Page 1

Referat fra bestyrelsesmøde på Ugelbølle Friskole mandag d. 9. april 2018

Afbud fra Lasse og Inge

Pkt. 1 Godkendelse af referat og dagsorden Begge godkendt og referatet underskrevet.

Pkt. 2 Gennemgang af årsregnskab Årsregnskabet er blevet godt en million over budget. Større statstilskud end budgetteret, hvilket bl.a. kan forklares ved forskydninger ift. barselsfond + flere årselever end budgetteret. Samt lidt lavere omkostninger end budgetteret. Bestyrelsen noterer sig, at der har været budgetteret fornuftigt. I de bagvedliggende udgiftsposter er der kun mindre justeringer, de væsentligste gennemgås.

Nøgletal (overskudsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad, finansieringsgrad) gennemgås og bestyrelsen noterer sig, at der er en positiv tendens over hele linjen.

Ulla gennemgår revisionsprotokollatet med særlig vægt på økonomiske kontrolforanstaltninger. Opmærksomheden rettes imod den nye persondataforordning. Dataflowsbeskrivelser og procedurer. Bemærk, at dokumentationskrav til eks. årsregnskaber står over persondataforordningen. Skæringsdato er 25/4-18, hvorefter bestyrelsen endeligt skal underskrive budgettet.

Budgettet 2018 er forelagt, men selvsagt ikke revideret. Revisor konstaterer, at det er rimeligt at antage, at der kontinuerligt er likviditet til driften i det kommende skoleår. Det finansielle beredskab konstateres samtidig at være tilfredsstillende.

Endeligt årsregnskab forelægges fremsendes til underskrift senest fredag d. 20/4-18.

Pkt. 3 Orientering fra skolen Foranstaltninger omkring persondataforordningen er igangsat. Fagfordeling er igangsat. Stillinger slås snarest muligt op. Der er sat af til bålhytten og processen igangsættes nu. Tilsynsførende har været på uanmeldt besøg. Virker meget godt tilfreds.


Pkt. 4 Orientering fra fritidsdelen Mini-SFO er kommet godt i gang.

Pkt. 5 Rengøring Bestyrelsen sender fælles meddelelse rundt omkring vigtigheden af rengøringen. Karin og Dunja sætter sig sammen i et hurtigarbejdende udvalg. Idéer sendes til Karin og i øvrigt uddelegeres opgaven.

Pkt. 6. Multibane Henvendelse fra Parklauget. Pkt. 1 og pkt. 2 iværksættes mhp. sikring af multibanen effektueres nu. Afslutning omkring multibanen laves samt brønddæksler, sidstnævnte tager parklauget sig af. Øvrigt udskydes til videre overvejelse i efteråret.

Pkt. 7 Evt. Diskussion omkring generalforsamling. Jytte laver indkaldelse og spørger dirigent.

2018 04 09 referat  

http://www.ugelboellefriskole.dk/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-09-Referat.doc

2018 04 09 referat  

http://www.ugelboellefriskole.dk/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-09-Referat.doc

Advertisement