__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 41, MAIO DE 2017

NORMATIVA

- Pilar Europeo de Dereitos Sociais (COM/2017/0251 final) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?qid=1495182123979&uri=CELEX:52017DC0206 - Documento de reflexión sobre o encauzamento da globalización (COM/2017/0240 final). http://eurlex.europa.eu/content/news/harnessing_globalisation.html - Comunicación interpretativa sobre a Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo. 2017/C 165/01 (C 165/24 de maio de 2017)

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local. (nº113 / venres, 12 de maio de 2017) - Real Decreto-lei 8/2017, de 12 de maio, polo que se modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercancías dando cumprimento á Sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 11 decembre 2014, recaída en Asunto C-576/13 (procedemento infracción 2009/4052). (nº114 / sábado, 13 de maio de 2017) - Real Decreto 486/2017, de 12 de maio, polo que se modifican o Real Decreto 1173/2015, de 29 de decembro, de desenvolvemento do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca no relativo ás axudas á paralización definitiva e temporal da actividade pesqueira, e o Real Decreto 1549/2009, de 9 de outubro, sobre ordenación do sector pesqueiro e adaptación ao Fondo Europeo da Pesca. (nº114 / sábado, 13 de maio de 2017) - Real Decreto 511/2017, de 22 de maio, polo que se desenvolve a aplicación en España da normativa da UE en relación co programa escolar de consumo de froitas, hortalizas e leite. (nº124 / xoves, 25 de maio de 2017) - Real Decreto-lei 9/2017, de 26 de maio, polo que se traspoñen directivas da Unión Europea nos ámbitos financeiro, mercantil e sanitario, e sobre o desprazamento de traballadores. (nº126 /sábado, 27 de maio de 2017) - Real Decreto 529/2017, de 26 de maio, polo que se modifica o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido aprobado polo Real Decreto 1624/1992, de 29 de decembro. (nº126 /sábado, 27 de maio de 2017)

MAIO 2017

|1|


- Real Decreto 536/2017, de 26 de maio, polo que se crea e regula a Comisión de seguimento, control e avaliación prevista no Real Decreto-lei 1/2017, de 20 de xaneiro, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas solo, e polo que se modifica o artigo 6 do Real Decreto 877/2015, de 2 de outubro, de desenvolvemento da Lei 26/2013, de 27 de decembro, de caixas de aforro e fundacións bancarias. (nº126 /sábado, 27 de maio de 2017) - Orde ECD/393/2017, de 4 de maio, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2016/2017. (nº108 / sábado, 6 de maio de 2017) - Orde ECD/481/2017, de 24 de maio, pola que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grado medio correspondente ao Título de Técnico Deportivo en Baloncesto. (nº127 /luns, 29 de maio de 2017) - Orde ECD/482/2017, de 24 de maio, pola que se establece o currículo do ciclo de grado superior correspondente ao Título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto. (nº127 /luns, 29 de maio de 2017) - Resolución do 11 de maio de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 6/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das Comunidades Autónomas para 2017. (nº119 / venres, 19 de maio de 2017) - Resolución do 11 de maio de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 7/2017, do 28 de abril, polo que se prorroga e modifica o Programa Activación para o Emprego. (nº119 / venres, 19 de maio de 2017) - Resolución do 18 de maio de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 8/2017, do 12 de maio, polo que se modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías dando cumprimento á Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 11 de decembro de 2014, recaída no Asunto C-576/13 (procedemento de infracción 2009/4052). (nº119 / venres, 19 de maio de 2017) - Resolución de 28 de abril de 2017, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 31 de marzo de 2017, polo que se revisan e modifican os tipos de xuro efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco do programa 1996 do Plan de Vivenda 1996-1999, Plan de Vivenda 2002-2005 e Plan de Vivenda 2005-2008. (nº122 / martes, 23 de maio de 2017)

- DECRETO 46/2017, do 20 de abril, polo que se regula a inscrición e o funcionamento do Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria. (nº90 / xoves, 11 de maio de 2017) - DECRETO 47/2017, do 27 de abril, polo que se aproban os estatutos e a modificación da denominación do Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social e Asistentes Sociais de Galicia por Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. (nº94 / xoves, 18 de maio de 2017) - ORDE do 11 de abril de 2017 pola que se publica o modelo actualizado de solicitude de complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor das/dos pensionistas da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva para a súa presentación na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº83 / martes, 2 de maio de 2017) - ORDE do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº84 / mércores, 3 de maio de 2017) - ORDE do 24 de abril de 2017 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2017. (nº84 / mércores, 3 de maio de 2017)

|2|


- ORDE do 26 de abril de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación e se convocan para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº87 / luns, 8 de maio de 2017) - ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2017 e EXTRACTO. (nº87 / luns, 8 de maio de 2017) - ORDE do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado. (nº87 / luns, 8 de maio de 2017) - ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2017 e EXTRACTO. (nº87 / luns, 8 de maio de 2017) - C. erros. Orde do 21 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (nº88 / martes, 9 de maio de 2017) - ORDE do 26 de abril de 2017 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº89 / mércores, 10 de maio de 2017) - ORDE do 3 de maio de 2017 da Consellería de Política Social pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº91 / venres, 12 de maio de 2017) - ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede a súa convocatoria para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº92 / luns, 15 de maio de 2017) - ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a prórroga das subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2017 e EXTRACTO. (nº94 / xoves, 18 de maio de 2017) - ORDE do 3 de maio de 2017 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo e EXTRACTO (nº94 / xoves, 18 de maio de 2017). - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (nº95 / venres, 19 de maio de 2017) - ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, e se procede a súa convocatoria (ED106A) e EXTRACTO (nº95 / venres, 19 de maio de 2017) - ORDE do 12 de maio de 2017 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados no ano 2016, e se procede á súa convocatoria. (nº95 / venres, 19 de maio de 2017) - ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión da subvención especial e da contía adicional previstas no Real decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se establecen medidas para facilitar a reinserción laboral, así como o establecemento de axudas especiais aos traballadores afectados polos expedientes de regulación

|3|


de emprego 76/2000, do 8 de marzo de 2001, e 25/2001, do 31 de xullo e EXTRACTO (nº96 / luns, 22 de maio de 2017) - ORDE do 9 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº96 / luns, 22 de maio de 2017) - ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18 e EXTRACTO. (nº96 / luns, 22 de maio de 2017) - ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº97 / martes, 23 de maio de 2017) - ORDE do 18 de maio de 2017 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012 e EXTRACTO (nº98 / mércores, 24 de maio de 2017) - ORDE do 12 de maio de 2017 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria e EXTRACTO. (nº98 / mércores, 24 de maio de 2017) - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (nº99 / venres, 26 de maio de 2017) - ORDE do 9 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi) e se convocan para o exercicio 2017 e EXTRACTO (nº100 / luns, 29 de maio de 2017) - ORDE do 19 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 e EXTRACTO (nº100 / luns, 29 de maio de 2017) - ORDE do 11 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións do Programa de infravivenda do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se convocan para o ano 2017 e EXTRACTO. ((nº101 / martes, 30 de maio de 2017)) - ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para conceder axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia e se convocan para 2017 e EXTRACTO. (nº102 / mércores, 31 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2017, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº84 / mércores, 3 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2017 pola que se modifica a Resolución do 7 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (nº84 / mércores, 3 de maio de 2017)

|4|


- RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. (nº86 / venres, 5 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego (Diario Oficial de Galicia número 250, do 31 de decembro). (nº87 / luns, 8 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017 do Instituto Enerxético de Galicia pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións a proxectos de instalacións fotovoltaicas nas comunidades de propietarios para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº88 / martes, 9 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2017 da Axencia Galega de Servizos Sociais pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís dependentes desta axencia para o curso 2017/18. (nº89 / mércores, 10 de maio de 2017) - INSTRUCIÓN interpretativa 1/2017, do 9 de maio, da Axencia Turismo de Galicia, para a aplicación do Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº89 / mércores, 10 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, F.P., pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/18. (nº93 / martes, 16 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/18. (nº93 / martes, 16 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/18. (nº93 / martes, 16 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2017/18. (nº93 / martes, 16 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/17. (nº93 / martes, 16 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/17. (nº93 / martes, 16 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº95 / venres, 19 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG número 248, do 30 de decembro). (nº95 / venres, 19 de maio de 2017)

|5|


- RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG nº 248, do 30 de decembro). (nº95 / venres, 19 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, convocadas pola Resolución do 23 de decembro de 2016, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 20142020 (SI427A). (nº98 / mércores, 24 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2017 do Instituto Enerxético de Galicia pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industrial e hoteleiro, para o ano 2017 e 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y) e EXTRACTO. (nº98 / mércores, 24 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN 26 maio 2017, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de maio de 2017 polo que se autoriza a integración das distintas modalidades de transporte público de competencia da Xunta de Galicia que faciliten a optimización deste servizo público, no marco do procedemento para a implantación da primeira fase da planificación do transporte público de Galicia. (nº100 / luns, 29 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2016 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. (nº100 / luns, 29 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro de 2015) e Orde do 5 de outubro de 2016 pola que se fai pública a ampliación dos importes inicialmente previstos (Diario Oficial de Galicia número 203, do 25 de outubro). (nº101 / martes, 30 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN 23 maio de 2017 pola que se publica a relación definitiva de nenas e nenos admitidas/os para o curso 2017/18 nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais na provincia da Coruña, de Lugo, de Ourense e de Pontevedra. (nº102 / mércores, 31 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN 24 maio 2017 pola que se nomean membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia curso 2017/18. (nº102 / mércores, 31 de maio de 2017)

|6|


EMPREGO PÚBLICO

- - Resolución de 27 de abril de 2017, Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como persoal laboral fixo de diversas categorías. (nº109 / luns, 8 de maio de 2017) - - Resolución de 27 de abril de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como persoal laboral fixo de diversas categorías, suxeito ao III Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado. (nº109 / luns, 8 de maio de 2017) - Resolución de 9 maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se corrixen erros na de 27 de abril de 2017, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como persoal laboral fixo de diversas categorías. (nº112 / xoves, 11 de maio de 2017) - Resolución de 9 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se corrixen erros da de 27 de abril de 2017, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como persoal laboral fixo de diversas categorías, suxeito ao III Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado. (nº112 / xoves, 11 de maio de 2017) - Resolución de 25 de abril de 2017, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se publica a convocatoria de probas selectivas para acceso á Escala Auxiliar de Arquivos, Bibliotecas e Museos. (nº113 / venres, 12 de maio de 2017) - Resolución de 11 de maio de 2017, da Universidade de A Coruña, pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. (nº128 / martes, 30 de maio de 2017)

- ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba o modelo e se ditan instrucións para o cubrir. (nº90 / xoves, 11 de maio de 2017) - ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (nº96 / luns, 22 de maio de 2017) - ORDE do 2 de maio de 2017 pola que se publican as bases e se anuncia a convocatoria pública para cubrir cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas (ED110B) e EXTRACTO. (nº98 / mércores, 24 de maio de 2017) - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 10 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (nº100 / luns, 29 de maio de 2017) - ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. (nº100 / luns, 29 de maio de 2017)

|7|


- RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concursooposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario, convocado pola Resolución do 17 de xuño de 2015. (nº83 / martes, 2 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se dispón a publicación do Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas do persoal estatutario.(nº85 / xoves, 4 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se convocan as actividades de formación de conformidade co convenio de colaboración asinado coas consellerías de Política Social, Sanidade e Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (nº86 / venres, 5 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se convoca a xornada A boa Administración e o dereito administrativo. (nº86 / venres, 5 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2016 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. (Nº 87 Luns, 8 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 14 de outubro de 2016 (DOG do 27 de outubro). (nº89 / mércores, 10 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 14 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 27 de outubro). (nº94 / xoves, 18 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2017 , da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. (nº94 / xoves, 18 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 19 de setembro, para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías. (nº101 / martes, 30 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2016 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. (nº101 / martes, 30 de maio de 2017) - RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. (nº101 / martes, 30 de maio de 2017) - ANUNCIO do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e da relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades 590002-Grego, 590003-Latín, 590124-Sistemas electrónicos e 590125-Sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades 591206-Instalacións electrotécnicas, 591210-Máquinas servizos e produción, 591212-Oficina e proxectos de construción

|8|


e 591218-Perrucaría (anuncio de apertura do prazo de data 10 de febreiro de 2017, DOG nº38, do 23 de febreiro). (nº87 / luns, 8 de maio de 2017) - ANUNCIO do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e da relación provisional de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de Canto (594403), Clarinete (594404) e Percusión (594422) (Anuncio de apertura de prazo do 15 de marzo de 2017, Diario Oficial de Galicia número 58, do 23 de marzo). (nº92 / luns, 15 de maio de 2017) - ANUNCIO da Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. polo que se fai pública a convocatoria e bases específicas II para a selección de persoal temporal en diversas categorías profesionais. (nº96 / luns, 22 de maio de 2017)

NOMEAMENTOS

- Orde ESS/480/2017, de 10 de maio, pola que se nomean os membros da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo. (nº126 /sábado, 27 de maio de 2017)

- DECRETO 48/2017, do 18 de maio, polo que se dispón que cese como conselleiro nato do Consello Consultivo de Galicia Gerardo Fernández Albor. (nº 95 / venres, 19 de maio de 2017) - ORDE do 19 de abril de 2017 pola que se dispón o nomeamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria da Coruña. (nº83 / martes, 2 de maio de 2017) - ORDE do 19 de abril de 2017 pola que se dispón o nomeamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo. (nº83 / martes, 2 de maio de 2017) - ORDE do 25 de abril de 2017 pola que se modifica a composición do Consello Social da Universidade da Coruña. (nº86 / venres, 5 de maio de 2017)

|9|


CONVENIOS E ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO E PLANS DE IGUALDADE

- Acordo de modificación parcial del Convenio colectivo de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA -persoal de terra. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Acordo sobre condicións retributivas para os sorteos extraordinarios de 19 de marzo e 7 de maio de 2017, derivado do XV Convenio colectivo ONCE e o seu persoal. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Convenio colectivo de Velpa, SA. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Plan de igualdade de Serveis Integrals Lafuente, SL. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Modificación do Convenio colectivo nacional do ciclo de comercio de papel e artes gráficas. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Revisión salarial para os anos 2017 e 2018 do Convenio colectivo estatal regulador das relaciones laborais entre os produtores de obras audiovisuais e os figurantes que prestan servizos nas mesmas. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Táboas salariais 2016 do Convenio colectivo do sector de industrias lácteas e os seus derivados. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Táboas salariais 2015, 2016 e 2017 do Convenio colectivo estatal de servizos de atención a persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Táboas salariais provisionais para o ano 2017 do Convenio colectivo de ámbito estatal para a fabricación e comercialización de froitas e hortalizas frescas, seleccionadas, limpas, talladas e lavadas, listas para consumir ou cociñar. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Revisión salarial do Convenio colectivo do grupo de marroquinería, coiros repuxados e similares de Madrid, Castela-A Mancha, A Rioxa, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid e Palencia. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Modificación V Convenio colectivo de Iberdrola Ingeniería y Construcción, SAU. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Acordo de modificación do VI Convenio colectivo de Iberdrola Grupo. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Acordo Nacional de Formación Continua do sector de industrias fotográficas. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Revisión salarial para o ano 2016 do Convenio colectivo de Aldeasa, SA, -actualmente World Duty Free Group, SA-. (nº116 / martes, 16 de maio de 2017) - Convenio colectivo de Mediterránea Merch, SL.( nº117 / mércores, 17 de maio de 2017) - II Convenio colectivo do Grupo Air France e KLM Compañía Real Holandesa de Aviación. (nº117 / mércores, 17 de maio de 2017) - VI Convenio colectivo xeral de ámbito nacional para o sector de aparcamentos e garaxes. (nº117 / mércores, 17 de maio de 2017) - VIII Convenio colectivo nacional para o sector de auto-taxis. (nº117 / mércores, 17 de maio de 2017)

|10|


- Convenio colectivo de Clear Channel España, SLU.( nº117 / mércores, 17 de maio de 2017) - Convenio colectivo de KA-OIL Catalunya, SL. (nº128 / martes, 30 de maio de 2017) - Convenio colectivo do Grupo Importaco Frutos Secos. (nº128 / martes, 30 de maio de 2017) - Convenio colectivo para os establecementos financeiros de crédito. (nº128 / martes, 30 de maio de 2017) - Plan de igualdade de Telefónica Audiovisual Digital, SLU, DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA, e Compañía Independiente de Televisión, SL. (nº128 / martes, 30 de maio de 2017) - Revisión salarial dos anos 2016 e 2017 do XV Convenio colectivo para o comercio de flores e plantas. (nº128 / martes, 30 de maio de 2017) - Sentencia da Audiencia Nacional, relativa ao Convenio colectivo de ámbito estatal para a fabricación e comercialización de froitas e verduras frescas seleccionadas, limpas, troceadas e lavadas listas para consumir ou cociñar. (nº128 / martes, 30 de maio de 2017) - Acordos de revisión e táboas salariais para o período 1 de abril de 2017 a 31 de marzo de 2018, do Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU. (nº128 / martes, 30 de maio de 2017) - Modificación do Convenio colectivo de Total España, SAU. (nº129 / mércores, 31 de maio de 2017) - Modificación do V Acordo laboral de ámbito estatal para o sector de hostalería. (nº129 / mércores, 31 de maio de 2017)

- Acordo da Comisión paritaria do convenio colectivo autonómico de centros especiais de emprego polo que se actualizan as táboas salariais do ano 2016. (nº84 / mércores, 3 de maio de 2017) - Acordo de prórroga do I Convenio colectivo de actores e actrices de Galicia. (nº85 / xoves, 4 de maio de 2017)

- Convenio colectivo do centro de traballo da Sociedade Urbaser, S.A. na súa actividade de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos e limpeza pública viaria do concello de Santiago. (nº90 / luns, 15 de maio de 2017) - Acordo da comisión paritaria do convenio colectivo da empresa Hijos de José Pan de Soraluce, S.A. (nº90 / luns, 15 de maio de 2017) - Convenio colectivo de traballo da empresa Cespa, S.A. para o centro de traballo adicado á actividade da limpeza pública viaria e de praias do concello de Sada. (nº90 / luns, 15 de maio de 2017) - Convenio colectivo de traballo da empresa Casais y Cía., S.L. (nº95 / martes, 23 de maio de 2017) - Convenio colectivo da Fundación ADCOR (nº 97 / xoves, 25 de maio de 2017)

|11|


- Revisión salarial do convenio da empresa ALIBOS GALICIA S.L. (nº102 / venres, 5 de maio de 2017) - Acordo de aplicación de días inhábiles en 2017 para o convenio colectivo provincial do comercio do metal de Lugo. (nº118 / xoves, 25 de maio de 2017) - Acordo de aplicación de días inhábiles en 2017 para o convenio colectivo provincial para as industrias de siderometalúxica de Lugo. (nº118 / xoves, 25 de maio de 2017) - Acordo de subrogación de persoal referido ao convenio colectivo de transporte de viaxeiros por estrada da provincia de Lugo. (nº118 / xoves, 25 de maio de 2017)

- Laudo arbitral da empresa CESPA, S.A. (nº83 / martes, 2 de maio de 2017) - Convenio colectivo do sector do comercio de alimentación. (nº86 / venres, 5 de maio de 2017) - Convenio colectivo da empresa Agua Sana S.L. (nº87 / luns, 8 de maio de 2017) - Convenio colectivo da empresa Grupo Radio Vigo. (nº87 / luns, 8 de maio de 2017) - Convenio da empresa LEDISSON A&T, S.L. (nº88 / martes, 9 de maio de 2017) - Convenio colectivo da empresa Premium Mix Group, S.L. Centro de Trabajo de Mondariz. (nº89 / mércores, 10 de maio de 2017) - Prórroga de ultraactividade ano 2017 da empresa Trainasa EDAR Río Lagares. (nº90 / xoves, 11 de maio de 2017) - Modificación do convenio colectivo Peugeot Citroen Automóviles España, S.A. (nº91 / venres, 12 de maio de 2017) - Convenio colectivo da empresa Pescados Marcelino, S.L. (nº91 / venres, 12 de maio de 2017) - Convenio colectivo para o persoal laboral do concello do Rosal. (nº91 / venres, 12 de maio de 2017) - Acordo regulador do persoal funcionario do concello do Rosal. (nº91 / venres, 12 de maio de 2017) - Prórroga do convenio colectivo da empresa celta de Artes Gráficas S.L. (nº91 / venres, 12 de maio de 2017) - Táboa salarial 2016 do comercio detallista téxtil. (nº91 / venres, 12 de maio de 2017) - Laudo arbitral da Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (ACLAD) ALBORADA en Pontevedra. (nº92 / luns, 15 de maio de 2017) - Convenio colectivo da empresa Centro Tecnológico do Grupo Copo, S.L. (nº93 / martes, 16 de maio de 2017)

|12|


- Convenio colectivo da empresa Copo Ibérica, S.A. (nº93 / martes, 16 de maio de 2017) - Convenio colectivo da empresa ACOPAFI, S.L. (nº95 / venres, 19 de maio de 2017) - Convenio colectivo da empresa Viguesa de Transportes, S.L. - Estación de Autobuses de Vigo. (nº96 / luns, 22 de maio de 2017) - Convenio colectivo da empresa Club de Campo de Vigo. (nº101 / luns, 29 de maio de 2017) - Táboa salarial 2017 de Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. (BOPPO) - Convenio colectivo da UTE Puerto Pesquero de Vigo. (nº103 / mércores, 31 de maio de 2017)

|13|

Profile for UGT-Galicia

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Maio 201  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Maio 2017

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Maio 201  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Maio 2017

Advertisement