Page 1


Atatürk’ün çocuk sevgisi Atatürk çocuk davas›n›n önemini her ortamda vurgulayarak çocuklara yönelik hizmetlerde rehberlik yapmay› sürdürmüfltür. 17 Ekim 1922 y›l›nda Bursada kendini karfl›layan çocuklara afla¤›daki flekilde seslenerek nas›l bir gençlik istedi¤ini belirtmifltir: Küçük han›mlar, küçük beyler Sizler hepiniz gelece¤in bir gülü, y›ld›z› ve ikbal ›fl›¤›s›n›z. Memleketi as›l ›fl›¤a bo¤acak olan sizsiniz. Kendinizin Ne Kadar Önemli, De¤erli Oldu¤unuzu Düflünerek Ona Göre Çal›fl›n›z. Sizlerden Çok fiey Bekliyoruz. (Atatürk Albümü 1992)


Künye

UFUK OKULLARI Nuripafla Cad. No:91 Tarabya / ‹STANBUL Tel: 0212 262 30 30 Faks: 0212 262 63 75 Y›l:1 Say›:3 Nisan 2009 YAYIN KURULU Selma Yemez Selma Aktafl Betül Ertekin Gülflen fientürk fienay Serraç GRAF‹K Seher Koçak TASARIM vvvvvv.mythmaker.net Vildan Akbafl Müteber Terzi ED‹TÖRLER Betül Ertekin Selma Yemez Selma Aktafl

Serap Balaban Perihan Gönülalçak Tuba Orhan Mehtap Ard›nç Nuray Akat Gülbiye Durcan Melek Kandemir Hacer Boztafl Hanife Eren

Dergimiz, 2576 say›l› Tebli¤ler Dergisinde yay›nlanan Sosyal Etkinlikler Yönetmeli¤i, Madde 24 Yay›nlar bölümüne uygun olarak haz›rlanm›flt›r.


‹çindekiler Önsöz ............................................................3 Davran›fllar ....................................................4 Evde davran›fl Kazand›rma Sözleflmesi ........5 Difl Sa¤l›¤›m›z ................................................6 Deney Yapal›m ..............................................7 Vücut Sa¤l›¤›m›z ............................................8 Drama ............................................................9 fiark› ............................................................10 fiiir ................................................................11 Tabiattaki Temizlik ......................................12 Oyun ............................................................13 Faaliyet(Bay Mikrop) ....................................14 fiiir ................................................................15 Hikaye(Temiz Kirpiler)..................................16 Tekerleme ....................................................17 Hikaye (Temizlik Baflkan› Sincap) ................18 Parmak Oyunu(Bay Mikrop) ........................20 Drama ..........................................................21 Bilmeceler ....................................................22 Hikaye(Akça ile Pakça) ................................24


Önsöz Temizlik ve Sa¤l›k Sa¤l›kl› olmak, insan mutlulu¤unun öncelikli unsurlar›ndan biridir. Sa¤l›k genellikle kendili¤inden var olan bir durum olarak alg›lan›r. Oysa sa¤l›kl› olma u¤runda çaba gösterilmesi gerekir. Hatta bugünkü bilgilerimiz bize bu u¤rafl›n daha do¤um öncesi dönemde bafllamas› gerekti¤ini göstermektedir. Do¤al olarak bu aflamada yap›lmas› gerekenler, anne ve babalara düflmektedir. Olaya nesillerin sa¤l›¤› olarak bak›ld›¤›nda, sa¤l›¤›n ve sa¤l›ks›zl›¤›n nesiller boyunca aktar›labilece¤i görülür. Anne ve babalar genetik özelliklerinin yan› s›ra kendi sa¤l›klar›na gösterdikleri özenle çocuklar›na sa¤l›k aktarabileceklerini bilmelidirler. Ayr›ca sa¤l›kl› bir yaflam için al›nmas› gereken önlemlerin pek ço¤u günlük yaflam›m›zda uygulamam›z gereken küçük ve kolay çabalardan oluflur. Nerede olursa olsun günlük yaflam› düzenleyen baz› temel kurallar›n bilinerek uygulanmas›, sa¤l›¤›n korunmas›n› ve di¤er bireylerle paylaflt›¤›m›z yaflam› kolaylaflt›r›r. Bu kurallardan en önemlileri temizlik, sa¤l›kl› beslenme, bedensel ve zihinsel çal›flma, düzenli yaflam, sigara vb. maddelerden uzak durma, kazalardan korunma, sorunlarla bafla ç›kmada do¤ru ve uygun yöntemler kullanmad›r. Kiflinin kendi sa¤l›¤› baflta olmak üzere, baflkalar›n›n da sa¤l›¤›n› koruman›n en önemli arac› temizliktir. Sadece beden temizli¤i de¤il, kullan›lan her fleyi ve her ortam› temiz tutmak da temiz olman›n gere¤idir. Çocuklar›m›za, temizli¤in sadece görünür kirlenme oldu¤unda yap›lmas›n›n yeterli olmad›¤›n› belirtmeliyiz. Örne¤in; uykudan uyan›nca yüzün y›kanmas›, çamafl›rlar›n de¤ifltirilmesi, gündelik temizlik uygulamalar› bunladan baz›lar›d›r. Bunun yan›s›ra, temizlikte en fazla kullan›lan malzemelerin bafl›nda su, sabun ve tuvalet k⤛d› gelmektedir. Banyo süngerleri - lifleri, difl f›rçalar›, el ve ayak temizli¤i ile vücut temizli¤inde kullan›lan f›rçalar ve t›rnak makas› kiflisel temizlik araçlar›ndan baz›lar›d›r. Çocuk bunlar›n tümünü baflkalar›yla paylafl›lmamas› gerekti¤ini bilmelidir. Unutulmamal›d›r ki, sa¤l›kl› yaflama dair al›nan bütün kararlar çocuklar›m›z›n gelecek yaflant›s›ndaki tutum ve al›flkanl›klar›n› belirleyecektir. Ancak temizlik kurallar›n› verirken dengeli olmak ve afl›r›ya kaçmamak gerekmektedir. Çünkü çocuklar sosyal ortama girdiklerinde bocalayarak ortak kullanma alanlar›nda (restoran tuvalet v.b) zor anlar yaflayabilmekte psikolojik ard›ndan fiziksel rahats›zl›klar ortaya ç›kmaktad›r. ‹flte bu sebeplerden dolay›; vatan›m›z ve dünyam›z için, temiz ve sa¤l›kl› nesiller yetifltirme ad›na sizlerden destek bekliyoruz... Betül ERTEK‹N


Davran›fllar Sa¤l›kl› olabilmemiz için yapmam›z gereken davran›fllar 1. Haftada en az iki kere banyo yapmal›y›z. 2. Difllerimizi, günde üç kere f›rçalamal›y›z. 3. Hergün el, yüz, ayak, saç ve kulak temizli¤imizi mutlaka yapmal›y›z. 4. Tuvaletimizi yaparken ve daha sonra temizlik kurallar›na uymal›y›z. 5. Havlu, f›rça, lif vb. temizlik malzemelerini baflkalar›yla ortak kullanmamal›y›z. 6. Haftada bir kere t›rnaklar›m›z› kestirtmeliyiz. 7. Yemekten önce ve sonra ellerimizi y›kamal›y›z. 8. Meyve ve sebzeleri yemeden önce su ile y›kamal›y›z. 9. Dengeli beslenmeliyiz. 10. Boyal› ve katk› maddeli yiyecekler yememeliyiz. 11. Her gün düzenli bir flekilde uyumal›y›z. 12. K›yafetlerimizi s›k s›k de¤ifltirmeliyiz. 13. Belirli aral›klarla doktor kontrolünden geçmeliyiz. 14. Hastaland›¤›m›zda doktorun verdi¤i ilâçlar› kullanmal›y›z. 15. Afl› olmay› ihmal etmemeliyiz. 16. Bulundu¤umuz ortamlar› temiz kullanmal›y›z. 17. Ev temizli¤inde temizlik malzemelerini uygun flekilde kullanmal›y›z. 18. Evimizi ve kulland›¤›m›z eflyalar› s›k s›k temizlemeliyiz.


Sözleflme Evde Davran›fl Kazand›rma Sözleflmesi ..........................................................................ve ö¤retmenim; Temizlik ve Sa¤l›kl› yaflamla ilgili davran›fl kurallar›n› ö¤renip uygulayaca¤›ma söz veriyorum. Çocu¤un Ad› Soyad› .............................................. .............................................. Biricik Yavrumuz......................................biz de senin bu konuda baflar›l› olaca¤›na inan›yoruz.

.......................... ‹mzas›

......................... ‹mzas›


Difl Sa¤l›¤›m›z Say›n velimiz; çocu¤unuzla birlikte resimleri tek tek inceleyiniz ve difl sa¤l›¤›m›za yard›mc› olan objeleri iflaretlemesini isteyiniz. Ard›ndan difl sa¤l›¤›m›z› bozabilecek nedenler üzerinde hep birlikte konuflabilirsiniz.


Deney Yapal›m

1 Bir bardak ya da kavanozun içerisine biraz su koyulur.

3

Bardak kafl›kla kar›flt›r›l›r.

Arkadafllar, bizler de difllerimizi f›rçalamad›¤›m›z zaman a¤z›m›zda biriken yemek art›klar› zamanla bakteri oluflturarak kötü kokulara sebep olacakt›r.

2

Suyun içerisine biraz ekmek, peynir,zeytin ve yemek at›klar› ilâve edilir.

4

Ard›ndan üzeri kapat›l›r. S›cak bir kalorifer üzerine ya da cam kenar›nda bir kaç gün bekletilir. Sonra üzeri aç›larak görüntü ve kokusunu incelenir.


Vücut Sa¤l›¤›m›z Say›n velimiz; öncelikle çocu¤unuzdan iki resim aras›ndaki farkl›l›klar› söylemesini isteyiniz. Ard›ndan sa¤l›kl› bir çocuk nas›l olur, sorusunu yönelterek konu hakk›nda bir de¤erlendirme yapabilirsiniz.

? ??

?

?


Drama Say›n velimiz; çocu¤umuza resimdeki kiflilerin kim oldu¤unu ve görevlerini söylemesini isteyelim. Daha sonra da ailece herkes doktor, hemflire, hasta bak›c› ve hasta rollerinden birini alarak drama çal›flmas›na geçebilirsiniz. Mesela; Basit kostüm ya da malzemelerle baba, doktor anne, hemflire çocuk da hasta olabilir. Roller de¤ifltirilerek farkl› zamanlarda da drama yap›labilir.


fiark›

Temizlik Y›kar›m hep elimi F›rçalar›m diflimi T›rna¤›m hiç uzamaz ‹çi asla kirle dolmaz Bak›ml›d›r kulaklar Temizdir hep ayaklar Pis sulara hiç basmam Böylece mikrop kapmam Bir gün dikkat etmezsem Dar›l›r k›zar annem Hep tertemiz olurum Sa¤l›k nefle bulurum.


fiiir Temizlik ve Sa¤l›k Su ve sabun gelince biraraya Temizlik ve sa¤l›k olur orada Bir insan için sa¤l›k önemlidir Temizlik yaflam boyu gereklidir Görmek istersen güzel yüzler Tutmak istersen bak›ml› eller Her zaman her yerde Olmal›s›n su ve sabunla beraber. PER‹HAN GÖNÜLALÇAK


Tabiattaki Temizlik Ya¤mur ya¤d›¤›nda neler olur? Rüzgar esti¤inde neler olur? Say›n Velimiz; çocu¤umuzla birlikte rüzgâr ve ya¤mur sesini taklit edelim. Ard›ndan ilgili sorular›lar› yöneltelim. Cevab› ald›ktan sonra elektrik süpürgesi, ya da saç kurutma makinas›n› çal›flt›rarak k⤛t üzerine tutal›m. Daha sonra kirli alanlara su dökerek y›kamaya çal›flal›m. Ya¤mur ve rüzgâr›n tabiat› bu flekilde temizledi¤ini

belirtelim. Son olarak çevre temizli¤inde her insan›n dikkat etmesi gereken kurallar› hep birlikte s›ralayarak bir liste haz›rlayal›m. Haz›rlad¤›m›z listeyi, evimizin uygun bir yerine asal›m. Listeyi ço¤alt›p komflu ve akrabar›m›za da vererek çevremizi temiz tutmaya yönelik çal›flmalar›m›zla çocu¤umuza örnek olal›m.


Oyun Is›nd›r›c› Oyun Öncelikle aile bireyleri içerisindeki çocuklarla nefesler tutulup fliflme hareketi yap›l›r. Ard›ndan birbirlerini g›d›klarlar. G›d›klan›p nefesini b›rakanlar oyundan ç›kar. Bu s›rada uzun süre duranlar ise oyunu kazan›r.

Uyuyan köpükler Aile bireyleri aras›ndan bir ebe ve sabun köpükleri seçilir. Sabunlar sabunluklar›nda uyurlar. Ebe onlara dokunur ve köpürtmeye çal›fl›r. Köpüren fleyler söyledi¤inde aya¤a kalk›p sallan›rlar. E¤er köpürmeyen fleyler söyledi¤inde aya¤a kalkarlarsa oyundan ç›karlar. Mesela: Banyo yap›yorum (Kalk›p köpürürler.) Yemek yiyorum. (Köpürmeye gerek yoktur.) Elimi y›k›yorum. (Köpürürler.) Uyuyorum. (Köpürmeye gerek yoktur.) fleklinde oyun uygulanabilir.

Köpük patlatma Çocuk i¤ne olur, di¤er aile bireyleri de sabun köpü¤ü. ‹¤ne, di¤er köpükleri kovalar dokundu¤u patlar ve yere oturur en son kalan ebe olur.


Faaliyet

(Bay Mikrop)

2

1 cm geniflli¤inde Bir yumak koyu renkli yün ipi, 8-10 lde sar›l›r. fleki bir bir cismin etraf›nda kal›n

Sar›lan ip, ç›kar›p ele geçirilir k›sm›ndan s›k›ca ba sonra orta ¤lan›r.

3 Ard›ndan kenarlar›ndan makasla kesilip bir top elde edilir.

p›flt›r›larak Gözler, a¤›z ve çubuk ya flturulur. olu Bay mikrop kuklas› Serap BALABAN

4


fiiir uk c o Ç z i m Te da uyand›¤›m Her sabah ü m m yüzü Y›kamasa sonra en hemen rd le k e m i Ye sam diflim F›rçalama m a ki cuk olam Temiz ço

rlesem nasam, te Koflup oy tsem hep kirle Elbisemi udum adan vüc m k o k a Am psam banyo ya k ü p ö k Köpük ben. çocu¤um ‹flte temiz OZKUfi HACER B


Hikâye ‹lkbahar mevsimi gelmek üzereydi çam ormanlar›na. Kuru a¤açlar›n dallar› tek tek çiçekler aç›yordu. Arada bir de ›l›k rüzgârlar esiyordu. Çam orman›nda yaflayan sevimli bir kirpi ailesi vard›. Dört kifliden olufluyordu bu aile. Anne kirpi, Baba kirpi, çocuklar› ise Tatu ve Satu. Tatu ve Satu anaokuluna gidiyorlard›.Baba kirpi ile Anne kirpi ise bütün gün çal›fl›p akflam için eve ellerinde çam orman›ndan toplad›klar› yiyeceklerle geliyorlard›. Akflamlar› Anne Kirpi yeme¤i haz›rlarken, Baba Kirpi de Satu ve Tatu’nun o günkü okul maceralar›n› dinliyordu. O akflam Baba Kirpi: -Anlat›n bakal›m! Bugün neler yapt›n›z okulda, diye sordu. Söze hemen Tatu bafllad›:

Temiz Kirpiler -Babac›¤›m biliyor musun, art›k okulda her Pazartesi temizlik günü olacakm›fl. Ö¤retmen bütün ö¤rencilerin saç, t›rnak ve kulaklar›n› kontrol edecek. Sonra da haftan›n en temiz çocu¤unu seçecekmifl. Baz› arkadafllar banyo yapmay› sevmiyorlar bu yüzden hep hasta oluyorlar. Sonra Satu girdi söze: -Anneci¤im bundan sonra haftada en az iki kere banyo yapmam›z gerekiyor. S›n›f›n en temiz ö¤rencileri biz olmak istiyoruz. Anne Kirpi de: -Aferin benim ak›ll› çocuklar›ma. Çok do¤ru bir karar! Temizlik çok önemli bir konu. E¤er temizli¤imize özen göstermezsek bir çok mikrop bizi hasta edebilir, dedi. Zaten Kirpi ailesi her zaman temizlik kurallar›na önem veriyordu. O günden sonra Satu ve

Tatu da s›n›fta ö¤rendikleri kurallara dikkat etmeye bafllad›lar. Her yemekten önce ve sonra ellerini y›k›yorlar. Akflam yatmadan önce de ayaklar›n› y›k›yorlar ve difllerini düzenli olarak f›rçal›yorlard›. Bir gün okul dönüflü Tatu ve Satu eve heyecanla gelmiflti. Anne Kirpi ve Baba Kirpi çocuklar›n› bu kadar mutlu eden fleyin ne oldu¤unu merak etmifllerdi. Tatu, heyecanla: -Anneci¤im, babac›¤›m biz haftan›n en temiz ö¤rencileri seçildik. Ö¤retmenimiz bizi tebrik etti ve sizi de bizi böyle yetifltirdi¤iniz için kutlad› deyip sevinçle onlara sar›ld›lar. Bu temizlik al›flkanl›¤› kirpi ailesinde hep devam etti. Böylece hiç hastalanmadan sa¤l›kl› bir flekilde yaflad›lar.

MÜTEBER TERZ‹


Temiz çocuk olmazsak e¤er Mikroplar bizim peflimizi b›rakmaz O kovalar biz koflar›z Kofl, kofl,kofl...... Sa¤l›kl› olmak istiyorsan Ellerini bol bol y›ka Fofl,fofl,fofl....... Temizlik için sadece su yetmez Kuru sabunda olmaz ‹kisi birarada Haydi lavaboya F›fl, f›fl,f›fl...... Tuba ORHAN

Tekerleme


Hikâye Temizlik Baflkan› Sincap Bir varm›fl bir yokmufl. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bütün bitkilerin tertemiz yaflad›klar› bir orman varm›fl. Bu ormanda canl›lar sa¤l›kl› ve mutlu bir flekilde yafl›yorlarm›fl… Günün birinde bu ormana temizli¤e hiç dikkat etmeyen bir sincap gelmifl. Kirli sincap gezdi¤i her yeri pisletiyor ve kötü kokular yay›yormufl. Elmalar, bu kokudan ve çevrenin kirlili¤inden yavafl yavafl çürümeye bafllam›fllar. ‘’Ne yapsak nas›l etsek de bu sincaba temizli¤i ö¤retsek? ‘’diye düflünmeye bafllam›fllar. Sonunda sincaba temizli¤i ö¤retmesi için aralar›ndan iki cesur elma seçmifller. Sincap, yine o sabah a¤açlar›n dallar› aras›nda dolaflmaya bafllam›fl. Birinci Cesur Elma: -Sizinle konuflabilir miyim,


a¤açlar›m›z› hiç

demifl.

kirletmeyece¤im, demifl.

Sincap da:

Bunu duyan bütün meyve

-Ben kimseyle konuflmak istemiyorum,

ve yemifller onu alk›fllam›fllar.

diyerek k›zg›nl›kla a¤ac›n

Üstelik onu ormandaki bütün a¤açlar›n temizlik baflkan›

dallar›n› sallay›p kaçm›fl.

seçmifller. Sincap da bu görevi

S›ra ikinci cesur elmaya

çok güzel bir flekilde yerine getir-

gelmifl.

mifl. Hem kendi temizli¤ine hem

‹kinci Cesur Elma önce, sincab›

de ormandaki a¤açlar›n

uzaktan takip etmifl. Onun en çok neyi sevdi¤ini ö¤renmeye

Cesur Elma hemen söze girmifl:

çal›flm›fl. Sincap her sabah

-Bizler çok mutsusuz. Çünkü

yuvas›ndan d›flar› ç›k›yor ve

pislik içinde yaflayam›yoruz.

a¤açlardaki f›nd›k ve cevizleri

Hepimiz yak›nda çürüyüp

yiyormufl.

ölece¤iz! Bizim orman›m›zda

‹kinci Cesur Elma, f›nd›k ve

yaflayan canl›lar temizli¤e

cevizlerle konuflarak yaflad›klar›

çok önem veriyorlar. Sen de

durumu anlatm›fl ve onlardan

temizli¤ine dikkat edip mis gibi

da yard›m istemifl.

kokmak istemez misin?

Ertesi gün a¤açtaki bütün

Kirli Sincap flöyle bir düflünmüfl:

meyve ve yemifller a¤lamaya

-Evet hakl›s›n, sizlere söz

bafllam›fl. Sincap çok flafl›rm›fl:

veriyorum, art›k çok temiz bir

- Ne oluyor size neden a¤l›yorsunuz, demifl.

sincap olaca¤›m, mis gibi kokaca¤›m. Orman›m›z›,

temizli¤ine çok dikkat etmifl. Nuray AKAT


Parmak Oyunu Bay Mikrop Bay mikrop gezmeye ç›km›fl, yürümüfl. (Bir elin bafl parma¤› di¤er kolun üzerinden afla¤›dan yukar›ya do¤ru gezdirilir.) Sonra evin kap›s›ndan içeri girmifl. (Bafl parmak gezdirilirken avuç ortas›na getirilir.) Bir de ne görsün! Merdivenler. Ard›ndan merdivenlerden ç›kmaya bafllam›fl. (Bafl parmak sa¤ ve sol elin parmaklar›na teker teker dokunulur.) En üst kata gelmifl, kap›ya vurmufl. (Sol elin s›rt k›sm›na sa¤ elle vurulur.) -Tak, tak, tak -Kim o? (Çocuk sesi taklidi yap›l›r.) -Benim Bay Mikrop. (Kal›n bir sesle sa¤ elin bafl parma¤› sallan›r.)

-Ne istiyorsun? (Çocukça bir sesle sorulur) -Seni hasta etmeye geldim. (Sa¤ elin bafl parma¤› sallan›r.) -Yooo! beni hasta edemezsin. Ben temiz bir çocu¤um. Meyve, sebze yiyorum, bol bol uyuyorum, afl› da oluyorum. (Çocuk sesi taklidi yap›l›r.) -Öyleyse Hoflçakal. (Merdivenlerden sa¤ bafl parmakla geri dönüyormufl gibi parmaklara dokunulur.) O s›rada çocu¤un annesi, merdivenleri sabunlu sularla y›k›yormufl. Mikrobun aya¤› kaym›fl ve yuvarlanm›fl. Mikrop kendini kap›n›n d›fl›nda bulmufl. (Sa¤ bafl parmak avuç içinden ç›kar›l›r.)

Köylü K›z› ‹ki ya da daha fazla kifliyle bu oyun oynanabilir. Karfl›l›kl› geçilerek sözlere uygun hareketler yap›l›r. Köylü k›z› çamafl›r y›kar. (Yere çömelerek çamafl›r y›kama


Drama hareketi yap›l›r.) Le¤ende dökülür,döne döne a¤lar. (A¤l›yormufl gibi yap›l›r.) fiimflek de flimflek kara flimflek (Bunu söylerken karfl›l›kl› yer de¤ifltirilir.) Köylü k›z› inek de sa¤ar (Çömelerek inek sa¤ma hareketi yap›l›r.) ‹nek de tepmifl,dizini de ovar. (Dizler ovalan›r.) fiimflek de flimflek,kara flimflek Köylü k›z› saç›n› tarar. (Saç tarama hareketi yap›l›r.) Tarak da k›r›lm›fl döne döne arar. (Ar›yormufl gibi bak›n›rlar.) fiimflek de flimflek kara flimflek Köylü k›z› diflini de f›rçalar. (Difl f›rçalama taklidi yap›l›r.) Macun da bitmifl döne döne arar, fiimflek de flimflek kara flimflek.

E¤lenceye Gidelim Anne veya baba çocu¤a; bir e¤lenceye gideceksin. Güzel ve çok de¤iflik olmak istiyorsun. fiimdi haz›rlanmaya bafllayal›m. Aynaya bak›yorsun. Neler yapars›n? (Çocuktan özgün hareketlerle haz›rlanmas› beklenir.) Daha sonra çocu¤a verilen direktiflerle yönlendirmeler yap›l›r. Saçlar›n› taramaya bafllad›n. fiimdi en güzel elbiseni ve ayakkab›n› giyiyorsun. Tekrar aynaya bak›yorsun. Birlikte soka¤a ç›kt›k. Arabaya biniyoruz. E¤lence yerine geldik. Herkes o kadar temiz ki! Birbirinize hayretle bak›yorsunuz. vb. cümleler söylenerek istenen hareketleri canland›rmas› konusunda ona rehberlik edilir.


Bilmeceler üstünde K›rm›z› a¤aç izili. Ak güvercin d

(Difl)

Kola i¤ne yap›l›r, Mikroplar› kaç›r›r. (Afl›)

ez. Göz ile görülm . El ile tutulmaz duranlar, Ondan uzak ta olmaz. Sa¤lamd›r has (Mikrop)

Günefl girmeyen eve O girer, seve seve. (Doktor)

kta, Kirlenirsem soka Y›kan›r›m orada, ç korkmam, Mikroplardan hi , B›rak›r›m burada boldur, Suyla, sabun çok hofltur. Burada olmak ne (Banyo)

Doktor yazar reçete ye, ‹stersen git eczane ye, ‹yileflmek istiyorsan, Kullan onu sen özen le. (‹lâç)


‹nek verir bizlere Afiyet olsun sizlere. (Süt) Musluklardan akar, Her yere temizlik katar, Aç›k unutursan, Evini basar. (Su)

Koflu, jimnastik, basketbol Bunlar› yaparak Her zaman sa¤l›kl› ol.

Sar›d›r zerdali de¤il, Suludur fleftali de¤il. (Portakal)

(Spor) Bilmece bildirmece, El üstünde kayd›rmaca. (Sabun)


Hikâye Bir zamanlar temizlik ülkesinde Ak-Pak bahçesi ad›nda bir bahçe varm›fl. Bu bahçede yaflayan ve çok iyi arkadafl olan Akça ile Pakça ad›nda iki tane de bembeyaz tüylü sevimli tavflan yaflarm›fl. Bu iki arkadafl temizliklerine dikkat eder yemekten önce ve sonra ellerini y›karlar ve yatmadan önce mutlaka difllerini f›rçalarlarm›fl. Akça ile Pakça’n›n yaflad›klar› bahçede hep düzenli ve tertemizmifl hiç kimse yerlere çöp

Akça ile Pakça atmazm›fl. ‹kisi de oyunlar› bittikten sonra oyuncaklar›n› toplar, etraflar›n›n çok düzenli olmas›na dikkat ederlermifl. Akça ile Pakça bir gün baflka bir bahçede bulunan arkadafllar›n› ziyarete gitmifller. Arkadafllar›n›n yaflad›¤› bahçenin ad› Miss bahçesiymifl. Akça ile Pakça bu bahçenin ad›n› çok be¤enmifl. Ancak bahçeye girdiklerinde hofllar›na gitmeyen kötü bir koku hissetmifller. Arkadafllar› Missi ile Kissi de eflyalar›n›n ve oyuncaklar›n›n darma da¤›n›k oldu¤u bir evde yafl›yorlarm›fl. Her tarafta yedikleri yiyeceklerin çöpleri bulunuyor, elbiseleri kirli ve en önemlisi ellerini y›kamad›klar› içinde kapkara bir hâldeymifl. Akça ile Pakça bu duruma çok üzülmüfl. Arkadafllar› Missi ile Kissi’ye daha temiz ve düzenli yaflayarak sa¤l›klar›n› koruyacaklar›n› anlatmaya çal›flm›fllar ama Missi ile Kissi, hep bu flekilde yaflad›klar› için arkadafllar›n›n ne demek istediklerini anlayamam›fllar. En sonunda Akça ile Pakça, onlar› kendi bahçelerine davet etmifller. Bahçeye yaklaflt›klar›nda

etraftan mis gibi kokular yay›lmaya bafllam›fl. Bu durum Missi ile Kissi’nin dikkatini çekmifl. Bahçeye girdiklerinde her fleyin yerli yerinde oldu¤unu ve etraf›n çok düzenli oldu¤unu görmüfller. Akça ile Pakça’n›n evlerine geldiklerinde gözlerine inanam›fllar, etraf p›r›l p›r›lm›fl ve oyuncaklar kutusunda elbiseler ask›lar›nda çöplerde çöp kutusunda imifl. Missi ile Kissi, birbirlerine bak›p ne yapacaklar›na karar vermifller. Ertesi gün erkenden bahçelerine gitmifller. Önce evlerine girip çöplerini çöp kutusuna at›p elbiseleri de ask›lar›na yerlefltirmifller. Oyuncaklar›n› da dolaba kald›rd›ktan sonra iki kardefl beraberce bahçeye ç›k›p bahçelerini de tertemiz yapm›fllar. Art›k Miss Bahçesi ad› gibi mis olmufl. Onlar da bahçede hep sa¤l›kl›, mutlu yaflam›fllar.

fienay SERRAÇ


Önerilecek Kitaplar M‹S‹M‹S‹ P‹S‹P‹S‹ SER‹S‹ Zambak Yay›nlar›

Kayd›rak Yay›nlar›


Davranı Eğitimi Dergisi-3  

Davranış Eğitimi Dergisi 3.sayı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you