, Ïiaden problém. Zlatníci z Gold pointu vám ho upravia podºa potreby.

Ital gold

Europa Juwel

Iba nedávno pribudol v Auparku nov˘ obchod s exkluzívnymi ‰perkami. Pod názvom Ital gold ponúka mnoÏstvo klasick˘ch, ale aj extravagantn˘ch modelov vyroben˘ch z bieleho a Ïltého kovu. Má veºk˘ v˘ber diamantov a briliantov vo veºkostiach od 0,1 aÏ po 2,5 karátov. Trendová je najmä kolekcia ‰perkov, kde ãierne brilianty sú v kombinácii s bielymi. TaktieÏ veºk˘ záujem budí aj „fantazy“ kolekcia. Tu sú ‰perky hodnotn˘m umeleck˘m dielom – majú nezvyãajné tvary a vsadené farebné kamene im dodávajú nádych zaujímavosti a vysokej originality. PredajÀa poskytuje aj sluÏby ako oprava, ãistenie ãi úprava ‰perkov na mieru.

·irok˘ v˘ber ‰perkov má aj predajÀa Europa Juwel. Okrem ‰trnásÈa osemnásÈkarátového zlata si môÏete vybraÈ aj perly pochádzajúce z ìalekého Japonska, ãesk˘ granát ãi ‰perky vyrobené z ocele s farebn˘mi prav˘mi kameÀmi. Ponuku predajne uzatvárajú náramkové hodiny známych ‰vajãiarskych znaãiek, ako Longines, Tissot, Doxa, Grovana, Pierre Balmain, Rodania a Kipling.

Folli Follie SieÈ exkluzívnych doplnkov pod znaãkou Folli Follie ponúka popri extravagantn˘ch aj konzervatívne modely ‰perkov a hodiniek. O v‰etk˘ch platí, Ïe sú absolútnymi originálmi. Extravagantné ‰perky zo zlata, striebra a u‰ºachtilej ocele kombinované polodrahokamami, perlami alebo zirkónmi sú vÏdy limitovanou sériou do desaÈ kusov. PredajÀa poskytuje osobné poradenstvo, bezplatn˘ pozáruãn˘ servis a takisto aj ‰peciálnu zákaznícku databázu, ktorá radí muÏom, aké ‰perky si ich manÏelka e‰te nekúpila. Kto chce byÈ in˘, nekonvenãn˘ a chce sa odlí‰iÈ, ten má dvere vo Folli Follie vÏdy otvorené.

6 au


Aj v tomto čísle Aulife pokračujeme v predstavovaní jednotlivých obchodných sekcií v Auparku. Na mušku sme si tentoraz zobrali predajne so šperkami a hodinkami.

Zlatokov SpoloãnosÈ Zlatokov patrí medzi najstar‰ích a najväã‰ích v˘robcov a predajcov ‰perkov na Slovensku. Jeho ‰perkársku v˘robu reprezentuje viac neÏ 1 500 vzorov ‰perkov v kolekcii. Spektrum v˘robného programu je veºmi rozsiahle. Od jednoduchého klasického ‰t˘lu aÏ po ‰piãkové v˘robky zhotovené spravidla na zákazku. Prevládajú kombinácie s drahokamami, ako sú brilianty, rubíny, zafíry, smaragdy, ametríny a tahitské perly. Ak máte jasnú predstavu o tom, ak˘ ‰perk by ste chceli, v Zlatokove vám ho iste vyrobia na mieru.

Sami sa môžete presvedčiť, že každá z nich je svojou ponukou jedinečná. Či už preferujete biele alebo žlté kovy, drahé kamene či bižutériu, klasiku alebo extravaganciu, v Auparku si zaručene vyberiete.

Storm Pod znaãkou Storm sa skr˘vajú trendové hodinky a ‰perky z nerezovej antialergickej ocele pochádzajúce z Anglicka. V tomto roku bola ocenená prestíÏnou cenou International Jewellery Award ako najlep‰ia dizajnová znaãka. Najnov‰ia kolekcia hodiniek je in‰pirovaná hi-tech módou sedemdesiatych rokov v kombinácii s minimalistick˘mi tvarmi puzdier, futuristick˘mi ciferníkmi a vyznaãuje sa technickou precíznosÈou. ·perky sú navrhované tak, aby sa dali nosiÈ s hodinkami. Îiarivé prstene, náramky ãi náu‰nice sú v netradiãn˘ch kombináciách ocele a plastu v rozliãn˘ch farbách, v kombinácii s pravou koÏou doplnenou briliantom ãi kri‰táºmi firmy Swarovski.

Striebro Sofia PredajÀa Striebro Sofia ponúka v˘luãne strieboré kolekcie ‰perkov od zahraniãn˘ch v˘robcov. Dominujú krajiny ako Nemecko, Taliansko, ·vajãiarsko a Thajsko. Trendom v aktuálnych kolekciách jeseÀ – zima 2004 budú predov‰etk˘m farebné zirkóny vsadené do ‰perkov. PrevládaÈ bude modrá, ãervená a najmä moderná ruÏová farba. Nebude v‰ak ch˘baÈ ani vÏdy elegantná biela.

WOW WOW patrí k jedn˘m z najväã‰ích predajní hodiniek a ‰perkov na Slovensku. VybraÈ si môÏete z mnoÏstva luxusn˘ch znaãiek, ako Omega, TAG Heuer, Baume & Mercier, Rado, Longines, Tissot, Certina, CK, DKNY, Swatch a Fossil. Kolekcia ‰perkov je tieÏ veºkolepá. Je vyrobená zo ‰trnásÈ- a osemnásÈkarátového zlata a obsahuje aj exkluzívne modely s diamantmi. Ponuka obchodu sa ãoskoro roz‰íri o ‰piãkovú znaãku hodiniek Fortis, ktorá je známa najmä kolekciami pre pilotov a kozmonautov. Túto jedineãnú znaãku si budete môcÈ kúpiÈ jedine vo WOW v Auparku!

zima 2004 / 7


Luis

Divoká móda z horúceho Talianska pri‰la aj do Auparku. Pod znaãkou Replay objavíte celú ‰kálu dÏínsov od klasick˘ch strihov aÏ po extravagantné modely. V˘strednosÈ je hlavnou vlastnosÈou aj ìal‰ích Replay odevov – triãká, pulóvre, ko‰ele, bundy, opasky... Tie sú zaruãene v ‰t˘le posledn˘ch módnych trendov. Buìte in – noste Replay.

Replay

Timberland Americká znaãka Timberland je svetovou jednotkou outdoorového ‰t˘lu. Kvalitné materiály, dôraz na pohodlie, prepracovanie a trvanlivosÈ sú charakteristick˘mi znakmi v‰etk˘ch v˘robkov. Pôvodne sa Timberland zapísal do povedomia zákazníkov ako znaãka prvotriednej koÏenej obuvi, ktorá mala svojho majiteºa spoºahlivo ochrániÈ pred daÏìom, snehom a in˘mi vplyvmi poãasia. Neskôr sa znaãka stala synonymom nielen pre obuv, ale aj obleãenie v pohodlnom a neokázalom ‰t˘le. Ak chcete maÈ zo svojho obleãenia dobr˘ pocit a nechcete sa nechaÈ zaskoãiÈ ani zlou predpoveìou poãasia – príìte sa presvedãiÈ, Ïe Timberland je vhodná znaãka pre vás.

Svoje pôsobisko v Auparku si na‰la aj baliaca sluÏba Giftisimo. Zabalí hocijak˘ darãek a môÏete si byÈ istí, Ïe bude originálom. Papier pochádza aÏ z Talianska a kaÏdoroãná inovácia vzorov je zárukou, Ïe vyhovuje chuti a vkusu zákazníkov. Firma ponúka viac neÏ dvesto moÏností balenia. Okrem samotného papiera darãek skrá‰lia aj ruãne vyrábané ozdoby. Zverte vበdarãek do rúk profesionálom!

Giftisimo Centrum krásy pod znaãkou Sans Soucis nájdete na prízemí Auparku pri sklenen˘ch v˘Èahoch. V˘raz Sans Soucis v preklade znamená „bez starostí“. VyuÏite aj vy túto „bezstarostnú“ kozmetiku a doprajte si viac luxusu pre va‰u pleÈ. PredajÀa ponúka ‰irok˘ sortiment dekoratívnej kozmetiky a prípravkov na o‰etrenie pleti a tela. Prípravky okrem in˘ch intenzívnych a luxusn˘ch prísad obsahujú aj termálnu vodu z Baden Badenu. Pri nákupe vám personál poskytne odborné poradenstvo. MôÏete vyuÏiÈ aj vizáÏistu.

Sans Soucis 8 au

Moderné, funkãné, dizajnom a prevedením precízne v˘robky – to v‰etko nájdete v novootvorenej prevádzke LUIS na prvom poschodí hneì vedºa detského kútika. SpoloãnosÈ LUIS zastupuje na slovenskom trhu niekoºko prestíÏnych zahraniãn˘ch firiem so ‰irok˘m sortimentom kuchynsk˘ch a bytov˘ch doplnkov. Ak obºubujete ãisté línie, oslovujú vás najnov‰ie trendy b˘vania a preferujete u‰ºachtilé materiály – predajÀa LUIS je urãená práve vám!


Vianočné darčeky od

PARKER Parker, tak ako kaÏd˘ rok, aj tentoraz priná‰a veºké mnoÏstvo noviniek. Okrem ‰tandardn˘ch modelov ponúka aj vianoãné balenia a súpravy. Medzi najpredávanej‰ích zástupcov tejto znaãky patria uÏ tradiãne modely Sonet, ktoré si môÏete kúpiÈ v dvoch úplne nov˘ch, limitovan˘ch edíciách v krásnych darãekov˘ch baleniach. ëal‰ou novinkou je kolekcia Parker 100, ktorá je ak˘msi návratom znaãky Parker ku klasick˘m líniám. Ponuka obsahuje ‰tyri základné modely – plniace pero, atramentov˘ roller, guºôãkové pero a mechanickú ceruzku. Dostupné sú v „pánskych“, ale aj v „dámskych“ farebn˘ch prevedeniach. Jedn˘m zo základn˘ch modelov znaãky Parker je uÏ od roku 1954 model Jotter. Tento rok oslavuje 50. narodeniny a pri tejto príleÏitosti spoloãnosÈ vydala rad jubilejn˘ch, limitovan˘ch guºôãkov˘ch pier so zaujímav˘m lakovaním a dva ‰peciálne modely z ãistého striebra. PozornosÈ si urãite zaslúÏia aj dva nové modely z radu Vector.

Spoločnosť Weidler už takmer trinásť rokov ponúka originálne darčekové predmety. Každý rok prináša novinky, ktoré vedia potešiť najmä v predvianočnom období, keď všetci horúčkovito premýšľajú, čím by obdarovali seba alebo svojich blízkych. Vyberte si aj vy z nasledujúcich noviniek predajne Weidler v Auparku.

MONTBLANC

FILOFAX

Tieto Vianoce sú posledné, kedy si môÏete kúpiÈ v predajniach Weidler obºúbené organizéry s logom Pierre Cardin, nakoºko v˘robca sa rozhodol ukonãiÈ ich v˘robu. V snahe nájsÈ náhradníka za túto populárnu znaãku sme vybrali dôstojného nástupcu. Je to britská znaãka Filofax. Ide o spoloãnosÈ, ktorá sa uÏ takmer osemdesiat rokov zaoberá v˘vojom a v˘robou vreckov˘ch kalendárov, organizérov a koÏen˘ch v˘robkov. Medziãasom sa zaradila medzi podobn˘ch v˘robcov, ako sú napríklad Timesystem z Dánska alebo Nazareno Gabrielli z Talianska. Priaznivá cena, premyslen˘ dizajn a vysoká kvalita materiálov a spracovania robí z organizérov Filofax príjemn˘ch spoloãníkov. Medzi najobºúbenej‰ie modelové rady patria CROSS a LOGIC vìaka ‰irokému v˘beru farieb, veºkostí a prevedení. Filofax ponúka aj dámske modely organizérov, a to v rámci kolekcie Bloomsbury. SamozrejmosÈou sú náhradné náplne kompatibilné s prevaÏnou väã‰inou organizérov dodávan˘ch na Slovensko.

V predajni Weidler má svoje stále zastúpenie aj znaãka Montblanc. Na vianoãn˘ trh priná‰a mnoÏstvo zaujímavostí. Okrem limitovanej spisovateºskej edície Franza Kafku predstavuje nové modely koÏenej galantérie s názvom Nightflight ãi originálne kolekcie ‰perkov. KaÏdoroãne ponúka ‰peciálnu „hudobnú“ edíciu. Tentoraz ju v˘robca venoval svetoznámemu dirigentovi Herbertovi von Karajanovi. Nech˘bajú obºúbené organizéry, nové modely dámskej koÏenej galantérie a ‰iroká ponuka dámskych a pánskych náramkov˘ch hodiniek. Absolútnou novinkou je pero Scénium, ktoré môÏe byÈ pre mnoh˘ch akousi vstupenkou do sveta Montblanc vìaka netradiãne priaznivej cene.

STYPEN Francúzsky v˘robca písacích potrieb Stypen predstavuje pozoruhodnú kolekciu Ferrari. ZaslúÏen˘ ohlas zoÏala najmä v západoeurópskych krajinách. Písacie potreby znaãky Ferrari sa vyznaãujú zaujímav˘mi ‰portov˘mi tvarmi, kvalitn˘m povrchov˘m prevedením a sú dostupné v klasick˘ch farbách, ktoré pouÏíva Ferrari – v ãervenej, striebornej a ãiernej.

zima 2004 / 9


Sony Ericsson S700i

Orange 34 999 Sk

Eurotel 33 333 Sk

Finisport (Scott) detskรก prilba 1 199 Sk

Daddy toys vodnรก drรกha 3 215 Sk

Sergio Tacchini bedmintonovรก raketa 350 Sk

10 au


Parfuméria FAnn

Sabo RC modely

set zn. Dior 2 870 Sk

miniatúrny model auta 1 100 Sk

Luis

Lovec

váza 530 Sk váza 600 Sk miska 530 Sk

švajčiarsky nožík 2 450 Sk

Bejouchka brošňa Swarovski 3 600 Sk

L’Occitane Panta Rhei

Pomander 1 635 Sk tuhý parfum 565 Sk

iPod 20 GB 14 990 Sk

Folli Follie prsteň 4 100 Sk

iPod 40 GB 19 090 Sk

prívesok 2 950 Sk

Finisport (Scott) detský bicykel 6 490 Sk

Storm dámske hodinky 5 590 Sk

zima 2004 / 11


v Auparku

V divadle Astorka – Korzo ’90 ho v polovici decembra čaká premiéra hry Maxima Gorkého Letní hostia. Zahrá si postavu nešťastne zamilovaného Riumina. Voľný čas venuje svojim trom deťom a veľkej záľube, chalupe na Kysuciach. Ako vraví, minimálne dva víkendy v mesiaci tam relaxuje a naberá nové sily. V Auparku nás povodil po obchodoch, ktoré zrejme žiadny chalupár a turista neprehliadne.

VÏdy dosÈ ãasu pri náv‰teve banky

Matej Landl: Lovec

Foto: Igor Boháč

V dome nesmie ch˘baÈ prvotriedna sekera. V˘robky firmy Fiskars sú najkvalitnej‰ie. Na kaÏdú z nich platí aÏ desaÈroãná záruka. Vrelo vám ich odporúãam.

12 au

Lavazza

Mustang

Pred nákupom sa vÏdy posilním dobrou kávou. Najlep‰iu vám pripravia v expresse Lavazza.

V obleãení preferujem ‰portové, voºné odevy. Na dÏínsy z Mustangu nedám dopustiÈ.

Trekland

Fujifilm

K mojej chalupe nevedie Ïiadna prístupová cesta. Po príchode na Kysuce nás s deÈmi ãaká hodinová túra cez les. âasto v upr‰anom a chladnom poãasí. Mám kvalitnú obuv, bundy, dokonca aj ponoÏky z Treklandu. No a takéto ponão by sa mi tieÏ zi‰lo.

KaÏdú väã‰iu akciu na Kysuciach máme, samozrejme, zdokumentovanú. Fujifilm Image Service je r˘chla a spoºahlivá sluÏba, ktorú v Auparku rád vyuÏívam. UÏ teraz sa te‰ím na dobré snímky, ktoré zostanú trvalou spomienkou na nበchalupársky Ïivot a túry po Slovensku.

Rozprávame sa s riaditeºom poboãky Tatra banky v nákupnom a zábavnom centre Auparku, Mgr. Martinom Juranom. Máloktorá banka poskytuje sluÏby svojim klientom „nonstop“ aj poãas víkendu… V dne‰nej dobe si mnoho ºudí pre svoje pracovné vyÈaÏenie nemôÏe dovoliÈ nav‰tíviÈ banku poãas pracovného dÀa, a tak sú nútení svoje záleÏitosti vybavovaÈ po veãeroch alebo cez víkendy. My sme tu pre nich a kvôli nim, nie oni pre nás. Bezplatná konzultácia napríklad poskytnutia úveru alebo najvhodnej‰ieho spôsobu sporenia takto prebieha v uvoºnenej atmosfére, bez ãasovej tiesne. Podobne ako vo v‰etk˘ch poboãkách Tatra banky aj v Auparku prostredníctvom ‰peciálneho bezplatného systému starostlivosti pomáhame klientom nájsÈ rie‰enia pre uskutoãnenie ich plánov a snov. Mnoho rodín ãi mlad˘ch ºudí si chce zabezpeãiÈ vlastné b˘vanie, je toºko spomínan˘ hypotekárny úver pre nich zaujímavou moÏnosÈou? Urãite áno. Hypotekárny úver je stále najv˘hodnej‰ím úverom na financovanie zabezpeãenia b˘vania. Aktuálne podmienky Tatra banky pri jeho poskytnutí sú vysoko atraktívne – absolútne bezplatné poradenstvo, úroková sadzba uÏ od 5,7 % (po zohºadnení ‰tátneho príspevku), zru‰enie potreby notárskej zápisnice bez akejkoºvek náhrady, ãoho reálnym dôsledkom je niekoºkotisícová úspora pre klienta, moÏnosÈ zaloÏiÈ aj rozostavané byty alebo nebytové priestory ãi pohodlné poistenie nehnuteºnosti priamo v poboãke. Teraz uÏ ponúkame aj moÏnosÈ získaÈ po splnení podmienok hypotekárny úver aÏ do v˘‰ky 100 % hodnoty zaloÏenej nehnuteºnosti nachádzajúcej sa vo vybran˘ch slovensk˘ch mestách a obciach. Ako získaÈ peniaze napríklad na auto, dovolenku, predvianoãné nákupy ãi splnenie si nejakého sna? Pre klientov i neklientov je pri súãasn˘ch podmienkach vyuÏitie bezúãelového úveru veºmi r˘chlou a pohodlnou formou financovania. Okrem r˘chlosti vybavenia sme sa zamerali aj na to, aby sme pri vybavovaní úveru odbremenili klienta od zbytoãn˘ch „papierovaãiek“. Alternatívou v˘hodného úveru je tieÏ kreditná karta. Tatra banka roz‰írila svoju ponuku spotrebn˘ch úverov o bezúãelov˘ úver zabezpeãen˘ nehnuteºnosÈou, tzv. americkú hypotéku. Táto klientom umoÏÀuje zabezpeãiÈ úver nehnuteºnosÈou a na rozdiel od hypotéky pouÏiÈ financie na ãokoºvek – kúpu auta, zahraniãnú dovolenku ãi v˘bavu domácnosti... Dobré zabezpeãenie umoÏÀuje poskytnúÈ tak˘to úver pri v˘hodnom úroku a dlh‰ej lehote splatnosti. âím je vy‰‰ia hodnota zaloÏenej nehnuteºnosti, t˘m je vy‰‰í predpoklad na získanie dostatoãne vysokého úveru – aÏ do v˘‰ky niekoºk˘ch miliónov korún. ëakujeme za rozhovor.

• otváracie hodiny poãas 7 dní v t˘Ïdni od 9.00 aÏ do 21.00 aj poãas sviatkov • moÏnosÈ parkovania • detsk˘ kútik • ponuka celej ‰kály produktov Tatra banky • v˘hodná poloha v rámci nákupného a zábavného centra Aupark


V i a n o č n á

p o n u k a

HUGO BOSS

V parfumériách FAnn nájdete aj cenovo zv˘hodnené vianoãné kazety populárnej, exkluzívnej znaãky Hugo Boss. Cena darãekovej kazety 2 045 Sk.

LACOSTE

Vianoãná kazeta poslednej novinky tejto znaãky LACOSTE Touch of Pink v cenovo v˘hodnom prevedení obsahuje toaletnú vodu 50 ml a telové mlieko 150 ml. Cena darãekovej kazety 2 245 Sk.

Laura Biagiotti

Darãeková kazeta s obºúbenou vôÀou Laura obsahuje toaletnú vodu 50 ml a telov˘ krém 150 ml. To v‰etko za skvelú cenu 2 090 Sk

POLICE

Nová pánska vôÀa Police Uomo prichádza aj vo vianoãnej kazete, v ktorej spolu s toaletnou vodou 50 ml získate darãek – ‰t˘lovú pánsku ta‰tiãku. Cena darãekovej kazety 1 190 Sk.

JUVENA

Juvena of Switzerland pripravila exluzívnu vianoãnú kazetu s Day Care Concentrate a Night Care Concentrate. Regeneraãné prípravky dennej a noãnej starostlivosti teraz za zv˘hodnenú cenu 2 490 Sk.

DOLCE & GABBANA Vo vianoãn˘ch darãekov˘ch kazetách znaãky DOLCE & GABBANA získate za cenu toaletnej vody ìal‰ie v˘robky telovej línie zdarma. Cena darãekovej kazety DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE 2 090 Sk.

MOSCHINO

Vo vianoãnej darãekovej kazete MOSCHINO COUTURE získate v cene toaletnej vody 50 ml v˘robky telovej línie zdarma. Cena darãekovej kazety 2 145 Sk.

MATIS

V ‰t˘lov˘ch vianoãn˘ch kazetách francúzskej kozmetiky MATIS získate k dvom v˘robkom pleÈovej starostlivosti tretí zdarma. Ceny darãekov˘ch kaziet od 2 690 Sk.

BVLGARI

PIERRE CARDIN

Obºúbená vôÀa BLV ukrytá vo vianoãnej kazete, v ktorej za cenu 40 ml parfumovanej vody dostanete darãek v podobe telového mlieka 75 ml a kozmetickej ta‰ky BVLGARI. Cena darãekovej kazety 2 190 Sk.

Magické palety – limitovaná edícia ãarovn˘ch oãn˘ch tieÀov a rúÏov na pery v studen˘ch alebo tepl˘ch odtieÀoch v cene 875 Sk.

www.fann.sk BANSKA BYSTRICA, Národná 2 BANSKÁ BYSTRICA, Dolná 11 BRATISLAVA, OD RuÏinov, Tomá‰ikova 14 BRATISLAVA, POLUS, Vajnorská ul. BRATISLAVA, Hypermarket TESCO, Panónska 9 BRATISLAVA, OD Dunaj, Nám. SNP 30 BRATISLAVA, AUPARK, Einsteinova ul. BRATISLAVA, OC SORAVIA PALACE, RoÏÀavská ul. BRATISLAVA, Ventúrska 12 BRATISLAVA, Drevená 10 BRATISLAVA, OC DANUBIA, Panónska cesta BREZNO, M. R. ·tefánika 23

DUNAJSKÁ STREDA, Obchodná 2384/18 LIPTOVSK¯ MIKULÁ·, OD PRIOR, ·túrova ul. LIPTOVSK¯ MIKULÁ·, Nám. osloboditeºov 13 KO·ICE, OC OPTIMA, Moldavská 32 KO·ICE, OC CASSOVIA, Pri prachárni 4 KO·ICE, OC GALÉRIA, Toryská ul. KO·ICE, OD DARGOV, ·túrova 1 LUâENEC, OD PRIOR, Novohradská 4 MARTIN, OD PRIOR, Nám. SNP 2 MICHALOVCE, Nám. osloboditeºov 5 NOVÉ ZÁMKY, M. R. ·tefánika 6 PARTIZÁNSKE, OD PRIOR, Nám. SNP 1

PEZINOK, Radniãné námestie 1 PIE·ËANY, OD PRIOR, A. Hlinku 46 POPRAD, 1. mája 4 POPRAD, OD PRIOR, Nám. sv. Egídia 12 POVAÎSKÁ BYSTRICA, OD PRIOR, Centrum 3/5 PRE·OV, Hypermarket TESCO, Ko‰ická 6 PRIEVIDZA, Hypermarket TESCO, NábreÏná ulica PRIEVIDZA, OD PRIOR, Nám. slobody RUÎOMBEROK, Mostová 15 STARÁ ªUBOV≈A, Nám. sv. Mikulá‰a 18 ·AªA, Hlavná 45 TOPOªâANY, ·túrova 6

TRENâÍN, OD PRIOR, Vajanského 4 TRENâÍN, Sládkoviãova 6 TRNAVA, OC MAX, Ul. Ferka Urbánka 9 TRNAVA, Hypermarket TESCO, Veterná 40 ZVOLEN, OD PRIOR, Nám. SNP 2497 ZVOLEN, Nám. SNP 12 ÎIAR NAD HRONOM, OD PRIOR, SNP 108 ÎILINA, Hypermarket TESCO, Ko‰ická cesta 3 ÎILINA, Mydlárska 3


Veronika Žilková:

Divákom víkendovej módnej šou v Auparku povedala, že v televízii Nova je dramaturgičkou troch programov, českí poslucháči ju pravidelne počujú na rozhlasovej stanici Rádiožurnál v relácii Handycamping, hrá v divadle, je hovorkyňou organizácie PROSAS, ktorá pomáha zdravotne postihnutým, svoju tvár prepožičala na reklamnú kampaň spoločnosti Reno. Ako to stíha, to už neprezradila. Isté však je, že energie má na rozdávanie. Sama o sebe tvrdí, že je vorkoholik a humorná relácia TELE TELE nie je práca, ale zábava. Má päť detí, o ktoré sa po rozvode stará sama. Veronika Žilková. 14 au

Slovensk˘ divák vás v minulosti videl v niekoºk˘ch reklamn˘ch spotoch. Teraz ste v‰ak „zakotvili“ v obchodnej spoloãnosti Reno. âo vás viedlo k rozhodnutiu spojiÈ svoju tvár s reklamnou kampaÀou? Reklama ma priÈahovala uÏ poãas ‰túdií na vysokej ‰kole. MoÏno aj preto, Ïe ju povaÏujem za urãit˘ druh moderného, minimalistického umenia. Herec v reklame pouÏíva tie isté v˘razové prostriedky, ale na rozdiel od javiska alebo filmu má na vyjadrenie neporovnateºne menej ãasu. Na malom priestore musí veºa povedaÈ. VymyslieÈ dobrú reklamu tieÏ nie je jednoduché. Mala by byÈ krátka, úderná, moÏno humorná, ale jej podstatou je zaujímav˘ nápad. Mnohí obchodníci platia drahé, ale neúãinné kampane. V reklamnom spote netreba opisovaÈ cel˘ produkt. Musíte sa rozhodnúÈ, ãi predáte znaãku alebo len urãit˘ znak v˘robku. Aj tu platí, Ïe menej je niekedy viac. Mám za sebou niekoºko kampaní v zahraniãí, v âechách som napríklad robila reklamu na jogurty Danone. Pravdou je, Ïe neskôr som v urãitom období ponuky odmietala. âakala som na nieão, ão by ma viac zaujalo. Reno je obchodná spoloã-

nosÈ, ktorá predáva obuv známych svetov˘ch v˘robcov. Sú to ºudia, ktorí rozumejú umeniu predávaÈ. Páãi sa mi ich pohºad na na‰u obojstranne prospe‰nú spoluprácu. No a v neposlednom rade nebudem zapieraÈ, lákajú ma moderné topánky, som márnivá Ïena, rada sa pekne obliekam. Mám veºkú rodinu a nie je mi jedno, kto nás obúva. V rozhlasovom RádioÏurnáli moderujete reláciu Handycamping. Prezradíte slovensk˘m ãitateºom, o akú reláciu ide? Handycamping je voºné rozprávanie s ºuìmi o rôznych témach. Hovoríme o ‰porte, niekedy aj o sexe, zábave, politike a podobne. So zdrav˘mi o ich vzÈahu k postihnut˘m a naopak. SnaÏíme sa odstrániÈ bariéry medzi dvomi odli‰n˘mi svetmi. Nechceme vyrie‰iÈ dilemu, ako sa dá vozík pre postihnutého opraviÈ, ale skôr, ako sa s ním dostaÈ trebárs na Mount Everest. Ohradu, zábradlie, schody alebo prahy nestaãí upraviÈ ãi odstrániÈ. Odstránená bariéra pre voziãkára sa stáva bariérou pre slepca. NajdôleÏitej‰í je vzÈah a komunikácia. Na‰ím cieºom je podnietiÈ zdrav˘ch, aby na‰li v sebe silu a k postihnut˘m sa správali ako k seberovn˘m. Pri v˘poãte va‰ich pracovn˘ch aktivít by sa mohlo zdaÈ, Ïe na zvládnutie v‰etk˘ch potrebujete aspoÀ osem dní v t˘Ïdni... Mám toho skutoãne veºa. V poslednom ãase si v‰ak vyberám iba takú prácu, ktorá ma te‰í. Pomáha mi zrejme po-


zitívny hormón, ktor˘ ma drÏí nad vodou. Aj keì som po dvadsiatich rokoch zru‰ila pracovn˘ pomer v divadle, naìalej hrám v âinohernom klube. Herec by nemal zanevrieÈ na divadelné javisko. Pri‰iel by o bezprostredné reakcie diváka. Práve divák ho upozorní, ako to s jeho schopnosÈami a kariérou vyzerá. Navy‰e ma divadlo neprestalo baviÈ. Samozrejme, Ïe sú chvíle, kedy aj ja robím nieão so sebazaprením. Keì doma ‰úpem zemiaky, tieÏ si hovorím, Ïe môj pozitívny hormón by mohol pôsobiÈ intenzívnej‰ie. Ale ão je takáto práca oproti zlobe, zákulisn˘m Èahom v zamestnaní a ohováraãkám v bulvárnych plátkoch! Tie ãloveka psychicky ubijú oveºa skôr neÏ práca, ktorá ho baví. Nepriamo ste mi pomohli. âeské bulvárne médiá si doslova zgustli na va‰om rozvode, ktor˘ údajne zapríãinil pomer s hercom, neskôr veºvyslancom âR vo Vatikáne, Martinom Stropnick˘m. âo-to o va‰om spoloãnom vzÈahu, o rozbit˘ch rodinách a nenávistn˘ch vyjadreniach b˘val˘ch partnerov sme sa doãítali aj na Slovensku. No vidíte, nespomínam si, Ïe by som o tom hovorila s niektor˘m zo slovensk˘ch novinárov. Nech uÏ písali ãokoºvek, pravdou je, Ïe môj vzÈah s b˘val˘m manÏelom sa rozpadol oveºa skôr, neÏ som bliωie spoznala Martina. Îe pani Stropnická neÏila po boku svojho manÏela vo Vatikáne tak, ako by sa na dobre fungujúce manÏelstvo patrilo. Na‰e zblíÏenie nemá s rozpadom obidvoch rodín niã spoloãné. Zi‰li sme sa ako dvaja slobodní ºudia. Nie som hovorkyÀou rodiny Stropnick˘ch, a preto mi neprislúcha vyjadrovaÈ sa k ich problémom. O na‰om vzÈahu som ochotná kedykoºvek rozprávaÈ, ale iba s ºuìmi, ktorí sú schopní poãúvaÈ a ktorí nehºadajú senzáciu tam, kde nie je. Pre médiá ste len obyãajn˘ tovar, ktor˘ môÏu dobre predaÈ. NezáleÏí na tom ako. Nedávno ma novinár z bulvárnych novín poÏiadal o rozhovor. Keì som odmietla, poznamenal: „Nevadí, tak si ho napí‰em sám!“ K tomu uÏ nemám ão dodaÈ. NeuvaÏovali ste o podaní Ïaloby na spomínané médium? Viem, Ïe u vás na Slovensku ste trochu ìalej v legislatíve, ktorá upravuje ochranu osobnosti. V âesku zatiaº nie je ãlovek dostatoãne právne chránen˘ pred podobn˘mi ohováraniami. Kto vie, moÏno sa situácia zmení, keì si

novinári, ako vy hovoríte, zgustnú na niektorom z ãesk˘ch politikov. Ten sa potom urãite poponáhºa s návrhom nového zákona. Vychovávate päÈ detí. Napriek tomu, Ïe ste matkou troch z nich, ão na dne‰né pomery nie je málo, adoptovali ste si ìal‰ie dve... Po narodení syna Cyrila sme si s manÏelom dosÈ vytrpeli. Narodil sa postihnut˘ a moÏno aj preto sme sa chceli vzoprieÈ osudu. VÏdy som túÏila po poãetnej rodine. Rozhodli sme sa pre adopciu. Osud nám doprial krásne dieÈa, ktoré v‰ak tieÏ nebolo úplne opustené, pretoÏe malo svoju dvojiãku. A tak mám dnes, okrem svojich ratolestí, aj dve zdravé a Ïivotaschopné deti Honzíka a Markétku. Nedala by som ich ani za sto svetov. Poìme späÈ k umeniu. Nedávno sme vás na Slovensku videli vo filme z roku 1996, Zapomenuté svûtlo. Po boku Bolka Polívku ste hrali ÈaÏko chorú Ïenu, ktorá na záver umiera. Za túto postavu ste dostali âeského leva. Nie je ÈaÏké zvyknúÈ si na chvíºkové prerody osobnosti? Ráno ste matkou, na obed smrteºne chorou Ïenou a veãer si zahráte v divadle v dobrej komédii plnej zábavy a humoru. Ono to nefunguje vÏdy tak, ako hovoríte. Filmové a divadelné postavy herec nestrieda ãasto poãas jedného dÀa, ale v krátkom ãasovom období. A ão sa t˘ka prerodu osobnosti, nemám s t˘m aÏ tak˘ problém. Ani so mnou sa Ïivot doposiaº nemaznal. Spomenula som, Ïe druhé dieÈa sa mi narodilo postihnuté, rok som s ním preÏila v nemocnici. ËaÏko som zná‰ala aj váÏnu chorobu môjho otca. Ani rozvod nebol pre mÀa záleÏitosÈou, ktorá sa dá prehodiÈ z pleca na plece. Viem, ako bolí psychická záÈaÏ. Niekedy v‰ak hercovi skutoãne pomôÏe odreagovanie pri natáãaní nejakej humornej scénky. Mne napríklad pomáha TELE TELE. Podºa vá‰ho entuziazmu súdim, Ïe ste tvorivá osobnosÈ v partii okolo TELE TELE. Poslúcha vás trojica Suchánek, Gencer, Carda pri natáãaní? Nie, nie, m˘lite sa. MoÏno priná‰am najviac scenárov, pretoÏe Ïeny sú odjakÏiva pracovitej‰ie ako muÏi. Ale nepísan˘m ‰éfom v partii je Michal Suchánek. Je z nás najkreatívnej‰í. Poãas natáãania dokáÏe vymyslieÈ mnoho vtipov a humorn˘ch situácií. Podriaìujeme sa, lebo vieme, Ïe na obraze to bude dobré.

Priná‰aÈ humor na obrazovku kaÏd˘ t˘ÏdeÀ nie je jednoduché. TELE TELE sa aj po piatich rokoch drÏí vysoko na rebríãku popularity. Podºa môjho názoru je to, okrem iného, aj t˘m, Ïe sa pri natáãaní v‰etci v˘borne bavíte. Máte pravdu. Aj keì má na‰a zábavná relácia mnoho neprajníkov a kritikov, predsa len sa nájdu spriaznení ºudia. Sú v‰ak aj takí, ktor˘m nesedí nበhumor. Tvrdia, Ïe sme príli‰ vulgárni a Ïe neslu‰nosÈ nemá s dobrou zábavou niã spoloãné. Nemyslím si, Ïe sme aÏ natoºko vulgárni, skôr dvojzmyselní. Ale nám práve tak˘to druh humoru vyhovuje. Dôkazom toho, Ïe nás „berú“ aj odborníci, je fakt, Ïe TELE TELE na Nove nedávno nominovali na cenu Zábavná relácia roka. âo by e‰te hereãka, dramaturgiãka, moderátorka va‰ich kvalít chcela dosiahnuÈ? Aká filmová ãi divadelná rola by vás dokázala vnútorne naplniÈ? Dnes moje my‰lienky o budúcnosti nesmerujú k váÏnym, ako sa vraví, Ïivotn˘m úlohám na filmovom plátne. Oveºa rad‰ej by som trávila ãas doma s deÈmi. Aj keì uÏ majú svoj vek a dokáÏu sa o seba postaraÈ. Nie som pre ne Ïiadnym idolom, modlou, ktorej podriaìujú svoj program. Predsa len by mi vyhovovalo, keby sme si spolu v na‰om dome, záhradke naplno uÏívali Ïivota. Mám za sebou veºké úspechy i pády, tak to uÏ v Ïivote chodí, ale teraz by som rada sledovala osudy mojich detí. Îila pokojne v ústraní a v blízkosti ºudí, na ktor˘ch mi záleÏí. Chcem preÏívaÈ normálny, beÏn˘ deÀ. Viete si napríklad predstaviÈ, Ïe by ste sa znovu stali matkou? IsteÏe. Som svojim spôsobom hazardér. Nenazval by som to hazardom. MoÏno odhodlaním úspe‰nej a slávnej Ïeny, ktorá chce vyskú‰aÈ aj in˘, pre Àu neznámy spôsob Ïivota. Pokoj, rodina, záhradka... Viete, mala som osemdesiatroãného suseda, ktor˘ mi raz povedal, Ïe ãlovek má len dve moÏnosti, ako preÏiÈ svoj Ïivot. Buì nasadnete na kolotoã a toãíte sa na v˘slní, alebo stojíte na zemi a sledujete, ako sa toãia iní. Ak ste hore, mali by ste si dávaÈ pozor a netoãiÈ sa príli‰ r˘chlo a dlho. MôÏe sa vám zakrútiÈ hlava. Ivan Garãár

zima 2004 / 15


Nebaví vás uniformita

Módna revolúcia

bežného života, sivé a nudné farby či obyčajné strihy oblečenia?

Chcete byť iní originálni,

štýloví, skrátka trendoví? Na scénu

prichádzajú nováčikovia v Auparku.

Značky GSUS, MISS SIXTY

A ENERGIE prevrátia váš šatník naruby.

Vstúpte do predajne a nechajte sa inšpirovať!

Ako blesk z jasného neba sa objavil – GSUS – nová znaãka z Holandska. Nabije vás zdrav˘m sebavedomím, nekoneãnou energiou a nebeskou ãistotou. âo vlastne GSUS znamená? Aj napriek tomu, Ïe sa v angliãtine ãíta rovnako ako JeÏi‰ – „dÏízes“, je táto znaãka rebelskou a trendovou, no rozhodne nie náboÏenskou. Predstavuje globálnu individualitu a vÏdy pozitívny pohºad na módu nasiaknutú humorom. V jej ‰t˘le sa nájdu v‰etci! Nová kolekcia jeseÀ/zima 2004 vás poz˘va na okruÏnú jazdu vesmírom, k vzdialen˘m planétam. Prenesie vás aÏ do medzigalaktickej doby ºadovej. Drsné prostredie vesmíru vyjadruje mnoÏstvo s˘tych, jagav˘ch a jasn˘ch farieb. Odtiene oranÏovoruÏovej, ºadovomodrej ãi polárnej noci sa striedajú so svetl˘mi farbami. Neodluãiteºnou súãasÈou kolekcie je aj dÏínsovina. Vychádzajú z nej rozmanité línie modelov so Ïltozelen˘m nádychom, s jemne kontúrovan˘mi detailmi ãi viacfarebné vlákna dÏínsoviny. Nech˘bajú fºaky a kovové efekty.

16 au


misssixty.com

Talianska znaãka Miss sixty má zvuãné meno na celom svete. Vìaka svojej originalite a v˘strednosti je mimoriadne obºúbená. Je stvorená pre v‰etky Ïeny. Rebelky, antibarbiny, ale aj romantické a samoºúbe Lolity. Nosia ju celebrity ako Britney Spears, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Pink a mnohé iné. PestrofarebnosÈ, zmyselnosÈ, trúfalosÈ a irónia ãi neoãakávaná tria‰ka... To je kolekcia Miss sixty na jeseÀ/zimu 2004. Látky sú v dúhov˘ch a dvojfarebn˘ch odtieÀoch v kombinácii s hrub˘mi materiálmi typick˘mi pre zimné obdobie. Návrhári ãerpali in‰piráciu zo zimn˘ch ‰portov, ktor˘m dodali jemn˘ retro nádych. Dominujú v˘razné svetlé farby symbolizujúce súãasnosÈ. Na druhej strane jemnej‰ie, teplej‰ie farebné odtiene sú súãasÈou kolekcie in‰pirovanej dizajnom domáceho interiéru zo sedemdesiatych rokov. Miss sixty stavila v tejto sezóne na dôrazne kontrastné protiklady, agresívnej‰ie experimenty, tvrdé vzory v jemn˘ch romantick˘ch farbách. Viac priestoru dostali technické, ‰portové línie a látky vo svetlej‰ích a agresívnej‰ích farbách pútajúcich pozornosÈ. Srdcom v‰etk˘ch kolekcií Miss sixty sú dÏínsy. Tie sú navrhované v neustále sa meniacich strihoch, grafikách a doplnkoch, ktoré ovplyvÀujú a ãasto aj menia ich povrch.

zima 2004 / 17


Energie tieÏ pochádza z dielne talianskych návrhárov. Je to luxusná znaãka pre kozmopolitn˘ Ïivotn˘ ‰t˘l, ovplyvnen˘ súãasnou klubovou módou i obleãením do mesta. V˘stredn˘, ale praktick˘ ‰t˘l muÏov od 18 do 35 rokov je Ïiadan˘ nielen „obyãajn˘mi smrteºníkmi“, ale podºahli mu aj hviezdy ako David Beckham, Robbie Williams, Justin Timberlake alebo David Bowie. Návrhári skúmajú, experimentujú, neprestajne inovujú materiály a staré strihy. Hºadajú nieão nové a originálne. Aktuálna kolekcia na jeseÀ/zimu 2004 je svieÏa, moderná a zároveÀ elegantná. Rafinovane kombinuje denim s technick˘mi materiálmi, ‰portové modely s osvedãenou klasikou. Prezentuje rôzne strihy. Niektoré sú priliehavej‰ie, iné zase voºnej‰ie aÏ nadrozmerné. Dominantn˘m materiálom je dÏínsovina v klasick˘ch, ale ãasto aj vo veºmi odváÏnych modeloch. V tejto sezóne prevládajú technické strihy nohavíc s dôkladne prepracovan˘mi detailmi v odtieÀoch sivej a ãiernej. Modely svojím dizajnom oslovujú predov‰etk˘m mladú generáciu, pretoÏe pripomínajú ‰kolské ãasy.

18 au


Nová módna kolekcia od návrhára, ktorý oblieka množstvo slávnych amerických celebrít, prináša v tęjto sezóne zaujímavé materiály, prekvapivé strihy a nezvyčajné kombinácie. Tri hlavné línie – Hilfiger Denim, Women’s Sportswear a Men’s Sportswear – sú pripravené zaútočiť aj na vašu garderóbu. Odpútajte sa od banalít a popustite uzdu fantázii...

pravý americký štýl

Hilfiger Denim

Módne príbehy typick˘ch americk˘ch malome‰tiackych rodín 30. a 40. rokov minulého storoãia boli hlavn˘m námetom na dizajn a funkãnosÈ denimu nesúceho znaãku Tommy Hilfiger. DÏínsové materiály sú prepracované do posledn˘ch detailov a dokonca sú obohatené o novú povrchovú úpravu. Ide o metódu spracovania takzvan˘m zatoãením. Vy‰úchan˘, akoby obnosen˘ vzhºad dÏínsov s piatimi vreckami kombinovan˘ch s jednoduch˘m ‰portov˘m sakom vytvoria ten správny pánsky „Tommy look“. Dámam dodajú zase dotyk pôvabu a Ïenskosti tvídové motívy v kombinácii s klobúãikmi a rukavicami.

Women’s Sportswear

NajdôleÏitej‰ím elementom Ïenskej kolekcie je kontrast. ·kótske koso‰tvorcové vzory sa dajú rafinovane spájaÈ s farebn˘mi prúÏkovan˘mi ko‰ieºkami alebo s koÏen˘mi bundami. Niã nepokazíte ani dÏínsami ãi nazberanou minisukÀou, ktoré doplníte ka‰mírov˘m svetríkom, vy‰úchanou leteckou bundou a ultramodern˘mi leteck˘mi okuliarami. V kolekcii nájdete aj elegantné aÏ noblesné modely vo veºmi Ïensk˘ch a jemn˘ch farbách. Okrem klasickej stálice – ãiernej farby, sú stále v móde odtiene striebornej, ruÏovej aj modrej.

Men’s Sportswear

Pánska kolekcia je veºmi svieÏa. Má nádych luxusu a najnov‰ích módnych trendov. Jej filozofiou je vyzeraÈ mlado, byÈ pln˘ Ïivota a neprispôsobovaÈ sa väã‰ine. KoÏu‰inové kabátiky, bundy s kapucÀou a vlnené vesty s dvojit˘m zapínaním vo farbách jesennej prírody sú ako stvorené pre t˘ch, ktorí sa chcú odlí‰iÈ a nadobudnúÈ pocit mladosti. Pohodlní elegáni iste uvítajú jednoduché a ãisté línie. Ka‰mírové svetre ãi pulóvre s v˘strihom v tvare V, cestovné bundy s kapucÀou, vzorované ko‰ele na kaÏdú príleÏitosÈ a voºné nohavice vyãarujú dokonal˘ vzhºad elegantného muÏa.

zima 2004 / 19


L’Occitane patrí do svetovej špičky v prírodnej kozmetike. Stará sa o blahobyt žien i mužov. Snaží sa pritom vytvárať harmóniu spájajúcu potešenie zmyslov s vnútornou rovnováhou. Ponúka výrobky v celom rade starostlivosti o telo a vlasy, vône pre ženy i mužov a širokú škálu výrobkov pre vytvorenie pohody u vás doma.

L’Occitane v súãasnosti V súãasnej dobe môÏete nájsÈ obchody L’Occitane prakticky na celom svete. Rozoznáte ich na prv˘ pohºad – d˘chne na vás príjemná atmosféra a vôÀa Provensálska. V˘robná továreÀ stojí v malom mesteãku Manosque neìaleko Marseille. Aj napriek tomu, Ïe spoloãnosÈ neustále rastie, zostáva verná svojim hodnotám, ktoré vychádzajú z tradiãného spracovania ingrediencií, re‰pektu k Ïivotnému prostrediu a predov‰etk˘m k svojim zákazníkom.

Všetky produkty vyrábajú tradičnými

Odborník na pleÈ

spôsobmi s použitím najkvalitnejších

V znaãke L’Occitane nájdu zákazníci odborníka na starostlivosÈ o pleÈ. Ponúka vysokokvalitné prípravky pre v‰etky typy pleti. Pre problematickú pleÈ so sklonmi k zápalom, extrémne suchú, zmie‰anú ãi citlivú pleÈ. S L’Occitane môÏete úãinne bojovaÈ aj proti vráskam a strate pruÏnosti pleti. ëalej L’Occitane priná‰a rad produktov pre telo aj vlasy a iné v˘robky urãené na relaxáciu i povzbudenie mysle. Navy‰e tu nájdete vôÀu nielen pre seba ale aj pre svoj domov.

prírodných ingrediencií, ktoré pochádzajú najmä z francúzskeho Provensálska.

Zrodenie L’Occitane Zakladateº firmy Olivier Baussan vÏdy s láskou spomína na svoje detstvo, ktoré preÏil v prekrásnom Provensálsku. Keì mal 23 rokov, kúpil si star˘ destilaãn˘ stroj a rozhodol sa podporiÈ tradície svojho milovaného kraja. Popri ‰túdiu pestoval rozmarín a destiloval z neho ãist˘ esenciálny olej. Cez prázdniny ho predával na miestnych trhoch. Tento ãisto prírodn˘ produkt si získal veºkú obºubu obyvateºov, a tak Olivier pracoval na nov˘ch produktoch. Zrodila sa znaãka L’Occitane.

Îena z Occitanie Olivierov˘m snom bolo vytvoriÈ spoloãnosÈ, ktorá by pripomínala Ïivotn˘ ‰t˘l a vôÀu stredomoria. Jeho cieºom bolo zmie‰aÈ tradície s ingredienciami stredomorského regiónu a ponúkaÈ v˘robky, ktoré by vytvárali príjemnú atmosféru. Práve preto si zvolil ako názov firmy L’Occitane. V starom jazyku Oc totiÏ znamená „Îena z Occitanie“. Occitania bola starovekou provinciou, ktorá sa rozpínala naprieã cel˘m juÏn˘m Francúzskom od v˘chodu aÏ po zá-

20 au

pad. Bola to vyhºadávaná oblasÈ najmä pre svoju priateºskú a tolerantnú atmosféru. Îena a príroda tu hrali hlavnú rolu.

VôÀa domova v ‰t˘le L‘Occitane Priná‰ame vám niekoºko jednoduch˘ch tipov na vytvorenie príjemnej pohody vo va‰om byte. MôÏete na to pouÏiÈ svieãky, tuh˘ parfum alebo vonné tyãinky. Symbolom romantiky sú uÏ od nepamäti svieãky. Navodia v˘nimoãnú atmosféru. Skúste si aj vy prevoÀaÈ svoje príbytky tlejúcim plameÀom svieãok z L‘Occitane. Odporúãame vône Vianoc, ako magnólia, ruÏa, vanilka, mimóza ãi pomaranãovník. Pomander je dóza so zaujímav˘m tvarom. Má ‰tyri priehradky na tuh˘ parfum, ktoré sa dajú regulovaÈ podºa Ïelanej intenzity vône. Tento prvok diskrétne udrÏí jemnú a ãistú vôÀu v byte. Vyskú‰ajte vône vanilky, mimózy, sladkého ovocia alebo zimného lesa. Predstavte si relaxáciu v mäkkom pohodlnom kresle. K takejto idilickej predstave by mali neodmysliteºne patriÈ aj vonné tyãinky. Vône pomaranãovníka, levandule ãi zeleného ãaju vytvoria správnu atmosféru.

Súťaž: Napí‰te nám, ão v preklade znamená L’Occitane. VyÏrebovan˘ v˘herca získa poukáÏku na nákup tovaru v predajni L’Occitane v hodnote 1 000 Sk.


Chanel je znova o krok vpredu a priná‰a prevratnú novinku – farbu na pery v troch „penov˘ch“ pásikoch. Nie je to vlastne ani rúÏ, ani lesk. Je to ak˘si krémov˘ gél so silnou schopnosÈou vytvoriÈ na perách dlhotrvajúci farebn˘ film. Aby bola va‰a vizáÏ dokonalá, pouÏite oãné tiene v ‰ik harmónii ruÏovej a fialovej, zv˘raznené slneãnou bielou a dymovo sivou.

Vynaliezav˘ módny doplnok Dior Sparkling dodá ‰arm va‰ej osobnosti alebo aj va‰ej kabelke. Je vernou kópiou vojenského identifikaãného ‰títku, odet˘ do Ïiarivej striebornej s logom Dior z trblietavého ametystového ‰trasu. Vo vnútri je ukryté sexi-duo: lesk na pery Dior Addict Ultra-Gloss a rúÏ na pery Rouge Dior Addict, spolu so ‰tetãekom na naná‰anie a zrkadielkom.

Diabolsky hypnotizujúci pohºad oãí vám vyãaruje zhusÈujúca maskara od Lancôme. Objem rias vám zv˘‰i aÏ o ‰esÈkrát! Vìaka ‰tetcu, ktor˘ má viac ako tisíc senzorick˘ch ‰tetiniek, dosiahnete aj to, Ïe riasy budú jemné, pruÏné a perfektne oddelené.

Súťaž:

Napí‰te nám, koºko parfumérií sa nachádza v Auparku. Jeden vyÏrebovan˘ v˘herca získa poukáÏku na nákup tovaru v predajni FAnn parfumérie v hodnote 1.000,- Sk.

22 au

Nechajte si rozÏiariÈ tvár magick˘mi tieÀmi od Yves Saint Laurent. OranÏová, fialová, zelenkastá a bronzová farba s extra jemnou púdrovou textúrou dodá va‰im vieãkam ten správny ‰mrnc.

Make-up Color ID znaãky Lancôme má ºahkú fluidnú textúru s jemn˘m krytím. Veºmi jednoducho sa rozotiera a dokonale vyrovnáva pleÈ bez toho, aby vyzerala umelo. Obsahuje pigmenty, ktoré sa prispôsobia farebnému tónu va‰ej pleti. V˘sledná farba bude teda v˘nimoãná ako vy sama.


Objavte Umenie starostlivosti KĂŠrastase Paris


Grilovaný sumec s mätou Ingrediencie: 2 sumce (800 g), zväzok mäty, 1 lyžička feniklových semienok, 1 lyžička červeného korenia, 3 klinčeky, 2 strúčiky najemno nakrájaného cesnaku, 6 lyžíc olivového oleja, 500 g ošúpaných zemiakov, 2 lyžičky oleja na opraženie, morskú soľ, čerstvo pomleté čierne korenie. Príprava: Ryby zbavíme ‰upín, vyãistíme a vystrihneme Ïiabre. Odstránime plutvy z chrbtovej, bru‰nej i boãnej ãasti a skrátime chvostovú plutvu. Ryby osu‰íme papierov˘m obrúskom. KoÏu nareÏeme kaÏdé 3 cm aÏ ku chrbtovej kosti, aby mätová marináda mohla vsiaknuÈ do mäsa. Marináda: Na klinãeky, korenie a feniklové semienka pridáme lyÏiãku oleja a nasekáme. Zmes pridáme k najemno nakrájanej mäte. Dochutíme cesnakom a pridáme zvy‰n˘ olej. Rozotrieme marinádu na ryby a necháme 1/2 hodinu marinovaÈ. Potom ryby osolíme a grilujeme na panvici 10 min. z kaÏdej strany. Medzit˘m si pripravíme zemiaky. Nakrájame ich na men‰ie kúsky a povaríme 2 minúty. Necháme ich odtiecÈ a trochu vychladnúÈ. Na panvici rozpálime olej a zemiaky opeãieme do zlatista. Potom ich premiestnime na pekáã a navrch uloÏíme ugrilované ryby. Necháme dopiecÈ v predhriatej rúre na 160 °C pribliÏne 8 aÏ 10 minút.

Ryby trochu inak

Platéza so šalviovým maslom

Použité z knihy Fish and Seafood z Vydavateľstva Feierabend

Treska s cviklou, zelenými fazuľkami a marinovanými bylinkami

Ingrediencie: 4 celé platézy (400 – 500 g), 8 lyžíc slnečnicového oleja, šťava z 1 citróna, 4 lyžice múky, 1/2 viazaničky šalvie, 150 g masla, 500 g malých zemiakov, 1 viazanička najemno nakrájanej petržlenovej vňate, morská soľ. Príprava: Ryby vyãistíme a stiahneme z nich koÏu (zaãneme pri chvoste). Kuchynsk˘mi noÏniãkami odstránime plutvy a Ïiabre. Ryby umyjeme a osu‰íme papierov˘m obrúskom. PrereÏeme ich pozdæÏ chrbtovej kosti z oboch strán. Posolíme, pokvapkáme citrónovou ‰Èavou a poprá‰ime múkou z oboch strán. R˘chlo opraÏíme na panvici do zlatista. Z panvice vylejeme olej a pridáme 100 g masla so ‰alviou a pokraãujeme v opekaní. Spenen˘m maslom polievame ryby, aÏ k˘m ‰alviové lístky nebudú chrumkavé. Medziãasom o‰úpeme zemiaky a uvaríme ich v slanej vode. Necháme odtiecÈ a pomie‰ame so zvy‰n˘m maslom. Posypeme ich petrÏlenovou vÀaÈou a podávame s platézou poliatou ‰alviov˘m maslom.

24 au

Ingrediencie: 600 g filé z tresky, 2 lyžice slnečnicového oleja, 8 kusov cvikle, 200 g zelených fazuliek, morská soľ, hnedý cukor, 1 lyžička rasce, 2 lyžice ovocného octu. Zálievka: 10 lyžíc slnečnicového oleja, 6 lyžíc jablčného octu, 2 lyžičky cukru, soľ, čierne korenie, 1/2 lyžičky mletej rasce. Marinované bylinky: 1/2 viazaničky petržlenovej vňate, 1/2 viazaničky kôpru, soľ, čierne korenie, 1 lyžicu slnečnicového oleja, šťavu z 1/2 citróna, 1 zemiak, 4 lyžice slnečnicového oleja. Príprava: Cviklu uvaríme vo vode dochutenej soºou, cukrom, ovocn˘m octom a rascou. Po vychladnutí o‰úpeme a nakrájame na tenké plátky. Zelené fazuºky uvaríme v slanej vode. Opláchneme ich studenou vodou a necháme odstáÈ. Spravíme si zálievku zmie‰aním jablãného octu, cukru, soli, mletej rasce, ãierneho korenia a slneãnicového oleja. Pretrepeme. âasÈ zálievky zmie‰ame s cviklou a druhú ãasÈ s fazuºkami. Necháme marinovaÈ. Tresku rozdelíme na 4 ãasti. Na panvici rozpálime olej a opeãieme filé z oboch strán. PetrÏlenovú vÀaÈ a kôpor natrháme na men‰ie kúsky a pridáme soº, korenie, citrónovú ‰Èavu a slneãnicov˘ olej. Na ‰tyri taniere naloÏíme marinovanú cviklu, pridáme rybu. Navrch uloÏíme fazuºky a mie‰ané bylinky. Podávame s opeãen˘mi plátkami zemiakov.


au

life

Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov Od 10. 12. 2004 do 23. 12. 2004 pondelok až piatok od 9.00 do 22.00 hod. sobota od 9.00 do 22.00 hod. nedeľa od 9.00 do 22.00 hod.

24. 12. 2004

31. 12. 2004

25. 12., 26. 12. a 1. 1. 2005

od 9.00 do 14.00 hod.

od 9.00 do 16.00 hod.

zatvorené

Drytooling v Auparku Lezecká veÏa Aupeak je prvou a jedinou vonkaj‰ou lezeckou stenou na Slovensku, ktorá je v prevádzke poãas celého roka. V priebehu novembra sa „prezlieka do zimného“. V zimn˘ch mesiacoch tak umoÏÀuje trénovaÈ ºadov˘m lezcom a pripravovaÈ sa na zimné horské v˘stupy v ºade alebo na svetov˘ pohár v ºadovom lezení. UÏ po druh˘krát zimnú lezeckú sezónu v Auparku otvoria preteky v drytoolingu – lezení po dreven˘ch stupoch a chytoch za pomoci horolezeck˘ch maãiek a ãakanov. Medzinárodné preteky DRYTOOLING 2004 od‰tartujú v sobotu 4. decembra predpoludním kvalifikaãn˘mi kolami a vyvrcholia vo veãern˘ch hodinách finálov˘mi zápoleniami najlep‰ích. Po vydarenom vlaÀaj‰om premiérovom roãníku sa do Bratislavy chystá skutoãná pretekárska ‰piãka nielen zo Slovenska, ale aj z okolit˘ch krajín. Organizátori oãakávajú v˘kony, ktoré mnoh˘m doslova vyrazia dych.

Vianočné remeselné trhy Od 6. do 23. decembra môÏete v Auparku nav‰tíviÈ vianoãné remeselné trhy. Nájdete tu ruãne vyrábané v˘robky zo ‰úpolia, dreva, prútia, drôtu, keramiky, ale aj medové svieãky, cínové miniatúry, ruãne tkané koberce, ºudové odevy, obrusy a patchwork. Miesto sme tentoraz vyhradili aj ‰ikovnému portrétistovi.

Bezplatné Mikulášske líčenie a poradenstvo ·túdio krásy Pierot pod vedením známeho vizáÏistu a kaderníka Braniho Grohlinga chystá na nedeºu 5. decembra veºkú „beauty“ akciu. DvadsaÈ odborníkov, vizáÏistov vás bezplatne nalíãi a v prípade záujmu poskytne poradenstvo v oblasti dekoratívnej aj vlasovej kozmetiky. Nezabudnite, nedeºa 5. decembra medzi 13.00 a 19.00 hod. je vyhradená va‰ej kráse.

26 au

hry v Auparku

Deti sa môÏu te‰iÈ na tohtoroãnú oslavu Mikulá‰a. V pondelok 6. decembra príde okrem Mikulá‰a, ãerta ãi anjela aj mnoÏstvo in˘ch známych osobností. Bábovkári, mím, majstri Slovenska v kabaretnom stepe, Beáta Dubasová... Budeme spievaÈ, tancovaÈ, ale najmä súÈaÏiÈ! Príìte si po svoju mikulá‰sku nádielku do Auparku – ãaká vás skvelá zábava.

Kvetinový automat V Auparku pribudla ìal‰ia zaujímavá sluÏba – automat na predaj Ïiv˘ch kvetov. V automate je 32 kytíc z rôznych druhov kvetov v niekoºk˘ch farebn˘ch kombináciách. Poãítaãov˘ systém, ktor˘ dávkuje v˘Ïivu pre kvetiny, reguluje cirkuláciu vody a udrÏuje správnu teplotu. VlhkosÈ v automate je zárukou, Ïe kvety vydrÏia ãerstvé. Tento novodob˘ typ predaja kvetov u‰etrí nielen vበãas, ale aj peniaze. Kytice sú v dvoch cenov˘ch reláciách, 290 Sk a 390 Sk.

Čokoládová hviezdička radosti V dÀoch od 14. decembra 2004 aÏ do 6. januára 2005 si môÏete v priestoroch Auparku pozrieÈ v˘stavu detsk˘ch prác namaºovan˘ch pre âokoládovú hviezdiãku radosti. Je to tradiãn˘ charitatívny projekt organizovan˘ spoloãnosÈou Nestlé. V˘stava bude pozostávaÈ z obrázkov, ktoré namaºovali deti zo základn˘ch ‰kôl a detsk˘ch domovov na tému „Moja vianoãná pohºadnica“. V‰etci sa môÏete prísÈ pozrieÈ, ako sa im táto téma vydarila. Na v˘stave uvidíte aj vybrané obrázky, ktoré sa stali predlohou na skutoãné vianoãné pohºadnice, ktoré spoloãnosÈ Nestlé venovala charitatívnemu zdruÏenie Úsmev ako dar. V˘ÈaÏok z ich predaja zdruÏenie venuje na pomoc deÈom z detsk˘ch domovov. V˘stava bude umiestená na druhom poschodí pred vstupom do Cinema baru.


CD

Jean Michel Jarre Aero V˘ber nanovo zaranÏovan˘ch a nahran˘ch top hitov francúzskeho zvukového mága je doplnen˘ o tri novinky. Album obsahuje aj DVD, kde sú piesne zmixované v priestorovom formáte Dolby Digital 5.1.

FILMY

PREŽIŤ VIANOCE Premiéra: 9. 12. 2004 RéÏia: Mike Mitchell Hrajú: Ben Affleck, Christina Applegate, James Gandolfini, Catherine O’Hara Film s názvom PreÏiÈ Vianoce je komédia o osamelom neurotickom boháãovi, ktor˘ si na Vianoce prenajme rodinu. Bude „nová“ rodina lep‰ia ako jeho praví príbuzní?

Dirty dancing 2 Soundrack k filmu Hrie‰ny tanec 2 obsahuje niekoºko temperamentn˘ch piesní v horúcich kubánskych rytmoch. Medzi in˘mi si môÏete vypoãuÈ aj Christinu Aguileru, Carlosa Santanu ãi skupinu Black Eyed Peas.

DVD

Umučenie Krista Známy herec a reÏisér Mel Gibson uvádza hlbok˘ príbeh o odvahe a obetavosti, popisujúci posledn˘ch dvanásÈ hodín Ïivota JeÏi‰a Krista. S úÏasnou kamerou a brilantn˘m v˘konom Jima Caviezela je Umuãenie Krista triumfálnym a nekompromisn˘m filmov˘m poãinom.

Pán Prsteňov – Návrat Kráľa Najlep‰í film roka 2003. Ocenili ho aÏ jedenástimi Oscarmi. Závereãná bitka o Stredozem sa zaãína. Frodo a Sam, ktor˘ch vedie Glum, pokraãujú vo svojej nebezpeãnej púti k ohÀom hory osudu, aby zniãili Jeden prsteÀ.

Súťaž: Napí‰te nám meno herca, ktor˘ stvárni hlavnú rolu vo veºkofilme Alexander. Piati vyÏrebovaní ãitatelia získajú dve voºné vstupenky do kina Palace Cinemas v Auparku.

28 au

OCEAN’S TWELVE: DANNYHO DVANÁSTKA Premiéra: 16. 12. 2004 RéÏia: Steven Soderbergh Hrajú: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon Nenechajte si ujsÈ pokraãovanie príbehu o elegantn˘ch zlodejoch v hviezdnom obsadení. Danny Ocean znovu dáva do kopy svoju „bandu“ a tentoraz plánuje aÏ 3 obrovské lúpeÏné prepadnutia v Amsterdame, Ríme a v ParíÏi.

ALEXANDER Premiéra: 13. 1. 2005 RéÏia: Oliver Stone Hrajú: Collin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins V˘pravn˘ historick˘ veºkofilm mapuje odváÏneho a krutého vládcu a dobyvateºa Alexandra Veºkého. Ukazuje cel˘ jeho Ïivot od dospievania, ktoré bolo naplnené snami o sláve a dobrodruÏstve, aÏ po osamelú a mystickú smrÈ.


6. MEDZINÁRODN¯ FILMOV¯ 3. december - 11. december Palace Cinemas / AUPARK FESTIVAL BRATISLAVA 2004 FOTO: MFF BRATISLAVA

Medzinárodný filmový festival Bratislava zavíta už druhýkrát za sebou do Auparku. Návštevníkov aj teraz čakajú ozajstné filmové lahôdky. Ak túžite zažiť príjemné chvíle pri filmovom plátne alebo ste ozajstným filmovým „fajnšmekrom“, potom rozhodne nesmiete v dňoch 3. až 11. decembra v kine Palace Cinemas chýbať.

NA MFF AJ NOVÉ SLOVENSKÉ FILMY Organizátori rozdelili program festivalu do desiatich sekcií. Najzaujímavej‰ou z nich bude zrejme sekcia Nové slovenské filmy. Je to skutoãne pravda. Po rokoch pôstu sa aj u nás „pohli ºady“ a na plátne koneãne uvidíme nové snímky tunaj‰ích autorov. Pavol Barabበnás vo filme Amazonia Vertical zavedie medzi amazonsk˘ch Indiánov. Film Jozefa Vlka pod názvom DeÀ hovorí o vzÈahoch, snoch a predtuchách. Vari niet Slováka, ktor˘ by nepoznal Rado‰inské naivné divadlo. Jáááno‰ííík, Koneãná stanica, Kronika komika sú iba niektoré úspe‰né tituly z repertoáru súboru. Podºa Stanislava ·tepku je hra Jáááno‰ííík namierená proti m˘tom a ºuìom, ktorí ich vyrábajú. Predstavenie sa napokon samo stalo legendou. Presvedãite sa sami. V kine. Filmové lahôdky nás v‰ak ãakajú aj v ìal‰ích sekciách. V Medzinárodnej súÈaÏi prv˘ch a druh˘ch filmov uvidíme snímky ocenené na festivaloch v Aténach, Rotterdame, Locarne ãi Cannes. V‰etky priná‰ajú siln˘ príbeh a ich spoloãn˘m menovateºom je emotívny vplyv na diváka. Maìarsk˘ film Díler hovorí o typickom dni drogového dílera. Nav‰tevujú ho rôzni ºudia a on s nimi preÏíva ich osud. MuÏ, ktor˘ sa váÏne spálil v soláriu, Ïiada o poslednú dávku, o pomoc ho poÏiada aj dievãina, ktorej spoluÏiaãka zjedla príli‰ veºa halucinogénnych húb... Nemeckú v˘roãnú cenu za najlep‰í debut roku 2003 získal film Cudzí priateº. Je to príbeh dvoch mlad˘ch muÏov – ‰tudenta Chrisa a jeho spolub˘vajúceho Yunesa z Jemenu. Yunes zrazu zmizne a Chris nevie kam. Pí‰e sa 11. september 2001, ktor˘ sa natrvalo zapísal do histórie, a tak nie je ÈaÏké uhádnuÈ, ak˘ osud Jemenãana stihol. Film bol nakrúten˘ podºa skutoãnej udalosti. Z Medzinárodného filmového festivalu v Cannes si Izraelãanka Keren Yedaya odniesla niekoºko ocenení za film Môj poklad. V origináli sa film volá podºa hlavnej hrdinky Or, v preklade môj poklad. Film je príbehom o matke a dcére z Tel Avivu. Matka sa dvadsaÈ rokov Ïiví prostitú-

ciou, ão sa Or vôbec nepáãi. Jedného dÀa sa preto rozhodne, Ïe nastal ãas na zmenu. VybraÈ najzaujímavej‰ie tituly zo sekcie Proti prúdu nie je jednoduché. Te‰iÈ sa môÏeme napríklad na filmy kórejského reÏiséra Kim Kiduka. Film Jar, leto, jeseÀ, zima... a jar predstavuje obrat v jeho tvorbe. Hovorí o duchovn˘ch témach na pozadí príbehu malého chlapca, o ktorého sa stará star‰í mních. Tak, ako sa v prírode striedajú roãné obdobia, aj ºudsk˘ Ïivot prechádza rôznymi periódami. ëal‰ím filmom tohto kórejského reÏiséra, ktor˘ v rámci MFF Bratislava uvidíme, je Samaritánka. Dve ‰koláãky si na cestu do Európy zarábajú prostitúciou. Jedna z nich v‰ak tragicky zomrie. Druhá sa chce vykúpiÈ a svoje telo ponúka zadarmo. Samaritánka si z filmového festivalu v Berlíne odniesla Cenu za réÏiu. Film Boba Smeatona Festivalov˘ expres by ste si tieÏ nemali nechaÈ ujsÈ. V roku 1970 viezol ‰peciálny vlak naprieã Kanadou najznámej‰ie rockové hviezdy svojej doby. Sedeli v Àom Janis Joplin, Buddy Guy, The Grateful Dead, The Band a iní. Keì sa cestujúcim minuli zásoby tequily, vlak zastal. Hudobníci tvorili nové skladby, improvizovali a zabávali sa. Na tento historick˘ filmov˘ dokument sa neskôr zabudlo, aÏ Bob Smeaton ho po dlhom ãase zrekon‰truoval. Podarilo sa a Festivalov˘ expres zaiste pote‰í aj vás. Vo filme Káva a cigarety uvidíte iné hviezdy (Roberta Benigniho, Steva Buscemiho, Iggy Popa, Cate Blanchett, Billa Murraya). Autorom diela je zrejme najslávnej‰í predstaviteº tzv. nezávislej americkej kinematografie Jim Jarmusch. Snímka je skladaãkou niekoºk˘ch krátkych filmov, ktoré spolu vytvárajú zdanie kompaktného celku. Medzinárodn˘ filmov˘ festival Bratislava patrí k najv˘znamnej‰ím kultúrnym udalostiam roka na Slovensku. Nበkrátky prierez ponukou berte ako pozvánku na filmové predstavenia. Uplynulé roãníky zaznamenali zv˘‰en˘ záujem divákov. Veríme, Ïe ani ‰iesty roãník festivalu nebude v˘nimkou.

V sekcii Zoom: Islandský film uvidíme aj snímku Niceland.

Film Honey Baby rozpráva príbeh amerického hudobníka Toma a ruského dievčaťa Nataše. Na púti medzi Rigou a Petrohradom sa medzi nimi zrodí láska, ktorá prináša nielen radosť.

Sekcie MFF Bratislava: 1. Medzinárodná súÈaÏ prv˘ch a druh˘ch hran˘ch filmov 2. Európsky film 3. Proti prúdu 4. Zoom: Islandsk˘ film 5. Voºná zóna: MladosÈ bez limitov 6. Premiéry 7. Focus: Film a hudba II – herci, filmy a Chris Cunningham 8. Mikulበ9. Nové slovenské filmy 10. Zvlá‰tne uvedenie

zima 2004 / 29


118

v zajatí ľadu

dní v zajatí ľadu Písal sa 23. február 1998.

Stĺpec v liehovom teplomere sa

po 14 dňoch čakania dostal pod

-50° C. Konečne sme mohli naložiť viac ako tonu materiálu

do helikoptéry. Čo nás ťahalo

do tejto zimy?! Dobrodružstvo? Honba za slávou? Chuť bojovať

o holý život? Arktída so svojou

drsnou krásou priťahovala každého z nás. Ale pokúsiť sa o to, o čo sa

neúspešne pokúšali mnohí pred nami – prejsť naprieč Arktídou

z Ruska cez Severný pól do Kanady

čistým spôsobom, teda bez leteckej podpory, bolo naším spoločným, veľkým snom.

30 au

Po pristátí nás ãakala tvrdá realita. ·ero a takmer -50 stupÀov˘ mráz len dokresºovali napätú atmosféru pred ‰tartom. UÏ nezostával ãas na rozm˘‰ºanie. Náklad sme poukladali na sane a prekroãili ostrovnú bariéru. Ocitli sme sa na driftujúcom ºade. Vrtuºník niekoºkokrát preletel nad nami a zmizol v nekoneãnom ‰edom obzore. Zostali sme sami. V‰ade vôkol nás len hromada praskajúceho ºadu. ·tyria rôzni ºudia so spoloãn˘m cieºom. Vladimír âukov – najstar‰í z nás s viac neÏ dvadsaÈ roãn˘mi skúsenosÈami v Arktíde, Ivan KuÏelivskyj – kameraman so zlat˘mi rukami, ktoré dokázali opraviÈ doslova v‰etko, Valera Kochanov – ‰piãkov˘ horolezec a profesionálny záchranár. Vystúpil na v‰etky ruské sedemtisícovky, a tieÏ na Dhaulagiri a Mount Everest zo severnej strany. V Arktíde bol nováãikom. KaÏd˘ vynikal v nieãom inom, no dohromady sme tvorili skvel˘ tím.

Cesta do neznáma Veºk˘ klinec – ako naz˘vajú Inuti Severn˘ pól je iba geografick˘ bod. Fiktívny bod, fiktívna cesta. Neãakala nás Ïiadna túra po vopred nakreslenej priamke. Vzdu‰nou ãiarou je to takmer 1 000 km pochodu na pól. Do Kanady ìal‰ích 800. Koºko to bude v skutoãnosti nevie nik... SnaÏili sme sa ão najskôr vyjsÈ z nebezpeãnej príbreÏnej zóny, ktorá stále hrozila odtrhnutím sa od starého pakovitého ºadu. Táto zóna, ‰iroká okolo 50 aÏ 100 km je stále pod vplyvom morsk˘ch prúdov, prílivov a odlivov. ëalej uÏ nasleduje len star‰í pakovit˘ ºad, ktorého hrúbka sa pohybuje od jedného aÏ do troch metrov. Vietor a morské prúdy v‰ak i tu spôsobujú neustály pohyb ºadu, jeho lámanie, tarosenie a otváranie vodn˘ch trhlín. Rozbit˘ ºad a veºká váha saní (190 kg) a batohov (35 kg) nám v‰ak neumoÏÀovali r˘chle tempo. Po prv˘ch metroch nám bolo jasné, Ïe ãlovek nie je schopn˘ túto obrovskú váhu utiahnuÈ na jedn˘ch saniach. Náklad si preto kaÏd˘ rozloÏil do dvoch. Od tejto chvíle sme cestu absolvovali akoby dvakrát. Po

urãitej vzdialenosti s jedn˘mi saÀami sme sa museli vrátiÈ pre druhé.

Stretnutie s dravcom Takmer 100 percentná vlhkosÈ a krut˘ mráz prenikali v‰ade. âasti batoÏiny tuhli na kosÈ. Bundy vytrvalo nasávali vlhkosÈ a postupne sa menili na ºadové panciere. Veºké táborové bundy z dut˘ch vlákien sa dali obliecÈ aÏ po povinnom rozklepaní rukávov. Bivaky sú v Antarktíde kruté. Hneì prvú noc nás zobudilo noãné posúvanie ºadu – tarosnie. Stan sme v tme, obklopení hukotajúcim ºadom, museli preniesÈ do bezpeãia. Pomaly sme si zvykli na stra‰né zvuky ºadu a noãné presuny. Ale na ão sa nedá zvyknúÈ sú medvede. KaÏd˘ veãer zaspávame, lep‰ie povedané zniÏujeme intenzitu drkotania zubov s pocitom, Ïe táto biela hora mäsa sa vrhne na nበstan. Zamrznuté spacáky, ktoré sme schopní otvoriÈ len po vzájomnej pomoci, aj to len kombinaãkami, mi pripadajú ako Ïivé truhly. Neviem si predstaviÈ útek z tohto zamrznutého vaku. Keì sme uÏ takmer prestali drkotaÈ zubami, ozvala sa tupá rana. Stan sa zatriasol a do vnútra vnikol závan studeného vzduchu… „Medveì!“ Zakriãal niektor˘ z nás. Nastal nepredstaviteºn˘ chaos. V stane sa nedalo niã nájsÈ. Svetlice ostali v saniach. V zlomku sekundy sme si uvedomili, Ïe tu sa uÏ konãí zábava. Ide o Ïivot. Musíme ão najskôr vyliezÈ zo stanu. HádÏeme na seba ão sa dá a naºahko vybiehame. Strach z toho, Ïe ma pri vystupovaní zo stanu ovalí obrovská medvedia laba bol obrovsk˘. No pud sebazáchovy je silnej‰í. Za pár sekúnd sme v‰etci stáli pod hol˘m nebom. Svetlice a krik nepomáhali. Nakoniec zabral aÏ blesk z malého fotoaparátu, ktorého sa obrovské zviera zºaklo. Zdalo sa mi, Ïe to trvá celú veãnosÈ, ale trvalo to len niekoºko minút. VáÏnosÈ situácie sme si uvedomili aÏ keì bolo po v‰etkom. V kritick˘ch chvíºach pri‰li na rad in‰tinkty, ktoré z nás na chvíºku urobili zver brániacu svoje územie. Tento krát sme mali ‰Èastie.


Vládcom je drsná príroda S ãoraz ãastej‰ími víchricami pribúdalo i tarosenie. Preto sme sa snaÏili sane nenechávaÈ ìaleko za sebou. Na dlh‰ie vzdialenosti sme sane opú‰Èali, aÏ keì sme si boli istí terénom a poãasím. No istota je v tomto prostredí relatívny pojem. Táto, ako keby stojaca zamrznutá ka‰a ºadu sa môÏe staÈ v priebehu niekoºk˘ch sekúnd Ïiv˘m mlynãekom, ktor˘ rozdrví v‰etko, ão mu stojí v ceste. V tak˘ch chvíºach je útek jedinou moÏnosÈou, ako si zachrániÈ Ïivot. Pri jednom náhlom „prebudení ºadov“ sa nám nepodarilo preniesÈ v‰etky sane do bezpeãia. Jedny sme uÏ nestihli vytiahnuÈ z ºadového objatia. Pri‰li sme o ãasÈ potravín a náhradného materiálu. V podobn˘ch chvíºach si uvedomujeme, akí sme slabí. V Arktíde neexistujú Ïiadne známe zákony. Tu nie je pánom ãlovek, ale príroda. Ona rozhoduje, ãi vás pustí ìalej a dovolí naplno vychutnaÈ svoje krásy. Ak chcete uspieÈ, musíte sa jej podriadiÈ a chápaÈ ju. Spacáky si po prv˘ch dÀoch otvárame kombinaãkami, a to aÏ po povinnom odsedení na nich ako sliepka na vajciach. ªadové icebergy v spacáku sa neroztopia ani v noci. Iba na miestach s priamym dotykom tela vznikajú v jeho vnútri kaluÏe vody. Tú v‰ak úspe‰ne nasáva polartekové obleãenie. Sme nútení spaÈ v ‰u‰tiakoch. Ráno sa budíme, lep‰ie povedané, po predrkotanej noci sa preberáme mokrej‰í a premrznutej‰í ako veãer. Rany na tele sa v tomto vlhku nehoja. Skôr naopak. Krvavé stehná od oderov zasypávame kilogramami detského púdru, ktor˘ aspoÀ na chvíºu zaháÀa pálãivú bolesÈ. S pribúdajúcim svetl˘m dÀom zvy‰ujeme aj tempo pochodu. Od polovice apríla, keì slnko zaãalo svietiÈ takmer 24 hodín denne, ‰liapeme 4 aÏ 5 hodín doobeda a rovnak˘ ãas poobede. KaÏd˘ deÀ prejdeme v priemere 10 zemepisn˘ch minút, ão je pribliÏne 20 km vzdu‰nou ãiarou. ObedÀaj‰ie prestávky vyuÏívame na

su‰enie vecí a opravy materiálu. Zo‰ívanie a plátanie roztrhan˘ch a predrat˘ch vecí sa stalo beÏnou rutinou. RaÀaj‰ie vstávanie patrilo k najneobºúbenej‰ím ãinnostiam. VyjsÈ z ako-tak vyhriateho spacáka si vyÏadovalo veºké sebazapieranie. Potom nasledoval kaÏdodenn˘ rituál – r˘chlo sa najesÈ, obliecÈ, pobaliÈ veci a vyraziÈ.

Severný pól Neustály protivietor, spätn˘ drift, ãasté sneÏenie a mnoÏstvo vody nám postupne uberali radosÈ z príchodu na pól. Medveìov bolo ãoraz menej, a tak sa postupne na‰ím najväã‰ím nepriateºom stávala voda. UÏ nás neobmedzovali ani vysoké tarosy, sneh a trhliny. Jediné, ão sme nedokázali prejsÈ, bola voda. Museli sme ju donekoneãna obchádzaÈ. Pri‰li prvé nebezpeãné prepadnutia cez ºad. Na‰Èastie bez tragického konca. Posledn˘ch 100 kilometrov k pólu sme prechádzali takmer 10 dní. Na Severnom póle sme stáli po 75 dÀoch – 8. mája 1998. Pre nás to v‰ak bol iba „obyãajn˘“ priechodzí bod. Po malej oslave nás ãakala ìal‰ia kaÏdodenná drina. E‰te zhruba 800 km vzdu‰nou ãiarou do Kanady. Obzvlá‰È veºkú radosÈ z toho, Ïe stojíme na póle, nepociÈoval nikto z nás. Koncom mája zaãalo veºmi ãasto sneÏiÈ a postupne sa otepºovaÈ. Mokr˘ sneh sa lepil na lyÏe. Brodíme sa cez záveje mokrého snehu. âoraz ãastej‰ie prepadávame cez trhliny zakryté mokr˘m snehom. Na 86. stupni sme sa dostali do zóny silného tarosenia, kde sme sa v zlej viditeºnosti niekoºko dní bezv˘sledne motali po Ïiv˘ch hrudách. Do zúfalstva nás privádzalo veãerné meranie pozície. Za 12 hodín trápenia sme pre‰li iba 2 aÏ 4 zemepisné minúty. Zaspával som s pocitmi strachu a neistoty. Ak to pôjde takto ìalej, o chvíºu sa nám minú potraviny, zostaneme bez ‰ance na záchranu. V‰etk˘m nám bolo jasné, Ïe do tejto ka‰e nepriletí za nami Ïiadny vrtuºník, nieto e‰te lietadlo. V kútiku du‰e som veril, Ïe ráno vybehnem zo stanu a uvidím slnko. Dúfal som, Ïe musí byÈ aj lep‰ie. Len treba e‰te prekonaÈ tento kúsok…

Konečne pevnina Snaha o dosiahnutie pobreÏia sa zmenila na boj o preÏitie. Po plusov˘ch teplotách, dokonca po daÏìov˘ch dÀoch, keì v‰etky ºady doslova rozkysli, sa zrazu schladilo. Po úmorn˘ch sychrav˘ch t˘ÏdÀoch opäÈ mráz a slnko. Na 110. deÀ sa nám prv˘krát ukázala zem. Fantastická úºava. VÏívali sme sa do pocitov prv˘ch objaviteºov. Kúsok vyãnievajúceho ostrova sa stal magnetom. No zároveÀ sa prehlboval strach z toho, Ïe staãí krátka zmena poãasia, vietor, ktor˘ odtrhne na‰u kryhu od pevniny a celé na‰e ‰tvormesaãné úsilie je zmarené. Od pevniny nás delilo necel˘ch 100 km. UÏ len sto kilometrov cez hory ºadu a viac neÏ 16 metrov vysoké ºadové domy! Bál som sa, Ïe sa znovu zaãneme bez zmyslu, takmer poslepiaãky motaÈ v ºadovom labyrinte, po kolená v mokrej ka‰i. Miesto cepínov máme v rukách lyÏiarske palice a namiesto maãiek lyÏe. S touto divnou kombináciou pomaly zdolávame i vy‰e desaÈmetrové tarosy. Za kaÏd˘m z nich sa nám uÏ-uÏ zdá, Ïe uvidíme pevninu. ªady sa zaãali roztápaÈ aj na povrchu. Obrovské kaluÏe sa nakoniec ani nesnaÏíme obchádzaÈ. Sme takmer cel˘ deÀ premoãení. Nekoneãné striedanie vody a ºadov˘ch bariér… 20.jún – na 118. deÀ putovania koneãne stojíme na pevninskom ºade. Miesto oãakávanej radosti sa objavil pocit smútku. Sadol som si na vyãnievajúci iceberg a obrátil sa smerom späÈ. Pri‰lo to tak neãakane. AÏ mi bolo zrazu ºúto, Ïe je to za mnou. E‰te som chcel toºko toho nafilmovaÈ a nafotiÈ. Dobojované…Únava nedovolila preniknúÈ emóciám. Zmohli sme sa len na úprimné podanie rúk. Postavili sme stan, dojedli posledné zvy‰ky zásob. I‰iel som spaÈ s ãudn˘mi pocitmi. âakal som nieão iné. MoÏno búrlivé oslavy, neviem. AÏ ráno som si uvedomil, Ïe je to za nami. Îe to, o ãom niektorí len snívajú, sa pre nás stalo skutoãnosÈou. Peter Valu‰iak

zima 2004 / 31


značka samozrejme, náhodná. Jej úlohou je asociovaÈ priamoãiaru spojitosÈ medzi znaãkou Benetton a v‰etk˘mi národmi sveta. Dnes je Benetton jedn˘m s najväã‰ích európskych v˘robcov odevov. Pôsobí v 120 krajinách, má 5-tisíc predajní, vyrába 110 miliónov kusov odevov roãne, zamestnáva 6-tisíc ºudí (ìal‰ích 30-tisíc ºudí pre firmu pracuje v poboãkách na celom svete). S rastom spoloãnosti sa progresívne vyvíjala aj jej obchodná stratégia. Svoje predajne majitelia sústredili do najlukratívnej‰ích lokalít. Benetton nájdete iba v historick˘ch a najnav‰tevovanej‰ích centrách miest, ão je zárukou úspechu. Znaãka Benetton sa stala neprehliadnuteºnou.

Benetton a reklama

Značka United Colors of Benetton (Spojené farby Benettonu) sa za posledných dvadsať rokov stala ikonou odevného priemyslu. Jednoduchý, ale mimoriadne účinný názov vyjadruje cieľ spoločnosti – spojiť ľudí na celom svete bez rozdielu národnosti, farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, vierovyznania... Zároveň naplno vystihol aj súčasný celosvetový trend, hlásať mier, toleranciu a rovnosť ľudí na planéte. Do povedomia verejnosti sa spoločnosť dostala najmä vďaka škandalóznej reklame, ktorá svojou otvorenosťou doslova šokovala svet. Vznikla v spolupráci so svetoznámym fotografom Olivierom Toscanim. 32 au

Rodinný klan s priezviskom Benetton Zrod dnes uÏ gigantického rodinného podniku Benettonovcov sa datuje do polovice päÈdesiatych rokov minulého storoãia. ·tyria súrodenci – Luciano, Carlo, Gilberto a Giuliana – poloÏili základy známej odevnej znaãky v malom talianskom mesteãku Ponzano Veneto. Najstar‰í z nich Luciano Benetton uÏ ako tínedÏer obchádzal na bicykli obchodníkov z okolia a ponúkal im ruãne pletené svetre svojej sestry Giuliany. Ako dvadsaÈroãn˘ jej kúpil zánovn˘ pletiarsky stroj. V roku 1965 ambiciózni súrodenci zaloÏili spoloãnosÈ na v˘robu pleten˘ch odevov a postupne sa etablovali na trhu. Prvé úspechy nenechali na seba dlho ãakaÈ. SpoloãnosÈ zaãala prosperovaÈ zásluhou ‰ikovného triku, vìaka novému postupu vo farbení svojich v˘robkov. Dovtedy bolo zvykom farbiÈ materiál, z ktorého sa odevy vyrábali. Benettonovci v‰ak túto filozofiu obrátili. Farbili hotové svetre a nie bavlnu. Najprv získali podrobn˘ prehºad o dopyte a svoje v˘robky farbili podºa toho, ão Ïiadal trh. Zabili dve muchy jednou ranou. Vyhoveli svojim zákazníkom a zároveÀ sa vyhli prebytoãnému zásobovaniu obchodov tovarom, ktor˘ kvôli menej zaujímav˘m farebn˘m kombináciám nikoho nelákal. Vìaka prevratnému procesu v˘roby zaznamenal Benetton nevídané úspechy. Relatívne r˘chlo ho posunuli za hranice provinãn˘ch miest aÏ na svetovú scénu. Do povedomia svetovej verejnosti sa v‰ak dostal aÏ vtedy, keì sa z Benettonu stal United Colors of Benetton. ëal‰í ‰ikovn˘ reklamn˘ Èah, ktor˘m firma oslovila doslova celú planétu. Navy‰e americk˘m hláskovaním slova color (z anglického „colour“ vynechal samohlásku u a pouÏil americké „color“) sa prihovoril najbohat‰iemu trhu na svete a naznaãil svoje ambície preraziÈ si cestu na americk˘ kontinent. PodobnosÈ názvu United Colors (Spojené farby) s United States (Spojené ‰táty) ãi s United nations (Spojené národy) nie je,

Benettonovci nikdy nepodceÀovali v˘znam reklamy. Od samého zaãiatku sa snaÏili vytvoriÈ dokonal˘ obraz mlad˘ch, krásnych, zdrav˘ch a bezstarostn˘ch ºudí, ktorí si naplno uÏívajú Ïivota v pohodlnom obleãení. Luciano Benetton, oficiálne povaÏovan˘ za reklamného mága firmy, v‰ak neskôr stavil na zmenu imidÏu. Zaãal s úplne odli‰nou formou reklamy. Jej úlohou nebolo zviditeºniÈ produkty, mala skôr upriamiÈ pozornosÈ na znaãku. Îiadne triãká, svetre, nohavice... Îiadne usmievavé modelky. V roku 1984 zaãal spolupracovaÈ s fotografom Olivierom Toscanim. Tento kontroverzn˘ Talian svojimi nápadmi úplne ohromil nielen klan Benettonovcov, ale pobúril najmä cirkev, politikov, moralistov aj reklamné asociácie. Toscanimu nikdy ne‰lo o beÏn˘ spôsob marketingovej propagácie. Tvrdí, Ïe jeho fotografie slúÏili na to, aby sa ºudia zamysleli nad reálnym Ïivotom. Aby uvaÏovali nad ºudsk˘mi osudmi, nad ne‰Èastím a utrpením, ktoré ºudia mnohokrát úplne zbytoãne preÏívajú. Svojím objektívom zachytil snáì v‰etky globálne, spoloãenské problémy od rasizmu cez ekológiu, vojny aÏ po sexualitu a smrÈ. Za balansovanie na hrane etiky si „vykoledoval“ nejeden súdny spor.

Kto je Oliviero Toscani Narodil sa 28. februára 1942 v rodine milánskeho fotoreportéra. Fotografovanie má doslova v krvi. Prv˘ fotoaparát dostal uÏ ako ‰esÈroãn˘. Vìaka nemu sa nauãil, Ïe dobrá snímka sa rodí v hlave a nie v hºadáãiku. Fotil stále a v‰etko. Ako pätnásÈroãn˘ ‰iel s otcom na súÈaÏ krásy v Rimini. V ten ist˘ deÀ pochovávali Benita Mussoliniho. Otec vyslal syna na cintorín, aby nafotil v‰etko zaujímavé. AÏ doma vo fotokomore zistili, Ïe mlad˘ Oliviero má z pohrebu najlep‰ie snímky. Dokonca lep‰ie ako mnohí renomovaní fotografisti. Zachytil aj Rachele Mussoliniovú ako vchádza do kaplnky a ako sa nepozorovane stráca v dave. Mlad˘ Toscani sa stal slávnym z veãera do rána. Jeho fotky obleteli svet. Zaãiatkom sedemdesiatych rokov pobúril celé Taliansko, vrátane katolíckej cirkvi, reklamou na dÏínsy. Na fotografii citoval JeÏi‰ove slová „Kto ma miluje, ten ma nasleduje“. O niekoºko rokov neskôr spojil svoje meno so znaãkou Benetton.

Šoková terapia Móda osemdesiatych a deväÈdesiatych rokov minulého storoãia preÏívala boom bezchybne vyzerajúcich supermodeliek. Toscani s Benettonom v‰ak uprednostnili prav˘ opak. Do kampaní pouÏili beÏn˘ch, prirodzen˘ch ºudí. Toscani odsudzoval modelky typu Claudia Schifferová. Opísal ju ako neprirodzenú, neºudskú, chladnú, mimozemskú, asexuálnu... „Je to krásna nemecká chladniãka, praãka, ãist˘ prelud ruÏolícej Árijky,“ hovorieval. Vo svojich kampaniach pouÏíval obyãajn˘ch ºudí rôznych národností. Neponúkal sen, ale beÏnú realitu. Kombiná-


s posolstvom

cia „black & white“ bola jeho najobºúbenej‰ou. Najviac kritizovanou kampaÀou sa stal vizuál, na ktorom ãerno‰ka dojãí biele dieÈa. âerno‰ská komunita bola pobúrená namiesto toho, aby ocenila tento antirasistick˘ podtext reklamy. Vnímala ju ako poníÏenie, ako propagáciu podriadeného postavenia ãernochov v spoloãnosti. Aj napriek mnoh˘m kritikám v‰ak Benetton zoÏal veºa ocenení za námet a prevedenie reklamy. Inou kapitolou v histórii reklamy Benettonu boli snímky odhalen˘ch pohlavn˘ch orgánov. Autorovou snahou bolo ukázaÈ, Ïe pred Bohom sme si v‰etci rovní. ·aty pred objektívom odhodil dokonca aj samotn˘ Luciano Benetton. „Chcem svoje ‰aty späÈ“ a „Vyprázdnite svoje ‰atníky“, to boli slogany, ktoré prekr˘vali Lucianovo nahé telo. Jeho ciele boli ‰ºachetné. Obnosené ‰atstvo, ktoré zbierali vo v‰etk˘ch predajniach, slúÏilo ako humanitárna pomoc rozvojov˘m krajinám. Projekt bol veºmi úspe‰n˘. Vyzbieralo sa viac ako 460 ton ‰atstva. S nahotou Benetton experimentoval aj naìalej. Zachytil ãasti ºudsk˘ch tiel, ktoré oznaãil tetovaním „HIV positive“. Obrazy boli silnou metaforou, ktorá dehumanizovala ºudí s touto nákazlivou chorobou. Tak ako choroba niãí telo pacienta, du‰u môÏu zniãiÈ opovrhujúce názory ºudí s predsudkami. Toscani na fotografiách zviditeºnil imaginárne oznaãenie, ktoré chorí skr˘vajú a zdraví nechcú vidieÈ. Demon‰troval tak diskrimináciu ºudí nakazen˘ch chorobou AIDS. V závereãnej fáze spolupráce Toscaniho s Benettonom pri‰lo obdobie umiernen˘ch kampaní. Nekoneãné argumentovanie, presviedãanie, súdne spory a pokles predaja prinútili firmu zmeniÈ ‰t˘l komunikácie s verejnosÈou. ·kandalózne a kontroverzné reklamy nahradili reklamy s jednoduchou symbolikou a odkazmi.

Koniec škandálom

Súťaž: Napí‰te nám, v ktorom roku zaãal Benetton spolupracovaÈ s fotografom Olivierom Toscanim. VyÏrebovan˘ v˘herca získa triãko znaãky Benetton.

Pre rok 2000 si za hlavn˘ motív kampane Toscani zvolil sériu portrétov americk˘ch väzÀov odsúden˘ch na trest smrti. V kampani pod názvom „Pozri sa smrti do tváre“ Toscani zachytil trestancov ako ºudské bytosti, o osude ktor˘ch rozhodujú iní. Nepriamo tak kritizoval americkú vládu a legálne popravy väzÀov. KampaÀ opäÈ spôsobila ‰kandál. Zasiahla Ameriãanov na veºmi citlivom mieste. Nezniesli skutoãnosÈ, Ïe niekto spochybnil ich zákony a kritizoval ich postoje k natoºko chúlostivej a diskutabilnej otázke. Krajina dala autorom okamÏite najavo svoj protest. Ameriãania bojkotovali v‰etky obchody spoloãnosti Benetton v USA. Navy‰e firmu obvinili z toho, Ïe fotografie väzÀov Toscani získal podvodom. Údajne klamal, pretoÏe vo väzniciach tvrdil, Ïe fotografie odsúdencov robí v rámci projektu podporujúceho Národn˘ zväz právnych zástupcov. Generálny prokurátor podal na Benetton Ïalobu a Ïiadal vysok˘ peÀaÏn˘ trest. Práve táto kampaÀ bola „posledn˘m klincom do rakvy“ dlhoroãnej spolupráce Toscaniho s Benettonom. UÏ si viac nemohli dovoliÈ experimentovaÈ. Uvedomovali si, Ïe ‰okovaÈ verejnosÈ by znamenalo pokles popularity a stratu ziskov. Benetton sa definitívne rozi‰iel s Toscanim. Svetoznámy fotograf to zobral ‰portovo. Tvrdil, Ïe nastal ãas skonãiÈ a daÈ ‰ancu nov˘m projektom. Ako sa vraví, v najlep‰om treba prestaÈ. ·kandalóznej reklame v Benettone odzvonilo. O rozhodujúce slovo v prezentácii Benettonu sa prihlásila Fabrica – centrum kreativity a dizajnu. Ide o akési v˘skumné centrum, ktoré je spoloãn˘m dielom Luciana a Oliviera. Od roku 1995 poskytovali rôzne granty a ‰tipendiá mlad˘m, nádejn˘m, kreatívnym dizajnérom a grafikom. Tento mlad˘ medzinárodn˘ tím prebral ‰tafetu po Toscanim a stará sa o súãasn˘ v˘voj propagácie Benettonu. Vytvára komunikáciu s verejnosÈou v ‰ir‰om komplexe. Okrem fotografií na plagátoch ãi bilbordoch sa snaÏí implementovaÈ filozofiu spoloãnosti aj do tak˘ch sfér, ako je hudba, kino, grafika ãi internet. Îelmíra Rácová

zima 2004 / 33


Malé

FOTO: Chov domácich miláčkú, Columbus

‰ieho veku sa doÏívajú iba väã‰ie druhy, ktoré sú menej pohyblivé. ZaujímavosÈou je, Ïe z niektor˘ch druhov ja‰terov (napríklad z rodu leguánikov) môÏeme vo vhodnom teráriu chovaÈ spolu niekoºko samãekov. To v‰ak neplatí o leguánovi zelenom. Okrem fyzického ohrozenia by tu totiÏ dochádzalo aj k psychickej traume podriadeného jedinca. Dominantn˘ samec si okamÏite vyhradí svoje teritórium a neznesie v Àom Ïiadneho soka. Jedno zo zvieratiek v teráriu by urãite uhynulo.

dinosaury Záujem o chov plazov a obojživelníkov u nás v poslednom čase vzrástol. Najmä deti lákajú milé zvieratká, ktoré pripomínajú pravekých obyvateľov našej planéty, ibaže v miniatúrnom vydaní. Živočíchy s premenlivou teplotou tela vyžadujú síce viac znalostí a porozumenia, na druhej strane však nie sú až také náročné na chov. Aj keď sú menej prispôsobivé a vôbec sa nesprávajú prítulne ako známi domáci miláčikovia – pes, mačka alebo vták, predsa len táto pre nás neznáma ríša zvierat môže chovateľovi priniesť mnoho príjemných chvíľ. Prvorad˘m predpokladom dobrého a zdravého chovu je dodrÏaÈ niekoºk˘ch dôleÏit˘ch zásad. Napríklad nároky na priestor nezávisia iba od veºkosti ja‰terov, ale najmä od spôsobu ich Ïivota. VeºkosÈ terária preto nie je absolútne rozhodujúca. Mnoho chovateºov pouÏilo obyãajné akváriá. Aj v tomto prípade platí, Ïe ãím viac vedomostí chovateº má, t˘m skôr dosiahne úspech. Men‰ie druhy ja‰terov ãasto obºubujú väã‰í priestor, pretoÏe sú pohyblivej‰ie. Niektoré samce sú zvyknuté vymedziÈ si vlastné teritórium a to si potom veºmi vehementne bránia. Pri v˘bere terária by ste preto vopred mali vedieÈ odpoveì na otázku, ak˘ druh ja‰terov chcete chovaÈ. Dbajte aj na dostatoãn˘ prístup do terária, pretoÏe vnútorn˘ priestor budete ãasto ãistiÈ. Vhodné terárium musí teda spæÀaÈ mnoho faktorov, od veºkosti, osvetlenia, vetrania, dekorácie aÏ po vyhrievanie, ak v Àom túÏite chovaÈ spokojné a zdravé jedince. Pri zariaìovaní terária je potrebné si uvedomiÈ, Ïe plazy a obojÏivelníky potrebujú k Ïivotu vodu na kúpanie, such˘ priestor na vyhrievanie, ale aj miesto, kde sa môÏu ukryÈ. Vybavenie terária je preto dôleÏité nielen z estetického hºadiska, ale aj kvôli bezpeãiu zvieratiek. Niektoré z nich vyÏadujú pomerne jednoduché prostredie bez rastlín, iné obºubujú skôr bujnú vegetáciu s mnoÏstvom úkrytov.

Leguán zelen˘ vo vhodn˘ch podmienkach dorastá aÏ do veºkosti dvoch metrov. Má charakteristickú helmu, koÏné laloky alebo hrebienky na hlave. Sú väã‰ie a v˘raznej‰ie u samcov neÏ u samíc. Îije prevaÏne vo vlhk˘ch oblastiach daÏìov˘ch pralesov a iba niekoºko populácií na‰lo svoj domov na okrajoch pú‰te, kde je menej zráÏok. Je aktívny cez deÀ, obºubuje konáre stromov, ale v jeho teritóriu nesmie ch˘baÈ voda. Îije obyãajne v skupinách a nepotrebuje veºk˘ priestor, pretoÏe nie je príli‰ pohybliv˘. Ak v‰ak doma chcete chovaÈ dospelého jedinca, majte na pamäti, Ïe jeden aÏ dva metre dlhé zviera potrebuje dostatok miesta vo veºkom akváriu. V teráriu musíte zachovaÈ jeho prirodzené prostredie a t˘m je predov‰etk˘m nadmerná vlhkosÈ. Rád sa vyhrieva na konári, obºubuje svetlej‰ie miesta. Odborná literatúra uvádza, Ïe chov leguána zeleného vyÏaduje nadbytok svetla, v opaãnom prípade sa môÏu objaviÈ váÏne zdravotné problémy. Chovatelia ho v letn˘ch mesiacoch vyná‰ajú v ‰peciálnych klietkach s pletivom na slneãné miesta. Ak to chcete skúsiÈ aj vy, nezabudnite, Ïe zadn˘ okraj a polovicu strechy musíte zakryÈ látkou, aby ste v klietke vytvorili kúsok tieÀa. Leguán zelen˘ je ja‰terom s vyhranenou osobnosÈou a dá sa dokonca skrotiÈ. Úspe‰ní chovatelia hovoria, Ïe rozoznáva známe osoby zo svojho okolia, ktor˘m sa „prihovára“ k˘vaním hlavy. Spomínan˘m k˘vaním sa v‰ak dominantné samce predvádzajú skôr pred samiãkami neÏ pred chovateºom. Mnohé leguány majú krásne zelenomodré sfarbenie, ktoré b˘va v˘raznej‰ie v mladom veku. Odchov v domácich podmienkach je vzácnosÈou, ale niektorí chovatelia uÏ zaznamenali úspech v podobe leguánieho potomstva. To si v‰ak vyÏaduje mimoriadne zdravé prostredie a dobrú starostlivosÈ. Ak sa chcete staÈ chovateºom s podobn˘mi úspechmi, príìte do Auparku. V ‰pecializovanej predajni vám poradia odborníci, ktorí majú s chovom ja‰terov dostatoãné skúsenosti.

Existuje, samozrejme, mnoho ãeºadí ja‰terov. PriblíÏme si v krátkosti jednu z nich, leguánovité. Îijú v Severnej a Strednej Amerike. Väã‰ina z nich dorastá do veºkosti 20 aÏ 25 centimetrov. Odborníci usudzujú, Ïe vo voºnej prírode sa nedoÏívajú vysokého veku. Hlavn˘m dôvodom je pravdepodobne mnoho prirodzen˘ch nepriateºov a spôsob Ïivota, nadmerná aktivita a pohyblivosÈ. Vy‰FOTO: Ještěři, Nakl. VAŠUT

34 au


Návrat do prírody

modeloch moÏno ovládaÈ i postojaãky pomocou lyÏiarskej paliãky. Vnútorná vloÏka v topánke nesmie prepú‰ÈaÈ vodu, no zároveÀ sa kladie dôraz na jej parapriepustnosÈ. Tú zabezpeãujú rôzne druhy membrán. Medzi najpouÏívanej‰ie patria Gore-Tex, Sympatex a Event. Najväã‰í v˘ber topánok na skialpinizmus ponúkajú znaãky Dynafit, Lowa, Sarpa a Nordica.

Stúpacie pásy.

V mnohých oblastiach ľudskej činnosti sme svedkami akéhosi návratu ku koreňom – bližšie k prírode. Outdoorové aktivity prežívajú celosvetový boom. Dôkazom je aj stále sa zvyšujúci počet záujemcov o lyžovanie mimo dokonale upravených lyžiarskych tratí a mimo stredísk zimných športov. S týmto jednoznačne pozitívnym vývojom súvisí aj snaha špecializovaných výrobcov lyžiarskeho vybavenia ponúknuť čo najzaujímavejší sortiment. Prinášame vám stručný prehľad o tom, čo by mala obsahovať výbava na takéto netradičné, ale zaujímavé skialpinistické lyžovanie. Skialpinistické lyže

Skialpinistická obuv

Novodobému fenoménu – carvingu – podºahli aj také ‰pecifické skupiny, lyÏí ako sú lyÏe urãené pre skitouring, skialpinizmus a telemark. Za posledné roky sa rozdiely pre jednotlivé skupiny lyÏí takmer zmazali a v˘robcovia vytvorili akúsi spoloãnú, univerzálnu maketu lyÏe. Vo v‰eobecnosti je stále ºah‰ia, mäk‰ia a od lyÏe na zjazd je takmer na nerozoznanie. Rozdiel je predov‰etk˘m v kon‰trukcii. Pre v˘ber správneho typu lyÏí je potrebné dôkladne zhodnotiÈ vlastn˘ ‰t˘l jazdenia a lyÏiarsky terén. Pre jednoduch‰iu orientáciu by nám mala poslúÏiÈ kategória, do ktorej danú lyÏu zaraìuje v˘robca, ìalej rádius (boãné krojenie lyÏe), ‰írka a váha. Jednotlivé kategórie sa odli‰ujú podºa spôsobu pouÏitia. Classic (easy) tour sú pre ºahkú turistiku, all round (mountain, adventure) pre univerzálne pouÏite, tour expert (ski alp, tour extrém) sú závodné modely pre pokroãil˘ch a skúsen˘ch lyÏiarov. Medzi najznámej‰ích v˘robcov kvalitn˘ch skialpinistick˘ch lyÏí patria firmy Dynastar, Ski Trab, Hagan, Atomic a Fisher.

Skialpinistická obuv v sebe skr˘va zloÏité skæbenie nároãn˘ch poÏiadaviek. Od modern˘ch skeletov sa vyÏaduje nízka hmotnosÈ pre pohodlnú chôdzu, dostatoãná tuhosÈ a fixácia nohy pri zjazdoch, pohodlná a teplá vnútorná vloÏka. Kvalitná vibramová podráÏka by mala zaruãiÈ istotu pri chôdzi na zamrznutom alebo skalnom podklade a na skelet sa v prípade potreby môÏu upevniÈ stúpacie Ïelezá, tzv. maãky. Dostatoãnú pozornosÈ v˘robcovia venujú aj jednoduchému zapínaniu. Platí pravidlo: ãím jednoduch‰ie, t˘m lep‰ie. Zjednodu‰uje sa i prepínanie polôh z pozície chôdze na zjazd, ktoré pri niektor˘ch

Neodmysliteºnou súãasÈou vybavenia kaÏdého skialpinistu sú stúpacie pásy, slangovo naz˘vané tulenie. V minulosti sa pomocou remienkov pripevÀovali na sklznicu lyÏí práve pásy koÏe z tuleÀa. Tento prírodn˘ materiál definitívne vystriedalo mohérové alebo nylónové vlákno. Vlákna sú zapletené tak, Ïe v‰etky sú orientované jedn˘m smerom. Pri pohybe vpred po nich lyÏiar skæzne, pri odraze sa jednoducho v‰etky vzprieãia a zamedzia spätnému prekæznutiu lyÏe. Najkvalitnej‰ie pásy sú vyrábané z mohéru (Mohair alebo Mountain Hair). R˘chlo sa kæÏu a udrÏujú si rovnaké vlastnosti pri rôznych teplotn˘ch podmienkach. Sú v‰ak náchylné na r˘chlej‰ie opotrebovanie a sú pomerne drahé. Z tohto dôvodu ich v˘robcovia ãasto nahrádzajú pásmi z umel˘ch nylónov˘ch vlákien, prípadne kombináciou mohéru a nylónu. Nylónové vlákna majú takmer neobmedzenú ÏivotnosÈ. Ich v˘hodou je niωia cena. Nev˘hodou v‰ak b˘va malá prispôsobivosÈ a poddajnosÈ pri zmene teplotn˘ch podmienok. Hor‰ie sa kæÏu a nasadzujú. Ku kaÏdej lyÏi je potrebné zvoliÈ si primeranú ‰írku pásov. Nemal by v Ïiadnom prípade lyÏu presahovaÈ, ideálna vzdialenosÈ medzi hranou lyÏe a pásom je 1 – 2 milimetre. Len takto je moÏné pohodlne stúpaÈ a v prípade potreby postaviÈ lyÏu na hranu. R˘chle a pevné uchytenie pásov je alfou a omegou pohodlnej túry. Najroz‰írenej‰ím systémom je kombinácia pätka – háãik a ‰piãka – napínacia guma. Firma Pomoca pri‰la na trh s novinkou: pásy EVER DRY s vodoodpudivou úpravou, ktorá by mala zabrániÈ premokaniu a postupnému opotrebovaniu. Ako doplnky sa k pásom predávajú náhradné napínacie gumy, háãiky a taktieÏ prostriedky na ich údrÏbu. Sem patria vosky zamedzujúce vytváraniu námrazy, spreje na zvy‰ujúcu ÏivotnosÈ pásov a pod. KúpiÈ si môÏete aj nové lepidlá, najãastej‰ie v tubách, v sprejoch alebo dokonca vo fóliách, z ktor˘ch sa lepiaca vrstva naÏehlí priamo na pás. Medzi najznámej‰ích európskych v˘robcov pásov patria ‰vajãiarske firmy Pomoca a Colltex a taktieÏ rakúsky Hagan. V zámorí dominuje gigant Black Diamond a firma G3. Odborné poradenstvo pri v˘bere správnej skialpinistickej v˘bavy vám poskytnú v predajni TREKLAND na prvom poschodí Auparku.

Skialpinistické viazania Prvé skialpinistické viazania pripomínali kovové stavebnice. Dnes sa svojím dizajnom a funkãnosÈou zìaleka na toºko neodli‰ujú od zjazdov˘ch. Viazanie by malo spæÀaÈ základnú poÏiadavku, a to moÏnosÈ uvoºniÈ viazanie pri chôdzi a stúpaní a jednoducho uchytiÈ pre zjazd. DôleÏitá je aj jeho bezpeãnostná funkcia. SúãasÈou skialpinistického viazania sú tieÏ podporné stúpacie pätky, ktoré umoÏÀujú pohodlnej‰iu chôdzu pri stúpaní do prud‰ieho svahu. ëal‰ou súãasÈou môÏu byÈ bezpeãnostné brzdy. Namiesto b⁄zd sa v‰ak oveºa ãastej‰ie pouÏívajú bezpeãnostné popruhy. Dominantné postavenie na trhu s viazaniami pre skialpinizmus dnes ovláda trojica znaãiek Silvretta, Fritchi a Dynafit.

zima 2004 / 35


KVETINY pre krajšie Vianoce Chcete si vytvoriť vo svojom byte pravú vianočnú atmosféru? Inšpirujte sa nami. Tieto jednoduché, ale pritom veľmi originálne aranžmány premenia vaše bývanie na nepoznanie.

Podrobn˘ postup na vytvorenie t˘chto aranÏmánov, tipy na ìal‰ie krásne v˘tvory a mnoÏstvo uÏitoãn˘ch informácií o kvetoch nájdete v zaujímavej knihe Kvetiny od Malcolma Hilliera z vydavateºstva Slovart.

36 au

Vianočné nákupy Jasná oranÏovoãervená farba plstenej nákupnej ta‰ky takmer dokonale dopæÀa tento krásny zimn˘ aranÏmán. S˘ta, tmavozelená cezmína a nádherné ãervené stonky svíbu sa t˘ãia nad obrubou z antúria, ktorého slonovinové listene prechádzajú do ãervenej na okrajoch, zatiaº ão ich veselé stredy sú takmer rovnakej farby ako nádoba.

Ligotavá girlanda

Balíčky s lupienkami

Li‰ajníkom pokryté halúzky smrekovca opadavého sú vhodné na girlandu okolo okna, dverí alebo kozuba, ktor˘ sa bude poãas vianoãn˘ch sviatkov pouÏívaÈ. Posypte halúzky maliãk˘mi strieborn˘mi hviezdiãkov˘mi flitrami a ozdobte ich ligotav˘mi su‰en˘mi makovicami spolu s borovicov˘mi ‰i‰kami a niekoºk˘mi veºk˘mi tyrkysov˘mi a modr˘mi sklenen˘mi guºami.

NájsÈ pekn˘ baliaci papier je neraz veºmi ÈaÏké a ãasto je aj drah˘. Jednoduch˘ spôsob v˘roby vlastného obalu je pouÏiÈ lupienky z kvetov vloÏené medzi dva hárky celofánu, ktor˘ poloÏíte na biely baliaci papier. Staãí vám na to len pár kvetov. Najlep‰ie sú ruÏe, klinãeky, maky alebo iné kvetiny s pomerne tenk˘mi a ploch˘mi lupienkami. Pridajte priesvitnú ma‰ºu a máte nádherne zabalen˘ darãek. Pripravila: Îelmíra Rácová


4490.014 „Ivanhoé“ plniace pero Pierko z 18-karátového zlata Telo pera postriebrené G 10 mikrónov a ródiované Dvojité tesnenie uzáveru Mäkk˘ pocit z písania

Weidler & Partner, s.r.o., Handlovská 24, 851 01 Bratislava, 02 - 6820 8050 Weidler 1882, Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava, 02 - 8441 1843 Weidler 1882, Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, 02 - 6353 0621AuLife: Zima 2004