Page 1

Nº 34, OUTUBRO DE 2016

NORMATIVA

− Decisión (UE) 2016/1841 do Consello, de 5 de outubro de 2016, , relativa á celebración, en nome da Unión Europea, do Acordo de París aprobado en virtude da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (L 282 / 19 de outubro de 2016) − Acordo de París (L 282 / 19 de outubro de 2016) − C. errores das versións consolidadas do Tratado da Unión Europea e do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ( DO C202 de 7.6.2016) (C 400 / 28 de outubro de 2016)

− C. erros Instrumento de ratificación do Tratado da Unión Europea, feito en Maastricht o 7 de febreiro de 1992. (nº250 / sábado, 15 de outubro de 2016) − Decisión do Consello de 26 de maio de 2014 sobre o sistema de recursos propios da Unión Europea (2014/335/UE, EURATOM), adoptada en Bruxelas o 26 de maio de 2014. (nº250 / sábado, 15 de outubro de 2016) − Real Decreto 389/2016, de 22 de outubro, polo que se aproba o Plan Director da Rede de Parques Nacionais. (nº257 / luns, 24 de outubro de 2016) − Orde ESS/1554/2016, de 29 de setembro, pola que se regula o procedemento para o rexistro e publicación das memorias de responsabilidade social e de sustentabilidade das empresas, organizacións e administracións públicas. (nº238 / sábado, 1 de outubro de 2016) − Orde ESS/1588/2016, de 29 de setembro, pola que se fixan para o exercicio 2016 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. (nº240 / martes, 4 de outubro de 2016) − Orde JUS/1625/2016, de 30 de setembro, sobre a tramitación dos procedementos de concesión da nacionalidade española por residencia. (nº246 / martes, 11 de outubro de 2016) − Orde HAP/1626/2016, de 6 de outubro, pola que se modifica a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do IRPF sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda; e se modifican así mesmo outras normas tributarias. (nº246 / martes, 11 de outubro de 2016)

OUTUBRO 2016

|1|


− Orde ECD/1663/2016, de 11 de outubro, pola que se regulan as probas de acceso á universidade das persoas maiores de 25 o de 45 anos de idade, así como o acceso mediante acreditación de experiencia laboral ou profesional, no ámbito da Universidade Nacional de Educación a Distancia. (nº251 / luns, 17 de outubro de 2016) − C. erratas Orde ESS/1588/2016, de 29 de setembro, pola que se fixan para o exercicio 2016 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. (nº258 / martes, 25 de outubro de 2016) − Resolución de 4 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2017. (nº244 / sábado, 8 de outubro de 2016) − Resolución de 6 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece un prazo especial para o ingreso das diferenzas resultantes da aplicación da Orde ESS/1588/2016, de 29 de setembro, pola que se fixan para o exercicio 2016 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. (nº246 / martes, 11 de outubro de 2016) − Resolución de 7 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e as características, para a temporada eléctrica 2017, do procedemento competitivo de puxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, de 31 de outubro. (nº247 / mércores, 12 de outubro de 2016) − Resolución de 29 de setembro de 2016, Axencia Estatal de Meteoroloxía, pola que se publica o Convenio marco de colaboración coa Xunta de Galicia en materia de meteoroloxía e clima. (nº249 / venres, 14 de outubro de 2016) − Resolución de 20 de outubro de 2016, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 2/2016, de 30 de setembro, polo que se introducen medidas tributarias dirixidas á redución do déficit público. nº256 / sábado, 22 de outubro de 2016) − Depósito da modificación dos estatutos da organización sindical denominada Unión General de Trabajadores de España, en siglas UGT (B nº262 / sábado, 29 de outubro de 2016)

− DECRETO 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu recoñecemento. (nº188 / luns, 3 de outubro de 2016) − DECRETO 134/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba a fusión voluntaria (nº197 / luns, 17 de outubro de 2016) − DECRETO 135/2016, do 6 de outubro, polo que se regulan a estrutura e a organización do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia. (nº203 / martes, 25 de outubro de 2016) − ORDE do 19 de setembro de 2016 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2016/17 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. EXTRACTO (nº189 / martes, 4 de outubro de 2016) − ORDE do 27 de setembro de 2016 pola que se establecen os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2017. (nº195 / xoves, 13 de outubro de 2016) − ORDE do 5 de outubro de 2016 pola que se fai pública a ampliación dos importes existentes para a concesión das axudas previstas na Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal

|2|


técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2016. (nº203 / martes, 25 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 28 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (SI440A). (nº188 / luns, 3 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN 23 setembro de 2016 pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática. (nº188 / luns, 3 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 5 de abril de 2016 pola que se regulan as bases para a concesión das axudas periódicas de apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº195 / xoves, 13 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2016 do IGAPE pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes e de xustificación da axuda da Resolución do 29 de xuño de 2016 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma16), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria. (nº196 / venres, 14 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2016 pola que se fai público o esgotamento do crédito previsto na Resolución do 29 de xuño de 2016 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma 16), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria. (nº203 / martes, 25 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. (nº204 / mércores, 26 de outubro de 2016)

− Calendario laboral ano 2017 concellos da provincia da Coruña (nº206 / luns,31 de outubro de 2016)

− Festivos locais para o ano 2017 da provincia de Lugo. (nº239 / martes, 18 de outubro de 2016)

|3|


EMPREGO PÚBLICO

− Orde ECD/1596/2016, de 23 de setembro, pola que se establecen as normas procedementais aplicables aos concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2016/2017, para persoal funcionario dos corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (nº241 / mércores, 5 de outubro de 2016)

− ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. (nº205 / xoves, 27 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se regula o procedemento de cobertura temporal de postos de persoal funcionario sanitario da escala de saúde publica e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro). (nº188 / luns, 3 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2016 da Universidade de Santiago de Compostela pola que se convoca concurso público para a elaboración dunha lista de agarda de persoal docente e investigador contratado interino para cubrir as necesidades docentes de distintas áreas de coñecemento desta universidade para o curso académico 2016/17. (nº194 / martes, 11 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2016 da Universidade de Santiago de Compostela pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal de administración e servizos para o ano 2016. (nº198 / martes, 18 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes a nomeamentos temporais nos postos de traballo do persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro). (nº205 / xoves, 27 de outubro de 2016) − RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia correspondente a determinados grupos e categorías. (nº207 / luns, 31 de outubro de 2016) − ANUNCIO do 27 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades (590019) Tecnoloxía, (590061) Economía, (590101) Administración de Empresas e (590107) Informática e, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas especialidades (591202) Equipos Electrónicos, (591216) Operacións de Produción Agraria, (591217) Patronaxe e Confección, (591226) Servizos de Restauración e (591227) Sistemas e Aplicación Informáticas. (nº193 / luns, 10 de outubro de 2016) − ANUNCIO do 3 de outubro de 2016 da Universidade da Coruña polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convocan a concurso público prazas de profesor contratado doutor. (nº194 / martes, 11 de outubro de 2016)

|4|


NOMEAMENTOS

− Real Decreto 400/2016, de 22 de outubro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Económico e Social en representación do sector marítimo-pesqueiro. (nº257 / luns, 24 de outubro de 2016) − Orde ECD/1682/2016, de 11 de outubro, pola que se dispón o cese e nomeamento de Conselleiros substitutos do Consello Escolar do Estado, polo grupo de Profesores da ensinanza pública. (nº257 / luns, 24 de outubro de 2016)

− DECRETO 133/2016, do 6 de outubro, polo que se dispón que cese o presidente do Consello Galego de Relacións Laborais.( nº192 / venres, 7 de outubro de 2016) − DECRETO 136/2016, do 13 de outubro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (nº204 / mércores, 26 de outubro de 2016) − ORDE do 3 de outubro de 2016 pola que se dispón o cesamento de dous vogais do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao. (nº195 / xoves, 13 de outubro de 2016) − ORDE do 3 de outubro de 2016 pola que se dispón o cesamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria da Coruña. (nº195 / xoves, 13 de outubro de 2016) − ORDE do 10 de outubro de 2016 pola que se dispón o cesamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. (nº200 / xoves, 20 de outubro de 2016) − ORDE do 10 de outubro de 2016 pola que se dispón o cesamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa. (nº200 / xoves, 20 de outubro de 2016)

SERVIZOS MÍNIMOS

− Orde IET/1705/2016, de 26 de outubro, pola que se establecen os servizos mínimos a aplicar ante a convocatoria de folga pola empresa Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación, SL, durante determinados días dos meses de outubro, novembro e decembro de 2016 e de xaneiro e febreiro de 2017. (nº260 / xoves, 27 de outubro de 2016)

|5|


CONVENIOS E ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO E PLANS DE IGUALDADE

− Revisión salarial ano 2016 do Convenio colectivo de Imerys Diatomita Alicante, SA. (nº239 / luns, 3 de outubro de 2016) − Convenio colectivo de Comercial Citroën, SA. (nº243 / venres, 7 de outubro de 2016) − Convenio colectivo de Mercedes-Benz Retail, SAU. (nº243 / venres, 7 de outubro de 2016) − Convenio colectivo do Grupo Vodafone España. (nº243 / venres, 7 de outubro de 2016) − Convenio colectivo do sector industrias de alimentos compostos para animais. (nº243 / venres, 7 de outubro de 2016) − Sentencia da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de Mnemon Consultores, SL. (nº243 / venres, 7 de outubro de 2016) − Sentencia do Tribunal Supremo relativa ao Acordo de modificación do IV Acordo Laboral de ámbito estatal para o sector de hostalería. (nº243 / venres, 7 de outubro de 2016) − Táboas salariais para os anos 2014, 2015 e 2016 do Convenio colectivo de centros de ensinanza de perruquería e estética, de ensinanzas musicais e de artes aplicadas e oficios artísticos. (nº243 / venres, 7 de outubro de 2016) − C. erros Revisión salarial ano 2016 Convenio colectivo de Imerys Diatomita Alicante, SA. (nº257 / luns, 24 de outubro de 2016) − Convenio colectivo de ámbito estatal para as empresas de mediación de seguros privados para o período 2016-2018. (nº261 / venres, 28 de outubro de 2016) − Convenio colectivo de Bombardier European Investments, SLU. (nº261 / venres, 28 de outubro de 2016) − Convenio colectivo de Masa Servicios, SA. (nº261 / venres, 28 de outubro de 2016) − Táboas salariais para o ano 2016 do Convenio colectivo de Dealz España, SL. (nº261 / venres, 28 de outubro de 2016) − Acordo sobre condicións de venda para os sorteos extraordinarios do Cupón da ONCE, acordo derivado do disposto no XV Convenio Colectivo da ONCE e o seu persoal. (nº261 / venres, 28 de outubro de 2016)

|6|


− Convenio colectivo do grupo de empresas Top Wash (nº 189 / martes, 4 de outubro de 2016) − Táboas salariais para 2016 do convenio colectivo provincial do sector da construción e obras públicas da Coruña (nº197 / luns, 17 de outubro de 2016) − Modificación do convenio colectivo para persoal laboral do Concello de Ames (nº197 / luns, 17 de outubro de 2016) − Corrección de erros. Convenio colectivo da empresa P. Ferro GPF, S.L. (nº198 / mércores, 19 de outubro de 2016) − Táboas salariais ano 2016 do convenio colectivo de traballo da empresa Tranvías de Ferrol, S.A. (nº201 / luns, 24 de outubro de 2016) − Modificación convenio colectivo da empresa La Opinión de La Coruña, S.L.U. (nº201 / luns, 24 de outubro de 2016)

− Convenio colectivo de edificación e obras públicas da provincia de Lugo (nº249/ sábado, 29 de outubro de 2016) − Convenio colectivo de comercio de materiais de construción e saneamento da provincia de Lugo (nº250/ luns, 31 de outubro de 2016)

− Laudo arbitral do sector de "Comercio de alimentación" (nº189 / luns, 3 de outubro de 2016) − Convenio colectivo da empresa "Carlos Martínez Tilve" (Orquesta Xacobeo) (nº190 / martes, 4 de outubro de 2016) − Convenio colectivo "PMAS3 Grove, SL (ORQUESTA PALLADIUM)" (nº192 / xoves, 6 de outubro de 2016) − Convenio colectivo do sector de "Almacenistas de Madeira" (nº192 / xoves, 6 de outubro de 2016) − Convenio colectivo para o persoal do servizo en instalacións deportivas e ximnasios municipais de Vigo, adscritos á UTE Vigo Piscinas (FCC AQUALIA, SA - IDÓNEA CYS, SL) (nº194 / luns, 10 de outubro de 2016) − Convenio colectivo "Viguesa de Transportes, SL- VITRASA". (nº195 / martes, 11 de outubro de 2016) − Regulamento municipal regulador do complemento de produtividade dos empregados públicos do concello de Vila de Cruces. (nº197 / venres, 14 de outubro de 2016)

|7|


− Convenio "Automóviles de Tuy, SA" (nº198 / luns, 17 de outubro de 2016) − Convenio "Gestamp Vigo, SA" (nº198 / luns, 17 de outubro de 2016) − Modificación do regulamento municipal de pase de determinados funcionarios á segunda actividade do concello de A Estrada. (nº204 / martes, 25 de outubro de 2016)

|8|


MARZO 2014

|9|

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Outubro 2016  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Outubro 2016

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Outubro 2016  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Outubro 2016

Advertisement