Page 1

Nº 3, MARZO DE 2014

NORMATIVA

− Recomendación da Comisión europea, de 7 de marzo de 2014, sobre o reforzo do principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres a través da transparencia. (L 69 / 8 de marzo de 2014)

− Lei Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, relativa á xustiza universal. (nº 63 / venres, 14 de marzo de 2014) − Lei 1/2014, de 28 de febreiro, para a protección dos traballadores a tempo parcial e outras medidas urxentes na orde económico e social. (nº52 / sábado, 1 de marzo de 2014) − Lei 2/2014, de 25 de marzo, da Acción e do Servizo Exterior do Estado. (nº 74 / mércores, 26 de marzo de 2014) − Lei 3/2014, de 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro. (nº 76 / venres, 28 de marzo de 2014) − Real Decreto-lei 3/2014, de 28 de febreiro, de medidas urxentes para o fomento do emprego e a contratación indefinida. (nº52 / sábado, 1 de marzo de 2014) − Real Decreto-lei 4/2014, de 7 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes en materia de refinanciamento e reestruturación de débeda empresarial. (nº 58 / sábado, 8 de marzo de 2014) − Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, polo que se modifica o Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais, aprobado polo Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño. (nº 58 / sábado, 8 de marzo de 2014) − Real Decreto 103/2014, de 21 de febreiro, polo que se adaptan determinadas normas no ámbito do dereito de establecemento e da libre prestación de servizos, con motivo da adhesión da República de Croacia, e polo que se modifican determinadas normas relativas ao recoñecemento de cualificacións profesionais. (nº 59 / luns, 10 de marzo de 2014) − Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, polo que se regula o sistema de prezos de referencia e de agrupacións homoxéneas de medicamentos no Sistema Nacional de Saúde, e determinados sistemas de información en materia de financiamento e prezos dos medicamentos e produtos sanitarios. (nº 73 / martes, 25 de marzo de 2014) − Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, polo que se establece a metodoloxía de cálculo dos prezos voluntarios para o pequeno consumidor de enerxía eléctrica e o seu réxime xurídico de contratación. (nº 77 / sábado, 29 de marzo de 2014)

MARZO 2014

|1|


− Orde IET/350/2014, de 7 de marzo, pola que se fixan as porcentaxes de reparto das cantidades a financiar relativas ao bono social correspondentes a 2014. (nº 60 / martes, 11 de marzo de 2014) − Orde PRE/404/2014, de 14 de marzo, pola que se convoca a proba de avaliación da aptitude profesional para o exercicio da profesión de Avogado para o ano 2014. (nº 64 / sábado, 15 de marzo de 2014) − Resolución de 27 de febreiro de 2014, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo de prórroga e actualización para o ano 2014 do Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde, a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas e a Mutualidade Xeral Xudicial, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con ditas mutualidades. (nº 59 / luns, 10 de marzo de 2014) − Resolución 28 febreiro 2014, Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se desenvolve o réxime de prestación de asistencia sanitaria transfronteiriza para o colectivo de mutualistas adscrito a entidades médicas privadas. (nº 60 / martes, 11 de marzo de 2014) − Resolución de 4 de marzo de 2014, Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece a acreditación da vivencia dos perceptores de pensións da Seguridade Social española, na súa modalidade contributiva, residentes no estranxeiro, mediante comparecencia ante as Consellerías ou Seccións de Emprego e Seguridade Social. (nº 63 / venres, 14 de marzo de 2014) − Resolución de 5 de marzo de 2014, Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, pola que se publican as contías das indemnizacións por morte, lesións permanentes e incapacidade temporal que resultarán de aplicar durante 2014 o sistema para valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación. (nº 64 / sábado, 15 de marzo de 2014) − Resolución de 5 de marzo de 2014, Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca concesión de axudas de protección sociosanitaria durante 2014. (nº 68 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Resolución de 20 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral de Pesca, pola que se establece a apertura da pesqueiría da xarda, para os buques censados na modalidade outras artes distintas de arrastre e cerco do Cantábrico e Noroeste. (nº 69 / venres, 21 de marzo de 2014) − Resolución de 20 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral de Pesca, pola que se publican as cotas de xarda e pola que se establece a apertura da pesqueiría da xarda, para os buques do censo de cerco do Cantábrico e Noroeste durante o ano 2014. (nº 69 / venres, 21 de marzo de 2014) − Resolución de 20 de marzo de 2014, Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se modifican os modelos de impresos de persoal laboral e os establecidos para comunicación da resolución de recoñecemento ou convalidación de trienios e as anotacións sobre sancións ao Rexistro Central de Persoal. (nº 77 / sábado, 29 de marzo de 2014)

− DECRETO 32/2014, do 6 de marzo, polo que se modifica o Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar. (nº 52 / luns, 17 de marzo de 2014) − DECRETO 33/2014, do 6 de marzo, polo que se modifica o Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade. (nº 53 / martes, 18 de marzo de 2014) − DECRETO 36/2014, do 20 de marzo, polo que se regulan as áreas de xestión clínica do Servizo Galego de Saúde. (nº 57 / luns, 24 de marzo de 2014) − ORDE do 28 de febreiro de 2014 pola que se regula o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre adscritas a esta consellería para o ano 2014. (nº 45 / xoves, 6 de marzo de 2014)

|2|


− ORDE do 19 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos titulares de autorizacións de transporte da serie VT-N para instalar sistemas de seguranza, información, cobramento e localización nos seus vehículos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (nº 47 / luns, 10 de marzo de 2014) − ORDE do 11 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2014. (nº 52 / luns, 17 de marzo de 2014) − Orde AAA/417/2014, de 17 de marzo, pola que se modifica a Orde AAA/1307/2013, de 1 de xullo, pola que se establece un Plan de xestión para os buques dos censos do Caladoiro Nacional do Cantábrico e Noroeste. (nº66 / martes, 18 de marzo de 2014) − Corrección erros Orden AAA/417/2014, de 17 de marzo, pola que se modifica a Orde AAA/1307/2013, de 1 de xullo, pola que se establece un Plan de xestión para os buques dos censos do Caladoiro Nacional do Cantábrico e Noroeste. (nº 67 / mércores, 19 de marzo de 2014) − ORDE do 14 de marzo de 2014 pola que se regula o Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia. (nº 55 / xoves, 20 de marzo de 2014) − ORDE do 12 de marzo de 2014 pola que se regula o procedemento dos reintegros de gastos de asistencia sanitaria con medios alleos. (nº 59 / mércores, 26 de marzo de 2014) − ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade. (nº 59 / mércores, 26 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2014 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión de diversas consellerías a prol desta consellería, para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal para os anos 2014-2016 na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº 44 / mércores, 5 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN 4 de marzo de 2014 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (nº 47 / luns, 10 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 14 de xaneiro de 2014. (nº 48 / martes, 11 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2014, Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan probas para obtención certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, ano 2014 (nº 48 / martes, 11 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. (nº 51 / venres, 14 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2014 pola que se modifica a Resolución do 12 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convocan probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada (Diario Oficial de Galicia número 35, do 20 de febreiro de 2014). (nº 54 / mércores, 19 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN 19 de febreiro de 2014 pola que aproba o procedemento de autorización administrativa de construción de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. (nº 54 / mércores, 19 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2014 pola que se fixan as porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014)

|3|


− Resolución de 24 de marzo de 2014, Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se aproba a revisión da relación do persoal da entidade pública empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias que se integra na entidade pública empresarial ADIF-Alta Velocidade, recollida en Orde FOM/2438/2013, de 27 de decembro. (nº 75 / xoves, 27 de marzo de 2014)

CUESTIÓNS DE INCONSTITUCIONALIDADE

− Cuestión de inconstitucionalidade n.º 6096-2013, en relación co artigo 30 do Decreto Lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de función pública de Galicia, na redacción dada ao mesmo polo artigo 21 da Lei 15/2010, de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, por posible vulneración do artigo 23.2 da Constitución. (BOE: nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014 DOG: nº 58 / martes, 25 de marzo de 2014)

NOMEAMENTOS

− ORDE do 25 de febreiro de 2014 pola que se modifica a composición do Consello Social da Universidade da Coruña. (nº 45 / xoves, 6 de marzo de 2014) − ORDE do 27 de febreiro de 2014 pola que se nomean novos vogais da Comisión Consultiva Tripartita da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Galicia, por parte das organizacións sindicais e empresarial máis representativas a nivel da Comunidade Autónoma de Galicia. (nº 49 / mércores, 12 de marzo de 2014) − ORDE do 11 de marzo de 2014 pola que se renova a composición do Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia. (nº 54 / mércores, 19 de marzo de 2014) − ORDE do 20 de marzo de 2014 pola que se dispón o nomeamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao. (nº60 / xoves, 27 de marzo de 2014) − RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2014 pola que se fai público o nomeamento dun novo vogal titular do Consello Reitor do Instituto de Estudos do Territorio por Orde do 10 de febreiro de 2014 do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (nº 46 / venres, 7 de marzo de 2014)

SERVIZOS MÍNIMOS

− ORDE do 11 de marzo de 2014 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada no Hospital Povisa, que terá lugar desde o día 17 de marzo de 2014 con carácter indefinido. (nº 51 / venres, 14 de marzo de 2014)

|4|


CONVENIOS E ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO E PLANS DE IGUALDADE

− XXIV Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA (fábricas). (nº53 / luns, 3 de marzo de 2014) − Revisión salarial 2014 Convenio colectivo industria metalgráfica e de fabricación de envases metálicos. ((nº53 / luns, 3 de marzo de 2014) − Táboas salariais 2014 do Convenio colectivo do sector de recuperación e reciclado de residuos e materias primas secundarias. (nº 56 / xoves, 6 de marzo de 2014 − Convenio colectivo de ámbito estatal de Al Air Liquide España, SA, Air Liquide Medicinal, SLU e Air Liquide Ibérica de Gases, SLU. (nº 57 / venres, 7 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de Exide Technologies España, SLU. (nº 57 / venres, 7 de marzo de 2014) − Convenio colectivo da Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. (nº 57 / venres, 7 de marzo de 2014) − IV Acordo estatal sobre materias concretas e cobertura de baleiros sector do cemento. (nº 57 / venres, 7 de marzo de 2014) − Acordo de desenvolvemento do modelo de clasificación profesional do Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU. (nº 58 / Sábado, 8 de marzo de 2014) − Actualización táboas salariais anos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, da provincia de Sevilla, correspondentes a taller de carpintería, almacén de madeira, tapicería e cestería, moldurería, talla, torno e modelaxe, ebanistería e mobles curvados. (nº 58 / Sábado, 8 de marzo de 2014) − Revisión salarial do ano 2014 do Convenio colectivo estatal da cortiza. (nº 58 / Sábado, 8 de marzo de 2014) − Sentencia Audiencia Nacional Convenio colectivo de Sherco al Detalle, SL. (nº 58 / Sábado, 8 de marzo de 2014) − Sentencia Audiencia Nacional Convenio colectivo Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU. (nº 58 / Sábado, 8 de marzo de 2014) − Táboas salariais 2014 VI Convenio colectivo marco estatal de servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal. (nº 58 / Sábado, 8 de marzo de 2014) − Modificación II Convenio colectivo da Fundación Secretariado Gitano. (nº 58 / Sábado, 8 de marzo de 2014) − C. errores VI Convenio colectivo de empresas de ensinanza privada sostidas total ou parcialmente con fondos públicos. (nº 60 / martes, 11 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de Sistemas a Domicilio SD 2000, SL. (nº 63 / venres, 14 de marzo de 2014) − Revisión salarial 2014 do III Convenio colectivo de empresas de centros de xardinería. (nº 63 / venres, 14 de marzo de 2014) − Modificación do IV Acordo laboral de ámbito estatal para o sector de hostalería. (nº 63 / venres, 14 de marzo de 2014)

|5|


− Sentencia da Audiencia Nacional (Sala do Social), relativa ao Convenio colectivo estatal de naturopatía e profesionais naturópatas. (nº 63 / venres, 14 de marzo de 2014) − Táboas salariais correspondentes ao ano 2014 do Convenio colectivo da industria de produción audiovisual (Técnicos). ((nº 63 / venres, 14 de marzo de 2014) − Convenio colectivo Bajamar Séptima, S.A. Prórroga ano 2013 (nº 53 / mércores, 19 de marzo de 2014) − Convenio colectivo da empresa Hoteleras 2012, S.L. (Motel Venus A Coruña). Táboas salariais para o ano 2014 (nº 53 / mércores, 19 de marzo de 2014) − Revisión salarial do Convenio colectivo de WDFG España, SA. (nº 68 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de Aqualogy Supply Chain. ((nº 68 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de Sociedad de Prevención de Fremap, SLU. (nº 68 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Convenio colectivo do sector deo autotaxi (nº 68 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Fallo Sentencia Audiencia Nacional Convenio colectivo de Alliance Outsourcing, SL. (nº 68 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Revisión salarial do XVII Convenio colectivo xeral da industria química. (nº 68 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2013 do Convenio colectivo de caixas e entidades financeiras de aforros para os anos 2011-2014. (nº 68 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de Essilor España, SA. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de Nuclenor, SA. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Prórroga do III Convenio colectivo de Grupo Ortiz. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Modificación Convenio colectivo estatal das empresas de seguridade 2012-2014. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Prórroga ultractividade do Convenio colectivo nacional taurino. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Revisión salarial do ano 2014 do Convenio colectivo de Logifruit, SL. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Revisión salarial do Convenio colectivo de Fidelis Servicios Integrales, SL. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Revisión salarial para o ano 2014 do Convenio colectivo de Total España, SAU. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Táboas salariais definitivas do ano 2013 e as provisionais do ano 2014 do Convenio colectivo para as empresas do frío industrial. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Acordos de contido económico para o ano 2013 e provisionalmente para o ano 2014 do Convenio colectivo estatal do sector de industrias cárnicas. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Acordos sobre calendarios laborais dos centros de traballo de León e Sevilla e as táboas salariais ano 2014 do Convenio colectivo de Recuperación Materiales Diversos, SA. (nº 56 / venres, 21 de marzo de 2014)

|6|


− I Convenio colectivo de Randstad Project Services, SLU. (nº 71 / luns, 24 de marzo de 2014) − VII Convenio colectivo de Cegelec, SA. (nº 71 / luns, 24 de marzo de 2014) − Táboas salariais 2013 e provisionais 2014 Convenio colectivo Martínez Loriente, SA. (nº 71 / luns, 24 de marzo de 2014) − Táboas salariais para o año 2014 do Convenio colectivo de sector produtores de obras audiovisuais e actores que prestan os seus servizos nas mesmas. (nº 71 / luns, 24 de marzo de 2014) − Táboas salariais para o ano 2013 Convenio colectivo de Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, S.A. (nº 59 / mércores, 26 de marzo de 2014) − Actualización das táboas salariais para os anos 2012 e 2013 da provincia de Murcia, do Convenio colectivo do sector da madeira. (nº60 / xoves, 27 de marzo de 2014) − Plan de igualdade do Grupo Asegurador Reale. (nº60 / xoves, 27 de marzo de 2014) − Modificación del Convenio colectivo del Grupo T-Systems. (nº 76 / venres, 28 de marzo de 2014) − Adhesión de Enel Green Power España, SL ao IV Convenio colectivo marco do Grupo Endesa. (nº 76 / venres, 28 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de Ana Naya García, SL. (nº 76 / venres, 28 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de matadoiros de aves e coellos. (nº 76 / venres, 28 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, de Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, SA e de Grupo Catalana Occidente Tecnología y Servicios, AIE. (nº 76 / venres, 28 de marzo de 2014) − Convenio colectivo para o persoal de flota de Naviera Ría de Arosa, SA. (nº 76 / venres, 28 de marzo de 2014) − VI Convenio colectivo do sector de derivados do cemento. (nº 76 / venres, 28 de marzo de 2014) − Táboas salariais para o ano 2013 e provisionais para o ano 2014 do Convenio colectivo do sector de industrias lácteas e os seus derivados. (nº 78 / luns, 31 de marzo de 2014)

− Convenio colectivo Fundación Formación e Emprego de Galicia (Forem Galicia). (nº 43 / martes, 4 de marzo de 2014) − Prórroga do convenio colectivo galego de editoriais. (nº 45 / xoves, 6 de marzo de 2014) − Revisión salarial Convenio colectivo autonómico sector pompas fúnebres de Galicia. (nº 50 / xoves, 13 de marzo de 2014)

− Convenio colectivo de traballo da Fundación Adcor (nº 44 / xoves, 6 de marzo de 2014) − Convenio colectivo provincial de industrias de rematantes, serradoiros e almacenistas de madeira da provincia da Coruña. Calendario laboral para o ano 2014 (nº 44 / xoves, 6 de marzo de 2014)

|7|


− Convenio colectivo das industrias de carpintería e ebanistería da provincia da Coruña. Calendario laboral para o ano 2014 (nº 44 / xoves, 6 de marzo de 2014) − Masa salarial do persoal laboral do Concello de Ortigueira (nº 49 / xoves, 13 de marzo de 2014) − Convenio colectivo da empresa Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A. (nº 59 / xoves, 27 de marzo de 2014)

− Modificación artigo 28 convenio colectivo para a empresa Pescados Rubén S.L. (nº 51/ Luns, 3 de marzo de 2014) − Convenio colectivo da empresa Thyssenkrupp Elevadores, SLU, da provincia de Lugo, anos 2013-2015. (nº 58 / mércores, 12 de marzo de 2014) − Fe de erratas convenio provincial de edificación e obras públicas de Lugo (nº 61 / sábado, 15 de marzo de 2014) − Revisión salarial do Convenio colectivo para a empresa FFC S.A. (nº 66 / venres, 21 de marzo de 2014) − Revisión salarial 2014 do convenio colectivo de transporte de viaxeiros por estrada da provincia de Lugo. (nº 69 / martes, 25 de marzo de 2014)

− Revisión salarial 2014 Convenio colectivo CIMO, Entidad Prestadora de Servicios de Ourense. (n° 50 / sábado, 1 de marzo de 2014) − Convenio colectivo de transportes de mercadoría pola estrada da provincia de Ourense para o ano 2013-2014 e escrito de emenda do texto do convenio do que pasa a formar parte (código de convenio 32000435011990). (n° 59 / xoves, 13 de marzo de 2014) − Acordo acadado pola Comisión Negociadora do Convenio colectivo da construción da provincia de Ourense para o ano 2013, na que se fixa o día 3 de marzo de 2014 (luns de Entroido) como inhábil para o antedito sector. (n° 62 / luns, 17 de marzo de 2014)

− Convenio colectivo de traballo da entidade AQUALIA Gestion Integral del Agua, S.A. – F.C.C., S.A. NIGRÁN U.T.E. para os anos 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (nº42 / luns, 3 de marzo de 2014) − Convenio Colectivo Grupo empresarial ENCE, S.A. (modificación varios artigos) (nº43 / martes, 4 de marzo de 2014) − I Convenio Imar Ingenieria Modular, S.A. Táboas salariais ano 2014 (nº45 / xoves, 6 de marzo de 2014)

|8|


− Convenio colectivo da empresa Marodri S.L. para os anos 2013 – 2014 (nº48 / martes, 11 de marzo de 2014) − Convenio colectivo da empresa “EXTRACO” para o Centro residencial docente e C.I.F.P. Manoel Antonio do Meixoeiro (servizo de mantemento) anos 2014-2015. (nº49 / mércores, 12 de marzo de 2014) − Calendario laboral 2014 Convenio colectivo Sector de Almacenistas de Madeira da provincia de Pontevedra (nº50 / xoves, 13 de marzo de 2014) − Calendario laboral 2014 Convenio colectivo Sector de Carpintaría de Ribeira provincia de Pontevedra. (nº51 / venres, 14 de marzo de 2014) − Convenio Colectivo Consorcio Zona Franca de Vigo (Prórroga) (nº52 / luns, 17 de marzo de 2014) − Calendario laboral para o ano 2014, revisión táboas salariais ano 2013 e aprobación provisionais para o ano 2014 Convenio colectivo aplicable aos traballadores do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e de praias de Vigo, adscritos á empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (nº53 / martes, 18 de marzo de 2014) − C. erros Convenio colectivo da empresa Kiwi Atlántico, S.A (nº54 / mércores, 19 de marzo de 2014) − Táboas salariais 2014, para o persoal do servizo de recollida de RSU da Mancomunidade do Morrazo, adscritos á empresa RECOLTE SERVICIOS y MEDIOAMBIENTE, SAU. (nº55 / xoves, 20 de marzo de 2014) − Modificación do artigo 14 Convenio colectivo da empresa TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, SL, e táboas salariais para os anos 2013 e 2014. (nº56 / venres, 21 de marzo de 2014) − Convenio colectivo da empresa AGUASANA, S.L. (nº57 / luns, 24 de marzo de 2014) − Táboas salariais para o ano 2014 da empresa Dornier, SA. (nº58 / martes, 25 de marzo de 2014) − Convenio colectivo para o persoal laboral do concello de Tui (nº59 / mércores, 26 de marzo de 2014) − Acordo regulador condicións de emprego persoal funcionario concello Tui (nº59 / mércores, 26 de marzo de 2014)

|9|

Gacetail 3 gaceta ins e lex  

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Nº 3.- Marzo de 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you