__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 46, OUTUBRO DE 2017

NORMATIVA

- Decisión (UE) 2017/1937 do Consello europeo, de 11 de xullo de 2017, relativa á sinatura, en nome da Unión Europea, e á aplicación provisional do Tratado constitutivo da Comunidade do Transporte - Tratado constitutivo da Comunidade do Transporte (L 278 / 27 de octubre de 2017

- Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo. (nº257 / mércores, 25 de outubro de 2017) - Lei 4/2017, de 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. (nº263 / luns, 30 de outubro de 2017) - Real Decreto-lei 14/2017, de 6 de outubro, polo que se aproba a reactivación extraordinaria e por tempo limitado do programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Real Decreto-lei 15/2017, de 6 de outubro, de medidas urxentes en materia de mobilidade de operadores económicos dentro do territorio nacional. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Real Decreto 902/2017, 13 de outubro, de creación de noventa e tres xulgados e prazas xudiciais. (nº249 / luns, 16 de outubro de 2017) - Real Decreto 898/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a concesión directa de subvencións para a contratación de servizos de acceso de banda ancha fixa de alta velocidade a 30 megabits por segundo. (nº253 / venres, 20 de outubro de 2017) - Real Decreto 944/2017, de 27 de outubro, polo que se designa a órganos e autoridades encargados de dar cumprimento ás medidas dirixidas ao Goberno e á Administración da Generalitat de Cataluña, autorizadas por acordo do Pleno do Senado, de 27 de outubro de 2017, polo que se aproban as medidas requiridas polo Goberno, ao amparo do artigo 155 da Constitución. (nº261 / sábado, 28 de outubro de 2017) - Real Decreto 946/2017, de 27 de outubro, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Cataluña e da súa disolución. (nº261 / sábado, 28 de outubro de 2017)

OUTUBRO 2017

|1|


- Orde ETU/943/2017, de 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica. (nº243 / luns, 9 de outubro de 2017) - Orde ESS/966/2017, de 6 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2017 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. (nº245 / mércores, 11 de outubro de 2017) - Resolución de 15 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se establecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social dos coeficientes para a xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns dos traballadores por conta allea das empresas asociadas. (nº 237 / luns, 2 de outubro de 2017) - Resolución 21 de setembro de 2017, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica a relación certificada de proxectos a realizar polas comunidades autónomas e as cidades con estatuto de autonomía, para garantir ás mulleres vítimas de violencia de xénero o dereito á asistencia social integral, ano 2017. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Resolución de 21 de setembro de 2017, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica a relación certificada de proxectos a realizar polas comunidades autónomas e as cidades con estatuto de autonomía, para a mellora da coordinación e posta en marcha de plans personalizados para mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillo se fillas, no ano 2017. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Resolución de 21 de setembro de 2017, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publican para o ano 2017 os criterios de distribución, e a distribución resultante entre as comunidades autónomas e cidades con estatuto de autonomía, do crédito de 5.000.000 de euros para o desenvolvemento de programas e a prestación de servizos que garantan o dereito á asistencia social integral ás vítimas de violencia de xénero e do crédito de 1.000.000 de euros para programas de mellora da coordinación e posta en marcha de plans personalizados, formalizadas por Acordo do Consello de Ministros de 28 de xullo de 2017. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017 ) - Resolución de 9 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2018. (nº245 / mércores, 11 de outubro de 2017) - Corrección erros da Resolución de 9 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2018. (nº252 / xoves, 19 de outubro de 2017) - Resolución do 9 de outubro de 2017, Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se modifica a de 1 de agosto de 2013, pola que se determina a forma e prazos de presentación de solicitudes e de tramitación das axudas económicas de acompañamento incluídas no programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego prorrogado polo Real Decreto-lei 1/2013, de 25 de xaneiro. (nº253 / venres, 20 de outubro de 2017) - Resolución de 11 de outubro de 2017, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece un prazo especial para o ingreso das diferenzas resultantes da aplicación da Orde ESS/966/2017, de 6 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2017 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. (nº255 / luns, 23 de outubro de 2017) - Resolución de 3 de outubro de 2017, Dirección Xeral Seguros e Fondos de Pensións, pola que se publican contías das indemnizacións actualizadas do sistema para valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación. (nº257 / mércores, 25 de outubro de 2017) - Resolución de 19 de outubro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 15/2017, de 6 de outubro, de medidas urxentes en materia de mobilidade de operadores económicos dentro do territorio nacional. (nº258 / xoves, 26 de outubro de 2017) - Resolución de 19 de outubro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 14/2017, de 6 de outubro, polo que se aproba a reactivación extraordinaria e por tempo limitado do programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego. (nº258 / xoves, 26 de outubro de 2017)

|2|


- Extracto da Resolución da Subsecretaría de Educación, Cultura e Deporte de 10 de outubro de 2017 pola que se convoca procedemento de concesión de subvencións a organizacións sindicais representativas do persoal funcionario docente dos centros públicos de ensino non universitaria, correspondente ao ano 2017. (nº259 / venres, 27 de outubro de 2017) - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sala Segunda. Sentencia 112/2017, de 16 de outubro de 2017. Recurso de amparo 5547-2016. Promovido pola federación de industrias e traballadores agrarios da UGT de España, respecto da Sentencia da Sala do Social do Tribunal Supremo que desestimou, en casación, a súa impugnación do convenio colectivo da empresa Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. Vulneración do dereito á igualdade en relación co dereito á tutela xudicial efectiva: resolución xudicial que contén unha motivación non respectuosa co dereito á igualdade retributiva. (nº256 / martes, 24 de outubro de 2017)

- LEI 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. (nº194 / mércores, 11 de outubro de 2017) - LEI 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. (nº203 / mércores, 25 de outubro de 2017) - DECRETO 91/2017, do 21 de setembro, polo que se crean, na Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas; a Escola de Doutoramento Internacional Campus Terra; a Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias da Saúde e a Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias e Tecnoloxía, e se dispón a supresión da Escola de Doutoramento Internacional da USC, creada polo Decreto 95/2013, do 13 de xuño. (nº188 / martes, 3 de outubro de 2017) - DECRETO 92/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía. (nº189 / mércores, 4 de outubro de 2017) - DECRETO 93/2017, do 14 de setembro, polo que se regula a composición e funcionamento dos consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia, do Consello Asesor dos Camiños de Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía. (nº192 / luns, 9 de outubro de 2017) - DECRETO 94/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo. (nº 193 / martes, 10 de outubro de 2017) - DECRETO 95/2017, do 21 de setembro, polo que se crea a Rede de reservas da biosfera de Galicia. (nº 195 / venres, 13 de outubro de 2017) - DECRETO 97/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o Observatorio Galego de Acción Voluntaria, a planificación e a formación. (nº 196 / luns, 16 de outubro de 2017) - DECRETO 101/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas. (nº197 / martes, 17 de outubro de 2017) - DECRETO 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para reparación danos causados polos incendios que se produciron en Galicia en outubro 2017. (nº200 / venres, 20 de outubro de 2017) - DECRETO 103/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistaría Artística. (nº202 / martes, 24 de outubro de 2017) - DECRETO 104/2017, do 11 de outubro, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia. (nº206 / luns, 30 de outubro de 2017)

|3|


- ORDE do 21 de setembro de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2017/18. (nº189 / mércores, 4 de outubro de 2017) - ORDE do 20 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2017-2018. EXTRACTO Programa I de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social nos CEE. Programa II de axudas á creación, ampliación, mantemento e adaptación de postos de traballo. Programa III de axudas ao mantemento do custo salarial. (nº189 / mércores, 4 de outubro de 2017) - ORDE do 27 de setembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 29 de agosto do 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (APROL Rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2017. (nº190 / xoves, 5 de outubro de 2017) - ORDE do 19 de setembro de 2017 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso académico 2017/18 nas universidades do Sistema universitario de Galicia e EXTRACTO. (nº190 / xoves, 5 de outubro de 2017) - ORDE do 2 de outubro de 2017 pola que se modifica a Orde do 6 de maio de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019. (nº192 / luns, 9 de outubro de 2017) - ORDE do 4 de outubro de 2017 pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2018. (nº 195 / venres, 13 de outubro de 2017) - ORDE do 4 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (nº 196 / luns, 16 de outubro de 2017) - ORDE do 9 de outubro do 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (nº203 / mércores, 25 de outubro de 2017). - ORDE do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341R). ( nº205 / venres, 27 de outubro de 2017) - ORDE conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017. (nº206 / luns, 30 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se convoca o Curso superior de técnico de urbanismo 2017/18. (nº188 / martes, 3 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2017 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática. (nº188 / martes, 3 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se convocan cursos para o persoal do Concello da Coruña. (nº188 / martes, 3 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG número 248, do 30 de decembro). (nº190 / xoves, 5 de outubro de 2017)

|4|


- RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2017, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. (nº190 / xoves, 5 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2017/18. (nº191 / venres, 6 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2017 pola que se procede á apertura dun período de elección de provisor de asistencia sanitaria especializada na Xestión Integrada de Vigo. (nº199 / xoves, 19 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2017, Secretaría Xeral de Emprego, pola que se publica o crédito exercicio 2017 das axudas recollidas na Orde 27 agosto 2014 pola cal se ditan, con carácter permanente, normas de procedemento para xestión axudas previstas no Real decreto 3/2014, do 10 de xaneiro, polo que se establecen normas especiais para a concesión de axudas previas á xubilación ordinaria no sistema Seguridade Social a persoas traballadoras afectadas por procesos reestruturación empresas. (nº200 / venres, 20 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2017 pola que se crea a Unidade de Oncoloxía Pediátrica de Galicia. ( nº205 / venres, 27 de outubro de 2017)

-

Calendario Laboral 2018 (nº246 / xoves, 26 de outubro de 2017)

EMPREGO PÚBLICO

- RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2017 da Universidade de Santiago de Compostela pola que se convoca concurso público para a elaboración dunha lista de agarda de persoal docente e investigador contratado interino, para cubrir as necesidades docentes de distintas áreas de coñecemento para o curso académico 2017/18. (nº196 / luns, 16 de outubro de 2017) - RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2017 da Universidade da Coruña pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2017. (nº198 / mércores, 18 de outubro de 2017) - ANUNCIO do 26 de setembro de 2017 da Universidade da Coruña polo que se dá publicidade á resolución da mesma data, pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado. (nº190 / xoves, 5 de outubro de 2017)

|5|


SERVIZOS MÍNIMOS

- ORDE do 10 de outubro de 2017 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que afectará o persoal enfermeiro que presta servizos como perfusionista no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. (nº 195 / venres, 13 de outubro de 2017) - ORDE do 26 de outubro de 2017 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que se levará a efecto entre os días 1 e 3 de novembro de 2017 nas institucións do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería. (nº206 / luns, 30 de outubro de 2017)

NOMEAMENTOS

NOMEAMENTOS BOE - Orde ESS/964/2017, de 29 de setembro, pola que se substitúen vogais representantes da Admón. Xeral do Estado e da Confederación Española de Organizacións Empresariais, na Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. (nº244 / martes, 10 de outubro de 2017)

- DECRETO 96/2017, do 11 de outubro, polo que se nomea director da Axencia Galega da Industria Forestal a José Ignacio Lema Piñeiro. (nº 195 / venres, 13 de outubro de 2017) - ORDE do 21 de setembro de 2017 pola que se designa nova vogal da Comisión Xestora do municipio de Cerdedo-Cotobade. (nº187 / luns, 2 de outubro de 2017) - ORDE do 18 de setembro de 2017 pola que se substitúen varios membros do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral. (nº187 / luns, 2 de outubro de 2017) - ORDE do 11 de outubro de 2017 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal. (nº197 / martes, 17 de outubro de 2017) - ORDE do 9 de outubro de 2017 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia. (nº199 / xoves, 19 de outubro de 2017) - Corrección de erros. Orde do 11 de outubro de 2017 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal. (nº201 / luns, 23 de outubro de 2017) - ORDE do 20 de outubro de 2017 pola que se dispón o nomeamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra (FeSMC UGT Galicia). (nº206 / luns, 30 de outubro de 2017)

|6|


CONVENIOS E ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO E PLANS DE IGUALDADE

- II Convenio colectivo estatal de notarios e persoal empregado. (nº241 / venres, 6 de outubro de 2017) - Réxime disciplinario do Convenio colectivo de Informática Megasur, SL. (nº241 / venres, 6 de outubro de 2017) - Modificación do Convenio colectivo de Finanzauto, SA. (nº241 / venres, 6 de outubro de 2017) - Táboas salarial definitiva para o 2016 do Convenio colectivo do grupo JD-Sprinter. (nº241 / venres, 6 de outubro de 2017) - Táboas salariais par aos anos 2015, 2016 e 2017 do Convenio colectivo de Informática Megasur, SL. (nº241 / venres, 6 de outubro de 2017) - Convenio colectivo de World Duty Free Group, SA. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Convenio colectivo do Grupo Unidad Editorial. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Convenio colectivo do sector de grandes almacéns. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - II Convenio colectivo nacional de servizos de prevención alleos. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - IV Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, e o seu persoal de terra (excepto técnicos de mantemento aeronáutico). (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Modificación do Convenio colectivo do sector de empresas organizadoras do xogo do bingo. (nº242 / sábado, 7 de outubro de 2017) - Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA. (nº244 / martes, 10 de outubro de 2017) - Convenio colectivo de Distrigal, SL. (nº244 / martes, 10 de outubro de 2017) - Convenio colectivo do Grupo Axa. (nº244 / martes, 10 de outubro de 2017) - IV Convenio colectivo para o grupo de empresas Maxam. (nº251 / mércores, 18 de outubro de 2017 - VII Convenio colectivo estatal da cortiza. (nº251 / mércores, 18 de outubro de 2017) - Acta na que se contén o acordo referente ao II Convenio colectivo de mergullo profesional e medios hiperbáricos. (nº251 / mércores, 18 de outubro de 2017) - Convenio colectivo de Heineken España, SA. (nº252 / xoves, 19 de outubro de 2017) - Convenio colectivo estatal de estacións de servizo. (nº252 / xoves, 19 de outubro de 2017) - Convenio colectivo estatal para o comercio por xunto distribuidores de especialidades e produtos farmacéuticos. (nº252 / xoves, 19 de outubro de 2017) - Convenio colectivo de Fidelis Servicios Integrales, SLU. (nº253 / venres, 20 de outubro de 2017) - III Acordo uso sostible dos recursos, protección do medio ambiente, saúde das persoas e mellora da competitividade do sector cementeiro español. (nº256 / martes, 24 de outubro de 2017)

|7|


- IV Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, e os tripulantes técnicos de vó. (nº256 / martes, 24 de outubro de 2017) - Convenio colectivo estatal para as industrias de elaboración do arroz. (nº257 / mércores, 25 de outubro de 2017) - II Convenio colectivo de Menzies Aviation Ibérica, SA. (nº257 / mércores, 25 de outubro de 2017) - C. erros Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA. (nº259 / venres, 27 de outubro de 2017)

- Convenio colectivo da empresa Corporeaspuntocom, SLU. ( nº229 / mércores, 4 de outubro de 2017 Lugo)

- Convenio colectivo para o persoal laboral ao servizo do Concello do Pereiro de Aguiar, Ourense, anos 2017-2019, con código de convenio n.º 32/100/122012017 (nº242 / venres, 20 de outubro de 2017) - Acordo regulador das condicións de emprego do persoal funcionario do Concello do Pereiro de Aguiar. (nº243 / sábado, 21 de outubro de 2017 (nº243 / sábado, 21 de outubro de 2017) - Convenio colectivo do comercio de alimentación da provincia de Ourense (2017-2020). (nº245 / martes, 24 de outubro de 2017)

- Convenio colectivo empresa Plataforma Comercial de Retail, S.A.U. (PSA RETAIL) (nº193 / venres, 6 de outubro de 2017) Acordo da Comisión Paritaria da empresa Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. (nº197 / venres, 13 de outubro de 2017) - Convenio colectivo de recollida de RSU do Morrazo, adscrito a RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U. (antes GSC) (nº198 / luns, 16 de outubro de 2017) - Convenio colectivo da empresa Faro de Vigo, S.A. (nº199 / martes, 17 de outubro de 2017) - Convenio colectivo da empresa Nueva Pescanova, S.L. (nº199 / martes, 17 de outubro de 2017) - Convenio colectivo de Pescanova España. S.L.U. (nº200 / mércores, 18 de outubro de 2017) - Convenio colectivo da empresa Novapesca Trading, S.L. (nº200 / mércores, 18 de outubro de 2017)

|8|


- Acordo regulador do concello de Pazos de Borbén. (nº202 / venres, 20 de outubro de 2017) - C. erros Convenio colectivo para os traballadores da limpeza viaria e recollida RSU do concello de Sanxenxo adscritos á empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SA (nº203 / sábado, 21 de outubro de 2017) - Convenio colectivo da empresa Textil Lupe Ríos, S.L. (nº203 / sábado, 21 de outubro de 2017) - Laudo arbitral relativo á posibilidade de aplicación do descolgue salarial pactado en 2014 da COOPERATIVA CAMPO DE SANTA CRISTINA S.C.G (nº204 / martes, 24 de outubro de 2017) - Laudo arbitral relativo á interpretación do artigo 27 a) da CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE VIGO S.L.P. (nº204 / martes, 24 de outubro de 2017) - Convenio colectivo para o persoal laboral do concello de Pazos de Borbén. (nº205 / mércores, 25 de outubro de 2017) - Convenio colectivo da empresa Sociedad Agrícola Gallega. (nº206 / xoves, 26 de outubro de 2017) - Convenio colectivo do sector de industrias do metal sen convenio propio (nº206 / xoves, 26 de outubro de 2017) - Acordo comisión paritaria do convenio colectivo UTE Vigo Piscinas (nº207 / venres, 27 de outubro de 2017) - Plan de Igualdade do Colexio Lar. (nº207 / venres, 27 de outubro de 2017)

|9|

Profile for UGT-Galicia

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Outubro 2017  

Gaceta de Novidades Institrucionais e Lexislativas de outubro de 2017

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Outubro 2017  

Gaceta de Novidades Institrucionais e Lexislativas de outubro de 2017

Advertisement