Page 1


titulka: Peek&Cloppenburg

4 6 8

Znaãka a jej príbeh

Zdravá v˘Ïiva

L’Occitane – príbeh, ktor˘ sa pí‰e uÏ 30 rokov

Zelenina na tanieri

22

Obchodné sekcie

Akcia leta

Zábava v Auparku pre mal˘ch aj veºk˘ch

< bratislava-inline > opäÈ v Auparku

25

OsobnosÈ v Auparku

·port

SuperStari podporili akciu adicolor adidas

Prvé mestské lanové centrum na Slovensku

26

Fotopríbeh

10 14 17 20 VáÏení ãitatelia, priaznivci Auparku! Správne odpovede a v˘hercovia z minulého ãísla: 1. Aulandia: Najbláznivej‰ie dni v Aulandii sú utorky. Dve voºné vstupenky do zóny AQUA v Aulandii získavajú: K. Pikalyová, Bratislava; S. Svocáková, Nitra; l. Tzanková, Bratislava; T. Bálint, Bratislava; M. Hevesi, Bratislava. 2. L’Occitane: Bambucké maslo pochádza z Afriky. Darãekovú poukáÏku na nákup tovaru v predajni L’Occitane v hodnote 1 000 Sk získava: M. Juriãková, Humenné. 3. Fitnes: Cviãenie na fit

Stefanel ‰t˘lová móda z Talianska

ZaujímavosÈ zo sveta

28

Wollemi Pine – rastlina z ãias dinosaurov

Rozhovor

Kultúra

Martina ·imkoviãová: Rada prijímam v˘zvy

Novinky zo sveta kníh, CD, DVD, kinematografie a kultúrnych podujatí

30

Wellness

Cestovanie

Relaxujte a zabávajte sa v Aulandia Aqua & Spa Paradise

Jazykové pobyty v zahraniãí s agentúrou Simcas

32

Svet Ïenskej krásy

Pre deti

Iskrivé leto s novinkami od Marionnaud Parfumeries

Rie‰enie úloh a zábava pre najmen‰ích

34

lopte posilÀuje bru‰ko a zadok. PäÈ voºn˘ch vstupov do fitnescentra Golem v Auparku získavajú: M. Kubíková, Bratislava; E. Kropitzová, Dunajská Streda. 4. Kultúra (divadlo): Muzikál Hello Dolly hrajú v divadle Nová scéna. Dve voºné vstupenky na toto predstavenie získava: I. Hulalová, Bratislava. 5. Kultúra (film): Film Gej‰a produkoval Steven Spielberg. Dve voºné vstupenky na film podºa vlastného v˘beru v multikine Palace Cinemas získavajú: S. Nila‰ová, Tlmaãe; A. Magulová, Bratislava; E. Janãiová, Bratislava; M. Stano, Trnava; S. Marko, Bratislava Prevádzkovateºom súÈaÏe je Aupark, a.s., a poskytovateºmi v˘hier sú majitelia prevádzok v tomto nákupnom centre. O v˘hre vás upovedomíme telefonicky alebo po‰tou. Úãastníkom súÈaÏe nevypl˘va z úãasti na súÈaÏi Ïiaden právny nárok na v˘hru.

Aupark Aulife Vydáva: Aupark, a. s. • Adresa vydavateºa: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava • Adresa redakcie: Nákupné centrum Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, telefón: 02/68 266 200, fax: 02/68 266 269, e-mail: info@aupark.sk • ·éfredaktor: Îelmíra Rácová • Zástupca ‰éfredaktora: Renáta Hrobárová • Redakãná rada: Silvia Halu‰icová, Robert Kántor, Michaela Ilãíková • Tlaã by vavex s. r. o., Lí‰ãie Nivy 23, 821 08 Bratislava • Grafika: LEBO creative, s.r.o. • Registrácia: MK SR reg. ã. 2804/2002 zo dÀa 18. 6. 2002, ISSN 1336-0868. Vychádza ‰tvrÈroãne. âíslo 2/2006. Nepredajné.

!

NÁVRATKA Meno a priezvisko: _____________________________________________________

Odpovede: 1. Aulandia: ____________________________________________________________

telefónne číslo: _______________________________________________________

2. Šport: _______________________________________________________________________

Adresa bydliska: ______________________________________________________

3. Zaujímavosť: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Kultúra (kniha): ________________________________________________________________

Postrehy a názory na časopis Aulife a nákupné centrum Aupark:

5. Kultúra (film): _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Návratku alebo kore‰pondenãn˘ lístok s odpoveìami posielajte do 4. septembra 2006 na adresu: AUPARK, a.s., manaÏment, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.

leto 2006 / 3


Olivier Baussan objavil v Burkina Faso bambucké maslo – „ženské zlato“ Afričaniek.

In‰pirovan˘ svojím detstvom v Haute-Provence, rozhodol sa 23-roãn˘ Olivier Baussan, syn umelca a Ïurnalistky, osvieÏiÈ zabudnuté tradície svojho regiónu. Zaãal pestovaÈ rozmarín, z ktorého po zakúpení star‰ieho destilaãného prístroja vyrobil ãist˘ esenciov˘ olej. Na miestnom trhovisku, kde ho hneì aj zaãal ponúkaÈ, okamÏite zasial medzi miestnymi obyvateºmi zrnká prvého nad‰enia. Nápadit˘ Olivier si na svoje pokusy s vôÀami prenajal starú vápenku vo Volx (kde dodnes sídli) a pribral k sebe ìal‰ích troch spolupracovníkov. Tak sa zaãína originálny príbeh znaãky L’Occitane... Oslava zeme Olivierov˘m snom bolo vytvoriÈ spoloãnosÈ, ktorej produkty budú vyzdvihovaÈ blahobyt oblasti stredomoria. Názov, ktor˘ pre svoju znaãku vybral, sa odvoláva na starovekú provinciu Occitaniu, ktorá vtedy zaberala juh Francúzska, severov˘chod ·panielska a ãasÈ severného Talianska. Occitania bola zemou pokoja a tolerantnej spoloãnosti, kde Ïeny a príroda hrali hlavnú rolu. Cieºom Oliviera bolo zmie‰aÈ tradície a ingrediencie tejto ãarovnej oblasti a vytvoriÈ tak v˘nimoãné produkty pre osobnú starostlivosÈ a domácnosÈ.

Budovanie vzÈahov

Príbeh, ktor˘ sa pí‰e uÏ 30 rokov... 4 au

Tempom úspechu prvého rozmarínového oleja sa zaãala rozvíjaÈ aj celá znaãka L’Occitane. Po objavení opustenej továrne na mydlo Olivierovi nedala spaÈ my‰lienka na obrodenie v˘roby mydiel v Marseille. Aj s pomocou ostatn˘ch vytvoril Olivier recept nabit˘ aromatick˘mi rastlinami. Zaãali vyrábaÈ mydlá tradiãn˘mi metódami, tra-


diãn˘ch aj netradiãn˘ch tvarov. Presne tak, ako zoÏali úspech tieto mydlá, Ïali úspech aj ostatné produkty z „dielne“ L’Occitane – produkty urãené na starostlivosÈ o telo a pleÈ vyrobené z ingrediencií ako bambucké maslo, levanduºa, verbena, med ãi oliva, vône pre domácnosÈ a iné. So svojimi koreÀmi v Provensálsku L’Occitane sprostredkováva typické farby, vône a jedineãnú krásu juÏného Francúzska celému svetu. ZároveÀ zvy‰uje angaÏovanosÈ v preferovaní kvalít, ako sú zmyselnosÈ, autenticita a re‰pekt.

ZmyselnosÈ UÏ pri obyãajnom prechádzaní Provensálskom budete obklopení bohat˘mi farbami, s˘tymi vôÀami a nevinnou krásou tejto neobyãajnej krajiny. ªudia tu kaÏd˘ deÀ oslavujú zmysluplnou prácou nekonfliktn˘ Ïivotn˘ ‰t˘l a hojnosÈ pôdy, ktorú obrábajú. Olivier uÏ od samého poãiatku zaloÏenia spoloãnosti presadzoval zachovanie typickej ‰tedrosti Provensálska vo v‰etk˘ch produktoch L’Occitane. Aj dnes, po tridsiatich rokoch dodáva úrodn˘ juh Francúzska in‰piráciu pre vym˘‰ºanie nov˘ch zmyseln˘ch produktov pre v‰etk˘ch muÏov, Ïeny, ich deti aj domovy, v ktor˘ch Ïijú.

Autenticita ·tedrá klíma Provensálska a tamoj‰ia pôda vytvárajú v˘borné podmienky pre rast rôznorod˘ch rastlín s prekrásnymi vôÀami a jedineãn˘mi vlastnosÈami. Olivierov˘m zámerom bolo vzkriesenie miestnych zvykov a obnovenie tradiãnej v˘roby. Nad‰en˘ miestnym folklórom a históriou, Olivier zdokonaºoval produkty reprezentujúce provensálsky kraj a jeho ºudí. Za kaÏd˘m v˘robkom z produkcie L’Occitane sa skr˘va skutoãn˘ príbeh ºudí Ïijúcich a pracujúcich pre spoloãnosÈ, ktorá spája svet dohromady. V˘nimoãn˘m krokom bolo aj spojenie znaãky L’Occitane s africk˘mi plodmi posvätného stromu Shea. Pestovanie a zber úrody v Burkina Faso sú ponechané v˘luãne Ïenám. Iba ony môÏu orie‰ky zbieraÈ a ìalej spracovávaÈ na jemné bambucké maslo. Olivier sa rozhodol podporovaÈ tieto odváÏne Ïeny. L’Occitane preto vykupuje bambucké maslo za ceny fair-trade a tak pomáha t˘mto Ïenám pokryÈ potreby ich rodín, najmä na vzdelávanie svojich detí.

Re‰pekt OÏivovanie tradícií je len zlomkom z filozofie spoloãnosti L’Occitane. Re‰pekt a úcta k Ïivotnému prostrediu, spotrebiteºom, dodávateºom a zamestnancom sú zakorenené v kaÏdom jej aspekte. Tento pohºad na vec viedol spoloãnosÈ aj k poskytnutiu spolupráce v˘robcom celého regiónu stredomoria, ãím podporuje zamestnanosÈ a kvalitu v˘roby. Tieto farmárske rodiny a druÏstvá pestujú cenné ingrediencie, ako je levanduºa, verbena ãi kvety neroli.

Pomoc in˘m Nevidiaci ºudia sú skupinou, pre ktor˘ch je prístup k ak˘mkoºvek nákupn˘m produktom vÏdy zloÏit˘. Preto Olivier neváhal so zaãatím vyrábania etikiet v˘robkov aj v Braillovom písme a taktieÏ zaloÏil ‰kolu pre nevidiacich a ‰eroslep˘ch ºudí. V nej sa uãia porozumieÈ svetu parfumov a vôní. Táto in‰titúcia sa snaÏí pomôcÈ hendikepovan˘m ºuìom pri uplatnení sa v ich budúcom profesijnom Ïivote. L’Occitane sa taktieÏ zapája do rôznych ekologick˘ch, humanitárnych a umeleck˘ch projektov. Napríklad v‰etky balenia produktov sú recyklovateºné a ‰títky upozorÀujú na dôleÏitosÈ recyklácie. V roku 1990 spoloãnosÈ spojila svoje sily s charitatívnym zdruÏením Daniela Balavoina. V˘ÈaÏky z predaja mydiel vtedy umoÏnili nákup pracovného náradia pre obyvateºov z Mali. Poãas revoluãn˘ch rokov v Rumunsku zasa poslali zásielku ‰ampónov a mydiel L’Occitane do rumunsk˘ch dediniek. V roku 1992 podporili organizáciu na ochranu ohrozen˘ch druhov venovaním prostriedkov z predaja mydielok v tvare slonov, korytnaãiek, opíc, tuleÀov a in˘ch. L’Occitane je taktieÏ známa spoluprácou s mlad˘mi umelcami, ktorí vytvára-

Tento rok otvorili už v poradí šesťstý obchod L’Occitane. Nachádza sa v Ruskom Jekaterinburgu.

jú takzvané mydlá na Ïelanie. Ich podoby závisia od momentálnej in‰pirácie t˘chto tvoriv˘ch ºudí.

L’Occitane v súãasnosti SpoloãnosÈ L’Occitane pôsobí na celosvetovom trhu uÏ tridsaÈ rokov. Po cel˘ ten ãas boli jedn˘mi z jej hlavn˘ch kréd pripravenosÈ ísÈ ìalej za vzdialené horizonty a pohºad na svet s duchom dobrodruÏstva. ParíÏ, Hongkong, Singapúr, Lond˘n, New York, Tokyo, Sydney... to sú metropoly, v ktor˘ch si za ten ãas na‰la priaznivcov bez ohºadu na pohlavie, vek ãi národnosÈ. Za tridsaÈ rokov zaloÏil Olivier Baussane s ostatn˘mi priaznivcami znaãky L’Occitane zhruba ‰esÈsto poboãiek po celom svete. V t˘chto originálnych obchodíkoch objavíte vy‰e 32 druhov vôní a viac ako 84 ingrediencií, z ktor˘ch sú tieto

Počas revolúcie v Rumunsku (1989) L’Occitane poslala do tamojších škôl zásielku mydiel a základných hygienických potrieb.

produkty vyrábané. Poãnúc iskrivou citrónovou trávou, typickou vôÀou Provence – levanduºou, drevit˘m jalovcom, sladko voÀajúcou mandºou – cez osvieÏujúcu olivu a zamilovan˘ rozmarín aÏ po tajomnú vanilku ãi mystické santalové drievko. Svet vôní a pôÏitkov vás poz˘va na náv‰tevu.

30 rokov záväzkov • V‰etky v˘robky L’Occitane sú vyrábané v súlade s poznatkami prírodného lieãiteºstva, aromaterapie, fytoterapie a prechádzajú dermatologickou kontrolou. • SpoloãnosÈ vo v˘robe nepouÏíva Ïiadne Ïivoãí‰ne produkty okrem medu, materskej ka‰iãky a propolisu. • Ingrediencie pochádzajú väã‰inou od miestnych dodávateºov a majú overenie miesta pôvodu A.O.C. (Appellation of Controlled Origin). • Produkty nie sú testované na zvieratách. • L’Occitane chráni Ïivotné prostredie t˘m, Ïe vytvára ãisté továrne a pouÏíva recyklované a recyklovateºné materiály. • Îiaden z v˘robkov nenesie podiel detskej práce. leto 2006 / 5


Zabávajte sa! Radi nakupujete a zabávate sa? Aupark je stvoren˘ teda práve pre vás. Okrem túlania sa po obchodoch s najnov‰ou módou môÏete stráviÈ aj pekné popoludnie so svojimi potomkami na detskom ihrisku,

Kasíno Senátor

trampolínach ãi v aquaparku, uÏiÈ si veãer pln˘ napätia

Kasíno Senátor je miestom stretnutí viacer˘ch typov ºudí. Dobrodruhov vídavame posedávaÈ na vysok˘ch stoliãkách pri elektrickej rulete a hracích automatoch, ‰tamgasti sa opierajú o pult s pohárikom nieãoho osvieÏujúceho a najvzru‰ujúcej‰ie dianie prebieha zrejme celkom vpredu – pri obrazovkách prená‰ajúcich do kasína Ïiv˘ prenos hokejov˘ch, futbalov˘ch ãi tenisov˘ch zápasov. V kasíne sa totiÏ nachádza aj stávková kancelária Formula – umoÏÀuje „live“ tipovanie na zápasy kaÏdú minútu od zaãiatku do konca. Senátor nájdete na druhom poschodí.

v kine ãi trocha adrenalínu na bowlingu alebo v kasíne. O tom, kam v‰ade môÏete vykroãiÈ sa zábavou v Auparku, sa doãítate v nasledujúcich riadkoch.

Multikino Palace cinemas PreÏitie nezvyãajn˘ch príbehov filmov˘ch hrdinov naraz vy‰e dvom tisíckam divákov – to ponúka modern˘ multiplex dvanástich kinosál v Auparku. AutentiãnosÈ preÏívania a nárast prav˘ch emócií pri sledovaní spôsobuje kvalitná projekcia, v˘born˘ zvuk a sedenie pohodlné ako vo vlastnom byte. Ak patríte medzi ºudí, ktorí po premietaní radi analyzujú filmy pri horúcom kapuãíne, nechajte sa pozvaÈ do filmovej kaviarne Palace Café. Kiná sa nachádzajú na prvom poschodí.

Stávkové kancelárie Terno a Niké

Fitnesscentrum Golem

PrevaÏne muÏská ãasÈ náv‰tevníkov uteká po príchode do Auparku do stávkov˘ch kancelárií. Podºa na‰ich posledn˘ch informácií v‰ak tomuto druhu zábavy ãoraz viac podliehajú aj Ïeny túÏiace po riskantnom a adrenalínovom vzru‰ení. V na‰om nákupnom centre sa okrem stávkovej kancelárie Formula nachádzajú aj Terno a Niké. V t˘chto prevádzkach ste si okrem tipov na v˘sledky zápasov svojich obºúben˘ch ‰portov mohli prednedávnom staviÈ aj peniaze na víÈaza tohtoroãn˘ch parlamentn˘ch volieb. Tak ão, zostanete verní ‰portu alebo sa z vás stane politick˘ analytik?

Je známou pravdou, Ïe stav ná‰ho tela odzrkadºuje aj nበstav psychick˘. Îivot okrem príjemn˘ch chvíº a zábavy priná‰a aj stres, zv˘‰en˘ tlak, civilizaãné ochorenia a nesprávne stravovanie pre nedostatok ãasu. Tieto negatívne prvky sa skôr ãi neskôr odzrkadºujú na na‰ich postavách. Presvedãte sa, Ïe príjemné chvíle a zábavu môÏete zaÏiÈ aj poãas hrania squashu, posiºÀovania, streãingu ãi cviãenia aerobiku. Skúste vymeniÈ holdovanie cukrovinkám pri telenovele za kvalitné a povzbudzujúce cviãenie vo fitnesscentre Golem na druhom poschodí.

6 au


Detsk˘ kútik Time Out TúÏite stráviÈ tento deÀ pre zmenu len sama so sebou? ObzrieÈ si, ão je nové, preãítaÈ si beletriu v kaviarni, nakúpiÈ si kvetiny ãi sa len tak poprechádzaÈ s najlep‰ou kamarátkou? Tkvie vበproblém v tom, Ïe nikto z blízkych nemá ãas postaraÈ sa o va‰u hyperaktívnu ratolesÈ? Nezúfajte. Aupark myslí aj na vás. Na prvom poschodí pri kaviarni Wine world sa nachádza Detsk˘ kútik Time Out, kde va‰e deti ãaká kopec kreatívnej zábavy. Kútik je prístupn˘ deÈom od troch do desiatich rokov. UÏite si chvíle osamote bez v˘ãitiek.

Aulandia Aqua & Spa Paradise VytúÏen˘ oddych, orientálne záÏitky i exotickú zábavu ponúka originálny aquapark v Auparku – Aulandia Aqua & Spa Paradise. V˘ber horúcich sáun, voÀav˘ch kúpeºov a relaxaãn˘ch masáÏí ulahodí chúÈkam kaÏdého typu náv‰tevníka. Do pozornosti dávame uÏ sprevádzkovanú letnú terasu – nájdete na nej pohodlné lehátka, slneãníky, tri tobogány, pingpong, minigolf – skrátka, zábava pre deti aj pre dospel˘ch. DokáÏte si, Ïe sa máte radi a doprajte si zaslúÏenú relaxáciu. Aulandiu nájdete na druhom poschodí.

Biliard Snooker

Brunswick bowling

Okrem ôsmich zelen˘ch stolov urãen˘ch na biliard si v ‰t˘lovo zariadenom Snookeri môÏete zahraÈ aj ‰ípky, veselú hru Flipper, pozrieÈ si napínav˘ ‰portov˘ zápas ãi zatancovaÈ na svoj obºúben˘ ‰láger pri Jukeboxe. SúãasÈou herne je aj bar, malá re‰taurácia a v˘razn˘m doplnkom veºké akvárium plné piraní dovezen˘ch z JuÏnej Ameriky. Ak máte dobré vzÈahy so svojím nadriaden˘m, skúste mu navrhnúÈ firemn˘ biliardov˘ turnaj. Dopoãuli sme sa, Ïe po jeho skonãení sa v herni zvykne strhnúÈ nespútaná diskotéka na barovom pulte.

MoÏno ste nevedeli, Ïe bowling nachádzajúci sa v Auparku je najväã‰í v „âeskoslovensku“. Jeho osemnásÈ dráh je raz do roka k dispozícii finále majstrovstiev Slovenska v bowlingu. Ak ste túto hru e‰te nehrali, vedzte, Ïe jej vykonávaním si cibríte pozornosÈ, rovnováhu, presnosÈ, silu, súÈaÏivosÈ a dravosÈ. Pred nedávnom si svoj sen práve v Brunswick bowlingu splnil ‰trnásÈroãn˘ David Silly, ktor˘ sa lieãi na detskej onkológii v Bratislave. Sníval o tom, Ïe sa raz stretne so speváãkou Zdenkou Prednou. A podarilo sa! Zahrali si tu spolu bowling, jedli palacinky a najmä rozprávali o hudbe. Davidove Ïelanie pomohla splniÈ nezisková organizácia Îelaj si, ktorá plní Ïelania chor˘m deÈom a tak im dodáva nádej, Ïe nijaké Ïelanie, ani to najväã‰ie – vyzdravieÈ, nie je nesplniteºné...

Outdoorové atrakcie Detské ihrisko, trampolíny, elektrické autíãka a motorky, neopomínajúc lezeckú veÏu – toto sú atrakcie vymyslené pre v‰etky energické, odváÏne, trochu poja‰ené, no najmä hravé deti v kaÏdom veku. SchopnosÈ hraÈ sa a smiaÈ totiÏ moÏno ani nie je tak o rokoch, ako o chuti ÏiÈ a zabávaÈ sa. leto 2006 / 7


SuperStari v adidase V poslednom ãase sa zdalo, Ïe ºudia strácajú fantáziu a chuÈ na sebarealizáciu. Akcia adicolor – adidas SuperStar, ktorá prebiehala 6.mája tohto roku súãasne vo viacer˘ch predajniach adidas na Slovensku, dokázala, Ïe tomu tak nie je...

UÏ dlho pred zahájením akcie adicolor obliehali davy nad‰en˘ch fanú‰ikov predajÀu adidas v Auparku, kde sa mohli stretnúÈ nielen so svojimi speváckymi „SuperStarmi“, ale aj s vych˘renou kolekciou obuvi adicolor, ktorú si kaÏd˘ podºa svojich predstáv mohol ‰peciálnymi farbami upraviÈ tak, ako mu to práve vnukla in‰pirácia, a vytvoriÈ si jedineãnú a neopakovateºnú obuv v neobmedzenom mnoÏstve ‰t˘lov. Rovnako neobmedzené mnoÏstvo, no tentoraz hudobn˘ch ‰t˘lov, predstavili aj Barbora Balúchová, Ivan ·troffek, Martin Krausz a Peter Cmorík, ktorí prítomn˘ch nielen zabávali, ale svojimi radami a módnymi predstavami prispeli k rie‰eniu „ÈaÏk˘ch“ chvíº prítomn˘ch pri v˘bere ‰t˘lov˘ch produktov adidas. Samozrejme, SuperStari nech˘bali ani pri Ïrebovaniach a drÏali palce v‰etk˘m, ktorí mali moÏnosÈ takmer kaÏdú ‰tvrÈhodinku vyhraÈ darãek od firmy adidas. Do predajne v Auparku, ktorá v deÀ akcie takmer praskala vo ‰víkoch, pri‰li nielen mladí, ale aj tí, ktorí napriek svojim pribúdajúcim rokom zostávajú duchom mladí a túÏia po produktoch, ktoré vyhovujú ich individuálnym potrebám. Adicolor tak˘m produktom nesporne je, a nielen to, podporuje individuálny prejav a kreativitu, ktorá je v súãasnom svete nesmierne Ïiaduca. 8 au

ËaÏko zhodnotiÈ, ão bolo pre prítomn˘ch najväã‰ím lákadlom – SuperStari, ktorí piesÀami, ale aj radami podãiarkovali nenútenú atmosféru akcie, alebo obuv adicolor, ktorá sa poãas krátej chvíle stala hitom. Odpovede sa dali vyãítaÈ zo spokojn˘ch tvárí odchádzajúcich, vyzdoben˘ch podpismi SuperStarov na t˘ch najrôznej‰ích ãastiach tela a, samozrejme, z ich novej, vlastnoruãne vyfarbenej obuvi adicolor.


Ako jednoducho a r˘chlo b˘vaÈ vo svojom? MoÏno si vybaviÈ hypotekárny úver a pritom sa vyhnúÈ náv‰tevám na katastri, stretnutiam so znalcom, právnikom alebo notárom? Odpoveì je: ÁNO. Staãí nav‰tíviÈ Centrum b˘vania Tatra banky, napríklad v Auparku.

Lacoste ·portovo elegantnú módu LACOSTE, známu podºa tradiãného symbolu krokodíla, nájdete uÏ aj v Auparku. SvieÏe obleãenie v pastelov˘ch a trendy farbách pre pánov aj dámy ponúka útulne zariadená predajÀa, ktorá sa nachádza na prízemí Auparku neìaleko predajne Next.

V ãom spoãíva hlavná v˘hoda Centra b˘vania?

Magnólia Na prízemí Auparku pri vchode zo Sadu Janka Kráºa je otvoren˘ predajn˘ stánok so strieborn˘mi ‰perkami znaãky MAGNÓLIA. ·perky pochádzajú aÏ z Izraela, kde sa ich v˘robe venuje tím mlad˘ch dizajnérov. Jednotlivé sady sú limitované a kaÏd˘ jeden kus je originálom. V ‰perkoch sú osadené polodrahokamy ako zirkóny, opál, akvamarín, zelen˘ agát, zelen˘ aventurín, prírodn˘ kameÀ a mnoÏstvo ìal‰ích. V Magnólii nakúpite ‰perky podºa najnov‰ích módnych trendov a navy‰e za prijateºné ceny!

âerpaÈ hypotekárny úver a b˘vaÈ vo vlastnom moÏno bez náv‰tevy jediného úradu a platenia poplatkov, ktoré s t˘m súvisia. Centrum b˘vania Tatra banky v Auparku má navy‰e k dispozícii vlastnú ‰irokú ponuku nehnuteºností, star‰ích bytov a domov, ako aj novostavieb. Ich ponuku nájdete aj na stránke www.centrumbyvania.sk, ale dobr˘m tipom je aj osobná náv‰teva Centra b˘vania a bezplatné informácie z prvej ruky priamo na mieste.

Nové byty v Tatra Panonii V tejto ponuke sú aj byty v unikátnom projekte Tatra banky, Tatra Panonii. Tatra banka v Àom spojila svoje sily s kvalitn˘mi partnermi, aby pripravila ponuku moderného, kvalitného b˘vania za prijateºnú cenu. Projekt je postaven˘ na v˘nimoãnom pomere kvality rie‰enia a ponúknutej ceny. Viac informácii nájdete na stránke www.tatrapanonia.sk.

Hypotéka bez vybavovania a poplatkov

·portová v˘Ïiva

Ak si vyberiete byt ãi dom z ponuky Centra b˘vania, jeho zamestnanci za vás vybavia v‰etky potrebné formality. Navy‰e bez toho, aby vám za sluÏby v‰etk˘ch úradov, právnika ãi znalca úãtovali ak˘koºvek poplatok. Na rozdiel od ºudí, ktorí cel˘ tento proces zaÏili na vlastnej koÏi, u‰etríte pribliÏne 20-tisíc korún. Ak ste v ponuke Centra b˘vania na‰li práve tú va‰u vysnívanú nehnuteºnosÈ, môÏete si ju ísÈ prezrieÈ, samozrejme, vo vami zvolenom ãase, a pri ìal‰ej náv‰teve Centra b˘vania Tatra banky uÏ podpí‰ete v‰etky pre vás vybavené a pripravené dokumenty a prevezmete doklady potvrdzujúce vlastníctvo novej nehnuteºnosti. Zatiaº ão vy si prehlásite miesto trvalého bydliska na základe listu vlastníctva k novému bytu, ktor˘ dostanete v Centre b˘vania, jeho zamestnanci vás prihlásia na odber elektrickej energie, plynu a pripojenie káblovej televízie, a to okamÏite, ako odhlásia „starého“ majiteºa bytu. Potom je uÏ len na vás, kedy sa do nového bytu presÈahujete.

Nedávno sme otvorili v Auparku pri Supermarkete Terno nov˘ obchod s názvom ·PORTOVÁ V¯ÎIVA. Zákazníkom, ktorí preferujú zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l, ponúka doplnkovú v˘Ïivu ako proteíny na rast svalovej hmoty, prípravky na ur˘chlenie regenerácie, aminokyseliny, spaºovaãe tuku, ‰irok˘ sortiment stimulujúcich látok na zv˘‰enie ‰portovej v˘konnosti, minerálne nápoje, vitamíny, kæbovú v˘Ïivu, proteínové a energetické tyãinky od svetov˘ch firiem Scitec nutrition, Weider, Max nutrition, All stars, Biotech, Aminostar, IVI Sport. V obchodnej ponuke majú aj masáÏne emulzie. Stáli zákazníci môÏu vyuÏiÈ zákaznícke zºavy a v˘hodné t˘Ïdenné akcie.

Coffee house Novootvorenú kaviareÀ so zaujímav˘m interiérom – COFFEE HOUSE – nájdete na druhom poschodí Auparku hneì oproti Aulandii. V ponuke tu majú kávu znaãky Paspucci, ktorá v sebe spája tradiãnú taliansku kávu a inováciu nov˘ch chutí a Ïivotného ‰t˘lu. MôÏete si tu vychutnaÈ klasické espresso, kapuãíno, dezertné aj ºadové kávy a horúce ãokolády. V kaviarni Coffee house vám taktieÏ ponúknu mie‰ané alkoholické a nealkoholické nápoje, kvalitné belgické pivá, ãerstvé zákusky, zmrzlinové poháre. Urãite sa oplatí ochutnaÈ „raÀajkové“ talianske ‰peciality, ako croissant, plnené tramezzone, ciabatte, rotolo, focaccia ãi bruschetta. Sú naozaj skvelé! KaviareÀ je otvorená kaÏd˘ deÀ v ãase od 8.00 hod. do 24.00 hod.

Sport kids V Auparku majú uÏ aj deti svoj ‰portov˘ obchod! Na prvom poschodí sa nachádza predajÀa SPORT KIDS a práve v nej nájdete detské ‰portové odevy a doplnky od svetoznámych ‰portov˘ch znaãiek adidas, Nike a Puma. Obuv a obleãenie je vhodné pre novorodencov aÏ po star‰ie deti (do v˘‰ky 156 cm).

• otváracie hodiny poãas 7 dní v t˘Ïdni od 9.00 aÏ do 21.00, aj poãas sviatkov • moÏnosÈ parkovania • detsk˘ kútik • v˘hodná poloha v rámci nákupného a zábavného centra Aupark


STEFANEL

znova v Auparku!

Taliansky ‰t˘l s logom Stefanel vám iste nebude neznámy. Od roku 2002 ste mali moÏnosÈ v˘beru t˘ch najkvalitnej‰ích produktov z jeho kolekcií aj v Auparku. Materská spoloãnosÈ sa v‰ak rozhodla, Ïe licencovanú predajÀu prevezme pod svoje krídla. Takto chce dodrÏaÈ kvalitu predaja i atmosféru predajne. Navy‰e si môÏete byÈ istí, Ïe odteraz vám budú k dispozícii najnov‰ie kolekcie, a to v rovnakom ãase ako v‰ade inde na svete.

S viac ako 50-roãnou pôsobnosÈou na medzinárodnom odevnom trhu spoloãnosÈ Stefanel minul˘ rok zahájila rozsiahly projekt investícií a znovuuvedenie znaãky Stefanel na trh v strednej a v˘chodnej Európe. Za posledn˘ch dvanásÈ mesiacov otvorili sedem nov˘ch predajní a tá v Auparku je v poradí ôsma.

História znaãky Stefanel sa zaãala uÏ pred viac ako 50 rokmi v mesteãku Ponte di Piave neìaleko Benátok, keì Carlo Stefanel zaloÏil podnik na v˘robu pleteného tovaru. Asi 10 rokov sa osobne presúval bicyklom do blízkych miest na pravidelné t˘Ïdenné trhy a predával svoje v˘robky. Neskôr v Bresci vyuÏil príleÏitosÈ a kúpil pletacie stroje. Otvoril si svoju prvú firmu, ktorú pomenoval Maglificio Piave. Po úspechoch vo veºkoobchode firmu pretransformoval na akciovú spoloãnosÈ. V tom období sa k nemu pridali aj jeho dve deti – Giuseppe a Giovanna. Bolo to vzru‰ujúce obdobie vzrastu, keì spoloãnosÈ zaãala pouÏívaÈ moderné technológie a nové trhové stratégie vrátane franchisingu – udeºovania licencií. Prvé miesto, kde Stefanel otvoril svoj prv˘ licencovan˘ obchod, bola Siena a o dva roky neskôr ParíÏ. Odvtedy sa znaãka Stefanel, ktorá zastre‰uje najmä pleten˘ tovar, ‰portovú módu a dÏínsy, úspe‰ne udomácÀuje v rôznych krajinách sveta. Svoje stále miesto si, zdá sa, na‰la aj v Auparku. Na letnú sezónu pripravil Stefanel pre dámy ‰irokú paletu námetov a unikátnych ‰t˘lov, kde veselé farby a nekonvenãné kombinácie majú nádych elegancie i rafinovanosÈ 60. rokov. V kolekcii nájdete kúsky obleãenia v etno ‰t˘le, jas farieb a drah˘ch kovov, anglickú eleganciu s kvetovanou potlaãou... Prím hrá kombinácia bielej a ãiernej farby s dôrazom na retro detaily ako v˘‰ivky, ãipky, aplikácie z prírodného hodvábu ãi kry‰tálikov Swarovski. Pánska kolekcia sa nesie v podobnom duchu. Obnovená je o svieÏe farby, ºahké prírodné materiály a vyniká predov‰etk˘m odváÏnymi kombináciami: modrá s ruÏovou a oranÏovou, mnoÏstvo prúÏkov, kvetované potlaãe, sexi doplnky... „V dne‰nej dobe Ïiadna kombinácia nie je nemoÏná! E‰te pred pätnástimi rokmi bolo nepredstaviteºné vziaÈ si na prúÏkované triãko kabát. Dnes si ºudia vytvárajú svoj vlastn˘ ‰t˘l. Obliekajú sa podºa momentálnej nálady a znaãky obleãenia ãi pravidlá neberú v úvahu. Okrem toho akási „vernosÈ“ k znaãkám tieÏ vymizla. Nikto sa neoblieka od hlavy po päty do ‰iat rovnakej znaãky. Dnes prevláda radosÈ z originálnych asociácií.“ A na to sa spolieha aj Giuseppe Stefanel. O tom, Ïe znaãka Stefanel je synonymom pre kvalitu, nespútanosÈ, tradície a kreativitu, sa môÏete presvedãiÈ v novootvorenej predajni na prvom poschodí Auparku.

10 au


12 au


Moderátorka Martina ·imkoviãová síce patrí medzi najpopulárnej‰ie tváre televíznej obrazovky, no priznáva, Ïe popularita patrí do jej rebríãka hodnôt aÏ na spodné prieãky.

rodina a dobré vzÈahy medzi ºuìmi,“ priznáva. Za ne by vraj pokojne vymenila v‰etky ocenenia,

Foto: Marta Foldesová

„NajdôleÏitej‰ia je moja

ktoré doteraz v anketách

Martina ·imkoviãová

povyhrávala.

Rada prijímam v˘zvy Pôvodne ste vy‰tudovali ‰peciálnu pedagogiku. Ako ste sa dostali k práci moderátorky? UÏ poãas ‰túdia som vedela, Ïe v odbore, na ktor˘ budem maÈ diplom, pracovaÈ nikdy nebudem. Stále som snívala o práci v televízii. Náhoda chcela, Ïe som sa na niekoºko rokov ocitla v rádiu. Bola to v˘borná ‰kola Ïivota a príprava na moju teraj‰iu prácu. K nej som sa dostala cez klasick˘ konkurz. VyuÏili ste niekedy na obrazovke svoje poznatky zo ‰koly? Áno, urãite. Nielen logopédia, ale aj psychológia mi dnes veºmi pomáhajú. Vysoká ‰kola je v‰ak hlavne o v‰eobecnom prehºade a moÏnosti nauãiÈ sa myslieÈ abstraktnej‰ie. Pred nedávnom ste sa stali tvárou hlavnej spravodajskej relácie televízie Markíza. Je to nároãnej‰ie ako práca v ‰portovej redakcii, kde ste donedávna pôsobili? 14 au

V‰etko má svoje v˘hody aj nev˘hody. Hlavné spravodajstvo je o pätnásÈ minút dlh‰ie, ako boli ‰portové správy, s ãím súvisí aj nároãnej‰ia príprava. V ‰porte som vysielala sama, takÏe som sa musela spoºahnúÈ iba na seba. Teraz sme dvaja, ão je veºmi príjemné, pretoÏe ãlovek má zvlá‰tny pocit istoty. Nebolo vám ºúto opustiÈ toºk˘ch fe‰ákov zo ‰portu? Pokiaº vieme, boli ste tam jedinou Ïenou. Bolo, pretoÏe sme boli v˘borná partia. Chlapi sa stále smiali, Ïe ich aspoÀ niekto navonok reprezentuje. Ponuka na moderovanie hlavného spravodajstva sa v‰ak neodmieta. âlovek by sa mal stále posúvaÈ ìalej. KaÏdá skúsenosÈ je na nieão dobrá. Nebodaj máte v blízkej budúcnosti zajaãie úmysly? Momentálne urãite nie, ale ãlovek nikdy nevie. Îiadne miesto nemáte isté na sto percent. VyÏívam sa v zariaìovaní domu,

baví ma navrhovaÈ interiéry, ktovie, kde nakoniec skonãím... VráÈme sa e‰te na chvíºu k práci na obrazovke. Ako si na vás zvykol kolega Patrik ·vajda, s ktor˘m momentálne tvoríte spravodajsk˘ tandem? S PaÈom sme sa poznali uÏ predt˘m, on je tieÏ b˘val˘ „‰porÈák“, takÏe si v podstate nebolo na ão zvykaÈ. Vysvetlili sme si pravidlá, ako budeme pracovaÈ, a funguje to bez problémov. Myslím si, Ïe je veºmi dôleÏité, aby si ºudia, ktorí spolu pracujú, sadli aj po ºudskej stránke. Aneta Pari‰ková, na ktorej miesto ste nastúpili, bola blondína. Rovnakú farbu vlasov má aj va‰a kolegyÀa Marianna ëurianová. Neprem˘‰ºali ste nad zmenou farby, aby ste sa nieãím odli‰ovali? Musím priznaÈ, Ïe som nad zmenou farby uvaÏovala, no keìÏe som uÏ raz pri experimentovaní zaÏila nepríjemn˘ ‰ok, teraz som

opatrnej‰ia. Vtedy som si nechala vlasy nafarbiÈ na ãierno a zºaklo sa ma aj moje vlastné dieÈa. Ale keìÏe sa vraj s Mariannou na obraze podobáme, tak som si nechala urobiÈ aspoÀ ry‰av˘ preliv. Dúfam, Ïe nás teraz ºudia zaãnú rozli‰ovaÈ... Doma máte trojroãného syna Marka a ‰trnásÈroãnú dcéru Petru. Pomáha vám niekto s domácnosÈou alebo zvládate prácu aj starostlivosÈ o rodinu sama? Keì som pracovala v ‰portovej redakcii a Marko e‰te nechodil do ‰kôlky, ãasto mi s ním pomáhala mama aj svokra. Moja práca je absolútne perfektná v tom, Ïe zaãínam poobede, takÏe teraz, keì je mal˘ predpoludním v ‰kôlke, stihnem si povybavovaÈ kopec vecí. Na obed ho vyzdvihnem a spolu s manÏelom sa ideme niekam najesÈ. V t˘Ïdni, keì pracujem, poobede ho odnesiem k babke alebo príde ona k nám. Potom je s ním manÏel alebo dcéra. Najviac sa v‰ak te‰ím, keì nepracujem a sme spolu doma. âo sa t˘ka upratovania ãi varenia, na to nemám Ïiadnu pomocnicu. Mám dosÈ ãasu, nesÈaÏujem sa. A hlavne, na domácnosÈ som tak˘ pedant, Ïe by som mohla upratovaÈ od rána do veãera a stále by som mala pocit, Ïe je ão robiÈ.


Nikto vám teda nepomáha? Veºmi sa pote‰ím, keì príde moja mamina a uvarí nám nieão dobré na tri dni. Asi to pozná kaÏdá Ïena, ktorá stojí denne pri sporáku, Ïe najväã‰í problém nie je navariÈ, ale vymyslieÈ, ão variÈ. Kedysi som bola pri kuchtení oveºa aktívnej‰ia, teraz som uÏ tro‰ku zlenivela a vyberám si hlavne jedlá, s ktor˘mi nie je veºa roboty. Raz som totiÏ celú noc robila slivkové gule, urobila som ich asi sto. Pekne som si ich naukladala do mrazniãky a... vypli prúd. Slzy som mala na krajíãku, keì som pri‰la z práce domov a videla tie roztopené guºky. Odvtedy som to uÏ nikdy neskú‰ala.

Jedno aj druhé. S návrhárkou Jankou Pi‰tejovou, ktorá má predajÀu Unique aj tu v Auparku, spolupracujem uÏ dlhé roky. Zo zaãiatku to bola taká cesta vzájomného hºadania sa, dnes uÏ Janka presne vie, ão mi sedí. âo sa t˘ka konfekcie, nikdy ma nesklamali nohavice v Esprite ãi blúzky v Mangu.

Va‰a dcéra Petra je momentálne vo veku, keì dievãatá kradnú mamám zo ‰atníka veci. Stalo sa vám uÏ, Ïe vám v skrini ch˘balo nejaké triãko? Jasné. Na‰Èastie sa mi e‰te nestalo, aby si PeÈa zobrala nieão z mojej skrine bez toho, Ïe som o tom nevedela.

BlíÏi sa ãas dovoleniek, máte uÏ nieão konkrétne naplánované? Áno, pred niekoºk˘mi dÀami sme sa definitívne rozhodli pre grécky ostrov Kréta.

UÏ niekoºko rokov patríte k najlep‰ie obleãen˘m Ïenám na televíznej obrazovke. Máte dobrú módnu návrhárku alebo obºúben˘ obchod, ktor˘ vás nikdy nesklame?

Chvíle rodinnej pohody sú pre vás urãite veºmi vzácne. Ako ich najrad‰ej trávite? Program najãastej‰ie prispôsobujeme deÈom. Naposledy sme boli v zoologickej záhrade, alebo sa ideme len tak prejsÈ do lesa. Máme veºa priateºov, s ktor˘mi sa navzájom nav‰tevujeme, takÏe málokedy leÀo‰íme doma.

UprednostÀujete teda klasické vylihovanie pri mori? Pokiaº ideme na dovolenku celá rodina, tak áno, pretoÏe s mal˘m dieÈaÈom toho veºa nenachodíte. Nie som v‰ak pasívny typ dovolenkára, preto si to neskôr s manÏelom vynahradíme na nejakom poznávacom zájazde. Zora Slaná leto 2006 / 15


BRATISLAVA – Nákupno zábavné centrum Aupark, Polus City Center / NITRA – Centro Nitra / BRNO – Galerie VaÀkovka


FOTO: © Milan Krupčík

V predchádzajúcich vydaniach Aulife sme sa vám snaÏili predstaviÈ a priblíÏiÈ, ão sa pod názvom Aulandia ukr˘va. Radi by sme spolu s vami i naìalej odhaºovali jednotlivé zákutia tohto raja... Novinky leta 2006 Po dlhej zime a krátkej jari je ãas leta, teda ãas oddychu a bezhraniãnej zábavy, kedy sa radi vystavíme slneãn˘m lúãom a naberieme novú Ïivotnú energiu. Pre deti je to ãas letn˘ch prázdnin, keì si môÏu cel˘ deÀ do s˘tosti vychutnávaÈ svoj voºn˘ ãas. Dlhé letné dni rodiãom a pracujúcim dávajú moÏnosÈ vybehnúÈ si po práci na pár hodín za oddychom – ãi uÏ k vode, alebo len tak, k posedeniu pri dobrej káve ãi osvieÏujúcom letnom drinku na letnej terase. Preão nespojiÈ oboje? Aulandia má pre vás ten najlep‰í recept na oddych po dobre vykonanej práci a nemusíte za ním ani ìaleko cestovaÈ. Na letnej terase na vás uÏ túto sezónu ãaká niekoºko noviniek. Nov˘ oddychov˘ bazén, veºká i men‰ia trampolína a veºk˘ nafukovací hrad. Pre ‰portov˘ch nad‰encov je pripravená obºúbená ‰portová zóna, ktorá ponúka stoln˘ tenis, putter (minigolf) alebo aj minibasketbal. Pre najmen‰ích je pripraven˘ nafukovací hrad, 2 ‰mykºavky, hojdaãka a mnoÏstvo hraãiek. Ak v‰ak potrebujete len „vypnúÈ“ a chcete sa zároveÀ krásne opáliÈ, môÏete si poleÀo‰iÈ priamo na letnej pláÏi na pláÏov˘ch leÏadlách alebo v mexick˘ch sieÈach.

Kúsok mora – floating V súãasnosti Ïijeme vo veºmi hektickom období, v strese, s mnoÏstvom beÏn˘ch a denn˘ch problémov, ktoré musíme rie‰iÈ, a tak veºmi veºa ºudí nevie dostatoãne relaxovaÈ alebo na oddych nemá ãas. Podarí sa im to väã‰inou aÏ na dovolenke, pre nás Slovákov najideálnej‰ie pri mori. Ak sa vám tento rok nepodarí vycestovaÈ za morom z ak˘chkoºvek dôvodov, a predsa sa vám bude cnieÈ za jedineãnou morskou klímou a jej lieãiv˘mi úãinkami, Aulandia má pre vás kúsok z mora. Vyskú‰ajte jedineãnú procedúru – floating. âo vlastne táto procedúra vo svojom názve ukr˘va? Jednoducho povedané beztiaÏové plávanie alebo inak floatá-

cia. Floating je veºké vajíãko (izolovaná vaÀa), ktoré pracuje na princípe simulácie hustoty a prostredia M⁄tveho mora. ·peciálny soºn˘ roztok je rozpusten˘ v 36-stupÀovej vode. Vo vnútri vajíãka, ktoré sa môÏe, ale aj nemusí, v prípade klaustrofóbie uzatvoriÈ, sú samostatné podvodné masáÏne trysky, upokojujúca relaxaãná hudba a príjemné intímne osvetlenie. Ponorením sa do roztoku vo vajíãku sa zaãne va‰e telo vzhºadom ku koncentrácii soli vo vode nadná‰aÈ, priãom sa oslobodí od gravitácie a vy získate zvlá‰tnu energiu. Doslova sa ponoríte sami do seba, zabudnete na ãas a v‰etky va‰e starosti sa naraz vytratia. O lieãebn˘ch úãinkoch tejto procedúry niet poch˘b. Pomáha najmä pri bolestiach chrbtice a kæbov, pri syndróme chronickej únavy a pri mnoh˘ch ìal‰ích ochoreniach. Najpozitívnej‰ie pôsobenie floatingu je v‰ak pri odbúravaní neÏiaducich látok, ktoré vznikajú v organizme pri nadmernom strese, a zároveÀ stimuluje produkciu endorfínov – hormónov ‰Èastia.

Dovolenkujte v Aulandii Potrebujete sa e‰te viac presvedãiÈ o tom, Ïe dovolenkovaÈ sa dá aj v Bratislave, a to priamo v nákupnom centre? Rímske kúpele s aquaparkom a rozºahlou terasou, rozprestierajúce sa na celkovej ploche 4 700 m2 priamo na 2. poschodí Auparku, sú skutoãn˘m zázrakom. Tu je nበdôkaz. V zóne SPA v dolnej ãasti v ‰t˘le starovek˘ch rímskych kúpeºov nájdete 5 druhov sáun (od suchej fínskej cez arabskú bylinkovú, parnú soºnú saunu aÏ po sanárium alebo aromatickú saunu s perliãkov˘m kúpeºom), 4 ochladzovacie kóje (ºadov˘ bazén, ºadopád, ºadovú jaskyÀu alebo ºadové vedrá a sprchy), 2 ‰peciálne masáÏne sprchy, 4 vyhrievané keramické leÏadlá a centrálny oddychov˘ rímsky bazén s podhladinovou hudbou, ktor˘ prechádza do veºkej whirpool pod farebnou kupolou. Zóna SPA pokraãuje na poschodí,

ktoré vás privíta v japonskom ‰t˘le Orientu. âísla sa zastavia pri 73 relaxaãno-lieãebn˘ch procedúrach, ktoré zah⁄Àajú 20 masáÏí, 36 kúpeºov, 13 zábalov, ale aj ìal‰ie ‰peciálne procedúry v podobe floatingu – beztiaÏového plávania, suchého uhliãitého kúpeºa alebo oxygenoterapie, ãi samostatnej jacuzzi. Okrem toho majú náv‰tevníci k dispozícii 3 vodné postele s nastaviteºn˘m ohrevom a efektom bezváhového stavu, 2 tepidáriá, vírivku pri bare a infrasaunu. Aby toho nebolo málo, e‰te zopár v˘poãtov pre druhú zónu – AQUA. Aquaparková ãasÈ vám ponúka v interiéri v ‰t˘le Afriky 4 vodné atrakcie, a to: detsk˘ bambusov˘ bazén, vírivku, veºk˘ oddychov˘ bazén s mnoÏstvom podvodn˘ch masáÏí, trysiek a gejzírov a divokú rieku Coca-Cola River, naz˘vanú aj ako vodn˘ kolotoã. Ak ste unavení z vodného dobrodruÏstva, máme pre vás aj 2 oddychové ãasti – pláÏ alebo oddychovú galériu pri kupole. Celú ponuku uzatvára rozºahlá terasa. Jej najväã‰ou atrakciou je dozaista trio celoroãn˘ch toboganov, z ktor˘ch najdlh‰í Tornádo má aÏ 61 m. Pre adrenalínov˘ch nad‰encov je v ponuke 36 metrov dlhé Zambezi splavné na gumen˘ch kolesách a deti si prídu na svoje v Tarantule s dæÏkou 35 m. K vynikajúcemu relaxu a vodnej zábave patrí, samozrejme, aj dobré obãerstvenie. Na‰e „vypoãítavanie“ sa zastaví na ãísle 3, ão je poãet barov (Roma, Japan a Bora Bora), ktoré sú vám k dispozícii so svojou bohatou ponukou nápojov i jednoduch˘ch jedál.

1. narodeniny Aulandie DÀa 30. júla 2006 ubehne rok od oficiálneho otvorenia rímskych kúpeºov a aquaparku pre verejnosÈ. Aulandia Aqua & Spa Paradise oslávi svoje 1. narodeniny, a preto poãas celého mesiaca júl pre vás pripravila mnoÏstvo prekvapení a súÈaÏí. Sledujte pravidelne internetovú stránku www.aulandia.sk, kde sa dozviete viac informácií.

Súťaž: Napí‰te nám, koºké narodeniny bude Aulandia Aqua & Spa Paradise oslavovaÈ 30.júla 2006, aká je celková plocha prevádzky a ão je to floating. PäÈ vyÏrebovan˘ch v˘hercov odmeníme zaujímav˘mi cenami. 1. cena – paket Romantic Day pre dve osoby, 2. cena – paket Exclusive Day pre 1 osobu, 3. cena – dva celodenné vstupy do zóny SPA, 4. cena – dva celodenné vstupy do zóny AQUA, 5. cena – vstup do zóny SPA s floatingom pre 1 osobu. leto 2006 / 17


Letná svieÏosÈ citrusovej

verbeny Verbena, tieÏ známa ako bylina ãarodejníc alebo v‰eliek, sa vyznaãuje neodolateºnou citrusovou vôÀou. Je to

Letná vôÀa Citrus Verbena Objavte energizujúci kokteil pre tohtoroãné leto – letnú vôÀu Citrus Verbena od L’Occitane. Spája v sebe extrakt z organickej verbeny z Korziky so vzpruÏujúcou vôÀou citrónu zo Sicílie a s osvieÏujúcim grepfruitov˘m extraktom pochádzajúcim z Talianska. Vìaka tejto extra svieÏej vôni budete voÀaÈ a cítiÈ sa skvelo! Letná vôÀa 150 ml 1 555 Sk / 30 ml 455 Sk

magická rastlina. Rimania ju spájali s Venu‰ou a verili, Ïe má silu znova rozpáliÈ vá‰eÀ hasnúcej lásky. Verbena je mal˘ ker s fialkast˘mi kvetmi a vrúbkovan˘mi listami, ktor˘ sa uÏ od nepamäti pestuje v oblasti

Sprchov˘ gél Citrus Verbena

Stredozemia. V júni sa veºké ko‰e

Iskrivá vôÀa verbeny s citrusov˘mi plodmi a jemná receptúra sprchového gélu L’Occitane premení va‰e chvíºky pod sprchou na r˘dzu svieÏosÈ. Skvel˘ spôsob, ako na‰tartovaÈ letn˘ deÀ – v radostn˘ch tónoch, s neodolateºnou upokojujúcou vôÀou a pocitom svieÏosti. Sprchov˘ gel 250 ml 495 Sk

ãesaãov napæÀajú zelen˘mi lístkami a charakteristická vôÀa verbeny zaplavuje provensálske trhy. SvieÏu citrusovú vôÀu verbeny a jej upokojujúce vlastnosti ocení kaÏd˘. L’Occitane preto na leto priná‰a kolekciu v˘robkov CITRUS VERBENA, ktoré prekypujú svieÏosÈou a energiou.

Mydlo Citrus Verbena Svojím originálnym tvarom a v˘nimoãnou vôÀou vám tento mydlov˘ „lístok“ prinesie Ïiaru slnka do va‰ej kúpeºne. Mydlo na rastlinnej báze jemne ãistí pokoÏku a zanecháva neodolateºnú svieÏu vôÀu verbeny s citrusov˘m nádychom. Mydlo 75 g 175 Sk

Cestovná svieãka Citrus Verbena VoÀavá svieãka L’Occitane vám spríjemní pobyt nielen v domácnostiach, ale aj v hotelovej izbe ãi na letnej terase pod ‰írim nebom. Vìaka praktickému, ºahkému obalu a vieãku so závitom je táto svieãka ideálna na cestovanie. Jemná vôÀa verbeny v spojitosti s citrusov˘mi plodmi nádherne prevonia okolie a vytvorí príjemnú atmosféru, nech ste kdekoºvek. Bonus navy‰e – svieãka obsahuje esenciálny olej z citronelly, takÏe zapálená svieãka odpudzuje nepríjemné komáre. Cestovná svieãka 75 g 405 Sk

Súťaž: Príìte do predajne L’Occitane v Auparku a za odpoveì na otázku - aké ovocie pripomína iskrivá vôÀa verbeny, získate mal˘ darãek. 20 au


Iskrivé leto

Marionnaud Parfumeries vám priná‰a horúce letné novinky z radov dekoratívnej kozmetiky, kozmetiky pre starostlivosÈ o telo a pleÈ a v neposlednom rade aj mnoÏstvo jedineãn˘ch vôní pln˘ch zmyseln˘ch ovocn˘ch a kvetinov˘ch tónov, ktoré príjemne osvieÏia kaÏd˘ letn˘ deÀ. First love Van Cleef & Arpels

Kouros Eau d’été Yves Saint Laurent

First Love je zaãiatok nového príbehu lásky Ïeny a jej novej vône, ktorú priná‰a luxusná znaãka Van Cleef & Arpels. V lákavej ametystovej ‰katuºke je ukryt˘ ‰perk – ametystov˘ flakón s vôÀou, ktorá je kombináciou rafinovaného vábenia, prirodzeného pôvabu a luxusnej harmónie. Îiariv˘ ‰tart navodí koreneno-citrusovú svieÏosÈ vìaka osmantu, mandarínke a majoránke. V srdci vône je uloÏené pote‰enie z veºkej kvetinovej kytice z pivónie, kvetov Ylang-ylang a orchideií. Upokojujúca úchvatná cesta je ukonãená ambrov˘mi kry‰tálikmi, vanilkou a vôÀou paãuli.

Kouros – legenda Ïijúceho boha, stelesnenie fyzickej dokonalosti a zmyselnosti, symbol sily. VôÀa verná svojej tradícii sa vracia do slnkom preÏiareného stredomoria. ÚÏasnú svieÏosÈ symbolizuje chladivá modrá mäta, bergamota a artemesia. Zmyseln˘ rozmarín a jazmín neodmysliteºne patria k ãistému vzduchu Stredozemného mora. MuÏnosÈ a silu zasa predstavuje vôÀa cédrového dreva a sivej ambry. Voda – vzduch – oheÀ.

Cinéma Festival Eau d’été Yves Saint Laurent Prvá letná vôÀa Cinéma je svieÏa, Ïiariaca, zmyselná – bezchybná pieseÀ leta v nádhernom luxusnom flakóne. Îiarivé tóny talianskeho citrónu, iskrivú mandarínku a kvety mandºovníka striedajú vône kvetín tiary, amarylisu a sladkého jazmínu. V základe vône je ukrytá zmyselná ambra, biele piÏmo a vzru‰ujúca vanilka. Flakón je zdoben˘ vrúbkovaním a s podpisom Yves Saint Laurent stelesÀuje kúzlo letn˘ch prázdnin.

Amor Amor Eau Fraiche Cacharel Nová vôÀa Amor Amor má silu monzúnov˘ch daÏìov, ktoré okamÏite osvieÏia va‰u pleÈ. Je ako ºahk˘ závan ‰Èastia prebúdzajúci v‰etky pocity, rytmus v tele a chuÈ zvádzaÈ po celé leto. Nie div, veì srdce vône tvorí jemnosÈ a ãistota jazmínu, krása ruÏe a ovocná fantázia bielej broskyne. Zahaºte sa aj vy do zmyselnej vône Amor Amor. Rafinovan˘, estetick˘ a krásny farebn˘ flakón nájdete vo veºkostiach 30, 50 a 100 ml.

Juice tubes Lancôme Jedine s nov˘m leskom od Lancôme budete maÈ ‰Èavnaté a ultralesklé pery. Skrátka, zmyselné a neodolateºné. Vìaka v˘raznej perleÈovej a hydrataãnej zloÏke budú va‰e pery pôsobiÈ jagavo a oveºa pln‰ie. Nebojte sa vyskú‰aÈ letné cukríkové farby. Na perách zanechajú nádhern˘ lesk pln˘ hviezdiãiek.

Anti-rides Line peel Biotherm Kozmetická znaãka Biotherm myslí aj na pánov. Vo svojich laboratóriách vyvinuli v˘nimoãn˘ krém, ktorého ºahká, gélovokrémová textúra vyhladí vrásky a zanechá efekt akoby znovuzrodenej pleti. Krém obnovuje biorytmus a mladosÈ pleti aj vìaka jemn˘m biopeelingov˘m ãasticiam. Páni, je ãas dopriaÈ pleti to, ão si zaslúÏi!

Slim success Lancôme Snom vari kaÏdej Ïeny je maÈ pevné telo bez minimálneho náznaku celulitídy. Chcete poznaÈ efektívnu odpoveì na otázku celulitídy a tukov˘ch buniek? Je to „bunková liposukcia“ vo forme prípravku Slim success od Lancôme. Komplex Lipolyzer™, ktor˘ je hlavnou zloÏkou tohto produktu, je efektívnej‰í neÏ ãist˘ kofeín a napomáha tak k „medzibunkovej liposukcii“ – eliminuje tukové bunky z pokoÏky cez kanáliky tukov˘ch bunkov˘ch membrán a uÏ po jednom t˘Ïdni pouÏívania je „pomaranãová pokoÏka“ ten‰ia, jemnej‰ia a tukové bunky zredukované, telo je ‰tíhlej‰ie. Lipolyzer ™ zabraÀuje preniknutiu glukózy do tukov˘ch buniek, ãím pôsobí ako proticukrová bariéra, limituje poãet uskladnen˘ch tukov˘ch buniek, a teda pôsobí aj ako protituková bariéra.

leto 2006 / 21


Pod slovom zelenina si väã‰ina ºudí predstaví mrkvu, zeler, cibuºu... Tradiãné slovenské zeleninové jedlá sú tie, ktoré sa varili a osvedãili na na‰om území po dobu niekoºk˘ch storoãí. Napríklad kyslá kapusta, biela kapusta, kvaka s listami, zelené vÀate, kel, pór, ‰aláty, reìkve a reìkovky s listami, cibuºa. Lieãivé vlastnosti zeleniny sa prejavia, ak jeme na‰u domácu zeleninu, zeleninu ão najmenej chemicky o‰etrenú, ãistú, ale nie o‰krabávanú a dlho máãanú vo vode. T˘m sa z nej strácajú minerály, stopové prvky a vitamíny. Veºmi dôleÏité je konzumovaÈ na‰e zeleniny zelenej farby. Zemiaky, paradajky, baklaÏány... Mangá napríklad pochádzajú zo subtrópov a trópov, a preto mnoÏstvo vody a minerálov, ktoré obsahujú, je vhodné najmä pre ºudí Ïijúcich v t˘chto oblastiach. Konzumácia urãit˘ch druhov zeleniny a ich príprava podlieha roãn˘m obdobiam. Zeleniny, ktoré rastú na jar, potrebujeme na jar. Majú stúpavú energiu stromu a tá je najsilnej‰ia na jar. Preto je najlep‰ie získavaÈ ju jedlom v jarnom období (pór, klíãky, cibuºová vÀaÈ, ãínska kapusta, zelené vÀate). V lete konzumujeme energiu ohÀa, ktorá je najmä v listovej zelenine rastúcej práve 22 au

Zelenina v lete (‰alát, ãínska kapusta, mladá kapusta, mlad˘ kel, kukurica, uhorka, letná tekvica, cuketa, tekvica hokkaido). Zeleniny, ktoré dozrievajú na jeseÀ, potrebujem najviac na jeseÀ a poãas zimy. Ich vitálna energia má sÈahujúci charakter. Rovnaká je aj energia jesene – kovu. Miazga sa sÈahuje dovnútra, listy opadávajú, chlad nás sÈahuje a my práve vtedy potrebujeme o nieão viac hutn˘ch zelenín neÏ listov˘ch, aby sme sa aj my stiahli, spevnili a preãkali zimu bez následkov. Energia kaÏdého druhu zeleniny má úplne in˘ charakter, a preto striedame v‰etky na‰e domáce druhy. Je dobré do kaÏdého jedla zaradiÈ zeleninu s energiou viac uvoºÀujúcou (listová zelenina) a zeleninu s energiou ºahko spevÀujúcou (koreÀová zelenina). Tieto energie sa vzájomne dopæÀajú a my potrebujeme obe. Zelenú listovú v‰ak o nieão viac. Veºmi dôleÏité je aj striedanie farieb. Zelená, biela, oranÏová, ãervená, Ïltá, ruÏová, kaÏdá farba priná‰a iné hodnoty. Zeleninu vyuÏívame celú, vÀaÈ aj koreÀ. Niã nevyhadzujeme. Drevnaté ãasti pouÏívame na v˘var. Pri krájaní striedame odli‰né spôsoby, napríklad podºa osi rastu, naprieã, diagonálne. Na men‰ie kúsky krájame pre krátky var, na väã‰ie kusy pre dlh‰í var. PouÏívame ostr˘ nôÏ. V lete potrebujeme viac surovej zeleniny a zeleniny krátko tepelne spracovanej alebo len sparenej. V zime by sme mali daÈ zelenine viac tepla a energie, aby nás zahrievala, nie ochladzovala, na rozdiel od horúceho leta. Spôsoby prípravy striedame. NajdôleÏi-

tej‰ie v‰ak je pre v‰etk˘ch ºudí jesÈ zeleninu denne ku kaÏdému jedlu.

Zelenina má veºmi rôzne lieãivé úãinky. Varen˘ lopúchov˘ koreÀ je dobr˘ napríklad pre podporu moãenia a vitality. Uvarená mrkva pomáha zlep‰iÈ anémiu, lieãi obliãky. Strúhaná surová biela reìkev – daikon alebo koreÀ kvaky pomáha tráviÈ mastné potraviny (fritovaná zelenina, ryby). Varen˘ daikon odbúrava tuky usadené v tele dlhodobou konzumáciou masla, syra a in˘ch Ïivoãí‰nych potravín. Púpava je veºmi dobrá pre zv˘‰enie vitality, posilÀuje Ïalúdok a ãrevá. Lotosov˘ koreÀ pomáha rozpú‰ÈaÈ hlien v d˘chacích orgánoch. Kapusta varená do troch minút pomáha posilniÈ sexuálnu vitalitu. PaÏítka varená v miso polievke zastavuje hnaãku. Uhorky surové aj varené sú uÏitoãné pre tvorbu moãu a pri Ïalúdoãn˘ch problémoch. Cesnak konzumovan˘ surov˘ vypudzuje ãervy, môÏe zv˘‰iÈ sexuálnu aktivitu a pomáha aj pri ochorení peãene. Cesnak naloÏen˘ na niekoºko dní do miso pasty pomáha zahriaÈ telo v studenom poãasí. Estragón je dobr˘ pri lieãbe malárie. PouÏívame ho tieÏ do mochi placiek pri lieãení anémie. Estragónové mochi sa odporúãa tehotn˘m alebo kojacim Ïenám pre celkové zdravie a posilnenie. Varená cibuºa upokojuje nervov˘ systém v prípade nervozity, podráÏdenia. Je tieÏ uÏitoãná pri ÈaÏkej svalovej práci. ·alotka pomáha pri vyluãovaní jedov z mäsa. Surová alebo ºahko sparená ‰alotka zvy‰uje telesnú teplotu t˘m, Ïe zlep‰í krvn˘ obeh a tieÏ stimuluje trávenie (v˘var miso a ‰alotka).

na tanieri Veºmi dôleÏité je zaradiÈ do jedálniãka kaÏdého ãloveka aj zeleninu morskú – riasy. Morské riasy ideálnym spôsobom vyrovnávajú minerálovo chudobn˘ spôsob dne‰nej v˘Ïivy. âistia organizmus od toxick˘ch látok a ÈaÏk˘ch kovov. Pomáhajú vyrovnaÈ deficit minerálov následkom konzumácie bielej múky a cukru. Chutne pripravené jedlo z rias je tvarom, chuÈou aj farbou ozdobou kaÏdého taniera. Nemali by sme zabudnúÈ ani na byliny z ná‰ho okolia. Dávajú nám silu, ktorú ony potrebujú dennodenne pre svoj Ïivot. Je to sila, ktorú do nich vkladá zem. VÀate a korene Ïihºavy, prvosienky, púpavy, ìateliny, skorocelu, my‰ieho chvosta, kostihoja a mnoh˘ch ìal‰ích sú nevyhnutnou zloÏkou ‰alátov, chuÈoviek, omáãok. Najmä na jar nám ponúkajú prvú zelenú farbu na tanieroch a s Àou aj potrebnú jarnú energiu pre zaãiatok obdobia plodenia. Rôzne v˘Ïivové smery sa v mnoh˘ch odporúãaniach rozchádzajú. V jednom sú v‰ak v‰etky zajedno. Zelenina je neodmysliteºnou zloÏkou stravy. Zelenina, ktorá sa pestuje u nás, je zdrav‰ia v kaÏdom ohºade. Vhodnej‰ia a hodnotnej‰ia. A preto pravideln˘m nákupom biozeleniny podporujem jej pestovanie u nás a t˘m aj cenovú prístupnosÈ. Pestujte si zelené vÀate za oknami na balkónoch a lodÏiách.


Recepty (pre 4 osoby):

Zelenina ako príloha Fritované lístky divých bylín Suroviny: Mladé lístky kostihoja, myšieho chvosta, horčice, sedmokrásky, žihľavy, kvety ďateliny, kvety sedmokrásky; hraška (obaľovacia zmes) zmiešaná s bielou múkou a vodou na nie veľmi riedke cesto; kvalitný fritovací olej; strúhaná biela reďkev daikon; niekoľko kvapiek sójovej omáčky shoyu

Postup: Cestíãko na obaºovanie necháme 10 minút postáÈ. Lístky bylín opláchneme, osu‰íme a vloÏíme do cestíãka (musia byÈ dôkladne obalené) a potom do rozpáleného fritovacieho oleja (olej má správnu teplotu, ak kvapka cestíãka spadne na dno a hneì vypláva). Obalené lístky v oleji otáãame a fritujeme do ruÏova (nedávame ich naraz veºa, aby olej nevychladol). Fritujeme pomaly, aby sa byliny prepiekli. Hotové lístky vyberieme a poloÏíme na tanier s papierov˘m obrúskom, ktor˘ odsaje prebytoãn˘ olej. Pre ºah‰iu stráviteºnosÈ podávame fritované jedlá s kopãekom jemne strúhanej reìkve daikon zmie‰anej s niekoºk˘mi kvapkami sójovej omáãky shoyu.

Zelenina ako šalát Arame s tahini Suroviny: 3 hrste riasy arame namočenej na 10 minút do vody tak, aby ich zakrývala; 1 stredne veľká mrkva nakrájaná na jemné pásiky; zelená časť póru nakrájaná pozdĺžne na pásiky; 3 lyžice čerstvej alebo konzervovanej kukurice; 2 lyžice tahini zmiešanej s 1 lyžicou sójovej omáčky shoyu a vodou na hustú kašu

Postup: Ak arame namáãaciu vodu vypijú, treba ju doliaÈ, aby dobre nasiakli. Nakrájanú mrkvu restujeme na tro‰ke vody asi tri minúty. Pridáme riasy aj s namáãacou vodou a privedieme v‰etko do varu. Varíme na miernom ohni 30 minút. Potom navrch pridáme kukuricu a nakrájan˘ pór. V‰etko zalejeme ka‰ou z tahini, shoyu a vody. Zahrievame na miernom ohni 10 minút, k˘m nie je pór mäkk˘. OheÀ vypneme. Varen˘ ‰alát necháme postáÈ e‰te 5 minút. Zamie‰ame a podávame.

Zelenina ako hlavné jedlo Zelenina na čínsky spôsob Suroviny: 1 lyžica sezamového oleja; 1/3 šálky cesnaku diagonálne nakrájaného na prúžky; 6 húb nakrájaných na tenké plátky; 3/4 šálky na jemné pásiky nakrájanej mrkvy; 1 šálka čínskej kapusty nakrájanej na väčšie kusy; 1/2 šálky nakrájaných fazuľkových strukov; 1 list riasy wakame (5 minút namáčame a potom najemno nakrájame, vodu nevylievame); 1/2 šálky seitanu natural nakrájaného na pásiky; 4 cm lotosového koreňa nakrájaného na tenké plátky; 3 polievkové lyžice sójovej omáčky shoyu; 1,5 polievkovej lyžice šťavy z čerstvo nastrúhaného zázvorového koreňa; 2 polievkové lyžice škrobu kuzu rozpustené v 1 plus 1/3 šálky vody; štipka morskej soli

Postup: Liatinov˘ wok ºahuãko potrieme olejom a zahrejeme. Pridáme cesnak, huby, fazuºkové struky a lotos a neprikryté smaÏíme 1-2 minúty. Potom pridáme mrkvu, jemne osolíme a smaÏíme 3-4 minúty. Prikryjeme, obãas premie‰ame. Pridáme ãínsku kapustu, riasu wakame, seitan, shoyu. Zeleninu za obãasného mie‰ania smaÏíme 2-3 minúty, aby sa nepripálila. Na záver pridáme zázvorovú ‰Èavu a rozpustené kuzu, zníÏime plameÀ a jemne pol aÏ jednu minútu mie‰ame. Podávame teplé.

Zelenina ako dezert Sladká mrkvička Suroviny: 5 stredne veľkých, jemne nastrúhaných mrkiev; 3 lyžice opláchnutých nesírených hrozienok; štipka soli; citrónová šťava

Postup: Hrozienka povaríme v tro‰ke vody so ‰tipkou soli asi 8 minút. Pridáme nastrúhanú mrkviãku, ‰tipku soli a dobre premie‰ame. Túto zmes vloÏíme do väã‰ej misy, poloÏíme na Àu tanierik a zaÈaÏíme na 2 a viac hodín. Podávame pokvapkané citrónovou ‰Èavou.

Zelenina ako nápoj Sladký zeleninový nápoj (je ideálny na udržiavanie stálej hladiny cukru v krvi a zaháňa pocit chuti na sladkosti). Suroviny: 1 šálka veľmi jemne nakrájanej sladkej zeleniny v rovnakom pomere (cibuľa, mrkva, biela kapusta, jesenná tekvica); 1/2 l vody

Postup: Vodu so zeleninou privedieme do varu a jemne varíme 20 – 30 minút. Precedíme a podávame teplé. Vyvarenú zeleninu nekonzumujeme. Najlep‰ie je piÈ tento nápoj okolo jedenástej hodiny predpoludním, v ãase, keì sa mení hladina cukru v krvi. leto 2006 / 23


< bratislava-inline > ‰tartuje 7. júla

UÏ po druh˘ rok z Auparku Väã‰ine korãuliarov akciu < bratislava-inline > urãite netreba bliωie predstavovaÈ. Piatkové inline jazdy mestom si za dva roky svojej existencie vytvorili pevné miesto v letnom programe Bratislavy. ·iroké osvetlené cesty, dav korãuliarov v sprievode polície, v˘borná hudba, ‰um koliesok a neopakovateºná atmosféra – tak vyzerá kaÏd˘ letn˘ piatok v hlavnom meste. Organizátori v spolupráci s mestom Bratislava, políciou, BKIS a ìal‰ími partnermi pripravili s men‰ími prekvapeniami uÏ tretí roãník, ktor˘ sa zaãne v prv˘ júlov˘ piatok. Zopár zaujímav˘ch ãísel Úplne prvá akcia sa konala 10. júna 2004 a vyskú‰aÈ ju pri‰lo okolo 250 odváÏlivcov. Odvtedy ich poãet neustále stúpal a zastavil sa na priemernom ãísle 750 korãuliarov na jednu akciu. Absolútne najviac, vy‰e 1 000 úãastníkov, otváralo most Apollo 4. septembra 2005. < bratislava-inline > v‰ak láme aj iné rekordy – najstar‰ím úãastníkom je BraÀo, ktor˘ tento rok oslávi 79 rokov, najmlad‰í úãastník je Robko, ktorého rodiãia tlaãia v bugynke a ktor˘ sa narodil len pár mesiacov pred prvou jazdou prvého roãníka <bratislava-inline>. Za dve sezóny sa najazdilo po Bratislave 265

kilometrov, úãastníci vypili 9 500 litrov nápojov a zjedli 600 kg ovocia.

Preão sa zapojiÈ? Akcia je pre v‰etk˘ch, ktorí radi korãuºujú a ktor˘m sa zapáãi pocit jedineãnosti a nad‰enia, keì jazdia v meste po cestách, ktoré sú za normálnych okolností vyhradené autám, a keì si uvedomia, Ïe korãuºujú po trase, kade sa kaÏd˘ deÀ vezú do práce alebo do ‰koly. ªudia na Àu chodia preto, Ïe sa chcú baviÈ, stretnúÈ kamarátov, zaÏiÈ mesto z inej perspektívy a spraviÈ si fotografiu veãernej Bratislavy zo Starého mosta alebo len tak – povoziÈ sa, odreagovaÈ a trochu inak zaãaÈ víkend.

âo vás ãaká toto leto? Tretia sezóna má byÈ, samozrejme, e‰te lep‰ia ako tie predo‰lé, chce priniesÈ nové záÏitky a strhnúÈ so sebou e‰te viac ºudí. Nachystan˘ch je mnoÏstvo darãekov od spoluorganizátorov, pripravujú sa modifikované trasy a sprievodné akcie, ako napríklad prezentácia poskytovania prvej pomoci pri ‰portov˘ch úrazoch pripravená âerven˘m kríÏom, rôzne súÈaÏe a, samozrejme, uÏ tradiãn˘ karneval. Pred niekoºk˘mi jazdami sa budú v mieste ‰tartu konaÈ koncerty, ktoré v rámci Kultúrneho leta pripravuje Bratislavské kultúrne a informaãné stredisko (prv˘ z koncertov má byÈ uÏ pri druhej jazde 14. júla 2006).

âo si potrebujete zapísaÈ do diára: Ideme kaÏd˘ piatok 7. júl – 1. september 2006 Stretnutie: 20.00, Aupark (pri detskom ihrisku) ·tart: 21.00 hod. Keì pr‰í, akcia sa nekoná! www.bratislava-inline.sk

TakÏe, skontrolujte a „nabrúste“ kolieska, zaãíname 7. júla a zraz je ako vÏdy o 20.00 pri Auparku!

leto 2006 / 25


Prvé lanové centrum na Slovensku mestské

Bratislavsk˘ hrad bude maÈ ãoskoro svoj takmer zrkadlov˘ obraz na pravom, petrÏalskom brehu Dunaja. Nebude to v‰ak historická kamenná stavba, ale nová lanová atrakcia pre náv‰tevníkov Auparku. História lanov˘ch prekáÏok Lanové prekáÏky majú za sebou pestrú históriu. PouÏívali ich uÏ v starovekom Grécku na kondiãn˘ v˘cvik armády. Za otca moderného vyuÏitia lanov˘ch prekáÏok sa v‰ak povaÏuje francúzsky námorn˘ dôstojník George Hébert, ktor˘ zaãiatkom dvadsiateho storoãia vyvinul rozvojovú metódu fyzick˘ch, psychick˘ch a morálnych kvalít vojakov v prírodnom prostredí. Pri kon‰trukcii prekáÏok na zdolávanie vyuÏil napríklad stoÏiare ãi siete z paluby lodí. V 60. rokoch sa zaãali vyuÏívaÈ tieto prvky vojenského tréningu ako pedagogick˘ nástroj na v‰estrann˘ rozvoj osobnosti mládeÏe i v civilnom Ïivote ako súãasÈ záÏitkovej v˘chovy. Postupne vzniklo mnoÏstvo lanov˘ch centier pri ‰kolách, v in‰titúciách venujúcich sa voºnoãasov˘m aktivitám mládeÏe, neskôr i pri hoteloch, ‰portov˘ch areáloch, dokonca i v areáloch uprostred miest, v nákupn˘ch centrách a pod. Okrem rozvojového poslania v rámci v˘chovy mládeÏe dostáva26 au

jú postupne lanové centrá rozmer zábavn˘ aj rekreaãn˘, pretoÏe poskytujú ºuìom preÏitie dobrodruÏstva priamo v prostredí, kde Ïijú, prípadne dovolenkujú. V súãasnosti existuje asi 12 000 lanov˘ch centier na celom svete, priãom roãne ich pribúda rádovo 500. Najväã‰ie mnoÏstvo centier sa nachádza v Severnej Amerike.

Typy vysok˘ch lanov˘ch prekáÏok z hºadiska stavby: • vybudované na jestvujúcich stromoch • postavené na ‰peciálne osaden˘ch stæpoch

Typy vysok˘ch lanov˘ch prekáÏok z hºadiska prevádzky: • statické – lezci sa samoistia pomocou lanov˘ch sluãiek pripnut˘ch karabínou k istiacemu lanu. Ak lezec spadne, zostane visieÈ na oceºovom lane. • dynamické – lezci sú uviazaní na lano, ktoré niekto istí zdola, zo zeme. V Auparku vyrastie statické lanové centrum osadené na 16 metrov vysok˘ch dreven˘ch stæpoch. Bude maÈ tvar hradu so ‰tyrmi veÏiãkami. PrekáÏky budú umiestnené v troch poschodiach – nízke lanové prekáÏky, stredné a vysoké, ão je v na‰ich zemepisn˘ch ‰írkach zatiaº prvá lastoviãka. Takto sa stane lanové dobrodruÏstvo prístupné a zároveÀ atraktívne pre v‰etky vekové kategórie. Nebudú ch˘baÈ ani adrenalínové skoky pre najodváÏnej‰ích.


KaÏd˘ náv‰tevník sa bude istiÈ sám, a preto pred nástupom na lanové prekáÏky prejde dôkladn˘m pre‰kolením. Aj po za‰kolení a nástupe na prekáÏky bude pod drobnohºadom skúsen˘ch in‰truktorov. Istenie bude dvojnásobné, na dvoch nezávisl˘ch lanov˘ch smyãkách pripevnen˘ch karabinou k oceºovému istiacemu lanu. T˘m bude zaistená maximálna bezpeãnosÈ. Prevádzka lanového centra bude ìalej koordinovaná s prevádzkov˘mi hodinami priºahlej lezeckej veÏe Aupeak, na ktoré sú skalní náv‰tevníci Auparku uÏ zvyknutí. Spravidla budú predpoludnia v pracovn˘ch dÀoch vyhradené pre ‰koly a záujmové skupiny, popoludnie a veãer pre verejnosÈ. Soboty a nedele budú slúÏiÈ verejnosti od 10.00 h. aÏ do veãera. Prevádzka bude prispôsobená aktuálnemu poãasiu. Lanové centrum prinesie obohatenie aj pre prázdninové denné lezecké tábory. Lezeck˘ program denn˘ch táborov bude obohaten˘ o dobrodruÏstvo na lanovom hrade. SúãasÈou ponuky budú aj rodinné programy ãi narodeninové oslavy. Stavbu Lanového centra zabezpeãila spoloãnosÈ Project Outdoor, ktorá bude areál zároveÀ prevádzkovaÈ a programovo zabezpeãovaÈ v spolupráci so zdruÏením Hory a mesto.

Profil staviteºa lanového centra Project Outdoor, s.r.o., je ãeská vzdelávacia spoloãnosÈ poskytujúca záÏitkové vzdelávacie programy (od r. 2003 so zastúpením na Slovensku: Project Outdoor Slovakia, s.r.o.). Prvé lanové centrum v âR otvorili v roku 2000, odvtedy postavila spoloãnosÈ ìal‰ie centrá v Prahe, Brne, Ostrave, Harachove a v Doln˘ch PolÏiciach. SpoloãnosÈ prevádzkuje lanové centrá na základe prepracovanej metodiky a bezpeãnostn˘ch pravidiel podliehajúcich medzinárodn˘m normám. Normy, bezpeãnostné ‰tandardy a prevádzkov˘ poriadok vypracovala spoloãnosÈ na základe svojho ãlenstva v dvoch najv˘znamnej‰ích profesn˘ch zdruÏeniach vo svete: A (ACCT), USA a E (ERCA).

Súťaž: Napí‰te nám, ak˘ druh lanového centra bude postaven˘ v Auparku? Piati vyÏrebovaní v˘hercovia získajú hodinov˘ voºn˘ vstup na vysoké lanové prekáÏky v Auparku. leto 2006 / 27


rastlina z ãias

DINOSAUROV Mnohí z vás uÏ mali ‰ancu zoznámiÈ sa s rastlinou WOLLEMI PINE. Titulky ãasopisov, novín ãi iné správy z médií ‰okovali svet prakticky hneì po jej objavení koncom roka 1994. K nálezu do‰lo náhodou, keì sa 10. decembra 1994 David Noble, stráÏca národného parku WOLLEMI v Austrálii spolu so svojou partiou spustil lanom do hlbokej rokliny poãas svojej v˘pravy do bu‰e. Toto tajné miesto sa nachádza niekde v oblasti zvanej Blue Mountain, len zhruba 150 km od centra Sydney!

Objav storoãia O tom, Ïe sa mu podaril najúÏasnej‰í botanick˘ nález storoãia, sa David dozvedel aÏ z anal˘zy zoschnut˘ch vetviãiek, ktoré zabudol na dne svojho ruksaku a objavil ich tam aÏ o niekoºko dní. Vzal ich z rokliny, keìÏe stromy, ktoré tam rástli, sa mu zdali ãímsi v˘nimoãné. Botanici potvrdili, Ïe ide o druh, o ktorom sa predpokladalo, Ïe vyhynul pred viac ako dvomi miliónmi rokov. Dostal botanické meno Wollemia nobilis. Objavením tohto stromu sa David Noble stal slávnym z veãera do rána. NájsÈ Wollemi Pine (anglické pomenovanie tohto ihliãnanu) voºne rastúceho v prírode dnes je totiÏ nieão obdobné, ako keby ste objavili dinosaura. Vìaka tomu rastlina na celom svete dostala prívlastok „rastlina z ãias dinosaurov“.

Pôvod a nálezisko Wollemi Pine

âo je vlastne Wollemi Pine?

Wollemi Pine sa stal ÈaÏko oceniteºn˘m objavom, ktor˘ pre nás v‰etk˘ch otvára most do absolútne nepredstaviteºnej minulosti. Na základe v˘skumu fosílnych nálezov sa zistilo, Ïe tento druh stromu – tak ako aj známe fosílie Ginkgo biloba a Cycas revoluta – tvorili porast pred viac ako 65 miliónmi rokov. Wollemia sa vyskytovala nielen v Austrálii, ale na celom juÏnom prapôvodnom kontinente Gondwana. Roz‰írené lesy Wollemia boli svojho ãasu pravdepodobne zniãené rovnakou katastrofou, ktorá zapríãinila aj vyhynutie dinosaurov. Malá populácia v austrálskej rokline sa udrÏala iba preto, Ïe sa v t˘chto miestach v˘razne nemenila klíma ani faktory stanovi‰Èa. Stromy tu rastú v daÏìov˘ch lesoch vo vlhk˘ch skaln˘ch v˘stupkoch v hlbokej rokline, ktorú obkolesujú vrchy, a t˘m je teda dokonale izolovaná od okolitého sveta.

Je to jeden z najstar‰ích a najzriedkavej‰ích stromov sveta a patrí do ãeºade starej 200 miliónov rokov. Wollemi Pine je majestátny konifér (ihliãnat˘ strom), ktor˘ v divokej prírode dorastá aÏ do v˘‰ky 40 metrov. Základn˘ znak tohto stromu z druhohôr je obrovské nezvyãajné ihliãie a jedineãná ‰truktúra rozvetvenia. Kôra stromu pôsobí veºmi Ïivo a opticky vyzerá ako variaci sa ãokoládov˘ krém.

V Európskych dolinách nebolo moÏné pozorovaÈ niã podobné, pretoÏe stále dochádzalo k priÈaÏujúcim zmenám klímy. Neskôr, vìaka dobe ºadovej a extrémnym zmenám klimatick˘ch podmienok, vyhynuli na veºk˘ch plochách stromy obºubujúce teplo. Men‰í v˘skyt reliktov z teplej‰ích treÈohôr, väã‰inou v roklinách alebo na preãnievajúcich skaln˘ch stenách s relatívne kon‰tantn˘-

28 au

Súťaž: Napí‰te nám, do akej v˘‰ky dorastá Wollemi Pine? Piati vyÏrebovaní v˘hercovia získajú triãko s komixom o objavení tejto rastliny.


mi klimatick˘mi podmienkami, sa nachádza v Alpách. Známy relikt z treÈohôr je Modr˘ kvet (Wulfenia carinthiaca) a tieÏ vavrínové lesy na Madeire ãi na Kanárskych ostrovoch. Îiadne z nich v‰ak nie sú také staré ako Wollemia. Je jasné, Ïe hodnota t˘ch sto dospel˘ch stromov, ktoré sa nachádzajú vo voºnej prírode, je pre ºudstvo nepredstaviteºná. Práve preto bola lokalita ihneì po potvrdení objavu zaradená do zoznamu svetového dediãstva a Wollemia nobilis zaãlenená do ãervenej knihy najohrozenej‰ích rastlinn˘ch druhov.

Ako je rastlina chránená? Austrálska vláda pristúpila k objavu mimoriadne pruÏne a prakticky okamÏite novelizovala zákon, ktor˘ oprávÀuje penalizovaÈ naru‰iteºov za neoprávnené vniknutie do tejto lokality aÏ do v˘‰ky 220 000 austrálskych dolárov, ão je pribliÏne päÈ miliónov korún. ZároveÀ im hrozí trest odÀatia slobody aÏ do v˘‰ky dvoch rokov! Je v‰ak táto stratégia úãinná? V roku 1997 odborníci pri‰li s veºmi originálnou my‰lienkou. NamnoÏiÈ Wollemiu a ponúknuÈ ju na predaj prostredníctvom aukcií a ‰pecializovaného zásielkového obchodu po celom svete. Ne‰lo by len o peniaze, ktoré by sa pouÏili prevaÏne na záchranu ohrozen˘ch druhov a ich moÏné neskor‰ie vysádzanie do prírody. Ide hlavne o úÏasn˘ projekt, pomocou ktorého si môÏu záujemcovia o Wollemi Pine strom zakúpiÈ, starostlivosÈou oÀ prispieÈ k jeho záchrane, no najmä, Ïe záujem nav‰tíviÈ lokalitu ich v˘skytu sa tak v˘razne zníÏi. Malo by sa tak zabrániÈ zavleãeniu chorôb a vírusov, ktor˘m by sa tieto stromy nevedeli brániÈ.

RozmnoÏovanie Wollemi Pine VíÈazné konzorcium firiem (Joint venture Birkdale & Botanic Gardens Trust spolu s riadiacim strediskom pre primárny priemysel a lesné hospodárstvo ‰tátu Queensland – Austrália) zaloÏilo firmu WOLLEMI PINE INTERNATIONAL a od roku 1998 sa viac ãi menej úspe‰ne snaÏí dopestovaÈ tieto ihliãnany rozmnoÏovaním. Niekoºko prv˘ch rokov sa im vôbec nedarilo. Prvé pokusy na prelome storoãí boli zamerané na zber ‰i‰iek z vrcholcov dospel˘ch stromov. Táto metóda v‰ak bola nebezpeãná a navy‰e vzdu‰n˘ vír tvoren˘ rotormi helikoptéry po‰kodzoval stromy. Následne sa preto zmenila taktika a poverení pracovníci sa pokú‰ali rozprestieraÈ pod stromy siete a zhromaÏdiÈ tak semená – v˘chodiskov˘ materiál na mnoÏenie touto cestou. Vznikla prvá a druhá generácia mnoÏenia, ktorá je geneticky vypestovaná priamo zo semien stromov vo voºnej prírode. KaÏdá takto vypestovaná rastlina má svoje ãíslo, ktoré sa uvádza aj na certifikáte pravosti a má definovanú rodiãovskú vetvu. Ich zberateºská hodnota je najvy‰‰ia a poãet limitovan˘. Prv˘ch niekoºko sto stromov sa stalo predmetom draÏieb v Austrálii na jeseÀ minulého roka a pár t˘chto zberateºsky mimoriadne hodnotn˘ch kusov sa podarilo zabezpeãiÈ dokonca aj pre Európu. Len pred nedávnom boli uvedené na trh v âechách i na Slovensku rastliny vo v˘‰ke 50 – 60 cm. Úãe-

lom predaja t˘chto stromov je podpora ich ochrany. KaÏd˘ majiteº takéhoto jedinca sa teda stane súãasÈou spomínaného projektu na záchranu Wollemi Pine. Bolo by ideálne, keby mohla byÈ Wollemia v kaÏdej domácnosti, no vzhºadom na dosiaº nezvládnut˘ spôsob ich mnoÏenia je momentálne k dispozícii iba obmedzen˘ poãet najcennej‰ích jedincov najvy‰‰ej generácie. Nádej sa vkladá do mnoÏenia niωích generaãn˘ch stupÀov Wollemi Pine, a to buì spôsobom „in vitro“ (v laboratóriu), alebo vegetatívne. Tu ide o beÏné jedince, ktoré sa budú uchádzaÈ o priazeÀ obyãajn˘ch kupujúcich. Mladé rastliny by mali byÈ dováÏané priamo z Austrálie a vypestované na juhu Európy. Ak vás zaujíma osud t˘chto prastar˘ch rastlín a chcete ich maÈ vo svojich domovoch ãi záhradách a zároveÀ prispieÈ tak aj k celkovej záchrane Wollemi Pine, kliknite na www.wollemipine.sk

Fakty o Wollemi Pine âo je to: Jeden z najstar‰ích a najzriedkavej‰ích druhov v‰etk˘ch ãias Vedecké meno: Wollemia nobilis, W. G. Jones, K. D. Hill et J. M. Allen âeºaì: Araucariacea Dátum nálezu: 1994 Miesto nálezu: Západne od Sydney v daÏìovej rokline vo vnutri 200 000-hektárovej plochy Národného parku Wollemi v Blue Mountains Kto ju objavil: David Noble, stráÏca Národného parku a v˘skumník Vek: Wollemi Pine patrí k 200 miliónov rokov starej ãeºadi araukáriovité Najstar‰ia nájdená fosília: stará 90 miliónov rokov V divoãine Ïijúce stromy: menej ako 100 kusov V˘‰ka: Wollemi Pine je vy‰e 40 metrov vysoká a 1,2 metra ‰iroká Charakteristika: konifér (ihliãnat˘ strom) s atraktívnym, obrovsk˘m, nezvyãajn˘m a tmavozelen˘m ihliãím, Ïivo pôsobiaca kôra stromu, mnoho v˘honkov a zaujímav˘ kmeÀ Vlastnosti rastu: R˘chlo rastie v miernom tieni, uprednostÀuje kyslej‰iu pôdu a teploty medzi – 10 aÏ +45 °C PouÏitie: Senzaãné rastliny pre múzeá, botanické záhrady, dinoparky, arboretá a národné parky a zberateºov Kde môÏete obdivovaÈ Wollemi Pine? Unikátne rastliny sú umiestnené v rôznych botanick˘ch záhradách po celom svete. Na jar tohto roka pribudla vzácna Wollemia aj do bratislavskej botanickej záhrady. leto 2006 / 29


KNIHY

CD Arthur Golden Pamäti Gej‰e (Vydavateľstvo Ikar) ZaÏili ste príbeh gej‰e Sajuri na vlastné oãi v pohodlí kina? Obdivovali ste bez dychu herecké v˘kony, poetickú kameru ãi umenie filmov˘ch kostymérov? StaÀte sa na chvíºku reÏisérom aj vy. âítanie hodnotnej kniÏky od Arthura Goldena vám umoÏní pohraÈ sa s vlastn˘mi predstavami o Ïivote tejto v˘nimoãnej postavy. Vymyslite si film o japonskej famme fatale úplne od zaãiatku a celkom inak. Staãí sa zaãítaÈ.

Paulo Coelho Ako rieka, ktorá plynie (Vydavateľstvo Ikar) Fanú‰ikov brazílskeho spisovateºa Paula Coelha nájdeme v 150 krajinách sveta, kde jeho optimizmom nabité diela vychádzajú. Jeho posledná kniÏka iste zaujme kaÏdého nad‰eného ãitateºa diel tohto tvorivého autora. Tentoraz totiÏto nejde o ucelen˘ príbeh, ale o skutoãné malé i veºké záÏitky z kaÏdodenného Ïivota Paula Coelha. Príbehy sú krátke, v˘stiÏné a kaÏd˘ jeden vyÏaruje obdiv k rieke príbehov, ktoré okolo nás denne pretekajú.

Michal Viewegh Bájeãn˘ rok (Vydavateľstvo Druhé Město) Mil˘ denníãek! – zdôveroval sa Michal papierovému zo‰itu cel˘ rok 2005 a nakoniec ho aj vydal. T˘mto poãinom populárny ãesk˘ intelektuál celkom zbúral fenomén o plachosti a uzavretosti umeleckej obce. A keby len to! Svojím intímne úprimn˘m dielom nám navy‰e aj nepriamo odkazuje, Ïe písaním denníka sa stávame spisovateºmi vlastne v‰etci.

Boris Filan Wewerka (Vydavateľstvo Slovart) Nov˘ román Borisa Filana je príbeh svojského mladého dievãaÈa, ktoré veºmi skoro zaãína ÏiÈ pestr˘ Ïivot podºa vlastn˘ch predstáv. Okolie ju nechápe, má problémy s matkou, alkoholom, drogami i zákonom. Nespútaná rieka jej Ïivota ju dovedie aÏ na psychiatriu. 30 au

DVD

Daft Punk Musique vol. I 1993 – 1995

Bohdan Sláma ·tûstí

Prv˘m hudobn˘m pokusom zakladateºov formácie Daft Punk bola rocková kapela Darlin. Ako to uÏ b˘va, prvotina neznámej dvojice si veºa obdivovateºov nena‰la. Naopak, britsk˘ ãasopis Melody Maker ich vo svojej recenzii oznaãil ako „bandu hlúpych pankáãov“ (a bunch of daft punk). Chlapci z nepríjemnej kritiky vyÈaÏili to najlep‰ie, „sebakriticky“ si názov ponechali a potom miesto rockového dobyli svet taneãn˘. Na ich v poradí treÈom albume sa nachádzajú najznámej‰ie hity, ako Around the world, One more time a Harder, better, faster, stronger.

Filmové dielo in‰pirované skutoãn˘mi ºuìmi, natoãené podºa naozajstn˘ch ºudsk˘ch príbehov dne‰ka. Vìaka citlivému spracovaniu, pravdiv˘m hereck˘m v˘konom i skvelej réÏii získal film viacero medzinárodn˘ch ocenení. Medzi bonusmi sú nepouÏité filmové scény, filmografia hercov a tvorcov snímky, rozhovor s Bohdanom Slámom a viac neÏ 100 fotografií z filmu a natáãania. DVD obsahuje aj ãeské titulky pre nepoãujúcich a hlasov˘ komentár pre nevidom˘ch.

Red Hot Chilli Peppers Stadium Arcadium

Kraftwerk Minimum – Maximum

Red Hot Chilli Peppers sa upokojili. Témy ako drogy, Ïeny, láska, nostalgia a filozofia zostávajú, na albume v‰ak prevaÏujú melodické balady nad r˘chlymi rockov˘mi skladbami. Texty pesniãiek sú stále vtipné, plné skryt˘ch v˘znamov a slovn˘ch hraãiek. Okrem originálneho prejavu speváka Antonyho dominuje v skladbách aj gitarista Johny Frusciante, ktorého mnohí prirovnávajú k Jimimu Hendrixovi. ZaujímavosÈou je príbeh o dievãati na pokraãovanie. Poznáme ho z predo‰l˘ch piesní By the Way a Californication. Tentoraz pokraãuje v skladbe, ktorá album otvára – Dani California.

V˘berovka, zahrÀujúca best skladby posledn˘ch 35 rokov Ïivota kapely Kraftwerk, bude záÏitkom zrejme len pre nároãn˘ch. Drobné vizuálne ‰ialenstvá spojené so stoick˘m vyÏarovaním kapely vytvárajú u divákov sympatick˘ dvojhodinov˘ skupinov˘ tranz. Vychutnajte si tento temn˘ undergroundov˘ odkaz aÏ do konca.

Desmod Uhol pohºadu

Po dlhom ãakaní vychádza koneãne príjemné DVD hviezdnej Anastacie. Îiv˘ záznam z koncertu pochádza z minuloroãného turné, v priebehu ktorého sa Anastacia zastavila aj v Prahe. Okrem kompletného koncertu nájdete na DVD niekoºko bonusov, pohºad do zákulisia a tieÏ videoklipy Everything burns s Benom Moodym, Pieces of a dream a duet s Erosom Ramazzottim I belong to you.

Uhol pohºadu je v poradí piatym albumom Desmodu a uÏ pri jeho vydaní presiahol Zlatú platÀu za predaj. Album vznikol v praÏskom ‰túdiu Sono, kde sa celá kapela zavrela takmer na mesiac a venovala sa len hudbe. Prv˘m singlom z albumu je bonus V dolinách, pôvodne naspievan˘ Karolom DuchoÀom, ktor˘ veºmi úspe‰ne boduje v slovensk˘ch rádiách a airplay hitparáde.

Anastacia Live at Last

Súťaž: Napí‰te nám, akého pôvodu je spisovateº Paulo Coelho. Jeden vyÏrebovan˘ v˘herca získa darãekovú poukáÏku Panta Rhei na nákup tovaru v hodnote 500 Sk.


FILMY Brasileirinho

Hra osudu

Prémia: 7. 9. 2006 RéÏia: Mika Kaurismaki Filmov˘ bonbónik pre v‰etk˘ch milovníkov filmov typu Buena Vista Social Club. Známy reÏisér Mika Kaurismaki predstavuje divákom históriu a nev‰ednú vitalitu jedného z najoriginálnej‰ích brazílskych hudobn˘ch ‰t˘lov – choro. Choro vzniklo ako prvá skutoãne brazílska in‰trumentálna hudba a od svojho vzniku sa postupne vyvinulo do fascinujúcej podoby modernej tropickej hudby. Film nám predstavuje jednotliv˘ch majstrov tohto hudobného ‰t˘lu i exotické prostredie, v ktorom sa tvorí.

Premiéra: 6. 7. 2006 RéÏia: Woody Allen Hrajú: Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Jonathan Rhys-Mayers Legenda filmového plátna Woody Allen natoãil film, ktor˘ má ambíciu staÈ sa v jeho filmografii absolútne v˘nimoãn˘m. Po prv˘ch uvedeniach v Európe zaznamenal obrovsk˘ ohlas, stal sa tak komerãne najúspe‰nej‰ím filmom Woodyho Allena za posledn˘ch 10 rokov a prekonal aj úspe‰n˘ch Darebáãikov. Dráma muÏa, ktor˘ postupuje na spoloãenskom rebríãku, ale jeho ambície majú tragické následky. Hlavn˘ hrdina sa ocitne medzi dvoma Ïenami, nenachádza v˘chodisko a rozhodne sa pre krajné rie‰enie. Film má vynikajúce obsadenie anglick˘mi hercami, medzi ktor˘mi dominuje Scarlett Johansson.

Sexi Pistols (Bandidas)

Autá

Premiéra: 5. 7. 2006 RéÏia: Joachym Roenning a Espen Sandberg Hrajú: Salma Hayek, Penelope Cruz , Steve Zahn Sáru, dcéru bohatého bankára, a Mariu, obyãajné dievãa, spája len veºmi málo aÏ do dÀa, kedy Tyler Jackson, zástupca bankovej spoloãnosti New York Bank and Trust, zniãí ich rodiny, aby sa nezákonne zmocnil mexickej pôdy a umoÏnil tak predæÏiÈ americkú Ïeleznicu. Obom kráskam nezostáva niã iné, ako spojiÈ svoje tajné „zbrane“ a pomstiÈ sa. Obratom ruky sa z dvoch mlad˘ch dám stanú sexy pi‰toºníãky, ktoré prepadávajú poboãky Bank and Trust jednu za druhou. Z krásnych, drsn˘ch a navzájom veãne súperiacich dám sa stávajú legendy, ktoré chce dostaÈ kaÏd˘.

Premiéra: 31. 8. 2006 RéÏia: John Lasseter Rodinná animovaná komédia od tvorcov filmu Hºadá sa Nemo a Rodinka ÚÏasn˘ch. Vo svete, ktor˘ je celkom ako ná‰, neexistujú ºudia – len autá vykonávajúce ºudské ãinnosti. Potravou je benzín, topánkami sú pneumatiky, obvodn˘m lekárom je miestny automechanik. Film je pln˘ vtipn˘ch, ãarovn˘ch a mil˘ch postáv.

HUDBA

FESTIVAL

Simply Red 29. 8. 2006 o 20.00 hod. Bratislava Incheba Expo Arena

Kool and The Gang 28. 9. 2006 o 19.00 hod. Športová hala Pasienky, Bratislava Po obrovskom úspechu opäÈ zavítajú do Bratislavy legendárni funkoví králi na ãele s Robertom Koolom Bellom. Preslávili sa hitmi ako Victory, Ladies night, Fresh, Joanna, Cherish, Get down on it, Celebration, Tonight... Kool and The Gang patrí medzi svetovú ‰piãku ãerno‰sk˘ch zoskupení produkujúcich hudobn˘ ‰t˘l funky. Tentoraz ich podporia bratislavské funky stars – Made to Mate a legendárni A’Conto, ktorí zahrajú tesne pred vystúpením.

BaÏant Pohoda 2006 14. - 15. 7. 2006, letisko, Trenčín Úãinkovanie na festivale uÏ potvrdili hviezdy ako Zero 7, Stereo Mc’s, Pixies, Coldcut, Bajofondo Tangoclub, The New York Ska-Jazz, Babylon Circus, The Ecstasy Of Saint Theresa ãi Vidiek. O zábavu sa taktieÏ postará BaÏant Kinematograf, ãajovne, divadelné predstavenia a v˘stava fotografií z minul˘ch roãníkov.

Formáciu Simply Red povaÏujú odborníci aj beÏní fanú‰ikovia za jednu z najuznávanej‰ích skupín sveta. Frontman skupiny Mick Hucknall, ktor˘ patrí medzi ‰piãku muÏsk˘ch vokalistov v Británii, zaloÏil kapelu e‰te v roku 1984. Koncerty skupiny Simply Red sú po celom svete známe ako najstrhujúcej‰ie, keìÏe Mick Hucknall vyniká svojou skvelou melodickosÈou a patrí k najúspe‰nej‰ím skladateºom.

Súťaž: Ktoré dve známe hereãky si zahrali hlavnú rolu vo filme Bandidas? Piati vyÏrebovaní v˘hercovia získajú dve voºné vstupenky do kina Palace cinemas v Auparku. leto 2006 / 31


O v˘zname ovládania aspoÀ jedného svetového jazyka dnes uÏ hádam nikoho presviedãaÈ netreba. Ovládanie cudzích jazykov vám otvorí dvere k mnoh˘m moÏnostiam, uºahãí nájsÈ si zaujímavú prácu alebo aj cestovanie do zahraniãia. Simcas, s.r.o. – jazyková agentúra sa venuje zabezpeãovaniu jazykov˘ch pobytov v zahraniãí pre ‰irokú klientelu uÏ ‰esÈ rokov. Jej heslom a prioritou je individuálny prístup, perfektná starostlivosÈ o klienta, profesionalita, kvalitné produkty a prijateºné ceny. Preão vycestovaÈ za ‰túdiom jazyka do zahraniãia? Mnoho ºudí si myslí, Ïe ak sa prihlásia na jazykov˘ kurz doma, dosiahnu rovnak˘ v˘sledok, ako keì si zaplatia jazykov˘ kurz v zahraniãí. Omyl! ·túdium jazyka v zahraniãí má oproti ‰túdiu jazyka doma niekoºko obrovsk˘ch v˘hod: • Nerozptyºujú vás kaÏdodenné beÏné povinnosti. Uãenie vám ide ºah‰ie a jednoduch‰ie. • ·túdiu jazyka sa venujete intenzívne kaÏd˘ deÀ. Nauãíte sa za krat‰í ãas oveºa viac. • Cudzí jazyk vás obklopuje na kaÏdom kroku. Uãíte sa prirodzene a vedomosti si upevÀujete. • Inak ako v cudzom jazyku sa s nik˘m nedohovoríte. Ste nútení naozaj hovoriÈ a prelomíte bariéru ostychu. Pomaly zisÈujete, Ïe uÏ sa vám nezviera Ïalúdok, keì sa vás niekto na ulici op˘ta na 32 au

Jazykové kurzy

smer, alebo ak si máte kúpiÈ lístok na metro. A to je skvel˘ pocit! Ste na najlep‰ej ceste staÈ sa sebavedom˘m pouÏívateºom cudzieho jazyka.

Pre koho sú urãené jazykové kurzy v zahraniãí? Jednoduchá odpoveì! Úplne pre v‰etk˘ch: • Pre v‰etky vekové kategórie: od letn˘ch kurzov pre juniorov po kurzy pre dospel˘ch, ktoré prebiehajú po cel˘ rok. Horná veková hranica skutoãne neexistuje. (Malá rada: Ak uÏ nemáte -násÈ a pri ‰túdiu by ste rad‰ej boli v spoloãnosti ºudí podobnej vekovej kategórie, vyberte sa na kurz mimo letn˘ch prázdnin. Vhodné sú mesiace od septembra do mája.) • Pre v‰etky vedomostné úrovne: od zaãiatoãníkov aÏ po pokroãil˘ch. V prv˘ deÀ jazykového kurzu absolvujete vstupn˘ test a podºa v˘sledku vás zaradia do jednej

V ZAHRANIâÍ

z ôsmich vedomostn˘ch úrovní a následne do zodpovedajúcej skupiny.

Kam môÏete cestovaÈ so Simcasom? MALTA (Sliema, St. Julian’s, Gozo), ANGLICKO (Lond˘n, Cambridge, Brighton, Bournemouth, Hastings, Torquay, Manchester, Worthing), ÍRSKO (Dublin), ·KÓTSKO (Edinburgh), USA (New York, Boston, Los Angeles, Miami Beach, Seattle, San Francisco, San Diego, Santa Barbara, Fort Lauderdale), KANADA (Toronto, Vancouver), AUSTRÁLIA A NOV¯ ZÉLAND (Sydney, Perth, Brisbane, Auckland), ·PANIELSKO (Barcelona, Malaga, Madrid, Marbella, Salamanca), TALIANSKO (Rím), FRANCÚZSKO (Nice, ParíÏ), NEMECKO (Mníchov), JAR (Kapské mesto).

Aká je orientaãná cena kurzov a ão zah⁄Àa? Cena balíãka zah⁄Àa jazykov˘ kurz v rozsahu 20 hodín jazyka t˘Ïdenne, ubytovanie, stra-

vu, vstupn˘ test, niektoré mimo‰kolské aktivity... Orientaãná cena 2-t˘ÏdÀového pobytu je 18 700,- Sk. Presná cena, samozrejme, závisí od sezóny, v ktorej pocestujete, typu vybraného kurzu, ubytovania, prípadne ìal‰ích objednan˘ch sluÏieb.

Preão cestovaÈ s agentúrou Simcas? Prioritou, ktorá sa Simcasu v priebehu rokov práce osvedãila a naìalej Àou zostáva, je individuálny prístup a starostlivosÈ o klientov, a to od prvého kontaktu poãas celého pobytu v zahraniãí aÏ po vበnávrat späÈ domov. Cieºom Simcasu je serióznosÈ, profesionalita a kvalitne odvedená práca. Pri vstupnej konzultácii vám venujú toºko ãasu, koºko potrebujete, poradia pri v˘bere vhodného kurzu i ubytovania. Ak sa rozhodnete pre dovolenkov˘ pobyt, odporuãíme vhodn˘ hotel, dáme vám tipy na to, ako si dovolenku na Malte naozaj uÏiÈ.


SIMCAS – Oficiálny partner EF

JUNIORSKÉ PROGRAMY MALTA Pre mládeÏ od 7 do 18 rokov .... ãaká nás skvelé leto! .... pridaj sa k nám aj ty! .... a uãenie sa stane zábavou! - Am School (14 – 18): Host family program - St. Andrews Residence (12 – 18): Rezidencia v areáli ‰koly - ESE (13 – 18): s ubytovaním v rodine / rezidencii - EC Kids Camp (7 – 13) – All inclusive program pre najmen‰ích ‰tudentov

Simcas spolupracuje v˘luãne so spoºahliv˘mi a dôveryhodn˘mi partnermi, s ktor˘mi ich spájajú nielen vynikajúce profesionálne, ale aj priateºské vzÈahy. Jazykové ‰koly na Malte sú to najlep‰ie, ão tento neveºk˘ ostrov ponúka. Nájdete tu veºké jazykové ‰koly s kapacitou niekoºko sto ‰tudentov, ako aj men‰ie ‰koly s rodinnou atmosférou. Simcas vyberá ‰koly na základe ich vynikajúceho renomé a vysokej kvality poskytovan˘ch sluÏieb. V‰etky sú akreditované medzinárodn˘mi organizáciami a viaceré sú drÏiteºmi medzinárodného certifikátu kvality ISO 9001. Ak chcete ‰tudovaÈ angliãtinu v inej krajine, alebo ak sa chcete uãiÈ in˘ jazyk, pre vás je tu ‰irok˘ v˘ber jazykov˘ch ‰kôl a destinácií najväã‰ej svetovej organizácie, ktorá sa venuje v˘uke jazykov – EF (Education First). Simcas je oficiálnym agentom tejto organizácie na Slovensku. Preão si vybrali práve spoluprácu s EF? • ·tyridsaÈ rokov skúseností: EF organizuje jazykové kurzy v rôznych svetov˘ch destináciách uÏ 40 rokov a najmä v krajinách západnej Európy je EF synonymom ‰túdia v zahraniãí. Za dlhé roky práce vyvinula EF najmodernej‰ie uãebné metódy uznávané Britskou radou (the British Council) a ìal‰ími svetov˘mi vzdelávacími in‰titúciami. Princípom je maximalizo-

vaÈ uãebn˘ efekt pre ‰tudenta a zároveÀ garantovaÈ komfort a pohodlie poãas jeho pobytu. • Kvalitná poloha a vybavenie ‰kôl: kaÏdá jazyková ‰kola EF sa nachádza na dobrej adrese, ãi uÏ priamo v centre mesta, v príjemnej vilovej ‰tvrti, alebo priamo na pláÏi. Technické vybavenie ‰kôl garantuje r˘chle zdokonaºovanie sa v jazyku. V‰etky ‰koly majú zdarma prístup na bezdrôtov˘ internet (wifi) a ‰tudenti môÏu surfovaÈ na webe priamo zo svojho laptopu. • Kvalifikovaní uãitelia: na ‰kolách EF pôsobia vysoko kvalifikovaní lektori s priemernou praxou sedem rokov v˘uky daného cudzieho jazyka. DôleÏité je v‰ak aj ich nad‰enie, angaÏovanosÈ a entuziazmus. Poãas jazykového pobytu ste priebeÏne testovaní a budete maÈ prehºad o tom, ako napredujete. • Uãenie prirodzenou cestou: v jazykov˘ch ‰kolách EF sa ãas nedelí na „vyuãovanie“ a „mimo‰kolské aktivity“. Aj poãas vyuãovania zaÏijete veºa zábavy a na aktivitách organizovan˘ch ‰kolou, ako v˘lety, spoloãenské podujatia, exkurzie sa zároveÀ zdokonaºujete v cudzom jazyku. Skrátka, EF je garanciou kvality a úspechu! Objavte so Simcasom nové destinácie a zdokonaºte sa v cudzom jazyku!

Asistencia Simcas od A po Z: • Kompletné poradenstvo Dohodnite si konzultáciu. Odborníci zo Simcasu s vami preberú rôzne alternatívy a na základe va‰ich poÏiadaviek a predstáv pre vás vyberú vhodn˘ jazykov˘ kurz, ubytovanie, dopravu a zostavia ideálny plán va‰ej ‰tudijnej cesty. • KomunikovaÈ s agentúrou môÏete telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo si dohodnete osobné stretnutie. • PredbeÏná kalkulácia nákladov Na základe va‰ej poÏiadavky vám vypracujú predbeÏnú kalkuláciu. ÎiadosÈ o kalkuláciu môÏete zaslaÈ aj vyplnením formuláru na webovej stránke www.simcas.sk • Zabezpeãenie dopravy Agentúra vám zabezpeãí letenku alebo autobusov˘ lístok a postará sa aj o transfer z letiska na miesto ubytovania. • Poistenie Simcas spolupracuje so spoºahlivou poisÈovÀou Union a ponúka svojim klientom kompletné cestovné poistenie. • Predodchodov˘ balíãek Predt˘m, ako vycestujete na jazykov˘ pobyt, dostanete od agentúry infobalíãek so zaujímav˘mi, ale aj dôleÏit˘mi informáciami o va‰om mieste pobytu, jazykovej ‰kole, pokynmi pre cestu, potrebn˘mi dokladmi atì.

Ponuka agentúry Simcas zah⁄Àa: • Celoroãné jazykové kurzy pre dospel˘ch (v‰eobecné, business, intenzívne kurzy) • Prázdninové kurzy pre juniorov od 7 do 18 rokov • ·kolsk˘ rok na strednej ‰kole v zahraniãí • Dovolenkové pobyty na Malte SIMCAS, s.r.o. jazyková agentúra AUPARK Tel / Fax 02 / 634 516 41 02 / 625 258 56 0908 728 747 simcas@nextra.sk

www.simcas.sk

Dnes uÏ kaÏd˘ vie, Ïe cudzí jazyk sa najºah‰ie nauãíme tam, kde sa ním hovorí. Letn˘ jazykov˘ pobyt je pre teba ideálnou kombináciou vzdelávania, spoznávania novej krajiny a jej kultúry a nezabudnuteºn˘ch chvíº s nov˘mi priateºmi z celého sveta. Hravou formou si osvojí‰ gramatiku, roz‰íri‰ slovnú zásobu, osmelí‰ sa hovoriÈ a získa‰ tak väã‰ie sebavedomie v pouÏívaní jazyka. V cene kaÏdého programu je zahrnuté : 20 vyuãovacích hodín angliãtiny t˘Ïdenne, uãebné materiály, transfer z / na letisko na Malte, ‰tudentská karta, ubytovanie podºa v˘beru, plná penzia, dohºad a asistencia ‰kolsk˘ch vedúcich, slovensk˘ delegát poãas celého pobytu, triãko Simcas, bohat˘ program aktivít na popoludnia, veãery a víkendy (vrátane sprievodu a transferov). Ceny: 2 t˘Ïdne od 26 650 Sk, 3 t˘Ïdne od 38 220 Sk, 4 t˘Ïdne od 50 960 Sk Zdrama: transfer Bratislava – letisko ViedeÀ – Bratislava Posledné miesta!!! Zarezervujte si pobyt teraz. Nástupné termíny na 2, 3, 4 a viac t˘ÏdÀov: I. skupina: 1. 7. – OBSADENÉ II. skupina: 15. 7. – OBSADENÉ III. skupina: 29. 7. IV. skupina: 12. 8. alebo individuálny odchod podºa vlastného v˘beru. MALTA: RODINN¯ PROGRAM – Ideálny, ak chcete ísÈ na kurz so svojimi deÈmi. Pre rodiãov s deÈmi od 7 do 13 rokov: KaÏdé ráno odchádza spred EC ‰koly pre dospel˘ch súkromn˘ ‰kolsk˘ autobus s dozorom, ktor˘ deti odvezie do ‰koly. Tam spoloãne absolvujú vyuãovanie a obed. O 14.30 h. si ich rodiãia môÏu znova vyzdvihnúÈ pred EC ‰kolou pre dospel˘ch. Popoludnie a veãer trávite spoloãne, ubytovaní ste spoloãne podºa v˘beru v hostiteºskej rodine alebo v hoteli. Pre rodiãov s deÈmi od 14 rokov: b˘vajte spoloãne v rodine / rezidencii / hoteli podºa vá‰ho v˘beru a absolvujte kaÏd˘ svoj vyuãovací program v ‰kole pre juniorov / dospel˘ch alebo si vyberte pre dieÈa ktor˘koºvek kompletn˘ juniorsk˘ program vrátane ubytovania a vy si vyberte jazykov˘ kurz alebo dovolenkov˘ pobyt so samostatn˘m ubytovaním. ëal‰ie destinácie pre juniorov: INFO LINKA: 0908 728 747 leto 2006 / 33


2. VEŽA

1. Loďky a bójky

Aká vysoká je veÏa, keì vie‰, Ïe princeznine vrkoãe merali dva metre?

Koºko lodí napoãíta‰? A koºko bójok?

3. veľryba Aká dlhá je veºryba? Je tri razy dlh‰ia ako loì. Loì má dva razy väã‰iu dæÏku ako v˘‰ku. Loì je vysoká 2,5 m.

Milé deti! Tak ako v kaÏdom vydaní, aj v tomto Aulife vám priná‰ame stránku plnú hier, úloh a zábavy. Zbystrite svoj zrak a zrátajte v‰etky bójky a loìky na obrázku. Základy matematiky môÏete vyuÏiÈ pri meraní dæÏky veºryby ãi v˘‰ky princezninej veÏiãky. Navy‰e, ak pospájate v‰etky ãísielka od 1 do 33, objavíte, ão sa skr˘va na obrázku. Troch z vás, ktorí nám po‰lú správne rie‰enia minimálne na dve úlohy, odmeníme pekn˘mi cenami. Prajeme príjemnú zábavu! Redakcia

SPOJ BODY Pospájaj ãísla od 1 po 33.

!

Z jarného vydania ãasopisu Aulife sme vyÏrebovali t˘chto troch úspe‰n˘ch rie‰iteºov úloh: D. Ivanãíková, Cífer; ·. Víg Holubík, Skalica; I. Briatková, Bojnice. V˘hercom blahoÏeláme a posielame im krásne ceny z Auparku.

Ak si chcete cibriÈ svoje hlaviãky aj doma, odporúãame vám kniÏku Pred‰kolák z vydavateºstva Fragment, za pomoci ktorej sme vytvorili aj túto stránku.

NÁVRATKA Meno a priezvisko: _____________________________________________________

Správne riešenia: 1. _____________________________________________________

Adresa bydliska: ______________________________________________________

Správne riešenia: 2. ____________________ 3. _____________________________

34 au

Návratku alebo kore‰pondenãn˘ lístok s odpoveìami posielajte do 4. septembra 2006 na adresu: AUPARK, a.s., manaÏment, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.


AuLife: Leto 2006  

Fotopríbeh Akcia leta Kultúra Pre deti Znaãka a jej príbeh Svet Ïenskej krásy Zdravá v˘Ïiva SuperStari podporili akciu adicolor adidas ·port...

AuLife: Leto 2006  

Fotopríbeh Akcia leta Kultúra Pre deti Znaãka a jej príbeh Svet Ïenskej krásy Zdravá v˘Ïiva SuperStari podporili akciu adicolor adidas ·port...

Advertisement