Page 1

TuristiÄ?ke agencije specijalisti za ĹĄkolska putovanja


Sadržaj I.

PREDGOVOR

Jurica Glavina, UHPA - član Upravnog odbora,

voditelj radne skupine za školski turizam

Nikica Mihaljević,

Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola, predsjednik

Suzana Hitrec,

Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, predsjednica

Vinko Filipović, Agencija za odgoj i obrazovanje, ravnatelj

II.

Specijalizacija turističkih agencija za školska putovanja

Etički kodeks UHPA-e specijalista za školska putovanja

10 11

III. IV.

Popis certificiranih turističkih agencija za školska putovanja prema kriterijima Udruge hrvatskih putničkih agencija > A-Z

13

38 Uvod 39 Osnovni uvjeti organizacije učeničkih putovanja 40 Organizacija školskih putovanja u suradnji s turističkim agencijama 40 Prikupljanje ponuda turističkih agencija 41 Vrednovanje ponuda i odabir turističke agencije 42 Sklapanje ugovora s turističkom agencijom 44 Samostalna organizacija izleta od strane škole, prava i obveze 44 Obveza objave informacija o izletu 44 Obveza izdavanja računa 45 Obveza postupanja s povećanom pažnjom 45 Obveza angažiranja osiguranih prijevoznih sredstava 45 Obveza prijave izleta Državnom inspektoratu 46 Kaznene odredbe 47 Zaključak

Boris Žgomba, UHPA - predsjednik

Kriteriji UHPA-e za specijalizaciju

5 6 7 8 9

ŠKOLSKA PUTOVANJA KAO SASTAVNI DIO ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA Željko Trezner, UHPA - direktor

38


Impressum Nakladnik: Udruga hrvatskih putničkih agencija Za nakladnika: Boris Žgomba Glavni urednik: Željko Trezner Izvršni urednici: Jurica Glavina, Ivana Rušin Suradnici: Vinko Filipović, Suzana Hitrec, Nikica Mihaljević Naslovnica: Vall 042 d.o.o. Lektor: Irena Delonga Dizajn i grafička priprema: Vall 042 d.o.o. Tisak: AKD - Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., www.akd.hr Naklada: 3200 komada UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija Izidora Kršnjavog 1/II, 10000 Zagreb, Hrvatska T: +385 1 23 04 992, F: +385 1 23 60 655 uhpa@uhpa.hr www.uhpa.hr

©UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija - kolovoz 2013. Sva prava pridržana. Nijedan dio ove publikacije ne može se prevoditi, reproducirati ili prenositi u cijelosti ili djelomično u bilo kojem obliku ili bilo kakvim sredstvima, elektroničkim (CD/DVD, internet itd.) ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo kakvo čuvanje ili korištenje informacija, bez prethodnog pisanog odobrenja izdavača ili autora. UHPA ne može jamčiti točnost podataka, unatoč svim uloženim naporima i brizi da osigura točnost podataka u ovoj publikaciji, te se ovime odriče svih odgovornosti za štetu nastalu direktnim ili posrednim korištenjem publikacije.


5

Boris Žgomba predsjednik UHPA

Poštovani, srdačno Vas pozdravljamo iz Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e), najveće strukovne udruge u turizmu u Hrvatskoj. Objedinjujemo 257 redovna člana – turističkih agencija organizatora putovanja i posrednika i 160 pridruženih članova iz raznih područja povezanih s turizmom. Sukladno kontinuiranom razvoju hrvatskog turizma i njegovim raznolikostima, prepoznali smo potrebu specijalizacije naših članova za pojedine segmente turizma. Stoga mi je velika čast i zadovoljstvo predstaviti Vam prvo izdanje brošure „Turističke agencije specijalisti školskih putovanja“ u kojoj predstavljamo prvu specijalističku grupu unutar Udruge hrvatskih putničkih agencija – grupu specijalista školskih i omladinskih putovanja. Sve agencije navedene u brošuri zadovoljile su vrlo visoke kriterije specijalizacije o kojima će više riječi biti u nastavku te predstavljaju vrh ponude organizatora školskih putovanja u Hrvatskoj.

Kao takve, Udruga hrvatskih putničkih agencija s punim ih povjerenjem preporučuje kao poželjne partnere u realizaciji svih oblika školskih putovanja. UHPA će i dalje intenzivno nastaviti s aktivnostima na području specijalizacije svojih članova i sigurni smo da ćemo dobrom suradnjom s mjerodavnim institucijama odgoja i obrazovanja u RH i ostalim partnerima, ponudu i organizaciju školskih i omladinskih putovanja na području Republike Hrvatske podignuti na višu razinu. U isto vrijeme ćemo školama, kao naručiteljima naših usluga i našim prirodnim partnerima, olakšati proces izbora organizatora putovanja što znamo da nije jednostavno s obzirom na nepostojanje jasne pravne i zakonske procedure.

Srdačan pozdrav!


6

Jurica Glavina UHPA - član Upravnog odbora, voditelj radne skupine za školska putovanja

Poštovani, brošura koju čitate rezultat je višegodišnjega kontinuiranog rada Udruge, članova radne skupine i turističkih agencija, organizatora školskih putovanja, u cilju podizanja kvalitete rada članova i očite potrebe za ujednačavanjem kvalitete u ponudi školskog turizma. Početkom 2011. godine unutar UHPA-e formirana je ekspertna skupina sastavljena od iskusnih agencijskih djelatnika iz redova naših članova. Cilj formiranja bio je okupiti profesionalce s dugogodišnjim iskustvom u školskom turizmu te izraditi kriterije za specijalizaciju turističkih agencija. Platforma je izrađena početkom 2012. godine i kao takva potvrđena je od Upravnog odbora i Skupštine UHPA-e. Spomenute kriterije agencije zadovoljavaju dokazivanjem dosadašnje i trenutne poslovne aktivnosti, kompetencijom zaposlenika i suradnika te obvezom cjeloživotnog obrazovanja istih, stalnim razvojem i inovacijom programa agencije, društveno odgovornim poslovanjem kao i aktivnošću u sustavu turističkih zajednica. Uz sve navedeno, specijalisti su potpisnici posebnog

etičkog kodeksa kojim se obvezuju poslovati u skladu s pravilima struke, profesionalnim i odgovornim odnosom prema kupcima, kolegama i dobavljačima. Cilj koji smo htjeli postići izdavanjem ove brošure bio je ravnateljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola olakšati proces izbora agencije za realizaciju školskih putovanja, tako da na jednom mjestu prezentiramo sve naše članove koji su zadovoljili strukovnu i eksternu evaluaciju, kojom garantiraju profesionalnost i visoku razinu usluge. Nadamo se da ćete po završetku proučavanja ove brošure prepoznati naše napore, potvrditi nam da smo zacrtani cilj postigli i povjeriti organizaciju školskog putovanja svoje škole jednoj od naših članica specijalista. O cjelokupnoj specijalizacijskoj platformi detaljnije se možete informirati u neposrednom kontaktu pozivom na kontakt Danijele Džambo, voditeljice ureda UHPA-e, na telefon 01/23 04 993 ili putem e-maila danijela.dzambo@uhpa.hr. U nadi za što boljom suradnjom sa svim agencijama specijalistima i Udrugom hrvatskih putničkih agencija te zajedničkim ciljem unapređivanja hrvatskog školskog turizma, srdačno vas pozdravljam.


7

Nikica Mihaljević Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola, predsjednik

Poštovane kolegice i kolege, poznato je da dosadašnja praksa i propisi koji uređuju područje školskih putovanja nisu precizno određeni, što dovodi do različitog tumačenja i postupanja u izboru organizatora školskog putovanja. Uz postojeće zakone, Zakon o odgoju i obrazovanju, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o obveznim odnosima i Zakon o zaštiti potrošača koji reguliraju navedenu problematiku, prije desetak godina donesena su i pravila o provedbi školskih izleta i ekskurzija. Tim se pravilima određuju uvjeti i postupci za planiranje i provedbu učeničkih izleta i ekskurzija u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Navedeni je dokument zastario i nije u skladu s načelima modernog agencijskog poslovanja. Upravo to školama otežava implementaciju istog u proces izbora organizatora putovanja, osobito onog dijela koji se tiče raspisivanja natječaja i njegove forme, vrednovanja ponuda i odabira agencije. S druge strane Pravila nisu ni zakonski ni pod zakonski akt tj.

ne postoji jasno definirana zakonska procedura što opet dovodi do različitog tumačenja i postupanja u izboru organizatora školskog putovanja. Brošura „Turističke agencije specijalisti školskih putovanja“ vrlo je strukturiran i praktičan model prezentiranja turističkih agencija u kojem ravnatelji i nastavnici na jednom mjestu nalaze referentu listu organizatora putovanja u Hrvatskoj. Iste je strukovna udruga koja ih objedinjava s punim povjerenjem preporučila kao poželjne partnere čime se pristup informacijama o referentnim agencijama i cjelokupni proces odabira istih značajno olakšava i ubrzava. Stoga Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola pozdravlja sve napore Udruge hrvatskih putničkih agencija u procesu certificiranja svojih članica za specijaliste školskih putovanja i daje punu potporu projektu kojim se nastoji zajedničkim radom organizaciju školskih putovanja regulirati i time uspostaviti sustav kvalitetnije ponude i realizacije svih oblika školskih putovanja.


8

Suzana Hitrec Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, predsjednica

Izleti, stručne ekskurzije i maturalna putovanja su u životu većine naših učenika vrlo upečatljivi doživljaji i trenuci koji ostaju u sjećanju cijeli život. Postoje velika očekivanja i sukladno tome su i velike obveze kao i odgovornost za realizaciju. Da bi putovanje ispunilo sve zadane ciljeve, osim kvalitetne pripreme u školi, na satovima razrednog odjela, vijećima učenika i razrednim povjerenstvima neophodno je potrebno razvijati kvalitetnu suradnju s turističkim agencijama. Za školu, učenike, profesore i roditelje ključno je povjerenje u tako važne partnere u organizaciji putovanja. Povjerenje se stječe dobrom organizacijom, komunikacijom i prilagodljivosti posebnim zahtjevima svake grupe, odnosno škole. Ukoliko je turistička agencija s kojom škola namjerava surađivati članica UHPA-e, osjećaj sigurnosti i povjerenja je veći i čvršći jer postoji prepostavka da su ispunjeni standardi struke. Važno je da agencije znaju prilagoditi svoje programe potrebama i interesima škole, odnosno da svakoj grupi i školi pristupaju na specifičan način. U dosadašnjoj praksi izbora turističkih agenicja za organizaciju putovanja učenika srednjih

škola pokazalo se da je za odluku važnija cjelovita ponuda s dobrim smještajem i prijevozom kao i načini plaćanja nego mala razlika u cijeni. Također je važno da znamo da turistička agencija ima uspjeha u dosadašnjem poslovanju te da neće uplaćeni novac roditelja izgubljen, odnosno zakazano putovanje biti iz bilo kojih razloga nerealizirano. Unutar naša oba sustava, odgoja i obrazovanja kao i turizma, iznimno su nam važne razmjene primjera dobre prakse kao i pronalaženje raznih načina kako prevladati moguće problematične situacije. Važno je da kontinuirano učimo jedni od drugih. Osim toga, smatram da je potrebno pravno regulirati organizaciju školskih putovanja, odnosno donijeti odgovarajući pravilnik koji bi na razini države propisivao standarde i kriterije za organizaciju putovanja. Ova brošura je svakako jedan od sigurnih puteva k našoj boljoj suradnji te vjerujem da će dati svoj doprinos u organiziranju nezaboravnih školskih putovanja. Svima nam želim sretno, zabavno i sigurno zajedničko putovanje!


9

Vinko Filipović Agencija za odgoj i obrazovanje, ravnatelj

MIŠLJENJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Agencija za odgoj i obrazovanje dala je 8. ožujka stručno mišljenje (KLASA: 602-01/13-01/0035, URBROJ: 56106/1-13-02) o ovoj brošuri u kojem se, između ostalog navodi: Uvidom u sadržaj dostavljene brošure razvidno je kako je ista napisana vrlo pregledno te da može školama olakšati proces oko izbora agencija koje su ispunile sve kriterije za specijalizaciju i time garantirati profesionalnost i visoku razinu ponuđene usluge. Sadržaju brošure, kao i tehničkim, grafičkim i likovnim rješenjima iste, daje se pozitivno stručno mišljenje.


10

Specijalizacija turističkih agencija za školska putovanja

KRITERIJI UHPA-e ZA SPECIJALIZACIJU U svrhu lakšeg razumijevanja postupka specijalizacije turističkih agencija u nastavku teksta navodimo kriterije koje su sve agencije iz brošure, certificirane kao specijalisti školskih putovanja, zadovoljile ili obvezale se zadovoljiti u planiranom vremenskom roku: 1. Dosadašnja poslovna aktivnost - Uredu UHPA-e dostavile su minimalno 20 pisanih potvrda ovjerenih od strane osnovnih i srednjih škola s lokalnog područja ili s područja cijele RH s kojima su surađivale kroz svoju poslovnu povijest, a u kojima škole izražavaju zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge organizacije. 2. Poslovanje u skladu s pravilima struke - Potpisnice su „Etičkog kodeksa specijalista školskih putovanja“ gdje su se obvezale prihvatiti pravila profesionalnog i etičkog ponašanja čime jamče poslovanje u skladu s pravilima struke.

3. Kompetencije zaposlenih i suradnika - Svoje direktore/voditelje/komercijaliste i turističke vodiče/ pratitelje/animatore uz znanja i iskustvo koja su do tada imali dodatno educirale o materiji vezanoj za tematiku organizacije školskih putovanja na stručnim seminarima u organizaciji UHPA-e. 4. Cjeloživotno obrazovanje zaposlenih i suradnika - Obvezale se na neprekidnu i kontinuiranu edukaciju i stalno usavršavanje svojih djelatnika u vidu slanja istih na daljnje seminare i radionice u organizaciji UHPA–e i/ili partnera sukladno aktualnim potrebama i novostima u poslovanju kao i promjenama u zakonskim regulativama i zakonodavnim okvirima. 5. Razvoj i inovacije - obvezale se godišnje osmisliti i na tržište plasirati minimalno 5 novih i inovativnih školska programa putovanja te za iste izraditi promidžbeni materijal (tiskani ili elektronski).


11

6. Društveno odgovorno poslovanje i upravljanje kvalitetom - Obvezale se pokrenuti usvajanje “EOS CODE-a” i Travel life -a kao principa održivog poslovanja u turizmu i “ISO:9001” kao standarda upravljanja kvalitetom.

1. U odnosu s kupcima (školama – roditeljima/starateljima učenika) U promidžbenim materijalima, agencije specijalisti detaljno će opisivati vrstu, kvalitetu i obujam usluga putovanja izbjegavajući sve tekstove koji bi se mogli dvosmisleno tumačiti.

7. Trenutna poslovna aktivnost - Obvezale se u cilju recertifikacije do rujna 2013. godine dostaviti uredu UHPA-e najmanje 10 pisanih potvrda izdanih od strane osnovnih i srednjih škola iz RH iz kojih je vidljivo da su unutar jedne poslovne godine u svojoj organizaciji realizirali minimalno 500 aranžmana/putnika školskog turizma i da su kvalitetom pružene usluge škole bile zadovoljne. Ukoliko agencija ostvari manji broj od onog kojeg je UHPA odredila kao relevantan, smatrat će se da ostvareni opseg nije dostatan i agencija neće moći zadržati certifikat.

Brinut će se da zaposlenici koji se bave prodajom učeničkih putovanja, detaljno poznaju program i ponudu agencije u cilju davanja što točnih informacija.

8. Aktivnost u turističkom sustavu - UHPA je za sve agencije zatražila pismo potpore turističke zajednice odgovarajuće razine (mjesta, grada, općine, županije, regije ili HTZ-a) iz kojeg je vidljivo da turistička agencija ima poslovnicu i sjedište na tom prostoru, aktivno djeluje i da redovito plaća turističku članarinu.

Etički kodeks UHPA-e specijalista školskih putovanja Sve agencije iz brošure potpisnice su „Etičkog kodeksa specijalista školskih putovanja“ te se obvezale prihvatiti navedena pravila profesionalnog i etičkog ponašanja čime jamče poslovanje u skladu s pravilima struke i to:

U roku će se odazvati pozivu za dostavu ponude za učenička putovanja te će istu dostaviti u skladu s dobivenim zahtjevom. Ponuda treba uključivati sve tražene elemente: ukupnu cijenu aranžmana po osobi, cijene eventualnih fakultativnih usluga, točan plan i program putovanja, obujam i standard usluga, vrstu prijevoznog sredstva i informacije o eventualnoj noćnoj vožnji, ukupan broj dana i noćenja unutar aranžmana, datum, vrijeme i mjesto polaska i povratka, broj učenika i nastavnika-pratitelja na temelju kojih je ponuda izrađena. Obvezuju se da će uplate za dogovorena putovanja (jednodnevna i višednevna) primati putem poslovnih računa. Za dogovorena višednevna putovanja za svakog učenika pripremiti će Ugovor o putovanju u kojem će se obvezati realizirati uslugu sukladno ponudi. Ugovor potpisuje roditelj/ staratelj učenika. Uz ugovor će priložiti program putovanja i Opće uvjete putovanja. Uplate će se vršiti na relaciji roditelj/ staratelj – agencija uplatama u poslovnici ili na račun agencije. Osim ugovora s roditeljem/starateljem agencija će sklopiti ugovor i sa Školom. Za dogovorena jednodnevna putovanja, za svakog putnika će izdati račun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvrđuje primitak uplate.


12

Pri realizaciji putovanja koristiti će prijevozna sredstva koja udovoljavaju važećim zakonskim propisima i pravilnicima kao i licencirane turističke pratitelje i vodiče u skladu s važećim zakonskim propisima, odnosno animatore ako je to ugovoreno. 2. Odnosi s ostalim turističkim agencijama U svojim oglasima i ostalim oblicima promocije, agencije specijalisti neće ni na koji način štetiti reputaciji i dobrom glasu drugih agencija, omalovažavanjem ili negiranjem kvalitete njihovih usluga, kako u javnim istupima tako i u svojim postupcima. Neće ni na koji način utjecati na kupce da raskinu ranije dogovore s drugim agencijama posebice spuštanjem cijena, širenjem krivih informacija i klevetanjem drugih agencija niti koristiti povjerljivim informacijama komercijalnog karaktera drugih članova. 3. Odnosi s dobavljačima Agencije specijalisti će kod poslovnih odnosa s dobavljačima, uz zadovoljenje svojih poslovnih interesa, polaziti i od zajedničkog interesa turističkih agencija, te suradnju zasnivati na korektnim poslovnim odnosima.

Pravilno će obučiti svoje djelatnike o svim relevantnim uvjetima suradnje s dobavljačima, kako tehničko operativnim tako i komercijalnim. U slučaju žalbe stranke na neke usluge dobavljača, o tome će odmah obavijestiti dobavljača, kako bi isti mogao razmotriti žalbu i poduzeti mjere za poboljšanje usluge. U svojim promidžbenim materijalima kupcima će dati točne informacije u pogledu kategorije i standarda usluge dobavljača, izbjegavajući opise koji bi kod kupca mogli pobuditi nerealna očekivanja. U okviru svojih promidžbenih nastupa, a u duhu obostranih interesa unutar turističke struke, promovirati i svoje dobavljače i turističke regije u kojima posluju. Agencija specijalisti podmirivati će svoje financijske obveze prema dobavljačima u skladu s preuzetim ugovornim obvezama.


13

Popis certificiranih turističkih agencija za školska putovanja prema kriterijima Udruge hrvatskih putničkih agencija

Cjeloviti popis turističkih agencija specijalista, uključujući i turističke agencije koje su stekle certifikat nakon tiska ove brošure, možete pronaći na www.uhpa.hr


14

Putnička agencija A.T.I. d.o.o. djeluje već 20 godina na području Istarske županije te na području Republike Hrvatske. Pružamo usluge organiziranja jednodnevnih i višednevnih ekskurzija, škola u prirodi, terenskih nastava, zimovanja i maturalnih izleta kako osnovnih tako i srednjih škola. Posjedujemo 6 vlastitih autobusa, a naši vozači i pratitelji putovanja

Naziv agencije

A.T.I. d.o.o.

Adresa

Zadarska 15, 52100 Pula

Telefon

+385 52 223400

E-mail

info@ati-pula.com

ID kod

HR-AB-52-040155102

imaju višegodišnje iskustvo u realizaciji programa kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. Do sada smo pretežito surađivali sa školama iz Istarske županije, a zadovoljstvo bi nam bilo proširiti tu suradnju i na škole iz ostalih dijelova Republike Hrvatske i stoga nam se obratite s povjerenjem. Naš je moto oduvijek bio da su putovanja jedan od najljepših trenutaka života.

oblik Mobitel dinka@ati-pula.com

+385 91 1255365

Fax

Web

www.ati.hr

OIB

29635530727

+385 52 217644

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Rijeci

00/3281-4

Temeljni kapital

20.000,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Zagrebačka banka d.d. Paromlinska 2, Zagreb

IBAN

HR1723600001101376088

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

010007082743

Triglav osiguranje, Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

16-243910-10/2003

Odgovorna osoba

Vesna Borisavljević

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Dinka Celija

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Mariagrazia Vujisić

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

vlastita

6


15

Putnička agencija APP turizam dugi niz godina organizira sve vrste školskih putovanja na području cijele Hrvatske te inozemstva. Zahvaljujući vlastitom voznom parku s preko 100 autobusa različitih veličina, u mogućnosti smo odraditi i najzahtjevnije rute. Tim sposobnih, mladih, obrazovanih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom

Naziv agencije

APP TURIZAM - PUTNIČKA AGENCIJA

Adresa

Industrijska 14, 34000 Požega

Telefon

+385 34 374345

E-mail ID kod

Mobitel

spreman je odraditi sve Vaše upite. Kontinuiran rad na usavršavanju djelatnika i poboljšanju kvalitete usluge dokazuje uključivanje u proces certificiranja za školska putovanja te uvođenje EOS CODE-a, tj. održivog poslovanja u redovan rad. Pođimo zajedno na apsolutno primamljivo putovanje s APP turizmom.

oblik +385 91 2731351

Fax

turist@app.hr

Web

www.app.hr

HR-AB-34-050000968

OIB

34558684527

+385 34 273201

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Slavonskom Brodu

MBS 050000968

Temeljni kapital

12.575.100,00 kn

d.d.

Poslovna banka

Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Slavonska avenija 6, Zagreb

IBAN

HR3625000091102071314

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

099401000536

Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

007401009697

Odgovorna osoba

Zora Križanović

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Marija Šarić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Vladimir Štibrić

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

vlastita

4


16

Ban tours d.o.o. je pouzdan turoperator i putnička agencija smještena u Zagrebu, osnovana je 1994. godine. Naš tim se sastoji od 28 visokoobrazovanih stručnjaka. Naš asortiman usluga za pojedinačna i grupna putovanja uključuje smještaj, organizirani prijevoz, iznajmljivanje vozila, organizaciju izleta i posebnih interesnih tura. Od početka našeg poslovanja bavimo se organizacijom učeničkih putovanja kao

što su jednodnodnevna i višednevna putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Svakom upitu pristupamo individualno i s posebnom pažnjom. Višegodišnje iskustvo dokaz je stručnosti naših zaposlenika. Naši klijenti su diljem Hrvatske tijekom godina prepoznali kvalitetnu uslugu koje pružamo i na kojoj inzistiramo. Obratite nam se s povjerenjem.

Naziv agencije

BAN TOURS d.o.o.

Adresa

Kaptol 11,10000 Zagreb

Telefon

+385 1 4881800

E-mail

maturalci@bantours.hr

Web

www.bantours.hr

ID kod

HR-AB-01-1-61509

OIB

91025164621

oblik Mobitel

Fax

+385 1 4814677

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

080345000

Temeljni kapital

33.000,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Erste & Steiermarkische Bank, I. Lučića 2, Zagreb

IBAN

HR8724020061100599068

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1550-171350436

Allianz

Broj police jamčenog osiguranja

P15-1020000082

Odgovorna osoba

Željko Marković

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Dražen Babić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Dražen Babić

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

3


17

Collegium putovanja d.o.o. je sastavni dio najveće europske agencije specijalizirane za putovanja mladih - CMT travel - COLLEGIUM i MONDIAL travel. Jedinstvena smo turistička agencija na hrvatskom tržištu, specijalizirana za grupna putovanja mladih. Do sada smo u 2012. godini organizirali studentska putovanja, maturalna putovanja i školske izlete za 10000 mladih!

Naziv agencije

COLLEGIUM PUTOVANJA d.o.o.

Adresa

Tkalčićeva 7/II, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 4870515

E-mail ID kod

Mobitel

Bitan segment maturalnog putovanja je i zabava, zbog čega organiziramo naše MONDIALmania programe. Uz stručne vodiče vodimo i čitav niz drugih zaposlenika iz agencije poput animatora, DJ-a, osiguranja, ekipe za prvu pomoć, kako bi putovanje bilo što uspješnije i kvalitetnije. Upravo to čini naša putovanja kvalitetnim, sigurnim i nezaboravnim iskustvom.

oblik +385 91 4848461

Fax

maturalci@collegium.eu

Web

www.collegium.eu

HR-AB-01-080597984

OIB

67891715571

+385 1 4870516

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

Tt-10/16803-2

Temeljni kapital

21.000,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Hypo Banka, Slavonska avenija 26, Zagreb

IBAN

HR25000091101247243

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1500-171389971

Kvarner Wienna Insurance Group i Alliance

Broj police jamčenog osiguranja

1500-171389971

Odgovorna osoba

Dražen Starčević

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Božidar Škrlec

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Božidar Škrlec

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

vlastita i najam

5


18

Putnička agencija Eklata iz Splita osnovana je 1991. godine i jedan je od najvećih hrvatskih turoperatora specijaliziranih isključivo za dječji i omladinski turizam. Naš tim sastoji se od preko dvadeset visoko educiranih turističkih djelatnika. Svi programi u potpunosti su prilagođeni nastavnom planu, a vozni park udovoljava svim zakonskim propisima. Među prvima smo uspješno

Naziv agencije

EKLATA d.o.o.

Adresa

Osječka 11, 21000 Split

Telefon

+385 21 544232

E-mail ID kod

integrirali društvenu, sportsko-rekreativnu i večernju animaciju u svoje programe, a danas smo jedini koji istu nudimo za cijelo vrijeme trajanja putovanja, neovisno o destinaciji. Uz sve navedeno posebno ističemo da gospodarimo specijaliziranim i najprilagođenijim dječjim i omladinskim centrom u Hrvatskoj, hostelom Eklata u Zaostrogu na Makarskoj rivijeri. www.hosteleklata.com

oblik Mobitel

+385 98 265461

Fax

info@eklata.com

Web

www.eklata.com

HR-AB-21-060077916

OIB

11849965226

+385 21 543805

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Splitu

REL I- 6316

Temeljni kapital

19.000,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Raiffeisen Austria d.d. Ulica Domovinskog rata 29b, Split

IBAN

HR5424840081100713473

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1500-171433758

Allianz

Broj police jamčenog osiguranja

1500-171433758

Odgovorna osoba

Jurica Glavina

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Jurica Glavina

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Jurica Glavina

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni u agenciji

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

vlastiti i najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

4


19

F-TOURS GRUPA F-TOURS putovanja d.o.o.

Agencija je osnovana 1990., a školski turizam je naše glavno usmjerenje od početka rada. U vlasništvu smo novih autobusa, a vozači su posebno obučeni za odredišta na koja putuju i izuzetno strpljivi u radu s učenicima. Hotele koje koristimo odabrali smo na osnovi iskustva, a vrlo povoljan omjer cijene i kvalitete osigurali smo na osnovi dosadašnjih pola

Naziv agencije

F-TOURS putovanja d.o.o.

Adresa

Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split

Telefon

+385 21 360085

E-mail ID kod

Mobitel

milijuna noćenja. Organiziramo večernje izlaske za učenike. Pratitelji su mladi ljudi, posebno obučeni u struci, govorništvu, animacijskim vještinama i organizacijskim sposobnostima. Koordinatori dočekuju učenike na odredištima uvelike doprinoseći kvaliteti usluge i sigurnosti naših putnika.

oblik +385 91 5219868

Fax

maja@f-tours.hr

Web

www.f-tours.hr

HR-AB-21-060221101

OIB

36797945061

+385 21 360083

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Splitu

060221101

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

PBZ, Račkoga 6, Zagreb

IBAN

HR912340091110250600

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

41-7002198055

Basler Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

45-7002198084

Odgovorna osoba

Luka Pitalo

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Maja Božinović

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Maja Božinović

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

vlastita i najam

5


20

Hrvatski ferijalni i hostelski savez je udruga koja se bavi razvojem i promicanjem turizma mladih te svih oblika kulturne, obrazovne i turističke mobilnosti. HFHS osnovan je 1953. u Zagrebu. Naša ponuda školskih putovanja potiče aktivnu ulogu učenika, nastavnika i roditelja u kreiranju programa dok su dugogodišnje iskustvo uz najvišu razinu profesionalnosti garancija

Naziv agencije

HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ

Adresa

Savska 5, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 4847472

E-mail

travelsection@hfhs.hr

oblik +385 98 298486

Fax

Web

www.hfhs.hr

ID kod

OIB

27442377904

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Registar udruga u Zagrebu

00000668

Temeljni kapital

/

Mobitel

kvalitetne realizacije. Deset omladinskih hostela umreženo je u HFHS. S obzirom na to da raspolažemo vlastitim smještajnim kapacitetima na području Hrvatske koji su kvalitetom, sadržajem i cijenom prilagođeni boravku školske djece pozivamo nastavnike i učenike da nam povjere provođenje ekskurzije, maturalnog putovanja, škole u prirodi te terenske nastave.

Poslovna banka

Zagrebačka banka d.d. Savska 60

IBAN

HR2923600001101485191

udruga

+385 1 4847474

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1307-00020138

Kvarner Wienna Insurance Group

Broj police jamčenog osiguranja

1501-00000149

Odgovorna osoba

Tihomir Plejić, Dražen Gečević i Marijan Polašek

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Željana Marković

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Branimir Markač

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

vlastiti

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

5


21

Turistička agencija INTEGRAL ZAGREB d.o.o. neprekidno je prisutna na regionalnom tržištu već 25 godina. Djelatnost agencije je izrada i prodaja svih vrsta turističkih aranžmana, zrakoplovnih karata, ulaznica za koncerte i ostale kulturne događaje u Hrvatskoj i regiji. Osim direktne prodaje na dvije lokacije u Zagrebu, surađujemo i s mrežom ovlaštenih subagenata.

U prodaji turističkih aranžmana su zastupljeni i organizirani školski izleti, jednodnevni izleti, škola u prirodi i maturalna putovanja s udjelom cca 30%. Prednost povjeravanja organizacije školskih izleta našoj agenciji prije svega vidimo u dugogodišnjem iskustvu, stručnosti i poznavanju specifičnih potreba koje organizacija takvih izleta treba zadovoljiti.

Naziv agencije

INTEGRAL ZAGREB d.o.o.

Adresa

Pothodnik Gl. Kolodvora, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 4577210

E-mail

info@integral-zagreb.hr

Web

www.integral-zagreb.hr

ID kod

HR-AB-01-1-18661

OIB

11154562870

oblik

Mobitel

Fax

+385 1 4577258

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

1-18611

Temeljni kapital

117.800,00 kn

Poslovna banka

Reifeisen banka, Petrinjska 59, Zagreb

IBAN

HR2624840081100799725

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1500-171433343

Allianz

Broj police jamčenog osiguranja

1500-171433343

Odgovorna osoba

Dunja Drakulić

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Robert Radić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Vjenceslav Vlahov

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

3


22

Turistička agencija Ka Travel osnovana je 2010. godine sa sjedištem u Karlovcu. Iako je agencija relativno nova, iza nas stoji 15 godina iskustva u agencijskom poslovanju. Kod organizacije školskih putovanja, svakoj školi pristupamo potpuno individualno i kreiramo putovanje prilagođeno posebnim željama i interesima koji mogu biti vezani uz izbor destinacije, posebnih sadržaja u destinaciji i slično. Naziv agencije

KA TRAVEL d.o.o. TURISTIČKA AGENCIJA

Adresa

B. Šuleka 27, 47000 Karlovac

Telefon

+385 47 495495

E-mail ID kod

Mobitel

U ponudi imamo maturalna putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu, škole u prirodi te jednodnevne izlete. Kod jednodnevnih izleta posebno izdvajamo izlete za područje Karlovca i Karlovačke županije. Kao jedina receptivna agencija na području Karlovca i okolice i kao zaljubljenici u ono što Karlovac i njegova okolica nude, pružit ćemo vam vrhunsko iskustvo otkrivanja tajni ovog područja. oblik +385 91 4495495

Fax

info@katravel.hr

Web

www.katravel.hr

HR-AB-47-020046686

OIB

60912428480

+385 47 495497

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Karlovcu

Tt 10/10-2

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

Erste Bank, Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka

IBAN

HR4824020062200568342

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

802090895

Euroherc osiguranje d.d.

Broj police jamčenog osiguranja

802090897

Odgovorna osoba

Marijana Buneta

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Marijana Buneta

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Boris Šušnjar

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni u agenciji

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

d.o.o.

najam

1


23

Poduzeće Kontakt d.o.o. osnovano je 1989. i uz obavezna zakonska usklađivanja djeluje u nepromijenjenoj vlasničkoj strukturi do danas. Školska putovanja zauzimaju 60% poslovanja agencije tako da svakom izletu, ekskurziji, maturalnom putovanju ili samo prijevozu do kazališta pristupamo s krajnjom ozbiljnošću, kvalitetom i korektnošću prema djeci,

Naziv agencije

KONTAKT TOURS d.o.o.

Adresa

Gundulićeva 3, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 4830737

E-mail ID kod

Mobitel

učiteljima i profesorima. Putovanja organiziramo po cijeloj Hrvatskoj i Europi prema našim predloženim programima koje u dogovoru s predstavnicima škola prilagođavamo njima i djeci. Svaki program izvodimo s najkvalitetnijim vodičima, prijevoznicima i davateljima hotelsko-ugostiteljskih usluga, tako da možemo osigurati kvalitetu i što je najvažnije, sigurnost.

oblik +385 98 322250

Fax

kontakt@kontakttours.hr

Web

www.kontakttours.hr

HR-AB-01-080057963

OIB

54235200130

+385 1 4830735

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

Tt-95 10275 2

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

Reifeisen banka, Petrinjska 59, Zagreb

IBAN

HR3624840081100489630

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1500-171420407

Allianz

Broj police jamčenog osiguranja

1500-171420407

Odgovorna osoba

Nenad Janićijević

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Tihomir Korać, Nenad Janićijević

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Božena Munitić

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

3


24

Turistička agencija Marbis osnovana je 1992. godine. Organiziramo sve vrste turističkih aranžmana, a poseban segment su školska putovanja. Brinemo o kvaliteti prijevoza, smještaja, kreiramo jedinstvena putovanja i nudimo najpovoljnije cijene koje možemo postaviti a da ne smanjujemo kvalitetu usluge. Tim iskusnih djelatnika s višegodišnjim iskustvom i znanjem, garancija su kvalitete

Naziv agencije

MARBIS d.o.o.

Adresa

Taraščice 15, 48000 Koprivnica

Telefon

+385 48 240520

E-mail ID kod

i zadovoljstva naših putnika. Sva učenička putovanja organizirana su u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i Pravilima za provedbu školskih izleta i ekskurzija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sigurni smo da su brojni zadovoljni putnici, iskustvo i 20-godišnja tradicija najbolja opcija za kvalitetna, sigurna i zabavna putovanja. Obratite nam se s povjerenjem.

oblik Mobitel

+385 99 3752700

Fax

marbis@marbis.hr

Web

www.marbis.hr

HR-AB-48-010010842

OIB

35515773520

+385 48 626670

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Bjelovaru

010010842

Temeljni kapital

218.000,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Hypo Alpe Adria Bank, Slavonska avenija 6, Zagreb

IBAN

HR6625000091101206213

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

023071000143

Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

Allianz 1500-171423974

Odgovorna osoba

Biserka Šiletić Knezić

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Biserka Šiletić Knezić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Luka Knezić

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

2


25

Turistička agencija Mare Panonium tours d.o.o. uspješno posluje od 1990 godine. Glavna djelatnost je rad sa školama i raznim prosvjetno-pedagoškim ustanovama, od kojih smo dobili razna priznanja i zahvale za vrlo profesionalno, pošteno i kvalitetno poslovanje u organiziranju programa: škola u prirodi, ekskurzije, terenska nastava, jednodnevni izleti,

Naziv agencije

MARE PANONIUM tours d.o.o.

Adresa

Hrvatskih kraljeva 16, 32100 Vinkovci

Telefon

+385 32 333644

E-mail ID kod

Mobitel

maturalna putovanja, putovanja za mlade u zemlji i inozemstvu. Sva školska putovanja pomno ćemo odabrati u suradnji s Vašim djelatnicima, djecom i roditeljima i realizirati putovanje baš onako kako ste Vi zamislili. Zavod za poslovna istraživanja dodijelio nam je priznanje: „Poduzeće kojem se može vjerovati“, uvjerite se i Vi!

oblik +385 99 2149988

Fax

agencija@mare-panonium-tours.hr

Web

www.mare-panonium-tours.hr

HR-AB-32-030027952

OIB

50905896315

+385 32 333664

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Osijeku

Tt-98/113-4

Temeljni kapital

20.000,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Privredna banka, Glagoljaška ulica 1, Vinkovci

IBAN

HR7923400091110472461

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1500-171426839

Allianz

Broj police jamčenog osiguranja

1500-171426839

Odgovorna osoba

Tomislav Samac

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Robert Pavošević

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Robert Pavošević

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

5


26

Media-turist agencija s dugogodišnjim iskustvom u organizaciji i realizaciji putovanja za učenike. Maturalna putovanja i jednodnevni izleti u zemlji i inozemstvu, kao i organizacija programa škole u prirodi. Naročito smo specijalizirani i opremljeni za programe škole u prirodi i to na destinacijama: Istra, Kvarner, srednja Dalmacija, kontinent (Hrvatsko

Naziv agencije

MEDIA TURIST d.o.o.

Adresa

Zrinjevac 17, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 4873061

E-mail ID kod

zagorje, Gorski kotar). U provođenju programa osobito vodimo brigu u pogledu odabira kvalitetnog smještaja, prijevoza i stručnog tima vodiča i animatora koji provode realizaciju programa te smo upravo zbog toga pouzdani partner u organizaciji i realizaciji školskih putovanja.

oblik Mobitel

+385 98 359325

Fax

media-turist@zg.t-com.hr

Web

www.media-turist.hr

HR-AB-01-080136376

OIB

61901032614

+385 1 4873061

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

080136376

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

Volksbank d.d. Varšavska 9, 10 000 Zagreb

IBAN

HR5525030071100012879

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1900023064

Sunce osiguranje d.d.

Broj police jamčenog osiguranja

1900022437

Odgovorna osoba

Ivo Fatović

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Ivo Fatović

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Pavle Pirm

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

d.o.o.

najam

2


27

Turistička agencija ORION TOURS d.o.o. osnovana je 1988. godine i jedna je od najstarijih privatnih agencija u Hrvatskoj. Bogatim iskustvom u realizaciji ekskurzija u zemlji i svijetu (učeničke ekskurzije, škola u prirodi, maturalna putovanja) postali smo prepoznatljivi u ovom vrlo važnom segmentu našeg djelovanja. U svim ponuđenim programima garantiramo

Naziv agencije

ORION TOURS d.o.o.

Adresa

Pavićeva 39, 31400 Đakovo

Telefon

+385 31 812336

E-mail ID kod

kvalitetan smještaj, siguran vozni park, kao i ljubazne i odgovorne pratitelje i vodiče koji imaju dugogodišnje iskustvo u vođenju školskih putovanja i izleta. Obratite nam se s povjerenjem, a mi ćemo sve dogovoreno obaviti korektno i profesionalno. S nekima se putuje jedanput i nikad više, s ORION TOURS-om uvijek ponovno.

oblik Mobitel

+385 98 207219

Fax

info@orion-tours.hr

Web

www.orion-tours.hr

HR-AB-31-030030367

OIB

83291842304

+385 31 812337

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Osijeku

030030367

Temeljni kapital

32.500,00 kn

Poslovna banka

Zagrebačka banka, Zagreb

IBAN

HR3723600001101273393

d.o.o.

Privredna banka, Zagreb

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1500-171435378

Allianz

Broj police jamčenog osiguranja

1550-171434768

Odgovorna osoba

Dubravka Vugrinović

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Dubravka Vugrinović

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Ružica Sabljo

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

3


28

Putnička agencija Petros d.o.o. posluje kao organizator putovanja od 1990. godine. Kao specijalist za školska putovanja, Petros d.o.o. je među vodećim agencijama u Hrvatskoj. lz naše bogate ponude putovanja za mlade izdvajamo ekskurzije, maturalna putovanja, apsolventska putovanja, škole u prirodi, terensku nastavu, jednodnevne izlete. Maturalna putovanja organiziramo u Hrvatskoj i

Naziv agencije

PETROS d.o.o.

Adresa

Božidara Adžije 34, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 3646600

E-mail ID kod

inozemnim destinacijama diljem Europe. Pozivamo Vas da u našoj organizaciji upoznate domovinu. Nudimo Vam jednodnevne izlete u svim hrvatskim županijama, od predivnih hrvatskih otoka, nacionalnih parkova i parkova prirode do gradova bogate kulturne baštine. Naši zadovoljni, vjerni putnici već 22 godine najbolja su garancija kvalitete naše usluge.

oblik Mobitel

+385 98 303447

Fax

petros@petros.hr

Web

www.petros.hr

HR-AB-01-080346301

OIB

22262299144

+385 1 3646465

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

080346301

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

Zagrebačka banka, Zagreb

IBAN

HR11823600001101460557

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

007624107021

Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

53-151013910-008551

Odgovorna osoba

Ante Donadić

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Petra Donadić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Maja Donadić

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

5


29

Putnička agencija Polet posluje unutar prijevozničke tvrtke Polet d.o.o. već duži niz godina i posjeduje 24 turistička autobusa koji pružaju sigurnost i udobnost. Posebnost u ponudi i najveći udio u poslovanju čine maturalna putovanja, školske ekskurzije, škole u prirodi, terenska nastava, jednodnevni izleti. Spremni smo doći kod Vas i održati prezentaciju ponude koju

prilagođavamo Vašim željama ili Vas primiti u našim agencijama (Vinkovci, Županja). Naši uposlenici kroz stalnu edukaciju i višegodišnje radno iskustvo te aktivno sudjelovanje, kao pratitelji i vodiči grupa, pri provedbi ponuđenih programa jamac su pružanja kvalitetne usluge zbog čega nam se korisnici rado vraćaju i preporučuju drugima.

Naziv agencije

Polet d.o.o., Odjel turizma, Putnička agencija

Adresa

Trg kralja Tomislava 1, 32100 Vinkovci

Telefon

+385 32 308938

E-mail ID kod

Mobitel

oblik

+385 99 3089373

Fax

agencija@polet.hr

Web

www.polet.hr

HR-AB-32-030031058

OIB

49026633125

+385 32 308938

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Osijeku

030031058

Temeljni kapital

23.961.600,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Zagrebačka banka, Zvonimirova 6, Vinkovci

IBAN

HR0623600001101325070

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

099014000335 099014000336

Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

075014002996

Odgovorna osoba

Mijat Kurtušić, univ. spec. oec.

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Lidija Martinković, Sanja Crnaić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Darko Stojanović

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

vlastita

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

vlastita

2


30

Iako djeluje tek dvije godine, turistička agencija „Pražen Putovanja“ d.o.o. nastavak je dugogodišnjeg poslovanja obrta „Pražen“ koji je otvoren 1998. godine. Nudimo organizaciju turističkih putovanja, učeničkih ekskurzija, škola u prirodi, terenske nastave i jednodnevnih izleta. Programe jednodnevnih izleta provodimo na području Šibensko–kninske županije i cijele Dalmacije.

Kako ideje nikad ne presušuju, obogatili smo našu ponudu za još jedan program čiji naziv govori sam za sebe: „Škola u prirodi na dalmatinski način“. Naši djelatnici s višegodišnjim iskustvom u kreiranju i realiziranju školskih programa zasigurno će znati prepoznati i zadovoljiti potrebe svake grupe!

Naziv agencije

PRAŽEN PUTOVANJA d.o.o.

Adresa

Obala Španje Roka 29, 22010 Brodarica Šibenik

Telefon

+385 22 350015

E-mail ID kod

Mobitel

oblik +385 98 222661

Fax

info@prazen.hr

Web

www.prazen.hr

HR-AB- 22-1100016882

OIB

19698191464

+385 22 351916

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Šibeniku

100016882

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

Raiffeisen Bank Austria d.d. Petrinjska 59, Zagreb

IBAN

HR7324840081105557117

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1900019954

Sunce osiguranje d.d.

Broj police jamčenog osiguranja

1900023599

Odgovorna osoba

Mario Pražen

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Branka Ćubrić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Branka Ćubrić

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj

d.o.o.

vlastita

1


31

Agencija R.T.A. je osnovana 1993. sa sjedištem u Zagrebu. Sigurnost putnika, kvaliteta ponuđenih sadržaja i usklađenost s obrazovnim standardom naš su prioritet prilikom kreiranja programa. Odgovorno i s pažnjom pristupamo radu, kao i odabiru kvalitetnih turističkih autobusa, kvalificiranih vozača, turističkih pratitelja, vodiča i animatora, provjerenih hotela i ugostiteljskih

Naziv agencije

R.T.A. d.o.o.

Adresa

Svetog Mateja 112, 10020 Zagreb

Telefon

+385 1 6692953

E-mail ID kod

objekata. U našoj ponudi školskih programa nalaze se: jednodnevni izleti, terenske nastave i maturalna putovanja po cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu. Uživajte putujući s nama i zadovoljite svoju želju za upoznavanjem kulturne baštine, prirodnih ljepota, tradicije i još mnogo toga što Vam nudimo. Obratite nam se s povjerenjem jer Vaše zadovoljstvo naš je uspjeh i inspiracija!

oblik Mobitel

+385 98 1600883

Fax

rta@rta.hr

Web

www.rta.hr

HR-AB-01-0370355

OIB

31756322709

+385 1 6671884

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

1-38691

Temeljni kapital

23.500,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb

IBAN

HR4624840081100502060

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

007624096897

Croatia osiguranje / Allianz

Broj police jamčenog osiguranja

1550-171530009

Odgovorna osoba

Rosana Čunko

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Rosana Čunko

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Tamara Rojšek

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

2


32

Receptiva opera turistička agencija d.o.o. ujedno je i DMC agencija koja je pravni i poslovni sljednik agencije „Art turizam“, s iskustvom u organizaciji đačkih putovanja od 1997. godine. Putovanja za mlade zauzimaju značajno mjesto u našem poslovanju, stoga nam mnoge osnovne i srednje škole s područja cijele Hrvatske, s naglaskom na područje Krapinsko-zagorske županije, Grada Zagreba, Istre i Naziv agencije

RECEPTIVA OPERA d.o.o.

Adresa

Riječka 33, 49250 Zlatar

Telefon

+385 49 268019

E-mail ID kod

Mobitel

Primorja, daju povjerenje u organizaciji jednodnevnih i višednevnih putovanja učenika u zemlji i inozemstvu. Briga za svakog putnika, individualni pristup, ispunjenje ugovornih obveza te cijena i kvaliteta usluge razlozi su povjerenja zbog kojih nam se škole uvijek iznova obraćaju i zbog kojih smo pouzdan poslovni partner za regiju Hrvatsko zagorje.

oblik +385 98 533048

Fax

info@receptiva-opera.hr

Web

www.receptiva-opera.hr

HR-AB-08079685

OIB

39116748249

+385 49 268019

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

Tt–12-7048-2

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

Zagrebačka banka d.d., Zagreb

IBAN

HR8823600001102282906

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

099104001983

Croatia osiguranje, Zabok

Broj police jamčenog osiguranja

ugovor br. 03/2012

Odgovorna osoba

Dubravka Šala

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Dubravka Šala

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Boris Šušnjar

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni u agenciji

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

3


33

Putnička agencija Spektar putovanja osnovana je 1989. godine. Uspješno surađujemo sa školama iz cijele Hrvatske te im nudimo programe koji su osmišljeni sukladno nastavnim planovima i programima. Izvedbi svakog programa, od jednodnevnih putovanja, terenskih nastava, škola u prirodi, maturalnih putovanja i putovanja za mlade, pristupamo vrlo ozbiljno i savjesno, birajući najkvalitetnije elemente koji su sastavni dio Naziv agencije

SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.

Adresa

Strossmayerov trg 8, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 4897999

E-mail ID kod

Mobitel

istih. Naša vodička služba (vanjski suradnici) educirana je i pripremljena za svako putovanje posebno, kako bi doprinijeli što kvalitetnijoj izvedbi programa. Naše dugogodišnje iskustvo, kompetentnost zaposlenika, pažljiv odabir prijevoznika, smještajnih kapaciteta, pratitelja grupe i ostalih elemenata programa te fleksibilnost pri plaćanju dovoljan su razlog za da se putuje s agencijom Spektar putovanja. oblik +385 98 359991

Fax

spektar.putovanja@zg.t-com.hr

Web

www.spektar-putovanja.hr

HR-AB-01-080179230

OIB

39672837472

+385 1 4897950

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

Tt-95/36208-2

Temeljni kapital

20.000,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Zagrebačka banka, Paromlinska 2, Zagreb

IBAN

HR3923600001101441264

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

020621011553

Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

007624066422

Odgovorna osoba

Goran Vukov-Colić

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Ištvan Blazek

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Tomislav Salopek

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

5


34

Turistička agencija Speranza ima dvije poslovnice u Zagrebu i djeluje već 22 godine. Dio tvrtke specijaliziran je za izvedbu učeničkih putovanja. Samo u Zagrebu surađuje s preko 40 srednjih škola, a izvan Zagreba pokriva gradove: Zabok, Pakrac, Topusko, Daruvar, Sisak, Petrinja, Karlovac, Rijeka, Zadar, Split, Požega, Osijek i Pazin. Ukupan broj učenika koji u organizaciji agencije Speranza putuje

godišnje iznosi 15.000. Dugogodišnjim radom na području školskih putovanja, stečeno je veliko iskustvo u organizaciji svih putovanja za osnovne i srednje škole. Svake godine agencija izdaje katalog za maturalna putovanja, također ima i vrlo jednostavnu i korisnu internetsku stranicu. Dugogodišnje iskustvo, educirani tim, veliki broj zadovoljnih putnika, garancija su uspješnog školskog putovanja!

Naziv agencije

SPERANZA d.o.o.

Adresa

Trakošćanska 30, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 3098539

E-mail

speranza@zg.t-com.hr

Web

www.speranza.hr

ID kod

HR-AB-01-080089226

OIB

56831241098

oblik Mobitel

Fax

+385 1 3098540

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

Tt-98/3506-2-MB 080089226

Temeljni kapital

223.800,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Zagrebačka banka, Paromlinska 2, Zagreb

IBAN

HR0823600001101549492

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1500-171616869

Allianz

Broj police jamčenog osiguranja

1550-171284326

Odgovorna osoba

Saša Blažeković

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Tea Pavić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Tea Pavić

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

5


35

Turistička agencija Trakostyan tours d.o.o. osnovana je 1996. godine. Do sada je ostvarena suradnja s više od četrdeset škola, poglavito sjeverozapadnog dijela Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Suradnja sa školama zasniva se na programima jednodnevnih izleta, škola u prirodi i maturalnih putovanja za učenike osnovnih škola.

Naziv agencije

TRAKOSTYAN TOURS d.o.o.

Adresa

Gornja Voća 91, 42245 Donja Voća

Telefon

+385 42 205555

E-mail ID kod

Mobitel

Dugogodišnja suradnja s partnerima iz različitih turističkih branši dokazuje nas kao pouzdanog i sigurnog partnera. Svaki pojedinačni program kreira se i izvodi s posebnom pažnjom i u dogovoru s učiteljima kako bi ponuda odgovarala željama i potrebama učenika i roditelja i kako bi bila prema planu i programu škole.

oblik +385 91 5040204

Fax

trakostyan.tours@vz.t-com.hr

Web

www.trakostyan.hr

HR-AB-42-070025865

OIB

03727633572

+385 42 205565

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Varaždinu

96/483-3

Temeljni kapital

18.000,00 kn

Poslovna banka

Zagrebačka banka

IBAN

HR5623600001101732055

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

020090001749

Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

996/2012

Odgovorna osoba

Željko Gjud

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Željko Gjud

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Ivan Maroević

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj

najam

2


36

Putnička agencija je osnovana 1971. godine, a glavne djelatnosti su organizacija grupnih i individualnih putovanja, organizacija višednevnih i jednodnevnih školskih putovanja, ekskurzija, maturalnih putovanja, škola u prirodi i organizacija terenskih nastava. Od ukupnog broja školskih ekskurzija koje se realiziraju u našoj regiji, Varaždintours d.o.o. pokriva 70 posto

Naziv agencije

VARAŽDINTOURS d.o.o.

Adresa

Alojzija Stepinca 1, 42000 Varaždin

Telefon

+385 42 320400

E-mail ID kod

Mobitel

tih putovanja. Jednodnevna školska putovanja organiziramo u sljedećim županijama: Varaždinskoj, Međimurskoj, Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj, Istarskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj i Gradu Zagrebu. Dugogodišnje iskustvo i izuzetno kvalitetna usluga ključne su prednosti poslovanja s nama i stoga nam se slobodno obratite.

oblik +385 91 1487970

Fax

vztours@varazdintours.hr

Web

www.varazdintours.com

HR-AB-42-070075938

OIB

94861896505

+385 42 320402

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Varaždinu

MBS 070075938

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

PBZ, Kukuljevićeva 17, Varaždin

IBAN

HR1223400091110253186

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

1900020447

Sunce osiguranje d.d.

Broj police jamčenog osiguranja

011/06 Croatia osiguranje

Odgovorna osoba

Melita Mikulek Nakić

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Goran Košćak

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Goran Košćak

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

5


37

Naša ideja vodilja je pružiti roditeljima, učenicima i nastavnicima najvišu razinu brige za učenike na putovanju uz onaj poseban osjećaj sigurnosti. Pošten omjer uloženog novca i pružene usluge ono je po čemu smo prepoznati među generacijama učenika osnovnih i srednjih škola kao i njihovih roditelja, s područja cijele Dalmacije. Svaki program, sastavljen je

Naziv agencije

VIP TRAVEL, JEROME d.o.o.

Adresa

Trg hrvatske bratske zajednice 8, 21000 Split

Telefon

+385 21 315196

E-mail ID kod

Mobitel

po mjeri onih kojima je namijenjen. Nastavnici, roditelji i učenici aktivno sudjeluju u kreiranju programa, uz najviše profesionalne standarde, a obuhvaćajući u optimalnoj mjeri edukativne, kulturne i zabavne sadržaje. Otplata aranžmana moguća je od jednog do šezdeset obroka, pružajući tako mogućnost svima naći najbolju opciju za sebe.

oblik +385 91 1212103

Fax

info@viptravel.hr

Web

www.viptravel.hr

HR-AB-21-060192163

OIB

10145480236

+385 21 315198

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Splitu

Tt-1212950

Temeljni kapital

120.000,00 kn

Poslovna banka

RBA d.d. podružnica Split

IBAN

HR4424840081101744375

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

0 99291001404

Croatia osiguranje / Kvarner Weiner Insurance Group

Broj police jamčenog osiguranja

24 3910-58/2003

Odgovorna osoba

Ivica Čović

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Goran Gavrić

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Goran Gavrić

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

vlastita i najam

4


38

na

zor

Vladimir Nazor podružnica je Zagrebačkog holdinga d.o.o. osnovana 1962. g. Od utemeljenja pa do danas naša osnovna djelatnost je organizacija putovanja za djecu i mlade. Od programa izdvajamo: školu u prirodi, jednodnevnu terensku nastavu (ŠUŠ, ŠUM), program Preživljavanje, ekskurzije i maturalna putovanja. Posjedujemo smještajne objekte u Crikvenici, Velom

Lošinju, Dugoj Uvali, Savudriji, Puntu, Skradinu i Zagrebu. Svi su namjenski opremljeni za grupni smještaj. Ograđenost hostelskih prostora i odvojenost od prometnica daju potpunu sigurnost boravka, a uređenost vanjskog prostora i sportski tereni pružaju odlične mogućnosti za odvijanje terenske nastave. Obratite nam se s povjerenjem!

Naziv agencije

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA VLADIMIR NAZOR

Adresa

Maksimirska 51, 10000 Zagreb

Telefon

+385 1 6421946

E-mail ID kod

Mobitel

oblik

+385 99 7086529

Fax

nazor@zgh.hr

Web

www.nazor.hr

HR-AB-080042653

OIB

85584865987

+385 1 6429644

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

08442653

Temeljni kapital

128.878.000,00 kn

d.o.o.

Poslovna banka

Privredna banka Zagreb, Račkoga 6, Zagreb

IBAN

HR8623400091410257140

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

017624034106

Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

294530000051

Odgovorna osoba

Srdjan Vlaović

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Irena Kraljević

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Viktorija Vlašić, Zdenko Jech

Animatori u turističkoj agenciji

vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

vlastiti i najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj

najam

12


39

Zeatours putnička agencija osnovana je 1993. god. u Puli. Glavna aktivnost nam je organizacija školskih izleta, škola u prirodi, ekskurzija, jednodnevnih izleta, kao i maturalnih putovanja. Višednevnim aranžmanima pokrivamo područje čitave Hrvatske, dok jednodnevne izlete najčešće organiziramo na području Istre, Gorskog kotara, kvarnerskih otoka, Zagreba, NP

Naziv agencije

ZEATOURS d.o.o.

Adresa

Dobricheva 24, 52100 Pula

Telefon

+385 52 215202

E-mail ID kod

Krka, NP Plitvice, doline Gacke. Posebno vodimo računa o smještajnim kapacitetima, a radi sigurnosti djece u prometu se koriste kvalitetni autobusi. Naši pratitelji i vodiči imaju odgovarajuću izobrazbu i iskustvo. Predanost poslu temelj je dugogodišnjeg uspjeha poslovanja naše agencije i naš cilj uvijek će biti zadovoljstvo i povjerenje naših korisnika.

oblik Mobitel

+385 98 254914

Fax

ezea.fazana@pu.t-com.hr

Web

www.zeatours.hr

HR-AB-52 040008444

OIB

91274824986

+385 52 215630

Sud u kojem je upisana TA u Sudski registar

Broj pod kojim je TA upisana u Sudski registar

Trgovački sud u Rijeci

040008444

Temeljni kapital

20.000,00 kn

Poslovna banka

Privredna banka Zagreb

IBAN

HR9223400091117010609

d.o.o.

Osiguravateljska kuća

Broj police osiguranja od odgovornosti

099160004506

Croatia osiguranje

Broj police jamčenog osiguranja

298160000306

Odgovorna osoba

Floris Milohanović

Zaposleni na organizaciji školskih putovanja

Osoba specijalizirana za školska putovanja - komercijalist

Floris Milohanović

Osoba specijalizirana za školska putovanja -turistički vodič/animator, pratitelj

Floris Milohanović

Animatori u turističkoj agenciji

zaposleni i povremeno vanjski suradnici

Smještajni objekti Organiziranje školskih putovanja

najam

Prijevozna sredstva u Hrvatskoj i inozemstvu

najam

3


40

ŠKOLSKA PUTOVANJA KAO SASTAVNI DIO ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA Željko Trezner, UHPA - direktor

Uvod

u Europskoj uniji, koja je implementirana u naš pravni sustav kroz spomenute propise, nameće čitav niz obveza

Učenička putovanja, odnosno školski izleti i ekskurzije važan

organizatorima višednevnih putovanja, a na određeni način

su element odgojno-obrazovnog procesa i rada svake škole.

i jednodnevnih izleta. Stoga za organizaciju višednevnih

Terenska nastava, škole u prirodi, različiti izleti, ekskurzije,

putovanja škole nemaju drugog izbora nego koristiti usluge

studijska i druga stručna putovanja, jednako kao i maturalna

turističkih agencija, dok se u organizaciju jednodnevnih

putovanja i ekskurzije, najčešći su oblici učeničkih putovanja.

izleta mogu upustiti i same, ali poštujući niz odredbi

Te su jednodnevne i višednevne aktivnosti, kao i osnovni

spomenutih propisa. Pri tome i u jednom i u drugom slučaju

okvir njihove realizacije, regulirani člancima 37. i 38. Zakona

valja respektirati obveze propisane člankom 38. Zakona o

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

novine 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10). Istovremeno, postoje propisi iz područja turizma i obveznih odnosa koji

Stoga je cilj ovog teksta uputiti odgovorne osobe u školama

vrlo detaljno propisuju uvjete njihove realizacije. To su prije

kao važnog subjekta u organizaciji školskih izleta i ekskurzija

svega Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine,

na prava i obveze koje proizlaze ne samo iz Zakona o

68/07 i 88/10), Zakon o obveznim odnosima (Narodne

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nego i iz

novine, broj 35/05, 41/08).

ključnih propisa koji reguliraju promociju, ugovaranje i realizaciju putovanja. U tom smislu u prvom dijelu teksta bit

Iako se organizacija školskih izleta i ekskurzija može

će prezentirana uobičajena praksa, ali i obveze turističkih

činiti kao lak zadatak, s aspekta primjene spomenutih

agencija kao organizatora putovanja pri ugovaranju i

propisa to nipošto nije tako. Naime, visoka razina zaštite

realizaciji školskih izleta i putovanja. To je važno zbog brige o

prava potrošača usluga turističkih paket aranžmana

sigurnosti, ali i zaštite interesa učenika i roditelja. U drugom


41

dijelu teksta bit će prezentirana prava, ali i obveze škola u

turističkih i ugostiteljskih usluga, a traju manje od 24 sata i

slučaju da temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u

ne uključuju noćenje.

turizmu odluče jednodnevne izlete organizirati samostalno. Iz ovih odredbi proizlaze dvije vrlo važne informacije. Prije svega, i izlet i paket aranžman pretpostavljaju stvaranje Osnovni uvjeti organizacije učeničkih putovanja

kombinacije od najmanje dvije usluge. To znači da poludnevna ili jednodnevna terenska nastava na kojoj učenici snose

Osnovni uvjeti organizacije učeničkih izleta i ekskurzija

samo troškove usluga prijevoza i nema organiziranih drugih

propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

turističkih i ugostiteljskih usluga kao što su usluge turističkih

srednjoj školi. Tako se prvim stavkom članka 37. spomenutog

vodiča, pratitelja, prehrane, ulaznica i sl., nije izlet. Isto tako,

Zakona precizira mogućnost da je moguće u godišnjem

ako se radi o višednevnoj odgojno-obrazovnoj aktivnosti,

planu i programu rada škole i školskom kurikulumu planirati

onda ona nije paket aranžman ukoliko učenici plaćaju samo

poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne

usluge smještaja i ne pružaju im se druge ugostiteljske,

aktivnosti i izvan mjesta u kojem je smještena škola. Nadalje,

turističke ni prijevozne usluge. Drugo, kada škola organizira

u istom je članku definirano da su to izleti, ekskurzije i druge

jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti

aktivnosti koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog

izvan mjesta u kojem je smještena škola, a učenici i njihovi

kurikuluma i nastavnog plana i programa. Međutim, valja

roditelji ne participiraju u bilo kojim troškovima već je za

posebno naglasiti da svaka odgojno-obrazovna aktivnost

njih cijelo putovanje besplatno jer je financiranje aktivnosti

izvan mjesta u kojem je smještena škola nije ujedno i

osigurala škola, iz perspektive korisnika usluga također se

izlet, odnosno paket aranžman kako ga definira Zakon o

ne radi o paket aranžmanu.

pružanju usluga u turizmu. Ovo je razlikovanje od presudne važnosti budući da samo za izlete i paket aranžmane vrijede

Neovisno o statusu učeničkog putovanja prema Zakonu

posebni, vrlo strogi uvjeti realizacije.

o pružanju usluga u turizmu, škola je dužna voditi računa o ispunjavanju obveza iz odredbi članka 38. Zakona o

Člankom 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu definirani

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Naime,

su pojmovi paket aranžmana i izleta. Tako je paket

škola je dužna izraditi detaljan program aktivnosti s

aranžman unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije

ciljevima, načinom realizacije, vremenikom, troškovnikom,

pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja

načinom financiranja i načinom vrednovanja te zatražiti

ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga što čine cjelinu,

pismenu suglasnost roditelja. Program aktivnosti mora

a pružaju se u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju

biti dio godišnjeg plana i programa rada škole i školskog

barem jedno noćenje te se prodaju po ukupnoj unaprijed

kurikuluma. Logično, sve je to potrebno učiniti prije nego se

utvrđenoj (paušalnoj) cijeni. Za razliku od paket aranžmana,

zatraže i prikupe ponude organizatora putovanja ili pružatelja

izlet je unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije

pojedinih usluga. Isti članak Zakona o odgoju i obrazovanju

pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih

u osnovnoj i srednjoj školi propisuje da škola uz voditelja


42

aktivnosti mora osigurati učenicima i odgovarajuću pratnju

rješenje nadležnog tijela, korištenja ugostiteljskih objekata u

sukladno broju učenika, a za učenike s teškoćama i pratnju

kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog

sukladno njihovim teškoćama.

slučaja, korištenja prijevoznih sredstava u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, angažiranja turističkih pratitelja i vodiča,

Organizacija učeničkih putovanja u suradnji s

osiguranja jamčevine za paket aranžman, osiguranja od

turističkim agencijama

odgovornosti za paket aranžman s čijim uvjetima mora prethodno upoznati putnike.

Organizacija učeničkih izleta i ekskurzija u suradnji s turističkim agencijama u slučaju paket aranžmana, dakle

Osim toga, turističke agencije moraju ispuniti i posebne

višednevnih programa, jedino je legalno rješenje. Kada

materijalno-tehničke i kadrovske uvjete temeljam Zakona o

su jednodnevni izleti u pitanju, suradnja s turističkim

pružanju usluga u turizmu.

agencijama svakako se može preporučiti. Naime, škole imaju mogućnost samostalnog organiziranja izleta, ali

Tako

moraju ispuniti niz obveza propisanih Zakonom o pružanju

aktivnosti na putovanju mogu prenijeti na profesionalne

usluga u turizmu, a o čemu će biti riječi u posebnom

organizatore putovanja i fokusirati se samo na odgojno-

poglavlju.

obrazovne sadržaje.

Kao

profesionalni

organizatori

putovanja,

škole

velik

dio

odgovornosti

za

izvršenje

turističke agencije su dužne postupati s povećanom pažnjom, prema propisima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima u turizmu. To temeljem različitih

Prikupljanje ponuda turističkih agencija

odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu posebno obuhvaća obvezu objavljivanja uvjeta, sadržaja i cijene

Turističke

usluga, izdavanja računa za pružene usluge, vođenja knjige

unaprijed svoj portfelj izleta i ekskurzija, ali potrebno je

žalbe i omogućavanja drugih načina podnošenja pismenih

imati na umu da takve brošure i letci nipošto nisu program

pritužbi, uz obvezu odgovora na primljene pritužbe u roku

aktivnosti kako je definirano člankom 38. Zakona o odgoju

od najviše 15 dana, istinitog izjašnjavanja u kojem svojstvu

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a najčešće niti

nastupaju i koja ovlaštenja imaju, čuvanja kao poslovne

promidžbeni materijal kako je određeno člankom 17.

tajne svega što je saznala o putniku, pružanja usluga

Zakona o pružanju usluga u turizmu. Međutim, takvi tekstovi

utvrđenih u ugovoru, nuđenja posebnog paketa putnog

svakako mogu poslužiti za izradu detaljnog programa

osiguranja s čijim uvjetima mora prethodno upoznati

aktivnosti, kao i konačne ponude za realizaciju putovanja.

putnike,

pružatelja

Zato je važno da se sukladno odredbi članka 38. Zakona

ugostiteljskih usluga koji je za pružanje tih usluga ishodio

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi najprije

korištenja

smještajnih

kapaciteta

agencije

uobičajeno

školama

nude


43

izradi detaljan program aktivnosti, a koji je dio godišnjeg

Iako je to moguće, škole se zbog troškova obično ne

plana i programa rada škole i školskog kurikuluma.

odlučuju za raspisivanje javnog natječaja za prikupljanje ponuda. Naime, za to ni ne postoji obveza temeljem

Budući da program aktivnosti mora obuhvatiti ciljeve, način

propisa koji reguliraju pitanja javne nabave ukoliko

realizacije i vremenik on će uvelike odrediti upit na temelju

putovanje financiraju roditelji. Škole stoga mogu na

kojeg će škola od turističke agencije zatražiti ponudu za

temelju informacija iz programa aktivnosti koji je sastavni

realizaciju školskog izleta ili ekskurzije. Međutim, isti program

dio godišnjeg plana i programa rada škole i školskog

mora uključivati i troškovnik koji će precizno definirati koje

kurikuluma uputiti poziv za davanje ponuda odabranoj

troškove ima škola u realizaciji programa aktivnosti te na

skupini turističkih agencija. Bilo bi dobro osigurati da se

koji će se način ti troškovi pokriti. Kako se školski izleti i

među pozvanima nađu agencije za koje postoje pouzdane

ekskurzije smatraju izvanškolskim aktivnostima, moguće je

informacije o kvaliteti njihova rada, članstvu u strukovnim

planirati da će troškove voditelja i njihove pratnje turistička

organizacijama (Udruzi hrvatskih putničkih agencija, na

agencija uključiti u cijenu aranžmana, ali je o tome potrebno

primjer), i/ili njihovoj specijalizaciji za provedbu učeničkih

turističku agenciju obavijestiti prilikom traženja ponude.

putovanja. Bilo bi dobro da skupina pozvanih turističkih agencija ne bude manja od tri agencije i da iz godine u

Da bi turistička agencija mogla sastaviti konkretnu

godinu ne obuhvaća uvijek iste turističke agencije.

ponudu potrebno je prethodno definirati informacije koje

utječu

na

cijenu

paket

aranžmana

ili

izleta.

To se prije svega odnosi na odredište, termin realizacije, sredstvo,

karakteristike

i

kategoriju

prijevoza,

Vrednovanje ponuda i odabir turističke agencije

vrstu

smještajnog objekta, njegovu lokaciji i kategoriju ukoliko

Vrednovanje pristiglih ponuda ponekad je prilično težak

putovanje

obroka,

posao. Pogotovo je teško odrediti najpovoljniju ponudu

ostale potrebne usluge kao što su ulaznice i slično te

ukoliko u upitu koji je poslan turističkim agencijama nisu

što precizniji plan putovanja. Svakako bi valjalo definirati

precizno definirani svi elementi koji utječu na cijenu putovanja.

i očekivani broj učenika koji će sudjelovati u aktivnosti

Istovremeno, valja posebno obratiti pažnju da su ponude

kao i planirani broj nastavnika u pratnji te njihove

koje su pristigle usporedive po svim ključnim elementima,

troškove. Sve ove informacije zapravo bi trebale biti

a posebno po minimalnom broju učenika za koji vrijede.

uključene i u program aktivnosti, a kako je definirano

Naime, niža cijena koja je kalkulirana s većim brojem

odredbama članka 38. Zakona o odgoju i obrazovanju u

potencijalnih putnika nego što je realan broj učenika koji će

osnovnoj i srednjoj školi. Upit za ponudu putovanja koji

putovati nije održiva. Naime, temeljem članka 902. Zakona

treba uputiti turističkim agencijama zapravo će biti samo

o obvezim odnosima turistička agencija ima pravo otkazati

izvadak iz programa aktivnosti koji je prethodno sastavljen.

paket aranžman ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika,

uključuje

smještaj,

broj

dnevnih


44

a krajnji rok u kojem o tome može obavijestiti putnika je

specijalizaciji za provedbu učeničkih putovanja. Međutim,

5 dana prije polaska. Ukoliko se o ovom pravu turističkih

postoje i neki vrlo egzaktni pokazatelji sigurnosti poslovanja

agencija ne vodi računa već prilikom odabira ponude, to

s određenom turističkom agencijom. Naime, temeljem

kasnije može izazvati niz neugodnih situacija.

članka 18. Zakona o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija koja organizira putovanje dužna je za svaki paket

U svojoj ponudi, odnosno u promidžbenom materijalu

aranžman osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg

koji treba staviti na raspolaganje putniku prije sklapanja

društva radi naknade plaćene cijene putovanja, ako zbog

ugovora, sukladno članku 17. Zakona o pružanju usluga

platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostanu

u turizmu, turistička agencija je dužna objaviti informacije

usluge putovanja i troškova koji su nastali zbog platne

o: cijeni putovanja, odredištu (destinaciji), sredstvu,

nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak

karakteristikama i kategoriji prijevoza, vrsti smještajnog

putnika u mjesto polaska. Osim toga, temeljem članka 19.

objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji te turističkoj klasifikaciji

Zakona o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija koja

prema pravu države u kojoj se objekt nalazi ukoliko

organizira paket aranžmane dužna je s osiguravateljem

putovanje uključuje smještaj, broju dnevnih obroka,

sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju

planu putovanja, iznosu ili postotku predujma te o broju

prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem

i iznosu obroka otplate ostatka cijene, graničnim, viznim

ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket

i zdravstvenim formalnostima glede putovanja i boravka

aranžman. Turističke agencije koje imaju ugovorene veće

u odredištu, najmanjem broju putnika koji je potreban za

osigurane svote u spomenutim osiguranjima, izvjesno imaju

organiziranje putovanja te o roku u kojem će putnik biti

i veći promet od organizacije paket aranžmana.

obaviješten o otkazivanju putovanja ako za putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika. Ponude koje ne sadrže

Zbog kompleksnosti ponuda, a pogotovo kada su u pitanju

neke od navedenih informacije valjalo bi svakako odbaciti

višednevna putovanja bilo bi dobro da vrednovanje pristiglih

kao neodgovarajuće budući da ne zadovoljavaju minimalni

ponuda izvrši povjerenstvo u kojem bi uz nastavnike

sadržaj propisan Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

svakako trebali sudjelovati i predstavnici roditelja, a moguće i učenika. Ukoliko to dopuštaju okolnosti, bilo bi najbolje

S obzirom na velik broj faktora koji utječu na cijenu putovanja,

da konačnu odluku o izboru najpovoljnije ponude donesu

najniža cijena nipošto ne bi smjela biti jedni kriterij prosudbe.

roditelji na roditeljskom sastanku. I u jednom i u drugom

Međutim, čak i u slučaju potpuno identičnih svih ostalih

slučaju uputno je pozvati predstavnike turističkih agencija da

elemenata osim cijene, valja uzeti u obzir i pouzdanost

predstave i dodatno obrazlože svoje ponude, a po potrebi

turističke agencije. Ona se može procjenjivati kroz

i odgovore na pitanja koja se mogu pojaviti naknadno.

dosadašnja iskustva, članstvo u strukovnim organizacijama

Ukoliko je pristigao veći broj prihvatljivih ponuda, svakako je

(Udruzi hrvatskih putničkih agencija, na primjer), i/ili

uputno da se napravi prethodna selekcija i predstavi samo


45

nekoliko najboljih ponuda. Valja naglasiti da ovaj postupak

roditelja zasebno. Naime, korisnik usluga putovanja u

odabira zapravo formalno ne obvezuje roditelje na sklapanje

slučajevima kada troškove putovanja snose roditelji nije

ugovora s turističkom agencijom, ali ga je važno provesti

škola, već učenici.

na transparentan način kako bi se uvažili zajednički interesi roditelja i radi sklapanja ugovora sa školom koji će regulirati

Sadržaj ugovora o organiziranju višednevnih putovanja,

međusobna prava i obveze škole i turističke agencije.

osnosno paket aranžmana precizno je definiran stavkom 4. članka 884. Zakona o obveznim odnosima. Ovisno o uslugama koje su njime obuhvaćene, ugovor o organiziranju

Sklapanje ugovora s turističkom agencijom

putovanja mora osobito sadržavati odredbe o: tvrtki ili nazivu, odnosno imenu i prezimenu te sjedištu i adresi

Temeljem odredbi članka 884. Zakona o obveznim odnosima

organizatora putovanja te njegova osiguravatelja, ako je

turistička agencija je dužna s putnikom kojem prodaje

osiguranje obuhvaćeno paket-aranžmanom; odredištu te

paket aranžman sklopiti ugovor o organiziranju putovanja u

vremenu i nadnevku boravka u odredištu; vrsti smještajnog

pisanom obliku ili putem drugog trajnog, putniku dostupnog

objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji, njegovim osnovnim

i razumljivog oblika, s tim da barem jedan primjerak ugovora

karakteristikama te turističkoj klasifikaciji prema pravu

mora biti dostav­ljen putniku. Organizator putovanja dužan

države u kojoj se objekt nalazi; broju dnev­nih obroka; planu

je prije sklapanja ugovora putnika upoznati sa sadržajem

putovanja; izletima, obilascima i drugim uslugama koje su

ugovora. To znači da nije prihvatljiva praksa sklapanja samo

obuhvaćene paket aranžmanom i koje su uključene u cijenu;

jednog ugovora između škole i organizatora putovanja o

cijeni i mogućnosti izmjene cijene sukladno ovom Zakonu

organizaciji paket aranžmana za učenike, a s kojim roditelji

te pristojbama za određene usluge koje nisu uključene u

učenika nisu upoznati. Ujedno, to ne isključuje praksu

cijenu (primjerice, turističkim pristojbama, pristojbama za

sklapanja ugovora između škole i turističke agencije kojim

ukrcaj i iskrcaj u zračnim i ostalim lukama); načinu i vremenu

će utvrditi međusobna prava i obveze vezane uz troškove

plaćanja cije­ne; posebnim zahtjevima putnika o kojima je

nastavnika koji putuju u pratnji učenika i druga pitanja

obavijestio organizatora putovanja prilikom rezerviranja

koja reguliraju odnose škole i turističke agencije. Kada su

putovanja, a koje je ovaj prihvatio; najmanjem broju putnika

u pitanju izleti, obveza sklapanja posebnog ugovora sa

koji je potreban za organiziranje putovanja te roku u kojem

svakim putnikom ne postoji, ali turistička agencija ne može

će putnik biti obaviješten o otkazivanju putovanja ako za

izbjeći obvezu izdavanja računa, karte ili potvrde s brojem

putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika; roku u kojem

kojom se potvrđuje primitak uplate, a kako je definirano

putnik mora iznijeti svoje prigovore u pogledu neispunjenja

člankom 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Ovaj račun,

ili neurednog ispunjenja ugovora.

kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvrđuje primitak uplate turistička agencija mora izdati za svakog učenika, odnosno


46

Povrh

toga,

paketa

aranžmana,

u

slučaju

višednevnih

njihova međusobna prava i obveze vezane uz troškove

temeljem

nastavnika koji putuju u pratnji učenika i druga pitanja koja

članka 886. Zakona o obveznim odnosima dužne u

reguliraju izravne odnose škole i turističke agencije. Sva

razumnom roku prije započinjanja putovanja, u pisanom

pitanja vezana uz realizaciju putovanja, naplatu, eventualne

obliku ili drugom trajnom, putniku dostupnom obliku

pritužbe i slično, turističke agencije morale bi rješavati u

obavijestiti putnika o mjestu među­ od­ redišta ili izmjene

ugovornom odnosu izravno s roditeljima učenika koji koriste

prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto;

usluge putovanja.

turističke

agencije

putovanja su

njegovu mjestu u prijevoznom sredstvu (broju odjeljka u spavaćim kolima, kabine na brodu i sl.); imenu i prezimenu, adresi i broju telefona mjesnog zastupnika organizatora

Samostalna organizacija izleta od strane škole,

putovanja ili, ako ga nema, osobi kojoj se putnik može

prava i obveze

obratiti u slučaju poteškoća ili, ako nema ni takve osobe, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje

Temeljem odredbi članka 6. stavka 4. Zakona o pružanju

kontakt s organizatorom putovanja; u slučaju putovanja

usluga u turizmu proizlaze ovlasti škola i drugih odgojno-

maloljetnika, načinu uspostave neposredne veze s njim ili za

obrazovnih ustanova u organizaciji izleta i to samo za svoje

njega odgovornom osobom; mogućnosti sklapanja ugovora

učenike odnosno polaznike, a radi ostvarivanja nastavnih

o osiguranju kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora

i odgojno-obrazovnih sadržaja i postizanja svojih ciljeva i

od strane putnika ili troškovi pomoći i povratka putnika u

zadaća koji se organiziraju kao djelatnost škole odnosno

mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.

odgojno-obrazovne ustanove. U praksi to znači da izlet u kojem bi uz učenike odnosno polaznike kao korisnici

Stoga

„pojednostavljivanje

sudjelovali njihovi roditelji ili osobe koje nisu učenici ili

procedure“ kroz sklapanje samo jednog ugovora sa školom

je

upućivanje

škola

na

polaznici škole one ne smiju samostalno organizirati, već za

ne samo neprofesionalno ponašanje turističkih agencija,

to moraju angažirati turističku agenciju. Isto se odnosi i na

nego i vrlo opasna situacija u kojoj bi škola u konačnici

sve aranžmane koji traju dulje od 24 sata, odnosno uključuju

mogla biti odgovorna kao organizator putovanja temeljem

noćenje. Ovlasti u organizaciji izleta koje su škole dobile

odredbi Zakona o obveznim odnosima. Još je i gora

temeljem spomenutih odredbi Zakona o pružanju usluga

situacija u kojoj se školama sugerira da prikupljaju novac od

u turizmu za sobom povlače i određene obveze, a one su

roditelja i učenika, a da za to nemaju odgovarajućih ovlasti

propisane stavcima 5., 6. i 8. članka 6. Zakona o pružanju

i/ili čak i ne izdaju odgovarajuće potvrde o primitku novca.

usluga u turizmu.

Zaključno, kada se školski izleti i ekskurzije realiziraju u suradnji s turističkim agencijama škola bi trebala s turističkom agencijom sklopiti samo ugovor koji regulira


47

Obveza objave informacija o izletu

naznaku odredišta kroz koja se tijekom izleta prolazi ili u njima boravi s odgovarajućim aktivnostima u tim odredištima.

Člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pružanju

Uvjeti otkaza izleta morali bi obuhvatiti ne samo informacije

usluga u turizmu određeno je da sve pravne i fizičke osobe

o uvjetima pod kojima izlet može otkazati škola odnosno

koje pružaju usluge u turizmu, moraju objaviti uvjete, sadržaj

odgojno-obrazovna ustanova, nego i sam polaznik, učenik,

i cijenu svakog izleta i pridržavati se tih uvjeta, sadržaja i

odnosno njegov roditelj ili staratelj. Osim toga, na obavijesti

cijena. U ovom slučaju to se jednako odnosi i na škole i

o sadržaju i uvjetima izleta trebalo bi jasno navesti koji su

druge odgojno-obrazovne ustanove. U praksi to znači

obvezni sadržaji (ulaznice, obroci, atrakcije ili druge usluge)

da svojim učenicima odnosno polaznicima na primjeren

uključeni u cijenu, a koji se plaćaju na licu mjesta i po kojoj

način moraju pružiti informaciju o uvjetima, sadržaju i cijeni

cijeni te koji su dodatni sadržaji i koja je njihova cijena.

izleta putem letka, pisane obavijesti ili na drugi primjeren način. Način objave propisanih informacija svakako mora omogućiti naknadnu usporedbu je li se škola ili druga

Obveza izdavanja računa

odgojno-obrazovna ustanova prilikom organizacije izleta tih uvjeta, sadržaja i cijene zaista i pridržavala. Pod uvjetima i

Nadalje, za svaki organizirani izlet, odnosno primljenu

sadržajem izleta podrazumijevaju se podaci koje za takve

uplatu škola ili druga odgojno-obrazovna ustanova dužna

izlete uobičajeno daju i turističke agencije, a oni su precizno

je učeniku ili polazniku izdati račun, kartu ili potvrdu s

određeni člankom 17. Zakona. To su prije svega: cijena izleta,

brojem kojom se potvrđuje primitak uplate i čuvati kopije

destinacija, prijevozno sredstvo te njegove karakteristike i

tih dokumenata najmanje tri godine od dana njihovog

kategorija, broj dnevnih obroka ako su uključeni u cijenu,

izdavanja. Takva obveza proizlazi iz članka 4. stavka 1. točke

plan putovanja, iznos ili postotak predujma te broj i iznos

2. Zakona o pružanju usluga u turizmu. To će nesumnjivo

obroka otplate ostatka cijene, granične, vizne i zdravstvene

školama odnosno odgojno-obrazovnim ustanovama donijeti

formalnosti glede putovanja i boravka u odredištu u

i dodatne administrativne poslove, budući da ova odredba

inozemstvu, i o najmanjem broju putnika koji je potreban

pretpostavlja izdavanje primjerenog dokumenta svakom

za organiziranje putovanja te o roku u kojem će putnik biti

korisniku usluge, odnosno učeniku ili polazniku.

obaviješten o otkazivanju putovanja ako za putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika. Obveza postupanja s povećanom pažnjom Vodeći računa o uobičajenoj praksi i s ciljem objavljivanja potpunih uvjeta, sadržaja i cijene izleta potrebno je osigurati

Škole i druge odgojno-obrazovne ustanove koje organiziraju

i više informacija. Tako bi plan putovanja morao sadržavati

izlet za svoje učenike i polaznike moraju postupati s

najmanje datum, vrijeme i mjesto polaska i povratka, kao i

povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima,


48

odnosno s pažnjom dobrog stručnjaka. Iako je ova

vodi i do potrebe ugovaranja odgovorajućih osiguranja

odredba iz članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona o pružanju

od odgovornosti kako bi se spomenuti rizici držali pod

usluga u turizmu na prvi pogled nejasna u smislu obveza

razumnom kontrolom.

koje iz nje proizlaze, u slučajevima eventualnih neželjenih posljedica ili pritužbi učenika, polaznika, njihovih roditelja ili staratelja, ima iznimnu težinu i važnost. Ta odredba zapravo

Obveza angažiranja osiguranih

obvezuje školu ili drugu odgojno-obrazovnu ustanovu kao

prijevoznih sredstava

organizatora izleta na pridržavanje svih pravila struke pri organizaciji i provedbi izleta u smislu najava, rezervacija,

Škole i druge odgojno-obrazovne ustanove su obvezne za

planiranja turističkih sadržaja i itinerara, izbora neposrednih

provedbu izleta koristiti samo prijevozna sredstva u kojima

davatelja usluga, angažiranja turističkih vodiča za vođenje

su putnici i prtljaga osigurani. Takva obveza proizlazi iz

na pojedinim turističkim lokalitetima pa do stručne realizacije

članka 6. stavka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

izleta u smislu operativno-tehničkih poslova vođenja. To ne

Zakon o pružanju usluga u turizmu ne određuje visine

znači izravno da škole i odgojno-obrazovne ustanove moraju

osiguranih svota ni ostale uvjete koje moraju zadovoljiti

kao i turističke agencije angažirati turističke pratitelje, ali su

takva osiguranja jer su oni određeni posebnim propisima

obvezne osigurati osobu koja će postupati s povećanom

ovisno o vrsti prijevoza (cestovni, željeznički, zračni, morski).

pažnjom, prema pravilima struke i običajima, odnosno s

Za školu, odnosno odgojno-obrazovnu ustanovu koja

pažnjom dobrog stručnjaka. To svakako zahtijeva čitav niz

organizira izlet ispunjavanje ovih obveza očitovat će se prije

vještina i znanja za koje se turistički pratitelji osposobljavaju

svega u pribavljanju odgovorajućeg dokaza da odabrani

prema posebnom ispitnom programu kojeg temeljem

prijevoznik ima takvo osiguranje. To može biti i kopija police

članka 39. Zakona o pružanju usluga u turizmu propisuje

osiguranja za putnike i njihovu prtljagu.

nadležni ministar. Upravo obveza postupanja s pažnjom dobrog stručnjaka stavlja škole i druge odgojno-obrazovne ustanove u vrlo delikatan položaj. Sva odgovornost koja

Obveza prijave izleta Državnom inspektoratu

proizlazi iz eventualnih pritužbi i posljedica nezgoda nastalih zbog zanemarivanja pravila struke i običaja u organizaciji

Očigledno s ciljem kontrole ispunjavanja ranije navedenih

izleta ide izravno na teret škole odnosno odgojno-obrazovne

obveza škole i druge odgojno-obrazovne ustanove dužne

institucije. Tako su po toj osnovi škole i druge odgojno-

su provedbu svakog izleta prijaviti nadležnoj ispostavi

obrazovne ustanove izložene i rizicima tužbi za naknadu

područne jedinice Državnog inspektorata prema svojem

nastalih šteta. Kako se ovdje ne radi samo o događajima

sjedištu, najkasnije tri dana prije početka izleta. Takva

vezanima uz prijevoz koji mogu biti pokriveni policama

obveza definirana je člankom 6. i stavkom 5. Zakona o

osiguranja prijevoznika, to u svojem nastavku izravno

pružanju usluga u turizmu. Iako Zakonom o pružanju usluga


49

u turizmu nije precizno regulirano što mora biti sadržaj

djelatnost škole odnosno odgojno-obrazovne ustanove.

prijave, odnosno koje informacije škole i druge odgojno-

Osim toga, ista kaznena odredba vrijedi i za slučajeve u

obrazovne ustanove moraju dostaviti nadležnoj ispostavi

kojima škola i druga odgojno-obrazovna ustanova ne koristi

područne jedinice Državnog inspektorata, za očekivati

prijevozna sredstva u kojima su putnici i njihova prtljaga

je da će se nadzor usmjeriti prije svega na ranije opisane

osigurani ili ukoliko organizaciju izleta ne prijavi nadležnoj

obveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi i na dostavu

ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata prema

eventualnih dokaza o ispunjavanju istih. U tom smislu

svojem sjedištu, najkasnije tri dana prije početka izleta.

Zakon o pružanju usluga u turizmu propisuje i odgovarajuće kaznene odredbe, a obveza prethodne prijave realizacije

Slično vrijedi i za slučajeve nepridržavanja odredbi članka

izleta dodatno upućuje škole i druge odgojno-obrazovne

4. stavka 1., točki 1. i 2. Zakona, dakle za kršenje obveza

ustanove na pridržavanje svih Zakonom propisanih obveza.

objave uvjeta sadržaja i cijene izleta, te izdavanje računa, karte ili potvrde s brojem. Tako je člankom 63. Zakona o pružanju usluga u turizmu određeno da će se novčanom

Kaznene odredbe

kaznom od 6.000,00 do 50.000,00 kuna za spomenute prekršaje kazniti pravna osoba, dakle škola i druga odgojno-

Zakonom o pružanju usluga u turizmu propisane su i visoke

obrazovna ustanova, novčanom kaznom od 2.500,00 do

kazne za nepridržavanje ranije opisanih obveza. Tako je

10.000,00 kuna kaznit će se za isti prekršaj i odgovorna

člankom 62. određeno da će se kaznom od 8.000,00 do

osoba u pravnoj osobi. Osim toga, za navedene prekršaje,

100.000,00 kuna kazniti pravna osoba, dakle škola i druga

gospodarski inspektor može kazniti odgovornu osobu u

odgojno-obrazovna ustanova, ako organizira izlet za svoje

pravnoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom

učenike odnosno polaznike protivno odredbama Zakona.

kaznom u iznosu od 2.000, 00 kuna.

Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u školi ili drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi novčanom kaznom

Slučajevi organizacije izleta za osobe koje nisu polaznici

u visini od 3.000,00 do 15.000,00 kuna. Osim toga, za

ili učenici škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova

navedene prekršaje, gospodarski inspektor može kazniti

koje organiziraju izlet ili organizacije paket aranžmana za

odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvršenja

svoje učenike ili polaznike, a u trajanju duljem od 24 sata

prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna.

koji uključujuje jedno ili više noćenja, još su teži prekršaji

Pri tome se izrijekom navodi da se kršenjem zakona smatra

sankcionirani odredbama članka 61. Zakona o pružanju

provedba izleta za svoje učenike i polaznike suprotno

usluga u turizmu. Budući da se temeljem članka 7. stavka

članku 6. točki 4., dakle ukoliko izlet nije organiziran radi

1. Zakona o pružanju usluga u turizmu pružanje takvih

ostvarivanja nastavnih i odgojno-obrazovnih sadržaja i

usluga smatra poslovima za koje je potrebno ishoditi

postizanja svojih ciljeva i zadaća koji se organiziraju kao

posebno rješenje nadležnog ureda za obavljanje poslova


turističke agencije, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove

Iako su Zakonom o pružanju usluga u turizmu škole i druge

spomenutim se poslovima ne smiju baviti.

odgojno-obrazovne ustanove dobile posve nova prava u organizaciji izleta, njih prate i ne baš male obveze. S tim je

Za kršenja odredbi zakona o pružanju usluga u turizmu u ovim

obvezama izravno povezano očekivano povećanje poslova

je slučajeva propisana kazna od 10.000,00 do 150.000,00

na objavljivanju uvjeta i sadržaja izleta, izdavanju računa, karte

kuna za pravnu osobu, a od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za

ili potvrde s brojem. Tu su i rizici koji se pojavljuju tijekom

odgovornu osobu u pravnoj osobi.

realizacije izleta u smislu obveze postupanja s povećanom

Osim toga, za navedene prekršaje, gospodarski inspektor

pažnjom i realna mogućnost tužbi za naknadu raznih vrsta šteta

može kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu

koje iz organizacije izleta mogu nastupiti. Ne treba zanemariti

izvršenja

ni prilično strog nadzor i visoke kazne za eventualne propuste.

prekršaja

novčanom

kaznom

u

iznosu

od

3.000,00 kuna. Sve ovo upućuje da se vjerojatno veći broj škola i odgojnoobrazovnih ustanova neće samostalno upuštati u organizaciju Zaključak

izleta nego će ih kao i do sada povjeravati turističkim agencijama, jednako kao i organizaciju višednevnih putovanja. Međutim,

Organizacija školskih izleta i ekskurzija već je sama po sebi

ovaj tekst jednako tako upućuje i na obveze turističkih agencija,

zahtjevan zadatak s aspekta odgojno-obrazovnog rada. Kako

kako u objavljivanju informacija u svojim ponudama, tako i u

je organizacija putovanja, a posebno višednevnih putovanja

ugovorima koje moraju dati na raspolaganje svakom putniku.

kao paket aranžmana regulirana Zakonom o pružanju usluga

Stoga je za očekivati da će ovdje postavljeni standardi na

u turizmu i Zakonom o obveznim odnosima potrebno je voditi

temelju važećih propisa i najbolje prakse pomoći uspješnijem

računa i o odredbama tih propisa. I na kraju, u situacijama u

organiziranju školskih izleta i ekskurzija.

kojima roditelji uobičajeno podmiruju troškove školskih izleta i ekskurzija potrebno je posvetiti posebnu pažnju proceduri izbora najpovoljnijih organizatora putovanja ili se odlučiti za samostalnu organizaciju izleta u školi.


www.uhpa.hr

Turističke agencije specijalisti za školska putovanja  
Turističke agencije specijalisti za školska putovanja  

Cilj brošure je ravnateljima i nastavnicima olakšati izbor agencije za organizaciju školskih putovanja, a njeno izdavanje podupire Agencija...

Advertisement