Page 1

04

Jaargang 2008 / 2009 = 11 december 2008

• Het FWO in al zijn aspecten

• Personeelspagina’s

• Prijzen voor studenten

• Happy Hour over ‘Duurzaamheid’

• BIOMED verhuist naar Gebouw C

• Wereldfeest ‘Van Noord naar Zuid’


Dit moet u weten over het

FWO

Het FWO is het Vlaamse financieringskanaal voor het stimuleren en ondersteunen van het grensverleggend fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op initiatief van de onderzoeker (bottom up) in alle wetenschapsgebieden aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap (met inbegrip van samenwerkingsverbanden tussen de Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen).

Het FWO kent de budgetten toe op basis van wetenschappelijke interuniversitaire competitie. Dit onderscheidt het FWO van het BOF, dat de universiteiten middelen toekent op basis van een verdeelsleutel. Voor de UHasselt kwam dit in 2007 neer op bijna 2,2% van de BOF-middelen voor de Vlaamse universiteiten (zie tabel). Het FWO en het BOF werken complementair. Ze versterken elkaar en vullen elkaar aan.

Totale BOF-sleutel 2007 KULeuven UHasselt UA UGent VUB KUB TOTAAL

42,54% 2,18% 11,71% 32,08% 11,26% 0,23% 100,00

UHasselt-deelname In 2008 was er een duidelijke vooruitgang merkbaar van de UHasselt-deelname in de FWOonderzoeksprojecten: van 1% in de jaren van 2001 tot 2007 naar 6% in 2008. Ook wat betreft de kredieten aan navorsers scoorde de UHasselt behoorlijk in 2008. 3% van de FWO-middelen voor kredieten aan navorsers vond dit jaar zijn weg naar de UHasselt, tegenover minder dan 1% in de afgelopen jaren. Voor de aspirantschappen liggen de kaarten dan weer lichtjes anders. Het aantal aspirantschappen aan de UHasselt is teruggelopen van 4 in 2007 naar 2 in 2008. Dat is echter niet noodzakelijk te wijten aan een kleiner aantal aanvragen of een mindere kwaliteit van de aanvragen. Het FWO berekent namelijk het aantal toegekende aspirantschappen per universiteit op basis van het aantal aanvragen dat een universiteit heeft ingestuurd en dat werd geklasseerd. Indien de grote universiteiten een groter aantal geklasseerde aanvragen insturen heeft dat bijgevolg zijn effect op het aandeel van de kleinere universiteiten in de FWO-aspirantschappen.

FWO voor postdocs Voor bijkomende postdoctorale mandaten aan het FWO werd in 2007 en 2008 telkens een schijf van 2,7 miljoen euro vrijgemaakt. In 2009 wordt een derde schijf van 2,7 miljoen euro toegekend, zodat de instroom van het verhoogde aantal postdocs kan worden bestendigd en een aanvaardbaar slaagpercentage kan worden behouden. FWO-financieringsmogelijkheden Op vrijdag 9 januari van 15.00 tot 17.00 uur geven Stijn Verleyen (beleidsmedewerker FWO) en Danny Huysmans (directeur intern beheer FWO) aan de UHasselt-

 | nUweetjeHet

onderzoekers een toelichting bij de FWO-financieringsmogelijkheden voor zowel doctoraten (predocs, postdocs, klinische mandaten, reiskredieten) als voor projecten. De infosessie vindt plaats in lokaal H4. Aansluitend volgt er een receptie. Inschrijven is noodzakelijk, en kan op de website van de Dienst Onderzoekscoรถrdinatie (infra). Werking van de FWO-commissies Aansluitend bij de FWO-infosessie van 9 januari lichten professor Molenberghs, professor Vanderzande en professor De Schepper op dinsdag 13 januari van 12.30 tot 13.30 uur vanuit hun eigen ervaring als FWO-commissielid de werking van de FWO-commissies toe. Een grondige kennis van de evaluatieprocedure kan immers van belang zijn voor de formulering van een financieringsaanvraag. Inschrijven voor deze sessie kan eveneens via de website van de Dienst Onderzoekscoรถrdinatie. (http://www.uhasselt.be/onderzoek/onderzoekscoordinatie - activiteitenkalender)


Lage drempel Voorts zijn er een aantal FWO-kanalen echt onderbevraagd. Zo zijn er de reisbeurzen voor korte en lange verblijven in het buitenland en voor het bijwonen van symposia, studiedagen en congressen in het buitenland. De drempel voor die beurzen is niet bijzonder hoog, en veel onderzoekers zijn er niet van op de hoogte dat ze ervoor in aanmerking komen. Voorts stelt het FWO kredieten ter beschikking voor de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, voor projecten in het kader van uitwisselingsakkoorden en samenwerkingsprojecten en voor ‘visiting postdoctoral scholarships’. Ook die financieringen worden nauwelijks of niet bevraagd vanuit de UHasselt. De UHasselt wil haar onderzoekers stimuleren om de positieve trend van de onderzoeksprojecten en kredieten aan navorsers verder te zetten, en om ook oog te hebben voor de minder bekende FWO-subsidiekanalen. De Dienst Onderzoekscoördinatie blijft dan ook, zoals in de vorige jaren, op vraag van de onderzoekers de FWO-aanvragen nalezen op volledigheid en correctheid van het dossier. Ook organiseert de dienst twee FWO-infosessies, enerzijds over de verschillende subsidiemogelijkheden van het FWO, anderzijds over de werking van de FWOcommissies. Nele Nivelle

80 jaar FWO In februari en maart 2009 komt de tentoonstelling van 80 jaar FWO naar de UHasselt. Deze tentoonstelling wordt begin februari officieel geopend door mevrouw Elisabeth Monard, directeur-generaal van het FWO en zal te bezichtigen zijn in de bibliotheek aan de agora.

nUweetjeHet | 


Interesse in Europees onderzoek?

Registreer bij UKRO! Jaar na jaar stelt de Europese Commissie meer geld ter beschikking voor onderzoek. Het is dan ook belangrijk dat de UHasselt mee is met het Europese onderzoek: dat we weten wat er speelt op dat vlak, en dat we eraan deelnemen.

Maar hoe blijft u op de hoogte van alle verschillende Europese financieringskanalen, van de zwaartepunten die de Europese commissie legt binnen uw onderzoeksdiscipline of van het onderzoek dat binnen uw discipline reeds door de EC gefinancierd wordt? Persoonlijke assistentie Om een antwoord te krijgen op al die vragen is de UHasselt in september 2008 lid geworden van het United Kingdom Research Office (UKRO), een dienstverlenende instantie die de UHasselt zal bijstaan op het vlak van Europees onderzoek. UKRO biedt de UHasselt-onderzoeker o.a. een website aan met info over diverse Europese onderzoeksfinancieringen (http://www. ukro.ac.uk/), informatiemails op maat van elke onderzoeker, vroege aankondigingen van calls for proposals, persoonlijke assistentie en advies bij projectvoorbereiding en –management en gratis opleidingen proposal-writing en projectmanagement. Bovendien kunt u gratis gebruik maken van de UKRO-vergaderlokalen in Brussel. Elk UHasselt-personeelslid kan zich registreren op de UKRO-website, en krijgt daarmee toegang tot de UKRO-diensten. De gebruiksvriendelijke registratieprocedure wordt hieronder stap voor stap toegelicht. Doordat u uw profiel zeer gedifferentieerd kunt beschrijven, hoeft u daarbij geen overvloed aan mails te vrezen. Registratieprocedure 1. Open de UKRO-homepagina (http://www.ukro.ac.uk/) 2. Klik in de paarse balk links de “subscriber services” aan 3. Klik in de paarse ovale kadertjes in het midden “information services” aan 4. Klik in de tweede tekstparagraaf de link http://ims.ukro.ac.uk aan 5. Onder de login- en resetknop, verschijnt nu de optie “If you do not yet have a profile, click here” 6. U krijgt dan een registratieformulier waarin u uw persoonlijke contactgegevens kunt invoeren, evenals - het type informatie dat u wenst te ontvangen - uw specifieke interessedomein - de frequentie van de informatiemails - de hoeveelheid info in de informatiemails (van enkel titels, over titels met korte samenvatting tot een volledige detailbeschrijving) Met vragen of problemen i.v.m. UKRO kunt u terecht bij: nele.nivelle@uhasselt.be.

Nele Nivelle  | nUweetjeHet


UHasselt-student wint prijs van Belgische ICT-journalisten

Voor de elfde maal heeft de vereniging van Belgische journalisten in informatietechnologie een aantal eindwerken in informatica en telecommunicatie bekroond. Iedere Belgische of Luxemburgse universiteit of hogeschool kon na een interne preselectie een eindwerk van één van haar studenten insturen. Vier laureaten mochten inmiddels ieder een Baudouin Elleboudt Award in ontvangst nemen.

Aan deze awards - genoemd naar de overleden stichter van de vereniging van ICT-journalisten - is een geldbedrag van 1.250 euro verbonden. De Baudouin Elleboudt Awards hebben tot doel de banden te verstevigen tussen informatica- en telecombedrijven en de onderwijsinstellingen. Voor de zesde maal op rij is een UHasselt-student van de masteropleiding informatica in de prijzen gevallen. Brecht Van Lommel ontving als eerste laureaat een award voor zijn masterproef ‘Character Rigging for Computer Animation’. Manipuleren van emoties ‘Character rigging’ of ‘articulatie’ is het proces waarbij een personage in een 3D-animatiefilm wordt voorgesteld door een model dat kan worden geanimeerd en waarbij een intuïtief controlemechanisme voor de animator wordt voorzien. In plaats van alle beweegbare onderdelen van het personage individueel te manipuleren wordt een structuur aan het model toegevoegd waardoor de animator controle heeft over het verplaatsen van handen, het buigen van spieren, of zelfs het beheersen van emoties van het personage.

Alle genomineerden 2008.

In de masterproef wordt onderzocht hoe bestaande methoden zoals ‘skeletal subspace deformation’ en ‘freeform deformation’ kunnen worden verbeterd zodat ze meer flexibel worden en intuïtief in gebruik, maar waarbij de animator het model nog steeds interactief kan manipuleren. Big Buck Bunny De verbeterde technieken zoals beschreven in de masterproef werden toegepast in de animatiefilm ‘Big Buck Bunny’. Deze kortfilm in Pixar-stijl werd ontwikkeld door een team van zeven 3D-artiesten en ontwikkelaars van de Blender Foundation stichting en ontving recent twee awards op het Holland Animation Film Festival. Brecht vervulde binnen het filmproject de rol van technical director. Brecht Van Lommel is in de voorbije zomer met grote onderscheiding afgestudeerd als master informatica. Hij is op dit ogenblik nog steeds actief binnen de Blender Foundation en is er onder meer verantwoordelijk voor de componenten visualisatie (‘rendering’) en animatie.

nUweetjeHet | 


Accountantsprijs KBAB voor TEW-studente Onlangs mocht Sophie Govaerts de 17de Accountantsprijs van het KBAB (de Kempische Beroepsvereniging van Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfrevisoren) in ontvangst nemen.

Willy Krikilion, voorzitter van de jury, Leo Stessens, voorzitter van de KBAB en Roland Smets, voorzitter van het BIBF. overhandigden haar een oorkonde en een cheque ter waarde van 750 euro. Sophie maakte een eindverhandeling over ‘De informatiewaarde van het controleverslag voor de inschatting van het faillissementsrisico’. Zij studeerde af als master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Accountancy en Financiering) in juli 2008 aan de Universiteit Hasselt. Falingspredictiemodellen Er zijn veel stakeholders betrokken bij faillissementen. Een vroegtijdige inschatting is daardoor wenselijk om grote verliezen te vermijden. Faillissementen zijn dan ook al vele jaren het onderwerp van tal van studies. Sinds 1966 zijn onderzoekers reeds bezig met het opstellen van falingspredictiemodellen. Maar de literatuur bevat ook diverse studies met betrekking tot de rol van de auditor in deze problematiek. Sophie Govaerts: “In deze eindverhandeling wil ik de informatiewaarde van het controleverslag van de commissaris voor de inschatting van het faillissementsrisico onderzoeken. Ook ga ik na of falingspredictiemodellen meer voorspellingswaarde vertonen dan het controleverslag.” Na een uitgebreide literatuurstudie, volgt het praktijkonderzoek dat gebaseerd is op een databank – verkregen via Graydon Belgium nv - met alle ondernemingen die een controleverslag dienen neer te leggen. Uit deze databank wordt er een steekproef opgesteld die ‘gematcht’ is op basis van de sector (NACE-code) en de grootte van de onderneming (omzet). Hiertoe bekomen

Sophie Govaerts samen met haar promotor prof. dr. Roger Mercken.

 | nUweetjeHet

we 50 falende (in 2006) en 50 overlevende ondernemingen. Met behulp van deze steekproef is het de bedoeling om het onderzoek van Gaeremynck en Willekens uit 2001 gedeeltelijk te repliceren en uit te breiden. 5 hypotheses worden daartoe opgesteld die zowel één als twee jaren voor de faling statistisch worden getest met behulp van logistische regressie. Conclusies Sophie Govaerts: “Het controleverslag heeft enkel informatiewaarde voor de inschatting van het faillissement één jaar voor de faling. Deze resultaten stemmen overeen met de wettelijke vereisten voor een commissaris om een inschatting van de continuïteitsveronderstelling te maken voor twaalf maanden. Ook de continuïteitsopmerking en de ‘verklaring zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf’ hebben enkel voorspellingswaarde in het eerste jaar voor faling. De ‘verklaring met voorbehoud en met toelichtende paragraaf’ heeft echter geen informatiewaarde voor de inschatting van het faillissement in de eerst twee jaren voor faling. Het falingspredictiemodel van Ooghe-Verbaere heeft net zoals het controleverslag enkel informatiewaarde voor de inschatting van het faillissement één jaar voor faling. Ik kan dus besluiten dat het falingspredictiemodel even goed is dan het controleverslag van de commissaris voor de inschatting van het faillissement. In de literatuur geven de onderzoekers echter aan dat er modelsuperioriteit is boven de verklaring van de auditor bij het bepalen van de continuïteitsstatus van de cliënt. Wat betreft de financiële controlevariabelen die in de logistische modellen gebruikt werden, blijken een slechte rentabiliteit gekoppeld aan acute liquiditeitsproblemen, die zich weerspiegelen in vervallen RSZ- schulden en ‘cashflow over vreemd vermogen op korte termijn’, verklarend te zijn voor faling.”


Happy Hour Limburgse Associatie

Op vrijdag 17 oktober waren een honderdtal personeelsleden van de partij om samen even stil te staan bij duurzaamheid in onze associatie. Het gekende happy hour van de UHasselt werd uitgebreid voor alle personeelsleden van de associatie en met succes.

Ecotoer De werkgroep duurzaamheid organiseerde een ecotoer als intro tot het eerste happy hour van de Limburgse Associatie met een bezoek aan de pyrolyse-reactor van het Centrum voor Milieukunde. Mark Stals en Koen Smets toonden hoe hiermee bijvoorbeeld olie kan gewonnen worden uit afvalmaterialen. In het Klimalab van XIOS lichtte Chris Hendrickx de voordelen van de pelletketel toe. De milieucoördinator van de UHasselt, Jan Vanhove, toonde in een rondleiding de zonneboiler en de gascondensatieketel en benadrukte dat de eigen organisatie tracht zijn steentje bij te dragen tot een duurzamer energieverbruik. Geven we nog mee dat de ecotoer al snel volzet was, maar dat er in de toekomst nog wel mogelijkheden georganiseerd zullen worden zodat alle geïnteresseerde personeelsleden kunnen kennismaken met de duurzaamheidsacties op onze campus. Werkgroep Duurzaamheid De (nieuwe) werkgroep Duurzaamheid bestaat op dit moment uit een aantal personeelsleden van zowel XIOS, PHL als van de UHasselt. Deze werkgroep wil een overzicht krijgen van de vele verspreide initiatieven rond duurzaamheid in de associatie en daarover gepast informeren om zo effectiever bij te dragen aan een duurzame samenleving. De werkgroep wil sensibiliseren en stimuleren en collega’s ondersteunen die duurzaamheid proberen te integreren in het onderzoek en onderwijs. In een korte voorstelling lichtte Steven Van Passel (UHasselt) de werking van de werkgroep toe en benadrukte hij dat het initiatief nog verder moet groeien, maar dat er al concrete acties ondernomen zijn en er allerlei leuke plannen op tafel liggen. Alle hulp daarbij is dan ook welkom. Een informatieforum is cruciaal en zal waarschijnlijk georganiseerd worden op de website van de Limburgse Associatie.

Ecocampusbegeleider Tijdens het happy hour werd ook de ecocampusbegeleider voorgesteld. Ann Thienpont zal sensibiliseringsacties voor studenten helpen ontwikkelen en de instellingen van de associatie bijstaan in het ontwikkelen van een milieuzorgsysteem. U kan haar altijd contacteren op ann.thienpont@uhasselt.be www.dhovlaanderen.be De receptie van het Happy Hour werd gesubsidieerd door DHO Vlaanderen. DHO Vlaanderen is gegroeid uit het Project DOEN! en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse ministers van Mobiliteit, van Werk, onderwijs en vorming en van Leefmilieu, natuur en energie. De website van DHO Vlaanderen is voor u uitgewerkt, met de bedoeling om netwerking en informatie-uitwisseling in het hoger onderwijs mogelijk te maken.

Anne Vervondel

Werkgroep Duurzaamheid Steven van Passel (UHasselt), Jan Vanhove (Uhasselt), Johan Danen (UHasselt), Griet Verbeeck (PHL), Marleen Schepers (PHL), Rita Dobbelaere (PHL), André Verstraelen (XIOS), Elly Quanten (XIOS), Andrew Hennuy (XIOS), Ann Thienpont en Anne Vervondel (AUHL). Wilt meer weten of wilt u deel uitmaken van de werkgroep? Contacteer dan anne.vervondel@auhl.be

nUweetjeHet | 


Van

Noord naar Zuid : een geslaagd wereldfeest VLIR-UOS bestaat dit jaar 10 jaar. Om dit te vieren, besloot de Limburgse Associatie de VLIR-UOS-reisbeurzen en andere mogelijkheden om naar het Zuiden te gaan, in de verf te zetten. En zo geschiedde het. Woensdag 19 november toverde ‘de lichtstraat’ van de XIOS hogeschool (campus Hasselt) zich om tot een heuse wereldbeurs voor studenten die naar het Zuiden willen gaan in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Ervaringen Daarnaast kwamen de diverse wegen die naar het Zuiden (kunnen) leiden aan bod en deelden een aantal studenten hun ervaringen. Zo vertelde een studente lerarenopleiding over haar ervaringen in Zimbabwe, waar ze samen met een locale groep probeerde de jeugd te sensibiliseren over AIDS-preventie, maar wegens religieuze bezwaren op veel tegenkanting stootte… Ook een doctoraatsstudente deelde haar eerste ervaringen met Cuba, duidelijk een land vol contrasten.

 | nUweetjeHet


ETHIOPIË

I

MAL

DE, KUN D E O R I E (V UND IN MAL K G E ) E E L ERP GKUND o E ES V tiens -Kou STAG , VERPLE lique o h t O n Ca ERG Missio saire

gerwijs h onde v/ n gen, den weke ali vallin op de no e M 6-12 b , , o s ing en len e ti : rg p u o e s o d rz K in ve Perio ie: n die nten nso jecte t Patië Loca telling: euren, pro te Koutie unde, PHL Market, b arium erpleegk ts, Mimi s Doels n e v r Disp mee lo S e ach stine 3de b , Chri ep: Jill Smets mans ro ok lg e e s eb o Do ct: Gro , ik h a Joep l te rderd exibe Cont bevo en fl id f e e h ti rea ndig c a r st e lf e ijn ze ventief, z 007) in een m de, 2 en: gkun Citat eeft niet all otherapeut rplee h erg nt ve e ls d a "Het rstu rd om chelo gelee n, ba raeke zijn." atrien B -K e n (An

n

Dispe

STAGE IN HET KADER VAN HET IUC JIMMA VLIR-UOS PROJECT 2 "CHILD HEALTH AND NUTRITION" IN ETHIOPIË

HAÏTI

Jimma University, Ehtiopië

GAMBIA

Periode: Locatie: Doelstelling: Doelgroep:

STAGE

IN HAÏ

STAGE KLEUTERONDERWIJS, GAMBIA

The Swallow, centre for emancipating education Periode: Locatie: Doelstelling: Doelgroep: Contact:

TI

Contact:

6-12 weken Gilgel Gibe dam onderwijsmodule patiëntgerichte zorg en psychomotore testbatterij voor ondervoede kinderen uitwerken, revalidatiestudie 2de master kinesitherapie en 3de bachelor (ergotherapie, vroedkunde, verpleeg-kunde), banaba lactatiekunde, PHL Prof. Dr. Marita Granitzer

Citaten:

Stichtin g naar

Periode : Locatie : Doelste lling:

school

"The main objective of this project is to improve child growth and development" (Prof. Dr. P. Kolsteren (ITG, UGent))

in Haït

i

2e sem ester Kensco ff, H Uitbouw aïti en van de kleu de orga terk nisatie, zowel op lassen in de sc dig vlak ho materie . Portre el als on len van t van een vormin derwijs g. kleuter kunvoor m 3de ba ondiale chelor kl euterond Simon erwijs, Meers XIOS

2e semester Doelgro Serrekunda, Gambia Contact ep: Health teaching, First aid for and by small children : 3de bachelor kleuteronderwijs, XIOS Citaten Ruth Joosten : "Educa tion is a right. this max Never be Citaten: im. The fore ha children th ve I real "Tijdens deze stage, besefte ik pas hoeveel we tijdens de drie jaren in de ey live wra in Haiti ized th pp ed are e true va luxurieens in pove lerarenopleiding leren én besef ik pas ten volle het nut van hetgeen we zien rty. Scho intelligent an lue of beyond d eager their re ols and (Katrie to learn, ach, un leren! Dit zie je tijdens de opleiding zelf niet altijd. " n Bolle less carin educational su n, bach pplies ar but elorstud g people (Elke Dessers, bachelorstudent onderwijs, 2007) ent onde e rwijs, 20 act." 08)

INDIA

GENEE SK IN CAL UNDE STAGE CUTTA, INDIA The Inst it

Tracerstudie Tot slot deed Menno Ernst de resultaten van zijn ‘tracerstudie’ op associatieniveau uit de doeken. Hij heeft gedurende de zomermaanden de studenten die ooit met een VLIR-UOSreisbeurs naar een ontwikkelingsland gingen, gecontacteerd en bevraagd. Hij peilde naar de kwaliteit van deze ervaring en de invloed ervan op hun verdere leven. Uit de studie bleek dat hun ervaring hun beeldvorming over het ‘Zuiden’ en hun wereldbeeld in het algemeen duidelijk beïnvloed heeft. Bovendien kon aangetoond worden dat ondanks de moeilijke omstandigheden waarin vele studenten werkten, alle studenten tevreden terugblikken op deze onvergetelijke ervaring, die diepe indruk nalaat. Zuiders buffet Na de beurs en de infosessie werden we getrakteerd op een Zuiders buffet met Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische invloeden. Bovendien konden alle geïnteresseerden zich inschrijven voor Zuiderse workshops, georganiseerd door studenten van XIOS: djembé, salsa, Zuiders koken, het maken van dromenvangers, enz. Met 151 inschrijvingen was dit eerste internationale event van de Limburgse Associatie een succes.

ute for Indian Mother Periode: & Child (IIMC Zomerva Locatie: kantie Ca Doelstel lc ling: Met utta, India

Doelgro ep Contact : : Citaten

:

beperkte middele toepasse n, basis n gezond heidsz 3de Bach elor stud enten ge Prof. Va nderstee neeskund n (GEN) e, UHas s

“Now I know th e true va practise lue of no medicine rmal liv in Europe means, ing stan . I’ve le the Indi dards an arned to an d the ad voluntee (Michae work an van rs learne l Aertsen d live wi d me di , bachel th the m “It was ffe or rent thin student inim a life tim gs ge … ne e ” eskunde, experienc but also 2007) e and it as a hu had an man be (Isabelle influence ing” Bosman on me no s, bachel t only as orstuden ad t genees kunde, 2008)

LOMBIA

KENYA-CO

THESIS R MASTER O O V K R E VELDW NYA BIA OF KE TE COLOM

iversity,

ira / Moi Un

ica de Pere

Tecnolog Universidad Eldoret

ntie

Zomervaka

nya / Eldoret Ke

bia Periode: reira, Colom nder Bogota, Pe omtrent ge or een thesis Locatie: Veldwerk vo g: elt lin ass el UH , st Doel rstudenten W) ste TE , Ma IN Doelgroep: Prof. Van Haegendoren (SE Contact:

custo vieuws and h different er people wit nciples of rk with oth applied pri pect to the arding to wo res rew h s wit wa “It e in handy dge will com 2007) This knowle tenschappen, nagement.” nomische we diversity ma rstudent eco ste ma Helvert, (Peter Van

Citaten:

Sarah Verlackt

De presentaties en de postersessie kunnen teruggevonden worden op: www.auhl.be

nUweetjeHet | 


Personeelspagina’s benoemingen en aanstellingen Ondervoorzitter, Johan De Bruyne, °02.08.73 te Hasselt, 15.10.08 licentiaat arbeids- en organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Brussel, aangesteld als ondervoorzitter voor de ambtsperiode 2008-2012 Zelfstandig academisch personeel • Christel Faes, °08.02.78 te Mortsel, doctor in de wetenschappen – wiskunde, Limburgs Universitair Centrum 2004 benoeming als voltijds docent (ambtshalve deeltijds 20% tijdens FWO-postdoc-aanstelling), vakgroep toegepaste wiskunde

01.10.08

• Ken Haenen, °01.04.75 te Hasselt, doctor in de wetenschappen – natuurkunde, Limburgs Universitair Centrum, 2002 benoemd als docent, vakgroep natuurkunde

01.11.08

• Sven Hendrix, °12.11.68 te Berlijn (Duitsland), doctor in de medische wetenschappen, Humboldt University Berlin, 2007 benoemd als hoogleraar, vakgroep morfologie

01.11.08

Assisterend academisch personeel • Dries Vrijsen, °23.07.81 te Bree, licentiaat wiskunde, Katholieke Universiteit Leuven, 2003 aangesteld als praktijkasssistent (20%), vakgroep zuivere wiskunde, financiering ten laste van de werkingstoelagen

01.10.08

• Kathleen Mertens, °08.10.82 te Tongeren, master of energy and environmental law, Katholieke Universiteit Leuven, 2008 aangesteld als praktijkassistent (10%), vakgroep economie, financiering ten laste van de werkingstoelagen

16.10.08

• Xavier Janssens, °15.03.82 te Leuven, master in applied physics, Technische Universiteit Eindhoven, 2007 aangesteld als navorser, vakgroep informatica, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen

01.11.08

• Steven Peleman, °10.12.73 te Mortsel, handelsingenieur in de bedrijfseconomie en strategie, Katholieke Universiteit Leuven, 1999, aangesteld als navorser (20%), vakgroep bedrijfs- en besliskunde, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen

01.11.08

• Kelly Van Bladel, °11.04.81 te Borgerhout, handelsingenieur, Universiteit Antwerpen, 2004 voorheen doctoraatsbursaal, aangesteld als navorser, vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica, Instituut voor Mobiliteit, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen

01.11.08

• Annick Vastiau, °21.03.76 te Leuven, doctor in de medische wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, 2007 aangesteld als doctor-navorser, vakgroep economie, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen

01.11.08

Doctoraatsbursalen • Jingshu Du, °29.12.84 te Changsha City (China), master of management, Wuhan University of Technology vakgroep bedrijfs- en besliskunde, financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen

15.10.08

• Ragavendran Sivakumarasamy, °22.02.83 te Krishnagiri (India), master in nanotechnology, Vellore Institute of Technology India, 2008, vakgroep scheikunde, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen

15.10.08

• Tine Compernolle, °04.02.86 te Diest, master in de toegepaste economische wetenschappen, Universiteit Hasselt, 2008 vakgroep economie, financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen

16.10.08

Een foutje, onnauwkeurigheid ofvergetelheid gezien op de personeelspagina’s? Meld dat dan even aan jef.vanvoorden@uhasselt.be 10 | nUweetjeHet


• Ans Weustenraed, °24.11.85 te Hasselt, master in biomedische wetenschappen, Universiteit Hasselt, 2008 vakgroep scheikunde, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen

16.10.08

• Dawid Ostrowski, °10.06.83 te Dabrowa Tarnowska (Polen), master in computer science, AGH University Cracow, 2006 vakgroep informatica, Expertisecentrum voor Digitale Media, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen

29.10.08

• Olivier Degheselle, °18.09.85 te Herentals, master in biomedische wetenschappen, Universiteit Hasselt, 2007 vakgroep biologie-geologie, financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen

01.11.08

• Marieke Frederickx, °25.05.85 te Turnhout, handelsingenieur, Katholieke Universiteit Leuven, 2008 vakgroep bedrijfs- en besliskunde, financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen

01.11.08

• Paulius Pobedinskas, °10.04.83 te Vilnius (Litouwen), master of sciences in nanosciences – nanotechnologies, Université Joseph Fourier Grenoble, 2008, vakgroep natuurkunde, financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen

01.11.08

• Bart Van Grinsven, °05.06.83 te Heerlen (Nederland), master in medical technology, Hogeschool Zuyd Heerlen, 2006 vakgroep natuurkunde, financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen

01.11.08

Visiting fellows • Balazs Hajgato, °13.06.74 te Boedapest (Hongarije), dr. in de scheikundige wetenschappen, 20.10.08 Budapest University of Technology and Economics 2002, vakgroep scheikunde, financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen Administratief en technisch personeel • Heidi Cardous, °08.01.72 te Bilzen, aangesteld als stafmedewerker Tech Transfer Office, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen

01.11.08

• Annemie Peeters, °02.08.76 te Hasselt, aangesteld als gespecialiseerd secretariaatsmedewerker dienst Financiën graad 4, financiering ten laste van de werking (vervangkader)

01.11.08

• Lieve Tulleneers, °12.09.77 te Hasselt, aangesteld als stafmedewerker AUHL graad 7, financiering ten laste van het patrimonium

01.11.08

• Nathalie Thijs, °20.05.79 te Genk, aangesteld als gespecialiseerd secretariaatsmedewerker dienst Financiën graad 4, financiering ten laste van de werking (vervangkader)

16.11.08

Gastprofessoren • Stefan Haesen, °02.08.76 te Bilzen, aangesteld als deeltijds (5%) gastprofessor, vakgroep zuivere wiskunde

periode 16.11.08-15.11.09

Erkenning als vrijwillig wetenschappelijk medewerker • Geert Alders, 5%, vakgroep fysiologie-biochemie-immunologie • Carlos Alexandres Lauchande, 10%, vakgroep toegepaste wiskunde • Tanja Barac, 20%, vakgroep biologie-geologie • Jorge Beusen, 10%, vakgroep scheikunde • Pieter Christiaens, 10%, vakgroep natuurkunde • Peter Cooreman, 10%, vakgroep natuurkunde • Bert D’Espallier, 10%, vakgroep bedrijfs- en besliskunde • Manu Diependaele, 10%, vakgroep verkeerskunde-beleidsinformatica • Marjoleine Drieskens, 100%, vakgroep scheikunde • Dirk Engels, 10%, vakgroep verkeerskunde-beleidsinformatica • Bart Lamote, 5%, vakgroep talen • Rob Moonen, 10%, vakgroep natuurkunde • Wouter Moons, 10%, vakgroep natuurkunde • Michiel Pieters, 10%, vakgroep bedrijfs- en besliskunde

periode 16.11.08-15.11.10 periode 01.10.08-30.09.10 periode 01.10.08-30.09.09 periode 01.09.08-31.08.09 periode 01.09.08-31.03.09 periode 01.10.08-31.03.09 periode 01.10.08-30.09.09 periode 01.11.08-31.10.09 periode 16.09.08-30.09.09 periode 01.11.08-31.10.09 periode 01.10.08-30.09.10 periode 01.10.08-31.03.09 periode 01.10.08-30.09.09 periode 01.10.08-30.09.09

nUweetjeHet | 11


• Arne Palmaerts, 20%, vakgroep scheikunde • Dimitris Rizopoulos, 20%, vakgroep toegepaste wiskunde • Anne Vercauteren, 10%, vakgroep bedrijfs- en besliskunde • Wim Willems, 20%, vakgroep biologie-geologie • Jimmy Wouters, 100%, vakgroep scheikunde

periode 01.10.08-30.09.09 periode 01.10.08-30.09.10 periode 01.01.09-31.12.09 periode 01.11.08-31.10.10 periode 16.09.08-15.09.09

Huwelijken • Bart Van Grinsven, doctoraatsbursaal, vakgroep natuurkunde, met Josifina Demesmaeker • Elke Valgaeren, navorser, vakgroep gedragswetenschappen-sociologie-filosofie, met Bart Lemmens

12.09.08 22.11.08

Geboortes • Emma-Leonie, dochtertje van Elke Van Hoof, docent, vakgroep gedragswetenschappen-sociologie-filosofie-leraarsopleiding • Pierre, zoontje van Bernard Vanheusden, doctor-assistent, vakgroep rechten • Floor, dochtertje van Herbert Thijs, doctor-navorser, vakgroep toegepaste wiskunde, CenStat • Amber, dochtertje van Mieke Jans, assistent, vakgroep accountancy-financiering • Liene, dochtertje van Maarten Cardinaels, navorser, vakgroep informatica, Expertisecentrum Digitale Media

28.09.08 24.10.08 30.10.08 07.11.08 11.11.08

Uit dienst • Kristien Wouters, doctoraatsbursaal, vakgroep toegepaste wiskunde • Marek Omelka, visiting fellow, vakgroep toegepaste wiskunde • Malika Boukbir, gespecialiseerd secretariaatsmedewerker graad 4, dienst studentenvoorzieningen • Herman Achten, gespecialiseerd secretariaatsmedewerker graad 4, dienst financiën • Miguel Rujula Gelabert, navorser, vakgroep informatica

15.09.08 16.10.08 19.10.08 31.10.08 31.10.08

Originele ‘out of office’-berichten Ben jij het ook beu om van die saaie out of office berichten in je mailbox te krijgen? Dan kun je misschien een goed voorbeeld stellen door zelf een grappig tekstje af te leveren. Enkele leuke ideetjes! out of office

• Je krijgt dit automatisch bericht omdat ik weg ben. Als ik er wel was, kreeg je waarschijnlijk helemaal geen antwoord. • Ik kan je mail momenteel niet deleten omdat ik met vakantie ben. Ik delete alle mails in volgorde van verzending van zodra ik terug ben. • Bedankt voor je mail. 4,99 euro is van je rekening gegaan voor de eerste tien woorden en 0,99 euro per volgende woord van je bericht. • Ik ben momenteel aan het solliciteren. Ik antwoord als ik de job misloop. Mijn humeur zal dan wel beneden alle peil zijn, u bent gewaarschuwd. • Ik ben er even niet. Ben momenteel in het ziekenhuis om mijn hart en hersens te laten verwijderen zodat ik tot manager kan gepromoveerd worden. • De e-mailserver kon je internetverbinding niet vinden. Je bericht is niet verzonden. Herstart je computer en probeer opnieuw te verzenden. • Bedankt voor je mail, deze wordt nu verwerkt. Je bent 189ste in rij en kan een antwoord verwachten binnen ongeveer 19 weken. • Hallo, ik heb je bericht ontvangen en bedenk nu een antwoord. Wacht aub bij je PC op mijn reply. • Ik ben weggelopen om bij een ander circus te werken. • Ik kan uw bericht momenteel niet beantwoorden omwille van medische redenen. Ik ben terug binnen 2 weken, spreek mij dan alsjeblief als Katrien aan in plaats van Tom. 12 | nUweetjeHet


BIOMED neemt intrek in vernieuwd Gebouw C

Midden september werd eindelijk het startschot gegeven voor de lang geplande verhuis van de verschillende onderzoeksgroepen van BIOMED naar het gerenoveerde gebouw C. De groepen die voorheen in gebouw A zaten (immunologie-biochemie) en de groep fysiologie, die eerst gehuisvest was in het hoofdgebouw, komen nu samen onder één dak te zitten. Dit geeft hen dan ook de gelegenheid om gebruik te maken van elkaars infrastructuur en kennis om het onderzoek naar een nieuw niveau te tillen. Tijdelijk onderdak Ook de forensisch onderzoekers en de personen die alle klinische studies in goede banen leiden, verhuisden mee naar gebouw C. Dit is echter een voorlopige situatie totdat het oude gebouw A van BIOMED gerenoveerd is. De werken aan gebouw A zullen nu snel starten, en volgens de planning zal deze renovatie een jaar in beslag nemen. Hierna zullen het forensisch onderzoek, de klinische MS-studies, alsook het MS-revalidatieonderzoek van de Provinciale Hogeschool Limburg hun plaats vinden in gebouw A. Housewarming Bij een gerenoveerd gebouw horen natuurlijk de nodige housewarmingparties. Intern heeft dit al plaatsgevonden, zodat iedereen ook werkelijk weet wat er in alle lokalen en laboratoria gebeurt. Na de kerstperiode zal er ook voor alle werknemers van de Universiteit Hasselt een ‘opendeur’ georganiseerd worden, zodat het verenigde BIOMED zich kan voorstellen aan alle belangstellenden. Zo kan er ook meteen een oordeel geveld worden over de gloednieuwe labouitrusting en mooie toestellen waar de ‘BIOMED-onderdanen’ erg trots op zijn. Life sciences campus Ondertussen staat de life sciences incubator tussen gebouw A en gebouw C al stevig in de steigers (project van LRM, POM en UHasselt). Die werken schieten goed op en tegen de zomer zou de incubator klaar moeten zijn voor de eerste life sciences bedrijven. Eind 2009 zal dan de vernieuwde ‘biomedische life sciences campus’ met de BIOMED onderzoeksgebouwen (A en C) en de life sciences incubator operationeel zijn.

Bieke Broux

nUweetjeHet | 13


COLUMN Inspiratie Tegenwoordig verkopen de warenhuizen allerlei middeltjes, waarvan de fabrikant belooft dat ze helpen daar waar je lichaam het (wat) laat afweten. Veel daarvan heb ik nog niet uitgeprobeerd - door het continu graven behoud ik een prima conditie - maar de media laten niet na ons van de kwaliteiten en de noodzaak van product A of product B te overtuigen: Actimel (of moet ik hier “biep” schrijven) houdt je actief, Yakult is goed voor de darmwerking, Danacol zou het cholesterolgehalte op het juiste peil houden en ga zo maar door. Naast echte medicijnen staan er in de rekken van de apotheken groene, gele, rode of blauwe pilletjes, die de kleinere of grotere klachten of noden die we hebben de wereld uit moeten helpen. Die tabletjes zijn ook nog zo slim dat ze weten welk mankement ze precies moeten aanpakken. Zoals zo vaak vind je echter net niet datgene waarvoor jij wat hulp kan gebruiken. In het geval van een columnist zou dat een inspiratiepastille kunnen zijn. Want het vergaat mij niet telkens als Madame Pheip die zo creatief met haar pen omgaat, dat het lijkt alsof ze maar moet scheppen, als pollepels deeg voor haar wafelenbak. Ons beleid heeft in elk geval gelukkig altijd meer dan genoeg inspiratie om elke maand een dossier voor de Raad van Bestuur samen te stellen, waar men ‘u’ kan tegen zeggen. Het zou de moeite waard zijn om al de papieren van één jaar bijeen te houden – alle versies van de agenda’s incluis (die gaan van doc. 001/001 nr. 1, 2, 3, 4 en soms wel tot 5, al naargelang de beheerder de dossiers vroeg, op tijd, laat, later of te laat ontvangt) – en CMK eens te laten berekenen hoeveel bomen onze Raad van Bestuur in 11 vergaderingen omhakt. Wie dacht dat de heren en dames bestuurders in E139 alleen maar bomen opzetten, vergist zich immers danig. De decaan van onze nieuwste faculteit mag het ook niet aan creativiteit ontbreken. Laat hem - met uiteraard meer dan alleen de morele steun van het beleid - met een heel kleine equipe dat eerste bachelorjaar Rechten aan de gang lopen. Zij zullen het moeten presteren om voldoende inventief te zijn om deze lichting studenten – die al lef genoeg hebben om als proefkonijn te dienen – week na week te blijven boeien (voor hen die over het woord proefkonijn zouden vallen: hoe heet iemand die een nooit eerder systeem voor de eerste keer uittest? Juist, ja). De kerstvakantie zal voor alle FRIO-leden dit jaar dan ook meer dan welkom zijn durf ik te wedden. In een universiteit draait het in eerste instantie om studenten en voor hen zijn verenigingen een prioritaire kwestie. Die clubjes blijven originele activiteiten en manifestaties uitdenken om hun ledenaantal op te drijven (lees: hun kas te spijzen). Professioneel ogende infostands, met aangepaste klank- en lichteffecten, volledige bankstellen met hippe banners doen ons de sobere klaptafels met restaurantstoelen van vorige generaties vergeten. Omdat ik het studentenstatuut ontgroeid ben, weet ik niet of de evenementen die we niet te zien krijgen er daarmee ook op vooruitgaan, al doen de doopactiviteiten in en rond gebouw D mij het tegendeel vrezen. In de wereld buiten de campus is het ondertussen alles kommer en kwel wat de klok slaat. Recessie, communautair gehakketak, partijpolitieke broedermoorden, onlusten, oorlogstoestanden, bommen, granaten en terreur. Als mol zou je voor minder vervroegd aan je winterslaap beginnen. Nochtans zal de kerstperiode binnenkort de gedachte aan vrede weer prominent in de verf zetten. Jammer genoeg ebt die rage even snel weg als de tonen van Jingle Bells. Als de farmaceutische industrie zich nu eens als doel stelde: het creëren van een vredeselexir... Om met een positieve noot te eindigen: ik wens u alvast allemaal veel inspiratie bij uw kerstaankopen en een schat aan goeie wensen voor het nieuwe jaar dat met rasse schreden dichterbij komt.

Mol

14 | nUweetjeHet


Van links naar rechts: C. Maes (K.U.Leuven), C. Van den Broeck (UHasselt), J. Indekeu (K.U.Leuven), F. Peeters (UA), J. Bricmont (UCL).

UHasselt organiseert

symposium in Chennai De universiteit Hasselt organiseerde op 9 en 10 november, samen met de Indian Institutes of Technology (IIT) Madras, een Indo-Belgisch symposium over de statistische fysica van kleine systemen.

Deze wetenschappelijke conferentie met een zestigtal deelnemers, vond plaats op de campus van IIT Madras (Chennai), en maakte deel uit van het academisch luik van het staatsbezoek van de Koning aan India.

De organisatoren van het Indo-Belgisch symposium over de statistische fysica van kleine systemen: prof. dr. C. Van den Broeck (UHasselt) en prof. dr. V. Balakrishnan (IIT Madras).

De professoren J. Bricmont (UCL), P. Gaspard (ULB), C. Maes (KUL), J. Indekeu (KUL), F. eeters (UA), en C. Van den Broeck (UHasselt) waren de uitgenodigde sprekers aan Belgische zijde.

Doctoraatspromoties Annouschka Laenen Doctor in de wetenschappen: wiskunde Doctoraatsproefschrift over ‘Psychometric validation of continuous rating scales from complex data’ 12 december 2008 om 15.00 uur in auditorium H5

Tom Cornelissen Doctor in de wetenschappen: chemie Doctoraatsproefschrift over ‘Flash (co-)pyrolysis of biomass and biopolymers’ 9 januari 2009 om 15.00 uur in auditorium H5

Geert Jan Bex Doctor in de wetenschappen: informatica Doctoraatsproefschrift over ‘Discovering structure in semi-structured data’ 18 december 2008 om 16.00 uur in auditorium H4

nUweetjeHet | 15


een st ieder n e w t e eetjeH van nUw e i t c a d De re rsttijd volle ke ol geluk! r e e f s n ee ar v ieuw ja n n e e eptie en jaarsrec w u e i n p de op elkaar o We zien ersoneelsleden m 16.00 uur p e 9 l 0 o voor al uari 20 it. n a j 7 g iversite a woensd ra van onze un go op de A

C O L O F O N

is een interne nieuwsbrief van, voor en door UHasselt-personeelsleden.

Eindredactie: Ingrid Vrancken | communicatieverantwoordelijke UHasselt Vormgeving: Dave Bosmans | Mouch Hendrickx | grafisch medewerkers UHasselt Fotografie: Marc Withofs| fotograaf UHasselt | en anderen Repro | Drukkerij UHasselt Druk: Verantwoordelijke uitgever: Marie-Paule Jacobs | beheerder UHasselt Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek Agoralaan | Gebouw D | BE-3590 Diepenbeek

NuweetjeHet-04-0809  

Jaargang 2008 / 2009 = 11 december 2008 • Het FWO in al zijn aspecten • Prijzen voor studenten • Happy Hour over ‘Duurzaamheid’ • Wereldfees...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you