__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 18, XUÑO DE 2015

NORMATIVA

− Ditame Comité das Rexións — Estratexia de ampliación e principais retos para 2014-2015. (C 195 / 12 de xuño de 2015) − Ditame Comité das Rexións — Aplicación do Libro Branco do Transporte de 2011. (C 195 / 12 de xuño de 2015) − Ditame Comité das Rexións — O futuro do sector lácteo. (C 195 / 12 de xuño de 2015) − Ditame Comité das Rexións — Cara un enfoque integrado do patrimonio cultural europeo. (C 195 / 12 de xuño de 2015) − Ditame Comité das Rexións — A mellora da aplicación da Axenda Territorial da Unión Europea 2020. (C 195 / 12 de xuño de 2015) − Ditame Comité das Rexións — Oportunidades para un uso más eficiente dos recursos no sector da construción. (C 195 / 12 de xuño de 2015) − Ditame Comité das Rexións — Plan de Investimentos e Fondo Europeo para Investimentos Estratéxicos. (C 195 / 12 de xuño de 2015)

− Corrección de erros da Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal. (nº139 / xoves, 11 de xuño de 2015) − Lei Orgánica 6/2015, de 12 xuño, de modificación da Lei Orgánica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das Comunidades Autónomas e da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade

XUÑO 2015

|1|


Orzamentaria e Sostibilidade Financeira. (Nº141 / sábado, 13 de xuño de 2015) − Lei 11/2015, de 18 de xuño, de recuperación e resolución de entidades de crédito e empresas de servizos de investimento. (nº146 / venres, 19 de xuño de 2015) − Real Decreto 379/2015, de 14 de maio, polo que se establecen bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento da acción "Tu traballo EURES-FSE". (nº138 / mércores, 10 de xuño de 2015) − Real Decreto 420/2015, de 29 de maio, de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios. (nº144 / mércores, 17 de xuño de 2015) − Resolución de 27 de maio de 2015, do Instituto Nacional da Seguridade Social, pola que se modifica a de 20 de marzo de 2012, sobre delegación de competencias (nº144 / mércores, 17 de xuño de 2015) − Real Decreto 416/2015, de 29 de maio, sobre depósito de estatutos das organizacións sindicais e empresariais. (nº147 / sábado, 20 de xuño de 2015) − Real Decreto 417/2015, de 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento das empresas de traballo temporal. (nº147 / sábado, 20 de xuño de 2015) − Real Decreto 418/2015, de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda dos produtos pesqueiros. (nº149 / martes, 23 de xuño de 2015) − Orde ESS/1187/2015, de 15 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. (nº147 / sábado, 20 de xuño de 2015) − Orde ESS/1221/2015, de 11 de xuño, pola que se crea a Unidade Especial de Inspección en materia de formación profesional para o emprego. (nº150 / mércores, 24 de xuño de 2015) − Orde AAA/1239/2015, de 23 de xuño, pola que se modifica a Orde AAA/1579/2012, de 2 de xullo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a sindicatos de traballadores dos sectores agroalimentario e medioambiental para o desenvolvemento das súas actividades de colaboración e representación ante a Administración Xeral do Estado, a Unión Europea e institucións internacionais, e para a realización de proxectos de especial interese para o desenvolvemento e mellora dos traballadores dos citados sectores. (nº151 / xoves, 25 de xuño de 2015) − ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de caldeiras de alta eficiencia, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (nº119 / venres, 26 de xuño de 2015). − ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria. (nº119 / venres, 26 de xuño de 2015). − Orde ESS/1249/2015, de 19 de xuño, pola que se amplía prazo previsto na disposición transitoria oitava da Lei 3/2012, de 6 xullo, medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, relativa aos contratos para a formación e a aprendizaxe. (nº153 / sábado, 27 xuño 2015) − Orde ESS/1250/2015, de 25 de xuño, pola que se regula a disposición transitoria, por parte da Tesourería Xeral da Seguridade Social, dos fondos depositados na conta especial do Fondo de Continxencias Profesionais da Seguridade Social. (nº153 / sábado, 27 de xuño de 2015) − Resolución de 25 de maio de 2015, Secretaría Xeral Técnica-Secretariado do Gobierno, pola que se acorda a remisión do expediente administrativo correspondente ao recurso contencioso-administrativo 1/160/2015, interposto contra o Real Decreto 1082/2014, de 19 de decembro, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, Sección Terceira. (Federación Estatal de Servizos para a Mobilidade e o Consumo de UGT, contra o Real Decreto 1082/2014, de 19 de decembro, polo que se esta-

|2|


blecen especialidades para a aplicación das normas sobre tempos de condución e descanso no transporte por estrada desenvolvido en illas cuxa superficie non supere os 2.300 quilómetros cadrados) (nº134 / venres, 5 de xuño de 2015)

− DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº120 / luns, 29 de xuño de 2015) − DECRETO 88/2015, do 25 de xuño, polo que se integran no Servizo Galego de Saúde determinadas unidades de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. (nº121 / martes, 30 de xuño de 2015) − ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de ESO, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16. (nº 101 / luns, 1 de xuño de 2015) − ORDE 22 maio 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de ESO ou educación especial, centros sostidos fondos públicos, curso escolar 2015/16. (nº 101 / luns, 1 de xuño de 2015) − ORDE do 27 de maio de 2015 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015. (nº 102 / martes, 2 de xuño de 2015) − ORDE do 28 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a concesión de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2015, (nº134 / venres, 5 de xuño de 2015) − ORDE do 29 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015. (nº107 / martes, 9 de xuño de 2015) − ORDE do 29 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2015. (nº108 / mércores, 10 de xuño de 2015) − ORDE do 4 de xuño de 2015 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (nº111 / luns, 15 de xuño de 2015) − ORDE do 3 de xuño de 2015 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (nº112 / martes, 16 de xuño de 2015) − ORDE do 4 de xuño de 2015 pola que se convocan licenzas por formación curso 2015/16 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban bases concesión. − ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16. (nº112 / martes, 16 de xuño de 2015) − ORDE do 11 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e

|3|


de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16. (nº112 / martes, 16 de xuño de 2015) − ORDE do 9 de xuño de 2015 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2015/16 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2015 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. (nº114 / xoves, 18 de xuño de 2015) − ORDE do 9 de xuño de 2015 pola que se ditan normas para a adxudicación destino provisional curso académico 2015/16, entre persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (nº116 / luns, 22 de xuño de 2015) − ORDE do 23 de xuño de 2015 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016. (nº120 / luns, 29 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2015, Dirección Xeral Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social ano 2015 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº111 / luns, 15 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN 25 maio 2015, Dirección Xeral Xustiza, pola que se establecen os permisos retribuídos de que poden gozar os electores a órganos de representación de persoal da Administración de xustiza en Galicia que exerzan o dereito de voto o vindeiro día 18 de xuño. (nº111 / luns, 15 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, pola que se aproba o creación e posta en funcionamento do Rexistro de Regalos no marco do Código ético institucional da Xunta de Galicia. (nº115 / venres, 19 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2015 pola que se fai público o crédito destinado á concesión das axudas previstas para a anualidade 2014, do Real decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se establecen medidas para facilitar a reinserción laboral, así como o establecemento de axudas especiais, aos traballadores afectados polos expedientes de regulación de emprego 76/2000, do 8 de marzo de 2001, e 25/2001, do 31 de xullo. (nº118 / xoves, 25 xuño de 2015)

CUESTIÓNS DE INCONSTITUCIONALIDADE

− Recurso de inconstitucionalidade n.º 2896-2015, contra os artigos 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relación co 30.3, 37.3, 37.7, e a disposición final primeira da Lei Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá. (nº143 / martes, 16 de xuño de 2015)

|4|


EMPREGO PÚBLICO

− DECRETO 85/2015, do 18 de xuño, polo que se modifica o Decreto 34/2015, do 5 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ano 2015. (nº117 / martes, 23 de xuño de 2015) − ORDE do 15 de xuño de 2015 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Xunta de Galicia, subgrupo C2. (nº114 / xoves, 18 de xuño de 2015) − ORDE do 15 de xuño de 2015 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo administrativo da Xunta de Galicia, subgrupo C1. (nº114 / xoves, 18 de xuño de 2015) − ORDE do 15 de xuño de 2015 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A2. (nº114 / xoves, 18 xuño 2015) − ORDE do 15 de xuño de 2015 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1. (nº114 / xoves, 18 xuño 2015) − ORDE do 16 de xuño de 2015 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Xunta, subgrupo C1. (nº114 / xoves, 18 de xuño de 2015) − ORDE do 16 de xuño de 2015 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Xunta de Galicia, subgrupo C2. (nº114 / xoves, 18 de xuño de 2015) − ORDE 16 xuño 2015 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración da Xunta, subgrupo A2. (nº114 / xoves, 18 de xuño de 2015) − ORDE do 16 de xuño de 2015 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1. ((nº114 / xoves, 18 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2015 pola que se modifica a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador para o ano 2015 da Universidade da Coruña. (nº 102 / martes, 2 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia. (nº104 / xoves, 4 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslado para as prazas vacantes e de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza. (nº134 / venres, 5 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do SERGAS, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de xestión e servizos. (nº106 / luns, 8 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías sanitarias. (nº111 / luns, 15 de xuño de 2015)

|5|


− RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de xestión e servizos. (nº117 / martes, 23 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes de diversas categorías nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade. (nº118 / xoves, 25 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 17 de xuño do 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario. (nº121 / martes, 30 de xuño de 2015) − ANUNCIO do 11 de xuño de 2015 polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca o primeiro concurso público para a elaboración de listas de espera de persoal docente para o curso académico 2015/16 da Universidade de Vigo. (nº110 / venres, 12 de xuño de 2015)

NOMEAMENTOS

− Real Decreto 511/2015, de 12 de xuño, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Económico e Social en representación das organizacións empresariais. (nº141 / sábado, 13 de xuño de 2015) − Orde ECD/1234/2015, de 18 de xuño, pola que se dispón o cese e o nomeamento de Conselleiro titular do Consello Escolar do Estado, polo grupo de representantes das organizacións empresariais. (nº151 / xoves, 25 de xuño de 2015)

− DECRETO 79/2015, do 4 de xuño, polo que se nomea directora do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio a Inés Santé Riveira. (nº134 / venres, 5 de xuño de 2015) − DECRETO 81/2015, do 28 de maio, polo que se modifica o Decreto 63/2013, do 11 de abril, polo que se regulan os comités de ética da investigación en Galicia. (nº110 / venres, 12 de xuño de 2015) − DECRETO 82/2015, do 11 de xuño, polo que se nomea directora xeral de Xuventude e Voluntariado a Cecilia Vázquez Suárez. (nº110 / venres, 12 de xuño de 2015) − ORDE do 1 de xuño de 2015 pola que se substitúen varios membros do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral. (nº109 / xoves, 11 de xuño de 2015) − RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se modifica a composición da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, designada pola Resolución do 2 de xullo de 2014. (nº118 / xoves, 25 de xuño de 2015)

|6|


SERVIZOS MÍNIMOS

− ORDE do 16 de xuño de 2015 pola que se establecen os servizos mínimos que se prestarán durante a folga convocada na empresa Hermanos Ferrín, S.L. para o día 17 de xuño de 2015. (nº113 / mércores, 17 de xuño de 2015)

CONVENIOS E ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO E PLANS DE IGUALDADE

− III Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva 2015, 2016 e 2017. (nº147 / sábado, 20 de xuño de 2015) −

Plan de igualdade do Grupo Irco, SL. (nº132 / mércores, 3 de xuño de 2015)

− Acordo Comisión Negociadora XV Convenio colectivo da ONCE e o seu persoal. (nº137 / martes, 9 de xuño de 2015) − Decreto 57/2015, de 6 de maio, da Sala do Social da Audiencia Nacional, relativo ao Convenio colectivo de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA. (nº137 / martes, 9 de xuño de 2015) − XXII Convenio colectivo de Mantenimiento y Montajes Industriales, SA. (nº137 / martes, 9 de xuño de 2015) − Táboas salariais 2015 e 2016 do Convenio colectivo de Eurocontrol, SA. (nº137 / martes, 9 de xuño de 2015) − Modificación do Convenio colectivo do comercio retallista de droguerías, herboristerías e perfumerías. (nº138 / mércores, 10 de xuño de 2015) − Convenio colectivo de A&G Ayora Gea Transportes Petrolíferos. (nº138 / mércores, 10 de xuño de 2015) − Sentencia da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de Ana Naya García, SL. (nº138 / mércores, 10 de xuño de 2015) − Convenio colectivo de Swissport Spain, SA. (nº139 / xoves, 11 de xuño de 2015) − X Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA. (nº139 / xoves, 11 de xuño de 2015) − Convenio colectivo de Burgercampo, SL. (nº139 / xoves, 11 de xuño de 2015) − Corrección erros Plan de igualdade do Grupo Irco, SL. (nº145 / xoves, 18 de xuño de 2015) − Corrección erros Táboas salariais 2015 do Convenio colectivo do sector recuperación e reciclado de residuos e materias primas secundarias. (nº145 / xoves, 18 de xuño de 2015)

|7|


− Táboas salariais e a nova redacción do artigo 26 do XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil. (nº146 / venres, 19 de xuño de 2015) − Aclaración do V Convenio colectivo xeral do sector da construción. (nº146 / venres, 19 de xuño de 2015) − Auto da Audiencia Nacional polo que se rectifica sentencia relativa ao Convenio colectivo estatal das empresas de seguridade para o 2015. (nº146 / venres, 19 de xuño de 2015) − Convenio colectivo marco estatal empresas organizadoras do xogo do bingo. (nº146 / venres, 19 de xuño de 2015) − Modificación do Convenio colectivo de Bellsolá, SA. (nº146 / venres, 19 de xuño de 2015) − Revisión salarial do Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU. (nº146 / venres, 19 de xuño de 2015) − Convenio colectivo do grupo de empresas integrado pola Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos. (nº151 / xoves, 25 de xuño de 2015) − Plan de igualdade de Avanza Externalización de Servicios, SA. (nº151 / xoves, 25 de xuño de 2015) − Incremento salarial para o ano 2015 do Convenio colectivo Adidas España, SAU. (nº152 / venres, 26 de xuño de 2015) − Táboas salariais para o ano 2014 do Convenio colectivo de Safety-Kleen, SA. (nº152 / venres, 26 de xuño de 2015)

− Convenio colectivo de ámbito autonómico de Galicia para a actividade arqueolóxica (anos 20152018). (nº107 / martes, 9 de xuño de 2015) − V Convenio colectivo para o sector de pompas fúnebres de Galicia. (nº112 / martes, 16 de xuño de 2015)

− Táboas salariais para o ano 2015 do convenio colectivo da empresa Limpiezas Xalo, S.L. (limpeza viaria do Concello de Culleredo). (nº103 / mércores, 3 de xuño de 2015) − Táboas salariais para o ano 2014 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña (nº 120 / luns, 29 de xuño de 2015) − Acta da comisión paritaria do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña, na que aclara o artigo 22.6 do convenio colectivo (nº 120 / luns, 29 de xuño de 2015) − Convenio colectivo da empresa Acersa Hierros, S.L. (nº 120 / luns, 29 de xuño de 2015)

|8|


− Convenio colectivo materiais e prefabricados da construción provincia Lugo. (n°132 / xoves, 11 de xuño de 2015) − Convenio colectivo de edificación e obras públicas da provincia de Lugo. (n°132 / xoves, 11 de xuño de 2015) − Convenio colectivo materiais de construción e saneamento provincia de Lugo. (n°132 / xoves, 11 de xuño de 2015) − Convenio colectivo do persoal laboral do concello de Ribadeo (nº 147 / luns, 29 de xuño de 2015)

- Regulamento regulador do traballo non presencial mediante o uso da tecnoloxía da información e comunicación dos empregados públicos do Concello do Barco de Valdeorras. (n° 146 / sábado, 27 de xuño de 2015)

- II ACORDO regulador para o persoal funcionario do concello de Poio. (nº105 / xoves, 4 de xuño de 2015) - Colectivo de empresa Real Club Celta de Vigo, SAD do 01/01/2014 ata 31/12/2016. (nº105 / xoves, 4 de xuño de 2015) − Modificación convenio colectivo e inclusión táboa salarial 2015 do persoal do servizo de xestión de estacionamento regulado en Vigo adscrito á empresa DORNIER, SA (Antes CYCSA-EYSSA-UTE). (nº110 / xoves, 11 de xuño de 2015) − Acordo da empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A" en Vigo, polo que se establece o calendario laboral e táboa salarial 2015, para o persoal adscrito aos servizos de recollida residuos sólidos urbanos, limpeza vía pública e praias-Vigo. (nº 112 / luns, 15 de xuño de 2015) − Convenio colectivo Fomento de Construcción e Contratas, S.A. (FCC, SA) para o seu persoal adscrito aos servizo de recollida e transporte dos residuos sólidos urbanos, xestión do punto limpo municipal e limpeza da vía pública en Ponteareas. (nº 112 / luns, 15 de xuño de 2015)

|9|

Profile for UGT-Galicia

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Xuño de 2015  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Xuño de 2015

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Xuño de 2015  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Xuño de 2015

Advertisement