Page 1


titulka: Biotherm – Age fitness power

4

Znaãka a jej príbeh

Zábava a wellness

McDonald’s oslavuje 50. v˘roãie svojho vzniku

Aulandia Aqua & Spa Paradise

Obchodné sekcie

Recepty

Prehºad kaviarní a barov v Auparku

Letné varenie s biopotravinami

6

24 Predstavujeme

Cestovanie

Novootvorené prevádzky v Auparku

Tropick˘ raj na Havajsk˘ch ostrovoch

8 10

28 Rozhovor

·port

MUDr. Peter Breier – prezident Ligy za du‰evné zdravie v SR

História skateboardingu a popis skateboardovej v˘bavy

18 VáÏení ãitatelia, priaznivci Auparku! Správne odpovede a v˘hercovia z minulého ãísla: 1. Aulandia: Aquapark Aulandia sa nachádza v priestoroch b˘valej diskotéky Live club. Voºn˘ vstup do aquaparku získava P. Noháãik, Bratislava; Voºn˘ vstup do „vitálneho sveta“ získava L. Har‰ányová, Pezinok; Voºn˘ vstup do „vitálneho sveta“ aj s ºubovoºnou procedúrou získava E. Tu‰ková, Bratislava. 2. L’Occitane: Kozmetika vyrobená z olív pomáha k zlep‰eniu mikrocirkulácii v pleti, uºahãuje odbúravanie toxínov a ochraÀu-

30

Módny fotopríbeh

Domáci miláãik

adidas by Stella McCartney

Maãka – prítuln˘ dravec

12 16

22

32 Lekcie z módy

B˘vanie

Mal˘ sprievodca nakupovaním plaviek

Originálne nápady pre kraj‰iu domácnosÈ

33

Svet Ïenskej krásy

Pre deti

Prehºad kozmetick˘ch noviniek Marionnaud

Zábava pre najmen‰ích

34

je pleÈ pred voºn˘mi radikálmi. Darãekovú poukáÏku na nákup tovaru v predajni L’Occitane v hodnote 1 000 Sk získava: Z. âumová, Bratislava. 3. Recepty: Najlep‰í spôsob varenia na jar je parenie, varenie vo vode a r˘chle smaÏenie. Darãekovú poukáÏku na nákup tovaru v predajni Biobio v hodnote 1 000 Sk získava: Z. ·inkovicová, Bratislava. 4. Filmy: Herca Keanu Reevesa sme mohli vidieÈ v hlavnej úlohe napríklad vo filmoch Matrix alebo Nebezpeãná r˘chlosÈ. Dve voºné vstupenky na film podºa vlastného v˘beru v multikine Palace Cinemas získavajú: M. Mikulková, Bratislava; P. BaláÏ, Bratislava; S. Svocáková, Nitra; ª. âerevková, Bratislava; ·. ·ulek, Senec. Prevádzkovateºom súÈaÏe je Aupark, a.s., a poskytovateºmi v˘hier sú majitelia prevádzok v tomto nákupnom centre. O v˘hre vás upovedomíme telefonicky alebo po‰tou. Úãastníkom súÈaÏe nevypl˘va z úãasti na súÈaÏi Ïiaden právny nárok na v˘hru.

Aupark Aulife Vydáva: Aupark, a. s. • Adresa vydavateºa: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava • Adresa redakcie: Nákupné centrum Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, telefón: 02/68 266 200, fax: 02/68 266 269, e-mail: info@aupark.sk • ·éfredaktor: Ivan Garãár • Zástupca ‰éfredaktora: Îelmíra Rácová • Redakãná rada: RNDr. ·tefan Duchoslav, CSc., Miroslav Danko • Tlaã by vavex s. r. o., Lí‰ãie Nivy 23, 821 08 Bratislava • Grafika: LEBO creative, s.r.o. • Registrácia: MK SR reg. ã. 2804/2002 zo dÀa 18. 6. 2002, ISSN 1336-0868. Vychádza ‰tvrÈroãne. âíslo 2/2005. Nepredajné.

NÁVRATKA

Meno a priezvisko: _____________________________________________________

Odpovede:

telefónne číslo: _______________________________________________________

1. adidas: _____________________________________________________________________

Adresa bydliska: ______________________________________________________

2. L’Occitane:___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Aulandia: ___________________________________________________________________

Postrehy a názory na časopis Aulife a nákupné centrum Aupark:

4. Filmy: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Návratku alebo kore‰pondenãn˘ lístok s odpoveìami posielajte do 9. septembra 2005 na adresu: AUPARK, a.s., manaÏment, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.


McDonald’s je jednou z najznámej‰ích a najcennej‰ích znaãiek na svete, ktorá tento rok oslavuje 50. v˘roãie svojho vzniku. Je najväã‰ím svetov˘m reÈazcom r˘chleho obãerstvenia. Prevádzkuje vy‰e 30 000 re‰taurácií v 119 krajinách sveta a kaÏd˘ deÀ obslúÏi viac ako 47 miliónov zákazníkov.

5

McDon McDo My‰lienka r˘chleho obãerstvenia má síce korene v USA, dokáÏe v‰ak osloviÈ veºké mnoÏstvo zákazníkov po celom svete bez ohºadu na vzdelanie, spoloãenské postavenie ãi kultúrne prostredie, z ktorého pochádzajú.

Korene McDonald’s siahajú do âiech ZaujímavosÈou McDonald’s je, Ïe pri zrode takého „typicky amerického“ konceptu stál âech. Raymond Albert Kroc sa narodil roku 1902 v rodine ãeského emigranta Aloisa Kroca. Jeho otec pochádzal zo Stupna, dediny vzdialenej asi 16 km od Plzne. Ray Kroc v mladosti vystriedal rad profesií. Pracoval ako vodiã sanitky, Ïivil sa tieÏ ako pianista v jednej rozhlasovej stanici. SedemnásÈ rokov cestoval po celom území Spojen˘ch ‰tátov ako predajca prístrojov na v˘robu mlieãnych kokteilov. V roku 1953 sa dopoãul o zaujímavej re‰taurácii v San Bernardine v Kalifornii, ktorú vlastnili bratia Dick a Mac McDonaldovci. O rok neskôr sa s nimi stretol aj osobne a bol fascinovan˘ efektívnosÈou ich prevádzky. Zapáãil sa mu systém, ako re‰taurácia dokázala r˘chlo a pritom kvalitne obãerstviÈ veºké mnoÏstvo zákazníkov.

Prvá re‰taurácia McDonald’s Raya Kroca zaujala re‰taurácia natoºko, Ïe zaãal uvaÏovaÈ o vybudovaní siete poboãiek po celom území Spojen˘ch ‰tátov. Len necel˘ rok po stretnutí s bratmi McDonaldovcami otvoril pod ich zá‰titou svoju prvú re‰tauráciu v Des Plaines (Illinois, USA). Po istom ãase sa mu podarilo odkúpiÈ podiel bratov McDonaldovcov za 2,7 milióna dolárov a stal sa tak jedin˘m vlastníkom firmy. Pod vedením Raya Kroca zaznamenala spoloãnosÈ McDonald’s neb˘val˘ rozmach, a to nielen v Spojen˘ch ‰tátoch. UÏ v roku 1962 sa mohla pochváliÈ ohromujúcou ‰tatistikou: jednou miliardou predan˘ch hamburgerov a 500 fungujúcimi re‰tauráciami.

V˘voj ponuky produktov McDonald’s chce byÈ pre svojich zákazníkov najobºúbenej‰ím miestom a spôsobom stravovania. Základom úspechu je kvalita

4 au

a moÏnosÈ voºby – rozliãné chute a pestrá ponuka. McDonald’s, to uÏ dávno nie sú iba hamburger a hranolãeky. Big Mac, Chicken McNuggets alebo Happy Meal patria medzi medzinárodne najznámej‰ie znaãky produktov. Pravda v‰ak je, Ïe i po päÈdesiatich rokoch existencie spoloãnosti hamburger a hranolãeky ako tradiãné McDonald’s produkty zostávajú podstatnou súãasÈou ponuky. Veì hranolãeky zohrali kºúãovú úlohu v úspe‰nom rozvoji spoloãnosti, pretoÏe ich chuÈ je jedineãná. Na tom sa zhoduje väã‰ina náv‰tevníkov. Vìaka ‰pecifickému v˘robnému procesu sú hranolãeky McDonald’s nezameniteºné. „Hranolãeky sú pre mÀa posvätné,“ napísal vo svojej autobiografii Ray Kroc. „Ich príprava je rituál, ktor˘ sa musí dodrÏiavaÈ takmer posvätne.“ Ponuka jedál vÏdy re‰pektuje preferencie zákazníkov i miestne ‰pecifiká jednotliv˘ch krajín. PriebeÏne sa rozvíjajú a menia tak, ako sa mení Ïivotn˘ ‰t˘l a stravovacie zvyklosti zákazníkov. Veºkú úlohu v rozvoji sortimentu vÏdy hrala iniciatíva franchisistov. Tak napríklad McFish, rybí sendviã, prv˘krát pripravil Lou Groen z Cincinnati v roku 1963. Prevádzkoval re‰taurácie v prevaÏne katolíckej oblasti a jeho trÏby boli v piatok vÏdy podstatne niωie ako poãas in˘ch dní t˘ÏdÀa. Piatok bol totiÏ pre väã‰inu miestnych kresÈanov dÀom pôstu od ãerveného mäsa. Groen preto vytvoril sendviã s plátkom rybieho mäsa, aby vy‰iel v ústrety miestnej komunite. McFish je dnes základom menu takmer v‰etk˘ch re‰taurácií po celom svete. V roku 1968 in˘ franchisista, Jim Deligatti z Pittsburghu, vytvoril jeden z najúspe‰nej‰ích a najv˘znamnej‰ích produktov McDonald’s vôbec – Big Mac. K ìal‰iemu prelomu v podnikaní a ponuke McDonald’s do‰lo v roku 1975. Prevádzkovateº re‰taurácie v Sierra Vista v Arizone zistil, Ïe vojaci z miestnej základne majú zakázané opú‰ÈaÈ svoje vozidlá v uniformách, otvoril teda prvú prevádzkareÀ typu Drive-Thru. Koncept sa okamÏite stal mimoriadne úspe‰n˘m a príjmy z neho dnes tvoria viac ako 50 % celosvetového obratu spoloãnosti.


50 âo ste nevedeli o McDonald’s

• Re‰taurácia McDonald’s kaÏd˘ deÀ obslúÏi 47 miliónov zákazníkov po celom svete. • McDonald’s má zákazníkov naozaj vo v‰etk˘ch kútoch sveta. Za najsevernej‰ie poloÏenou re‰tauráciou McDonald’s by sme sa museli vydaÈ aÏ do fínskeho mesta Rovaniemi na polárnom kruhu, za najjuÏnej‰ie potom do Invercargillu na Novom Zélande. Najzápadnej‰iu objavíme v Západnej Samoi a najv˘chodnej‰iu nájdeme v novozélandskom Gisborne. • McDonald’s je uÏ vy‰e dvadsaÈ rokov oficiálnou re‰tauráciou olympijsk˘ch hier. Pri príleÏitosti OH v Aténach ste mohli nájsÈ McDonald’s v olympijskej dedine, na hlavnom olympijskom ‰tadióne i v tlaãovom stredisku. • Britsk˘ ãasopis The Economist kaÏd˘ rok zverejÀuje takzvan˘ „big mac index“, ktor˘ na cenovej dostupnosti tohto hamburgeru ilustruje kúpnu silu v jednotliv˘ch krajinách sveta.

nald’s oslavuje 50. v˘roãie Rozmach McDonald’s

Systém r˘chleho obãerstvenia McDonald’s sa r˘chlo roz‰íril do celého sveta. Po Spojen˘ch ‰tátoch prenikol v 60. a 70. rokoch do Kanady, Japonska, Austrálie, Nemecka ãi Veºkej Británie. V 90. rokoch sa „zlaté oblúky“ objavili i v strednej a v˘chodnej Európe. V januári 1990 bola ako prvá otvorená re‰taurácia McDonald’s na Pu‰kinovom námestí v Moskve. Dodnes patrí medzi najnav‰tevovanej‰ie prevádzkarne vo svete. Na Slovensku sa prvá licencovaná re‰taurácia McDonald’s objavila v októbri 1995 v Banskej Bystrici. Malá budova v blízkosti benzínovej pumpy sa razom stala vychyten˘m miestom pre celé rodiny, ktoré sem chodili za slávnostn˘m obedom. O pol roka sa re‰tauráciou McDonald’s mohla pochváliÈ aj Bratislava. Dodnes funguje v ‰iestich slovensk˘ch mestách ‰estnásÈ re‰taurácií McDonald’s. V súãasnej dobe je len málo krajín, kde nenájdete McDonald’s. Vstup spoloãnosti na trh sa ãasto vníma ako potvrdenie demokratického v˘voja a ekonomickej stability krajiny. McDonald’s sa stal druhou najznámej‰ou znaãkou na svete. Je symbolom r˘chleho obãerstvenia. Hoci spoloãnosÈ nebola zakladateºkou tohto konceptu, doviedla ho takmer k dokonalosti a vyuÏila jeho potenciál t˘m najlep‰ím moÏn˘m spôsobom.

Ronald McDonald V roku 1963 predstavila spoloãnosÈ McDonald’s verejnosti po prv˘krát postaviãku klauna Ronalda McDonalda, ktor˘ sa v prekvapujúco krátkom ãase stal najznámej‰ím klaunom na svete. UÏ po niekoºk˘ch rokoch, poãas ktor˘ch sa objavoval v celonárodnej televíznej reklamnej kampani, ho poznalo aÏ 96 % americk˘ch detí. Práve z tohto dôvodu sa stal „oficiálnym zástupcom“ spoloãnosti. Jeho úloha spoãíva napríklad v úãinkovaní v reklamn˘ch kampaniach, úãasti na tlaãov˘ch konferenciách, charitatívnych podujatiach a rôznych podujatiach pre deti. Charakterové ãrty Ronalda McDonalda predstavujú dobr˘ vzor pre deti a mládeÏ. Ronald McDonald je dobr˘ priateº, ktor˘ sa snaÏí, aby

Ray Kroc s hamburgerom a nápojom pri bilboarde oznamujúcom predaj miliardy hamburgerov

bol svet lep‰ím, je blázniv˘, preferuje ‰portové aktivity a vÏdy nosí ãerveno-Ïlté obleãenie. Tento stále usmiaty, ústretov˘ a zábavn˘ klaun si r˘chlo získal srdcia nielen mal˘ch zákazníkov.

Ronald McDonald’s Charity

McDonald’s veºmi citlivo vníma existujúce sociálne problémy v spoloãnosti. Sponzoring a charita sa preto stali neoddeliteºnou súãasÈou jeho podnikateºskej stratégie. Snahou McDonald’s je zaloÏiÈ v kaÏdej krajine svojho pôsobenia nadáciu Ronald McDonald Charity, ktorej cieºom je aktívne sa zapájaÈ do podpory projektov usilujúcich sa o zmiernenie bolesti a utrpenia t˘ch, ktorí to najviac potrebujú. Na získavaní prostriedkov pre ãinnosÈ nadácie Ronald McDonald’s Charity sa kaÏdoroãne podieºa i mnoÏstvo priateºov a partnerov McDonald’s v rámci novembrového Svetového dÀa detí (World Children's Day). Nosnou aktivitou Ronald McDonald Charity je pomoc rodinám dlhodobo chor˘ch detí prostredníctvom vybudovania tzv. Ronald McDonald House, teda „domova mimo domova“, ktor˘ je urãen˘ rodiãom mal˘ch pacientov hospitalizovan˘ch prevaÏne na onkologickom a hematologickom oddelení. Prv˘ Ronald McDonald House bol otvoren˘ pred 30 rokmi vo Filadelfii. Dnes ich spoloãnosÈ prevádzkuje aÏ 240 v 24 krajinách sveta a v roku 2005 plánuje otvoriÈ 20 ìal‰ích.

Oporné piliere

Reklamný bilboard, ktorý lákal v 50. rokoch zákazníkov do reštaurácií McDonald’s

Prvá reštaurácia bratov McDonaldových v San Bernardine Ray Kroc pri oslave 5. výročia McDonald’s

Hoci sa McDonald’s neustále vyvíja, jeho základné hodnoty zostali nezmenené. UÏ od ãias Raya Kroca stavia svoju podnikateºskú stratégiu na ‰tyroch základn˘ch pilieroch: kvalitné produkty, ochotná a pohotová obsluha, ãistota a primerané ceny. Ide o jasn˘ záväzok voãi zákazníkovi, Ïe kdekoºvek nav‰tívi re‰tauráciu McDonald’s, dostane sa mu rovnako kvalitnej sluÏby. KaÏd˘ deÀ sa tento prísºub konfrontuje s realitou. Úspech McDonald’s je postaven˘ na mimoriadnej dôvere zákazníkov. Preto je snaha o ich spokojnosÈ taká dôleÏitá.

leto 2005 / 5


Pri‰li ste do Auparku za nákupmi? Alebo sa zabaviÈ, ãi len tak sa poprechádzaÈ? V kaÏdom prípade vám dobre padne posedenie pri káve, drinku alebo pri chutnej ma‰krte. Aby ste mali dokonal˘ prehºad o v‰etk˘ch kaviarÀach a baroch v Auparku, priná‰ame vám tohto malého sprievodcu, v ktorom vám predstavíme jednotlivé prevádzky. KaÏdá je totiÏ svojím charakterom odli‰ná a ponúka nieão v˘nimoãné.

Cinema bar Mie‰ané nápoje pre kaÏdú chuÈ

Segafredo Pravá chuÈ talianskej kávy Na prízemí Auparku, hneì oproti Supermarketu Terno, si môÏete posedieÈ pri v˘bornej talianskej káve znaãky Segafredo. Ponúknu vám tu viac druhov presso káv – malú, dvojitú, s mliekom ãi s alkoholom, a v lete dobre padne aj ºadové presso so zmrzlinou a sladk˘m likérom. Pre ma‰krtné jaz˘ãky tu majú horúcu ãokoládu, obºúbené talianske zákusky, ako tiramisu, profiteroles, alebo chutné croissanty. ëalej si môÏete vybraÈ s mnoÏstva nealkoholick˘ch nápojov, aperitívov, sektov, pív, vína, likérov, koÀakov, whisky a nech˘ba typická talianska grappa, ão je liehovina vyrobená z hrozna. Ponuku kaviarne uzatvárajú klasické talianske jednohubky – mozzarella s paradajkami alebo s parmskou ‰unkou. ObjednaÈ si môÏete aj toast so ‰unkou a syrom alebo s paradajkami a mozzarellou.

Tematick˘ Cinema bar je umiestnen˘ hneì pri multikine Palace Cinemas na prvom poschodí. Nepochybne vás osloví jeho interiér. Na stenách visia portréty známych filmov˘ch osobností a dokonca aj odtlaãky ich rúk s podpismi. V bare je umiestnené veºkoplo‰né plátno, na ktorom zvyknú premietaÈ napríklad zábery zo svetov˘ch módnych prehliadok, rôzne ‰portové zápasy a priestor dostala aj najobºúbenej‰ia hudobno-zábavná show na Slovensku – SuperStar. Pobyt v Cinema bare vám spríjemní nielen pohodlné sedenie, ale aj ‰ikovn˘ personál. Ochotne poradí pri v˘bere z viac ako 20 nealkoholick˘ch a viac ako 60 alkoholick˘ch mie‰an˘ch nápojov. Ponuka Cinema baru obsahuje aj niekoºko druhov káv, ãajov a sladk˘ch horúcich ãokolád. K dobrému drinku vám ponúknu ara‰idy, chipsy a pre hladn˘ch tu majú chutné toasty.

Nescafé Live style OsvieÏenie instantnou kávou Nescafé Live Style nájdete pri Thajskej re‰taurácii na prvom poschodí. Ak máte radi kávu znaãky Nescafé, nájdete ju jedine v tejto kaviarni. V ponuke nech˘ba ani veºk˘ v˘ber nápojov, mlieãnych kokteilov, zmrzlinov˘ch a ovocn˘ch pohárov ãi dezertov. Svoje obãerstvenie si môÏete vychutnaÈ na pohodln˘ch hojdacích laviãkách. KaviareÀ myslí aj na najmen‰ie deti a spríjemnenie ich pobytu v Auparku poãas vá‰ho nakupovania. ZapoÏiãiavajú tu atraktívne detské nákupné vozíky v tvare autíãka iba za 45,- Sk na jednu hodinu.

Orange

Café Pierot

Internetová kaviareÀ

Synonymum pre pohodlie a príjemnú atmosféru

Na prízemí Auparku sa nachádza aj predajÀa mobilného operátora Orange. Vo svojich priestoroch vyãlenili miesto aj pre internetovú kaviareÀ. ObãerstviÈ sa môÏete alkoholick˘mi aj nealkoholick˘mi nápojmi, kávou alebo ãajom. Na pripojenie sa k internetu tu máte k dispozícii desaÈ poãítaãov. Pre zv˘hodnené surfovanie vám Orange ponúka tri druhy permanentiek, a to 120-minútovú, 220-minútovú a 420-minútovú. Ich v˘hodou tieÏ je, Ïe sú prenosné. Okrem surfovania na internete si môÏete vytlaãiÈ textov˘ alebo obrázkov˘ formát na ãiernobielej tlaãiarni, skopírovaÈ si súbory na disketu alebo na CD. PouÏiÈ môÏete aj scanner ãi web kameru.

6 au

Komfortné prútené kreslá s vankú‰ikmi, príjemná atmosféra, oddelená ãasÈ pre fajãiarov a nefajãiarov, ‰irok˘ v˘ber alkoholick˘ch aj nealkoholick˘ch nápojov, káv, sypan˘ch ãajov zelen˘ch, ãiernych aj ovocn˘ch, dÏúsov, ãerstv˘ch ‰tiav z ovocia, zmrzlinov˘ch pohárov, zákuskov ako: ãokoládové croisanty, sacherova torta, smotanov˘ dezert ãi domáca ‰trúdºa... To je ponuka obºúbenej kaviarne s názvom Café Pierot. Nájdete ju na prvom poschodí pri kníhkupectve Panta Rhei. V pohode a v príjemnom prostredí si tu môÏete vypiÈ dobrú kávu a preãítaÈ napríklad dennú tlaã, ktorá je vám vÏdy k dispozícii.


a bary

Kaviarne

KaviareÀ nielen pre rodiãov s deÈmi

Pri detskom kútiku Time out sa nachádza kaviareÀ Wine World. Rodiãia majú moÏnosÈ „odloÏiÈ“ svoje deti do profesionálnej starostlivosti odborníkom z detského kútika a sami si pritom okrem nákupov môÏu aj posedieÈ pri dobrej káve, drinku ãi zákusku. Musíme spomenúÈ, Ïe kaviareÀ Wine World má veºk˘ v˘ber mie‰an˘ch nápojov. Popri klasick˘ch alkoholick˘ch a nealkoholick˘ch mie‰an˘ch drinkov ponúka aj zdravé vitamínové „bomby“ – ovocné kokteily, mlieãne kokteily a zmrzlinové ‰ejky.

Panta Rhei Internetová kaviareÀ v nefajãiarskom prostredí Panta Rhei je najväã‰ím kníhkupectvom v Auparku a vo svojich útrobách skr˘va aj malú kaviarniãku. Ak vás zaujala nejaká kniÏka, v kaviarni si ju môÏete podrobnej‰ie prezrieÈ a zároveÀ sa v pokoji obãerstviÈ. Myseº vám povzbudí vynikajúca káva alebo sypan˘ zelen˘ ãaj a ma‰krtníci si môÏu pochutiÈ na ponúkan˘ch ãerstv˘ch dezertoch. Hneì pri kaviarni je umiestnen˘ch ‰trnásÈ poãítaãov napojen˘ch na internet. Okrem prehliadania internetov˘ch stránok tu môÏete napaºovaÈ CD, tlaãiÈ dokumenty na ãiernobielej aj farebnej tlaãiarni, scanovaÈ, kopírovaÈ, laminovaÈ alebo zväzovaÈ svoje materiály buì do hrebeÀovej, ãi tepelnej väzby. Priestory internetovej kaviarne sú vyhradené len pre nefajãiarov.

Wine World

Point Lavazza Espresso Najlep‰ia kaviareÀ v meste KaviareÀ Lavazza si na‰la svoje pôsobisko na prvom poschodí pri elektrodome NAY. Moderné prostredie, priateºské farby, ochotn˘ personál, v˘nimoãná kvalita kávy... to je kaviareÀ Lavazza, ktorá navy‰e získala titul „KaviareÀ mesta“. Viac ako desaÈtisíc Bratislavãanov odovzdalo hlas svojej obºúbenej kaviarni prostredníctvom internetu a hlasovacích kartiãiek. Takmer polovicu z t˘chto hlasov získala práve na‰a kaviareÀ Lavazza, ãím predstihla aj obºúbené kaviarniãky v centre mesta. Okrem kvalitnej kávy si môÏete objednaÈ aj iné nápoje, ãi uÏ alkoholické, alebo nealkoholické, mie‰ané kokteily a mlieãne ‰ejky. Nech˘bajú sladké dezerty v podobe zmrzlinov˘ch pohárov alebo ãerstv˘ch zákuskov.

Budvar bar Obºúbené miesto pivárov Pre milovníkov piva máme v Auparku ‰t˘lov˘ Budvar bar na prvom poschodí pri predajniach so ‰portov˘mi potrebami. Príjemné pivárske prostredie tu vytvára dreven˘ nábytok a dobov˘ v˘ãapn˘ pult. Ponúknu vám tu pivo znaãky Budvar, Hubertus a Radler, a to buì ãapované, alebo fºa‰kové. ObjednaÈ si môÏete aj iné alkoholické, nealkoholické nápoje, kávu ãi rôzne pochutiny. K pivu napríklad utopenca, toast alebo desiatovú polievku podºa dennej ponuky a ku káve tu majú na v˘ber viaceré druhy koláãov – ãokoládov˘, tvarohov˘, orechov˘, jablkov˘, slivkov˘ a medov˘.

Pioneer Plazma Café Svet kvalitného obrazu Vedºa parfumérie Marionnaud na prvom poschodí sa nachádza malá útulná kaviareÀ s názvom Pioneer Plazma Café. Jej nápojov˘ lístok je tak˘ bohat˘ ako v ostatn˘ch kaviarÀach. Má ‰irok˘ v˘ber káv, ãajov, alkoholick˘ch aj nealkoholick˘ch nápojov, mie‰an˘ch nápojov, mlieãnych a zmrzlinov˘ch kokteilov a zmrzlinov˘ch pohárov. ·esÈ plazmov˘ch obrazoviek znaãky Pioneer efektne dotvára ten správny imidÏ kaviarne a okrem dobrého pocitu z obãerstvenia si odnesiete aj ohromn˘ záÏitok z kvalitného obrazu. V Pioneer Plazma Café si odpoãinie aj va‰e telo, nielen myseº. Majú tu totiÏ veºmi pohodlné kreslá potiahnuté koÏou.

leto 2005 / 7


2YOU

Office 1 ·EVT

Z minulosti zákazníci poznajú úspe‰nú znaãku 2YOU, ktorú mohli nájsÈ v predajniach 4YOU. Teraz sa 2YOU opäÈ vracia na trh s novou kolekciou jar/leto 2005. ·t˘lové obleãenie, ktoré ide ruka v ruke s najnov‰ími módnymi trendmi, sa vyznaãuje farebnosÈou a oslovuje najmä mlad˘ch ºudí. Pohodlné modely v ‰portovom a leÏérnom prevedení sú vyrobené z kvalitn˘ch materiálov. Znaãka 2YOU dáva moÏnosÈ mlad˘m obliecÈ sa „in“ za prekvapivo dobrú cenu...

PredajÀu Office 1 ·EVT nájdete na prvom poschodí Auparku v blízkosti kníhkupectva Panta Rhei. Jej sortiment je veºmi bohat˘. Ponúka kancelárske a ‰kolské potreby, papier, rôzne tonery, poãítaãové príslu‰enstvo, tlaãivá... MôÏete vyuÏiÈ aj sluÏby ako kopírovanie, laminovanie a viazanie dokumentov ãi v˘robu peãiatok.

Papa chicken Vo food courte Auparku pribudla nová prevádzka r˘chleho obãerstvenia – Papa chicken. Nájdete tu ‰peciality z kuracieho mäsa. âi uÏ máte radi vypráÏané, grilované, dusené, na ‰Èave... pre kaÏdého podºa chuti. Okrem toho tu majú vÏdy ãerstvé zeleninové ‰aláty a chutné prílohy.

Fila Znaãka Fila vznikla v roku 1911 v Taliansku a dodnes je verná svojim talianskym koreÀom a ‰t˘lu, vá‰ni a kreativite. Pre spoloãnosÈ je podstatnej‰í ãlovek neÏ ‰ampión a znaãku vníma nielen ako boj o rekordy, ale ako moÏnosÈ ÏiÈ svoj Ïivot naplno. Tvárami znaãky Fila boli alebo e‰te aj sú napríklad takí ‰portovci ako Bjorn Borg, Boris Becker, Monica Seles a ìal‰í. Dnes sú produkty Fila dostupné v päÈdesiatich krajinách sveta a nech˘bajú ani u nás v Auparku. V predajni Fila nájdete ‰portovú obuv, ‰portové odevy, inline korãule, spodnú bielizeÀ a slneãné okuliare.

Fujifilm Digital Print Shop Novootvorená predajÀa Fujifilm sa orientuje najmä na spracovanie fotografií najmodernej‰ou digitálnou technológiou – odstraÀovanie ‰krabancov, ãerven˘ch oãí alebo úprava kontrastu podexponovan˘ch snímkov je zabudovaná uÏ priamo do v˘robného procesu. Pre „digitalistov“ sú tu k dispozícii dva samoobsluÏné stojany pre pohodln˘ v˘ber a úpravu fotografií. Pre t˘ch, ktorí sa nevedia rozlúãiÈ s kinofilmov˘m aparátom, tu majú v ponuke sluÏbu digitalizácie filmu, známe CDãko s va‰imi zdigitalizovan˘mi fotografiami. Fotografie vyrábajú na najkvalitnej‰í fotograficky papier Fujifilm Supreme s vysokou gramáÏou, dlhou ÏivotnosÈou a vern˘mi farbami. V predajni nájdete aj ‰irok˘ v˘ber kvalitn˘ch albumov a skúsen˘ personál vám ochotne pomôÏe pri v˘bere digitálneho fotoaparátu.

8 au


Foto: Ivan Garčár

Jaro Bekr vy‰tudoval tanec na Fakulte telesnej v˘chovy a ‰portu v Bratislave. Tvrdí, Ïe poãas ‰túdií (v roku 1991 aÏ 96) sa na ‰kole zi‰la najlep‰ia pedagogická taneãná ‰piãka u nás, ão podstatne ovplyvnilo jeho ìal‰ie profesionálne smerovanie. Dnes má vlastnú skupinu SPIN a okrem tanca sa venuje aj choreografii. Ako jeden z porotcov Miliónového tanca na Jojke je presvedãen˘, Ïe najlep‰ím a najuniverzálnej‰ím medzi súÈaÏiacimi bol ·tefan Chlebo. Vyradil ho nielen nedostatok diváckych hlasov, ale najmä zranené koleno. Jaro nás v Auparku, ako správny ‰portovec, povodil po obchodoch, ktoré lákajú najmä mlad˘ch.

Kino Kto by nemal rád príbehy z filmového plátna? Milujem ich. V‰etky. âesko – slovensk˘ film Príbehy obyãajného ‰ialenstva som napríklad videl trikrát.

Brloh Som blázon do PC hier. Je to v˘born˘ relax po namáhavom pracovnom dni. Okrem ‰portu, samozrejme.

Jaro Bekr: Terno Ak si myslíte, Ïe do Terna vás Èahám kvôli zelenine, ste na omyle. Ako chlap sa tu najãastej‰ie tmolím pri regáloch s mäsom. Aj ja som ãlovek principiálny a moja zásada znie, najlep‰í zákusok je kus dobrého opeãeného... Inak Terno je domáci predajca, ktor˘ dobre pozná náturu a zvyky Slovákov. V Auparku je to ãist˘, nie zbytoãne rozmern˘ obchod, o ktorom platí – príde‰, zaparkuje‰, r˘chlo nakúpi‰, zbalí‰ a zmizne‰...

Rainforest ... je jedn˘m z najmil‰ích obchodíkov v Auparku. MnoÏstvo maliãkostí, ktoré pote‰ia. Skôr neÏ vám ukáÏem, ão v‰etko sa mi tu páãi, chvíºku strpenia. Autogram mladej sleãne predsa nemôÏem odmietnuÈ.

Boarderking a Pogo boardhouse Obidva skvelé obchody svetovej módy mlad˘ch. Nájdete v nich v‰etko, ão chalan k Ïivotu potrebuje. Dnes si vyberiem nohavice... ...tenisky a hor’ sa taneãn˘m krokom do víru Ïivota!

Mania Módne a kvalitné slneãné okuliare patria do v˘bavy kaÏdého ãloveka. âo poviete, sedia mi? Dnes uÏ je tento módny doplnok nutnosÈou. Poznáte to, uÏ ani slnko nie je to, ão b˘valo. Ak ste maniak do okuliarov, skúste Maniu!

leto 2005 / 9


Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy pracuje ako psychiater. Od r. 1991 je primárom Psychiatrického oddelenia nemocnice v Bratislave-RuÏinove. Pracoval aj ako psychoterapeut, v súãasnosti sa zameriava viac na oblasÈ sociálnej psychiatrie, plánovania a organizovanie psychiatrick˘ch sluÏieb, najmä komunitnej starostlivosti, ako aj aktivitám na podporu a prevenciu du‰evného zdravia. Je zástupcom Slovenska pre oblasÈ

Zásadn˘ krok k pacientom

Absolvoval lekársku fakultu

Psychologická poradÀa Nezábudka v Auparku je miestom, kde psychológovia, psychiatri, ale aj právnici pomáhajú obãanom rie‰iÈ ÈaÏké Ïivotné situácie, psychické ÈaÏkosti a choroby. Preão ste si vybrali práve Aupark?

du‰evného zdravia vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), ãlenom Working Party pre du‰evné zdravie Európskej komisie, prezidentom Ligy za du‰evné zdravie v SR. Narodil sa v roku 1950, je Ïenat˘ a má dve deti. To je krátke curriculum vitae MUDr. Petra Breiera. 10 au

Po útoku na dvojiãky trpelo mnoho ºudí v New Yorku váÏnymi psychick˘mi problémami. Aby im uºahãili cestu k odborníkom, chodili psychológovia a psychiatri do veºk˘ch obchodn˘ch centier, kde rozdávali letáky, plagáty a tak sa snaÏili preraziÈ pomyselnú bariéru medzi pacientom a lekárom. Ani za veºkou mlákou totiÏ nie je úplne beÏné nav‰tevovaÈ psychológa, hoci tam je to predsa len uvoºnenej‰ie neÏ u nás. Odtiaº pochádza my‰lienka zriadiÈ podobné centrum aj v Auparku. V Slovákoch sú e‰te stále cítiÈ zábrany pred psychológom. Mnohí si myslia, Ïe ãlovek, ktor˘ nav‰tívil psychiatra, sa uÏ k normálnemu, beÏnému zamestnaniu nedostane a Ïe jeho psychická choroba sa s ním v pracovn˘ch, ale aj v medicínskych záznamoch „povleãie“ do konca Ïivota... Od roku 1990 sa aj u nás situácia postupne zmenila. Poãet pacientov v psychologick˘ch a psychiatrick˘ch ambulanciách vzrástol dvojnásobne. Neviem, ãi je to t˘m, Ïe je

viac psychiatrov alebo pacientov... Zmenili sa lieky, iné sú metódy a lieãebné postupy. Rozdielny je aj názor ºudí na tento druh ochorenia a tieÏ prístup vo vzÈahu pacient – lekár. Pred rokom 1989 bola zrejme aj u nás situácia odli‰ná. ·tát sa „viac staral“ o svojich obãanov, v‰etci sme pracovali, zarábali a strach z budúcnosti, podobn˘ tomu dne‰nému, asi pociÈoval iba málokto. Viete porovnaÈ „Slovaã“ v tomto smere pred a po neÏnej revolúcii? Je pravdou, Ïe ‰tát sa staral o obãanov t˘m, Ïe zabezpeãoval prácu, obÏivu a ºudia nepociÈovali tlak pri rie‰ení základn˘ch potrieb. LenÏe, aj keì si to sami neuvedomovali, strácali pocit zodpovednosti. Je logické, Ïe ãím viac slobody ãlovek má, t˘m viac zodpovednosti mu padá na plecia. A to veru nevyhovuje kaÏdému, resp. nie kaÏd˘ je s touto Èarchou ochotn˘ a schopn˘ sa vyrovnaÈ. Na západe ºudia s pocitom zodpovednosti vyrastajú, sú naÀ zvyknutí. U nás si museli zvykaÈ prakticky z veãera na ráno. Je v‰ak pravdou, Ïe pred revolúciou sa na Slovensku du‰evne chor˘ pacient dostal k psychológovi r˘chlej‰ie ako dnes. Kto prejavoval nejaké známky psychick˘ch porúch alebo nesociálneho správania, toho úrady, okolie alebo príslu‰níci bezpeãnosti dopravili na vy‰etrenie k lekárovi. Dnes

tak˘to nátlak spoloãnosti ch˘ba, a preto sa chorí dostávajú na vy‰etrenia podstatne neskôr ako v minulosti. Patrím k ºuìom, ktorí si myslia, Ïe spomínanou zmenou politického systému najviac získala, ale zároveÀ na Àu najväã‰mi doplatila mládeÏ. MôÏe napríklad cestovaÈ, ale má viac moÏností vyskú‰aÈ drogy, fetovaÈ, prepadnúÈ alkoholu, cigaretám a podobne. M˘lim sa? Tento problém tu bol vÏdy. Aj v minulosti sa fetovalo, zaznamenali sme závislosÈ na marihuane, obãas sa objavili toxikomani závislí od morfia, pervitínu, len poãet pokútnych „v˘robní drog“ bol neporovnateºne men‰í. Otvorením hraníc sa na trh dostalo viac ilegálnych drog. Situácia s toxikomanmi dnes nie je aÏ taká akútna, ako sme pôvodne predpokladali. Na Slovensku sa nám podarilo zachytiÈ prechod do demokratického, alebo ak chcete slobodného sveta v tejto oblasti relatívne veºmi dobre. Poãet na‰ich toxikomanov je omnoho niωí neÏ v okolit˘ch krajinách. Sme asi konzervatívnej‰í. Pomohla prevencia, ‰kola aj rodina, proste Slováci sa zrejme báli a boja závislosti. Nemajú s Àou skúsenosti a strach z podruãia drog je veºmi siln˘. K otázke drog sa dnes radi vyjadrujú politici, odsudzujú ich známe osobnosti, ale zabúdajú na alkoholizmus. Práve v Àom zaz-


deje, napríklad z ne‰Èastnej lásky, ãasto po poÏití drog alebo alkoholu. V takom prípade môÏe dôjsÈ ku skratu, ktor˘ sa konãí pokusom o samovraÏdu. Mladí majú svoje emócie menej pod kontrolou vlastného rácia ako dospelí. Vnímajú problémy emotívnej‰ie. U dospel˘ch ide ãasto o neschopnosÈ rie‰iÈ starosti, ktoré sa stupÀujú, mnoÏia a konãia sa úplnou apatiou alebo skratom. Dochádza niekedy aj k prípadom, kedy sa ãlovek rozhodne pre samovraÏdu so zámerom opustiÈ reálny pozemsk˘ Ïivot a zaÏiÈ nieão nepoznané, nové? In˘ Ïivot, povedzme nadpozemsk˘ svet?

Nie som si celkom ist˘, Ïe voºakedy prikladali rodiãia v˘chove svojich detí väã‰iu váhu. Aj v socializme malo mnoho ºudí dve zamestnania. Veºa detí vychovávala ulica podobne ako dnes. To, ão sa v‰ak rapídne zv˘‰ilo, je poãet rozvodov. Na sto sobá‰ov ich dnes pripadá aÏ ‰tyridsaÈjeden. Pred dvadsiatimi rokmi ich bolo v priemere len okolo dvadsaÈ. Bratislava aj vtedy viedla, pretoÏe zo sto manÏelstiev sa rozpadlo asi tridsaÈpäÈ. Tu vidieÈ jasné poruchy v˘chovy v tom, Ïe mnoho ºudí vyrastalo v neúpln˘ch rodinách. Aj závislosÈ povedzme od alkoholu ãi cigariet je vy‰‰ia u detí, ktor˘ch rodiãia pijú a fajãia. Rozhodujúcim faktorom je teda aj v tomto prípade osobn˘ príklad.

namenávame v poslednom období veºmi nebezpeãn˘, aÏ hroziv˘ nárast. Viete, ktosi vymyslel delenie drog na tvrdé a mäkké. Podºa mÀa existujú iba legálne a nelegálne. Alkohol je legálna droga, ktorá sa svojimi schopnosÈami vytvoriÈ návyk stala veºmi nebezpeãnou pre mládeÏ. S ak˘mi problémami nav‰tevujú poradÀu náv‰tevníci Auparku najãastej‰ie? Rie‰ime partnerské a psychologické problémy, ktoré vypl˘vajú z dne‰ného moder-

ného spôsobu Ïivota. No ºudia nav‰tevujú aj právnu a sociálno-právnu poradÀu, kde im radíme, ako sa dostaÈ k urãit˘m sociálnym dávkam, kompenzáciám a podobne. BeÏn˘mi sú náv‰tevy v detskej poradni, zaznamenávame men‰í poãet ºudí s psychick˘mi poruchami súvisiacimi so starobou, ale najmenej prípadov máme teraz z okruhu mlad˘ch toxikomanov. Mávam pocit, Ïe voºakedy sa rodiãia venovali svojim deÈom viac ako dnes. Je to pravda?

Poãas svojej kariéry ste sa stretli aj s ºuìmi, ktorí svoju psychickú traumu nedokázali vyrie‰iÈ inak neÏ samovraÏdou. âo v‰etko musí preÏiÈ ãlovek, aby sa rozhodol ukonãiÈ svoje trápenie radikálnym spôsobom? Predchádza takémuto rozhodnutiu akási logická alebo medicínsky charakteristická postupnosÈ, následnosÈ? Je mnoho motívov, kvôli ktor˘m sa ãlovek rozhodne pre samovraÏdu. MládeÏ tak rie‰i zdanlivo nerie‰iteºnú situáciu a v danom okamihu sa skutoãne nerozhoduje dlho. Podºahne pocitu sklamania a bezná-

Nie, s niãím podobn˘m som sa e‰te nestretol. Tí, ktorí pokus preÏili, skôr vravia, Ïe uÏ mali dosÈ trápenia, stresov, Ïe sú unavení. Nájdu sa aj takí, ktorí to dokáÏu urobiÈ s úmyslom „iba zabudnúÈ“, zaspaÈ, preru‰iÈ nieão nepríjemné, nemilé. Tak˘ ãlovek ãasto samotn˘ akt ani nemyslí váÏne. Sekundárnym motívom môÏe byÈ v‰ak aj túÏba upozorniÈ na seba, získaÈ si priazeÀ okolia, milovanej osoby, rodiãov a podobne. Ako by mal postupovaÈ rodiã, ak chce zabrániÈ podobn˘m pokusom? Denne by mal vnímaÈ svoje dospievajúce dieÈa. KomunikovaÈ s ním, nenásilnou formou získavaÈ viac informácií o jeho konaní, názoroch a ãinoch. Musí zaregistrovaÈ kaÏdú zmenu v správaní. Ak k závaÏn˘m zmenám do‰lo, musí ão najskôr vyhºadaÈ lekára. âo povaÏujete vo svojej práci za najväã‰í úspech? Keì vidím mladého ãloveka, ktorého sa nám podarilo zbaviÈ trebárs drogovej závislosti alebo sa po schizofrénnom ochorení vráti späÈ do normálneho Ïivota. Sledujem, ako vy‰tudoval strednú alebo vysokú ‰kolu, ako sa mu darí v zamestnaní, v rodine... Vtedy som ‰Èastn˘ spolu s ním.

leto 2005 / 11


Móda, to nie sú len prestíÏne odevy a znaãky návrhárov pochádzajúce z ParíÏa a Milána. To, ão letí, urãuje ulica a ºudia. Tí chcú byÈ v˘nimoãní, iní a hlavne zábavní. Najnov‰ie trendy nehovoria o tom, ão sa patrí nosiÈ na mondénnych veãierkoch, ale v ãom ísÈ na párty, medzi priateºov. Drahé materiály a upnuté róby nahradzuje v prvom rade nápaditosÈ a originalita.

Farby

ULICE

Súãasnému svetu módy vládnu netradiãné materiály, ktoré dovoºujú rovnako zaujímavé strihy. Zov‰adiaº na nás Ïiaria farebné kreácie, vzory a kombinácie, ktoré pred pár rokmi boli nepredstaviteºné. Do tohto sveta nápaditej a kreatívnej módy vstupujú nielen nové spoloãnosti, ale aj módni návrhári, ktorí sa rozhodli vyÈaÏiÈ z osvedãen˘ch znaãiek. Napríklad spoloãnosÈ adidas ponúka modely troch rôznych divízií: Sport Performance (sú urãené pre v˘konnostn˘ ‰port a vyuÏívajú ‰piãkové technológie), Sport Heritage (sú to originálne modely, ktoré utvárajú tradíciu ‰portového odievania uÏ desaÈroãia) a Sport Style (nové módne a ‰t˘lové trendy, pri ktor˘ch spolupracuje s Yohji Yamamotom na návrhoch in‰pirovan˘ch ‰portom). Divízia Sport Heritage nedávno uviedla svoju novú kolekciu originálnych modelov na sezónu jeseÀ/zima nazvanú FW05. Tvorcovia sa in‰pirovali ‰t˘lom pracovného „pouliãného“ obliekania – pracovn˘m, vojensk˘m a bezpeãnostn˘m odevom. Nájdete tu aj ‰t˘lové kusy, vesty ako vystrihnuté z Country Clubu ãi oãarujúce úbory pre bojové umenia, v ktor˘ch v‰ak spokojne môÏete vyjsÈ aj na ulicu. V kolekcii jeseÀ/zima sa tieÏ zaskveli oÏivené niekdaj‰ie vplyvné kúsky odevov; medzi in˘mi predstavením známeho bláznivého Goofy triãka z 80-tych rokov v pôvodn˘ch farbách, ãi nové variácie na najznámej‰ie klasické adidasky – model Superstar. Ten oslavuje v tomto roku 35. v˘roãie svojho vzniku a pri tejto príleÏitosti pripravil pre svojich vern˘ch zákazníkov ‰peciálnu zberateºskú kolekciu. SúãasÈou divízie Sport Performance je kolekcia od Stelly McCartneyovej. adidas a Stella McCartneyová v novembri 2004 v New Yorku ohlásili dlhodobú spoluprácu. Vôbec po prv˘ raz popredn˘ módny návrhár vytvoril funkãnú v˘konnostnú ‰portovú kolekciu pre Ïeny. Kolekcia adidas by Stella McCartney, ponúka modely pre beh, telocviãÀu a tréning, plávanie ãi ºahké vrchné odevy. OsobitosÈou tejto kolekcie je vyuÏitie ‰piãkov˘ch technológií súãasného odevného priemyslu. V mnoh˘ch kusoch obleãenia nájdete ‰peciálne úpravy pre vysokú telesnú námahu adidas Clima365®. ëal‰ie zasa obsahujú XStatic®, ão je prevratn˘ systém vlákien, ktor˘ odvádza teplo mimo tela, ãím vám umoÏÀuje dlh‰ie podávaÈ ão najlep‰ie v˘kony. V obuvi je moÏné nájsÈ technológiu ClimaCool®, ako aj tlmiace systémy adiprene®+ a adiprene® v prednej a zadnej ãasti tenisiek. Unikátna kolekcia Ïivotného ‰t˘lu adidas / David Beckham pozostáva z 23 kusov obleãenia a 7 módnych doplnkov. KaÏd˘ model nesie ‰pecifické logo Davida Beckhama. Poãas prípravy kolekcie sa David Beckham osobne podieºal na tvorbe jednotliv˘ch v˘robkov. âasÈ t˘chto kolekcií si môÏete kúpiÈ uÏ aj v prvom adidas Performance Centre na Slovensku, ktoré nájdete v Auparku na 1. poschodí.

12 au

Súťaž: Napí‰te nám názov troch rôznych divízií znaãky adidas. Jeden vyÏrebovan˘ v˘herca získa ‰portovú ta‰ku adidas Originals a dvaja v˘hercovia získajú ‰portovú ta‰ku zn. adidas.


adidas by stella m c cartney leto 2005 / 13


14 au


leto 2005 / 15


Fantastické leto

v plavkách

Plavky

Je tu leto. Obdobie dovoleniek a opaºovania sa na slneãn˘ch pláÏach. Buìte dokonalou aj v plavkách. Vystavte na obdiv svoj ‰tíhly driek, pekné prsia, dlhé nohy a malé nedostatky postavy, ako sú napríklad veºké boky, men‰ie prsia, vyãnievajúce bru‰ko, pridlh˘ ãi prikrátky driek „zamaskujte“ správnym v˘berom plaviek. Ako na to?

VÏdy majte na pamäti, Ïe tmavé matné farby a zvislé línie postavu opticky zo‰tíhºujú. Svetlé lesklé farby a vodorovné línie postavu zase roz‰irujú. Drobné vzory ako bodky ãi kvietky a jemné tlmené farby proporcie zmierÀujú. Naopak, veºké v˘razné vzory kvetov alebo geometrické tvary opticky zväã‰ujú a pútajú pozornosÈ.

Dokonalá postava Ak je va‰a postava dokonalá, v zásade sa nemusíte niãím obmedzovaÈ. Najlep‰ie v‰ak vyniknete v jednoduch˘ch strihoch plaviek, kde podprsenka má trojuholníkov˘ tvar a nohaviãky sú vysoko vykrojené.

Postava s pridlh˘m driekom V prípade, Ïe máte v porovnaní s nohami pridlh˘ driek, kúpte si celé plavky rozdelené vodorovn˘mi farebn˘mi pásmi alebo s detailmi, ako napríklad opasok alebo v˘raznej‰í vzor odli‰nej farby v oblasti pásu. Proporãne postavu pekne vyrovnajú. Vhodné sú aj dvojdielne plavky, tzv. „takniny“, ktoré majú vrchnú ãasÈ podobnú tielku.

Postava s prikrátkym driekom Na prikrátky driek sa absolútne nehodia celé jednofarebné plavky alebo plavky so zvisl˘m pásikov˘m vzorom. Zv˘raznia totiÏ driek ako celok. Preto by ste mali uprednostniÈ dvojdielne plavky, kde spodn˘ diel má zníÏen˘ pás.

Postava s väã‰ím bruchom Vo va‰om prípade hºadajte jednodielne plavky v tmav˘ch farbách, prípadne s jemn˘m vzorom. Ak preferujete dvojdielne plavky, dávajte pozor na to, aby spodn˘

16 au

diel nemal vysoké krojenie a nohaviãky by mali maÈ vy‰‰í pás. Hºadajte plavky so zv˘‰en˘m obsahom lycry alebo elastanu. PomôÏe va‰e brucho lep‰ie „stiahnuÈ“.

·irok˘ pás Pri ‰irokom páse sú vhodnej‰ie celé plavky. SluÏbu vám urobia i zvislé pásy, ktoré sa smerom nadol zuÏujú. Pri tomto type postavy sú jednofarebné plavky neprístupné, pretoÏe iba upozornia na mal˘ rozdiel medzi pásom a bokmi.

Veºké boky Na tento problém sú najideálnej‰ie celé plavky. Opticky pomôÏe, ak v hornej ãasti budú dominovaÈ svetlé odtiene a v spodnej ãasti zase tmavé. Pri poloviãn˘ch plavkách je v˘born˘m rie‰ením doplnok vo forme ‰atky ãi krátkej sukniãky. Foto: Benetton

Základné pravidlá v˘beru plaviek

Veºké prsia Ak máte vaã‰ie prsia, va‰a podprsenka by mala maÈ vystuÏené ko‰íky alebo v‰ité kostice. Sú vhodné ‰ir‰ie ramienka a zv˘‰en˘ obsah lycry v materiáli plaviek. Vyberajte si plavky, ktoré sú v hornej ãasti tela tmav‰ej farby alebo ktoré majú aspoÀ olemovan˘ v˘strih látkou kontrastnej farby.

Malé prsia Ideálnym rie‰ením sú push-up podprsenky s v˘plÀou. Sú v‰ak aj iné triky, ktoré ‰ikovne opticky zväã‰ia va‰e prsia. Staãí, ak bude podprsenka plaviek ob‰itá rôznymi aplikáciami (volániky, kvetinky, flitre) alebo efektné je aj riasenie. PomôÏu aj jasné, Ïiarivé farby.

UÏitoãné rady • Plavky v Ïiadnom prípade nekupujte bez skú‰ania. Obleãte si ich a skúste urobiÈ pár krokov, h˘bte sa v nich. Len tak zistíte, ãi vám dobre sedia. Padajúce ramienka ãi zarezávanie sa je znakom nesprávnej veºkosti plaviek. • Je dôleÏité venovaÈ pozornosÈ aj zloÏeniu materiálu. Tkanina by mala obsahovaÈ elastan alebo lycru. Inak hrozí, Ïe plavky si neudrÏia svoj tvar, ºahko sa zdeformujú. • Pred t˘m, ako si plavky prv˘krát obleãiete, vyperte ich. Zistíte, ak˘ je materiál, z ktorého sú u‰ité. âi nepresvitajú na niektor˘ch miestach, alebo náhodou nepú‰Èajú farbu. • Ak chcete, aby vám plavky vydrÏali niekoºko sezón, venujte im dostatoãnú starostlivosÈ. Chlór, piesok, soº, pot aj slnko sa totiÏ r˘chlo podpí‰u pod zhor‰enie ich kvality. Je dôleÏité plavky vypraÈ po kaÏdom pouÏití v studenej vode a s jemn˘m mydlom. Plavky nikdy nesu‰te na priamom slnku.


Horúce novinky

Yves Saint Laurent líãenie leto 2005

Marionnaud parfumeries vám priná‰a horúce letné novinky z oblasti dekoratívnej aj telovej kozmetiky. Starajte sa o seba a buìte jednoducho krásna.

Naberte in‰piráciu v letnej kolekcii líãenia znaãky YSL. V ponuke má jemn˘, trvanliv˘ a komfortn˘ púder na tvár a telo, ktor˘ krásne preteplí pleÈ v slneãn˘ch tónoch. Obsahuje zmäkãujúce prvky a svetelné pigmenty, ktoré potlaãia nepravidelnosti pleti. Nádherné farby oãn˘ch tieÀov sú zasa unikátnou harmóniou jasu perlov˘ch odtieÀov bledofialovej, oranÏovej, mäkkej zelenej a nebeskej modrej. Bezpochyby budú lichotiÈ kaÏdej farbe oka. Vyskú‰ajte krémov˘ gél na pery s vôÀou divého manga. Pery vyhladí a budú vzru‰ujúco lákavé a jagavé. „Vyletnite“ aj svoje nechty. PouÏite na to trojfázov˘, stupÀovan˘, priehºadn˘, letn˘ lak na nechty. Pred pouÏitím ho treba dobre premie‰aÈ – presne ako letn˘ koktail – aby získal delikátnu Ïiarivú perlovú farbu.

Alexander McQueen Kindom Elegantné spojenie svieÏosti, Ïenskosti a nehy. SvieÏosÈ dodávajú citrusy ako bergamota, mandarínka a pomaranãové kvety, zmyselnosÈ a ÏenskosÈ s ºahk˘m orientálnym náznakom vytvárajú krehké biele kvety jazmínu. Flakón tvorí originálne kovové vajíãko, ktoré sa na jednej strane otvára do skleného srdca.

Stella McCartney Sheer Vo flakóne, ktor˘ pripomína brúsen˘ ametyst, nájdete oãarujúcu vôÀu. Kontrast krehkosti a sily. Esencia z ºadového citróna sa mie‰a so svieÏim zelen˘m jablkom. Srdce vône ovláda ruÏov˘ absolut, Ïenskej‰ia a zmyselnej‰ia stránka ruÏe. V základe je tajomná, temne erotická ambra.

Shiseido líãenie leto 2005 Oãné tiene so Ïiariv˘mi farbami a hydrataãn˘mi zloÏkami dodajú va‰im oãiam unikátny oslniv˘ vzhºad ráno aj v noci. MôÏete ich pouÏívaÈ samostatne alebo v kombinácii dvoch farieb. Oãi orámujte dvojfarebnou oãnou ceruzkou. Jej v˘hodou je, Ïe je trvácna aj v horúcom letnom poãasí. Vyskú‰aÈ sa oplatí briliantov˘ lesk na pery v exotick˘ch farbách. Nechá pery zmyselné a neodolateºné.

Anticelulitídna kozmetika Trápi vás „pomaranãová koÏa“? Je ochabnutá a menej elastická? Shiseido priná‰a novú kozmetiku, s ktorou môÏete úspe‰ne bojovaÈ proti celulitíde. Spojenie esenciálnych olejov grapefruitu, korenia, feniklu a estragonu blahodarne pôsobí na pokoÏku. Vyskú‰ajte spevÀujúci krém, „modelujúci“ gél a telov˘ exfoliant.

Sada krémov na opaºovanie Shiseido a jeho produkty v sade na opaºovanie vás dokonale ochránia proti slneãnému Ïiareniu UVA/UVB. PleÈ krásne hydratujú a nechávajú ju zamatovou. Vyberte si opaºovací faktor podºa typu va‰ej pleti a bezstarostne sa môÏete vybraÈ na slneãnú pláÏ.

18 au


Levanduľa z Provensálska

Na planine Sault Haute Provence v Provensálsku, vo v˘‰ke 800 metrov nad morom rastie vzácna levanduºa. Z tejto v˘nimoãnej levandule L’Occitane získava esenciálny olej, ktor˘ je známy svojimi blahodarn˘mi úãinkami. KaÏdoroãne získava ocenenie A.O.C. (Appellation d‘Origine Contrôlée) ão je zárukou jeho vysokej kvality. Rad v˘robkov starostlivosti o pleÈ L’Occitane s A.O.C. esenciálnym levanduºov˘m olejom ponúka jemnú starostlivosÈ vhodnú predov‰etk˘m pre zmie‰anú a mastnú pleÈ. âistí, reguluje nadmernú produkciu koÏného mazu a zanecháva pokoÏku zdravú a jasnú. V predajni L’Occitane nájdete v ponuke tieto prípravky na pleÈ:

Levanduºa – názov tejto bylinky pochádza z latinského slova „lavare“, ão v preklade znamená kúpaÈ sa. UÏ star˘ Rimania si ju totiÏ pridávali do kúpeºa pre jej jemnú a svieÏu vôÀu. Iste vám nemusíme levanduºu ‰peciálne predstavovaÈ. Je to stále zelen˘ drevnat˘, husto zavetven˘ krík a môÏe dorásÈ aÏ do v˘‰ky 90 centimetrov. Má dlhé, úzke, ‰edo-zelené lístky, ktoré sú veºmi aromatické a v polovici leta v˘datne zakvitne intenzívne voÀajúcimi modrofialov˘mi kvetmi...

Denn˘ krémov˘ gél âistiaci pleÈov˘ gél Jemn˘ gél obohaten˘ o A.O.C. esenciálny levanduºov˘ olej a v˘ÈaÏky z rozmarínu dokonale vyãistí pleÈ a stiahne póry. Aplikácia je veºmi jednoduchá. V dlani zmie‰ate malé mnoÏstvo gélu s vodou, vytvoríte penu a vmasírujete do pokoÏky. Opláchnete.

Púdrov˘ gélov˘ krém s obsahom zloÏiek regulujúcich produkciu mazu a A.O.C. esenciálnym levanduºov˘m olejom pleÈ vyÏivuje a zároveÀ dlhodobo pôsobí na reguláciu nadmernej tvorby mazu. Malé mnoÏstvo krému naná‰ajte na vyãistenú pleÈ ráno aj veãer. Vìaka svojej jedineãnej zmatÀujúcej zloÏke krém úspe‰ne obmedzuje lesk pokoÏky.

Levanduºov˘ ocot

Jemná exfoliaãná maska 2 v 1

Tento prírodn˘ v˘robok je urãen˘ na lokálnu lieãbu akné. Koncentrát obohaten˘ o A.O.C. esenciálny levanduºov˘ olej pleÈ ãistí, sÈahuje póry a pôsobí protizápalovo. Na postihnuté miesta sa naná‰a pomocou vatovej tyãinky.

Exfoliaãná maska bez hrub˘ch ãiastoãiek, obohatená o A.O.C. levanduºov˘ esenciálny olej, jemne odstraÀuje odumreté bunky a neãistoty. Zanecháva pleÈ ãistú a Ïiarivú. Tento v˘robok 2 v 1 môÏete pouÏívaÈ jeden- aÏ dvakrát t˘Ïdenne buì ako r˘chly exfoliant (nanesiete prípravok na pleÈ, necháte 15 sekúnd pôsobiÈ a zmyjete), alebo ako masku (nanesiete na pleÈ, necháte pôsobiÈ 5 minút, vymasírujete tvár krúÏiv˘mi pohybmi a zmyjete). ëal‰ie rady a informácie získate v predajni L’Occitane na prízemí Auparku

Zaujímavosti o levanduli • Zber levanduºovej úrody sa zaãína v polovici júla a konãí sa v auguste, keì je poãasie najhorúcej‰ie a levanduºa má v tom období veºmi intenzívnu vôÀu. • Najkvalitnej‰ie prírodné produkty, ktoré pouÏívajú levanduºové esenciálne oleje, majú oznaãenie A.O.C. Tento titul je prestíÏny najmä vìaka tomu, Ïe za ním sa skr˘vajú prísne normy, ktoré v˘robcovia musia dodrÏiavaÈ. Tak napríklad levanduºové pole musí byÈ v minimálnej nadmorskej v˘‰ke 800 metrov, maximálne mnoÏstvo vyrobeného oleja na hektár je 25 litrov, olej je získavan˘ vodnou destiláciou kvetnej ãasti pravej levandule (Levandule

20 au

• • • •

Angustofolia) a nie rozpú‰Èadlami, vyrobené esenciálne oleje nesmú obsahovaÈ Ïiadne prímesi a vzorky olejov musia byÈ podrobené dôkladnému testovaniu kvality. Levanduºové esenciálne oleje a nálevy sú úãinné proti ka‰ºu, bolestiam hlavy a pomáhajú aj pri lieãbe nervov˘ch porúch. Levanduºová tinktúra má antiseptické a povzbudivé úãinky. Listy levandule majú svoje uplatnenie aj v kuchyni. Malé mnoÏstvo môÏete pridaÈ k dusenému mäsu ãi k rybám. Su‰enú levanduºu v látkov˘ch vrecú‰kach je vhodné umiestniÈ do skríÀ, kde úãinne ochráni odevy proti moliam.

Súťaž: Napí‰te nám, ão znamená oznaãenie A.O.C. Jeden vyÏrebovan˘ v˘herca získa poukáÏku na nákup tovaru v predajni L’Occitane v hodnote 1 000 Sk.


POLICE Eyes for You

N O V I N K Y Just Free

BALDESSARINI

EdT 50/100 ml Módny dom LUCIANO SOPRANI vám priná‰a opäÈ novú vôÀu, tentoraz urãenú dámam i pánom. Neuveriteºne svieÏa a ºahká vôÀa stvorená do letn˘ch dní vás osvieÏi ‰Èavnat˘mi citrusov˘mi a ovocn˘mi tónmi. Vyskú‰ajte novú vôÀu Just Free a pocítite závan morského vánku a slobody.

Del Mar EdT 50/90 ml Hrejivá svieÏosÈ Stredozemia v zajatí vône Baldessarini Del Mar, vitálna ako slnko tancujúce na hladine mora, stelesÀuje luxus a spája tie najvzácnej‰ie exotické prírodné suroviny.

Flora Bella

LUCIANO SOPRANI LALIQUE HUGO BOSS

MATIS

Boss in Motion Edition II

·piãková starostlivosÈ aj pre pánov Francúzska kozmetická spoloãnosÈ MATIS prichádza na trh s kompletnou líniou jedenástich o‰etrujúcich prípravkov, ktoré boli vyvinuté ‰peciálne pre potreby muÏskej pleti. Podrobnej‰ie informácie o novej línii pánskych prípravkov znaãky MATIS nájdete na stránke www.fann.sk alebo vo va‰ej obºúbenej FAnn parfumérii.

D A R Č E K

EdT 50/75 ml Nová dámska vôÀa Eyes for You pôsobí ako vyznanie Ïenskosti v podobe drobn˘ch ruÏov˘ch kvapiek. Jemná pestrosÈ a sila, ktorá si získa va‰u pozornosÈ sladk˘mi a úprimn˘mi tónmi neskôr plynulo prechádzajúcimi k opojnej svieÏosti.

K

EdT 40/90 ml Pánska vôÀa ‰peciálnej edície je inovaãnou kompozíciou kºúãov˘ch prírodn˘ch zloÏiek. Vrchné tóny vyznievajú osvieÏujúco a dynamicky vìaka kombinácii mandarínky a ‰alvie. Dotyk ãerstvo naliateho koÀaku unikátnym spôsobom pozdvihuje atmosféru vône a vzápätí prebúdza zmysly. Následne prichádza ãas na jedineãnú vibrujúcu zmes korenín a vzácnych drevín.

Sport for Women Sport for Men

JIL SANDER

N Á K U P U

MOSCHINO BVLGARI I Love Love, najnov‰í klenot z dielne MOSCHINO. VôÀa, ktorá Èa zvedie a prinúti zamilovaÈ sa... Ten, kto sa zamiluje, bude odmenen˘ miniatúrkou vône alebo exkluzívnou minikazetkou. Informujte sa vo va‰ej parfumérii FAnn.

EdT 50/100 ml Znaãka JIL SANDER predstavuje novú ‰portovú víziu, my‰lienku, Ïivotn˘ postoj. Jil Sander Sport for Women je vzru‰ujúca, svieÏa, Ïenská ovocná a kvetinová vôÀa. Jil Sander Sport for Men je energická, jemne korenistá a drevitá vôÀa. Pre Àu prekvapujúca ruÏová. Pre neho radostná oranÏová. SvieÏe nové farby, svieÏa nová predstava. Nepostrádateºná du‰a ‰portu od Jil Sander.

EdT 50/100 ml Oãarujúca vôÀa je dokonalou symfóniou slnka, azúrovej oblohy, slnkom zaliatych útesov a pláÏí. Iskrivé tóny mandarínky, bergamoty a fialky prechádzajú do hrejiv˘ch kvetinov˘ch tónov modrej frézie, agátu a vavrínu. Du‰a vône je zahalená nádhern˘m plá‰Èom zmyselnosti. Tvorí ju neÏná kombinácia ambry, vanilky a bieleho piÏma ochuteného tónmi mora.

Exkluzívne v˘robky prestíÏnej kolekcie EAU PARFUMÉE COLLECTION sú tu pre vás na oÏivenie atmosféry leta 2005. Pri nákupe v˘robkov z letnej kolekcie Eau parfumée získate atraktívny darãek.

ZbieraÈ originálne nálepky z kozmetick˘ch prípravkov DOLCE & GABBANA sa vám naozaj oplatí. UÏ za jednu nálepku dostanete sprchov˘ gél alebo telové mlieko Light Blue v 100 ml balení, za dve nálepky získate zdarma 50 g tuh˘ dezodorant tejto vône.

DOLCE & GABBANA

www.fann.sk BANSKA BYSTRICA, Národná 2 BANSKÁ BYSTRICA, Dolná 11 BRATISLAVA, OD RuÏinov, Tomá‰ikova 14 BRATISLAVA, POLUS, Vajnorská ul. BRATISLAVA, Hypermarket TESCO, Panónska 9 BRATISLAVA, OD Dunaj, Nám. SNP 30 BRATISLAVA, AUPARK, Einsteinova ul. BRATISLAVA, OC SHOPPING PALACE BRATISLAVA, Ventúrska 12 BRATISLAVA, APOLLO BUSINESS CENTRUM BRATISLAVA, OC DANUBIA, Panónska cesta BREZNO, M. R. ·tefánika 23

DUNAJSKÁ STREDA, Obchodná 2384/18 LIPTOVSK¯ MIKULÁ·, OD PRIOR, ·túrova ul. LIPTOVSK¯ MIKULÁ·, Nám. osloboditeºov 13 KO·ICE, OC OPTIMA, Moldavská 32 KO·ICE, OC CASSOVIA, Pri prachárni 4 KO·ICE, OC GALÉRIA, Toryská ul. KO·ICE, OD DARGOV, ·túrova 1 LUâENEC, OD PRIOR, Novohradská 4 MARTIN, OD PRIOR, Nám. SNP 2 MICHALOVCE, Nám. osloboditeºov 5 NOVÉ ZÁMKY, M. R. ·tefánika 6 PARTIZÁNSKE, OD PRIOR, Nám. SNP 1

PEZINOK, Radniãné námestie 1 PIE·ËANY, OD PRIOR, A. Hlinku 46 POPRAD, 1. mája 4 POPRAD, OD PRIOR, Nám. sv. Egídia 12 POVAÎSKÁ BYSTRICA, OD PRIOR, Centrum 3/5 PRE·OV, Hypermarket TESCO, Ko‰ická 6 PRIEVIDZA, Hypermarket TESCO, NábreÏná ulica PRIEVIDZA, OD PRIOR, Nám. slobody RUÎOMBEROK, Mostová 15 STARÁ ªUBOV≈A, Nám. sv. Mikulá‰a 18 ·AªA, Hlavná 45 TOPOªâANY, ·túrova 6

TRENâÍN, OD PRIOR, Vajanského 4 TRENâÍN, Sládkoviãova 6 TRNAVA, OC MAX, Ul. Ferka Urbánka 9 TRNAVA, Hypermarket TESCO, Veterná 40 ZVOLEN, OD PRIOR, Nám. SNP 2497 ZVOLEN, Nám. SNP 12 ÎIAR NAD HRONOM, OD PRIOR, SNP 108 ÎILINA, Hypermarket TESCO, Ko‰ická cesta 3 ÎILINA, Mydlárska 3

leto 2005 / 21


Hmat je vysoko citlivou formou komunikácie. Je to prirodzená reakcia. SiahaÈ a dot˘kaÈ sa, ãi uÏ chceme pocítiÈ tvar alebo ‰truktúru nieãoho, ãi reagovaÈ na inú osobu t˘m, Ïe ju napríklad ute‰íme. Matka sa mazná so svojím dieÈaÈom, domáce zvieratá sa hladia, sexuálny partneri sa láskajú, a keì sa udrieme, in‰tinktívne si miesto trieme, aby sme zmiernili bolesÈ.

Objavte chuÈ

dotyku

22 au

DotknúÈ sa niekoho iného má v rozliãn˘ch kultúrach rozliãn˘ v˘znam. Existuje mnoho spoloãensk˘ch obmedzení, ktoré zakazujú dotyky na verejnosti. Formálne potrasenie ruky, k˘vnutie hlavy a dokonca aj letm˘ bozk na obe líca sú pre nás uznávané formy pozdravu. Napriek tomu ich môÏeme urobiÈ bez náznaku akejkoºvek skutoãnej emócie. Nበformálny prístup k fyzickému kontaktu je v skutoãnosti opakom na‰ich najzákladnej‰ích in‰tinktov a potrieb. Na‰Èastie dnes znovu objavujeme hojivú silu masáÏe a ìal‰ích hmatov˘ch terapií, ktoré sú známe v in˘ch kultúrach uÏ tisíce rokov.


su rodisko v Japonsku. Techniku shiatsu môÏeme prirovnaÈ k pôvodnému zladeniu akupresúry a streãingu. Pri tejto masáÏi sa nepouÏívajú oleje, ihly ani masáÏne krémy, pretoÏe ostávate obleãen˘ v teplom, pohodlnom ,,outfite“ a masér pôsobí tlakom prstov, dlaÀami, lakÈami a chodidlami nôh. Shiatsu privedie va‰e telo do rovnováhy, odstráni bolesti, dodá energiu a podporí va‰u auru. MasáÏ sa vykonáva na zemi alebo na matraci. ZaÏite nieão nové!

Hamam orientálna mydlovo-olivová masáÏ ZaÏijete ãaro tajomstiev tisíc a jednej noci. Hovorí sa, Ïe v tureck˘ch kúpeºoch sa neum˘va iba telo, ale nastáva aj duchovná premena. Pri masáÏi Hamam pohladí va‰e telo i du‰u súhra teplej vody, medu, mlieka a peny s olivovou arómou. Pri orientálnej hudbe a svieãkach sa budete cítiÈ naozaj kráºovsky. MasáÏ sa vykonáva na ‰peciálnom leÏadle a je to vlastne spojenie masáÏe s kúpeºom.

La stone masáÏ horúcimi lávov˘mi kameÀmi

MasáÏ pôsobí príjemne na kaÏdého. Od novorodencov po star‰ích ºudí, od ‰portovcov a Ïien po priateºov a milencov, t˘m v‰etk˘m môÏe táto forma komunikácie prospieÈ. Ako úãinná podpora relaxácie pomáha masáÏ odstraÀovaÈ stres, napätie a bolesti svalov, zmierÀovaÈ bolesti hlavy a pomáha so spánkom. Na druhej strane masáÏ je povzbudzujúcim prostriedkom. Podporuje funkciu mnoh˘ch telesn˘ch sústav, napomáha hojeniu rán, posilÀuje svaly a priná‰a pocit obnovenej energie. Prv˘ aquapark v Bratislave – Aulandia Aqua & Spa Paradise, ktor˘ otvorí svoje brány

v priebehu leta, vám ponúka na v˘ber z niekoºk˘ch desiatok druhov masáÏí. Preãítajte si o t˘ch najexkluzívnej‰ích.

Shiatsu japonská masáÏ Názov pochádza z japonského jazyka a skladá sa z dvoch pojmov: shi (prst) a atsu (tlak), ão doslovne znamená tlaãenie prstov. Táto technika má svoje korene v niektor˘ch z prvotn˘ch foriem ºudového lieãiteºstva v ázijsk˘ch krajinách a ako za svoje vlastné s pomenovaním, filozofiou, teóriou a vypracovaním techniky má shiat-

Luxusná masáÏ hollywoodskych hviezd, ktorá sa vykonáva okrúhlymi lávov˘mi kameÀmi zohriatymi na ‰esÈdesiat stupÀov. Termické pôsobenie kameÀov vyÏenie z tela únavu, má schopnosÈ pomáhaÈ lieãiÈ, odoberaÈ negatívnu energiu, odstrániÈ bolesÈ, stimulovaÈ akupresívne body, priniesÈ telu i du‰i blahodarn˘ oddych. ZároveÀ kamene svojím hladk˘m povrchom ºahko skæzajú po pokoÏke, prená‰ajú a odovzdávajú tepelnú energiu, energiu svoju vlastnú i energiu maséra do ºudského tela. Táto masáÏ je sprevádzaná relaxaãnou hudbou a príjemnou vôÀou éterick˘ch olejov. MasáÏ pre úpln˘ch labuÏníkov.

Thajská masáÏ Exotická masáÏ, ktorú v Thajsku vykonávajú na kaÏdej pláÏi, chápe telo ãloveka nielen z hmotného, ale aj z energetického hºadiska. Je to zmes aromatickej, reflexnej a olejovej masáÏe. Telo ãloveka je prepojené energetick˘mi dráhami, tzv. senami. MasáÏ prebieha cez seny, vyrovnáva sa v nich

energia a dochádza k uvoºneniu fyzick˘ch blokov a obnove psychickej rovnováhy. SúãasÈou tejto techniky je aj naÈahovanie a oh˘banie konãatín, takÏe va‰e telo dostane poriadne zabraÈ. MasáÏ osvieÏi telo aj myseº, odbúrava stres a uvoºní celé telo. Thajská masáÏ sa vykonáva na zemi alebo matraci. Okúsite dotyk ozajstnej Ázie.

Ayurveda – indická lieãiteºská masáÏ na vyhrievanom leÏadle Ayurveda je prastará indická prírodná medicína. V preklade znamená „veda o Ïivote“. Nezameriava sa na konkrétnu bolesÈ, ale skôr sa snaÏí udrÏaÈ va‰e telo a myseº v rovnováhe a predchádzaÈ tak chorobám. Navodzuje pozitívne myslenie ãloveka a neutralizuje toxíny. ·pecialitou sú teplé éterické oleje, ktor˘mi vás masér pomaly oblieva. Vìaka ‰peciálnemu leÏadlu sa oleje nevylejú a vy plávate v nich. Po masáÏi sa ‰peciálne leÏadlo aj s vami uzavrie a vy sa na Àom budete e‰te dvadsaÈ minút vyhrievaÈ. Exkluzívna masáÏ pre nároãn˘ch.

Súťaž: Ak ste si pozorne preãítali ãlánok o másáÏach v Aulandii, urãite budete vedieÈ odpovedaÈ na na‰e otázky. Napí‰te nám, ão znamená pojem hamam, ãím sa vykonáva masáÏ La stone, ktorá masáÏ sa vykonáva na zemi a ão znamená pojem ayurvéda? Jeden vyÏrebovan˘ v˘herca získa romantick˘ balíãek pre dvoch – Paket ,,Romantic Day“, ktor˘ obsahuje dva vstupy do Spa Paradise v Aulandii, romantickú masáÏ pre dvoch, neru‰en˘ pobyt v jacuzzi pre dve osoby, dvojzábal podºa v˘beru, masáÏ tváre pre dvoch, ‰umiv˘ sekt, konzumné a romantick˘ darãek. Traja vyÏrebovaní v˘hercovia obdrÏia Paket Classic, kde si okrem ‰tvorhodinového pobytu v Spa Paradise v Aulandii odd˘chnu pri vybranej masáÏi a zábale a ãaká na nich aj v˘Ïivn˘ peeling tváre.

leto 2005 / 23


Letné varenie

s biopotravinami Základom dobrého Ïivota je uplatÀovanie správneho spôsobu Ïivota a stravovania v jednotliv˘ch roãn˘ch obdobiach. Ktoré potraviny nesú v sebe energiu leta a ako ich správne pripravovaÈ v letnom období, vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch. S letom prichádzajú najvy‰‰ie teploty v roku. Mali by ste preto v tomto období jesÈ ºahkú a farebnú stravu, vyuÏívaÈ v‰etky zeleniny (najmä listové), kukuricu a ovocie, ktoré vyrastá a dozrieva v na‰om okolí. V horúcom poãasí pouÏívajte jednoduché metódy varenia – varenie vo vode, pare, krátke smaÏenie. Mali by ste podávaÈ jedlá, ktoré vyÏadujú menej ãasu na prípravu. Vhodné sú napríklad krátko povarené alebo lisovaním pod tlakom pripravené ‰aláty. Poãas leta môÏete ako ‰alát pripravovaÈ aj morské riasy, ãasto podávajte obilné ‰aláty, ‰aláty strukovinové, cestovinové a zeleninové. ·aláty dochuÈte umeoctom, octom z hnedej ryÏe, jablãn˘m octom alebo citrónovou ‰Èavou. V letnom období by ste mali pouÏívaÈ menej soli, viac tekutín (riedke polievky a omáãky) a zeleninu krájajte na malé kúsky. Vyh˘bajte sa studen˘m alebo mrazen˘m pokrmom a nápojom. ªadovo studené jedlá sú pre organizmus ÈaÏko únosn˘m ‰okom. Ochladzujúco pôsobí na organizmus studen˘ puding z riasy agar-agar alebo neohriaty sójov˘ syr tofu, ovocn˘ ‰alát, kúsok melóna ãi kúsok ãerstvej uhorky. Obilnina s energiou leta je kukurica. MôÏete ju podávaÈ aj ako hlavné jedlo, pretoÏe ochladzuje. Leto zastupujú strukoviny ako drobná ãervená a oranÏová ‰o‰ovica, veºká ãervená fazuºa. Z rias si v lete vyberajte nori a dulse. Je vhodná aj zelená zelenina s veºk˘mi listami (ãínska kapusta, mangold, kel ãi kapusta), ìalej karfiol, reìkovky, letné tekvice, ‰alotka, púpava a Ïerucha. ChuÈ leta je horká a nájdete ju v ãakanke, ãiernom korení, vodnici. Horkú chuÈ nájdete aj v obilnej káve a tradiãnom japonskom korení tekka. Obrovsk˘ v˘ber ãerstv˘ch plodov a potravín poãas leta nám ponúka nekoneãné moÏnosti pre tvorivé letné varenie.

24 au

Karfiolové karbonátky s tofu omáčkou (4 osoby) Suroviny: 1 stredne veľký karfiol, ovsené vločky na zahustenie, hraška, sójová omáčka, strúhaný muškátový oriešok, olej na fritovanie. Pracovný postup: Vo väã‰om mnoÏstve osolenej vody uvaríme karfiol domäkka, roztlaãíme vidliãkou, pridáme toºko ovsen˘ch vloãiek a hra‰ky, aby vznikla hustá ka‰a, z ktorej sa dajú formovaÈ karbonátky. Ochutíme sójovou omáãkou a strúhan˘m mu‰kátov˘m orie‰kom. Vlhk˘mi rukami tvoríme karbonátky a fritujeme ich v oleji dozlata. UsmaÏené karbonátky kladieme na papierové utierky, ktoré odsajú prebytoãn˘ tuk. Karbonátky podávame teplé, poliate tofu omáãkou.

Tofu omáčka Suroviny: 1 kocka bieleho tofu, 2 lyžičky shiro miso, 2 lyžičky ryžového octu alebo citrónovej šťavy, 2 lyžičky sezamového oleja, 1 strúčik cesnaku, 1 lyžička ryžového sirupu alebo sladu, 1 lyžica čerstvej nasekanej cibule, zelená vňať (kôpor, petržlenová vňať, pažítka). Pracovný postup: Tofu nakrájame na kúsky a krátko povaríme v troche vody so sójovou omáãkou. Potom tofu vloÏíme do mixéra, pridáme v‰etky spomenuté suroviny a mixujeme na hladk˘ krém. Na záver môÏeme zamie‰aÈ posekanú zelenú vÀaÈ.

Vanilkový puding (4 osoby) Suroviny: 2 šálky mlieka (mandľové, sójové, ryžové), pol šálky ryžového sladu, 1/8 čajovej lyžičky morskej soli, 2 lyžice vločiek riasy agar-agar, 1 1/2 lyžice kuzu, 1 čajová lyžička vanilkového extraktu, letné ovocie (jahody, maliny, čučoriedky, melón), hrozienka, opražené sezamové semienka. Pracovný postup: V hrnci zmie‰ame 1 3/4 ‰álky mlieka, sladu a soli, potom pridáme agar-agar a v‰etko privedieme do mierneho varu. Za stáleho mie‰ania varíme dve minúty. Rozpustíme kuzu v 1/4 ‰álky mlieka a pridáme do hrnca. Povaríme päÈ minút, odstavíme. Vmie‰ame vanilkov˘ extrakt, nakrájané ovocie. Nalejeme do vopred pripraven˘ch, vodou vypláchnut˘ch misiek a necháme stuhnúÈ (asi 2 hodiny). Hotov˘ puding zdobíme opraÏen˘mi sezamov˘mi semienkami.


KNIHY

CD Jekka McVicar Nová kniha o bylinkách (Vydavateľstvo Ikar) Bohato ilustrovaná kolekcia 100 byliniek so základn˘mi informáciami a odkazmi na ìal‰ie vyuÏitie kaÏdej bylinky v záhrade, kuchyni ãi domácnosti. Je to vynikajúca kniha pre kaÏdého, koho zaujíma úloha ãerstv˘ch byliniek pri tvorbe zdravého Ïivotného ‰t˘lu.

Slávne galérie sveta Prado – Madrid (Vydavateľstvo Euromedia group) Majstrovské diela, dejiny, tajomstvá veºk˘ch múzeí – to v‰etko nájdete v novom ediãnom rade, ktor˘ ãitateºom sprostredkuje komentovanú virtuálnu cestu naprieã umeleck˘mi dielami v‰etk˘ch ãias. Poz˘vame vás do Madridu, do galérie Prado.

Paulo Coelho Záhir (Vydaveteľsto Argo) Známy spisovateº a vojnová spravodajkyÀa, obaja úspe‰ní vo svojej profesii, Ïijú v ParíÏi v nekonvenãnom manÏelstve. Jedného dÀa Ïena zmizne. I‰lo o vraÏdu, únos, útek? Spisovateº je odhodlan˘ svoju „Záhir“ nájsÈ.

Michael Moore Kde je moja krajina, kamo‰? (Vydavateľstvo Ikar) Michael Moore pri kaÏdej príleÏitosti biãuje hlúpych bielych muÏov. Stal sa postrachom ºudí posadnut˘ch zbraÀami i politikov, ktorí klamú. The Guardian ho opisuje ako „prebúdzajúci v˘krik, kopanec do mentálneho zadku“. A teraz je späÈ a trúfa si poloÏiÈ najnaliehavej‰iu otázku t˘chto nebezpeãn˘ch ãias: Kde je moja krajina, kamo‰?

DVD

Arash Arash

Horem pádem Vzájomne sa prelínajúce tragikomické príbehy o osudovom strácaní a nachádzaní lások, priateºstva, rodín, rodiãov a detí navzájom. Dramatické rozprávanie o altruizme i xenofóbii, o na‰om strachu z neznámeho, o pocite ohrozenia, ktor˘ prebúdza démona rasizmu ukrytého v kaÏdom z nás...

·védsky spevák iránskeho pôvodu sa uÏ pred niekoºk˘mi mesiacmi oãividne natrvalo usadil v playlistoch európskych rádií. Aj slovensk˘ éter doslova prevalcoval obrovsk˘m hitom Boro Boro (v perz‰tine to znamená nieão ako „choì vlastnou cestou“).

Slovensko hľadá SuperStar Top 11

Bridget Jonesová S rozumom v koncoch

CD kompilácia obsahuje jedenásÈ skladieb od pôvodn˘ch finalistov súÈaÏe Slovensko hºadá SuperStar. Nájdete tu aj piesne Top 11 „K˘m vie‰ snívaÈ“ a Top 6 „Teraz je ten správny ãas“.

Dej pokraãovania úspe‰nej komédie sa zaãína tam, kde sa predchádzajúca snímka skonãila – v náruãí Marka Darcyho. Bridget, ktorá túÏila, aby ju niekto miloval takú aká je, zisÈuje, Ïe partnerstvo nie je prechádzka ruÏov˘m sadom. Zvlá‰È, keì máte spoloãné práve len to objatie. On volí konzervatívcov, ona labouristov, on je suchár, ona spontánna, jeho zvádza príÈaÏlivá kráska a ju jej b˘val˘ ‰éf Daniel...

FILMY

Pán a pani Smithovci Premiéra: 11. 8. 2005 RéÏia: Doug Liman Hrajú: Brad Pitt, Angelina Jolie, Greg Ellis, Elijah Alexander, Theresa Barrera, Angela Bassett. John a Jane Smithovci pôsobia ako jedna z dokonal˘ch dvojíc Ïijúcich na predmestí..., aÏ k˘m nevyjde najavo, Ïe v skutoãnosti sú obaja nájomn˘mi zabijakmi, ktorí pracujú pre dvoch vodcov newyorského podsvetia, a ich úlohou nie je niã iné, ako odprevadiÈ zo sveta jeden druhého.

Sin City

Valiant

Premiéra: 28. 7. 2005 RéÏia: Robert Rodriguez Hrajú: Bruce Willis, Benicio Del Toro, Elijah Wood, Mickey Rourke. ReÏisér Robert Rodriguez (Vtedy v Mexiku, Desperado, Dvaja pátraãi 3D) spolu s autorom predlohy Frankom Millerom pripravili vizuálne prelomov˘ a drsn˘ thriller zloÏen˘ z 3 ãastí: SIN CITY, THE BIG FAT KILL a THAT YELLOW BASTARD.

Premiéra: 18. 8. 2005 RéÏia: Gary Chapman Hrajú: Ewan McGregor, Sir Ben Kingsley, Rupert Everett. Poãas 2. svetovej vojny vstúpi mal˘, ale statoãn˘ holub z lesov do sluÏieb Britského kráºovského holubieho letectva. Úlohou tejto jednotky je prepravovaÈ po‰tové správy cez kanál, priãom musí ãeliÈ neustálym útokom nemeckej brigády sokolov. Mal˘ holub menom Valiant sa stane vojnov˘m hrdinom.

Dan Brown Bod klamu (Vydaveteľsto Slovart) V nehostinn˘ch ºadov˘ch konãinách Arktídy nájde satelit NASA ãosi nevídané: meteorit so stopami fosílií. MôÏe to byÈ dôkazom mimozemského Ïivota? Nález úzko súvisí s prezidentsk˘mi voºbami v USA a môÏe priamo ovplyvniÈ ich v˘sledok. Tím odborníkov za polárnym kruhom je v ohrození Ïivota a netu‰í, Ïe za t˘m v‰etk˘m stoja najvy‰‰ie vojenské a politické miesta USA...

Súťaž: Napí‰te nám názov aspoÀ dvoch filmov, ktoré reÏíroval Robert Rodriguez. Piati vyÏrebovaní ãitatelia získajú dve voºné vstupenky do kina Palace Cinemas v Auparku.

leto 2005 / 25


Korãuliarske piatky v Auparku Dvaja mladí ºudia sa jedného dÀa ocitli v dave korãuliarov na akcii Brussels Rollers v Bruseli. Odvtedy tam chodili pravidelne a boli ãoraz viac uchvátení atmosférou tejto akcie. Po dvoch rokoch nabrali odvahu a urobili jeden telefonát, potom druh˘… a uÏ to i‰lo ako jedna veºká lavína a vznikla akcia < bratislava-inline >. Obavy boli sprvu veºké. Nebolo isté, ãi tento formát Bratislavãanov osloví, bolo to nieão nové, na ão neboli zvyknutí. Ale opak sa stal pravdou a < bratislava-inline > si na‰la skaln˘ch náv‰tevníkov a stala sa skutoãne obºúbenou a nav‰tevovanou akciou.

In‰pirácia zo zahraniãia O ão teda ide? Akcia < bratislava-inline > sa dá v krátkosti pomenovaÈ ako „letné piatkové veãery na korãuliach v uliciach Bratislavy“. Stovky korãuliarov sa stretnú kaÏd˘ t˘ÏdeÀ a vyrazia na cesty, kde za normálnych okolností ísÈ nemôÏu. Korãuºujú s hudbou a dobrou náladou po vopred urãenej trase vo v˘nimoãnej atmosfére, ktorú nikde inde nezaÏijú. My‰lienka zorganizovaÈ tento event vznikla v zahraniãí, kde sa podobné akcie organizujú uÏ vy‰e 15 rokov. Mníchov, Berlín, ViedeÀ, Zürich, Amsterdam, New York, Sydney… korãuºujú takmer v‰etky veºké mestá na svete. Asi najväã‰ou mekkou mestského korãuºovania je ParíÏ, kde, ak natrafíte na dav korãuliarov, rad‰ej si dajte kávu a croissant v najbliωej kaviarni. Musíte rátaÈ s t˘m, Ïe najbliωích 20 minút cez cestu neprejdete. V ParíÏi je totiÏ priemerná úãasÈ 15 000 korãuliarov. V mnoh˘ch mestách zaãínali podobné akcie ako demon‰trácie. V Bratislave toto

nebolo nutné – bratislavsk˘ magistrát, polícia i mestské ãasti Staré Mesto a PetrÏalka my‰lienke dali voºn˘ priechod a podporili ju. Bratislavská polícia je dokonca aktívnou organizaãnou zloÏkou celej akcie.

Je to o atmosfére Mnohí sa p˘tajú, ão za t˘m v‰etk˘m vlastne je. Atmosféra, nálada, zábava. Niã viac, niã menej. Îiadne preteky, Ïiaden protest, skrátka, dobr˘ pocit. Je krásne pozorovaÈ ºudí, ako sa bavia, smejú, uÏívajú si atmosféru aj pocit urãitej v˘nimoãnosti, keì sa na nich chodci dívajú z chodníkov alebo keì dokonca ºudia b˘vajúci pozdæÏ trasy kaÏd˘ piatok ãakajú v oknách a kriãia, trúbia na trúbkach, povzbudzujú korãuliarov. Tak ako sa o Bratislave hovorí, Ïe je to jedna „veºká dedina“, o ºuìoch na < bratislava-inline > sa dá povedaÈ, Ïe sú jedna veºká rodina. Rodina, ktorá sa stále roz‰iruje. Nálada má v sebe totiÏ urãitú „bratislavskú komornosÈ“. Spoznávajú sa tu ºudia, ktorí pred t˘m o sebe nevedeli a tu sa z nich stali priatelia. V‰etk˘ch spája nad‰enie pre inline-korãuºovanie a zábavu.

Nebojte sa, je to aj pre vás! Na < bratislava-inline > chodia v‰etci – mlad‰í, star‰í, rodiny, skupinky, jednotlivci. âísla hovoria za v‰etko: najmlad‰í úãastník, tlaãen˘ v bugynke, má len 2 roky, najstar‰í pravideln˘ úãastník má 77 rokov. Podmienkou úãasti je len vedieÈ zabrzdiÈ a maÈ dobrú náladu. < bratislava-inline > nie je neorganizované korãuºovanie po uliciach! KaÏdá jazda je sprevádzaná policajn˘mi autami a motorkami, ktoré zabezpeãujú plynul˘ prejazd mestom po vopred vyt˘ãenej trase – zastavujú autá na jednotliv˘ch kriÏovatkách

Praktické informácie • < bratislava-inline > sa bude konaÈ celé leto – vÏdy v piatok veãer. • Prvá akcia: 10. jún 2005 • Posledná akcia: 1. september (pozor, to je v˘nimoãne ‰tvrtok!)

a zároveÀ majákmi upozorÀujú na ‰peciálnu „kolónu“. O bezpeãnosÈ sa stará aj ‰peciálny 20-ãlenn˘ inline-team a v prípade úrazu je v dave korãuliarsko-cyklistick˘ team âerveného kríÏa aj sanitka. Tempo jazdy je príjemné – nie je to fitness ako na petrÏalskej hrádzi, ale ãlovek sa aj „zapotí“. Poãas jazdy sa obãas pribrzdí alebo zastane, aby sa dav dal znova dokopy, pomal‰í dobehnú r˘chlej‰ích a potom sa pustí cez ìal‰iu kriÏovatku na ìal‰í úsek cesty. Trasa jazdy je tieÏ pre ‰irokú skupinu ºudí. Netreba sa jej báÈ a hovoriÈ si, „po bratislavsk˘ch uliciach sa jazdiÈ nedá“. Dá sa, minulé leto to zvládlo viac neÏ 1 000 rôz-

• Stretávanie za Auparkom (skatepark) od 20.00 h. • ·tart korãuºovania: 21.00 h. • Koniec korãuºovania: cca 22.30 h. • Pozor: v prípade daÏìa sa akcia nekoná – rozhodnutie vÏdy v piatok okolo obeda, info pravidelne na www.bratislava-inline.sk

nych ºudí. V zásade sa ide po rovn˘ch a ‰irok˘ch cestách, obãas do kopca alebo z kopca. Bratislava nie je veºká, preto sa trasy menia iba mierne. VÏdy sa tak napríklad môÏete te‰iÈ na jedineãn˘ pohºad na veãernú Bratislavu zo Starého mosta.

Treba prísÈ a zaÏiÈ to Ak máte radi korãuºovanie, neváhajte. ·esÈkrát do t˘ÏdÀa môÏete ísÈ na hrádzu a v piatok veãer vás ãaká < bratislava-inline >. Je super korãuºovaÈ po cestách, kde sa normálne vozíte autom alebo autobusom napríklad do práce. Jedin˘ problém, ktor˘ budete maÈ, je, Ïe budete chcieÈ ísÈ na < bratislava-inline > kaÏd˘ deÀ.

leto 2005 / 27


ukovaná Zem

vvHavajské OHNI ostrovy V predchádzajúcom vydaní Aulife vám fotograf Filip Kuli‰ev predstavil svoje fotografie najkraj‰ích kútov sveta.

Big Island Volcano national park

Aj v tomto ãísle nás bude sprevádzaÈ krásnou krajinou, plnou prírodn˘ch divov, histórie a tradícií. Pridajte sa aj vy k na‰ej prechádzke tropick˘m rajom na Havaji.

Havaj patrí do skupiny Havajsk˘ch ostrovov v Polynézii, ktoré sa skladajú z ôsmich hlavn˘ch ostrovov a stodvadsaȉtyri ostrovãekov a útesov. Najväã‰í je ostrov Hawaii, prez˘van˘ Big Island, ìalej nasledujú Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Nihau a najmen‰í z nich Kahoolawe. Havajské súostrovie leÏí asi 3 800 km na juhozápad od kalifornského pobreÏia a je najvzdialenej‰ím ‰tátom od hlavného mesta USA. Havajské ostrovy sú vlastne vrcholy podmorského hrebeÀa sopiek, ktor˘ sa tiahne v ‰irokom oblúku naprieã stredom Tichého oceánu. V roku 1778 ich objavil slávny britsk˘ moreplavec James Cook.

Boydo in Tempel Na ostrove Oahu sa nachádza krásny japonsk˘ chrám. Postavili ho v roku 1968 na poãesÈ japonsk˘ch imigrantov, ktorí pri‰li na Havaj v osemnástom storoãí, aby tu zaãali nov˘ Ïivot. Obkolesujú ho trblietavé rybníky s mnoÏstvom r˘b. Chrám vo vnútri ukr˘va obrovskú zlatú sochu budhu s mosadzn˘m zvonom váÏiacim aÏ tri tony.

Kanaha beach Pre Havaj sú ‰pecifické nádherné dlhé pláÏe s bielym, ãiernym ãi zelen˘m pieskom a najmä s vysok˘mi vlnami. Kanaha beach patrí k najznámej‰ím pláÏam na ostrove Maui. Je v˘nimoãná vìaka skvel˘m podmienkam na windsurfing. KaÏdoroãne sa tu usporadúvajú rôzne svetové ‰ampionáty. Okrem surfistov si v‰ak na svoje prídu aj kanoisti, potápaãi ãi rybári.

Mauna Kea Najvy‰‰ia hora na ostrove Big Island, ale aj na celom Havaji – Mauna Kea (4 206 m) sa stala domovom najväã‰ieho astronomického observatória na svete. Obrovské teleskopy riadia astronómovia aÏ z jedenástich krajín. Asi 600 metrov hrubá vrstva oblakov tropic-

28 au

kej inverzie umiestnená dostatoãne pod vrcholom Mauna Kea izoluje vrchnú atmosféru od vlhkého prímorského vzduchu a vìaka tomu obloha priamo nad touto najvy‰‰ou horou je ãistá, ovzdu‰ie je suché a bez atmosférick˘ch neãistôt. V˘nimoãná stabilita atmosféry nad horou teda dovoºuje detailnej‰ie pozorovania aj t˘ch najvzdialenej‰ích galaxií, ktoré leÏia na samom konci pozorovateºného vesmíru. Na fotografii vidíte tretí najväã‰í teleskop na svete, patriaci Nemecku. Vedie k nemu nároãná a dlhá príjazdová cesta, ktorú môÏete absolvovaÈ aj vlastn˘m terénnym vozidlom, av‰ak musíte sa pripojiÈ do organizovaného konvoja ostatn˘ch vozidiel. Vo v˘‰ke pribliÏne 3 000 m je nevyhnutná hodinová aklimatizaãná zastávka. ëal‰ia fotografia zachytáva US Radiotelescope. Aby ste si vedeli lep‰ie predstaviÈ jeho veºkosÈ – tá bodka pod plotom v ºavom dolnom rohu teleskopu je nákladné vozidlo.

Oahu Koko kráter

Koko kráter Koko kráter na ostrove Oahu, neìaleko hlavného mesta Honolulu, je ak˘msi pozostatkom posledného aktívneho vulkánu na tomto ostrove. O jeho zaujímavé tvary sa postaral ãas a najmä vlny oceánu. Kráter je nádherne obrasten˘ a v jeho vnútri sa nachádza botanická záhrada s nespoãetn˘m mnoÏstvom prekrásnych rastlín.

Sea life park Neìaleko známej pláÏe Waikiki, na ostrove Oahu nájdete svet morsk˘ch Ïivoãíchov. V akváriách s viac ako 1 100 kubíkov vody si môÏete pozrieÈ jedineãn˘ havajsk˘ podmorsk˘ ekosystém. Majú tu Ïraloky, delfíny, korytnaãky a iné tropické Ïivoãíchy. ZaujímavosÈou je takzvan˘ „kekaimalu“, ão je napoly veºryba a napoly delfín. V akváriu môÏete podniknúÈ aj podmorskú v˘pravu a priblíÏiÈ sa tak ku v‰etk˘m jeho oceánskym obyvateºom.

Kauai Waimea canyon


Maui Kanaha beach

Big Island Pu’uhonau o Hoanuanau National historic park

Oahu Sea life park Volcano national park

Oahu Boydo in Tempel

Big Island Mauna Kea US Radiotelescope

Big Island Mauna Kea Gemini Northeru Telescope

Je mnoho dôvodov, preão nav‰tíviÈ Havajské ostrovy. Niã v‰ak nie je veºkolepej‰ie, ako byÈ v blízkosti najaktívnej‰ej sopky na svete a pozorovaÈ, ako z nej chrlí a vyteká láva, vidieÈ stúpajúce oblaky pary – strhujúce divadelné predstavenie prírody. Najväã‰í záÏitok sa v‰ak zaãína po západe slnka, kde horúca magma s˘tej fary fascinujúco Ïiari v tmavej noci. Sopky na Havaji sú opradené starou legendou. Hovorí sa, Ïe Peleé, bohyÀa ohÀa, sa nasÈahovala do havajsk˘ch sopiek potom, ão ju vyhnala nahnevaná sestra, bohyÀa mora. Erupcie sopiek sú vraj prejavom jej zlej nálady. Symboliku nachádzajú aj v láve. Potom, ako vytryskne zo sopky a ochladí sa vo vzduchu, dostane sa na zem v dvoch podobách. Buì pripomína akési dlhé vlákna, podobné vlasom, ktor˘m sa hovorí „vlasy Peleé“, alebo sú to malé ãierne kvapky podobné leskl˘m kamienkom, ktoré sa naz˘vajú zase „slzy Peleé“. Spomínaná sopka Kilauea patrí do Sopeãného národného parku, ktor˘ zaberá takmer 90-tisíc hektárov ostrova Big Island. Park v‰ak nie je len o sopkách a láve. Nájdete tu aj star˘ prales pln˘ papradí.

Pu’uhonau o Hoanuanau National historic park Národn˘ historick˘ park s exotick˘m názvom Pu’uhonau o Hoanuanau na ostrove Big Island uchováva miesto, ktoré zaãiatkom devätnásteho storoãia spæÀalo úlohu útoãiska pre t˘ch, ão poru‰ili staroveké zákony proti bohom. Pred istou smrÈou unikli jedine tak, Ïe sa vybrali na toto miesto, ìaleko od ostatn˘ch Havajãanov, a Ïili tu spolu s kÀazom, ktor˘ im dal rozhre‰enie. V parku sa nachádza aj komplex architektonicky zaujímav˘ch miest, ako napríklad pozostatky kostola, malej dediny, ale aj nádhern˘ rybník.

Waimea canyon Waimea canyon na ostrove Kauai je jedn˘m z najväã‰ích prírodn˘ch divov na Havaji. Mark Twain o Àom kedysi napísal, Ïe je to Grand Canyon Pacifiku. Je 16 km dlh˘, takmer 2 km ‰irok˘ a jeho v˘‰ka siaha do 1 100 metrov. Príroda tu h˘ri mnoÏstvom farieb – skaly, stromy a úϺabiny sú lemované zástupom ruÏí, levandule a in˘ch pestrofarebn˘ch rastlín. Skrátka, musíte ho vidieÈ!

Ak si chcete pozrieÈ viac z tvorby Filipa Kuli‰eva, dávame vám do pozornosti webovú stránku www.amazing-planet.com Okrem fotografií tu nájdete aj zoznam termínov a miest jeho v˘stav.

leto 2005 / 29


âo je skateboarding? Druh ‰portu alebo Ïivotn˘ ‰t˘l? Jednoznaãná odpoveì neexistuje, pretoÏe na rozdiel od niektor˘ch klasick˘ch ‰portov skateboarding v sebe spája mnoho rôznych charakteristick˘ch znakov v jeden celok. Je to ãinnosÈ, ktorú môÏete vykonávaÈ sami ãi v skupine, pravidelne ãi podºa nálady a voºného ãasu. Nepotrebujete trénera ani ‰portov˘ dres, Ïiadne ‰portové náãinie ani ihrisko. Jediné, ão potrebujete, je skateboardová doska a ãasÈ ulice, parkoviska alebo námestia. Ak vás zaujíma vznik a v˘voj tohto v˘nimoãného ‰portu a chcete sa dozvedieÈ nieão o skateboardovej v˘bave – nasledujúce riadky sú urãené práve vám.

Skateboarding umenie na doske Vznik a zaãiatky skateboardingu Po prv˘ raz sa skateboarding objavil v USA, v ‰táte California, na prelome 50. a 60. rokov minulého storoãia. Pri‰li s ním surferi, ktorí poãas dlh˘ch zimn˘ch dní vymysleli novú variantu „suchozemského surfovania“. Rozmontovali kolieskové korãule a podvozky pripevnili na obyãajnú drevenú dosku. Takto sa potom spú‰Èali z priºahl˘ch kopcov alebo jazdili slalom na parkoviskách. Veºmi sa to nepodobalo tomu, ão môÏete vidieÈ na uliciach alebo v skateparkoch dnes. Robili rôzne zjazdy a skoky,

30 au

no nie klasické „ollie“, kde jazdec vyskoãí spolu so skateboardom, ale skákali do v˘‰ky a ich skateboard sa pri tom vôbec neodlepil od zeme. Dosky nemali Ïiadne vyhnutia a ani ‰peciálnu proti‰mykovú povrchovú úpravu. KeìÏe kolieska aj podvozky boli iba z korãúº, negatívne ovplyvÀovali celkov˘ ‰t˘l jazdy. Sedemdesiate roky znamenali prelom. Vynález v podobe uretánov˘ch koliesok vniesol do skateboardingu nov˘ impulz a energiu. Postupom ãasu sa zdokonalila aj technológia v˘roby dosiek, menil sa ich tvar a jazdenie na skateboardoch uÏ nebolo ni-

ãím obmedzované. V‰etko záleÏalo v˘luãne od fantázie jazdcov. Od t˘ch ãias skateboardisti zaãali postupne jazdiÈ po uliciach ãi dokonca na stenách vypusten˘ch bazénov a objavili sa aj prvé skateparky. Dá sa povedaÈ, Ïe sedemdesiate roky boli akousi zlatou érou skateboardingu. Av‰ak divok˘ Ïivotn˘ ‰t˘l mnoh˘ch skateboardistov sa nepáãil zákonodarcom, polícii a ani skupine konzervatívnych ºudí. Koncom sedemdesiatych rokov sa skateboarding zaãal povaÏovaÈ za nebezpeãn˘ a mnoho skateparkov zrovnali so zemou. Jazdci sa teda stiahli viac do úzadia a jazdili si viac-menej len pre seba.

V polovici osemdesiatych rokov vznikla nová generácia skateboardistov. Vìaka masívnemu ru‰eniu skateparkov zaãali skúmaÈ betónové ulice svojich veºkomiest. Zrodil sa tak úplne nov˘ ‰t˘l skateboardingu – streetstyle. Vyvinul sa z klasického freestylu a postaral sa o zdokonalenie a posun doposiaº predvádzan˘ch skateboardov˘ch trikov do úplne inej dimenzie. Skateboarding sa stal veºmi technick˘m a pripravil tak pevné základy pre súãasné moderné skateboardové triky. Osemdesiate roky boli aj rozkvetom prv˘ch skateboardov˘ch firiem, vznikali prvé videá a ãasopisy. Firmy si zakladali svoje skateboardové tímy a tak vznikali aj prví profesionálni jazdci. Medzi najväã‰ie legendy patria Tony Hawk ãi Nicky Guerrero. Zásadne ovplyvnili novú vlnu mlad˘ch zaãínajúcich jazdcov, ktorí potom dominovali v skateboardingu v deväÈdesiatych rokoch. Poãiatkom deväÈdesiatych rokov nastala veºká recesia pre vertikálny skateboarding. Jedin˘m propagovan˘m ‰t˘lom bol streetstyle. Objavovali sa noví a noví jazdci, ktorí ohromovali svojimi nároãn˘mi trikmi. V˘robcovia prichádzali s nov˘mi tvarmi skateboardov˘ch dosiek, skvalitnili kolieska aj podvozky a naplno sa prejavila aj osobitosÈ skateboardovej módy. Zaãali sa organizovaÈ prvé série medzinárodn˘ch pretekov. Vìaka ich medializácii sa skateboarding dostal aj medzi ‰irokú verejnosÈ a ukazoval sa v tom pozitívnej‰om svetle. Dokonca si získal aj mnoÏstvo nov˘ch prívrÏencov. V súãasnosti je obtiaÏnosÈ trikov na najvy‰‰ej úrovni od poãiatku vzniku skateboardingu. Dne‰ní jazdci predvádzajú svoje triky na


vé skateboardové triky robili len veºmi ÈaÏko a väã‰ina z nich by sa dokonca vôbec nedala zrealizovaÈ. Grip má mimoriadne vyvinutú ‰truktúru „zrna“, ktoré sa nedrobí tak r˘chlo a ºahko, ako u ‰mirgºového papiera. ëal‰ím rozdielom medzi gripom a obyãajn˘m ‰mirgºov˘m papierom je lepiaca vrstva na spodnej strane gripu. V˘robcovia pouÏívajú veºmi kvalitné a trvanlivé lepidlo, ktoré má skvelú odolnosÈ voãi nepriazniv˘m vplyvom poãasia a neodlepuje sa od skateboardovej dosky.

Podvozky Skateboardové podvozky sú pripevnené na spodnej strane skateboardu. Montujú sa na ne skateboardové kolieska a loÏiská. Podvozky slúÏia k zatáãaniu na skateboarde a robia sa s nimi takzvané grindovacie triky, pri ktor˘ch jazdci pouÏívajú len plochu podvozkov a nie kolieska ãi samotnú skateboardovú dosku. Sú vyrobené z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka, ktorá je pripravená na veºké nárazy a na nároãné podmienky „grindovania“. Dostanete ich v niekoºk˘ch základn˘ch ‰írkach a v˘‰kach. ·írka podvozkov je prispôsobená ‰írke pouÏívaného skateboardu a v˘‰ka je prispôsobená preferovanému ‰t˘lu skateboardingu. âi potrebujete úzke, stredné, ‰iroké ãi vysoké alebo nízke podvozky, na to by ste mali prísÈ pri skú‰aní rôznych ‰t˘lov a sami si urãiÈ, ktor˘ podvozok vám vyhovuje najviac.

Skateboardové kolieska obrovsk˘ch zábradliach, dokáÏu preskoãiÈ mnoho schodov a kombinujú dohromady jednotlivé najÈaωie kúsky. MnoÏstvo z t˘chto jazdcov sa skateboardingom Ïiví. Cestujú po celom svete a súÈaÏia na medzinárodn˘ch pretekoch s ostatn˘mi profesionálmi o cenné trofeje a zaujímavé finanãné odmeny – takzvané „prizemoney“.

Skateboarding na Slovensku Na Slovensku sa skateboarding ujal tieÏ. Aj keì Ïiadna „skateboardová liga“ u nás neexistuje, v kaÏdom väã‰om meste sa nájde skupinka ºudí, ktorá sa snaÏí o propagovanie tohto ‰portu. Veºkou prekáÏkou, ktorá bráni zorganizovaniu „seriózneho“ skateboardového preteku na Slovensku je absencia kvalitn˘ch skateparkov. Momentálne ich nájdete len v Bratislave, Trnave a Liptovskom Mikulá‰i. Celú slovenskú skateboardovú scénu sa snaÏí udrÏiavaÈ, podporovaÈ a informovaÈ jedin˘ informaãn˘ portál o skateboardingu a snowboardingu – www.boardlife.sk. Po niekoºkoroãnom úspe‰nom zotrvaní na tejto scéne sa web premenil aj na tlaãenú formu propagácie – celofarebn˘ ãasopis Boardlife. O kvalitn˘ v˘ber skateboardov, chrániãov, obleãenia a in˘ch doplnkov sa starajú aj dve predajne v Auparku – Boarderking a Pogo boardriders club. Sú zamerané v˘luãne na skateboardingové a snowboardingové vybavenie. SúãasÈou t˘chto predajní je odborn˘ personál, ktor˘ dokáÏe poradiÈ pri v˘bere dosky aj funkãného obleãenia.

UÏitoãné informácie pre zaãiatoãníkov Skateboardová doska Prav˘ skateboard je vyroben˘ z kvalitného a ãerstvého javorového dreva, ktoré má ideálnu vlhkosÈ, pevnosÈ a zároveÀ aj pruÏnosÈ. Na v˘robu skateboardov˘ch dosiek pouÏívajú v˘robcovia deväÈ alebo sedem zlisovan˘ch a zlepen˘ch vrstiev javorového dreva. Jednotlivé vrstvy, ktoré majú hrúbku zhruba jeden milimeter, sú naukladané na seba ‰ikmo tak, aby sa zabránilo vzniku potenciálnych lomov˘ch plôch v kritick˘ch dopadov˘ch miestach. PouÏívané lepidlo bolo vyvinuté tak, aby si zachovalo svoje vlastnosti aj v nároãnom prostredí, pri zmenách teplôt, vlhkosti alebo pri prieãnych a vertikálnych nárazoch na samotn˘ skateboard. KaÏd˘ skateboard má svoj vlastn˘ ‰pecifick˘ tvar urãen˘ dæÏkou, ‰írkou, vertikálnym prehnutím a dæÏkou ‰piãky a pätky. Skateboard má aj takzvan˘ concave, ão je horizontálne prehnutie dosky po jej vlastnej dæÏke. Technickí jazdci preferujú ploché „bezconcavové“ dosky a skateparkoví jazdci dávajú prednosÈ doskám s väã‰ím concavom.

Skateboardové kolieska sú vyrábané zo ‰peciálne vyvinutej zliatiny uretánu tak, aby zodpovedali vlastnostiam povrchu, na ktorom sa bude jazdiÈ. Sú dva druhy koliesok, a to mäkké a tvrdé. Mäkké sa pouÏívajú na hlad‰í a klzk˘ povrch, ak˘m je napríklad mramor. Naopak, tvrd‰ie kolieska sú vhodné pre jazdu na asfalte a na hrub‰om povrchu ulíc. Je dôleÏité vybraÈ si správnu tvrdosÈ koliesok, a to najmä kvôli tomu, aby sme zabránili ich r˘chlemu opotrebovaniu a nepríjemnému splo‰teniu. VeºkosÈ koliesok ãiastoãne urãuje r˘chlosÈ jazdy na skateboarde a ich ‰írka (udávaná v milimetroch) pomáha k ºah‰iemu ovláda-

niu skateboardu podºa typu a individuálneho ‰t˘lu jazdenia.

LoÏiská Pre kompletnosÈ celého skateboardu sú potrebné e‰te loÏiská do koliesok. V˘robcovia vyvinuli urãit˘ typ skateboardov˘ch loÏísk, ktoré sú schopné absorbovaÈ nárazy a otrasy lep‰ie neÏ beÏné loÏiská. Rozdiel medzi nimi v‰ak nie je aÏ tak˘ dramatick˘, aby bolo hneì od zaãiatku skateboardovania potrebné maÈ ‰peciálne loÏiská. Pre zaãiatok si úplne vystaãíte aj s obyãajn˘mi loÏiskami, ktoré dostanete v kaÏdom skateboardovom obchode.

Chrániãe a prilby Veºmi dôleÏit˘m doplnkov˘ch vybavením jazdca by mali byÈ chrániãe na kolená, lakte a taktieÏ ochranná helma na hlavu. Toto vybavenie je základnou a nutnou súãasÈou v˘bavy kaÏdého jazdca na vertikálnej rampe. Chrániãe zabránia zraneniu kritick˘ch ãastí tela, ako sú napríklad lakte, kolená, zápästie a v neposlednom rade i hlava. PouÏitie t˘chto ochrann˘ch prvkov je, samozrejme, voºbou kaÏdého jazdca, av‰ak je nutné zdôrazniÈ, Ïe pokiaº sa e‰te len pokú‰ate zvládnuÈ niektoré nároãné triky v skateparku alebo na vertikálnej rampe, toto vybavenie vám môÏe zachrániÈ aj Ïivot!

Skateboardová obuv Skateboardová obuv sa vyvinula z beÏnej obuvi. Na rozdiel od nej sa v‰ak snaÏí podporiÈ, vystuÏiÈ alebo inak zdokonaliÈ najviac namáhané ãasti obuvi pri jazde na skateboarde, ktorá na Àu kladie nesmierne vysoké nároky predov‰etk˘m v rovine trvanlivosti, pruÏnosti materiálov a, samozrejme, ochrany nohy. Kvôli lep‰ej ochrane chodidla sú skateboardové topánky vystuÏené v kritick˘ch oblastiach, ako päta, ãlenok, priehlavok, ‰piãka a klenba chodidla. Vìaka t˘mto v˘nimoãn˘m vlastnostiam sa stala jedinou bezpeãnou a odporúãanou obuvou na skateboarding. Ostatné typy obuvi nemajú poÏadovanú odolnosÈ a taktieÏ môÏu byÈ ortopedicky nevhodné pre tento nároãn˘ ‰port. Zdroj: Extrémní sporty – Skateboarding, vydavateºstvo Computer press

Grip Grip je ‰peciálne vyrobená proti‰myková lepenka, ktorá sa podobá ‰mirgºovému papieru. Lepí sa na vrchnú ãasÈ skateboardovej dosky a pri jazde zabráni ‰m˘kaniu nôh po skateboarde a predov‰etk˘m jazdci vo vzduchu ºah‰ie ovládajú pohyb skateboardu nohami. Bez takéhoto povrchu by sa jednotli-

leto 2005 / 31


maãka

Prítuln˘

dravec

Nie je ÈaÏké uhádnuÈ, preão si ãlovek maãku obºúbil. SpoluÏitie a vzájomné vzÈahy údajne zaãali pred 5 000 rokmi v starovekom Egypte. âloveka pri jeho príbytkoch vtedy suÏovali obrovské mnoÏstvá hlodavcov, ktoré ho pripravili o veºké mnoÏstvo uskladnenej potravy. ªudia preto uvítali v‰etko, ão by ich tejto „pliagy“ zbavilo. LenÏe na‰a symbióza nebola vÏdy ºahká. Najmä pre maãky nie. V stredoveku ich Európania povaÏovali za noãné bytosti a spájali ich s nadprirodzen˘mi silami. Zvlá‰È neobºúbené boli ãierne maãky, ktoré mali údajne ãarodejnícke schopnosti. AÏ v sedemnástom storoãí ãlovek predsa len uznal, Ïe toto prítulné a zároveÀ dravé zviera je neodmysliteºn˘m pomocníkom, pretoÏe ako jediné dokáÏe poãet hlodavcov udrÏaÈ pod kontrolou. Najmä moreplavci si prítomnosÈ maãiek na lodiach nevedeli vynachváliÈ.

nú – maãku domácu. A to nielen preto, Ïe väã‰ina ich vyuÏíva najmä na uÏ spomínan˘ lov hlodavcov, ale aj z dôvodu, Ïe ãistokrvná maãka je náchylnej‰ia na choroby.

Plemená nerozhodujú

Maãka v paneláku

O maãkin˘ch loveck˘ch dispozíciách, obratnosti a schopnostiach preÏiÈ sa uÏ popísalo mnoho. Zaujímavé v‰ak je, Ïe ãlovek ju zaãal rozdeºovaÈ do plemien aÏ v polovici dvadsiateho storoãia. Vo svete je známych asi 50 plemien, ktoré sa od seba lí‰ia dæÏkou a farbou srsti a krajinou pôvodu. Chovatelia v‰ak aj napriek tomu neprejavujú zv˘‰en˘ záujem o vybrané plemená. Konzervatívne si mnoho ºudí, najmä v rodinn˘ch domoch, vyberá na chov neãistokrv-

Ak chcete chovaÈ maãku v byte, mali by ste vedieÈ niekoºko dôleÏit˘ch informácií. Predov‰etk˘m, Ïe na tak˘to chov nie je vhodn˘ kocúr, pretoÏe si znaãkuje, tak ako v‰etky maãkovité ‰elmy, svoje teritórium. Pach z takéhoto spôsobu znaãenia svojho územia nie je príjemn˘. Pohlavne dospieva uÏ v 6. aÏ 8. mesiaci po narodení, a ak ho vypustíte na ulicu, je ÈaÏké dostaÈ ho späÈ. Aj preto mnohí chovatelia vodia svojho miláãika na vodítku. Odporcovia takejto

32 au

Vìaka ãloveku sa maãky môÏu doÏiÈ 15 rokov, niekedy aj viac. Sú od prírody samostatné, nenároãné, pri dobrej starostlivosti b˘vajú milé a veºmi oddané. Okrem prístre‰ku, lásky a malej dávky potravy niã nepotrebujú. Ak máte rodinn˘ dom, jej prítomnosÈ poãas dÀa ani nezaregistrujete. Iné je to v paneláku.

v˘chovy v‰ak tvrdia, Ïe maãka nie je na podobné spôsoby geneticky stavaná a nikdy si na ne nezvykne. V‰etci zástupcovia maãkovit˘ch ‰eliem obºubujú stromy ako miesta na úkryt alebo konzumáciu potravy. Navy‰e si na kôre stromov radi brúsia ostré pazúry, na ão môÏe doplatiÈ vበnábytok. Ak nechcete, aby vám maãka úplne zniãila skrine ãi kreslá, umiestnite na viditeºné miesto dosku, na ktorej môÏe túto ãinnosÈ vykonávaÈ. K nábytku pripevnite tenké umelohmotné dosky. Maãky totiÏ „umelinu nemusia“. V byte by nemala ch˘baÈ ani vopred zakúpená ‰katuºa s dostatoãne vysokou vrstvou piesku – záchoda. Do bytu kupujte iba zviera, ktoré matka uÏ hygienick˘m návykom nauãila. Oplatí sa vám to. Uvidíte, Ïe dobre vychovaná maãka dokáÏe byÈ veºmi, niekedy aÏ prehnane ãistotná. Pri vychádzaní z piesku si otrasie labky s takou precíznosÈou, Ïe na podlahe nenájdete ani zrnko. Nezabúdajte ani na dostatok hraãiek. Tieto ‰elmy sú totiÏ veºmi hravé. Obyãajne posta-

ãí pingpongová loptiãka alebo drevo na motúzku. V odborn˘ch predajniach nájdete napríklad mnoÏstvo ply‰ov˘ch hraãiek, ktoré obsahujú su‰enú rastlinu Nepeta cataria. Tá vraj na maãky pôsobí veºmi upokojujúco. Mnoho ºudí si myslí, Ïe vy‰ºachtené maãky b˘vajú pokojnej‰ie a prítulnej‰ie. MoÏno na tom nieão bude. Poãítajte v‰ak s t˘m, Ïe táto ‰elma zdedila od svojich predkov loveck˘ in‰tinkt. Rozhodujúce je, ako ju matka nauãila ho vyuÏívaÈ. Mláìa, ktoré ste od matky odtrhli príli‰ skoro, síce chytí my‰ hravo, ale nedokáÏe ju zabiÈ, a tak sa s Àou iba pohráva. Maãka domáca nevyniká pekn˘m sfarbením srsti, ale zato svoju úlohu v okolí príbytku (chytanie hlodavcov) si plní poctivo. Sfarbenie maãiek domácich b˘va v‰akovaké a obyãajne majú tieto zvieratá na srsti kombináciu dvoch aÏ troch farieb (bielej, sivohnedej, ãervenohnedej a ãiernej). Väã‰í poãet na dospelom jedincovi b˘va vzácnosÈou. Údajne sa v‰ak uÏ objavili maãky, ktor˘m ste na srsti mohli napoãítaÈ aÏ päÈ rôznych farebn˘ch odtieÀov.


Bytové doplnky

nápady, tipy, rady...

Použité z knihy 500 nápadov pre váš dom a záhradu z vydavateľstva SLOVART

U‰ite si vzdu‰né záclonky Prírodné pierka krásne ozdobia okraj. Majú totiÏ prekvapujúco elegantné vzory a nie sú krikºavo sfarbené, preto sa v˘borne hodia do akejkoºvek farebnej schémy, ãi uÏ je neutrálna, pastelová alebo v stredn˘ch odtieÀoch. Vyberte si ão najviac na‰uchorené pierka, ktoré farebne ladia s látkou, a pristehujte ich na okraj priehºadnej záclonky. Takto budú pierka pevne drÏaÈ na svojom mieste a príjemne osvieÏia záclonku. Elegantné pierka so siv˘mi, mierne rozstrapkan˘mi pásikmi sú z kaãice divej.

Trblietavé koráliky Potrebujete nejakú zmenu vo svojom byte, no ani sami neviete, ão by ste chceli zmeniÈ? Skúste sa in‰pirovaÈ na‰imi nápadmi a tipmi. Ozvlá‰tnite si svoje okná, záclony ãi závesy veºmi jednoduch˘mi trikmi, ktoré sú finanãne nenároãné. Va‰e okná oÏijú a vnesú príjemnú atmosféru do vá‰ho obydlia.

Strapce z farebn˘ch korálikov sa pri úprave tohto okna vyuÏili skôr na zjemnenie strohého vzhºadu ako na ochranu súkromia ãi na preteplenie interiéru. Väã‰ie sklené slziãky a srdcovité koráliky podãiarkujú usporiadanie strapcov do tvaru obráteného písmena V. Téma skla sa objavuje i na okennom parapete.

Ozdobte si záclony potlaãou

Prímorsk˘ ‰t˘l

Tento vzor je zhotoven˘ pomocou rozpolen˘ch kusov ovocia. Najskôr operte a vyÏehlite nejakú bavlnenú látku, aby ste ju zbavili apretúry. Nabielené kaliko sa na to hodí priam ideálne. Vezmite si nezrelé jablko a hru‰ku, ktoré budú dostatoãne pevné a nie príli‰ ‰Èavnaté. Rozkrojte ich napoly a reznú plochu namáãajte do textilnej farby. Najskôr ovocie oklepte na kúsok papiera, aby ste odstránili prebytok farby, a potom ho pritlaãte reznou plochou na látku. âiernou fixkou na textil pridajte okrajové línie a detaily. Keì potlaã dokonale vyschne, zafixujte ju horúcou Ïehliãkou v závislosti od pouÏitej látky.

Úchytky na boãné závesy v prímorskom ‰t˘le si môÏete u‰iÈ aj sami. Potrebujete kus rybárskej siete a rôzne mu‰liãky. Do kaÏdej mu‰liãky urobte neboÏiecom s primeran˘m hrotom malú dierku. Mu‰liãky pristehujte k sieti siln˘m vláknom na navliekanie korálikov alebo gombíkovou niÈou.

leto 2005 / 33


3. Vymyslite meno pre ná‰ho maskotíka!

Milé deti! Na horúce letné dni sme pre vás pripravili prekvapenie. Novuãiãk˘ aquapark Aulandia s tobogánmi, bazénmi, ‰mykºavkami, vodn˘m kolotoãom a mnoh˘mi ìal‰ími vodn˘mi atrakciami. Modro-Ïlt˘ morsk˘ koník, ktorému vymyslíte meno, vás bude sprevádzaÈ labyrintom s doplÀovaãkami nielen v tomto letnom ãísle, ale i v nasledujúcich. Navy‰e, ak nám po‰lete meno, ktoré sa morskému koníkovi bude páãiÈ najviac, pozveme vás aj s va‰imi rodiãmi do modrého vodného sveta, ktor˘ uÏ ãoskoro otvoríme na druhom poschodí v Auparku a môÏete vyskú‰aÈ vodné atrakcie na vlastnej koÏi.

Morsk˘ koník klopká kop˘tkami a uteká priamo k vám. Stretnete ho v novom aquaparku Aulandia na druhom poschodí Auparku, ktor˘ otvoríme uÏ v júli. Vymyslite ná‰mu morskému koníkovi meno a vyhrajte vstup do ãarovného vodného sveta priamo na streche Auparku.

1. TOBOGÁN

Ktor˘m tobogánom sa morsk˘ koník musí vybraÈ, aby na‰iel vodu?

2. Doplňovačka DoplÀte správne slovíãka a dopátrajte sa k názvu prvého aquaparku v Bratislave. vodn˘ park miestnosÈ na saunovanie malé slnko moderátorka SuperStar veºká ‰mykºavka relax rieka po anglicky najväã‰ie nákupné centrum na Slovensku

Nezabudnite nám poslaÈ správne rie‰enia labyrintu a doplÀovaãky! Dvaja z vás budú vyÏrebovaní a dostanú hraãky do vody od aquaparku AULANDIA. A kto vymyslí meno pre ná‰ho maskotíka – vodného koníka, ktoré sa bude najviac páãiÈ, dostane vstupenku do aquaparku, ktor˘ môÏe nav‰tíviÈ aj s rodiãmi.

Pospájajte ãísla a zistite, ão je na obrázku.

✁ NÁVRATKA Meno a priezvisko: _____________________________________________________

Správne riešenia:

Adresa bydliska: ______________________________________________________

1. Ktorým tobogánom sa morský koník musí vybrať, aby našiel vodu? ______________________

____________________________________________________________________

2. Ako znie text doplňovačky? ____________________________________________________

e-mail: _____________________________________________________________

3. Vyberte meno pre morského koníka: _____________________________________________

Návratku alebo kore‰pondenãn˘ lístok s odpoveìami posielajte do 9. septembra 2005 na adresu: AUPARK, a.s., manaÏment, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.


AuLife: Leto 2005  

Zábava a wellness Lekcie z módy Módny fotopríbeh B˘vanie Pre deti Znaãka a jej príbeh Svet Ïenskej krásy Domáci miláãik Prehºad kozmetick˘ch...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you