Page 1


INDLEDNING

4

Skoleblogs –  hvad  er  det?  

5

Hvad er  PLC-­‐portalen?  

6

i praksis  –  sider,  kategorier  og  indlæg  

12

Plugins –  de  centrale  byggeklodser  

15

Widgets –  visuelle  og  interaktive  brikker  

19

Den blå  fugl  letter  dit  arbejde  

21

Skoletube og  PLC  

22

Embedwizard:  vores  grafiske  troldmand  

23

MindMeister-­‐plug-­‐in

24

E-­‐bøger og  digitale  reoler  

25

Hundredvis af  boganmeldelser  

26

Facebook –  mød  brugerne  hvor  de  er  

28

PLC på  smartphones  og  iPads  

30

Tema: Lovlige  materialer  

32

Undervis i  Creative  Commons  

34

Brug portalen  som  et  fagligt  stillads  

38

Qr-­‐mærker bemærkes  

40

Årets gang  på  portalen  

45

   

 


INDLEDNING At  stille  tidssvarende  undervisnings-­‐  og  læringsmidler  til  rådighed  for  både  elever   og  personale.  At  fungere  innovativt  og  formidlende.  At  være  et  inspirerende  og  kul-­‐ turformidlende  læringsmiljø.  At  give  mulighed  for  at  indsamle,  bearbejde  og  formid-­‐ le  informationer.  Kort  sagt,  at  gå  fra  et  skolebibliotek  til  et  virtuelt  tidssvarende   pædagogisk  lærings-­‐  eller  servicecenter  er,  hvad  dette  hæfte  giver  dig  muligheden   for  at  realisere.   Et  læringscenter  er  både  et  fysisk  og  et  virtu-­‐ elt  rum  for  formidling  og  vejledning.1  Dette   hæfte  giver  en  introduktion  til  LærITs  Pæda-­‐ gogiske  LæringsCenter  portal  også  kaldet   PLC-­‐portalen.  Intentionen  er  at  give  skolebib-­‐ liotekarer,  IT-­‐vejledere  og  skoler  en  mulighed   for  at  repræsentere  skolens  Pædagogiske   læringscenter  på  nettet  og  på  en  tidssvarende   måde,  der  også  imødekommer  forventninger   om  brug  af  nye  medier,  videndeling  og  kolla-­‐ boration.     I  hæftet  præsenteres  ikke  blot  nogle  tidssvarende  rammer  for  formidling  og  vej-­‐ lending,  men  også  et  koncept  for  videndeling  og  kollaboration.  Et  koncept  der   inddrager  såvel  bibliotekarer  og  it-­‐vejledere  som  fagudvalgsformænd,  kollegaer   og  elever.     At  skabe  sammenhæng  og  overblik  i  et  stadigt  større  landskab  af  digitale  ressour-­‐ cer  og  tjenester,  nye  bøger,  digitale  materialer  og  vejledninger  kræver  ny  tænk-­‐ ning,  inddragelse  af  tidssvarende  værktøjer  til  vidensformidling  og  et  solidt  vir-­‐ tuelt  fundament,  der  også  kan  interagere  med  de  sociale  medier,  som  udgør  en   større  og  større  del  af  elevernes,  lærernes  og  forældrenes  virkelighed.              

                                                                                                                                      1  Hansen,  Jens  Jørgen  Læremiddellandskabet  fra  lærermiddel  til  undervisning,  Akademisk    forlag  2010   4   2  Hansen,  Jens  Jørgen  Læremiddellandskabet  fra  lærermiddel  til  undervisning,  Akademisk  


SKOLEBLOGS –  HVAD  ER  DET?   Svaret  er  ikke  entydigt  –  men  det  rigtige  svar  er,  at  skole-­‐ blogs  er  alt  det,  som  du  vil,  at  det  skal  være.  Skoleblogs  er   som  en  kasse  legoklodser,  hvor  kun  din  kreativitet  sætter   grænsen  for  hvilke  typer  af  online  og  virtuelle  læringsmil-­‐ jøer,  du  kan  bygge.   I  stedet  for  at  bygge  modeller,  som  med  legoklodserne,   så  bygger  du  på  SkoleBlogs  ”læringsmiljøer”.  Et  læ-­‐ ringsmiljø  kunne  f.eks.  være  et  ”Pædagogisk  læringscen-­‐ ter”.  Vælger  du  at  bygge  et  pædagogisk  læringscenter  (PLC-­‐portal),  så  får  du  alle   de  rigtige  klodser  stillet  til  rådighed  og  en  videovejledning,  som  viser  dig  nøjag-­‐ tigt,  hvordan  du  skal  sætte  klodserne  sammen.  Vejledningen  guider  dig  altså  trin   for  trin,  klip  for  klip  igennem  opbygningen  af  din  PLC-­‐portal.     Fordelen  ved  at  bygge  efter  en  videovejledning  er,  at  du  kan  skræddersy  det,  du   bygger  til  lige  præcis  det  behov,  som  du  har.  Selv  om  vejledningen  måske  vælger   den  grønne  farve,  så  bliver  du  samtidig  gjort  opmærksom  på,  at  du  sagtens  kan   vælge  den  røde,  hvis  det  passer  dig  bedre.  Så  selv  om  du  bygger  efter  en  videovej-­‐ ledning,  så  er  der  plads  til  variationer,  nuancer  og  personliggørelse,  og  det  er   vigtigt,  når  man  snakker  om  miljøer  til  læringsprocessor.         Hele  skoleblogs  systemet  bygger  på  det  verdensomspændende  open  source  sy-­‐ stem  Wordpress.  Wordpress  var  i  sit  udgangspunkt  et  system  til  blogs,  men  har   siden  2003  udviklet  sig  til  et  verdensførende  system,  som  bruges  af  blandt  andre   New  york  Times,  Samsung,  Wall  street  journal,  Ford,  CNN,  Nykredit,  Københavns   universitet,  mange  mange  andre  og  nu  også  af  dig.     På  Skoleblogs  er  alt  på  dansk,  skræddersyet  til  undervisningen  og  du  logger  ind   med  dit  uni-­‐login.  Alt  sammen  uden  at  gå  på  kompromis  med  de  værktøjer  og   den  fleksibilitet  og  effektivitet,  som  Wordpress  er  blevet  verdensberømt  for.   Hundrede  tusinder  af  programøre,  designere  og  webudvikler  arbejder  hele  tiden   på  at  forbedre  systemet,  finde  på  nye  features  og  designe  lækre  brugergrænsefla-­‐  

5


der. Derfor  kan  SkoleBlogs  igennem  tusindevis  af  plugins,  widgets  og  themes   være  lige  præcis  den  læringsarena,  som  du  ønsker  dig.    

HVAD  ER  PLC-­‐PORTALEN?   PLC-­‐portalen  er  en  forkortelse  for  ”Det  pædagogiske  læringscenters  portal”.  Alle   skoler  kan  oprette  en  portal.  Portalen  giver  mulighed  for  at  repræsentere  lærings-­‐ centeret  virtuelt  på  nettet.     Portalen  gør  bibliotekarer,  IT-­‐vejledere,  lærere  og  elever  i  stand  til  at  samles  og   samarbejde  om  formidling  og  videndeling,  og  samtidig  er  portalen  læringscente-­‐ rets  digitale  repræsentation  på  nettet.  Det  er  let  at  kommunikerer  i  billeder,  lyd,   video  og  tekst  samtidig  med,  at  læringscenteret  via  portalen  bliver  i  stand  til  at   koble  viden  med  social  interaktion  ved  hjælp  af  det  indbyggede  kommentarsy-­‐ stem,  kobling  til  facebook,  twiter  ,  Rss-­‐feeds  og  andre  sociale  netværk  og  web  2.0   teknologier.     Skoler  har  altså  mulighed  for  at  oprette  en  portal  til  det  pædagogiske  læringscen-­‐ ter  og  udnytte  alle  nutidige  kommunikationsformer  såsom  billeder,  video,  lyd,   tekst,  animationer  osv.                    

6


PLC-­‐portalen kommunikerer  i  et  sprog,  som  elever  og  forældre  kan  genkende  fra   deres  hverdagsfærden  på  nettet.  Det  bevirker,  at  portalen  bliver  nem  at  ”invitere   indenfor”.    

SÅDAN KOMMER  DU  I  GANG   Har  du  abonnement  på  LærIT?  Så  har  du  adgang  til  at  bygge  alle  læringsarenaer  på   skoleblogs  og  selvfølgelig  også  PLC-­‐portaler.  Find  dit  uni-­‐login  frem,  og  så  er  vi  i   gang….

Log ind  på  skoleblogs.dk  med  dit  uni-­‐login.  Herefter  vælger  du  ”Byg  et  lærings-­‐ center”.    

Udfyld  formularen  med  angivelse  af  url-­‐adresse,  som  er  den  adresse,  du  taster  i   browserens  adressefelt,  når  du  vil  tilgå  siden.  Herefter  vælger  du  det,  som  skal   være  overskriften  på  din  nye  portal;  ”Læringscenteret  på  DK  skole”  eller  andet.   Klik  opret  og  du  er  i  gang.  Svære  er  det  ikke.     Nu  har  du  fået  åbnet  kassen  til  alle  herlighederne  og  byggeklodserne,  nu  skal   tingene  blot  sættes  sammen  på  den  rigtige  måde.  Det  er  nu  at  ”tegningen”,  som  i   det  her  tilfælde  er  en  videovejledning,  skal  i  brug.  Derfor  kan  du  åbne  en  ny  fane  i   din  browser  og  gå  ind  på  www.laerit.dk.    Her   kan  du  finde  videotitlen;  ”Det  pædagogiske   læringscenter”.     I  denne  videotitel  kan  du  se,  hvordan  portalen   virker,  hvordan  den  sættes  op,  samt  få  nogle   gode  tips  og  tricks  til,  hvordan  du  kan  viden-­‐  

7


dele, interagere  og  samarbejde  med  dine  kollegaer,  eleverne  og  resten  af  Dan-­‐ marks  pædagogiske  læringscentre.  

ORGANISERING AF  VIDEN  OG  VIDENDELING   Skolebiblioteket  eller  læringscenteret  tiltænkes  i  stadigt  større  grad  en  rolle  som   omdrejningspunkt  for  pædagogisk  udvikling  på  den  enkelte  skole.  Det  kræver,  at   man  tager  skridtet  væk  fra  udelukkende  at  være  et  sted  for  forvaltning  af  materia-­‐ ler.  Opgaven  rummer  nu  også  formidling  i  form  af  vejledning  i,  systematisering  af  og   erfaringer  med  lærermidler.  At  kunne  formidle  det,  kræver  inddragelse  af  brugerne   og  strategier  for  videndeling.  

FORMIDLING, ROLLER  OG  RETTIGHEDER   Med  så  stort  et  ”lærermiddellandskab”  ligger  der  en  stor  opgave  i  at  karakterise-­‐ re,  kategoriserer,  skabe  systematik  og  overblik.  Der  ligger  også  en  opgave  i  at   videregive  erfaringer  med  brug  af  lærermidlerne  i  praksis,  og  den  opgave  kan   bibliotekarer  og  IT-­‐vejledere  ikke  løse  alene.  Derfor  inddrages  både  bibliotekarer,     it-­‐vejleder,  lærere  og  elever  aktivt.  Alle  tiltænkes  en  rolle  i  forhold  til  at  formidle   på  PLC-­‐portalen.    Portalen  er  derfor  ikke  kun  et  arbejdsværktøj,  men  lige  så  me-­‐ get  en  strategi  for  formidling  og  videndeling  i  et  stadig  større  og  mere  differentie-­‐ ret  læremiddellandskab.  Følgende  er  en  mulig  måde  at  organisere  portalen  på   således,  at  de  aktive  får  de  rigtige  roller,  og  så  formidlingen  sker  mest  optimalt.   Med  udgangspunkt  i  Jens  Jørgen  Hansens  model  ”Læremiddelformidling”2,  kan   der  oplistes  fire  formidlingsopgaver:        

Kursus formidling  

Vejledning

Læremiddeldesign

Pædagogisk opgaver  

Info formidling  

Best-­‐practice formidling  

                                                                                                                                      2  Hansen,  Jens  Jørgen  Læremiddellandskabet  fra  lærermiddel  til  undervisning,  Akademisk   forlag  2010  

8


Info-­‐formidling   Handler  om  at  kunne  systematisere  og  formidle  hvilke  typer  af  læremidler,  der   findes.  Hvad  er  det  for  et  læremiddel,  og  hvor  findes  det?  På  PLC-­‐portalen  kan   info-­‐opgaven  løses  af  f.eks.  biblio-­‐ tekaren  eller  fagudvalgsforman-­‐ den  i  f.eks.  dansk  ved  at  lave  et   indlæg  om  læremidlet.  Det  kunne   f.eks.  være  om  tjenesten  ”Animo-­‐ to”.  Indlægget  kan  rumme  en   beskrivelse  af  Animoto  og  en   henvisning  til,  hvor  tjenesten  kan   findes.  Der  kan  også  indlejres  et  eksempel  på  en  film  lavet  med  Animoto.  For  at   systematisere  læremidlet,  kan  indlægget  kategoriseres  under  ”præsentations-­‐ værktøjer”  og  måske  tagges  med  ”funktionelt  læremiddel”.  Kategorier  og  tags   vender  vi  tilbage  til.   Kursusformidling   Hvad  kan  Skoleblogs  i  kraft  af  sit  design  tilføre  din  undervisning?  Det  kan  være  et   spørgsmål,  som  IT-­‐vejlederen,  skolebibliotekaren  eller  en  kyndig  lærer  vil  kunne   formidle  på  portalen.  Læreren  kan  f.eks.  lave  og  indlejre  en  screenrecording,  der   gennemgår  fordelene  ved  en  online  logbog  lavet  på  skoleblogs,  og  efterfølgende   opliste  potentialerne  f.eks.  sammenlignet  med  logbogen  i  skoleintra.  Indlægget   kan  kategoriseres  under  ”læringsrum”  og  tagges  med  ”funktionelle”  lærermidler.   Vejledning   Jeg  skal  undervise  i  2.  Verdenskrig  i  8.  Klasse,  hvad  gør  jeg?  Det  kan  være  det   spørgsmål,  som  en  skolebibliotekar  kan  hjælpe  med  via  portalen.  Gængse  og  til-­‐ bagevendende  emner  kan  leve  dynamisk  i  indlæg  på  portalen.  Indlæg  kan  rumme   linklister,  oplistning  af  ressourcer,  henvisninger  og  andre  kan  bidrage  med  for-­‐ slag  og  erfaringer  fra  praksis  via  kommentarer  til  indlægget.  Det  kan  være  kolle-­‐ gaer  på  skolen,  der  bidrager,  men  også  kollegaer  fra  andre  skoler  og  kommuner   har  mulighed  for  at  bidrage  i  kommentarfeltet  under  indlægget.   Best-­‐practice   Portalen  rummer  så  mange  kommunikationsværktøjer,  at  det  er  nemt  at  formidle   lærers  erfaringer  og  undervisningsforløb.  Erfaringerne  og  forløbende  kan  nemt   kategoriseres  og  sættes  i  system  via  kategorier  og  tags.  Der  ligger  en  opgave  i  at   få  lærerne  til  at  italesætte  og  sprogliggøre  de  erfaringer,  som  de  har  gjort  sig,  men    

9


processen kan  være  berigende  for  formidleren,  da  respons  og  kommentarer  nemt   kan  inddrages  og  virke  motiverende  for  den  enkelte.  Skolebiblioteket  har  en  op-­‐ gave  i  at  finde  ildsjæle,  der  ”tør”  gå  i  front.  Videndeling  er  mindst  lige  så  berigen-­‐ de  for  den,  der  deler.     ”Ved  systematisk  at  indsamle  og  opfordre  til  at  sprogliggøre  erfaringer  med   brug  af  læremidler  kan  læringscenteret  være  med  til  at  opbygge  en  kultur   for  videndeling  på  en  skole.”3      

Der er  ingen  tvivl  om,  at  værktøjerne  og  muligheder  for  organisering  kan  imøde-­‐ komme  de  krav,  som  stilles  til  et  moderne  pædagogisk  læringscenter.  Det  kræver   aktiv  inddragelse  af  brugerne,  en  systematik  og  en  strategi  for  at  komme  i  gang.  I   det  følgende  skal  det  derfor  handle  om,  hvordan  modeller  og  intentioner  udføres  i   praksis.  For  hvordan  systematisere  og  formidler  man  egentlig  på  PLC-­‐portalen?    

NÅR DU  FORMIDLER  PÅ  PORTALEN   På  PLC-­‐portalen  kan  du  via  UNI-­‐login  oprette  alle  de  brugere,  som  du  har  lyst  til.   Du  kan  oprette  både  lærer  og  elever  fra  din  egen  skole,  men  også  lærer  og  elever   fra  andre  steder  i  landet.  Brugerne  tildeles  roller  og  rollerne  er  med  til  at  definere   hvilke  rettigheder  brugeren  har.  I  nedenstående  model  er  et  overblik  over  sam-­‐ spillet  mellem  rollerne,  og  giver  samtidig  en  oversigt  over  en  måde  at  organisere   videndelingen  på  således,  at  alle  har  mulighed  for  at  komme  til  orde.                                                                                                                                             3  Hansen,  Jens  Jørgen  Læremiddellandskabet  fra  lærermiddel  til  undervisning,  Akademisk   forlag  2010  

10


Rollen som  administrator  vil  typisk  blive  tildelt  bibliotekarer  og  IT-­‐vejledere,   som  har  til  opgave  at  oprette  funktioner  i  form  af  plugins  og  widgets,  men  som   også  tager  et  overordnet  ansvar  for  at  organisere  og  systematisere  indholdskate-­‐ gorier,  tags  og  faste  sider.       Redaktører  har,  som  titlen  benævner,  en  redaktionel  rolle  i  forhold  til  at  vedlige-­‐ holde  en  kategori  og  dens  underpunkter.  Det  kunne  f.eks.  være,  at  man  satte  fag-­‐ udvalgsformanden  i  dansk  til  at  administrere  kategorien  dansk  og  dens  underka-­‐ tegorier.       Forfattere  skriver  indlæg  til  de  enkelte  kategorier.  Måske  skriver  matematiklæ-­‐ reren  i  første  klasse  om  et  godt  matematikforløb  og  udgiver  det  under  kategorien   ”Matematik”.  Eller  måske  skriver  historielæreren  om  et  spændende  nyt  tidslinje-­‐ værktøj,  som  han  har  fundet  på  nettet,  og  udgiver  det  under  kategorien  ”web  2.0   værktøjer”.       Bidragydere  kan  skrive  indlæg  til  kategorier,  men  kan  ikke  få  indlæggende  of-­‐ fentliggjort,  før  en  radaktør  eller  forfatter  har  godkendt  indlægget.  Det  vil  typisk   være  elever,  som  får  tildelt  rollen  som  bidragyder.  Der  er  ingen  forskel  i  rettighe-­‐ der  mellem  en  bidragyder  og  en  forfatter  andet  end,  at  bidragyderens  indlæg   først  bliver  offentlig,  når  indlægget  er  godkendt.    

11


I PRAKSIS  –  SIDER,  KATEGORIER  OG  INDLÆG   Alt  formidling  på  PLC-­‐portalen  er  opdelt.  Indhold  udgiver  man  enten  på  faste  sider,   eller  i  indlæg,  som  udgives  under  kategorier.  Hvert  indlæg  kan  endvidere  tagges  og   kommenteres.   Sider  –  det  faste  indhold   Alt  indhold  på  portalen  er  organiseret  i  enten  faste  sider  eller  indlæg.  Faste  sider   svare  til  en  statisk  side  på  en  hjemmeside,  hvor  du  kan  udgive  indhold,  som  selv-­‐ følgelig  kan  redigeres,  men  som  normalt  ikke  ændre  sig  ofte.  Det  kunne  være  en   side  med  åbningstider,  præsentation  af  portalen  eller  andre  generelle  informati-­‐ oner.  Sider  ligger  øverst  i  den  sorte  menulinje  på  PLC-­‐portalen.        

Faste sider  

Kategorier  –  organisere  indlæg   Kategorier  kan  man  betragte  som  sektioner  i  en  avis.  I  hver  sektion  er  der  artik-­‐ ler,  som  på  PLC-­‐portalen  hedder  indlæg.  Kategorierne  kan  oprettes  af  administra-­‐ torer,  og  kan  findes  i  den  nederste  hvide  del  af  menuen.  Kategorier  kan  have  un-­‐ derkategorier.  Der  kunne  f.eks  være  en  kategori  der  hed  ”Godt  læsestof”  og  den   kategori  kunne  så  have  underkategorier  a  la  ”Fantasy”,  ”Pigebøger”,  ”Sci-­‐fi”  eller   andet.  Der  kan  oprettes  lige  så  mange  kategorier,  som  der  er  behov  for,  og  kate-­‐ goriernes  primære  funktion  er  at  systematisere  og  organisere  alt  det,  der  formid-­‐ les  i  indlæg  på  portalen.       Kategorier  

   

12


Indlæg –  indeholder  indhold   Alt  hvad  du  udgiver  under  en  kategori  indeholdes  i  et  indlæg.  Ethvert  indlæg  kan   have  sin  helt  egen  overskrift,  og  kan  udgives  under  flere  forskellige  kategorier,   hvis  det  er  relevant.  Når  læreren  skriver  om  et  undervisningsforløb,  når  eleven   laver  en  boganmeldelse  eller  når  IT-­‐vejlederen  oplyser  om  et  nyt  web  2.0  værktøj   fundet  på  nettet,  så  sker  det  alt  sammen  i  indlæg.  Indlæg  kan  rumme  både  tekst,   lyd,  billeder,  video  og  alle  mulige  andre  former  for  formidling.  Du  kan  indsætte   video  fra  youtube,  tegneserier  fra  SkoleTube,  billeder  du  oploader  eller  måske   lydstykker  fra  din  mobiltelefon.  Alt  skriveriet  foregår  i  den  indbyggede  editor,  og   det  er  også  via  editoren,  at  du  henter  video,  lyd,  billeder  og  andet  fra  andre  tjene-­‐ ster  ind  i  indlægget.  Inden  indlægget  udgives  bestemmes  hvilken  eller  hvilke   kategorier  indlægget  skal  ligge  i,  og  så  tagger  man  indlægget  med  et  ”Tag”.  

Tags er  emneord   Indlæg  sorteres  i  kategorier,  som  kan  sammenlignes  med  faste  sektioner  i  en  avis,   men  udover  at  organisere  og  systematisere  indlæggende  ved  at  ”kategorisere”   dem,  så  kan  indlæggende  også  systematiseres  via  ”nøgleord/emneord”  –  også   kaldet  ”Tags”.    Dansklæreren  skriver  om  et  undervisningsforløb  i  dansk,  hvor   lærermidlet  MovieCut  på  skoletube  blev  brugt  til  at  lave  et  rapnumre  i  8.  Klasse.   Han  udgivet  indlægget  under  kategorierne;  ”Nyt  til  fagene”  og  ”Dansk”,  men  da    

13


MovieCut er  et  online  videoredigeringsprogram,  som  også  kan  bruges  til  meget   andet  en  Rap  og  i  mange  andre  fag  end  dansk,  så  ”tagger”  han  også  indlægget   med;  ”Videoredigering”  og  ”online  program”.  På  den  måde  vil  budskabet  om  bru-­‐ gen  af  MovieCut  også  nå  alle  dem,  som  ikke  er  dansklærere,  men  som  sagtens   kunne  drage  fordel  af  de  ting,  der  står  i  indlægget  om  MovieCut.  Tags  er  altså   emneord  eller  nøgleord,  der  kan  påhæftes  indlæg  –  uanset  hvilken  kategori,  de  er   udgivet  under.   Kommentarer  –  dynamik,  feedback  og  motivation   Under  hvert  indlæg  er  det  muligt  at   kommenterer  det  indhold,  som  er   udgivet.  I  princippet  kan  alle  kom-­‐ menterer  på  de  indlæg,  som  bliver   udgivet  på  PLC-­‐portalen.     En  forældre  eller  en  bruger  som  ikke  er  tilknyttet  portalen  kan  godt  skrive  en   kommentar,  men  kommentaren  bliver  ikke  udgivet,  før  den  godkendes  af  en  re-­‐ daktør  eller  en  administrator.  Kommentering  af  indlæg  gør,  at  indholdet  forbliver   aktuelt,  fordi  kommenteringen  ofte  indeholder  spørgsmål,  perspektiveringer,   sammenligner  og  andet.       Kommentarer  skaber  dynamik  og  interaktion  på  sitet,  og  så  er  det  meget  motive-­‐ rende  for  forfattere,  bidragydere,  redaktører  og  administratorer  at  få  feedback  og   spørgsmål  på  det,  der  kommunikeres  i  indlæggende.     Det  kan  være  svært  at  få  kommunikationen  i  gang  til  at  starte  med,  men  en  god   idé  er,  at  opfordre  aktører  på  portalen  til  at  skrive  2  kommentarer  til  andres  ind-­‐ læg,  hver  gang  de  selv  udgiver  et.     Det  behøver  blot  at  være  en  anderkendende  kommentar  til  vedkommendes  udgi-­‐ velse,  men  efterhånden  som  flere  deltager,  stiller  spørgsmål  og  bliver  inspireret,   så  vil  hele  samtaler  fylde  sitet  under  de  enkelte  indlæg,  og  spørgsmål,  svar  og   perspektiveringer  vil  bidrage  til  den  samlede  vidensmængde  og  videndeling  på   PLC-­‐portalen.      

14


PLUGINS –  DE  CENTRALE  BYGGEKLODSER   Selv  om  PLC-­‐portalen  bygges  efter  en  skabelon,  så  kan  funktionaliteten  udvides,   ændres  og  tilpasses  i  præcis  den  retning,  som  passer  til  læringscenterets  behov.  Alt   sammen  foregår  via  ”plugins”,  som  er  de  helt  centrale  byggeklodser  på  SkoleBlogs.   Lige  som  du  udvider  funktionalitet  på  din  telefon  eller  iPad  med  apps,  så  udvider  du   funktionaliteten  på  PLC-­‐portalen  med  plugins.   Helt  centralt  for  fleksibiliteten  på  skole-­‐ blogs  er  muligheden  for  at  udvide  funkti-­‐ onaliteten  på  det  site,  man  bygger.  I  sekti-­‐ onen  plugins  kan  du  tænde  og  slukke  for   funktionaliteter  på  PLC-­‐portalen.  Ønsker   du  f.eks.  at  lave  en  kontaktformular,  hvor   brugerne  via  portalen  kan  stille  spørgs-­‐ mål  til  personalet  på  det  pædagogiske   læringscenter,  så  kan  du  tilføje  den  funk-­‐ tionalitet  ved  at  tænde  for  pluginet;  ”Kontaktform”.  Du  har  så  mulighed  for  at   opsætte  din  egen  kontaktformular.   Alle  plugins  har  deres  egen  vejledning  og  videoinstruktion  på:     http://skoleblogs.dk/category/nye-­‐plugins   I  sektionen  for  plugins  har  du  også  mulighed   for  at  se,  hvilke  plugins  du  bruger  lige  nu,  og   hvilke  der  ikke  er  aktive.  Gå  ind  i  dit  kontrol-­‐ panel.  Vælg  menuen  ”Plugins”.  I  oversigten   har  du  mulighed  for  at  sortere  på  ”aktive”  og   ”inaktive”.  Den  tilhørende  vejledning  på   http://skoleblogs.dk/category/nye-­‐plugins   guider  dig  igennem  brugen  af  pluginet.  Det  er   også  på  skoleblogs,  at  du  kan  spørge  om  yder-­‐ ligere  udvidelser  til  jeres  Portal.  Du  er  meget   velkommen  til  at  skrive,  og  efterspørge  funktionalitet.  Vi  giver  ingen  garanti,  men   hvis  du  har  tænkt  tanken,  så  er  der  næsten  altid  én  anden,  der  har  efterlyst  det   samme  tidligere  og  med  flere  tusinde  udviklere,  så  er  funktionen  måske  allerede   lavet,  og  så  vil  vi  selvfølgelig  gøre  den  tilgængelig  for  dig.    I  de  følgende  afsnit   gennemgåes  en  mængde  centrale  plugins.     15  


RSS-­‐FEEDS DET  M ODERNE  POSTBUD  

RSS  står  for  Really  simple  syndication.  Du  er  sikkert  støt  på  de  mange  ikoner   rundt  om  på  nettet,  som  ofte  fremstår  i  orange  med  tre  buer.  Ikonet  indikere,  at   det  er  muligt  at  abonnere  på  noget.  Du  kan  abonnere  på  blogs,  på  wikier,  på  ny-­‐ heder  fra  DR  og  et  hav  af  andre  ting.  PLC-­‐portalen  er  også  udstyret  med  Rss-­‐feeds.   Hvis  du  f.eks.  er  interesseret  i  at  holde  øje  med,  hvad  der  foregår  under  kategori-­‐ en  ”dansk”  på  jeres  PLC-­‐portal,  så  kan  du  tegne  et  abonnement  på  kategoriens   Rss-­‐feed.  Abonnementet  betyder,  at  du  altid  vil  få  tilsendt  det  nyeste  indlæg  un-­‐ der  den  kategori  i  det  øjeblik,  hvor  det  er  udgivet  på  portalen.  For  at  du  kan   abonnere,  så  skal  du  selvfølgelig  have  en  postkasse,  hvor  de  ting  du  abonnere  på   kan  smides  i.  Postkassen  kan  man  få  gratis  utroligt  mange  steder,  men  den  bedste   postkasse  på  nettet  er  Google  reader.  Den  kan  du  gratis  oprette  her  på   www.reader.google.com   Portalens  indbyggede  Rss-­‐reader   PLC-­‐portalen  har  også  sin  egen  indbyggede  Rss-­‐læser.  Den  gør  Portalen  i  stand  til   at  abonnere  og  vise  nyheder  fra  andre  sider,  blogs,  Wikier  eller  måske  fra  andre   PLC-­‐portaler  i  kommunen  eller  rundt  om  i  landet.  Den  indbyggede  læser  kan   abonnere  på  flere  forskellige  nyhedsfeeds,  og  vise  dem  frem  for  de  brugere,  der   besøger  din  portal.  På  den  måde  kan  din  PLC-­‐portal  blive  fodret  med  indhold,   som  du  ikke  selv  har  skrevet,  men  som  er  relevant  for  dem,  som  besøger  portalen.   Du  kan  f.eks.  abonnere  på  kategorier  på  materialeplatformen,  på  nyheder  fra   UVM,  på  LærITs  videovejledninger  og  meget  meget  andet.  Alt  sammen  er  det  med   til  at  gøre  din  portal  mere  relevant  og  interessant,  uden  at  du  selv  skal  gøre  ret   meget  for  at  lave  indholdet.  Du  finder  de  indbyggede  læsere  i  sektionen  for   ”Widgets”  i  kontrolpanelet  på  din  PLC-­‐portal.    

16


INTEGRATION I  SKOLEINTRA  M ED  RSS                 Der  ligger  en  væsentlig  opgave  i,  at  gøre  lærer,  elever  og  forældre  opmærksomme   på  det  indhold,  som  formidles  via  PLC-­‐portalen.  Et  sted  hvor  lærere,  elever  og   forældre  i  forvejen  bliver  gjort  opmærksomme  på  ting  fra  skolen  er  i  SkoleIntra.   Derfor  er  det  en  rigtig  god  idé  at  give  plads  til  det  indhold,  som  kommer  fra  det   pædagogiske  læringscenter  direkte  i  Lærerintra,  elevintra  eller  forældreintra.  Det   kan  gøres  med  nogle  enkelte  klik  via  Rss-­‐feeds.  SkoleIntra  har  sin  egen  indbygge-­‐ de  Rss-­‐reader/nyhedslæser,  der  gør  skoleintra  i  stand  til  at  abonnere  på  PLC-­‐ portalen,  kategorier  fra  PLC-­‐ portalen  eller  endda  på  tags  fra   PLC-­‐portalen.  Opsætningen  er   enkel,  men  kan  gøres  på  flere   måder.   De  meget  specifikke  og  mål-­‐ rettede  nyheder   Opret  tags  på  PLC-­‐portalen  for   hvert  modul  i  skoleintra.  Et  for   lærerintra,  et  for  elevintra  og  et   for  forældreintra.  På  den  måde   kan  du,  ved  at  tagge  dine  indlæg   med  henholdsvis  forældreintra,   elevintra  eller  lærerintra  mål-­‐ rette  hvilke  indlæg,  der  bliver  vist  i  hvilke  moduler.  Du  sætter  det  op  på  følgende   måde:    

17


1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

Log på  som  administrator  i  SkoleIntra     adminàindstillingerànyhedstjenester.     Opret  en  ny  nyhedstjeneste  og  indsæt  url-­‐adressen  til  de  feeds,  som  hen-­‐ viser  til  de  tre  forskellige  tags,  som  du  oprettede  på  PLC-­‐portalen.   Url-­‐adressen  på  dine  feeds  finder  du  ved  at  gå  ind  i  kontrolpanelet  på   PLC-­‐portalen,  klikke  på  rullelistepilen  ud  for  ”Indlæg”  og  her  vælge  me-­‐ nupunktet  ”indlægstags”.     I  oversigten  over  dine  indlægstags,  skal  du  føre  musehånden  henover   overskriften  på  dit  tag,  og  vælge  ”Vis”  i  den  menu,  som  fremkommer  un-­‐ der  overskriften.     Så  ryger  du  ud  på  forsiden  af  din  plc-­‐portal  og  i  adressefeltet  i  din  brow-­‐ ser  kopiere  du  adressen  og  sætter  den  ind  i  url-­‐feltet  ovre  i  skoleintra,   hvor  du  opretter  nyhedstjenenster.     Når  du  har  sat  adressen  ind,  så  skal  du  tilføje  følgende;  /feed  .      

Samme procedure  følges,  når  du   opretter  de  to  andre  nyhedstjene-­‐ ster  i  skoleintra.  Når  nyhedstjene-­‐ sterne  er  oprettet,  kan  du  trække   dem  frem  i  henholdsvis  LæreIntra,   ElevIntra  og  ForældreIntra  ved  at   vælge  at  vise  nyhedslæseren  på   forsiden  i  de  enkelte  moduler.  Løs-­‐ ningen  her  minder  om  den  måde,   som  SkoleIntra  lader  dig  bestemme,   hvor  du  vil  vise  de  ting,  du  udgiver.   Forskellen  er,  at  du  i  stedet  for  at  sætte  et  flueben,  som  i  SkoleIntra,  bare  skal   vælge  indlægstagget,  når  du  udgiver  dit  indlæg.        

18


WIDGETS –  VISUELLE  OG  INTERAKTIVE  BRIKKER   Widgets  er  elementer,  du  kan  sætte  ind  og  trække  rundt  på  dit  site.  På  PLC-­‐portalen   kan  du  f.eks.  indsætte  nyhedslæsere,  videokanaler,  links,  oversigt  over  seneste  kom-­‐ mentarer,  seneste  indlæg  og  meget  meget  mere.  

PLC-­‐portalen  er  udstyret  med  en  lang  række  af  widgets,  der  kan  vise  indhold  i   enten  højre  side  af  portalen  eller  i  bunden.  Du  kan   selv  sammensætte,  hvad  der  skal  vises  i  højresiden   og  i  bunden  ved  at  trække  widgets  ind,  fylde  dem   med  indhold  og  placere  dem,  som  du  har  lyst.  Du   finder  alle  widgets  i  kontrolpanelet  under  Udseen-­‐ de  og  her  vælge  Widgets.   Få  en  relevant  nyhedsstrøm  fra  f.eks.  Emu`en.   Emu`en  tilbyder  Rss-­‐feeds  fra  en  lang  række  af  kate-­‐ gorier;  dansk,  indskolingen,  matematik  mm.  For  at  få   nyhedsstrømmen  ind  på  din  PLC-­‐portal  og  vise  den  for  dine  brugere,  kan  du  bru-­‐ ge  portalens  Rss-­‐widget.     Vis  og  afspil  videofilm  fra  din  videokanal  på  skoletube  f.eks  i  portalens  højreside   via  Tekst-­‐widget.  Det  giver  liv  på  din  portal,  og  selv  om  videokanalen  ligger  på   skoletube,  så  vil  den  opfattes  som  en  integreret  del  af  din  PLC-­‐portal  for  dine    

19


brugere. Du  kan  f.eks.  vise  boganmeldelser,  elevprojekter,  rundvisninger  på  PLC   og  meget  meget  andet.   Du  kan  oprette  en  linkliste  via  Links-­‐widget.  Her  kan  du  vise  relevante  links  i   forskellige  kategorier.  Links  og  linkskategorier  opretter  du  i  kontrolpanelet  under   menuen  ”Links”.   Vis  Facebook  social  plugin  som  en  widget.  Her  kan  brugerne  tilmelde  sig  PLC-­‐ portalens  Facebook  side,  og  få  vist  hvem  af  vedkommendes  venner  på  Facebook   der  allerede  er  ”venner”  med  PLC-­‐portalen.  (mere  om  Facebook  senere)   Udover  ovenstående  kan  du  også  vise;  arkiver  over  indlæg,  seneste  indlæg,  sene-­‐ ste  kommentarer,  kalender,  nyeste  indlæg,  nyeste  kommentarer,  søgefelt,  tag-­‐ clouds  og  meget  meget  mere.    Widgets  på  din  Portal  sørger  for  sammenspillet   mellem  din  portal  og  andre  relvante  sites  på  nettet.  De  er  nemme  at  oprette,  kræ-­‐ ver  ingen  vedligeholdelse  og  dødsens  vigtige  for  den  oplevelse,  du  giver  brugerne,   når  de  kommer  til  din  portal.    

Hedensted  kommunes  PLC-­‐portal  

20


DEN BLÅ  FUGL  LETTER  DIT  ARBEJDE   Med  den  blå  fugl  på  værktøjslinjen  er  det  blevet  nemt  at  koble   egne  medieproduktioner  fra  Skoletube  sammen  med  vores  blog.     Fuglen  åbner  Skoletube  i  Skoleblogs.  Begge  værktøjer  er  lavet  af   Lær  IT,  og  en  af  tankerne  bag  disse  er,  at  de  skal  kunne  ”snakke  sam-­‐ men”  og  at  det  dermed  skal  være  naturligt  at  færdes  mellem  det  skriftlige  og  multi-­‐ modale  arbejde;  det  skal  være  nemt  at  samle,  udgive  og  præsentere  sit  arbejde.   Denne  tanke  går  også  igen  i  PLC-­‐portalen.     Det  skal  gerne  være  enkelt  og  logisk  at  bruge  it.  IT  skal  være  en  løftestang  for  at   nå  længere,  blive  klogere  og  lære  at  lære  på  flere  og  andre  måder  end  vi  traditio-­‐ nelt  kender  det.     Et  par  steder  på  Skoletube  og  Skoleblogs  har  vi  forsøgt  at  lægge  nogle  løsninger   ind  som  skal  støtte  denne  tanke.  Det  er  fx  som  vi  kigger  på  senere,  i  forbindelse   med  qr-­‐tags  at  Skoletube  automatisk  laver  et  mærke  til  os  i  stedet  for,  at  vi  selv   skal  til  at  lave  det.     Sådan  har  vi  også  gjort  det  med  embedkoderne,  disse  koder  som  man  skal  kopie-­‐ re  fra  mediets  hjemmeside,  fx  Skoletube,  YouTube,  Vimeo  eller  et  af  de  utallige   andre  steder,  men  da  vi  forestiller  os  at  en  stor  del  af  indholdet  på  Skoletube  også   med  tiden  vil  blive  omtalt  i  et  blogindlæg,  ville  det  være  et  tilbagevende  ekstra   arbejde  at  skulle  flytte  rundt  med  disse  koder.    

Løsningen  er  den  lille  blå  fugl  på  vores  visuelle4  værktøjslinje.  Så  i  stedet  for  at  vi   selv  skal  baske  med  embedkoder,  breder  den  blå  fugl  sine  vinger  ud  over  begge   tjenester  og  forbinder  dem  enkelt  og  logisk.                                                                                                                                             4  Værktøjslinjen  har  to  visninger,  en  visuel  som  er  vist  herover,  og  så  en  html-­‐visning,  som  

giver adgang  til  de  rå  html-­‐koder.  Html-­‐visningen  anvendes,  når  der  skal  indsættes  em-­‐ bedkoder.  

21


Når den  blå  fugl  vælges,  åbner  der  et  vindue  ind  over  skærmen,  hvor  alle  vores   medieklip  fra  Skoletube  er  vist.  Herefter  kan  vi  så  klikke  på  mediet,  som  vi  vil   have  indsat.  Det  betyder  altså,  at  vi  ikke  behøver  at  åbne  for  både  Skoletube  og   Skoleblogs  for  at  kunne  kombinere  medier  og  tekst  på  vores  blog.      

EGNE MEDIER  –  BLÅ  FUGL   Den  blå  fugl  hjælper  os  kun  med  at  indsætte  vores  egne  medier.  Er  det  ikke  det,   skal  vi  bruge  andre  metoder,  enten  embedde  mediet  som  sædvanligt,  eller  vi  kan,   som  vi  skal  se  på  om  lidt,  også  bruge  den  lille  grafiske  troldmand;  vores   Embedwizard.    

SKOLETUBE OG  PLC   Lad  os  lige  kaste  et  lille  blik  på  nogle  af  de  mange  værktøjer  som  også  PLC  kan  få   glæde  af  på  Skoletube.     Tiki-­‐Toki;  et  utroligt  tidslinjeværktøj,  hvor  flere  brugere  kan  samarbejde.  Brug   det  til  fx  forfatteroversigter  eller  lidt  mere  avanceret  som  et  værktøj  der  viser  alle   PLC-­‐portalens  blogindlæg.  Dermed  bliver  tidslinjen  også  en  sideoversigt  for  jeres   portal.  GoAnimate;  et  animationsprogram  med  tegneseriefigurer  som  vi  kan  styre   og  give  stemmer  med  enten  egne  optagelser  eller  skrevne  replikker.  Brug   figurerne  i  GoAnimate  til  at  præsentere  jeres  nyheder  eller  informationer.  Den   lille  figur  kan  så  blive  en  gennemgående  figur  på  jeres  film  efterhånden  som  flere   kommer  til,  og  dermed  laver  vi  en  lille  maskot  for  læringscentret.  Animoto;  flotte   præsentationsfilm  med  dine  billeder,  tekst  og  filmklip.  Saml  billederne  fra  et   forfatterbesøg  til  en  kort  og  indbydende  film.  Pixton;  tegneserieværkstedet,  er   oplagt  til  reklamer  for  nye  bøger,  vejledninger  til  hvor  eleverne  skal  låne  og   aflevere  bøger,  til  vejledning  om  at  finde  rundt  i  faglitteraturen  etc.  Endelig  så  kan   I  også  med  fordel  samle  jeres  medier  i  en  kanal.  Sæt  evt.  en  minivideoplayer  ind   på  portalen  sådan  at  I  kobler  tingene  sammen  for  brugeren.  

   

22


EMBEDWIZARD:   VORES  GRAFISKE  TROLDMAND   Med  EmbeWizard  kan  vi  med  ganske  få  klik  indsætte   indhold  fra  fx  Skoletube,  Youtube,  Flickr,  Wikipedia,   Jamendo,  Wikimedia  med  flere  direkte  ind  på  vores   PLC-­‐portal.  Dermed  bliver  det  utroligt  nemt  at  håndtere  eksternt  indhold  uden,  at  vi   skal  have  flere  browsere  eller  faner  åbne  og  uden  at  vi  skal  kopiere  diverse   embedkoder.     Hvis  der  er  noget  en  blog  er  god  til  i  forhold  til  mange  andre  skriftlige  værktøjer,   er  det  at  kombinere  tekst  med  mange  forskellige  medier.  Et  almindeligt   tekstdokument  kan  indeholde  et  billede,  og  hvis  læser  dokumentet  elektronisk   kan  vi  også  linke  til  hjemmesider  i  teksten,  men  her  stopper  mulighederne  for   dokumentet  så  også.  Anderledes  rigt  kan  det  blive  på  en  blog,  hvor  vi  nemt  kan   indsætte  billeder,  links,  film  og  musik,  eller  lægge  interaktive  afstemninger  og   kommetarfelter  ind.   Det  er  samtidig  utroligt  vigtigt,  at  vi  indsætter  medier  i  vores  blogindlæg,  for  det   ligger  også  lidt  i  forventningen  til  en  blog  hos  læseren,  at   man  får  mere  end  en  tekst-­‐oplevelse  ved  at  læse  en  blog.  Med   den  grafiske  troldmand,  som  du  tænder  for  ved  at  vælge  den   lille  tryllestav  på  den  visuelle  værktøjslinje,  har  vi  nærmest   alt  hvad  vi  kan  ønske  os  af  medier  lige  ved  hånden.     Troldmanden  dukker  op  nederst  i  vores  skærm,  hvorefter  vi  skriver  vores   søgeord.  Herefter  kommer  resultaterne,  sorteret  efter  medietype  (video,  billeder,   musik  eller  artikler)  og  vi  kan  herefter  klikke  på  det  medie  vi  er  interesserede  i,   for  at  se  et  eksempel  og  derefter  linke  fra  eller  indsætte  i  vores  indlæg,  og  så   slutte  af  med  at  lukke  for  troldmanden  igen,  og  skrive  videre.     Troldmanden  har  endda  styr  på  ophavsretten  for  den  vælger  fx  kun  musik  fra   Jamendo  og  henter  film  fra  Skoletube,  henter  billeder  fra  fx  Wikimedia  og  artikler   fra  Wikipedia,  så  også  på  den  måde  får  både  et  lovligt  og  et  rigt  indhold  til   rådighed.  Tænder  du  for  CC  mærket  til  venstre  for  søgefeltet  begrænses   søgningen  endda  yderligere  sådan  at  det  kun  er  CC-­‐licenseret  indhold  der  vises.    

23


MERE INFORMATION   Den  lille  grafiske  troldmand,  Embed  Wizard,  kan  en  række  andre  ting,  end  vi  har   været  omkring  her.  Disse  muligheder  er  gennemgået  på  vores  Skoleblog-­‐blog.  Her   finder  du  både  en  beskrivelse,  men  også  en  videovejledning,  der  gennemgår  mu-­‐ lighederne.    www.embedwizard.dk    

MINDMEISTER-­‐PLUG-­‐IN Her  ser  vi  på  et  tredje  plug-­‐in  til  vores  portal,  nemlig  det  MindMeister-­‐plug-­‐in,  der   gør  det  muligt  at  indsætte  et  af  dine  mind  maps  direkte  ind  i  en  side  eller  et  indlæg   med  et  enkelt  klik.     Mind  maps  er  utroligt  velegnede  til  at  lave  et  overskueligt  og  imødekommende   visuelt  kort  over  en  stor  mængde  informationer.  Derfor  er  mind  maps  også  veleg-­‐ nede  til  at  formidle  meget  af  læringscentrets  viden  og  ressourcer.  Vi  ser  i  andre   afsnit  på  hvordan  mind  maps  kan  vise  vej  til  lovlige  materialer,  kan  give  overblik   over  materialer  om  et  emne  fx  Christian  d.  IV,  og  vi  har  kigget   på  hvordan  temauger,  projekter  og  emner  bliver  endnu  stær-­‐ kere  ressourcer,  når  de  bliver  samlet  i  ét  overskueligt  katalog,   sådan  som  vi  gjorde  i  afsnittet  med  vikingerne.    

24


Når du  vil  indsætte  et  mind  map  på  en  side  eller  i  et  indlæg  på  PLC-­‐portalen,  væl-­‐ ger  du  bare  det  lille  lyserøde  ikon  på  din  værktøjslinje.  Så  kommer  du  til  din  over-­‐ sigt  over  mind  maps  direkte  på  Skoleblogs,  og  dermed  er  du  kun  ét  klik  fra  at   kunne  udgive  et  spændende  blogindlæg  på  portalen  om  jeres  vikingeressourcer.     Et  mind  map  med  fx  læringscentrets  ressourcer  til  vikingeforløb  ændres  med   tiden.  Nye  materialer  kommer  til,  andre  går  i  stykker   eller  bliver  forbrugt.  Derfor  skal  mind  mappet  selvfølge-­‐ lig  også  opdateres.    Det  klarer  du  selvfølgelig  inde  i   MindMeister,  men  det  smarte  i  den  forbindelse  er,  at   blogindlægget  med  det  indsatte  mind  map  om  vikinge-­‐ temaet,  jo  altid  viser  det  aktuelle  mind  map.  Derfor  bli-­‐ ver  mind  mappet  på  PLC-­‐portalen  automatisk  holdt  op-­‐ dateret,  når  du  tilpasser  mind  mappet.    

E-­‐BØGER OG  DIGITALE  REOLER   E-­‐bøger  giver  en  lækker  læseoplevelse  ved  skærmen  af  ellers  helt  almindelige   dokumenter.  Da  vi  jo  ligeså  godt  kan  gøre  alt  hvad  vi  kan  for  at  gøre  oplevelsen  så   god  som  muligt,  er  e-­‐bøger  bestemt  også  værd  at  kigge  på.     I  vores  videokursus  om  e-­‐bøger  og  digitale  reoler  på  PLC-­‐portalen5,  kigger  vi  på   hvordan  vi  fx  med  den  gratis  tjeneste  Issuu  har  nogle  utrolige  muligheder  for   netop  at  lægge  e-­‐bøger  og  digitale  materialesamlinger  frem.    

                                                                                                                                        5  www.laerit.dk/e-­‐boger-­‐og-­‐digitale-­‐reoler/    

25


Ud over  at  vi  på  denne  måde  kan  lægge  enkelt  dokumenter  frem  på  en  imøde-­‐ kommende  måde,  kan  vi  også  samle  flere  dokumenter  til  en  e-­‐reol,  og  på  den   måde  lave  en  nyttig  samling  vejledninger  som  brugerne  kan  finde  direkte  på  vo-­‐ res  portal.     Endelig  så  er  det  også  muligt  at  aktivere  et  Issuu-­‐plug-­‐in  på  Skoleblogs,  som  giver   dig  mulighed  for  at  koble  tingene  sammen  på  endnu  en  smart  måde.  Med  dette   plug-­‐in  kan  du  nemlig  uploade  dit  pdf-­‐dokument  til  din  blog,  og  derefter  få  det   præsenteret  som  hvis  du  havde  embeddet  det  fra  Issuu.  Med  dette  plug-­‐in  forbin-­‐ der  vi  nemlig  vores  blog  med  vores  Issuu-­‐konto,  og  hvad  vi  fx  uploader  af  doku-­‐ menter  på  bloggen  bliver  også  automatisk  lagt  ind  på  Issuu.  Altså  bedre  forbin-­‐ delse  mellem  de  værktøjer  vi  bruger  og  mindre  arbejde  med  at  hente  embedko-­‐ der  fra  Issuu.      

HUNDREDVIS AF  BOGANMELDELSER   Boganmeldelser  er  noget  helt  særligt.  Det  er  en  måde  at  fortælle  andre  om  en  bog   man  selv  har  været  glad  for  at  læse.  Det  er  en  afleveringsopgave  for  eleverne,  der   har  læst  en  bog  og  de  færdige  boganmeldelser  kan  være  en  ressource  til  at  skabe   en  ekstra  oplevelse  omkring  bøgerne  på  hylden.     I  dette  afsnit  skal  vi  derfor  kigge  på  dels,  hvordan  vi  og  eleverne  kan  producere   boganmeldelser,  og  vi  skal  kigge  på  hvordan  vi  kan  integrere  boganmeldelser  på   vores  PLC-­‐portal.     Eleverne  kan  nemt  lave  boganmeldelser.  De  kan  fx  bruge  lydstudiet  Myna  på  Sko-­‐ letube  og  her  indtale  deres  boganmeldelse.  De  kan  bruge  GoAnimate  til  at  lade  en   lille  figur  fortælle  os  om  bogen.  De  kan  tage  deres  mobiltelefon  eller  iPad  og  opta-­‐ ge  et  filmklip  med  Skoletube  appen  installeret.  De  kan  bruge  deres  webcam  og   lave  en  film  ved  computeren  eller  de  kan  lave  en  kort  genfortælling  som  en  tegne-­‐ serie.  Når  det  er  lavet  som  medie  lægges  det  i  læringscentrets  kanal  på  Skoletube   så  at  det  automatisk  dukker  op  i  den  lille  widget  på  forsiden.     Derudover  kan  det  være  hyggeligt  at  lade  nogle  elever  være  gæstebloggere.  Her   kan  de  fremlægge  egne  boganmeldelser  og  give  gode  råd  til  læselysten.    

 

26


EMBED FRA  NETTET   Skoletube,  YouTube  og  Bogtube  er  tre  oplagte  steder  at  finde  boganmeldelser,   foredrag  og  interviews.  Da  disse  mange  filmklip  jo  kan  indsættes  i  vores  portal,  er   du  kun  et  klik  fra  at  kunne  bygge  ekstra  oplevelser  ind  i  det  at  læse  bøger  og  få   inspiration  til  læsningen.     På  alle  tre  tjenester  kan  du  dermed  finde  et  filmklip  der  kan  fortælle  brugeren  om   netop  en  bestemt  bog  eller  forfatter.  Ved  at  lægge  disse  film  ind  på  vores  portal,   giver  vi  eleven  mulighed  for  at  finde  inspiration  og  møde  bøger  på  andre  måder   end  ellers.     Uanset  hvilken  tjeneste  du  finder  filmen  på,  vil  en  sikker  arbejdsmetode  være  at     embedde  klippet.  På  YouTube  vælger  du   ”Del”  under  filmklippet,  og  herefter  vælges   indlejring,  og  et  par  tilpasningsmuligheder  byder  sig.  De  forvalgte  indstillinger   her  er  fine.  Kopier  herefter  kodestumpen,.   På  BogTube  er  det  mindst  ligeså  enkelt;  under  filmklippet  står  der  direkte  ”Em-­‐ bed  videoen”.  Kopier  teksten  i  kassen  her.     På  Skoletube  er  det  som  på  YouTube  under  ”Del”  at  du  finder  embedkoden.  Ko-­‐ pier  også  embedkoden  her.     Med  en  kopieret  embedkode,  uanset  fra  hvilken  tjeneste,  går  du  ind  i  det  indlæg   eller  den  side  du  vil  indlejre  mediet  i,  og  vælger  værktøjslinjen  HTML  øverst  til   højre.  Finder  det  ønskede  sted  og  sætter  embedkoden  ind.  Når  det  er  gjort  kan  du   sagtens  arbejde  videre  med  indholdet  med  den  visuelle  værktøjslinje  tændt.    

           

27


FACEBOOK –  MØD  BRUGERNE  HVOR  DE  ER   Facebook  er  p.t  uden  tvivl  de  fleste  elevers  foretrukne  sociale  medie.  Det  gælder   faktisk  også  forældrene  og  tilmed  mange  lærere.  Her  bør  de  også  kunne  møde  sko-­‐ len  og  det  pædagogiske  læringscenter.  

  Der  kan  være  overvejelser  at  gøre  sig,  inden  man  beskæftiger  sig  med  Facebook  i   et  klasseværelse,  men  en  ting  er  sikkert,  det  er  dér  mange  bruger  meget  af  deres   online  tid  i  uformelle  sammenhænge.  Derfor  er  det  et  rigtig  godt  sted  at  være   repræsenteret,  hvis  man  gerne  vil  dele  de  ting,  som  foregår  på  Det  pædagogiske   læringscenter.  Det  er  et  godt  sted  at  henvende  sig  til  forældre  og  elever,  da  de   alligevel  er  der,  men  også  fordi  det  på  Facebook  er  nemt  at  deltage  i  en  kommuni-­‐ kation  omkring  Læringscenterets  materialer  og  indlæg.   Der  er  flere  forskellige  måder  at  udnytte  Facebook  effekten  til  at  få  gjort  opmærk-­‐ som  på  Det  pædagogiske  læringscenters  indlæg  og  materialer.     Få  en  Facebook  like  knap  på  dine  indlæg   Du  kan  via  et  plugin  få  en  ”Facebook  like  knap”  ind  på  alle  dine  indlæg  på  PLC.    

28


Det betyder,  at  brugere  der  læser  indlæg  på  PLC-­‐portalen  kan  trykke  på  knappen,   og  når  de  trykker,  så  vil  der  på  deres  egen  facebook  væg  blive  gjort  opmærksom   på,  at  de  kan  lide  en  af  indlæggende,  og  der  vil  fra  deres  facebook  væg  blive  linket   til  indlægget.  Det  betyder  også,  at  alle  dem,  som  på  Facebook  er  venner  med  ved-­‐ kommende  der  trykker  på  knappen,  vil  blive  gjort  opmærksom  på  indlægget  og   måske  selv  besøge  indlægget  på  PLC-­‐portalen  ved  at  trykke  på  linket  ovre  på   Facebook.  Like-­‐knappen  er  nem  at  indsætte  på  indlæggende.  Det  eneste  du  skal   gøre  er  at  aktivere  pluginet  ”Facebook  integration”,  og  så  vil  samtlige  indlæg  med   et  trylleslag  blive  udstyret  med  en  ”Like-­‐knap”.   Opret  en  gruppe  eller  fanside   Du  har  selvfølgelig  også  mulighed  for  at  rykke  helt  ind  på  Facebook  med  din  PLC-­‐ portal.  Du  kan  oprette  grupper  og  fan-­‐sider  på  Facebook.  En  fan-­‐side  kan  du  op-­‐ rette  ved  at  besøge  dette  link;  http://www.facebook.com/pages/create.php  og   følge  den  meget  visuelle  guide,  som  facebook  har  lavet.    

Når  fansiden  eller  gruppen  er  oprettet,  kan  du  promovere  den  på  din  PLC-­‐portal.   På  den  måde  kan  interesserede  følge  med  i  alle  de  aktiviteter  du  foretager  dig  på   din  gruppes  eller  sides  væg.  Du  kan  opslå  billeder,  linke  til  indlæg,  stille  spørgs-­‐ mål,  oprette  afstemninger  og  meget  meget  mere  på  siden  eller  gruppen.     Facebook  er  som  sagt  et  rigtigt  godt  sted  at  møde  sine  brugere  aktivt.  Du  kan   være  helt  sikker  på,  at  en  vis  procentdel  af  dem  er  repræsenteret  der.    

29


PLC PÅ  SMARTPHONES  OG  IPADS   PLC-­‐portalen  er  bygget  til  at  blive  vist  på  Iphones,   iPads,  Android  og  andre  smartphones.  Men  ud-­‐ over  at  kunne  vises  på  mobile  devices,  så  kan  du   også  oprette  og  redigere  indhold  med  de  medføl-­‐ gende  apps.    

Kompatibel visning  på  phones  og  tablets   Indholdet  på  din  PLC-­‐portal  kan  nemt  tilgåes  via   tablets  og  smartphones  sådan,  som  du  kan  se   det  i  billedet  til  højre.  Der  findes  dog  et  plugin,   som  gør  det  mere  intuitivt  og  overskueligt  at   tilgå  portalen  fra  smartphone  eller  mobiltelefon.   Pluginet  hedder  ”WPtouch”,  og  kan  aktiveres  i  menuen  under  plugins.  WPtouch   pluginet  detekter  selv,  om  det  er  fra  en  mobiltelefon,  at  brugeren  besøger  sitet,  og   hvis  det  er,  så  bliver  layoutet  lavet  om,  og  vist   som  på  billedet  her  til  højre.     Det  tilpassede  layout  gør  det  nemmere  for  touch   phones  at  navigere  rundt  på  sitet,  uden  at  gå  på   kompromis  med  indhold  og  features.  Der  findes   en  lang  række  indstillings  muligheder  på  selve   pluginet.  Mulighederne  gør  dig  i  stand  til  selv  at   vælge  farver,  indstille  hvilke  kategorier  der  skal   vises,  om  tags  skal  vises  og  forfatternavne  skal   vises  og  meget  meget  mere.  Du  har  den  fulde   kontrol  med  WPtouch  pluginet.  Udover   WPtouch  pluginet,  så  kan  du  også  aktivere   pluginet  ”Wordpress  mobile  edition”.  Pluginet   gør  det  samme  som  WPtouch,  nemlig  at  lave   visningen  om  på  dit  site,  når  det  besøges  af  mobile  devices.  Forskellen  på   WPtouch  og  Wordpress  mobile  edition  er,  at  Wordpress  mobile  kun  træder  i   kræft,  hvis  den  telefon  dit  site  besøges  fra,  ikke  er  en  touch  telefon.  Det  hele  sty-­‐ res  automatisk.  Det  eneste  du  skal  gøre  er  at  aktivere  de  to  plugins.  

30


Opret indlæg,  billeder  og  lyd  med  iPad/iPhone  App                       Wordpress  til  iOS  app   SkoleBlogs  og  PLC-­‐portalen  bygger  på  Wordpress.  Det  betyder  at   du  kan  bruge  alle  de  Apps  i  App-­‐store,  som  er  kompatible  med   Wordpress,  og  vi  har  selvfølgelig  lavet  det  sådan,  at  du  kan  logge   på  din  App  med  dit  UNI-­‐login.   Med  App´en  kan  du  oprette  og  skrive  indlæg,  oprette  kategorier,   indsætte  billeder  og  video  fra  din  kamerarulle  på  din  iPad  eller  iPhone.    App`en  er   gratis  og  kan  hentes  i  App-­‐store  ved  at  søge  på  Wordpress.                  

31


TEMA: LOVLIGE  MATERIALER     Ophavsretten  er  kommet  for  at  blive  –  rigtig  længe  endda.  Men  dette  gamle  spøgelse   bliver  kun  en  skygge  af  sig  selv,  når  vi  først  får  lært  at  finde  viden  og  værker  udgivet   under  åbne  licenser,  fx  Creative  Commons.  Her  har  vi  som  pædagogisk  læringscen-­‐ ter  en  særlig  forpligtelse  til  at  være  et  godt  eksempel,  en  vejviser,  en  støtte  og  ikke   mindst  et  læringscenter.  Hvordan  den  opgave  kan  løses,  kigger  vi  på  her.    

HVAD MENES  MED  LOVLIGE  MATERIALER?   Som  udgangspunkt  er  alle  værker  beskyttet  af  ophavsret,  og  hvis  vi  ikke  selv  har   produceret  et  værk,  skal  vi  have  ophavsmandens  tilladelse:  ellers  krænker  vi   ophavsretten.     Det  kan  være  svært  at  finde  ophavsmanden  i  et  globalt  internet,  og  mindst  ligeså   svært  at  få  aftalt  med  vedkommende,  at  man  må  bruge  det  pågældende  indhold   på  ens  hjemmeside.  Men  uden  aftale  –  ingen  tilladelse.     Med  Creative  Commons  har  ophavsmanden  mulighed  for  at  lave  en  enkel  og  tyde-­‐ lig  aftale  omkring  brugen  af  sit  værk,  og  ved  at  lægge  denne  Creative  Commons   licens  sammen  med  værket,  er  der  lavet  et  smidigt  redskab  til  at  andre  kan  bruge   værket,  og  måske  bygge  videre  på  det  og  anvende  det  i  andre  situationer,  alt  af-­‐ hængigt  af  hvilke  licenser  ophavsmanden  har  benyttet.  Vi  er  altså  fri  for  at  spørge   om  lov  først,  for  ophavsmanden  har  allerede  svaret.     Hvis  vi  opfylder  licensbetingelserne,  er  vi  altså  juridisk  dækket  ind,  og  vi  kan   trygt  forvente  at  vores  adfærd  hverken  giver  sure  miner  eller  sagsanlæg  til  os,   eleverne  eller  skolen.  Det  er  det,  vi  mener  med  lovlige  materialer.      

32


Da omfanget  af  værker,  der  bærer  en  Creative  Commons-­‐licens,  er  langt  over  400   millioner,  kan  vi  roligt  sende  eleverne  på  nettet  efter  disse  materialer  og  forvente,   at  de  kan  finde  et  fagligt  tilfredsstillende  indhold.     Det  eneste  problem  for  eleverne  er,  at  de  ikke  ved  hvad  Creative  Commons  er.  De   kender  ikke  de  gode  steder  på  nettet  til  at  finde  lovlige  materialer  og  endelig  så  er   de  heller  ikke  for  skrappe  til  at  kildeangive.  Så  det  er  disse  tre  opgaver,  vi  står   med  i  skolen  og  måske  ikke  mindst  med  på  det  pædagogiske  læringscenter.   Derfor  vil  vi  her  i  de  næste  afsnit  kigge  på,  hvordan  vi  dels  kan  være  et  godt  for-­‐ billede  med  vores  PLC-­‐portal,  dels  hvordan  vi  kan  støtte  med  værktøjer  fx  links-­‐ samlinger  eller  mind  maps,  og  ikke  mindst  hvordan  vi  med  bare  4  gange  10  mi-­‐ nutter  kan  give  eleverne  en  grundlæggende  indføring  i  brugen  af  Creative  Com-­‐ mons.      

LICENSÉR JERES  PORTAL   Vi  kan  for  det  første  starte  med  at  give  vores  portal  en  tydelig  Creative  Commons   licens.       Du  kan  lave  sådan  en  licens,  ved  fx  at  sætte  en  footer  ind  på  PLC-­‐portalen.  (Ud-­‐ seende  >  Widgets)  Her  kan  man  blot  sætte  teksten  ”Indholdet  på  denne  blog  er   udgivet  under  CC:BY  med  mindre  andet  er  angivet.”  Eller  du  kan  gå  ind  på  Creati-­‐ veCommons.dk  og  vælge  ”licensér”,  og  efter  en  kort  guide  kopiere  en  stump  html-­‐ kode,  som  du  kan  sætte  ind  i  tekstfeltet  i  din  footer,  sådan  som  det  er  gjort  på   billedet  herover.    

BYG OMRÅDE  OP  MED  LOVLIGE  MATERIALER   Jeres  PLC-­‐portal  er  et  oplagt  udgangspunkt  for  elever  og  lærere  at  søge  informa-­‐ tion,  derfor  er  det  også  naturligt  at  lægge  information  om  lovlige  materialer  her.     Vi  skal  med  andre  ord  have  bygget  en  viden  om  lovlige  materialer  op  på  vores   portal,  som  eleverne  kan  gå  ind  og   anvende  fremover.  Til  det  formål  er   det  oplagt  at  lave  en  kategori  fx  ”CC   materialer”  som  trækkes  ind  i  jeres   navigation,  fx  som  en  underkategori   til  menupunktet  ”Til  eleven”.    

33


Lav fx  et  indlæg  med  de  kursusmaterialer,  som  vi  omtaler  om  et  par  sider,  et  ind-­‐ læg  med  mind  mappet  ”Find  lovlige  materialer”  eller  lav  indlæg  med  små  skærm-­‐ optagelser,  der  viser,  hvordan  du  besøger  de  enkelte  ressourcesider  på  nettet,  fx   Flickr,  Jamendo,  Archive,  Librivox  m.fl.  Mulighederne  er  mange,  og  du  kan  måske   blive  inspireret  af  den  måde,  vi  har  lavet  det  på  ccplc.skoleblogs.dk  under  Eleven.     Endelig  vil  det  være  en  god  idé  at  lave  mind  maps  med  de  temaer,  som  eleverne   hyppigt  arbejder  med,  og  hvor  alle  punkter  i  mind  mappet  linker  hen  til  lovlige   materialer,  der  kunne  være  nyttige  for  arbejdet  med  netop  dette  tema.  Det  ser  vi   mere  på  i  det  næste  afsnit  ”Brug  portalen  som  et  fagligt  stillads”.  

GÅ FORREST  MED  KILDE-­‐  OG  LICENSANGIVELSE     PLC-­‐portalens  centrale  omdrejningspunkt  på  forsiden,  er  slideren  hvor  billederne   løbende  skifter  og  reklamerer  for  de  seneste  blogindlæg.  Her  vil  det  også  være   oplagt,  at  vi  skriver  kildeangivelsen  tydeligt  på  disse   billeder,  sådan  at  eleven  altså  både  ser  reklamen  for   vores  blogindlæg,  men  også  ser  et  godt  eksempel  på   en  tydelig  og  korrekt  kildeangivelse.     Du  kan  se  mere  om  at  lave  flot  grafik  til  PLC-­‐ portalen,  og  om  hvordan  vi  laver  tydelige  kildeangivelser  i  videokurset  Grafik  på   PLC6.  På  videokursets  side  kan  du  også  hente  en  stor  samling  billeder,  der  netop   passer  til  slideren  på  jeres  portals  forside,  og  derved  have  lidt  kortere  til  mål.    

UNDERVIS I  CREATIVE  COMMONS   START  MED  JERES  KOLLEGER   Læringscentret  kan,  med  fire  små  kurser  a  10  minutter,  lære  eleverne  om  Creati-­‐ ve  Commons  og  dermed  give  eleverne  en  vigtig  it-­‐dannelse.  Det  er  en  dannelse,   som  skolen  skal  give  eleverne  på  linje  med  færdselslære,  læsning  og  alt  andet,  og   en  oplagt  opgave  for  PLC  at  gøre  sig  selv  uundværlig  omkring.  Men  inden  læ-­‐ ringscentret  hjælper  eleverne,  kan  det  være  en  god  ide  at  klæde  lærerne  på  først.      

                                                                                                                                      6  www.laerit.dk/grafik-­‐pa-­‐plcbloggen    

34


UNDERVIS PÅ  BIBLIOTEKET  I  CREATIVE  COMMONS  LICENSERNE   Fire  uger  a  10  minutter  er  alt  hvad  der  skal  til!   Der  er  kun  fire  symboler,  som  eleverne  skal   lære.  De  er  enkle  at  forstå  og  tydelige  at  kende   fra  hinanden,  og  hvis  ”du”  (henvendt  til  eleven)   lærer  disse  mærker  at  kende  er  der  300.000   sange  til  dig  i  belønning,  200  millioner  billeder   og  millioner  af  tekster,  bøger,  hjemmesider  og   film.     Første  gang  gives  denne  belønning  i  udsigt,  og   de  fire  symboler  introduceres  for  eleverne  på  5   minutter.     Ugen  efter  repeteres  de  fire  symboler.  Du  viser   en  hjemmeside  fx  Flickr  eller  Jamendo,  hvor  I   sammen  kan  se  at  et  eller  flere  af  de  fire  symbo-­‐ ler  er  vist  sammen  med  værket.     Tredje  uge  er  det  tid  til  at  vise  hvordan,  og  (ikke   mindst)  hvor  på  PLC-­‐portalen  og  på  nettet,  at  de   kan  finde  hjælp  og  links  til  cc-­‐licenserede  mate-­‐ rialer.  Her  introduceres  siden  ”Lovlige  materia-­‐ ler”,  som  er  beskrevet  på  næste  side,  for  elever-­‐ ne.   Fjerde  og  sidste  gang  er  det  kildeangivelser,  der   skal  fokuseres  på,  sådan  at  eleverne  altså  lærer   at  anvende  lovlige  materialer  i  deres  egne  pro-­‐ duktioner.     Så  er  eleverne  faktisk  godt  klædt  på  til  Creative   Commons.  4  gange  10  minutter  giver  en  digital   dannelse,  som  hjælper  dem  trygt  på  vej  i  både   skole  og  private  ærinder  på  nettet.     Sideløbende  med  disse  korte  oplæg  kan  du  give   klasselæreren  nogle  (fiks  og  færdige)  opgaver    

35


(som du  giver  læreren  i  hånden  uden  at  gøre  andet  end  at  printe  dem  ud  fra  net-­‐ tet  -­‐  se  bogens  mind  map  kapitel  5)  om  Creative  Commons,  og  så  hænger  aktivite-­‐ terne  på  PLC  sammen  med  undervisningen  i  klassen.    

BRUG PLC-­‐PORTALEN  SOM  EN  SIKKER  HAVN   Det  er  oplagt  at  gøre  PLC-­‐portalen  til  et  udgangspunkt  for  eleverne,  når  de  skal   finde  lovlige  materialer,  eftersom  at  det  nu  også  er  på  PLC,  at  de  har  lært  om  disse   materialer.   Eleverne  kender  nu  til  Creative  Commons,  men  kender  måske  stadig  ikke  alle  de   fine  steder  på  nettet,  hvor  de  kan  finde  disse  millioner  af  film,  billeder,  tekster,   bøger,  lydbøger,  artikler,  lydeffekter  og  sange.   Det  skal  vi  hjælpe  dem  med.     En  enkel  løsning  på  denne  opgave  er  at   embedde  mind  mappet  ”Find  lovlige   materialer”  (som  allerede  er  lavet  af   andre)  ind  på  en  side  med  titlen   lovlige  materialer.  Mind  mappet  er   egentlig  en  stor  linksamling  til  ma-­‐ terialer,  sorteret  efter  medietype.  Til   hvert  link  følger  en  beskrivelse  af   hjemmesiden,  sådan  at  eleven  ved  lidt   om,  hvad  man  går  ind  til.     En  mere   hjælpsom   løsning  vil  være  at  gå  tættere  på  de   enkelte  fag,  temaer  eller  emner  og  fx   vise  eleven,  der  kommer  på   teket  og  fx  skal  lave  en  opgave  om   Christian  d.  IV,  hvor  de  kan  finde   digitale  materialer  til  at  støtte   opgaven.  Også  det  kan  med  fordel   samles  i  et  mind  map,  sådan  at   eleven  genkender  formen  fra  det   første  mind  map,  som  I  sikkert  viste   tidligere  til  introduktionskurserne  på    

36


biblioteket. En  anden  fordel  ved  at  lægge  det  i  et  mind  map  er,  at  det  kan  klones,   bygges  videre  på,  genbruges  i  det  uendelige,  det  er  nemt  at  holde  ved  lige  og  ikke   mindst,  så  kan  det  nemt  deles  med  kolleger,  fagteams,  naboskoler,  kommuner  og   alle  andre,  der  også  får  brug  for  at  vejlede  elever  om  Christian  d.  IV.      En  tredje  løsning  til  at  hjælpe  eleverne  med  at  bruge  disse  lovlige  materialer  er,   at  vise  eleverne  de  videovejledninger,  der  direkte  henvender  sig  til  dem,  om   hvordan  de  kildeangiver.    I  en  række  små  film  i  videokurset  ”Lovlige  materialer  i   undervisningen7”  ser  de,  hvordan  man  kan  kildeangive  i  film,  billedfortællinger,   præsentationer  og  i  tekstdokumenter.  Det  dækker   dem  godt  ind  i  forhold  til  de  fleste  af  de  skoleopgaver   de  laver,  og  gør  at  de  kommer  helt  i  mål.  Det  kunne   være  en  fjerde  gang  a  10  minutter  på  biblioteket,   eller  den  enkelte  film  kunne  vises  på  klassen  eller  for   den  sags  skyld  være  lektier.  Eleverne  har  jo  også   adgang  til  videoarkivet  på  Lær  IT.    

MERE INFORMATION   Ønsker  du  mere  information  om  Creative   Commons,  og  hvordan  det  kan  integreres  i   skolen,  så  læs  vores  bog  Creative  Com-­‐ mons  for  alle,  som  du  kan  hente  på   www.laerit.dk/cc     Her  vil  særligt  kapitlerne  3,  4  og  5  være  målrettede  dine  arbejdsopgaver  som   formidler  og  igangsætter.  Besøg  endelig  også  det  tilhørende  mind  map  til  bogen   (linket  finder  du  også  på  www.laerit.dk/cc  ),  hvor  du  under  kapitel  5  vil  finde  en   lang  række  undervisningsmaterialer,  som  direkte  kan  uddeles  og  anvendes.      

                                                                                                                                      7  www.laerit.dk/lovlige-­‐materialer-­‐i-­‐undervisningen/    

37


BRUG PORTALEN  SOM  ET  FAGLIGT  STILLADS   PLC-­‐portalen  er  oplagt  at  benyttet  som  en  ramme  for  fag,  temaer  og  emner.  Det  er   helt  i  tråd  med  det,  der  allerede  foregår  på  læringscentret,  men  ved  at  bygge  det  ind   på  vores  portal,  får  vi  mulighed  for  også  koblet  de  digitale  værker  på  vores  videns-­‐ bank,  vi  får  mulighed  for  at  koble  de  fysiske  og  de  digitale  værker  sammen,  og  ikke   mindst,  så  kommer  vi  i  et  tæt  samarbejde  med  skolens  fagteams.     Vi  ved,  at  eleverne  arbejder  med  indianere,  sørøvere,  cirkus,  færdselslære,  seksu-­‐ alundervisning,  danske  dyr,  2.  verdenskrig,  vikinger,  forfatterskaber,  Grønland  og   meget  mere  i  løbet  af  deres  skoletid.  Vi  ved  sådan  cirka  også,  hvornår  i  skolefor-­‐ løbet  at  disse  emner  ligger.    Det  er  gode  emner,  som  bliver  brugt  flittigt  og  ikke   mindst  genbrugt.    

Måske  har  vi  af  samme  grund  et  par  reoler  klar  med  bøger  og  klassesæt.  I  kælde-­‐ ren  står  sværd  og  skjolde  klar  til  ridderdyste  og  pandekagepander  til  forældreda-­‐ gen  som  afslutning  på  ugens  strabadser.     Alle  disse  materialer  har  vi  styr  på,  og  kan  sørge  for  at  emnerne  er  spændende  og   godt  støttede  af  vores  materialer.  Men  dertil  kommer  også  at  nogle  temaer  har   deres  materialer  på  nettet,  eller  har  opgaveark  og  vejledninger  liggende  på  et   fællesdrev  eller  i  Skoleintra,  eller  at  vi  på  skolen  har  nogle  ressourcepersoner,  der   bærer  på  en  særlig  viden  eller  særlige  evner.  Her  er  vores  udfordring  at  få  samlet   både  fysiske  og  virtuelle  materialer  ligesom  vi  har  styr  på  de  fysiske.  En  oplagt   løsning  på  dette  kunne  være  at  gøre  brug  af  vores  portal  og  et  mind  map.      

38


Med mind  mappet  kan  vi  lave  et  samlet  oversigtskort  over  hele  emnet,  både  en   beskrivelse  af,  hvad  vi  har  fysisk  på  hylderne  og  i  kasserne,  vi  kan  samle  vejled-­‐ ninger  og  øvelsesfiler  som  bilag,  vi  kan  linke  til  lovlige  materialer  om  emnet  på   nettet,  vi  kan  linke  til  en  bibliotekssøgning  om  det  pågældende  emne,  sådan  at   resultatet  er  opdateret  selv  om  vores  materialesamling  til  udlån  ændres,  og  ende-­‐ lig,  så  kan  vi  linke  til  film  og  lydklip  på  Skoletube  med  tidligere  produktioner  fra   temaugerne,  ligesom  navne,  email-­‐adresser  og  telefonnumre  på  de  lokale  kræfter   vi  måtte  pleje  at  trække  på  også  kan  noteres  her  i  mind  mappet  (Det  er  fx  Oles  far,   der  plejer  at  komme  med  rafter,  når  vi  har  vikingeuge)    

39


Mind map  og  andre  ressourcer  samles  på  en  side,  som  dermed  bliver  jeres  anker   og  værktøj  til  at  sikre  synlighed  og  holde  døgnåbent.  Dermed  kan  læreren  nemt   finde  dette  mind  map,  som  I  har  brugt  tid  på  at  lave.  Det  kan  læreren  så  også  byg-­‐ ge  videre  på  sammen  med  jer,  for  at  tilpasse  det  til  netop  dette  års  forløb.     Portalen  bliver  dermed  en  indgang  til  den  viden  læringscentret  rummer,  som   læreren  kan  besøge  i  sin  planlægning,  og  blogindlægget  er  samtidig  en  forbere-­‐ delse  til  det  egentlige  besøg  i  læringscentret.  I  får  formidlet  jeres  materialer  sam-­‐ tidig  med,  at  I  indirekte  giver  svar  på  nogle  af  de  spørgsmål,  som  brugeren  ellers   ville  søge  hjælp  til.     Samtidig  så  skubbes  en  del  af  læringscentrets  rådgivning  ud  på  nettet  og  dermed   bliver  de  gode  råd  nemmere  at  få  fat  i.  Lærerne  kan  nu  sidde  i  deres  forberedelse   hjemme  og  tilgå  jeres  materialeoversigt  uden,  at  du  behøver  at  være  på  lærings-­‐ centret.    

QR-­‐MÆRKER BEMÆRKES   Qr-­‐tags  er  små  stregkoder  som  let  kan  scannes  med  en  smartphone  eller  en  tablet,   og  bag  disse  mærker,  kan  vi  i  det  pædagogiske  læringscenter  lægge  en  række  ekstra   informationer,  vejledninger,  materialer,  inspirationer  og  hjælp.  Dermed  kan  disse   små  mærker  give  læringscentret  en  ekstra  dimension.    

 

40


LÆRINGSCENTRET PÅ  MÆRKERNE   Hvorfor  skal  det  pædagogiske  læringscenter  anvende  qr-­‐tags?  Af  flere  grunde.  Vi   skal  være  det  gode  eksempel,  og  fx  være  det  første  sted  på  skolen,  hvor  elever  og   lærere  kan  afprøve  potentialet  og  mulighederne  med  disse  mærker.  Vi  forvalter   en  videnssamling  og  et  læringscenter,  som  skal  facilitere  med  de  midler  og  mulig-­‐ heder  vi  har  (lige  ved  hånden),  og  her  er  det  oplagt,  at  vi  også  viser  hvordan  mo-­‐ biltelefonen  kan  forlænge  og  forstærke  brugerens  oplevelse.     Læringscentret  skal  være  sandkassen,  hvor  nye  teknologier  tages  i  brug  og  prø-­‐ ves  af.  Samtidig  skal  vi  også  gerne  være  skolens  pædagogiske  banegård,  sådan  at   hvad  der  arbejdes  med  her,  vil  flest  mulig  brugere  på  skolen  have  mulighed  for  at   opleve,  undres  over  og  få  hjælp  til   at  lære.  Så  også  af  hensyn  til  skolen   som  lærende  organisation  er  det   oplagt,  at  vi  lægger  lokaler  til  og   rummer  aktiviteter,  som  hele  sko-­‐ len  kan  nyde  godt  af  og  lære  noget   af.      

MÆRKERNE TÆNDER  PLC-­‐PORTALEN   Det  er  helt  oplagt  også  at  bruge  disse  qr-­‐tags  som  henvisninger  til  jeres  portal,   enten  til  forsiden,  for  at  de  kan  få  det  store  overblik,  eller  du  kan  vælge  at  lave  qr-­‐ tags,  der  peger  på  bestemte  undersider  og  blogindlæg  på  portalen.     Har  I  fx  lavet  en  side  med  et  fagligt  stillads  om  vikinger,  så  er  det  jo  oplagt  at  sæt-­‐ te  et  qr-­‐tag,  der  peger  hen  til  denne  side,  sammen  med  de  fysiske  materialer.   Dermed  giver  vi  brugerne  direkte  kendskab  til  vores  materialeoversigt,  og  med   dette  link  i  hånden  kan  de  jo  indirekte  bruge  deres  mobiltelefon  som  en  ”indkøbs-­‐ liste”  til  at  se  hvilke  andre  bøger  om  dette  emne,  som  de  også  bør  have  med.    

HVOR SKAL  VI  SÆTTE  MÆRKERNE   Det  korte  svar  er;  alle  de  steder,  hvor  du  ville  kunne  fortælle  noget  til  låneren,   eller  hvor  du  har  svaret  på  de  spørgsmål,  som  brugerne  ofte  stiller.  Alle  de  steder,   hvor  du  gerne  vil  sige  noget  om  læringscentret  eller  materialet.  

 

41


SÅ NEMT  SOM  AT  BESØGE  SKOLETUBE   Der  er  mange  steder  man  kan  lave  disse  qr-­‐tags,  fx  qrcode.kaywa.com,  og  endda   steder,  hvor  du  kan  have  overblik  over  din  samling  af  mærker,  fx  delivr.com,  men   endnu  nemmere  end  at  skulle  lave  disse  mærker,  er  det  jo  hvis  mærkerne  lavede   sig  selv.  Det  gør  de  på  Skoletube,  hvor  alt  hvad  der  udgives  af  film  og  lydoptagel-­‐ ser  automatisk  får  lavet  et  lille  qr-­‐tag,  som  man  kan  hente  eller  printe  ud.  Dermed   er  hele  det  tekniske  spørgsmål  pillet  ud  af  processen  og  vejen  fra  ide  til  produkt   forkortes.  Så  hvis  jeres  elever  fx  har  lavet  en  lydmontage  om  en  kendt  forfatter,  så   er  det  bare  at  gå  ind  på  lydklippet  på  Skoletube.  Vælg  ”del”  under  afspilleren,  og   så  enten  udskrive  eller  gemme  billedet.  Herefter  kan  man  så  fx  give  det  en  forkla-­‐ rende  tekst  under  mærket  (det  er  hurtigt  gjort  i  et  tekstbehandlingsprogram)  for   så  at  printe  det  ud  og  sætte  det  som  en  ekstra  information  ved  forfatterens  hylde.    

EKSEMPLER PÅ  QR-­‐TAGS   Boganmeldelse  –  lyd-­‐  eller  filmklip  fra  Skoletube.  Når  eleverne  alligevel  skal  lave   en  boganmeldelse,  hvorfor  så  ikke  også  lade  dem  lave  anmeldelsen  som  1½  mi-­‐ nuts  lyd-­‐  eller  filmklip.  Udgiv  det  på  Skoletube  og  hent  mærket.  Sæt  mærket  bag   på  bogen  og  den  næste  låner  har  en  mulighed  for  at  høre  en  kammerat  fortælle   om  bogen.  Dermed  kobler  vi  altså  produktet  fra  undervisningen  ind  i  vores  læ-­‐ ringscenter,  og  gør  elevernes  besvarelser  til  en  værdi  for  kommende  lånere.     Lydguide.     Lav  en  rundvisning  på  læringscentret  som  en  række  små  lydklip,  som  brugeren   skal  besøge.  Lydklip  er  oplagte,  fordi  de  nemt  kan  indtales,  og  man  kan  selvfølge-­‐ lig  skjule,  at  man  læser  op  fra  et  manuskript.  Lydklippet  giver  samtidig  brugeren   mulighed  for  at  se  sig  omkring,  mens  du  fortæller  om  stedet,  dets  indretning,   afdelinger  for  materialer,  montre,  udstillinger,  læse-­‐ krog,  faglitteratur,  klassesæt  og  udlån.  Mærkerne,  der   peger  på  disse  små  lydklip,  kan  du  sætte  op  på  biblio-­‐ teket  og  dermed  lave  en  lydguide  til  brugeren,  som   samtidig  betyder  at  de  kan  se  sig  om  mens  guiden  for-­‐ tæller.     Orienteringsløb.       Jo  mere  hjemmevante  elever  og  lærere  er  i  det  pæda-­‐ gogiske  læringscenter,  jo  mere  vil  de  også  få  ud  af  ste-­‐ dets  ressourcer.  Med  den  filosofi  er  det  derfor  vigtigt,   at  vi  inviterer  dem  til  at  komme  ind  og  få  oplevelser  og    

42


hjælp så  meget  som  muligt.  PLC-­‐portalen  er  én  måde  at  gøre  det  på,  mens  orien-­‐ teringsløb  (som  man  skal  gå)  med  qr-­‐tags  kan  være  en  anden.  Ved  at  lægge  små   mærker  med  poster  på  biblioteket  bliver  den  lille  teknologiske  leg  samtidig  til  en   rundvisning  og  en  søgning.  Hvis  eleven  fx  scanner  det  første  mærke  og  får  teksten   ”A,  gå  til  tegneserier”  så  vil  de  få  et  bogstav  til  en  samlet  kode,  samtidig  med  at  de   får  anvist  næste  post.  Ved  tegneserier  er  mærket  måske  ”G,  gå  til  Bjarne  Reuters   hylde”,  og  så  er  de  allerede  i  gang  med  at  opdage  at  forfattere  er  sorteret  efter   efternavn  og  står  et  andet  sted  end  faglitteraturen.     Orienteringsløb  på  PLC-­‐portalen.     Når  eleverne  har  forstået  ideen  med  at  finde  disse  qr-­‐tag,  er  det  næste  oplagte   skridt  at  du  sætter  en  række  mærker  ind  på  jeres  plc-­‐portal,  som  eleverne  så  også   skal  finde.  Dermed  er  skattejagten  flyttet  på  nettet,  og  formålet  er  at  vi  får  elever-­‐ ne  til  at  undersøge  PLC-­‐portalen  til  bunds.  Dermed  bliver  de  bedre  til  at  finde  de   informationer  vi  lægger  på  portalen,  hvilket  alle  i  sidste  ende  vinder  ved.     Lydbøger.     En  anden  oplagt  anvendelse  af  qr-­‐tags  er  at  lave  mærker  til  lydbøger.  Der  er  man-­‐ ge  steder  på  nettet,  hvor  lydbøger  florerer.  Der  er  selvfølgelig  de  helt  regulære   lydbøger  udgivet  af  forlagene,  som  jo  ikke  må  distribueres  uden  en  særlig  aftale,   men  mindre  kan  måske  også  gøre  det.  Der  er  i  hvert  fald  et  par  steder  på  nettet,   som  kunne  være  oplagte  at  kende  og  give  eleverne  en  oplevelse  af.  Det  ene  sted  er   Klør  Konge,  hvor  der  venter  os  en  række  fantastiske  skøre  lydfortællinger  til  fri  

43


download. Et  eksempel  på  hvordan  vi  kan  reklamere  for  disse  rablende  lydfortæl-­‐ linger  kan  du  se  herover.     Det  andet  sted  er  Librivox.org  som  er  en  samling  ældre  bøger  (så  gamle  at  deres   ophavsret  er  forældet,  fordi  forfatteren  har  været  død  i  over  70  år)  oplæst  af  ama-­‐ tører  (som  har  fraskrevet  sig  ophavsretten)  og  som  er  udgivet  under  licensen   Public  Domain,  hvilket  svarer  til  at  værkerne  frit  må  bruges,  men  at  man  stadig   skal  kildeangive  ophavsmanden  –  altså  forfatteren  og  oplæseren.  Men  det  kan   man  jo  nemt  skrive  bag  på  eller  under  mærket.     Mens  vi  er  ved  lydbøgerne,  så  husk  også  på  at  disse  lydbøger  også  kan  være  en   spændende  ressource  for  sproglærerne  at  arbejde  ind  i  undervisningen.  Dermed   kan  vi  både  støtte  læsningen  og  sætte  fokus  på  udtale,  hvilket  igen  kan  være  et   godt  eksempel,  når  eleverne  selv  skal  indtale  oplæsning  af  tekster.     Fede  apps.     Smartphone  og  tablets  har  adgang  til  en  kæmpe  verden  af  små  programmer  –   applikationer  eller  bare  kaldt  for  apps.  Da  der  er  flere  apps,  end  vi  nogensinde  får   overblik  over,  er  det  også  her  oplagt,  at  vi  som  formidler  og  vejleder  kommer  med   bud  på  nyttige  applikationer  som  eleverne  kan  have  glæde  af.     Også  her  er  qr-­‐tags  utrolig  nyttige,  for  netop  det  at  finde  appen  kan  være  en  for-­‐ hindring  som  mange  ikke  kommer  forbi,  og  dermed  afskæres  de  nyttig  viden.  Den   forhindring  kan  vi  fjerne  med  et  enkelt  qr-­‐tag,  der  linker  ind  til  applikations  side  i   enten  Androids  Markedsplads  eller  AppStore.    

 

44


Herover ser  vi  et  eksempel  på  en  sådan  reklame,  hvor  vi  direkte  henviser  til  en   lækker  applikation  fra  Jamendo,  der  samtidig  kan  inspirere  eleverne  til  at  lytte  til   mere  Creative  Commons-­‐licenseret  musik  (se  også  afsnittet  om  Lovlige  materia-­‐ ler).  Den  giver  direkte  adgang  til  Jamendos  svimlende  store  musiksamling  på   mere  end  300.000  sange.  Sange  som  man  ud  over  at  kunne  nyde  kvit  og  frit,  og  for   en  stor  dels  vedkommende  vil  kunne  bruge  som  baggrundsmusik  i  skoleopgaver   og  sågar  lave  en  butik  og  sælge  –  helt  lovligt.     Qr-­‐mærket  er  her  den  optimale  måde  at  få  flyttet  det  gode  råd  over  som  et  instal-­‐ leret  program  på  elevens  udstyr.    

ÅRETS GANG  PÅ  PORTALEN     Det  kan  være  svært  at  holde  gryden  i  kog,  og  holde  det  samme  aktivitetsniveau  på   PLC-­‐portalen  over  hele  året.  Det  kan  lidt  planlægning  og  et  lille  fif  til  forskudt  udgi-­‐ velse  rette  op  på.     I  kender  det  måske  allerede.  Jeres  PLC-­‐ portal  blev  skudt  i  gang  med  stor  bevågen-­‐ hed  og  forventning.  Man  kløede  på  med   krum  hals  og  fik  lavet  en  række  blogindlæg   og  informationer  på  portalen,  som  gjorde,   at  læringscentret  vitterligt  fik  en  ekstra   dimension.  Men  langsomt  sneg  hverdagens   mange  andre  gøremål  sig  ind  på  en.  Man   får  ikke  rigtigt  sat  sig  ned  og  arbejdet  med   bloggen  i  en  periode,  og  det  bliver  måske   efterhånden  lidt  til  dårlig  samvittighed…     Sådan  kan  det  gå,  men  sådan  behøver  det  slet  ikke  at  gå.     Vi  så  tidligere  på  hvordan  RSS-­‐feeds  kan  fodre  os  med  informationer,  i  afsnittet   ”RSS-­‐feeds:  Det  moderne  postbud”,  og  denne  funktion  kan  fx  også  bruges  til  at   trække  på  kollegers  PLC-­‐portaler  på  andre  skoler.  Dermed  kan  du  koble  andres   nyheder  ind  på  jeres  portal,  og  på  den  måde  trække  velegnet  indhold  ind  til  jeres   portal.  Den  mulighed  kan  også  skjule  en  mindre  aktiv  periode.    

45


En anden  mulighed  er,  at  du  planlægger  indlæggene  på  din  blog,  og  får  udgivelsen   af  dem  fordelt  jævnt  over  året,  også  selv  om  skrivningen  måtte  falde  i  klumper.   Lad  os  starte  med  planlægningen.     Det  er  vigtigt  at  planlægge  en  del  af  jeres  aktiviteter  på  portalen.  Det  er  måske  det   halve  af  arbejdet,  at  vi  ved  hvad  vi  vil  med  portalen,  og  at  vi  får  et  overblik  over  de   indlæg  vi  vil  komme  med  over  året.  Dette  overblik  kan  sikre,  at  vi  ikke  bare  løber  i   én  retning  med  vores  indlæg,  fx  at  vi  kun  skriver  om  nye  materialer.     Dernæst  kommer  at  indlæggene  kan  være  sæsonafhængige,  sådan  at  vi  i  starten   af  november  skal  gøre  juleaktiviteterne  klar,  vi  blogger  om  gode  feriebøger  i  de   sidste  to  uger  før  enhver  ferie  etc.  Endelig  er  der  livet  på  skolen  og  på  læringscen-­‐ tret,  som  også  skal  have  sine  indlæg;  forfatterbesøg,  nye  materialer,  temauger   hvor  eleverne  typisk  vil  henvende  sig  for  at  få  hjælp,  projektuge,  konkurrencer,   præsentationer  af  lovlige  materialer,  kampagner  for  lys  på  cyklen,  indlæg  om   elevernes  egne  produktioner  og  afstemninger  for  at  få  feedback  fra  eleverne.     Alle  disse  ideer  skal  vi  lave  lagt  ind  over  året,  og  når  det  er  gjort,  har  vi  altså  en   fordeling  af  indholdet.    Det  næste  er  så  at  få  skrevet  alle  disse  indlæg,  men  ikke   mindst  at  få  dem  udgivet  jævnt.  Til  det  formål  er  det  en  kæmpe  hjælp  at  forskyde   udgivelsesdagen.                          

46


HVAD ANDRE  ALLEREDE  HAR  BYGGET   Et  meget  lille  udpluk  af  de  portaler,  som  allerede  er  oprettet  på  SkoleBlogs….   Hedensted  k ommune   –  C PU  

Læringshuset  i  L yngby-­‐Taarbaek  k ommune  

   

47


Pædagogisk c entral  V arde  k ommune  

Halgård s kole  o g  S FH  

48


Be sl e tk ur s usi PL Cpor t a l e n L æs eme r epåwww. s k ol e bl og s . dk / pl c k ur s us Ri ng : 6 1 6 81 4 2 3

Bogen om Det pædagogiske læringscenter  

Denne bog giver en introduktion til, hvordan du kan oprette og arbejde med en digital portal til det pædagogiske læringscenter.

Advertisement