__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 25, XANEIRO DE 2016

NORMATIVA

− Corrección de erros da Lei 31/2015, de 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e se adoptan medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da Economía Social. (nº12 / xoves, 14 de xaneiro de 2016) − Corrección de erros da Lei 47/2015, de 21 de outubro, reguladora da protección social das persoas traballadoras do sector marítimo-pesquero. (nº12 / xoves, 14 de xaneiro de 2016) − Real Decreto 15/2016, de 15 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1078/2015, de 27 de novembro, polo que se regula a concesión directa de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas, e para a implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA. (nº14 / sábado 16 de xaneiro de 2016) − Orde ECD/49/2016, de 13 de xaneiro, pola que se publican as subvenciones destinadas ao fomento da participación dos representantes dos empregados públicos nos órganos de negociación colectiva dos centros docentes públicos non universitarios e a relación de organizacións sindicais beneficiarias. (nº23 / mércores, 27 de xaneiro de 2016) − Orde ESS/70/2016, de 29 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cese de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional, contidas na Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016. (nº 26 / sábado, 30 de xaneiro de 2016) − Orde ESS/71/2016, de 29 de xaneiro, pola que se establecen para o ano 2016 as bases de cotización á Seguridade Social dos traballadores do Réxime Especial do Mar incluídos nos grupos segundo e terceiro. (nº 26 / sábado, 30 de xaneiro de 2016) − Resolución 23 de decembro de 2015, Fondo Español Garantía Agraria, pola que se concede o tramo complementario da axuda prevista no Real Decreto 1077/2015, 27 de novembro, polo que se establece a concesión directa dunha axuda temporal excepcional para compensar as dificultades económicas no sector produtor vacún de leite. (nº 8 / sábado, 9 de xaneiro de 2016) − Resolución de 8 de xaneiro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, pola que se publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Resolución de 20 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, pola que se publica o Acordo entre o Ministerio de Xustiza e as organizacións sindicais máis representativas no ámbito da Administración de Xustiza.(nº19 / venres, 22 de xaneiro de 2016)

XANEIRO 2016

|1|


− C. erros. Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social. (nº 4 / venres, 8 de xaneiro de 2016) − DECRETO 191/2015, do 23 de decembro, polo que se crea a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa. (nº 10 / luns, 18 de xaneiro de 2016) − ORDE do 18 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, para estudantes universitarios que participan en Erasmus Estudos no curso 2015/16. (nº 1 / luns, 4 de xaneiro de 2016). − ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (nº 4 / venres, 8 de xaneiro de 2016) − ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (nº 5 / luns, 11 de xaneiro de 2016) − ORDE do 17 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios de segundo e posteriores cursos matriculados nas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2015/16. (nº 9 / venres, 15 de xaneiro de 2016) − ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria ano 2016. (nº 9 / venres, 15 de xaneiro de 2016) − Orde de 29 de decembro de 2015, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se publica a convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº17 / mércores, 20 de xaneiro de 2016) − ORDE do 30 de decembro de 2015 da Consellería do Mar pola que se regula a explotación dos recursos específicos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (nº 13 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixidos a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito do Programa operativo de emprego xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 13 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 15 / luns, 25 de xaneiro de 2016) − ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 15 / luns, 25 de xaneiro de 2016) − ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a

|2|


mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 15 / luns, 25 de xaneiro de 2016) − C. erros. Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 16 / martes, 26 de xaneiro de 2016) − C. erros. Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 16 / martes, 26 de xaneiro de 2016) − C. erros. Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 16 / martes, 26 de xaneiro de 2016) − ORDE 13 xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria e do Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 16 / martes, 26 de xaneiro de 2016) − ORDE 13 xaneiro 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde 29 decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2016. (nº 16 / martes, 26 de xaneiro de 2016) − ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 16 / martes, 26 de xaneiro de 2016) − C. erros. Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes. (nº 16 / martes, 26 de xaneiro de 2016) − ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. (nº 17 / mércores, 27 de xaneiro de 2016) − ORDE do 31 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2016. (nº 17 / mércores, 27 de xaneiro de 2016) − ORDE 15 xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (Auxs) para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 na Comunidade Autónoma de Galicia (nº 18 / xoves, 28 de xaneiro de 2016) − ORDE do 19 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016. (nº 18 / xoves, 28 de xaneiro de 2016)

|3|


− ORDE 21 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2016, co obxecto de coñecer a lingua dese país. (nº 18 / xoves, 28 de xaneiro de 2016) − ORDE 18 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2015/16, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar os estudos. (nº 19 / venres, 29 de xaneiro de 2016) − ORDE do 20 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2016. (nº 19 / venres, 29 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2016 pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación. (nº 17 / mércores, 27 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN 23 decembro 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016. (nº 3 / xoves, 7 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fixan as porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida. (nº 14 / venres, 22 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2015 pola que se establece o Plan de inspeccións en materia de certificación enerxética de edificios para o ano 2016. (nº 16 / martes, 26 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN 13 xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (nº 18 / xoves, 28 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (nº 18 / xoves, 28 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2016 pola que se publica o Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016. (nº 18 / xoves, 28 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN conxunta do 18 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal deste servizo. (nº 18 / xoves, 28 de xaneiro de 2016)

|4|


EMPREGO PÚBLICO

− ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2016. (nº 13 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN 30 decembro 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías sanitarias. (nº 5 / luns, 11 de xaneiro de 2016) − RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2016 pola que se establece a data, a hora e o lugar para a realización do sorteo público a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. (nº 19 / venres, 29 de xaneiro de 2016)

NOMEAMENTOS

− DECRETO 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se nomea reitor magnífico da Universidade da Coruña o profesor doutor Julio Ernesto Abalde Alonso. (nº 5 / luns, 11 de xaneiro de 2016) − DECRETO 189/2015, do 23 de decembro, polo que se dispón o nomeamento dunha vogal do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia. (nº 5 / luns, 11 de xaneiro de 2016) − DECRETO 3/2016, do 14 de xaneiro, polo que se nomea director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde a Jorge Aboal Viñas. (nº 9 / venres, 15 de xaneiro de 2016) − DECRETO 5/2016, do 28 de xaneiro, polo que se nomea director xeral de Inclusión Social a Arturo Parrado Puente. (nº 19 / venres, 29 de xaneiro de 2016) − ORDE do 22 de xaneiro de 2016 pola que se dispón o nomeamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. (nº 18 / xoves, 28 de xaneiro de 2016)

|5|


CONVENIOS E ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO E PLANS DE IGUALDADE

− Convenio colectivo marco da Unión General de Trabajadores 2015-2016. (nº1/ venres 1 de xaneiro de 2016) − Sentencia do Tribunal Supremo relativa ao Convenio colectivo estatal de grandes almacéns (nº2/ sábado, 2 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo de Servicios Integrales de Fincas Urbanas de Madrid, SL. (nº 4 / martes, 5 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo de Bellota Herramientas, SAU, Bellota Agrisolutions, SLU y Mirandaola Inversiones y Gestión, SLU. (nº13 / venres, 15 de xaneiro de 2016) − Prórroga e modificación do Convenio colectivo de Avis Alquile un Coche, SA. (nº16 / martes, 19 de xaneiro de 2016) − Acordo relativo ao Convenio colectivo da Fundación Secretariado Gitano. (nº16 / martes, 19 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo do Grupo de empresas Muerde la Pasta. (nº16 / martes, 19 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo do persoal asalariado ao servizo da Comisión Executiva Confederal da Confederación Sindical de Comisiones Obreiras. (nº16 / martes, 19 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo estatal de perfumería e afíns. (nº16 / martes, 19 de xaneiro de 2016) − Sentencia da Audiencia Nacional Convenio colectivo de Risk Steward, SL. (nº16 / martes, 19 de xaneiro de 2016) − Sentencia Audiencia Nacional Convenio colectivo de APC Bussines Proyect, SL. (nº16 / martes, 19 de xaneiro de 2016) − Táboas salariais 2015 do Convenio colectivo de Iris Assistance, SL. (nº16 / martes, 19 de xaneiro de 2016) − III Convenio colectivo do Grupo de empresas Rodilla. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo empresas vinculadas a Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU e Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, SAU. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Acordo de prórroga da ultratividade do Convenio colectivo de banca. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Prórroga do Convenio colectivo dos buques do Instituto Social de la Marina. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Prórroga II Convenio colectivo do Grupo E.On España. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Plan de igualdade de Alcatel-Lucent Transformation Engineering & Consulting Service Spain, SLU. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016)

|6|


− Plan de igualdade de Informática El Corte Inglés, SA. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Modificación do II Convenio colectivo profesional entre AENA (agora ENAIRE) e o colectivo de Controladores de Tránsito Aéreo. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Prórroga de ultratividade do Convenio colectivo do sector de caixas e entidades financeiras de aforro. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo de Noroto, SAU. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Sentencia da Sala do Social da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de Ela Hiermor Asociados, SLU. (nº18 / xoves, 21 de xaneiro de 2016) − Acordos de prórroga e táboas salariais do ano 2016 do II Convenio colectivo da industria de produción audiovisual (técnicos). (nº19 / venres, 22 de xaneiro de 2016)

− Acordo de Interpretación do artigo 29 do II Convenio colectivo do PDI laboral das universidades públicas galegas. (nº7 / mércores, 13 de xaneiro de 2016)

Convenio colectivo da empresa Voz Audiovisual, S.A. (nº 4 / venres, 8 de xaneiro de 2016)

− Calendario laboral para o ano 2016 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña (nº 10 / luns, 18 de xaneiro de 2016) − Calendario laboral para o ano 2016 do convenio colectivo de industrias de rematantes, serradoiros e almacenistas de madeira da provincia da Coruña (nº 10 / luns, 18 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo da sociedade Urbaser, S.A. na súa actividade de recollida de residuos e xestión do punto limpo do Concello Pobra do Caramiñal (nº 15 / luns, 25 de xaneiro de 2016)

− Calendario laboral para o ano 2016 do convenio de edificación e obras públicas da provincia de Lugo. (nº 1/ sábado, 2 de xaneiro de 2016) − Calendario laboral para o ano 2016 do convenio de materiais e prefabricados da construción da provincia de Lugo (nº 1/ sábado, 2 de xaneiro de 2016) − Calendario laboral para o ano 2016 do convenio de comercio de materiais de construción e saneamento da provincia de Lugo (nº 1/ sábado, 2 de xaneiro de 2016)

|7|


− Convenio colectivo do sector de rematantes e serradoiros de madeiras. (nº 1 / luns 4 de xaneiro de 2016) − Calendario laboral para o ano 2016 do convenio colectivo do sector de carpintería de ribera. (nº 1 / luns 4 de xaneiro de 2016) − Calendario laboral para o ano 2016, do convenio colectivo do sector de carpintería, ebanistería e actividades afíns da provincia de Pontevedra. (nº 2 / martes, 5 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo para o persoal laboral da Asociación "Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular". (nº 3 / xoves, 7 de xaneiro de 2016) − Modificación de artigos do convenio colectivo do persoal laboral do concello de Pontevedra. (nº 3 / xoves, 7 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo do sector da construción (táboas salariais) (nº 3 / xoves, 7 de xaneiro de 2016) − Plano de igualdade do convenio colectivo da empresa "Peugeot Citroën Automóviles España, SA". (nº 3 / xoves, 7 de xaneiro de 2016) − Acordo derivado de convenio de "FARO DE VIGO, S.A." (nº 4 / venres, 8 de xaneiro de 2016) − Calendario laboral 2016 convenio colectivo sector mármores e pedras. (nº 4 / venres, 8 de xaneiro de 2016) − Táboas salariais dos anos 2014 e 2015 do convenio colectivo da empresa "Faurecia Interior Systems España, SA (Porriño). (nº 6 / martes, 12 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo da empresa "Mantenimientos, ayuda a la explotación y servicios, SA (MAESSA)". (nº 8 / xoves, 14 de xaneiro de 2016) − C. erros Convenio colectivo de "ENDULCO, SL (Plataforma Casablanca)" (nº 8 / xoves, 14 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo "Procesos Integrales al FMS, S.L. (PROINTAL)". (nº 15 / luns, 25 de xaneiro de 2016) − Convenio colectivo "Dalphi Metal España, S.A." (nº 17 / mércores, 17 de xaneiro de 2016)

|8|

Profile for UGT-Galicia

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Xaneiro 2016  

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas Nº 25. Xaneiro de 2016

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Xaneiro 2016  

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas Nº 25. Xaneiro de 2016

Advertisement