Page 1

Referat UF bestyrelsesmøde 260218

Afbud fra Dunja.

Pkt. 1: Godkendelse af referat og dagsorden Referatet er godkendt.

Pkt. 2: Parkens fremtid Cathrine, Gert og Bodil som repræsentanter for parklauget deltager i mødet. Cathrine indleder med historien om byparken og parklaugets indsatser og mål. Bodil redegør for perspektiverne fremadrettet. Fokus på ressourcer og projektets fremadrettede virkeliggørelse. Væsentligt med et udpeget medlem fra skolebestyrelsen som medlem af parklauget lægger vægt på den store betydning af den fortsatte og kontinuerlige dialog. Parklaugets repræsentanter efterspørger prioriteringer, skolens indsats og økonomi. Parklaugets opgaver ender på et tidspunkt med at blive skolens opgave, fordi det er skolen, der har hovedinteressen i parkens arealer. Der aftales, at den nye skolebestyrelse sender repræsentant - og at prioriteringer og økonomi afklares i skolebestyrelsen. Lasse vælges efterfølgende som repræsentant fra skolebestyrelsen; det aftales, at han bliver siddende i parklauget også i næste bestyrelsesperiode.

Pkt. 3: Orientering fra skolen Michael orienterer om de aktuelle sonderinger ift. omlægning af dele af lånet til realkredit, kontakt med Anders Jelle. Bålhytten: Der indhentes tilbud og projektet igangsættes. Der er afholdt møde omkring færdiggørelse af cykelsti på Langkær. Proces i forlængelse af seneste fællesmøde med forældreråd og støtteforening. Der laves flyer til efterårets forældremøder. Der er gennemført APV "light" - generelt meget tilfredsstillende. Der arbejdes videre med denne på pædagogisk råd.

Pkt. 4: Orientering fra fritidsdelen Mini-SFO er på skinner. Aktuelt ser det ud til at komme 31 børn.

Pkt. 5: Økonomi Ulla laver regnskab. Regnskabsmøde i bestyrelsen 9/4-18.


Pkt. 6: Forældrerengøring/målrettede aktiviteter Bestyrelsen bakker helt og fuldt op omkring forældrerengøring og anser det som en væsentlig del af skolens virke. Det fungerer ikke optimalt ift. den aktuelle kvalitet, ligesom der er udeblivelser. Diskussion heraf. Fokus på, at nøgleansvarlig melder tilbage ved udeblivelse. Kan der installeres kontrol-/opfølgningsstandard. Der lægges skriv fra bestyrelsen om forældrerengøring som meget værdifuldt for skolen + praktiske foranstaltninger. Der skal udsendes skriv herom. Kort diskussion af kommunikationen på skolen.

Pkt. 7: Forberedelse af generalforsamling Planlægning af næste års generalforsamling. Der aftales, at der holdes oplæg i de mindre klasser.

Pkt. 8: Evt. Intet.

2018 02 26 referat  

http://www.ugelboellefriskole.dk/wp-content/uploads/2018/04/2018-02-26-Referat.doc

2018 02 26 referat  

http://www.ugelboellefriskole.dk/wp-content/uploads/2018/04/2018-02-26-Referat.doc

Advertisement