a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

อุโมงค'พ)นหมอก Model: Corona D. จัดจำหน'ายโดย

บริษัท ยู-เฮลธี จำกัด

278/2 หมู' 10 ต.อุโมงค: อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000 โทร.093 313 6777, 052-030396


สารบัญ หัวข#อ

หน#า

1. ภาพเสมือนจริงอุโมงพ2นหมอก

1

2. ภาพจริงของอุโมงค8พ2นหมอก

2

3. ราคาอุโมงค8พ2นหมอก

3

4. แบบโครงสร=างวิศวะกรรม (Drawing)

4

5. คุณลักษณะของอุโมงค8พ2นหมอก

5-7

6. รายละเอียดส2วนประกอบหลัก

8-14

7. ข=อมูลน้ำยาพ2นฆ2าเชื้อ

15-21


1. Model: Corona D.

1/21


2. ภาพจริงของอุโมงค'พ)นหมอก

2/21


CORONA D.

Price/ ราคา

18,000 บาท

(ไม2รวมค2าขนส2ง)

3/21


4. แบบโครงสรQางวิศวะกรรม (Drawing)

4/21


5. คุณลักษณะอุโมงค:พ'นหมอก

5/21

ประกอบด(วยสองส-วนหลักๆดังนี้ 1. โครงสร(างหลักมีคุณสมบัติต-อไปนี้ โครงสร&างทำจากท,ออลูมิเนียมเป7นหลัก โดยใช&เทคนิคการประกอบแบบไม,ต&องจัดยึด ด&วยการเชื่อมหรือการเจาะนGอตหรือสกรู เมื่อประกอบเสร็จ มีขนาดอุโมงคKสำหรับเดินผ,าน กว&างไม,น&อยกว,า 120 เซนติเมตร สูงไม,น&อยกว,า 230 เซนติเมตร ความลึกของอุโมงคKไม,น&อย กว,า 120 เซนติเมตร 1.1 โครงสร&างหลักผลิตจากท,อเฟรมอลูมิเนียม (Aluminum Pipe Structure) 1.2 ท,อเฟรมอลูมิเนียม มีขนาด 28 มิลลิเมตร x 28 มิลลิเมตร เป7นอย,างน&อย 1.3 การจัดยึดของโครงอลูมิเนียม สามารถถอดประกอบเพื่อนำมาใช&ไหม โดยใช&เทคนิค ข&อต,ออลูมิเนียม (Multi Connector Inner) 1.4 มีข&อต,ออลูมิเนียมแบบ (Point Connector) และ (45-Degree Connector) สำหรับจับยึดรับน้ำหนักโดยสามารถถอดประกอบได&อย,างอิสระ 1.5 จุดสิ้นสุดของท,ออลูมิเนียมต&องมีการปqดด&วยฝาจุกพลาสติก (GF T Inner Cap) 1.6 หุ&มด&วยวัสดุที่ทำมาจากPVC หรือ แผ,นโพลีคารKบอเนตหนาไม,น&อยกว,า 5 มิลลิเมตร 2. ส-วนระบบการพ-นน้ำมีคุณสมบัติต-อไปนี้ ส,วนระบบพ,นน้ำ ประกอบด&วยหัวพ,นน้ำที่มีขนาดรูพ,นน้ำไม,มากกว,า 0.2 มิลลิเมตร มีการติดตั้งระบบกรองน้ำแบบเซรามิค และใช&ท,อสำหรับทำระบบพ,นน้ำโดยเฉพาะ 2.1 ชุด Power Supply แรงดันไฟฟ|าแบบ 220 VAC แปลงแรงดัน 24VDC 3A 2.2 ใช&ระบบ MOTION SENSOR ควบคุมการทำงาน


5. คุณลักษณะอุโมงค:พ'นหมอก 2.3 เครื่องพ,นหมอก ใช&แรงดันไฟฟ|าขนาด 24VDC อัตราการกินกระแส : 2.6-3.2A • • • • •

ใช&กำลังไฟฟ|าไม,มากกว,า 77 วัตตK แรงดันน้ำสูงสุด 10.3 บารK ( 150 PSI) อัตราไหลของน้ำสูงสุด 1.9 ลิตร/นาที (114 ลิตร/ชั่วโมง) ท,อน้ำเข&า – ออก มีขนาด 3/8 แบบเกลียวนอก (3หุน) และมีสายเสียบ 1/4” (6mm. หรือ 2 หุน) มีระยะดูดลึก ไม,เกิน 2 เมตร

2.4 ชุดหัวพ,นหมอกแบบเสียบ ขนาดไม,มากกว,า 0.2 มม. มีใส&กรองอยู,ภายในสามารถ ถอดล&างได& 2.5 ต&องมีเอกสารรับการทำงานได&ของจากสถานบันการศึกษาของรัฐแนบ 2.6 มีสวิทซKปqด-เปqดและระบบหน,วงเวลา (Timer) สำหรับการพ,นหมอกในแต,ละรอบ

6/21


5. คุณลักษณะอุโมงค:พ'นหมอก

7/21


7. รายละเอียดส'วนประกอบหลัก อุโมงค:พ'นหมอกควัน Model: Corona D. ลำดับ

ชื่อชิ้นส.วนหลัก

1.

GFF-000 (Green Frame)

ท0อเฟรมอลูมิเนียม A6063

2.

GFJ-200 (Multi Connector Inner)

ขKอต0ออลูมิเนียม J200 (Kits set)

3.

GFJ-A15 (Point Connetor)

ขKอต0ออลูมิเนียม A15 (Kits set)

4.

GFJ-220 (Degree Connector Inner)

ขKอต0ออลูมิเนียม 45 องศา (Kits set)

5.

GFJ-410 (GF T Inner Cap)

ฝาจุกพลาสติก

6.

GFJ-A22 (Board Holder)

ตัวยึดแผ0นบอรiด A22 (Kits set)

7.

Polycarbonate sheet 5 mm./PVC

แผ0นโพลีคารiบอเนต / PVC

8.

Control Box

กล0องควบคุมระบบ

9.

Spray and Pump System

ระบบปxyมน้ำและหัวพ0นหมอกควัน

10.

CD5L(5L) CD1L(1L) (MSDS) ยี่หKอ BIOFOX CD PRO

น้ำยาฆ0าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย CD5L(5L) CD1L(1L) (MSDS)

11.

Switch and Timer

สวิทซiปˆด-เปˆดและตั้งเวลาของการพ0นหมอก

12.

Tank 50L

ถังบรรจุน้ำยา 50 ลิตร

8/21


7. รายละเอียดส'วนประกอบหลัก 1. ท'อเฟรมอลูมิเนียม A6063 (Aluminum Pipe Structural)

2. ขQอต'ออลูมิเนียม J200 (Multi Connector Inner)

9/21


10/21

7. รายละเอียดส'วนประกอบหลัก 3. ขQอต'ออลูมิเนียม A15 (Point Connector)

4. ขQอต'ออลูมิเนียม 45 องศา (45-Degree Connector Inner)

c

5. ฝาจุกพลาสติก (GF T Inner Cap)


7. รายละเอียดส'วนประกอบหลัก

11/21

6. ตัวยึดแผ'นบอร:ด A22 (Board Holder)

7. แผ'นโพลีคาร:บอเนตหนา 5 mm. (Polycarbonate sheet 5 mm.)

แผ'น PVC


7. รายละเอียดส'วนประกอบหลัก 8. กล'องควบคุม (Control Box)

อุปกรณDมาตรฐาน • • • • •

เบรกเกอรK 10-16 Amp สวิทซK ปลั๊ก ตู& PVC กันน้ำ ชั้นเดียว สายไฟ

12/21


7. รายละเอียดส'วนประกอบหลัก 9. ระบบปuvมน้ำและหัวพ'นหมอกควัน

• • • • •

ป’“มน้ำ 24V 9 บารK + adapter 24V 2A ชุดหัวพ,นหมอกละเอียด 0.2 mm. สายพ,นหมอก 1/4” กรองละเอียดเซรามิค บอลKววาลKว 1/4”

• • • • • •

ข&อต,อเกลียวนอก 1/2” ข&อต,อตรง 1/4” ข&องอ 90º 1/4” ปลั๊กอุด 1/4” เทปพันเกลียว เคเบิลไทดK

10. น้ำยาฆ'าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย Product name : BIOFOX CD PRO Product code : CD5L(5L) CD1L(1L) (MSDS) ผลิตโดย : Nebula Group Co.,Ltd. 90/98 Moo.15, Mangna-Trad R. Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 ส"วนผสม

% ความเข-มข-นของสารละลาย

Ethoxylated alcohol (เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอลi)

4.050 – 4.950

Hydrogen peroxide (ไฮโดรเจนเปอรiออกไซดi)

1.275 – 1.725

Alkyl Amino Acetic CIDS (อัลคิลอะมิโนอะซีติกเอซิด) Alkyl Amines (อัลคิลเอมีน)

4.500 – 5.500

13/21


7. รายละเอียดส'วนประกอบหลัก

14/21

11. สวิทซ(ป*ด-เป*ดและตั้งเวลาของการพ:นหมอก (Switch & Timer)

12. ถังบรรจุน้ำยา 50 ลิตร (Tank)


15/21

ขQอมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ:ทำความสะอาดและฆ'าเชื้อโรค ( Material Safety Data Sheet )


16/21


17/21


18/21


19/21


20/21


21/21

Profile for Uhealthy

Corona D. อุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อโรค  

Corona D. อุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อโรค  

Advertisement