Page 1

bülten

2008-2009

Türkçe

русский

Español

中文

English

eğitim ‹stinye Ufuk ‹lköğretim Okulu Yeniköy Mah. Alton Ordu Cad. No:33 ‹stinye-Sar›yer/‹STANBUL Tel: 0212 299 58 90 Faks: 0212 221 36 75

işidir


Editör Iıın Göründüü Ufuk Her kurumun kendisine ait eğitim kültürünü yans›tan yay›nlar› vard›r. Biz de kendi kuruEach mumuza ait eğitimdeki yeni ve farkl› yakschool has its own laş›m tarz›m›z› sizlere sunmak istedik. ct its publications that refle Eğitimde başar›n›n devaml›l›ğ›n› re. We ltu peculiar educational cu sağlamak için kullan›lan yöntemler t our distinguished would like to represen çok önemlidir. Bu yöntem ve ods that provide ferent approach. Meth dif d an tekniklerin uygulanma şeklini ve have a vital role in inuity of the success, nt co e th olumlu yans›malar›n› görebileshow how those on. So, we wanted to ati uc ed ceğiniz bir yay›n›n olmas› handled through a s and techniques are od th me gerekliydi. phrase “foreign lann. When we hear the tio ca bli pu Yabanc› dil dendiğinde e that comes to our glish is the very first on En , e” ag gu akl›m›za ilk olarak ‹ngilizce languages that are tually there are other Ac s. nd mi anish gelir? Halbuki bu dillerden ly, such as Chinese, Sp used even more wide we at th y ur daha kapsaml› diller de var such a cent and Russian. We live yeryüzünde. Örneğin; ‹spanyat least. That’s why we l ua be a biling ld ou sh olca, Rusça, Çince gibi. me other land to our curriculum so de ad Çok dilli eğitimin kaç›n›lmaz , Russian and ages such as Spanish gu olduğu bir zaman dilimindeyiz. language inese.To learn a foreign Ch Okulumuzda öğretimi yap›lan e. But it is requires some patienc g ‹ngilizce, ‹spanyolca, Rusça ve tai also a very enter nin Çince dillerini de bu yay›n›m›zda kulone. land›k. Biraz sab›r ister dil öğrenmek. Fakat oldukça zevklidir. Bir lisan, bir insan; iki lisan iki insan...


Vizyonumuz “Eğitim Ufuk Işidir” Misyonumuz Ufuk Okulları

Öğretmenleri ve personeli ile eğitimin bütün dünyadaki teknik ve yöntemleri araştırarak; aklı fen ilimleri, kalbi evrensel değerlerle donatılmış, bilgileri ile insanlığa yön veren entellektüel, lider kişiler yetiştirmektir.

Our Vision “Education is a work of Ufuk.”

Our Mission Private ‹stinye Ufuk Primary School’s aim is to educate students that combining science an d moral values , also us ing the highest technology an d methods with voluntee r teachers and staff.

Kalite politikamız Okulumuz kalite ilkelerini tüm süreçlerde uygulamayı, öğrencilerini milli ve manevi değerlerine bağlı, üstün kişilik özelliklerine sahip, sosyal üretken ve hür iradeli fertler olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Our Quality Method Our School’s aim is to bring up students with social, and creative methods.

1


Künye Ufuk Okulları adına imtiyaz sahibi Ömer ÖZDEMiR

Genel Yayın Yönetmeni Tarık TÜRKER

Editör Yusuf Kenan KESKiN

Yayın-Inceleme Kurulu Rafet KÜTDEMiR Mücahit BODUR Süleyman AKSEKi Rauşan AYVAZ Mehmet Akif ARSLAN

Yayın Danışmanları Ö.Talat ÇOBAN Sadık SERRAÇ

Tasarım www.mythmaker.net

2


Içindekiler 1. ..............................................Vizyon-Misyon

Ufuk Söyleşi Günleri ......................................25

2. ..........................................................Künye

Sosyal Sorumluluk Projeleri ............................26

3. ......................................................Içindekiler

Kardeş Okul..................................................27

4. ....................................Ufuk Öğrenci Özellikleri

Babamla Okulumda Kahvaltı ..........................28

5. ..............................................Davranış Eğitimi

Motivasyon Kahvaltıları ....................................29

6...................................................Ufuk Karnem

Okuma Saatleri..............................................30

7. ............................................Çok Karneli Okul

Proje Sergi Günleri ........................................31

8. ........................................Öğretmen Ajandası

Aile Meclisleri ................................................32

9. ............................................Öğrenci Ajandası

Ufuk Kalite Gezileri ........................................33

10. ......................................Kulüp Faaliyetlerimiz

Üstün Zekalılar Eğitimi ....................................34

11. ........................................Kış-Bahar Okulları

Başarılarımız ..................................................35

12. ........................................Ingilizce Eğitimimiz

Istanbul Ufuk Kolej Spor Kulübü ......................36

14.......................................................Olimpiyat

Öğrenci Takip Sistemi ....................................38

15. ....................................Özel Derece Grupları

Ödül Kart Sistemi ..........................................39

16. ........................................................Projeler

Anaokulu ......................................................40

17. ............................................................SBS

Kütüphanemiz ..............................................42

18...................................................Etüt Saatleri

Spor Salonlarımız ..........................................44

19.............................................Etüt Kur Sistemi

Cep Sinemalarımız ........................................45

20. ..................................Ölçme Değerlendirme

Yemekhanemiz..............................................46

21 ....................................................Seminerler

Basında Ufuk ................................................47

22......................................Avrupa Birliği Projeleri

Web Sayfaları ................................................48

24 ..............................................Sevgi Geceleri

3


Ufuk

öğrenci özellikleri Türkçe Uygar Fedakâr Uyumlu Kararterli

English Civilized Altruistic Harmonious Honest

ру сс ки й цивилизованный самоотверженный совместимый с хорошим характером

Español

中文

文明的 自我 牲的 和好的 有人格的

4

moderno abnegación armonioso característico


Davranış eğitimi

Türkçe Öğrencilerimize evrensel değerleri kazandırma çalışmaları yapılmaktadır.

English We want to gain moral values to our students.

中文

ру сс ки й

Наша школа работает над тем,чтобы учащиеся обладали моральнонравственными ценностями.

Español Los estudiantes están trabajando para alcanzar los valores universales.

5


Ufuk

Karnem Türkçe in ders içi ve Öğrencilerimiz ormanslarını ders dışı perf yansıtan ve haftalık olarak n veliye sı bu performan layan bir ğ sa ı ulaşmasın endirme ölçme-değerl . uygulamasıdır

English In Private ‹stinye Ufuk Colleg e, at th end of the week , teach ers give school reports to the stude nts. Students also show these reports to their families. These report s show what students did in lesso ns also out of lessons in the school.

Español

anal de edida sem diantes m a n u s E estu to de los res. rendimien s r su pad a rm fo in para

6

中文 усский Родителям регулярно отправляется отчет об успеваемости и поведении ученика.


Çok

karneli okul

Türkçe Okulumuzda temel derslerle ilgili her öğrenciye özel karneler verilmektedir.

усский Учащимся выдается листок успеваемости по основным предметам.

English school In our school, special each to en reports are giv . ns student for lesso

中文

Español En nuestra escuela cada alumno se informa sobre las lecciones fundamentas por una evolución escolar especial.

7


Öğretmen ajandası Türkçe Haftalık olarak öğretmenlerimizin okul a koordinasyonu hakkınd ıyla bilgilendirilmesi amac ır. yapılan bir uygulamad

English It is used for informing tea chers about school coordinations and important events.

Español Semanalmente con el fin de informar a los maestros sobre las aplicaciones de coordinación de la escuela .

中文

усский Еженедельная программа выпускается чтобы информировать учителей о координации школьных работ.

8


Türkçe ve öğreÖğrencilerimizin eğitim bilinçli bir timde düzenliliğini ve elerini inm ed çalışma yöntemi ır. ad lam sağlayan bir uygu

中文

Öğrenci ajandası English It is used for informing stu dents about their class activities and important events.

у сс ки й

к Обучение учашихся при у дк ря сознательности и по й те ос нн выполнении их обяза ь ст ча составляет основную этого проекта.

Español La formación y la educ ación de nuestros estudiant es para que trabajen en forma ordenada y garanticen la disponibilidad de aplicaciones.

9


Türkçe

Kulüp

faaliyetlerimiz

Kulüp faaliyetlerim izde kat›l›mc›l›k, planl›l›k, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birli ği temel ilkelerimizdir.

English nts In school clubs, stude y, learn to share, creavit n. tio ra pe -o co and also

Español Participación en actividades de los clubes, plan de continuidad, la productividad, la lectura y la cooperación son los principios básicos.

10

中文 усский В мероприятиях клуба, развитие творческого мышления, планомерность, неизменность и сотрудничество являются основными принципами.


Kış-Bahar okulları

Türkçe Öğrencilerimizin kend ilerini tan›ma, bireysel hedeflerini be lirleme, yeteneklerini geliştirme , bunlar› kendilerinin ve toplumu n yarar›na kullanmalar›n› amaç ed inerek 1.dönem K›ş Okullar›, 2.dönem de Bahar Okullar› ad›yl a cumartesi günleri çal›ş malar yap›lmaktad›r.

English In our school , there are clubs that students develop their talents and self – confidence.In first term,the weekend clubs are called winter school, and the second term clubs are called spring school.

Español A los estudiantes a reconocer sus objetivos individuales para establecer, desarrollar sus capacidades, se benefician a sí mismos y de la sociedad que pretende recurrir a la Escuela de Invierno del Semestre 1, Semestre 2 de la Escuela de primavera el sábado con el nombre de trabajo que se hace.

中文

у сс ки й Школа проводит Зи мние и Летние лагеря для развити я индивидуальных и профессиональных навыков учащихся.

11


ingilizce

eğitimi

Türkçe Yabancı dil eğitimimiz, ingilizce CD’ler, ingilizce video lar, başlangıç ve ileri düze y kitaplar, ingilizce kasetler, bol miktarda worksheet’ler renkli afi şler ve daha bir çok dökümanla özel English donanımlı sınıflarımızd a ught yapılmaktadır. l, English is ta In our Schoo ve ti a n ed and by experienc are e h rs.Subjects speaker teac ks, o o cds, workb supported by o ls nd readers.A worksheets, a rs ute in an use comp c ts l n e o d ñ u a st p Es ns. English lesso s lo n co n ca u se ed Los alumnos s, los s videos inglé lo s, cds inglé ivel comienzo y n libros de nivel libros, tas, coloridos in ,c o ad z an av o , coloridos hoja de trabaj tán en la ás es carteles, y m s con equipo 中文 clase de inglé l. especia

у сс ки й оле Занятия в нашей шк одятся ов пр в ко иностранных язы й методике по коммуникативно кий спектр ро и предлагает ши . ов нт докуме

12


13


Türkçe

中文

Y›l içerisinde çal›şt›r›la n öğrencilerimiz Uluslar aras›, Ulusal, Bölgesel ve ‹l genelinde düzenlenen organizas yon ve yar›şmalara kat›lmaktad›r.

English

Olimpiyat у сс ки й Наши учащиеся принимают участие в международных, и национальных, региональныx олимпиадах.

14

All of our students try to attend their own projects to local, national and international competitions and olympics.

Español Dentro un año los estudiantes participan a las competiciones y organizaciones de la internacional, nacional, regional y provincial.


Özel

derece grupları

Спецклассы те классы в которых учатся учащиеся претендующие на высшие баллы на экзаменах.

Türkçe Özel derece gruplar› sene içerisinde yap›lacak s›navlarda okul olarak üstün dereceler elde etmek için her s›n›ftan oluşturulan öğrenci gruplar›d›r. Bu öğrencilere ait özel s›n›f ayr›lm›ş olup özel olarak çal›şt›r›lmaktad›rlar.

усский

Español Licenciatura en grupos especiales como el año de la escuela secundaria los exámenes para obtener titulaciones de cada clase se crean grupos de estudiantes. Esta clase especial está reservado para los estudiantes y trabajando como un especial.

中文

English These students are successful in their examinations and in SBS our school hopes a big achievement in national area from them. High Degree Group students have special classes and extra courses.

15


Türkçe Bütün öğrencilerimizin ilçe,il ulusal ve uluslar aras› projelere kat›l›m çal›şmalar› sağlanmaktad›r.

All of our students try to attend their own projects to local, national and international competitions and olympics.

Español Todos los estudiantes del distrito, provinciales nacionales e internacionales de participación en el proyecto de trabajo se ofrecen.

English

Projeler 中文 усский

Все учащиеся участвуют в районнных,областных и национальных проектах.

16


Türkçe

English

“SBS Ufuk’ta daha kolay” Öğrencilerimizin s›navlardaki toplu başar›lar›n› artt›rmak amac›yla yap›lan tüm eğitici etkinlikleri kapsayan çal›şmalard›r.

Español "SBS es más fácil en Ufuk" Aumento en el éxito colectivo de nuestros estudiantes para probar cubrir todas las actividades educativas de la obra.

SBS is the final examination of our students.They will have this examination at the end of the second term.In our school every teacher prepares students to this examination well.

SBS

中文

усский Увеличение успех наших студентов на экзаменах охватывает всю нашу работу в образовательной деятельности.

17


Etüt saatleri Türkçe S›navlarda toplu başar›y› hedef alan okulumuz; derslerde anlaş›lmayan konular›n pekiştirilmesi, konu eksiği olan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi için etütler yap›lmaktad›r.

English e etude In our school, there ar do their n ca s nt hours that stude bjects, su eir th homeworks, revise s ok bo and also read in these hours.

中文

Español Nuestra escuela tiene un proyecto de "Escuela Hermana". Es una relación con una otra escuela. El próposito es poner buenas relaciones entre nuestros studiantes,mae stros, familias y los de nuestra у сс ки й escuela hermana. учащихся ий ан зн ия ен пл ре ук Для ха на и достижения успе ятся од ов экзаменах пр и по ок ур дополнительные м. та ме ед различным пр

18


Türkçe Derslerde SBS’ye yöne lik kur sistemi uygulanmaktadır. EtütKur saatlerinde öğrenciler başarılarına göre bir üst veya alt sınıfa geçebilme ktedir. Amaç öğrenciler arasında yarış ortamı oluşturarak başarıyı art ırmak, daha fazla sayıda öğrencinin sınavlarda başarılı olmasını sağlamaktır.

English

Etüt Kur

In these hours, student s divide three classes for their Marks in SBS examinations. Our Sc ience, Maths, Social Studies, Turkish teachers revise their subjects in these hours,and solve their problems.

sistemi

Español temáticas, Ciencia y Tecnología, Ma rsos de turcos en Estudios Sociales y de cu amen (SBS), el Nivel Determinación ex bio se está am como el sistema de interc éx el ito de los llevando a cabo. Según Kur atasco un estudiantes en el estudioir a clase. El superior o inferior puede para aumentar objetivo de los estudiantes ación de una los logros mediante la cre nte, un mayor carrera de medio ambie ra número de estudiantes pa . cio jui el garantizar el éxito en

中文

усский

Уроки физики и биологии,математики, социальных наук и турецкого языка проводятся после определения уровня знаний учащихся и после этого они могут перейти к подходящим им классам. Целью этой работы является успех на экзаменах (SBS) всех учащихся школы.

19


Ölçme

Türkçe

değerlendirme

усский

боты контрольные ра ует женедельные тв тс школе соотве проведенные в ок емы оцен стандартам сист ов. знаний ученик

Denemeler-yazılılarhaftalık kazanımlar ölç me değerlendirme kriterler ine göre yapılmaktadır.

中文 Español Ensayos escritos en la semana de las gananc ias se miden en función de los criterios de evaluación .

English Examinations, and quizes are evaluated by those subject criterias.

20


Seminerler

Türkçe Anne-babalara, öğretmenlere, öğrencilere, personele ve komşulara yap›lan bir bilgilendirme etkinliğidir.

English In our school, there ar e seminars for parents, students, teachers and staff.

中文

Español Es un evento informativ o para los padres,los profesor es, los estudiantes,y los vecinos .

у сс ки й тором Это, семинары в ко ли, те ди ро участвуют удники тр со и учители,учащиеся юо ци ма ор ф и получают ин ы. ол шк ях мероприяти

21


Avrupa Birliği projeleri English Private ‹stinye Ufuk Pr imary School took place in a project about “Enviroment an d Health” in The European Comeniu s Project with Spanish, Italian, Portuguese, Romania n, British Schools.

Español proyectos Nuestra escuela tiene los Europea ión en el marco de la Un cuela, es Sócrates Commenius mania y Ru España, Italia, Portugal, s "de el Reino Unido y los paíse " medio ambiente y salud

22

Türkçe enius Projeleri Socrates Comm umuz, spanya, kapsamında okul Romanya talya, Portekiz, ri ile “Çevre ve ngiltere ülkele erini ve Sağlık” projel yürütmektedir.


у сс ки й В рамках Евросоюз а в нашей школе осуществляе тся проект Comenius ‘Четыре вр емени года.’

中文

“ ”

23


Türkçe

Sevgi

“Sevgi geceleri” etkinliği velilerimize, komşular›m›za, ayr›lan öğretmen-öğrenci ve personelimize uygulanmaktad›r.

geceleri 中文

24

English We often come together with our neighbours, teachers who worked in our school before, parents of our students at specific dates. We call these meetings "Sevgi Geceleri".

усский

Español

Эта организация для родителей и соседей а также для учителей кто работал в нашей школе раньше.

Para los padres, sus vecinos, dejando el profesor-alumno y se está llevando a cabo por nuestro personal.


Ufuk

söyleşi günleri Türkçe ufuk Öğrencilerimizde yeni a zd mu ulu ok açma adına uk Uf yılda 7 defa Söyleşi Günleri yapılmaktadır.

English In ‹stinye Private Ufuk School , there are 7 times caus eri days organised for our stude nts with famous people.

中文

усский Ежемесячные семинары уникальная возможность для расширения кругозора учащихся.

Español Abrir nuevos horizontes para los estudiantes en nuestra escuela. Se celebra 7 veces al añ o en nombre de días de entrevista de Ufuk.

25


Sosyal Türkçe Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında insani değerlerin yaşatılması ve uygulanması amaçlanmaktadır.

sorumluluk projeleri

English In Social Responsibility projects, students live and gain to humanistic values.

中文

26

усский

Español

В рамках проекта ‘Социальная Oтветственность’ осуществляется обучение гуманитарным ценностям.

Responsabilidad Social en el ámbito de aplicación del proyecto y la aplicación de los valores humanitarios que están destinados a ser vivido.


Español

Türkçe ul Projesi”ni Okulumuz, “Kardeş Ok e, Kardeş Ail Kardeş Sınıf, Kardeş men ve ret Öğrenci, Kardeş Öğ rak Kardeş Müdür ola uygulamaktadır.

Kardeş

Nuestra escuela tiene un proyecto de "Escuela Hermana". Es una relación con una otra es cuela.El próposito es poner buen as relaciones entre nuestros es tudiantes,maestros,familias y los de nuestra escuela herman a.

okul

English brother Our school has got a hool school in “Brother Sc e Brother Project” .Also there ar Classes,Families and Teachers.

у сс ки й

中文

Наша школа рабо тает над различными проекта ми чтобы установить хороши е отношения с другими школам и.

27


Babamla okulumda

kahvaltı

Türkçe English Pedagogues emphasize that coleration between student and father must be strong in education.So that, ‹stinye Ufuk College prepares breakfasts to develop family colerations.

中文

itimde, baba ile Eğitim bilimciler eğ r nitelikli birliktelikle çocuk aras›ndaki pmaktad›r. Bu olmas›na vurgu ya baba ve çocuklar lamda okulumuz, an rliktelikleri усский aras›nda nitelikli bi amla ab artt›rma ad›na “B Педагоги считают, что влияние projesini t›” al hv Okulumda Ka отцa на становление личности düzenlemektedir. ребенка очень велико,поэтому школа организовывает завтраки для учащихся и их отцам чтобы они могли проводить вместе много времени.

Español Formación de científicos en la educación, el padre del niño es calificado se destacan las sinergias. En este sentido, nuestras escuelas, los niños entre el padre y el incremento de la cooperación en nombre de la calidad "Un desayuno con mi padre en mi escuela" proyecto está organizado.

28


Motivasyon kahvaltıları Türkçe Müdür, Öğretmen, PDR ve Öğrencilerin beraber yaptıkları bu kahvaltılarda, öğrencilerin eğitim-öğretime motivesi sağlanmaktadır.

English In our school, teachers can have breakfasts with their students for developing their motivation to education.Also principal, vice-principals and guidance-counselling teachers can attend these breakfasts.

中文

усский Организуются завтраки для учащихся вместе с учителями и директором школы,где они могут поделиться Español мнениями и проблемами с ними. Такие организации становятся En este programa el director хорошей мотивацией y los maestros desayunan con учащихся к урокам. sus estudiantes y el próposito

de este programa es motivar los estudiantes.

29


Türkçe , Okulumuzda öğretmen ne gü l öğrenci ve persone ak 15 dakika kitap okuyar başlamaktad›r.

у сс ки й персонал Учителя,учащиеся и книгу по ют та чи нашей школы нь. де ый жд ка 15 минут

30

Okuma saatleri

Español En nuestra escuela los maestros,estudiantes y personas empiezan al día con leer libros por 15 minutos.

English In our school, everyone reads book for 15 minutes, every morning.

中文


Türkçe Yıl içerisinde yapılan projelerin sergilendiği iği ve velilerin davet edild bir etkinliktir.

Proje

sergi günleri

English It is an event that proje cts and paintings are exhib ited at the end of the year .

中文 у сс ки й

Español

В течении года оекты демонстрируется пр ются ша ла учащихся и приг . родители

Las exposiciones de proyectos que los padres están invitados.

31


Español

Türkçe rı ile Ufuklu aileler çocukla , itim eğ birlikte her hafta eri ikl inl sosyal ve kültürel etk ri sle cli ele aldıkları aile me yapmaktadır.

s de Ufuk Cada semana las familia montaje el con sus niños hacen tos sobre la educación,even . sociales y culturales

Aile

meclisleri English Parents set up Family Councils with students about education, social and cultural life. Also they corroborate these councils with their social activities.

32

中文

усский

ле нашей шко ные Родители в семей недельные е ж е ят д во про ытиями и лятся соб е д и ты ве о с вании и и об образо ям и н е тл ча впе -культурных социально иях. мероприят


Español English To get better education, our teachers meet with other schools’ teachers and they share informations. Quality trips are done twice in a term.

Los viajes que se hacen dos veces al año por nuestros maestros para ver los aspectos positivos y reflexiones aumentar la aplicabilidad.

Ufuk 中文

Türkçe Eğitim-öğretimin diğer okullardaki olumlu yansımalarını ve okulumuzda uygulanabilirliğini arttırmak için öğretmenlerimize yılda iki defa yapılan gezilerdir.

kalitegezileri

усский Инновации в системе образования применяются в наших школах.

33


Üstün zekâlılar eğitimi

English r teachers Every Saturday , ou to superior give extra courses . intelligent students

34

中文

Türkçe Üstün Zekâlı ö ğrencilere Cumartesi gü nleri uzman kadrolarla bireb ir eğitim verilmektedir.

Español

усский

En los sábados se da clases especiales a los estudiantes dotados por los expertos.

По субботам ведется индивидуальные образовательные курсы для одаренных детей нашей школы.


Başarılarımız Istanbul Yüzme Birincisi 1st Grade Swimming Competition in ‹stanbul

yüzme masa tenisi

Eyüp Taşpınar

Istanbul Masa Tenisi Birinciliği

matematik matematik animasyon animasyon şiir okuma

1st Grade Table Tenis Competition in ‹stanbul

Altın Madalya 10. COŞ-MA-YA / Matematik Yarışması Gold Medal 10th COŞ-MA-YA/ Maths Competition

Bronz Madalya 10. COŞ-MA-YA / Matematik Yarışması Bronce Medal 10th COŞ-MA-YA/ Maths Competition

Gümüş Madalya 5. E-DREAM / Animasyon Yarışması Silver Medal 5th E-DREAM / Animation Competition

Bronz Madalya 5. E-DREAM / Animasyon Yarışması Bronce Medal 5th E-DREAM / Animation Competition

Sarıyer lçe Birincisi Şiir Okuma Yarışması The First Student in the poetry competition in Sarıyer

Giray Kuru

Alperen Bahar

Metin Şengel

Melike Zeynep Yavuz

Şevval Yıldız

35


Türkçe ve Sosyal, kültürel, sportif d›ğ› p›l ya in er etl sanatsal faaliy r tü bir kulüp

36

istanbul

Ufuk Kolej spor kulübü


English In this club, there are social, cultural and sport activ ities. Ufuk Causerie Days

Español Es un club que se hacen actividades sociales, culturales, deportivas y artísticas

中文

усский В этих клубах проводятся социальные, культурные, спортивные и художественные мероприятия .

37


Öğrenci

takip sistemi

中文 English

Türkçe Bu uygulama ile 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimleri takip edilmektedir

This system is used in 1st classes to 8th classes. Our teachers observe our students’ physical, mental and emotional developments.

Español усский С помощью этой работы наблюдается умственное, физическое и психическое развитие всех учащихся с первого класса по восьмой.

38

Con esta aplicación todos los estudiantes se siguen mentales, desarrollo físico y mental desde 1.clase hasta 8.clase.


Ödül kart sistemi

English In 1st, 2nd and 3rd classes , this system is used to gain moral values to the students,

Español Es un sistema que se aplica en el aula a los estudiantes,en nombre de valores universales para que logren durante las clases 1.2.3.

Türkçe Öğrencilerimize, evrensel değerleri kazandırma adına 1, 2 ve 3. Sınıflarda uygulanan bir pozitif katılım sistemidir.

中文 1

2

3

усский Эта система действует среди первых, вторых и третьих классoв для обучения хорошего поведения в школе.

39


Anaokulumuz TĂźrkçe ›n›n 0-6 yaĹ&#x; ĂśÄ&#x;renci gruplar d›Ä&#x;› p›l ya eÄ&#x;itim-ĂśÄ&#x;retiminin un oy li anaokulumuz, çeĹ&#x;it l› n›m alanlar› ve tam dona n s›n›flar›yla ‚stanbul’u . gĂśzde okullar›ndand›r

Ńƒ Ń Ń ĐşĐ¸ Đš

Ń? ОдниП иС Đ°Ńˆ Đ´ĐľŃ‚Ń ĐşĐ¸Đš Ń Đ°Đ´ Ń?вНŃ?ĐľŃ‚Ń ĐąŃƒĐťĐľ. ĐżĐžĐżŃƒĐťŃ?рных ŃˆĐşĐžĐť в Ń‚Đ°Đź на и кОНа Ń…ĐžŃ€ĐžŃˆĐž ĐžĐąĐžŃ€ŃƒĐ´ĐžĐ˛Đ° Đ° он Đ´ĐťŃ? дотоК ĐżŃ€ĐľĐ´ŃƒŃ ĐźĐžŃ‚Ń€ игрОваŃ? пНОщадка.

40

English In our kindergarden, 06 age group students are educated in special classes and play grou nds, that make Ufuk schools on e of the most important kinde rgarden schools in ‚stanbul


Español

Es una escuela para los alumnos de edad 0-6 que se ed ucan de la enseñanza primaria co n zonas de juegos y aulas total mente equipadas.Es una de más popular escuela de Estambul.

中文

41


KĂźtĂźphanemiz 中文 TĂźrkçe DEWEY’in KĂźtĂźphanemizde John lanmaktad›r. gu uy KĂźtĂźphane program› ma yapabilmeleri Ă–Ä&#x;rencilerimizin araĹ&#x;t›r ernet aÄ&#x;›, kaynak aç›s›ndan bilgisayar, int Ăśzel çal›Ĺ&#x;ma kitaplar, drama salonu, aki gibi rahatça odalar› ve ev ortam›nd mak için kitap okumalar›n› saÄ&#x;la lar› ile haz›rlanm›Ĺ&#x; Ăśzel oturak nm›Ĺ&#x; nla pla iyi ‚stanbul’un en ir. nd de kĂźtĂźphanelerin

ŃƒŃ Ń ĐşĐ¸Đš Đ°ŃˆĐ° йийНиОтока райОтаот пО Ń Đ¸Ń Ń‚ĐľĐźĐľ йийНиОтоки #МОна #юи и Ń?вНŃ?ĐľŃ‚Ń Ń? ОдниП иС Ń…ĐžŃ€ĐžŃˆĐž пНанирОванных йийНиОток в Ń‚Đ°ĐźĐąŃƒĐťĐľ. % йийНиОтоко Đ¸ĐźĐľĐľŃ‚Ń Ń? ĐşĐžĐźĐżŃŒŃŽŃ‚ĐľŃ€Ń‹, инторнот-Ń ĐľŃ‚Đ¸, йОгатыК Ń€ĐľŃ ŃƒŃ€Ń ĐşĐ˝Đ¸Đł и кОПната Đ´ĐťŃ? драП.

EspaĂąol

42

En nuestra biblioteca se estĂĄ llevando a cabo el programa de John DEWEY. Los estudiantes pueden ha cer la investigaciĂłn en equipo, la red de int ernet, libros, sala de teatro, salas de es tudio privadas y el entorno familiar, como para proporcionar libros de fĂĄcil lectura y tienen el asiento especial , una de las mĂĄ s bien planificada biblioteca de Estambul.


English In our library, John De wey system is used.It is prepared fo r our students that they can use computer s,internet, encyclopedia, and othe r books for their homeworks and studie s. Also there are drama hall and speacia l rooms for their after school activities in our library. ‚stinye Ufuk School lib rary is one of the most well-prepa red libraries of ‚stanbul.

43


Türkçe etlerin Sosyal ve sportif faaliy umuz lon sa or sp yap›ld›€› iki adet uz um lon sa k ve bir adet jimnasti . d›r bulunmakta

Spor salonlarımız

中文

Español

English

Tenemos dos salones de los deportes en que se ha ce actividades sociales y deportivas. Además ten emos un salón de gimnasia.

There are two gymnas iums that cultural,sport activitie s and programmes are organised in.

44

у сс ки й

ртивных % школе имеется два спо зала и салон гимнастики.


Cep sinemalarımız English

Türkçe

There are two mini mo vie houses in our school that are used for education and also fun

r›n Eğitici-öğretici sinemala rse de , da n›n gösteriminin ya da ›n ar ml yard›mc› sunu yap›ld›ğ› iki adet cep d›r. sinemam›z bulunmakta

у сс ки й % двух мини-салонах наши ные учащиеся смотрят различ образовательные кинофильмы.

中文 Español Tenemos dos salones de cine en que se presentan pe lículas educativas.

45


Türkçe Öğrencilerimizin sa ğl›kl› beslenme ihtiyaçla r›n›n giderildiği nezih yemekhanelerimiz bulunmaktad›r.

Yemekhanemiz

English There are two re fectories for our students.They ca n have their lunches in these healthful places.

усский #ля здорового питания наших учеников в школе имеется большая и чистая столовая.

Español en que Tenemos un comedor de se da las necesidades s tro es nu a alimentación . alumnos

46

中文


Türkçe Okulumuzda yapılan sal etkinlikler yerel ve ulu ır. tad ak basında yer alm

Español La actividad de nuestra en la escuela está ubicada l. na cio na y prensa local

Basında Ufuk

English The activities prep ared in our school are publis hed in local and national pres s.

усский Мероприятия проведенные в нашей школе опубликовываются в локальных и национальных средствах массовой информации.

中文

47


48

www.ufuk.k12.tr Web sayfalar覺


5 Dilde Bülten  

5 Dilde Bülten

5 Dilde Bülten  

5 Dilde Bülten

Advertisement