Page 1

������� � • • • • • • •

Uitbouw wetenschapsparken Stoet der Togati

Academische openingszitting Meest verdienstelijke allochtone student BIOMED en VIB Revalidatieonderzoek bij MS-patiënten Kinderen op de unief


Uitbouw van de Limburgse

wetenschapsparken

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en het stadsbestuur van Genk hebben een

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Universiteit Hasselt heeft een

belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het mijnterrein van Waterschei. LRM verkoopt het mijnterrein van Waterschei aan het stadsbestuur, dat als nieuwe eigenaar een actieve rol wil opnemen in de ontwikkeling van de site tot hoogwaardig bedrijvenpark. Op dit bedrijvenpark komt ook een wetenschapspark dat ontwikkeld wordt door de Leuvense én de Limburgse Associatie. Een glunderende burgemeester Jef Gabriëls zegt hierover: “Wetenschapsparken vormen een belangrijk instrument bij het stimuleren van een kennisintensieve economie. Door de bedrijvigheid die op wetenschapsparken ontstaat, wordt innovatief onderzoek op een visibele manier omgezet in economische activiteit en tewerkstelling. Dankzij het partnership met de UHasselt en op basis van de innovatie-inspanningen van de KULeuven en haar Associatie, zal het mogelijk zijn om het wetenschapspark Waterschei uit te bouwen tot een dynamische kern van economische groei en welvaartscreatie.”

Internationale

excellentiebeurzen De UHasselt heeft voor het academie-

UHasselt-rector Luc De Schepper vult aan: “De UHasselt is bijzonder actief op het vlak van toegepast onderzoek. In Vlaanderen is zij in relatieve termen zelfs koploper: de UHasselt richtte tot nu toe een zevental spin-off bedrijven op, en de omvang van de portefeuille aan contractonderzoek voor bedrijven bedroeg in 2005 maar liefst 60 procent van de werkingstoelage van de universiteit. We zijn verheugd dat we samen met de KULeuven tot een principiële overeenkomst zijn gekomen om de beide Limburgse wetenschapsparken verder uit te bouwen. We zullen dat wellicht doen via kruisparticipatie in de beheerscomités: de UHasselt krijgt een zetel in het wetenschapspark in Waterschei en wij kunnen de KULeuven een zetel aanbieden in het we-

© White Light

BIOMED sluit akkoord met VIB

samenwerkingsakkoord afgesloten met de technologietransferdienst van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB). VIB zal BIOMED ondersteunen bij de omzetting van de eigen onderzoeksresultaten in producten ten dienste van de patiënt. tenschapspark in Diepenbeek. Bovendien zullen we samen een paritair overlegcomité vormen dat bepaalt welk type bedrijven de respectievelijke wetenschapsparken zullen aantrekken.” KULeuven-rector Marc Vervenne noemt deze ontwikkeling een begin van een beloftevolle samenwerking: “De besprekingen met de UHasselt zijn op voet van gelijkwaardigheid verlopen. Limburg mag ons niet zien als de oude Leuvense Alma Mater die deze regio wil kolonialiseren. Integendeel, wij willen samen initiatieven nemen die ten goede komen aan ontwikkeling van de Limburgse regio. Mét respect voor ieders eigenheid en met een grote openheid naar Europa.”

VIB zal zijn expertise ook mee inzetten bij de realisatie van nieuwe spin-offs van de UHasselt in het domein van de levenswetenschappen. Prof. dr. Piet Stinissen, directeur van BIOMED: “Via deze overeenkomst kunnen we nu voor de valorisatie ons eigen onderzoek samenwerken met een topinstituut in Vlaanderen. Die samenwerking is van groot belang voor de groei van ons onderzoeksinstituut, maar biedt ook belangrijke perspectieven voor onze regio. De samenwerking met VIB brengt immers belangrijke expertise naar Limburg voor de uitbouw en versterking van de biotech en medische technologie sector, en past perfect in de plannen die we hiervoor samen met de lokale overheid en LRM trachten te ontwikkelen.” Dr. Rudy Dekeyser, vice-algemeen directeur van VIB en directeur van de tech-transferdienst van VIB: “De biotechnologie sector zit sterk in de lift in Vlaanderen. VIB heeft de ambitie om een sterke katalysator en partner te zijn in deze groei. De recente oprichting van VIB’s zesde start-up en de opening van VIB’s tweede bio-incubator vorige week zijn illustraties van deze ambitie. We zijn verheugd dat we nu ook samenwerken met BIOMED en de Universiteit Hasselt en hopen op deze manier ook een bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de levenswetenschappensector in Limburg.”

Positieve evaluatie

OOP en convenant

jaar 2006-2007 vier internationale

De projectvoortgang van de onderwijsontwikkelingsplannen van de

excellentiebeurzen goedgekeurd. De

UHasselt voor de periode 2003-2006 werden door de evaluatiecommissie

competitieve beurzen van één jaar

positief geëvalueerd. Dezelfde evaluatiecommissie oordeelde ook positief

staan ter beschikking van buitenlandse

over de projectvoortgang van het convenant dat de UHasselt in 2003

studenten die reeds een bachelor op-

afsloot met het departement onderwijs om enerzijds de ontwikkeling van

leiding in het domein van de gewenste

een methode van studietijdmeting te realiseren en anderzijds de ont-

studie achter de rug hebben.

wikkeling van een Learning Content Management System te realiseren.

 | nUweetjeHet

nUweetjeHet | 


Universiteit Hasselt bekroont meest verdienstelijke allochtone student

Geert Molenberghs wordt

Editor van Biometrics voor 2007-2009 Biometrics is het meer dan 60 jaar oude en gereputeerde wetenschappelijke tijdschrift van de International Biometric Society (IBS). Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar en omvat ongeveer 1.250 pagina’s. Op elk ogenblik zijn er drie zogenaamde co-editors, elk met een termijn van drie jaar, en afkomstig uit verschillende delen van de wereld. Daarnaast is er een Executive Editor (Marie Davidian, North Carolina State University, VS) en een panel van een honderdtal zogenaamde Associate Editors, die alle domeinen van de biostatistiek en de biometrie bestrijken. Op dit ogenblik is Marc Aerts lid van dit panel en tot voor kort ook Geert Verbeke (KULeuven en gastprofessor aan de UHasselt), die op dit ogenblik Editor

Met de Bijzondere Prijs Erebeheerder Willy Goetstouwers wil de Universiteit Hasselt

is van het Britse Journal of the Royal Statistical Society A. Recente Editors zijn Ray Carroll (Texas A&M University, VS), Marie Davidian, Daniel Commenges (Bordeaux, Frankrijk), Brian Cullis (New South Wales, Australia), Anthony Pettitt (Queensland, Australia), Xihong Lin (Harvard, Boston), Laurence Freedman (Bar Ilan University, Israel) en Naisyin Wang (Texas A&M University, VS). Geert Molenberghs volgt Michael Kenward (London School of Hygiene and Tropical Medicine) op. Geert Molenberghs was gedurende 2004 en 2005 president van de IBS. Hij kent het tijdschrift van nabij uit die functie, en ook als gewezen Associate Editor (1996-2000) en als voormalig lid van het IBS Editorial Advisory Committee.

jaarlijks een allochtone student of medewerker in de kijker zetten. Zo wil de universiteit rolmodellen creëren om andere allochtone jongeren ertoe aan te zetten om naar het hoger onderwijs te gaan

“In Limburg zijn er 12 tot 15 procent allochtonen, maar aan onze universiteit studeert amper 5 procent. Om meer allochtone studenten naar de unief te krijgen, willen we een ambassadeur creëren,” stelde rector Luc De Schepper. “Die vonden we in de persoon van Ugur Yildirim, een pas afgestudeerde handelsingenieur uit Beringen”. Uit handen van Ivo Vandekerckhove, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, kreeg de laureaat een cheque van 1.250 euro. “Zoals veel allochtonen twijfelde ook jij eerst om de stap naar de unief te zetten. Je dacht dat het te moeilijk was. Maar gelukkig, mede dankzij de

Limburgs Studiefonds

 | nUweetjeHet

Accreditatie

steun van je ouders, heb je die stap toch gezet. Da’s belangrijk: want jouw toekomst, is ook onze toekomst,” prees Ivo Vandekerckhove. De hele familie van Ugur was voor de gelegenheid afgezakt naar de statige gouverneurswoning van Steve Stevaert. Ugurs moeder werd er letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Zelfs de Turkse ambassadeur woonde de plechtigheid bij. “Ik sta er zelf van te kijken”, zei een beduusde Ugur. “Zoveel aandacht had ik niet verwacht. Maar ik ben blij, zeker voor mijn familie. Want deze prijs is vooral een waardering

voor hun inspanningen.” Zijn ouders, van Turkse afkomst, hebben vijf zonen. Vier van hen hebben met succes hogere studies gedaan. Maatschappelijk werker, graduaat elektromechanica en twee afgestudeerde handelsingenieurs. De jongste zit nog in het middelbaar. Ugur zelf had op het einde van de plechtigheid ook een boodschap: “Voor de autochtone bevolking: ‘Kijk, we kunnen het toch, we zijn niet zo anders’. En voor de allochtonen: ‘Kijk, jullie kunnen het, zorg dat je je doel behaalt’.”

wiskunde

De Universiteit Hasselt, de Xios-Hogeschool

De Universiteit Hasselt heeft begin september een schrijven ont-

Limburg, de Provinciale Hogeschool Limburg

vangen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

en de Katholieke Hogeschool Limburg verbin-

met een ‘Ontwerp van accreditatierapport’ met een positieve be-

den zich ertoe om in de periode 2007-2010

oordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding bachelor

elk een toelage van 100.000 euro in het Lim-

in de wiskunde. Vermits de UHasselt geen gebruik zal maken van

burgs Studiefonds in te brengen. Door deze

het recht om opmerkingen te formuleren, zal de NVAO het ontwerp

geleidelijke verhoging van de toelage kunnen

van accreditatierapport onmiddellijk definitief vaststellen. Dat be-

de activiteiten van het Limburgs Studiefonds

tekent dat de bacheloropleiding Wiskunde van de UHasselt met in-

in de toekomst voortgezet worden.

gang van 2007-2008 geaccrediteerd is voor een periode van 8 jaar.

nUweetjeHet | 


Eerste Stoet der Togati in Hasseltse binnenstad

Toga’s, stoet én pedel

E

Een pedel was in de middeleeuwse universiteitssteden “een gezagsdrager die, in toga gekleed en gewapend met een staf, de rector en de professoren moest beschermen tegen het gepeupel”. Hij moest ook examens, promoties en doctoraten aankondigen en openbare aangelegenheden organiseren zoals intredes, kerkdiensten, processies. Voorts stond hij in voor het innen van inschrijvingsgelden en boetes, het bijhouden van een strafregister, het beheer van universitaire gebouwen en de ordehandhaving bij het jonge volkje dat na de cursussen aardig uit de bol kon gaan. Het ambt ontstond aan de universiteit van Parijs in 1245.

De korte optocht trok van de ambtswoning van de gouverneur tot aan het stadhuis. Een kleine 100 mensen – veelal familie en vrienden van de togati, maar ook studenten en personeelsleden - stonden alvast bewonderend langs de straat te kijken.

De eerste pedel van de Universiteit Hasselt is Danny Smets. De inhoud van haar functie is – gelukkig maar - grondig gewijzigd ten opzichte van haar ‘voorvaderen’. “Een pedel heeft nu een louter ceremoniële taak bij officiële plechtigheden”, zegt Danny. “Zo leid ik de Stoet der Togati en zal ik ook aanwezig zijn bij de uitreiking van eredoctoraten. Voorts doe ik gewoon mijn werk bij de administratie van de universiteit: inschrijvingen, infodagen, examenroosters, deliberaties, punten verzamelen, diploma”s opstellen, doctoraten voorbereiden. Zowat alle Vlaamse universiteiten hebben een pedel, aan de KULeuven zelfs één per faculteit.”

De ontvangst door de gouverneur ging gepaard met de uitreiking van de Prijs Erebeheerder Willy Goetstouwers. In het stadhuis werden de togati ontvangen door burgemeester Herman Reynders: “Onze wandeling zal geschiedenis schrijven en is een duidelijke blijk van de band die de unief met haar provincie en de provinciehoofdplaats heeft.”

Over de reden waarom zij als pedel werd aangeduid, zegt Danny: “Ik vermoed dat mijn staat van dienst de doorslag heeft gegeven. Alle medewerkers - academisch of niet, full- of parttime, vastbenoemd of tijdelijk - krijgen hier een volgnummer en ik heb nummer zes van de plusminus tweeduizend toegekende nummers. De houders van de eerste vijf nummers zijn ofwel overleden of niet langer in dienst. Met mijn start in 1972 heb ik dus de grootste anciënniteit en waarschijnlijk was dat de reden waarom men mij pedel heeft gemaakt.”

en 45-tal professoren van de Universiteit Hasselt trok op 27 september 2006 voor het eerst in toga’s – ontworpen door Stijn Helsen - door de Hasseltse binnenstad. Met deze Stoet der Togati willen de beleidsverantwoordelijken de unief een herkenbaar gezicht geven.

Nadien luisterden proffen en genodigden naar een gesmaakte toespraak van prof. dr. Patrick Reygel over ‘Dokter Willems. Een markante Hasselaar’.

Arthur krijgt zijn zin! Acht jaar geleden (toen het LUC zijn 25 jarig bestaan vierde) schreef lantbauer Stroybants Arthur een brief aan toenmalig rector Harry Martens: Menier Perfesser, Ik heb u op den tellevieze gezien en u antwoord an de jurnelis war velledig kerrek ma ik mut u tog vroge verwa gij en de ander perfessers in Diepenbeek gin lang klier drage gelek as in Leeve en de avekate van de regbank. De minse venne da schoen en gij mut u stant ophoude. Zonder kesuifel kan de pestoer ooch gin mis doen en ge ziet wel wa gebeurt sins de persesse afgeschaf is komp ter weiniger volk na de kerrek. … Meschins heb gij da ooch een kommetijd voor aners mut gij een prejek indiene zonder prejek git allewijl niks nemie. … Geciteerd uit “Ontstaan, Groei en Bloei van onze Faculteiten” Uitgave Humoris Causa / J. Wilmots / mei 1998 blz 49. Heeft Harry Martens z’n opvolger beter naar Stroybants geluisterd? Nochtans had Arthur Harry aan het eind van de bewuste brief geschreven: Houd u be de perfessers van Diepenbeek en geef de kamping een feestlif. Aners verdrink het kalf van Dammekles. Gij mut op het scheep bleive tot de lezde kappetein.

BIOMED-onderzoek in ‘Journal of Proteome Research’ Het gerenommeerd vaktijdschrift ‘Journal of Proteome Research’ plaatste in haar julieditie een artikel van het Biomedisch Onderzoeksinstituut in de schijnwerpers. Deze highlighted papers verschijnen op de startpagina van de webversie van het tijdschrift en krijgen zo extra aandacht. In dit artikel beschrijft de BIOMED-proteomicagroep onder leiding van professor Johan Robben de resultaten van hun zoektocht naar eiwitten die specifiek zijn voor multiple sclerose. De onderzoekers slaagden erin om 148 eiwitten te identificeren in het ruggenmergsvocht van multiple sclerose- en controlepatiënten. Zestig eiwitten werden voor het eerst aangetoond in ruggenmergsvocht. De eiwitten die uitsluitend werden teruggevonden bij multiple sclerosepatiënten komen in aanmerking voor validatie als kandidaat-biomerkers in multiple sclerose.

Da is het gedag van

 | nUweetjeHet

Stroybants Arthur

nUweetjeHet | 


Op 27 september 2006 opende de

Universiteit Hasselt, samen met haar partners in de Limburgse Associatie, met name de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en de XIOS Hogeschool Limburg, het nieuwe academiejaar. Een kleine 3.000 nieuwe eerstejaars starten dit jaar aan de UHasselt en de twee hogescholen.

Officiële start van het

academiejaar in Hasseltse Grenslandhallen De XIOS Hogeschool Limburg mag rekenen op een stijging van 13,5 procent bij de eerstejaars: grotendeels te danken aan het opvallende succes van de nieuwe richting bouwkunde. “We zijn maandag gestart met de professionele bachelor bouwkunde waar het Limburgse bedrijfsleven al geruime tijd naar uitkeek. We hadden gemikt op 30 tot 50 studenten, het zijn er uiteindelijk 162 geworden,” aldus een tevreden XIOS-algemeen directeur Dirk Franco. Ook Universiteit Hasselt mag rekenen op 11 procent meer studenten. “Daarmee is UHasselt koploper onder de Vlaamse universiteiten,” benadrukte rector Luc De Schepper. Vooral Geneeskunde scoorde aan de unief met een stijging van 51 procent. En dat heeft dan weer veel te maken met het positieve rapport dat de opleiding van de Vlaamse visitatiecommissie kreeg. Bij de PHL zagen ze een daling, omdat ze vorig jaar opvallend met 20 procent waren gestegen. Meer dan 60 opleidingen biedt de Limburgse Associatie intussen aan en vanaf volgend academiejaar komen er daar normaal nog twee bij: Rechten aan de UHasselt en Pop & Rock aan de PHL. Nieuw is ook de ‘interfacedienst’ die voor meer samenwerking moet zorgen tussen de scholen en het bedrijfsleven. Intussen zijn er 7 spin-offbedrijfjes uit de unief gegroeid maar dat moeten er meer worden: via geld uit het Limburgplan worden twee mensen aan het werk gezet om het onderzoek van unief en hogescholen bij de bedrijven te promoten, te zorgen voor netwerking in het bedrijfsleven én tegelijk de uitvindingen de nodige aandacht en bescherming te geven. De rector kondigde meteen ook een nieuw initiatief aan. “Tot nu toe vonden de gesprekken over de verdere uitbouw van onderzoek en samenwerking voornamelijk plaats binnen de formele structuren die de associatie daarvoor heeft opgezet. Daartoe kan het uiteraard niet beperkt blijven: de eigenlijke initiatieven voor onderzoeksprojecten moeten van onderuit groeien. Daarom is het belangrijk dat de personeelsleden van de partnerinstellingen het lopende onderzoek leren kennen. Om dat te bereiken plant de associatie op 23 november 2006 de ‘Dag van het Onderzoek’, een ideale gelegenheid om collega’s te ontmoeten en kennis te maken met hun onderzoeksprojecten, die zich zowel binnen de academische als binnen de professionele opleidingen situeren.”

 | nUweetjeHet

Het voorstel moet nu nog worden voorgelegd aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), die de onderwijskwaliteit van het voorstel zal toetsen. Als ook de NVAO het voorstel positief heeft beoordeeld, kan de Vlaamse regering de definitieve toelating geven om de opleiding in te richten. Deze hele procedure zal rond feburari 2007 zijn afgerond. Eerder beoordeelde de Erkenningscommissie de aanvraag voor een bachelor Rechten negatief. De UHasselt heeft van de mogelijkheid gebruikgemaakt om een hernieuwde aanvraag in te dienen bij de Vlaamse regering. Met een gezamenlijke organisatie tussen drie universiteiten (Universiteit Hasselt, Universiteit Maastricht en Katholieke Universiteit Leuven) komen we nu tegemoet aan de bezwaren van de Erkenningscommissie. Er komt immers geen volledig nieuwe opleiding, maar wel een gezamenlijke opleiding met een belangrijke deelname vanuit de KULeuven, vooral voor wat het Belgisch recht betreft. Door deze samenwerking blijven de extra investeringen ook beperkt en wordt er optimaal gebruikgemaakt van de capaciteit die reeds in Vlaanderen aanwezig is. De krachtenbundeling past helemaal in de plannen van Frank Vandenbroucke voor rationalisatie van het hoger onderwijs. De opleiding creëert immers een betere kwaliteit door samenwerking en specialisatie. Door te bouwen op de bestaande onderzoekssamenwerking tussen de KULeuven en de Universiteit Maastricht zijn er garanties voor een goede verwevenheid van onderwijs met onderzoek en een goede sturing van het onderzoek. De nieuwe, gezamenlijke opleiding wil zich van bestaande opleidingen onderscheiden door de inhoudelijke Europees rechtsvergelijkende aanpak en de vernieuwende onderwijskundige invulling.

Vlaamse regering

principieel akkoord met voorstel

bachelor Rechten Op voorstel van minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, heeft de Vlaamse Regering op 22 september 2006 principieel ingestemd met het voorstel van de Universiteit Hasselt om in samenwerking met de KULeuven en de Universiteit Maastricht een bacheloropleiding in de Rechten op te starten.

Kranten in de cafetaria Op initiatief van de dienst studentenvoorzieningen en in samenwerking met de personeelsdienst van de UHasselt kunnen studenten en personeelsleden ‘hun dagelijkse’ krant lezen in de cafetaria. Het aanbod bestaat uit Het Belang van Limburg, De Tijd, De Morgen en De Standaard. Mevrouw Lydia Flemings van Horeservi zorgde voor een mooie leestafel zodat iedereen die dat wenst rustig de krant kan lezen.

nUweetjeHet | 


UHasselt VERKOCHT?! Uniek studiecentrum voor revalidatieonderzoek bij MS-patiënten De Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en de UHasselt openden op 1 september

een nieuw studiecentrum voor revalidatieonderzoek bij MS-patiënten. In dit studiecentrum zal wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd naar nieuwe revalidatiebehandelingen voor multiple sclerose (MS). De PHL zal voor dit onderzoek nauw samenwerken met het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Universiteit Hasselt. De PHL en UHasselt versterken zo hun onderzoekssamenwerking in de Limburgse Associatie. De opening van het studiecentrum in Hasselt is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen het departement Gezondheidszorg van de PHL en het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de UHasselt. In dit studiecentrum zullen vorsers van de PHL en de UHasselt samen onderzoeken welke bewegingsprogramma’s geschikt zijn voor MS-patiënten.

um

Als universiteit vinden we het zeer belangrijk onze studenten niet alleen academi-

sche vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden mee te geven. Onder deze vaardigheden worden o.a. een open geest en zin voor verantwoordelijkheid gerekend.

nni ‘Mille e d nt ’ mtre ingen nfo o doelstell i : r p e gs Me t’ o kelin rkoch S k i e v w t s On elt i lt.be/O Hass en ‘U .uhasse

www

Met behulp van campagnes zoals Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MOD) worden studenten én personeel aangemoedigd om na te denken over de onderlinge samenhang tussen vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling en goed bestuur, mensenrechten en de gelijkheid tussen man en vrouw in het nieuwe millennium. Binnen onze universiteit laat men het niet bij algemene doelstellingen of vage beloftes, maar geeft men concreet het goede voorbeeld door één van de millenniumdoelstellingen, met name realisatie van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

uit te werken. De oriëntatie die onze universiteit heeft gekozen om deze doelstelling in te vullen, is de bevordering van de eerlijke handel, hét instrument bij uitstek om een mondiaal partnerschap tot stand te brengen en armoede te bestrijden. Vandaar dat besloten werd mee te dingen naar de titel ‘Universiteit Hasselt is verkocht’. De “Ik ben verkocht”-campagne is een initiatief van ‘Vredeseilanden’, ‘OxfamWereldwinkels’ en ‘Max Havelaar’ en nodigt iedereen uit om te kiezen voor duurzame en ‘eerlijke’ producten. Onze universiteit voldoet aan de verschillende criteria die de

campagne voorziet, zoals het afnemen van fairtrade-producten, organiseren van interne campagnes, oprichten van een ‘stuurgroep ontwikkelingssamenwerking’ enz. Het behalen van de titel ‘Universiteit Hasselt is verkocht’ wordt echter niet als een eind- maar als een beginpunt gezien. Het wordt beschouwd als een hefboom om meer rond het thema ‘duurzame productie en consumptie’ te kunnen realiseren. Sarah Verlackt

Ontstekingsziekte MS is een ontstekingsziekte van het zenuwstelsel waarbij geleidelijke verlamming optreedt. De ziekte is ongeneeslijk maar er bestaat medicatie die het ziekteproces kan vertragen. Over de rol en effecten van bewegingsprogramma’s bestaat veel onduidelijkheid. Recente studies tonen aan dat aangepaste bewegingsprogramma’s positieve effecten kunnen hebben op spierkracht en functionaliteit zonder een toename van MSsymptomen. Op die manier kan dit de algemene levenskwaliteit verbeteren. De Hasseltse onderzoekers, onder leiding van prof. dr. Bert Op ’t Eijnde van de PHL en prof. dr. Piet Stinissen van de UHasselt, willen nu bestuderen op welke wijze geschikte revalidatieprogramma’s de levenskwaliteit bij MS-patiënten kunnen bevorderen. Samenwerking Dit onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door het Vlaamse IWT (het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) en verloopt in samenwerking met diverse regionale ziekenhuizen, MS-klinieken en de MS-liga. Er wordt ook samengewerkt met bedrijven in de medische sector. Aan de studie zullen ongeveer 50 patiënten deelnemen. Geïnteresseerde personen kunnen contact opnemen met de projectleiders. De samenwerking tussen de PHL en UHasselt past in de zogenaamde academisering van de hogeschoolopleidingen. Kinesitherapie (PHL) is één van de opleidingen waarvoor die academisering – dat wil zeggen de opleidingen meer baseren op de onderzoekscapaciteit van de unief of hogeschool - moet gebeuren. De associatiefaculteit Kinesitherapie begeleidt de uitbouw van gezamenlijke onderzoeksprogramma’s tussen hogeschool en universiteit in het domein van de revalidatiewetenschappen. De opening van het nieuwe studiecentrum en de start van het MS-onderzoeksprogramma is een eerste concreet resultaat van deze associatiefaculteit.

10 | nUweetjeHet

o n i s y Ca

d e m o

rcenultuu C e s t e sel van d t Has viteit in he i r t e c a b artle kto lture iatiep p3o u c o c o , s e s o A in enlijk t (er n de y Cas gezam rkoch en va omed e g C e v n t t i t s i e n r u H n rzie de ee d als lslede nvoo , was o goe sonee z r dente e s u p a t trum S én n gw r ennten wbur enste onde i e z u j d d o i u b e h t i c S n S dr rote vrij). d van op ee De G beken zitjes ngen i , e v l t o e n n ners. i k as en ie o rhalf edy C ociat ande maar s m s s n o a e A C r e n wa Het w w en burgs eg va nvas. Agne e Lim e plo a d x d C e l r n p e a A t v s, a o mani en da amm lliam iaste erget v progr el Wi g n i e e thous N g i van m ere zij tator lijkna dank et ied n i e l e g n s e e e t r z r p he ite gebla et de e Pra achen iet D te, ni l P k r e . i r u z e u s Vadd egen nd! y De oof, w e avo d H g Fredd n a e a l nd n ges an Va m, ee o t Adria r o .K t was diens

C

nUweetjeHet | 11


Het verruimen van het wetenschappelijke blikveld, het in contact komen met andere mensen en culturen, je talenkennis bijspijkeren; het zijn allemaal elementen die je als mens én als wetenschapper rijker kunnen maken en die je kansen op de arbeidsmarkt kunnen verhogen.

CID informeert…

Inpakken en wegwezen naar de States Heel wat Europeanen kiezen ervoor om hun academische carrière verder te zetten in de VS. Ook België ziet zijn knappe koppen vertrekken. Elk jaar vertrekken een zestigtal Belgen voor minimum één jaar gesubsidieerd studeren in de VS, dankzij een beurs van de Belgian American Educational Foundation (BAEF). Het reële aantal studie-emigranten ligt hoger, want ook andere organisaties geven beurzen om in de VS te studeren of aan onderzoek te doen, meest gekend zijn de Fulbright-beurzen. Een heikel punt bij het plannen van een studieperiode in het buitenland is vaak de

financiering, hoewel een verblijf in het buitenland niet noodzakelijk peperduur hoeft te zijn. Eén en ander hangt af van de levensduurte in het land van bestemming, de inschrijfgelden, de reiskosten, huurgelden, e.d. Bovenstaande mag je echter niet afschrikken om een internationale carrière uit te bouwen. Er zijn verschillende instanties die beurzen geven voor een studieverblijf in de Verenigde Staten, waaronder BAEF en De “Commission for Educational Exchange between the USA, Belgium and Luxembourg” (zie kader). Het oktobernummer van “Porta Mundi” zal bovendien speciale aandacht besteden aan deze en andere mogelijkheden

voor internationale mobiliteit op master, doctoraal en postdoctoraal niveau.

In de kijker: Mijn studentendossier

Een studieverblijf in het buitenland kan daarenboven heel wat bijkomende administratieve voeten in de aarde hebben. Hoe zit het tijdens je buitenlands verblijf met kinderbijslag, belastingen, wachttijden, ziekteverzekering, reis- en verblijfskosten en nog veel meer ... Een handige website om je door dit bos te gidsen, vindt u op “Kamiel, de paperassengids”.

Via “Mijn studentendossier” kan elke student online

http://www.kamiel.info

Dit project is een realisatie van de cel ISA (Informatiesystemen voor de administratie, onder leiding van Marleen Jehaes)

Ann Peters

• zijn persoonlijke gegevens inkijken en wijzigen • zijn inschrijvingsgegevens raadplegen en een inschrijving aanvragen • zijn geïndividualiseerd traject controleren, keuzevakken, verbredingsvakken,... toevoegen aan zijn studietraject, • zijn eindverhandeling uploaden, • zijn gepersonaliseerde examenrooster opvragen en nog veel meer…

http://www.uhasselt.be/algemeen/student/ The Belgian American Educational Foundation (BAEF) kent jaar-

Draadloos netwerk

lijks een vijftigtal studie- en onderzoeksbeurzen toe voor de Verenigde Staten. De studiebeurzen geven jongafgestudeerden de gelegenheid zich te vervolmaken in de VS. Met de onderzoeksbeurzen kunnen predoctorale en postdoctorale onderzoekers één jaar doorbrengen aan een onderzoeksinstelling van hun keuze in de VS. Er worden 5 verschillende soorten fellowships uitgereikt: • Fellowship for graduate study in the USA • Fellowships for research in the USA • Fellowships for Biomedical Engineering Research in the USA • Postdoctoral Fellowships for Biomedical or Biotechnology Research in the USA • Fellowships for MBA and similar Management Degrees in the USA (middles conditionale beurzen = renteloze leningen) Meer informatie over deze beurzen, alsook getuigenissen over oud ‘BAEF’-bursalen is te vinden op de site

http://www.baef.be

12 | nUweetjeHet

De “Commission for Educational Exchange between the USA,

Vanaf dit academiejaar zijn we gestart met de stapsgewijze invoer van een draadloos netwerk. Momenteel is het draadloos netwerk beschikbaar in alle leslokalen van blok C (gelijkvloers), op de agora, in het cafetaria en in blok F. Dit project kadert in het laptopproject voor Informaticastudenten dat van start zal gaan vanaf volgend academiejaar. De invoering van het draadloos netwerk is in handen van de cel NEC.

Belgium and Luxembourg” beheert verschillende Fulbright-programma’s voor Belgen en Luxemburgers. Jaarlijks zijn er beur-

http://www.uhasselt.be/cid/nec/wireless/

zen beschikbaar voor ‘graduate study (master’s of Ph.D.), voor onderzoek op doctoraal- en postdoctoraal niveau maar ook voor docentenmobiliteit naar de Verenigde Staten.

Elektronische Studiegids

Meer info op

http://www.fulbright.be Deze site biedt ook een overzicht van andere beursmogelijkheden voor de Verenigde Staten.

Vanaf 2006-2007 zijn de traditionele studiegidsen per faculteit volledig elektronisch beschikbaar via het web. Zowel via het intranet als de website kunt u gegevens opvragen per faculteit, per opleiding of per opleidingsonderdeel. De elektronische studiegids kwam tot stand door de samenwerking van de cellen ISA en WEB. De inhoud werd centraal gecoördineerd door Micheline Dereyck.

http://www.uhasselt.be/stgids/ of via het intranet

nUweetjeHet | 13


De werkdag van

Kinderen op de unief

Astrid Waterinckx Astrid Waterinckx behaalde haar diploma Licentiaat in de geschiedenis aan de UGent en Master in European Studies aan de KULeuven. Ze begon haar loopbaan op de dienst Internationale Samenwerking van de Universiteit Antwerpen. Momenteel werkt ze als stafmedewerker op het rectoraat. In haar vrije tijd houdt Astrid van theater, fotografie en sport. Volgend jaar stapt ze in het huwelijksbootje met Raf Van Hoof.

6.40u. De wekker loopt af. Ik blijf nog eventjes soezen, want vandaag ga ik niet zoals gewoonlijk met de fiets en de trein naar het werk, maar wel met de auto. Aan de ontbijttafel hoor ik met genoegen op Voor de Dag dat het nieuws over het wetenschapspark in Waterschei is opgepikt in de nationale pers. Het mijnterrein van Waterschei zal door de Limburgse Reconversie Maatschappij verkocht worden aan het stadsbestuur van Genk, dat als nieuwe eigenaar een actieve rol wil opnemen in de ontwikkeling van de site tot hoogwaardig bedrijvenpark. Op dit bedrijvenpark komt onder meer een wetenschapspark dat ontwikkeld wordt door de Leuvense én de Limburgse Associatie.

14 | nUweetjeHet

Mijn werkdag op de campus begint rond negenen. Als eerste taak stuur ik een bode uit voor de nodige handtekeningen op de begeleidingsbrief voor het rechtendossier. Morgen, 6 oktober, zal de transnationale Universiteit Limburg (tUL) een dossier indienen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De NVAO zal de opleiding rechten onderwerpen aan de ‘toets nieuwe opleidingen’, wat in hoofdzaak een inhoudelijke kwaliteitsbeoordeling inhoudt. Dit is de tweede en finale stap in de procedure voor de erkenning van de nieuwe opleiding rechten die we vanaf volgend academiejaar willen aanbieden. In de voormiddag buig ik me over een ander tUL-dossier dat midden november moet zijn afgerond: de zelfstudie voor de evaluatie van het tUL-verdrag. Vijf jaar na ondertekening van het verdrag door het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse regering, op 18 januari 2001, buigt een gezamenlijke commissie zich over de werking van dit verdrag, alsook over de samenwerking tussen de UHasselt en de UM.

’s Middags verlaat ik de campus even voor een frisse duik in het zwembad. Ik zwem een klein half uurtje, of probeer dat althans. Het is namelijk behoorlijk druk in het water en ik moet toch wel uitkijken om niet tegen iemand aan te botsen. Volgende keer ga ik opnieuw op woensdag zwemmen, dan zijn er gewoonlijk minder mensen in het zwembad.

Kinderen van personeelsleden van de

UHasselt konden de eerste twee weken van juli deelnemen aan een sport- of kleuterkamp. Er is een hele campus om ‘ontdekkingen’ te doen, maar de kids gingen ook op uitstap naar de kinderboerderij en het sport- en speelbos in Kiewit. “In totaal waren er zo’n 80 kinderen op kamp,” vertelt sportcoördinator Dries Schuurmansvan de UHasselt. “Als herkenning kregen ze allemaal een t-shirt met de veelbelovende tekst ‘Future Master of the University Hasselt’.”

In de namiddag werk ik verder aan de zelfevaluatie van de tUL. Ik verwerk de informatie die ik totnogtoe verzameld heb, en vraag nog verdere, concrete informatie op. Met de rector overleg ik kort over het bezoekschema van de gezamenlijke commissie die in januari 2007 zal langskomen. Rond vier uur heb ik samen met de rector en de beheerder een vergadering met een topambtenaar van de provincie Limburg over de dossiers met betrekking tot het Limburgplan. We bespreken onder meer de stand van zaken van de opleiding verkeerskunde. Ook het akkoord over het wetenschapspark in Waterschei komt ter sprake. De vergadering is afgerond tegen vijf uur. Een half uurtje later keer ik huiswaarts.

nUweetjeHet | 15


Vers deeg

COLUMN

Het is zover! Het is open. Een kersvers, splinternieuw academiejaar. In september was het nog toe. Maar op de zevenentwintigste was het zover. Het werd opengemaakt. Met sier en verve. ‘s Morgens, met nieuwe zwierige toga’s. ‘s Namiddags, met het bezingen van de Vlaamse leeuw en van het onvermijdelijke bronsgroen eikenhout.

Het jaar is begonnen. En goed begonnen. We werden gevisiteerd. Dat was het jaar voordien. Meermaals werden we gevisiteerd

Verkoop inboedel Gebouw C Gebouw C wordt binnenkort gerenoveerd. Daarom moet het gebouw volledig worden leeggemaakt. Op dit ogenblik is dit al grotendeels gebeurd. Hetgeen nog rest, schenken we aan geïnteresseerde diensten of verkopen we aan geïnteresseerde personeelsleden: bureelmeubels, tafels, stoelen, labokrukken, M-Torkhouders, inox dampkappen, garageboxen, een Bekaert-omheining, enz.

en goed bevonden. We werden gekeurd, we moesten ons draaien en keren, we werden van alle kanten bekeken, geteld, gemeten, en de commissie zag dat het goed was. nUwetenzeHet, de studenten. Ze schrijven zich in, ze weten ons wonen. Alleen het

De volledige lijst vindt u op het intranet onder

‘Administratie’, ‘MAT’, ‘Gebouw C’.

verkeer loopt wat vertraging op, zo blijkt. Bredero zei het al “Het kan verkeren”!

Er zijn plannen, hopen plannen. Plannen van hoop. De marketing werkt. Er komt een nieuw wetenschapspark. Het VIB vrijt Biomed op, en dat is wederkerig. Het diversiteitsplan moet verandering brengen. Een kersverse ‘meest verdienstelijke allochtoon’ kreeg de Willy Goetstouwersprijs. A propos, van diversiteit en inburgering gesproken, die ‘Vlaamse’ leeuw waar ik het daarnet over had, werd die niet ingevoerd vanuit de Arabische contreien? De kruisvaarders brachten hem mee. Vanop een van hun kruistochten. Van integratie gesproken! Die Vlaamse leeuw doet dat beter dan ons eigen jong volkske. Het stond in de krant, niet zo lang geleden: “bijna zestig procent van de jongeren vindt de aanwezigheid van migranten bedreigend” en “drie kwart zou geen relatie beginnen met iemand van een andere etnische groep”. Tjonge jonge. De propaganda werkt. Percepties bijsturen. Het eigen ‘brain washen’. En andere groepen ‘zwart’ maken (c’est le cas de le dire). Een zekere partij wil en zal ‘anders’ koppelen aan ‘misdaad’. En dat zou dan bovendien ongeveer de enige, of althans de belangrijkste ‘onveiligheid’ zijn die ons bedreigt. Luc Huyse schreef het nog onlangs, in diezelfde krant: de tunnelvisie van die partij. En het werkt. De mensen kiezen ervoor, ze kruipen in die tunnel. En toch waren er 100.000 te zien op 0110? Wat deden ze daar? Wat dachten ze? Wat denkt al dat jong bloed dat onze gangen

Personeelsleden

Er worden twee kijkdagen

die iets wensen te kopen,

georganiseerd in gebouw C:

brengen onder gesloten omslag

• dinsdag 31 oktober 2006

een bod binnen bij

van 13.00 tot 15.00 uur

Everard Goris

• dinsdag 7 november 2006

voor vrijdag 10 november 2006 van 14.00 tot 17.00 uur om 10.00 uur in E101.

doet bruisen? Zijn ze verstandig? Kunnen ze wat afstand nemen? Denken ze zelf na? Of praten ze de ‘handelsreizigers in angst’, zoals Huyse ze noemt, maar na?

Maar Madam Pheip toch, ge wordt nog filosofisch op uwen ouden dag! Natuurlijk groeien we daar uit. Leren we hoe het werkelijk in mekaar zit. Gaan we wel weten waar we moeten ingrijpen, limieten stellen, te beginnen bij onszelf, en waar aanmoedigen, talenten aanwakkeren, het beste eruit halen, leren van mekaar. Geef toe, wat een rijkdom.

Van mij kan iedereen in elk geval al leren hoe ge een goede wafel moet bakken. Mijn deeg is klaar, het vuur staat aan, ik hou de pan in de aanslag, we kunnen eraan beginnen. Ik heb er zin in. Laat dat acade-

Meer info bij: Jan Vanhove (E103 – tel. 8143)

miejaar maar komen! Madam Pheip

22 | nUweetjeHet

Verkoop nUweetjeHet | 23


Elke

Doctoraat

Doctoraat

Geuzens

Ineke Van Severen

Watergebaseerde synthese van metaaloxide nanocomposieten bestaande uit alumina en yttria gestabiliseerd zirconia

Nieuwe plastics voor toepassing in zonnecellen en biosensoren

In dit doctoraatsonderzoek werd, in het kader van een GBOU-project, een innovatieve watergebaseerde methode onderzocht voor de bereiding van ‘traditionele’ alumina-yttria gestabiliseerd zirconia (YSZ) nanocomposieten, maar ook een andere vorm van nanocomposieten, namelijk zirconia-alumina “core-shell” partikels.

Door de keuze van zijketens op geleidende kunststoffen kunnen we de chemische en fysische eigenschappen van deze materialen slim wijzigen naargelang de gewenste toepassing. Deze aanpak leidt tot nieuwe vooruitzichten voor plastic zonnecellen en biosensoren

Deze nanocomposieten kunnen gebruikt worden voor hun mechanische toepassingen omdat ze harder, taaier en/of sterker zijn dan hun afzonderlijke componenten. Bovendien vinden ze toepassingen in de biomedische wereld, bv. als implantaten. In eerste instantie werden YSZ nanodeeltjes bereid via twee verschillende methodes, namelijk via de waterige oplossing-gel methode – een methode die in de onderzoeksgroep Anorganische en Fysische Scheikunde ontwikkeld werd – en de eveneens watergebaseerde hydrothermale methode. Vervolgens werden deze YSZ nanodeeltjes geïncorporeerd in een matrix bestaande uit alumina. De malingen en sinterexperimenten werden uitgevoerd bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) te Mol. De microstructuur van de verkregen alumina-YSZ nanocomposieten werd geëvalueerd door verschillende synthesecondities, zoals maaltijd, YSZ hoeveelheid en sinteromstandigheden, te variëren. De mechanische en tribologische eigenschappen van deze nanocomposieten werden gemeten in het departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde (MTM) van de KULeuven. Doordat de korrelgroei van de matrix van de nanocomposieten beperkt wordt door er nanodeeltjes in te brengen, leidt dit tot verbetering van de mechanische eigenschappen. Zo kunnen hardere, taaiere en/of sterkere materialen ontworpen worden in vergelijking met puur alumina. Zirconia-alumina “core-shell” partikels bestaan uit een zirconia kern omringd door een nanolaag van alumina. Uit TEM (Transmissie Electronen Microscopie) en PCS (Photon Correlatie Spectroscopie) metingen kon afgeleid worden dat de zirconia kernen volledig en uniform bedekt zijn met een dunne laag van alumina, resulterende in een speciale vorm van zirconia-alumina nanocomposieten. Er wordt verwacht dat het invoegen van deze “core-shell” deeltjes in een alumina matrix leidt tot een beperking van de korrelgroei van de matrix bij sinteren, hetgeen leidt tot een verbetering van de mechanische eigenschappen. In de onderzoeksgroep Anorganische en Fysische Scheikunde (prof. dr. Jules Mullens, prof. dr. Marlies Van Bael, dr. Heidi Van den Rul, dr. An Hardy en dr. Kristof Van Werde) werken momenteel 8 doctorandi aan hun proefschrift.

Meer info: jules.mullens@uhasselt.be

Kom naar het Wetenschapsfeest in Flanders Expo Gent Ook de Universiteit Hasselt doet mee!

28 en 29 oktober 2006

Heb je zin in een leerrijke, boeiende en plezierige dag vol wetenschap? Dan is het Wetenschapsfeest zeker iets voor jou. Deze bruisende familiehappening sluit de Vlaamse Wetenschapsweek feestelijk af met allerlei activiteiten en animatie voor jong en oud.

Een greep uit het verrassende aanbod… • Veiligheidsgordel vast? Hou je klaar, want de tuimelwagen gaat over kop! • Knippen en plakken? Met DNA? Je wordt een echte gentechnoloog! • Doe je beter dan Tom Boonen? De resultaten van je inspanningstest op de fietsergometer, je inspanningshartslag en bloedlactaatwaarden zullen het uitwijzen…

Kunststoffen bestaan uit een verzameling van lange draadvormige moleculen, die zijn opgebouwd uit (honderd)duizenden identieke eenheden, vandaar dat men spreekt van polymeren. In het dagelijks leven kom je polymeren overal tegen. Plastic zakjes, drinkbekertjes, elastiekjes, panty’s, PET-flessen en bumpers zijn zomaar enkele voorbeelden. Al deze materialen hebben één belangrijke overeenkomst: ze kunnen geen elektrische stroom geleiden. Inderdaad, de meeste polymeren zijn isolatoren. Niet voor niets zit om elke stroomdraad een dikke laag plastic. Toch is er een speciale klasse van kunststoffen - de geconjugeerde polymeren- die wel stroom kunnen geleiden. Deze klassen van polymeren trekken grote belangstelling van de elektronica-industrie. Geleidende of halfgeleidende kunststoffen vinden al toepassing in batterijen en antistatische coatings. Waarschijnlijk blijft het daar niet bij: Plastic lampjes en wegwerpelektronica, telefoonkaarten bijvoorbeeld, staan op stapel. Wat verder in het verschiet liggen flinterdunne beeldschermen, plastic zonnecellen of slimme biosensoren op film. Echter eer al deze toepassingen ook echt in de winkel verkrijgbaar zijn, is er een constante behoefte aan nieuwe, betere materialen. Scheikundigen proberen deze nieuwe materialen met verbeterde eigenschappen te ontwerpen en te bereiden. Natuurkundigen proberen de elektronische processen in deze stoffen goed te begrijpen en te gebruiken voor elektronica. De geconjugeerde polymeren die de belofte van plastic elektronica moeten gaan waarmaken, zijn er in vele soorten. Ze verschillen van elkaar in (half)geleidbaarheid, stabiliteit, verwerkbaarheid en eenvoud in bereiding. Poly(para-fenyleen vinyleen) (PPV) is één voorbeeld van een geconjugeerd polymeer (zie figuur), waaraan binnen het Instituut voor MateriaalOnderzoek (IMO/IMOMEC) aan de UHasselt in dit kader veel onderzoek wordt gedaan. In het doctoraatsproefschrift van Ineke Van Severen (promotor: prof. dr. D. Vanderzande, copromotor: prof. dr. T. Cleij) werd getracht synthesemethoden te ontwikkelen voor nieuwe, betere varianten van dit PPV. In dit onderzoekswerk werden geleidende plastics ontwikkeld die op verschillende vlakken een verbetering van de eigenschappen beoogden. Eén daarvan is de verbetering van de halfgeleider-eigenschappen, meer bepaald de mobiliteit. Vooral het feit dat elektronen slecht overspringen van het ene polymeermolecuul naar het andere – hopping – kost veel hoofdbrekens. In een halfgeleidend, geconjugeerd polymeer kunnen de elektronen zich snel door de hoofdketens bewegen, maar ze moeten ook snel van de ene naar de andere keten kunnen springen. Daartoe moeten de polymeermoleculen heel netjes en ordelijk naast elkaar gelegd worden. Bij een normaal productieproces is echter de regel dat de ketens als spaghettikluwens in elkaar zitten. In het onderzoek van Ineke van Severen werden materialen gevonden die zich spontaan kunnen ordenen en zo aanleiding kunnen geven tot een verhoogde mobiliteit. Anderzijds werd dit ook betracht met de inbouw van “polaire” functionaliteiten, die de ladingsscheiding verhogen. Dit is zeer belangrijk voor toepassing in organische zonnecellen. Door het aanbrengen van deze polaire, flexibele zijketens, wordt er eveneens voor gezorgd dat deze kunststoffen verwerkt kunnen worden vanuit milieuvriendelijke oplosmiddelen zoals alcoholen. De meeste (half)geleidende polymeermoleculen zijn immers, doordat ze vele dubbele bindingen bevatten, star en sterk. Hierdoor zijn ze meestal moeilijk op te lossen, tenzij in organische solventen zoals chlorobenzeen. Dit solvent is echter kankerverwerkend en bijzonder milieuonvriendelijk. Varianten van deze polymeren, die in dit werk ontwikkeld werden, bieden dan weer de mogelijkheid om biomoleculen te binden aan het oppervlak van een sensor. Dit opent veelbelovende perspectieven voor stabiele en selectieve, polymeergebaseerde biosensoren, een belangrijk nieuw onderzoeksdomein voor de onderzoeksinstituten IMO en BIOMED.

Meer info: dirk.vanderzande@uhasselt.be

Voor alle info kun je terecht op www.wetenschapsweek.be -> Wetenschapsfeest

24 | nUweetjeHet

nUweetjeHet | 25


25 jaar in dienst

Marjan Vandersteen

Diversiteit

Hooggeachte professor Vandersteen, Waarde collega, Beste Marjan, Vandaag zijn wij hier bijeen om uw 25-jarige verbondenheid aan deze instelling te vieren. Graag wil ik van deze bijzondere gelegenheid gebruikmaken om enkele woorden tot u te richten. 25 jaar geleden begon u aan het toenmalige Limburgs Universitair Centrum, waar u trouwens zelf gestudeerd had. Het was toen anders dan nu, er was één morfologisch departement EWO: Embryologie, Weefselleer en Ontleedkunde, er was nog geen grote snijzaal, het Dr. Willems Instituut was ver weg, en de labovleugel waar wij nu zitten, bestond slechts uit struikgewas. TO BE OR NOT TO BE that is the question. Citaat uit: W. SHAKESPEARE HAMLET

* TO

GA OR NOT TO GA,

that ’s the question. Citaat uit: DR. J. W. FUCHS KLASSIEK VADEMECUM TWEEDE DRUK, VAN GOOR ZONEN DEN HAAG Bladzijde 219 toga, een wollen kledingstuk, gedragen zonder spelden of knopen, het kenmerk van de Romeinse burger. De Romeinen zelf beschouwden de toga als een onpraktische dracht. Zij wordt dan ook nooit bij het werk (Liv. 3, 26, 7-16), maar alleen bij officiële gelegen- heden gedragen. Terwijl oorspronkelijk de toga door mannen en vrouwen gedragen werd, hebben na het begin van de keizertijd vrouwen haar nooit meer gebruikt. Einde citaat

Als wij daarentegen nú uw naam aanklikken op de UHasselt-website, treffen wij u als voorzitter van vijf belangrijke entiteiten / commissies, en coördinerend verantwoordelijke van even zovele cursussen. Men mag stellen dat duizenden studenten geneeskunde, tandheelkunde, verpleegkunde, kinesitherapie en biomedische wetenschappen van u het vak leerden, terecht wordt u door hen dan ook de “Godmother of Anatomy” genoemd. Behalve dat, bent u Voorzitter van het Departement Medische Basis Wetenschappen. Naast de rectoren die wij als “strenge vaders” inmiddels al gehad hebben, koos u voor het model van “zorgende ouder”, met name ook bezorgdheid voor evenwichtige taakverdeling en goed onderwijs. Als één voorbeeld van vele, kwam dit het laatste decennium nog tot uiting in de slagvaardigheid waarmee u met uw team vanaf 1997 de curriculumhervorming in genees- en tandheelkunde voorbereidde en uitvoerde, én de daarop volgende onderwijsvisitatie voorbereidde, waarna dit jongste visitatierapport heel universitair Vlaanderen versteld deed staan. De grote toestroom van nieuwe studenten in geneeskunde én moleculaire levenswetenschappen, de parel aan de kroon van de Universiteit Hasselt, is hier een gelukkig gevolg van. Als collega kennen wij u in de beste anatomische traditie: kritisch maar vriendelijk. Als voorzitter en beleidsverantwoordelijke schafte u weliswaar de broodjes tijdens lunchvergaderingen af, maar u verliest de inwendige mens nooit uit het oog, want in de plaats kwamen ten gepaste tijde jaarlijkse barbecues! Wie uw bureau komt binnenvallen, mag ongevraagd rekenen op verse geurige koffie! Voeg daarbij uw gevoel voor humor en humaniteit, die u ook persoonlijke waardering opleveren. Tot slot wil ik u nog graag bijvallen in een recente kwestie, waarin u overigens medestandsters kent! Daarvoor citeer ik even het “Klassiek Vademecum” van Dr. Fuchs*, een leerboek uit onze schooltijd. Wij zijn blij, zo een voorzitter in ons midden te mogen vieren, en wensen u nog vele jaren na deze! Koos Jaap van Zwieten, collega proximus Diepenbeek, 2 oktober 2006

,

een topprioriteit van de Vlaamse regering Enkele citaten:

Bij de opening van het academiejaar van de VUB hield Fientje Moerman, Vlaams minister van Wetenschap, een opgemerkte en inspirerende speech over “Diversiteit als hefboom voor de kenniseconomie”. Ze verwees naar één van de topprioriteiten van de septemberverklaring van de Vlaamse regering.

“Diversiteit is geen keuze, ze is een feit. De keuze die we hebben ligt in het antwoord op de vraag of we deze diversiteit – die overigens ook een economische troef kan zijn - willen beleven in dialoog of in confrontatie. Wij kiezen voluit voor de dialoog. Daarbij onderkennen we de vele mogelijkheden en kansen die de interculturaliteit voor alle betrokkenen biedt.” En verder: “Meer vrouwen in academische topfuncties zijn niet alleen nodig om de – getalsmatig - duidelijke onevenwichten weg te werken. Ze dragen ook hier bij tot een verbreding en verruiming van het onderzoeksperspectief.” “Zonder extra stimulansen van overheidswege dreigt de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke echelons zichzelf in stand te houden. Zonder diversiteit in de top van het ZAP-kader bestaat er een reëel risico dat de ‘old boys networks’ verder blijven functioneren.” “Samen met mijn collega van Onderwijs heb ik concrete maatregelen genomen om de trage instroom van vrouwen in het ZAP-kader te versnellen. Vanaf 1 oktober 2006 wordt in de verdeelsleutel van het Bijzonder Onderzoeksfonds een zogenaamde ‘diversiteitscoëfficiënt’ ingebouwd. Deze bestaat uit de stimulering van de mobiliteit van onderzoekers, zowel internationaal als binnen Vlaanderen, en uit de bevordering van aanstellingen van vrouwelijke onderzoekers in het ZAP-kader. In 2010 zal een evaluatie nader bepalen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.”

Doctoraatspromoties Jeroen van den Heuvel Doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen Doctoraatsproefschrift over “Governance and Boards in Small and Medium-sized Family Businesses”. 31 augustus 2006 Ineke Van Severen Doctoraat in de Wetenschappen: Chemie Doctoraatsproefschrift over “Design, Synthesis and Evaluation of Functionalized Poly (p-Phenylene Vinylene) derivatives: From Existing Structures to Novel Materials”. 28 september 2006 Elke Geuzens Doctoraat in de Wetenschappen: Chemie Doctoraatsproefschrift over “Watergebaseerde synthese van metaaloxide nanocomposieten bestaande uit alumina en yttria gestabiliseerd zirconia”. 29 september 2006 Ann Ruttens Doctoraat in de Wetenschappen: Biologie Doctoraatsproefschrift over “Risk based assessment of in situ remediation strategies for metal contaminated soils: metal mobility, phytoavailability and phytotoxicity”. 5 oktober 2006 Jan Van den Bergh Doctoraat in de Wetenschappen: Informatica Doctoraatsproefschrift over “High-Level User Interface Models for Model-Driven Design of Context-Sensitive User Interfaces” 25 oktober 2006 om 16 uur in het auditorium EDM

Mieke Van Haegendoren

26 | nUweetjeHet

nUweetjeHet | 27


C

o

l

o

f

o

n

NuweetjeHet-01-0607  

������� • Uitbouw wetenschapsparken • Stoet der Togati • Academische openingszitting • Meest verdienstelijke allochtone student • BIOMED en...