Page 1

A

3620-EYLÜL-2002 1. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için

5. Opsiyon primi, opsiyonu yazan ve primi alan

takas kurumuna verilen nakit teminatlar hangi hesap altında izlenir?

tarafından hangi muhasebeleştirilir?

A) B) C) D) E)

A) Bilançonun pasifinde kısa vadeli finansal borçlar içerisinde B) Ertelenmiş gelir/gider olarak yedekler hesabında C) Bilançonun aktifinde menkul kıymetler kalemi altında D) Nazım hesaplarda taahhütler altında E) Bilançonun aktifinde dönen varlıklar altında

Sabit Kıymetler Nazım Hesaplarda Taahhütler Menkul Kıymetler Kısa Vadeli Alacaklar İştirakler

hesap

altında

2. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin elde

etme maliyetlerinin kullanılan yöntem hangisidir? A) B) C) D) E)

belirlenmesinde aşağıdakilerden

6. İMKB

Vadeli işlemler Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin takası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hareketli ağırlıklı ortalama Geometrik ortalama Hareketli basit ortalama Basit ortalama Ağırlıklı geometrik ortalama

A) İşlem teminatı olarak yatırılan nakit tutar nemalandırılır. B) Takas borçları ve alacakları nakit teminat hesabında yeterli bakiye bulunmak kaydıyla hesaben gerçekleştirilebilir. C) Gün içinde kapatılan pozisyonlardan elde edilen kâr, seans içinde çekilebilir. D) Başlangıç teminatı yatırılmadan piyasada işlem yapılamaz. E) Piyasada gerçekleşen işlemlerin takası müşteri detayında sonuçlandırılır.

3. Spekülasyon

amaçlı işlemlerde, sözleşmelerin değer değişiklikleri ile ilgili yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçekleştiği anda gelir veya gider hesaplarına almak B) Ertelenmiş gider/gelir olarak yedekler hesabı içerisinde muhasebeleştirmek C) Mali tabloların dipnotlarında göstermek D) Kısa vadeli finansal borçlar içerisinde izlemek E) Bilançoda aktifleştirmek

7. Aşağıdakilerden

hangisi müşteri emrinde bulunması gereken asgari unsurlardan biri değildir? A) B) C) D)

Sözleşmenin tipi Müşteri hesap numarası Fiyat ve emir türü Emrin verildiği sözleşmenin değişik para birimlerindeki değeri E) Emrin geçerlilik süresi

4. Aşağıdakilerden hangisi, riske karşı korunma

muhasebesinin sona erdirilmesini gerektiren durumlardan biri değildir? A) Sözleşmenin vadesinin sona ermesi B) Sözleşmenin vadesinin bir yıldan daha kısa olması C) Korunma işleminin belgeye dayandırılmaması D) Korunması amaçlanan kalemlerin makul değerlerinin güvenilir bir şekilde elde edilebilir olmaması E) Sözleşmenin, vade bitim tarihinden önce ters pozisyon alınmak sureti ile kapatılması

A

8. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Vadeli İşlemler

Piyasası Güvence Fonu'na kabul teminat türleri arasında yer almaz? A) B) C) D) E) 1

edilen

Hazine Bonosu Devlet Tahvili Türk Lirası Yatırım Fonu Katılma Belgesi Teminat Mektubu İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3620-EYLÜL-2002 9. Aşağıdakilerden

hangisi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin korunma amaçlı olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

11. Nakit akışı riskine karşı yapılan korunma

A) Korunma işleminin etkin olması ve etkinliğin mali tablo hazırlanma dönemlerinde düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutulması B) Korunması amaçlanan kalemin değerindeki değişikliğin, işletmeyi döviz kuru, fiyat ve faiz oranı riskine maruz bırakması C) Korunan varlık ile korunma işleminin tutarlarının birbirine eşit olması D) Korunması amaçlanan kalemin mali tablolarda rayiç bedel üzerinden değerlenmesi E) Korunma işlemi konusunda yönetim kurulunun karar alması ve korunma işleminin belgeye dayandırılması

A) Korunma aracının değerinde meydana gelen artış ve azalışların tamamı, cari dönemin gelir tablosuna yansıtılır. B) Korunma aracının değerinde meydana gelen değişikliklerin riski dengelemekte etkin olmayan kısmı, korunan işlemin sonuç hesaplarını etkilediği dönem ya da dönemlere kadar ertelenmiş gelir/gider olarak mali tablolarda taşınır. C) Korunma aracının değerinde meydana gelen değişikliklerin riski dengelemekte etkin olmayan kısmı, cari dönemin gelir tablosuna yansıtılır. D) Korunma aracının değerinde meydana gelen artış veya azalışların riski dengelemekte etkin olan kısmı, cari dönemin gelir tablosuna yansıtılır. E) Korunma aracının değerinde meydana gelen artış veya azalışların tamamı, korunan işlemin sonuç hesaplarını etkilediği dönem ya da dönemlere kadar ertelenmiş gelir/gider olarak mali tablolarda taşınır.

amaçlı vadeli muhasebeleştirilmesine ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?

işlemlerin aşağıdaki

10. Makul değer değişikliği riskine karşı yapılan

korunma amaçlı vadeli muhasebeleştirilmesine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?

işlemlerin aşağıdaki

12. Aşağıdakilerden

hangisi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin tanımlanması amacıyla açılacak hesaplara verilecek standart isimlerde yer almaz?

A) Korunma amaçlı olarak alımı veya satımı yapılan riske karşı korunma aracının değerinde meydana gelen değişiklikler, cari dönemin gelir tablosuna yansıtılır. B) Korunan varlık veya yükümlülüğün değerinde yapılan ayarlamalardan kaynaklanan kâr veya zarar, dönemin gelir tablosu ile ilişkilendirilmez. C) Korunan varlık veya yükümlülüğün değerinde yapılan ayarlamalar, ilgili hesap kaleminin tabi olduğu hükümlere uygun olarak kayıtlara yansıtılır. D) Korunan varlık veya yükümlülüğün değerinde makul değerini yansıtacak şekilde ayarlama yapılır. E) Korunma işleminin mali tablolarda gösterilmeyen taahhütler ile ilgili olduğu durumlarda, taahhütlerin makul değerinde meydana gelen değişikliklerin mali tablolara yansıtılması zorunludur.

A

A) Sözleşmeye dayanak teşkil eden varlığın ismi B) Uzlaşma fiyatı C) Sözleşmenin düzenlendiği yabancı paranın cinsi D) Opsiyonun kullanım fiyatı E) Sözleşmenin işlem gördüğü borsa ve ilgili takas kurumunu temsil eden kısaltmalar

13. Nakdi uzlaşma yönteminin geçerli olduğu

vadeli işlem sözleşmelerinde (futures) uzlaşma fiyatı bir önceki güne göre yükselmişse gerçekleşecek hesap değişikliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzun ve kısa tarafın hesaplarında herhangi bir değişim olmaz. B) Uzun tarafın hesabına kâr yazılırken kısa tarafın hesabından zarar düşülür. C) Uzun tarafın hesabından zarar düşülürken kısa tarafın hesabına kâr yazılır. D) Uzun ve kısa tarafın hesaplarına kâr aktarılır. E) Uzun ve kısa tarafın hesaplarından zarar düşülür. 2

İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3620-EYLÜL-2002 14. Global hesaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden

18. İMKB

Vadeli İşlemler Piyasasında teminatlandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

hangisi yanlıştır? A) Global hesap altında birden çok müşteriye ait işlemler takip edilir. B) Yükümlülüğü bulunan müşterilerin yükümlülükleri, diğer müşterilerin varlıkları ile mahsup edilebilir. C) Bir müşterinin açık pozisyonu bir başka müşterinin açık pozisyonu ile kapatılamaz. D) Emir formlarından ters işlem veya yeni bir pozisyon açmak istendiği belirtilmelidir. E) Müşterilerin toplam yükümlülükleri ve varlıkları ayrı ayrı takip edilir.

A) Nakit dışı teminatlar minimum nakit koşulu dikkate alınarak değerlenir. B) Teminatlar nakit veya nakit dışı varlıklardan oluşabilir. C) İMKB vadeli işlemler piyasası'nda işlem gören ABD doları /TL sözleşmelerinde başlangıç teminatı 30 milyar TL'dır. D) İMKB vadeli işlemler piyasası'nın en önemli özelliklerinden biri likiditeyi sağlamak açısından minimum nakit teminat bulundurma koşuludur. E) Başlangıç teminatı olarak kabul edilen menkul kıymetler doğrudan piyasa fiyatı ile çarpılır.

15. Aracı

kuruluşların müşterileri ve kendi portföyleri bazında taşınan açık pozisyonları izlemek amacıyla düzenlemesi gerekli rapor aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

Pozisyon limit aşımı raporu Türev piyasalar açık pozisyon raporu Türev piyasalar teminat durumu raporu Türev piyasalar müşteri kâr zarar raporu Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu

19. Finansal

göstergelerin konu teşkil ettiği vadeli işlem sözleşme türlerinde ve gerek alım hakkına gerekse satım hakkına ilişkin opsiyonlu işlem sözleşme türlerinde, uzun ve kısa pozisyon sahibi takas üyeleri arasında esas alınacak uzlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

16. Türev Piyasalar Teminat Durumu Raporunun

düzenlenme hangisidir? A) B) C) D) E)

sıklığı

aşağıdakilerden

Haftada bir Ayda bir Üç ayda bir Açık pozisyonun taşındığı her gün Sermaye Piyasası Kurulu talep ettikçe

Kaydi uzlaşma Kısmi uzlaşma Günlük uzlaşma Fiziki uzlaşma Nakit uzlaşma

20. İMKB 17. Hesap

güncelleştirme işlemiyle ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Vadeli İşlemler Piyasası temerrüt uygulama esasları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

en

A) Temerrüde düşülen tutar nakit dışı olarak da yerine getirilebilir. B) Temerrüt cezası ile ilgili hesaba borç tahakkuk eder ve takas merkezi tarafından doğrudan ilgili müşteriden tahsil edilir. C) Temerrüt faizi olarak İMKB repo ters repo pazarında veya TC. Merkez Bankası İnterbank para piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı seçilir ve bu oranın iki katı uygulanarak ceza tahakkuk ettirilir. D) Temerrüt borcu ertesi gün seans başlayana kadar kapatılmadığı takdirde ilgili piyasa üyesi ve takas üyesi hesapları dondurulur ve işlem yapmalarına izin verilmez. E) Tüm teminatlar kullanılmasına rağmen borç hala kapatılamamış ise kalan kısım takas merkezinin kendi kaynakları kullanılarak kapatılır.

A) Hesap güncelleştirme işlemi, seans bitiminde açık pozisyonların değerinin, İMKB tarafından uzlaşma fiyatına göre hesaplanması sonucunda zarar eden hesaplardan kesilmesi, kâr eden hesaplara ödemenin yapılması esasına dayalıdır. B) Hesap güncelleştirme, işlemi gerçekleştiren piyasa üyesinin takas borç ve alacaklarının netleştirilmesidir. C) Hesap güncelleştirme işleminde açık pozisyondan kaynaklanan kâr/zarar tutarı hesaplanır. D) Hesap güncelleştirme işlemi, takas alacağının başka bir piyasaya olan borcun kapatılmasında yapılır. E) Hesap güncelleştirme işleminde teminatlar piyasa fiyatıyla değerlenir.

A

3

İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3620-EYLÜL-2002 21. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Vadeli İşlemler

24. Aşağıdakilerden hangisi, Takasbank'ın İMKB

Piyasası'nda kullanılan müşteri hesaplarının özelliklerinden biri değildir?

Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi olarak yerine getireceği fonksiyonlar arasında yer almaz?

A) Vadeli işlemler piyasası'nda işlem yapacak her müşterinin hesap açılmadan evvel, içeriği borsa tarafından hazırlanan, piyasanın ve işlem gören enstrümanların özelliklerinin anlatıldığı "Risk Kılavuzu"nu okuduklarına ve anladıklarına dair "Risk Taahhütnamesi"ni imzalamasının gerekmemesi B) Hesap açılışından önce müşteri bilgileri Takasbank Müşteri İsmine Saklama (MİS) sistemine girilerek Takas ve Saklama (TVS) sicil no tahsis edilmesi C) Takasbank A.Ş. nezdinde açılan her bir hesapta bulundurulması gereken teminatın nakit ve nakit dışı olmak üzere ikiye ayrılması D) Sistemde piyasa üyesinin, adına işlem yaptığı her müşterisi ve kendisi için Takasbank A.Ş. nezdinde bir hesap açtırmak zorunda olması E) Vadeli İşlemler Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerin takası hususunda, Takasbank 'ın müşteriler ile birebir doğrudan ilişki içinde olması

A) Global hesap pozisyonlarının tutulması B) Temerrüt ilanı ve takibi C) Teminattaki menkul kıymetlerin itfa, sermaye artırımı ve temettü işlemleri D) Teminat yatırma ve çekme operasyonları E) Piyasa yapıcı üyelerin İMKB ile belirlenmesi

25. “Takas merkezi, herhangi bir vadeli ve opsiyonlu

işlem sözleşmesinin muhatabı olarak yerini aldığı takas üyesinin temerrüdü nedeniyle, saklama faaliyetinde meydana gelen bir aksaklık ya da diğer nedenlerden yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, söz konusu yükümlülükler öncelik sırasına göre, bir önceki kullanılmadan diğeri kullanılamayacak olan kaynakların tahsisi ile karşılanır.” Bu kaynaklar şunlardır:

22. Alım satımı yapılan sözleşme türüne bir

I.

Temerrüde düşmüş takas üyesinin Güvence Karşılıkları, Borsa ve Takas Merkezi nezdindeki tüm hak ve alacakları II. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmeliğin 17'nci maddesine istinaden yatırılan işlem yapma limiti karşılıkları III. Toplam Güvence Karşılığı oranları doğrultusunda tüm takas üyelerinden istenen toplam miktar IV. Ödenmemiş bakiyenin % 50'si, müflis takas üyesi hariç diğer takas üyelerine Borsa Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve şartlar dahilinde paylaştırılır.

finansal gösterge konu teşkil ediyorsa, söz konusu göstergeye dayalı sözleşme ihdas edilirken Borsa Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiş yöntem ve zamanlarda, ilgili güne ait takas işlemlerinde baz alınıp günlük olarak duyurulan fiyat aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

Takas fiyatı Ağırlıklı ortalama fiyatı Hesap güncelleştirme fiyatı Kapanış fiyatı Uzlaşma fiyatı

Bu bilgilere göre kaynak tahsisi öncelik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

23. Aşağıdakilerden hangisi türev araçlar birim

yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

A) B) C) D) E)

A) Risklere ilişkin olarak her hafta yönetim kuruluna rapor vermek B) Risklere ilişkin olarak her gün genel müdüre rapor vermek C) Günlük olarak tüm türev araç işlemlerinin riskini takip etmek D) Aracı kurumun bilançosunu düzenleyip periyodik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na göndermek E) Aracı kurumun mali bünyesini zayıflatıcı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığını yönetim kuruluna bildirmek

A

4

I, II. III, IV I, II, IV, III II, I, III, IV II, I, IV, III III, I, IV, III

TEST BİTTİ.

2005 AS V203-A  

A) Sözleşmeninvadesininsonaermesi B) Sözleşmeninvadesininbiryıldandahakısa olması C) Korunma işleminin belgeye dayandırılmaması D) Korunması...

Advertisement