Page 1

PHOTOGRAPHY BOOK by uğurateş

ASSOS

TEMPLE OF ATHENA ATHENA TAPINAĞI Çanakkale


Temple of Athena The city was founded from 1000 to 900 BC by

journey through Asia Minor, which was between 53-

Aeolian colonists from Lesbos, who specifically are

57 AD, on his way to Mytilene on the island of Lesbos.

said to have come from Methymna. The settlers

Acts 20 records that Luke the Evangelist and his

built a Doric Temple to Athena on top of the crag in

companions (‘we’) “went ahead to the ship and sailed

530 BC. From this temple Hermias of Atarneus, a

[from Troas] to Assos, there intending to take Paul on

student of Plato, ruled Assos, the Troad and Lesbos

board ... and when he met us at Assos, we took him on

for a period of time, under which the city experienced

board and came to Mitylene”.

its greatest prosperity. (Strangely, Hermias was actually the slave of the ruler of Atarneus.) Under his

From this period onwards, Assos shrunk to a small

rule, he encouraged philosophers to move to the city.

village, as it has remained ever since. Ruins around

As part of this, in 348 BC Aristotle came here and

Assos continue to be excavated.

married King Hermeias’s niece, Pythia, before leaving for Lesbos three years later in 345 BC. This ‘golden

The pillars from the ancient port lay in the harbor for

period’ of Assos ended several years later when the

over a millennia. Eventually they were probably sold.

Persians arrived, and subsequently tortured Hermias

In the early 1900s an attempt was made to move the

to death.

contents of the Temple of Athena. Much of the art has been moved to museums like the Louvre.The art

The Persians were driven out by Alexander the Great

found includes pictures both of mythical creatures and

in 334 BC. Between 241 and 133  BC, the city was

heraldic events.

ruled by the Kings of Pergamon. However, in 133 BC, the Pergamons lost control of the city as it was absorbed by the Roman empire. St. Paul also visited the city during his third missionary

ASSOS


Temple

ofAthena

1. Ancient Harbour Antik Liman

5. Western Church Batı Kilisesi

9. Archaic Street Arkaik Yol

13. Ayazma Church Ayazma Kilisesi

2. Excavation House Kazı Evi

6. Late Antique Residential Area Geç Antik Çağ Konut Alanı

10. Larichos Burial Enclosure Larichos Aile Mezarı

14. Gymnasium Eğitim yeri - Kütüphane

3. Theatre Tiyatro

7. Necropolis Nekropolis

11. Western Gate Batı Kapısı

15. Agora Agora

4. Ancient Road Antik Yol

8. Tomb of Publius Varius Publius Varius Anıt Mezarı

12. City Walls, Gates, Towers Surlar, Kapılar, Kaleler

16. North Stoa Kuzey Stoa


17. Bouleuterion Bouleuterion 18. Acropolis Akropolis 19. Athena Temple Athena Tapınağı 20. Byzantium Age Remains Bizans Çağı Kalıntıları


Athena Tapınağı Milattan Önce (M.Ö.)

M.Ö. 241 yılında Pergamon Krallığı’nın egemenliği

Arkaik Çağı

: 700 - 500

altına girdi. M.Ö. 133’te Kral III. Attolos’un vasiyeti

Klasik Çağ

: 500 - 300

ile Bergama Krallığı Roma’ya geçince Assos kenti

: 300 - 0

de Roma egemenliğine girdi. Kent, Roma yönetimi

Helenistik Çağ Milattan Sonra(M.S.)

döneminde gelişti. Bu dönemde tarım arazilerinin

Roma Çağı

: 0 - 300

verimliliği ile ünlü oldu.Erken imparatorluk döneminde

Bizans Çağı

: 300 - 1350

Athena Polias, Zeus Soter ve Asklepios kültleri

Osmanlı İmparatorluğu

: 1350 - …

yanında Roma imparatoru Augustus ve karısı Livia’yı

Assos kentinde arkeolojik verilerden kentte Tunç

tanrılaştıran Assoslular, Hıristiyanlığın doğuşundan

Çağı’ndan beri kesintisiz iskan edildiği anlaşılmaktadır.

sonra kenti Aziz Pavlus ve Aziz Luka’nın ziyaret etmiş

M.Ö. 7. yy’da Lesbos Adası’ndan (Midilli) gelen

olmasının da etkisi ile Hıristiyanlığı kabul ettiler.

Aiol kolonileri tarafından iskan edilerek gelişmiş,

M.S. 3. yy.ın ortalarından sonra kent önemini

zenginleşmiştir. M.Ö. 6.yüzyılda Lidya Krallığı kıyılardaki

yitirdi.M.S. 5. yüzyılda piskoposluk merkezi haline

Assos, Lidya Krallığı’nın hâkimiyetine girmiştir. M.Ö.

gelen kentte yerleşim, 7. yüzyılda sonra erdi.

546 yılında Perslerin Lidya hakimiyetine son vermesi

Latinler, Franklar, Selçuklu ve Osmanlı Türkleri

sonucu Pers egemenliği başladı.

akropolise birçok kez kente saldırmışlardır. Bizans

Plato’nun okulunda öğrenim görmüş olan Hermesias,

Dönemi’nde piskoposluk merkezi haline gelen Assos,

başta Aristo olmak üzere filozof dostlarını Asos’a

1080 yılında, Selçukluların egemenliği altına girdi,

davet etti. Hermesias’ın yeğeni Phtias ile evlenen

ancak 17 yıl süren egemenlikten sonra I. Haçlı ordusu

Aristo, Assos’ta üç yıl yaşadı. M.Ö. 347’de Assos’ta bir

komutanlarından Keşiş Pierre, bölgeden Türkleri

felsefe okulu kurdu ve yaşam bilimi üzerine çalışmalar

uzaklaştırdığı için burada 1330 yılına kadar Bizans

yaptı. Kral Hermesias, M.Ö. 345 yılında bağımsızlığını

hâkimiyeti devam etti. 14. yüzyılda Karesi Beyliği’nin

yitirdi; Pers komutanı Rodoslu Memnon tarafından esir

topraklarında olan Assos, tüm Çanakkale çevresi ile

alınarak Persepolis’te çarmıha gerildi ve kentte yeniden

birlikte 1359 yılında Sultan I. Murat’a satılarak Osmanlı

Pers hakimiyeti başladı.

topraklarının bir parçası oldu.

Assos, Büyük İskender’in

ölümünden sonra Galatlar tarafından işgal edildi.


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


Temple of Athena ASSOS

Assos BC 7. In the centuries the people of Methymna The temple dedicated to the goddess Atena is the city in the island of Lesbos / Lesbos have turned into a oldest and only dor temple in Anatolia. The temple, police town after their migration here.

which was built in 540 BC, used andesite, a local stone type.

We have very little knowledge in ancient written sources. It is thought that Assos, like the other In the young Byzantine period (12th-13th centuries Anatolian cities, entered Lydia in the Archaic Age and AD), the acropolis, surrounded by a strong wall, was then Pres Presidency.

transformed into a hill. In this period, fortresses, grain warehouses and houses were built in the castle.


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


Temple of Athena - ASSOS

Assos M.Ö.7. yüzyılda Lesbos/Midilli adasındaki Tanrıça Atena’ya adanmış olan tapınak Anadolu’daki en Methymna kenti halkının buraya göçünden sonra bir eski ve tek dor tapınağıdır. M.Ö.540 yılında inşa edilen polis kentine dönüşmüştür.

tapınakta yerel taş türü olan andezit kullanılmıştır.

Antik yazılı kaynaklarda çok az bilgi sahibi olduğumuz Genç bizans döneminde(M.S. 12-13. yüzyılda) güçlü bir Assos’un diğer Anadolu kentleri gibi Arkaik Çağ’da sur ile çevrilen akropolis bir kaleye dönüştürülmüştür. Lidya ve sonrasında ise Pres egemenliğine girdiği Bu dönemde kale içerisinde sanıçlar, tahıl depoları ve düşünülmektedir.

konutlar inşa edilmiştir.


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


Temple

ofAthena

1. Ancient Harbour Antik Liman

5. Western Church Batı Kilisesi

9. Archaic Street Arkaik Yol

13. Ayazma Church Ayazma Kilisesi

2. Excavation House Kazı Evi

6. Late Antique Residential Area Geç Antik Çağ Konut Alanı

10. Larichos Burial Enclosure Larichos Aile Mezarı

14. Gymnasium Eğitim yeri - Kütüphane

3. Theatre Tiyatro

7. Necropolis Nekropolis

11. Western Gate Batı Kapısı

15. Agora Agora

4. Ancient Road Antik Yol

8. Tomb of Publius Varius Publius Varius Anıt Mezarı

12. City Walls, Gates, Towers Surlar, Kapılar, Kaleler

16. North Stoa Kuzey Stoa


17. Bouleuterion Bouleuterion 18. Acropolis Akropolis 19. Athena Temple Athena Tapınağı 20. Byzantium Age Remains Bizans Çağı Kalıntıları


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


ASSOS Temple of Athena Çanakkale - TURKEY PHOTOGRAPHER uğur ateş - 2017


PHOTOGRAPHY BOOK by uğurateş

ASSOS

Temple of Athena © All rights reserved by ugurates.

Temple of Athena - Turkey  

Assos (Behramkale), about 17 km from the Ayvacık district of Çanakkale. An ancient city in the village of Behramkale in the south. It is lo...

Temple of Athena - Turkey  

Assos (Behramkale), about 17 km from the Ayvacık district of Çanakkale. An ancient city in the village of Behramkale in the south. It is lo...

Advertisement