Page 1

A

3560-EYLÜL-2002 1. Aþaðýdakilerden

hangisi swap kullaným alanlarýndan biri deðildir? A) B) C) D) E)

iþleminin

4. Aþaðýdakilerden

opsiyonlarýnýn biridir?

Arbitraj Aktif getiri oranlarýný yükseltmek Alým-satým yaparak kâr saðlamak Kaynak kullaným maliyetlerini düþürmek Ýþletmeye alternatif borç kaynaðý yaratmak

2. Aþaðýda

verilen swap depolarý bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

ile

en

hangisi önemli

tezgah üstü özelliklerinden

A)

Alýcýnýn opsiyonu üçüncü bir kiþiye satamamasý B) Sabit faizli olmasý C) Büyük iþlem hacmine sahip kurumsal yatýrýmcýlara iþlemlerinin gizli kalmasý imkâný vermesi D) Alýcýnýn teminatý daha fazla yatýrmasý E) Organize borsalarda iþlem görmeleri

ilgili 5. Futures

piyasalarýnda deðiþim (variation margin) nedir?

A)

Swap depolarý, swap iþlemlerinin taraflara en uygun oranlardan gerçekleþtirilebilmesi için uygun taraflarý bulmakla görevlidir. B) Swap deposu, tek taraflý iþlemlerde karþý tarafý bulana kadar iþlemi açýk tutar. C) Açýk swap pozisyonlarýnýn kapatýlmasý için swap depolarý arasýnda aktif bir ticaret vardýr. D) Swap iþlemine ayný anda çift taraflý baþvuru olmazsa swap deposu iþleme taraf olur. E) Swap depolarýnýn aktif biçimde iþleyebilmesi için swap'larýn standardizasyonu þarttýr.

teminatý

A)

Futures kontratlarýnýn günlük fiyat hareket limitidir. B) Piyasa uyarlamasýnýn üst limitidir. C) Baþlangýç teminatý ile sürdürme teminatý arasýndaki farktýr. D) Hesapta bulunmasý gereken minimum teminat miktarýdýr. E) Bir günde kaybedilebilecek maksimum miktardýr.

6. Put (satım) opsiyonu alan bir yatırımcının

elde edebileceği maksimum kâr ne kadardır?

3. Aþaðýdakilerden hangisi opsiyon sözleþmesi

üzerine opsiyon yazýlmasýna imkân tanýr? A) B) C) D) E)

A

A) B) C) D)

Opsiyon priminin üç katı kadardır. Opsiyon priminin iki katı kadardır. Sınırsızdır. Opsiyonun kullanım fiyatıyla, opsiyon primi arasındaki fark kadardır. E) Opsiyonun kullanım fiyatı kadardır.

Gökkuþaðý Ýkili Seçim Sepet Bileþik 1

İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3560-EYLÜL-2002 7. Futures iþlemleri ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden

10. Aþaðýda

para swap'larý ile bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

hangisi yanlýþtýr? A) B) C) D) E)

Organize olmuþ borsalar tarafýndan yapýlýr. Standardizasyon vardýr. Taraflar birbirini tanýmaz. Yapýlabilmesi için taraflarýn teminat yatýrmalarý gerekir. Forward iþlemlerine nazaran daha esnektir.

ilgili

verilen

A)

Hem faiz hem de döviz kuru riski elimine edilebilmektedir. B) Faiz swap iþleminden farklý olarak ana paralar da deðiþtirilmektedir. C) Karþýlýklý kredilerin özü, kur riskinden kaçýnmak için þirketten þirkete verilen ödünç paralardýr. D) Para swaplarýnda hazýrlanmasý gereken doküman oldukça sade ve azdýr. E) Paralel Kredilerde kredi iþlemi ana þirketler arasýnda olmaktadýr.

8. Aþaðýdakilerden hangisi, futures ve forward

sözleþmeler arasýndaki benzerliklerden biridir? A) B) C) D) E)

Riskten korunmak için kullanýlmalarý Standardizasyona sahip olmalarý Takas odasý üzerinden iþlem yapýlmalarý Sözleþmelere göre belirlenmiþ teminatlarýnýn olmasý Organize olmuþ borsalar tarafýndan yapýlmalarý

11. Aþaðýdakilerden hangisi swap anlaþmasýnýn

saðladýðý faydalardan biri deðildir? A) B) C) D) E)

Nakit akýþý saðlama Arbitraj Riskten korunma Ucuz maliyetli fon bulma Spekülasyon etkisinden korunma

9. Aþaðýdakilerden

hangisi forward sözleþmelerinin özelliklerinden biri deðildir? A)

Sözleþmeye esas olan ürün ekonomik deðer ifade eden her türlü mal olabilir. B) Miktar, fiyat ve vade unsurlarý standarttýr. C) Forward sözleþmelerinde teslimi garanti eden bir kurum yoktur. D) Sözleþmenin yapýldýðý mekân sýnýrlamasý yoktur. E) Ýþlemin bir güven esasýna dayalý olmasý nedeniyle forward iþlemleri genelde çok uzun vadelerde yapýlmaz.

A

12. Aþaðýdakilerden

hangisi bir opsiyonunda belirtilmesi gereken noktalardan biri deðildir? A) B) C) D) E)

2

döviz önemli

Vade sonu tarihi Dövizin miktarý Dövizin kuru Faiz oraný Taahhüt edilen dövizler İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3560-EYLÜL-2002 13. ABD dolarý faiz oraný %5 ve ABD'de beklenen

16. Verilen bir zaman periyodunda bir ana para

enflasyon oraný %2, Avrupa'daki beklenen enflasyon oraný %1 ise Euro faiz oraný yüzde kaçtýr?

toplamýna iliþkin sabit oranlý faiz yükümlülüklerinin, deðiþken oranlý faiz yükümlülüklerine takas edilmesini içeren swap türü aþaðýdakilerden hangisidir?

A) B) C) D) E)

3 4 5 6 7

A) B) C) D) E)

Forward Temel Oran baþlýklý Acreeting Amorti eden

17. Aþaðýda verilen faiz swap iþlemi ile ilgili

ifadelerden hangisi yanlýþtýr? 14. Uygulamalarý çabuklaþtýrmak amacýyla, swaplar

A)

Deðiþken faiz ödeyen taraf faizler yükseldiðinde kaybeder. B) Sabit faiz ödeyen taraf faizler yükseldiðinde kazanýr. C) Deðiþken faiz ödeyen taraf faizler düþtüðünde kazanýr. D) Sabit faiz ödeyen taraf faizler düþtüðünde kazanýr. E) Sabit faiz ödeyen taraf faizler düþtüðünde kaybeder.

standart bir form içinde kote edilmektedir. Aþaðýdakilerden hangisi swaplarýn standartlaþtýrýlmasý için kullanýlamaz? A) Faiz oraný için hazine bonosuna marj ekleme B) Faiz oraný olarak 6 aylýk LIBOR kullanma C) Faiz oraný için finansman bonosuna marj ekleme D) Alýþ-satýþ (bid-ask) fiyatýna göre kote etme E) Aracý bankanýn 6 aylýk faiz oraný

18. A þirketi ve bir yatýrým bankasý, varsayýmsal

15. Opsiyon

fiyatýnýn Vega'sý hangisinin ölçütüdür? A) B) C) D) E)

A

anaparasý 10 000 000 ABD dolarý olan üç aylýk %9 faiz oranlý bir Forward Rate Agreement (vadeli faiz anlaþmasý) yapmýþlardýr. Üç ay sonraki faiz oraný %12 olursa, yatýrým bankasýnýn A þirketine ödemesi gereken faiz farký kaç ABD dolarýdýr?

aþaðýdakilerden

A) B) C) D) E)

Varlýk fiyatýndaki deðiþmeye olan duyarlýlýðýn Kullaným fiyatýndaki deðiþmeye duyarlýlýðýn Riskteki deðiþmeye olan duyarlýlýðýn Faiz oranlarýndaki deðiþmeye duyarlýlýðýn Vadeye olan duyarlýlýðýn 3

3 000 68 714 74194 82 138 300 000 İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3560-EYLÜL-2002 19. Bir yatýrýmcý 88,50'den 3 adet Mart Hazine

21. Fiyatý 50 000 TL olan bir hisse senedi üzerine

Bonosuna dayalý vadeli sözleþme satýn almýþ ve 10 gün sonra 88,72'den satmýþtýr. Bu durumda yatýrýmcýnýn kârý kaç ABD dolarýdýr? (Tick deðeri Hazine Bonosuna dayalý vadeli iþlem sözleþmesi için 25 ABD dolarýdýr.)

yazýlmýþ 10 aylýk bir forward sözleþmesinin, tüm vadeleri için risksiz faiz oraný yýllýk %90 ve hisse baþýna 10 000 TL'lik kâr paylarý üçüncü, altýncý ve dokuzuncu aylarýn sonunda ödeneceðine göre forward sözleþmesinin fiyatý kaç TL'dir?

A) B) C) D) E)

1 100 1 500 1 550 1 650 1 725

A) B) C) D) E)

46 600 64 664 71 414 82 510 147 027,6

22. Yıllık

%20 kâr payı getirisi sağlaması beklenen bir hisse senedi üzerine 6 aylık bir forward sözleşmesi yazılmıştır. Risksiz faiz oranı %40 ve hisse senedi fiyatı 10 000 TL ise sözleşme fiyatı kaç TL'dir? A) B) C) D) E)

20.

9 814,5 11 051,7 12 214 13 075 13 498,6

Aşağıdaki tabloda, 25 Temmuz 2001 tarihinde Wall Street Journal’dan alınan Hazine Bonosuna dayalı vadeli işlem sözleşmesi kontratına ait kotasyonlar verilmiştir. Açılış Eylül

En En Yüksek Düşük

23. Aþaðýdakilerden Settle

İskonto Oranı

96,61

96,91

96,89

96,89 3,11 + 0,01

Aralık 96,70

96,71

96,68

96,69 3,31 + 0,01

Yukarýda verilen tabloya iliþkin bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

hangisi hisse senedi opsiyonlarý ile endeks opsiyonlarý arasýndaki farklardan biri deðildir? A)

Endeks opsiyonlarý yazmak için ilgili þirketlerden izin almak zorunlu olmadýðý halde, hisse senedi opsiyonlarýnda hisse senedinin ait olduðu þirketten izin almak gerekmektedir. B) Hisse senedi opsiyonlarýnda hisse senedi teslim imkâný olmasýna raðmen, endeks opsiyonlarý pozisyon nakit uzlaþmayla kapatýlýr. C) Endeks opsiyonlarda kâr payý etkisi sürekli olduðu halde, bir hisse senedinde belirli zamanlarda kâr payý daðýtýmý olmaktadýr. D) Endekslerin çeþitlendirmeye imkân verdiði düþünüldüðünde, beklenen getirinin standart sapmasý bir hisse senedine göre daha düþük olmaktadýr. E) Endeks opsiyonlarýnda sözleþme konusu portföy olup, tek hisse senedi deðildir.

aþaðýdaki

A)

Iskonto oranlarý, spot Hazine Bonosuna dayalý vadeli iþlem sözleþmelerinin iskonto oranýdýr. B) 96,69 settle futures kontrat deðeri 991 633,1'dir. C) +0,01 Aralýk ayý ile ilgili iskonto oraný beklentisinin gün içinde %1'lik faizin 0,01'i kadar arttýðýný gösterir. D) Iskonto oranýnýn yükselip bono fiyatlarýnýn düþeceði beklenmektedir. E) Futures satanlar kâra geçecektir.

A

4

İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3560-EYLÜL-2002 24. Mart ayý vadeli, iþlem fiyatý 90 TL olan A þirketi

27. Bariyer opsiyon ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden

hisse senetleri üzerine yazýlmýþ bir Avrupa tipi satým opsiyonu piyasada 5 TL'sýna satýlmaktadýr. A þirketi hisse senetleri fiyatýnýn yükseleceðini düþünen bir yatýrýmcý bu opsiyonu satmýþtýr. Opsiyonun vadesi dolduðunda hisse senedinin piyasa fiyatý 105 TL olursa, yatýrýmcýnýn bu iþlemden elde edeceði kâr ya da zarar kaç TL'dir? A) B) C) D) E)

hangisi doðrudur? A) B)

Opsiyon kullanýmýnda herhangi bir sýnýr yoktur. Opsiyon kullanýlmasý için kârlarýn yükselmesi gerekir. C) Sadece alým (call) opsiyonlarý için hazýrlanýr. D) Opsiyon kullanýlabilmesi için varlýk fiyatýnýn belli bir noktaya ulaþmasý gerekir. E) Opsiyon ancak faiz oranlarý düþtüðü zaman kullanýlýr.

-15 -10 5 10 15

28. Swaption nedir?

A)

Sözleþme miktarý yüksek olan bir swap türüdür. B) Eþ anlý iki swap iþleminin yapýlmasýdýr. C) Swaplar üzerine yazýlmýþ bir opsiyondur. D) Yabancý para swap iþlemlerine verilen addýr. E) Opsiyon deðiþtirme iþlemidir. 25. Aþaðýda

kontratlarýna yanlýþtýr? A) B) C) D) E)

verilen iliþkin

hammadde ifadelerden

futures hangisi

Miktar standardý vardýr. Teslim günü standarttýr. Günlük fiyat limitleri vardýr. Kalite standardý vardýr. Fiyatý standarttýr.

29. Vadeleri eþit olan ve LIBOR üzerine yazýlmýþ bir

put (satým) ve bir call (alým) opsiyonunun ayný portföyde birleþtirilmesine (kýsa ve uzun pozisyon olarak) ne ad verilir? A) B) C) D) E)

26. Asya

tipi opsiyonlar ile ilgili ifadelerden hangisi doðrudur?

aþaðýdaki 30. Rainbow (gökkuþaðý) opsiyonlar minimum kaç

riskli varlýk üzerine yazýlýr?

A)

Opsiyon sadece yabancý paralar (döviz) üzerine yazýlýr. B) Opsiyon kullanýlmasý opsiyon satýcýsýnýn iznine baðlýdýr. C) Opsiyona konu olan varlýðýn belli bir zaman aralýðýndaki ortalama fiyatýna göre ödemesi belirlenir. D) Opsiyon faiz oranlarýna baðlý olarak kullanýlýr. E) Opsiyon sadece vadeden önceki son Perþembe günü kullanýlýr.

A

Floor (taban) Kontango Roof (tavan) Collar (yaka) Wall (duvar)

A) B) C) D) E)

5

1 2 3 4 7

TEST BİTTİ.

2005 AS V203-A  

A) Gökkuþaðý B) Ýkili C)Seçim D)Sepet E) Bileþik A) Arbitraj B) Aktifgetirioranlarýnýyükseltmek C)Alým-satýmyaparakkârsaðlamak D)Kaynakkulla...

2005 AS V203-A  

A) Gökkuþaðý B) Ýkili C)Seçim D)Sepet E) Bileþik A) Arbitraj B) Aktifgetirioranlarýnýyükseltmek C)Alým-satýmyaparakkârsaðlamak D)Kaynakkulla...

Advertisement