Page 1

BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY PIEKOSZÓW

NR 10 (77) LISTOPAD 2012

ISSN1732 – 7253

Zdrowych radosnych świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych rodzinną atmosferą, pełnych wiary nadziei i miłości życzą Tadeusz Dąbrowa wójt Gminy Piekoszów oraz redakcja „Głosu Piekoszowa”


2

TO JEST WASZ GŁOS

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

W NUMERZE Z myślą o pacjentach Trwa remont Samorządowego Zak­­ ładu Podstawowej Opieki Zdrowot­nej w Piekoszowie. Kilkadziesiąt tysięcy złotych na ten cel przekazał urząd gminy. Nowe schody przed wejściem do budynku, wyremontowane ga­ binety lekarskie i zabiegowe, od­ świeżone korytarze oraz bajkowe malowidła w punkcie szczepień. Przy­ chodnia w Piekoszowie staje się coraz ładniejsza. Czytaj na stronie 4

Pierwsza taka droga Pierwsza w naszej gminie droga betonowa została wykonana w listo­ padzie przez pracowników interwen­ cyjnych urzędu gminy pod nadzorem Stowarzyszenia Producentów Ce­ mentu. To 200-metrowy odcinek mię­ dzy Lesicą a Laskiem. Czytaj na stronie 6

Zbiorniki gotowe Dwa zbiorniki mogące w sumie pomieścić 400 tysięcy litrów wody po­ wstały na terenie ujęcia w Szczukowi­ cach – Cielętniku. To stąd w przyszłym roku woda popłynie do miejscowości w zachodniej części naszej gminy. Właściciel firmy, która wygrała przetarg na rozbudowę ujęcia zapo­ wiadał, że większość prac zostanie wykonanych jeszcze w tym roku. Jak widać słowa dotrzymał. Najważ­ niejszy element rozbudowy – dwa zbiorniki mogące w sumie zmaga­ zynować 400 tysięcy litrów wody są już gotowe. Czytaj na stronie 8

To był bardzo trudny rok Wielkie nagrody dla Piekoszowa i naszych urzędników, ważne choć kosztowne inwestycje oraz trwająca do dziś walka o to, by kilka tysięcy mieszkańców zachodniej części gmi­ ny mogło bez ograniczeń pić wodę z wodociągu. Podsumowujemy mijający 2012 rok. Czytaj na stronach 8-9

Szanowni mieszkańcy Gminy Piekoszów, Wydając gazetę „Głos Piekoszowa” pragniemy informować Państwa o najważniejszych sprawach i wydarzeniach naszej gminy. Chcemy byście wiedzieli nad czym pracujemy i jakie są efekty tego co robimy. W tym miesiącu pracowaliśmy nad projektem budżetu gminy na przyszły rok. Wystąpiliśmy także o pozwolenie na budowę wodociągu z Bławatkowa przez Zajączków do Wiernej Rzeki. Więcej na temat tego co się wydarzyło w minionym miesiącu przeczytacie Państwo w tym numerze „Głosu Piekoszowa”. Szykujemy także wigilię dla mieszkańców naszej gminy. Odbędzie się ona 21 grudnia o godzinie 16. Już dziś zapraszam wszystkich do wspólnego biesiadowania i kolędowania. Tadeusz Dąbrowa wójt Gminy Piekoszów

Czekamy na Wasz Głos! Drodzy Czytelnicy. Dziękujemy za pier­wsze oceny i Wasze uwagi dotyczą­ ce nowego „Głosu Piekoszowa”. Dzię­ ki nim możemy wydawać gazetę, która spełni Państwa oczekiwania. W dalszym ciągu czekamy na opinie i propozycje tematów, którymi powinniśmy się zająć. Piszcie na adres: „Głos Piekoszowa”, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Pieko­ szów, e-mail: redakcja@piekoszow.pl. Zespół redakcyjny „Głosu Piekoszowa”

„Głos Piekoszowa”

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Piekoszów Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie, ul. Kolejowa 2 Redaktor naczelny: Paweł Nowak Przygotowanie gazety dla wydawcy: Artur Pedryc, ART-SERWIS tel. 513-01-04-04 Nakład: 1500 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzial­ ności za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do inge­ rencji w nadesłane teksty.


Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

Rusza akcja zima Sprawdziliśmy kto w tym roku odpowiada za odśnieżanie po­ szczególnych tras gminnych Strażacy ochotnicy z Rykoszyna oraz pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie zostali zobowiązani do dbania o to, by gminne drogi były przejezdne zimą. Podobnie jak w ubiegłym roku władze gminy chcą zaoszczędzić na odśnieża­ niu dróg. Nie chodzi jednak o to, by ich nie odśnieżać, lecz by nie zlecać tego firmom specjalizującym się w tego ro­ dzaju usługach. – Zlecenie odśnieżania gminnych tras ochotnikom i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych podczas ubiegło­ rocznej zimy sprawiło, że koszty tej ope­ racji były o połowę niższe – zaznacza Tadeusz Dąbrowa, wójt Piekoszowa. Pamiętać należy, że główne drogi przebiegające przez naszą gminę to trasy wojewódzkie lub powiatowe. O to, by były przejezdne, dba samorząd woje­ wództwa lub władze powiatu. My spraw­ dziliśmy dokładnie kto będzie odśnieżał poszczególne trasy gminne. ZADANIE OCHOTNIKÓW Strażacy z Rykoszyna mają dbać o drogi z Łosienka do Rykoszyna, trasy biegnące przez Lesicę, Lasek, Jeżynów, Krawcowskie, Gałęzice Borki, drogę z Gałęzic do Skałki. W Rykoszynie do zbiornika, za OSP, Podrobie oraz za to­ rami i dojazdy. W ich obowiązkach jest odśnieżanie drogi w Zajączkowie przez

wieś do torów, Wesołej do młyna oraz Młynkach, Bławatkowie-Osiedlu, dro­ gi przez las do Lesicy, Skałki, Osiedla Skał­­ka, Łubnej oraz drogi Łosienek – Podłosienek. RESZTA DLA ZUK Z kolei pracownicy Zakładu Usług Komunalnych będą odśnieżali następu­ jące drogi gminne: Piekoszów – Stara Wola, Jaworznia – Gniewce, Janów Dolny, drogi w osiedlach: 40-lecia, Ogrodnik, Inwestprojekt i pozosta­ łe, Jaworznia dojazdy, Piekoszów do p. Śmiecha – Łaziska oraz Łaziska do­ jazdy. Do ich obowiązków należy od­ śnieżanie ulic w Micigozdzie: Wrzoso­ wej, Południowej, Poleskiej, Micigózd – Julianów, Przydadki, Wacławowo oraz trasy Micigózd – Łosień. Ponadto w Wincentowie: Zręby, do PKP w Pieko­ szowie oraz Podwieprzowie. W Szczu­ kowicach: Okrąglica i Cielętnik, w Bry­ nicy: Pastwiska, Brynica – Chełmce, Górka, Za Gościńcem, Ukraina, Zwie­ rzyniec, Brynica – Borki oraz droga w Górkach Szczukowskich. Ewentualne uwagi co do odśnieża­ nia dróg można zgłaszać do strażaków w Rykoszynie tel. 532541960 lub do pra­ cowników Zakładu Usług Komunalnych tel. 694207551 oraz do nadzorującego akcję zima Roberta Gawrysia, wicewójta gminy Piekoszów tel. 41-300-44-00.

W YDAR ZENIA

Zapraszamy na wspólną wieczerzę Tadeusz Dąbrowa, wójt Piekoszo­ wa, zaprasza wszystkich mieszkańców na wspólną gminną wigilię, która odbędzie 21 grudnia o godzinie 16 na Placu Niepodległości obok Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. Uroczystość zacznie się od wspól­ nego zapalenia choinki. Po krótkiej modlitwie z udziałem proboszcza para­ fii Piekoszów, będzie można się poła­ mać opłatkiem i skosztować wigilijnych potraw. Na gminną wieczerzę przygotowa­ nych zostanie ponad tysiąc pierogów, kilkadziesiąt litrów barszczu oraz kil­ kadziesiąt kilogramów kapusty z gro­ chem. Na scenie wystąpią zespoły lu­ dowe oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. – Organizujemy tę wi­ gilię nie tylko dla tych, którzy nie mają z kim zasiąść do wieczerzy, lecz dla wszystkich mieszkańców gminy. Je­ steśmy w końcu jedną wielką rodziną. Serdecznie zapraszam na wspólną wi­ gilię 21 grudnia na placu przed Gmin­ nym Ośrodkiem Kultury w Pikeoszowie – mówi wójt Dąbrowa.

Pierwsze takie boisko w naszej gminie! Zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni. To pierwszy taki kompleks sportowy w naszej gminie. Obiekt składa się między innymi z boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni lekkoatletycznej oraz trybun z siedziskami. Całość została ogrodzona i oświetlona, wokół są nowe chodniki z kostki brukowej. Kompleks sportowy wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane Zbig­ niew Dziuba z miejscowości Koniemłoty za cenę 786 tysięcy złotych. Roboty zakończyły się wraz z końcem paź­ dziernika. – To pierwszy w pełni profesjonal­ ny obiekt sportowy w naszej gminie – mówi Tadeusz Dąbrowa, wójt gminy Piekoszów. – Ze względu na niesprzy­ jające warunki atmosferyczne uroczyste otwarcie kompleksu sportowego zrobimy dopiero wiosną. Obiekt będzie jednak wcześniej służył dzieciom i młodzieży i to nie tylko tej uczęszczającej do Ze­

Tak wygląda nowe boisko wielofunkcyjne przy Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni.

społu Placówek Oświatowych w Jaworz­ ni, ale wszystkim – dodaje wójt. Władze gminy planują, że w przy­ szłym roku obok kompleksu sportowe­

go pojawi się wiata, pod którą będzie można grillować i organizować różne imprezy.

3


4

W YDAR ZENIA

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

Z myślą o pacjentach

Trwa remont Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie. Kilka­­dziesiąt tysięcy złotych na ten cel przekazał urząd gminy Nowe schody przed wejściem do budynku, wyremontowane gabinety le­karskie i zabiegowe, odświe­żone ko­­ry­tarze oraz bajkowe malowidła w pun­kcie szczepień. Przychodnia w Pie­­ko­­szowie staje się coraz ładniejsza. Prace remontowe trwają od kilku miesięcy. Pracownicy ośrodka zdrowia informują, że przebiegają powoli, po­ nieważ robotnicy pojawiają się w bu­ dynku dopiero wtedy, gdy nie ma w nim pacjentów, czyli w piątek po południu i w soboty. Przed wejściem do budynku powstały nowe schody z granitu. Pieniądze na ten cel przekazał urząd gminy. Reszta prac wykonywana jest tak zwanym systemem gospodarczym. Remonty wykonywane są przez pracowników interwencyjnych urzędu gminy. Władze przychodni kupu­ ją tylko materiały takie jak: farby, kleje czy płytki ścienne lub podłogowe. Odnowiono wszystkie korytarze, dwa gabinety zabiegowe – na parterze oraz

W punkcie szczepień pojawiły się bajkowe malowidła wykonane przez jedną z pracownic przychodni.

na piętrze, dwa gabinety lekarskie. Cał­ kowicie zmienił swoje oblicze punkt szczepień. Najmłodsi pacjenci w oczeki­ waniu na przyjęcie przez lekarza w punk­

Schody przed budynkiem wyremontowano za pieniądze przekazane przez urząd gminy.

cie szczepień, na świeżo pomalowanych ścianach mogą podziwiać bajkowe malowidła, które są dziełem jednej z pracownic ośrodka zdrowia.

W gabinetach zabiegowych oraz lekarskich położono nowe płytki podłogowe i ścienne.

Pasowanie i tort Dzień Przedszkolaka obchodzono 29 listopada 2012 w Szkole Podstawowej w Górkach Szczukowskich. Kolorowe baloniki, upięte dekoracje, uśmiechnięte twarze przedszkolaków, stroje przyszykowane specjalnie na tę okazję i wspaniały, pyszny tort – to nasze wspomnienia z tej uroczy­ stości. Odbyły się tańce, dzieci deklamowały wiersze, śpiewa­ ły piosenki. Każda grupa stylizowana była na inne zwierząt­ ko, bądź bajkową postać. Pani dyrektor Jolanta Kokosza oraz kierownik Referatu Edukacji Krzysztof Zawada pasowali na przedszkolaka dzieci z poszczególnych oddziałów. /SP Górki Szczukowskie/

Uwieńczeniem uroczystości była konsumpcja tortu.


Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

W YDAR ZENIA

Pierwsza taka droga

By ją wykonać nie trzeba było profesjonalnego sprzętu, a z wyliczeń wynika, że całkowity koszt budowy nie przekroczył 10 tysięcy złotych Pierwsza w naszej gminie droga betonowa została wykonana w listopadzie przez pracowników interwencyjnych urzędu gminy pod nadzorem Stowarzyszenia Producentów Cementu. To 200-metrowy odcinek między Lesicą a Laskiem. Gmina zakupiła tylko cement, z którego beton przygotowała jedna z lokalnych firm. Pracownicy interwencyjni przy pomo­ cy koparki Zakładu Usług Komunalnych i ręcznej listwy pozio­ mującej rozprowadzili mieszankę na drodze. Trzeba było tylko wynająć walec, który później ubił mieszankę betonową. Droga została wykonana w kilka dni. – Wybudowanie 200-metrowego odcinka kosztowało nas 10 tysięcy złotych – mówi z zadowole­ niem Tadeusz Dąbrowa, wójt Piekoszowa. Zapowiada, że wio­ sną powstanie w naszej gminie kolejna taka jezdnia. – Jednak tym razem w nieco innej technologii. Nie tak zwanego suchego betonu lecz wylewanego – informuje. – Technologia, w której budowana jest droga Lesica – La­ sek zrodziła się w USA i Kanadzie. Chodziło o to, by szybko budować mocne drogi, którymi będzie można wywozić drewno z lasu. W Polsce po raz pierwszy została zastosowana kilka lat temu w gminie Miastko – informuje Piotr Kijowski ze Stowa­ rzyszenia Producentów Cementu w Krakowie, które propaguje budowę dróg betonowych w naszym kraju. – Drogi betonowe charakteryzują się dużą trwałością i odpornością na tworzenie się kolein, a przy tym są tańsze niż drogi asfaltowe, które za­ czynają się psuć zaraz po upływie gwarancji – informuje nasz rozmówca. Jako ciekawostkę podaje drogę pod Brukselą, któ­ ra ma już 80 lat i jest w doskonałym stanie technicznym. Zadowoleni z wybudowania drogi są mieszkańcy miejsco­ wości Lasek. – Droga była potrzebna i dobrze że ją robią. By dostać się do Lesicy nie trzeba będzie jeździć okrężną dro­ gą dłuższą o kilka kilometrów – usłyszeliśmy od Stanisława Dudka. Tak myśli większość mieszkańców wioski. Są jednak i tacy, którzy niechętnie patrzą na robotników. – Mnie ta droga do niczego nie potrzebna, a jak ją wybudują wszyscy zaczną jeździć do Lesicy przez naszą wieś. Będzie duży ruch, będzie niebezpiecznie – uważa Jan Karbownik.

Drogę wykonali pracownicy interwencyjni urzędu gminy.

Budowy drogi osobiście doglądał wójt Tadeusz Dąbrowa.

Będzie woził niepełnosprawnych Volkswagen transporter, podarowany Gminie Piekoszów przez straż graniczną, będzie służył pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie. – Przekazanie nam do dyspozycji takiego auta to ogromna pomoc. – Dziękuję wójto­ wi Tadeuszowi Dąbrowie, radnym i wszyst­ kim, którzy przyczynili się do tego, że ten samochód będzie służył ludziom niepełno­ sprawnym – mówi Alicja Zawadzka, kierow­ nik Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie. – Podziękowania składam w imieniu swoim i naszych podopiecznych. Samochód sprawi, że na zajęcia organizo­ wane w naszej placówce będą mogły do­ trzeć osoby z odległych miejscowości naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na to, by codziennie dojechać do Piekoszowa – mówi kierownik Zawadzka. – Choć Środowiskowy Dom Samopomo­ cy podlega wojewodzie, to zasługuje rów­ nież na nasze wsparcie, choćby dlatego, że jego podopiecznymi są mieszkańcy naszej gminy – mówi wój Dąbrowa.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oglądają samochód, którym będą dojeżdżać na zajęcia w placówce i dziękują wójtowi Dąbrowie.

5


6

W YDAR ZENIA

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

Rozbudowa na finiszu

Dwa zbiorniki mogące w sumie pomieścić 400 tysięcy litrów wody powstały na terenie ujęcia w Szczukowicach – Cielętniku Trwa rozbudowa studni, z której w przyszłym roku woda popłynie do miejscowości w zachodniej części naszej gminy. Właściciel firmy, która wygrała prze­ targ na rozbudowę ujęcia zapowiadał, że większość prac zostanie wykonanych jeszcze w tym roku. Jak widać słowa do­ trzymał. Najważniejszy element rozbu­ dowy – dwa zbiorniki mogące w sumie zmagazynować 400 tysięcy litrów wody są już gotowe. Na początku przyszłego roku ma ru­ szyć budowa wodociągu z Łazisk do Ry­ koszyna, oraz z Bławatkowa do Zajączko­ wa. Dzięki temu większość miejscowości zachodniej części gminy zostanie odłą­ czona od wodociągu Nordkalk. Woda do ich domów popłynie z Cielętnika. Tymczasem nasi urzędnicy toczą ba­ talię z Sanepidem by ten wyraził zgodę na nieograniczone użytkowanie wodocią­ gu Nordkalk. – Woda od wielu miesięcy jest czysta, a poziom chloropiryfosu, który był pro­ blemem od dawna jest poniżej normy. Mimo to Sanepid nie chce unieważnić swojej decyzji o zakazie używania wody do robienia posiłków niemowlętom oraz

Dwa zbiorniki w których zmagazynować można 400 tysięcy litrów wody powstały przy ujęciu w Szczukowicach-Cielętniku.

podawania kobietom w ciąży – mówi wójt Tadeusz Dąbrowa. – W odpowiedzi na nasze ostatnie pismo Sanepid przeczy sam sobie i decyzjom, które wydał kilka miesięcy temu. Na przykład twierdzi, że gmina ma dostarczać wodę kobietom w ciąży tylko wtedy, gdy zawartość chlo­ ropiryfosu jest powyżej normy, a swojej

Budują żłobek Trwa remont budynku popegeerowskiego w Piekoszowie. W jego pomieszczeniach powstanie między innymi żłobek. Pierwsze dzieci pojawią się w nim we wrześniu przyszłego roku. Gmina Piekoszów, jako jedyna w regionie otrzymała dotację z rządowego programu Maluch na budowę żłobka w wysoko­ ści 350 tysięcy złotych. – Z kolei z Ministerstwa Pracy i Polity­ ki Społecznej mamy zagwarantowane 700 tysięcy złotych na działalność i funkcjonowanie żłobka. To pozwoli nam na utrzy­ manie placówki przez trzy lata – mówi wójt Tadeusz Dąbrowa. Żłobek zacznie działać we wrześniu przyszłego roku, a z jego opieki skorzysta 26 maluchów.

Trwa remont biurowca popegeerowskiego w Piekoszowie. Powstanie w nim między innymi żłobek.

decyzji nie chce unieważnić bo twierdzi, że gdyby w przyszłości nastąpiło prze­ kroczenie normy skutkowałoby to unieru­ chomieniem wodociągu Nordkalk. Prze­ cież to jakiś absurd – mówi wójt. Treść omawianego pisma w całości można przeczytać na stronie internetowej Urzę­ du Gminy w Piekoszowie.


Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

Marzę o basenie w Piekoszowie Trwa nasz cykl artykułów, w których prezentujemy sylwetki gminnych radnych. Dziś przedstawiamy rozmowę z Markiem Sorbianem. *Jak długo działa Pan w samo­ rządzie? – Od 14 lat. W 1998 roku po raz pierwszy zostałem radnym gminy Pie­ koszów i funkcję tę pełnię nieprzerwanie do dziś. * Co udało się Panu zdziałać będąc radnym? Co uważa Pan za swój największy sukces? – Trudno odpowiedzieć na to pytanie, co mnie się udało zdziałać, ponieważ inwestycje, które zostały zrealizowa­ ne nie są dziełem i zasługą tylko jed­ nej osoby. Najpierw były analizowane z mieszkańcami, później dzięki przy­ chylności koleżanek i kolegów radnych oraz wójta wprowadzane do realizacji. Wszelkie działania, które zostały podjęte i dziś służą mieszkańcom są sukcesem wspólnym wyborców, rady gminy i wójta. * Czego się Panu nie udało zrobić? Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla mieszkańców? – Odkąd zostałem radnym moim ma­ rzeniem jest, by przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie powstał ba­ sen. Dziś gminy nie stać ani na budowę takiego obiektu, ani na to, by go utrzy­ mywać. Mam jednak nadzieję, że w przy­ szłości, gdy do specjalnej strefy ekono­ micznej w Piekoszowie wprowadzą się przedsiębiorcy i zaczną płacić podatki, poprawi się stan finansów gminy, nasi

uczniowie i mieszkańcy będą mieli do dyspozycji przyszkolną pływalnię. * Co się Panu najbardziej nie podoba w naszej gminie? – Wiele razy przejeżdżając przez miejscowości naszej gminy zastanawiam się dlaczego mieszkańcy nie szanują tego, co jest naszym wspólnym dobrem. Wszyscy chcą by w ich miejscowo­ ściach, przy ich ulicach budować chodni­ ki, a gdy te już są, to nie wszyscy starają się o nie zadbać. Są brudne, zaniedba­ ne, a zgodnie z prawem każdy powinien dbać o deptak, który znajduje się przed jego domem, np. odśnieżać go itp. * Wielu ludzi zna Pana jako radnego, ale jeszcze więcej jako strażaka. Jak długo nosi Pan mundur ochotnika? – Strażakiem zostałem w 1978 roku. Poszedłem w ślady moich dwóch star­ szych braci, którzy do dziś są w sze­ regach OSP. To oni mnie zachęcili, no i ten mundur, gdy się go założy to czło­ wiek wie, że jest potrzebny społeczeń­ stwu, chce służyć innym, bo mundur zo­ bowiązuje * Jest Pan Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oraz naczelnikiem jednostki OSP w Piekoszowie, radnym, mężem i ojcem. Znajduje Pan jeszcze czas na hobby? -Nie mam czasu na hobby. Moją pa­ sja jest straż i jej poświęcam czas także ten, który mógłbym spożytkować na od­ poczynek. Kiedy się odpowiada za bez­ pieczeństwo mieszkańców całej gminy, tak po prostu trzeba. Przy okazji nama­ wiam wszystkich chętnych do wstępo­ wania w szeregi Ochotniczej Straży Po­ żarnej i pomagania w ratowaniu mienia i życia innych. *Dziękuję za rozmowę

Marek Sorbian

Ma 51 lat, wykształcenie średnie, z zawodu mecha­ nik – kierowca. Na co dzień pracuje w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Jest żonaty, ma czworo dzieci: najstarszy 25-letni Wojciech po ukończeniu AGH pracuje w Genewie; pozostali, 21-letni Piotr, 16-letni Maciej i 14-let­ nia Jola jeszcze się uczą. Re­ prezentuje mieszkańców okrę­ gu Piekoszów.

G ŁOS R ADY GM INY

Z PRACY RADY GMINY Obradowali w komisjach Wyjątkowo pracowity był ten mie­ siąc dla piekoszowskich radnych. Członkowie wszystkich komisji deba­ towali nad projektami uchwał, które miały być przedmiotem obrad na sesji 3 grudnia.

O okręgach wyborczych 20 listopada radni gminy Piekoszów zebrali się na nadzwyczajnej sesji, by uchwalić podział gminy Piekoszów na jednomandatowe okręgi wybor­ cze. Obowiązek podjęcia uchwały w tej sprawie nakłada na wszystkie gminy w Polsce kodeks wyborczy z 2011 roku.

O podatkach i nie tylko Wysokość podatków w 2013 roku była głównym tematem obrad radnych podczas sesji 3 grudnia. Ostatecznie zapadła decyzja, że podatki zostaną nieznacznie podnie­ sione – o stopień rocznej inflacji. Radnym został przedłożony tak­ że do zatwierdzenia projekt taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę oraz odprowadzenia ścieków od mieszkań­ ców gminy Piekoszów. Radni nie zgo­ dzili się na wprowadzenie podwyżek. Oprócz tego radni przyjęli program współpracy gminy Piekoszów z or­ ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Radni zdecydowali o nabyciu nie­ odpłatnym gruntu od państwa Pawła i Agnieszki Hochel, Mariusza i Marty Hochel oraz Rafała i Agnieszki Cha­ ińskich. Teren zostanie przeznaczony na poszerzenie drogi stanowiącej wła­ sność gminy Piekoszów. Radni podjęli także decyzję w spra­ wie lokalizacji przystanku autobuso­ wego w miejscowości Wincentów. Wójt Tadeusz Dąbrowa złożył spra­ wozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. Radni wysłuchali także informacji prezesa Zakładu Usług Komunalnych w sprawie działalności zarządzanej przez niego spółki. Omówiono oświadczenia majątko­ we radnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

7


8

K A LENDA R I UM 2012 RO KU

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

To był wyjątkow

Wielkie nagrody dla Piekoszowa i naszych urzędników, ważne choć kosztowne inwestycje oraz t części gminy mogło bez ograniczeń pić wodę z wodociągu. Spełniając państwa prośby, nadsyłan Takich sukcesów, ale jednocześnie problemów jak w czasie ostatnich dwunastu miesięcy gmina Piekoszów nie miała nigdy wcześniej – uważa wójt Tadeusz Dąbrowa. Podsumujmy więc mijający 2012 rok. Niewątpliwie obfitował on w szereg wydarzeń. Trudno opisać wszystkie. Po­ stanowiliśmy skupić się na tych, naszym zdaniem, najważniejszych. Już pierwsze dni mijającego roku ujaw­ niły problemy, z którymi przyjdzie się zmie­ rzyć nam i władzom gminy. Wiadomo było, że z powodu kryzysu gospodarczego kasa urzędu nie będzie wypełniona po brzegi, a planowane inwestycje staną się trudne do zrealizowania. Jakby tego było mało, pod koniec 2011 roku w wodociągu Nord­ kalk w Miedziance Sanepid wykrył pesty­ cyd o niewiele mówiącej wówczas przecięt­ nemu Kowalskiemu nazwie chloropiryfos. Choć zawartość tego związku w wodzie już w pierwszych miesiącach roku oscylowała w okolicach dopuszczalnej normy, a od kil­ ku miesięcy jest poniżej wartości zagraża­ jących zdrowiu, Sanepid do dziś nie odwo­ łał swojej decyzji o ograniczonym sposobie korzystania z wodociągu. STYCZEŃ Pierwsze dni nowego roku były spo­ rym wyzwaniem dla wielu osób. Szkoła w Jaworzni przestała prowadzić własną kuchnię, a posiłki dla uczniów zaczęto przywozić ze szkolnej stołówki w Pie­ koszowie. Po raz pierwszy gmina wła­ snymi siłami postanowiła odśnieżać drogi. Zaangażowano do tego straża­ ków ochotników i pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie. Jak się później okazało był to strzał w dzie­ siątkę, który pozwolił zaoszczędzić spo­ rą kwotę pieniędzy. LUTY Kolejny miesiąc to intensywne przy­ gotowania do rozpoczęcia zaplanowa­ nych inwestycji w niedawno uchwalonym budżecie na 2012 rok. To także czas rozliczenia największej w historii gminy inwestycji drogowej – budowy ulic Jarzę­ binowej i Sikorskiego, które powstały za kwotę siedmiu milionów złotych. MARZEC To miesiąc historyczny dla „Głosu Piekoszowa”. Dokładnie 5 marca po dłu­ giej nieobecności na rynku gazeta uka­ zała się, ale tym razem w nowej szacie graficznej. Cieszymy się, że jesteśmy z Państwem i możemy informować Was o najważniejszych wydarzeniach w gmi­ nie. Dla gminnych urzędników marzec był miesiącem intensywnych poszukiwań rozwiązania problemu skażonej wody w wodociągu Nordkalk oraz początek takich inwestycji jak: budowa świetlic wiejskich w Brynicy i Wincentowie. Ru­ szyła także długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa trasy wojewódzkiej

MIJAJĄCY 2012 ROK W

Remont drogi wojewódzkiej nr 786.

Powstała świetlica wiejska w Brynicy...

Powstała ulica Piaskowa, wyremontowano drogę przez Podzamcze.

Powstało boisko w Jaworzni.

nr 786 z Kielc przez Górki Szczukowskie, Piekoszów w stronę Włoszczowy. KWIECIEŃ W tym miesiącu dotarła do nas wiado­ mość, że dostaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulicy Piaskowej oraz drogi przez Podzamcze Piekoszowskie. Roz­ poczęła się także budowa boiska wie­ lofunkcyjnego ze sztuczną nawierzch­ nią przy szkole w Jaworzni. Wszystko zostało wykonane w ciągu tego roku. Także w kwietniu 65 naszych straża­ ków ochotników ukończyło specjalny kurs i zdobyło certyfikat ratownika. Ten miesiąc był szczególnie radosny dla Andrzeja Paździerza, dyrektora Gmin­ nej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie, który otrzymał tytuł Bibliotekarza Roku 2011 regionu świętokrzyskiego. Jak się

Wójt Tadeusz Dąbrowa z dyplomem dla najlepsz

okazało pan Andrzej rozpoczął dobrą passę naszych urzędników. Dlaczego? MAJ Statuetkę i tytuł Wójta Roku w kon­ kursie Euro-Gmina odebrał Tadeusz Dą­ browa, stojący na czele Urzędy Gminy w Piekoszowie. Takie wyróżnienie otrzy­ mało tylko dwóch wójtów z całego wo­ jewództwa świętokrzyskiego. W maju rozpoczęto także porządkować teren po Państwowym Gospodarstwie Ogrodni­ czym w Piekoszowie, który został włą­ czony w skład Specjalnej Strefy Ekono­ micznej Starachowice. Miesiąc później pierwsze działki zostały kupione przez przedsiębiorców. CZERWIEC W tym miesiącu MegaStyro – firma na­ leżąca do Zdzisława Kupisa jako pierwsza


Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

K A LENDA R I UM 2012 RO KU

o trudny rok!

trwająca do dziś walka o to, by kilka tysięcy mieszkańców zachodniej ne do nas w listach, dziś postanowiliśmy podsumować mijający właśnie 2012 rok.

W OBIEKTYWIE APARATU

...oraz w Wincentowie.

Rozbudowano ujęcie w Cielętniku.

Nowy plac zabaw powstał w Wiernej Rzece.

zej gminy wiejskiej.

dostała pozwolenie na rozpoczęcie dzia­ łalności na terenie strefy ekonomicznej utworzonej na gruntach po Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym. Powód do dumy i hucznego świętowania mieli także strażacy ochotnicy z Piekoszowa. Ich jed­ nostka obchodziła 90. rocznicę swojego istnienia. W tym miesiącu zaczęło także działać przejęte przez gminę przedszkole w Szczukowicach. LIPIEC Dobra decyzja dotarła do nas od władz województwa. W fazę ostatecz­ nych przygotowań do realizacji weszły plany budowy zbiornika Wierna Rze­ ka na Łososinie. Lipiec to także kolejna nagroda dla gminy. Zdaniem wójta Dą­ browy najważniejsza w całej jej histo­ rii. Piekoszów został uznany za jedną

Rozbudowywana szkoła w Zajączkowie.

z najlepszych gmin wiejskich w Polsce. Takiej oceny dokonali jurorzy plebiscytu „Ranking Samorządów” organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. W lipcu zapadła ostateczna decyzja skąd dostar­ czać wodę do miejscowości zasilanych z ujęcia Nordkalk w Miedziance. Wybór padł na ujęcie w Cielętniku. Zakończyła się także budowa świetlicy w Brynicy. SIERPIEŃ Dostaliśmy ponad milion złotych na re­ mont budynku, uruchomienie i utrzyma­ nie żłobka w budynku biurowca po Pań­ stwowym Gospodarstwie Rolnym. Prace remontowe trwają, pierwsze dzieci poja­ wią się w żłobku we wrześniu przyszłe­ go roku. Zakończyła się także budowa świetlicy w Wincentowie. W sierpniu roz­ począł się cykl spotkań autorskich w pie­

koszowskiej bibliotece, na których można było porozmawiać z takimi postaciami jak Grzegorz Miecugow, Andrzej Poniedziel­ ski czy Maria Czubaszek. WRZESIEŃ Spore zmiany nastąpiły w gminnej oświacie. W Jaworzni połączono pod­ stawówkę z gimnazjum tworząc Zespół Placówek Oświatowych, na czele które­ go stanęła Małgorzata Drogosz. Zmie­ niła się także osoba na stanowisku dy­ rektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Funkcję tę objęła dr Ewa Słomka. W szkole w Micigozdzie zaczę­ ły działać klasy integracyjne. Uroczyście otwarte zostały dwie świetlice wiejskie: w Brynicy oraz Wincentowie. PAŹDZIERNIK Mieszkańców Wiernej Rzeki, zwłasz­ cza tych najmłodszych ucieszyła budowa placu zabaw w ich miejscowości. Zakoń­ czono budowę boiska przy szkole w Ja­ worzni. Rozpoczęła się natomiast prze­ budowa ujęcia w Cielętniku, skąd ma być zasilana w wodę zachodnia część gminy. LISTOPAD Ruszyły prace przy budowie pierwszej w gminie betonowej drogi – dwustume­ trowego odcinka łączącego miejscowo­ ści Lesica i Lasek. Jeśli droga okaże się być trwała nie wykluczone, że podobne powstaną w innych miejscowościach. W listopadzie trwały intensywne prace nad przygotowaniem przyszłorocznego budżetu gminy. GRUDZIEŃ Przez cały rok trwa rozbudowa szkoły w Zajączkowie. Prace potrwają jeszcze co najmniej sześć miesięcy. Grudzień z pewnością upłynie urzędnikom pod znakiem rozliczania tegorocznych inwe­ stycji i planowaniu przyszłorocznych wy­ datków. Bez względu na to co się jeszcze wy­ darzy w grudniu można stwierdzić, że mi­ jający rok do najłatwiejszych nie należy. – To był bardzo trudny rok – uważa Tadeusz Dąbrowa, wójt Piekoszowa. – Takich sukcesów, ale i takich problemów jak w ciągu minionych dwunastu mie­ sięcy nie było nigdy wcześniej w naszej gminie – stwierdza. – Powstały nowe świetlice wiejskie, drogi, chodniki, zdo­ byliśmy masę pieniędzy na inwestycje z Unii Europejskiej i budżetu państwa. By wziąć te pieniądze musieliśmy mieć tak zwany wkład własny. Do tego kryzys, brak wpływów podatku od firm znajdują­ cych się na naszym terenie. Sporo kosz­ towała nas sytuacja związana z wykry­ ciem chloropityfosu w ujęciu Nordkalk. Początkowo wszyscy deklarowali pomoc, tymczasem zostaliśmy zdani tylko na własne siły. Wszystko to spowodowało wzrost zadłużenia gminy, przez co przy­ szły rok będzie jeszcze trudniejszy – mówi wójt Dąbrowa.

9


10

GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

Trzeba mieć pomysł Wbrew rodzinnej tradycji nie został mechanikiem samochodowym. Postanowił, że w życiu będzie robił to, co interesowało go od dzieciństwa i dopiął swego Mateusz Majka, właściciel Agencji Reklamy-Drukarni PRESSGRAF, to kolejna osoba z naszej gminy, która udowodniła, że młodzi ludzie nie muszą zasilać szeregów bezrobotnych. Dwa lata temu otworzył firmę, która nie tylko utrzymała się na rynku, ale cały czas się rozwija. PRESSGRAF, to niewielka firma re­ klamowa mieszcząca się w Piekoszo­ wie nieopodal Delikatesów Centrum. Jej właścicielem jest Mateusz Majka, 26-letni mieszkaniec Brynicy. Choć można powiedzieć, że jego rodzinną tradycją jest mechanika samochodowa, on postanowił popełnić zawodowy me­ zalians. ZDOBYŁ DOŚWIADCZENIE I „POSZEDŁ NA SWOJE” – Grafika i druk interesowały mnie od najmłodszych lat – mówi Mateusz Majka. – Dlatego po skończeniu gimna­ zjum postanowiłem pójść do technikum poligraficznego. Momentem, w którym upewniłem się, że reklama i grafika to coś co chciałbym robić w życiu był okres praktyk zawodowych, które odbywałem w jednej z kieleckich agencji reklamo­ wych. Po maturze odbyłem w niej staż, po którym zostałem zatrudniony. Jed­ nocześnie rozpocząłem studia informa­ tyczne w systemie zaocznym – opowia­ da Majka. Kiedy nasz rozmówca zdobył dyplom inżyniera informatyki i kilkulet­­nie doświadczenie w firmie poligraficznej stwierdził, że... „czas iść na swoje”.

Pracownia Mateusza Majki mieści się w Piekoszowie przy ulicy Częstochowskiej obok Delikatesów Centrum.

POMOGŁA UNIA I RODZICE – Dostałem dotację z urzędu pracy na otworzenie firmy. Wsparli mnie finan­ sowo także rodzice. Dzięki temu mo­ głem kupić najbardziej potrzebny sprzęt – wspomina nasz rozmówca. Początki nie były łatwe, ale z cza­ sem pojawiali się kolejni zleceniodawcy,

Większość rzeczy, Mateusz Majka wykonuje osobiście, dlatego może konkurować cenowo z innymi zakładami poligraficznymi.

można było kupić następne maszyny. – Dwa lata temu miałem pomysł na wła­ sną firmę i cały czas staram się go re­ alizować. Wierzyłem, że się uda i choć początki nie były łatwe, zrealizowałem swój plan i cały czas go doskonalę – stwierdza nasz rozmówca. TO BYŁA DOBRA DECYZJA Kiedy powstał Pressgraf w ofercie fir­ my znajdowały się najprostsze produkty: wizytówki, ulotki, gadżety reklamowe ta­ kie jak długopisy z nadrukiem, pieczątki oraz usługi kserograficzne. Dziś w kata­ logu usług zakładu można znaleźć rów­ nież kalendarze, wydruki wielkoformato­ we, banery, tablice reklamowe, napisy trójwymiarowe, oklejanie samochodów oraz szeroką gamę gadżetów jak choćby kubki i odzież z nadrukami na życzenie, smycze itp. – Wkrótce w naszej ofercie znajdą się także tablice i nadruki na fo­ lii odblaskowej. Chcę także skorzystać z pieniędzy unijnych by rozbudować firmę i być może zatrudnić kogoś do pomocy – zapowiada Majka. Obecnie zakład prowadzi sam. Gdy jest taka po­ trzeba pomaga mu najbliższa rodzina. Mateusz nie ukrywa, że założenie i prowadzenie własnej firmy to cięż­ ka i odpowiedzialna praca, mimo to uważa, że była to dobra decyzja. – To co robię obecnie może nie przyno­ si kokosów, ale sprawia mi olbrzymią przyjemność.


REL ACJE

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

Wielkie talenty miniatur W konkursie wzięło udział 25 młodych aktorów z kilku gmin powiatu kieleckiego. Jurorzy długo się zastanawiali zanim wskazali zwycięzców

Sandra Skalmierska z Piekoszowa w roli Hermenegildy Kociubińskiej Gałczyńskiego.

Kolejna edycja „Miniatur scenicznych” odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie. To co zaprezentowali uczestnicy przeglądu wprawiło w zachwyt widownię i organizatorów. Choć niektórzy z uczestników kon­ kursu na scenie występowali nie po raz pierwszy, nie kryli zdenerwowania. – Mam tremę, konkurencja jest duża, oby wszystko wyszło tak jak trzeba – usły­ szeliśmy od jednej z uczennic. Rzeczywiście konkurencja była duża. Swoje umiejętności przyjechało zapre­ zentować 25 młodych aktorów z gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Nowiny, Łopuszno, Chęciny i Strawczyn. Po trwających w sumie kilka godzin prezentacjach, jury udało się na naradę. Po trwających blisko godzinę obradach poznaliśmy laureatów. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Katarzyna Kowalska z gimnazjum w Za­ jączkowie, Aleksandra Święcka z gimna­ zjum w Nowinach oraz Sandra Skalmier­ ska z gimnazjum w Piekoszowie. Drugie miejsce zajęli ex aequo: Patrycja Pięta z gimnazjum w Jaworzni, Patrycja Su­ prun z Kostomłotów w gminie Miedzia­ na Góra i Wiktoria Sobura z gimnazjum w Oblęgorku (gmina Strawczyn). Trzecie miejsce przyznano ex aequo: Annie Wróbel z Zajączkowa, Magdalenie Kowalskiej z gimnazjum w Łosieniu i Ka­ rolinie Nartowskiej, licealistce z Chęcin. – Poziom prezentacji był bardzo wy­ soki. Jury miało nie lada problem, by wskazać zwycięzcę. Cieszę się, że z roku na rok coraz więcej uczniów bie­ rze udział w „Miniaturach scenicznych”. Już teraz zapraszam wszystkich na ko­ lejną ich edycję – mówi Paweł Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie.

Karolina Nartowska z Liceum Ogólnokształcącego w Chęcinach jako „Kobieta niezależna”.

Zuzanna Gaweł z Oblęgorka w roli tytułowej Balladyny.

Martyna Stoga oraz tytułowe postacie „Dziad i baba”.

W tegorocznej edycji miniatur wzięło udział 25 młodych aktorów z powiatu kieleckiego.

11


12

REL ACJE

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

Andrzejkowe szaleństwo Blisko setka dzieciaków wzięła udział w zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie Spektakl w wykonaniu teatru działającego przy GOK, wspólne tańce i oczywiście wróżby, które jak zapew­­niano spełnią się na sto procent. Wszystko to działo się podczas zabawy andrzejkowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie. Na początek wszyscy zobaczyli spektakl pod tytułem „Lo­

komotywa” według bajki Jana Brzechwy. Później przyszedł czas na zabawę taneczną, w trakcie której nie zabrakło kon­ kursów takich jak: drzewko szczęścia, buty itp. Punktem kulmi­ nacyjnym imprezy były oczywiście andrzejkowe wróżby, wśród których największą popularnością cieszyło się tradycyjne lanie wosku.

Młodzież bawiła się wyśmienicie. Na andrzejki w Gminnym Ośrodku Kultury przybyło około stu uczniów.

Nie obyło się bez andrzejkowych wróżb. Furorę tradycyjnie robiło lanie wosku.

Oni są naszymi mistrzami pióra Joanna Pawłowska z Piekoszowa oraz Adam Wiącek z Łosienia zostali laureatami XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2012” w Bielsku-Białej. Oboje startowali w kategorii proza. Joanna jest obecnie licealistką, ale nagrodzone opowia­ danie „Więźniowie wojny” napisała będąc jeszcze uczennicą gimnazjum w Piekoszowie. To historia miłości niemieckie­ go żołnierza i polskiej dziewczyny, osadzona w tragicznych realiach II wojny światowej. – Do napisania jej namówiła mnie nauczycielka z gimnazjum. Nie sądziłam, że znajdę się w gronie laureatów ogólnopolskiego przeglądu. Cóż, może jeszcze coś napiszę – usłyszeliśmy od Joanny Pawłowskiej chwilę po tym jak odebrała nagrodę. Adam Wiącek z Łosienia, obecnie uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej, został doceniony przez jurorów bielskie­ go przeglądu za opowiadanie „W krainie Marzeń”. Podobnie jak Joanna, w listopadzie odebrał nagrodę z rąk Pawła No­ waka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. Można powiedzieć, że to właśnie Gminny Ośrodek Kultu­ ry w Piekoszowie jest współautorem sukcesu naszych mło­ dych pisarzy. Dlaczego? Wiosną pracownicy tej placówki zorganizowali konkurs literacki „Magiczne pióro”. Zwycięskie prace postanowili zgłosić do ogólnopolskiego przeglądu w Bielsku Białej. Dwie z nich autorstwa Joanny i Adama zo­ stały uznane za jedne z najlepszych. Warto przy tym zazna­ czyć, że na przegląd w Bielsku Białej zgłoszono około pół tysiąca prac literackich.

Nagroda za hojność

28 listopada odbyło się uroczyste wręczenie czeku dla ZPO w Piekoszowie za udział w akcji Góra Grosza.

Czek na dwa tysiące złotych dostał Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie za udział w akcji Góra Grosza, organizowanej przez fundację Nasz Dom. Uczniowie tej placówki zebrali najwięcej pieniędzy w wo­­jewództwie świętokrzyskim. Towarzystwo Nasz Dom od 12 lat organizuje akcję Góra Grosza, której celem jest ze­ branie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Podczas ubiegłorocznej akcji w ZPO zebrano kwotę 1611 złotych 44 groszy. Co oznacza, że w przeliczeniu na jednego ucznia, każdy z nich przekazał na potrzeby dzieci z domów dziecka 5,02 zł. Za hojność placówka otrzymała czek na dwa tysiące złotych.


REL ACJE

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

W rocznicę odzyskania niepodległości Polski Mimo niesprzyjającej aury w uroczystościach wzięło udział kilkaset osób. Nie zabrakło władz gminy, kombatantów, strażaków oraz młodzieży

Kwiaty przed pomnikiem na Placu Niepodległości składa delegacja kombatantów.

Złożeniem wieńców, kwiatów oraz zapaleniem zniczy przed pomnikiem na Placu Niepodległości w Piekoszowie rozpoczęły się tegoroczne gminne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności w 1918 r. Na placu koło Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie zjawiło się kil­ kaset osób. Wszyscy przybyli by, jak co

Kwiaty złożyli także: wójt Tadeusz Dąbrowa i przewodniczący rady gminy Jan Ciszek.

roku, 11 listopada świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po złożeniu wieńców oraz kwiatów i zapaleniu zniczy przez reprezentan­ tów: władz gminy w osobie wójta Ta­ deusza Dąbrowy i przewodniczącego Rady Gminy Piekoszów Jana Ciszka, kombatantów, oraz młodzieży, Centrum Aktywności Twórczej zaprosiło wszyst­

kich na część artystyczną. Po cyklu przedstawień i konkursów goście mogli udać się na dużą salę Gminnego Domu Kultury w Piekoszowie, by zobaczyć „Polskie drogi do wolności”, spektakl przygotowany przez zawodowych ak­ torów. Dzień wcześniej przedstawienie zobaczyli uczniowie kilku gimnazjów w gminie.

W uroczystościach wzięło udział kilka pocztów sztandarowych.

Można było zobaczyć część artystyczną w wykonaniu młodzieży...

…oraz spektakl w wykonaniu zawodowych aktorów.

Na widowni zasiadło kilkadziesiąt osób.

13


14

GŁOS Z BIBLIOTEKI

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

O życiu i śmierci, miłości i podróżach

Z kolejnymi znanymi osobami można było porozmawiać twarzą w twarz podczas spotkań autorskich zorganizowanych w listopadzie przez Gminną Bibliotekę Publiczną

Marcin Pauli gościł w naszej gminie już po raz drugi. Tym razem spotkał się z czytelnikami w bibliotece w Rykoszynie.

Michał Pauli, Monika Sawicka, Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller odwiedzili naszą gminę w minionym miesiącu. Można było nie tylko z nimi porozmawiać, ale także wygrać ich książki i zdobyć autografy. W ubiegłym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie realizowała cykl spotkań ze znanymi autorami bajek. Dzieci i młodzież mogli spotkać się i po­ rozmawiać z takimi osobami jak Wanda Chotomska czy Grzegorz Kasdepke. W tym roku władze placówki postanowi­

ły zorganizować podobne spotkania, ale tym razem dla starszych. Cykl spotkań ze znanymi autorami rozpoczął się w sierpniu. Od tamtego czasu mogliśmy porozmawiać między innymi z Marią Czubaszek, Tadeuszem Chudeckim czy Grzegorzem Miecugo­ wem. Listopad obfitował w spotkania z kolejnymi znanymi twórcami. O Tajlandii w Rykoszynie 6 listopada ponownie gościliśmy au­ tora książki „12 x śmierć”, Michała Pauli. Tym razem pisarz o swoim tragicznym

Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller opowiadali o swoich wyprawach do Gruzji oraz pracy dziennikarza.

doświadczeniu opowiadał w bibliotece w Rykoszynie. Na to spotkanie przyszła bardzo licz­ na grupa osób. Opowieści o tradycjach, kulturze i sposobie życia Tajlandczy­ ków, wzbogacone zostały przez pre­ zentację zdjęć. Michał Pauli wykazał się ogromną wiedzą na temat społeczności i obyczajów Tajlandii, jednak jak sam powiedział, to co zostało przedstawio­ ne podczas pokazu zdjęć to ta lepsza strona kraju. Tę gorszą opisał w swojej książce. Zapytany o to czy po całej hi­ storii z narkotykami, uwięzieniem, ska­ zaniem na śmierć ma ochotę jeszcze wrócić do tego azjatyckiego kraju odpo­ wiada: – Moja książka ukazała się wła­ śnie w języku angielskim, Tajowie już ją mają. I właśnie dlatego nie jestem tam mile widzianym gościem. Podczas spotkania istniała również możliwość wygrania i zakupu nowszego – uzupełnionego o niektóre fakty – wy­ dania książki „12 x śmierć”. Dwie z nich trafiły w ręce czytelników. Oprócz tego nasz gość z radością rozdawał obecnym autografy. Monika Sawicka – o prywatności i uczuciach Kolejne listopadowe spotkanie autor­ skie odbyło się 13 listopada. W bibliotece w Piekoszowie gościła Monika Sawicka. – Miłość jest trudna do opisania. I właśnie dlatego o niej piszę – powie­ działa w wywiadzie dla iTVPiekoszów autorka, która znana jest czytelnikom


Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

GŁOS Z BIBLIOTEKI

Monika Sawicka opowiadała o swoich poglądach na temat mężczyzn, kobiet, feminizmu. Rozdawała też autografy.

z takich książek jak „Serwantka”, „Kru­ chość porcelany”, „Gra wstępna”. Monika Sawicka podczas spotkania opowiadała nie tylko o swojej twórczości, ale bardzo chętnie mówiła także o historiach – cza­ sem zaskakujących i tragicznych – z wła­ snego życia. Bardzo dobrym przykładem jest wspomniana wcześniej publikacja „Kruchość porcelany”, która powstała w związku z przykrymi doświadczeniami małżeńskimi autorki. Jak twierdzi to była dla niej osobista terapia – zamiast pod­ dać się wszystkiemu po prostu napisała o tym książkę. – Dla człowieka o wiele prościej jest zwierzyć się zupełnie obcej osobie – powiedziała autorka, nawiązu­ jąc do tematu przyjaźni oraz potrzeby po­ dzielenia się z kimś swoim problemem. Oprócz tego Monika Sawicka bez prze­ szkód opowiadała o swoich poglądach na temat mężczyzn, kobiet, feminizmu czy różnic panujących między ludźmi. Całe spotkanie przebiegało pod zna­ kiem wartości najważniejszych uczuć – przyjaźni, szczęścia i miłości, dzięki czemu nasz gość dał się poznać jako osoba – mimo przeszkód – pozytywnie nastawiona do życia, do ludzi, ufająca im czasem bezgranicznie. Do tego, by się nie poddawać po pierwszej porażce, autorka namawia także w swojej książ­ ce „Mimo wszystko”, która jest swoistym utworem o sile przyjaźni, silnej woli i szczęściu. Na zakończenie spotkania do rąk czytelniczek trafiły dwie powieści Moniki

Sawickiej, które można było także za­ kupić. Ponadto istniała także możliwość bezpośredniej rozmowy z pisarką oraz otrzymania autografu. ZAKOCHANI W GRUZJI „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji” to bestsellerowa książka Anny Dziewit­ -Meller i Marcina Mellera, których gości­ liśmy 26 listopada. Podczas spotkania nie mogło zabrak­ nąć niesamowitych wspomnień dzien­ nikarzy, którzy – jak mówią – średnio 3 razy w roku wyjeżdżają do swojej uko­ chanej Gruzji. – My nie możemy spać w hotelach. To by była zniewaga dla naszych gruzińskich przyjaciół – mówi Anna Dziewit-Meller, przyznając tym samym, że w bardzo szybkim tempie wraz z mężem zyskali mnóstwo nowych znajomych. – Tam każdy zna się z każ­ dym – stwierdza Marcin Meller. Na py­ tanie czy rzeczywiście Gruzja to naród słynący z niekończących się toastów i uczt, dziennikarze zgodnie odpowia­ dają: – Tak. Najdłuższy toast trwał 22 minuty. Jednak oprócz anegdot o bardzo rozrywkowym trybie życia Gruzinów, na­ leży podkreślić, że jest to naród jak naj­ bardziej przyjazny – tubylcy są niesamo­ wicie gościnni, szybko zdobywa się ich sympatię. Choć przez większość spotkania do­ minował temat iście podróżniczy, to nie zabrakło także krótkiej rozmowy o pracy dziennikarskiej. Mimo wielu obowiązków zawodowych czy czasu poświęcane­

go na wychowywanie dziecka, państwo Meller nadal znajdują czas na spełnianie swoich podróżniczych marzeń. I jak za­ pewniają, jeśli tylko znajdą odpowiednie fundusze, to napiszą kolejną książkę o innym zakątku świata. Podczas spo­ tkania nie brakowało również pytań ze strony obecnych. Na zakończenie wylosowano 2 książ­ ki dziennikarzy pt. „Gaumardżos! Opo­ wieści z Gruzji”, a każda z chętnych osób miała szansę bezpośredniej roz­ mowy z naszymi gośćmi, zdobycia ory­ ginalnego autografu i zrobienia pamiąt­ kowego zdjęcia. PRZYJADĄ W GRUDNIU Ale to nie koniec ciekawych gości. Drugiego grudnia (niedziela), zawita do biblioteki w Piekoszowie Jacek Hugo­ -Bader, dziennikarz i felietonista, autor wspaniałych reportaży. W tym samym miejscu siódmego grudnia (piątek) o go­ dzinie 17, będzie można porozmawiać twarzą w twarz z Gają Kołodziej, autor­ ką takich powieści jak „Wystrzałowa lice­ alistka” czy „Dar”. Już dwa dni później, 9 grudnia (niedziela) do biblioteki w Pie­ koszowie przyjedzie Magda Umer, pio­ senkarka, dziennikarka i aktorka. Jako ostatni w tym roku przyjedzie do nas Ja­ rosław Kret, znany telewizyjny prezenter pogody, autor programu „Polska według Kreta”. Spotkać się z nim będzie można 14 grudnia (piątek) o godzinie 17 w wy­ pożyczalni w Piekoszowie. /Biblioteka/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO

15


16

OGŁOSZENIA

Głos Piekoszowa • nr 10 (77) • LISTOPAD 2012

Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 1 grudnia 2012 roku Kancelaria Notarialna w Chęcinach (dawna siedziba – Bank Spółdzielczy w Chęcinach) mieści się pod adresem: 26-060 Chęciny, Plac 2 Czerwca 9 (Rynek Górny). Oferujemy obsługę prawną w sprawach dotyczących spadków, podziałów majątku, umów sprzedaży, umów darowizny i innych czynności notarialnych a także udzielamy profesjonalnych bezpłatnych porad prawnych w tym zakresie. Zachęcamy do skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia. Zapraszamy do kancelarii od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 15.30. Tel./fax: 41-315-24-16, tel. 41-343-20-44.

Ogłoszenia urzędowe Wójt Gminy Piekoszów informuje, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: Pana Jana Gwiazda, Pana Janusza Moćko, Pana Jerzego Misterkiewicza, Pana Wie­ sława Tokar, Pana Mariana Tokar działających przez pełnomocnika Pana Andrze­ ja Walkowicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie osiedla 38 domów jednorodzinnych super­ energooszczędnych na działkach o nr ewid. 918/1, 1021, 1022, 1023 położonych w ob­ rębie geodezyjnym Brynica, gm. Piekoszów, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane prawem opinie, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: W00-II.4240.230.2012.AM.2 z dnia 08.10.2012r. 1 Państwowego Powiatowego Inspek­ tora Sanitarnego w Kielcach Nr SE. V.– 4470/59/12 z dnia 23.08.20121. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, pok. Nr 111 w godz. 7.30 – 15.30 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

*** Wójt Gminy w Piekoszowie zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospo­ darki Odpadami MB Recycling Sp. z o. o., ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce z dnia 18.10.2012r., uzupełnionego 06.11.2012r. zostało wszczęte postępo­ wanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa­ niach dla przedsięwzięcia pn: „Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, pok. nr 111 w godz. 7.30 – 15.30 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski. *** Wójt Gminy Piekoszów informuje, że w związku z toczącym się na wniosek Pani Lucji Chuk postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko­ waniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie czterech budynków mieszkal­ nych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 308 położonej w obrębie geodezyjnym Zajączków, gmina Piekoszów, w dniu 08.11.2012r. Wójt Gminy Piekoszów wydał posta­ nowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, pok. nr 111 w godz. 7.30 – 15.30 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

INFORMATOR TELEADRESOWY Urząd Gminy Piekoszów: ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów tel. 41-306-10-08, fax 41-306-21-93, e-mail: gmina@piekoszow.pl, www.piekoszow.pl Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie: ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów, tel. 41-306-13-71, 41-306-10-24, 41-306-10-62, www.przychodniapiekoszow.pl Posterunek Policji w Piekoszowie: ul. Czarnowska 59, Telefon alarmowy – 997, lub 41349-36-94, fax 41-349-37-94. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pie­­ko­­szowie: ul. Częstochowska 85a, 26065 Piekoszów, tel. 41-30-62-856, fax 41-3061-809, e-mail: gops_pie@poczta.onet.pl, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie: ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów, tel. 41-375-14-62, fax: 41-306-10-12, Oczyszczalnia – tel.kom.: 698-512-680, e-mail: biuro@ zukpiekoszow.pl, www.zukpiekoszow.pl. Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie: ul. Kolejowa 2, 26-065 Piekoszów, tel./fax 41-306-10-81, gokpiekoszow@vp.pl, www.gok. piekoszow.pl Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie: ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów, tel./fax. 41-306-11-83, biblioteka@ piekoszow.pl. www.gbp.piekoszow.pl, skype: bibliotekapiekoszow, GG 25483289. WODA – informacja w sprawie przydatności wody do spożycia: tel. 41-300-44-01.

Głos Piekoszowa nr 10/2012  
Głos Piekoszowa nr 10/2012  

Głos Piekoszowa nr 10/2012

Advertisement