Page 1

GENEL EKONOM VE MAL S STEM

!

"


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

# !

$

%

, ! / # % ,

& %

%

%

% % +# %

* %.

)

* ,

%$ & $ % $ , $

' +#

* &

#(

)

$ * ,

* $) + +

+

% , -

$

# &

%

# * , % +

& % % &

$

%


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

#

%

, $

%$

!"# %&$&

'

0

' ( 1 * $ + + % $# $ % , ! $' ". .% $$ % & %&$& % / ' 0& , , $ % $ %&$& ' * 15 6 6 777+1%+ -$ + , % $ &

$ , & %

%

%&$&

'

2 1 2 % $ %$ $ % =

-

$ &

2 %

"% #

%

#

$'

+

( % + $ (2 ,

(

) $$ 2

$ &

%

$

34 $ 1 %

$ %

%-

&, ! 1

&, $ &, $ # $4 # 6 6 84 88 9 < 9 < ; >

+

2& ,

/" .$3 % & $ $ #)5 * $ 4 # 5 9: : : 8; :

9; : ;: ;: 94

&

&

9

9

:

:

< <

< <

;: ;:

;: ;:

>

?

94

99 :

%

2 $ % "%$ $ % $ = & "%$ $ % $ = & % $ = &

6

, &

" ' $$

0 % & , + ,$ $

!"#

$

%

+

7

+ %


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

7 8+ 8

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 * = & @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<

"%$ $ 9

9+ 8 9+ 9 9+ < 9+ 3 9+ : 9+ C 9+ ; 9+ >

9 888888888888888888888888888888888888888888888888888

,

"% # &% @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 99 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 93 = " 2 % @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 9: A @ % B @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 9C $1 @ $1 1"& @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 9; -$ " % @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9> @ 1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 9> " % %' " % ( @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ <8 @

:

1

0

;

( 9

0 <+ 8 @ <+ 8+ 8 B @ <+ 9 B% , <+ < B% , 6 3+ 8 3+ 9 3+ < 3+ 3 3+ : 3+ C 3+ ; 3+ >

= @

1

8

0< < <( 0 < 8888888888888888888888888888 :=

<

A ' 2 2$ $1$

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ( &% @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

0

!

$ $ # #

<C <; <> <?

<88888888888888888888888888888888888888888 67

"%$ $ $ % @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2 $ % @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $ % @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ " ) $ D ) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = & "%$ $ $ % @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $ % 2 % $# % % % &% @@@@@@@@@@@@@ "%$ $ $ % # 2 % @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ " ) $ E 2 $ % # @@@@@@@@@@@@@

> :+ 8 :+ 9 :+ < :+ 3 :+ :

:

; ?

?<

< <

<888888888888888 =

= @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ # @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ F # /% @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A

38 3: 3C 3? :< :3 :; :;

C4 C8 C8 C9 C9

<888888888888888888888888888888888888888888888 = 0 888888888888888888888888 @6

;+ 8 2 % $"%$ $ % = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;: ;+ 8+ 8 "%$ $ % # - 2 % $"%$ $ % = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;C ;+ 8+ 9 D % - 2 % $"%$ $ % = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?; ;+ 8+ 9+ 8 944: " % @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 849 ;+ 8+ 9+ 9" ) $ D ) D % $ @@@@@@@@@@@@@@@@@@843 ;+ 8+ < G - 2 % $"%$ $ % = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 84; ;+ 8+ 3 944> % 2 % $"%$ $ % D ) # % @@@@@@@@@@@@@@@@ 88<

1


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

7* B "%$ $

%

$ $ %

*

- , %$

$

% $

%

&

* -

% "%$ $ # , & % %$ $ % % & 1 %$&

,

,

$

$ &

-

-

& %

%

$

) $ & % $ % 1 % +"%$ $ % $ & * ) 2 % $ "%$ $ 1 1 ) $ & % %$ $ %$ $ + * , ) $ % , & % % $ %$ $ &

)

"%$ $ 7C % C :C

2% $ % %$ $ %$ $ % % ) ) %

2 % $A 5= % % 5A 5A = E

"

% % % )

* %

%$ $ % % -

&

,

#

)% 1 )%

, -

%

%

& $ + "%$ $ #

,

% ,

, %

& %

, % )

%& ' $ ) &

-

& , , + %& % ) %&$& * % % ) % & % )% & % +2 % $ "%$ $ %$ , & % , & -

+

*

"%$ $ 2 % $ A A% "%$ $ + 7C"%$ $ % # % C"%$ $ $ % :C $ 6C "%$ $ % &%

% & % %

% + % $ %$& &

+ &

%$ $ $

&

%

%

* ) & % + % &% H % * - % % % 1 % % % 1 , , & % + $ $ % % )% & % % 1 ) & % $ %$ $

2


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

-

+#

,$

, 1

, % , +

& )

&

%

$

% $ %$ $ +

1 1

2 % $ %$ $ %$ $ % $ % %$ $ , , % $ %$ $ & + % 8?9? "%$ $ % # * %$ $ %$ $ % $ % $ %$ $ % , & & % %$ $ % , % & $ 1% $% % , % % %$ $ % , % % 1 $ % $ % $% % $ %$ $ % & * $ $ & & +

7C 7 !"$ "%$ $

,

%&$& 8C+

0

$$ , % E%

D

2 % % % % % E%

)%

) & %

+8?9? "%$ $ % # * 0 % , & % % & % ) $ % %$ $ % - , %$ % & + % , & 8?;40 % , %$ , & % % %

+ $%

) ) % 8>+ $ % / $@ % % E% , - % , & +2 % , ) ) $% % $% E% * , & % ) , +/ % %$ $% % $ & )) ) 1 / $% % E% %, , & & , - $ % , % % & +# - % $ %$ $ 8C+ 0 , ) % $ % & %$ $ % %$ &% 2+ G+:4440 % % + $ & % $1 , % % & * * % & %$ % & - & & , , $ & & + % % & * % & % $ % 1 %$ $ % , , & % , $ % $ * $ & & & + 2+ G+<4440 % & % $ % % - & , $ % , % $1 %$ $ % , % +# $ %$ $ , $ % 2+ G+<4440 % & % * ) ) % $ % ) , + $ % I ) , , 0 $ & & +E * $ , &, % , ) , , % ) , +# ) , % * * % & * * % & ) ) * , , ) $ , + $ %$ $ - & &% % $ & % %$ % % % % $ % +

3


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

%$ $ - & %

%

1 & # % , % % 2 %

*

- & , %

,

, & % ,

% * *

J

& )

% ) 8C+ & $ %

$

%

%

, %$ $

% ,

, -

, &

-

+ -

&

+# L %$ %

*

% % +

% %

, * %

K$

%

&-

)

$

8:+ $%

B% ,

-

% & * -

* , $

+

%$ % , , J , J "%$ $ % = K J % = K J = K & , +# , 1 $ % , % , 1 $ , % , $% % $ & % % % +M & 1 $ % , 8?+ , & , J # B% , K & % ) $ % # N 1$ $ % % + , % $ * J % 1 ) * * +# $% % $ # 1 $ J A = & # % >4 %$ , & + % &0 # 1 0 # 0 & +

K$ ,

% &

,

&

#

$ %

+ E L $

%

)% %

J

B% ,

K

# $

# 0 , & 1 & K I B% , 0 % 1 $ %K 1 , %

8;:40 , * % 8?+ 0 J , * K , % % & & - & & % , % % % - & % % + & % E 1 $ % , % % 1 % & ,$ * & += O * %$ $ % , % , & * & P , % % , % $ & , & +% &0 , , % & & $ % % * % & + % 0 , ) $ J K % & & , , & + #

,

$%

< $

&

% %$ $ 8?>40 * % % *, $ $ * $ , , * % $ % %$ $

, , * ,

-

I,

, % % % +8?>40 944C $ %

,

& 0 %$ $ , & >9 I %

% 0

4


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

-

% %$ $ %$ $ 1 % %

% +#

0 *

% $ D * 944: $ , $

Q -

D %

9444 9; $ <0 % & $ % % 0 94440 % + Q 0 0 %$ %% * % % 8??:0 R :0 % & % %$ $ % %$ % % & $ % +A % * % 1 ) $ , - % 1$ * 9494 0 * % 1 R 940 +

*

* &

$ $ % 8C+ 0 94+ % , 98+ 0 J&K % ) &% , , % $ % $$L % % , , % $% , %$ $ $ % % + , & L % $$L % #0 % %$ $ , % 1,

%

+# 944C

$%

$

$ % I * J % $$L% , K % , , % $$L , % & $ % +# %$ $ , %$ , % % 0 , , * * L , , +

0,$

-

& % %$ $ % , -

+ % 0

1$ %

, $ $ & % 0 %

5


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

2+ G+:4440

2+ G <4440

2+ G+94440 )7C C

8:+ @8C+ + <* ) C C <*

2 % $%

8>+

8C?9

&% - & 1 "%$ $

,

1

&

&)

P

%

& ,

,

%

% +' * &( '

2 % %

% %$

% # % 0 +

%$ &

# &

-

(

4


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

8>+

8;:4 8?+ + ):C C <* %!"+"$E %, ,

94+ +/ $@

% E%

N +2 6C

@

<

E%

8;>? 7 * 2

F

%&$&

%&$&

6C

%

%&$& % ,D $

% &3

G$

=C <

"/ E

!

! '

.

&3

+ $- . &%

>C < N +2 " /"

F

@C <

<

8?;4 8??4@ $ @ 2$ 2 %

# 9+

7 %&$& % ,D $

7 @: &$2 D 7C & #

%

0 G % & 8?;>@ $ , * $ 7 H ! + .% ""

/ $@!, 77

2$ " 7

&3 1 ' G

2$ %

@

%

#

,

@

"%$ $ % 2$

(

5


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

%$ $

*

-

&

%

%

% ! B $1 $ & * ' "%$ $ % ( % 9 %$ $ % 1 * % )

% ,

%$ $ %

$

,

= # I * $

$

0 ?B * , '$ * D . , *

+ % % -

% -

B2 %

-

% % $ $ & % %

+

%

% *

-

0 )

+ % +

& + * , % 1 I + $ 1 % +

%

$1

%

%$

%

%$ $ ) ,

. ,

-

+ +

, ,

+# $ $ %

* )

& %

, % % & * *

* * * - , ,

K )

% , $ $

,

+

% ' * ( % % & % ,+ ( J * K P J , $$L%K $ * +# 3 % & & + % 1 1

,

J

,

+

&

%

$ *

+

+

, D $

& %

%

+ 2 , 1 ,

$

%

$ * $ * ) $ , & , $

%

,

% &

%

&

%

%

+ $ )%

,

$

*

*

$

1

% %

0! B2 * * * - , * % * * - , % , , , J ) K $ +G *1 $ ) + , , &% % , $ % * * - , * ) )% %, + ! J *

% $-

,

,

% $

%$ $

$

% "%$ $ % % &

% $ * , % & % &, &

$

*

%$ $ %

% +

% $ &

$ +# $ % %

$ 1

%

$

6

& %

$1

,

*

,$

%

, % + % % , ,$ , & %31

+" * *

, $ %

$

,

, %

$ %

+#

/ ." "

6


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

*

4

& $

%

1

$, &

,

* +E ,

% $

0

%

,

'

B#

% %$ , $ % +/ % $ &1 % &0 , %$ $ $ % $ % % % $1 ) , & ) * ) $ & $1 $ !"# % +

*

1 ) J ) K % +D * , * $ %$ $ $ $ % 1 & %) & +# $ % % , - % % 1 $ & + % % & 1 % & 1 %$ & 1 $ % $ % % & +# %$ $ $, * $ % ) & % $ $ % ) $1 4 -$ ' 4 - $ 3"# % + % , %$ $ , +2 % # % F ) $% $ ) % % += ) % $ %, R 8F% R 9F% ) $ *1 - & & %$ $ $ % ) % *1 % $ % % , % +/ % # % % ) $ $ & % ) $ $ *1 < # % $ ) $ $ 8: 1 % , % , $ 9449 $ R 9 ;0 + D * - ,

)

%

* $ 1 $

E'

D

. K FD

,$

%

)

;

L

#

L!&

-

)

% 0

" ) $ ! % +2 %

% , +

% !

)

% $

,

%& %

) *

% *

%

& %

M

%$ $ ) % ,

$ L

N 0 B# % $ % T ) $P & &% % * ) & & ) $ $

Q

) % , & % -,

%$ $

$

3

%S

% %

% %$ L$

) %

) $ $ & & % N 1$ $ ; %

)

L &'

,

% %

+

E K FD

M

%

%

% %

"%

-

$ 1

& %

1 % ) -

+G

+ ,

7


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

) $ $ 1$

$

% !

& % $ & ) % A"

)

;

%

, , &% &

$ ,

0 * ,$ , , )

%

B# $

* % *

%

1

%

1

, 1 % $

%

B

$ $ % , 1 % , % 1$ % , & , 2 +

* * - ,

%

#% 1 % %" %

% %" G $$ $L , , %

1 , 1 ,

% % , % &

% +

+

% & ,

-

+#

% +

#

$ %

&, % %

%

% %

, 2 % +2 % % + , ,

$ -

1

&

*

1

% % %

*

B % , & %

&

, %

,

$ )% $ & $ &

K !

,

% $ -

+# % 1 , * %$ $ )% % , 1 + # % & % 1 $ , &$'

& %

7C C :C % )

0

1 % %

; %

"&

% 1 +

, $

# #

$1

) $ ) $ + % F , * 1 % " " %

,

% % %

%$ $ * 1

%

+

; 0 $ % & %

1

+#

%

& $% & % % $

% ) % % ) -

+

-

%

*

, & P

%

$ + % +# ,

%

+

%%

P +

$

' "8( $ %$ , $

)% $% + % % * $% % 9+ % # $% , +D < % * )% $ $ * < % % 6C D % % , $ % % % $1 ) , % % % ) +' "< V "9 V "8(

$ %$&

-

+ )% U ' # O( % )% % , <+ % O $% % % $1 ) + * % % , * & % , %

% $1 & * *

% $1

8


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

U "%

E ! $-

8

U4 "3 "8

U8

"< "9 "8 4 8

D - % % %

% P ,

0 ,

% %

#8

%

" . !&1 , , 2

4

%

, %

#

% $%

& , +# % % % % %

)

, P-

$ ,

+ $ % , + #

$ %

, %

& %

%

#

,

%

&

B

$ 1

-

%

+ %

,

1 -

)

$ %

, U

%

!

-

*

# $ 0 % %P @# , $ "9 % $% % $ % +" % , % & U2 0 U4 2 0 $1 ) +D % % % % $1 ) %$ + % % % , # $ 0 $ % $ +# % % "8 $% + 0

$

+

+ /$% , # /$% +# $ 0 2 0 ) -

U

$% % ,

$ ,

8444 % -

%

2 0

& % %

) $ $ $ %

)

!0%

/$% % 4 % % " /$% ) $ 8#8 # )

$ % %

% 0 %

"

%

-

%

%

% %

%

U

% %

%

9


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

1 /$%

0 % - 2% 2 1 ) '( & % , &% % +

% % ) % % & $ % +" - 0 % & %) % % W4 $% '( 1' ( % , , & $ % + '( $ %1 $ & , 1 ) 1) $% $ P 1 % % , % , % +# K 2, %

'

(

! $-

4

'

1( W' 2%

4

(

W4 "X 4 X W4 X

- ) %

0 %

BA

%$ $ % % $ , %$ $ % 1 +

$1 + $1 %

0 &% , +# % , &

% + / $%

1

% % %

B % % 1 % ,

,

$ % $ % * &

/ $,

* +D

1 %$& % & E% *

, 0

$ 1

% ,

$1 % $

, % ,

$1 ) ) % $% , $ $ +

, $1 2 0 % $ $ , & % W +# , , %

+

10


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

2

&F

2

4

1

2% U

$1 $L

&% , & % %

$ $

$ +#

%

$

%

&% ,

,

2

&F

&

-

% & %

! 1 +% $

, , %

$ %

, % , %

, %

& ,

$

, ,

) , , +

1

!

2% 4

U

! *S

B %

$

, %

+

$ %

)

% ) % $

$$ % , & * + & 3 C# & , & +# %$&

,

& %

% % * *

% $ % , *

%

) -

* -

L , &

1 W

%

%

& )%

1

% + % & & % , + % % $ $ % % % ) $ , % % $ + $$ % + ( O$ G$ ) * O$ %$& $ $ 1 2 L 2 " 0 % , 1 +

* +A % % + 1 $ 1 L -

$ &

,

&% 1 %

%

@

*

0

1 L ) % + B% , 2 L = E , , & P * 1 $ % 1 * %

&

$$ G +

L

) %$& ) $ L 1 % , $ % +2 * $1 * $ 0 * = B% , 0 - ) $ $0 & +# - $ % & % $ $% , $ + $1 =

1 $1

11


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

2 L $ E$ L #

=

% %

$ 1 $1

0 & $1 , & % ,

$ = 1

%

%

$

1 , ,

, , %, &

%&% $ $ & %

+# I9 B *1* & $% $ *

;

B

J

*

* K

%

; % $$L $ % I

, % +" $% 1

+"% ,

-

< J $1

,

%

BA

%

' W( %

1

-

, % ,

3: +

* %% , , K +

% J * % +2

%

+ * , ,

%

%

+

* *

)% % -

%

%

%

"

P

& ,$

)% %

)%

%

%$ $% $

$

% ,

$% %

%

*

%

E

&

, %

0 $ % +

%

2$ $1$ 0 L $ +2$ $1$ 1 E 2 " 1 +Q % 2$ $1$ 0 *% $ 2$ $1$ ) $1 % % + 2$ $1$ 0 L L ) B% , 0 $ & ) % , & +

% % & + "%$ $ , )% $ % % & +A , % , % Y $%K +

%

% - $ $

,

$

*% $%

&

*

$

% +"

% $ % +

% %

% &

+" % + $ ) % $$L%

#

O

"

4

#

E $ $,

12


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

A

$ % % $$ $, %

% $

$L %

, % ,

%

% & %

, - $ - )% +

, , % P # $% % % % % * % +O $% $ $ % * , + $% %$ $ , +" $% + $ , %$ $ % % , , &% * $$ $, % , , * ) $$ L -

% ,

,

$%

9 % Z

*I , , %

%

$ $

@ * $ +"

$ )%

%

% %

% ,

%

% ,

% )% % , +

% % )% %

$ @

$

; ; B # $ , $ % 0-

% $1 @ %

% %

-

%$ $ 0 & $ B $F + )% -

* ,

F -

+

O$

)

& $

% %

$ , , +G % -,+ ,

%

% , % %

%

-

(+ 1 % %

&+

%/ ,$ 1 , , $) &% +# $% -

% %

$ +E * % * , O$

) %

+D

%

, &

% %

& $

+"

*

% * %

1 %

$ %

$%

+

) * % % , $% ) & % %

+ % -

-

* +#

%

' % $1

,

% -

-

% $ & )% % %

% * * - , % % &

% % , $$ $,

%

$$ $, $ % 1$ # $%

% *

%

%

%

%

$, , ,

$

,

*

) Z

%$ $ ,

% %

$$ $, % * % %$ $

&

, $

%

* $

,

% I

% & $

%

$

%$ $ %0

& %

%$ $

P

,

%

)% % % % )% ; "$ + )

% % * , % % )

+ +

13


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

2 L

A %

2A GA ' 2

' 2A( 4 ' $L % & - $

( , & % & %

$% * +

A (

*

,

$%

AX 2 [+

2AX

[+' E1

%

#

&

E

(

EA 4

2AX 4 ' = 8

3

;

&

%# -

(

>

& 2A

%

% - )% 3+ &% % %

% )

% % % % + :+ &% +$

% % % %

& 3+ &, * % >+&2A %

%$ 2A , % ' A( " 3+ &% , 2A ) >+ &2AX4 $ $% $ * & & % , ,

%P 3+ &% % $ % , $ A &* &2A % & *

2AX40 $ %

* P 2AX4 $% $1

$

) +#

&)

%

*

* %% %

$

+ &

)

+ %

) 4' ) ( + &$1 A 3+ &% +"

%

, -

$

%

,

* %

% *

& ) &-

)' @( $ $ 40 ' ) ( , , - = * %

& *

&

A %

+

%# &% %

14


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

$ $

+ %

E &EA * $% ' )( %% % %

A

' EA( " ,

2A &, $ & ,

A 1$ & & - $

#

%

%$ )

+#

%

$ & E %

,

$ $1 % $ "

%

& 0

E1 &

#

%

% %

% , &

$ % +

0

) $ $

$1 ,

& %

$% $%

% 1

$1

,

%

%

) , , %

% & ' 2

% %

% %

= &

* -

, +" % )% % &

%

+" )

* $

% & -

)

2A0 % $%

$ 40

E

+2 % &-

* %S

%

% +

% & $ ' D )%

$ &

&

-

+ $1 % * % $

, 1 +# , %

%$ $ % % $ , +

*

$ ' & ,, $1 % $

)%

% %

$

%

+2A & +

)% % (

%

(

P

0 +2A " 0 $% +E1 )% $ P $ &% % * , + E1 % & % + % , $% +# ) & % ) $1

% $

*

)% $

% )

% % $% % %S %

)

, &

% # & 0 % < *

E % & &

, , &

,

%

, &

% , % +

*

%

E

%

&-

%

B * -

(

%

*

E1

%

$% 2A " % A

$%

,

A %

, 8+&% $ & , 1$ & % +

%

&

A

*

% # 2A " 2A 0 % $ )

+

,

% $%

E1 % %

; $ $ )% " % '&-

& $ -

0 $ & , +

* $ & % # & E $% ) $1 %S , , $% , % % $

" G

&&

% +\ $1 %(

+

)%

15


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

$

)% %

%

,

%$ $

& , & $ $ )% % 1

+#

*

% % 1

% %

,

L

-

), %

1 & ) % 0

%

,

, $1

2

-

% &

+ = & *

)% $, %

1 )% A % - &

+#

)% = 2D0 *% % +2 )% )% % %

%

=

%

IB= $1 -

)2 % %

&

E # F , %$ $ +

% $

%

$

%

% -

-

2 )% )% $ +2

-

& $ 1

)%

%

% % -

-

%

*

, &% % & % & F &

=

F , 1 1 1 ) = % )% * $ , * & ' ( %

+ DS

% , , , %

2

F 1 1

)% %

) %

1 *

%

* %

+"

=

* )%

)% % , $%

)% +2 % & ) +

* R :4

, *

, ,

+# * , % + % F * R ;: 84F + %

%$ $ - %$ $ +=

)2 9: = 2D

, %

& S DS 0 $ $ % + $ ,

= 2D % & % * 1 % + & $ I ' I+ " = 2D * 1 1 $ * ) P ) % % * 1 $ ) $ )S $ % % ) $ $ & $ % +# ) * % % % B = 2D * 1 +B = 2DP , , , * ) %% % % ) $ & $ % * 1 , = 2D +# $ = 2D ) $ * $ , &% % ) % % B = 2D & % , ! 4 / % += 2D ) $ & % % , % +9449 * $ * = 2D * 1 % % +

16


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

;0;

I<9<B"%$ $ % # D E 944; <+Q 0 % B = 2D % & & % * 1 & +# %$ $ , % ' ( % , , % %$ $ * ) * , & %$ $ % , $ % , +" % & & /$ = 2D 1 $ % +Q % ) $ % & % +# % %$ $ % , * B "%$ $ % # D % , * % B = 2D % & & , % ' ( , % B = 2D & %$ $ , & % , +# $1 * ) % $ % & + % % % B = 2D0 , % & $ J %$ $ % , $ K % + 944C B = 2D $ 944: B = 2D $ , $ % & $ %$ $ %$ $ % , * + ,$,$ 2 % (H H D $3 ; 4$3 $ F $ .% 3&1 , , ,$3 ( " % G 3 %&$& % 2" " D #$ $ D F $ /$ 3 1+ + ' % D F $$ 0I 3 1 "# $3 $ F E1 3, , , ,+ , C !

0 B" , %$ $ %$ $ % , & $ % ' $( $ % + , , % , 8 ( %$ $ % , , & %$ $ % ' ( % % - ), , $ $ % % + 944; % , # %$ $ , & % +" %$ $ % , & , % 1 $ , , 1 $ $ % % +G 8?9? "%$ $ % # * 94480 % 0 & % -,+ I $ $ $%

( ,

J $ %$ $ ,

& &

% 0

, & $ $ , %$ $ %$ $

%

0

(! ' C %

B +] , * , &% , $ % % , % % $ + B

-

* 1F $ ,

)

% ) $ * $ ,

%$

, )

% & $ $ & &% , $ &% % & % % $ & + * %$ $ , % ) $ % ,

% ' $( ) $ & $ -) $ %$ $ % , ) $ & , , & & % +# * 1 " % $ & +G % Z $ $ , % 8?;4F &, %$ $ %

+ % &% % %

' ) $( % & , + %$ $ % & % 8?;4F & , % # % +

17


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

B"%$ $ # - & $1 2 = F +2 & % $ , )% * , *% % %$ , ) )% =

F

%

; D % $

B2 = % $

, P %

= F

,

% , +

-

,

=

) * + 2 % $ %$ $ 3&% , * % * * & $1 )

< , %$ $

%

)

% I!

B# *

&

) D3

* %$ $

& 9

BQ & & * &-

$1 & $ % , +# *

$ )

$ )% 1 %

*% =

* )

& , % ) +2 * J % K

* &,

% % )

%

$1 % % $

$ % % % $ Z * , , $ $ +" , 1 $ ,

, % & % * 1

) +#

%

&

$

)

-

)

)

%

+ $

%

+#

* $ % +"%$ $ % % % $$

%$ $ *

% % +

%

% % , *

& %$&

* +/ $@% +E

, )$

, +

% ,4

*

$

% % $ ,

%

%

, - &

=

% +

F *

B"%$ $ % , % % +

% ,

% & % $ &

* B

%

F & D

)%

)% = = 2D , +2 = % , *% $ +

%$ $ % ) , 1

% , & % +E $1 &

$%

+ $ %$ $ % %$ $ % % % & & , $

% % )% 8?9? # * & ,

+

% %$ $ $1 $ -

% $ , * J * K % +Q & *1 $ & % , * & , % J& K & $ J& % $ K % +& , * % % +& % P % ) , + & % % & & 1% $ J %$ L $% & %K + $ L $% & $ % & % +"%$ $

% 1 + % %

18


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

, J 1 F "% % %& * $ *

% & *

$1 %K, + F +# & % & , & & % % * % )% % , +# % $ $1 % -

$ % , % Q & GT !E $ * % * 1 & %% $ % % + & & & $ % % & * 1 % & % +

,

, &% 8: % % & % %

% $

7

!

! ! $

!

"#

#$ #

% &

'!

(

!

)

' '* '&

' %

#

+

!

$

,

"-

F YATIN OLU UM U

M ALIN SA L ADI I FAYD A

M ALIN BOL VEYA KIT OLM ASI

M ALIN K AL TES

M ALIN DE ER ORTAK DE E R ÖLÇ ÜS Ü F YATL AR GENEL SEV YES (DÜZE Y ) ARTI LAR (ENFLASYO N)

AZ ALI L AR (DEFL ASYO N)

19


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

.

$ '

/$ &

$ " ' !

*# ( "

!

! *# *# 5

$ & !

#

2

$ & 01 . ! 012 . !

& &

! ! &

!

# & # *& * '* ( 4 ' $ " & ' , & &

3 *#

&

" *

!

!

KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGES TOPLAM (ÖZ) KAYNAKLAR = TOPLAM HARCAM ALAR Ç (ÖZ) KAYNAK + DI GSMH + (CAR

(ÖZ) KAYNAK = TÜKET M HAR. + YATIRIM HAR.

L. DNG - N D A F GEL.) = TÜKET M H. + YATIRIM H.

(GSY H – N D A F GEL) + (CAR GSY H + CAR

L. DNG - N D A F GEL.) = TÜK. H. + YAT. H.

L. DNG = TÜK. H. + YAT. H.

: 01 . $#

%6 -

3 4

'

4

%

6 ! '

$ & ' '

*

" "

* /

!

. 2

"

' " ' * 4 4 ' %

'

%3 ( *

5

! ! !

& 71 ' %

& .

1 (

3 8

' .

' KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGES TOPLAM (ÖZ) KAYNAKLAR = TOPLAM HARCAMALAR

Ç (ÖZ) KAYNAK + DI (ÖZ) KAYNAK = TÜKET M HAR. + YATIRIM HAR.

GSMH + (CAR

L. DNG - N D A F GEL.) = TÜKET M H. + YATIRIM H.

YABANCI KAYNAK + (GSMH + DI KAYNAK) = TÜK. H. + YAT. H.

YABANCI KAY. + (GSMH + DI KAY.) = TÜK. H. + YAT. H. + DI BORÇ ANA PARA GER Ö.

20


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

6 01 . !

* 0

" * (* & 0 ' $ # " * 0 '! , $ &

$ & 5 " $ & "

!

'

!

'

" 4 $ *& " *

9

" *

$#

" * $# '

'* '

'

"

! !

'

0

"

0 % !

'

0

" # "# " $

'

. &

"

&$

Ç KAYNAK - GSMH (PF) GAYR SAF M LL HASILA (-) AMORT SMANLAR (PF) SAF M LL HASILA (-) DOLAYLI VERG LER (FF) SAF M LL HASILA = M LL GEL R = RANT GEL R + ÜCRET GEL R + FA Z GEL R + KAR GEL R (+) TRANSFER ÖDEMELER = K

SEL GEL R

(-) D REKT VERG LER

KULLANILAB L R GEL R KULLANILAB L R (HARCANAB L R) GEL R = TOP TÜKET M HARCAMALARI + TOP.TASARRUFLAR F NANS P YASALARINA YÖNEL K YATIRIMLAR

SAB T SERMAYE YATIRIMLARI

TOPLAM YATIRIM HARCAMALARI

21


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

*

9

9

9B# '

,

, &% $ )

'

&% ( *

% -

& %

,

, , ,

B# * %

% $

$ $ ,

1 P % ,

$ * * - , % $ -, , + 1 )

) %$#C

,

% %

, $ +# +# " # $1 1 % % % +

,

% ,

$%

,

)

%

%

1

* ,

)

+

-

( ,

*

$ *

+" # +

, & ,

&% ) , % ,$ + 1* * - , * , * , % *1 % - , +# 1- , $$ $, 1- , , , & $ +"%$ $ % 1% 1$ 1 + $ * % & % , * , %*1 1 , $ % - , + 1 1 % % , , % 1 , $% % % + % % +

>* P YASALAR

ARZ

TALEP

ARZI ETK LEYEN FAKTÖRLER:

TALEB ETK LEYEN FAKTÖRLER:

- MALIN P YASA F YATI

- MALIN P YASA F YATI

- ÜRET M VE THALAT MAL YETLER

- TAMAMLAYICI MALLARIN F YATLARI

- TEKNOLOJ DÜZEY

- RAK P MALLARIN F YATLARI

- ARZI ETK LEYEN D ER FAKTÖRLER (Grev, Do al Afet, Enerji Darbo azı, Döviz Darbo azı)

C 7

2'

,

#

% $% +

, &% , & ,

, %

$

1

&% %

&

% ) ,

%

#! 1 +% $

-

,

+ )

1 , &%

, $ %

- TÜKET C LER N GEL R DURUMU - ORTAK BE EN VE ALI KANLIKLAR

$

% ,

$

%

1 &% % -

& $% % ,

+

22


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

% *

4 ,

% & &%

8 * : 1 , 1 % % ) , ) $% $ + , &% &% + +# &% * * 5

&% ) % &% % , % % , 1 , %$ $ % , &

,

) +

1

%

%

) , $ % & % +#

1

' 1( ! M ) ( ( (0( * C

%

& %$ ,

C

;

) )

C 'C

" +D

*

' -

% ,

% * % +# $% % % , +

+# 5 ) $% $ &% %

@ %$

&%

, , &% +" % * % * , %$ $ +" 1% % $$ $, @, &% + " 0 ! $ " %$ , % % +# % & , & %$ ) & % &% , +B % 1 ' , , % , & , 1 % %1 % , 1 % $ ' , % % ( ) , % % 1 %

$ + % & % %

%

#

& &

,

* &

% %

-

)

-

8 * : 1% + % , + , )% 5

1

& #

% ,

&

( + 1

,

+ #

% % % % % - , % & , % & %

$

%$ $

+= %

$

-, %

%

%

+

%

%

% & $% , , - %

% ) , $

) &

+# ,

, , &%

%

+

11 ' ( M ) (K( (Q * C

& &

)% %

) ,

$ %

%

% &

, &

,

+ A &% $ ,

% $$L %$ % +

23


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

C

% $

< 4 % $$L %

C

:" , & , * & %, % $$L % +

$ %

D * - , % % , % + , % % ,

C

#R %

,

1

%

) %$#C

*# $

$

% $$L

-

&

'

&% L ,$ * & &% % - , % &

) , -

%

% %

$ &

%

-

,

$ , ) ,

,

& # "# )

, $

$ 1,

& )% +# $ +

%

% @

$

%$ -, )

& ' " % &

&

$

% %

% $$L * % , +# % (

& %

$ ,

, , &

1

+# ,$ % + ,

+

F ! $-

% +#

1

1

-

% %1

+

%$ $ $ &

-

% 1 "# %$& +

#= % %

' ) ) ,

) %

% -

% $

) ,

=* P YASALAR

ARZ

MAKRO DENGE

TOPLAM ARZ

TALEP

= TOPLAM TALEP

[ ( TOPLAM YURT Ç ÜRET M – HRACAT) + THALAT] –STOKLAR =

ÖZEL KES M N TÜKET M HARCAMALARI + ÖZEL KES M N N YATIRIM HARCAMALARI + KAMU HARCAMALARI (TÜKET M VE YATIRIM) C+I+G(Cg+Ig)

GSMH (-) NET DI ALEM FAKTÖR GEL RLER = GSY H GSY H (-) THALAT VERG S = TOPLAM YURT Ç ÜRET M

24


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

C :

/ "$

$

% $# #

#

#

8

4

O

9

F

# W

4

, & % -

& ) $ & = 1 %

W 8 W4 ' W 9( 1 +% -, ( = *

% *

)

,

$ *% F & +=

+E " 2 % 1 )

" 2 % % %

)% _

_' W4 W 8( ' #(

_

_' W4 W 8( ' (

A +

% 0 $ 4 1

8

' W 9(

%$ $ %

& % J $ ) 1% '

% $

W

, %

% * -

*

&

) %

% -

%

+^%

* * - , 1 ),

+"%$ $ 6)

%

$

% % , ' , ) %$ $ % * * %$ % / $@ % % " 2 % %$ $ 1 % $% + % 8?9? # % # * & , % $ % & & +

1 , K % 40 80

#

)

#

1 #

% ) &$ +

XW

1 1

8

@W

& 8

(+

%

)

) "

80 $%

$ &

&

+

$ &

25


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

^% ) W 9( %

* * - , F # $ & +# , , % $ ) % &$ , 1

1 "%$ $ * * - , $ & , %

C 6 ;

1 $

*S% &

40

90

% * ) , & '9 $ &

&

1

$ &

,

)

) 4(+" 1) ,

% ) $%

$

E8 "%

%

E

&

%

1 -

(

O ' W % $ & 1 &$ +

/ "$

$

9

@

)

,

1 ' $$

1 +# +#

& % $#

) 1) $

% +

$

"%

E

$

' <44 !(

4

' 8;: !(

# ' 844 !( ;

4

E

$

W4

W

1

$ & 1 - ) % * ) * $ % + % - )% % <; "% Z1 1 $ 0 % <44 ! * , % % , ) 844 ! * , * ) % , ) % +" , 8;: !0 $ % 1 - ) 8;: ! % , % $ 9:4 ! * % , % 9:4 !0 , % % $% % $ 8;: !0 1 - ) $ , % $ ) * & % , ) , ;: ! % L "% E $ 0 +" 1 - ) 8;: ! % <; "% $ ;: !0 * , ) , :4 !% 89: !0 % , 1 - ) $ 8;: !0 $ * ) :4 ! * ) , % $ ) , % L ; E $ (

26


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

+

&

)

% , )% A

C >

&F

#

$

0,

0) , -

& D $ D D * $ , 2 $

* ,

F + *

&

) $

%

$

%

*

%

1

-

+

1

$ %

* %

$1 $1

$1

$% % ")% )

1

+

S) &F

D

%

#8 &F

%$ $ % %

%

)

B

.;

$

= F

2

&F #M &F F 8 D E *L D T8 &% M "% I E L0 I E S)08U*L T8 &%! 1 + MKL<L )K-L<-* ' I E$ 2 *M KL<L L)U8 *L &%! 1 + -

%

%

) $

%$ = 2D * D

% , +# 2 =

) $

U@2

*

-

) $

$ % , %$ $ ? F$

% -

* %

$ O$ %

D +

= *

1

E$ $

% %

E$ $ D % , $ $ 1 $ % P % & % & +# ) 2 = , % % & % * + & % '+( % L % + & '+( % L +# %$ $ % L % $ L ) F $1 8F & +'` X8( % * % L % 4+ ;: , * % % , R ;:F % * % R 9:F% )$ % + - = % $ , $ $1 1 $ + "%$ $ I * 0 $ +# $1 - $ % & % I 40 L , & % $ 3: % , , $ +E$ $ % * , & L % '( * 1 % * $ L '( * 1 $$ $ * , & $ - $ % $1 & )% ) 1 $ $1 $ % & $% % $ - = 2D + %

%

$ ,$

* %

* % +# % ) $

I& * %

%0 $ %

, * %

, ,

$

%

27


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

% = % 1 %$ $

$ -

, P

%

- 0 %$&

%

,

%

%

&

C =

%

*

) ,

%

% % -

"%

'

% $

*

0 , &

)

% %

-$ " %

* "%

0

, %,

+ % 1

% %

1 +

&

1

$

% + -

% , -

&% , *

)%

% )% % %

P, &% +# % %$ $

%% %$ $ % -

+#

-

&% $

&

%

+#

, % &

$ +# -

%

& 1 % + % )

%( & %

) %

$

*

%

#8

%

1 % , &% % * &% $ ) '( & , $ , % & % )% ) %1 $1 $ % , &% % , /# %&$, ,3, C , &%

,

1 % & % '

C @

3, ,

0 &

&

-

& ) & -, % $ 1 ) % + -&, %

% *

" ,

* 8?9? # * 1

)

'

*

)

+

%

% & 0 ) & % + ) )% % , % +

* % $ +

-

%

%

0

-

, * $ %$ $

% 0

%

/ $% % = % $ % + $ & , * % -$

%

+

-&,

-&, *

= 2D , $

&

&

$ &

% ,

%$ $ %

%

= 1

* ,

-$ 1

% ,

$1 , ) @ %

,

-

,

F % ) $% $ % $$L ) % 2 K %

$

%

2, 1

28


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

) &%

% * * - , '(

&% 1"

1 '(

%

$

$

%

+

7

C U W(

X'

PT , PR Y T (

X' %

%

2

,

%

% & %

, ,

%$ ,

&% )

& 1 $

$

$

$

$F

4

& $ %

%$

%$ $

& , +

%

X ' P K( (Q ( X 'P

( (0( (

8

7 8

4

8

4

W W9

%

% -

W8

)%

W4 %

&

'PKuma ( % $1

&

-

&

+ $ )%

9+

1

% 8

% $ &

% &

, $

&

+

0 %

%

&

%

&

)

@ &

$

% -, P ) , P )% & $+# % +' _ W_ # % W40 W80 +

,

$

% &

-

-

]

% %

%

$ $

&

)%

29


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

,

%

& % + + $

, %$ " $

1 $ &

) 5 4 % %$ ) , + % & $ (P "8 "9P W8 W9P 8 4 * % , 4 ) % $ ) $%

% & %%S 1 ) P W W P " " + & , 8 4 8 8 & % , , , , &% 1 , ' 1 $ % 8 + $ ) & 1, + * , $ % $ + %$ * W4 % 1 40

&

% +

4 7 8

8

W 4

W8

#

- )% 1 ) $ , & + $

% 1

% $ (+ 8 W80 W40 + % & %%S & '4

% & $ )

$ , , &% $ $ , %

B" & $

W4 O 1 ) $ 0 $% ) $% $ % , % 1 ) $ $ 1 ) $ $ , ' 1 1 ) $ $ , % 1 & P % 1 1 ) $ % 1$ $ %$ & + 8 1 "8 $% , ) $ & + 1 ) $ 1 ) $ % - %$ ) $ $ (+ 8

1 ) & $ , & , * % % P * * - , % & $ $ * % % $ @$$ $, 1 $ $ $ %

%

, * 1

$ % $ %

% &% +

)

, +G

&% * & & ,

+#

* * 1 $

% *

, * %

% ) 1* $$ $, $

1

1

30


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

# , %$ $ + % +#

Q % &

$ %

% & % $ $ % -

%

, ,

-

% +2 +

%

C H

%

& % $

% ,

$ +#

% & %

% 1 %

+ , ) % , %

$ ) &

* -,

$ & +

)

" )

% % %

&

) %

$ %$

* $

1

,

1 $ $ % % += 1 $ % % += % % & % $ % 1 % % + % +# 1 & , $ +# +% "% , % $ % % % % , , &% , &% , % +

, , &% %

$

, %

%

+Q % )% &% % $ &

$ , 1 % , " % % $ + , % % % * %

*

% % *

'

&%

$

1

&

*

&% &% 1, &

) $

P

$

#$

1 $ * ) , &%

% %

* %

$%1

* .$V

"

∆Q Q

2

∆P P

2

%

1 ,

,

&% $ &% % %

,

%

,

% %

-

$ % %) )

% )

+^

-

1

$

%$ %

+#

* )

& %

%

) $

& %

$%

2 * )% ,

@

* )

%

∆Q Q X ∆P P %

1 %

)

% R

% R

&

&

+

31


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

2$

$%1)

,

"

∆Q Q

2

∆Y Y

2

=

∆Y Y

%

%

%

%

)

% R

*

1

%

+

P

&

&

% $

' % W $3 ( > 4 $ , , *1 * % % +Q % % $ ) +# ) $

$%1 % $ $ % )

+

)

1 , , ,

+ $

&

1 %

% %

+

%

%

%

% R

-

+# 1 %$

&

* .$

%

$ % 1W $3 ) $ -

&

∆Q Q X ∆Y Y

1

&

$

%$ %

%

2

2$ % %

,

)&

"

V

% R

% R

$%1)

∆Q Q

,

%

)

-

,

) $

%

1

* .$

∆Q Q X −( ) ∆Y Y

1

) $ 2$

%

, -

1

+"

, % ,

,

∆ P V ∆Q

,

) %

$ +Q % 1

)

* , % ,

32


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

,

& $

1

,

#

) $

%$ & % %

% %

1 8F &

+#

%

%

-$

%$

%

%

%

&% 8F

,

%

% , , $ % ) -

)% ,

$ $ % +# %

%

%

$ +

∆P X ∆Q

) & $

*

,

& 8F

&% % , -$

+ +" 1

) %

$ $ %

+

% % 7* 4

1 , )

% $ % %

, % +"

+

%$ $% * % % P %

& % $ ) ,

% $

%

∆P a ∆Q

%

* $

% ,

%

%

$

,

& %

%

%-

%

*

%

5

$%%

!M

G %

& +

&

4

W

!M

% %

' 4( 1 ,

W $ %

* , %# %

* &

* &$ ,#

2

$

*% )

% %

%$ %$ * ,

) ) ) -

$ % , % %

%

$ * 1, , % + $ % +# +E ,

+

$ % %B

!

4

' b( + $

MX % W

33


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

!

)

MX ,

# (+#

:*

,

)

%$&

,

, -

,

$ $%

%$ $

$ % 1 $ 7G 3 $ "."%

% +' 2

1 ' 2 (+

%

B

c V cW

8

∆P P

!

Y7

' M$

%

(

9

∆Q Q 4 !

W

Y7

W8 1

2

# % & % $% 1

W9

) , % , & $ % +G 1 % R 84 % % % R 84 % + ) & 1 % % & %

6*;$

)

*

P

1 %

)

$% R 9:

+ ) %

&

%

, R 9: %

) 1

$%

+

*

+

%

+

$ % %B

c X cW 8

∆P P

!

M7 ' /$ %

9

2

P *L ,(

%

%

∆Q Q 4

W8

W9

W

34


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

!

M7

%

2

1 R

$ >*

) &

% , $ +

$ % 1 $ 7G 3 $ " "%

$

% R

&

,

*

B

c a cW 8

!

Z7

∆P P

' !%

(

9

∆Q Q 4

W W8

Z7 % & !

, )

2 $%

) %

W9

1 ) % $% % * , %$ , % $$ $, - , % & % %

-

% ,

$

, %

% -

% , & -$ * &

$

%

& +G

1 P,

+

1 ,

% % +

+

,

35


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

:*

0

:C 7

; ( 0< < <( 9 < 8

0F

D

0

$ ; "$

;

8 <

0

. $3 $

"

%/

'

$$ @

P YASALAR

N HA MAL VE H ZMET P YASALARI

ÜRET M FAKTÖR P YASALARI

F NANS P YASALARI

DO AL KAYNAKLAR

FON

MI

SERMAYE M

IM AK

REEL KES M

. &

$ $ '

* $

/

& $

$ " * "

! & *# $#

#

( & $#

&

$# " * #

8

'

FO N

I

-GR

I AK

EMEK

" " *

>$ 8

-

$# ; #

36


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

:C 7C 7

R

B % % % % $ % %

-

)

*

0$ & , % %$ $ % ) ) 0 +# % ) $ ) ) $ % +B % 1 ) ) % +# % % , &% +B % ) 1 % , & ) & , % % % * & , +

,

% &

$$

,

%$ $ % , % ) , ) 1 *1 $ &% % +

,

%

%

%

$

$ & %

) $ %

%

-

% % ) ) $

) $ -

% % & %

$ % + $ % % ,

) % $

%

% & %

*

, ) $

, %

%

, & 1

)

+%

% += )

, ,

H

1999 SONBAHARINDA TÜRK YE EKONOM S REEL KES M

F NANS KES M KRED HACM

- TALEP MU LAK

TL.: 20.6 b$

HAZ NE MÜSTE ARLI I

DÖV Z: 18.8 b$ TOPLAM: 39.4 b$

Ç BORÇ STOKU: 36.5 b$

- REKABET GÜCÜ AZALIYOR BANKACILIK S STEM

- BÖLÜ ÜM BOZUK -

TL. MEV: 31.3 b$

S ZL K YÜKSEK

- KRON K ENFLASYON

DÖV Z FA Z

D. MEV.: 27.9 b$ TASARRUF

REPO: 10.5 b$ TOPLAM: 69.7 b$

MERKEZ BANKASI

- Hazine: Uygun Ko ullarda Net ç Borçlanma Gerçekle tirmeye Çalı ıyor. - Merkez Bankası: Hassas Dengelerin Bekçisi. - Bankacılık Sistemi: Kimsenin Almak stedi i Ta ıyor. Özellikle Ekonomi Yönetimi’nin Ta ımak stemedi i Riskler - Tasarruf Sahiplerinin Beklenti ve Tercihleri Piyasa Dengeleri Açısından Çok Önemli

%

?@@

'

#

!

"

A 3 B &

" " C 9

)

) $

&

# " # $

' ' *

$ '/

'! 5

! " ' A 4

'

' *# "

5 *

& C ) ?- # '

$ ) ) *

"

-

2 ?@@@ '

> " $

"

37


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

:C %

%2

. $3 $

#

,

% +# $ $1$ % , # ,

C

C

% ,

% % 1

) % 1

$ % +# % ,

% 1

% % % +

%

-&F& BE -$1$ 1 , , 2 , , )% & & $ -$1$ % % , % 1 % &$&F& "

$ $1$ % % % , 1

1 % ,

%2 BG % ) , %, & * , $ & ) % 1 & B% , & : + $ % ,+ , % % % $ + +/ $% +# , + +2 & ' *$ $L ( + & ) )) P + & , % +

$% % % , % # %% C

1

1

, % 11 +#

-

% $ $1$ 1 C

"

-

1 1

% ,

% ,

% %

* % , $ $1$

,

%

* $ -$1$ +

% 1 % ,

+# % $ % $ -$1$

1 * ,

%, &

$% 1

+ & 5 + %

1 1 B% , , %

,

)

1

-

%, & 0 )

$ 1

' $

& L

( -

, , , &

*

+ , -

)

+E -$1$ 1 ) $ , , , , )% $ , , 1 ) $ -$1$ , , )% +E -$1$ 1 , ) ) , & % %$ % ) % +

%2 B )% & & )% , , %$ $% ) $ 1 & + 1 1 % % +# , ) ) % % + , , % , % $% ) % , % % 1 * % $ $1$ ) % , , % 1 % %$ $ % % &% , +

+

%

,

1 * ,

% ,

&$&F& B % % & +2$ $1$ *1 +

%S )

,

, %

% &

$ %

)

,

+

1 %

38


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

) %$#C

(

7 *

P YASALAR

REKABET P YASALARI

TAM REKABET P YASASI

GÜNÜMÜZ REKABET P YASALARI

P YASALAR

EKS K REKABET P YASALARI

SATICI F RAMALARA GÖRE

ALICI F RMALARA GÖRE

-MONOPOL

-MONOPSON

- DUOPOL

- DUOPSON

- OL GOPOL

- OL GOPSON

REKABET P YASALARI

EKS K REKABET P YASALARI

- ÇOK SAYIDA ÜRET C

- AZ SAYIDA ÜRET C VE/VEYA

- HUKUK MEVZUAT:

- TÜKET C Y KORUYUCU ÖNLEMLER:

VE/VEYA THALATÇI VE SATICI F RMA * REKABET YASALARI * TÜKET C HAKLARI YASASI

THALATÇI VE SATICI F RMA

* HUKUK MEVZUATI OLU TURMAK * THALATI KOLAYLA TIRMAK * ÜRET C F RMA SAYISINI TE V K ETMEK

B LATERAL MONOPOL

:C :

%2

&$&F&

$3

! $-

% , % )%

$ $1$ 1 % ) & % % & % + % , $ $1$ 1 & % )% ) %$& , , , % , + Q % % $ % )% 1 % & +E ) % 1 )% % + B% , 0 ) , * 1 ) B% , 0 - ) 2 L 4 I 4 1 = E = , , & $ % +# B% , 0 ) 2 L = ' 2B( E = ' B( 1 - ) $ % , & 1W % % 1 , & % + 4 $ E

2$ $1$ 0 P $ $1$ %$ % ) 1 ) , $ %$ +# , % $ $1$ %$ % ) 1 % , & *% $ % ) , +/ % $ $1$ %$ % ) 1 % % +# $ $1$ %$ % ) $ $ ' B( % 1 $ ' ( $ $1$ 1 ) % & % +# % , $ $1$ 1 ) L ' 2B( $ ' B( $ - $ % %$ )% $ )% $% $ & $ $1$ 1 ) 1 ) % , 1 * % % , $ & + &

)

% #

& +# * % +" " D E 3 +^ * % , % & % % %$& % & % % +

% * ) $ $1$ 1 $% $E %&+, F

-

% %$ % % % % , ) % & + " " $ &,

39


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

& ,$(% % # 3 $ + 1$ 4 $$ " 1 % $ 3& 3 1 $D 3$ O$ 3 1 $ $( $ &$ " 1 $ 4 $ $ &F $ F 1 % % 43 3$ O$ 31 $ + $3 1 $&% 3 ( 3 " ' $ $ % $3 1 3 ) M K + 1 *C % %$& , & L % $$ + % ,

1

% , ) , % , 1 % $ ) % % % % * % & +# $% L * L % $% + % , 1 * , ) & % +Q % & % ) , & % $ + 2$ $1$ 1 , &% ) - & & % % * % +# & $ $1$ % , % )% $ % % $1 , % % $ % + % , % )% $ %, % 1 % % +

40


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

6*

0

6C 7

%&$&

$ %

% ,

$ -

$

% ,

*

%

-

,

*

)

,

% ' )* '& % & %

$ , 1$ %

%

% ,

% & %

&

<

%( , , * % % & & +

&

%$ $

$%

+

% 1$ %

%$ $ % $% % , % 1$

,

, $ %$ $ (

$

%

%

, + * ) , $ , % 1 $ *% % ,

# , $ $ % D% %$ $ 1$ % % % $ & +# , % D% %$ $ %$ $ $ , % $ , , $% $ & + , % D # % # 0 , - $@ % $ D % % % , % % + % 0 D $ # % $ % % + # $% - & & - & % $ %$ $ % & % , , % , & % 8?>40 , & , % 0 2 # % D & % , % , & +# % & 1 $ % *% % % 1 % , , % % ) % % % % & & , , % & , , % , & + # % Q & $ = % # % " L , % # % # % # % + % 0 %$ $ 1 , $ $ %$ % 1 , 1 $ , & % +' ) :>P 8<( %

0

%$ $ 1$ % , & % 1 $ % ' (+ % % , &, % , %$ $ $ , % $ , % , &% % + % 0 * ) & % $ %$ $ 1$ % 1 $ , % = % 0 % % * # % 0 % + 0 % - , % % $ # % % %$ % &% % $ $ , $ % 2 # &% 0 $ # % ) % , $% % % O

%$ $ 1$ % , % % 0 &% $1 , , $% , 0 % & , % % * % 1 $ % 2 , & % 0 , B = 0 % $ $ B = 0 % # % 0 % + % % % , %$ $ 1$ % * 2 % # % ' O2#(

41


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

-

,

%

2 % $

& 1 $ % %

0

# % $ 1 $-

% % % *

$ & % % % $ % # % -, , $ -, % , , * % 0 1 $ , % % + % 8<( %

1 %

% $ ,

1$ % + %

$ & * & $ & %

%

% $

-

%% $

* %

+#

%

, %

0 +# 1 %P % %$ % % 1 , & % I % 1 $0 , & % , $ & % , +# $% " L , % # % # % % & , , % % & & , , 1 % $ %$ $ % , % # % * * +# % $ # % 0 8; "% %& % 2 # &% 0 D% % & +' ) :>P -

0 % & $% %$ $ 1$ % & $ % % & , & 944: , , * & + # &% % % 0 1 $ % & & +O * % , 8?<<@8?<; 8?<>@8?39 : % & 1 * % 8?C<0 : % % % 1 & +944C ?+ : % % 0 , % % % 0 1 # 0 % % , & % 944: % 0 % % 1 1 # ' #( # 0 1 $ ) & +# $% #0 , ; %% % 0 % % 1 : % +# $% % 0 , ; %$ % + #0 , 944; % 948< % % +# $% % 0 ?+ % 0 944; % 944;@948< % +# 944C , - & $ +# $% , , & , % 0 ?+ % ; %$ % & 0 % + %

%

, % 0

* % %

% % %

% # *

*

% & + , % -

) 0

1

&

% $

&

+

*

1 , ) $ , * & -, % $ %$ $ % * ) & % & , 6 * 1 , & , * ) & & + % % 1 % 0 , & #0 % 1 1 % )$ % & % , $ * % , & +# % $ % % $ %$ $ % * ) 1 & % % 1 $ I L% 1 0 $ 944C@944> 944;@944? 944>@9484 % 1 % & % %& % * ) % $ %, %$ L% 1 % $ 1 & % + # <0 %

42


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

L% 1 % E Z % + "%$ $ %

I E

G

&

%

&

G G

& %

% &

+

% % * - % + %$

0 ' G % & &

% , (+G &

#

&%

%

%G

<0

$ $ % % * $ %

&

$ % % 1$ , %$& - % % % %$ % % & D% % 0 * % , , , , - % % & * R :40 %$ % % & , % * & % + - % % & & $ , % " ), % %$ % , 1 % ) $ % 1 , , % % % +G & & & , % * % % , * % & & , ) % ) , % % $ % & & * , + $ $% B% , % , % + *% % % % 0 $ % $ & % & % % , G G & % +' ) :>P 8<(

# , 1$ %

%$

&

%

O$ 1 % * $

& 0

&

&

% + +# %$ $ R :40 ) % + $ $ * % +# $%

%

%

%

# $% D % -

$0$ ' EZ (

% %

%

% $-

% $1 ,

Z %

& % )

0 *

$ & % , % $ % * $ I "%$ $ 0 G ) & % % + &% 0 $ + P * % % % $ % $ 1 $L% $ % % %$ $ 1$ % &% & & %$ $ % $ % 0 + , %$ $ 1$ % , % *

, $% % *

, &

& &

% & 0$ % $ % , % % 0 % , + 1 , , % % , * % % 1 $ % & $ $ G & + %% $ # &% )

,

, &% I D % ) * * % 1

D%

$ % , % *1 %

)

O2#0 %$ $

% %$ &

* & +# $ % % %

43


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

1 % * 1 % $ %$ $ % %1 $% % % " % % 'A ( % % $% +Q % A % % %$ $ % $)% % + # , % A & O2# 2 # % 2 & & 2 & = % 2 & -, % % % $ * $ $ $% % * ) , 1 $ & $ %$ %$ $ 1$ % * $ % +' ) :>P %

, -

& +# % %$ $ 1$ % %$ $ 1$ % , + %

$ ' )

%$ $ 1$ % )% %% , % - % & & +# % 1 1$ % 1$ % % & %$ $ 1$ % ( $ %

%

,

1

1$ %

$

%

+# 0 * 1 D ) +# 8<(

%

, %

, %$ $ 1$ % , ,

%

+# % ,

$% % &

1 1$ % % ) $ , , % % % , )% % % %$ $ ) $ , % 1 1$ % %$ $ ,$ %P %$ $ ) $ , , % , ) 1 1$ % % %$ $ & ,$ % +# ) $ 1$ % 1% % %$ $ N 1$ 0 +" ) $ , % ) % 1 %$ $ % % % % , 1 1$ % $ 1 % * % % , 1$ % % N 1$ ) % , R 4 80 % 1 & % % - $ 1% * % ) $ & % + ) $ , %$ $ 1 1$ % % % + % -

) $ , + % &

,

8?;40 , ) $ 1 $% % -$ % % 5 E $ $% @" ) $ $ % D $ $% @" ) $ $ % + E $ $% 1 $T 2 F & & ) $ 1 $$ % ) , +# 1 $) $ % , & $ % % & +# & & & & % , % D $ $% 1 $% & $ % , & $ & +# % ) % 1 $%$ $ % ) $ , % % )% ) $ - & , $ $ & % + D $ $% 1 $$1 & % , 1 2 F $ , 1 $ %$ $ % ) $ ) $ % , & & 8> % 1 $$ % , +

44


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

6C

& ,

$1

-,

* -

&

$ %

% * % * 1$ %

%

%

1 * % 1 % , & , % *1 + * ) % $ %$ $ % &% % , % % * ' * ) * ( % ' - ) $ ( % 1$ % $ % +G % %% % * % 6 * % $1 % % %$ $ % $1 % % $ % 1$ % ' & * % 6 % $1 % % 1$ % & % +2 % )% , 5

* 1

) 1

%

2 $

$ % % % , + Z - = Z = $ $ % % % 1 % + $ $ % % - 1 Z = Z 0 $ & - , Z " % Z -, , % % % + $ $

%

* )

Z -

/$ -

$

*

%

&

*

=

+

2 = 2 = < & /$ = G = % $1 % Z - = $ $ & % + $ % ) 2$$ & Z Q % ) $ % % , -

% , $% , Z # % -$ 2 % $1 - % 94440 %$ % +E * 1 + % I % & 0 %$ $ + A & % R :40 ) % * * , % , % 1$ Z % 1

$

2 D , & % $ & +# $ 0 $ & +Z , , % Z - = % Z = Z = Z Z % - , % )$ -

)

&

+ Z G % Z $ % , % 1 R ;4 - - 1 $1 , 0 - 0 % & $ $ % % , & %

%$ - Z % % % +8?>40 $ $ $ 1 R <4 % $ & % $1 % , % % $ 0 9< $ % % +# % 1 +

& %

&% $

-

0 +

-

45


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

% % % 1 + % D 0 * ,$ $ * % +Z & /) O "* 1$ 1$ 1 -, , 0 & , , , % & % , , % % + & % + )% Z - O 0 P & % % & 1 Z & /$ = % 1 +G = $ = % 0 , % 9444 , & % ;: % , ) $ $ 0 $ & % +8+ ) & % 0 1 *, 8; $ 1 , ) * $ % % & # % % G = % 1 %$ %, + &

= 6

%

-

D

3

D D

O ' ) D

0

D %

%

2 0 $ & % Z % <

$ % , " % * % -, $ % % % %$ $ , 1$ % & 1$ % $ % % ) $ % = & 1$ % & % * % % * % % %

6C :

+

%

&

*1 $ ,

, '

$ & % +# $ = % D , & * $ & ( % % % $ , * ( + ) D 9: * % D 0 ) $ = % & 0 ) 0 $% * 1 + % 3 * % % 0 $ -, ) $ % % N 1$ 0 $ -, ) $ , % + 1$ % % * % % % % % & % + * % $1 % - $ % % & % % % , % % +

%

1$ % * % % , % & % $* ) % & 6 & % $ $ % & 1 1$ % ) % + , , , % , % , $ % 1 1$ % % , % 1$ $ )% % % + 2 "% $$ % #2 $% 21 #1 F F& % $ $ %$ 1 $3 3&1 , & $ 2 +% %&$, ,3, C %$ $ , & $ , %$ $ 2 # % 0 % $% +G % : 9448 * O2#0 % % %$ $ % % +2 % # % % * % % %$ $ % 1 , % % % P 1

%

% $$ /# % $ )

46


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

, 1$ # , -

% % , % % % 0 &

$ % B

2 %

%

1 , % % % , % * )) + %$ $ $ , 1 $ % 2 % * ) $ $ % * & % % + , % % %$ $ % % * * ) $ & % 1 1$ % ' & 1 % & & * 1 ) % % 1 1$ % & + 1$ % % % * , 5 1 , ) $ + , ) $ + % )

, % M$ & % 1$ , E B %$ E % & # % %

, & E

1

1$ %

%

%

+#

0

"%$ $ O , -

, - $ % CM C $ % % 0 P WW = 0 WW + $3 C & $ IG 3 + WW D 0 ' 1 $ % * ( 1 /$ = /$ = 2D , & $ * ) % , * )9449 $ D 0 1 $ $ % % R :> % +# %$ $ * Z & $ = 2D & * ) % & % 2 % # % $ +/ % O2# <8 2 9449 * M$ & , , $% * ) & + %$ $ # -

% & & + 7

, , % , &

)% 1 1$ % % * ) & 944; ,

* &

, 1 % $ & +" %

#X $ & % '$ & Q% & # ( `Z 2 `Z )2 O2#0 % 2 #X 28 `Z 2 `Z 2 0 #X 29 ` D 1 : #X 29 `B 2 : #X 2< ` O2#0 % 2 :0 #X 2< ` D 1 ) $ , , % +

)

, &

D

0

WW 2D0

$ & & +" R :>0 + & 1 $ % 20 % 1$ ,

,

+2 % %

&%

% &

% $`2 `Z

5 d # 2

)2

% `

`Z

47


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

28 $ & % ' " $ Q% # % $` 2 % ( Z 2 0 ' 2 # % # % !` , ( $1 $ & % +29 28 0 % 1 , % - 1 Z ! , ' (2 0 $1 % , $+Z $ $ 2< 29 0 B 1$ & D 0 $ 0 ' # 1 !% $ ( % , % + $ 29 29 29 & % % +2< % & 2< 0 & & +# % %% % % +

d # O2#0 %

" ,

O2# % 1

% #

$ 2 % 0

B " $ `# O2# / B

% % #

` 0

M$ % &

%

%

2 % 0 $ & , %$ $ &

2 %

# ,

2 0 &

%

% 0 % 2 %

` $ D $ 1P

2

X

%#

#

%

1

`

$%

+

A

,

* % )

`# % , X # '

` O2# /

G % T 2 8??3 , 2 % # % 0 % % , $ Z '% ) @ ) ( * %, % & +# % %# $0 % )

Z % O2# -

% O $ +

%

& % 2

&

%

#

-

% &

% Z )

, 0 )

ANAL T K B LANÇO

$ $ % )

@, % *

Ç VARLIKLAR

MERKEZ BANKASI PARASI

% # ) ,

&

%

) 0

P

TOPTAN DI YÜKÜMLÜLÜKLER

%

, $ % 2 % # % % # $0 % $ , & & +

%

DI VARLIKLAR

#

&

$ 0 % ) 2 % # % & $ % ,

0 %

, $

%

& + *

+

48


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

6C 6

$4

&$ I 3 4

" ) $ * ) %& % % % $ % % % ) , 1 % O * 2 % # % ' 2 % # % ( 9449 , & % 1 1 1$ % * * ) % $ % % %$& * ) L * , ) $ * ) - & 1 1$ % ) , % & + L % J % ) $ * ) K $ D% , % ) $ * ) 1 & + ) $ % $ % % % 1 , , % ) $ * ) 1$ % P 2 % # % 0 , $ 1 % % ) % $ , , & +

% 1$ % 1 1$ * )

, & L + % ) $ ) $ ,

% $ * ) , +# ) $ % , 1 $ % & + , 1 %

% )

= -

) % L & ) $ * ) L & , $ $ & % ) & +# $% ) $ * ) & & % & ) $ , % & * ) % & +"% 944: , % A" " % 0 % & $ % A" " % 0 % & $ $ <4 & % & & +" ) $ , $ % ,$ $% , &% & & %$ $ % % % 944: , , % % % , & + 2 0 % 1 % %$ % % , % * )) & + %$ ) 1 , & & ) % % & + "%$ $ %

%

* % ,

$

$

%

9448d944: , $ & $

& -

, &

$ -

)

%

% )

) % %1

+E , & % $ %$ $ %

%

%

!

% 0

% 1 $-

-

) $ * ) 1 1$ % % & + # & 1$ % * - & &

) $ & +

, & & +

% -

, L

1 # ' T 2 ( *

, $

% ,

% 1 , &

-

1 2 % # $ %$ + -

& 1$ ) ) $ -

% $

&%

, *

& &

+

%$& & %

%$

$%

% , -

& 2 %

& # %

49


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

,

%$ )

%

# $

, $ & % % & * ) $ * % % & * ) $1 ) % &-

-

$

% %

&

% ,

) $

%

-

&

$ 1

% %

%$ 2 % " ) -

-

2 % # % ) $ * ) J & ) $K + # % 1 ) $ * ) % , % %

, % , $ * ) ) & , 1 1$ % , % , -

8+" ) $ % & 9+ , % ,

*

$ * ) % %

1$ % % , - % %

,

)

)

L % $

% &

$& + $ , - &

1 1$ % & ) ))% %$ O

$ *

% , %

) &

&P , -

-

&

% $ % +

&

%$& , % & += % % 0 ) % 1 & $ &% % % 1 ) $ 2 % # % 944: ) $ L & %, ) $ * ) L - & $ % & +# * % 1 1$ % * 1 1$ % L ) $ L , % * % & & + %$ $ % , % $ * 1 , $1 $ $1 % & %% % %1 ?5 440 % , & & + $ % & % % , , & & + # % % % ) $ % % % & +

%

%

%$

$ 1 $ % $ , , & & + 944C L

&

&

1

J ) % , * ) * 1

% *

%$ $ $ ) $ *

1 % % %

1

1$ % %

%

% ) % , L + % % ) $ * ) % 5

L * ) % $

-

, % ** %

&% $ , 1

%

1$ % % & & +# L , % % K $ 1 1$ % & % % 1$ % %$ $ % + %

% , $% ) % L

L

)

$ *

% %

%

%

)

%

% $

, , ) $ %$ $ $ % ,

% % , *

+ %

,

*

)

+ %

% , %

$

50


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

1

& *

*

% *

)

)

+# K$ *

) % )

1

$ , %$

* ) % +# % %

L

$

$ %

J ) $ ) $ % +

$

% 0 % & & -

1 1$ % % $ % ) $ * ) L +944C ) ))% * 1 , % % % $ 1 1$ % % ) $ * ) L $ % % + % % % 0 & ) $ * ) L 1 1$ % , $ $ P % % , J - & K , 1 $ % + % , 1$ % %$ $ % , +# % $ % & % % & , - 1 & L * & % % % +# $ 2 % # % % , & & ) )) * 1 , , $ % + G % %1 1$ % % & & % ) , + 2 % & $ &

$ $ % )

#

%

) $ * ) L %$ 9444 % + % 0 ) $ * ) L % , L 940 % - & & - & % ) + % % * % )% % J * % % & + $ ) $ * ) L % % 0 - , $ $ & % - )

%$ & , $ * ) J $% * ) K$ % , % %1 , % $ ) $ * ) % " % +# $ * ) &% 944< % & * 1 $ ) $ $ % , - % ) $ * ) 1 $L% $ & % +# L , % & * ) % $ % "%$ $ % $% , 1 $ $ * ) R : R 3 R 3 $ % , 944C % % + ) %$

, $ % %$ $ % K$ 1 & + L

&

+ $1

* % , -

*

% +944C % , -

"

% 0

, )1 % % $ %$ $ % ) $ * ) % + G % 944C 944; 944> & +944? $ * ) *

51


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

2 &B 0

&$, I 3 4

%

$4

&$

%

'

#%

1

944C J , % K* % % 1 $ % $ & & $ * ) ) $ 1 % ) % , % % % +# % & % 2 % # % , % , 1$ D% % , 1$ % $ 1 & % +# % $ & J $ , % &K % , &% +" ) $ , - & % & &$% % % $ %$ $ % , $% * ) ) ) $ % , % , J , % K* % +2 % # % $ $ ) $ % ) $ % $ % % , R : % R 3 , , % % & + %% , , $ ) $ * ) 1 % % +# % & &$% ) $ % % 1% % $ * ) 1 % 1$ % 1% % + # , 2 % # % ) $ * ) % & , &$% & , &$% ' * - $ % * - $ % -,( % $ % % % * ) % % % 1$ % % % % 1 % $$ 1 & % * ) % % % %$ % $ , % + O2#0 , %$ * < , * ) ) $ 1 D% 0 % $ % % % % 1 O2#0 : 9448 * 390 * % + %$ % 1 @, T 2 0 % % + ) $ %B K Q 2 4 V & % $ +1 $3 V $4 &$ I 34 O G $$ $ ? .' ' = 0 $3 ' , & % * /

%

,

% % ,

* $

& +

2 1

% *

944C $ * % , A" % & $ $ & & ) $ $ $ * D% ) % & *

) 1 % , % % &% $ % $ D% 0, O2# % %$ $ % % 2 @D & &$% , $ % D 944C0 1 %$ % , % & 1 & & +# - & & 944C $ % % O2#P $ R

52


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

?C %

, ) $ * , & % , & % & %$ $ ) $ * R ?9 84 C $ % & +"% 944C ) $ , % % O2#0 @* , $ % % & 1 1$ % % % +# A "0 944C R ? C: $ % & O2# ) $ * ) , & $ & + % 944C * ) $ * ) & $ O2# * ) % ) $ %1 390 2 0 D% 0 % $ , * ) J % 2 % ,K % & + $ % 199 E % 944;0 944C * )$ R : , % % % & + # G * *

84 :

$%

O2# ) % & $ 944; $ ) $ * ) R 30 + % 944; * ) & & + 944> 944? $ ) $ ) R 3 $ % % & +# $% 390 2 0 O2# )% * 1 , % 1 D% 0 % $ % % + * , & , % % & 944C $ % R ? C:0 % * $ & $ ) $ $ 944; / , , % % % % ) $ * 1 % % $ % & & , % % + 2 &B K

#

G $$

$%

8; :0 % , $ )

@0

O2# 9 $ % % % % +

6C > ! 3+ < , %$ $ %$ $ )

$4

&$ I 3 4

%

& 9 $ 1$ % ) 944;

E'

944C % $, *

$+

3+ 9

$

%

% 2 @D , $1 R 8< 9:0 - ) $ % % $ % ,

&

' N 1$

R

%

&$ 1 %$ $

, ,

,

E %&$& $

) $

$ % -

$

1$ % % -,(

P %$ $

53


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

& % % % , % + % 2 % # % %$ $ % $ % & % 1$ , %$ $ % % % & ' ( $ D % % 1$ * % & % %$ $ % % , +# % % ) $ % %, % * % , % &' &( $ +# % % % 2 % # % F %$ $ % , 1 1$ % $ %, % % & % %$ $$ % % $ + M$ % & % $ % % 2 % # % ) $ 1 1 & & + & % % % - $ % % * % $ , 1$ % % * $ % ) $ % & + "

%$

N 1$ %$ $ 2 % # % %$ $ ) $ % % % %$ $ * % * % % & 1 1$ % $ % & % 1$ , %$ $ & % % & + % % * , & 1$ % % +G - $ & % & , * ) 1 % % % & % +2 % # % %$ $ % , % & 1 1$ % % , % & $ % , % * %$ $ % % % % + %$ $ & , % 2 % # % F % % , % % % % + $ & % * % ) % % , $ % % , + % N 1$ ) $ , & & % %$ $ %3 ,# 1 W $ & & + %$ $ % $% & % $ ) $ % ) & + 1% % + 1 % & % % % +

6C = $3 %

$

,

& % +%

.

%&

%# $% W $ $ % /$ D & % 3/'# %, - + $ % & 3 1 +% $ "# $3 % % +, &F $ 2 B 2 % # % % 1 1$ % %$ $ % % $ & +G % ) $ , %$ $ , , & % , % + 2 % # % 1 1$ % ) % * % , % , % %$& % $ , % % % $ , % 1

' $

" "%"%

4 #D3 2 +%

, % 1 $, % ) + 2 % 1$ %

$3 % $3 * *

#

% &% %

54


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

-

% &

, + 2 % # % ) % $ % %$ $ % % , % % & + G ) $ , % % % 9444 ) R C+ :F % % " 9448 %$ $ % ) $ , % * )) , $ % ) % * % , % $ ) * R 8+ ;:F % & & + % , , ) * ) % , , % ) * * & % % + 2 % # % ) * * $1 , , &% & %$ $ % %& ) @ % *% % % % + ) * & % ) $ , $ %$ $ % * ) % ) $ , $ ) % % %$ $ % ) & % + $ % % * % , % + % % & ) $ 1 % & , % 1 $ % %) % * % % + # 1$ ) - & $ & J % = &K $ % + * & % % , % %& $ % +# %& 2 % # % F % %- & , , % + ) $ $ # * ) % +2 % # % ) , * ) D F ,$ % $ + * ) % , D F * ) , ) ,$ , ) % 1 , * ) $ % + , % % % , % $ & $ +2 % # % % 1 1$ % % , , , , , , , , % % % 1 ) & % ) + ) & % 1 += , ) % % , , + $ 1 1$ % , , &% * )) % , 1 $ + % , $ ) % 1 % ) *1 & ) % % ) % % * $ % + "%$ $ @ ) ,$ 1 ) $ & % ) % +# 1 $ 1 1$ % & + B ) % * % ) % % 1 $ * & + * , , * ) 1 $ % + A% 1 % 1$ % % , , $ * * , % & , * & & % ) -

55


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

- A% ,

% )

1

$ $

-

, %

, * *

-

% $

$ ,

%

% +# +

)

,

%

* % ,

&

$ &

% % 1$ %

$

,

% 1 %

+

& %

*

% , , +

% & ! $. $3 $ . + % & 2" "%"% $3 % 2 F8 &$,. +% +/ /# $2 B B% , , %$ $ , $ % % % & % & + = ) $ $ % $ $ & + * % %$ $ % $ % $ +# % % - & % * & , ) $ $ % % %& * , ) $ $ $ , + A% % , % & % , $ % , + "%$ $ % , % $ & * * ) , % & & % ) $ , % % $ , + "%$ $ , - , % % $ % , ,$ * $ % + , ) % , , % $ & % + # % & , % 1 - $ % ) $ , % $ $ $ , % $ % % + # * 1 $ ) % - , - $, % & % , %$ $ $ % + O & F , % ) $ * , , % - % ,$ $) % * % $ +" & % 1 & % %$ $ & ,$ $ % % $ , & ) ,$ $ , % % % ) % % %P , ,$ , % * % + / - & $ * & , * % %, $ % + % %$ $ 1 * $ , 1 , % * & + & ,$ * & %$ $ % , % $ % +

56


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

2

$ % F , & % $ % +# , * % % ,$ $ % % , % & , % $ % + " ) $ , * ) % $ 1 , , % % % % + # 1 ) $ * ) % * 1 % +# * , % % & , %$ $ % % $ & % % % * , $ 1 , * 1 % , +% % , * ) 1 % +

6C @ = %

%&$& % $

$1 % ,

% % 1$ %

& ,

6C H $4 -, %$

)

% %$ $ $ %

D

% $ $%

% $#

1$ % 1 1$ % $1 * $ % +E 1 1$ % * $ , +

1$ %

$

-

% )

%$

@

1$ % & +2$ % % $

)

1 @ $ 1$ % 1

1$ %

*% , 1$ %

1$ % & -

,

) $ $

%

& 1$ %

% +

,

$ % 1 $-

1 % $

1$ %

% & $

* %

&

$ 1

$

3

$

+

E $ $% , % (

+Q % 1 $ , , %

&$

% $ & % , &

$$

& %

$ +E , % -

$

" ) $ % , & 2$

%

% +

, 1$ % % ) $ %

1 $-

% %

$

+'

57


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

) %$#C

77(

7 (

7:(

76(

7>(

7=(

7@(

7H*

MERKEZ BANKASI ANAL T K B LANÇOSU A

P

ANAL T K B LANÇO DI VARLIKLAR

TOPTAN DÖV Z YÜKÜMLÜLÜKLER

Ç VARLIKLAR

MERKEZ BANKASI PARASI

• Merkez Bankası Bilançosu’nun Aktifinde yabancı para cinsinden varlıklar ile TL cinsinden varlıklar yer almaktadır. • Bilançonun pasifinde ise yurtiçi yükümlülükler olarak bankacılık sisteminin zorunlu kar ılıkları, bankaların Merkez Bankası nezdinde tuttukları mevduat, Kamu Fonlarının Merkez Bankası nezdinde tuttukları mevduat, büyükelçilikler gibi banka dı ı kesimin tuttu u mevduat emisyon ile birle erek Rezerv Para’yı olu turmaktadır. Dı yükümlülükler içerisinde ise yurt dı ında çalı an i gücümüzün mevduatı ve IMF’ye olan borçlar yer almaktadır. Ancak, bu de er M2 Para Arzı’ndan küçüktür. • Merkez Bankası Parası bankanın yarattı ı en büyük parasal de eri ifade etmektedir. • deal bir merkez bankasının aktifinin dı varlıklar a ırlıklı, pasifinin ise TL yükümlülükleri a ırlıklı olması arzu edilir.

Dı Varlıklar: Altın Mevcudu + Döviz Borçluları + Dahildeki Muhabirler + Dı Krediler + tirakler + Muvakkat Borçlular + Di er Aktifler ç Varlıklar: Madeni Para + Dahildeki Muhabirler + Menkul De erler Cüzdanı + Kamuya Açılan Nakit Krediler + Bankalara Açılan Nakit Krediler + Açık Piyasa lemleri + Gayrimenkuller ve Demirba lar + De erleme Hesabı + Muvakkat Borçlular + Di er Aktifler Toptan Döviz Yükümlülükleri: Dı Yükümlülüklerimiz(Döviz Alacaklıları+ Dı Krediler + Muhtelif + IMF’e Borçlar) + ç Yükümlülüklerimiz(Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat + Bankaların Döviz Mevduatı) Merkez Bankası Parası: Emisyon + Bankalar Zorunlu Kar ılıkları + Bankalar Sebest Mevduatı + Fon Hesapları + Banka Dı ı Kesim Mevduatı= Rezerv Para + Açık Piyasa lemleri + Kamu Mevduatı

EKONOMI POLITIKALARI

KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGES DPT

TOPLAM (ÖZ) KAYNAKLAR = TOPLAM HARCAMALAR

HÜKÜMET

YPK

TÜIK EKONOMI YÖNETIMI

SIVIL TOPLUM ÖRGÜTLERI

TOPLAM ARZ = TOPLAM TALEP

TOP. TASARRUF = TOP. YATIRIM

TOPLAM ARZ ¤ TOPLAM TALEP

TOP. TASARRUF ¤ TOP. YATIRIM

ENFLASYON ST/DEFLASYON ST SÜREÇ

ÖYK

PARA POLITIKASI

MALIYE POLITIKASI

MERKEZ BANKASI

MALIYE BAKANLIGI

DIREKT KONTROL POLITIKALARI DIS TICARET MÜSTESARLIGI

HAZINE MÜSTESARLIGI

YATIRIMLARDA GEC KME, YABANCI KAYNAK KULLANIMI, MAL S STEMDE SIKINTILAR

ANTI ENFLASYONIST POLITIKALAR

ANTI DEFLASYONIST POLITIKALAR

ORTODOKS PROGRAMLAR

DURGUNLUK VE ARDINDAN KR Z

HETERODOKS PROGRAMLAR

ENFL ASYO NL A M Ü C AD EL E

T ALE P ENFL ASY ONU T ALEB KISICI VE K AM U AÇ I INI AZALT ICI Ö NLEM LER: - FA ZLER SERBES T VE YÜ KS EK - O KL AN AN VE BAS TIR ILAN KU R - VER G OR AN LAR IN IN YÜ KSELT L ME S - KAM U H ARC AM AL AR IN IN DAR ALTILM AS I - REEL ÜCRE TLER N AZAL TILM AS I - DÜZENL K T ZAM LAR I

M AL Y ET ENFLASY ON U M AL YET K ISICI V E K A M U AÇI INI AZ ALTICI Ö NLEML ER : - BE KLEN T LER E B A L I VE DÜ ÜR ÜCÜ F A Z POL T K AS I - SA B T ARTI L I KUR PO L T KAS I - KA MU H ARCA MALAR I R EFO RMU - F AK TÖ R G EL RL ER N N DAR ALTIL MAS I - S TO K AZALTIC I ÖNL EM LER - PS KO LO J K HAR P

TÜ RK YE’DE EN FLASYON LA MÜ CADELED E KAMU AÇI I SO RUNU A IRL IK LI B R D Ü ZLEMDE SEYRED YO R. 1997 TEMMU Z T AR HL MB -HAZ NE PROT OKO LU , VER G REFORMU, SOSYAL GÜ VENL K REFOR MU BUNA Ö RNEKT R .

58


GENEL EKONOM VE MAL S STEM

EKONOM POL T KALARI ORTODOKS ST KRAR PROGRAMI

HETERODOKS ST KRAR PROGRAMI STAB L ZASYON

STAB L ZASYON

• Sıkı Para Politikası

• Sıkı Para Politikası

• Sıkı Maliye Politikası

• Sıkı Maliye Politikası •

• Fiyatları ve Ücretleri Dondur

oklanan ve Baskı Altına Alınan Kur

• Faizler Serbest

oklanan Kur ve Dondurma

•Faizler Serbest

YAPISAL REFORMLAR

YAPISAL REFORMLAR

• Özelle tirme

• Özelle tirme

• Sosyal Güvenlik Reformu

• Sosyal Güvenlik Reformu

• Vergi Reformu

• Vergi Reformu

• Tarım Destekleme Reformu

• Tarım Destekleme Reformu

• Finansal Reform • Kamu Kesimi’nin Yeniden Yapılandırılması • Yatırım Ortamı’nın yile tirilmesi

• Finansal Reform • Kamu Kesimi’nin Yeniden Yapılandırılması • Yatırım Ortamı’nın yile tirilmesi

ENFLASYONUN NEDENLER

PROGRAMIN ÖN ÇALI MALARI ENFLASYONLA MÜCADELEDE SEÇ LEN S LAHLAR

ANA NEDENLER - TOPLAM TALEP/ TOPLAM ARZ DENGES ZL - ÜRET M MAL YETLER N ARTTIRICI ETK LER

TAL NEDENLER

thalat Maliyetlerini Azalt

Sabit Artı lı Kur Politikası

- VER MS ZL K

• Finansman Maliyetlerini Azalt

- YÜKSEK NÜFUS ARTI I

• çilik Maliyetlerini Azalt Endeksle

Ücretleri Hedef Enflasyona

• Rant Gelirlerini Azalt .

Kiraları Hedef Enflasyona Endeksle

- RAK P MALLARIN F YATLARI - TASARRUF ORANININ DÜ ÜKLÜ Ü

- KAMU AÇI I SORUNU VE KAMU AÇI ININ F NANSMAN YÖNTEMLER

- KAYNAK YETERS ZL

- YANLI EKONOM POL T KASI TERC HLER

- VERG S STEM NDEK SORUNLAR

IMF’N N UYARISI

Faizleri ndir .

2000 YILINDA YÜZDE 3’ÜN ÜZER NDE BÜYÜMEY N • DI T CARET AÇI I VE CAR

LEMLER AÇI I BÜYÜYEB L R

• TALEP ENFLASYONU BASKISI ARTAB L R

P R O G R A M IN Ö N Ç A L I M A L A R I I M F 'N N Y A K I N Z L E M E A N L A M A S I N D A K Ö N G Ö R Ü L E R G Ö S T ER G ELER 1999 2000 2001 0 ,4 3 ,1 4 ,5 K T S A D B Ü Y Ü M E (% ) 5 8 ,7 2 5 ,0 1 0 ,1 E N F L A S Y O N (T Ü F E (% )) 484239 581033 609545 D O L A R K U R U (T L ) 2 7 ,0 1 6 ,4 1 5 ,9 R E E L F A Z (% ) 1 0 ,3 7 ,9 1 ,2 B Ü T Ç E A Ç I I/G S Y H 2 ,3 5 ,4 6 ,8 F A Z D I I B Ü T . F A Z/ G S Y H 0 ,7 4 ,0 2 ,0 Ö Z E L L E T R M E (M i l y a r $ ) 5 4 ,3 4 9 ,3 4 7 ,0 K A M U B O R Ç S T O K U /G S Y H 7 4 ,3 4 0 ,9 2 5 ,7 R E Z E R V P A R A B Ü Y Ü M E S (% ) A R A L IK 1 9 9 9 : T Ü R K Y E ’N N T E R C H O R T O -H E T E R O A N T -E N F L A S Y O N S T B R P R O G R A M

59

(Microsoft Word - Tspakb Genel Ekonomi-\335leri 21a.doc)  

! " GENEL EKONOM VE MAL SSTEM