Page 1

A

3540-EYLÜL-2002 1. Ek satışa konulacak hisse senedi miktarı,

4. Hisse

senetlerinden elde edilen kaynaðý aþaðýdakilerden hangisidir?

halka arz edilen hisse senedi miktarının yüzde kaçını geçemez? A) B) C) D) E)

A) B) C) D) E)

5 10 15 20 25

kazancýn

Sadece alýþ-satýþ fiyat farký Kâr payý ve sermaye geliri Sadece daðýtýlan kâr paylarý Yeniden deðerleme Sermaye artýrýmý

5. Bir þirketin hisse senetlerinin organize bir

borsada iþlem görebilmesi için þirket türü ne olmalýdýr?

2. Ön talep toplamayla ilgili aþaðýdaki ifadelerden

hangisi yanlýþtýr?

A) B) C) D) E)

A)

Ön talep toplamadan elde edilen sonuçlar reklam amacýyla kullanýlamaz. B) Duyuru ilaný yapýlmaksýzýn ön talep toplama yönteminin kullanýlmasý halinde ön talep toplama sonuçlarý ilan edilemez. C) Ön talepte bulunanlara satýþta öncelik tanýnacaksa ön talep toplama duyurusunun ilaný zorunludur. D) Ön talep toplama süresi 15 günden fazla olamaz. E) Ön talepte bulunanlara satýþta öncelik tanýnacaksa, buna iliþkin esaslara ön talep toplama duyurusu, ön izahname, izahname ve sirkülerde yer verilir.

Kollektif Komandit Limited Anonim Adi ortaklýk

6. Bir hisse

senedinin seans içinde işlem görebileceği üst fiyat limiti, alt fiyat limiti ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyat türü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

Nominal Ağırlıklı ortalama Baz Referans Yasal

3. Aþaðýdakilerden hangisinde, ihraç veya halka

arz edilecek hisse senetlerinin kayda alýnmasý için Sermaye Piyasasý Kurulu'na baþvurulmasý zorunlu deðildir? A)

Halka açýk bir ortaklýðýn bölünmesi sonucunda yeni ortaklýk kurulmasý B) Tedrici usulde ortaklýk kurulmasý C) Halka açýk ortaklýklarýn mevcut veya sermaye artýrýmý suretiyle çýkarýlacak hisse senetlerinin halka arzý D) Özelleþtirilecek ortaklýklarýn hisse senetlerinin halka arzý E) Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklýklarýn hisse senetlerinin halka arzý

A

7. Hisse senetlerinin yerine çıkarılan ve hisse

senetleri çıkarıldığı takdirde bunlarla değiştirilen geçici senetlere ne ad verilir? A) B) C) D) E) 1

Varlığa dayalı menkul kıymetler Opsiyon sözleşmeleri Tahviller İlmühaberler Kuponlar İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3540-EYLÜL-2002 8. Sermaye Piyasasý Kanunu'na tabi esas sermaye

11. Tahvil ihraç etmek isteyen XYZ Anonim Şirketi’ne

sistemindeki ortaklýklarda, sermaye artýrýmýnýn Ticaret Siciline tescilinden itibaren nama yazýlý hisse senetlerinin teslim süresi kaç gündür? A) B) C) D) E)

ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. I. II.

Şirket halka açık olmayan bir şirkettir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen Standartlara uygun olarak hazırlanmış son yıla ait mali tablolarına göre Şirket net dönem kârı elde etmiş ve bu mali tablolar bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiştir. III. Şirket’in ihraç edeceği tahviller halka arz edilmeyecektir. IV. Bağımsız denetimden geçmiş ve genel Kurulca onaylanmış son yıla ilişkin mali tablolarda yer alan bazı kalemler aşağıdaki gibidir:

90 60 30 15 Satýþ anýnda teslim edilir.

Ödenmiş Sermaye : Yedek Akçeler : Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu :

30 000 000 TL

Yukarıdaki bilgilere göre Şirket’in tahvil ihraç limiti kaç TL’dir?

9. Anonim ortaklýklarýn kâr payý ödeme borcu

muacceliyetinden itibaren kaç yýlda zaman aþýmýna uðrar? A) B) C) D) E)

50 000 000 TL 20 000 000 TL

A) B) C) D) E)

1 3 5 10 20

60 000 000 80 000 000 100 000 000 240 000 000 300 000 000

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 420'nci maddesinde

yer alan Anonim þirketlerin ödünç para bulmak için itibari kýymetleri eþit ve ibareleri ayný olmak üzere çýkardýklarý senetlere ne ad verilir? A) B) C) D) E)

10. Tahvil ihracýyla ilgili aþaðýdaki ifadelerden

hangisi yanlýþtýr? A)

Halka arz edilmeksizin satýlmak üzere ihraç edilecek tahvillerin nama yazýlý olarak çýkarýlmalarý þarttýr. B) Halka arz edilmeksizin satýlan tahvillerin satýþ süresi, kayýt belgesi tarihinden itibaren 6 iþgününden az olmamak ve 1 ayý geçmemek üzere Kurul'ca belirlenir. C) Vade baþlangýç tarihinin belirlenmesinde, satýþ süresinin son günü vade baþlangýç tarihi olarak kabul edilir. D) Çýkarýlan tahviller satýlmadýkça veya satýlmayanlar iptal edilmedikçe yeni tahvil çýkarýlamaz. E) Tasarruf sahiplerinin talebine baðlý olarak erken itfa edilebilir nitelikte çýkarýlan tahviller halka arz edilmeksizin satýlýr.

A

Tahvil Hisse Senedi Finansman Bonosu Katýlma Ýntifa Senedi Ýntifa Senedi

13. Aþaðýdakilerden

deðiþikliðini deðildir? A) B) C) D) E) 2

hangisi, tahvillerin fiyat tanýmlayan unsurlardan biri

Tahvilin Kuponu Vadeye kalan süre Piyasada bulunan tahvil sayýsý Cari piyasa faiz oraný Tahvilin nominal deðeri İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3540-EYLÜL-2002 14. I.

Tahvil fiyatları, faiz oranlarıyla ters yönde hareket eder. II. Fiyatın yüzde değişkenliği, vade sonuna kalan dönem sayısı arttıkça azalan eğilimle artar. III. Faiz oranındaki artış veya azalışların yol açtığı fiyat hareketleri simetrik değildir. Faiz oranlarındaki düşüşün neden olduğu fiyat artışı, aynı miktar faiz artışının neden olduğu fiyat düşüşünden mutlak değer olarak daha yüksektir.

17. Bir tahvilin yýllýk kupon faizinin, tahvil piyasa

fiyatýna bölünmesi ile elde edilen aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

getiri

Gerçek getiri Cari getiri Olmasý gereken getiri Vade sonu getirisi Portföy getirisi

Tahvil fiyatı ile getirisi arasındaki ilişki için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) B) C) D) E)

Yalnız I Yalnız II I ve II II ve III I, II ve III

18. Bonodan elde edilen faiz getirisine ne ad

verilir? A) B) C) D) E)

15. Faizin vade yapýsýný açýklayan kuramlardan biri

olan likidite kuramý ile ilgili ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

aþaðýdaki

Nominal Ýndirgenmiþ Bileþik Reel Piyasa

A)

Uzun süreli faiz oranlarýnýn gelecekte beklenen kýsa süreli faiz oranlarýnýn aritmetik ortalamasýndan fazla olmasý gerekir. B) Her dönem kendi arz-talebini diðer dönemlerden etkilenmeden oluþturur. C) Likidite primi daima pozitiftir ve yatýrýmýn vadesi uzadýkça prim artar. D) Uzun süreli faiz oranlarý ile gelecekte beklenen kýsa süreli faiz oranlarýnýn ortalamasý arasýndaki farka "likidite primi" denir. E) Piyasadaki uzun vadeli borçlarýn arzý, bu borçlarýn talebinden yüksek olur. 19. Aþaðýda verilen gelir ortaklýðý senetleri ile ilgili

ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A)

16. Tahvil ile hisse senedinin

Senet sahipleri senet üzerindeki ilgili yýla ait kuponlarý ibraz ederek gelir payýný alýrlar. B) Senetlerin ihracý Yüksek Planlama Kurulu kararý ile yapýlýr. C) Senetlerin gelir payýnýn tespit esaslarý Yüksek Planlama Kurulu tarafýndan belirlenir. D) Hamiline veya nama yazýlý olabilir. E) Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanýma yönelik deniz ve hava limanlarý ve benzeri altyapý tesislerinin gelirlerine ortaklýk saðlar.

ortak özelliði

aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

A

Halka arz edilebilmek Yeni pay alma hakký vermek Deðiþken faizli olabilmek Alacak hakkýný temsil etmek Sermayeyi temsil etmek 3

İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3540-EYLÜL-2002 20. Fon Portföy Değeri

: Fon Toplam Değeri : Fonun Toplam Pay Sayısı : Fonun Tedavüldeki Pay Sayısı :

23. Katýlma

belgesi alým satýmýna aracýlýk sözleþmesi kurucu ile aþaðýdakilerden hangisi arasýnda imzalanýr?

190 trilyon TL 200 trilyon TL 2 milyar pay

A) B) C) D) E)

1 milyar pay

Yukarıdaki bilgilere göre söz konusu yatırım fonunun birim pay değeri kaç TL’dir? A) B) C) D) E)

Aracý Kuruluþlar Sigorta Þirketleri Portföy Yönetim Þirketleri Sadece Aracý Kurumlar Sadece Bankalar

1 000 10 000 50 000 100 000 200 000

24. I.

II. III.

Fon içtüzüðünde hüküm bulunmasý Bir banka nezdinde katýlma belgesi sahipleri adýna katýlma belgeleri karþýlýðýnda ödeme yapýlmak üzere hesap açtýrýlmasý Kurucunun bir aracý kurum olmasý

21. Aþaðýdaki yatýrým fonu türlerinden hangisi

için katýlma belgesi alým satým komisyonu uygulanamaz? A) B) C) D) E)

Yukarýdakilerden hangileri, katýlma belgesi karþýlýðý çek hesabýnýn kullanýlabilmesi için zorunludur?

Likit Özel Deðiþken Endeks Tahvil ve Bono

A) B) C) D) E)

22. Fonun toplam pay sayısı :

Birim pay değeri

:

100 milyon pay 15 000 TL

Yalnýz I Yalnýz II Yalnýz III I ve II II ve III

25. Özel fonlarýn katýlma belgeleri baþlangýçta içtüzükte

belirlenen kiþi ve kuruluþlara satýlabilir. Yukarıdaki bilgilere göre, kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilecek fon tutarı kaç TL’dir?

Buna göre söz konusu katýlma belgeleri aþaðýdakilerden hangisine satýlamaz?

A) B) C) D) E)

A) B) C) D) E)

A

1,5 milyar 15 milyar 150 milyar 1,5 trilyon 15 trilyon 4

ABC A.Þ. çalýþanlarýna Halka Kurucunun grup þirketlerine Kurucunun çalýþanlarýna ABD Holding A.Þ. iþtiraklerine İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3540-EYLÜL-2002 26. Banka bonolarýnýn satýþ sýrasýnda belirlenen ve

29. Finansman

bonolarý ile ilgili ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

tanzim anýnda üzerlerine yazýlmasý gereken vadesi en az ve en çok kaç gündür?

aþaðýdaki

A) A) B) C) D) E)

Nama veya hamiline yazýlý olarak ihraç edilebilir. B) Satýþ süresi içinde her gün üzerine tanzim tarihi yazýlarak satýlýr. C) Vadesi 60 günden az, 720 günden fazla olamaz. D) Vadenin baþlangýç tarihi, finansman bonolarýnýn satýþa sunulduðu ilk gündür. E) Nominal deðeri anapara ile faizi içerir.

30-90 30-360 60-720 90-180 90-270

30. Aþaðýdakilerden

hangisi depo sertifikalarý piyasasýnýn genel kurallarýndan biri deðildir?

27. Hisse senedi

ile deðiþtirilebilir tahvillere (HDT) iliþkin aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

A)

Piyasa yapýcýnýn görevli olduðu depo sertifikasýnda seans sýrasýnda kendi nam ve hesabýna sürekli olarak alýþ ve satýþ fiyat ve miktarý ilan etmesi zorunludur. B) Minimum kotasyon miktarý piyasa yapýcýnýn görevli olduðu depo sertifikasý iþlemlerinde asgari likiditeyi saðlamasý için gereken miktardýr. C) Piyasa yapýcý kotasyonlarýný kurallar çerçevesinde istediði fiyat seviyesine kaydýrabilir. D) Piyasada her emir giriþinde müþteri hesap numarasý girilmesi zorunludur. E) Piyasada emir giriþinde miktar kýsýtlamasý bulunmamaktadýr.

A)

Deðiþtirme oraný, hisse senedi ile deðiþtirme sýrasýnda HDT'nin nominal deðeri karþýlýðýnda verilecek pay sayýsýný gösterir. B) Deðiþtirmenin baþlangýç ve bitiþ tarihleri arasýndaki süre asgari 5, azami 10 iþgünüdür. C) HDT'lerin deðiþtirme gününe kadar iþlemiþ faizleri HDT sahiplerine ödenir. D) HDT'lerin vadesi 2 yýldan az, 7 yýldan çok olamaz. E) HDT'lerin hisse senetleriyle deðiþtirilmesi vade baþlangýç tarihinden itibaren en erken 1 yýl sonra yapýlabilir.

31. Aþaðýdakilerden hangisi ÝMKB Vadeli Ýþlemler

Piyasasý'nda, ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ. (Takasbank) tarafýndan yapýlan takas iþlemlerinde Takasbank'ýn garantisi kapsamýnda deðildir?

28. Genel finans ortaklýklarýnýn temellük ederek,

karþýlýðýnda varlýða dayalý menkul kýymetler ihraç edebilecekleri alacaklar portföyünün toplam tutarý özkaynaklarýnýn kaç katýný aþamaz? A) B) C) D) E)

A

A) B)

Ýþlem Teminatlarý Üyelerin diðer piyasalarda vermiþ olduklarý teminatlar ile takastan olan tüm hak ve alacaklarý C) Üyelik Teminatlarý D) Üyenin iþlem zararýnýn karþýlanmasý E) Güvence Karþýlýðý Fonu

3 5 10 15 20 5

İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3540-EYLÜL-2002 32. Forward

sözleþmeleri ile ilgili ifadelerden hangisi doðrudur?

aþaðýdaki

35. Beþ yýl vadeli ve her altý ayda 40 ABD dolarý faiz

ödemesi yapan bir tahvilin bugünkü piyasa fiyatý 1 000 ABD dolarýdýr. Yýllýk bileþik faiz oraný %12 olduðuna göre, bu tahvil üzerine yazýlmýþ 15 ay vadeli bir forward kontratýn fiyatý kaç ABD dolarýdýr?

A)

Forward sözleþmeler organize piyasalarda iþlem görürler. B) Forward sözleþmeler, sözleþme konusu ürünün miktarý, fiyatý, teslim tarihi ve teslim yeri konusunda önceden belirlenmiþ standartlara sahiptirler. C) Forward sözleþmelerde, sözleþme konusu ürünün miktarý, fiyatý, teslim tarihi ve teslim yeri taraflarca serbestçe belirlenir. D) Forward sözleþmelerde yer alan yükümlülükler bir takas kurumu aracýlýðýyla yerine getirilir. E) Forward sözleþmeler, taraflarýn günlük bazda kayýp ve kazançlarýný takip edebilme imkaný saðlar.

A) B) C) D) E)

689,37 797,75 815,42 889,78 917,05

33. ÝMKB Vadeli Ýþlemler Piyasasý'nda iþlem gören

döviz üzerine vadeli iþlem sözleþmesinin Borsa tarafýndan belirlenen sözleþme büyüklüðü ve fiyat adýmý aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

100 000 USD - 500 TL 100 000 USD - 1 000 TL 100 000 EURO - 1 000 TL 75 000 USD - 1 000 TL 50 000 GBP - 500 TL

34. A hisse senedinin fiyatý 500 TL olup, fiyatýn

gelecek 6 aylýk dönemde %30 yukarý ya da %10 aþaðý hareket edeceði tahmin edilmektedir. Yýllýk bileþik faiz oraný %22 olduðuna göre, A hisse senedi üzerine yazýlmýþ ve iþlem fiyatý 550 TL olan 6 ay vadeli bir satým opsiyonunun deðeri nedir? A) B) C) D) E)

A

15,9 16,4 17,6 18,5 19,9 6

TEST BİTTİ.

2005 AS V203-A  

A) Halkaaçýkbirortaklýðýnbölünmesisonucunda yeniortaklýkkurulmasý B) Tedriciusuldeortaklýkkurulmasý C)Halkaaçýkortaklýklarýnmevcutveyasermay...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you