__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 39, MARZO DE 2017

NORMATIVA

- LIBRO BLANCO SOBRE O FUTURO DE EUROPA Reflexións e escenarios para a Europa dos Vinte e sete en 2025 (COM 2017(2025) final).

− Reforma do Regulamento do Senado pola que se modifica o artigo 49.2. (nº63 / mércores, 15 de marzo de 2017) − C. erros Real Decreto 746/2016, de 30 de decembro, sobre revalorización e complementos de pensións de Clases Pasivas e sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social e doutras prestacións sociais públicas exercicio 2017. (nº57 / mércores, 8 de marzo de 2017) − Real Decreto-lei 5/2017, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto-lei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos, e a Lei 1/2013, de 14 de maio, de medidas para reforzar a protección os debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e aluguer social. (nº66 / sábado, 18 de marzo de 2017) − Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuíran de maneira considerable a sinistralidade laboral. (nº71 / venres, 24 de marzo de 2017) − Decreto 173/2016, de 24 novembro, polo que se resolve expediente segregación-agregación entre os termos municipais de Barbadás e Ourense. (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − Orde HFP/255/2017, de 21 de marzo, pola que se aproban os modelos de declaración do IRPF e do Imposto sobre o Patrimonio, exercicio 2016, se determinan o lugar, forma e prazos de presentación dos mesmos, se establecen os procedementos de obtención, modificación, confirmación e presentación do borrador de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, se determinan as condicións xerais e o procedemento para a presentación de ambos por medios telemáticos ou telefónicos e pola que se modifica a Orde HAP/2194/2013, de 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria. (nº70 / xoves, 23 de marzo de 2017) − Resolución de 23 de febreiro de 2017, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica a de 19 de decembro de 2012, pola que se regulan as axudas por tratamento de psicoterapia ou logopedia e á axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas. (nº51 / mércores, 1 de marzo de 2017)

MARZO 2017

|1|


− Resolución de 7 de marzo de 2017, do Instituto Social da Mariña, pola que se establece o ámbito territorial e competencial das súas direccións provinciais. (nº63 / mércores, 15 de marzo de 2017) − Resolución de 16 de marzo de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de derrogación do Real Decreto-lei 4/2017, de 24 de febreiro, polo que se modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercancías dando cumprimento á Sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 11 de decembro de 2014, recaída no asunto C-576/13 (procedemento de infracción 2009/4052). (nº71 / venres, 24 de marzo de 2017) − Resolución de 7 de marzo de 2017, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se modifica a Resolución de 26 de agosto de 1987, da Dirección Xeral do Inserso, pola que se regulan os ingresos, traslados, permutas e liquidación de estancias nos centros residenciais para persoas con discapacidade. (nº 74 / martes, 28 de marzo de 2017) − Resolución de 21 de decembro de 2016, aprobada pola Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas, en relación co Informe de fiscalización sobre a xestión da Fundación Tripartita para a Formación no Emprego en relación co subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta. (nº 75 / mércores, 29 de marzo de 2017) − Resolución de 13 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio de colaboración ca Comunidade Autónoma de Galicia, para o desenvolvemento efectivo da cooperación para a consecución dos fins públicos asignados á Inspección de Traballo e Seguridade Social. (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Sentencia de 12 de decembro de 2016, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que anula Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo, polo que se regula a troncalidade, a reespecialización troncal e as áreas de capacitación específica, se establecen as normas aplicables ás probas anuais de acceso a prazas de formación e outros aspectos do sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias da Saúde e se crean e modifican determinados títulos de especialista. (nº 77 / venres, 31 de marzo de 2017)

− C. erros Lei 1/2017, 8 febreiro, orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia ano 2017. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − C. erros. Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − DECRETO 21/2017, do 2 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil. (DOG) − DECRETO 27/2017, do 3 de marzo, polo que se dispón o nomeamento de membros do Consello Económico e Social de Galicia. (nº51 / martes, 14 de marzo de 2017) − DECRETO 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − DECRETO 30/2017, do 30 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda. (nº64 / venres, 31 de marzo de 2017) − ORDE do 8 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº44 / venres, 3 de marzo de 2017) − ORDE do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de

|2|


ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal, radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), e se convocan para o ano 2017 (código do procedemento IN532A) e EXTRACTO. (nº45 / luns, 6 de marzo de 2017) − ORDE do 2 de marzo de 2017 da Consellería de Política Social pola que se convoca e establece o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2017/18. (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017) − ORDE do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº50 / luns, 13 de marzo de 2017) − ORDE do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen bases reguladoras para concesión de subvencións, réxime concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de instalacións eléctricas comúns, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede convocatoria anualidade 2017 e EXTRACTO. (nº52 / mércores, 15 de marzo de 2017) − ORDE do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301V) e EXTRACTO. (nº57 / mércores, 22 de marzo de 2017) − ORDE do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2017 e EXTRACTO. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − ORDE do 7 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente aos exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301K) e EXTRACTO. (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº64 / venres, 31 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2017 pola que se establece o método de cálculo das porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida e se publican as correspondentes ao ano 2017. (nº42 / mércores, 1 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 21 febreiro 2017, Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se habilita persoal asesor e/ou avaliador no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (nº44 / venres, 3 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. (nº46 / martes, 7 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017)

|3|


− RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2017 da Axencia Galega de Servizos Sociais pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2017/18. (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2017/18. (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2017, Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación e control con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora Povolny ou couza guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma Galicia, establecidas no Real decreto 197/2017 polo que se establece o Programa nacional de control e erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora Povolny. (nº49 / venres, 10 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convocan probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada. (nº51 / martes, 14 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede convocatoria ano 2017 e EXTRACTO. (nº52 / mércores, 15 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2017 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática. (nº52 / mércores, 15 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 28 de decembro de 2016. (nº57 / mércores, 22 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2017 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais, nivel básico, para empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do Programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2017 e EXTRACTO. (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo. (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN 17 de marzo de 2017, Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − EXTRACTO da Resolución 17 marzo 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007,

|4|


do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero). (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − EXTRACTO da Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero). (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 1 de xullo do 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal nas pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − C. erros. Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo. (nº60 / luns, 27 de marzo de 2017) − C. erros. Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (nº60 / luns, 27 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 24 marzo 2017, Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para ano 2017 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 39 Lei 11/2007, do 27 xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, 22 xullo e EXTRACTO. (nº60 / luns, 27 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN 13 marzo 2017 pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de maio de 2016 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2016 (DOG nº106, do 6 de xuño). (nº60 / luns, 27 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18. (nº60 / luns, 27 de marzo de 2017) − C. erros. Resolución do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local ano 2017, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma Galicia. (nº61 / martes, 28 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (SI427A). (nº62 / mércores, 29 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e convoca para o ano 2017 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior. (nº63 / xoves, 30 de marzo de 2017)

|5|


− RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa Reencontros na Casa para persoas residentes no exterior durante o ano 2017. (nº63 / xoves, 30 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2016. (nº63 / xoves, 30 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se fixan os criterios para a determinación de titulacións de grao singulares no Sistema universitario de Galicia. (nº63 / xoves, 30 de marzo de 2017)

EMPREGO PÚBLICO

− Resolución de 22 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación Profesional, pola que se convocan os actos de asignación de prazas correspondentes ás probas selectivas 2016, para o acceso no ano 2017, a prazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeiros e outros graduados/licenciados universitarios do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física. (nº 74 / martes, 28 de marzo de 2017) − Prórroga do Acordo de colaboración coa Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria, para a formación dos seus empregados públicos. (nº 77 / venres, 31 de marzo de 2017)

− ORDE do 8 de marzo de 2017 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (nº53 / xoves, 16 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de inscrición de aspirantes a nomeamentos temporais en postos de traballo de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro). (nº42 / mércores, 1 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico. (nº42 / mércores, 1 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2017 pola que se convocan actividades de formación para o persoal que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas. (nº46 / martes, 7 de marzo de 2017)

|6|


− Resolución de 8 de marzo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2017. (nº59 / venres, 10 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se convocan as actividades de formación para o persoal de administración e servizos (PAS) das universidades da Comunidade Autónoma de Galicia. (nº51 / martes, 14 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. (nº52 / mércores, 15 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia para o ano 2017, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas. (nº53 / xoves, 16 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 19 de setembro, para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia de determinados grupos e categorías. (nº54 / venres, 17 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2017 da Universidade de Vigo pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos. (nº54 / venres, 17 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se convocan actividades de formación para o persoal da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia. (nº55 / luns, 20 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes de diversas categorías nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito das institucións sanitarias do Sistema público de saúde de Galicia. (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN 20 marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concursooposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario e se convocan para o acto de elección de destino. (nº61 / martes, 28 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2017 da Escola Galega de Administración Pública pola que se convocan cursos para persoal da Administración local de Galicia. (nº62 / mércores, 29 de marzo de 2017) − ANUNCIO do 17 de marzo de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo do Servizo Galego de Saúde, polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca o procedemento extraordinario de mobilidade interna voluntaria para o persoal estatutario fixo e con destino consolidado, de diversas categorías, que tras a apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro fose obxecto de reasignación no ámbito da atención especializada. (nº62 / mércores, 29 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga. (nº64 / venres, 31 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde , pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. (nº64 / venres, 31 de marzo de 2017)

|7|


NOMEAMENTOS

− Real Decreto 196/2017, de 3 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, polo que se regula a composición a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no, para a súa adaptación á nova estrutura dos departamentos ministeriais da Administración Xeral do Estado. (nº54 / sábado, 4 de marzo de 2017) − Orde ESS/166/2017, de 22 de febreiro, pola que se substitúen vogais representantes de la Administración Xeral do Estado na Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. (nº51 / mércores, 1 de marzo de 2017)

− DECRETO 24/2017, do 9 de marzo, polo que se nomea director xeral de Mobilidade a Ignacio Maestro Saavedra. (nº49 / venres, 10 de marzo de 2017) − ORDE do 22 de febreiro de 2017 pola que se modifica a composición do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela. (nº49 / venres, 10 de marzo de 2017) − ORDE do 22 de febreiro de 2017 pola que se fai pública a composición do Consello Social da Universidade da Coruña. (nº49 / venres, 10 de marzo de 2017) − ORDE do 14 de marzo de 2017 pola que se nomean dous novos membros do Consello Galego de Relacións Laborais, en representación da Confederación de Empresarios de Galicia. (nº64 / venres, 31 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se lle dá publicidade á Orde do 8 de marzo de 2017 pola que se nomean os vogais do Consello Reitor do Instituto Galego do Consumo e da Competencia. (nº57 / mércores, 22 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se lle dá publicidade á celebración da sesión constitutiva do Consello Reitor do Instituto Galego do Consumo e da Competencia. (nº57 / mércores, 22 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2017 pola que se nomean os membros do Consello do Turismo de Galicia. (nº60 / luns, 27 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2017 da Consellería de Sanidade de cesamento e nomeamento de membros do Comité Territorial de Ética da Investigación de Pontevedra-Vigo-Ourense. (nº61 / martes, 28 de marzo de 2017) − RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2017 do Consello Consultivo de Galicia pola que se fai público o nomeamento de José Ángel Oreiro. (nº61 / martes, 28 de marzo de 2017)

|8|


SERVIZOS MÍNIMOS

− ORDE do 1 de marzo de 2017 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 9 de marzo de 2017. (nº46 / martes, 7 de marzo de 2017) − ORDE do 7 marzo de 2017 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2017. (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017) − ORDE do 6 de marzo de 2017 da Consellería de Sanidade pola que se determinan os servizos mínimos, no ámbito da asistencia sanitaria, durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2017. (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017) − ORDE do 15 de marzo pola que se determinan os servizos mínimos, na Central de Coordinación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, durante a folga que afectará o sector de Contact Center (centros de chamadas) o día 17 de marzo de 2017. (nº54 / venres, 17 de marzo de 2017)

CONVENIOS E ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO E PLANS DE IGUALDADE

− Acordos referentes ás táboas salariais definitivas para 2016 e as táboas salariais provisionais para 2017 do Convenio colectivo estatal para as industrias do curtido, correas e coiros industrias e curtidoría de peles para peletería 2016-2018. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Acordo que fixa a cota empresarial para 2017 á Fundación Laboral da Construción. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Acordo de adhesión de FCE Bank PLC, sucursal en España, ao XVI Convenio colectivo de Ford España, SL. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Acordo Marco de Sidenor Aceros Especiales, SL, e Sidenor Investigación y Desarrollo, SA. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Acordo parcial en materia salarial para 2017 do Convenio colectivo do sector de empresas de publicidade. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Acordo referente ás táboas salariais para 2017 do V Convenio colectivo estatal das industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Modificación do Convenio colectivo de CLH Aviación, SA. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Táboas salariais para o ano 2016 do Convenio colectivo marco da Unión General de Trabajadores 2015-2016. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017)

|9|


− Táboas salariais para o ano 2017 do Convenio colectivo da industria do calzado 2016-2018. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Acordo referente ás táboas salariais a 2017 do Convenio colectivo para perruquerías, institutos de beleza, ximnasios e similares. (nº53 / venres, 3 de marzo de 2017) − Convenio colectivo nacional do ciclo de comercio de papel e artes gráficas. (nº55 / luns, 6 de marzo de 2017) − Convenio colectivo de Docks Logistics Spain, SA. (nº55 / luns, 6 de marzo de 2017) − Convenio colectivo de IMS Health, SA. (nº55 / luns, 6 de marzo de 2017) − II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA. (nº56 / martes, 7 de marzo de 2017) − V Convenio colectivo xeral de ámbito estatal para o sector do estacionamento regulado en superficie e retirada e depósito de vehículos da vía pública. (nº56 / martes, 7 de marzo de 2017) − Sentencia de 30 de novembro de 2016, Sala Cuarta Tribunal Supremo (recurso de casación nº 141/2015), en procedemento de impugnación de Convenio Colectivo (Navantia, SA). (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − Modificación da táboa salarial (junior) do Anexo 3 do XV Convenio colectivo da ONCE e o seu persoal (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − Convenio colectivo de Redyser Transporte, SL, para os centros de traballo de Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Almería, Murcia e Alicante. (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − II Convenio colectivo de Mediapost Spain, SL. (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − Revisión e táboas salariais definitivas para 2016 e provisionais para 2017 do Convenio colectivo de Martínez Loriente, SA. (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − Táboas salariais definitivas do ano 2016 e provisionais do ano 2017 do Convenio colectivo estatal para as empresas de xestión e mediación inmobiliaria. (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − Táboas salariais do 2016 do II Convenio colectivo marco do Grupo E.ON España. (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − C. erros Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU. (nº58 / xoves, 9 de marzo de 2017) − Revisión e táboas salariais para o 2017 do Convenio colectivo xeral de traballo para a industria téxtil e da confección. (nº63 / mércores, 15 de marzo de 2017) − Prórroga e aprobación de incrementos salariais para os anos 2015, 2016 y 2017 do Convenio colectivo de Transportes Líquidos Campaña, SL. (nº 73 / luns, 27 de marzo de 2017) − Plan de Igualdade de Seguros El Corte Inglés Vida, Pensiones y Reaseguros, SA. (nº 73 / luns, 27 de marzo de 2017) − VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA. (nº 73 / luns, 27 de marzo de 2017) − Acordo sobre táboas salariais do VI Convenio colectivo de empresas de ensinanza privada sostidas total ou parcialmente con fondos públicos. (nº 73 / luns, 27 de marzo de 2017) − Táboas salariais para o año 2017 do Convenio colectivo estatal para as empresas de naturopatía e profesionais naturópatas. (nº 73 / luns, 27 de marzo de 2017) − Táboas salariais ano 2017 do Convenio colectivo de Ilunión Outsourcing, SA. (nº 73 / luns, 27 de marzo de 2017)

|10|


− IV Convenio colectivo sectorial estatal de servizos externos auxiliares e atención ao cliente en empresas de servizos ferroviarios. (nº 74 / martes, 28 de marzo de 2017) − Revisión e táboas salariais para o ano 2017 do Convenio colectivo de Euro Pool System España, S.LU. (nº 74 / martes, 28 de marzo de 2017) − Convenio colectivo de Automáticos Orenes, SLU. (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Convenio colectivo estatal do persoal de estrutura do Grupo Mercantil ISS. (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Táboas salariais para 2017 do Convenio colectivo de NTV Logística, SA. (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Táboas salariais para o ano 2017 do Convenio colectivo de Total España, SAU. (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Táboas salariais para os anos 2017 e 2018 do Convenio colectivo do Grupo Santander Consumer Finance (España). (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Convenio colectivo básico de ámbito estatal, para a fabricación de conservas vexetais. (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Táboas salariais para o ano 2016 do Convenio colectivo de Iberia LAE, SA Operadora, SU persoal de terra-. (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Táboas salariais para o ano 2017 do Convenio colectivo de Fleet Care Services, SL. (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − C. erros Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para o sector de axencias de viaxes (20162018). (nº 76 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Convenio colectivo de Iris Assistance, SL. (nº 77 / venres, 31 de marzo de 2017)

− Acordo de prórroga do convenio colectivo da empresa Nea F3 Ibérica, S.L.U. (nº 44 / venres, 3 de marzo de 2017) − Táboas salariais, para o ano 2017, do V Convenio colectivo autonómico para o sector de pompas fúnebres de Galicia. (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017) − Táboas salariais para os anos 2016 e 2017 do convenio colectivo da empresa Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. (nº61 / martes, 28 de marzo de 2017) − Acordo polo que se ratifica a actualización de contías previstas no artigo 29 do I convenio colectivo para o persoal laboral do ente público Portos de Galicia. (nº62 / mércores, 29 de marzo de 2017) − Acordo da comisión paritaria do convenio colectivo de residencias privadas da terceira idade de Galicia polo que se actualizan as táboas salariais para o ano 2017. (nº62 / mércores, 29 de marzo de 2017) − Acordo parcial do convenio colectivo da empresa Financiera Maderera, S.A. (Finsa) para as fábricas de taboleiro de Finsa. (nº63 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Acordo da comisión negociadora polo que se asina o protocolo de acoso sexual da empresa Nea F3 Ibérica, S.L.U. (nº64 / venres, 31 de marzo de 2017)

|11|


− Acordo da comisión paritaria do convenio colectivo de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (Mancomunidade de Municipios da Serra do Barbanza), no que se aproban as táboas salariais para 2017(nº 44 / luns, 6 de marzo de 2017) − Prórroga da ultractividade do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña (nº48 / luns, 13 de marzo de 2017) − Convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais da Coruña (n°56 / xoves, 23 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Caolines de Vimianzo, S.A.U. (nº 58/ luns, 27 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Delivra, S.L.U. (n°61 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa P. Ferro GPF, S.L. (n°61 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Convenio colectivo do sector do comercio de alimentación da Coruña. (n°62 / venres, 31 de marzo de 2017 ) − Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario do Concello de Betanzos. (n°62 / venres, 31 de marzo de 2017 )

− Revisión salarial do Convenio colectivo da empresa Pescados Rubén, S.L. (n°74 / xoves, 30 de marzo de 2017) − Revisión salarial do convenio colectivo da empresa Queserías Sarrianas, S.L. (n°74 / xoves, 30 de marzo de 2017 )

− Convenio colectivo de Limpeza de Edificios e Locais de Ourense para os anos 2016-2017 / xoves, 2 de marzo de 2017)

(nº50

− Convenio colectivo do sector de Pastelería, Confeitería, Docería, Repostería e Pratos Precociñados da provincia de Ourense para os anos 2016-2018. (nº52 / sábado, 4 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Benito Areán, SL, para os anos 2017-2019, código n.º 32100022012013. (nº64 / sábado, 18 de marzo de 2017) − C. erros na táboa salarial do Convenio colectivo da empresa Ourensana de Gas, SL. (nº65 / luns, 20 de marzo de 2017)

|12|


BOP PONTEVEDRA − Convenio Colectivo do sector da Construción (nº42 / mércores, 1 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Almacenamientos y Montajes, S.A.U. (ALYMOSA) (nº43 / xoves, 2 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa MGI COUTIER España, S.L. (nº 44 / venres, 3 de marzo de 2017) − Convenio Colectivo da empresa Viza Automoción, S.A. (nº 45 / luns, 6 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Maviva, S.A. (nº46 / martes, 7 de marzo de 2017) − Acordo regulador do persoal funcionario do concello de Poio. (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017) − Convenio persoal laboral concello de Poio. (nº47 / mércores, 8 de marzo de 2017) − Calendario laboral para o ano 2017,do convenio colectivo do sector extractivo da pedra natural – canteiras – da provincia de Pontevedra (nº48 / xoves, 9 de marzo de 2017) − Táboas salariais de Galega de Autocares Gala, S.L. (nº49 / venres, 10 de marzo de 2017) − Táboa salarial 2017 da Empresa Miño, S.L. (nº49 / venres, 10 de marzo de 2017) − Táboa salarial 2017 empresa Viuda de J. Domínguez, S.L. (nº50 / luns, 13 de marzo de 2017) − Táboas salariais da empresa VIGO RECICLA U.T.E. (nº51 / martes, 14 de marzo de 2017) − Táboa salarial 2017 da empresa Autos Arcade, S.L. (nº52 / mércores, 15 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Frigoríficos de Vigo, S.A. (nº53 / xoves, 16 de marzo de 2017) − Convenio colectivo Auxiliar Conservera, S.A. (AUCOSA) (nº54 / venres, 17 de marzo de 2017) − Prórroga para o ano 2016 do convenio colectivo de Hijos de J. Barreras 2010-2013 (nº56 / martes, 21 de marzo de 2017) − Prórroga para o ano 2015 do convenio colectivo de Hijos de J. Barreras 2010-2013 (nº56 / martes, 21 de marzo de 2017) − Convenio colectivo Plastic Omnium Auto Inergy Spain, S.A. (nº57 / mércores, 22 de marzo de 2017) − Táboas salariais ano 2016 do sector de industrias e despachos de panificación, confeiterías, pastelerías, reposterías e pratos cociñados. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − Laudo arbitral do convenio colectivo do sector de industrias e despachos de panificación, confeiterías, pastelerías, reposterías e pratos precociñados. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Cepillos Mariño, S.L. (nº58 / xoves, 23 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Real Aero Club de Vigo (nº59 / venres, 24 de marzo de 2017) − Táboas salariais definitivas 2016 de FCC, S.A. (Vigo) (nº61 / martes, 28 de marzo de 2017) − Convenio colectivo da empresa Industrias Técnicas de Galicia, S.A. (nº63 / xoves, 30 de marzo de 2017)

|13|

Profile for UGT-Galicia

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Marzo 2017  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Marzo 2017

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Marzo 2017  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Marzo 2017

Advertisement