Page 7

Når vi  tolker  på  det,  vi  hører  i  kommunikationen  med  andre,  kan  vi  ikke  være   sikre  på,  at  de  andre  har  hørt  det  samme.  Vi  kan  absolut  heller  ikke  være  sikre  på,   at  andre  forstår  det  samme  på  baggrund  af  kommunikationen.  Luhmanns  begreb   om  systemisk  lukkethed  får  den  konsekvens  i  praksis,  at  den  enkelte  kun  kan   svare  for  sig  selv  i  forhold  til  ,  hvad  den  enkelte  forstår  ved  det  kommunikerede.   Dette  er  et  grundpræmis  for  kommunikation  og  dermed  også  for  undervisningen.    

KOMMUNIKATIONSMODEL   Succeskriteriet  for  undervisning  er  forståelse.  For  at  opnå  forståelse,  må  man  fore-­‐ tage  en  række  selektioner.     For  at  forstå  hvilke  selektioner  der  foretages  i  forbindelse  med  undervisning  eller   kommunikation,  er  det  relevant  at  bringe  en  kommunikationsmodel  på  banen.  I   det  følgende  lille  afsnit  bruges  Luhmanns  kommunikationsmodel  som  afsæt  for  at   forstå  de  selektionsprocessor  som  foretages  i  en  undervisningssituation,  dels  af   læreren,  men  også  af  eleven.     Modellen  er  bygget  op  over  tre  selektioner:   1. 2. 3.

INFORMATION  -­‐  det,  der  ønskes  kommunikeret  fra  afsender   MEDDELELSE  –  valg  af  form  og  medie   FORSTÅELSE  –  modtageren  tolker  selv  ud  fra  egen  formåen    

Kommunikationens processuelle  forløben  medfører  en  fjerde:   4.

FORSTÅELSES KONTROL  –  kontrollen  går  ud  på  at  overbevise  sig  selv   om,  at  den  anden  har  forstået  det,  som  man  mente,  at  vedkommende   skulle  forstå.  

De første  to  selektioner;  information  og  meddelelse  foretages  af  læreren.  Inden   læreren  går  i  gang  med  sin  undervisning,  har  han  selvfølgelig  forberedt  den.  Han   har  valgt  hvilken  information,  han  gerne  vil  meddele.  Det  er  den  første  selektion.   Lad  os  tage  et  eksempel.  Læreren  skal  undervise  i  brøker.  Han  kan  så  vælge  at  slå   ned  et  givent  sted  i  forhold  til  det  stof,  som  eleverne  skal  igennem,  når  der  er  tale   om  brøker.  Han  kan  vælge  det  lette,  det  meget  svære  eller  et  sted  i  midten.  Når   han  har  truffet  sit  valg  af  information,  så  skal  han  vælge,  hvordan  han  vil  få  in-­‐ formationen  udover  rampen,  hvordan  vil  han  gerne  meddele  informationen.  Det   er  den  anden  selektion.  Læreren  kan  vælge  at  meddele  informationen  på  flere     8  

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement