__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 13, XANEIRO DE 2015

NORMATIVA

− Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (nº 3 / sábado 3 de xaneiro 2015) − Real Decreto 1085/2014, de 19 de decembro, polo que se aproba o Programa anual 2015 do Plan Estatístico Nacional 2013-2016. (nº14 / venres, 16 de xaneiro de 2015) − C. erros Real Decreto-lei 16/2014, de 19 de decembro, polo que se regula o Programa de Activación para o Emprego. (nº15 / sábado, 17 de xaneiro de 2015) − Orde ESS/2505/2014, de 29 de decembro, pola que se prorroga a vixencia da Orde ESS/1/2012, de 5 de xaneiro, pola que se regula a xestión colectiva de contratacións en orixe para 2012. (nº 1 / xoves, 1 de xaneiro 2015) − Orde ESS/41/2015, de 12 de xaneiro, pola que se modifica a Orde ESS/2518/2013, de 26 de decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, de 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual e a Orde TAS/718/2008, de 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas o seu financiamento. (nº21/ sábado, 24 de xaneiro de 2015) − Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. (nº25 / xoves, 29 de xaneiro de 2015) − Orde ECD/76/2015, de 22 de xaneiro, pola que se publican as subvencións destinadas ao fomento da participación dos representantes dos empregados públicos nos órganos de negociación colectiva dos centros docentes públicos non universitarios e a relación das organizacións sindicais beneficiarias. (nº26 / venres, 30 de xaneiro de 2015) − Orde ESS/86/2015, de 30 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cese de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional, contidas na Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015. (nº27 / sábado, 31 de xaneiro de 2015) − Orde ESS/87/2015, de 30 de xaneiro, pola que se establecen para o ano 2015 as bases de cotización á Seguridade Social dos traballadores do Réxime Especial do Mar incluídos nos grupos segundo e terceiro. (nº27 / sábado, 31 de xaneiro de 2015) − Resolución de 29 de decembro de 2014, conxunta das Secretarías de Estado de Presupostos e Gastos e de Administracións Públicas, pola que se ditan instrucións para a aplicación efectiva, no ámbito do sector público estatal, das previsións da disposición adicional décima segunda, da Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2015. (Recuperación da paga extraordinaria e adicional do mes de decembro de 2012 do persoal do sector público estatal) (nº 2 / venres, 2 de xaneiro 2015)

XANEIRO 2015

|1|


− Resolución de 14 xaneiro de 2015, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan para exercicio 2015 subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación no marco do Acordo de Formación para o Emprego nas Administracións Públicas. (nº14 / venres, 16 de xaneiro de 2015) − Resolución de 20 de xaneiro de 2015, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 16/2014, de 19 de decembro, polo que se regula o Programa de Activación para o Emprego. (nº21/ sábado, 24 de xaneiro de 2015) − Resolución de 20 de xaneiro de 2015, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sostibilidade financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico. (nº21/ sábado, 24 de xaneiro de 2015)

− LEI 13/2014, do 22 de decembro, pola que se modifica a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias. (nº3 / mércores, 7 de xaneiro de 2015) − DECRETO 168/2014, do 18 de decembro, polo que se modifica o Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, polo que se regula o uso e acceso á historia clínica electrónica. (nº2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − DECRETO 169/2014, do 26 de decembro, polo que se derroga o Decreto 154/1993, do 24 de xuño, polo que se aproba o réxime xurídico básico do servizo público de xestión dos residuos industriais na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº5 / venres, 9 de xaneiro de 2015) − DECRETO 170/2014, do 26 de decembro, polo que se modifica o Decreto 36/2010, do 11 de marzo, polo que se regula o procedemento para o nomeamento do persoal emérito no ámbito sanitario. (nº8 / mércores, 14 de xaneiro de 2015) − DECRETO 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da planificación en materia de augas de Galicia e se regulan determinadas cuestións en desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. (nº10 / venres, 16 de xaneiro de 2015) − DECRETO 2/2015, do 15 de xaneiro, polo que se nomean os vogais do Consello Reitor da Escola Galega de Administración Pública, representantes da Xunta de Galicia e expertos no eido da Administración pública. . (nº11 / luns, 19 de xaneiro de 2015) − DECRETO 4/2015, do 8 de xaneiro, polo que se regula a declaración de festas de interese turístico de Galicia. (nº12 / martes, 20 de xaneiro de 2015) − DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (nº17 / martes, 27 de xaneiro de 2015) − DECRETO 9/2015, do 22 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica, aprobado polo Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro. (nº20 / venres, 30 de xaneiro de 2015) − ORDE do 10 de decembro de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para estudos universitarios no curso académico 2014/15 de segundo e posteriores cursos nas universidades do Sistema universitario de Galicia. (nº5 / venres, 9 de xaneiro de 2015) − ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015. (nº6 / luns, 12 de xaneiro de 2015)

|2|


− ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (nº7 / martes, 13 de xaneiro de 2015) − ORDE do 30 decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015. (nº10 / venres, 16 de xaneiro de 2015) − ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2015 e 2016. (nº10 / venres, 16 de xaneiro de 2015) − ORDE do 15 de xaneiro de 2015 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2015. (nº13 / mércores, 21 de xaneiro de 2015) − ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o 2015. (nº16 / luns, 26 de xaneiro de 2015) − ORDE do 21 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil. (nº17 / martes, 27 de xaneiro de 2015) − ORDE do 21 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (nº17 / martes, 27 de xaneiro de 2015) − ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (nº 1 / venres, 2 de xaneiro de 2015) − ORDE 30 decembro 2014 pola que se establece convocatoria para 2015, e se particulariza o seu importe global máximo, para concesión, réxime concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Pesca, para xestión zonas produción, conservación, protección e sustentabilidade explotación recursos mariños, que permitan mellorar condicións de vida e traballo persoas que se dedican a esta actividade e contribúan á conservación medio mariño e súas especies, tramitada como anticipado gasto. (nº19 / xoves, 29 de xaneiro de 2015) − ORDE do 29 de xaneiro de 2015 pola que se aproban as normas de aplicación do imposto sobre a contaminación atmosférica. (nº20 / venres, 30 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. (nº9 / xoves, 15 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan, na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013–2016. (nº11 / luns, 19 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2015 pola que se fixan as porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida. (nº15 / venres, 23 de xaneiro de 2015)

|3|


− RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se habilitan as persoas asesoras e avaliadoras de diferentes cualificacións profesionais. (nº16 / luns, 26 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN conxunta do 16 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Escola Galega de Administración Sanitaria, pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal do Servizo Galego de Saúde. (nº18 / mércores, 28 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2015 pola que se publica o Plan de formación do persoal da Administración da Comunidade Autónoma, das entidades locais de Galicia, da Administración de xustiza de Galicia e do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas para o ano 2015. (nº19 / xoves, 29 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se comunica a apertura do trámite de audiencia aos interesados na tramitación do anteproxecto de lei de economía social de Galicia. (nº20 / venres, 30 de xaneiro de 2015)

EMPREGO PÚBLICO

− ORDE do 17 de decembro de 2014 pola que se inicia o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo que desenvolvía postos de xerente procedente das fundacións para o desenvolvemento das comarcas. (nº2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − ORDE do 17 de decembro de 2014 pola que se inicia o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da Fundación Galicia Emigración. (nº2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − ORDE do 17 de decembro de 2014 pola que se inicia o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da Fundación Axencia Humanitaria de Galicia. (nº2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2014 pola que se convoca concurso público de acceso a prazas de corpos docentes universitarios Universidade de Vigo (DF1401). (nº2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2015 pola que se establece a data, hora e lugar para a realización do sorteo público a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. (nº16 / luns, 26 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2015 pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado. (nº17 / martes, 27 de xaneiro de 2015) − ANUNCIO do 26 de decembro de 2014 polo que se lle dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado para o curso académico 2014/15 da Universidade da Coruña (nº8 / mércores, 14 de xaneiro de 2015)

|4|


ORGANISMOS

− DECRETO 165/2014, do 11 de decembro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. (nº 1 / venres, 2 de xaneiro de 2015) − ORDE do 15 de decembro de 2014 pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia e se promove a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. (nº9 / xoves, 15 de xaneiro de 2015)

NOMEAMENTOS

− Real Decreto 15/2015, de 16 de xaneiro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Económico e Social en representación das organizacións empresariais. (nº15 / sábado, 17 de xaneiro de 2015) − Orde ESS/37/2015, de 15 de xaneiro, pola que se substitúe un vogal representante da Confederación Española de Organizacións Empresariais na Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. (nº20/ venres, 23 de xaneiro de 2015)

− DECRETO 167/2014, do 23 de decembro, polo que se dispón o nomeamento de membros do Consello Económico e Social de Galicia. (nº 1 / venres, 2 de xaneiro de 2015) − ORDE do 20 de xaneiro de 2015 pola que se dispón o nomeamento dun vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo. (nº17 / martes, 27 de xaneiro de 2015) − ORDE do 26 de xaneiro de 2015 pola que se dispón a renovación dun vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo. (nº18 / mércores, 28 de xaneiro de 2015) − ORDE do 20 xaneiro de 2015 pola que se dispón a renovación de varios vogais do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo. (nº19 / xoves, 29 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2015 de cesamento dun membro do Comité Territorial de Ética de Investigación de Santiago-Lugo. (nº19 / xoves, 29 de xaneiro de 2015) − RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2015 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello do Turismo de Galicia. (nº19 / xoves, 29 de xaneiro de 2015)

MARZO 2014

|5|


CONVENIOS, ACORDOS COLECTIVOS DE TRABALLO, LAUDOS ARBITRAIS E PLANS DE IGUALDADE

− Fallo da sentencia da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de Viriato Seguridad, SL. (nº 7 / xoves, 8 de xaneiro 2015) − Convenio colectivo de Praxair España, SL. (nº 10 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − Prórroga do Convenio colectivo dos buques do Instituto Social da Mariña. (nº 10 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, SCCL. (nº 10 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo estatal das empresas de seguridade. (nº 10 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − II Convenio colectivo de Supersol Spain, SLU, Cashdiplo, SLU e Superdistribución Ceuta, SLU. (nº 10 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − Revisión salarial para o 2013 do XI Convenio colectivo, de ámbito estatal, de centros de asistencia e educación infantil para os traballadores de obras sociais sen fins lucrativos e das Caixas de Aforros. (nº 10 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − Prórroga de ultractividade Convenio colectivo nacional para as industrias de pastas alimenticias. (nº 10 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo de Minas de Almadén y Arrayanes, SA. (nº12 / mércores, 14 de xaneiro de 2015) − III Convenio colectivo para o grupo de empresas Maxam. (nº12 / mércores, 14 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo nacional taurino. (nº13 / xoves, 15 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo de empresa GKN DRIVELINE VIGO, S.A. (nº 10 / venres, 16 de xaneiro de 2015) − Prórroga da ultraactividade do II Convenio colectivo de AENA e o colectivo dos Controladores da Circulación Aérea. (nº19 / xoves, 22 de xaneiro de 2015) − Interpretación artigos 24 e 26.c) VI Convenio colectivo de Decathlon España, SA. (nº19 / xoves, 22 de xaneiro de 2015) − Modificación do VI Convenio colectivo de Decathlon España, SA. (nº19 / xoves, 22 de xaneiro de 2015) − Modificación II Convenio colectivo industria de produción audiovisual (Técnicos). (nº26 / venres, 30 de xaneiro de 2015) − II Convenio colectivo marco do grupo E.ON España. (nº26 / venres, 30 de xaneiro de 2015) − Modificación do Réxime especial de traballo da Orquestra Sinfónica e Coro do II Convenio colectivo da Corporación RTVE. (nº26 / venres, 30 de xaneiro de 2015)

MARZO 2014

|6|


− Acordo da Comisión Paritaria do II Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo. (nº7 / martes, 13 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo da empresa Neumáticos Luis, S.L. (nº13 / mércores, 21 de xaneiro de 2015)

− Modificación do Convenio Colectivo de traballo da empresa HIJOS DE RIVERA, S.A.U. (nº 2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − Modificación do Convenio Colectivo de traballo da empresa SERTOSA NORTE, S.L.-Tráfico interior de remolque no porto de A Coruña. (nº 2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − Calendario laboral para o ano 2015 do Convenio colectivo provincial do sector de Pintura da Coruña. (nº 2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − Calendario laboral para o ano 2015 do Convenio colectivo provincial Industrias de Rematantes, Serradoiros e almacenistas de madeira da provincia da Coruña. (nº 2 / luns, 5 de xaneiro de 2015) − Convenio Colectivo provincial do sector de industrias de derivados do cemento da provincia da Coruña. (Nº 3 / mércores, 7 de xaneiro de 2015 ) − Convenio colectivo da empresa Jofra, S.A., para o persoal adscrito ao centro de traballo de limpeza industrial da central térmica de Endesa. (nº 6 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo da empresa U.T.E. Limpiezas Puerto A Coruña. (nº 6 / luns, 12 de xaneiro de 2015)Acordo condicións laborais da empresa Multiservicios Aeroportuarios, S.A. (nº 6 / luns, 12 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo de traballo do persoal laboral Concello San Sadurniño. (nº 7 / martes, 13 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo de traballo da empresa Valoriza Facilities S.A.U. para o persoal de limpeza do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera da Coruña. (nº 7 / martes, 13 de xaneiro de 2015) − Calendario laboral para o ano 2015 do convenio colectivo do sector de carpintaría e ebanistería da provincia da Coruña (nº11 / luns, 19 de xaneiro de 2015) − Corrección erros Convenio colectivo U.T.E. Limpiezas Puerto A Coruña. (nº 20 / venres, 30 de xaneiro de 2015) − Corrección erros Convenio colectivo U.T.E. Limpiezas Puerto A Coruña. (nº 20 / venres, 30 de xaneiro de 2015) − Corrección erros Convenio colectivo Sertosa Norte, S.L. (nº 20 / venres, 30 de xaneiro de 2015)

− Convenio colectivo entre "Gestión y Técnicas del Agua, S.A." e traballadores Centro S. Juan de pena (EDAR-Lugo). (nº2 / sábado 3 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo do persoal laboral do concello de Xove (nº14 / luns, 19 de xaneiro de 2015)

|7|


− Convenio colectivo do acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario do concello de Xove (nº14 / luns, 19 de xaneiro de 2015) − Corrección erros Convenio colectivo do persoal laboral do concello de Xove (nº15 / martes, 20 de xaneiro de 2015) − Corrección erros Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario do concello de Xove (nº15 / martes, 20 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo de traballo da empresa Armadores de Burela S.A. (nº19 / sábado, 24 de xaneiro de 2015)

− Convenio colectivo de empresa ou sector. Construción (calendario laboral 2015). (nº1 / venres, 2 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo da empresa Electroquímica del Noroeste S.A., ELNOSA. (nº 3 / mércores 7 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo provincial do sector de mármores e pedras de Pontevedra para os anos 20132016 (nº 3 / mércores 7 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo: Metalships and Docks, S.A. (nº 4 / xoves, 8 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo de persoal adscrito ao servizo de limpeza viaria, recollida RSU, transporte e desratización adscrito á empresa CESPA SA (nº 4 / xoves, 8 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo. Harinas y Sémolas del Noroeste sa "HASENOSA" (nº 4 / xoves, 8 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo da empresa LEDISSON A&IT, S. L. (nº 5 / venres, 9 de xaneiro de 2015) − Calendario laboral para 2015 do convenio colectivo de Almacenistas de madeira e sector extractivo da pedra natural-canteiras. (nº 5 / venres, 9 de xaneiro de 2015) − Calendario laboral 2015 do convenio colectivo do sector extractivo da pedra natural- canteiras. (nº 8 / mércores, 14 de xaneiro de 2015) − Modificación parcial Convenio Colectivo Peugeot Citroën Automóviles España, S.A - Centro de Vigo para os anos 2012/2015 (no marco Acordo sobre Medidas de Competitividade de PSA PEUGEOT CITROEN – Centro de Vigo para os años 2015 a 2019. (nº 9 / xoves, 15 de xaneiro de 2015) − Convenio colectivo provincial do sector de mármores e pedras de Pontevedra para os anos 20132016 (nº 12 / martes, 20 de xaneiro de 2015) − Prórroga durante un ano do convenio colectivo da empresa de “HIJOS DE J. BARRERAS, S.A.” (nº16 / martes, 27 de xaneiro de 2015) − Modificación artigos convenio colectivo persoal laboral concello Poio. (nº19 / xoves, 29 de xaneiro de 2015)

|8|

Profile for UGT-Galicia

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Xaneiro de 2015  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Xaneiro de 2015. Número 13

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Xaneiro de 2015  

Gaceta de Novidades Institucionais e Lexislativas. Xaneiro de 2015. Número 13

Advertisement