Issuu on Google+


praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok

2004

Pri nákupe nad 5 000 Sk VIANOČNÝ DARČEK od COMPANYS


OBSAH

EDITORIÁL ·tedr˘ veãer je pre nás synonymom pohody, spokojnosti a ‰Èastia. Te‰íme sa na chvíle preÏité v spoloãnosti t˘ch, ktor˘ch túÏime obdarovaÈ láskou a mal˘m darãekom. Ak sa v najbliωích dÀoch chystáte nakupovaÈ darãeky, nenechajte si ujsÈ ponuku ná‰ho centra. Vo vyzdobenom a sviatoãne naladenom Auparku nájdete mnoÏstvo tovaru, ktor˘m môÏete pote‰iÈ svojich blízkych. Nበãasopis prichádza v predvianoãnom období s cieºom priniesÈ vám pútavé ãítanie a relax zároveÀ. Nájdite si chvíºku pre seba a preãítajte si zaujímavosti o nákupnom centre Mammut v Budape‰ti a venujte krátky ãas rozhovoru s generálnym riaditeºom TV JOJ Milanom KÀaÏkom. Ak uprednostÀujete ãítanie o veciach, ktoré nás obklopujú, urãite by ste nemali obísÈ ãlánky o zlate alebo ãokoláde. Pre pánov priná‰ame aj krátky materiál o novinke z dielne automobilky Opel, ktorá uÏ onedlho zaãne brázdiÈ na‰e cesty. Ale nielen predvianoãn˘mi nákupmi Ïije vበAupark. V t˘chto dÀoch sme privítali úãastníkov 5. Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Diváci na filmovom maratóne uvidia vy‰e stodvadsaÈ snímok v niekoºk˘ch sekciách. Viac informácií o festivale nájdete na dvojstrane v na‰om ãasopise. Prijmite ju nielen ako struãnú informáciu o niektor˘ch filmoch, ale zároveÀ aj ako pozvánku na festival, ktor˘ patrí medzi najväã‰ie kultúrno-spoloãenské podujatia u nás. MoÏno ste si na prv˘ pohºad v‰imli, Ïe nበãasopis je rozsiahlej‰í mnoÏstvom informácií, ale aj poãtom strán. Áno, dnes po prv˘ raz vychádzame na tridsiatich ‰iestich stranách. Chceme vám ponúknuÈ viac informácií a zábavy. Ak ste uÏ prepadli horúãke predvianoãného zhonu, iste vám dobre padne chvíºka oddychu pri Aulife. A keì uÏ sme pri predvianoãnom zhone – v Auparku nie je zhon na mieste. Od 12. decembra bude otvoren˘ do 22. hodiny. Je tu dostatok priestoru a moÏností, ako sa vyhnúÈ stresom. Pokojne sa môÏete prechádzaÈ po bulvároch centra a hºadaÈ vhodn˘ prezent pod vyzdoben˘ stromãek. Ak ste si nakúpili v predstihu, ãaká vás pokojné obdobie Vianoc. PreÏite ich v ‰Èastí a láskavej atmosfére. Aby ste do nového roku vykroãili odhodlaní a dobre naladení. Îeláme vám príjemné Vianoce a ‰Èastn˘ Nov˘ rok.

3

Editoriál Obsah

4

Mammut

8

Vianočné darčeky

Knihy, DVD, filmy

Čokoláda

Vianočné ozdoby

10

Predstavujeme

12

M. Kňažko – rozhovor

14

Zimné trendy MNG

15

Fotopríbeh

20

Zlato a šperky

22

Au life

Vianočné pečivo

Filmový festival

Pre deti

Krížovka

Ivan Garãár

Aupark Aulife, Vydáva: Aupark, a. s. • Adresa vydavateºa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava • Adresa redakcie: Nákupné centrum Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, telefón: 02/68 266 200, fax: 02/68 266 269, e-mail: info@aupark.sk • ·éfredaktor: Ivan Garãár • Zástupca ‰éfredaktora: Îelmíra Rácová • Redakãná rada: RNDr. ·tefan Duchoslav, CSc., Ing. Peter PovaÏan, Miroslav Danko • Jazyková korektúra: Viera Lorencová • TlaãiareÀ: i+i print spol. s r.o., Mlynské Luhy 27, Bratislava • Grafika: L.E.B.O. advertising, s.r.o. • Registrácia: MK SR reg. ã. 2804/2002 zo dÀa 18. 6. 2002, ISSN 1336-0868. Vychádza ‰tvrÈroãne. âíslo 4/2003. Nepredajné.

24 26 28 29 30 33 34

zima / 2003


t u m m a M

zi d e m i r o b o ntram e c i m ý n p náku

V minulých vydaniach časopisu Aulife sme písali o zaujímavých shopping centrách, ktoré sú vzdialené mnoho tisíc kilometrov od Slovenska. Tentoraz vám prinášame informácie o nákupnom centre MAMMUT v Maďarsku. Uvidíte, že ani naši južní susedia nezaostávajú vo výstavbe centier, ktoré ponúkajú nákup a zábavu pod jednou strechou. 4 au

MAMMUT – sám názov napovedá, v akom ‰t˘le sa nesie atmosféra tohto nákupného centra. Dizajnéri sa in‰pirovali dávno vyhynut˘m mamutom. Vrátili sa tisíce rokov späÈ do minulosti a priniesli paleontologické prvky aj do priestorov centra. Stæpy a steny s loveck˘mi motívmi a ornamentami, vyrezávané kamene, maºby... to v‰etko robí kaÏdé poschodie originálnym a neopakovateºn˘m. MôÏete si dokonca pozrieÈ aj mamutie artefakty, ktoré sú uloÏené vo vitrínach, roztrúsen˘ch po celom päÈposchodovom objekte. Nákupné centrum MAMMUT sa skladá z dvoch budov. Sú prepojené presklenou chodbou, ktorá vedie ponad ulicu. V kaÏdej z nich nájdete moderné znaãky obleãenia – od Manga, Espritu, Bennetonu aÏ po Diesel, Quiksilver alebo Replay. Samozrejme, Ïe v centre nech˘bajú ani sluÏby – banky, po‰ta, ãistiareÀ... Dámy iste rady trávia svoj ãas aj v parfumérii Douglas ãi v kvalitnom kaderníctve. O deti sa im, samozrejme, postarajú v obrovskom detskom kútiku, ktor˘ má k dispozícii najmodernej‰ie vybavenie a kvalitne vy‰kolen˘ personál. Okrem nákupov si môÏete uÏiÈ aj kopec zábavy, a to buì v kine Mammut, pri bowlingu, pri hracích automatoch, alebo v kasíne. Keì vás premôÏe smäd ãi hlad, môÏete si vybraÈ

z mnoÏstva gastronomick˘ch zariadení. Medzi najkraj‰ie re‰taurácie nepochybne patrí grécka. Je skutoãne gréckou do slova a do písmena. UÏ len keì prechádzate okolo, máte pocit, akoby ste sa zázrakom preniesli do ru‰nej gréckej uliãky. Re‰taurácia zvonka vyzerá ako typick˘ grécky domãek – biele steny s modr˘mi oknami a okenicami. Vnútri poãuÈ známe melódie a pohºad na ãerstv˘ ‰alát ãi typické ‰peciality vás prinúti zastaviÈ sa a ochutnaÈ dobroty z krajiny mora, svieÏeho vzduchu a slnka. Ak vám práve grécka kuchyÀa nechutí, môÏete si vybraÈ napríklad sushi bar, mexickú, ázijskú kuchyÀu, palacinky alebo klasick˘ McDonald’s. Nájdete tu tieÏ nespoãetné mnoÏstvo kaviarní a koktail barov. V‰etky tieto miesta majú v˘nimoãného ducha a atmosféru. Jedineãnou a originálnou kaviarÀou je Piranja na druhom poschodí. „Kotví“ uprostred chodby – je to trup pirátskej lode s krásnou vyrezávanou sochou Ïeny na prove. V Mammute môÏete dos˘ta nakupovaÈ, zabávaÈ sa, jesÈ aj piÈ, koºko vám hrdlo ráãi, alebo len tak si posedieÈ na laviãke v príjemnom prostredí pri fontáne. Posledné dve podlaÏia patria fitnes & ‰port klubu Moveland, ktor˘ je priekopníkom v maìarskom fitnes svete. Klub spája exkluzívne centrum zdravia a welness


s profesionálnym a amatérskym ‰portom. Klub sa rozprestiera na ploche viac ako 2 200 m2 a denne je schopn˘ obslúÏiÈ aÏ tisíc náv‰tevníkov. Jedno podlaÏie je urãené pre fitnes aktivity – k dispozícii je tu unisex sauna, fitnes bar, 2 miestnosti pre aerobik, spinning room, kde stojí aÏ 21 stacionárnych bicyklov, kardiocentrum a stroje na redukovanie hmotnosti. Druhé podlaÏie je vyhradené pre welness centrum, kde sa môÏete oddávaÈ nekoneãn˘m masáÏam, parn˘m kúpeºom ãi saune. Okrem toho tu nájdete solárium, internetové bizniscentrum a bar. V priestoroch klubu je aj ‰kola tanca, baletu a akrobacie. Moveland sa môÏe pochváliÈ trénermi, ktorí patria medzi absolútnu svetovú ‰piãku v aerobiku. Okrem nich je k dispozícii aj lekár, ktor˘ dohliada na správnosÈ a vhodnosÈ jednotliv˘ch cvikov. MôÏete s ním prekonzultovaÈ svoje zdravotné problémy. ZaujímavosÈou je, Ïe ãlenovia klubu nepouÏívajú klasické ID karty s fotografiou, ale novodobé „náramky“ s chipovou kartou vo vnútri. Náramok vám otvorí dvere ãi rôzne zámky. Majiteº náramku teda nepotrebuje Ïiadny in˘ kºúã, na ktor˘ by musel dávaÈ pozor pri cviãení. Táto novodobá veciãka je dokonca vodotesná, pokojne s Àou môÏete zájsÈ do sauny ãi do kúpeºa. Modern˘ chip v‰ak nie je iba obyãajn˘ vrátnik. MôÏete naÀ previesÈ aj urãitú finanãnú ãiastku, s ktorou platíte za jednotlivé úkony. Máte postarané o ìal‰í problém – peÀaÏnú hotovosÈ. Na záver niekoºko zaujímavostí o nákupnom centre Mammut: • Mammut postavili na mieste opustenej továrne v jednej z najzanedbanej‰ích ãastí Budape‰ti. Developeri sa tu rozhodli postaviÈ nákupno-zábavné centrum a uspokojiÈ tak potreby vy‰e 300 000 ºudí, ktorí b˘vajú len 15 minút jazdy autom alebo 20 minút jazdy mestskou hromadnou dopravou od miesta, kde sa obºúbené nákupné centrum rozprestiera. • Poãas v˘stavby museli stavbári prekonaÈ niekoºko prekáÏok. Bolo potrebné dekontaminovaÈ pôdu, odstrániÈ 250-kilogramovú neexplodovanú bombu z druhej svetovej vojny a vo v˘stavbe museli rátaÈ s renováciou a údrÏbou pamätníka, ktor˘ bol postaven˘ na poãesÈ obetiam revolúcie z roku 1956. • Mammut dnes patrí k jedn˘m z najnav‰tevovanej‰ích centier a jeho obsadenosÈ nájomníkmi je aÏ neuveriteºn˘ch 99 percent. • V tomto roku Mammut ocenili prestíÏnou cenou FIABCI – Prix d’Excellence, ktorú kaÏdoroãne udeºuje International Real Estate Federation (Medzinárodná federácia realitn˘ch kancelárií) – je to ocenenie, ktoré sa dá porovnaÈ s Oscarom pre filmového herca. • Priestory nákupného centra sú zariadené v zmysle orientálnej filozofie Feng-·uej, ktorá vytvára harmonické prostredie a priná‰a du‰evnú, fyzickú i psychickú pohodu. Îelmíra Rácová

zima / 2003


SOPRANI N

O

V

I

N

K

Luciano Soprani – popredn˘ taliansky módny návrhár pretlmoãil vycibrenosÈ a eleganciu svojho diela do sveta vôní.

Y Morgan de Toi Mrgan de Toi Homme

MORGAN

AIGNER Aigner in leather U‰ºachtil˘ spôsob Ïivota, dokonalé porozumenie ‰t˘lu a klasickej elegancie – v‰etko, ão tvorí svet znaãky AIGNER, sa odráÏa v dvoch nov˘ch v˘nimoãn˘ch vôÀach AIGNER IN LEATHER MAN a WOMAN.

A

K

C

I

Dvojica vôní, ktorá osloví hlavne mlad˘ch a dostane sa im aÏ pod koÏu. Ona – silná, úprimná a súãasne pôvabná. On – odváÏny, romantick˘, zahalen˘ rú‰kom tajomstva.

MATIS V Ïivote kaÏdej Ïeny prichádza okamih, keì si pleÈ Ïiada len to najlep‰ie... Odpoveìou je MATIS – jedineãná francúzska znaãka prichádzajúca na nበtrh s kompletnou ponukou o‰etrujúcich vysokoúãinn˘ch prípravkov.

A

BVLGARI ESCADA 2 190 Sk

2 690 Sk

1 890 Sk

parfumovaná voda 50 ml sprchov˘ gel 50 ml telové mlieko 50 ml

parfumovaná voda 50 ml telové mlieko 75 ml kozmetická ta‰ka

toaletná voda 50 ml sprchov˘ gel 75 ml kozmetická ta‰ka

Escada Magnetism

Bvlgari pour Femme

BLV pour Homme

DOLCE & GABBANA

LACOSTE

Dolce & Gabbana Sicily

Lacoste pour Homme

Lacoste pour Femme 2 290 Sk

2 190 Sk

2 890 Sk

parfumovaná voda 50 ml telové mlieko 150 ml

toaletná voda 50 ml tuh˘ dezodorant 75 ml

parfumovaná voda 50 ml telové mlieko 200 ml

HUGO BOSS JUVENA 1 990 Sk denn˘ a noãn˘ krém 50 ml z línie Juvenance za cenu jedného v˘robku

Hugo Boss Boss Intense

Hugo Boss Boss

2 290 Sk

2 190 Sk

parfumovaná voda 50 ml telové mlieko 150 ml

toaletná voda 50 ml tuh˘ dezodorant 75 ml Bliωie informácie dostanete priamo v parfumérii FAnn. Akcia platí do vyãerpania zásob darãekov v predajni.

6 au


Krรกรฃajte s mรณdou!


Z art gallery ·port Scarlett set golfových palíc 39 990 Sk

tanierová súprava 1 100 Sk 1 250 Sk 1 450 Sk ozdoba 490 Sk

Giacomelli sport detské boxerské rukavice 299 Sk

Folli Follie náušnice 3 150 Sk prsteň 4 000 Sk prsteň 3 000 Sk

Daddy toys ponožky 398 Sk peračník 398 Sk

Parfuméria INA set Moods 840 Sk voňavé kvety 740 Sk

Benetton vak 1 399 Sk slúchadlá na uši 799 Sk

Bejouchka štipec 600 Sk gumička 480 Sk

8 au


Parfuméria INA

Koh-i-noor

pánsky set 1 990 Sk

farbičky 1 175 Sk

Giacomelli sport baseballový set 990 Sk

Rainforest drevené kalendáre 199 Sk a 250 Sk

Parah podprsenka 2 400 Sk nohavičky 1 380 Sk

Companys šál 1 310 Sk rukavice 1 210 Sk čiapka 1 270 Sk

Folli Follie pánske hodinky 10 500 Sk

Accesori – puzdro na kravaty 2 780 Sk Pietro Filipi kravata 990 Sk

zima / 2003


Predstavujeme

Boarder king Všetko pre skate a snoubordy

Na druhom poschodí v Auparku nájdete ‰pecializovanú predajÀu Boarder King, ktorá ponúka skejtbordy, Otvorili sme pre vás novú drogériu – DM Drogerie Markt. Je to sieÈ drogérií úspe‰ne expandujúca takmer v celej Európe. Ponúka ‰irok˘ sortiment prípravkov pre domácnosÈ (na um˘vanie riadu, okien, kúpeºní, aviváÏe...), pre starostlivosÈ o telo (‰ampóny, telové mlieka, sprchové ‰ampóny...), pre starostlivosÈ o zuby (zubné pasty, kefky, ústne vody...), kozmetiku, módne doplnky ãi pánske holiace potreby. V DM nájdete urãite v‰etko ão potrebujete!

snoubordy, príslu‰enstvo, topánky a iné doplnky na ‰portovanie. V ponuke sú v˘robky renomovan˘ch zahraniãn˘ch znaãiek, ako Lib Technologies, Gnu, Bent Metal, Burton, Quiksilver, Globe, Gallaz a mnoho ìal‰ích. Pri v˘bere tovaru vám ochotne a odborne poradí personál predajne.

GIN TONIC

dm Drogerie Markt

„Nicht ganz normal“ – to je firemn˘ slogan nemeckej znaãky Gin Tonic. V preklade znamená „nie celkom normálne“, ãiÏe ide o kreatívnu, experimentujúcu, prekvapivú, nezameniteºnú, trochu kontroverznú, napriek tomu slu‰ivú módu nielen pre mlad˘ch, ale aj pre t˘ch, ktorí sa cítia byÈ mladí. Pod znaãkou Gin Tonic nájdete ‰irok˘ sortiment obleãenia pre dámy i pánov, ktorí obºubujú neformálny a ‰portov˘ ‰t˘l obliekania. Okrem triãiek, ko‰ieº, dÏínsov a svetrov je v ponuke aj mnoÏstvo doplnkov ako ‰ále, ãiapky, rukavice ãi spodná bielizeÀ.

Parfuméria

INA Voňavý luxus

KENVELO Kids

Atlantic Spodná bielizeň

V Auparku sme otvorili novú predajÀu pod názvom Atlantic. Ponúka spodnú bielizeÀ vyrobenú z vlákien ako Lycra a Tactel. BielizeÀ je módna a drÏí krok so svetov˘m ‰tandardom. Znaãka Atlantic má 3 línie: Prestige – kolekcia na beÏné nosenie, Elite – luxusná kolekcia a Yang – kolekcia urãená pre mládeÏ. Okrem spodnej bielizne tu nájdete aj ‰irokú ‰kálu dámskych, pánskych a detsk˘ch plaviek. ZaujímavosÈou je, Ïe majitelia predajne minimálne trikrát do roka dopæÀajú a menia kolekcie o stále nové vzory, farbu a strih. V predajni Atlantic nájdete aj mnoÏstvo triãiek a tielok, ktoré môÏete nosiÈ aj ako vrchné o‰atenie. To v‰etko v rôznych farbách a strihoch.

10 au

Obºúbená znaãka Kenvelo otvorila v Auparku aj predajÀu pre najmen‰ích. Ponúka obleãenie pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Bohat˘ v˘ber o‰atenia sa nesie v znamení kolekcií pre dospel˘ch, nech˘bajú jej v‰ak charakteristické ãrty detskej roztomilosti. Pre dievãatá a chlapcov Kenvelo ponúka mnoÏstvo nohavíc, mikín, svetríkov, búnd, ‰portov˘ch kompletov a dÏínsového obleãenia. Nech˘bajú ani doplnky ako obuv, ãapice, ‰ály, ta‰ky a batohy. KENVELO – kvalitná móda na kaÏd˘ deÀ za primeranú cenu.

Nail club Starostlivosť o vaše nechty a ruky

Profesionálna nechtová kozmetika OPI z Los Angeles otvorila svoje prvé znaãkové ‰túdio na Slovensku práve u nás v Auparku. Znaãka OPI je uÏ 20 rokov synonymom prvotriednej starostlivosti o nechty, ruky i nohy na celom svete a koneãne aj vy máte moÏnosÈ vyuÏiÈ jej kvalitné prípravky. ·túdio ponúka rôzne druhy manikúry, modelovanie nechtov (najmodernej‰ími metódami pouÏívan˘mi na súÈaÏiach krásy) a kúpeºnú pedikúru podºa posledného svetového trendu „spa-wellness“. Nechajte sa rozmaznávaÈ nechtovou kozmetikou OPI!

Nedávno pribudla medzi mnoÏstvom obchodov v Auparku aj luxusná parfuméria INA. PredajÀu nájdete na prvom poschodí pri foodcourte. Jej ponuka je viac ako bohatá – parfémy, dekoratívna aj pleÈová kozmetika zvuãn˘ch mien ako YSL, Esté Lauder, Lancôme, Christian Dior, Chanel... Okrem toho si môÏete vybraÈ aj doplnky – voÀavé su‰ené kvety, svieãky, kozmetické ta‰ky, ‰tetce, kefy, zrkadlá, manikúry...


I. poschodie v pasรกรi pri multikinรกch


V septembri uplynulo deväť mesiacov, čo si prvýkrát sadol

Milan Kňažko:

na stoličku riaditeľa súkromnej televízie. Dovtedy riadil kultúru z postu najvyššieho úradníka rezortu. Okrem toho pôsobí aj vo funkcii prezidenta Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Ako sám tvrdí, pozícia generálneho riaditeľa TV JOJ je pre neho veľkou výzvou. Práve tu chce zúročiť skúsenosti a dokázať ešte donedávna nedokázateľné. V boji o slovenského diváka chce poraziť najsilnejšieho „rivala“ na mediálnom trhu. Vysoká sledovanosť programov „Jojky“ z nedávnej minulosti je dôkazom, že slová jej riaditeľa Milana Kňažka nie sú iba obyčajnými siláckymi rečami. 12 au

ašpiruje

na post lídra Ste prezidentom Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Jeho 5. roãník sa zaãal práve v t˘chto dÀoch v Auparku. MôÏete ho v krátkosti charakterizovaÈ? Festival je jedn˘m z najväã‰ích kultúrno-spoloãensk˘ch podujatí na Slovensku. Te‰í sa mimoriadnej pozornosti, veì na ‰tvrtom roãníku sme privítali viac ako 50-tisíc divákov. Ide o konfrontáciou prác zaãínajúcich filmárov z celého sveta. Priná‰a ukáÏku nov˘ch trendov, experimentov a nápadov, ktor˘mi vynikajú práve mladí autori. Festival je nepriamym pokraãovaním známeho Filmfóra. Záujem divákov dokazuje jeho narastajúcu pro-

gramovú úroveÀ. Aj v˘mena priestorov je logick˘m vyústením na‰ej snahy po zvy‰ovaní atraktivity festivalu. Po Istropolise a Poluse sme sa presÈahovali do Auparku. Predov‰etk˘m preto, Ïe Aupark je najbliωie k centru a technicky vysoko kvalitné vybavenie dvanástich kinosál je zárukou spokojnosti náv‰tevníkov. Z hºadiska dlhodobej perspektívy je to najlep‰ie rie‰enie. Na ktor˘ film sa vy osobne najviac te‰íte? V rámci ‰peciálnej projekcie premietame aj Feliniho film Dolce vita (Sladk˘ Ïivot). Te‰ím sa, Ïe si ho po viac ako tridsiatich rokoch znova pozriem.


i charakter. Obleãenie prispôsobujem svojmu naturelu a nikdy nie opaãne. Individuálna móda sa totiÏ môÏe diametrálne lí‰iÈ od pohºadu svetov˘ch tvorcov. Mojím prvorad˘m kritériom je pohoda v odeve, ktor˘ mi pristane. Ak sa mi páãi, nezam˘‰ºam sa nad t˘m, ãi práve teraz spæÀam prísne kritériá svetovej módy. Napríklad topánky, ktoré si pamätám spred tridsiatich rokov v ParíÏi, sa nosia aj dnes. Sú pohodlné, kvalitné, obºúbené a verte ãi nie, stále moderné. Nazvime to ako chceme, trebárs konzervatívna alebo nadãasová móda, ktorá je tieÏ súãasÈou Ïivota. Pre mÀa sú nové módne trendy, zvlá‰È extravagantné, iba v˘krikmi, ão zaniknú tak r˘chlo, ako pri‰li. Viete dnes s odstupom ãasu porovnaÈ funkciu najvy‰‰ieho ‰tátneho úradníka a riaditeºa súkromnej televízie? Pri nástupe do funkcie ministra som chcel r˘chlo presadiÈ svoje my‰lienky a zmeniÈ zabehnut˘ systém. LenÏe podobne r˘chlo som pochopil, Ïe presadenie novátorsk˘ch nápadov nebude aÏ také jednoduché. Men‰ie ãi väã‰ie neúspechy zrejme zapríãinila skutoãnosÈ, Ïe byrokracia a ÈaÏkopádny ‰tátny aparát si úzkostlivo stráÏi svoje zvyklosti. Naopak, v súkromnom sektore sa my‰lienky presadzujú ºah‰ie. OperatívnosÈ je nepomerne pruÏnej‰ia. Za deväÈ mesiacov sme v TV JOJ zmenili vizuály, pribudli noví moderátori, relácie a podobne. To v‰etko postupne prispieva k tomu, Ïe na‰a sledovanosÈ rastie. A som presvedãen˘, Ïe bude rásÈ aj naìalej. Do konca roka totiÏ zv˘‰ime pokrytie signálom z teraj‰ích 76 na 85 percent, ão v˘razne prispeje k rastu sledovanosti televízie JOJ.

O zlej situácii vo v˘robe filmov na Slovensku vieme v‰etci. MôÏete ako b˘val˘ minister kultúry vysvetliÈ jej dôvody? O nelichotivej finanãnej situácii vo v˘robe filmov ani nemusím hovoriÈ. Príãinou v‰ak nie je iba nedostatok peÀazí. Predov‰etk˘m sa nám nepodarilo zaplátaÈ dieru po Kolibe, ktorá bola monopoln˘m centrom slovenskej filmovej tvorby. ·tát ako keby sa zbavil zodpovednosti za rozvoj národnej kinematografie a doteraz nikto in˘ nebol schopn˘ spomínané vákuum vyplniÈ. Nedokázali sme presadiÈ náhradné rie‰enie. Poãas môjho ministrovania som chcel vytvoriÈ audiovizuálny fond, ktor˘ mohol byÈ ãiastoãn˘m v˘chodiskom z tohto marazmu. My‰lienka v‰ak z viacer˘ch dôvodov nepre‰la. Zodpovední funkcionári, vrátane zástupcov filmového ústavu, sa jednoducho nedohodli. Táto situácia je príãinou, Ïe na Slovensku nakrúcame málo filmov. Napriek tomu som z postu ministra kultúry finanãne podporil dvadsaÈjeden celoveãern˘ch hran˘ch filmov. Z nich asi päÈ uzrelo svetlo sveta. A to stále hovoríme iba o kvantite a nie o kvalite. Samozrejme, nie kaÏd˘ nakrúten˘ film spæÀa nároãné kritériá, nie s kaÏdou snímkou sa moÏno zúãastniÈ na veºk˘ch festivaloch a ÏaÈ úspechy. Aupark je nielen dejiskom festivalu, ale predov‰etk˘m centrom módy. Ak˘ je vበvzÈah k móde? Pokojne mi hovorte konzervatívec. V oblasti módy nemám aÏ také bohaté skúsenosti napriek tomu, Ïe ma pred rokmi dlhodobo vychovávalo centrum svetovej módy – ParíÏ. Som skôr beÏn˘m konzumentom, ktor˘ si potrpí na kvalitu. Neriadim sa polroãn˘mi cyklami, poãas ktor˘ch móda mení svoju tvár

K úspechu TV JOJ moÏno priradiÈ aj narastajúcu úroveÀ spravodajstva... Treba povedaÈ, Ïe spravodajstvo bolo kvalitné uÏ pri mojom nástupe do funkcie. Nepracovali v Àom Ïiadni amatéri, z ktor˘ch by som ja za niekoºko t˘ÏdÀov urobil uznávan˘ch profíkov. ÚroveÀ spravodajstva je daná odbornosÈou ºudí, ktorí ho tvoria. Spomedzi in˘ch televízií máme v teréne najviac regionálnych redaktorov, ão tieÏ zvy‰uje popularitu a sledovanosÈ. Napriek tomu, Ïe Noviny TV JOJ vysielame v rovnakom ãase ako verejnoprávna televízia, som veºmi spokojn˘ s r˘chlo sa zvy‰ujúcou sledovanosÈou tak domáceho, ako aj ‰portového spravodajstva, ktoré je, mimochodom, podºa mÀa najlep‰ie na Slovensku. Aké sú va‰e vízie ìal‰ieho napredovania TV JOJ? V ak˘ch ãíslach by sa mala sledovanosÈ pohybovaÈ povedzme v druhej polovici budúceho roka? V septembri 2004 koneãne na Slovensku zavedieme peoplemetre (elektronické zariadenia pripojené k televízorom vybran˘ch domácností, ktoré vysielajú do centra absolútne presné informácie o tom, ktoré programy divák v priebehu dÀa sledoval, pozn. autora). Som presvedãen˘, Ïe o rok nás na Slovensku bude sledovaÈ dvadsaÈ percent divákov. Nedávno to bola pre nás e‰te magická méta, dnes uÏ nie je neprekonateºná. Prispeli k tomu napríklad mimoriadne sledované nedeºné filmy t˘ÏdÀa, a to nehovorím iba o Titanicu. V nedávnej minulosti sme dokázali, Ïe vieme vyrábaÈ aj kvalitné vlastné programy. Ak si uvedomíme, Ïe do IQ testu národa sa aktívne zapojilo len cez internet a mobilné telefóny takmer 60-tisíc ºudí, napæÀa nás to optimizmom. MôÏeme sa pochváliÈ, Ïe sme pripravili jedineãn˘ projekt. Bol najdlh‰ím (trval 3,5 hodiny), najrozsiahlej‰ím, finanãne najnároãnej‰ím (stál takmer 10 miliónov korún) a poãtom aktérov aj najväã‰ím (zúãastnilo sa ho 214 súÈaÏiacich). MoÏno mi dáte za pravdu, Ïe sme spolu sledovali kvalitnú zábavu, ku ktorej prispeli nielen úãinkujúci, ale aj obidvaja skvelí moderátori. Holandskí majitelia licencie potvrdili, Ïe sa nám

Foto : Mišo Bak

podarilo pripraviÈ jeden z najlep‰ích IQ testov odvysielan˘ch na svete. To v‰etko ma oprávÀuje vyjadriÈ presvedãenie, Ïe v marci 2005 oslávime tretie v˘roãie televízie JOJ ako veºmi váÏny konkurent a‰pirujúci na post lídra trhu. âo môÏeme od „Jojky“ oãakávaÈ v budúcnosti? Postupne sa chceme vyprofilovaÈ na televíziu slovenského diváka, s dôrazom na vlastnú tvorbu. Neznamená to v‰ak, Ïe zahraniãné programy, napríklad ãeské, chceme Slovákom uprieÈ. Na‰ou snahou je priná‰aÈ viac programov, ktor˘m na‰inec rozumie, do ktor˘ch sa môÏe aktívne zapojiÈ. Okrem toho chystáme napríklad vyhodnotenie najlep‰ieho ‰portovca roka, galaveãer zo súÈaÏe Miss Universe a radosÈ spravíme aj ‰portov˘m fanú‰ikom, ktor˘m budeme naìalej priná‰aÈ zápasy Ligy majstrov. Prezradím, Ïe diváci TV JOJ sa môÏu v budúcom roku te‰iÈ aj na vyhodnotenie ankety OTO 2004, ão je známa súÈaÏ o najpopulárnej‰iu osobnosÈ televíznej obrazovky. Tak˘chto prekvapení bude, samozrejme, viac. Spomínali ste ‰port. Ak˘ máte vzÈah k ‰portu? Nie som náruÏiv˘m ‰portovcom, ale mojou jedniãkou v ãase voºna je golf. Îiaº, na Slovensku stále prevláda názor, Ïe ide o zábavu snobov. Nie je to tak. Tieto názory pramenia z nedostatku ihrísk a t˘m aj slabej základne. Zatiaº sa málo ºudí venuje tomuto krásnemu ‰portu, ale myslím si, Ïe sa to v krátkom ãas zmení. A ão sa t˘ka finanãnej nároãnosti? Povedzte, ktor˘ ‰port je dnes lacn˘? Veì aj obyãajná lyÏovaãka – v˘stroj, doprava, strava, vleky, ubytovanie – to dnes nie je Ïiadny lacn˘ ‰pás. Ivan Garãár

zima / 2003


trendy zimy

2003/04 OUT GYM LEÎÉRNY ·T¯L Ply‰ v kultivovanom spracovaní je prevaÏujúcim materiálom trendu, v ktorom dominuje obleãenie v nadmernej veºkosti v rámci neformálneho, ozajstného pouliãného ‰t˘lu. Nedbal˘ „teplákov˘“ aspekt sa dostáva do pozadia, zatiaº ão sa zachováva klasick˘ siv˘ dvojfarebn˘ tón, ktor˘ hrá vedúcu úlohu v typickom mestskom ‰t˘le. Dôraz sa kladie na „neopunkové“ prvky s odkazom na 80. roky, ako napríklad roláky, voºné, nedbalé v˘strihy, legíny, minisukne, tkaniny s potlaãen˘m grafitom a rôzne doplnky zdôrazÀujúce tento trend.

FREE STYLE VOªN¯ ·T¯L Voºn˘, kaleidoskopick˘ a imaginatívny ‰t˘l, v ktorom sa zlaìujú a zároveÀ „rozlaìujú“ jednotlivé ãasti obleãenia. Dominujú v˘razné, ‰okujúce farby, napríklad ãervená, tyrkysová, Ïltá, fuksiová ãervená a ultrafialová. ZároveÀ sa kombinujú mikro- a maxiodevy, ktoré kontrastujú v unikátnych siluetách. V tomto trende sa na triãkách pouÏívajú rôzne ozdobné prvky alebo pretlaãené obrázky a taktieÏ sa znovu vracia vrecovit˘ ‰t˘l. Mimoriadny v˘znam získavajú doplnky: plátené viacfarebné opasky, tenisové podkolienky, elastické spony a podobne.

PRETTY BABY NOSTALGICKÉ DIEVâA Mimoriadne Ïenské retrospektívne odevy tvoria harmonick˘ celok prostredníctvom úplne kontrastn˘ch látok. Na jednej strane drsné a husté vlnené látky, ako napríklad tvíd, ako novinka potlaãen˘, tartan a pletenina s hrub˘m lemovaním. Na druhej strane máme priehºadnú gázu, flitre alebo svetre s príjemn˘m nádychom mohéru, hodvábu a ka‰míru. ëal‰ím charakteristick˘m znakom sú rôzne „striekance“, napríklad vo farbe hru‰ky alebo sladkej mandle, v kontraste so ‰kvrnami neutrálnych tónov. Doplnky pomáhajú zv˘razniÈ tento klasick˘ ‰t˘l (bro‰ne, zlaté reÈaze, podlhovasté ‰tvorhranné ozdoby z drah˘ch kameÀov…).

FLASHBACK SIXTIES RENESANCIA 60. ROKOV OsvieÏenie pravého, nefal‰ovaného v˘stredného ‰t˘lu 60. rokov. Návrat prepínacích ‰iat a superkrátkych minisukní s lichobeÏníkov˘mi vzormi, spolu s krátkymi kabátikmi s obrovsk˘mi gombíkmi. Dominujú syntetické materiály, ako laková koÏa alebo punto-di-roma, v‰etky doplnené kombinovan˘mi grafick˘mi prvkami a vizuálne psychedelick˘mi vzormi 60. rokov, ako napríklad pop-art, ‰achovnica a podobne. Základné farby sú v protiklade s prísnou ãiernou a bielou, doplnky sú v súlade s touto chromatickou kombináciou. Dievãatá nového popu zásadne nosia vysoké ãiÏmy typu „go-go“.

14 au


Má všetky predpoklady stať sa autom roka. Je atraktívna, bezpečná a priestranná. To všetko napĺňa jej výrobcu optimizmom. Aj keď na trh by sa mala dostať až na jar budúceho roku, verejnosti sa už predstavila na októbrovom autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom. Tešila sa veľkej pozornosti. Je isté, že v strednej triede kompaktných automobilov poriadne zamieša karty a konkurencii narobí hlboké vrásky na čele. Volá sa OPEL ASTRA. Podºa slov ‰éfa automobilky Opel Carla-Petra Forstera je Astra tretej generácie v˘nimoãn˘m symbolom dynamiky. Optimizmus je skutoãne namieste, veì v˘robca do auta montuje vyspelé technológie, ktoré sme doteraz mohli vidieÈ iba v drah˘ch vozidlách vy‰‰ích tried. Absolútna väã‰ina ãitateºov internetov˘ch motoristick˘ch magazínov v Nemecku sa v prieskume vyjadrila, Ïe Astra bude v predaji úspe‰nej‰ia neÏ jej veºk˘ rival Volkswagen Golf. Astry boli vÏdy uznávané, okrem iného aj pre priestrannosÈ v kabíne. Ani nová generácia nezostala niã dlÏná svojej povesti. Karoséria je do detailu prepracovaná, opticky men‰ia, ale vnútorn˘ priestor ponúka cestujúcim väã‰ie pohodlie. Nová Astra je o 14 cm dlh‰ia (425 cm), o 2 cm ‰ir‰ia (175 cm) a o 4 cm vy‰‰ia (146 cm) neÏ jej predchodkyÀa. Najväã‰iu zásluhu na zväã‰enom priestore má predov‰etk˘m rázvor kolies, ktorého hodnota je 2 614 mm a je najväã‰í vo svojej triede. Vìaka novej karosérii majú cestujúci na predn˘ch sedadlách o 30 milimetrov viac pohodlia v priestoroch ramien, vzadu o 5,5 centimetra viac miesta nad hlavami a o 17 milimetrov väã‰í priestor pre nohy. Aj tieto ãísla sú dôkazom, Ïe v˘robca pri rie‰ení najmen‰ích detailov doslova „bojoval“ o kaÏd˘ milimetrík priestoru. K najväã‰ím technologick˘m lahôdkam v novej Astre patrí predov‰etk˘m interaktívny podvozok

18 au

IDSPlus so systémom priebeÏného riadenia útlmu CDC, ktor˘ umoÏÀuje meniÈ charakteristiku podvozku. V˘robca ho dodáva na prianie zákazníka. Tento systém riadi ãinnosÈ tlmiãov podºa okamÏit˘ch jazdn˘ch podmienok. Vodiã môÏe obyãajn˘m stlaãením tlaãidla nastaviÈ ‰portovú charakteristiku zavesenia kolies, priãom sa adekvátne zmení úãinok elektro-hydraulického posilÀovaãa riadenia a citlivosÈ elektronického pedálu plynu. BezpeãnosÈ v˘razne zvy‰uje aj elektronick˘ stabilizaãn˘ systém ESP. K ìal‰ím „fajnovostiam“ Astry patria aj adaptívne svetlomety, ktoré sa natáãajú do zákruty v závislosti na otáãanie volantu a v˘razne t˘m zvy‰ujú bezpeãnosÈ cestovania. Svetlomety sú vybavené zariadením pre samoãinnú aktiváciu pri zníÏenej viditeºnosti. Táto vyspelá technológia sa po prv˘krát objavila v segmente vozidiel niωej strednej triedy práve vo vozidle Opel Astra. V˘robca myslel nielen na pokojnej‰ích vodiãov, ktorí chcú usporiÈ na nákladoch za palivo, ale aj na razantnej‰ích ‰portovcov za volantom. Do novej Astry si môÏete vybraÈ pohonné agregáty od 1,4 l s v˘konom 59 kW (80k) aÏ po dvojliter s v˘konom 147 kW/200 k. Nádejnou novinkou je turbodiesel 1,9 CDTI s v˘konom 110 kW/150 k. Nie je iba mimoriadne vitálny, ale aj obdivuhodne úsporn˘. Tak ako najv˘konnej‰ie benzínové motory je prepojen˘ s manuálnou ‰esÈstupÀovou prevodovkou. V najsilnej‰ej Astre s „dvestokoÀov˘m“ benzínov˘m motorom dosiahnete stokilometrovú r˘chlosÈ za menej ako osem sekúnd. Prioritou je, samozrejme, aj bezpeãnosÈ pasaÏierov. Nech˘bajú predné i boãné airbagy, ktor˘ch vnútorn˘ priestor v˘robca rozdelil na dve zóny. V kaÏdej z nich je pri náraze in˘ tlak. Boãné a ‰tandardne montované ãelné airbagy dopæÀajú aj airbagy na hlavu, ktoré sa dodávajú v kombinácii s aktívnymi opierkami na predn˘ch sedadlách. „V novej Astre sa objavuje mnoho prvkov a systémov, ktoré boli doposiaº charakteristické iba pre luxusné a drahé ‰portové vozy,“ hovorí Hans H. Demant, technick˘ riaditeº automobilky. „ Hlavn˘m dôvodom, preão ich r˘chlo aplikujeme do praxe aj v niωej triede, je nielen potvrdenie ná‰ho dominantného postavenia na trhu, ale aj snaha, aby z nich profitovalo stále viac vodiãov.“


Značka Montblanc sa na našom trhu udomácnila až závratnou rýchlosťou najmä vďaka originalite, exkluzivite a nadčasovosti svojich produktov. Mnohé z jej výrobkov sa stali absolútnou klasikou. Nielen v oblasti písacích potrieb, ale aj na poli kožených výrobkov, bižutérie a v posledných rokoch aj v oblasti hodiniek, ktoré sa stali jedným z najosobnejších predmetov vôbec. Aj v tomto prípade sa Montblanc drží hesla: „Iba to najlepšie je pre nás dosť dobré!“ Tento známy slogan priniesol spoločnosti nejeden úspech

Biela hviezda meria čas

aj v oblasti náramkových hodiniek.

Montblanc uÏ pri zrode my‰lienky ponúkaÈ exkluzívne hodinky neváhal a obrátil svoju pozornosÈ na ·vajãiarsko – krajinu, ktorá je svojimi hodinkami minimálne tak známa, ako Japonsko usmievav˘mi obyvateºmi. Tu v LeLocle, v oblasti Jura, sa mimo hluku veºkomiest rodia najúÏasnej‰ie hodinky, ktoré pozostávajú z viac ako 300 súãiastok. V sklenenej manufaktúre zamestnáva Montblanc hodinárov, ktorí s lupou na oãiach skladajú dohromady súãiastky jemné ako vlas – mechanické strojãeky sú najobºúbenej‰ím v˘robkom hodinára. Mechanick˘ strojãek hodiniek je ako Ïiv˘ organizmus. Je to zvlá‰tny pocit, keì do strojãeka vsadíte zotrvaãník a hodinky zaãnú tikaÈ... – vraj to pripomína narodenie dieÈaÈa. Pre kaÏdého hodinára je to znovu a znovu veºmi príjemn˘ záÏitok. Aj vìaka tomuto prístupu môÏe Montblanc oznaãiÈ svoje hodinky nápisom Swiss made, na druhej strane moÏno s hrdosÈou vyhlásiÈ, Ïe v‰etky mechanické strojãeky Montblanc sú vyrábené ruãne. Pri v˘bere hodiniek Montblanc má zákazník moÏnosÈ vybraÈ si buì konzervatívne hodinky z kolekcie Star, alebo skôr súãasné modely z kolekcií Sport, Summit, Timewalker a Profile. Kolekciu Star Montblanc popisuje ako tradiãnú, elegantnú a nadãasovú. Ide o modelov˘ rad, ktor˘ presne odzrkadºuje historické hodnoty znaãky Montblanc a delí sa podºa prevedenia na Gilt, Steel, Platinum a Carbon. V tejto kolekcii si nájdu svoj obºúben˘ model muÏi aj Ïeny, priaznivci drah˘ch kovov aj tí, ktorí uprednostÀujú chladnú oceº alebo modern˘ karbón. UÏ samotn˘ názov Sport naznaãuje, Ïe ide o ‰portové hodinky pre ‰portové typy. V˘robky tohto modelové-

ho radu sú vodotesné do 200 metrov a vyznaãujú sa rôznymi prídavn˘mi funkciami, ako chronograf, dátumovník, flyback, ukazovateº Dual Time, alebo fosforeskujúcimi ãíslicami. Nové dizajnérske ‰tandardy poskytujú klientovi hodinky kolekcie Profile, ktor˘ch forma pripomína ‰t˘l brúsenia diamantov Navette. Tento profil je jedineãn˘ v tom, Ïe sa prispôsobuje tvaru zápästia. T˘m sa, samozrejme, príjemne nosí. V tejto kolekcii sa nachádzajú exkluzívne hodinky modern˘ch tvarov nielen pre muÏov, ale prostredníctvom modelového radu Profile Lady aj pre dámy. „Bonbónikom“ tejto kolekcie sú hodinky Profile Lady Jewellery, ktoré sú vykladané 18 diamantami so ‰peciálnym brúsením. âist˘ ‰t˘l pre muÏov i Ïeny sprostredkúva kolekcia Summit. V súlade so svetov˘mi trendmi vybavil Montblanc v‰etky hodinky nov˘m, puristick˘m vzhºadom a ãist˘mi geometrick˘mi tvarmi. Navy‰e puzdro hodiniek je extrémne nízke (iba 7 mm), no vyznaãuje sa veºk˘m priemerom 38 mm, ão v pánskom prevedení vyvoláva veºmi pozitívny dojem. Poslednou a najnov‰ou kolekciou je Timewalker. Montblanc Àou chce osloviÈ mlad‰iu, energickú generáciu, ktorá chce byÈ vÏdy o krok vpredu. Ide o veºmi impozantné hodinky s priemerom 42 mm, s inovaãn˘m a modern˘m vzhºadom a zafírov˘m sklom. Hodinky Montblanc dostanete v predajniach Weidler v Auparku alebo na Hlavnom námestí ã. 2. ëal‰ie modely hodiniek si môÏete objednaÈ z katalógu, ktor˘ je k dispozícii na uveden˘ch predajn˘ch miestach.

Súťaž:

Ak ste pozorne ãítali nበãlánok, viete, ak˘ priemer majú hodinky Summit. Jeden vyÏrebovan˘ v˘herca získa od nás ‰tyri exkluzívne vianoãné gule Montblanc.

zima / 2003


a úspechu. Naša posadnutosť týmto

kovom je až legendárna. História

ľudstva je plná zloby, vojnových konfliktov, vrážd, klamstiev a závisti kvôli žltému kovu,

ktorý je vzácny a uznávaný od nepamäti. Človek bol a ešte

aj dnes je ochotný stratiť všetky morálne zábrany, len aby získal

žiarivý zlatý šperk. Nie je to však len taký obyčajný kov. Dokáže úplne ovplyvniť život jednotlivca

a môže doslova zmeniť ekonomiku celej krajiny. No jeho vzácnosť spočíva predovšetkým vo vlastnostiach, ktoré tento kov kovov má. 20 au

Foto: PIAGET

SlzySLNKA Zlato. Symbol prepychu, moci

Slzy

SLNKA Pre star˘ch Inkov zlato predstavovalo pot boha Slnka. Aj EgypÈania spájali zlato so slnkom a vìaka jeho nezniãiteºnosti aj s podstatou Ïivota a nesmrteºnosti. Prakticky v‰etky kultúry z neho vyrábali ‰perky, ktoré skrቺovali zámoÏn˘ch ºudí nielen poãas Ïivota, ale aj po smrti. Aj novodobá história pozná obdobia, kedy sa slovo zlato skloÀovalo vo v‰etk˘ch pádoch a v kaÏdom kúte na‰ej planéty. Zlatá horúãka v severozápadnej Kanade pri rieke Klondike vypukla potom, ão tu v roku 1896 náhodne na‰li bohaté náleziská zlata. ZvesÈ o krajine plnej zlatonosn˘ch Ïíl sa, samozrejme, okamÏite roz‰írila. Od toho momentu prichádzali chlapi z celého sveta s vidinou r˘chleho a ºahkého zbohatnutia. Bolo ich toºko, Ïe zástupy putujúcich muÏov sa vinuli desiatky kilometrov. Ak niektor˘ od vysilenia vypadol z radu, uÏ sa späÈ nemusel dostaÈ. Nikto ho pred seba nechcel pustiÈ. Tisíce z nich nepreÏili ukrutné podmienky nehostinnej severskej krajiny. S ÈaÏkosÈami preÏívali aj pomery, ktoré tu vládli. ZávisÈ, bitky, vraÏdy tu boli beÏnou a kaÏdodennou realitou. Amerika mala tieÏ svoj „Klondike“. V roku 1849

na‰li v Kalifornii obrovsk˘ zlat˘ valón, ktor˘ spôsobil doslova o‰iaº medzi zlatokopmi. Tento „úlovok“ v‰ak zìaleka nebol najväã‰ím, ak˘ ãlovek na zemi objavil. Zatiaº najväã‰í kus zlata na‰li v Austrálii. VáÏil 78 kilogramov a obsahoval iba 9 percent in˘ch kovov, to znamená, Ïe 91 percent jeho váhy tvorilo r˘dze zlato. Nazvali ho „Vítan˘ cudzinec“. Zlato má prekrásnu Ïltú farbu a vysok˘ lesk. Jeho chemick˘ názov Au je skrátená verzia z latinského aurum, ktorá v preklade znamená „Ïiariv˘ úsvit“. Má niekoºko vlastností, ktoré ho predurãili staÈ sa vyhºadávan˘m a uÏitoãn˘m pre ãloveka. Tento kov je na vzduchu stály, nereaguje s vodou a kyslíkom, vìaka ãomu je mimoriadne trvácny. Ak by ste poloÏili platÀu z r˘dzeho zlata k morskému príboju, ani po desaÈroãiach by nestratila niã zo svojho lesku. Neu‰kodil by jej vietor, dáÏì, ba ani silné vlny. Zlato je mäkké a mimoriadne kujné. Odborníci ho dnes dokáÏu vytepaÈ na hrúbku aÏ 0,0001 milimetra. Z jednej unce (31,1 gramu) r˘dzeho zlata tak vyrobia drôt dlh˘ takmer ‰esÈdesiat kilometrov. Z tohto


mnoÏstva dokáÏu vyrobiÈ tenk˘ plech s plochou ‰tyroch metrov ‰tvorcov˘ch. Zlato nezaostáva za in˘mi kovmi ani svojou váhou. Zrejme by ste neuhádli, aké rozmery má kocka z r˘dzeho zlata váÏiaca presne jednu tonu. Mnohí z vás si ju asi predstavujú ako kus znaãn˘ch rozmerov. M˘lite sa, kaÏdá strana kocky by merala 37,27 centimetra. Pri hustote zlata (19,32 g/cm3) by jedna unca mala obsah 1,64 cm3 – ìal‰ím matematick˘m v˘poãtom si rozmery kocky váÏiacej tonu môÏete ºahko overiÈ. Známe sú aj v˘borné vodivé vlastnosti zlata. Roztopí sa, aÏ keì ho zohrejete na 1 064 stupÀov a bod varu má pri teplote 2 808 stupÀov Celzia. Na celom svete ãlovek vyuÏije zhruba 2 500 ton tohto u‰ºachtilého kovu roãne, priãom svetovú produkciu odhadujú aÏ na 125-tisíc ton. ËaÏia ho v päÈdesiatich krajinách a k najväã‰ím producentom patria JuÏná Afrika (475 t), USA (365 t) a Latinská Amerika (365 t). PribliÏne 150 ton za rok spotrebuje súãasná moderná elektronika. Drobné zlaté alebo zlatom potiahnuté súãiastky dnes nájdete v práãkach, telefónoch, hifi súpravách a podobne. Vìaka elektrickej a tepelnej vodivosti ho vyuÏívajú v leteckom a kozmickom priemysle. V kozmickej rakete prakticky neexistuje prístroj, ktor˘ by neobsahoval zlaté ãasti. Aj kozmonaut, ktor˘ opravuje súãiastky rakety vo voºnom kozmickom priestore, je pripútan˘ lanom z r˘dzeho zlata. VyuÏíva ho aj súãasná medicína. Najmä preto, Ïe na‰e telo zlato neodmieta, je súãasÈou mnoh˘ch náhrad aplikovan˘ch do organizmu. Zlúãeniny zlata sa pouÏívajú pri lieãbe rakoviny. Zlato je súãasÈou takmer v‰etk˘ch prírodn˘ch látok. V stopov˘ch mnoÏstvách sa nachádza aj v ºudskom tele. NájsÈ ho môÏeme dokonca aj v morskej vode. Liter vody obsahuje zhruba 0,02 gramu, to znamená, Ïe v‰etky moria na zemeguli skr˘vajú asi dvadsaÈ miliónov ton zlata. Jeho ÈaÏba by v‰ak bola energeticky mimoriadne nároãná, a teda neekonomická. Jednotkou hmotnosti zlata je karát. Odvodili ho z hmotnosti semien rohovníka obecného. Táto subtropická a vÏdy zelená plodina má hnedé splo‰tené semená, ktoré sa vyznaãujú zaujímavou vlastnosÈou. V‰etky majú mimoriadne vyrovnanú hmotnosÈ (0,2 gramu). Metrick˘ karát ako jednotku zaviedli v roku 1907 a váÏi presne dve desatiny gramu. Karát r˘dzosti zlata teda predstavuje presne dvadsaȉtyri dvadsaȉtvrtín zlata alebo tieÏ tisíc tisícin. Preto sa r˘dze zlato oznaãuje aj znaãkou 1 000. OsemnásÈkarátové zlato obsahuje 18 dvadsaȉtvrtín zlata, teda 750 tisícin. Zvy‰ok tvoria iné kovy, najãastej‰ie meì a striebro. Oddávna sa ãlovek snaÏil zaujaÈ okolie svojím vzhºadom. Neraz mu k tomu pomohli zlaté ‰perky najrôznej‰ích tvarov a veºkostí. Najlep‰ími zlatníkmi v histórii boli údajne EgypÈania. Dokázali vytvoriÈ najkraj‰ie ‰perky v‰etk˘ch ãias. Svojich faraónov si uctili aj po smrti t˘m, Ïe ich telá ukladali do zlat˘ch sarkofágov pln˘ch mincí a ‰perkov zo zlata. Uplynulé desaÈroãie dámy uprednostÀovali ºahké, takmer neviditeºné retiazky, jemné ako pavuãinka. Tohtoroãná móda v‰ak znamená úpln˘ zvrat. Moderná Ïena chce byÈ emancipovanou. TúÏi upozorniÈ na seba celé svoje okolie. Nielen odevmi, neviazanou a farebnou módou, ale aj v˘razn˘m ‰perkom zo Ïltého kovu, na ktorom dominuje v˘razn˘ a krásny kameÀ. To isté platí aj o náramkoch. Prieskumy dokázali, Ïe Ïeny dnes uprednostÀujú nápadné, veºké ‰perky preto, Ïe väã‰inou si ich samy kupujú. Neãakajú na vysnívaného, bohatého princa. Sú samostatné a nezávislé. Aj dnes je tento Ïlt˘ a krásny kov najkraj‰ím darom pre blízkych. Najmä v ãase Vianoc sa mnoho muÏov chystá obdariÈ svoje manÏelky zlat˘m ‰perkom, ktor˘ neodmietne Ïiadna ºudská bytosÈ na svete. Aj keì nie v‰etci si svoj Ïivot zakladáme na mnoÏstve zlata vo svojej zbierke, uznajme, Ïe tento kov a v˘robky z neho vÏdy pote‰ia a zv˘‰ia sebavedomie kaÏdého z nás. Ivan Garãár

zima / 2003


au

life

Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov Od 12. 12. 2003 do 23. 12. 2003 pondelok aÏ piatok od 9.00 do 22.00 hod. sobota od 9.00 do 22.00 hod. nedeºa od 9.00 do 22.00 hod.

Lávka do Auparku

Pracovníci firmy Doprastav, a.s., zaãali s v˘stavbou lávky – premostenia cez Einsteinovu ulicu pred Auparkom. V poradí druh˘ most pre chodcov (prv˘ stojí pred Inchebou) sa napojí na vonkaj‰í plá‰È Auparku na druhom nadzemnom podlaÏí, na schodisku ã. 4, ktorého súãasÈou je aj v˘Èah pre imobiln˘ch náv‰tevníkov. Prácu preru‰ia poãas vianoãn˘ch sviatkov, pretoÏe v Auparku poãítame so zv˘‰enou náv‰tevnosÈou. Druhú etapu od‰tartujú zaãiatkom januára, kedy pred na‰ím centrom vyrastie podporná oceºová kon‰trukcia debnenia. Tá, samozrejme, ovplyvní aj dopravu pred Auparkom. Náv‰tevníci musia rátaÈ s obmedzeniami ‰írky a v˘‰ky jazdn˘ch pruhov pred hlavn˘m vchodom. V˘stavbu lávky by mal Doprastav ukonãiÈ v marci budúceho roku.

24. 12. 2003 od 9.00 do 14.00 hod. 31. 12. 2002 od 9.00 do 16.00 hod. V Auparku e‰te pred koncom roka 2003 otvoríme herÀu iGAMES. Zákazníkom ponúkne ‰irokú ‰kálu legálnych PC hier, nevynímajúc najnov‰ie – Homeworld 2, Hidden & Dangerous 2, Counter Strike: Condition Zero alebo The Simpson hit and run. Otvorená bude denne od 10.00 do 24.00 hod. a zákazníci budú maÈ k dispozícií viac ako 40 poãítaãov s najnov‰ími 17-palcov˘mi LCD monitormi. To v‰etko v nefajãiarskom prostredí! iGAMES ponúkne zábavu po sieti s napojením na internet 1,5 Mb linkou. Nebudú ch˘baÈ rôzne súÈaÏe. Viac sa dozviete na www.igames.sk.

Šatňa

Vianočné trhy

Mikuláš a štedré Vianoce u nás

Medovníky, svieãky zo vãelieho vosku, medovinu, koÏené, rezbárske a drotárske v˘robky, tkané koberce, obrusy, keramiku, to v‰etko si môÏete v Auparku kúpiÈ na vianoãn˘ch trhoch, ktoré v interiéri ná‰ho centra otvoríme 6. decembra. Veríme, Ïe v˘robky ‰ikovn˘ch remeselníkov urobia radosÈ nielen vám, ale aj va‰im blízkym.

22 au

Aj tohtoroãné Vianoce sa v Auparku ponesú v znamení zábavy pre veºk˘ch i mal˘ch. Stretni Vianoãnú hviezdu, Stromãek alebo Snehuliaka a dostane‰ od nich Ïrebovací kupón. Veºké Ïrebovanie o super ceny sa uskutoãní 14. a 21. decembra o 17. hodine. âaká Èa Misha a Tweens.

pre vaše pohodlie

PrechádzaÈ sa v príjemnom teplom prostredí Auparku v hrubej bunde veru nie je veºmi pohodlné. A nosiÈ ju v rukách tieÏ nie. VyuÏite preto jednu z na‰ich sluÏieb – ‰atÀu. Nájdete ju pri vchode do Auparku z podzemného parkoviska pri supermarkete Terno. Otvorená je denne v pondelok aÏ piatok od 13. do 21. hodiny a poãas celého víkendu od 10. tieÏ do 21. hodiny.


ZIMA PRE ·PORTOVCOV Čoraz viac ľudí sa venuje zimným športom, ako je lyžovanie a snoubording. Čo by nemalo chýbať pri takýchto aktivitách, sú lyžiarske alebo snoubordové okuliare. Chránia naše oči pred poveternostnými vplyvmi ako padajúci sneh alebo studený vietor. Tiež nemôžeme zabudnúť na ostré zimné slnečné lúče a UV žiarenie. Bez okuliarov sa dá ťažko predstaviť kvalitný športový zážitok. „Obyčajné okuliare“ sa po chvíli zarosia, nesedia dobre, majú neostrý obraz a podobne. Preto sa oplatí používať kvalitné značky. Lyžiarske okuliare Bollé Vám ponúkajú viac druhov šošoviek. Ružová šošovka Vermillon sa odporúča do každého počasia. Lyžiarovi ponúka tzv. Antifog, čo je vrstva na vnútornej strane proti zahmlievaniu. Ďalej dvojitú šošovku, ktorá je ešte účinnejšia proti zahmlievaniu. Šošovka Citrus je špeciálna šošovka do hmlistého počasia. Potláča videnie hmly a zvyšuje kontrast, čo umožňuje lyžiarovi lepšie sledovať povrch terénu. Niektoré šošovky sú fototropické, čiže sa prispôsobujú intenzite svetla. Šošovky okuliarov Bollé sa vyrábajú aj ako polarizačné. To znamená, že odrazy slnečných lúčov od snehu vám nebudú kaziť pôžitok z jazdy.

Súťaž:

Napí‰te nám, ão znamená slovo Antifog. Dvaja vyÏrebovaní v˘hercovia získajú poukáÏku na nákup tovaru v predajni MANIA v hodnote 2 000 Sk.


knihy

DVD a CD

Pán prsteňov – návrat kráľa

Kevin Mitnick, Wiliam Simon Umění klamu (Vydavateľstvo Helion) Kevin Mitnick je najslávnej‰í hacker na svete. V knihe odhaºuje tajomstvá svojho „úspechu“, popisuje, aké jednoduché je prekonaÈ zábrany, získaÈ prísne tajné informácie. Niekoºkokrát sa mu to podarilo pomocou dômyseln˘ch techník ovplyvÀovania ºudí.

Béla Hamvas Filozofia vína (Vydaveteľsto Kalligram) Maìarsk˘ spisovateº B. Hamvas patrí k autorom, ktor˘ch dielo sa doãkalo skutoãného ocenenia aÏ po smrti. Väã‰ina z jeho prác preÏíva v posledn˘ch rokoch renesanciu mimoriadneho ãitateºského záujmu. Nájdite si aj vy svoju pravú cestu k vínu s knihou Filozofia vína.

Kruh Kruh je napínavou filmovou jazdou, ktorá vás donúti sedieÈ na kraji stoliãky od ohromujúceho zaãiatku aÏ do prekvapujúceho konca. Zaãína to ako kaÏd˘ in˘ príbeh, pritom ide o noãnú moru, v ktorej sa kaÏd˘, kto si pozrie tajomnú videokazetu, stretne do siedmich dní so smrÈou.

Lance Armstrong, Sally Jenkinsonová Môj návrat do života (Vydaveteľsto Šport press) Kniha s názvom Môj návrat do Ïivota je príbehom muÏa, ktor˘ prekonal rakovinu a vyhral Tour de France, cyklistické preteky dlhé 3 600 kilometrov, ktoré oznaãujú za najkrutej‰iu ‰portovú skú‰ku na svete.

Lewis Carroll Alica v krajine zázrakov (Vydaveteľsto Jaspis) Anglického spisovateºa L. Carrolla preslávili najmä príbehy o Alici, in‰pirované skutoãnou postavou. Diela Alicine dobrodruÏstvá v krajine zázrakov a Za zrkadlom svojou novou fantáziou prepletenou rozprávaãskou a jazykovou logikou oãaria rovnako deti aj dospel˘ch.

24 au

Premiéra: 15. 1. 2004 RéÏia: Peter Jackson Hrajú: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Austin, Ian McKellen, Orlando Bloom, Liv Tyler atì. Veºkolep˘ záver „fantasy“ trilógie podºa románov J. R. R. Tolkiena. Obrovská armáda Temného pána Saurona sa valí proti Stredozemi a zastaviÈ ju môÏu len spojené vojská Gondoru a Rohanu pod vedením bojovníka Aragorna a ãarodejníka Gandalfa. Medzit˘m hobiti Frodo a Sam ãelia smrteºn˘m nebezpeãenstvám na ceste k Hore osudu, kde musia zniãiÈ PrsteÀ moci. Najväã‰ia bitka v dejinách filmu sa zaãína.

Matrix Reloaded Neo, Morpheus a Trinity – sú späÈ v druhom diele úspe‰nej trilógie Matrix. Okrem napínavého filmu si môÏete pozrieÈ bonusov˘ materiál ako ukáÏky z natáãania, ão je animatrix, vznik hry Enter the Matrix, ãi filmové ceny MTV Reloaded.

Ďaleko do neba

Michael Cunningham Hodiny (Vydaveteľsto Odeon) Bestseller Hodiny získal v roku 1999 Pulitzerovu cenu. Je to predov‰etk˘m kniha o umieraní a bezmocnosti, ale tieÏ o ohºaduplnosti a láske, o tom, Ïe ãlovek môÏe byÈ hlboko ne‰Èastn˘ a napriek tomu dokáÏe nájsÈ kratuãké okamÏiky ‰Èastia.

filmy

CD Limp Bizkit Results may vary Hardrocková formácia Limp Bizkit pochádzajúca z americkej Floridy vydáva uÏ v poradí svoj piaty album. Okrem úspe‰ného singlu Eat you alive sa na Àom nachádza ìal‰ích 15 piesní.

Premiéra: 18. 12. 2003 RéÏia: Todd Haynes Hrajú: Julianne Moore, Dennis Quaid Cathy je dokonalou manÏelkou, matkou a Ïije dokonal˘m Ïivotom 50. rokov – má zdravé deti, úspe‰ného manÏela, spoloãensky v˘znamné postavenie. Jedného dÀa v‰ak prichytí Franka s cudzím chlapom a jej krehk˘ svet sa zrazu zaãne rúcaÈ. Je zmätená, zlomená a útechu nachádza vo vzÈahu s ãerno‰sk˘m záhradníkom Raymondom, priãom veºmi dobre vie, Ïe tak˘to krok jej e‰te viac rozleptá Ïivot a môÏe ju spoloãensky zlikvidovaÈ.

The best of compiled by José Padilla Café del Mar José Padilla je hudobn˘m synonymom Ibizy. Zostavil hudobnú kompilácia pod názvom slávnej kaviarne Café del Mar a ponúka vám na nej 27 skvel˘ch piesní na dvoch CD. MôÏete si vypoãuÈ mnoÏstvo remixov, ale aj jeho pôvodnú tvorbu.

Súťaž: Napí‰te nám, z ktorej krajiny pochádza Antonio Banderas, postava z filmu Dvaja pátraãi. a) Anglicko, b) ·panielsko, c) USA Piati vyÏrebovaní ãitatelia získajú dve voºné vstupenky do kina UCI Palace na film podºa vlastného v˘beru.

Dvaja pátrači 3D: Game over Premiéra: 11. 12. 2003 RéÏia: Robert Rodriquez Hrajú: Antonio Banderas, Carla Gugino, Sylvester Stallone, Salma Hayek, Steve Buscemi atì. Tretia misia v trojdimenzionálnom priestore. Jedin˘ 3D film, ktor˘ môÏete zaÏiÈ v kaÏdom meste a v kaÏdom kine. Carmen sa dostala do pasce vo virtuálnej hre, ktorej autorom je nov˘ nepriateº na‰ich dvoch pátraãov – Toymaker – tvorca hraãiek. Juniho úlohou je zachrániÈ sestru – a, samozrejme, cel˘ svet...


Jedna-dve

pralinky

Znie to ako rozprávkový recept na dlhovekosť. Ak si vraj dáte jednu-dve pralinky na konci dňa a k nim šálku čaju, mali by ste žiť riadne dlho. Musia to však byť pralinky značky Felice, priekopnícky druh horkej čokolády, do ktorej sa pridáva mango a sójové mlieko. Jedna zo skúšobných osôb, ktorá pralinky Felice už ochutnala, sa k novej čokoláde vyjadrila: „Síce vás nezasýti, no okamžite sa cítite o pätnásť rokov mladší.“ Neveríte? Čítajte ďalej!

26 au


Prvú ãokoládu na svete, ktorá vraj pôsobí proti starnutiu, vyrobil Hamburãan Adolf Andersen v spolupráci s Dr. Michaelom Kentzem z mníchovského Kentzeho in‰titútu medicíny pre prevenciu proti starnutiu. Títo chlapíci na to ne‰li vôbec zle: horká ãokoláda obsahuje trikrát viac kakaa ako mlieãna ãokoláda, takÏe má vysokú koncentráciu fenylethylamínu a polyfenolu. Je známe, Ïe práve fenylethylamín zr˘chºuje tep a vyvoláva pocity pohody. Polyfenol zasa chráni bunky pred voºn˘mi radikálmi. Sójové mlieko zniÏuje men‰truaãné ÈaÏkosti u Ïien, ale aj spevÀuje pokoÏku a muÏov, chráni pred problémami s prostatou. Mango zasa obsahuje enz˘my, ktoré aktivizujú metabolizmus a sú úãinné proti zápalom. Treba e‰te ãosi dodávaÈ? Azda iba toºko, Ïe ak praktizujete nezdrav˘ ‰t˘l Ïivota (prejedanie sa, málo aktívnej‰ieho pohybu, priveºa alkoholu a nadmerné mnoÏstvá cigariet), Felice nebude fungovaÈ.

Za sto bôbov otroka Pred dvesto rokmi by nad tabuºkou ãokolády znaãky Figaro, Orion ãi Milka iba neveriacky krútili hlavami. Veì i malé dieÈa vtedy vedelo, Ïe ãokoláda je predsa na pitie. Stredoamerické indiánske kultúry ho poznali uÏ v prvom tisícroãí pred na‰ím letopoãtom. Starí Aztékovia nechávali plody kakaovníka fermentovaÈ, potom ich upraÏili a obsah rozomleli na horúcich mlynsk˘ch kameÀoch na pastu, ktorú prichutili vanilkou a in˘mi koreninami, sformovali do hrudiek a nechali vysu‰iÈ. Keì dostali chuÈ na obºúben˘ nápoj, su‰enú hrudku v horúcej vode rozmie‰ali do Ïelanej konzistencie. Naz˘vali ho xocoatl – horká voda. Aztékovia primie‰avali do su‰en˘ch, opraÏen˘ch a pomlet˘ch kakaov˘ch bôbov papriãky ãili, klinãeky a ‰koricu a potom do tejto zmesi pridávali kukuriãnú múku ako základn˘ emulgátor na absorbovanie mastného kakaového masla. ·panielski conquistadori priniesli na kráºovsk˘ dvor spolu s paradajkami, paprikou a zemiakmi aj túto ‰pecialitu Nového sveta. Dosladená cukrom sa stala tak˘m hitom, Ïe Ferdinand Aragónsky sa bleskur˘chlo rozhodol pod trestom smrti zakázaÈ prezradenie receptúry jej prípravy. A skutoãne, v najbliωom storoãí bola horúca ãokoláda – hust˘, horko-sladk˘ bohato korenen˘ nápoj – ‰pecialitou ‰panielskeho kráºovského dvora. Prísne stráÏené tajomstvo jeho v˘roby získali aÏ Taliani roku 1606. Do Francúzska sa dostalo po sobá‰i ªudovíta XIV. so ‰panielskou infantkou Máriou Teréziou roku 1660 a ãokoládovne ãoskoro dobyli ParíÏ. Zhruba v tom istom ãase ho spomína aj známy denník Samuel Pepysa v Lond˘ne. Na americk˘ kontinent sa ich star˘ nápoj odet˘ do európskeho rúcha vrátil roku 1765, keì Angliãania otvorili vo svojej kolónii v Massachusetts Bay továreÀ na jeho v˘robu. Kakaové bôby pre Àu dováÏali z pôvodnej vlasti kakaovníka – zo Západnej Indie. Európa medzit˘m hºadala bliωie zdroje a kakaovník zaãali pestovaÈ v podobn˘ch klimatick˘ch podmienkach africk˘ch kolónií. Dnes je Afrika najväã‰ím producentom kakaov˘ch bôbov na svete. âokoláda bola nápojom horn˘ch desaÈtisíc. Su‰ené kakaové bôby sa pouÏívali aj ako platidlo. Za 4 bôby si ãlovek mohol kúpiÈ zajaca, za 10 bôbov dámsku spoloãnosÈ na jednu noc a za 100 bôbov otroka.

Nápad firmy Fry and Sons AÏ do 19. storoãia bola ãokoláda v˘luãne nápojom. Roku 1928 Holanìan C. J. van Houten pri technologick˘ch experimentoch v snahe získaÈ ão najmen‰iu kakaovú hmotu po prv˘ raz izoloval zo z⁄n kakaové maslo. No aÏ v roku 1847 pri‰li známi anglickí v˘robcovia polotovaru na ãokoládov˘ nápoj, firma Fry and Sons, na nápad zmie‰aÈ kakaové maslo s hustou kakaovou tekutinou. Vznikla „tuhá ãokoláda“ na jedenie. Táto kuriozita, ktorá sa nelepila, ale hr˘zla a cmúºala, si ãoskoro získala veºkú popularitu. V reÈazi drobn˘ch ºudsk˘ch objavov nesmie, samozrejme, ch˘baÈ ani dne‰ná alpská ãokoládová veºmoc. Európa sa otriasla revolúciou 1848/49, keì ·vajãiar Daniel Peter vmie‰al do tmavej hmoty su‰ené mlieko. Zrodila sa tak mlieãna ãokoláda. Dobyla svetové trhy a vytvorila nám predstavu ãokolády ako sladkej, vo fólii lákavo balenej tabliãky, o ktorej slovensk˘ spevák Palonder vyhlásil, Ïe pre neho je ãokoláda drogou. Urãite nebude jedin˘ s tak˘mto názorom. Mimochodom, viete, koºko aromatick˘ch látok má jedna tabuºka ãokolády? A ak˘mi trikmi si táto pochúÈka podmaÀuje ºudskú psychiku, keì u mnoh˘ch ºudí môÏeme hovoriÈ priamo o závislosti? DeväÈdesiat percent Ameriãanov si doÏiãí ãokoládu aspoÀ raz denne. Na kaÏdého Nemca vrátane dojãiat pripadá roãne osem, na Brita dokonca desaÈ kilogramov. Ale majstrami kontinentu v konzumácii tejto lahôdky sú jednoznaãne Briti. Dokonca aj vo svetovom meradle patria do vedúcej trojice „ãokoholikov“. O zdôvodnenie obºuby ãokolády sa pokú‰ajú vedci uÏ dlhé roky dokonca tomu venovali nejednu „ãokoládovú” konferenciu. Na jednej z nich sa dozvedeli, Ïe ãokoláda nespôsobuje napr. uhrovitosÈ tváre, nezvy‰uje hladinu cholesterolu a ani nenaru‰uje zubnú sklovinu. Niektorí vedci vidia hlavn˘ dôvod v úãinku na jemné chuÈové a ãuchové bunky, iní hºadajú chemické substancie pôsobiace priamo na mozgové centrá. Preto vedci hºadali ìal‰ie mechanizmy pôsobenia na ºudskú psychiku. Cukor obsiahnut˘ v ãokoláde vraj môÏe zvy‰ovaÈ hladinu serotonínu – o jeho vplyve na psychiku nikto nepochybuje – a kakaové maslo zase môÏe uvoºÀovaÈ endorfíny, látky podobné opiátom, ktoré vznikajú priamo v ºudskom tele.

Čokoláda alebo sex? Aj túto otázku podrobili vedci prísnemu testovaniu. V tejto voºbe sú mnohé Ïeny jednoznaãne na strane ãokolády. Vedci sa domnievajú, Ïe obºubu ãokolády má na svedomí chemická zlúãenina fenyletylamín. Sto gramov ãokolády obsahuje 660 mg tohto stimulátu, ktor˘ je zloÏením veºmi podobn˘ dopamínu alebo adrenalínu. Pôsobí na zv˘‰enie tlaku, tepu, vnímavosti a hladiny cukru v krvi. Niektorí vedci deklarovali aj vhodnosÈ ãokolády ako prevenciu. âokoláda obsahuje chemickú látku, ktorá zniÏuje riziko infarktu. Podºa nich tabuºka tmavej ãokolády obsahuje toºko flavonoidov ako pohárik ãerveného vína. A to, ako je známe, vedci uÏ dávno zahrnuli medzi prostriedky zniÏujúce riziko srdcov˘ch a cievnych chorôb. âím tmav‰ia ãokoláda – t˘m je úãinok vy‰‰í.

Druhy čokolády Horká ãokoláda - Crand Cru Autorom tohto termínu je francúzska spoloãnosÈ Varlhona, ktorá ním nazvala roku 1986 svoju horkú polevu Guanaja, vyrobenú v˘luãne z juhoamerick˘ch bôbov.

Brut (horká) Americk˘ úrad FDA (Food and Drug Administation) charakterizuje túto ãokoládu ako v˘robok neobsahujúci cukor, ale iba prírodné alebo umelé príchute. Pochutia si na nej len skutoãní fanatici. Zvyãajne sa pouÏíva ako ãokoláda na varenie.

Extra Amer Je to kategória pre v˘robky obsahujúce 75 – 85 % kakaa. Je na hornej hranica lahodn˘ch ãokolád.

Amer Toto je kategória pre ãokolády obsahujúce 50 – 70 % kakaa. V‰etky v˘robky Crand Cru patria do tejto kategórie.

Bittersweet (horkosladká) Pri tejto horkosladkej ãokoláde napriek tomu, Ïe obsahuje podstatne viac kakaovej hmoty, ako je povolené minimum, nemôÏete vychutnaÈ kvalitu pouÏit˘ch kakaov˘ch bôbov, a to pre jej veºmi sladkú chuÈ.

Semisweet (polosladká) Tento termín je zauÏívan˘ v USA, no napriek tomu sa nenachádza v klasifikácií úradu FDA. Táto ãokoláda je v strede medzi typmi bittersweet a sweet a má pribliÏne ten ist˘ obsah kakaa ako ãokoláda Bournville firmy Cadbury, ktorá sa ako jedna z mála predáva vo Veºkej Británii a Írsku.

Sweet (sladká) Je to ãokoláda s prekvapivo nízkym obsahom kakaa, ktoré by malo byÈ jej hlavnou zloÏkou. (âokoláda Manjari firmy Varlhona obsahuje 64,5 % kakaa a 35 % cukru).

Couverture (poleva) Couverture je francúzsky termín pre ãokoládu, ktorú ãokoládnici a cukrári pouÏívajú ako v˘robnú surovinu. Priamy preklad tohto slova je poleva. Íroniou je, Ïe v krajinách hovoriacich po anglicky toto slovo oznaãuje voskovitú ãokoládovú polevu nízkej kvality, aká sa pouÏíva pri v˘robe tort a su‰ienok. V skutoãnosti obsah kakaa v tortovej poleve je tak˘ nízky, Ïe ho vôbec nemôÏeme porovnávaÈ s polevou – couveture. Francúzsky v˘raz couverture oznaãuje ãokoládu minimálne s 31 %-n˘m obsahom kakaového masla, ão je asi dvojnásobok mnoÏstva ako v beÏnej konzumnej ãokoláde. âokoládnici a cukrári pouÏívajú túto polevu pri temperovaní ãokolády na dosiahnutie vysokého lesku, správneho bodu topenia a ºahkej tvarovateºnosti v˘robku. Aupark Walker

zima / 2003


Vianočné aranžmány

pre čaro vášho domova

Prichádzajú Vianoce, čas, keď každý z nás túži po pohode a príjemnej atmosfére. Nechajte sa inšpirovať našimi nápadmi a zútulnite si svoje príbytky jednoduchými vianočnými aranžmánmi. Na prestretom sviatoãnom stole by urãite nemal ch˘baÈ vianoãn˘ svietnik. Formu a v˘robu volíme vÏdy podºa tvaru stola a ‰t˘lu interiéru. Svietnik by mal byÈ dekorovan˘ z oboch strán. Podºa jeho veºkosti prispôsobíme poãet a v˘‰ku svieãok. AranÏujeme do keramick˘ch misiek alebo do sklenen˘ch nádob. Pre ‰ikovné ruky tu máme návod, ako si zhotoviÈ jednu z vianoãn˘ch dekorácií – adventn˘ veniec. Pripravujeme ho mesiac pred ·tedr˘m dÀom. ·tyri svieãky symbolizujú ‰tyri adventné nedele pred najkraj‰ím sviatkom roka. Potrebujeme nasledovn˘ materiál: slamen˘ korpus, ãeãinové halúzky, namotávan˘ drôt, silikónovú lepiacu pi‰toº, 4 adventné svieãky, 3 lotosové plody, sezamovú hviezdu, stuhu, ‰koricové plátky a plody juniperusu. Postup: Základom je slamen˘ korpus, na ktor˘ prikladáme nakrátko nastrihané ãeãinové halúzky a následne ich drôtikom pripevÀujeme okolo korpusu. Stopky ãeãiny dôkladne prekr˘vame, aby veniec vytvoril pekn˘ ucelen˘ kruh. Na veniec drôtom pripevníme ‰tyri adventné svieãky. Tieto prizdobíme sezamov˘mi hviezdami, plodmi lotosu, plodmi juniperusu a ‰koricov˘mi plátkami, ktoré na veniec prilepíme silikónov˘m lepidlom. Na dotvorenie pouÏijeme stuhu vo zvolenom farebnom odtieni. Táto strana vznikla v spolupráci s kvetinárstvom Green Art.

28 au

1

3

5

2

4

6


Punčové praclíky Spotreba surovín a prísad na 60 praclíkov: 1/2 vanilkovej tobolky, 200 g masla, 100 g práškového cukru, 1 žĺtok, štipka soli, 300 g hladkej múky, 1 bielok, 3 kalíšky rumu (6 cl), 2 ČL citrónovej šťavy, 200 g práškového cukru. Postup: Vanilkovú tobolku pozdæÏ rozreÏeme a vy‰krabeme dreÀ. Maslo s preosiatym cukrom vymie‰ame na hladkú hmotu, pridáme Ïætok, soº a vanilkovú dreÀ. S preosiatou múkou vypracujeme na krehké cesto. Zabalíme ho do alobalu a odloÏíme na 2 hodiny do chladniãky odpoãinúÈ. Rúru vyhrejeme na 180 °C. Cesto spracúvame po ãastiach, zvy‰ok drÏíme v chladniãke. Z kúskov cesta vy‰úºame valãeky hrubé asi ako ceruzka a 10 cm dlhé a formujeme na praclíky. Praclíky peãieme 10 aÏ 15 minút na prostrednej prieãke rúry. Bielok, rum, citrónovú ‰Èavu a cukor vymie‰ame na polevu. Praclíky necháme trochu vychladnúÈ, ‰irok˘m noÏom ich vyberieme z plechu, vrchnú stranu podºa moÏnosti nahrubo natrieme bielkovou polevou a necháme zaschnúÈ na kuchynskej mrieÏke.

Francúzske mandľové pečivo (magdalénky) Spotreba surovín a prísad na 20 kusov: 125 g práškového cukru, 125 g polohrubej múky, 125 g masla, 3 vajcia, štipka soli, 60 g olúpaných pomletých mandlí, 1 PL vody z pomarančových kvetov (dostať v drogérii), 1/4 ČL vanilínovej esencie, maslo na vymastenie formičiek. Postup: Na prípravu tohto peãiva potrebujeme typické malé formiãky mu‰ºovitého tvaru, ktoré vymastíme maslom. Na dosku preosejeme múku a cukor. Maslo roztopíme, ale nenecháme zhnednúÈ. Cukrárskou ‰pachtºou zamie‰ame vajcia s múãno-cukrovou zmesou a postupne za stáleho mie‰ania pridávame vychladnuté maslo, soº, mandle, vodu z pomaranãov˘ch kvetov, vanilínovú esenciu a v‰etko vypracujeme na cesto. (Cesto zarábame pomocou cukrárskej ‰pachtle, nie rukami!) Cesto prikryjeme a na 1 hodinu odloÏíme do chladniãky odpoãinúÈ. Rúru vyhrejeme na 250 °C. Cesto rozdelíme na malé kúsky, ktoré vtláãame do formiãiek. Peãieme 15 minút na prostrednej prieãke rúry.

Nórske vianočné prstence Spotreba surovín a prísad na 80 prstencov: 1/2 vanilkovej tobolky, 3 vajcia, 1 žĺtok, 150 g práškového cukru, 250 g zmäknutého masla, 350 g hladkej múky, 1 žĺtok, 1 šálka kryštálového cukru. Postup: Vanilkovú tobolku pozdæÏne rozreÏeme ‰picat˘m noÏom a vy‰krabeme dreÀ. Vajcia uvaríme natvrdo a olúpeme. Îætky prelisujeme cez jemné sito a zmie‰ame s preosiatym prá‰kov˘m cukrom a surov˘m Ïætkom. Do Ïætkovej hmoty postupne po ãastiach zamie‰ame zmäknuté maslo s vanilkovou dreÀou. Naostatok pridáme preosiatu múku a vypracujeme na krehké cesto. Zabalíme ho do alobalu a na 3 hodiny odloÏíme do chladniãky odpoãinúÈ. Rúru vyhrejeme na 190 °C. Cesto rozdelíme na diely veºkosti vla‰ského orecha a kaÏd˘ diel vy‰úºame na dæÏku 10 cm. Obidva konce vy‰úºaného cesta potrieme rozhabarkovan˘m Ïætkom, stlaãením spojíme a sformujeme do tvaru prstenca. Prstence potrieme Ïætkom a posypeme kry‰tálov˘m cukrom, uloÏíme na plech a peãieme 10 aÏ 12 minút na prostrednej prieãke rúry. Upeãené prstence vyberieme z plechu ‰irok˘m noÏom a na kuchynskej mrieÏke necháme vychladnúÈ.

Marcipánové srdiečka Spotreba surovín a prísad na 35 srdiečok: 500 g marcipánovej hmoty, 350 g práškového cukru, 2 bielky, 1 žĺtok, niekoľko kandizovaných čerešní, trochu citronátu a oranžátu. Postup: Marcipánovú hmotu zmiesime s 200 g preosiateho prá‰kového cukru na cesto. Cesto na doske rozvaºkáme na hrúbku asi 1 cm a vykrajujeme malé srdieãka. Zo zvy‰kov cesta nakrájame úzke pásiky, ktoré potrieme rozhabarkovan˘m bielkom a prilepíme na obvod srdieãka. Do pásikov vtláãame rovnomerné vrúbky ihlicou na pletenie a povrch potrieme rozhabarkovan˘m Ïætkom. Rúru vyhrejeme na 220 °C. Marcipánové srdieãka uloÏíme na plech a na najvy‰‰ej prieãke zapekáme, k˘m vrúbkovan˘ obvod nezaãne hnednúÈ. Zvy‰n˘ bielok vymie‰ame so zvy‰kom prá‰kového cukru a potrieme prostriedok. Kandizované ovocie pokrájame na malé kúsky a srdieãka ním ºubovoºne ozdobíme.

Tieto, ako aj mnoho ìal‰ích zaujímav˘ch receptov na koláãe a zákusky na rôzne príleÏitosti nájdete v knihe Peãieme s pôÏitkom od A. Wolterovej a Ch. Teubnera. Vy‰la v nakladateºstve Svojtka & Co., Praha 2003. MôÏete si ju kúpiÈ v kníhkupectve Panta Rhei na prvom poschodí.

Vianočné pečivo zima / 2003


5th INTERNATIONAL FILM Palace Cinemas / AUPARK FESTIVAL BRATISLAVA 2003 28. November - 6. December

5. MEDZINÁRODN¯ FILMOV¯ FESTIVAL

Piaty ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa uskutoční od 28. novembra do 6. decembra 2003. Deväť festivalových dní a jednu celú noc, pod tradičným názvom Papučová noc, si budú môcť diváci vychutnať tento rok na novom mieste, v piatich kinosálach multiplexu Palace Cinemas v bratislavskom Auparku a v špecializovanom kine Orange IMAX Bratislava. Počas piateho ročníka festivalu uvidíme 200 festivalových projekcií, t. j. 5 snímok denne v každej zo šiestich kinosál. 30 au

Filmov˘ maratón v kinách Palace Cinemas Minul˘ rok sa na 4. MFF Bratislava akreditovalo takmer 1 000 hostí, z toho 87 zo zahraniãia. Celková náv‰tevnosÈ kinosál a sprievodn˘ch podujatí, ako napríklad BaÏant Kinematografu na Hviezdoslavovom námestí presiahla 50-tisíc divákov. Usporiadatelia rozdelili festival do deviatich sekcií. Jedinou súÈaÏnou sekciou sú prvé a druhé filmy. Tradiãne najväã‰iemu záujmu sa te‰ia sekcie nezávislého filmu a premiéry. Ponúkame vám krátky pohºad do niektor˘ch sekcií. Sekcia Voºná zóna: Love Stories má síce sladk˘ názov, ale len niektoré filmy budú sladké ako láska. Touto sekciou chceme vyjadriÈ rôzne podoby lásky, teda lásku medzi muÏom a Ïenou, ale aj medzi dvoma muÏmi, lásku k cudzincovi, k cudzinke, dokonca jej nedostatok alebo, lep‰ie povedané, hºadanie lásky. Uvidíme lásku fyzickú i lásku du‰e. Nezabudli sme ani na lásku dieÈaÈa. Niektoré podoby lásky budú jemné a krásne, iné trochu kruté. Niektoré budú konãiÈ happy endom, iné rozchodom. Tak napríklad vo ‰vajãiarskom filme Tichá láska sa rádová sestra zamiluje

do Auslandera. Ako sa vyrovná s t˘m, Ïe muÏa pokladajú za zlodeja? Je láska k nemu e‰te vôbec akceptovateºná? V inom filme zasa sleduje podvádzan˘ manÏel svojho soka v láske – milostn˘ trojuholník je koniec koncov téma, ktorá sa vo filme udrÏala navzdory digitalizácii a virtualizácii. A to sme vlastne mali povedaÈ na zaãiatku – na‰a sekcia má byÈ predov‰etk˘m zábavná. Nerobili sme z nej filmovú uãebnicu ani uãen˘ filmov˘ zväzok. Filmy zaradené do sekcie Premiéry vytvárame spravidla z dvoch skupín: z filmov, ktoré domáci distributéri skôr ãi neskôr zaradia do programu beÏnej kinosiete, a zo snímok, ktor˘ch osud (v ãase konania festivalu) je neznámy, teda vôbec nie je isté, ãi a kedy ich slovensk˘ divák e‰te uvidí. Väã‰inou ide o filmy uÏ vo svete dostatoãne známe z in˘ch festivalov, kde získali v˘znamné ocenenia alebo sa po svojej premiére stali udalosÈou v krajine svojho pôvodu. Slovensk˘ divák bude maÈ moÏnosÈ zhliadnuÈ Dogville v hlavnej úlohe s pôvabnou Austrálãankou Nicole Kidman alebo Mystickú rieku v réÏii Clinta Eastwooda.


Záber z Furkovej filmu – Geislerová a Vajda

Furková, 5. 12. hráme jej režijný debut – Jesenná (jediná ozajstná) láska

Dolce vita - za herca z filmu

Nový český film – Mazaný Filip

V rámci sprievodného programu v Auparku uvidíme aj živé sochy Bazén – film slávneho francúzskeho režiséra Francoisa Ozona (8 žien minulý rok)

Film dánskeho režiséra Larsa von Triera – Dogville s Nicole Kidman

V sekcii Focus: Film a hudba – videoklipy od Lincha po ·ulíka ãaká náv‰tevníkov 5. MFF Bratislava to najzaujímavej‰ie z tvorby domácich i zahraniãn˘ch renomovan˘ch reÏisérov, ktorí popri hran˘ch krátkometráÏnych ãi celoveãern˘ch snímkach z ãasu na ãas nakrútia aj reklamu alebo videoklip. Ak sa tejto tvorbe nevenujú dlhodobo, ako napríklad Spike Jonze (V koÏi Johna Malkovicha, Adaptácia), ktor˘ má na svojom konte niekoºko desiatok videoklipov pre najväã‰ie hviezdy súãasnej populárnej hudby, ãasto o tom ani nikto nevie. A pritom tieto dielka sa ãasto objavujú v poãetn˘ch programoch televíznych hudobn˘ch kanálov. âi uÏ je to videoklip Davida Lyncha pre Massive Attack, nakrúten˘ jedn˘m záberom, alebo klipy reÏisérov, ak˘mi sú napríklad Spike Lee, Paul Thomas Anderson, Gus Van Sant, ale aj Jan Nûmec, Alice Nellis a tieÏ Martin ·ulík. V Kine Orange IMAX Bratislava uvedieme sekciu Veºkoformátov˘ film. Tento druh filmu je dnes programovou súãasÈou samostatnej siete 240 kín v 42 krajinách sveta. Na Slovensku sa prv˘ raz stáva samostatnou sekciou festivalu. Diváci budú môcÈ dokonca zasiahnuÈ do programu kina Orange IMAX Bratislava. Hlasovaním v novej sekcii budú môcÈ vybraÈ jeden z festivalov˘ch filmov, ktor˘ sa v budúcom roku dostane do pravidelného programu tohto kina. Vo filme Adrenaline Rush: The Science of Risk tím odváÏnych tvorcov postavil padák podºa pôvodn˘ch v˘kresov Leonarda da Vinciho. Prototyp vyskú‰ali skokom z v˘‰ky 3 500 metrov s kamerami pripevnen˘mi na vlastnom tele. Najúspe‰nej‰í film vo veºkoformátov˘ch kinách je Everest, pravdiv˘ príbeh v˘stupu horolezeckej expedície na najvy‰‰í vrchol sveta. Pulse, A STOMP Odyssey je vizuálna i zvuková oslava rozmanitosti kultúr, rytmov a zvukov tejto planéty. The Living Sea sa môÏe pochváliÈ nomináciou na Oscara za najlep‰í dokumentárny film. O hudobnú stránku sa postaral Sting, ktor˘ je spoloãne s Carlosom Santanom, B. B. Kingom, Sheryl Crow a ìal‰ími hviezdami jedn˘m z protagonistov filmu Rock naÏivo. Pre filmov˘ch fanú‰ikov sme opäÈ pripravili aj sprievodné podujatia. Ani tento rok nebude ch˘baÈ noãné premietanie najúspe‰nej‰ích filmov – Papuãová noc alebo Cinématique párty Zlat˘ BaÏant s filmovou hudbou. Pozvánkou festivalu a spoloãnosti Heineken Slovensko bude aj tento rok pojazdn˘ BaÏant kinematograf v centre Bratislavy. Vstupné na festivalové projekcie v Palace Cinamas pre akreditovan˘ch úãastníkov je zdarma. Ostatní náv‰tevníci zaplatia za vstupenku 78 Sk. Vstupné v kine Orange IMAX Bratislava pre akreditovan˘ch úãastníkov je 98 Sk a pre ostatn˘ch úãastníkov festivalu 128 Sk. Katarína Oveãková

zima / 2003


Pre deti

Hráme sa s hračkami

Milý Aulife!

Milá Petra! ·ikovné maminy predsa vedia, kde majú chodiÈ nakupovaÈ a JeÏi‰ko vie, kde má darãeky doniesÈ. Krásnym veciam, zvykom i dobru treba veriÈ. Nenechaj si od nijak˘ch kamarátov vziaÈ radosÈ. A Vianoce, to je veºká radosÈ. PreÏívame ju v rodine i mimo nej. TakÏe, pusÈ z hlavy veci, ktoré vlastne ani problémami nie sú. My tieÏ veríme, Ïe darãeky nosí JeÏi‰ko. A tieÏ chodíme nakupovaÈ do Auparku. MoÏno sa tu niekedy stretneme. Redakcia

Vystrihnite si na stromček ozdobu Ktorou cestou prídem do DADDY TOYS obchodu s drevenými hračkami?

Chodíme k Vám do Auparku ãasto a radi nakupovaÈ. Niektoré balíãky, ktoré som zbadala u maminy v ta‰ke, som potom na‰la pod stromãekom. Ja neviem, ãi mám veriÈ, Ïe darãeky nosí JeÏi‰ko. Kamaráti hovoria, Ïe nie, mamina, súrodenci i starí rodiãia, Ïe áno. Ako to je? Petra z Bratislavy

Na vianoãnom strome môÏu visieÈ aj takéto ozdôbky. Bude‰ potrebovaÈ noÏniãky, nitku, farebné papiere, ceruzku, ‰ikovné pr‰teky a kúsok fantázie. Skús to s nami!

DECEMBROVÝ TEST o drevené hračky z Daddy toys 1. Na adventnom venci zapaºujeme kaÏdú decembrovú nedeºu svieãky. Dohromady sú: A/ ‰tyri B/ tri C/ dve 2. Traja králi z v˘chodu, ktorí priniesli JeÏi‰kovi dary, sa volali: A/ Jozef, Karol a Gregor B/ Felix, Mendelson a Bartholdy C/ Ga‰par, Melichar a Baltazár

NÁJDI 10 ROZDIELOV

3. Zimná rovnodennosÈ spojená s príchodom zimy bude: A/ 21. decembra B/ 31. decembra C/ 23. decembra

A nezabudni prísť do kráľovstva hračiek DADDY TOYS na 1. poschodí

4. Darãeky dobr˘m deÈom, uhlie, cibuºu a varechu t˘m druh˘m nosí v decemmbri: A/ Lucia B/ MikulበC/ Silvester ZakrúÏkujte správe odpovede z decembrového testu 1. a b c 2. a b c 3. a b c 4. a b c a nezabudni nám ich poslaÈ. Piati vyÏrebovaní v˘hercovia získajú drevené hraãky z DADDY TOYS.

OSEMSMEROVKA O A N A T E C I V A H O N

I L O L D E S E O I D S A

Š E D L I L L L L Z Ž T K

Y B O A I S D E E A R R O

M A A E T A K I V O P O T

A K P C K E N R J Í I H S

N K A R I H I U U E Z A Í

A D Z E I V H L R T A O L

C M O E O O A T O O K C R

S O K L L V R K N P K A O

A Ž A N I S F E U N T K V

P N Í C A T A V A R K A T

Hovorí otec synovi: – Pamätaj si, Ïe najlep‰ím priateºom ãloveka je kniha. – ... (Tajniãku tvorí 21 písmen.)

T K A K Č A N T Y R O K Š

zima / 2003


VáÏení ãitatelia, priaznivci Auparku, v zimnom Aulife pokraãujeme v súÈaÏiach, ktoré sa, podºa ohlasov, stali zaujímav˘m spestrením vá‰ho voºného ãasu. Aj v tomto ãísle nájdete otázky priamo pod niektor˘mi ãlánkami spolu s cenami pre vyÏrebovan˘ch v˘hercov. Ak sa chcete do súÈaÏe zapojiÈ, vyplÀte návratku a do príslu‰nej kolónky napí‰te správnu odpoveì! ZároveÀ môÏete dopísaÈ aj rady, postrehy a názory na ãasopis Aulife a nákupné centrum Aupark. Návratku alebo kore‰pondenãn˘ lístok s odpoveìami po‰lite po‰tou na adresu: AUPARK, a. s., manaÏment Einsteinova 18, 851 01 BRATISLAVA Návratku môÏete vhodiÈ aj do oznaãenej ‰katule na infopulte pri hlavnom vchode do Auparku. Prevádzkovateºom súÈaÏe je Aupark, a. s., poskytovateºmi v˘hier sú majitelia prevádzok v tomto nákupnom centre. Do Ïrebovania zaradíme návratky a kore‰pondenãné lístky s minimálne dvomi správ-

✁ NÁVRATKA

nymi odpoveìami. Uzávierka súÈaÏí zimného ãísla Aulife je 8. marca 2004. Îrebovanie sa uskutoãní 12. marca a v˘hru si v˘herca môÏe uplatniÈ a prevziaÈ do 30. apríla 2004. O v˘hre vás upovedomíme telefonicky alebo po‰tou. Úãastníkom súÈaÏe nevypl˘va z úãasti na súÈaÏi Ïiaden právny nárok na v˘hru. Správne odpovede a v˘hercovia z minulého ãísla: 1. Weidler: Philip Rosenthal zaloÏil svoju prvú spoloãnosÈ v roku 1879. Exkluzívnu súpravu Red Piper získava: E. TvrdoÀ, Bratislava. 2. Mania: Okuliare zn. Bollé sa vyrábajú vo Francúzsku. PoukáÏku na nákup tovaru v predajni Mania v hodnote 2 000 Sk získavajú: M. Pavlík, Bratislava a K. Furindová, Bratislava. 3. Filmy: Keanu Reeves hral napríklad vo filmoch Diablov advokát, ReÈazová reakcia, Nebezpeãná r˘chlosÈ atì. Dve voºné vstupenky na film podºa vlastného v˘beru v UCI Palace získavajú: J. Ciglánová, Modra; S. Jankoviãová, Alek‰ince; A. Andelová, Bratislava; L. Paracková, Myjava a P. Kra-

Súťaž:

Dvaja vyÏrebovaní rie‰itelia tajniãky získajú triãko Aupark.

moli‰ová, Bratislava. 4. KuchyÀa: „Kiãrí“ je jedlo pozostávajúce z ryÏe a ‰o‰ovice. PoukáÏku na konzumáciu jedla v hodnote 500 Sk v Delicious India získava: M. Hajková, Bratislava. 5. KríÏovka: âloveka vítaj podºa ‰iat a odprevádzaj podºa jeho rozumu. ·atku zn. Mexx získavajú: E. Juhászová, ·aºa a K. Ondrejãáková, Bratislava. 6. Detsk˘ októbrov˘ test: Knihy z Panta Rhei získavajú: M. Takáã, Bratislava; S. Zakariásová, ·amorín; I. Dzurek, Bratislava; E. Deveãková, Bratislava a K. Grofiã, Chorv. Grob.

NÁVRATKA PRE DETI

Meno a priezvisko: __________________________________ telefónne číslo: _______________________

Meno a priezvisko: ____________________________________________

Adresa bydliska: _________________________________ e-mailová adresa:* _______________________

Adresa bydliska: ______________________________________________

Odpovede:

Odpovede na decembrový test:

1. Weidler: _____________________________________ 2. Mania: ________________________________

1.: ________________________________________________________

3. Filmy: ______________________________________4. Krížovka: ______________________________

2.: ________________________________________________________

5. Zlatý Bažant: _________________________________

3.: ________________________________________________________

Postrehy a názory na časopis Aulife a nákupné centrum Aupark:

4.: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ * ak nám napíšete svoju e-mailovú adresu, pravideľne vám budeme posielať informácie o Auparku a Aulife.

34 au



AuLife: Zima 2003