Page 1

M. ŞERİF FIRAT Kasman ( Köprücük ) Köylü – Varto

DOĞU İLLERİ VE VARTO TARİHİ (Üçüncü Baskı)

KARDEŞ MATBAASI ANKARA-1970


KAYNAKLAR 1. Türk Tarihinin Anahtarı 2. Doğuda Araştırmalarım ( Kadri Kemal Kop ) 3. Umumi Tarih ( Ahmet Refik ) 4. Erzincan Tarihi ( Ali Kemali ) 5. Bektaşilik ve Edebiyatı ( Besim Atalay ) 6. Selçukilerden Kalan Şecere ( Alaeddin Keykubat ) 7. Benlik ve Dil Birliğimiz ( Miralay M. Rıza ) 8. Resmi kayıtlardan alınan bilgiler 9. Bizzat müşahedelerim 10. Hormek şeceresi 11. Doğu illerindeki Türk asarı ve mezarları


SUNUŞ Bu eser, yalnız dikkatle değil , aynı zamanda ibretle okumaya değer bir önem taşımaktadır. Bilgin ve idealist bir öğretmen olan yazarı doğup büyüdüğü bölgenin tarihi oluşunu karanlıktan kurtarmak gayreti ile kaleme şarılmış ; fakat parlattığı meş’alenin aydınlığından korkanlar tarafından insafsızca şehit edilmiştir. İfade ettiği mana bakımından Türk aydınlarının bu olay üzerinde dikkatle durmaları icap eder.

Neşrinden bir hafta sonra bu kanlı cinayeti işleyen gizli eller aldıkları intikam ile yetinmemiş; kitabı da piyasadan toplayarak yok etmişlerdir. Zavallı yazar’ın , hangi vatan köşesinde gömülü olduğunu dahi bilmiyoruz. Düşmanlığın derecesine bakın ki, kitapları gibi mezarı da ortadan kaldırılmıştır.

Bugün, Milli Eğitim Bakanlığımızca 2 nci baskısı yapılan bu eserin, bütün Türk aydınları tarafından okunması büyük faydalar sağlayacaktır. Çünkü, bu eser, Doğu Anadolu’da oturan, Türkçeye benzemeyen bir dil konuştukları için kendilerini Türk’den ayrı sayan ; bilgisizliğimiz yüzünden bizim de öyle sandığımız vatandaşlarımızın su katılmamış Türk olduklarını bir kez daha isbat etmektedir. Hem de inkarına imkan bırakmayan ilmi deliller ile…

Tarihin hiçbir devrinde, Doğu illerimize bugünkü sakinlerini tortu olarak bırakacak yabancı bir göç vaki olmamıştır. Dünya üzerinde “Kürt” diye adlandırılabilecek müstakil hüviyetli bir ırk yoktur. Kürtler, yalnız vatandaşlarımız değil, soydaşımızdır da…Fakat, asırlarca devam eden kötü idare ve ihmaller , onların da kapalı yaşama itiyatları maalesef bu neticeyi doğurmuştur. Türk Milletini ve Türk Vatanını parçalayarak yok etme sevdasında olanlar, bundan faydalanmanın peşinde koşuyorlar.

Bütün Türk aydınları , şunu kesin olarak bilmelidirler ki, “Kürtlük” tahriki düşman kaynaklardan fışkırmakta ve milli bütünlüğümüzü sarsarak bizi yıkmayı hedef tutmaktadır. Buna elbette müsaade etmemeliyiz. Çünkü, Doğu illeri vatanımızın hem kapısı, hem kalesidir. Biz ihmal eder, gerçekleri bu öz kardeşlerimize götürmez , onları aydınlatmazsak , düşman propagandası karşısında silahsız ve müdafaasız kalırlar. Sonunda alçakca yapılan bu propagandaların tesiriyle ikiye bölünürüz. Doğu illeri elimizden çıkarsa Orta ve Batı Anadolu’da tutunmamız kolay olmaz. Bu dava , Türk Vatanı ve Türk Milletinin istikbali bakımından son derece mühim, son derece ciddidir.


Bütün Türk aydınlarının bu durum karşısında vazifelerinin ne olduğunu tayin etmeleri zamanı gelmiştir. Bilhassa , bu ve buna benzer aslı astarı olmayan propagandalara kanmış, aldanmış, neticede yollarını şaşırmış Doğu Türklerinin kendilerini aydınlığa çıkaracak bu kitabı dikkatle okumaları, can evine çekilip derin derin düşünmeleri lazımdır. Bu takdirde hakiki ve doğru yolu bulacaklarına inanıyorum.

Tarihin karanlıkların , ilmin ışığını tutarak bize milli benliğimizi gösteren ve öğreten büyük Türk mütefekkiri Ziya Gökalp nerelidir ? Tahrikçilerin, propagandacıların “Kürtlük” ün merkezi saydıkları Diyarbakır’lı değil mi? Bu gerçek, bizi, başlı başına bu kitapda yazılı olanları kadar düşündürecek ve aydınlatacak bir vakıadır.

Doğulu, Batılı, Güney ve Kuzeyli vatandaşlar, artık uyanmalı ve birbirimizi uyandırmalıyız. Büyük, önemli, ciddi ve hayati bir mesele olan bu davayı, Milli Birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü sağlayacak duygu, düşünce ve imkan beraberliğine ulaştırmadıkça istikbalden emin olmaya hakkımız yoktur.

Rahmetli ve büyük idealist M. Şerif Fırat’ın uğrunda can verdiği bu ülkü, Türk aydınları tarafından bekamızın teminat bayrağı olarak ebediyen dalgalandırılmalıdır. Hem de imkanlarının son haddi olan yüksekliklerde.

Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal GÜRSEL

Firat  
Firat  
Advertisement