Page 1


ประวัติจังหวัดร้ อยเอ็ด เคยเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ โดย ปรากฏชื่อในตานานอุรังคธาตุวา่ สาเกตุนคร หรื อ เมืองร้อยเอ็ดประตู อันเนื่องมาจากเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื่ องโดยที่มีเมืองขึ้นจานวน มาก การตั้งชื่อเมืองว่า "ร้อยเอ็ดประตู" นั้น น่าจะเป็ นการตั้งชื่อเชิง อุปมาอุปไมยให้เป็ นศิริมงคลและแสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของเมือง มากกว่าการที่เมืองจะมีประตูเมืองอยูจ่ ริ งถึงร้อยเอ็ดประตู ซึ่งการตั้ง ชื่อเพื่อแสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องผ่านการมีประตูเมืองจานวนมาก นั้น น่าจะได้รับอิทธิพลหรื อแบบอย่างมาจากเมืองหรื ออาณาจักรที่ เคยรุ่ งเรื องในสมัยโบราณอย่างทวารวดีซ่ ึงมีความหมายว่าเมืองที่มี ประตูลอ้ มรอบเป็ นกาแพง หรื ออย่างเมืองหงสาวดีที่มีประตูเมืองราย ล้อมกาแพงเมืองอยูย่ สี่ ิ บประตู ซึ่งแต่ละประตูน้ นั จะตั้งชื่อตาม เมืองขึ้นของตน เช่น เชียงใหม่ อโยธยา จังหวัดนครราชสี มา เป็ นต้น นอกจากนั้นการตั้งชื่อเมืองให้ดูยงิ่ ใหญ่เกินจริ งเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ก็ถือเป็ นธรรมดาของการตั้งชื่อเมืองหรื ออาณาจักรในสมัยโบราณ


ตราประจาจังหวัด


คาขวัญประจาจังหวัด สิ บเอ็ดประตูเมืองงาม เรื องนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดียช์ ยั มงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ


สถานที่ท่องเที่ยวน่ าสนใจ


บึงพลาญชัย บึงพลาญชัยตั้งอยูบ่ ริ เวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็ น สัญลักษณ์ของจังหวัด มีลกั ษณะเป็ นเกาะอยูก่ ลางบึงน้ า ขนาดใหญ่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็ น สวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพรรณไม้ต่าง ๆ ร่ มรื่ น และใน บึงน้ ามีปลาชนิดต่าง ๆ หลายพันธุ์ นอกจากนั้นยังใช้เป็ น สถานที่จดั งานเทศกาลของจังหวัด รวมทั้งจัดมหรสพ ต่าง ๆ ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจคือ 1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 2. พระพุทธรู ปปางลีลาขนาดใหญ่ กลางสวนดอกไม้ 3. พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้


พระมหาเจดียช์ ยั มงคล พระมหาเจดียช์ ยั มงคล ตั้งอยูบ่ ริ เวณวัดผาน้ าทิพย์เทพ ประสิ ทธิวราราม ตาบลโคกสว่าง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 80 กิโลเมตร มีลกั ษณะเป็ นมหาเจดียข์ นาดใหญ่ที่วิจิตร พิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่ วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาค อีสานเป็ นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดียแ์ ละพระ ธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบนั กว่า 3,000 ล้านบาท ดาเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิ โร” ซึ่งเป็ นศิษย์พระอาจารย์มนั่ ภูริทตั โต


ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นที่ราบขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ประมาณ 2 ล้านไร่ อยูใ่ นเขตจังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด การที่ได้ชื่อว่าทุ่งกุลา ร้องไห้ มีเรื่ องเล่าสื บกันมาว่า ชนเผ่ากุลาซึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยจาก เมืองเมาะตะมะ ประเทศพม่า ได้เดินทางมาค้าขายผ่านทุ่งแห่ งนี้ ต้องใช้เวลาเดินทางหลายวัน ไม่พบหมู่บา้ นใด ๆ เลย น้ าก็ไม่มี ดื่ม ต้นไม้กไ็ ม่มีที่จะให้ร่มเงา มีแต่ทุ่งหญ้าเต็มไปหมด พื้นดิน เป็ นทราย เดินทางยากลาบากเหมือนอยูก่ ลางทะเลทราย ทาให้ คนพวกนี้ถึงกับร้องไห้ ในอดีตทุ่งกุลาร้องไห้ในฤดูแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้งมาก ส่ วนในฤดูฝนน้ าจะท่วมทุกปี ใต้พ้นื ดินลงไปเป็ นน้ าเค็ม ไม่ สามารถทาการเกษตรได้ หลังจากที่ได้มีการพัฒนาที่ดินแล้ว ทุ่ง กุลาร้องไห้ได้กลายเป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สาคัญของ ประเทศ และกลายเป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าที่มีชื่อเสี ยงของไทย


ที่กนิ ร้ อยเอ็ด


จ้ อก้ อฟาร์ ม ร้ อยเอ็ด

ข้อมูล : ร้านอาหารอยูน่ อกตัวเมือง บรรยากาศดี เป็ น ร้านอาหารที่มีฟาร์ มเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม แห่งแรกอยู่ ภายในบริ เวณร้าน นอกจากจะทาอาหารที่ร้านแล้ว ยัง ส่ งขายไปตามจุดต่างๆ ของภาคอีสานอีกด้วย ที่ต้ งั :232 (เลขที่ 371/1 ใกล้สี่แยกทางไปอาเภออาจ สามารถ ถนนรณชัยชาญยุทธ) รอบเมือง , เมือง ร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 0818735357, 0899647257 เวลาเปิ ด-ปิ ด : ทุกวัน 11.00 - 22.00


สวนอีสานบ้ านเบน ร้ อยเอ็ด

ข้อมูล : ร้านอาหารอีสาน บรรยากาศดี ให้บริ การอาหารหลากหลาย รสชาติอร่ อย ตั้งอยู่ ไม่ไกลจากตัวเมืองร้อยเอ็ดการเดินทางสะดวก ที่ต้ งั : 281 หมู่9 ตาบลโนนรัง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0884858858 เวลาเปิ ด-ปิ ด : เปิ ดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00


How Sweet (ฮาวสวีท) ร้ อยเอ็ด

ข้อมูล : ร้านกาแฟน่ารัก บรรยากาศดีในตัวเมือง ร้อยเอ็ด ให้บริ การเครื่ องดื่ม ชา กาแฟ และ เบเกอรี่ สด ใหม่ทุกวัน ที่ต้ งั : ถนนเสนาเริ่ มคิด ในเมือง , เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 043-515371 เวลาเปิ ด-ปิ ด : 10.00-20.00 หยุดวันที่1และ16


งานนำเสนอ นวัตกรรม  
งานนำเสนอ นวัตกรรม  
Advertisement