Page 1

TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

i


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

! $

& '( !

!

& ' &

! $

! ! %

& (

$ ! !

(

! & * ! ) )

!

% $

" ! $

!

# &

%

!

$ )& '+

&'

!

%

ii


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

!

&' %

! ( ) " & $ /, 0 2

%

& ! %-. 0 (

( &

'

%

*

-/, 1! !

), $2 1 )5 $ ( & ! %

(

3 ) ! 5 0 1 3! )

() *

! , )

"#$ ! %

) "#$ )

) &$+ ! ( .+ ( )%+ ! , 0 & . ) * ( / )%+ ! % & % * ( 0 ( ! & ! ! # ! )4 ' ) ( & 1 & % ( .& ( & ! 2' ( % 1 )% ! ) &+ !

Sınavlarda Takas ve Operasyon lemleri ile ilgili çıkan soru sayısı 20 olup, örnek sorulara $ *4 5 5 666% * %' % adresinden ula ılabilir. Sınavda çıkan soru sayısı ve ana ba lıkların bölüm içindeki oranı a a ıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmektedir. !

% / / 0 /

=

&

'

() * 0 %

!

/

"#$ )& ( +" 0 1( + (+ ) (+ 6# 7), % ( ) ) $ )3 $ ) $89 : ) 3 $ 9

0 0'

7

8

9:

;<

9<

99

:<

::

;

7

9<

9:

7

8

9:

;<

B

B

B

B

.*

!

3! ! / * / ! @ ( 3! . & A 0 $ & 1 & .& . ! 0 2 $ 0 2 0

5 > 0 (?

( ?

0 0

(

)

3!

%

)

.+

*

;

&

!

%

3


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

;:

&

"<.

;=;:

======

)+)+=======================================================================

;= :

6) !

;=>:

4

;=?:

5 %

;=@: 9%:%9# 9%:%;# 9%:%7#

0 =================================================================================== )! !

% & 0 -

6) ! &

5

A .

>: CA >=;: 7%9%9# 7%9%;#

)%+ / /

>= : 7%;%9# 7%;%;#

E& / F

>=>: 7%7%9#

)%+ /

>=?:

)%+

>=@: 7%:%9# 7%:%;# 7%:%7# 7%:%8# 7%:%:#

%

>=F: 7%H%9# 7%H%;# 7%H%7#

%! F F

0 =========================================== ;

+ + +*

*%)

4 %%),

1 0;;

% %$ 6) ! 0 =================================== ;; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9; %C%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9;

:

B /

A A .

A A

" C ============================= ;?

" " -. - /" A A======================================================= ;D !

================================================================================= ;D %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9D ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9D

, " & ================================================================================== ; . $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9E . $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9E ! .

).

! , .

* / G9 0 G; " / %

?: 4

&

'! ========================================================= 0 * .+ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;<

) *

===================================================================================== * %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;7 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;8 A #0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;: ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 79 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 79 * )

========================================================================== > * %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7; 3! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 77 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 78 0

=========================================================================== >@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7: * 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7: 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7:

A #!

=========================================================

!

>=G: " 0 % * 7%I%9# 7%I%;# > )$ / 7%I%7# *

?=;:

.

<

=============== >F

================================================================================= >G

4


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

@:

A ============================================================================== ?

@=;:

1!

!

)%+

@= :

" '(

)

&

@=>: :%7%9# :%7%;#

E& &

@=?: :%8%9# :%8%;# :%8%7#

%

@=@: :%:%9# :%:%;# :%:%7# :%:%8#

%

F:

! (!

+

()(

> * B

) '

! * F * !

! %

==================================== ?

==================================================== ?;

% * =============================================== ?@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8:

> *

F

)

() 6)!

================================================================================== ?F %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8H 3! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8D %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8D

===================================================================================== ?D %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8D 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :< 3! J 0 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :H

4

A

<

================ @G

F=;:

#!H $

================================================================================= @G

F= :

#!

================================================================================= @

G: A G=;:

,

G= :

,

G=>: G=?:

,

A A 4

$

< /" " .2 A================================================== F ! !

#7E ) 4 %%

+'()

D%9%9# D%9%;# D%9%7# D%9%8# D%9%:# D%9%H# D%9%I#

: =;: E%9%9# E%9%;#

& $

#7E ) 4 %% ============================================ F; ================================================================== F

! ! #================================================================================================ F

D: D=;:

==================================================================== F

========== F? % 1 )% %!() % )3 ! 8 ! : <$ ), ) ' ) 3 ! * =============================================================================================== F? * %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% H8 = @ C %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% H8 ! K %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% H: 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HH 1 L 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HI ! 1 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%% HI 1 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% I<

HA

A A HA

=================================== G;

1 )5 ! 5 & % ========================================================== G; .& . F %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% I9 F ! 2 ! L %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% I;

5


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

; :

HA .

4 ; =;:

*

6 5%

; = : ; =>:

A A A ======================================== G?

)%+

!

========================================================== G?

=========================================================================================== G? *

; =?:

6 #========================================================================================= G? )%+

; =@: ; =F:

A A

!

)

========================================================================== G?

) !================================================================================================ G@ (

; =G:

============================================================================================ G@

%

====================================================================================== G@

; =D: " "( 9<%D%9# . 9<%D%;#

H ) ), ) . 3!

; = : + ( H ) ), ) 9<%E%9# . 9<%E%;# 3! ; =; : #!& " 9<%9<%9# A 1 9<%9<%;# 2 ' 9<%9<%7# * M

7 % *! ) * ==================================== GF A %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% IH %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% IH

7 % *! ) * ============================================== GF . A %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% IH %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% II

' ) ================================================================ GG %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% II %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% II %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% IE

;;:

"

;;=;:

% 1 )%

,

#

A================================== D ======================================================================= D

;;= : %! , I+ ============================================================== D 99%;%9# $$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% D< 99%;%;# %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% D9 99%;%7# 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% D9 99%;%8# * 0 J ! ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% D9 99%;%:# J ! J ! 3! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% D9 99%;%H# ! A+ 3! 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% D9 99%;%I# ! * J ! 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% D; 99%;%D# 0 / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% D;

; :

A8

; =;: " ; = :

:=================================== DG

) %=============================================================================================== DG

*

' 1

5 % + + +*

=============================================================== DG

; =>: *&+ + ( ,# #=============================================================================== DG 9;%7%9# $$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DI 9;%7%;# 0 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DI ; =?: ; =@: 9;%:%9#

% 1 )%J) ()+ +========================================================================== DD !

================================================================================================= DD B %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DD

6


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

A

A

/

9;%:%;# 9;%:%7# 9;%:%8# 9;%:%:# 9;%:%H# 9;%:%I# 9;%:%D#

0

.

!

; =F: B 9;%H%9# 9;%H%;# 9;%H%7# 9;%H%8# 9;%H%:# 9;%H%H# 9;%H%I#

A=

==== D

1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E< %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E< (L ( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E9 L %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E; L %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E7 / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E7

* =================================================================================== > 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E7 J ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E7 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E7 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E7 1 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E8 1 . %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E: 1 A ) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EH

! 8 :=============================================================================== F

A=

8 :============================================================================== G 9;%H%D# 0 ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ED 9;%H%E# 0 0 * %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ED 9;%H%9<# 3! 0 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EE 9;%H%99# %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EE 9;%H%9;# 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<9 9;%H%97# ' 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<9 9;%H%98# & N! A) F ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<; 9;%H%9:# . ( . @ 1 . F ! & ,! ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<;

;>:

/"< B

"

A 8/

:======== ; >

;>=;:

7================================================================================================== ; >

;>= :

% 1 )%J) ()+ +======================================================================== ; >

;>=>:

J

;>=?: ;>=@:

! 1

EE#! ) *

;>=F: B 97%H%9# 97%H%;# 97%H%7# 97%H%8# 97%H%:# 97%H%H# 97%H%I# 97%H%D# 97%H%E# 97%H%9<#

' * 0 J !

1 1 '

5%

5 5

5 %"+ +

+ + +*

============================================= ; >

============================================================== ; > ========================================================== ; ?

================================================================================= ; ? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<8 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<8 @ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<: 0 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<H %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 99< 0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 99; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 997 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 997 3! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 99:

7


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ 97%H%99# 3! 97%H%9;# O 97%H%97# 3! 97%H%98#

! / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 99H %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 99H A L " ! # %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 99E %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9;<

8


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

;:

&

"<.

. ! & )

.+ ! %

( 0 -

,

A+ *

.

(

$

!

&

) )

!! !

+

3

'

7E, ! & %%%Q $ %

.+ P -

! %

!

P %%% *

)

&

,!

0 ! -

0 =

& 77, !! $$ ' ! & %Q

.+ $$ %

!

!

.

! * !

& .+ ! ! % .+ ! !

* ! ' *

&

'+ &

'

*

.+ '

*

'+ +

A

*

( +!

!

0

-

!!

(>

+

!!

6) !

+

! %

!

+

;= :

"# & ! ! Q ,

! &

! (

,

! *

;;,

(! %

& '& !

P

!

% '+ ( %

, ! !

.+ 7:,

& !

!!

&

0 !

$

) !

&

(

)+)+

P '+

A '

.+ ! %

!

;=;:

(

! ) ) & %

+ '+ ! !+

% &! +!

9


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

-

!

________________________________________________________________________

!

& ' ! &

.+

! &

$

( .+

!

!

-

!

!

!

( & .+ ! %

&! !

'

& '

&!

$ '

+!

(

=

( *

!

.+

) ! $$ !

&

*

!

$

!

& $

0 -

!

0

&

!

&

!

$

&

%

!

% .+ &

!

* ! $ *

) ( $

( ! ! % 0 5 * +! * & ! ) !! &

$

'&

!

! !

;=>: .+ !!

'+

+!

'& * (

'

.+

! ( & .+ ! !

$

& % ( ! ! ! ! ! (& $ ') '&

.

! $ -

!

.

'+ !

!

&

)!

(

'

! (

4 P .

$ (

(

'

) ) ) '+ !

'

*

* ) (

'+

%

) ! ! !

$

& $

*

+!

%

%

( !

!

'

+

'

(

( ! ! $ > * & '

) ! ! ! ! ! * !

!

! $

!

> * ! ) .+ ! !

( $ * & !

! %

! !

' ' !

' ! M

$

*

A

! '

M ) &'

!

! ! ! 9;, (

$

&

& '

* !

6) !

0

2' !

.+ .+

0 -

!

&

! %

7;, , '

10


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ $ $

'

= & !

( 0 -

-

.+

.+

$

A

.+

% .+

& '

) )

) !

! ( $

'

!

!

%Q

.+ P =

F

! !

) !

2'

.+

' !

! $ 3

!

$ $ *

' )

$

!

+ & '+

(

* ! !

.+ '+

!

!

&

!

( !

&

! !

!

'+ *

! ! (

&

$

'+

!!

( % 3

! $

%Q /

P = '

!

!

!

2'

$

+!

*

!! '

77, * '

(

$ $ '

&

! ! ( ' %

$ %Q .+ '+ Q

! (

.+ '

! !

78,

!!

!

'

$

&

0 -

!

0 .+

! *

!

/ &

!

& *

* 7:,

$

%Q

;=?:

5 % ! & 4 %%), 10

, &

:D,

4 J( F 4 8H !!

& "# & ! '

! (

%

0 -

& !

'

! '

$

%

' ) & &

( '

! & + '+ ! ' ! $ )& !

%$

6) !

! ') ! *

! (

!

;=@:

0

(

! )

!

*%)

0 !

(& ' ) & % $

!

+ + +*

.* '+ P )

' ')

5

! ' (

! !

) ! %Q

0 $$ !

( & $

11


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! )

) -

0 -

.+ '+ +

'+ ( *

% ( & ! &

.+

(

, !

.+ &

5

%

%$

-

( &!

! ' ) +!

'

!

& %

* !

&

)

.+ -

;=@= :

%

! %C%

& -

* +! !

! ( * ') !

!

>

*

! !

&

$

)( &

%

-

!

!

& (

' $

(

+

!

& ' ( *

!& '

-

% %

$

!

.+

,

%

!

%

! %

!

;=@=>:

<9%<9%9EE;

$$

%

!

! % .+

0 .+ ! ( %C%,

+!

%$

.+ !

!

! *

!

! %

! !

$

$

!

$$

$$ -

!

$

! !

& &

(

&

%

- !

* !

;=@=;:

&

'

&

%

!

)%

( '+

(

*

!

%

= .+

,!

!

0 -

% $ ! 0 ! ;D%<I%9EE: A , !

%C% $

! E:5 H::9

!

-

%C% ;D%<I%9EE:

$ !

*

C

A

') % ;7 -

9EE: 0 &

& ,!

12


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! 0 <9%<9%9EEH $ !

%C% &

&

( &

% ' &

-

= & $

R :, ' ) ,

.+ $&

,

, ;I:, A

%/

- ! '+

.+ !

A

! &

)$ & % ' & * (! !

8 " !+ # ! '+ ( 9 " & #,! & ) % 9 " &# !! $ ! !

0 ( !+ ( ! & % 0

' & * ! !

, ! - ! . !

! *

! !

!

! $

& ! &

! !

0

&

% $& ( : " & # ! ; " # ) ! !

! % A .+

- !

, , !

' & * ( ; " # A , % $ ! ! %

13


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

:

A

B

A A .

" / ;D%9;%9EEE

$

*

$

> $

( +

!

$

!!

'

!

)

!

$

') )) $ * ! & )& ) ! $ & ! ) ( ! '

! ' ! $

$

! !

& ! ( $ % /

$

$

! % ')

(

!

!!S

+

&

!

! % A

$

!

) !

!

!! ( -

! %

! ! &'

88DI

% !

& ' )

*

9<5

$ &

*

)

*

$

)) $

% )

(

) *

S

) '+

$

! ' )

&

%

! *

)

! *

% , ! + ! )

$ $* *

&

!

& !

! ($* & )

* ) !

$ ')

) + '+ +

!

! ( &' %&& ! $

& &

!

$ * ! !

! ! ( & $ ) * 4 T J( F 4 ;D

)

( $

)

!

, ! &

& !

! ( $ ) )) (

* ! % ( $

!

%

( ! !

,! + *

!

! ( !

)

' ) $

$

$

, ! ,

& !

+!

A

;8EE

)

$ $

C

;7E9<

!

A

!

!

&

%

'+ &

! & & ) & ;;%9;%;<<;

*

) !

$

;8EI9

! ( $ )) , & >

A

! % , !

14


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ' P / >

%

+ )

! ! A

& ! , !

& , !

!

0

.* %

& Q 79%<I%;<<8

, '+ ( !

! (

;9%<H%;<<9 .+

$

;887E

'+ ( -

(

! ' !

(

& -

) ! !

-

& &

! '+ !

'

( !

% -

! !

!

$! !

' + ' ) &

&

+

!

' ! ! !

'

*

$* ( ) ( * ( !

+

( !

&

*(

!

!

! % !

!

( !

& '

' *

!

*

$* !

$ (

+ ) ! %

'

(

(

2 &

(

% %C%( 0 0

&

B

0 $

&

$ !

( $ ))( & ! ) - , & & ' %

'+

B

Q

! + + +*+ < !

= B

/

! %

%$

* = -

( ) % P .+ %

&

, '+

( 0 -

-

B B

(

& !

& % ;9%<E%;<<9

( &

4 T J( F 4 78 2 1 $ ;::7E

, ! ,! ( 0 -

C

= B B

, + 1

)

( L A

>

& ( ' ) ,

*

(

4 T J( F 4 78 P 1 / $

*

$

)

(

!

) ! &

& ! !

'+

&

.* $ )

0 & Q

$

( 0 -

15


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ %C%

+ &

&

'

! ! !

% -

&

$*

)

& .+ ) ! &

&

B

! % &

$

'

&

$

! (

+ '+ , ) !

$ . *

'

B

!

!

' ) ) % -

* ' -

!

) )

*

!

+ + '+

)+ $

$ (

F !

'

! '

)

*

( + '+

$

(

'

!

!

. B

$

!

$ ! ! ! ! $ , &! ( ' ( ) ) ! ' ( 9<5 !! '+ ! ! ! ) + ( ! ( * (

+

*

,

( &'

*

!

&

-

( !

B B

!

(

*

B

') '

$

&

!

B

) !

* * '+ % *

& B

% !

$ '

!

! ! ( $ )) ! -

* ! ! ! ( '

$ !

!

! 9<DH &

) ) '+

/

2

!

* %#

&

-

(

'&

89I, ' &

!

%

+

*

&

- $ %

!

&

&

(

)

(

&

!

!! ( -

!

) ) ! !

( ( '+ !

! $

* ))

'

% *

)

!

! !

,

A)

$ H,

!!

;9%<E%;<<9 ( 9<5 !!

9<5 $ !

!!

' '

%

16


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ )

!

&

'+

* ! &

' *

)

$ !

9<5 ( ;D%99%;<<: $ ! + $ ! & '+ $ %

$ ! , !

0 -

*

9<5 !! ! + ! 79%9;%;<<I

!! &

) ! ( $ ! % ! ! & $

0

( ! !

!

& ! & '

'+

$

!

!

* ! $* !

$

!

-

& !

$

$

*

875 979D ! %C% $ & ! !

& ( & -

)

)

!

%

( ! * '+ -

$

!

*

%

& !

( *

$ !

)

( & $ ! $ ( '+ $ -

(

' !

$

! !!

-

$

!

!

%C%

'+ & $ !

) %

)

;D%9<%;<<:

-

*

& !

( $

+

! ! ) )

$*

+

% &

!

& %

17


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

>:

A

" CA

-/" >=;:

)%+

" .

' &

-. A A

! (

( &

-

75 &

&

& (

(

! $

!

( )

!!

! ( ( !+

(

'

&

%

& !

! %

&

!

)

!

+

*

*

(

(

)) !

(

! %

($ $ ( $ & ' ( &

( & & '

! !

$ *

!

!

! * &

( ') ($ & ( & '

( '

$ & ( &

( (

(

& %

>=;=;:4

)! !!

/

&

#

8<E

$

$

( $

' )

!

%

$

% F

$

( ! !

! %

!

>=;= :4

)!

>=;= =;:4

)

/

$

' $

! % ($

L ' )

! $

%

), " &

$ 4

)! !

( ! ( ! !

! !

))" & ' ) % . ! ! * ' ! ' )

!

!

( !

! ! !

%

( !

%

18


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ >=;= = :

$ 4

)!

))" & !

& !

(

!

M &

$

&

(

! &

&

! !

& % *

$

0 -

'+ ' ! &

.+ &

&

( !

& & & ! ? (& $

$

$

>= :

E&

')

!

!!

! '

!

!

!

)

/

$

!!

M5 & ! ! + '+

&

Q& *

)

!

&

& ! ! ( ! + % +

$

!

(

! !

! ! ! ! ( ! '& !

$ $

$

E&

!

! ($ ! ' )

!

>= = :

$

' ) ! ( ! ( & ! ! ( !

+

!

& +

!! !

) ! & ! &

! ! %

%

!

, " &

>= =;:4

!

& ! %

&

*

$

* !

&

!

P &

%

$

$

, H, ! & &

!

'

( &

%

/ ! & ! & ! % ! ! &

!

!

%

% !

!

$

E&

)" & !

*

%

)" &

!

!

& &

&

*

! & ) $

! ! ! ')

! *

!

&

%

!

& & ) &

) (

+ & & % " % ::E5 7# & % + & '

% @ !

(

8;D, !

!! !

$ !

( !

'+ !

& !

$ ! '

! %

$ $ !

& (

19


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! % %

! +! '

( & &! % 9I7 !% $

>=>:

)%+ '

'

/ !

! !

!

3! !

>=>=;:4 >=>=;=;: & $

! +!

*

0 * !5 ! $

$

) ,)

$

/

6)!

+ +),+0+

)

!

+! (-

!

$ %

(

& )!

&! ! * ( %

! % - $ ( & $ '+ ( & ! ! + %C%, ! '

! ! &

) !

!

(

! ( $ ! & !! !

" , !

*

&

&& & ! % / ' $ $ $ &( $ & %

!

) '!

! !

* (

! '&

&

$

! ) ! $ ! &' " *( ' *( ! ( + " # !

*

*

* M

*

!

&

),

)

' !

)&

)!

)

(

'&#( $

% 0 * &

.

&

&

( &

$

(

& !

$* ! '

* ! $ ! *

'+

!

! !

%

! & ! %

*

)

! # +!

)

$ !

'

, !

!

'!

&

$

& F ! • / • 0 *

&

!!

$ ! ( $

! ! &

!

&! + ! & %

& )

)

! ( $* ! ( !

!

$

" ) $

& ! !

! &

( !

!

?

).

( + (& !&

$ ! +

$

!

! !

!

$

%

! (

!

% &

$ #

!

& ! % /

( ! !

( $ &! %

! !!

$ ! ! & ! !& $ ! ! $ ) !

20


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

/ ) !

! & "

$ A

'+

,! &

0 ! !!

A#

$ $ !

$& ! ! * * % / $ ! &

( ) (

) ! $ $ ) ! ! $ ! %

) * ! $

. '

( A,!

! ! (

)$

') &

!

>=>=;= : ! ! ! ) & %/

) ,) !

$

)

!

)

$& ( !

),

( + % .

! !

!&

! *

$& ! % / $ ! &

&! ' !

)$

!

$

$

)!

$

!

!

)

+

!

)

+! +!

%

(

! ! ! & ! ) & % 0 & ! ! ! )

) ) '!

& !

( !

%

6)!

:HE, '+

*

!

$ & "* *( $

& % ! &

$ !

$

& *

'

) (

! & + * !

!

$ 4

'+

! ! $ & ! ! ! ( ! &

%

,+0+

!

!!

'

! ! & ) !

!

!

>=>=;=>:

$ *

)

%

!

)

)

$

$

( $ ! % 0 ) & % / ) &! %/

%

! ' % - $

*

&& $ ) ! & $

&!

!

'

( !

&

! ! $

$

! !

) !

! +

& %

& !

&

!! !

* % F

!

!

) ! * ! +

:HE5 ;, '+ ( & %

$ $ $ !

$ ! # ! ! ( + !

* !

! !

( )

& ! !

! ) & % ! %

!

* *

' *

+ '+ & ( &

! !

!

*

' *

21


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

>=>=;=?:

0

$ +'()

*

+

&

' !

& ! !

>=?: / !

&

& &

$ %

&! %

* & $ ! '& * ' *

$ $ $ ! * *

) '!

) ( ('

!

)%+

) &

! % * &! ! $ ( ! $ % ! ( ! ' $ ! % - $ &! ! ) $& '+ ! ! ) %

! , .

&

! $

,

/

!

!

! ! ( +

) ! !!

9;H5 8

(

$ !

?

%

!

*

$ /

U

2 9,

*

! !

)

( ' ' )* ! %

)

%

!

& &

!

$

!

!

( 9;%H%9E77 / ! !

!!

$ !

;7<D /

%

*

!

,!

!

!

)

! !

!

! % ! / %(

/

) -

& %C%" - # & ! !

! ! & ! ! ) $ &

!

%

) )

( (

* !

(

!

$

;D%99%;<<: $ ! ') $ * % . 5 @ ! ( 5 @ $ * & ! $ * )

*

! ! '

%

!

!

% 1 ! $

) *

* -

>=@:

&

! %

$ ( & & ) $ ! &

U C 0

) * & ! )

'+

$

$

* $

! ! %

*

$ F

$ ! ! ! ! * )

$ /

* % " / %(

'+ & ! $ * ! / /

! ! / %( + /

% %# ( &

-

( !

( '

5 ' )

%

22

&


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

/

!

N! ( " G ;#

' # F $ & & $ * ! !

!

' ! ! &

4

"# ' )

*

! !

$ $ $ * ! & ) ! &! ' & ) ( ' % A

! )

% *

& !

! ( (

$ ( '+ $

%

* $

+ !

% A !

')

! % 3!

4

! )( $ ! ( & ) ! & ) * ! ! ' ) % / " 0 9<< 1 ! #( 2 A+ # ! +! % " & ) * $

4

& ) !

*

# *

+! +!

& &

!

& ) " 1 !

% % !

! ' ! #( 0

!

(

!

! !

2 ( .

2

1

! ! % * & ) & ) * % " $ *

! !

*

$ $

#

*

&

!

%

$

*

!

! %

!# -

4

.+

N N!

#

A

>=@=;:4

# &# #

%

' )

*

* *

$

'

! ' )

(

!

&#

'

( ) )

"

'

J + (

0 '

),

( 5+)+)

#

!

! &

/ &

& ! $

4 ) !

!

* *

*

!

!

$ !

'

!

)( &

% &

*

%

' !

G; ' & )

"

'

#

& !

23


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

!

&

&

)

' K #)# * 0 - , ! ' ! & )5 &' G< '

- , '+ ! $ * * ! % - , ! ' & &' ) ' ( &' ' "# $ ! !

! &

& &' + &

*

*

!

! ( $

& ) !

! , &!

&

&

!

( & & $ &! ! % $ $ '&

% !

(

+ *

% &

!

G; ' ( & ) & ) & ) ! $ & ' )

* (

K$

!

&'

! !

& !

-

'+ ( &

& ) $ * ! & K ! ! G< ! G; + ! &

! %

! !

!

+

' '

&'

K

& $ &' K & !

! &

&

*

$ '

+

* $

%

'+ ( -

! & #% .

* !

8* I#)#: ! ( & ( G< !

&

& $

) 9H4 <<,

&

*

&' ! K

) * % " G< ' ! )( % ! ( $ !

% & % ' ! & )

) & *

%

>=@= : K; * G< ' & ! = + !

!

( $

$

*!

!

, &!

(

+

%

' & $ ' ! *

!

' )

$

&'

* &

! ! -

!

* , *

%

*

! ! 0 - , &! ! ' ! )

G9 %

9I4 <<, ! G9 ' 0 - , & !

*

$ ! )

!

!

(

% ! (

&

! )

'+ ! & K

!

!

(

' !

! '

24


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ' '+ !

* % G< ' ! , ! ' & &' ) ( &

-

>=@=>: K 8 %

* '+ (

* $

& !

&!

%

#)#: *

>=@=>=;: $% 0 -

/

' '

! % ) ( +

&

,! ( $

!

*

$

!

$ ')

'

!

!

! % $

$

! , -

& !

& !

!

% &!

-

! $

,

*

$ !

-

% -

!

!

$ *

$

& ! !

&$( )

4

1 ), ) ! K$

& $

)

$ !

$

( % &

& &

>=@=>=>:

$ /

'+ ! *

& '+

!

( &

) * !

*

& * * %

*%

++

*

!

* $

$

&

Q

% & )

, -

4

! & ! / & &

$

/

( ! ! ) , ! ! ( - , ! '+ ! ( ! &'

' P

$

(

*

-

'

!

%

>=@=>= : #*! G;

( )

& / / / & $ $ $ & ! '+ & ) *

1 ), ) ( & & ! ( & ) *

( ! ! '

/

&

!

& ' )

*

%

/ %

) ! $ & &+ ! &' *

' $ !

( !

!

& & , &

%

25


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

& :

1 !

= '+

%

)* & J ) ) ! V V

5 .

L 0

@

!

$

5 *

+ + +*J !) M ! ! ! ' ) ! $ $ '&

! ' ) 5

& %

(

, @

5 . ! V

*

'+

, ,

!

%

5 !

+ + +*J ( ) & ) ! ( ! % 0 ' K'+ ! *

! ! $ & ! %

!

-

$

&

!

%

()2 ! ! % 0J ) & ) & ( - , ! ! ! ! J ! % ! ( 5 @ ! ) $ * ( ! & ! " 5 @ $ * ! ! ) # $ & ! ! & ! ! & 5 @ $ * & $ * ! ! % ! ( . 5 @ & * ! ! J ' ! 5 @ ! & ! % ! ! J ! & 5 $ * ' &' ! & , &! % + &' '+ & ! ! $ & ' * % ()2 ') '+ !

5 @ ' )

+ + +*J ! )M !

! % %! ) M )

5 + + +* ' ) ( ! ! & K &

% ! $

& ! ' ) & %

* &!

5 @

$ &

* !

*

%

!

' ) ' %

'+ ! (

'&

& !

&

5 ,

K * !

! !

26


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ . &

* &

!

! '

N '+ !

5 @

' ) !

&

! &

$$ 0

$$

& &

'

)

!

'

N

N

N ! $ &

5

!

) !

! * !

& ' )

! &

! &

&

!

%

+ % + ' ! ( &

$

&

!

*

+

&' ( $ * !

5

&'

*

! ! !

!

! & *

$

& ! '

,

!

! !

) %

! !

%

;94 <<,

!

$

!

(

! )

!

) & )

*

'

! %

! 1 !

! )

$

(

A

&

/

% J

! %

A A

' )

&

*

& &

)

% 1

%

!

)

&

&

! & ' )

*

' ) % (

) !

! & % ( &

984 8:,

! '

J '+ )

*

)& ) ( $ * & 1 ! !

!

&

! !

& ! & !

( 0

( ! !

&

)

$

" 0 # *

! !

% !

&'

5 ! * &

' !

) ' )

'

!

)

) !

')

! %

! '+ ' )

$

M

" 1

+

*

# ! % 0

(

$ !

' M

%

27


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ 0

'

+

5 ' & % 0 ( *

* .

" G<#

+

+ !

! ! (

! (

! &

' )

& %

& '

*

+

' ) *

! &

&

G<

* ! & %

!

%

!

( '

%

'+ !

! '+ ! ' + ' $

% 5

( % . ! ( & ! &

'+ !

) !

(

!

* ( ) &

' $

* )

'

! %

$

& !

! ( &

' ! * $ ! * !

! & ) *

!

'+ :

(

" !5 & '

# ! %

" !

* # + !

)& )

' ! $

! J

!

! % > ! ! 5

+

& 5

&

' ) !

*

% 0

+ ' '

(

& )

' ) &

% J +

%

' ) 5 !

! (

% *

.

C

( G< ) ' ' )

+

'+

G< ' ! # & ! !

%

!

0

%

) ! " 7< ! ! $ & ! &

! 5 & '

'

%

! 5 !

( ) ) & )

!

( 0 -

/ '

!

) *

( '+

* %

* !

!

+

*

& ' !5

$

! %

L (

$ &

' )

*

! !

!

B * !

) !

' !

*

28


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ !

!

J

!

*

' )

& !

( ! !

'+ !

( %

6

K

$( P J P J *WQ * % * ! C

" $

(7

'&( !

& %

6

&

Q

!( )$ ! %

$

' ! !

! ! % '&#

'

&

&

$

*

&S

+

% (

+

!

!

*

*

&! &

K

&

$ * , '+ ! %

' ! &

= K/ (-

)

!

! (

& , ( &

! ! !

K

&

! $ & ! % C J & , &!

+ !

)

' &

$

&

&

$ ! ( K/

! & !

-

%

F $

(

" 5 #( * " 5 #( + &' ! % 1 * WQ Q ! Q' * & &' * Q F Q ! Q& ' ' ! % 1 P J ! Q' * ( & &' ( ) ! ! $ & ' ! %

'

!

0 -

!

!

!

C

*

$ &

!

%0 ! (

( $ '

& , &

! %

! ! (

+ $ '

& !

&

&

%

C

0

! ) ( +

*

& %

C &

J

!

&

7% * & ) !

* ' )

&

&

%

29


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

0

! !

=

* +

( ' )

!

%

' )

*

)

' )

& ) !

!

%C

J

'

$

'

& %J + ! * !

&

$ ! %

)

( CJ

$

'

&

%

& ) & ) ' CJ

! % !

&

& ! $

'&( ! $ ! !

+

!

! % 1

5

&

( &

% & ) '& * !

*

! ! (

)

* & * %

!

! & $

* ' % / ! ! (& 1

!

&

&

$

!

& ! !

'

) C

)+

!

*

' )

! * & ) %

+

&

/ $ & ! ' / & % 5 & )

'

%

(

J

J

*

& ) K

) C

) ' )

*

)

(

( ' )

*

! )

7% *

&

1 ' ) &

% 1 &

(

&

, !

-

' ) ! C J

'+ !

J

! (

&

+ !

% 1 ' )

% ' )

!

*

!

& %

30


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! =

), .)5

*

( !

! !

( & ! & % = ( '&( & ! & % @ & & %

! &!

! )

&

&

* '

!

&!

?

' ) !

! & !

=

P F

' ) '

& ) ! *

!

) %

!

& %

%

!

)

!

'&

Q

5%

! &

%

& )

))" 0!

!

'

+!

(

&

&

( !

&

/ $

/

* '

'

/

!

)

),

* ! !

!

! %

>=@=?:4

& &

&

( & !

!

? '

&

& ! %

( !

) * & ! & &

! % $ $ ! G<

K '+ !

!

!

! ! ( ' * !

"J # ) ) ! ( & )B $ $ * ) ' ) ! + & (& ! ! G9 $ * %

&

&

! (

&

!

& !

/ %

& )

*

%

>=@=@: #

*

&

& ) % 9H4 <<,

( & ) !

& )

*

! *

! '

) '

+ &

)

%

31


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

>=F:

%!

>=F=;:

%

*

%! ( 7

))

$ !

&

BB/ B/ B %0

!

' $ ! !

F

!

&

>=F=;=;: F & ) 984 7<, !

>=F=;= :

$

! & )$

! 1 ! ! ! @ ! &

&

%

!

(& )

* *

1 '+ ! I<<; ! ! ! $ ! '+ ! *

$

&

% "+ ) %0 ! & )$ & 1 1 ;;B9 $ & & ! & ! %

'

!

!

')

%

&

!

/

* J - $ & & )

)

&

%

%, )

*

*%

!

*

&

)

!

)% , ) & ) ) & 1

& ') 9H4 <<, '+ !

! ! (

M-

' ) ! !

) '

! % &

%

% 1 )%

*

) %

'

( *

&

! ! !

*

* & ! & )$ ') !

>=F=;=>:

$

! '

" ;;#

&

& ) / $ &

!

& ) * " ;;B9 #$ & " ;;B9 #$ & C& ! ! & $ * & % %0 %C% & ! !

& ! I<<; '+ ! ' ' ' ) & K !

BF B B B

!

! & & & %C%

$

& !

! )

&

! !

984 7<,

' !

'

$,), % !

*%

$ * & )

4 !

( *

'! ) ' &

) & )

32


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ')

9H4 <<, )

!

& %

'

>=F=;=?:" 0

*

,) ( 0 ( )

& & ! !

% - $

!

>=F= : !

%!

*

& '+

!

'

&

' ) ! +!

( 0 -

$ ! ! (

984 7<, ' ! ( ! * ! %

$

*

!

') % - $

* 1 *

) !

$ !

!

%

) ) /, )

! & & ) * ) ( ) (

$ *

1

*

& ) ! ') & !

') * &

5%

$

'

' )

!

! ! )

! ! % - $ * (& ) *

'

!

!

E +1+

$ 9:4 8:,

*

& )

)

!

& &

!

* &

! & $ * )

*

$

& )

$

5%

$ '

.

$

)

/

' )

- $ *

,

$

! & )$ & * & )

&

' * * '

) )

' (

'+

&

%

&

)

!

!

&

!

$ *

!

!

;; $

& '

%

A / /

/

&40 -

&

! %

& !

(

$

+

( $

/ '

&

!

!

'

!

& +!

) & )

!

A

/

* ' +!

(

&

&,! ! (

$ !

*

A $

& '

*

&

!

&! !

!

+ !

)

&

$

, !

%

( %

! ! %

%

!

! !

A

!

' !

&

,

!

! $

*( 0 !

!

& $

! ! *

&

$

*

')

33


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ BF B1 B B

! & & *

& & ! ! !

>=F= =;:

%, )

& & $ & )

& ) & & ,

$

%

*%

% 1 )% (

&! )

*

/

!

N! N!

*

0 9:4 8:, !

)

!

%

'

*%

! !

(1 # !

'

) (7

& $

!

4

$ * ) - , 9I4 <<, ! ! !

%

>=F= =?:" 0 0 !

# ' &

&

') ! !

')

1 ! ! 1 9H4 8:N ! 1

, &

& N 974 7<,

%!

$,), %

&

%

&

)%

1 " ') 9H4 <<, ! 9H4 8:N ! % 1 N " & 1 ') 9H4 :: ! ' ! ' ) %

>=F= =>:

& * ! &

* * %

& ! !

>=F= = :

& $

& )

$ &

)

1

' &!

% 9H4 8: +!

%!

( & & $ & 8<D8B97B9 $ & & @* N ! ! * & %

E +' 0 $ * ) '

$

N! ( ' ) 984 7<( ! ! %

&

>=F=>: # @>L F 1

-

1F . T >01 /J0 0 . &

@>L /1

T F

T- / 2

>T 0 -

- / 2

T 0 -

T

G;

9H4 <<

G;

984 7<

G;

9H4 <<

G;

984 7<

G;

9:4 8:

34


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

>=G:" 0 >=G=;:

%

*

)5

*

))

( *

*

! $

!

%

1 & * ! $

! %

, ! ' ) ." ! '+ & ) $ & ) &' * ! $ ! $ (& ) ! ( $ *

*

$

) ! *

&

/

*

>=G=>: ('! ) * & , ' ! ' ) * P1Q (

!

%

!

& %

! $ ))

! $

% !

&

))

' ) ! ' )

$

$

/

/

&

&

% ( $

)

%

*

))

%

! ( %

& ( ! (

' ) P.Q ' * * !

))

, !

+'()+ *

,! * ' ) '+ ! & %

*

0 -

$

1" '+ !

%

!*

' * !+ ' $

& ! !

,! ) )

,! )

! !

#( " ! !+ ' ) $ $ ! !+ ' ) & !+

0 - , ! # ! '+ !

.

$ &

>=G= : #7E ) 4 %% > )$ '

' * &'

#(

-

-

%

&

!

0 ! '+ ! , '+ ! % *

!

!

!

$ ! % 0

) &'

( $

%

35


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

?:4

A

(0 G; ' ! & $ * !

/

!

9H4 <<, "

!

! ' &

( & # *

! ! ! ! * M-

! $

$

* ,!

$

&

! $

> *

' > * B

& ' $ *

* ,!

$

! M-

'

! !

( (

'

*

*

" G7 '

#

!

!

'

$ %

'

!

$

!

!

$

! ! # $

+ G7 '

*

( > * B

"X 7 #

N !

& % " ' !

*

%

* &

> * B

,!

'

$

!

' '

! ! (0 & ' *

,!

'

(

$

& ' ! $

' "X 9 #

'

$

0 -

'

! 1 > *

!

!

! !

'

'

&

!

! %

.

9H4 <<,

%

M-

'

0 -

!

& *

) ! 1 ,!

G; ' ! $ ' & &!

$$ ! ' & ,!

!

! !

'

! %

%

!

! > *

' & !

( $

! ! ! ! (

<

(

& ' ! $ ! ' * ! !

(

G9 ' ! & %

!

+

(

*

! % = +!

! ' %

!

'

* $ !

!

+!

*

! '

*

!

!

N & !

!

!

36


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! ! !

+! $

! '

*

) !

( ' ;5 7N +!

+!

*

!

' %

!

!

+!

+

% - ! 0 - (

+! &

* %C%

& M -

) (

'

*

,

! !

!

+!

'

!

( ! ! '

' ')

( &

! !

$

!

! %

G; ' 9H4 << & ' ) ! ( ! ! ! & ! G7 ' E4 9: & N * ! ! G7 ' $ ! ' * ! & O N I +' %(,+ 1 , & P ) I#) & 6 #P * * %

?=;:

N

#!

# &

&# &

'+

&! ' * P N-O

/

/

! $

) ( &,

& )

& !

# F

& ) * $T

&

!# / $ &

M

* +! '# $ &

! & )$ & * )

#

$ ,!

*

-

! ! %

!

* '

*

;; $ ) ;; $ !

! ( * ')

' 1 I<<; ! 0 & '

*

& %

! &

!

$ * & 1

! !

1 "T MB

%

, ! %0 $ & > * B

& & '

! M-

!

$

%C

C& %

! > *

,!

I<<;

M!

% M

$Y @ W BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 7H<

YA

37


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ $

*

% F (

'

!

(

!

!

'

G; ' !

$ . ' "X 7 # G7 '

E4 9:, !

(

& )

# > N &

! > * B

*

'

'

' > *

1 ,!

!

&

! %

'

1

* > *

! ,!

!

! $ ! 0 '! %

=

'

'

'

N !

! ,! ! &

#

!

' ' $ !

*

+

!

*

' ) *

' )

!

& !

&

'

!

! ( ' ' (

'

) !

$ & ! (

! &

!

*

K # ' * & ' )

!

%

& '

!

*

$

"X 9 #

M-

!

!

N !

-

*

%

'!

!

$

!

(

#

!

M-

'

' ) 9H4 <<N

) !

! ! ! %

%

!

!

* &

!

' ! 0 > * B & ' $ *

,!

$ *

$

9H4 <<, ( 0 & ' *

' ,!

,

*

) *

!

$#

$( '

!

#

'#

! '

%

'

$

* ,! !

$ %

!

$ :< .+ !

" G;# 5 ! $

(

( %

$

&

&

' ,

& ! !

7

, $ ! 0 - , ! &

N ! % / :<

$

%

!

!

%

0 (

!

: '

&

* !

$ ! ) ! $ * !

' , &!

!

!

0 -

! '+ & %-

38

(


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

')

M ) &'

& '

$ & *

!

! ! %

! $

) ! ! ! ! !

' !

( ! ! ! ( & $

( !

! '&

39


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

@:

A

@=;: $

)

1!

!

) T !

! 9; /

# 9B; $ &# 7% $ 4 4/ /4/ A4A@ ( 43 4

F

!

! %

@T +

!

!

$

!

!

TT F

! % !

! ! %

9

>

7)Q $ *

(

$ !

;49:5 <:5 ;<<H

>

& #

'

$

949<5 995 ;<<H

9:5 <:5 ;<<H

!

$

> 3

() 6)!

!

" & ! 7 (7 ) )! # 8BE $ ! )& ) !#9<% $ * & & ! 4 4 * 4 * 4 "+ # 4 * "+ # M4 * "+ # # 99% $ $ ) # 9;%$ $ 3

! (!

!

" T TT F

)%+

*

!

$ <

9

9

< &

:

<

$ !

: &

9

:

<

%

&

$ ! 9

'+

!

< !

:

H

E

9

8

9

:

$ H

$ <

9

* H

40


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ 9:5 <:5 ;<<H

$ !

&

> 3

9

:

74 9E5 <D5 ;<<H >

3

$ !

/

9

E

$ <95 995 ;<<H

>

< $

) !

$

! % # 99% $ K # 9;%$ 3

$

9

$ ! +

$

9

I

9

H

) ! !

<

H

<

H

!

& !

9

$ ;

8

& !

(

!

$ !

1

)

&

<

D

+

9

&%

%C%

9

%C% 9

& ! ! & ) )

& ! &

%

)

M

@= :" '(

-

$ F

>

"

H

$

;4<D5 <95 ;<<E &

(

7

$ ! 9

>

=

9

)

94 9<5 9<5 ;<<D ! $ ) ! +

3 !

H $

<

9

*

)) ) ()( 7)Q ! $ " D%$ ' ! ! % / ) 9, ! $ @ ) 9( & ) ; % 7 ! ! % 1 ) 1 % %# E 9< $

% '

!

$

9

&

<

D

!

9

<

/$ %! 6 E& '# 8BI $ $ )) $# DB9< $

<

( <95 995 ;<<H

>

$

: !+

84

$

<

!

)

<

!

E

9

$

D

! %

! * ! ' )

!

!

%

BA

:<9

&

:<;

&

99<9

+ )

99<;

!

*

A

)

%

*

A

)

%

A

)

%

A

)

%

> *

* > *

* 99<7

)*

> *

A ) !

)

% * *

41

)


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ $

!

M!

0 ! * * 99<8

. > * . * > * 1

99<: 99;

* @* *

!

> * 1

9<H

> *

<<;

-

<<7

> * *

*

A

)

%

A

)

%

A ! *

) $ ' * !

A 1

* *

%

*

<<H

*

<9<

J ! *

0

<99

J !

0

A

(

! ! * ! & %

) * J * & %

)

%

A

)

%

A

)

%

A

<<:

> * '

%

* 997

! * %

()

> * !

%

A

)

%

A

)

%

A

)

%

A

)

%

A

)

%

A

)

%

* <8;

J@

<:<

@

# :<9

&

&# :<; ! * &

& + ! %

*

* *

+

-

* $

4 * %

*

4

! *

!

# 99<9 0 *

C=

N !

)

> *

&

& $

* & ! $

$

4

'&

$ ! )

+

! * !

%

*(

*

N ! ' ) % ! * ! & ! ! %

*

0 -

42


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ !# 99<; 0 - , ! ' ) !

! !

# 99<7 ! * ! & +

)-

! &'

! !

) &

$

! $

)

)

> * ! *

&

!

'# 99<: )

.

> *

!

1 ! !

$

!

! 0 )

* +

4A ! $

) ) ! * ! %

!

4 M-

!

%

* + ! * ! %

!

)

* &

$ " J + ;#

4A ! !

*

! (

> *

+ $ *

&

! ( !

&

!

) !

!

!

!

! )

> *

1 '+ !

* % > *

(

# 997

> *

& !

! * ! % *

N !

&

(

* $ ! 99<9 ! * * ' * *

&

99<9

! *

> * % .

* !

! !

997 !

% & J +;

&

'+ !

4

&

> * 1 K # 9<H

> * $

%

! & & (&

! * '+ !

*

)

*

( ! * *

! %

!

@* & !

$# 99;

984 <<, !

* 4= * * ! * $ &! %

)

.

) )

4. # ! * !

> * * $ & ! 99<7 )U > * 0 Q! ' ! % ( ' ) ' !+ J + ; " J;# $ ! ! ! 99<7 ! * ! 99<9 ! *

'

# 99<8

* !

> *

&

99<9 *

> * "

'

!+ *

! )

*

4.

* & ! * ! & ! ( > A N !

!

> *

1

99<9 ! * $ " J + ;# & & ! * % ! ! % !

*

! !

$

!

& ! !

0

A

@

43

% (

)(


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ !

' ) R :< ! %

& ' 3 >

47 ' A !

F

!

')

& &

( R 9: D:%;:H

>

! & ! A

# <<;

>

!

) !

%

! % * $

!

* 0 ,

*

*

$

4

&

# <<H

* +

4

$

$

! !

&

! ! * !

%

!

' !

*

4J ! !

& ' 0 ! ! * ! %

*

& ! * ! %

0

C

* ! %

!

40 -

4 !

J@

!

!

+

'

# <8; A -

$

N F ! * ! %

!

& '

!

! !

*

% *

J !

!

- !

# <<:

*# <99 *

(

! $ ! * !

J !

!

*

* *

*

&

%

! (

> * ! ( 0 !

!

&

& F

# <9<

*

! !

!

5 F

A

! # <<7 ' ) ! 0 ,

N ! N

%

& ! *

0 -

!

9<(<<<(<<< > 9D<H<: 9E

! &

)

( &

W * 5 W 9<%<<<%<<< 5" D:%;:H5 9<<# W 99%I;E%7D< , 99%I;E%7D<

> *

( !

A

! *

*

4J !

0

@* !

&

!

! * ! *

A

( !

4J ! & '

! * $

%C%, &! %

&

44


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ # <:<

3

*

43!

)

!

& '

@=>:

E& &

0 ' )

$

0 ' )

$

!

()(

% ! &

' ! $

!

@=>=;:

/ +

& (3

+

$

*

!

%

*

B

> * ) )

> * +

%0

B

!

*

> *

! %

! $ !

+

%

) M

" G<#

*

* > *

+'

!

! ! * !

!

$

/

0 ! -

A

!

' ) ! %

! !

!

) ! $ (

$ ' ) $

+

!

$

$

!

( *

$

$

! E< '

! ) !

( & )

! & ) (

*

! % /

! *

(

%

!

!

%

!

!

!

!

% /

;L Z .

.

!

F > <:9<<8 9D

! 5 F@-%

+

')

@=>= :

'&( U ZU ( & 9<%<<<%<<<

9<%<<<%<<<

> <:9<<8 9D ! D%:<<%<<< & ) 5 F@-% & ) D%:<<%<<<

9<%<<<%<<< % U .U

%

'(R

> * ( + ! &

D%:<<%<<<

'( &

&

$ $ ( + ! ! %

& > *

+

!

' &

&

$$ ! $ (

45


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ +

! !

& ! %

* & ' * & > *

'

$$ !

!

! $

> *

&

V

!

*

* &

)

*

! %

B

> * !

?

!

I '

!

J +

" J + 9#

*

&

% > * 4

$

> * ! 99<9 $ ! > * B > * * * ! &

> * &

+

! ! )

/ > * Z

B *

> * & ! &

! ' &

!

*

! (

& !

* !

! +

& '

* '

* & % ! %

+!

$ (

! % '

& %

L %> * .

J9 H<%<<<%<<<

J; J +9 J +; @ H<%<E<%7;D ;75 <H5 <8 ;85 <H5 <8 :8%E:

;75 <H5 ;<<8 $ ! " J + 9# Z H<%<<<%<<< I:%<<<%<<< 5 F@-% ! ! & ) ( . > <:9<<8 9D I:%<<<%<<< 5 F@-% ! ! ! ! % ;85 <H5 ;<<8 $ ! " J + ;# Z > <:9<<8 9D I:%<<<%<<< 5 F@-% ! ! H<%<E<%7;D > <:9<<8 9D ! ! & ) ! ! %

@=?: @=?=;:

%

$ F > <:9<<8 9D I:%<<<%<<<

> <:9<<8 9D H<%<<<%<<< & ) ! H<%<E<%7;D & ) ( . I:%<<<%<<< 5 F@-%

) '

! *! !

*

%= & )

*

!

* &

!

> * B ! ' ) ' !+ & !

> * ! ! & )

!

* > * ! %

46


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ & !

( & $

* $

! %

& ) J + 9 $ !

$ !

# #

/

!

$ * & )

> * ' !+

&

&

! "

"

J;

% %

*

!

*

!

"

0 ) ! $

&

> * !

*

!

%

>L +

Z !

(3 ! > * !

Z= F

9

3

;, ! ! !

& ! ! ! % $

04

.=

$ 04

T .-1

*

> <:9<<8 9D D%:<<%<<< I:%<<<%<<<

!

!

! ! %

! 5 F@-%

!

!

9<%<<<%<<< ! ! %= > * ( H<%<<<%<<<

! ! %

) 4:9%:<<%<<< 4B ) 49<%<<<%<<< 4I:%<<<%<<<

.

( !

* ' )

!

% 5 F@-%

! !

! & ) & ! ! ! %

%

> <:9<<8 9D 9<%<<<%<<< 5 F@-% D%:<<%<<< & ) ! ! ! % > * B I:%<<<%<<< 5 F@-% & ) ( H<%<<<%<<<

!

. 5 F@-% ! B > * & ) !

!

*

) 4B 4:9%:<<%<<< ) 4H:%<<<%<<< 4B

T .-1

F

!

! 99<9

!

+

'

*

=

*

' !

!

& ) & ) ( 0 $ $ )# ' J +; $ !

!

!

1 . ! (

5 F@-%" 99<9 ! * # .

@

( ' ) (

! %

5 F@-%" :<9 ! * #

*

1 ! ! N !

' ) 99<9

) ! . @ % $ * $ & ! * ! &

* & ) !

47


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! 1

.

@=?= :

@

'

+!

@=?=>:

,

!

@=@:

'

%

*

!

+!

% !

& % " = ! *

!

!

) ! (

5 *

& ) %

!

& ) ! ! * ) ! ' )

( :<9 & ! %#

$

&

+!

%

!

%

$

! & ) 9H4 7<N !

@=@=;=;:

'

*

%!

&

% =

%

' $

%

@=@=;:

=

&

(

%

= & ) ( & % ) * ) ! ' ) ! * ( 99<9! * ( & ! % ! & 99<9 ! * ( :<9 ! *

/

&

! !

0 -

$

.

* 0 /, !

!

'

%! ( 7

$

&

! &

! ! ! !

* ( ZZZZB77B9

'

+ $

$

&

%

) ) /, ) $

*

1 F & ) ! ! T M $ & & • = '

& & &

& &

! ! !

* •

!

M! ! ( F & ) * & %

& & $ & & $ * & % = ' )

T M $

* * &

& ! &

$

& !

& 1

&

,

$

M-

& !

!

%

&

48


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ =

/

& $ ' )

! &

/

)

! *( 1

') % - $ * ! ! %

!

& )

*

$ & ) $ & ) *

! % - $ *

984 7<N ! ( 9:4 8:N ! & ! ' 1 * ') ! ' ) ! +!

! !

' ) *

$

$

*

%

! ! ' ! % - $ *

& ! !

!

!

& )

&

&

'

F ! +! = ( 0 $ ! ! $ * & %

*

$ '

* 99B9#

&

$ ) % 1

! *

$

&

& ) & )

&

*

!

! 984 7<N

) !

!

% =

) !

!

! $

*

'

!

&

$

$

& &

&

& ) / ! $

&

! !

& )

/ * &

* & & ) " ZZZZB

%

@=@=;= : = '

%!

5%

( ' + !

* *

) ) /, )

+! & ) ! %&) ) ! ( & ) ( & ) * * ! !

& ) )

% 1

&

$ & ! &

$ & '+ !

! *

$ ! ') ( ' % F &

M'

$

! & $

$

T M $

%

! ( & !

$

! ! !

' (

%

'

*

& $

! &

'

% *

% E& &

'

!

()( &

)! 4 $

!

1 LF !

! )

$

49


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ A " 9H4 7<, ! !

! *

$

/

&

! #

$

$ !

$ +) ! $ +

& % $

! $

/

* *

$

'& '

$$

!

!

%

A

+ ' ! &

'

! +! &

• • • •

1 F

&

@=@= :

!

@=@= =;:

F &

))

!

)

&

% A

!

) ! %

& !

!

+! ' '!

0 -

N

'

')

& ( $ * * &

%

*

! &

! *

• • • •

%

! (7

' ! * & ! &

'

*

& & '+ ! & ( ) & ( ! ! & & $ & '+ ! ! & )

& *

F = $

$

*

! ! ! %

$

' / )

' !

! & )) !

& ) & ) & )

&

! !

+

!

* (

*

* % ! *

!

%

& )

*

&

& )

*

&

! 1-

K

M-

& =

&

! !

! ! & &

& $ * ' $ & ! ( ! ! $ & ! ( & ! * $ & ! (

%

F

! !

= * *

* & )

) & & ) * * ' ! ! *

&

*

! * & ) * * ' ) ' ! * & $ & ! &

* !

' * &

! * %

" :<9 ! * # !

& ) ! %

' & ) & ) & )) !

! ! '

) (

) &

) & )

% & *

*

& ) (

%

50


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

:

S

>BT 14 ! ! $ $ & +! ) & 1-

H '

*

!

,

>B T &

! !

1& , :<9 !

K ! ! !

&

&

*% 1 & )

! & %

*

5 %+ + +*+)

1

&

! /

&

'! ) , &

! &

! $

" M! ! <<I 0 >BT 1 K '+ ! % 1& ! & ,

.*

1:

) $, ), % 1 E

! % ! &

J

* ' $

* &

!

&

& %

!

&

4

&

! !

$

&

) ( &

! 4= !

C

K

&!

%

'

!

1 ), )

& & & ! * $ '

' ! %

! *

$ ! '

!+ ! $

!

& $ ! ( ) ! ( J +; & %

( & !

& &

%

&

( & & ( ! *

!

! #

!

!

"

&

! (

) :<9 ! %

&

!

!

! % 4/ * B

!

%

! $

&

& &

!

! $

N &

( ' )

$

&) ) ' )

! &

)

F

0 B *

+! !

A &

%

% 1 )% ) $, ), % E

' ) !

&

K !

, >B T ! K) !

&

# C ' )

& !

%

*

$

/

*

&

&

#

M#

$$ $

& &

! & ' ) $ !

! * $

&(

*

' )

! *

* V

% J +9 * (&

51


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ) ' ) ! * )

4 *

! &

*

0 &

&

' *

?

% 0

* '

)

4C ! ' )

)

' ) ! % !

3

!

! ( & )

! 1 $

' ) !

+

4 *

(

! ! &

* '+

*

& ? &

& ! %

*

4 5

!

! ! !

'

' &

%

*

5 & ) ! )

4=

! $ '

&

99 & ! *

& $ *

*

*

! & ! !

& ! % ? ( % 0 -

& ) *

'

'

5

*

! %

&

!

$

) $

! $ !

! !

!

$ ) !

* ) '

%

& ! :<9 M! ! ! &

! !

! &

'

& )

!

! ! % =

!

%

4= *

! $ & % / % C

!

! !

)

) $

& &

) (

&

*

0 ! %

A

' $ !

! ' & & ! &

% $

% #

1

* &

! ) *

' A "T@# ! %

.

5.

5

.

( & & ) ! ! % <95 <95 ;<<H J ' , A ) HI, !! * ! + '+ &! & * ! ( & ) ! ! ! ! * & ! % @

J

4 ! $ ! '

52


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! *

!

0 -

$ 0 -

' )

!

984 <<, ! ' *

' )

!

& %

! *

) !

* !

5:< = $

))

* & '

*

& $

*

! !

& ) * !

! !

&

! * * &

*

& )

!

&

) !

) %

!

$

%

*

1 ), ) & !

& )

)

* ! ! *

%

! ' )

,

!

% 1 )%) $, ), % 1 *% 1 , '( E

&

* !

&!

)

!

(

!

* & &&

!

+ !

'

( %

' ! $

% 5

+

! ! ! ' ) !

*

& )

& $

*(

% !

+

'

%

,: $% ! -

* !

M- 0

*

* & C&

$

( 7

$ ! & ! &

& !

1-

!

!

$

@=@= = : = *

5%

! ! ! % &) ) !

5 $ &

% ')

,

! '+ ! ! ! %

!

& ) ! & % '

K

) ) " 0! &

)

+! '

5

&

& ' !

! &

9:4 7<N ;

% >B T

) ) ' *

$ $

!

' + '

!

*

+! *

+ F

!

&

& & ) ! &

*

!

' ) & ! ! &

* ! ! % 0'

% & $ '+ $

!

%

53


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ '

!

'

5 !

&

!

=

+!

' $ * & ! ! * &

• • • •

: H & 1 '+

*

! ! %

' '!

0 *

&

&

! ! & ') '

M- 0 & C& 1 9H4 7<( ! ! 9I4 <<N ! ')

& ! ! &

$

1: = $

9I4 <<, ! ! $ ! $ * &

*% 1

& $ 9I4 << ! %

!

!

!

) ! %

0 * &

$

)#

5 &

&

*

:D;

% '+ ! & '+ !

& ! &

$

!

% 3!

K

! & !

5 %+ + +*+) !

!

& (

K'+ ! & " 3 #

! * ! 9I4 << ! ! ! %

& % ! %

$ * % A+ !

! ' $

! K '+ !

(

(

M-

&

&

M&

1) &

)

! !

& * &

& !

'+ ! & "

' '

% 1 )%) $, ), % E ( &

&

'

1

'+ !

! *

A

& (

1 )

'

!

%

#

:IH !

M-

,

$

1 ,&

1 "1 " 1- # ) >BT 1 K( +! BT 1( >1 @BT 1( >1 FBT 1

0

&

0 -

') M! ! $ * '+ ! ! * & ( & ! ! $ & & %

) $, ), % 1 E

5 +!

! !

%

54


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

5:" '(

&

=

&

)

! ! ' * &

& ( '

%

' )

! *

$ * ! ! * %

9E4 7<N !

! !

,: $% ! =

!

0 )

)

( !

& '

& X '+ ! 9;4 <<N !

N

! !

& % 1

'

"0 # ) * +

& '

( ' )

0

& , +!

!

!

&

$ 5 '

'

3! ' $

$ !

, * ! &

*

') $

&

&

, &!

$ ')9

'

/ *

+! !

HI, & ( & '

5 $ $ ' & $ *

'

!

&

% !!

*

! *

&

! ! ! $

+! &

* +! &'

!

$ * &

! %

! *

*

* ! !

& $ ! & ! ( + $& ! ! * + +! &

& '

+! !

! J

&

! 3 *

'

A

!

' )

%

@=@=>: +'() /,

*

9H4 <<N & K %

' * !

'

!

& ! '+

5 + &

*

0 ) ) &'

+!

*

) !

&

, '+ ! !

' !

!

$ & ! % )

%

55


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

@=@=?:

,

@=@=?=;:

)% &

5

++

#

)

( 0 -

*

'+

M&

!

!

*

' )

* !

'

( &!

!#

*

!

0 -

&

! & ! &

( 9<<

* '

!!

& -

! !

! %

& & 5 F@-

!

! ')

* + )

!

!

! *

% N ! ' )

!

(

+ ! ,&!

! !

* ! ! 0 ! &!

! ' ) !

( & ( & N

! *

#0 $ * B * + & , * % ' * ' )

*

! !

M %

*

& '

!

!

!

&#

*

& !

! ! ( & !

% (

! ! $

%0 ! *

,

* ! &!

*

! 99<7 !

,+0+ !

* ,&!

%.( +),

$

( & !

'

+ ! %

" !

* !

! +

'

& * B !+

#

56


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

F:

4

-

$

A

!

' )

!

!

! * A F $ T

'

! $

! &

& ) & 1 B& M *

* '

!

)

& )

F=;:

' % !

&

( * !

! ! & & !

) )

* * +! '# $ & +! !

$ %C%

M! ! %

& " 77B9# T M " $ !

! ! $ *

(

& )

'+ !

!

9:4 <<N !

> * * ,!

$

! 0 9 ' $ * +

&# F

&! > * V

F '

$

!

,!

0 9 ' $ *

& > *

* ! %

9H4 79

+

V

!

+ ! M- 0

9:4 <<, ! & <%<:

> *

V

9H4 79 > *

%

9I4 <<

!

9I4 << * !

!

' ' M- 0

+ &

! +

' 9I4 <<N !

> *

! %

!

# F '

0 -

'+ &!

')

* '

.

*

' ! %

#!H $

#> *

!

' & &!

!

! !

'

F $ ' $

$

$ ,

' ' )

*

!

0 -

& ! * ')

<

> *

* '

9I4 <<, ! ! ! %

% (

'

' M- 0

<%;:

+

+

&

' ,!

9

<%:

57


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ !# > * ' > *

!

!

!

')

! '

! %

!

+

'

0 -

,! 9I4 <<, ! $ *

<%;:

;<<E

' !

$ !

+

#

!+ ) ! !! ! & +! ) ( H, ! ) 7 +! %

F

+

+ 98(;9

*

98%:;E(H7

'

V

9 '

9H4 79B9I4 <<

;

> *

+ $

=) !

984 << & ' ' + 984 <9 V 9I4 << > * * ! M- 0 & ! ' <%:< ' %

!

' 9I4 <<, ! ;8;%9:I(IH

)!

5 !

!

! ! % +

' )

'

( &(

' 8, )

!+ +!

! ! +

) 9 H, !

( :, +

!

)

! '

J +'

' ' !

!

!

&$ $ ! ! %

( !

!

&

F

*

' M- 0

+ & $

!

&

!

*

, !

&!

% &

!

,

0 ,!

9 ' '

> *

%

%

V

> *

7

*(

% 8

! ,

! '

7 ) ')

!

! !

' '

! $ !

, ! %

& !

'

! $ )

% 7

* +

+

'

! )

5

*( 98(;9

!+ $

! !

!

*

! ! ) &

! *

'

% 7 ! + +

!+

!

;, ! $ * $ ) 9 * ! !

! !

' %3 ) !

+ 7 &

! 7% !+ !+

!

0 -

* ! $ & ) ! 7 )

58


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ;<, ! %7

!

'

9E,( 8

' !

) ! ! !

!

&

+

& 4Z = + E<%IDD

-

$

#

F= :

#!

+ ' +! $ & ' ) ,! 9 ' ! +! * * &

$ ! * %

&

&

'

:(<<<(<<< 5 F ' % R;; ( & !

& %C%

0 -

> *

+ ' ! * * ! $ > * * ! !

V

!

$

!

)

!

+!

%

' 0 !

+!

+

+! !

' M-

0

& ;

% ) M-

'

+ !

')

5

*

!

+!

! &

! '

$

,

! '

%

%

(

+! 0 - (

!

!

WF Y 5 9<< W :(<<<(<<< Y<%E<IDD W 8(:7E(8<< W $ Y" 5 9<< Y # Y" ' 5 7H:# W 8(:7E(8<< Y";;5 9<<Y<%;:# Y" 95 7H:# W HD8%<; %

3

F )

,

> <:<D<H 9D 9H4 8< & *( &

"

!

!

$

3

$

' %

'

9D, %

&!

' *

9E, ! '

$

$

$

)

5

$ '

!

)

! ! ! & !

' 1

!

&

& $

!

+

(

!

$ !

! %

59


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

G:

A A .2

G=;:

A

,

$ (

!

( *

# $

" A

!

! !

< /" 4

!

!

(

)

"

*

!

!

( ') * !

!

! !

!

&

(

%

! &!

!

! %

C •

&! 1

' !

* !

C

&

! !

' !

!

'

! *( & ! !

*

K% ! *

!

&

3

3

!

! %

!

C

! %

/ ) %Q ! " # $ %& *! ## # 0! &%#% M C

'

! ! +,$#% -! &%(. 1 $! R9<<

+! C N '+

0! &%#%

>4 94

> )$ !

/() /

! ( & & ; $ * & &

() * % ! ! 9 ()N ! % ( C $ * ! & &

! ( 9 ()

! " # $ %& *! ## #

()

2

! ! +,$#% -! &%(. 1 $!

:

()

2/() /

/

(), ( &+ ! $

()

( @

(

60


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ;4 ! 1-4 /

@

(

F

(

/34 56 75 -

8

8 2/()

&

'3539'55

G= :

,

!

C

&

! ! $

&

$ ! &

! &

! ! !

$ C BC BC

!

$

!

' ) ! $ ! > )$ / & '& " )$ $ & " )$ $ ! % !

! !

)

#7E ) 4 %%

!

&!

&

!

#( !

( & &!

! !

!

* !

! !

% +

%

' &

! ! %

#% !

!

$

!

!

$

) !

C

$ (

(

! %

%+: % " ! " # $ %& *! ## # 0! &%#% M C !

! ! +,$#% -! &%(.

C :

/

()

! ! ; $

N '+

()

/()

1 $! R9<< % ! N

9

'

9

* +!

N ( '

* &

> )$

/ ( &

; &

; ! %

&

! ( !

*

$ & &

N ! ! ( ! % $

%

%+: % " ! " # $ %& *! ## # 0! &%#%

! ! +,$#% -! &%(. 1 $!

2

()

;/() <

()

61


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ /34 2=9'556 75 -

8

8 ;/()

&

'39'5535

G=>:

#7E ) 4 %%

/ &

+'()

!

$

'+

!

! )$ $ * * * * ! % > )$ $ * * ! & ' ! * ! %

) ! & ' )$

+ ) ( 0 $ $

*

$ , &

!

! & ) ! )

)$

$ !

+

:,

A -

8

4 -

7$6 =

> -

' 8

4 ;/ 726 =9'558'/()

>

G=?: C

!+ $ ( $ ' $ ! !

& 5 ! '

! ! # ) ! ! !

! %

BF B ! 3 $ !

!

! &

[ !

! ! F + C ! !

* % & %

/ ) %Q

(

$ $ *

!

! %

&

+ !

!+

"

!

&

!

# !

! % (

! $ M %C%N R9<< ! ! ( ! %

, '+

! !

+!

4

*

!

!

! R:<,

( &

! R:<,

!

&! !

H = ! " # $ %&

*! ## # 0! &%#%

! ! +,$#% -! &%(. 1 $!

'

()

/() /

()

62


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

/55534 56 7/55 -

8

8 ;()

& M

'3535 /5 %C% ! " # $ %&

*! ## # 0! &%#%

! ! +,$#% -! &%(. 1 $!

'/

()

;() ?/

()

63


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

D:

D=;: % 1 )% <$ ), ) D=;=;:

!

)

%!() % )3 ' ) 3 ! * '

&

&

!

8 !:

5 (!

&

*

&

&'

! ( ( & ! 1 ! ( !

* !

@ & !

' $ * ' ' & ' * A # 4 ( (#6 ! ! & & $ * & * ( M- , 1 ( & 1 & ! & ! % ( M- B1 ! $* ! %

* , !

, 1 !

( (

( ( $ $

!

) !

, !

!

<

# 1

!

! & $$

&!

:%<<< \ (

!# =

( . !

'

! ! (

(

!

! 4

( Q

&

'

( M-

+

&

) ' 1

&

) & ('

*

!

1

!

#

&

1

!

!

!

! $

# =

! $

%

(

&

$

! ' )

1

&# P

!

& &

D=;= :

&

& !

%

* =

K

(

= '

9%<<< \ G ! %

-J,

!

M-

+

64


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

D=;=>:

!

1 0 ) ' *

,! 1 K & %

*

D=;=>=;: >1

-

,

)

%

> -

T BT 1 K Q ! % >1 B

/

>B

/

>B F K ! %

! % K

K

KBP KQ ! % * +!

0 $

! M- , R9, !

$ KQ ! % !

'+ ! '+ !

'+ !

+!

)

!

)

%

M-

)

!

KQ ! % )

&

! ! & K '+ ! ' & ! !

! %

B

F )

KB P 3!

D=;=>= :4 1 >BA1F )

-

K ! %

T 1 KB P 3! '+ ! $ K Q ! % 0! '+ ! ! A1F K ! & ' '+ ! T 1 K ! ( ! ! ! ! % 3! '+ ! 1 B1-

/

F

! %

KB P /

KB P

K / &

K

S

Q'!

-1> B/ ?9 KB P / K ! % !

>1 B

S #

& Q'!

KB P 0

-1> B/ ?; -

) ! ') 0 ) -

%! 7 KB P /

F@>- -

+

& ! * ! ) " +!

$

*

*

+!

( M-

) +

!

!

! ! K ! ' '

! %

! ! ( '+ ! & '+ ! % ) '+ ! ! ! ! ! %

/

>B ! !# K

(

S $ &

K ! % 3

!

*

% B 0 $ V

! 1

M- , )

K ! % !

M-

!

!

65


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

/

>B 1 !

V 1 !

D=;=>=>:

! &

)%+

>BT 1 BT 1 -

! $ !

!7

%

!

&

K ! %

S )

KB 3! K ! %

*

KB 3! K ! %

>1 FBT 1 ) / $

1

KB 3!

) >1 @BT 1 -

(

&) )

*

KB 3!

K ! % !

&) )

*

*

!

& ) )

*

!

*

*

)

*

'

!+

K ! %

>B 2 > ) ! (

KB /

$

(

$ *

!

+ &

* M- , & !

*

T

K ! %

D=;=?:

!

1

+

!

@*

-

!

! !

!

%

$

K " / >B 1 ! ! % 3! ) ! * (P % 3! ) ! ! % & ! *

') ! ' )

*

!

1

3!

'+ ! !

@ Q

P !

)

) ) )# ! ! % ! ( +! ! ! '+ !

$

) ( & ) !

K K

&

,

( &

! &

' ) +!

K $ )# A ( K ! ( P ' Q Q (1 K ) ' ) % $

T#

% & )

)

'

! K !

! ( " $ &

!

$ * & +!

" 2

') & )

K '

!

K ( %/

& *

!

(

%

66


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

D=;=@:

!

B

1 ( " ! = ( 1 9H4 8:, ! !

'

9H4 8:B9H4 :: ' & %

*

!

! $ )$ M- , ! ' ! ! ! %

*

(

D=;=F:

!

$ )# $ &!

,%

)

1

$ $ * '

)

( !

!

!

&

!

-J '

" ! ' )

!

M- , )

!

%

! !

&

0 )! 1

! 0

!

!

% )

! /

) %

0 $

! !

* !

'+

%/

(

)

$

(

!

(

> * ( ! > * ( = 1X>

0 $

R 4 .* / >B

! 9H4 8:, 1

! &!

" $ ' $ )

0 $ 9% ;% 7% 8% :% H%

&

!

<D4 7< 9I4 7< ! ) %

) ( R :<, G

/

! R 4

'

) % ! ! # )

& "0

!

&

'

1 # @ % @5 F

"

! '

!)

!

= 9H4 8:, !

&

" /

#

A

F

$ K

) !

'+ %

&

% 0 $ ! 1

M+ !

! %

67


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

$ 0 $

) !

;( 7( 8 '+ % 0 $ $

* !

R

: !

%

* &)

%

%3 ,

)

! 7( : ! ! ! %

!

! !

;

!

! ' * &' '

R

! ! &' ' ! 8 &' '

%

!

0 $ ! &' ' % 0 ! %

!

%0 $ $

!

'+ H !

7( : !

*

% 0 $ ! $

!

! 9 ! &' ; 8

% 3 ##

0 $ H 9% 0 $ ;% @* 7% >

R

! ! " /

! & 0 $ ( ! *

"$ & )@

'+ ' * 0 $

!

% 0 $

!

9

%

#( !

)

#% " @

#

)

%

! (,+

0 (&

R

'

!

9 ! R

! & ! H ! $

!

)

& $ * H# ) & 0

,

! !

%

50

$ * & & ! ( 0 ! & C&

+1

" TT F# '+ ! (!

%! '

>

!

7

%

(,+

! '+ % ! % / = 1X> $ ) & & % ! ' & %

! $

& "$ $

)

! )

A

0 $ ! ;( 7( 8 : $ ) % AW A ( -W- & W & * ( W * & * TW 0 & ( 1W + 1 (

'

%

!

)

0

'

68


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ 0 $

! :"

R

> * #

A

" A#

-

&

" -#

)

'

%

+! '+

(

A( ! %

!

> ! %

! !

> >

+

%0 !

9

!

; 7

$

! %

;

9

! ! !

* (

H

8 :

$

*

*

&

(

( (

!

)

9<<

9

9(<<<(<<< 9(<<<(<<<

!

,

! ! %

9< &

2

5 9< &

12>@

! % ,

')

R

7%

J

(

* !

&'

D=;=F=;: 4 $) B B B B B B B B B B

B

0 $

! '+ ! &

!

! *

)

*

&' " / >B ! !

0 $ M! 1TB T 1 TB - & ! * $ $ + +! '+ ! 1& ! * $ M- ,

! ( * &

/

>B 2 2>

K

M- , & !

! ( %

% S %*

1 #

& +' ! K $ K & R9

!

" / >B F #( " -1> B/ ?9#( &! " / >BA1F #( ! ! " -1> B/ ?;#(

R9, $ ) & R9, BT 1 K '+ ! B2. > K '& &! +! " +! ! * % M-

!

>B T

'+ ! * & %# & !

>BT 1

K '+ !

&

! !

&

K ! !

% ! ! %

+ '

! >

! $ A

$ $

! !

$

!

'

K

!+

69


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ) * $ ! % 0 $ )' $ & &

* $

% 0 $ +! !

D=;=F= : 7%

$

&

9B > * 0 ;B > * + 0 7B > * 0 8B > * + :B HB

D=;=G:

!

&

%

4

!

!

( 1

P = &

! (

!

*

#

@

0'

!

3 !*

1

! $ A

& 6

&

0

!

" & & , ! %

M Q !

! &

*

)

1

( P /

' ! *

' ! " >1 B

> #

9H4 <<(

K

)

( 1 '+ !

-

Q!

! % 9H4 8:, ! % ( / &

& " >1 #( 0 %

" F@>-#

70


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

:

HA

=;:

A A HA

1 )5

=;=;:

5

!

5

1 )5

&

(

$

!

( , !

&

%

&

&

)

! ' )

$

( 5

!

& !

0'

'

&

7 & $

!

! $

! + "

" M > *

.

!

!

'

/ " M

*

#Q

& '

! $

$ &

! #

'

$

! &

$

'

/

*

! )

$ + '

TA )

! !

!

(

)

14

)

! ' % '+

*

'+ ! 0'

+ $

%

$ P +

! P '+ ! %

! # !

& '

!

!

! " M

#% !

!

! & ! & ! ! ) ! * " 99( 99. # ) % & * ]T &

' !

+

! ( )

$

!

(

' )

* &! '+ ! %/ ' %

( $ ' &

&

3 " 0* &

]T 19

V ! '+ !

* )

"

) !

* ' #Q '

'

9# C + ;# . ! > ' #% 7# 0 " 8# ) :# . * & ' %

9

$

! %

4

!+

& !

$ $ !

! %

*

! % F

& (

]T , & & $

& ! !

) &

! '

%

1X $

'

71


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ % !

* ! X !

! $

4 % ! !

% / ! ) ! &! $ & ! ! * +! ! (

(

)

) $ ! ! '+ ! & ! % ]T '+ ! %

$

$

&

0

! ') %

$

!

0 &! % $ ! ! &! % &

]T &! % * ! &!

+

*

5

! &

* '

) $ !

!

() ! $ * , !+ 2

2 !

) %

& M- ,

* * $

'

% *

%

+!

' ' 1 $ &

& !

%

]T !

' ! (

% &!

! B

$

*

!

*

)

+

),

&

+

* * F ( &

! %

! * '

, ! ) & '+

$

( & ! %

!

!

) ! '

!

*

( !

!

!

'

HFD2 H? B

MHD5 M8( P ' & 2

! % & $ ]T , $ $ * !

%

) ( + & '+ ) , ! '

=;= =;: A

!

$ '

!

=;= : )%+ ! ), !

T@

!

!

*

.& ' + '

" ]T

K '

'

'( $ ' &!

' # $

! %

) %+ ) ! & * ! $ &

)

A ) !

&

* ! !

9<% A

!

'

)

!

]T

! ) Q ' 3' " T @#

$

B -

! ! %

72


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

! ! %

&

! !

=;= = :

+

+ !

) !

A A

( ! +

*!

B

A

! ! &

TT F; + + +*+N ! %

),

!

$

! &

)& ! ' ! * , ! ' ) Q) ' &

FF

'+

!

" E $

! )& FF

$

TT F

TT F T@

!! " T @ H9HH#% T T F( ! ! !+ ! ! % TT F ! 9; $ ! ) B >#( $ ! ! &

)

!

* &

! FF

&

A

! " T @ H9HH# $ & *

%

!

!

& ,! %

F ( 9EEE P A @

&

'

!

! '+

!

, FF

'

! F

!

' !

#( + (

!

!

A

&

2

F ( !

& T@ *(

& ! !

!

'+

3 ' BT @, ( T T F % FF ( 9EE; ! ;; & $

'

&

2

!

*

, !

! FF =

!

8A

FF ( 2 ! IH ( ;9

'

,

) !

+

F;FF: ! ), , + ! )* ! & K ! ! ! & ! ! 40 $ ! ! ' ! %

TT F $ ]T +

$

! % T@ ) ! T @ MHD5 M8 ! %

!

+ + +*+ N !

! N

(

) ! 9: !

),

F ( '+

& '

F (! ! 1

! &

&

! !

!

!^

$

,

! % E

+ !

ISIN : International Securities Identification Number

!

FF )

%

73


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

; :

HA

A A

A

4

.

A

A 2

$ &

!

" P 2 Q # 0 -

B

$ % 2 , ! 0 -

" @ *

6 5%

)%+

M $ / .& P 2 Q # '+ %

!

#

$

&

; =;: * 0 -

@

! %

!

$ ) ! ! " P Q # 2

& )

) $

" P 1 ,!

$

Q # Q

" P

; = : 1

$ % / & !+ ! ! ! ! %

B

; =>: * 1

$ !

$

) ! +!

, !

)

A TT F '+

)%+ 1

$ % . ,!

!

'

(

&

'

+

*

& %

)

) !

) % 0 $

$ ) ! ( + ) $ )

$ TT F

) TT F $ ) & !

&

%

! 1*

TT F, ) & ) ! > $ ) & & $

3

4

U "

!

! 9<< & * !+

TT F $

!

+ *

) ! ! !+ !+ !+

!

6#

$

; =?:

$

&

; > F ; > ? ; F ? >>

! !

>9I<77H2 >9:<97<2 >9H<;9I1 >9<<;981

'+ B M $ " 2B2 ( 1B12>#

> > > >

! (

9I%<7%;<7H 9:%<9%;<7< 9H%<;%;<9I 9<%<;%;<98

$

$ )( & ! " '' # ! %

$ $

$ ) % ( 2

2> 2>

74


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

; =@:

)!

, ! &

0 -

$

*

!

*

*(

%

; =F: ( , ! * R<(<<9: " & ! 9(:# =

&

* = ! +!

+ ) )

; =G:

%

; =G=;:

)

$ %C% " ! ! +

)

$ ! &

& )

&

*

P = $

!

! 3! / %Q;D%<7%;<<;

C !

! %

#

!

*

%

(

$ & &

) &

)

7%

)

! ' '

* ' ' ! %

! ! '

, 1 , !

!

$

!

*

$

* ( $ ' & $ & ! !

& &

( & $

, ) ! $ * * 1 ) M & ' %

( !

) !

EI7;: &

%

) ! ! ' !+

!+ %-

&

*

!+ ! ! )

!

* (

% +

!

=

, ! ! !

I% =

&

(1 ! ' ! % ! M & 5 F 6 . , ( 1 M & 5 ,

( 1 ( 1

$

H% =

! !

)

&

!

*

%0'

! &

'+ * ! %

%

8% 0 .

:%

, ! !

!+

!

!+

'

0 & &

;% $ * $ &

*

= A

%

9% 1

!

A 9I8

$

* &

) ! & , 1 ) ! ! ! & !

" 5

$ $

!

& *

$

& & ! '

, $ & & ) M & 5 F 6. ! ! 899:::H<9H

!+ '

'+ &

1 '& & , & % 1 ! ! ) ! EI7;: ! % M & ! ! ! ! 7H9;:779 $ *#

&

'+ ! , &!

%

75


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ + 9

'

D% =

& +

$ &

* , &!

!

( ' !

'+ ! & , &! ( & !

&

&!

!

E% +! 5 !

" "(

; =D=;:

#%#

# #%

( " 5 F 6. '+ !

& ) ( ! ! % F ! !

M & ) $ ! •

)

5%

• !

M &

& * ! %

+!

9H4 7<, " ! ! EI7;: 9H4 7<, " # $ ' %

# $

,

! &

!

J '

# #%

!

7 % *! )

( & )

!

' )

&

# &

9H4 7<, ! ' $ *

)

!

' J '

&

" JG9 '

# & %

) *

!

( " & ) ( # ! 5 ! ! ) ! 899:::H<9H ) '+ ! % F ! % $ ! ! ! "

" )

# +!

%

; = : + (H ) ), )

M & *

) *

9H4 7<, " ' $ * %

9H4 7<,

'+ !

(

+ '+ !

'

#%#

!

! $ & & $ & J' + J ' ! ' $ ' %

& ) # J ' , 1 J '

&

J' ( J ' 5 F 6. ,

,

; = =;:

(

#

J '

1

5

) /, )

• F

'

! !

; =D= :

+

!

7H9;:779

% '

'

!

7 % *!

)

( & )

9

* * ,

! %

H ) ), )

"

$ $ &

+

+! ! ' &

; =D:

! %

! ) ( ! % . '

$

%

%

! &

*

( & ! !

& ) # J ' , 1

$

$ & & & J ' J ' ! $ 9H4 7<, " ! ! EI7;:

& +!

+

,

' '

% # $

! &

76


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ %-

J'

'

; = = :

5%

!

M &

J' ( J ' ,

5

• F ,

'+ !

$ !

!

!

#

!

'

+!

" )

)

&

# &

' J '

!

% J '

9H4 7<, ! ' $ *

#!& "

; =; =;:

9H4 7<, " ' $ * %

9H4 7<, (

(

; =; :

" JG9 '

# & %

'

' )

) ' )

&

!

!

' ! *

+!

!

'

(

$

!

!

%

= !

& ! #

#

B A ', ! & ! ! ! ! ' ! ! ( ! !

( $

!

&

) ( *

*

!

$

*

!

'

$ *

(

% !

!

; =; = :

'

' !

'

!

!

*

) ! $$ ! ) ( !

$

=

+ '+ !

J '

1

# %

'

) /, )

• -

1

9H4 7<, " $

! !

+!

!+

I+ ) 5 %

&

#!

%M% %

$

( # ' ,! <(:<

( 0 -

' > *

> * & '

+

9H4 79B9I4 7< M- 0 & !

,!

+

#

+ ' ' > *

!

+' ,!

' M-

0 !

&

9I4 7<N ! (0 ,! 7

> * & '

77


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ # ,!

M- 0 !

-

+ ' &

&

') !

&

!

> *

) !

' !

!

)

,

)

98(;9

%

.+

(

;8;%9:I(IH

%

=

5 '

'

'

!

$

%

!

'+

! $ $ & ' ) ) ! & ! ! $ ! & ! ! ! ! ' %

%

'

! ! ', ! &

A

" !

!

' *

$

&!

' &

!

% "

! ) ) ! ! *

# ) )

& (

! & ' !

!

+! 0 -

> *

( ,!

> * *

& & (

) ( ,

3

(

J + ' ! &! % & !

*

5

! !

'

! 0

!

* &

+! ;

+ ' $ & &

* !

'

$

&

$ !

$ &

!

M-

')

!

!

+ '

!

) )

&

!

! ! %

'

& !

&

& $ $

' !

'! !

! ! ( & $ * !

F ) 0 & ' % +! ( & !

#

A !

&

! ! ') &'

! '&( + !

&

,! R9<<, ! +! ! '

( !

$

&

'

)

! +!

%

' ' !

*

! !

&$

&

$ ! ! 0 -

! ! % , 7:,

.+

! , ! - !!

, &

$

! ! ) )

!

%

, ! ' ) + W $ ! ! )

> * & ' '

& !

! $ % ;<<E

&

( 0 ,! 7

"# +

'

'

! ! ! 5 ) 9* ) !

!

7 $

& ) $

# !+ %3 (7 !+ ) 9E, ! 9D, ! ' %

!+ ! ;, ! * ! ) ! 7, !+ ) ! 7 % =)

!

! " * ! $ ! ! ;<, ! 9E,( 8 & &

' &

78


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ =) V 79

!+

9 @ '

V 79 %

; =; =>: "

' )H $

0 -

,

.+

7:,

!!

) ! ) !

! *

! '

(9F $

V 7< /

) ) ! ( ' ) + $ ! 0 -

(9 &

, ! ! .+

,

V 7< 1 * %

(91

! & $ ,

* ! :7,

& & !!

%

79


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

;;:

"

;;=;:

% 1 )%

&

+

-

, ,!

# !

( )

!

&

! !

+! &

!

!

$

! &

A

*

*

'

!

'& &

! )

!

%

)

)

4

( '

(

!+

!

! (

%

! • F ! #F &# • A

! !

( ! F ! ! !

!

& & &

!

(0 -

! U

!

1

%!

,

! UF

! % 1

5 9EEH, ! ') ! %

I+ !

* *

! U &

*

& )

*(

( !

!

!

!

!

!! %

;;= =;: F 3!

&

5 9EEHN ! ') U '

(

!

! %

'+

' &

;;= :

*

EE#! )

! ) -

( !

!

! $$

$ !

& , ! $

, $

& ' ! !

! %

! %

80


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

;;= = :

!

& F !

!

&

!

$

!

% F

& * !

;;= =>:

!

!

*

!

&

(

!

% !

'

)

!

%

) %

=

$

;;= =?:

'

!

F

)

!

!

* !

F ( !

'

*

&!

$

* *

!

( $ ')

'

+

),

;GL J ! %

! ! % 1 )%

!

'

+ ! !

(

$ % 1 )%

, &

,

()+ /,

!

!

% 1 )%, &

&

!

' ) !

'

! %

%

;;= =@: J !

X

;

, = !

V V$

! &

!

+!

') ') ! %

;;= =F:

,

F

! %

,

! & !

! *

!

!, 7 ;B * BJ ! ! >BA ) % 1 )% % 1 )% !

#

)

)

*

;

! ! $

! (9

')

%

! & ) !

( !

& /, ! 4

*

! !

!

! !

+

!

! ;?L > J ;GL J

6

!

) !

! % /

*

! " R:

-J#(

$ *

* &

! $

! ( !

%

81


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ * ! '

! ( '

A

)

!

! ) !

% )5 ! !+

'

;FL ;@J , ) 6)5 ' % 9H4 9:, ! ! ' ) !

) !

( * 9H4 7<N (7

' !

' )

;FL > 9 @@ * ' ) $ ))) 9 @ 3 $ !

') !

, F

'

!

!

)!

;;= =D=;:

7 '

! % $ %, ! @5 F

* ')

()

) !

! %

&

,

&

!

& 4 / /

! $ -

F .

;;= =D= :

!

& " 5 .# K" 5 .# '

-B %

% * & %

$ * % 1 )%, )! 2

#

*%) 4+ +

! (

4 4 "

4 0 &

!

' & H

#

!

*

* !

'

;;= =D:

• • • • • •

!

* " -J ' !

!

,!

%

!

& !

* !

! %

;;= =G:

F

! & ) * ! %

!

& /$

'

)

!

)

$

! $ &

! ) !

*

% 1 )% ! %

' )) , ! $

%

(

) % 1 )%,

!

! ( % 1 )%J & ! &

$

& )

'

$ ! % & %

* '+

! (

( % 1 )%

! ! %

82


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ') ! !

% & &

!

% 1 )% ' % 1 )%N

! ! &

$ ' )

! ! &

*

" & ! E& & 4 $) ()( Q ! % 1 )% ') ;GL J ! % 1 )%, ' ! %

;GL J

!

& & ' )

0 $

$

) ! %! +' % 1 )% , & ' ! % ! ! & A & A * %

! !

/

& *

!

;?L > J

&

! &

* *

)! Q ( ! !

' )

(

!

*

,!

'

!

' )

&

!

+ &

! & ! %

( &

! %

! -

*

& &

(

*

!

!

% :' !

!

'

! %

& %

(

!

') ! % !

% 1 )%

$

( !

- !

)

1 99 $ '

*

*

&& ! !

!

/

+!

! ( & A

%

/ ! ', & / ! '

*

&

%

+!

& &$ *

! $ !

!

*

-

)

%!!

!

#,# #% % 1 )%, & !

% 1 )%

J !

/ ' )

!

& % $ * &

% 1 )%,

&

(

1

!

!

& $

!

% 1 )% ! ' ! ! % 1 )%N

' ' & ! ' ) %

% 1 )%, ! ! % ! ' )

!

$ !

!

!

&

%

83


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ !

()

!

'

I

)) ')

;GL J

! % 1 )%,

!

!

! % +

!

& '

% & ' ! & '

& &

% 1 )% ' ! % 1 )%N

)

;;= =D=>: " 0 *!

&

! !

! !

' )

! &

!

%

! &

*

&

! %

,

!

! & !

% 1 )%, ' '+ % 1 )% ! " $ !( ! & ' # % 1 )%, % 1 )% ! ' '+ ! ! !

&

& & %

%

) ! " 0 *!

B0 !

!,

$

% 1 )%, !

J )) '

* !

'

;GL J ! ' %

$

% 1 )%, ! * ' '+

!

! !

$

!

! F

/

"

. # ' )

$

!

'

!

( $

!

! ! *

;FL J ,) + %

'

' ! %

!

)

!

! & % *

=

(

;;= =D=?: " 0 F

:4

!, ! ! )!

!

) ! * 4

( ! ' )

% 1 )% $

* ! (

!

&

!

'

( 1:" & ! E& & 4 $) ()( ! #& P $ M @ Q! ( 5: ) %! ! +! & )! %! +' ' ) M! ! !+ ,: ! ()+ ! I Q!

* !

' ( T -

! * !

* ! ! '

, !

" $ ' !

&

( !

!

%

84


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

;;= =D=@:

) ! , ) "(0 ) 4 % !

! &! !

;;= =D=F:

!

$

&! $ & # !

* ( "

)

)

8

*

$ $ &!

#

S :&

" *

)!

% &

$ & %

&

B0

:

! $ ! ! ! 9 ;@ J % , 89 @ S :$ ! ' ' ! % F ! [ ! & ) $ !( * F ! 9@ J) ') % / ' * ! * $ ! ( * F ! 9 ;? J) ) 89 ? S): ! ! ( % 1 )% ! )! B0 8 I) H : * ( & ') % 1: $ ! ! ! ! " 5 / 5 -5 F 5 .# ! ! 9 ;;@J % , 89 ;@ S: ' ' ! % / ' * ! * ! ( * F ! 9 ; @J) ) 89 @ S): ! ! ( % 1 )% ! )! B0 8 I) H : * ( & ') % L

* !

' ! %

' !,

;;= =D=G:

$

'

+E

1

$

F

&

& )

;;= =D=D:

,

! ! % 1 )%,

F

& !

, !

( 5+)+) *

&

'

!

%

!

P EHHB-

J ! !

$

&

!

!

! !

$

;GL J ! ' %

' !

, Q$

! & Q$

+ 55

! ( P E9H & & )( ! ! %

&

!

(

! F

! &

& *

%

85


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ + 55 : 1:

!

* 0 , % ,+ +

% 1 )%, ! & % 1 )%, ! &

5: ' ,: +%

7% L

*

L

,

(

!

(

*

L , ! ' ! !

! !

!

( (

( ! ,%

8,:! '

! '

(

F

! [

$

'

%

!

! $

'

;;= =D= :

'

!

! & )

$

%

#!

!

!

&

$

% 1 )%, * ! %1 ! !+

& !

$ ! ! (

&

'

*

( ) #% %3 $( ) ) ) ! ! % ) ! F

'

& " ! & ) ! ! ! % !, %

( !

! ' )

* '

,!

%

! ! '

#( % 1 )%,

) ! & !

( &

&& *

!

! &

&$ %

! !+

) ! !

!

, )Q

8 :-81:& 85:! $

*

, (!

!

'

$ ! %

)

!

& !

!

*

,! !

%

86


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

; :

A8

% 1 )% ' &

&

"

! *

!

!

')

) 9 1

! 9EEH, !

&

*(

0 -

%

.+ $

+

,

7%

!!

;%

%

; = :*

' 1

, !

P

5 % + + +* $$

Q

&

(0 (

M-

; =>:

$

)%

& '

*( &

!+

!

; =;:"

!+

!

$ , %C% &

#

:

*&+ +

'+

!

,!

* &

%

( ,# #

, # &# P # $

&

! & ' )

,$ & $$ Q &! (

& & (

&

$

(

!

%

,

&

&

,

%

; =>=;:

EE#! )

,!

*

'

( P

$$

Q

! %

; =>= :

5

+ + +*

5

! *

!

)

,! %

8, ' )

, &!

%

, ! &!

'

!

*%) ( ,! ( & *

!

* * & !

!

$ %M%

! %

87


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

&

!

' %

, + !

%

, &

' ! %

&

; =?:

& !

&

!

!

!

% 1 )%J) ()+ +

TPP’nda gerçekle en i lemlerden do acak yükümlülükler Takasbank’ın garantisi altındadır. Takasbank piyasada alı satı kotasyonu vermemektedir ve i lemlerde katılımcı olmamaktadır.

; =@:

!

&

$

,( P > *

*

! ! &

! % ( F 0 & ( * ( * & !

% * '

& &

*R

/

, *

!* &

!(

!* ! $

* A

&

,

!

, L ( F ( & )

F

(

!

(

$

*

!

'

%

% !

& !

'

* ) !

%

! &

$

* & !

%

&!

&&

!

$

! & ( $ & B ' * ,'

( !

'+

*

!-

( P A

*( & $ &' " & '&# ! ! $ * % ! ! %

!

!

!

)

%

!

& <

!

+ ! %

; =@=;:

<

Q $ M- > &

(

!

&

(

% !

& '

P *

! * ! &

%

88


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

A

A

/

AR< ;= <

A W 9%;:<%<<<

W 9%<<<%<<< W 9%<<<%<<< W 9%<<<%<<<

A A < A

B

" < W 9%<<<%<<< @5 F W 9%<<<%<<< @5 F

A = <

W 9%<<<%<<< W 9%<<<%<<< W 9%<<<%<<<

A A < A

B

" < W < W 9%<<<%<<< @5 F

A >=

< W 9%<<<%<<< W 9%<<<%<<< W ;%<<<%<<<

A A < A

B

" < W

:<<%<<< 7<<%<<< W 9%H<<%<<< 8<<%<<<

A

@5 F I A=F @5 F I A=F

?= < W 9%<<<%<<< W I<<%<<< W 9%D<<%<<<

A A

; =@= :

)! ,

$

% ) * )

*%) !

!

R9;:, * !

( ! N !

!

!

! &

% ! %

89


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

; =@=>:

)! #

,!

&

&

,

&

)

!

4 • • • • • •

F 4 "

/ $ . /

4

; =@=?:

' !

) !" 0 $

A F

" (. # & " (. #

&

*

!

!

! ! 4

H

A A

" (. # & " (. #

9(<< 9(<< 9(<< 9(<< 9(<< <(I:

/ $ . /

' !

* ')

!

) !

% ) !

R9;:Q

*

* (

&

!

$

! $ ! !

( $

R9:, ' ) ! !+ )

! % 2

+!

$ & ) ! %

!+ !

$

! !

( !

(

! *

* *

* !

RI:,

(

%

90


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ " C

A

A

/

L

TPP TEM NAT DURUMU TANIM

NOM NAL/ADET B R M F YATI

P YASA DE ER

DE ERLENM TEM NAT

KATSAYI

TM-TL

1

1

220.000,00

1

220.000,00

TM-YP

1.500.000

1,52349

2.285.235,00

1

2.285.235,00

TRB100805T13

1.000.000

82,71200

827.120,00

1

827.120,00

TRT150306T20

800.000

95,23800

761.904,00

1

761.904,00

1.900 2.000

24,78000 31,55000

47.082,00 63.100,00

0,75 0,75

35.311,50 47.325,00

TOPLAM

4.176.895,50

AEFES NETAS

&

$

' ,$

;B/ ( B

$ #

>B. &

*

! &$ P A

) ! ' ) % / ' ) & ) !

4.176.895,50 X %15

626.534,33

4.176.895,50 X %75

3.132.671,63

! '

! Q *

* !

&!

&

!

*

(

%

'

( )

! P $ * !

* ! Q % '

M @ ' (

' ( T -

,!

) &

" $ M-

!+

% ?R.

' '

; =@=@:

& F

,

(

)!

!

-B %

* *

& *

!

! !

%

-" 0 *! ,

%

C

& !

'

)

*

& %

J !

$$

, $

/ &

& ' ! ! % !

'

!

'+

& ( $ & % *

%

*

!

'

'

) !

* '

(

)

)

* !

' ' ' 9I4 <<,

! ) !

) '

!

! * &

!

! % >

& &

,

91


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! * &

' %

! ( &

& * - !

! !

!

! (

& * , & & ! ! ! & ! % & ! A & / ! ', & ! A * / ! ' ! ! % - ! , ! %

! % & & *

/

! !

!

9;4 7<,

!

&

0 2 ! % & & %

!

0 $ )

! $

& $

( &

$ !

$ #

$ * ,

&

; =@=F: &

$

3 0 -

&

!

)

!

! ,

L J ! !

)

$

* ! -

$ ) )

*

(

T $ & ! !

0 -

& ! & & ! ' )

!

2

0 , " !+ +! % 0 &!

"

& +!

$ *( !

!

! $

)

, !

&$

$

! (

B0

*( !

-

A

%

! 2

, &

$ %

!

&

'

'+ !

% C

%

) !" 0 *! '

!

$

&

!

!

! ( !

)

$

! && !

!

! )

& ' &

! &,

& -

*

-

!

&,

!

'

'

0 , %

& % 0 - , ! ) !" 0 *! + $ )#( !

'

* B0

! ! % &! %

: '

$

(

%

92


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

; =@=G:

)!

/ ' R99:,

B0

*

! ! " - ' M

L

* ! ( *

#

L

; =@=D:

&

* ! $

' ! % ' %

! %

9H4 <<,

!

, L

) ! , ) "(0 ) 4 % !

$

!

&! !

,

)$

$

& &!

$

*

!

% "

+!

$

' ! $

$

*

R 9;:,

' ,

(

)#

; =F: B

*

; =F=;:

*

,!

!

& ! & $ &

; =F= :

&

0 ,

*

+!

! % F

" !+

+!

! ' + 9<4 <<B9:4 7<

J

$

! # $ & %

9<4 <<B9;4 << ! ') ! %

974 <<B9:4 7<

!

*

,

.*

!

; =F=>:

+!

,!

*

@5 F" A

#

7< '

&

$

:%<<<

' ( 8: ' ( ;

*(

7

9%<<<

! %

,

%

; =F=?: , !

# &+

4!

&

*( %1

! * "

' )

5 !

% #(

(

& *

! &

' %

93

%


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

A ) & ! % 1

0 * ' ' !

1 4!

' ) 1 4-

' ' !

!

4 & "

& ' !

A )

14 ( 0 * 1 1 ' ) %

A ) ! !

; =F=@:

1

#( "

5

#(

!

( # %

( ! ( ' )

*( ' !

* " ! (

#( ! * ' )

%

!

5

& !

% 0 *

&

!

*

5

*

* " ' ) " #

! ( ! % !

# *

0

*( ! % & ! %

! *

* " ' ) &

! * ! !

! 0 *

& 1

*(

)

& ' ) 5 1 ( 1 ' ! * ! %

!

(

*( '

!

* "

5

#( ! % " #

*

*

& ' )

!

!

*

( * !

! &

" ;9;# 79: ;< <<

! %

( 9% * " +( ( 5 .@# ;% * " B #( 7% " ( A ) 0 * 1 ( A ) 0 * 1 # 8% ( :% (" ( A ) 0 * 1( H% ( & ! ! %1 ( ! R<(<: ! &!

! ! % @

0 *

0 *

& ! !

1 1

) # & %

(

!

! !

! !

(

!

( !

1 (

!

&

%

94


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ . &

!

!

!

P

& &!

Q

!

!

! !

' %

!

P &

Q !

!

+ ! % @

! P

Q !

* 5

&

!

! ! & 1

! ' !

*

! *

&! ! +

&

! !

$

; =F=F:

!

! +

!

&

%

% ) ! $

%

P L

0 *

Q )

(

B

!

(

#(

& ' ) !

&

)

& 5 /

! *

& 2

+

) B

%

( (

'+

& !

%

(

!

*

!

!

!

! * " @ ( ( ( F !

%

+

!

. . 1

! '

*(

!

! & * + ! !

! (&

!

'

*

!

* &

+ !

%

*

!

!

.*

' ! ! % & !

! !

!

' )

! (

0 !

!

% !

B B B B B B B B B B

'

! ( &' !

* & * !

, & !

- $ &

!

! !

' )

% % $ ( ' &

% / $ ! , ;DI,

!

! %

!!

$

'+

%

) ! !

( % 1

!

95


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ *

!

*

$ !

*!

!

; =F=G:

)

1 ' )

(

' ) % &&

! ! ! & %

& $ '+

*

!

(

!

! $

!

! %:! &

!

,

&

& 5 ' & ' )

& $

'

!

! ( %

5 ! ! &

! +

:

!

%

&& !

!

! $

+( (

*

!

' !

+ * !

') ! ! ( &

5

! %

! %

+

)

+

! %

' )

! ! !

'+

&

! &&

' + +

!

)

! % 3 '+

'+

! ! % 1

! ! 4

Oran/ Tutar 13/100.000 / ) %;L ! &

! &

!

!

)"

#

&

!

4

T " 9# 9:5 9<<%<<< " ;# 985 ;<<%<<< " 7# 975 :<%<<< A=

%

% ! (

!

! !

'

'

+ % @5 F

! ')

+

(

' !

*

7% *

! %

@

!

! 8 : T " 9# 9:5 9<<%<<< " ;# 985 ;<<%<<< " 7# 975 :<%<<<

T " 8# 985 8<<%<<<

96


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

! AA=

985 8<<%<<< ! ' ) ! ! " 9# " ;# ( 9<<%<<<( R98 ;<<%<<< " 8# " 7# ! & % " 8# 9<< & , ! & !

! AAA=

! -

) '!

7% *

! " 8# " 9#( " ;#

'

(

+ 1

' )

'+ %

R9:

%

!8 A :

! ' ) " 9# " ;# 9<<%<<<( R98 " 7# " 8# !

!

985 8<<%<<< ! ;<<%<<< ! & 9<< & ,

$

'!

' ) AT 1 " 7#

" 7#

!

&

A

'

! + T 1

" 8#

'+ R9: ' ) %

% *

!8

%

A :

985 8<<%<<< ! ' ) ! &

!

A

'

! !

985 9<<%<<< ! &

* ! !

% !

" 8#

% AT 1 %

" 9#( " ;#

" 7#

/ )% L ! &

&

!

!

)"

#

&

!

4

T " 9# 9:5 9<<%<<< " ;# 985 ;<<%<<< " 7# 975 :<%<<< A=

8 : T " 9# 9:5 9<<%<<< " ;# 985 ;<<%<<< " 7# 975 :<%<<<

!

!

' )

T " 8# BBB5 8<<%<<<

BBB5 8<<%<<< ! !

!

'

(

97


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ -

+

'+

98 -

" 7# :< &

" 8#

7% *

!

! -

$

'!

" 8# " 9#( " ;#

A ) 2

/

) '

1 ' )

!

&

A

'

! !

!

* !

% !

" 8#

%

AT 1 %

" 9#( " ;#

" 7#

, P 0

!

Q$

$$

1

! $$ !

&' ( & )

!

* !

(

&

% %

! ,P A

( '

! Q *

% ! &

1 A ) = 1 5 0 * 1! @

> * 0 > * )> * 0

A) A -

%

A :

9<<%<<< ! &

*

( " ;# 1 ' )

%

' ) ! &

& $(

&!

!8

AT 1 " 7#

" 7#

; =F=D:

*

BBB5 8<<%<<< !

' )

9: " 8#

97 , %

! &

AA=

" 9#

1

; =F= : A ) '

!

> *

(

( (

> * ( ! 0 *1 ( $ 0 > * ' > * ( 0 > * * ! &

*

*

(

!

%

) '!

& $

> *

(

* ! %

!

(

,

*

9:4 7<, $

' )

! ' ) * !

&

, *

!

% =

% !

98


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ &

! !+

&

P 0 *

$

N !

&

,( & ! ! !

!

&

! ($

& &

!

&

/ ! &

* ')

& !

$

$ !

) ! & ) & $ & ) * , !

-J

'

; =F=;;: ,!

!

*

!

& ) $

,!

$ !

') ! %

& ) !

'

(

! %

&

N ! - $ * $ !

! +!

*

!

+! !

*

* &

%

!

*

R<(<<; " . & !

* ! %

&

#

!

%

#!

'

,

,

! !

& & ) ' '

!

!

&

&

$ & '+ ! %

( & * ! / * ! & % ! '

&

$

&

9H4 <<, !

& *

0 M$

9H4 <<,

!

$ &

M- N !

& 9:4 8:, ' %

(

&

!

& & )

Q

%

& ! )

& & 984 7<,

,

> *

*%)

& *

( ,

0

%

; =F=; : /, ,! &

1!

$ ' & R 7<,( ' %

'

$$ ! ! !

9H4 <<, %

) , 9H4 7<, !

'

$

$

'&

$&

%

!

" @5 F# ' & *

*

% 9H4 <<, !

9H4 7<,

*

: " & # * ! * !

& )

!

99


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

9H4 7<, -J, ! %

*

________________________________________________________________________

G

=

$ %

! 9H4 7<

*

&

!

& ) '

& )

) & ) )

!

*

7%:<< %

!

! ( & )

&

*

:<

, !

'

%

! =)

!

!+

'

!

!

4

! 0 !

9B8 :BD EB9: =)

& ! '+

M B

: ' 9< '

!+

!

! *

$ !

&

&

* 9H

&

!

!

!+ , %

!

,!

!

!

!

( & !

F

!

% F

! ) ! &

! ,!

(

* !

!

!

!

! & !

! %

! ( , &!

0 -

, ,

@ . 89 :

/ H /" A89 :

;F=> X " / H /" . 8 :8 " 4 ;F=> X " .

< : <

A89 :

;F=> X " . 8 :8

/" " 4

< :

=

-

<

/"

% &

C

8 : 2

!+

,

% < /

;F=> X " .

! &

G@F ;; - @ @ ? G>@-

100


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

; =F=; : ,!

3

*

!

R9

*%

"

'

!

-J

&

! ! %

!

#( ( &

,!

*

,!

; =F=;>: , !

#) 9 I 98 ,

6 9<5 <;5 ;<<: 9<5 <;5 ;<<: 9<5 <;5 ;<<:

)= 9E(<< ;<(<< ;9(<< @5 F

#) 9 I 98

!

*

+!

&

' +! 9<<<< :<<<< ;<<<<

) ;<(<< ;9(<< ;9(9<

!

, 995 <;5 ;<<: 995 <;5 ;<<: 995 <;5 ;<<:

)

* K

! = ) ;9(;: ;;(<< ;9(8< &'

#) 9 9 9

,

%3 ) +! ;;(<< 9:<<< ;7(<< 8<<<< ;9(:< 7<<<<

' +

Y ;;(<< ;7(<< ;;(<<

! %

3 "#$ )

! ' )

)

( &

!

&

!

% )

, 995 <;5 ;<<: 9I5 <;5 ;<<: ;85 <;5 ;<<:

)

* $

( &' ! 4

!

6 9<5 <;5 ;<<: 9<5 <;5 ;<<: 9<5 <;5 ;<<:

,! ' ! %

!

I " 0!

,

'

! ! %

! & &! %

' ! ! &

&'

!

) () ) ;;(<< ;7(<< ;9(9<

+! :<<< 9<<<< ;<<<<

!

+! ::<<< I<<<< D<<<< !

' +! 9<<<< ;7<<<<< 97:<<<<

! %

) ;<(<< 9E(E< 9E(D<

%3 ) ;;(<< ;;(9< ;;(7<

+! 9:<<<< :D<<<< ;:<<<<<

101


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ " CA A A

"

A

/.

>12 1>

2-9

F B1

>0

&

F B A

&

F B A

),

, A)

;95 <;5 9EEI F

; =F=;@: () " 0

!

0' J ! =

L

&

F B A

0' J ! =

L

5

$ !

( ')

&

<D5 9<5 ;<<8 1 &

$ ;:H<I ! ! * + ! '+ $ &

&

! * & ')

! $ *

!

! !

') ! !

;85 9;5 9EEE $ * + ! ,! !

*

)

,!

(

! !% % % 1 )%

>

#*!

(

& $

! () ) ! %, ) ),

++

&

!

,

R;<,

&

F B A

+ ( &

;D5 <75 <9 !!

L

X ),

( !

/9

0' J ! =

@

; =F=;?: % 1 )% 75 () )

-

1

F B0

*

12>@ T F1

! !

"

9

@>1

-

A

(

$ !

&

9;;5 98:: " ! &

% J ),

* %

%

%

!

B& ) # R

A ! . ! & " 4 JT T ( F 4 ;8# ! ! * + * + & !% & ! * + !

;<,

0 & ! '+ R;<,

% $ ! $ &

8H7; ! ! +

1 1 '+ ,! !

.

;H%

. ( !

& %

102


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

;>: 8/

/"< B

7

)

!

,

!

! . *

A

:

;>=;:

/!

"

' +

+!

'

!

!

*

( &

)(

'+ ) !

!

&

, & !+

)

8

:

! *

(

! .

'

+!

)

3!

)

' %

;>= : &

% 1 )%J) ()+ + B0 -

) & , 2'

! ( 8 1 0: ' 1 .+

) !!

! ) )

!

;>=>: 3

, ! (

/

J ,

J &

O

+

;>=?: 3 &

, !

! 1

* * & 5

3

' %

+ + +*+) +! ) !

5%

+!

#*!

3 &

! ! ! (

+ + +* *

N !)

$ ! $

!

(

!

( %&%

*

! %

5 ( EE#! )

),

*

& , ) 3 , ! & ,

N

%M% '

, ! -

, 0

' )

* &!

5

)

EE#! ) * O/,#)7

%C% 8 % 1 )%:( 3! ) J , ! ( 3 , ! , ! %

&

! % * ! 3 , ! ! $ ! !

%

& ( &

!

'

*

& ( &

+ %

103


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

8 !

*(

&

(

!

!

+

' %

!

&

;>=@: *

'

!

3

*

! (

!

)

$ ' & !

$

$ ! ($

;>=F:B

*

;>=F=;:

*

, !

! $

% 1 *

!

3

) )

, !

( " +! +!

*

)

'

!

;>=F= : J

& %

!

! !

*

%

!

! *

%

& *

%

" 0 2

!

! % 0

+

#

!

&

( 0 -

!

! ( &$

L !

!

(

" -

&

()+

!

& )

! !

$

! !

#

! $

& '

#!

!

'

& ' ! & ! +

,

4

+! &

!

! ! (& !

-

3 .

, &

%

" ')

, ! ( 0

, !

-

&

!

5

3

(

5 %"+ +

!

% 0 % 0 M% 3

$ -

&!

& %

' ) % 1

& ' ) * (

+ !

!

&

%

, !

(

104


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ • • •

9$ ! $ 9( ; 7$ ( 9( ;( 7( H( E 9;

;>=F=>: 3 ! $

, !

(

! %

()

)

* R <%<9 " & ! &# (9 W 7H: ' , ) & *! %

* &

;>=F=?: 3

' (

)

&

, !

%1

)

'

& ) & ! ! *

% 1 ' % '+

!

+ (

<E4 7<B9;4 <<

974 7<B9H4 9:

;

% ! & * & 4 •

! (

!

&

6

!

!

!

!

!

! )

) •

)

, !

(

6

!

-

!

!

)

!

-

&

!

! • •

+ 1

• •

$ / $ '

' & !

& •

& &+

2 ! ! (

K

& $ )

!

J &

! !

! !

!

! %&%

!

, !

!

!

! +

! !

*

!

!

) !

&

! 9:

3

' *

& &

' , )

) ) '

! $

! !

4 !

! & •

9:B7< !

!

!

! ( •

0 "

4 9;4 <<, # & ! &

7< ! $) & !

!

) )!

% & (

!

( 7< !

! 9H4 9:, !

& !

% 0 9:4 8:,

') !

%

105


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ •

&

! $

!

! ! ' ) •

;% '

!

)!

;>=F=@=;: 3

9: ! !

$

$ $

& ') & 7< !

* & %

' & ! ( & % +

*%)

#

, ! ! & F /

!

'

!

;>=F=@:

!

( ! $

'+

&

& 4 F / $ !

. .

.

' .

• • •

' -

&

5 -( F ( / ( ( !

-

(

') ! % )

' & . %

!

' ' ) % J ! ) $ *( ! - , $ ! !

( +!

)

' *( !

!

* *

! !

!

$

*

!

! $

) (

%

*

! ')

;

* % $

'

9I4 <<,

(

!

!

%

& *

* !

! ! !

-

• •

% ! -

&

• .

! &

(

$ % ! ! ! ( & ') ! ' ! ! +! ) & ) ! ! ! ( +! ) ! ! & & ') ' +) ! * %

! ! ! !

!

$

106


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ $

-

)! ! ( ! %

!

0 !

)) &

, !

*

%

( &

!

*

! 2

I )) , ! 1 ! ! %

.,

+

&

" 1

!

#

&!

% )! & !

- ! ! %

%! +' ' ( -

& ! %

&! %!!

&

! % !

-

-

&

* !

-

!

*

! &

& & !

&

A &

(

1

! -

$

+

*

& &

(

% 1

! &

!

! ! ! &!

$

(

&& ! !

(

% F ! &

*

*

)! Q (

984 7<,

(

!

/ ! ', & / ! '

-

! (

&

!

A & A * %

! !

! - !

,!

'

!

()+ (0 !

( $

" 99# $ ! %

'

*

& ! % F & * (

% $

! ! .+

( !

!

& % *

' * ( ' - ! $ * ! $ '

')

'+ * ' '

* % ! &

! 9:4 7<

&

% !

& %

9:4 7< !

& )

! $

' !

!

!

! $

%

107


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ 9:4 7<, !

!

)

)

%

9:4 7<, ! ! %

! F )

! & % !

%

( & $

*

%

) !

()

!

!

9H4 8:,

I

)) !

! &

!

+

! & '

!

! (

% !)J) !

& !

0 !

) ( 0

0 N !

! &$

&

( / " 0 #

,!

'+

! 9

'N EE:

! % ! !

( &

&

&

$

N !

!

&

' !

! ! %

!

) &

( &

0 N!

%

!

) &

&

;>=F=@= :

.

• • •

$ !

.

& !

( * !

!

! ( 0 %

!

&

& &

( 0 ,! !

&

$

0 %

! 9(<< 9(<< 9(<<

" 0 - B9<<# " 0 - B9<< ! # ' " *# " *# ' 9(<< " 2 5 12>@5 # ' R :<,

! !

!

" 0 " 2 5 12>@5 # " 2 5 12>@5 # " 2 5 12>@5 #

.

.

!

!

) !" 0

)! # • F F • / / • •

$

! !

<(E< <(I: <(E< 9(<< <(E< 9(<< !

! ( *

!

'+

! %

108


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

*

$ % A !

:

)!

$

'

!

& !

&

(

, '

'+! * ! '

! ! ! 4

! % 1

()

Q! ' ) (

$ ) !

* ! (

!

'

) ! ! +! )

' !

& 1:" & !

$ ! + % E& & 4 $) ()( ! * ! ' ( T - , ! " $ # & P $ M @ Q ( & ! ! M- , & 0 ) ) '+ ' ! ' ! % 5: %! +! & )! %! +' ! * ! ' ! & ' ) M! ! !+ % ,: ! () ! I Q ! * ! ' ! ( : !)Q ! * ! ' 0 ! ' ) ( % " 0

)

*! ) *

;>=F=@=>:

)! Q

)!

* )I 7 )! 3! ) * ' ! % * *

! !

*

)L &

(

)! )&

;>=F=@=?:

* @

& ) R;:, ' )

) L " *

!

)! ) ) ()+7

! !

!

*

R99<,

) ! F ( / ( +! )&

) ! R 9<, !

!

(

!

&

%

)

*

$

# ,# * +!

!

)

* ! +! )&

*

! !

( +! ) ! (

(

!

!

( .( R9<<, ! *

. ! %

!

*

(

*

& % !

!

(

*

+!

)

%

# R9<:,! %

B0

&

8

I)

*

! !

H

: &

B0

! L

109


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ *

'

-

&

')

% /

'

*

!

*

(

*

3

! (

&

( -

!

&

$

@

!

!

L ( &

&

*

'

')

% L K'+ !

!

!

)

&!

% L

$

*

*

-

( 3

, !

% L

* !

' ( ' '

L +! ) & ! +! ) & ) $ !

! !

(

! ( L

!+

$

*

& !

! ! %

! *

% J ! ( +!

* !

&

') +! )

)

)

! !

! $

!

+!

)

%

;>=F=@=@:

) ! , ) "(0 ) 4 %

&

!

" +!

! &! #

!

$

! % ! 5

( *

( 5

!

! $

-

$

* -

( *

! &

! )$

!

$

&!

&

!

%

;>=F=F: ;>=F=F=;: 1

)

!

(

! & *( $

&

! (

!

!

% &

& ! !(

! # !

' %

% 1 *

,

3 ( ! ( ! " ! O

% ' ! !

! !

!

, * N

! %

110


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

1 '

! & %

*

! ( +

& 3! -

3! -

)

!

! '

)

3

' *

! ( ! ! &

! &

'

! '

;>=F=F= : ) % A ! ' ) ' ! ! '+

&

'& '

( ( 3

& !

*

!

& &

/

! %

&

%

%

& &

) '

$ &

/

) &

&

' ! !

)

*

(

! ! %

&

%&% !

& &

!

[ !

!

%

#

) !

') * ' )

' ! ! !

! !

! ! ( ! *

%

( ' )

%

#) #% ! ' ) ! '+

( &

%

' ) &

!

O ) '! A ! ! ' ) ! !

! N

O (% * * A ! ! ! %

$

8

'

!

*( ! % A

! ! ( ' ) & %

* !

1 ! *

! ' !

: (

;>=F=F=>: = J

& *

'+ !

!

!

!

!

*

% '!

! N ' )

" 0 *!

8

: !

&

*

!

'!

'! !

*

! !

! + %

') ! $

! ' )

+!

)

*

111


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ ! 3

/

"*

!

#

*

! +!

!

)

&

! ! *

/

% 0 -

, ! *

* '

/

) ( * ! & %

!

*

%

'

!

*

! &

1=

(

!

I 75 &

() ) ! (

!

, ! *

3! &

! (

)

! *

&

*

( & (

!

&

!

!

*

(

!

#

* & %

*

& % P !

Q

' )

%

!

( !

!

;>=F=G:

!

+! " * * & % ) !

) ! P

# # " 0 *% 0 ! ! ! !

&!

% ,+ ,+ + ) ! * !

! ! !

# # " 0 *% 0 ! 9% Q P A Q

,= 1

)

%

# % ( &

) " 0 *% 0 ! ( * &

!

5= 1 P A

'

!

'

& ( &$

,

*

*

)

! !

Q & %

!

& % J !

%

)

!

-

!

!

% & /

&

) ( & ! +! ) $

0

!

J !

'

! ! )

$

-

-

& '&

& ! & * ! * ! ! ! & ! ( ! !

'

&

! ' ) ) (

! %

% '

-

!

( !

3!

)

! ! ! %

*

! $

* ! ! K/

!

& % ! &

$ & '

* *

' 3!

& ! ! ! ) *

112


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ 1

,!

! *

! *

K/ ! %

! & *

!

!

;>=F=D: 1

(

!

! !

!

(

! % 3! $

9(:

&

%

% 0 -

*

+ ! (

* ! $

( ' )

! $

+ !

! %

& * ' !

!

(

' ! !

-

-

!

&

# *

!

I " 0!

&'

" $ * & % A )

( ! %

% )

! ! ! (

')

% (

$

3 &' 3 + ' )

&

!

#

;>=F= :

'

* *

@

! "+

* &

!

1

!

%

%

' ) %

! (

!

*

*

0

%

& !

' !

*

*

% %3 & ! '+ & !

!

* & %

' !

113

)


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ " CA A

A/

"

A

/.

A

Z A

-5 -

H

2>

U

A

-% >

/0 1 @ 2G "F . /0 1 @ 2 =?1>0 F1 L0 0 . > A3>= 1 00 >#

F L0

. 0

/0 1 @ 2G "F . /0 1 @ 2 =?1>0 F1 L0 0 . > A3>= 1 00 >#

1F 0 .0 1 1 0 =?1>0 F 1 . T F 0A00J 1 =?1>0 F 1 L0 0

" /0 1 @ 2GGJ 1 " 1F0 .0 1 1 0 . T F L0 0 J1. : . > A3>= 1 00 ># 1F 0 .0 1 1 0 . T F 0A00 J 1 =?1>0 F 1 L0 0

F 3 =FL . 1F1 0 0 . T F .

1F 0 .0 1 F F 3 =FL 1 0. 3?1 3 =FL . . 1F1 0 0 . T 4 . T F 0A00 1F1 0 0 . T 1F 0 .0 1 1 0 J 1 =?1>0 F 1 3?1 . T L0 0

A

3 =FL . 1F1 0 0 . T F .

1F 0 .0 1 3 =FL . 1F1 0 3 =FL . 1 0 0 . T1F 0 .0 1 1F1 0 0 . T . T F 0A00 1 0 . T 3?1 . T J 1 =?1>0 F 1 L0 0

A

F 3 =FL . 1F1 0 0 . T 4F .

F 3 =FL F . 1F1 0 3 =FL . 0 . T 4 1F 0 .0 1 1F1 0 1 0" 1F1 #5 " J 1# 0 . T 4 3?1

1F 0 .0 1 1 0. 3?1 . T F 0A00 J 1 =?1>0 F 1 L0 0

114


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

;>=F=; :

%

& /,

;>=F=; =;:/,#)5

()+

0 ! ! 3 3! ) *

$ K/

;>=F=; = :/,#)7 3

, !

! !

'

& ! &

!) ( +! ) +! )

* *

* ! !

+!

! /

J ! ' +! )&

&

$ ! !

+! *

&

*

-

* ! ! %

'

!

&

& )&

$

3! *

-

)

* *

( 3!

K )

&

% !

*

*

%

! +!

9H4 7<, ! ( +!

9I4 9:, ! %

() /,

(

(

&

9H4 7<, ! % A ) ! +! )& & , ! * & % )& ! ! & ! !

! ! (

)& )

;>=F=; =>: (

& ! ! *

) $

%

+! ) ! ! %

) & ! & ! *

K/

-

*

& !

+! !

+!

&

9H4 7<

+! &

& %

&

*

0 / '

* ! *

!

& !

! ! !

*

)& )

K/

* /

' ) -

'

3! ) *

%

! !

$ !

*

) !

$

) % *

99 $(

&

M +

4

0 Y0 @ YA ()+ W BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 7H%:<<

115


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ % 1 )%%( - J - J - J - J - J - J - J - J - J - J 1

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

' ) (

!

()+( & $ & $ $ )$ &

' ) !

!

! ! ! !

! &

! ! *

!

&

!

: G

!

+! !

!

;>=F=; :

$ +!

9I4 <<, !

!

)!

), ) "(0 ) 4 %

$

:

,

!

%

$

"

$

#

&!

* %

# +!

)

[ !

' ! ! % ! +! )

& &

"

;>=F=; =;:

,

)

& ' @5 F

! +! ) " 99# $

*

( +! ) ' 9I4 <<, ! " 99# $ & ! $ ! % 1 +! ) ! ' & R:< !

! & & '

$

+!

! ! !

&

!

,

&

#

3!

! ! ! ! ! '

'

" &! ( &! +

)

3!

,! %

%

* %

!

()+

! !

!

! 9 ! ; ! ;%: ! 7 ! 8 ! 8%: ! : ! I%: ! E ! 9<,!

%

;>=F=;;: /,#)5 !

$

&

-J( $

& +!

! & & & & & & & & & &

! ! !

)

&

'

*

* ! ' +! ) * ') ! ! ! ! %

)

! ) &

&! ! &!

& !

(

! ! % 3! )

( &! &! (

116


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ 1 &! & ) ! ! ! & $ & & ,&! 1

&! & * $

( +! &

;>=F=; = :

,

3!

& ! % 3! ! !

$ )) & ) ! !

)

1:J !

@5 F, !

!

) -

!

! $

1 &! & ) ! ! ! & $ & & ,&!

A

*

!

( +!

) *

&! ')

_J !

$ ) & ! !+ ! % 3! ) & ! ! & +! )

(

) ! %

& ) ! !

& *

!

' > T >T -T @F A=F=B; A=FQ

$

!

*

! &!

! & , &! & ( +! ) & " 99# $ ! +! ) & " 99# $ & +! ) * ! & ( +! ) +! ! ( ! ! & ') ! ! ! ! ! ! ' ! %

&

%

P .Q " . # P 1Q " 1 #

&' ! %

&! ( +!

! !

!

! 1B; A=FQ

1

!

)

'

1 J ! W_ ! P 1 1 0 1>- .1

! *

( +! '

! %

! (

!

& $ ! & & &' &'

! !

*

:@5 F

1 P J

(

$ )) ! !+ ) & & +! )

')

$

)

$

% F *

$

#

+! )$

( +! ' !

* *

) ! !

% !

!

'

$

! ! % 3! )

!

& $ ! & & &' &'

P .Q " . P 1Q " 1 #

*

)$ $

& !

& *

$

$

*

%

117


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

& ') ! % ! ' )

&!

>B 0 3!

$ $ !

,

)

* &

'

+ ( * '

& ! )

8+

#

*

%

! & !

!

1 &! & ) ! ! ! & $ & & ,&!

3!

)

(

! ! )

% 3!

#

*

%

! & !

!

1 &! & ) ! ! ! & $ & & ,&!

( % 3!

! ! )

3!

$ ) & ! !+ ! % 3! ) & ! ! & +! )

(

( * &! ' 9I4 <<, ! & " 99# $ & ! $ % 1 +! ) & ,! ' % D+

#

!

%

@5 F, !

1

J ! W_

( +! ' !

& $ ! & & &' &'

') ! %

) * !

) ! !

%

&

( +! ' !

& &

'

) * ') ! ! % ) ! !

% &

&

R:<

! +! ) " 99# $ & ! ' !

,

*

1:J !

&

!

@5 F

*

!

& $ ! & & &' &'

! ! ! % ! +! ) '

)

:@5 F

!

&! ( ! ! ! ! '

)

,

! !

*

,

! !

>B 0

$

&! ( ! ! ! ! '

$ ) & ! !+ ! % 3! ) & ! ! & +! )

(

C+

&

3! !

&!

,

! !

,

*

4

&

>B 0

( , &'

!

) ( &! ')

' ! $ !

! '

118


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ P1 1 1 P J

0 1>- .1

> T >T -T @F A=F=B; A=FQ

! 1B; A=FQ ! *

A

& , &! & +! ) & " 99# $ ! +! ) & " 99# $ & +! ) * ! & ( +! ) +! ! ( ! ! & ') ! ! ! ! ! ! ' ! % 3! !

&' ! %

_J !

)

!

* !

% 3!

1 &! & ) ! ! ! & $ & & ,&!

! & )

)

(

3!

+! ) ! %

()+

$ !

( +!

)

0

! !

+!

%

' +!

)

& * &

$

& %

! ! + !!

3 ! (

' %

* '

* ! +!

)

!

* !

!)

!

* ! $ $ ) A ! ( +! ) +! & & +! ) '

!

! ! ! ! ! ! '

! ( $

$ '

*

) ! ! %

'

$

% F *

') ! %

+! )$

$

! ! % 3! )

!

) * !

& $ ! & & &' &'

B0 +

))

& !

&

$ ) & ! !+ ! % 3! ) & ! ! & +! )

;>=F=;>: /,#)5 3! &

( (

)$ $

& ! !

( +! ' !

) ! !

%

8& , ) ) % *

( +! ! $ ! $ ( +! ) ! ! ( & )

:

*

$

' ! A + $ & % & , +! ) 7 ' ) ! +! * ' ! ! +! ) ! $ $ ' %

$ ! ' ) % 3! ) * ' )7 ' ) ! ) , ! * ' ! ! ! % J ! ! +! ) +! ) & ) ! ! $ * ! & $ ! ! +! ) +! %

' ) ! ( ( '

%

119


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

&

( 3 ,! ') ! )

&

) !

* '

! )

+! ) '

!

& * '

%

,

& ! ! $ $ ' & ! (

$ ! ! ) +!

$

& % * ! ( ! $

)

' *( !

( 0 -

*

! +!

!

)

*

! +!

!

'

$

+!

! ( !

)

)

+!

+!

! *

! *

$

+!

! *

' )7 ! +! )

* * - ! , , &! % J ! * * ' % !

) $ $

)

+!

!

! ( L

!+

% $

*

&

! *

% J ! ( +!

'

, ! +! ') $ & ! ! %

) & +!

! $ )

0 - , ! & A '

! (

!

!

! !

%

%

!

L +! ) & ! +! ) & ) $ !

)

!

!

*

!

$

-

3 &

!

%

!

$

! (

& *

&

!

$ &!

$ % 3! ) ) ! )

! (

& )

& *

'

) ' ) &

!

! !

9

' ' )7

*

!

$

3! ) $ !

!

!

% 3!

(

!

! ' ) ) ! ) ! ( ! $

&

$

!

! ! '

!

(

* !

& +!

') )

)

)

! !

! $

!

+!

)

%

;>=F=;?:

#!

;>=F=;?=;: 9B 3 , ! ;R 3! $ ! *

#! (*+ !

'

+! (

)& ) ! &

* !

! !

* ! !

+

'

)

120


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ • • • • • •

') 5 0

' !

!

!

(

( )

(

!

*

0

& $

$

( ( ' &

!

!

#,# &

!

*

;>=F=;?= :/,#)5

()+

3 $ !

, ! ! ' +! & )& & ' +! ) & ( ' & R:<, ! *( ' $ * $ 3!

)&

(

!

* %

95 7,

$ &

( *

(

!

!

'

&

9I4 <<, ! ,! ( !

*(

') ' ' ;5 7, +! % !

* @5 F

!

&

& ' !

! !

9H4 7< !

*( & ! ! !

*

!

-

!

!

* 9I4 <<, ,! ( %

! '

( ;

)& )

H$

* @5 F &

! $ !

& %

!

9

!

!

* $ '

* ! (

)

! % ) ! ( &

!

-

&

!

)

3

, !

%

#! ,+ + +), 6,#)7 & ) (' () ( * 0, , L 9% 3! ) ( +! ) ! ;% ! !+ +! 7% ! !+ ( ! +! ) 8% * ! +! (

%

+)+ )

7) %

( * *

! (

(

!

) ( %% ! -) %!& ! ) ! %! (+ 1( 7 % ' ! % )-6,#)7 & ) ) ! 5E ! !% 7 ) % I6$6)#), 1+ +),+ + %- *+ E+ + + ++ L •

3! ) *

• &

&! ( ' ) ! )

(

& +!

&

) ' %

! *

&

* % '+

&

, )

121


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________ •

+! !

)

(

!

( +!

)

+! *

&

!

! +! *

)&

*

)

! * ( +!

! %

;=

7 ) 0 ) ! 5E , ,+ + +), Q +! ) & ! & ') ! " ' ! # ! +! ) " ! #% = 7 ) 0 ) ! 5E !+ & ! ! ! ! %

,

&

&% &

& % &

%

&

?= *

!

!

+! !

+!

+! *

!

!

!

!

) %

%

,+ + +), ! $ ! ! ! !

+!

!

+! )& * ) %

7 ) 0 ) ! 5E , !

*

!

% & ) +! )

& %

! % !

+!

)

'& ( (

!

!

!

( ) '

*

& +! *

)& +!

! $

&

!+ +! ) * % !+

! & )

! !

)

!+ )& * ! !+ *

,

&

%

(& )

&

>= 7 ) 0 ) ! 5E ! ! ( & * % )

!

!

) *

&

&%

)

& +!

%

)

!

& *

!

& ) *

!+ !% !+

,+ + +), Q * & ' 4 * +! *

%

&

4

!+

!

+!

)

% ! %

,+ + +), +! +! )

! !+ & )

)&

+!

*

+ (

)

!

! & )

*

% ! ! * ( &

' $ !

& (P

' & & ( $ & ) & & +! ) Q& ' %

( ! !

! ( $

122


TAKAS ve OPERASYON

LEMLER

________________________________________________________________________

;>=F=;?=>: * 0 +!

(

()+

! ) &

0 (

'

9H4 7<

! ' ,! 9'

' !

#,# &

9I4 <<,

+!

!

&

%

!

! R:<,

!

*(

+!

! ;

! ( *( ' ) +!

*

$

,! !

'

%

0 - !! ! &

0

!

%

@5 F

$ 95 7,

+!

!

@5 F $

9I4 <<, ! $

&

H$

! ! *

!

' !

*

;5 7, +! %

& !

(

'

!

'

97%H%98%;%

%

)

( &

3

, !

*

%

123

Takas ve Operasyon İşlemleri  
Takas ve Operasyon İşlemleri  

Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Advertisement