Page 1

A

4880-EYLÜL-2002 1. İktisadi

faaliyetin yürütüldüğü iktisadi işletmeye dahil gayrimenkullerin değerlemesinde Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi kullanılır? A) B) C) D) E)

4. İnşa

halindeki binaların satın alınması durumunda, bunlarla ilgili yapılacak tamamlama harcamalarının yatırım indiriminden faydalanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli koşullardan biridir?

Borsa rayici Maliyet bedeli Tasarruf değeri Vergi değeri Rayiç bedel

A)

Tamamlama harcamasının yatırıma başlamadan önce tamamlanması B) Tamamlama harcamasının yatırım süresince tamamlanması C) Tamamlama harcamasının yatırım teşvik belgesinde yer alması D) Tamamlama harcamasının yatırım için öngörülen sürenin son yılında yapılması E) Tamamlama harcamasının yatırımın yapıldığı ilk yılda tamamen indirim konusu yapılması

2. 10.10.2001 tarihinde 15 milyar TL bedelle

satın alınan gayrimenkul 08.09.2002 tarihinde 30 milyar TL bedelle satılmıştır. Alış ve satış tarihleri arasında TEFE’nin %50 olarak gerçekleştiği varsayıldığında bu satıştan dolayı oluşan değer artış kazancı, kaç milyar TL olur? A) B) C) D) E)

5. Aşağıdakilerden hangisi yeniden değerleme

yapmak zorundadır? A) B)

Anonim şirketler Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri C) İş ortaklıkları D) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler E) İktisadi devlet teşekkülleri

15 7,5 4 2,6 2,5

6. 1.1.2000 tarihinde 20 milyar TL’ye alınan

makine için, yıllık %20 amortisman oranı ve her yıl için %50 yeniden değerleme oranı veri alındığında 2004 yılı sonunda oluşan toplam değer artış fonu, kaç TL olur?

3. Aşağıdakilerden hangisi, yatırım indirimine

konu olacak harcamalardan biridir? A) B) C) D) E)

A

Yedek parça sağlanması Personel lojmanları inşası Arazi alınması Arsa alınması Yeni bina yapılması

A) B) C) D) E) 1

50 750 000 000 45 000 000 000 37 500 000 000 32 500 000 000 24 750 000 000 İzleyen sayfaya geçiniz.


A

4880-EYLÜL-2002 7. Aşağıdakilerden

hangisi, maliyet bedeli artırımına konu olan iştirak hisseleri arasında yer almaz?

10. Aşağıdakilerden hangisi, kurumlar vergisine

tabi olan bir kurumun, gayrimenkul satışı sonucu elde etmiş olduğu satış kazancının vergiden istisna olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A)

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri B) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgeleri C) Limited şirketlere ait iştirak payları D) Anonim şirketlerin hisse senetleri E) İş ortaklıklarına ait ortaklık payları

A)

Satılan gayrimenkulün, iki tam yıl kurumun aktifinde yer almış olması B) Gayrimenkul satış kazançları istisnasından yararlanacak olan kurumun, tam ya da dar mükellef olması C) Satıştan doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilmesi D) Satışın vadeli yapılması durumunda, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap döneminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarının, ilgili yıl kurum kazancından indirilmesi E) Gayrimenkulün, vadeli satılması durumunda ilk yapılan tahsilatın gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğunun kabul edilmesi

8. Yenileme fonuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır? A)

Yenileme fonu ayırabilmek için iktisadi kıymetin yenilenmesinin zorunlu olması gerekir. B) Yenileme fonu, pasif geçici hesapta en fazla üç yıl süreyle tutulabilir. C) Satın alınacak iktisadi kıymet aynı neviden olmalıdır. D) Bilanço esasına göre defter tutanlar, yenileme fonu ayırabilir. E) Yenileme fonunu yalnızca kurumlar vergisi mükellefleri ayırabilir.

11. Gayrimenkul satışından kurum sermayesine

ilave edilen istisna kazançlarının işletmeden çekilmesi ya da işletmenin tasfiyesi durumunda çekildiği yıl ya da tasfiye edildiği yıl kazancı olarak vergiye tabi tutulması için, söz konusu işlemlerin kaç yıl içerisinde yapılmış olması gerekir? A) B) C) D) E)

2 3 4 5 6

12. Kurumlar Vergisi Kanununa göre istisna

kapsamına alınan, satışı yapılan gayrimenkullerle ilgili olarak, yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar telafi edilemeyen katma değer vergisi için aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

9. (X) Anonim Şirketi 2000 yılında normal yörede

yatırım indirimi koşullarına uygun olarak 800 milyar TL teşvik belgeli yatırım yapmıştır. Kurumun 2000 yılında 100 milyar TL, 2001 yılında 140 milyar TL ve 2002 yılında 400 milyar TL kurum kazancı vardır. Yeniden değerleme oranları her yıl için %50 olarak kabul edildiğinde mükellefin 2002 yılında vergiye tabi kazancı, kaç milyar TL olur? A) B) C) D) E)

A

A) B)

İade talep edilmesi Yeni gayrimenkul alımında gayrimenkulün maliyetine eklenmesi C) Sonraki dönemlerde hesaplanan katma değer vergilerinden indirilmesi D) İzleyen üç hesap döneminde gider olarak dikkate alınması E) Teslimin yapıldığı hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması

80 200 250 280 320 2

İzleyen sayfaya geçiniz.


A

4880-EYLÜL-2002 13. Katma değer vergisi bakımından işletmeye

17. Aşağıdakilerden

hangisi, gayrimenkullerin kiralanması sonucu vergiye tabi gayrimenkul sermaye iradının gayri safi tutarının tespitinde, tahsil edildiği takvim yılı hasılatı olarak kabul edilmez?

dahil gayrimenkullerin kiraya verilmesinde vergiyi doğuran olay, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kira bedeli olarak tahsilat yapılması B) Kiralama niyetinin ortaya konması C) Kiraya verilen gayrimenkulün kiracının kullanımına terk edilmesi D) Kiralanan gayrimenkulün fiilen kullanılması E) Kiralayan ile kiracı arasında kira sözleşmesi yapılması

A)

Takvim yılı içinde geçmiş yıllara ilişkin tahsil edilen kiralar B) Takvim yılı içinde gelecek yıllara ilişkin tahsil edilen kiralar C) Takvim yılı içinde ayni olarak tahsil edilen kiralar D) Takvim yılı içinde o yıla ilişkin tahsil edilen kiralar E) Takvim yılı içerisinde binaların dış yüzeylerine reklam alınmak suretiyle yapılan tahsilat

14. Tapu ve kadastro harçları hesaplanırken

çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin ne kadarı çıplak mülkiyete ayrılır? A) B) C) D) E)

18. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununa

göre, turizm işletmesi belgesi almış kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu kanunda yazılı amaçlar için tahsis ettikleri ve işletmeye dahil ettikleri binalar, inşaatın bitimini takip eden bütçe yılından itibaren kaç yıl süre ile emlak vergisi muafiyetinden yararlandırılır?

1/6 1/5 1/4 1/3 1/2

A) B) C) D) E)

5 7 10 15 20

15. Emlak alım satımlarında satıcı ve alıcının her

birinin ayrı ayrı ödediği tapu harcı oranı, binde kaçtır? A) B) C) D) E)

1 3 12 15 20

19. Emlak vergisi uygulamalarında asgari beyan

değerinin saptanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) B) C) D) E)

2

Arsa m değeri 2 Bina m inşaat maliyeti Tapu harç değeri Binanın asansörlü/kaloriferli olması Aşınma payı indirimi

16. Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına

bırakılan binalar için yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir ve tespit edilmiş kira söz konusu değilse, Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin yüzde kaçı emsal kira bedeli olarak belirlenir? A) B) C) D) E)

A

20. 30.04.2002 tarihinde, bir gayrimenkul iktisap

eden alıcının emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar? A) B) C) D)

5 10 15 20 25

E) 3

İktisap tarihini takip eden bütçe yılından itibaren İktisap tarihinden itibaren 6 ay içinde İktisap tarihinden itibaren 12 ay içinde İktisabın gerçekleştiği yılı takip eden yıl, şubat ayı içinde İktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde İzleyen sayfaya geçiniz.


A

4880-EYLÜL-2002 21. 01.01.2002 tarihinden itibaren Büyükşehir

24. Bay (A) 2001 yılında Gayrimenkul Yatırım

Belediye sınırları içinde meskenlerde emlak vergisi oranı binde kaçtır? A) B) C) D) E)

Ortaklığından 10 milyar TL menkul sermaye iradı elde etmiştir. Bay (A)’nın 2001 yılı için başka geliri olmadığına göre, beyanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1 1,5 2 2,5 3

A) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları vergiden istisna edildiği için beyanname vermeyecektir. B) %0 oranında vergi tevkifatına tabi olduğundan kaynakta nihai vergilendirilmesi yapılmış kabul edilmektedir. C) İndirim oranı uygulanarak kalan tutar beyan edilecektir. D) 1/5 kâr payı hesaplanarak ilave edilecek ve bulunan tutar 4 900 000 000 TL’yi aştığından beyan edilecektir. E) 4 900 000 000 TL’yi aştığı için aşan kısım beyan edilecektir.

22. Emlak vergisi uygulamasında gayrimenkulün

25. Aşağıdakilerden

hangisi, gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler arasında yer almaz?

iktisap tarihi, aşağıdakilerden hangisidir? A)

Gayrimenkul, satın alındığında tapuya tescil edildiği tarih B) Gayrimenkulün, belediyelerden iskânın alındığı tarih C) Gayrimenkulün, fiilen kullanılmaya başlandığı tarih D) Gayrimenkulün, inşaatının bittiği tarih E) Gayrimenkulün, inşaatına başlandığı tarih

A) B) C) D) E)

Satın alma bedeli Makine ve tesisatın gümrük vergileri Gayrimenkul için yapılan noter giderleri Mevcut binanın yıkılması için yapılan giderler Gayrimenkulün kullanılması için yapılan normal bakım giderleri

23. Veraset ve intikal vergisinin ödeme zamanı ve

şekli aşağıdakilerden hangisidir? A)

Tahakkuk tarihinden itibaren 6 ay içerisinde peşin olarak B) 3 yılda, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte C) 5 yılda, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte D) 5 yılda, ocak ve haziran aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte E) 3 yılda, ocak ve haziran aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte

A

4

TEST BİTTİ.

2005 AS V203-A  

Aşağıdakilerdenhangisi,yatırımindirimine konuolacakharcamalardanbiridir? A) 15 B) 7,5 C) 4 D) 2,6 E) 2,5 A) Borsarayici B) Maliyetbedeli C)T...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you