Page 1

������� � 2006 2007 N°05 18 januari 2007

• Nieuwjaarswensen

• 7de Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling • Scientists@work • Nieuw doctoraatsreglement • Transparantie bij FWO • Kinderuniversiteit UM


2007

“Krachten bundelen” Nieuwjaarstoespraak rector Luc De Schepper

Fakkeltocht voor vrede en eenheid

Ruim 300 studenten en medewerkers van Universiteit Hasselt, Xios Hogeschool Limburg, de Provinciale Hogeschool Limburg en de Katholieke Hogeschool Limburg trokken op 21 december met fakkels op vredestocht langs de Groene Boulevard in Hasselt.

“Op de campus zitten studenten uit 43 verschillende landen, da’s een rijkdom aan cultuur en levensbeschouwingen. In deze kersttijd willen we ook aan hen denken, aan de landen waar nog oorlog is of waar corrupte regimes zijn”, zegt studentenpastor Karin Daniëls. “We blijven even stilstaan op 4 plaatsen: aan de gevangenis, waar we denken aan gevangenen, aan het Volkstehuis zijn het de vluchtelingen en armoede, bij de Boerenkrijg oorlog en vrede en bij wetenschapper De Gerlache denken we aan onderzoek.” “Vrede is de enige weg om gelukkig te worden. Wat zou het mooi zijn als iedereen elkaar graag ziet en elkaar met respect behandelt”, zegt Igwe uit Nigeria, een van de 300 wandelaars. Dickson uit Kameroen vult aan: “Al té dikwijls zijn verschillen in geloof en levenbeschouwing in de geschiedenis de oorzaak van oorlog geweest, maar voor ons zijn ze oorzaak van vriendschap en universele broederschap. We vinden het de moeite waard eraan te werken en met deze fakkeltocht wilden we deze idee uitdragen door de hele stad.”

Het is een traditie dat onze rector bij de Nieuwjaarsreceptie een korte toespraak

houdt. Deze traditie werd ook dit jaar in ere gehouden. De rector gaf ons op 4 januari 2007 een terugblik op het voorbije jaar en een vooruitblik op het kersverse 2007.

Twee jaar geleden kondigde ik bij het begin van het nieuwe jaar aan dat de vraag naar uitbreiding van onderwijsbevoegdheid in de humane wetenschappen een zware klus zou worden om politiek rond te krijgen en dat dit niet van vandaag op morgen zou kunnen gerealiseerd worden. Toegegeven, het was geen eenvoudige taak. Toch is het dossier rechten het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. In juni heeft de transnationale Universiteit Limburg via het zogenaamde minidecreet de onderwijsbevoegdheid in de rechten verkregen. In september gaf de Vlaamse overheid groen licht voor een nieuwe, gezamenlijke bacheloropleiding in de rechten, waarvan het onderwijs zal worden verzorgd door drie ‘moederuniversiteiten’, namelijk UHasselt, Universiteit Maastricht en KULeuven. De overheid gaf daarmee te kennen dat de opleiding inspeelt op een maatschappelijke behoefte en een bijdrage kan leveren aan de kennissamenleving. Momenteel wordt de laatste fase in de procedure nieuwe opleidingen doorlopen. De universiteiten moeten nu bewijzen dat hun opleiding onderwijskundig goed in elkaar zit en de kwaliteitstoets van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-Organisatie kan doorstaan. Ten laatste eind februari wordt het advies van de NVAO verwacht. Als dat positief is kan de opleiding van start gaan en kunnen we

bij het begin van volgend academiejaar de eerste generatie rechtenstudenten aan de UHasselt ontvangen. Bij de start van dit academiejaar, in september 2006, ging voor het eerst het 3de bachelorjaar in de wetenschappen van start, met name in de chemie, biologie, fysica en wiskunde. En vanaf volgend academiejaar zullen de masteropleidingen biomedische wetenschappen, informatica en statistiek - zo goed als zeker – tweejarig zijn. In november ondertekende onze universiteit ook de samenwerkingsakkoorden met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) over de gezamenlijke ingenieursopleidingen. Excellent onderwijs Wat de kwaliteit van onze opleidingen betreft, blijft onze universiteit zeer goed scoren. Het beste bewijs hiervan zijn de recente visitatierapporten geneeskunde, biomedische wetenschappen en biologie. Het is fijn vast te stellen dat onze opleidingen tot de top in Vlaanderen behoren. Dat onze universiteit volgens deze rapporten bovendien ‘de enige instelling’ wordt genoemd ‘waar het concept van begeleide zelfstudie volledig werd ingevoerd’, is iets waar we terecht fier op mogen zijn. Laat ons nu even vooruitblikken op 2007.

Impulsplan TEW De goede prestaties in Wetenschappen en Geneeskunde inzake onderwijs en onderzoek zijn in belangrijke mate te danken aan de inzet van de betrokkenen, maar ook aan de impulsmiddelen die via verschillende kanalen – zoals LISOM, IBBT en ook de universiteit zelf – ter beschikking werden gesteld. Daarom willen we er in 2007 een punt van eer van maken om via de universiteit ook een belangrijk impulsplan voor de faculteit TEW te financieren. We hebben er goede hoop dat we hiervoor in totaal 3 miljoen euro ter beschikking kunnen stellen uit de universitaire middelen voor een ambitieuze impulsbeweging in de faculteit TEW. ATP-beleid In 2007 zal er ook werk gemaakt worden van de modernisering van het ATP-beleid. Naar aanleiding van de evaluatieronde 2006 hebben onze ATP-medewerkers en hun directe chefs ons opmerkzaam gemaakt op een aantal knelpunten, zoals de discrepantie die soms optreedt tussen de functie-inhoud en verantwoordelijkheid van sommige ATP-verantwoordelijken enerzijds, en hun graad anderzijds. Ook blijken de doorgroeimogelijkheden van bepaalde ATP-ers momenteel eerder beperkt te zijn, ondanks hun ambitie om door te groeien. Een mogelijke oplossing daarvoor is het inbouwen

Onzekerheid over opleiding Rechten in Hasselt In september 2006 gaf de Erkenningscommissie in Vlaanderen een positief advies over de macrodoelmatigheid van onze nieuwe opleiding Rechten. Volgende stap in de procedure is een positief advies van de  Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die zich moet uitspreken over de kwaliteit van deze nieuwe opleiding. Op 11 januari 2007, vlak voor het ter perse gaan van deze nUweetjeHet, vernam de UHasselt dat de door de NVAO ingestelde Commissie die dit advies moest voorbereiden, vragen heeft bij sommige punten van de nieuwe opleiding. Wat nu? “De UHasselt gaat zich de komende dagen samen met de UM en de KULeuven beraden over dit dossier”, zegt rector De Schepper. “Véél van de opmerkingen van de NVAO-Commissie spruiten voort uit het feit dat het curriculum van de rechtenopleiding nog niet volledig was uitgewerkt toen het NVAO-dossier werd ingediend. We gaan nu na of we de kans krijgen om ons dossier aan te vullen, om zo een antwoord te geven op een aantal bedenkingen van de Commissie. Hopelijk hebben we hier binnen enkele dagen duidelijkheid over. Spijtig genoeg houdt dat wél in dat de opleiding Rechten niet van start zal kunnen gaan in september 2007, zoals we altijd hadden gepland.”

 | nUweetjeHet

nUweetjeHet | 


2007 Gouverneur wil van meer mobiliteit in onze ATP-gelederen. Dat is trouwens een goede manier om te leren werken met een ‘helicopterzicht’. Iemand die in meerdere diensten heeft gewerkt, wéét immers hoe het eraan toegaat in andere diensten of bij andere activiteiten en is in staat om betere oplossingen te suggereren voor de problematiek op de eigen werkvloer. Verder moet de evaluatieprocedure terug haar oorspronkelijke doelstelling realiseren, namelijk zowel aan de ATP-ers als aan de directe chefs hulpmiddelen aanreiken om beter te functioneren. Ik beloof u dat er met alle deze suggesties zal worden rekeninggehouden! Associatie Een ander, belangrijk aandachtspunt voor volgend jaar is de verdere uitbouw van de Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg. Het gewicht van associaties in het hogeronderwijslandschap blijft alsmaar toenemen. De Vlaamse overheid ziet deze meer en meer als rechtstreekse aanspreekpunten. Ter illustratie: voor het thema wetenschapspopularisering en de besteding van de IOF-middelen en bijkomende academiseringsmiddelen voor de hogescholen vraagt minister Moerman expliciet afspraken op het niveau van de associatie. In het nieuwe financieringssysteem voorziet minister Vandenbroucke - naast de enveloppen voor universiteiten en hogescholen – ook een budget voor de associaties. Onze associatie heeft het voorbije jaar belangrijk werk geleverd, onder meer via de verschillende werkgroepen en de drie associatiefaculteiten Kinesitherapie, Industriële Wetenschappen en Architectuur & Interieurarchitectuur. Een vierde associatiefaculteit Kunsten is in oprichting. Vermeldenswaardig zijn de schakel- en voorbereidingsprogramma’s die op associatieniveau worden uitgewerkt, zodat studenten gemakkelijker kunnen doorstromen en overstappen naar studierichtingen van de associatiepartners. Al deze inspanningen moeten ook de volgende jaren aangehouden worden. Hiervoor zijn er enerzijds plannen

 | nUweetjeHet

voor bijkomend personeel voor de associatie. Anderzijds doe ik een warme oproep aan iedereen om, naar de toekomst toe, onze krachten verder te bundelen met de collega’s in de partnerhogescholen. Bouwplannen Laat me nog even ingaan op de bouwplannen van de UHasselt, want dit jaar gaan we bouwen! Met tUL-impulsmiddelen en met EFRO-middelen zullen de uitbreidingswerken aan de gebouwen IMO en EDM aangevat worden, alsook de renovatiewerken aan de gebouwen van BIOMED. In de timing is voorzien dat de werken aan de gebouwen C, EDM en IMO begin maart of april van start gaan en eind 2008 afgerond zijn. Op het ogenblik dat de verhuis naar gebouw C kan plaatsvinden, zullen de werken aan gebouw A starten. Ook het hoofdgebouw op de campus Diepenbeek zal onderhanden genomen worden. Dit jaar zullen de voorgevel, de agora en de straat in een nieuw, fris kleedje gestopt worden, wat een hedendaagse en dynamische uitstraling zal geven aan onze universiteit. Over de bouwplannen op de campus Hawai wil ik kort zijn. We overleggen op dit ogenblik met Lisom over de geschiktheid van dit terrein tegenover Plopsaland. Misschien is een locatie dichter bij het centrum meer aangewezen. Beste collega’s en medewerkers, Beste vrienden, Er is hard gewerkt in 2006 en ook voor volgend jaar wacht ons een goed gevuld werkprogramma. Er staan ons immers nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe kansen te wachten. Bij het begin van dit nieuwe jaar wil ik u dan ook graag danken voor uw niet aflatende inzet, steun en collegialiteit. Ik wens u en uw familie een schitterend nieuw jaar toe, boordevol vreugde, geluk en warmte.

Drie wensen voor Limburg

standbeeld voor Universiteit Hasselt

Het Belang van Limburg vroeg onze rector om “drie wensen voor Limburg” te formuleren. Deze werden – een beetje ingekort - gepubliceerd in de Economiebijlage van 22 december 2006.

Op 30 december sprak Steve Stevaert in Het Belang van Limburg over zijn nieuwste leven als gouverneur van Limburg. Zo had hij het onder meer over zijn voorliefde voor vrouwentelevisie, de ontbrekende boeken op zijn nachtkastje en over een standbeeld voor Universiteit Hasselt… Wij citeren:

“Ik hoop dat Limburg de trein van de nieuwste technologieën niet zal missen. De UHasselt staat klaar om met een nieuw impulsplan de biotechsector in Limburg – die tot nu toe wat achterop liep in vergelijking met andere Vlaamse regio’s – een extra boost te geven. Demografische, sociologische én wetenschappelijke ontwikkelingen maken totaal nieuwe invalshoeken voor de geneeskunde en de gezondheidszorg mogelijk. Ook het economisch belang van de levenswetenschappen kan haast niet overschat worden: in Vlaanderen zorgt deze sector nu al voor 30.000 medewerkers en dat aantal kan alleen maar stijgen in de toekomst.”

“Limburg is een ongewone provincie en ik ben een ongewone gouverneur. Ik wil dingen veranderen, ondervind daarbij ook de nodige weerstand, maar dat vind ik juist fijn. Dat motiveert me nog meer. Zo moeten ze mij eens uitleggen waarom hier geen Universitair Ziekenhuis zou kunnen, waarom Limburgers altijd naar Gasthuisberg moeten en waarom ze niet in de eigen provincie behandeld kunnen worden? Het idee heb ik in mijn toespraak gelanceerd. Nu moeten we druk op de ketel zetten. Zo is er ook onze eigen universiteit. Kijk eens naar de slaagpercentages van de jongeren die hier hun bachelor hebben gedaan en dan doorstromen naar Leuven of Brussel. Die percentages liggen ongelooflijk hoog, hoger dan bij hun leeftijdsgenoten in andere provincies. Maar neen, alle heil zou moeten komen van één grote mastodont-universiteit. De meest fundamentele doelstelling van elke regering is toch democratisering van het onderwijs. Wel, de kleinste universiteit in Vlaanderen slaagt daarin als geen ander. Ze verdient een standbeeld, vind ik. Enfin, ze hebben nu toch al toga’s.”

“Ook in 2007 zal onze universiteit blijven ijveren voor een betere toegang van bepaalde samenlevingsgroepen tot hoger onderwijs, en dan denk ik zeker ook aan jongeren met een allochtone achtergrond. Door onze unieke opleiding rechten, die waarschijnlijk reeds volgend academiejaar opstart, maar ook door de nieuwe opleiding bouw bij de XIOS Hogeschool en de pop en rock academie van de PHL, hopen we dat meer Limburgse jongeren de weg naar het hoger onderwijs zullen vinden.” “Ik wens in 2007 de uitstekende samenwerking tussen de UHasselt en de LRM verder te zetten. Samen met de LRM werken we aan een zestal dossiers van spin-offbedrijven die zich in Limburg zullen vestigen, en zo de uitbouw van de kenniseconomie in onze provincie zullen ondersteunen. Hopelijk zullen drie spinoffs al in het voorjaar het levenslicht zien.”

nUweetjeHet | 


Scientists@Work binnen BIOMED

UHasselt heeft zijn eerste studentondernemer

Scientists@Work (S@W) is een schoolproject van het Vlaams

NV Ondernemerstalent, het nieuwe initiatief van Universiteit Hasselt, LRM en Dexia,

Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) waarbij jaarlijks zo’n 2.000 jongeren van 14 tot 18 jaar in een academisch of industrieel laboratorium ‘proeven’ van wetenschappelijk onderzoek.

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) werkte mee aan dit S@W-project en ontving op 30 november een groep enthousiaste Limburgse leerlingen om ze een dagje onder te dompelen in biomedisch onderzoek. De leerlingen gingen zelf als onderzoeker aan de slag in het labo. Ze isoleerden witte bloedcellen uit een bloedstaal, bekeken de cellen onder de microscoop en isoleerden vervolgens DNA uit de witte bloedcellen.

dat studenten de mogelijkheid geeft om een eigen onderneming te starten tijdens hun studentenjaren heeft een eerste project goedgekeurd.

Bob Claes, laureaat van de ondernemerswedstrijd Bizidee, heeft zijn project ingediend bij de NV Ondernemerstalent. Zijn initiatief ‘Durango’ is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de NV Ondernemerstalent en hij heeft dus een ‘go’ gekregen om effectief van start te gaan. Durango is dan ook het eerste project dat zijn intrek nam in het nieuwe lokaal van NV Ondernemerstalent, lokaal B 111.

Durango richt zich op de modelbouwwereld en brengt een nieuwe wagen op de markt van de elektrische radiogestuurde autoracerij. Aangezien deze nieuwe auto momenteel hoge toppen aan het scheren is op talrijke kampioenschappen, zal Durango de nodige naambekendheid in het circuit opleveren. Wij wensen het bedrijf Durango een even vlotte start als de wagen!

In het voorjaar verwachten we de nieuwe voorstellen van projecten voor NV Ondernemerstalent. Momenteel zijn er 34 studenten ingeschreven voor het vak ondernemerschap en zijn zij hard aan het werken aan een business plan. Wanneer dit voltooid is, krijgen zij de kans om dit in te dienen voor de Raad van Bestuur van de NV Ondernemerstalent. Wij hopen op nog een aantal succesvolle projecten. Rachel Moreau

Aan de hand van een aantal demonstraties (o.a. DNA-gelelektroforese en genetische vingerafdruk) werd getoond wat er uit DNAonderzoek kan geleerd worden. In de namiddag konden de leerlingen zien hoe cellen worden gekweekt in het laboratorium en hoe de gekweekte cellen worden gebruikt bij de ontrafeling van het ziekteproces bij multiple sclerose en bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor deze ziekte. Verder kregen de leerlingen uitleg bij het gebruik en de mogelijkheden van enkele zeer geavanceerde microscopen, namelijk de transmissie-elektronenmicroscoop en de confocale fluorescentiemicroscoop. De leerlingen genoten van de ervaring om wetenschap echt te leren kennen. De BIOMED-medewerkers waren aangenaam verrast door de interesse en betrokkenheid van de leerlingen. Zij hopen dan ook dat deze boeiende dag tenminste enkele van deze jongeren zal stimuleren om te kiezen voor een studierichting in de wetenschappen...

CenStat draagt bij aan Brazilaanse Master in Biostatistiek Traditioneel omvatten de grote groepen studenten die de Masters in Applied Statistics en Biostatistics volgen omvangrijke delegaties uit alle delen van de wereld. Omgekeerd dragen verscheidene docenten van de Universiteit Hasselt bij tot postgraduate opleidingen elders op de aardbol. Naast de welgekende samenwerkingen met Kenia en

Cuba, behoren Geert Molenberghs en Geert Verbeke tot de visiting faculty van ESALQ, de landbouwuniversiteit van de staat Saõ Paulo in Brazilië. Het programma wordt geleid door Professor Clarice Demétrio, die recent nog, in mei 2006, de tweejaarlijkse Herman Callaert Leadership Award in Biostatistical Education and Dissemination mocht ontvan-

gen. In november 2006 verzorgden de twee Geerten de cursus ‘Longitudinal Data’, een vak dat ook in Diepenbeek en Leuven op hun naam staat. Op de foto zien we een veertigtal studenten, de meeste afkomstig uit Brazilië, aangevuld met delegaties uit Colombië, Chili en Argentinië. Geert Molenberghs

Hartelijk dank aan alle medewerkers! Ilse Smets

 | nUweetjeHet

nUweetjeHet | 


Screening van Chinezen

in Vlaanderen

die willen studeren

in wetenschappelijke commissies

FWO-Vlaanderen

Vanaf volgend academiejaar zullen alle Chinese studenten die in Vlaanderen willen stu-

Transparantie, kwaliteitscontrole en diversiteit zijn de uitgangspunten voor de nieuwe

deren vooraf gescreend moeten zijn door het Academisch evaluatiecentrum (Akademische Prüfstelle – APS) van de Duitse ambassade in Peking. Het gaat zowel om studenten die zich voor de eerste maal inschrijven als om studenten die in het voorgaande jaar geen aantoonbare voortgang hebben gemaakt.

Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil zo misbruiken, bijvoorbeeld voor illegale migratie, bestrijden. De intentieverklaring over samenwerking met APS werd op 18 december ondertekend op de Duitse ambassade. Rompslomp Dit academiejaar zijn meer dan 2.000 Chinese studenten ingeschreven aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs. Zo studeren er aan de UHasselt op dit ogenblik 62 Chinese studenten. Als een Chinese student zich aandient, moet de instelling momenteel zelf uitmaken of de student een goede vooropleiding heeft genoten en dus een redelijke kans maakt om te slagen in de studie. Dat is een hele rompslomp. Bovendien zijn in de sector malafide organisaties actief, die diploma’s en getuigschriften vervalsen om zo illegale immigratie mogelijk te maken.

Transparantie, kwaliteit en diversiteit

Interview Al onze buurlanden bieden intussen een voorafgaandelijke academische screening aan hun universiteiten en hogescholen aan. Hierdoor is Vlaanderen extra kwetsbaar geworden voor misbruiken. Minister Vandenbroucke heeft daarom een overeenkomst uitgewerkt met APS, dat ook al 2 jaar voor Oostenrijk werkt. Kandidaat studenten zullen voortaan een interview moeten afleggen, waarbij gepeild wordt of ze het juiste voorkennis hebben om op een bepaald niveau te starten en of ze voldoende Engels kennen. Bovendien worden hun diploma’s en getuigschriften grondig onderzocht. De Vlaamse universiteiten en hogescholen hoeven zich om dat werk dan alvast niet meer te bekommeren. Het APS-certificaat wordt een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om in Vlaanderen in te schrijven. Over de uitein-

samenstelling van de wetenschappelijke commissies van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO-Vlaanderen).

delijke toelating tot inschrijving beslissen de instellingen nog altijd zelf. Ze zullen die beslissing wel bijkomend kunnen stoelen op een vrijblijvend advies op het certificaat over het niveau waarop de kandidaat zou kunnen instappen. Volgt hij best eerst een voorbereidende cursus, of kan hij rechtstreeks naar de bachelor of master? Is hij klaar voor doctoraatsstudies? Visum Het APS-certificaat zal ook vereist zijn voor het verkrijgen van een studentenvisum of –verblijfsvergunning. Dit heeft het voordeel dat de Belgische ambassade het visum voortaan sneller kan afgeven. De lange wachttijden behoren zo definitief tot het verleden. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) zijn actief betrokken bij het initiatief o.m. via het tijdelijke uitzenden van Vlaamse personeelsleden die ter plaatse zullen meedraaien in het APS-team. Ook de Franse en de Duitstalige gemeenschap bereiden intussen een akkoord met APS voor.

De samenstelling van de commissies wordt transparant. Voortaan zullen vacatures voor experts ruim op voorhand publiek worden bekend gemaakt onder meer op de websites van het FWO zelf, het Staatsblad, de Vlaamse overheid, de universiteiten en internationale wetenschappelijke organisaties. Bij de invulling van vacatures werd tot nu toe een coöptatiemodel gehanteerd: de bestaande leden beslisten zelf wie erbij kwam, zonder enige vorm van bekendmaking.

In de beheersovereenkomst met het FWOVlaanderen wordt ook ingeschreven dat voor elke wetenschappelijke commissie waar meer dan tweederde van de leden van hetzelfde geslacht is (en dat is voor bijna alle commissies het geval), de vacature moet worden ingevuld door een vrouw. Enige uitzondering op deze regel is het ontbreken van vrouwelijke kandidaat-experts, maar dat moet dan wel uitdrukkelijk worden aangetoond en gemotiveerd.

Top Voortaan wordt ook de kwaliteit van de ingediende kandidaturen daadwerkelijk nagegaan. Het steunpunt O&O-indicatoren zal de wetenschappelijke kwaliteit van de ingediende kandidaturen onderzoeken waarbij wordt bepaald of de kandidaat al dan niet tot de wetenschappelijke top 40 procent behoort van zijn discipline in België. Dat gebeurt aan de hand van de internationaal daarvoor aanvaarde criteria, zoals aantal en internationale impact van de publicaties van de kandidaat-experts. Na een selectieprocedure beslist het bureau van het FWO.

Evenwicht Op dit moment zijn slechts 11,6 procent van de commissieleden vrouwen. En dat, terwijl 55 procent van de universiteitsstudenten vrouwen zijn, 36 procent van de doctoraatsdiploma’s door vrouwen wordt behaald en bij de instroom van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) vrouwen meer dan 34 procent van het personeelsbestand uitmaken. Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat evenwichtig samengestelde evaluatieen selectiepanels meer evenwichtige resultaten opleveren

Structureel Het budget dat door de commissies in 2007 wordt verdeeld, bedraagt meer dan 100 miljoen euro. De wetenschappelijke commissies beoordelen de aanvragen voor onderzoeksprojecten en -mandaten, die door Vlaamse onderzoekers jaarlijks worden ingediend. In totaal telt het FWOVlaanderen 31 vaste commissies met 14 leden per commissie. De maatregelen zijn opgenomen in een addendum bij de beheersovereenkomst van het FWO. Ze worden ook structureel ingebouwd in de nieuwe beheersovereenkomst die met ingang van 1 januari 2008 wordt afgesloten tussen de Vlaamse Overheid en het FWO-Vlaanderen. Meer info

www.fwo-vlaanderen.be

Ingrid Vrancken

Ingrid Vrancken  | nUweetjeHet

nUweetjeHet | 


De tien thematisch domeinen voor collaborative research zijn:

ZEVENDE KADERPROGRAMMA

In het jaar 2000 hebben de Europese regeringsleiders in Lissabon besloten dat er één

Europese ruimte voor onderzoek en innovatie moet komen (ERA) en dat de Europese Unie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld dient te worden. Een belangrijk instrument hiervoor is het Kaderprogramma (KP) dat ondersteuning biedt voor internationale samenwerking bij Onderzoek en Technologische Ontwikkeling.

Het Zevende Kaderprogramma voor

Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7)

IDEAS (Frontier Research) Met het specifieke programma ‘Ideas’ wil de EC grensverleggende projecten ondersteunen die door onderzoekers zelf worden aangedragen in alle wetenschappelijke en technologische domeinen, onder andere ingenieurswetenschappen, socioeconomische wetenschappen en menswetenschappen.. Selectie vindt plaats door een nieuw opgezet European Research Council (ERC) op basis van wetenschappelijke excellentie. Praktisch: onderzoekers dragen grensverleggende projecten aan die worden geselecteerd op excellentie (international peer review). Initieel worden Starting Independent Researcher Grants uitgereikt. Later volgen ook Advanced Investigator Grants. (te vergelijken met het Vlaamse Odyseus-programma). De selectie en het beheer van dit programma is in handen van de ERC. Waar de tien thema’s zich beperken tot voorgedefinieerde onderzoeksonderwerpen staat dit bij Ideas vrij.

FP7

Het KP7 van de Europese Commissie zal het voornaamste instrument zijn voor de ontwikkeling van Onderzoek en Technologische ontwikkeling vanaf 2007 tot 2013. KP7 is in het algemeen een belangrijke voortzetting en verbreding van KP6. De voortzetting betreft vooral de instrumenten en de thema’s. De verbreding zit met name in de rol die wordt toebedacht aan de ‘Technology Platforms’ en de oprichting van de ‘European Research Council’ (ERC) voor de ondersteuning van grensverleggend onderzoek.

COOPERATION (Collaborative research) Het specifieke programma ‘Cooperation’ omvat het grootste deel van de acties en van het budget (ruim 60%). Transnationale onderzoeksprojecten worden gesteund, van samenwerkingsprojecten en netwerken tot de coördinatie van onderzoeksprogramma’s. De internationale samenwerking tussen de EU en derde wereldlanden maakt vanaf KP7 opnieuw integraal deel uit van deze actie. Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van beleidsondersteunend onderzoek en nieuw opkomende domeinen worden geïntegreerd onder tien thema’s. Het zijn dezelfde thema’s als onder KP6, veiligheid en ruimte worden onder KP7 als twee afzonderlijke terreinen beschouwd.

De antwoorden van morgen beginnen vandaag

Het EU budget voor de volgende zeven jaar is 50,5 miljard euro en het Euratom budget voor de volgende vijf jaar is 2,7 miljard euro. Algemeen gesproken is dit een verhoging met 41% in vergelijking met KP6 rekeninghoudend met de prijzen van 2004, en een verhoging met 63% als men met de huidige prijzen rekening houdt. Hoe wordt KP7 opgevat? Meer geld, maar ook meer ambities. KP7 bestaat – afgezien van de bijdragen voor de Joint Research Centres en EURATOM - uit vier grote programmablokken (of Specific Programmes SPs).

10 | nUweetjeHet

PEOPLE (Human potential) Het specifieke programma ‘People’ heeft tot doel de versterking en de stroomlijning van het bestaande Marie Curie programma om wetenschappelijke kwaliteit en mobiliteit van onderzoekers te bevorderen. Deze activiteiten steunen mobiliteit (training- en carrièreontwikkeling) van onderzoekers, zowel binnen als buiten de EU, de zogenaamde ‘Marie Curie acties’. Financiering van individuele onderzoekers en voor gastinstellingen wordt voorzien. Met andere woorden, het succesvolle Marie Curie Programma uit KP6 wordt in het zevende kaderprogramma voortgezet met een groter budget en slechts enkele wijzigingen.

1. Health 2. Food, Agriculture and Biotechnology 3. Information and Communication Technologies 4. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 5. Energy 6. Environment (including Climate Change) 7. Transport (including Aeronautics) 8. Socio-Economic Sciences and the Humanities 9. Security 10. Space CAPACITIES (Research Capacity) Het ‘Capacities’ programma dat voorgesteld werd voor KP7 streeft ernaar onderzoeksen innovatiecapaciteiten in Europa te versterken en het gebruik ervan te optimaliseren. Volgens de strategie van het Capacities Programma zal steun verleend worden aan nieuwe onderzoeksinfrastructuren, alsook aan maatregelen die de bedoeling hebben het gebruik van bestaande onderzoeksinfrastructuren te verzekeren.

In grote lijnen wordt binnen dit onderdeel de European Research Area (ERA) verder uitgebouwd en versterkt: • versterken van de in KP6 opgezette Research Infrastructures (bestaand en nieuw); • ondersteunen van nieuwe infrastructuur; • versterken onderzoek voor en door het MKB (CRAFT, Collective Research); versterken van regionale onderzoeksclusters, samenwerking publiek en privaat (Regions of Knowledge); • versterken van onderzoek in Convergentie Regio’s (Research Potential); • Science in Society; • International Co-operation (INCO); • Ondersteuning voor de niet-nucleaire activiteiten van de JRC (Joint Research Centre’s).

Wat zijn de instrumenten in KP7?

De instrumenten (= funding schemes of type projecten) voor ondersteuning zijn in hoofdlijn niet gewijzigd ten opzichte van KP6. Alleen het onderscheid tussen de Integrated Projects en de STREP’s komt te vervallen. Voornamelijk in de specifieke programma’s ‘Cooperation’ en ‘Capacities’ zal steun verleend worden via volgende instrumenten/type projecten: • Collaborative research Collaborative projects Networks of Excellence Co-ordination/support actions actions to promote and develop human resources and mobility • Joint Technology Initiatives Deze initiatieven spruiten voornamelijk voort uit het werk van European Technology Platforms. • Co-ordination of research programmes (ERA-NET scheme and Treaty Article 169) • International Co-operation

Wanneer gaat KP7 van start?

Het Zevende Kaderprogramma is begin december 2006 goedgekeurd door de Europese Raad. De eerste stap in het implementatietraject van KP7 is de publicatie van de eerste calls for proposals door de Europese Commissie op 22 december 2006. De onderzoekers kunnen met deze publicatie daadwerkelijk aan de slag gaan met het schrijven van projectvoorstellen. Meer informatie over KP7 in het algemeen, en de calls in het bijzonder zijn te vinden op de vernieuwde CORDIS website:

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html. In de loop van februari 2007 organiseert het Vlaams Contactpunt Europese Programma’s (VCP) samen met de Vlaamse universiteiten diverse gerichte informatiesessies, waarbij ondermeer dieper wordt ingegaan op de verschillende thema’s, de regels voor deelname, ‘tips & trics on how to write a proposal’. De data van deze infosessies zullen worden aangekondigd op de website van het VCP (www.europrogs.be), alsook op Porta Mundi. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Onderzoek & Innovatie. Ann Peters

nUweetjeHet | 11

ZEVENDE KADERPROGRAMMA


Waarom rijdt de één in een Peugeot en de ander in een BMW?’ ‘Wie is een grotere

boef, degene die door rood rijdt, of degene die jouw fiets steelt?’ En ‘Waarom is de één slim en de ander dom?’ Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de colleges die de Universiteit Maastricht vanaf april geeft aan kinderen uit groep 8 van de basisscholen in de regio Zuid-Limburg. Kinderen kunnen zo op een leuke en leerzame manier kennismaken met de universiteit en de wetenschap.

Universiteit Maastricht start met

Kinderuniversiteit

ALMA, Jacques Delors Chair Master Class 2004-2006 Aankondiging boekpresentatie

‘Water and Energy in the Euregion Meuse-Rhine, an intercultural and multidisciplinary approach, Volume 2’ Donderdag 25 januari 2007 om17.00 uur | Stadhuis Hasselt | Groenplein 1 te Hasselt Dit boek is het resultaat van de succesvolle samenwerking tussen de ALMA-universiteiten: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH), Université de Liège (Ulg), Universiteit Maastricht (UM) en de Universiteit Hasselt, en past in het kader van de Jacques Delors Leerstoel.

In 2002 wisten twee journalisten de Universiteit van Tübingen te overhalen een Kinderuniversiteit op te richten. Ze plaatsten een artikel in het regionale Schwäbisches Tageblatt om de eerste colleges aan te kondigen. Het liep meteen storm. Een jaar later explodeerde het aantal Duitse Kinderuniversiteiten: één enkel artikel in de lokale krant van Heidelberg bracht 800 kinderen op de been, aan de Berlijnse Humboldt Universität klopten meer dan 1.000 kinderen aan, in Dresden verdrongen 1.200 leerlingen zich aan de poort en in Frankfurt am Main liep het zelfs uit de hand: 3.500 tienjarigen hoopten op een zitje aan de Kinderuniversiteit. In 2005 boden al meer dan vijftig Duitse universiteiten een collegereeks voor kinderen aan. Inmiddels heeft het fenomeen ook de grenzen met Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland én België overschreden. In het najaar van 2005 liet de KULeuven van zich horen en dit jaar zet ook de Universiteit Maastricht de stap om colleges te geven aan 11- en 12-jarigen. Zes hoogleraren Zes hoogleraren van de Universiteit Maastricht, waaronder rector magnificus Gerard Mols, verzorgen van april tot juni een kindercollege over hun vakgebied. De colleges zijn gratis toegankelijk voor zo’n zeventig kinderen per keer. Een les duurt ongeveer tachtig minuten, waarin niet alleen de professor aan het woord is. Geheel in stijl met het onderwijsprofiel van de Universiteit Maastricht wordt interactie gestimuleerd en worden de kinderen ruim naar hun ervaringen en meningen gevraagd of maken ze een praktische oefening.

12 | nUweetjeHet

Programma • Welkom De heer Herman Reynders, burgemeester van de stad Hasselt • Introductie betreffende de Jacques Delors Chair Master Class (JDMC) Prof. dr. Theo Thewys, coördinator JDMC • JDMC als interuniversitair project Prof. dr. Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt • Presentatie van de papers door de studenten • Voorstelling van het boek ‘Water and Energy in the Euregion Meuse-Rhine, an intercultural and multidisciplinary approach, Volume 2’ Prof. dr. Theo Thewys, coördinator JDMC Zes colleges • 4 april: ‘Ik wil een computer in mijn hoofd!’ Wim Gijselaars belicht de Onderwijspsychologie vanuit de vraag hoe onze hersenen werken en hoe mensen leren. • 18 april: ‘Ik wil de baas zijn!’ Mariëlle Heijltjes behandelt het gedrag van managers met bijvoorbeeld vragen als ‘wie bepaalt wanneer wie waarover de baas is?’ en ‘Moet er eigenlijk wel altijd een baas zijn?’ • 9 mei: ‘Wat merk je van een merk?’ Ko de Ruyter stelt de kritische vraag of er eigenlijk verschil te proeven is tussen bijvoorbeeld verschillende merken frisdrank en waarom bedrijven zoveel geld uitgeven om een merk aan de man te brengen. • 16 mei: ‘Hoe word je (te) dik?’ Arie Nieuwenhuijzen Kruseman vraagt zich samen met de kinderen af hoe je kunt voorkomen dat je dik wordt, zodat je ook minder kans hebt op ziektes als je ouder wordt. • 30 mei: ‘Wie is de grootste boef?’ Gerard Mols behandelt aan de hand van veel voorbeelden wat strafbaar is in Nederland en hoe je verschillende delicten met elkaar kunt vergelijken. • 6 juni: ‘Doe ff normaal!’ Anita Jansen praat over psychologie, hoe het komt dat sommige kinderen ‘gek’ gedrag vertonen en wat daaraan te doen is. Meer info Ingrid Wijk tel. 00 31 43 388 38 50 e-mail: kinderuniversiteit@ssc.unimaas.nl Ingrid Vrancken

• Sustainable residential construction in Limburg De heer Frank Smeets, gedeputeerde voor onderwijs en milieu van de provincie Limburg • Slotwoord De heer Steve Stevaert, gouverneur van de provincie Limburg • Receptie Meer info Prof. dr. Theo Thewys, tel.: 011 26 87 58, e-mail: theo.thewys@uhasselt.be | Linda Bradt, tel. : 011 26 81 71 – e-mail linda.bradt@uhasselt.be

Afscheidscollege Jan Vinck Vrijdag 26 januari 2007 om 16.00 uur

Vanaf het einde van vorig academiejaar is professor Jan Vinck op emeritaat. Jan Vinck is één van de ‘founding fathers’ van gedragswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. We vinden dan ook dat we zijn afscheid niet onopgemerkt mogen laten voorbij gaan. Daarom organiseren we een afscheidscollege op 26 januari waarop we u graag uitnodigen. Na het college wordt u een receptie aangeboden, het moment bij uitstek om (gewezen) collega’s, (oud-)studenten en vrienden in een gezellige sfeer terug te zien. Van harte welkom in lokaal H4 van de Universiteit Hasselt. Gelieve uw aanwezigheid wel even te bevestigen via mail: marleen.cupers@uhasselt.be

nUweetjeHet | 13


Hoe loopt jouw baan?

Personeelspagina’s

Loopbaancoaching: een traject op maat door SEIN • Sta je op een keerpunt in je loopbaan? • Zoek je naar meer voldoening in je job? Benoemingen en aanstellingen

• Wil je een beter evenwicht?

in h c a o c aan

pb o o l s i an

D

!

jou r o o v g iets

Assisterend academisch personeel . Tinne Lommelen, dr.-assistent, vakgroep bedrijfs- en besliskunde, omzetting voltijdse opdracht naar deeltijdse opdracht (30%) tot 15.09.07 omwille van aanstelling als deeltijds (70%) onderzoeker bij MERIT (Universiteit Maastricht)

01.12.06

. Ingrid Vandenreyt, aanstelling als tijdelijk pedagogisch medewerker geneeskunde, periode 01.01.07-31.12.07 01.01.07 . Jan Van den Bergh, navorser tot 31.12.06, aanstelling als dr.-navorser, vakgroep informatica, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen- EDM-IBBT-IOF 01.01.07 . Jan Van Mierlo, praktijkassistent, vakgroep gedragswetenschappen-sociologie-filosofie, dr.-assistent ingaand de maand volgend op het behalen van het doctoraat (doctoraat dient behaald vóór 15.02.07) . Evy Crals, doctoraatsbursaal tot 15.12.06, aanstelling als dr.-assistent, vakgroep economie

Loopbaanmanagement Sinds 2004 is de focus van SEIN, het Instituut voor Gedragswetenschappen aan de Universiteit Hasselt, geëvolueerd naar Loopbaanmanagement. Voor deze dienstverlening bestaat een samenwerking met het erkende loopbaaninstituut ‘Keerpunt Hasselt’, gefinancierd door Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke en het ESF. Doelstelling is om professionals te ondersteunen in de snel veranderende arbeidsmarkt. In de huidige maatschappij is de werknemer steeds meer op zichzelf aangewezen en is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen loopbaan. Vlaanderen is van mening dat iedereen recht heeft op een loopbaantraject. SEIN biedt loopbaancoaching aan voor individuele werknemers (onafhankelijk van de werkgever). Dit gebeurt op vraag en onder privacy van de werknemer. Doel is dat zij zichzelf verder ontwikkelen en een beter zicht krijgen op hun loopbaan. Loopbaanadvies: iets voor jou? “Je zoekt nieuwe uitdagingen in je job. Je wilt uitzoeken waar jouw mogelijkheden liggen. Je wilt weten waar je sterkten en 14 | nUweetjeHet

zwakten liggen… Dan is loopbaancoaching iets voor jou!” Aan de hand van gesprekken, oefeningen, vragenlijsten en testen zoeken wij waar je troeven liggen. We maken samen jouw profiel en je brengt kennis en kunde in kaart. Wij gaan ook dieper in op je professionele motivatie en zoeken mogelijkheden om ze te realiseren. Onze werkstijl: kritisch, bevragend en onderzoekend. Misschien heb je een bijkomende opleiding nodig? Of wil je aan je persoonlijke vaardigheden werken? Loopbaancoaching maakt je wegwijs en geeft je een nieuw perspectief. Hoe werken we? De thema’s waarmee we werken zijn: • Zelfanalyse: persoonlijke en professionele balans; • Verkennen en gebruiken van hulpbronnen; • Optimaliseren van specifieke vaardigheden; • Ontwerpen en begeleiden van een persoonlijk ontwikkelplan. Het programma wordt op maat opgesteld. De sessies zijn gratis en gemiddeld duurt een sessie 1,5 uur. Afhankelijk van de loopbaanvraag wordt een programma op maat aangeboden. Over het algemeen wordt een traject gesplitst over vijf sessies.

UHasselt krijgt voorrang De grote vraag naar deze trajecten heeft een wachtlijst tot gevolg. Personeelsleden van de Universiteit Hasselt krijgen echter voorrang en kunnen meteen starten. Een deelnemer vertelt zijn ervaringen: “Mijn verwachtingen van de Loopbaanbegeleiding zijn volledig ingelost. Ik heb het gevoel daadwerkelijk vooruit geholpen te worden. Zwakke punten heb ik geleerd om te buigen tot een leerpunt. Ook heb ik praktische tips gekregen die meteen toepasbaar zijn in mijn werk. Het Loopbaantraject heeft voor mij rust gebracht in het hectische leven omdat ik een beter zicht heb op mijn ontwikkeldoelen en mogelijkheden. Het traject werd door een positieve en waarderende blik ingevuld. Een dergelijke begeleiding kan ik iedereen aanraden!” Loopbaanadvies, de eerste stap naar een nieuwe toekomst? Maak er werk van, wij helpen je graag! Meer info janneke.jellema@uhasselt.be of

www.mijnloopbaanbegeleiding.be Janneke Jellema

16.12.06

. Kristof Colladet, doctoraatsbursaal tot 31.12.06, vakgroep scheikunde, aanstelling als navorser per 01.01.07 tot het einde van de maand van het behalen van het doctoraat (tot max. 31.03.07), aanstelling als dr.-navorser vanaf het begin van de maand volgend op het behalen van het doctoraat . Johan Claes, deeltijds (20%) navorser, vakgroep informatica, aanstelling als deeltijds (20%) dr.-navorser m.i.v. (verderzetting contract onbepaalde duur – tijdelijk kader)

01.01.07

. Vania Bogorny °25.02.73 te Selbach (Brazilië) PhD in computer science, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2006 aangesteld als dr.-navorser, vakgroep informatica, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen - WNI

16.11.06

. Karel Frederix °18.08.82 te Hasselt licentiaat informatica, LUC 2004 aangesteld als navorser, vakgroep informatica, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen-EDM

13.12.06

. Tinne Mertens °29.08.78 te Geel licentiaat in de sociologie, KULeuven 2001 aanstelling als navorser, vakgroep gedragswetenschappen-sociologie-filosofie, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen - saldi SEIN 01.01.07 . Marjan Van Aerschot °12.07.77 te Leuven licentiaat in de sociologie, KULeuven 2001 aanstelling als navorser, vakgroep gedragswetenschappen-sociologie-filosofie, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen - SEIN (steunpunt gelijke kansen) 01.01.07 Doctoraatsbursalen . Qi Zhu °09.05.78 te Shangai (China) master in applied statistics, UHasselt 2006 vakgroep toegepaste wiskunde, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen-tUL-impulsfinanciering 08.11.06

nUweetjeHet | 15


Een foutje, onnauwkeurigheid of vergetelheid gezien op de Personeelspagina’s? Meld dat dan gerust even aan jef.vanvoorden@uhasselt.be

Personeelspagina’s Administratief en technisch personeel . Ria Vanderspikken, benoemd tot gespecialiseerd laboratoriummedewerker- graad 4, vakgroep biologie-geologie, vast kader werking (stageperiode tot 30.09.07) 01.01.07 . Ilse Hornix, benoeming tot onderwijskundig medewerker - graad 7, faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, afdeling werking (stageperiode van één jaar) 01.01.07 . Ilse Peters, benoeming tot stafmedewerker - graad 7, faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, afdeling werking (stageperiode van één jaar)

01.01.07

. Edith Donders, benoeming tot stafmedewerker verkeerskunde communicatie - graad 7, vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica, afdeling werking (stageperiode van één jaar)

01.01.07

. Isabel Thys, benoeming tot stafmedewerker verkeerskunde marketing - graad 7, vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica, afdeling werking (stageperiode van één jaar) 01.01.07 . Ilse Saenen, benoeming tot informaticamedewerker - graad 7, centrale informaticadienst afdeling werking (stageperiode van één jaar) 01.01.07 . Brigitte Gielen, benoeming tot onderwijskundig medewerker - graad 7, Geneeskundige Biomedische Wetenschappen, afdeling werking (stageperiode van één jaar) 01.01.07 Gastprofessor . prof. dr. Adriaan Herremans, aanstelling als deeltijds (10%) bezoldigd gastprofessor, vakgroep zuivere wiskunde, periode 01.01.07-31.12.07 Bevorderingen bij het ZAP . prof. dr. Jan Van den Bussche, vakgroep informatica, bevordering tot gewoon hoogleraar . prof. dr. Karin Coninx, vakgroep informatica, bevordering tot hoogleraar . prof. dr. Jean-Michel Rigo, vakgroep fysiologie-biochemie-immunologie, bevordering tot hoogleraar . prof. dr. Geert Wets, vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica, bevordering tot hoogleraar . prof. dr. Lydia Delvaux, vakgroep zuivere wiskunde, bevordering tot hoogleraar . prof. dr. Leen De Ryck, vakgroep fysiologie-biochemie-immunologie, bevordering in de tweede weddeschaal van hoofddocent . prof. dr. Ria Snellinx, vakgroep talen, bevordering tot hoofddocent Erkenning als vrijwillig wetenschappelijk medewerker . prof. dr. Klaus Schmidt, deeltijds (20%), vakgroep morfologie, . Roel Dams, deeltijds (30%), vakgroep scheikunde, . Dr. ir. Etsuko Nishimura, voltijds, vakgroep bedrijfs- en besliskunde, . Lieven Quintens, deeltijds (20%), vakgroep bedrijfs- en besliskunde, . Mieke Thoelen, deeltijds (50%), periode 07.11.06-07.01.07, deeltijds (20%), . Sofie Fourier, voltijds, . Frank Van Belleghem, voltijds, . Marc Lambaerts, deeltijds (20%), . James Allison, voltijds, . Leonard Santana, voltijds, Contract onbepaalde duur . Barbara Swennen, consulent Open Universiteit - graad 7, omzetting arbeidsovereenkomst in contract van onbepaalde duur, financiering ten laste van het patrimonium-Open Universiteit

m.i.v. 01.01.07

periode 01.10.06-30.09.07 periode 16.11.06-31.12.07 periode 17.09.06-05.03.07 periode 01.11.06-31.10.07 periode 08.01.07-30.06.07 periode 01.01.07-31.12.07 periode 01.01.07-31.12.07 periode 01.01.07-31.12.07 periode 25.05.07-24.06.07 periode 25.05.07-24.06.07

m.i.v. 01.01.07

. Nadine Smeyers, gespecialiseerd secretariaatsmedewerker - graad 4, vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica, omzetting arbeidsovereenkomst in contract van onbepaalde duur, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen-IMOB 50% en vervangkader werking 50%

m.i.v. 01.01.07

Gecontingenteerd verlof . Koen Stulens, vastbenoemd educatief consulent wiskunde - graad 8, gecontingenteerd verlof van 6 maanden

m.i.v. 01.01.07

16 | nUweetjeHet

Oppensioenstelling . Marie-Josée Sleypen, vastbenoemd hoofdlaborant histologie - graad 6, vakgroep morfologie Loopbaanonderbreking . Liesbet Storme, dr.-navorser, Instituut voor Materiaalonderzoek, deeltijdse loopbaanonderbreking van 20%,

01.09.07 periode 01.01.07-31.12.07

Geboorten . Joris, zoontje van Frank Van Belleghem, doctoraatsbursaal, vakgroep biologie-geologie

28.06.06

. Saartje, dochtertje van Liesje Geraerts, stafmedewerker internationalisering-graad 7, faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

09.11.06

. Isa, dochtertje van Jerome Hendriks, dr.-navorser, vakgroep fysiologie-biochemie-immunologie

14.11.06

. Winde, dochtertje van Steven Lenaers, dr.-assistent, vakgroep gedragswetenschappen-sociologie-filosofie

16.11.06

. Joran, zoontje van Stef Cant, navorser, vakgroep informatica, Expertisecentrum Digitale Media

18.11.06

. Raphaël, zoontje van prof. dr. Bart Kuijpers, hoofddocent, vakgroep informatica

21.11.06

. Demetrio, zoontje van Mercedes Casas-Rodriguez, medewerker bibliotheek-graad 3

12.12.06

Uit dienst . Ann Swaegers, stafmedewerker onderwijskunde, Toegepaste Economische Wetenschappen . Olaf Maier, Europese bursaal, vakgroep fysiologie-biochemie-immunologie . Andrey Bogdan, doctoraatsbursaal, vakgroep natuurkunde, Instituut voor Materiaalonderzoek . Lutgarde Cuppers, navorser, faculteit Wetenschappen en Geneeskunde . Micheline Dereyck, deeltijds (50%) navorser, faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen . Sofie Fourier, doctoraatsbursaal, vakgroep scheikunde . Ludwig Goris, doctoraatsbursaal, vakgroep natuurkunde, Instituut voor Materiaalonderzoek . Thomas Nulens, navorser, vakgroep rechten . Frank Van Bellehem, doctoraatsbursaal, vakgroep biologie-geologie . Raf Vantuykom, deeltijds (50%) navorser, vakgroep talen

08.12.06 31.12.06 31.12.06 31.12.06 31.12.06 31.12.06 31.12.06 31.12.06 31.12.06 31.12.06

25 jaar in de Universiteit Hasselt Wij feliciteren van harte de volgende personeelsleden met hun 25 jaren in dienst van de Universiteit Hasselt: Luc Adriaens, vakgroep informatica 01.01.07 Tonny Corthouts, centrale informaticadienst 15.02.07 Robert Meersman, vakgroep informatica

01.09.07

Marleen Theunissen, vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica

01.09.07

Lisette Motmans, vakgroep zuivere wiskunde

01.10.07

Walter Van Mieghem, vakgroep fysiologie-biochemie-immunologie

01.10.07

Linda Vanormelingen, vakgroep morfologie

01.10.07

Thea Verslegers, vakgroep accountancy en financiering

01.10.07

Iemand vergeten? Neem dan even contact op met de Personeelsdienst.

nUweetjeHet | 17


Claire Op pensioenValkeneers Wie Claire Valkeneers kent zal het niet geloven, maar haar collega’s zijn er in geslaagd haar (voor een tijdje) sprake-

Sedert het najaar 2004 was Clairke met ziekenverlof en omdat “haar ziekendagen op waren”, zoals dat bij vastbenoemde ambtenaren heet, werd zij vanaf 1 maart 2006 op pensioen gesteld. Een officiële viering komt er in zo’n geval niet, dus besloten de collega’s van CAD er zelf een te organiseren. Met de smoes dat de zaal van de Raad van Bestuur vernieuwd was, slaagden ze erin om haar op 11 december ’s middags hier te krijgen, zonder dat ze doorhad dat er iets speciaals op til was.

loos te maken. De verrassing was compleet en wat tijdens haar loopbaan van meer dan 30 jaar op de universiteit niet gelukt was, gebeurde nu: Clairke was volledig van de kaart en helemaal sprakeloos. Toen ze bekomen was, werd bij een hapje en een drankje een gelegenheidsspeech voorgelezen en kreeg zij een cadeaubon voor een juweel. Daarna werden er veel, heel veel herinneringen opgehaald en was het eventjes alsof Clairke nooit weggeweest was. Haar stem en haar lach klonken weer over het hele E-verdiep. Op de foto’s kun je wel zien dat ze er van genoten heeft. Daarom vroeg ze ook uitdrukkelijk om iedereen te bedanken voor het feest zelf, waarop, naast haar collega’s, ook mensen die al met pensioen zijn, aanwezig waren. Ook het geschenk waaraan heel veel personeelsleden hebben bijgedragen heeft haar ontzettend veel plezier gedaan. Ja, je krijgt niet altijd wat je verdient, maar toch dikwijls… Lucienne Decherf

De werkdag van SARAH Verlackt Sarah Verlackt behaalde haar diploma Licentiaat in de Sociologie aan de KULeuven en Master in Conflict and Development aan de UGent. Momenteel werkt ze als stafmedewerker internationalisering op het rectoraat. In haar vrije tijd houdt Sarah van het ontdekken van diverse culturen via literatuur en reizen, van tentoonstellingen, alternatieve film en sport.

Donderdag 4 januari 2007, 7.00 uur, de wekker loopt af. Het is extra moeilijk om op te staan, want gisterenavond waren vrienden langsgekomen en het was iets té gezellig geweest - lees: té laat geworden. Tegen 8 uur arriveer ik aan het station, op de trein neemt schrijver Khaled Hosseini me weer mee naar Afghanistan waar ik het leven van Amir en Hassan volg. Voor ik het weet kom ik in Diepenbeek aan. Ik begin mijn dag naar goede gewoonte met het beantwoorden van - over het algemeen dringende - mails. Zo dient er in het kader van het TEMPUS-programma een ‘letter of endorsement’ dringend de deur uit te gaan. Daarnaast moet snel een vergadering belegd worden over de presentatie van het tweede Jacques Delorsboek… Af en toe wordt ik onderbroken door mijn luidruchtige ‘vriendin’: de telefoon. Er wordt bijvoorbeeld vanuit verkeerskunde gevraagd wanneer de volgende oproep voor het VLIR-UOS programma ‘korte opleidingsinitiatieven’ valt. Ze willen hiervoor immers een nieuwe aanvraag indienen. Voorts check ik of de door ons ontworpen webpagina’s reeds op de website van ERA-MORE terecht zijn gekomen. Hopelijk helpen ze Europese onderzoekers bij het vinden van de weg naar de UHasselt. Ik spring naar aanleiding van een mail even langs bij een collega om de opvolging van de dossiers omtrent visa te bespreken. Bij het naar buiten gaan kom ik een andere collega tegen waarmee ik de stand van zaken

18 | nUweetjeHet

omtrent de samenwerking met de associatie overloop. Daarnaast brainstormen we kort over de te nemen stappen. Eens terug voor mijn computer lees ik met enige trots dat drie van ‘onze’ professoren geselecteerd zijn om als projectleider te fungeren binnen diverse van VLIRUOS’ grootste projecten. Zo zullen we o.a. samenwerken met Jimma University in Ethiopië en Moi University in Kenya. Oef, we plukken de vruchten van de inspanningen omtrent de IUS-matchmaking. Ik ben bovendien benieuwd of nog andere professoren en lectoren van de Associatie een plaatsje als ‘teamlid’ konden bemachtigen… De diverse vragen en het werken aan hangende dossiers maakt dat mijn ochtend voorbij vliegt. Mijn ‘to do-boekje’ en ‘dossierboekje’ houd ik continu in aanslag. Lunchen doe ik samen met collega’s van het rectoraat. We krijgen er de laatste tijd veel nieuwe bij en dat maakt ons groepje rijker. Na de lunch staat Betty Nambuusibukenya voor mijn deur. Of ik haar wat extra informatie kan geven omtrent de ICP-PhD beurzen die VLIR-UOS aanbieden. Zij zal na het beëindigen van onze International Course Programme (ICP) biostatistiek naar haar thuisland terugkeren en daar zoeken naar een lokale promotor. Ik spoor haar aan goede resultaten te behalen - kwestie van haar kansen te vergroten - en om ook hier te zoeken naar een mogelijke promotor.

Om 15 uur heb ik een afspraak met de academisch verantwoordelijke van de dienst, een greep uit de agendapunten: het Erasmus Charter, de opvolging van het bezoek van de delegatie uit Malawi, de zending naar Ethiopië, de aanstelling van facultaire coördinatoren internationalisering, de opvolging van de nieuwe stafmedewerker, enz. Tegen 16.15 uur heb ik reeds verschillende mensen al wenkend zien passeren, we moeten echt ophouden want de nieuwjaarsreceptie met de gebruikelijke speech van de rector wacht. Naar goede jaarlijkse traditie is het een gezellige receptie, waar ik nog eens de gelegenheid heb om bij te praten met collega’s die ik anders weinig zie. Tegen 19 uur kom ik in Leuven aan en eet ik snel iets want 45 minuten later word ik bij een collega Instellingscoördinator Ontwikkelingssamenwerking (ICOS) verwacht. We bereiden een verrassing voor de VLIRUOS-nieuwjaarsreceptie voor. Samen met een aantal professionele muzikanten zullen professoren van de verschillende Vlaamse universiteiten, enkele ‘ICOSsen’ en de directeur van VLIR-UOS, een muzikaal intermezzo brengen. Iedereen is vrij opgelaten en de flessen wijn worden snel ontkurkt. Na een tijdje zit de sfeer erin en zijn we vol enthousiasme aan het musiceren. De tijd vliegt. Is het echt al middernacht? Tja, dat wordt weer een korte nacht…

nUweetjeHet | 19


2007

Doctoraatspromoties Het nieuwe

COLUMN

doctoraatsreglement,

Nieuwjaarsbrief

Januari 2007

Joan De Boeck Doctoraat in de Wetenschappen: Informatica Doctoraatsproefschrift over “A User and Designer Perspective on Multimodal Interaction in 3D Environments” 15 januari 2007 om 14 uur in het auditorium van EDM

eenvoudig en flexibel

Frederik Clauw Doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen Doctoraatsproefschrift over “The effect of soil contamination on real estate value: a hedonic pricing approach based on different risk measures” 29 januari 2007 om 16 uur in auditorium H5

Het nieuwe doctoraatsreglement is een mijlpaal voor het onderzoek binnen de Associatie UniversiteitHogescholen Limburg. Het geldt voor ALLE doctorandi (momenteel bijna 200), en is terug te vinden op intranet: administratie/interne reglementen

Sandy Thijssen Doctoraat in de Biomedische Wetenschappen Doctoraatsproefschrift over “Cd stress in mice after chronic exposure to low doses: A multidisciplinary approach with main focus on the kidney” 1 februari 2007 om 16 uur in auditorium H5

Het is weer zover. Tijd voor de nieuwjaarsbrief, oplijsten van goede voornemens, opruimen van slechte gewoontes. Op een nieuwe lei beginnen. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Wat krijgen we allemaal voorgeschoteld? Wat wordt ons nieuwjaarscadeau? Of liever: wie was het ook al weer die zei “Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen”. Land, instituut, … Het zijn immers onzachte, om niet te zeggen harde tijden? Klein en dapper zijn we. Maar toch, we zullen met vereende krachten goed moeten graaien in onze ideeënbak. Creativiteit, onderzoek, en vooral wat er als meetbaars uitkomt, wat er als bruikbaars van voortkomt, worden een belangrijke bron van inkomsten. De minister heeft dat zo beslist. Alle hens aan dek. Velen van ons zijn al goed, ze mogen nog beter worden. Anderen moeten het nog leren. Eens zien of ik in het komende jaar nog veel klassieke wafels ga bakken. Misschien wat onderzoek gaan doen op een nieuw recept? Een andere vorm? En dan een spin-off oprichten: Madam Pheips IOF (International Ovenbaked waffle Factory). Wie deze wafels te eten krijgt die BOFt. Een nieuwe lei. Eerst alle oude dossiers opruimen, rapporten, voorbije projecten, alles waar je meer dan een jaar niet hebt naar gekeken, weg ermee. De ramen open, het stof naar buiten. Een nieuwe wind laten waaien. Hier of daar moeten we misschien ook onszelf opruimen? Wie wat op zijn lauweren begint te rusten, of wie dat nieuwe niet zo ziet zitten, mag die zichzelf niet met een zacht, maar vastberaden duwtje naar huis (laten) sturen? We zullen deze grijze wijzen met graagte nog om raad vragen. Ze kennen heel wat knepen van het vak. Maar ’t is tijd voor jong en dynamisch bloed. Het kost minder en het brengt meer op. Dubbele winst. Eén lei hoeven we niet schoon te vegen: onderwijzen, dat kunnen we! Keer op keer krijgen we een pluimpje op onze hoed. Awel. Dat doet deugd zie, van daar aan te denken. Daar drink ik een fluit champagne op. En aan allen die dit lezen een goed 2007! Uw aller toegenegen

Binnen de Limburgse Associatie kun je doctor worden in: • Economische Wetenschappen • Wetenschappen • Geneeskunde/Medische Wetenschappen • Biomedische Wetenschappen • Verkeerskunde • Architectuur • Audiovisuele en Beeldende Kunst. De toelatingsvoorwaarden zijn breder dan vanuit de betrokken master: indien je niet rechtstreeks instroomt vanuit de betrokken master onderga je een toelatingsproef. Het resultaat is: • Je wordt toegelaten zonder voorwaarden. • Je wordt onmiddellijk toegelaten met voorwaarden. Het globale aantal studiepunten van de bijkomend te verwerven kennis kan niet hoger zijn dan 30 studiepunten, en is noodzakelijk en functioneel om het doctoraat te behalen. • Je wordt niet onmiddellijk toegelaten, en volgt vooraf een bijkomende opleiding van maximaal 60 studiepunten; ook deze is functioneel en noodzakelijk om het doctoraat zonder vertraging te kunnen behalen. • Je wordt niet toegelaten. Concreet betekent dit dat de doctoraatsopleiding en de bijstellingen vervallen. Je weet waaraan je begint Bij je eerste inschrijving stel je – samen met je promotor – een dossier samen met onder andere: • Titel en onderzoeksplan. • Samenstelling van de doctoraatscommissie (maximaal 4 personen). • Onderzoeksgroep/instituut waar je je doctoraat voorbereidt. Concreet betekent dit dat je onmiddellijk aan je onderzoek kan beginnen, met een onderwerp dat past binnen de lijn van de betrokken onderzoeksgroep/instituut. Je verliest geen tijd met uit te zoeken waarover je een doctoraat zal maken, en je doctoraat draagt bij tot het speerpuntenbeleid van deze universiteit. Je wordt behoorlijk begeleid De doctoraatscommissie die bij het begin van je doctoraat is samengesteld overlegt minstens driemaal per jaar over je vorderingen. Je rapporteert minstens eens per jaar aan deze commissie. Concreet betekent dit dat niet één persoon (de promotor) je begeleidt, maar enkele professoren die zich engageren om je behoorlijk te ondersteunen in je onderzoek. En de ‘zittende’ doctorandi? Zij kunnen kiezen voor het ‘oude’ of het ‘nieuwe’ reglement. Mieke Van Haegendoren

Madam Pheip

20 | nUweetjeHet

nUweetjeHet | 21


Doctoraat

‘Luchthuishouding’ in researchblok G In gebouw D is er een straat die de agora verbindt met aan de ene kant de blokken met les- en staflokalen en aan de andere kant de auditoria en de labo’s. Wat weinigen weten, is dat er onder deze straat een even lange gang loopt met daarin een aantal technische installaties die ervoor zorgen dat we overal over de gewenste faciliteiten kunnen beschikken. Het merkwaardige aan deze gang is dat deze ook dient als centrale ventilatiekoker. Het waait daar enorm. Er staan verschillende luchtgroepen opgesteld die de diverse blokken van verse lucht voorzien. Deze groepen werken met voorgefilterde lucht die een temperatuur heeft van ongeveer 16 graden. Het is heel belangrijk dat de hele technische gang een overdruk heeft ten opzichte van de omgeving omdat de dimensionering van de groepen hierop afgestemd is. Ventilatie Doordat in het researchblok (het laboblok tegenover blok B) meerdere zuurkasten bijgeplaatst werden, ontstond er een probleem van onderdruk in de meeste lokalen van dit researchblok. Vooral in de lokalen G81 tot en met G91 (in de laatste labogang) waren er de meeste problemen met onderdruk. Daardoor kwamen regelmatig schadelijke dampen in de lokalen (de werkruimte van de onderzoekers) terecht. Dit probleem is nu opgelost, maar dat had wel heel wat voeten in de aarde. In eerste instantie is gewerkt aan de hoofdventilatie. Alle weerstanden in de aanvoerkoker werden weggewerkt. De filters werden vervangen door types in cassettevorm die minder onderhevig zijn aan drukval. De hoofdventilatoren met bijhorende motor werden verzwaard. De drie hoofdventilatoren werden voorzien van een frequentiesturing. De voornaamste bedoeling hiervan is om de overdruk achteraan in de technische gang te kunnen meten. Door deze verhoogde voordruk kwam het debiet in vele gevallen opnieuw op een toelaatbaar niveau, zodat er terug een regelmogelijkheid bestaat. In het researchblok bleef de onderdruk echter bestaan. ‘Optoeren’ van deze groep was reeds gebeurd waardoor uiteindelijk beslist werd om de groep door een grotere te vervangen. 22 | nUweetjeHet

Renovaties Een dergelijke investering gaat meestal ook gepaard met een aantal renovaties. Het ganse luchtverdeelsysteem, tot en met de inblaasmonden, werden vervangen. Elk lokaal kreeg een eigen debietregeling, frequentiegestuurd, zodat elk lokaal afzonderlijk, ongeacht de situatie in het aanpalend lokaal, op overdruk van 5Pa kan gehouden worden. De ventilatiegroep zelf is ook frequentiegestuurd, waardoor het mogelijk is de zich steeds wijzigende situatie in de lokalen op te volgen. Gelijktijdig werd in de betrokken lokalen een verlaagd plafond geplaatst: door de inhoud van het lokaal te verkleinen, vermeerdert het aantal luchtwisselingen per uur. Aangezien het gebouw niet geïsoleerd is, wordt door de plaatsing van het verlaagde

plafond de temperatuur ook beter gestabiliseerd, wat zowel in de zomer als in de winter een gunstig effect heeft. In dit plafond zijn nieuwe inblaasmonden geplaatst in combinatie met lichtdoorlatende tegels en de meest geavanceerde verlichting (T5). In de technische gang werd de bijhorende warmwatercollector volledig vervangen. De luchthuishouding van dit blok moet nog verder bijgeregeld worden, maar aan de hoofdeis, de gewenste overdruk, is in elk geval nu al voldaan. Wie interesse heeft om dieper (een heel toepasselijk woord in dit geval ;-) op deze problematiek in te gaan of de betrokken lokalen wenst te bezoeken, kan contact opnemen met Marc Van den Bruel op 8143. Marc Van den Bruel

Debora Dumont

Een bijdrage tot de ontwikkeling van een alternatieve behandeling voor MS Ondanks de continue vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek van complexe ziekten zoals multiple sclerose (MS) blijven tal van vragen naar oorzaak en mechanismen onbeantwoord. Het complexe samenspel van talrijke eiwitten speelt in het ziekteproces een cruciale rol en wordt bestudeerd aan de hand van de proteomica (Proteomica bestudeert het PROTEOOM: alle PROTeïnen die tot expressie worden gebracht door de verzameling van genen, het genOOM. Red.). Proteomicatechnologieën laten toe vele eiwitten van cellen of weefsels gelijktijdig te onderzoeken. Het is deze benadering die in dit proefschrift werd geëxploreerd binnen het MS-onderzoek.

In een eerste luik werd de eiwitsamenstelling onderzocht van ruggenmergsvocht, dat in rechtstreeks contact staat met het aangetaste zenuwweefsel. Met behulp van twee complementaire scheidingsmethoden en massaspectrometrie werden 196 eiwitten geïdentificeerd in het ruggenmergsvocht van MS- en controlepatiënten (Massapectrometrie kan heel nauwkeurig de massa van kleine eiwitfragmenten of peptiden bepalen. Op deze manier wordt er als het ware een vingerafdruk gemaakt en kan na een zoektocht in databanken de identiteit van het peptide achterhaald worden. Red.). Nieuwe biomerkers Achtenzeventig eiwitten werden voor het eerst aangetoond in het ruggenmergsvocht en enkelen werden aan bijkomend onderzoek onderworpen. In de toekomst zullen kwantitatieve verschillen in eiwitten tussen zieke en gezonde weefsels/lichaamsvloeistoffen in kaart gebracht worden wat kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe biomerkers voor MS. In een tweede luik dat kaderde in een pilootproject van de internationale Humane Proteoom Organisatie (HUPO) werd hersenweefsel van levende en overleden personen met elkaar vergeleken om na te gaan in hoeverre dergelijk biopsie- en vooral autopsiemateriaal bruikbaar is voor onderzoek van neurodegeneratieve ziekten. Met proteomicatechnologie werden 209 verschillende proteïnen geïdentificeerd, waaronder een aantal die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van autopsiemateriaal na te gaan. Verder werd een recent-ontwikkelde technologie, imaging massaspectrometrie toegepast om eiwitten rechtstreeks zichtbaar te maken in dunne hersenschijfjes van proefdieren. Zo kon bij muizen de weefseldistributie van myelin basic protein, een eiwit dat wordt aangetast in MS, in kaart worden gebracht en kon experimenteel geïnduceerde hersenbeschadiging worden zichtbaar gemaakt. Nieuwe farmaceutische producten Naar de toekomst toe biedt deze technologie perspectieven voor het traceren van nieuwe farmaceutische producten in de hersenen van MS-proefdierenmodellen en voor de ontrafeling van verschillende ziektemechanismen in MS-autopsiemateriaal. In het derde luik werden in vitro culturen van oligodendrocyten onderzocht. Dit zijn myelinevormende hersencellen waarvan de functie bij MS wordt aangetast. Een inventaris van 200 verschillende eiwitten werd opgemaakt. Deze inventaris is een belangrijk nieuw hulpmiddel om het proces van vorming en beschadiging van myeline in detail te bestuderen. Nieuwe behandeling? Ook werd het beschermend effect van leukemia inhibitory factor (LIF) op oligodendrocyten met behulp van een kwantitatieve proteomicatechnologie onderzocht. Op deze wijze konden specifieke eiwitten aangewezen worden die als mogelijke tussenschakel fungeren in de bescherming van oligodendrocyten door LIF. Hoewel verder onderzoek naar deze eiwitten vereist is, wordt het stimuleren van beschermingsmechanismen voor oligodendrocyten gezien als een alternatieve strategie in de behandeling van MS.

nUweetjeHet | 23


C

o

l

o

f

o

n

nUweetjeHet is een interne nieuwsbrief van,

voor en door UHasselt-personeelsleden. Redactieraad: Luc De Schepper | Betty Goens | Geert Molenberghs | Marjan Vandersteen | Mieke Van Haegendoren Eindredactie: Ingrid Vrancken | communicatieverantwoordelijke UHasselt Vormgeving: Gisèle Doise | grafisch medewerkster UHasselt Fotografie: Marc Withofs| fotograaf UHasselt | en anderen Druk: Repro | Drukkerij UHasselt Verantwoordelijke uitgever: Marie-Paule Jacobs | beheerder UHasselt Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek Agoralaan | Gebouw D | BE-3590 Diepenbeek

NuweetjeHet-05-0607  

• 7de Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling • Nieuw doctoraatsreglement • Nieuwjaarswensen • Scientists@work • Kinder...