__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 22, OUTUBRO DE 2015

NORMATIVA

− Lei Orgánica 13/2015, de 5 de outubro, de modificación da Lei de Axuizamento Criminal para o fortalecemento das garantías procesuais e a regulación das medidas de investigación tecnolóxica. (nº239 / martes, 6 de outubro de 2015) − Lei Orgánica 14/2015, de 14 de outubro, do Código Penal Militar. (nº247 / xoves, 15 de outubro de 2015) − Lei Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma da Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, para a execución das resolucións do Tribunal Constitucional como garantía do Estado de Dereito. (nº249 / sábado, 17 de outubro de 2015) − Lei Orgánica 16/2015, de 27 de outubro, sobre privilexios e inmunidades dos Estados estranxeiros, as Organizacións Internacionais con sede u oficina en España e as Conferencias e Reunións internacionais celebradas en España. (nº258 / mércores, 28 de outubro de 2015) − Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. (nº236 / venres, 2 de outubro de 2015) − Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. (nº236 / venres, 2 de outubro de 2015) − Lei 41/2015, de 5 de outubro, de modificación de modificación da Lei de Axuizamento Criminal para a axilización da xustiza penal e o fortalecemento das garantías procesas. (nº239 / martes, 6 de outubro de 2015) − Lei 42/2015, de 5 de outubro, de reforma da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, da Axuizamento Civil. (nº239 / martes, 6 de outubro de 2015) − Lei 43/2015, de 9 de outubro, do Terceiro Sector de Acción Social. (nº243 / sábado, 10 de outubro de 2015) − Lei 44/2015, de 14 de outubro, de Sociedades Laborais e Participadas. (nº247 / xoves, 15 de outubro de 2015) − Lei 45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado. (nº247 / xoves, 15 de outubro de 2015)

OUTUBRO 2015

|1|


− Lei 46/2015, de 14 de outubro, pola que se modifica a Lei 39/2007, de 19 de novembro, da carreira militar. (nº247 / xoves, 15 de outubro de 2015) − Lei 11/2015, de 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. (nº249 / sábado, 17 de outubro de 2015) − Lei 47/2015, de 21 de outubro, reguladora da protección social das persoas traballadoras do sector marítimo-pesqueiro. (nº253 / xoves, 22 de outubro de 2015) − Lei 48/2015, de 29 de outubro, Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016. (nº260 / venres, 30 de outubro de 2015) − Real Decreto-lei 11/2015, de 2 de outubro, para regular as comisións pola retirada de efectivo nos caixeiros automáticos. (nº237 / sábado, 3 de outubro de 2015) (C. erros nº242 / venres, 9 de outubro de 2015) − Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. (nº255 / sábado, 24 de outubro de 2015) − Real Decreto Lexislativo 3/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Emprego. (nº255 / sábado, 24 de outubro de 2015) − Real Decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Mercado de Valores. (nº255 / sábado, 24 de outubro de 2015) − Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. (nº 261 / sábado, 31 de outubro de 2015) − Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria. (nº 261 / sábado, 31 de outubro de 2015) − Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana. (nº 261 / sábado, 31 de outubro de 2015) − Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. (nº 261 / sábado, 31 de outubro de 2015) − Real Decreto 899/2015, de 9 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención. (nº243 / sábado, 10 de outubro de 2015) − Real Decreto 900/2015, de 9 de outubro, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas das modalidades de subministro de enerxía eléctrica con autoconsumo e de produción con autoconsumo. (nº243 / sábado, 10 de outubro de 2015) − Real Decreto 901/2015, de 9 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 843/2011, de 17 de xuño, polo que se establecen os criterios básicos sobre a organización de recursos para desenvolver a actividade sanitaria dos servizos de prevención. (nº243 / sábado, 10 de outubro de 2015) − Real Decreto 850/2015, de 28 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 1615/2009, de 26 de outubro, polo que se regula a concesión e utilización do distintivo "Igualdade na Empresa". (nº245 / martes 13 de outubro de 2015) − Real Decreto 869/2015, de 2 de outubro, polo que se crea como Centro de Referencia Nacional o Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo, na área profesional Pesca e Navegación da familia profesional Marítimo-Pesqueira, no ámbito da formación profesional. (nº249 / sábado, 17 de outubro de 2015) − Real Decreto 840/2015, de 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control de riscos inherentes a accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas. (nº251 / martes, 20 de outubro de 2015)

|2|


− Real Decreto 949/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións. (nº255 / sábado, 24 de outubro de 2015) − Real Decreto 952/2015, do 23 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 1072/2010, do 20 de agosto, polo que se desenvolve o réxime xurídico da Empresa de Transformación Agraria, Sociedade Anónima, e das súas filiais. (nº255 / sábado, 24 de outubro de 2015) − Real Decreto 977/2015, de 26 de outubro, de disolución do Congreso dos Deputados e do Senado e de convocatoria de eleccións. (nº257 / martes, 27 de outubro de 2015) − Real Decreto 953/2015, de 26 de outubro, polo que se convocan eleccións locais parciais. (nº257 / martes, 27 de outubro de 2015) − Real Decreto 984/2015, de 30 de outubro, polo que se regula o mercado organizado de gas e o acceso de terceiros ás instalacións do sistema de gas natural. (nº 261 / sábado, 31 de outubro de 2015) − Orde ECD/2008/2015, de 28 de setembro, pola que se regulan as ensinanzas de bacharelato para persoas adultas en réxime nocturno, a distancia e a distancia virtual, no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. (nº236 / venres, 2 de outubro de 2015) − Orde ESS/2009/2015, de 24 de setembro, pola que se fixan para o exercicio 2015 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería del Carbón. (nº236 / venres, 2 de outubro de 2015) − Orde SSI/2160/2015, de 14 de outubro, pola que se procede á actualización do sistema de prezos de referencia de medicamentos no Sistema Nacional de Saúde. (nº249 / sábado, 17 de outubro de 2015) − Orde IET/2182/2015, de 15 de outubro, pola que se aproban as porcentaxes de reparto das cantidades a financiar relativas ao bono social correspondentes a 2015. (nº251 / martes, 20 de outubro de 2015) − Orde AAA/2210/2015, de 16 de outubro, pola que se modifican diversas ordes en materia pesqueira para adaptalas ao novo marco regulatorio da Política Pesqueira Común. (nº254 / venres, 23 de outubro de 2015) − Orde ESS/2259/2015, de 22 de outubro, pola que se modifica a Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembro, pola que se desenvolve o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, no referido á acreditación de entidades especializadas como servizos de prevención, memoria de actividades preventivas e autorización para realizar a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas. (nº260 / venres, 30 de outubro de 2015) − Resolución de 11 setembro de 2015, Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se convocan subvencións exercicio 2015, ás organizacións sindicais presentes nas mesas xerais de negociación nas que participa a Administración Xeral do Estado, como apoio instrumental á súa participación nas mesmas. (nº235 / xoves, 1 de outubro de 2015) − Resolución de 6 de outubro de 2015, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establecen prazos especiais para o ingreso das diferenzas resultantes da aplicación da Orde ESS/2009/2015, de 24 de setembro, pola que se fixan para o exercicio 2015 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. (nº248 / venres, 16 de outubro de 2015) − Resolución de 14 de outubro de 2015, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 11/2015, de 2 de outubro, para regular as comisións pola retirada de efectivo nos caixeiros automáticos. (nº251 / martes, 20 de outubro de 2015) − Resolución de 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2016. (nº253 / xoves, 22 de outubro de 2015) − Resolución 22 de outubro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican subvencións para financiar medidas de apoio institucional os sindicatos da Mesa Sectorial de Universidades. (nº260 / venres, 30 de outubro de 2015)

|3|


− LEI 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 116/2015, do 4 de outubro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − DECRETO 142/2015, do 17 de setembro, polo que se crea a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos e se aproban os seus estatutos. (nº 197 / xoves, 15 de outubro de 2015) − CORRECCIÓN de erros. Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos. (nº200 /martes, 20 de outubro de 2015) − ORDE do 23 de setembro de 2015 pola que se modifica a do 10 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16. (nº189 / venres, 2 de outubro de 2015) − ORDE do 23 de setembro de 2015 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/16. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − ORDE do 30 de setembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (nº191 / martes, 6 de outubro de 2015) − C. erros. Orde do 24 de setembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (nº241 / xoves, 8 de outubro de 2015) − ORDE 9 outubro 2015 pola que se determina a adscrición dos órganos da extinta Secretaría Xeral do Mar á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. (nº 196 / mércores, 14 de outubro de 2015) − ORDE do 2 de outubro de 2015 pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión de bolsas e axudas destinadas ás persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2015, convocadas pola Orde do 28 de maio de 2015. (nº 196 / mércores, 14 de outubro de 2015) − ORDE do 9 de outubro de 2015 pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2016. (nº 197 / xoves, 15 de outubro de 2015) − ORDE do 13 de outubro de 2015 pola que se determina a adscrición dos órganos dependentes da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes e da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria. (nº198 / venres, 16 de outubro de 2015) − ORDE do 22 de setembro de 2015 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2015/16deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2015/16. (nº199 /luns, 19 de outubro de 2015) − ORDE 9 outubro 2015 de modificación Orde 10 agosto 2015 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial e formación profesional. (nº199 /luns, 19 de outubro de 2015)

|4|


− ORDE do 14 de outubro de 2015 pola que se modifica a Orde do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de caldeiras de alta eficiencia, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (nº201 / mércores, 21 de outubro de 2015) − ORDE do 14 de outubro de 2015 pola que se modifica Orde do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen bases reguladoras para a concesión de subvencións, réxime concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria. (nº201 / mércores, 21 de outubro de 2015) − ORDE do 16 de outubro de 2015 pola que se regulan as funcións, a composición e o funcionamento do Consello de Bioética de Galicia. (nº205 / martes, 27 de outubro de 2015) − RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2015 pola que se convocan as actividades de formación para o persoal que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas. (nº188 / xoves, 1 de outubro de 2015) − RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2015, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras de axudas e subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria no ano 2015. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) (c. erros nº197/xoves, 15 de outubro de 2015). − RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2015 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. (nº207 / xoves, 29 de outubro de 2015) − RESOLUCIÓN 19 outubro 2015, Dirección Xeral Recursos Humanos, pola que se inicia o prazo para inscrición de aspirantes da categoría de condutor/a nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito das institucións sanitarias do Servizo Galego Saúde e entidades adscritas á Consellería Sanidade. (nº207 / xoves, 29 de outubro de 2015)

− Calendario laboral para o ano 2016 . Festas locais na provincia da Coruña (nº208 / venres, 30 de outubro de 2015)

− Calendario laboral do ano 2016 para a provincia de Lugo. (nº240 / martes, 20 de outubro de 2015)

− Calendario laboral da provincia de Ourense 2016. (nº249 / xoves, 29 de outubro de 2015)

|5|


EMPREGO PÚBLICO

− ORDE do 28 de outubro de 2015 pola que se resolve o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo procedente da Fundación Galicia Emigración. (nº208 / venres, 30 de outubro de 2015) − ORDE do 28 de outubro de 2015 pola que se resolve o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo procedente da Fundación Axencia Humanitaria de Galicia. (nº208 / venres, 30 de outubro de 2015) − ORDE do 28 de outubro de 2015 pola que se resolve o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo procedente das fundacións para o desenvolvemento das comarcas que desenvolvían postos de xerente. (nº208 / venres, 30 de outubro de 2015) − RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se resolve, con carácter definitivo, o concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal estatutario de xestión e servizos, convocado pola Resolución do 19 de novembro de 2014. (nº241 / xoves, 8 de outubro de 2015) (c. erros nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, regulado no Decreto 37/2006, do 2 de marzo. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − RESOLUCIÓN 15 de outubro de 2015, Dirección Xeral Función Pública, pola que se publica o acordo de transposición en materia de permiso por asuntos particulares e vacacións por antigüidade establecidos no Real decreto lei 10/2015, do 11 de setembro. (nº199 /luns, 19 de outubro de 2015) − ANUNCIO do 7 de outubro de 2015 polo que se dá publicidade ao procedemento para aplicar o disposto no artigo único da Lei 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. (nº198 / venres, 16 de outubro de 2015)

|6|


NOMEAMENTOS

− Orde FOM/2220/2015, de 13 de outubro, pola que se publica o nomeamento do Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo. (nº256 / luns, 26 de outubro de 2015)

− DECRETO 122/2015, do 4 de outubro, polo que se nomea conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a Beatriz Mato Otero. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 123/2015, do 4 de outubro, polo que se nomea conselleira de Infraestruturas e Vivenda a Ethel María Vázquez Mourelle. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 124/2015, do 4 de outubro, polo que se nomea conselleiro de Economía, Emprego e Industria a Francisco José Conde López. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 125/2015, do 4 de outubro, polo que se nomea conselleiro de Sanidade a Jesús Vázquez Almuíña. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 126/2015, do 4 de outubro, polo que se nomea conselleiro de Política Social a José Manuel Rey Varela. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 127/2015, do 4 de outubro, polo que se nomea conselleira do Medio Rural a Ángeles Vázquez Mejuto. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 128/2015, do 4 de outubro, polo que se nomea conselleira do Mar a Rosa María Quintana Carballo. (nº190 / luns, 5 de outubro de 2015) − DECRETO 136/2015, do 8 de outubro, polo que se nomea delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense a María Sol Díaz Mouteira. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − DECRETO 137/2015, do 8 de outubro, polo que se nomea delegado territorial da Xunta de Galicia en Vigo a Ignacio López-Chaves Castro. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − DECRETO 138/2015, do 8 de outubro, polo que se nomea secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a María Jesús Lorenzana Somoza. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − DECRETO 139/2015, do 8 de outubro, polo que se nomea directora xeral de Conservación da Natureza a Ana María López Díaz. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) (c. erros nº 195/ mércores, 13 de outubro de 2015). − DECRETO 140/2015, do 8 de outubro, polo que se nomea secretario xeral técnico da Consellería de Política Social a Francisco Javier Abad Pardo. (nº194 / venres, 9 outubro de 2015) − DECRETO 141/2015, do 8 de outubro, polo que se nomea secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural a María del Carmen Bouso Montero. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − DECRETO 145/2015, do 22 de outubro, polo que se nomea conselleiro electivo do Consello Consultivo de Galicia a José Antonio Fernández Vázquez. (nº203 / venres, 23 de outubro de 2015)

|7|


− DECRETO 146/2015, do 22 de outubro, polo que se nomea secretario xeral técnico da Consellería de Infraestruturas e Vivenda a Joaquín Macho Canales. (nº203 / venres, 23 de outubro de 2015) − DECRETO 147/2015, do 22 de outubro, polo que se nomea secretaria xeral de Emprego a Covadonga Toca Carús. (nº203 / venres, 23 de outubro de 2015) − DECRETO 148/2015, do 22 de outubro, polo que se nomea director xeral de Orientación e Promoción Laboral a José Alfonso Marnotes González. (nº203 / venres, 23 de outubro de 2015) − DECRETO 154/2015, do 29 outubro, polo que se nomea director da entidade pública empresarial Augas de Galicia a Roberto Rodríguez Martínez. (nº208 / venres, 30 outubro 2015) − ORDE do 1 de outubro de 2015 pola que se dispón o nomeamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − ORDE do 8 de outubro de 2015 pola que se dispón o nomeamento do presidente da Autoridade Portuaria de Vigo. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2015 pola que se fai público o nomeamento do adxunto da valedora do pobo. (nº189 / venres, 2 de outubro de 2015)

SERVIZOS MÍNIMOS

− ORDE do 6 de outubro de 2015 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que afectará o persoal de atención especializada da estrutura organizativa de Xestión Integrada de Vigo e que se desenvolverá entre as 8.00 horas do día 13 de outubro e as 8.00 horas do día 14 de outubro de 2015. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − ORDE do 7 de outubro de 2015 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que afectará o persoal das empresas Acciona Facility Services, S.A. e Serunión, S.A., asignado aos servizos de limpeza e cociña dos hospitais adscritos á estrutura organizativa de Xestión Integrada de Vigo e que se desenvolverá entre as 0.00 e as 24.00 horas do día 13 de outubro de 2015. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015) − ORDE do 7 de outubro de 2015 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que afectará o persoal facultativo do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e se desenvolverá entre as 0.00 e as 24.00 horas do día 13 de outubro de 2015. (nº194 / venres, 9 de outubro de 2015)

|8|


CONVENIOS E ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO E PLANS DE IGUALDADE

− Convenio colectivo de Altura, Drenajes y Contenciones, SL. (nº237 / sábado, 3 de outubro de 2015) − II Plan de igualdade de Provivienda. (nº239 / martes, 6 de outubro de 2015) − Sentencia da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de Intecons, SA. (nº239 / martes, 6 de outubro de 2015) − Sentencia da Audiencia Nacional, relativa ao convenio colectivo de ESC Servicios Generales, SL. (nº239 / martes, 6 de outubro de 2015) − Táboas salariais correspondentes aos anos 2014 e 2015 do Convenio colectivo marco estatal para os servizos de naturopatía e profesionais naturópatas. ((nº239 / martes, 6 de outubro de 2015) − II Convenio colectivo estatal para o sector de industrias de augas de bebida envasadas. (nº242 / venres, 9 de outubro de 2015) − C. erros Convenio colectivo xeral de traballo da industria téxtil e da confección. (nº245 / martes, 13 de outubro de 2015) − Convenio colectivo de Centro Farmacéutico, SL. (nº 246 / mércores, 14 de outubro de 2015) − Convenio colectivo estatal para as industrias de turróns e mazapáns. (nº 246 / mércores, 14 de outubro de 2015) − VI Convenio colectivo estatal do sector da cortiza, para os anos años 2015-2016. (nº 246 / mércores, 14 de outubro de 2015) − Sentencia da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de Stock Uno Grupo de Servicios, SL. (nº 246 / mércores, 14 de outubro de 2015) − Sentencia da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de Adaptalia Especialidades de Externalización, SL. (nº 246 / mércores, 14 de outubro de 2015) − Sentencia da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios. (nº 246 / mércores, 14 de outubro de 2015) − Táboas salariais para os anos 2015 y 2016 del XIV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade. (nº 246 / mércores, 14 de outubro de 2015) − Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores, SL. (nº248 / venres, 16 de outubro de 2015)

|9|


− Convenio Colectivo da Empresa RODICUT INDUSTRY, SAU para os anos 2015 e 2016 (nº191 / venres, 2 de outubro de 2015) − Acordo relativo á prórroga da ultractividade do convenio colectivo da empresa Sertosa Norte, S.L. (convenio base Ferrol) (nº192 / mércores, 7 de outubro de 2015) − Acordo relativo á unha nova prórroga da ultractividade do convenio colectivo da empresa Sertosa Norte, S.L. (convenio base Ferrol) (nº192 / mércores, 7 de outubro de 2015) − Táboas salariais aplicables no ano 2015 do convenio colectivo de establecementos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta e laboratorios de análises clínicas da Coruña (nº192 / mércores, 7 de outubro de 2015)

− Convenio colectivo da empresa José Sanjurjo Construcciones, S.L. (nº234 / martes, 13 de outubro de 2015)

− Convenio colectivo da empresa Unidade de Vehículos Industriais, SA, para os anos 2015-2018, código de convenio 32000722011996. (nº247 / martes, 27 de outubro de 2015)

− Convenio colectivo de empresa "UTE PUERTO PESQUERO DE VIGO" (TALHER, SA E CONZALEZ COUCEIRO, SLU) para o persoal de limpeza e recollida de residuos do porto pesqueiro. (nº198 / mércores, 14 de outubro de 2015) − Convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais para a provincia de Pontevedra (nº198 / mércores, 14 de outubro de 2015).

|10|

Profile for UGT-Galicia

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Outubro 2015  

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Outubro 2015

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Outubro 2015  

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Outubro 2015

Advertisement